Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή"

Transcript

1 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/ G.O.P. Ankara Tει Fax Γειηίν Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Πιεξνθνξηώλ (Σηαηιζηικά ζηοισεία και επισειπημαηικέρ ειδήζειρ πος δημοζιεύηηκαν ηο Σεπτέμβριο 2015) Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

2 Eμωηεξηθό εκπόξην Σνπξθίαο (Αύγνπζηνο 2015) χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Σνπξθηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ηαηηζηηθήο (TurkStat), ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Σνπξθίαο κεηψζεθε θαηά 39,8 % ην κήλα Αχγνπζην, θηάλνληαο ηα 4,89 δηζ. δνι (4,36 δηζ. επξψ) απφ 8,11 δηζ. δνι (7,22 δηζ. επξψ) πνπ ήηαλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ πγθεθξηκέλα, νη ηνπξθηθέο εμαγσγέο θαηέγξαςαλ κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 2,8% ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θζάλνληαο ηα 11,65 δηζ.δνι (10,38 δηζ. επξψ), ελψ νη ηνπξθηθέο εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 18,2% ζπγθξηλφκελεο κε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, θηάλνληαο ηα 15,95 δηζ.δνι (14,2 δηζ. επξψ). Η κείσζε ησλ ηνπξθηθψλ εηζαγσγψλ νθείιεηαη ζηελ πηψζε θαηά 41% ησλ εηζαγσγψλ πεηξειαίνπ, ε νπνία εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε πξνζπάζεηα ηεο Σνπξθίαο γηα ελεξγεηαθή απεμάξηεζε, ελψ ε κείσζε ζηηο εμαγσγέο δελ ππήξμε ηδηαίηεξα κεγάιε ιφγσ ηεο αχμεζεο θαηά 10,6% ησλ ηνπξθηθψλ εμαγσγψλ απηνθηλήησλ. εκαληηθφηεξνη εμαγσγηθνί εηαίξνη ηεο Σνπξθίαο ηνλ Αχγνπζην 2015 ήηαλ ε Γεξκαλία (1,47 δηζ.δνι), ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (0,83 δηζ.δνι), ην Ιξάθ (0,72 δηζ.δνι) θαη ΗΠΑ (0,58 δηζ.δνι). ελψ νη θπξηφηεξνη εηζαγσγηθνί εηαίξνη ήηαλ ε Κίλα (1,96 δηζ. δνι, πηψζε εηζαγσγψλ 18% ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα), ε Γεξκαλία (1,84 δηζ. δνι), ε Ρσζία (1,55 δηζ. δνι) θαη ε Ιηαιία (0,29 δηζ. δνι). (Πεγή: ΣurkStat) Γηκεξέο εκπόξην Διιάδαο-Σνπξθίαο Αλαθνξηθά κε ην δηκεξέο εκπφξην Διιάδαο-Σνπξθίαο θαηά ην κήλα Αχγνπζην 2015, ζεκεηψλεηαη φηη νη ειιεληθέο εμαγσγέο πνπ θαηαγξάθεθαλ ην κήλα απηφ έθηαζαλ, ζχκθσλα κε ην Σνπξθηθφ Ιλζηηηνχην ηαηηζηηθήο, ηα 114,11 εθαη.επξψ, απμεκέλεο θαηά 7,7% ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, παξνπζηάδνληαο σζηφζν ζεκαληηθή κείσζε -54% ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (πνπ ήηαλ 249,9 εθαη.επξψ), ελψ νη ηνπξθηθέο εμαγσγέο ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ Αχγνπζην 2015 κεηψζεθαλ επίζεο θαηά 15,45%, θηάλνληαο ηα 75,45 εθαη.επξψ απφ 89,24 εθαη.επξψ ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ Η κεγάιε κεληαία κείσζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε Σνπξθία νθείιεηαη θπξίσο ζηε ξαγδαία πηψζε ησλ πεηξειαηεηδψλ θαηά ην κήλα Αχγνπζην η.ε ζε ζρέζε κε ην 2014 πνπ έθζαζε ην 66%. πγθεθξηκέλα νη ειιεληθέο εμαγσγέο πεηξειαηνεηδψλ πξνο ηε Σνπξθία απφ 198 εθαη επξψ πνπ ήηαλ ηνλ Αχγνπζην 2014 έθζαζαλ ηνλ Αχγνπζην η.ε ηα 67,5 εθαη επξψ. Καηφπηλ επηθνηλσλίαο καο κε Γ/ληή ΔΛ.ΠΔ θ. Μεξεληίλε, απφ ηνλ νπνίν δεηήζακε πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεκαληηθή πηψζε ησλ ειιεληθψλ πεηξειαηνεηδψλ ζηελ Σνπξθία, ελεκεξσζήθακε φηη απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε εθζπγρξνληζκέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο καδνχη ζην Ιzmit κπνξεί πιένλ λα παξάγεη 1,5-2 ηφλνπο Diesel θαη λα ηνπο δηνρεηεχεη ζηελ εζσηεξηθή αγνξα, ππνθαζηζηψληαο έηζη ηηο σο πξφζθαηα ζρεηηθέο εηζαγσγέο. πγθεληξσηηθά θαηά ην νθηάκελν ηνπ 2015, νη ειιεληθέο εμαγσγέο αλήιζαλ ζε 1,17 δηζ.επξψ, κεησκέλεο θαηά 39,4% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηεο πεξπζηλήο ρξνληάο πνπ ήηαλ 1,93 δηζ. επξψ. Οη ηνπξθηθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα θαηά ην νθηάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε 772,3 εθαη.επξψ, απμεκέλεο θαηά 3,8% ζε ζρέζε κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2014 (744 εθαη.επξψ). Καηά ζπλέπεηα ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα ππεξ ηεο ρψξαο καο κεηψζεθε ζηε ππφ εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 2015 ζε ζρέζε κε ηε 2

3 αληίζηνηρε ηνπ 2014 θαηά 60% (απφ 398 εθ. επξψ εκπνξηθφ πιεφλαζκα ην νθηάκελν ηνπ 2014 ζε 160 εθαη. επξψ ην 2015) πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εμαγσγψλ πεηξειαηνεηδψλ ηφζν ζε πνζφηεηα, φζν θαη ζε αμία, δεδνκέλνπ φηη απφ ηα ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο παξαηεξείηαη ζπλερήο ππνρψξεζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ. Παξά φκσο ηε ζεκαληηθή ππνρψξεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ πεηξειαηνεηδψλ ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο, εληνχηνηο εμαθνινπζεί θαη θαηά ην κήλα Αχγνπζην η.ε, ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Σνπξθία λα θαηέρνπλ ηα πεηξειαηνεηδή κε 67,5 εθαη. επξψ (κεξίδην 59,2 % επί ησλ ζπλνιηθψλ καο εμαγσγψλ πξνο Σνπξθία απφ 79,5% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014). Αθνινπζνχλ ηα πιαζηηθά (9,5 εθαη.επξψ), ιηπάζκαηα (6,9 εθαη.επξψ), ην αινπκίλην θαη ηερλνπξγήκαηα απηνύ (6,4 εθαη.επξψ), ν ραιθόο θαη ηερλνπξγήκαηα απηνύ (4,1 εθαη.επξψ), νη ιέβεηεο, ηα κεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο (2,4 εθαη.επξψ) θαη βακβάθη (1 εθαη.επξψ). Από ηελ άιιε πιεπξά, όπωο έρνπκε επηζεκάλεη ζε δηάθνξα παιαηόηεξα έγγξαθά καο, ε πνξεία ηωλ εμαγωγώλ καο ζηελ Σνπξθία εμαξηάηαη από ηελ πνξεία ηωλ πεηξειαηνεηδώλ, δεδνκέλνπ όηη απηά ζπληζηνύλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ζε αμία ηωλ ζπλνιηθώλ καο εμαγωγώλ ηα ηειεπηαία έηε. Υωξίο απηά, ην εκπνξηθό ηζνδύγηό καο κε ηελ Σνπξθία ζα ήηαλ ζαθώο ειιεηκκαηηθό. Έηζη ζε κία ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε νθηακήλνπ 2015 κε ην αληίζηνηρν ηνπ 2014, ρωξίο ηα πεηξειαηνεηδή, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: Καηά ην νθηάκελν ηνπ 2015, νη ειιεληθέο εμαγσγέο αλήιζαλ ζε 490 εθαη.επξψ, απμεκέλεο θαηά +13,7% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηεο πεξπζηλήο ρξνληάο (431 εθαη. επξψ). Οη ηνπξθηθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα θαηά ην ίδην δηάζηεκα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (ρσξίο πεηξειαηνεηδή) αλήιζαλ ζε 595,3 εθαη.επξψ, κεησκέλεο θαηά 0,3 % ζε ζρέζε κε ην νθηάκελν ηνπ 2014 (597 εθαη.επξψ). Καηά ζπλέπεηα ην εκπνξηθό έιιεηκκα ηεο ρώξαο καο κεηώζεθε ζηε ππφ εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 2015 ζε ζρέζε κε ηε αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2014 θαηά -38,6 % ( απφ 166 εθαη. επξψ ζε 105,3 εθαη. επξψ). πκεξαζκαηηθά παξαηεξνύκε όηη ρωξίο ηα πεηξειαηνεηδή αθελόο α) νη ειιεληθέο εμαγωγέο πξνο ηε Σνπξθία ζην νθηάκελν ηνπ 2015 ζε ζρέζε κε ην 2014 παξνπζίαζαλ αύμεζε θαηά +13,7%, β) ην εκπνξηθό καο έιιεηκκα κε ηε Σνπξθία (θαη όρη πιεόλαζκα πνπ εκθαλίδεηαη κε ηα πεηξειαηνεηδή) ππέζηε ζεκαληηθή κείωζε ηεο ηάμεο ηνπ -38,6 %, γ) θαηά ηελ εμέηαζε ηεο εμέιημεο ειιεληθώλ εμαγωγώλ αλά πξνϊόλ, δηαπηζηώλεηαη ζεκαληηθή αύμεζε εμαγωγώλ ζην νθηάκελν η.ε ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηνπ 2014 ζε πξώηεο ύιεο όπωο ραιθόο, ζίδεξνο, αινπκίλην θαη πξνϊόληα απηνύ, κόιπβδνο, πιαζηηθέο ύιεο, ειαζηηθά-θανπηζνύθ, βακβάθη θαζώο επίζεο θαη ζε άιια πξνϊνληα όπωο ιηπάζκαηα, ιέβεηεο,θαξκαθεπηηθά, έπηπια θ.η.ι (Πεγή: ΣurkStat, Δπεμεξγαζία : Γξ.ΟΔΤ Αγθπξαο) 3

4 Πληθωριςμόσ Ο πιεζσξηζκφο άγγημε ην 7,95% ην κήλα επηέκβξην, θηλνχκελνο αλνδηθά ζε ζρέζε κε ηνλ Αχγνπζην πνπ ήηαλ 7,14% θαη ζε θάζε πεξίπησζε αλψηεξνο ησλ πξνζδνθηψλ ηεο αγνξάο. εκεηψλεηαη φηη θπβεξλεηηθφο ζηφρνο γηα ην 2015 παξακέλεη ην 5%. 8,5 8 7,5 7 6,5 6 πληθωριςμόσ Ιαν Φεβρ Μαρτ Απριλ Μάιοσ Ιοφνιοσ Ιοφλιοσ Αυγουςτοσ Σεπτζμβριοσ (Πηγέρ: TurkStat (CPI: Consumer prices index), Επεξεπγαζία:Γπ.ΟΕΥ Αγκύπαρ, Κενηπική Τπάπεζα Τοςπκίαρ) Αύμεζε ΑΔΠ β ηξηκελν 2015 Αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαηά 3,8% θαηεγξάθε θαηά ην β ηξίκελν 2015, μεπεξλψληαο αθφκα θαη ηηο πην αηζηφδνμεο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν ξπζκφο αλάπηπμεο θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν δελ αλεκέλεην λα μεπεξάζεη ην 3%. Η αλάπηπμε απηή πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο θαη ηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ελ φςεη εθινγψλ. Αχμεζε παξνπζίαζαλ ν βηνκεραληθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ, ν γεσξγηθφο θαζψο θαη ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ θαηά +4,1%, +6.7% θαη +2 % αληίζηνηρα. Η αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο απνηππψλεηαη ζηελ αχμεζε πσιήζεσλ ζε απηνθίλεηα, ζε νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη ζε ζηέγαζε. εκεηψλεηαη φηη ην α ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ δελ είρε μεπεξάζεη ην 2,5%. 4

5 Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ Πξνϋπνινγηζκόο Δμωηεξηθό ρξένο Σν έιιεηκκα ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ γηα ην κήλα Ινχιην έθζαζε ηα 3,15 δηο δνι, θαηαγξάθνληαο ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 32% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2014, κε απνηέιεζκα ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα ζε θπιηφκελε δσδεθάκελε βάζε λα δηακνξθσζεί ζε 45,02 δηζ.δνι.. Η αχμεζε απηή ηνπ ειιείκκαηνο νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή άλνδν ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πηψζε ησλ εζφδσλ απφ ηνπξηζκφ. Σν επηάκελν Ιαλνπαξίνπ Ινπιίνπ 2015, σζηφζν, ε ζπλνιηθή κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιαγψλ ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 5,6%, ζε ζρέζε κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή πηψζε ησλ εηζαγσγψλ ρξπζνχ θαη πεηξειαηνεηδψλ θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο. Οη θπβεξλεηηθέο επηδφζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ππήξμαλ αξθεηά θαιέο θαηά ηνλ Ινχλην, ζπγθξηηηθά κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο, κε ηηο δεκφζηεο δαπάλεο λα έρνπλ απμεζεί θαηά 3,3% θαη ηα έζνδα λα έρνπλ απμεζεί θαηά 14,5%. ε κεληαία βάζε θαηεγξάθε πιεφλαζκα 3,2 δηζ.η.ι Σν ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ ρξένο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απμήζεθε απφ 282,4 δηζ.δνι (Γεθ.2014) ζε 288,3 δηζ.δνι ηνλ Ινχλην ηνπ 2015 (Πεγέο:Κεληξηθή Σξάπεδα Σνπξθίαο, EU Weekly Economic Report on Turkey, Finansbank ) Γείθηεο εκπηζηνζύλεο ηωλ θαηαλαιωηώλ Μείσζε παξνπζίαζε ν δείθηεο εκπηζηνζχλεο θαηαλαισηψλ θαηά ην κήλα επηέκβξην ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, θαηαγξάθνληαο πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 6,1% θαη δηακνξθψλνληαο ηε ζρεηηθή ηηκή ζε 58,5 κνλάδεο (απφ 62,4 ην κήλα Αχγνπζην). (Πεγή:Turkstat) 5

6 Πνξεία ηζνηηκίαο ηνπξθηθήο ιίξαο Η ηνπξθηθε ιίξα ζπλερίδεη ηελ πησηηθή ηεο πνξεία, κε ηελ ηζνηηκία ηνπ ηνπξθηθνχ λνκίζκαηνο έλαληη ηνπ δνιαξίνπ λα αγγίδεη ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ επηεκβξίνπ ην 3,02520 θαη έλαληη ηνπ επξψ λα έρεη μεπεξάζεη ην 3,3931 (ζεκεηψλεηαη φηη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ Απγνχζηνπ ε ζρεηηθή ηζνηηκία ήηαλ 3,276 έλαληη ηνπ επξψ θαη 2,9179 έλαληη ηνπ δνιαξίνπ) Ιζοηιμία δολαπίος - η.λίπαρ (μηνιαίορ μ.ο) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Ιαν.2013 Μάιοσ 2013 Σεπτ.2013 Δεκ.2013 Ιαν.2014 Απρ.2014 Σεπτ.2014 Δεκ.2014 Ιαν.2015 Απρ.2015 Μάιοσ 2015 Ιοφνιοσ 2015 Ιοφλιοσ 2015 Αυγουςτοσ 2015 Σεπτζμβριοσ 2015 (Πεγέο: Turkstat, EU Delegation in Turkey) Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ πωιήζεωλ θαηνηθηώλ Αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 6,5% ηνπ αξηζκνχ πσιεζεηζψλ θαηνηθηψλ παξαηεξήζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015 ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. ε απφιπηνπο αξηζκνχο νη πσιήζεηο θαηνηθηψλ ζηελ Σνπξθία θαηά ηνλ Αχγνπζην αλήιζαλ ζε , κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε λα έρεη θαη πάιη ην κεγαιχηεξν κεξίδην (16,8%), αθνινπζνχκελε απφ ηελ Άγθπξα (11,7%) θαη ηε κχξλε (5,8%). (Πεγή: Turkstat) Γείθηεο βηνκεραληθήο παξαγωγήο Η βηνκεραληθή παξαγσγή παξνπζίαζε αχμεζε ηνλ Ινχιην ηνπ 2015 ηεο ηάμεσο ηνπ 0,3 % ζε εηήζηα βάζε (Ινχιηνο Ινχιηνο 2015), ελψ ζε κεληαία βάζε παξνπζίαζε κείσζε 1,5%. Αλαιπφκελνο ζε επί κέξνπο θιάδνπο, ν ελ ιφγσ δείθηεο παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε κείσζε ζηνλ ηνκέα ησλ εμνξπθηηθσλ 6

7 δξαζηεξηνηήησλ (-3%), ελψ αχμεζε παξνπζίαζε ζηνλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο (2,4%) θαη ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα (3,3%). (Πεγή: Turkstat) Αφξηςη του δείκτη τησ ανεργίασ χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ην ηνπξθηθφ Ιλζηηηνχην ηαηηζηηθήο, άλνδνο θαηά 0,5% ηεο αλεξγίαο παξαηεξήζεθε ην κήλα Ινχλην ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο, κε απνηέιεζκα ν ζρεηηθφο δείθηεο λα αγγίδεη ην 9,6%, απμεκέλνο θαηά 0,3% ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Η αλεξγία ζηνπο λένπο αλήιζε ζε 17,7%, ελψ θαηά θχξην ιφγν θαίλεηαη λα πιήηηεη ηηο γπλαίθεο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηηο νπνίεο αγγίδεη ην 11,9%. Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ αγγίδεη ηα 2,88 εθαη., ελψ ην πνζνζηφ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε 34,6%. (Πεγή: Turkstat) Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Σνπξθία 1. χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο θαηά ην κήλα Ινχιην ζηελ Σνπξθία αλήιζαλ ζε 3,39 δηζ.δνι, αλεβάδνληαο ηηο ζπλνιηθέο ΑΞΔ ηεο 7

8 πεξηφδνπ Ιαλνπαξίνπ Ινπιίνπ ζε 9,71 δηζ.δνι. Σν 63% απηψλ πξνήιζε απφ ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ην 24% απφ αζηαηηθέο ρψξεο. Μφλν ηνλ Ινχιην 139 εηαηξίεο μέλσλ ζπκθεξφλησλ μεθίλεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ Σνπξθία, ελψ 11 ηνπξθηθέο ζπλήςαλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε αιινδαπέο εηαηξίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηακήλνπ Ιαλνπαξίνπ Ινπιίνπ ζπλνιηθά εηαηξίεο κε μέλν θεθάιαην ηδξχζεθαλ ζηελ Σνπξθία. 2. Ο ηαπσληθφο θνινζζφο DyDo DRINCO απέθηεζε κεξίδην 90% ηξηψλ κνλάδσλ παξαγσγήο αλαςπθηηθψλ θαη εκθηαισκέλνπ λεξνχ ηεο ηνπξθηθήο εηαηξίαο Ülker, ηνπ Οκίινπ Yildiz, έλαληη αληηηίκνπ 110 εθαη.δνι. ε δειηίν ηχπνπ ηεο ε ηαπσληθή εηαηξία ζεκείσζε πσο ε απφθηεζε ησλ ηξηψλ εηαηξηψλ (Della Gida, Ilk Meyve Sulari θαη Bahar Su) απνηειεί κηα ζεκαληηθή επέλδπζε ζε κία αγνξά κε πξννπηηθέο, ιφγσ δηαθαηλφκελεο αλάπηπμεο ζηελ Σνπξθία ζηνλ ηνκέα ησλ αλαςπθηηθψλ θαη ηνπ πξνθίι ηνπ θαηαλαισηή αλαςπθηηθψλ πνπ είλαη θπξίσο λεαξά άηνκα. 3. Κηλέδηθή θνηλνπξαμία κε ζπκκεηνρή ηεο Cosco Pacific (40%), ηεο China Merchants Group (40%) θαη ηνπ Κξαηηθνχ Δπελδπηηθνχ Σακείνπ ηεο Κίλαο, China Investment Corp (20%) πξνέβε ζηελ εμαγνξά ηνπ 64,5% ηεο εηαηξίαο ζπκκεηνρψλ Fina Liman, ηεο νπνίαο ην κνλαδηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη ην ιηκάλη Kumport έλαληη 919 εθ. δνι. Σν ελ ιφγσ ιηκάλη απνηειεί ην ηξίην κεγαιχηεξν ζηαζκφ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηελ Σνπξθία. χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο θηλεδηθήο θνηλνπξαμίαο, ην ιηκάλη Kumport κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί πινία ρσξεηηθφηεηαο έσο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 4. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο AKkuyu NGS, Fuat Akhundov, 3 δηζ.δνι έρνπλ κέρξη ζηηγκήο επελδπζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππξεληθνχ ζηαζκνχ Akkuyu ζηελ πεξηνρή Büyükeceli ζηελ επαξρία ηεο Μεξζίλεο, επελδπηηθφ ζρέδην ην νπνίν ζπληζηά πξντφλ δηκεξνχο ζπκθσλίαο κεηαμχ Ρσζίαο θαη Σνπξθίαο. Ο θ. Akhundov δελ παξέιεηςε λα αλαθεξζεί ζην ζέκα ησλ παξαηεξνχκελσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ έθδνζε άδεηαο παξαγσγήο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη δηθαηνινγεκέλεο δεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ είδνπο ηεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ, ηνπ νπνίνπ ε θαηαζθεπή αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηνλ εξρφκελν Ιαλνπάξην, κε ζπλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο 20 δηζ.δνι (Πεγέο: η/τπ. Οηθνλνκίαο, Ηurriyet Daily News, Dunya, Daily Sabah, ISPAT) Σνπξθηθή απηνθηλεηνβηνκεραλία 1. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Γηαλνκέσλ Απηνθηλήησλ Σνπξθίαο, ην γ ηξίκελν 2015, νη πσιήζεηο απηνθηλήησλ ζηελ Σνπξθία παξνπζίαζαλ αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 36% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ Γεληθφηεξα γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ Απγνχζηνπ 2015, ζχκθσλα κε αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Γηαλνκέσλ Απηνθηλήησλ Σνπξθίαο, ε παξαγσγή λέσλ απηνθηλήησλ αλήιζε ζε απφιπηνπο αξηζκνχο ζε απηνθίλεηα, απμεκέλε θαηά 19,2% ζε ζρεζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηεο πεξπζηλήο ρξνληάο. Δμ απηψλ πσιήζεθαλ ηα , κε ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο λα εμάγεηαη. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη αλαιπηηθφηεξα νη ζρεηηθέο πσιήζεηο: 8

9 Ιαλ.-Απγ.2015 Ιαλ.-Απγ.2014 Μεηαβνιή (εηήζηα) Δπηβαηεγά 453, , % Δκπνξηθήο ρξήζεο (κίλη βαλ) 145,146 89, % Φνξηεγά 24,488 20, % Μεζαίνπ κεγέζνπο 2,108 1, % ιεσθνξεία Μεγάια ιεσθνξεία 1, % χλνιν 626, , % 3. Σν 8κελν 2015 νη εμαγσγέο απηνθηλήησλ αλήιζαλ ζε , απμεκέλεο θαηά 8,2 % ζε ζρέζε κε ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ Οη ζρεηηθέο εηζαγσγέο αλήιζαλ 410,877, απμεκέλεο θαηά 42,1% ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ Απγνχζηνπ Σα πην εππψιεηα επηβαηεγά ζηελ Σνπξθία ηνλ Αχγνπζην 2015 ήηαλ θαηά ζεηξά πσιήζεσλ: Volkswagen (13.557), Ford (10.439), Renault (9.618), Dacia (4.255), Hyundai (4.254), Mercedes-Benz (4.130), Opel (4.069) θαη Toyota (3.426) 5. Σελ παξαγσγή ηεο λέαο ζεηξά ζεηξά απηνθηλήησλ Fiat Egea εγθαηλίαζε ε ηηαιν-ηνπξθηθή θνηλνπξαμία TOFAS ζηηο 28/9 ζηε κνλάδα παξαγσγήο ηεο ζηελ Πξνχζα. Σν λέν κνληέιν, ην νπνίν είρε παξνπζηαζηεί γηα πξψηε θνξά ζηελ έθζεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο Istanbul Auto Show 2015, ζα εμαρζεί ζε πάλσ απφ 40 ρψξεο ζε Δπξψπε, Μ. Αλαηνιή θαη Β. Αθξηθή, ελψ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηεο TOFAS, Cengiz Eroldu, ηελ επφκελε επηαεηία ζρεδηάδεηαη ε παξαγσγή 1,2 εθαη. απηνθηλήησλ Fiat Egea. 6. Σν εξγνζηάζην ηεο Toyota ζην Adapazari ηεο επαξρίαο Sakarya βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο ππνςήθηεο κνλάδεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ Toyota C-HR. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ εθηειεζηηθνχ Αληηπξνέδξνπ ηεο Toyota Europe ζηελ Έθζεζε Απηνθηλήηνπ ηεο Φξαλθθνχξηεο, ε ηνπξθηθή κνλάδα ηνπ ηαπσληθνχ θνινζζνχ έρεη αξθεηέο πηζαλφηεηεο αθέλφο ιφγσ ηεο ππαγσγήο ηεο ζε επελδπηηθά θίλεηξα πνπ ηεο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα λα απμήζεη ηελ παξαγσγή ηεο θαη αθέηέξνπ ιφγσ ηεο εγγχηεηάο ηεο ζηελ Δπξψπε θαη ηηο αγνξέο ηεο Μ.Αλαηνιήο. (Πεγή: ΙSPAT, Turkish Automotive Industry News, Daily Sabah, Hurriyet Daily News) Δπέθηαζε ηεο ηνπξθηθήο Beko ηνπ Οκίινπ Koc ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά Σελ είζνδφ ηεο ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ εηνηκάδεη ε ηνπξθηθή εηαηξία Beko (ην επξσπατθφ brand ηεο εηαηξίαο Arcelik ηνπ Οκίινπ εηαηξηψλ Koc), ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο Hakan Bugurlu. Η ηνπξθηθή εηαηξία ιεπθψλ ζπζθεπψλ έρεη ήδε λα μεθηλήζεη λα ζρεδηάδεη λέα ζεηξά πξντφλησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο θαη ηελ αηζζεηηθή ησλ ακεξηθαλψλ θαηαλαισηψλ, δξνκνινγψληαο ηελ δεκηνπξγία θαηαζηήκαηνο κε ηελ επσλπκία ηεο ζηε Νέα Τφξθε ζην ηέινο ηνπ έηνπο. 9

10 εκεηψλεηαη φηη νη ηνπξθηθέο εηαηξίεο νηθηαθψλ ζπζθεπψλ Vestel, Arcelik θιπ εμάγνπλ ην 75% ηεο παξαγσγήο ηνπο ζηελ Δπξψπε. Δπηπιένλ, ζηελ Σνπξθία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην ηνκέα, ε γεξκαληθή BSD θαη ε ηηαιηθή Indesit. (Πεγή: ΙSPAT) Αμηνιόγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο Σνπξθίαο από ηνλ Οίθν Fitch O δηεζλήο νίθνο αηνινγήζεσλ Fitch επηβεβαίσζε ζηηο 18.9 η.έ ηελ αμηνιφγεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Σνπξθίαο ζε ΒΒΒ-, κε ηε ζρεηηθή πξννπηηθή λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ ακεξηθαληθνχ νίθνπ, ε Σνπξθία παξακέλεη ζε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, παξά ην γεγνλφο φηη έρεη εηζέιζεη ζε πξνεθινγηθή πεξίνδν, κε ην πιεφλαζκα γηα ην 2015 λα αλακέλεηαη ζην 1,1% ηνπ ΑΔΠ. Σν ρξένο ζα ζπλερίζεη λα κεηψλεηαη, θαζψο εθηηκάηαη φηη έσο ην 2017 ζα έρεη ππνρσξήζεη ζην 30% ηνπ ΑΔΠ. ηα αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα ζπγθαηαιέγνληαη, θαηά ηνλ νίθν Fitch, ε πνιηηηθή αζηάζεηα ζηελ επξχηεξε γεηηνλία ηεο ρψξαο, θαζψο επίζεο θαη ε αβεβαηφηεηα πνπ ε κεηεθινγηθή πεξίνδνο ελδέρεηαη λα επηθέξεη. (Πεγή: Reuters) Νέν εζληθό ζύζηεκα εθθαζάξηζεο πιεξωκώλ θαξηώλ χκθσλα κε ην ηνπξθηθφ πξαθηνξείν Anadolu, ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία έλα λέν εζληθφ ζπζηήκαηνο εθθαζάξηζεο πιεξσκψλ θαξηψλ (InterBank Card System), ην νπνίν έρεη ηελ νλνκαζία TROY. ηελ Σνπξθία είλαη ελεξγέο πεξίπνπ 164 εθ. ηξαπεδηθέο θάξηεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 106 εθ. είλαη πηζησηηθέο.οη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία απφ ηνπο εκπφξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα απνζηέιινληαη ζε έλα δίθηπν εθθαζάξηζεο, ην νπνίν νινθιεξψλεη ηελ πιεξσκή. Μέρξη ζήκεξα ε Visa θαη ε Mastercard απνηεινχζαλ ηε βαζηθή επηινγή γηα ηελ ελ ιφγσ ιεηηνπξγία. χκθσλα κε ηνλ θ. Canko, Πξφεδξν ηνπ Interbank Card Center ην λέν ζχζηεκα ζα πξνηηκεζεί θαη απφ απηνχο ρξεζηκνπνηνχλ κεηξεηά ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο θαζψο ε πξνκήζεηα γηα ηε ρξήζε ηεο θάξηαο ζα είλαη ρακειφηεξε απφ απηή πνπ ρξεψλνπλ ηα δηεζλή δίθηπα θαξηψλ. (Πεγή: Anadolu Agency) Σνπξηζκόο 1. Σν ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ αλαθνίλσζε ζηηο 28.9 κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έιεπζεο ηνπξηζηψλ πξνο ηελ Σνπξθία απφ δεθαηξείο ρψξεο ηεο επξχηεξεο γεηηνλίαο ηεο, απφ ηηο νπνίεο ν εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο παξνπζίαζε θάκςε ην θεηεηλφ θαινθαίξη. Οη ελ ιφγσ ρψξεο είλαη ην Αδεξκπατηδάλ, ε Μνιδαβία, ε Λεπθνξσζία, ην Οπδκπεθηζηάλ, ε Αξκελία, ε Ρσζία, ην Σαηδηθηζηάλ, ην Σνπξθκεληζηάλ, ε Οπθξαλία, ε Γεσξγία, ην Καδαθζηάλ, ην Κπξγηζηάλ θαη ην Ιξάλ. 10

11 Σν παθέην πεξηιακβάλεη παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο ζε ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία ηεο Σνπξθίαο πνπ νξγαλψλνπλ δηαθνπέο ζηελ ρψξα. χκθσλα κε ηνλ Τθππνπξγφ Σνπξηζκνχ θ. Haluk Dursun, ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ πξνζθέξνπλ παθέηα δηαθνπψλ ζηελ Σνπξθία κε πηήζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 100 άηνκα - ηνπξίζηεο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο δεθαηξείο ρψξεο, ρξεκαηνδνηνχληαη κε δνιάξηα γηα θάζε πηήζε. Δθηφο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ θαη ζε νξηζκέλα αεξνδξφκηα ηεο Σνπξθίαο, φπσο απηά ηεο Αηηάιεηαο, ηνπ Νηαιακαλ, ηνπ Μπφληξνπκ, ηεο κχξλεο θαη ηεο Αιάληαο ζα παξέρεηαη αληίζηνηρε ρξεκαηηθή ελίζρπζε. ηφρνο ηνπ κέηξνπ, ην νπνίν είρε αλαθνηλψζεη ήδε απφ ηνλ Απξίιην ν Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο, Ahmet Davutoglu, είλαη ε ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ απφ ηηο σο άλσ ρψξεο θαηά ηελ επφκελε ηνπξηζηηθή πεξίνδν, ε νπνία αλακέλεηαη λα αληηζηαζκίζεη ηηο απψιεηεο πνπ ππέζηε ε Σνπξθία ζε αθίμεηο ηνπξηζηψλ απφ ηε Ρσζία θαη ηηο γεηηνληθέο ηεο ρψξεο, ιφγσ ηεο θξίζεο ζηελ πεξηνρή. 2. Πηψζε ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Σνπξθία θαηά 2,88% ην κήλα Αχγνπζην θαηεγξάθε ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. πλνιηθά ην 8κελν 2015 ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ αλήιζε ζε 25,5 εθαη., κεησκέλνο θαηά 0,89% ζε ζρέζε κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2014, ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. χκθσλα κε ηα ίδηα ζηνηρεία, ν αξηζκφο ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ κεηψζεθε θαηά 20,72%, ησλ Ιαπψλσλ θαηά 33,59%, ησλ Ιηαιψλ θαηά 23,9% θαη ησλ Γάιισλ θαηά 17,39% 3. Μείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαηά 13,8% παξαηεξήζεθε ην δεχηεξν ηξίκελν 2015, ζπγθξηηηθά κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηεο πεξπζηλήο ρξνληάο, κε ηα έζνδα λα αλέξρνληαη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο ζε 7,73 δηζ.δνι. Η κείσζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ιακβαλνκέλνπ ππ φςηλ φηη ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ ζπλεηζθέξνπλ θαηά 53% ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. (Πεγέο: Today s Zaman, Hurriyet Daily News, TURSAB, η/τπ.σνπξηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ, η/τπ.τγείαο) 51 ε ζέζε Σνπξθίαο ζε επίπεδν αληαγωληζηηθόηεηαο (World Economic Forum Competitiveness Index) χκθσλα κε κειέηε ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ ζρεηηθά κε ηα επίπεδα αληαγσληζηηθφηεηαο νηθνλνκηψλ 140 ρσξψλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζε ζεκεξηλφ δεκνζίεπκα ηεο ηνπξθηθήο εθεκεξίδαο Hurriyet, ε Σνπξθία θαηέιαβε ηελ 51 ε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ πην αληαγσληζηηθψλ νηθνλνκηψλ δηεζλψο, ράλνληαο ηέζζεξηο ζέζεηο απφ ηελ πεξπζηλή ηεο θαηάηαμε. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ Έθζεζε, ε απνπζία δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιηηηθή θξίζε ζε ρψξεο ηεο επξχηεξεο γεηηνλίαο ηεο, θαζηζηνχλ ην επελδπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Σνπξθίαο αξθεηά επηζθαιέο. πγθεθξηκέλα, ε κειέηε εζηίαζε ζηα εμήο ζεκεία: α) ζηε κεγάιε εμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε, β) ζηηο δπζιεηηνπξγίεο ηεο ηνπξθηθήο αγνξάο εξγαζίαο (αθαλήο εξγαζία, κεησκέλε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ, απνπζία εμεηδίθεπζεο ζε ηνκείο αηρκήο, χπαξμε «θιεηζηψλ» επαγγεικάησλ θιπ), γ) ζηελ απνπζία καθξφπλννπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αμηνπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο, φπσο απηφο ησλ κεηαθνξψλ. εκεηψλεηαη φηη ηηο πξψηεο ζέζεηο ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ηνπ Γείθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ θαηαιακβάλνπλ ε Διβεηία, ε ηγθαπνχξε, νη ΗΠΑ, ε Γεξκαλία θαη ε Οιιαλδία, ελψ απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αμίδεη λα αλαθεξζεί ε πεξίπησζε ηεο Ιλδίαο, ε νπνία θαηέιαβε ηελ 55 ε ζέζε, αλεβαίλνληαο θαηά 16 ζέζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πεξπζηλή ηεο θαηάηαμε. Η Κίλα παξέκεηλε ζηαζεξή ζηελ 28 ε ζέζε, ε Ιλδνλεζία ζηελ 37 ε θαη ε Βξαδηιία ζηελ 75 ε. 11

12 (Πεγέο: WEF,Today s Zaman, Hurriyet Daily News) Αύμεζε θαηαλαιωηηθώλ θαη ζηεγαζηηθώλ δαλείωλ ζηελ Σνπξθία χκθσλα κε ηελ Έλσζε Σξαπεδψλ Σνπξθίαο, κεηαμχ Απξηιίνπ - Ινπλίνπ 2015 δφζεθαλ θαηαλαισηηθά θαη ζηεγαζηηθά δάλεηα χςνπο 45 δηζεθ. ΣΛ (14,9 δηζ.δνι ζε άηνκα), πνζφ απμεκέλν θαηά 26% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σα πεξηζζφηεξα δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ ήηαλ θαηαλαισηηθά (59%) θαη αθνινχζεζαλ ηα ζηεγαζηηθά (28%). Σα δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα αγνξά απηνθηλήηνπ απμήζεθαλ ην ηξίκελν Απξηιίνπ Ινπλίνπ θαηά 80%, ηα ζηεγαζηηθά θαηά 63% θαη ηα θαηαλαισηηθά θαηά 27% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (Πεγή: Daily Sabah) 12

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση έτους 2007

Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Για την Αλβανική Οικονομία και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος -Αλβανίας 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ B4 Δ/νση Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011 Ζ νηθνλνκία ηεο Σζερηθήο Γεκνθξαηίαο αλαπηχζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Επιβέπων: Κοσ Ιωάννησ Κριτςωτάκισ Σπουδαστής: Ηήςησ αμουήλ ΑΘΗΝΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Δ.Τ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: πγθξηηηθή επηζθφπεζε εθξνψλ ειιεληθψλ ΞΑΔ ζην εμσηεξηθφ θαη εηζξνψλ αιινδαπψλ ΞΑΔ ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Προζδιοριζμός ηων επιπηώζεων ηων δύο πεηρελαϊκών κρίζεων ( 1973, 1979) ζηη δημιοσργία ηοσ θαινομένοσ ηων προβλημαηικών επιτειρήζεων ζηην Δλληνική οικονομία». Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009 Παλεπηζηήκην Παηξώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ:ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ: Κ. ΚΑΜΔΝΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 [Σημαντικότερο γεγονόσ για την Πορτογαλία, και καθοριςτικό για τισ οικονομικζσ εξελίξεισ ςτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ.

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Μάρτιος 2011 Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηωλ ηξαπεδώλ Αγξνηηθήο θαη Πεηξαηώο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας

Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας 10 2014. Τοσ Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Antenna Enterprise Europe Network - Hellas. ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ «Γηαρεηξηζηηθή Δπξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TE ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ - ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 2008 ΚΑΛΑΘΑ ΑΝΑΣΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο Εξάμηνο 2015 2 Πίνακαρ Πεπιεσομένων 1. Οικονομική επιζκόπηζη... 3 2. Αγοπά γπαθείων... 5 3. Αγοπά καηοικιών... 9 4. Αγοπά καηαζηημάηων... 14 5. Logistics & Βιομησανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Ανώνσμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν Αρ. μητρώοσ Α.Ε. 6013/06/Β/86/90 Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα Αλώλπκε Εηαηξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11 2012 ΣΔΤΥΟ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Τραπεζικός τομέας 3 -Επιτειρηματικά νέα 4 -Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα