Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή"

Transcript

1 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/ G.O.P. Ankara Tει Fax Γειηίν Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Πιεξνθνξηώλ (Σηαηιζηικά ζηοισεία και επισειπημαηικέρ ειδήζειρ πος δημοζιεύηηκαν ηο Σεπτέμβριο 2015) Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

2 Eμωηεξηθό εκπόξην Σνπξθίαο (Αύγνπζηνο 2015) χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Σνπξθηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ηαηηζηηθήο (TurkStat), ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Σνπξθίαο κεηψζεθε θαηά 39,8 % ην κήλα Αχγνπζην, θηάλνληαο ηα 4,89 δηζ. δνι (4,36 δηζ. επξψ) απφ 8,11 δηζ. δνι (7,22 δηζ. επξψ) πνπ ήηαλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ πγθεθξηκέλα, νη ηνπξθηθέο εμαγσγέο θαηέγξαςαλ κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 2,8% ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θζάλνληαο ηα 11,65 δηζ.δνι (10,38 δηζ. επξψ), ελψ νη ηνπξθηθέο εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 18,2% ζπγθξηλφκελεο κε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, θηάλνληαο ηα 15,95 δηζ.δνι (14,2 δηζ. επξψ). Η κείσζε ησλ ηνπξθηθψλ εηζαγσγψλ νθείιεηαη ζηελ πηψζε θαηά 41% ησλ εηζαγσγψλ πεηξειαίνπ, ε νπνία εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε πξνζπάζεηα ηεο Σνπξθίαο γηα ελεξγεηαθή απεμάξηεζε, ελψ ε κείσζε ζηηο εμαγσγέο δελ ππήξμε ηδηαίηεξα κεγάιε ιφγσ ηεο αχμεζεο θαηά 10,6% ησλ ηνπξθηθψλ εμαγσγψλ απηνθηλήησλ. εκαληηθφηεξνη εμαγσγηθνί εηαίξνη ηεο Σνπξθίαο ηνλ Αχγνπζην 2015 ήηαλ ε Γεξκαλία (1,47 δηζ.δνι), ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (0,83 δηζ.δνι), ην Ιξάθ (0,72 δηζ.δνι) θαη ΗΠΑ (0,58 δηζ.δνι). ελψ νη θπξηφηεξνη εηζαγσγηθνί εηαίξνη ήηαλ ε Κίλα (1,96 δηζ. δνι, πηψζε εηζαγσγψλ 18% ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα), ε Γεξκαλία (1,84 δηζ. δνι), ε Ρσζία (1,55 δηζ. δνι) θαη ε Ιηαιία (0,29 δηζ. δνι). (Πεγή: ΣurkStat) Γηκεξέο εκπόξην Διιάδαο-Σνπξθίαο Αλαθνξηθά κε ην δηκεξέο εκπφξην Διιάδαο-Σνπξθίαο θαηά ην κήλα Αχγνπζην 2015, ζεκεηψλεηαη φηη νη ειιεληθέο εμαγσγέο πνπ θαηαγξάθεθαλ ην κήλα απηφ έθηαζαλ, ζχκθσλα κε ην Σνπξθηθφ Ιλζηηηνχην ηαηηζηηθήο, ηα 114,11 εθαη.επξψ, απμεκέλεο θαηά 7,7% ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, παξνπζηάδνληαο σζηφζν ζεκαληηθή κείσζε -54% ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (πνπ ήηαλ 249,9 εθαη.επξψ), ελψ νη ηνπξθηθέο εμαγσγέο ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ Αχγνπζην 2015 κεηψζεθαλ επίζεο θαηά 15,45%, θηάλνληαο ηα 75,45 εθαη.επξψ απφ 89,24 εθαη.επξψ ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ Η κεγάιε κεληαία κείσζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε Σνπξθία νθείιεηαη θπξίσο ζηε ξαγδαία πηψζε ησλ πεηξειαηεηδψλ θαηά ην κήλα Αχγνπζην η.ε ζε ζρέζε κε ην 2014 πνπ έθζαζε ην 66%. πγθεθξηκέλα νη ειιεληθέο εμαγσγέο πεηξειαηνεηδψλ πξνο ηε Σνπξθία απφ 198 εθαη επξψ πνπ ήηαλ ηνλ Αχγνπζην 2014 έθζαζαλ ηνλ Αχγνπζην η.ε ηα 67,5 εθαη επξψ. Καηφπηλ επηθνηλσλίαο καο κε Γ/ληή ΔΛ.ΠΔ θ. Μεξεληίλε, απφ ηνλ νπνίν δεηήζακε πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεκαληηθή πηψζε ησλ ειιεληθψλ πεηξειαηνεηδψλ ζηελ Σνπξθία, ελεκεξσζήθακε φηη απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε εθζπγρξνληζκέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο καδνχη ζην Ιzmit κπνξεί πιένλ λα παξάγεη 1,5-2 ηφλνπο Diesel θαη λα ηνπο δηνρεηεχεη ζηελ εζσηεξηθή αγνξα, ππνθαζηζηψληαο έηζη ηηο σο πξφζθαηα ζρεηηθέο εηζαγσγέο. πγθεληξσηηθά θαηά ην νθηάκελν ηνπ 2015, νη ειιεληθέο εμαγσγέο αλήιζαλ ζε 1,17 δηζ.επξψ, κεησκέλεο θαηά 39,4% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηεο πεξπζηλήο ρξνληάο πνπ ήηαλ 1,93 δηζ. επξψ. Οη ηνπξθηθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα θαηά ην νθηάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε 772,3 εθαη.επξψ, απμεκέλεο θαηά 3,8% ζε ζρέζε κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2014 (744 εθαη.επξψ). Καηά ζπλέπεηα ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα ππεξ ηεο ρψξαο καο κεηψζεθε ζηε ππφ εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 2015 ζε ζρέζε κε ηε 2

3 αληίζηνηρε ηνπ 2014 θαηά 60% (απφ 398 εθ. επξψ εκπνξηθφ πιεφλαζκα ην νθηάκελν ηνπ 2014 ζε 160 εθαη. επξψ ην 2015) πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εμαγσγψλ πεηξειαηνεηδψλ ηφζν ζε πνζφηεηα, φζν θαη ζε αμία, δεδνκέλνπ φηη απφ ηα ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο παξαηεξείηαη ζπλερήο ππνρψξεζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ. Παξά φκσο ηε ζεκαληηθή ππνρψξεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ πεηξειαηνεηδψλ ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο, εληνχηνηο εμαθνινπζεί θαη θαηά ην κήλα Αχγνπζην η.ε, ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Σνπξθία λα θαηέρνπλ ηα πεηξειαηνεηδή κε 67,5 εθαη. επξψ (κεξίδην 59,2 % επί ησλ ζπλνιηθψλ καο εμαγσγψλ πξνο Σνπξθία απφ 79,5% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014). Αθνινπζνχλ ηα πιαζηηθά (9,5 εθαη.επξψ), ιηπάζκαηα (6,9 εθαη.επξψ), ην αινπκίλην θαη ηερλνπξγήκαηα απηνύ (6,4 εθαη.επξψ), ν ραιθόο θαη ηερλνπξγήκαηα απηνύ (4,1 εθαη.επξψ), νη ιέβεηεο, ηα κεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο (2,4 εθαη.επξψ) θαη βακβάθη (1 εθαη.επξψ). Από ηελ άιιε πιεπξά, όπωο έρνπκε επηζεκάλεη ζε δηάθνξα παιαηόηεξα έγγξαθά καο, ε πνξεία ηωλ εμαγωγώλ καο ζηελ Σνπξθία εμαξηάηαη από ηελ πνξεία ηωλ πεηξειαηνεηδώλ, δεδνκέλνπ όηη απηά ζπληζηνύλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ζε αμία ηωλ ζπλνιηθώλ καο εμαγωγώλ ηα ηειεπηαία έηε. Υωξίο απηά, ην εκπνξηθό ηζνδύγηό καο κε ηελ Σνπξθία ζα ήηαλ ζαθώο ειιεηκκαηηθό. Έηζη ζε κία ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε νθηακήλνπ 2015 κε ην αληίζηνηρν ηνπ 2014, ρωξίο ηα πεηξειαηνεηδή, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: Καηά ην νθηάκελν ηνπ 2015, νη ειιεληθέο εμαγσγέο αλήιζαλ ζε 490 εθαη.επξψ, απμεκέλεο θαηά +13,7% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηεο πεξπζηλήο ρξνληάο (431 εθαη. επξψ). Οη ηνπξθηθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα θαηά ην ίδην δηάζηεκα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (ρσξίο πεηξειαηνεηδή) αλήιζαλ ζε 595,3 εθαη.επξψ, κεησκέλεο θαηά 0,3 % ζε ζρέζε κε ην νθηάκελν ηνπ 2014 (597 εθαη.επξψ). Καηά ζπλέπεηα ην εκπνξηθό έιιεηκκα ηεο ρώξαο καο κεηώζεθε ζηε ππφ εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 2015 ζε ζρέζε κε ηε αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2014 θαηά -38,6 % ( απφ 166 εθαη. επξψ ζε 105,3 εθαη. επξψ). πκεξαζκαηηθά παξαηεξνύκε όηη ρωξίο ηα πεηξειαηνεηδή αθελόο α) νη ειιεληθέο εμαγωγέο πξνο ηε Σνπξθία ζην νθηάκελν ηνπ 2015 ζε ζρέζε κε ην 2014 παξνπζίαζαλ αύμεζε θαηά +13,7%, β) ην εκπνξηθό καο έιιεηκκα κε ηε Σνπξθία (θαη όρη πιεόλαζκα πνπ εκθαλίδεηαη κε ηα πεηξειαηνεηδή) ππέζηε ζεκαληηθή κείωζε ηεο ηάμεο ηνπ -38,6 %, γ) θαηά ηελ εμέηαζε ηεο εμέιημεο ειιεληθώλ εμαγωγώλ αλά πξνϊόλ, δηαπηζηώλεηαη ζεκαληηθή αύμεζε εμαγωγώλ ζην νθηάκελν η.ε ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηνπ 2014 ζε πξώηεο ύιεο όπωο ραιθόο, ζίδεξνο, αινπκίλην θαη πξνϊόληα απηνύ, κόιπβδνο, πιαζηηθέο ύιεο, ειαζηηθά-θανπηζνύθ, βακβάθη θαζώο επίζεο θαη ζε άιια πξνϊνληα όπωο ιηπάζκαηα, ιέβεηεο,θαξκαθεπηηθά, έπηπια θ.η.ι (Πεγή: ΣurkStat, Δπεμεξγαζία : Γξ.ΟΔΤ Αγθπξαο) 3

4 Πληθωριςμόσ Ο πιεζσξηζκφο άγγημε ην 7,95% ην κήλα επηέκβξην, θηλνχκελνο αλνδηθά ζε ζρέζε κε ηνλ Αχγνπζην πνπ ήηαλ 7,14% θαη ζε θάζε πεξίπησζε αλψηεξνο ησλ πξνζδνθηψλ ηεο αγνξάο. εκεηψλεηαη φηη θπβεξλεηηθφο ζηφρνο γηα ην 2015 παξακέλεη ην 5%. 8,5 8 7,5 7 6,5 6 πληθωριςμόσ Ιαν Φεβρ Μαρτ Απριλ Μάιοσ Ιοφνιοσ Ιοφλιοσ Αυγουςτοσ Σεπτζμβριοσ (Πηγέρ: TurkStat (CPI: Consumer prices index), Επεξεπγαζία:Γπ.ΟΕΥ Αγκύπαρ, Κενηπική Τπάπεζα Τοςπκίαρ) Αύμεζε ΑΔΠ β ηξηκελν 2015 Αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαηά 3,8% θαηεγξάθε θαηά ην β ηξίκελν 2015, μεπεξλψληαο αθφκα θαη ηηο πην αηζηφδνμεο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν ξπζκφο αλάπηπμεο θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν δελ αλεκέλεην λα μεπεξάζεη ην 3%. Η αλάπηπμε απηή πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο θαη ηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ελ φςεη εθινγψλ. Αχμεζε παξνπζίαζαλ ν βηνκεραληθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ, ν γεσξγηθφο θαζψο θαη ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ θαηά +4,1%, +6.7% θαη +2 % αληίζηνηρα. Η αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο απνηππψλεηαη ζηελ αχμεζε πσιήζεσλ ζε απηνθίλεηα, ζε νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη ζε ζηέγαζε. εκεηψλεηαη φηη ην α ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ δελ είρε μεπεξάζεη ην 2,5%. 4

5 Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ Πξνϋπνινγηζκόο Δμωηεξηθό ρξένο Σν έιιεηκκα ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ γηα ην κήλα Ινχιην έθζαζε ηα 3,15 δηο δνι, θαηαγξάθνληαο ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 32% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2014, κε απνηέιεζκα ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα ζε θπιηφκελε δσδεθάκελε βάζε λα δηακνξθσζεί ζε 45,02 δηζ.δνι.. Η αχμεζε απηή ηνπ ειιείκκαηνο νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή άλνδν ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πηψζε ησλ εζφδσλ απφ ηνπξηζκφ. Σν επηάκελν Ιαλνπαξίνπ Ινπιίνπ 2015, σζηφζν, ε ζπλνιηθή κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιαγψλ ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 5,6%, ζε ζρέζε κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή πηψζε ησλ εηζαγσγψλ ρξπζνχ θαη πεηξειαηνεηδψλ θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο. Οη θπβεξλεηηθέο επηδφζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ππήξμαλ αξθεηά θαιέο θαηά ηνλ Ινχλην, ζπγθξηηηθά κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο, κε ηηο δεκφζηεο δαπάλεο λα έρνπλ απμεζεί θαηά 3,3% θαη ηα έζνδα λα έρνπλ απμεζεί θαηά 14,5%. ε κεληαία βάζε θαηεγξάθε πιεφλαζκα 3,2 δηζ.η.ι Σν ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ ρξένο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απμήζεθε απφ 282,4 δηζ.δνι (Γεθ.2014) ζε 288,3 δηζ.δνι ηνλ Ινχλην ηνπ 2015 (Πεγέο:Κεληξηθή Σξάπεδα Σνπξθίαο, EU Weekly Economic Report on Turkey, Finansbank ) Γείθηεο εκπηζηνζύλεο ηωλ θαηαλαιωηώλ Μείσζε παξνπζίαζε ν δείθηεο εκπηζηνζχλεο θαηαλαισηψλ θαηά ην κήλα επηέκβξην ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, θαηαγξάθνληαο πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 6,1% θαη δηακνξθψλνληαο ηε ζρεηηθή ηηκή ζε 58,5 κνλάδεο (απφ 62,4 ην κήλα Αχγνπζην). (Πεγή:Turkstat) 5

6 Πνξεία ηζνηηκίαο ηνπξθηθήο ιίξαο Η ηνπξθηθε ιίξα ζπλερίδεη ηελ πησηηθή ηεο πνξεία, κε ηελ ηζνηηκία ηνπ ηνπξθηθνχ λνκίζκαηνο έλαληη ηνπ δνιαξίνπ λα αγγίδεη ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ επηεκβξίνπ ην 3,02520 θαη έλαληη ηνπ επξψ λα έρεη μεπεξάζεη ην 3,3931 (ζεκεηψλεηαη φηη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ Απγνχζηνπ ε ζρεηηθή ηζνηηκία ήηαλ 3,276 έλαληη ηνπ επξψ θαη 2,9179 έλαληη ηνπ δνιαξίνπ) Ιζοηιμία δολαπίος - η.λίπαρ (μηνιαίορ μ.ο) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Ιαν.2013 Μάιοσ 2013 Σεπτ.2013 Δεκ.2013 Ιαν.2014 Απρ.2014 Σεπτ.2014 Δεκ.2014 Ιαν.2015 Απρ.2015 Μάιοσ 2015 Ιοφνιοσ 2015 Ιοφλιοσ 2015 Αυγουςτοσ 2015 Σεπτζμβριοσ 2015 (Πεγέο: Turkstat, EU Delegation in Turkey) Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ πωιήζεωλ θαηνηθηώλ Αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 6,5% ηνπ αξηζκνχ πσιεζεηζψλ θαηνηθηψλ παξαηεξήζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015 ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. ε απφιπηνπο αξηζκνχο νη πσιήζεηο θαηνηθηψλ ζηελ Σνπξθία θαηά ηνλ Αχγνπζην αλήιζαλ ζε , κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε λα έρεη θαη πάιη ην κεγαιχηεξν κεξίδην (16,8%), αθνινπζνχκελε απφ ηελ Άγθπξα (11,7%) θαη ηε κχξλε (5,8%). (Πεγή: Turkstat) Γείθηεο βηνκεραληθήο παξαγωγήο Η βηνκεραληθή παξαγσγή παξνπζίαζε αχμεζε ηνλ Ινχιην ηνπ 2015 ηεο ηάμεσο ηνπ 0,3 % ζε εηήζηα βάζε (Ινχιηνο Ινχιηνο 2015), ελψ ζε κεληαία βάζε παξνπζίαζε κείσζε 1,5%. Αλαιπφκελνο ζε επί κέξνπο θιάδνπο, ν ελ ιφγσ δείθηεο παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε κείσζε ζηνλ ηνκέα ησλ εμνξπθηηθσλ 6

7 δξαζηεξηνηήησλ (-3%), ελψ αχμεζε παξνπζίαζε ζηνλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο (2,4%) θαη ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα (3,3%). (Πεγή: Turkstat) Αφξηςη του δείκτη τησ ανεργίασ χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ην ηνπξθηθφ Ιλζηηηνχην ηαηηζηηθήο, άλνδνο θαηά 0,5% ηεο αλεξγίαο παξαηεξήζεθε ην κήλα Ινχλην ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο, κε απνηέιεζκα ν ζρεηηθφο δείθηεο λα αγγίδεη ην 9,6%, απμεκέλνο θαηά 0,3% ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Η αλεξγία ζηνπο λένπο αλήιζε ζε 17,7%, ελψ θαηά θχξην ιφγν θαίλεηαη λα πιήηηεη ηηο γπλαίθεο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηηο νπνίεο αγγίδεη ην 11,9%. Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ αγγίδεη ηα 2,88 εθαη., ελψ ην πνζνζηφ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε 34,6%. (Πεγή: Turkstat) Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Σνπξθία 1. χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο θαηά ην κήλα Ινχιην ζηελ Σνπξθία αλήιζαλ ζε 3,39 δηζ.δνι, αλεβάδνληαο ηηο ζπλνιηθέο ΑΞΔ ηεο 7

8 πεξηφδνπ Ιαλνπαξίνπ Ινπιίνπ ζε 9,71 δηζ.δνι. Σν 63% απηψλ πξνήιζε απφ ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ην 24% απφ αζηαηηθέο ρψξεο. Μφλν ηνλ Ινχιην 139 εηαηξίεο μέλσλ ζπκθεξφλησλ μεθίλεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ Σνπξθία, ελψ 11 ηνπξθηθέο ζπλήςαλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε αιινδαπέο εηαηξίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηακήλνπ Ιαλνπαξίνπ Ινπιίνπ ζπλνιηθά εηαηξίεο κε μέλν θεθάιαην ηδξχζεθαλ ζηελ Σνπξθία. 2. Ο ηαπσληθφο θνινζζφο DyDo DRINCO απέθηεζε κεξίδην 90% ηξηψλ κνλάδσλ παξαγσγήο αλαςπθηηθψλ θαη εκθηαισκέλνπ λεξνχ ηεο ηνπξθηθήο εηαηξίαο Ülker, ηνπ Οκίινπ Yildiz, έλαληη αληηηίκνπ 110 εθαη.δνι. ε δειηίν ηχπνπ ηεο ε ηαπσληθή εηαηξία ζεκείσζε πσο ε απφθηεζε ησλ ηξηψλ εηαηξηψλ (Della Gida, Ilk Meyve Sulari θαη Bahar Su) απνηειεί κηα ζεκαληηθή επέλδπζε ζε κία αγνξά κε πξννπηηθέο, ιφγσ δηαθαηλφκελεο αλάπηπμεο ζηελ Σνπξθία ζηνλ ηνκέα ησλ αλαςπθηηθψλ θαη ηνπ πξνθίι ηνπ θαηαλαισηή αλαςπθηηθψλ πνπ είλαη θπξίσο λεαξά άηνκα. 3. Κηλέδηθή θνηλνπξαμία κε ζπκκεηνρή ηεο Cosco Pacific (40%), ηεο China Merchants Group (40%) θαη ηνπ Κξαηηθνχ Δπελδπηηθνχ Σακείνπ ηεο Κίλαο, China Investment Corp (20%) πξνέβε ζηελ εμαγνξά ηνπ 64,5% ηεο εηαηξίαο ζπκκεηνρψλ Fina Liman, ηεο νπνίαο ην κνλαδηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη ην ιηκάλη Kumport έλαληη 919 εθ. δνι. Σν ελ ιφγσ ιηκάλη απνηειεί ην ηξίην κεγαιχηεξν ζηαζκφ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηελ Σνπξθία. χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο θηλεδηθήο θνηλνπξαμίαο, ην ιηκάλη Kumport κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί πινία ρσξεηηθφηεηαο έσο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 4. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο AKkuyu NGS, Fuat Akhundov, 3 δηζ.δνι έρνπλ κέρξη ζηηγκήο επελδπζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππξεληθνχ ζηαζκνχ Akkuyu ζηελ πεξηνρή Büyükeceli ζηελ επαξρία ηεο Μεξζίλεο, επελδπηηθφ ζρέδην ην νπνίν ζπληζηά πξντφλ δηκεξνχο ζπκθσλίαο κεηαμχ Ρσζίαο θαη Σνπξθίαο. Ο θ. Akhundov δελ παξέιεηςε λα αλαθεξζεί ζην ζέκα ησλ παξαηεξνχκελσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ έθδνζε άδεηαο παξαγσγήο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη δηθαηνινγεκέλεο δεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ είδνπο ηεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ, ηνπ νπνίνπ ε θαηαζθεπή αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηνλ εξρφκελν Ιαλνπάξην, κε ζπλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο 20 δηζ.δνι (Πεγέο: η/τπ. Οηθνλνκίαο, Ηurriyet Daily News, Dunya, Daily Sabah, ISPAT) Σνπξθηθή απηνθηλεηνβηνκεραλία 1. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Γηαλνκέσλ Απηνθηλήησλ Σνπξθίαο, ην γ ηξίκελν 2015, νη πσιήζεηο απηνθηλήησλ ζηελ Σνπξθία παξνπζίαζαλ αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 36% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ Γεληθφηεξα γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ Απγνχζηνπ 2015, ζχκθσλα κε αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Γηαλνκέσλ Απηνθηλήησλ Σνπξθίαο, ε παξαγσγή λέσλ απηνθηλήησλ αλήιζε ζε απφιπηνπο αξηζκνχο ζε απηνθίλεηα, απμεκέλε θαηά 19,2% ζε ζρεζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηεο πεξπζηλήο ρξνληάο. Δμ απηψλ πσιήζεθαλ ηα , κε ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο λα εμάγεηαη. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη αλαιπηηθφηεξα νη ζρεηηθέο πσιήζεηο: 8

9 Ιαλ.-Απγ.2015 Ιαλ.-Απγ.2014 Μεηαβνιή (εηήζηα) Δπηβαηεγά 453, , % Δκπνξηθήο ρξήζεο (κίλη βαλ) 145,146 89, % Φνξηεγά 24,488 20, % Μεζαίνπ κεγέζνπο 2,108 1, % ιεσθνξεία Μεγάια ιεσθνξεία 1, % χλνιν 626, , % 3. Σν 8κελν 2015 νη εμαγσγέο απηνθηλήησλ αλήιζαλ ζε , απμεκέλεο θαηά 8,2 % ζε ζρέζε κε ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ Οη ζρεηηθέο εηζαγσγέο αλήιζαλ 410,877, απμεκέλεο θαηά 42,1% ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ Απγνχζηνπ Σα πην εππψιεηα επηβαηεγά ζηελ Σνπξθία ηνλ Αχγνπζην 2015 ήηαλ θαηά ζεηξά πσιήζεσλ: Volkswagen (13.557), Ford (10.439), Renault (9.618), Dacia (4.255), Hyundai (4.254), Mercedes-Benz (4.130), Opel (4.069) θαη Toyota (3.426) 5. Σελ παξαγσγή ηεο λέαο ζεηξά ζεηξά απηνθηλήησλ Fiat Egea εγθαηλίαζε ε ηηαιν-ηνπξθηθή θνηλνπξαμία TOFAS ζηηο 28/9 ζηε κνλάδα παξαγσγήο ηεο ζηελ Πξνχζα. Σν λέν κνληέιν, ην νπνίν είρε παξνπζηαζηεί γηα πξψηε θνξά ζηελ έθζεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο Istanbul Auto Show 2015, ζα εμαρζεί ζε πάλσ απφ 40 ρψξεο ζε Δπξψπε, Μ. Αλαηνιή θαη Β. Αθξηθή, ελψ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηεο TOFAS, Cengiz Eroldu, ηελ επφκελε επηαεηία ζρεδηάδεηαη ε παξαγσγή 1,2 εθαη. απηνθηλήησλ Fiat Egea. 6. Σν εξγνζηάζην ηεο Toyota ζην Adapazari ηεο επαξρίαο Sakarya βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο ππνςήθηεο κνλάδεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ Toyota C-HR. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ εθηειεζηηθνχ Αληηπξνέδξνπ ηεο Toyota Europe ζηελ Έθζεζε Απηνθηλήηνπ ηεο Φξαλθθνχξηεο, ε ηνπξθηθή κνλάδα ηνπ ηαπσληθνχ θνινζζνχ έρεη αξθεηέο πηζαλφηεηεο αθέλφο ιφγσ ηεο ππαγσγήο ηεο ζε επελδπηηθά θίλεηξα πνπ ηεο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα λα απμήζεη ηελ παξαγσγή ηεο θαη αθέηέξνπ ιφγσ ηεο εγγχηεηάο ηεο ζηελ Δπξψπε θαη ηηο αγνξέο ηεο Μ.Αλαηνιήο. (Πεγή: ΙSPAT, Turkish Automotive Industry News, Daily Sabah, Hurriyet Daily News) Δπέθηαζε ηεο ηνπξθηθήο Beko ηνπ Οκίινπ Koc ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά Σελ είζνδφ ηεο ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ εηνηκάδεη ε ηνπξθηθή εηαηξία Beko (ην επξσπατθφ brand ηεο εηαηξίαο Arcelik ηνπ Οκίινπ εηαηξηψλ Koc), ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο Hakan Bugurlu. Η ηνπξθηθή εηαηξία ιεπθψλ ζπζθεπψλ έρεη ήδε λα μεθηλήζεη λα ζρεδηάδεη λέα ζεηξά πξντφλησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο θαη ηελ αηζζεηηθή ησλ ακεξηθαλψλ θαηαλαισηψλ, δξνκνινγψληαο ηελ δεκηνπξγία θαηαζηήκαηνο κε ηελ επσλπκία ηεο ζηε Νέα Τφξθε ζην ηέινο ηνπ έηνπο. 9

10 εκεηψλεηαη φηη νη ηνπξθηθέο εηαηξίεο νηθηαθψλ ζπζθεπψλ Vestel, Arcelik θιπ εμάγνπλ ην 75% ηεο παξαγσγήο ηνπο ζηελ Δπξψπε. Δπηπιένλ, ζηελ Σνπξθία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην ηνκέα, ε γεξκαληθή BSD θαη ε ηηαιηθή Indesit. (Πεγή: ΙSPAT) Αμηνιόγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο Σνπξθίαο από ηνλ Οίθν Fitch O δηεζλήο νίθνο αηνινγήζεσλ Fitch επηβεβαίσζε ζηηο 18.9 η.έ ηελ αμηνιφγεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Σνπξθίαο ζε ΒΒΒ-, κε ηε ζρεηηθή πξννπηηθή λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ ακεξηθαληθνχ νίθνπ, ε Σνπξθία παξακέλεη ζε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, παξά ην γεγνλφο φηη έρεη εηζέιζεη ζε πξνεθινγηθή πεξίνδν, κε ην πιεφλαζκα γηα ην 2015 λα αλακέλεηαη ζην 1,1% ηνπ ΑΔΠ. Σν ρξένο ζα ζπλερίζεη λα κεηψλεηαη, θαζψο εθηηκάηαη φηη έσο ην 2017 ζα έρεη ππνρσξήζεη ζην 30% ηνπ ΑΔΠ. ηα αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα ζπγθαηαιέγνληαη, θαηά ηνλ νίθν Fitch, ε πνιηηηθή αζηάζεηα ζηελ επξχηεξε γεηηνλία ηεο ρψξαο, θαζψο επίζεο θαη ε αβεβαηφηεηα πνπ ε κεηεθινγηθή πεξίνδνο ελδέρεηαη λα επηθέξεη. (Πεγή: Reuters) Νέν εζληθό ζύζηεκα εθθαζάξηζεο πιεξωκώλ θαξηώλ χκθσλα κε ην ηνπξθηθφ πξαθηνξείν Anadolu, ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία έλα λέν εζληθφ ζπζηήκαηνο εθθαζάξηζεο πιεξσκψλ θαξηψλ (InterBank Card System), ην νπνίν έρεη ηελ νλνκαζία TROY. ηελ Σνπξθία είλαη ελεξγέο πεξίπνπ 164 εθ. ηξαπεδηθέο θάξηεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 106 εθ. είλαη πηζησηηθέο.οη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία απφ ηνπο εκπφξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα απνζηέιινληαη ζε έλα δίθηπν εθθαζάξηζεο, ην νπνίν νινθιεξψλεη ηελ πιεξσκή. Μέρξη ζήκεξα ε Visa θαη ε Mastercard απνηεινχζαλ ηε βαζηθή επηινγή γηα ηελ ελ ιφγσ ιεηηνπξγία. χκθσλα κε ηνλ θ. Canko, Πξφεδξν ηνπ Interbank Card Center ην λέν ζχζηεκα ζα πξνηηκεζεί θαη απφ απηνχο ρξεζηκνπνηνχλ κεηξεηά ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο θαζψο ε πξνκήζεηα γηα ηε ρξήζε ηεο θάξηαο ζα είλαη ρακειφηεξε απφ απηή πνπ ρξεψλνπλ ηα δηεζλή δίθηπα θαξηψλ. (Πεγή: Anadolu Agency) Σνπξηζκόο 1. Σν ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ αλαθνίλσζε ζηηο 28.9 κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έιεπζεο ηνπξηζηψλ πξνο ηελ Σνπξθία απφ δεθαηξείο ρψξεο ηεο επξχηεξεο γεηηνλίαο ηεο, απφ ηηο νπνίεο ν εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο παξνπζίαζε θάκςε ην θεηεηλφ θαινθαίξη. Οη ελ ιφγσ ρψξεο είλαη ην Αδεξκπατηδάλ, ε Μνιδαβία, ε Λεπθνξσζία, ην Οπδκπεθηζηάλ, ε Αξκελία, ε Ρσζία, ην Σαηδηθηζηάλ, ην Σνπξθκεληζηάλ, ε Οπθξαλία, ε Γεσξγία, ην Καδαθζηάλ, ην Κπξγηζηάλ θαη ην Ιξάλ. 10

11 Σν παθέην πεξηιακβάλεη παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο ζε ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία ηεο Σνπξθίαο πνπ νξγαλψλνπλ δηαθνπέο ζηελ ρψξα. χκθσλα κε ηνλ Τθππνπξγφ Σνπξηζκνχ θ. Haluk Dursun, ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ πξνζθέξνπλ παθέηα δηαθνπψλ ζηελ Σνπξθία κε πηήζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 100 άηνκα - ηνπξίζηεο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο δεθαηξείο ρψξεο, ρξεκαηνδνηνχληαη κε δνιάξηα γηα θάζε πηήζε. Δθηφο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ θαη ζε νξηζκέλα αεξνδξφκηα ηεο Σνπξθίαο, φπσο απηά ηεο Αηηάιεηαο, ηνπ Νηαιακαλ, ηνπ Μπφληξνπκ, ηεο κχξλεο θαη ηεο Αιάληαο ζα παξέρεηαη αληίζηνηρε ρξεκαηηθή ελίζρπζε. ηφρνο ηνπ κέηξνπ, ην νπνίν είρε αλαθνηλψζεη ήδε απφ ηνλ Απξίιην ν Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο, Ahmet Davutoglu, είλαη ε ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ απφ ηηο σο άλσ ρψξεο θαηά ηελ επφκελε ηνπξηζηηθή πεξίνδν, ε νπνία αλακέλεηαη λα αληηζηαζκίζεη ηηο απψιεηεο πνπ ππέζηε ε Σνπξθία ζε αθίμεηο ηνπξηζηψλ απφ ηε Ρσζία θαη ηηο γεηηνληθέο ηεο ρψξεο, ιφγσ ηεο θξίζεο ζηελ πεξηνρή. 2. Πηψζε ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Σνπξθία θαηά 2,88% ην κήλα Αχγνπζην θαηεγξάθε ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. πλνιηθά ην 8κελν 2015 ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ αλήιζε ζε 25,5 εθαη., κεησκέλνο θαηά 0,89% ζε ζρέζε κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2014, ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. χκθσλα κε ηα ίδηα ζηνηρεία, ν αξηζκφο ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ κεηψζεθε θαηά 20,72%, ησλ Ιαπψλσλ θαηά 33,59%, ησλ Ιηαιψλ θαηά 23,9% θαη ησλ Γάιισλ θαηά 17,39% 3. Μείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαηά 13,8% παξαηεξήζεθε ην δεχηεξν ηξίκελν 2015, ζπγθξηηηθά κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηεο πεξπζηλήο ρξνληάο, κε ηα έζνδα λα αλέξρνληαη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο ζε 7,73 δηζ.δνι. Η κείσζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ιακβαλνκέλνπ ππ φςηλ φηη ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ ζπλεηζθέξνπλ θαηά 53% ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. (Πεγέο: Today s Zaman, Hurriyet Daily News, TURSAB, η/τπ.σνπξηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ, η/τπ.τγείαο) 51 ε ζέζε Σνπξθίαο ζε επίπεδν αληαγωληζηηθόηεηαο (World Economic Forum Competitiveness Index) χκθσλα κε κειέηε ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ ζρεηηθά κε ηα επίπεδα αληαγσληζηηθφηεηαο νηθνλνκηψλ 140 ρσξψλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζε ζεκεξηλφ δεκνζίεπκα ηεο ηνπξθηθήο εθεκεξίδαο Hurriyet, ε Σνπξθία θαηέιαβε ηελ 51 ε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ πην αληαγσληζηηθψλ νηθνλνκηψλ δηεζλψο, ράλνληαο ηέζζεξηο ζέζεηο απφ ηελ πεξπζηλή ηεο θαηάηαμε. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ Έθζεζε, ε απνπζία δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιηηηθή θξίζε ζε ρψξεο ηεο επξχηεξεο γεηηνλίαο ηεο, θαζηζηνχλ ην επελδπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Σνπξθίαο αξθεηά επηζθαιέο. πγθεθξηκέλα, ε κειέηε εζηίαζε ζηα εμήο ζεκεία: α) ζηε κεγάιε εμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε, β) ζηηο δπζιεηηνπξγίεο ηεο ηνπξθηθήο αγνξάο εξγαζίαο (αθαλήο εξγαζία, κεησκέλε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ, απνπζία εμεηδίθεπζεο ζε ηνκείο αηρκήο, χπαξμε «θιεηζηψλ» επαγγεικάησλ θιπ), γ) ζηελ απνπζία καθξφπλννπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αμηνπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο, φπσο απηφο ησλ κεηαθνξψλ. εκεηψλεηαη φηη ηηο πξψηεο ζέζεηο ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ηνπ Γείθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ θαηαιακβάλνπλ ε Διβεηία, ε ηγθαπνχξε, νη ΗΠΑ, ε Γεξκαλία θαη ε Οιιαλδία, ελψ απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αμίδεη λα αλαθεξζεί ε πεξίπησζε ηεο Ιλδίαο, ε νπνία θαηέιαβε ηελ 55 ε ζέζε, αλεβαίλνληαο θαηά 16 ζέζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πεξπζηλή ηεο θαηάηαμε. Η Κίλα παξέκεηλε ζηαζεξή ζηελ 28 ε ζέζε, ε Ιλδνλεζία ζηελ 37 ε θαη ε Βξαδηιία ζηελ 75 ε. 11

12 (Πεγέο: WEF,Today s Zaman, Hurriyet Daily News) Αύμεζε θαηαλαιωηηθώλ θαη ζηεγαζηηθώλ δαλείωλ ζηελ Σνπξθία χκθσλα κε ηελ Έλσζε Σξαπεδψλ Σνπξθίαο, κεηαμχ Απξηιίνπ - Ινπλίνπ 2015 δφζεθαλ θαηαλαισηηθά θαη ζηεγαζηηθά δάλεηα χςνπο 45 δηζεθ. ΣΛ (14,9 δηζ.δνι ζε άηνκα), πνζφ απμεκέλν θαηά 26% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σα πεξηζζφηεξα δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ ήηαλ θαηαλαισηηθά (59%) θαη αθνινχζεζαλ ηα ζηεγαζηηθά (28%). Σα δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα αγνξά απηνθηλήηνπ απμήζεθαλ ην ηξίκελν Απξηιίνπ Ινπλίνπ θαηά 80%, ηα ζηεγαζηηθά θαηά 63% θαη ηα θαηαλαισηηθά θαηά 27% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (Πεγή: Daily Sabah) 12

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ

Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ Καζεγεηήο :

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Ζ πνξεία ηωλ εμαγωγώλ θαηά ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο ηνπ 2015 (Ηαλνπάξηνο Ηνύληνο) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κένηπο Εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 Α. I. Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο (Γεληθά) ζει.2 II. Σξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Αξκελία. ζει. 3 III. Δκπφξην.ζει. 7 IV. Αγξνηηθφο ηνκέαο. ζει. 9 V. Οξγάλσζε Αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Visa Europe: Γείθηεο Σνπξηζηηθήο Γαπάλεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ

Visa Europe: Γείθηεο Σνπξηζηηθήο Γαπάλεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ Visa Europe: Γείθηεο Σνπξηζηηθήο Γαπάλεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ Μάηνο- Αύγνπζηνο Καηαλαισηηθή δαπάλε εηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ ζε 6 Μεζνγεηαθέο ρώξεο, κε επηκέξνπο ζηνηρεία γηα ηελ Διιάδα επηέκβξηνο αύμεζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραθείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέζεφν 1

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραθείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέζεφν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραθείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέζεφν 1 Λονδίνο, Ιανοσάριος 2015 Σηοιτεία αγοράς δομικών σλικών και τρφμάηφν ζηο ΗΒ O θαηαζθεπαζηηθόο ηνκέαο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ αληηπξνζσπεύεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr 1

pasp-oikonomikou.gr 1 1 Βαζκνί 2 1. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο: Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Δπηζήκσλ πλαιιαγψλ Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ρεηηθή-απφιπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ οηθολοκία ηες Πορηογαιίας θαη οη δηκερείς ειιελο-πορηογαιηθές οηθολοκηθέςεκπορηθές

Ζ οηθολοκία ηες Πορηογαιίας θαη οη δηκερείς ειιελο-πορηογαιηθές οηθολοκηθέςεκπορηθές Ζ οηθολοκία ηες Πορηογαιίας θαη οη δηκερείς ειιελο-πορηογαιηθές οηθολοκηθέςεκπορηθές ζτέζεης ηο 2012. To 2012 είλαη ην δεχηεξν έηνο έληαμεο ηεο Πνξηνγαιίαο ζην πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Επιβέπων: Κοσ Ιωάννησ Κριτςωτάκισ Σπουδαστής: Ηήςησ αμουήλ ΑΘΗΝΑ -

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ B4 Δ/νση Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011 Ζ νηθνλνκία ηεο Σζερηθήο Γεκνθξαηίαο αλαπηχζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΔΠΗΠΣΩΖ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΗ ΔΗΑΓΩΓΔ ΚΑΗ ΔΞΑΓΩΓΔ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα