Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή"

Transcript

1 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/ G.O.P. Ankara Tει Fax Γειηίν Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Πιεξνθνξηώλ (Σηαηιζηικά ζηοισεία και επισειπημαηικέρ ειδήζειρ πος δημοζιεύηηκαν ηο Σεπτέμβριο 2015) Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

2 Eμωηεξηθό εκπόξην Σνπξθίαο (Αύγνπζηνο 2015) χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Σνπξθηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ηαηηζηηθήο (TurkStat), ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Σνπξθίαο κεηψζεθε θαηά 39,8 % ην κήλα Αχγνπζην, θηάλνληαο ηα 4,89 δηζ. δνι (4,36 δηζ. επξψ) απφ 8,11 δηζ. δνι (7,22 δηζ. επξψ) πνπ ήηαλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ πγθεθξηκέλα, νη ηνπξθηθέο εμαγσγέο θαηέγξαςαλ κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 2,8% ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θζάλνληαο ηα 11,65 δηζ.δνι (10,38 δηζ. επξψ), ελψ νη ηνπξθηθέο εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 18,2% ζπγθξηλφκελεο κε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, θηάλνληαο ηα 15,95 δηζ.δνι (14,2 δηζ. επξψ). Η κείσζε ησλ ηνπξθηθψλ εηζαγσγψλ νθείιεηαη ζηελ πηψζε θαηά 41% ησλ εηζαγσγψλ πεηξειαίνπ, ε νπνία εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε πξνζπάζεηα ηεο Σνπξθίαο γηα ελεξγεηαθή απεμάξηεζε, ελψ ε κείσζε ζηηο εμαγσγέο δελ ππήξμε ηδηαίηεξα κεγάιε ιφγσ ηεο αχμεζεο θαηά 10,6% ησλ ηνπξθηθψλ εμαγσγψλ απηνθηλήησλ. εκαληηθφηεξνη εμαγσγηθνί εηαίξνη ηεο Σνπξθίαο ηνλ Αχγνπζην 2015 ήηαλ ε Γεξκαλία (1,47 δηζ.δνι), ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (0,83 δηζ.δνι), ην Ιξάθ (0,72 δηζ.δνι) θαη ΗΠΑ (0,58 δηζ.δνι). ελψ νη θπξηφηεξνη εηζαγσγηθνί εηαίξνη ήηαλ ε Κίλα (1,96 δηζ. δνι, πηψζε εηζαγσγψλ 18% ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα), ε Γεξκαλία (1,84 δηζ. δνι), ε Ρσζία (1,55 δηζ. δνι) θαη ε Ιηαιία (0,29 δηζ. δνι). (Πεγή: ΣurkStat) Γηκεξέο εκπόξην Διιάδαο-Σνπξθίαο Αλαθνξηθά κε ην δηκεξέο εκπφξην Διιάδαο-Σνπξθίαο θαηά ην κήλα Αχγνπζην 2015, ζεκεηψλεηαη φηη νη ειιεληθέο εμαγσγέο πνπ θαηαγξάθεθαλ ην κήλα απηφ έθηαζαλ, ζχκθσλα κε ην Σνπξθηθφ Ιλζηηηνχην ηαηηζηηθήο, ηα 114,11 εθαη.επξψ, απμεκέλεο θαηά 7,7% ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, παξνπζηάδνληαο σζηφζν ζεκαληηθή κείσζε -54% ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (πνπ ήηαλ 249,9 εθαη.επξψ), ελψ νη ηνπξθηθέο εμαγσγέο ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ Αχγνπζην 2015 κεηψζεθαλ επίζεο θαηά 15,45%, θηάλνληαο ηα 75,45 εθαη.επξψ απφ 89,24 εθαη.επξψ ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ Η κεγάιε κεληαία κείσζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε Σνπξθία νθείιεηαη θπξίσο ζηε ξαγδαία πηψζε ησλ πεηξειαηεηδψλ θαηά ην κήλα Αχγνπζην η.ε ζε ζρέζε κε ην 2014 πνπ έθζαζε ην 66%. πγθεθξηκέλα νη ειιεληθέο εμαγσγέο πεηξειαηνεηδψλ πξνο ηε Σνπξθία απφ 198 εθαη επξψ πνπ ήηαλ ηνλ Αχγνπζην 2014 έθζαζαλ ηνλ Αχγνπζην η.ε ηα 67,5 εθαη επξψ. Καηφπηλ επηθνηλσλίαο καο κε Γ/ληή ΔΛ.ΠΔ θ. Μεξεληίλε, απφ ηνλ νπνίν δεηήζακε πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεκαληηθή πηψζε ησλ ειιεληθψλ πεηξειαηνεηδψλ ζηελ Σνπξθία, ελεκεξσζήθακε φηη απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε εθζπγρξνληζκέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο καδνχη ζην Ιzmit κπνξεί πιένλ λα παξάγεη 1,5-2 ηφλνπο Diesel θαη λα ηνπο δηνρεηεχεη ζηελ εζσηεξηθή αγνξα, ππνθαζηζηψληαο έηζη ηηο σο πξφζθαηα ζρεηηθέο εηζαγσγέο. πγθεληξσηηθά θαηά ην νθηάκελν ηνπ 2015, νη ειιεληθέο εμαγσγέο αλήιζαλ ζε 1,17 δηζ.επξψ, κεησκέλεο θαηά 39,4% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηεο πεξπζηλήο ρξνληάο πνπ ήηαλ 1,93 δηζ. επξψ. Οη ηνπξθηθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα θαηά ην νθηάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε 772,3 εθαη.επξψ, απμεκέλεο θαηά 3,8% ζε ζρέζε κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2014 (744 εθαη.επξψ). Καηά ζπλέπεηα ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα ππεξ ηεο ρψξαο καο κεηψζεθε ζηε ππφ εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 2015 ζε ζρέζε κε ηε 2

3 αληίζηνηρε ηνπ 2014 θαηά 60% (απφ 398 εθ. επξψ εκπνξηθφ πιεφλαζκα ην νθηάκελν ηνπ 2014 ζε 160 εθαη. επξψ ην 2015) πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εμαγσγψλ πεηξειαηνεηδψλ ηφζν ζε πνζφηεηα, φζν θαη ζε αμία, δεδνκέλνπ φηη απφ ηα ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο παξαηεξείηαη ζπλερήο ππνρψξεζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ. Παξά φκσο ηε ζεκαληηθή ππνρψξεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ πεηξειαηνεηδψλ ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο, εληνχηνηο εμαθνινπζεί θαη θαηά ην κήλα Αχγνπζην η.ε, ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Σνπξθία λα θαηέρνπλ ηα πεηξειαηνεηδή κε 67,5 εθαη. επξψ (κεξίδην 59,2 % επί ησλ ζπλνιηθψλ καο εμαγσγψλ πξνο Σνπξθία απφ 79,5% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014). Αθνινπζνχλ ηα πιαζηηθά (9,5 εθαη.επξψ), ιηπάζκαηα (6,9 εθαη.επξψ), ην αινπκίλην θαη ηερλνπξγήκαηα απηνύ (6,4 εθαη.επξψ), ν ραιθόο θαη ηερλνπξγήκαηα απηνύ (4,1 εθαη.επξψ), νη ιέβεηεο, ηα κεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο (2,4 εθαη.επξψ) θαη βακβάθη (1 εθαη.επξψ). Από ηελ άιιε πιεπξά, όπωο έρνπκε επηζεκάλεη ζε δηάθνξα παιαηόηεξα έγγξαθά καο, ε πνξεία ηωλ εμαγωγώλ καο ζηελ Σνπξθία εμαξηάηαη από ηελ πνξεία ηωλ πεηξειαηνεηδώλ, δεδνκέλνπ όηη απηά ζπληζηνύλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ζε αμία ηωλ ζπλνιηθώλ καο εμαγωγώλ ηα ηειεπηαία έηε. Υωξίο απηά, ην εκπνξηθό ηζνδύγηό καο κε ηελ Σνπξθία ζα ήηαλ ζαθώο ειιεηκκαηηθό. Έηζη ζε κία ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε νθηακήλνπ 2015 κε ην αληίζηνηρν ηνπ 2014, ρωξίο ηα πεηξειαηνεηδή, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: Καηά ην νθηάκελν ηνπ 2015, νη ειιεληθέο εμαγσγέο αλήιζαλ ζε 490 εθαη.επξψ, απμεκέλεο θαηά +13,7% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηεο πεξπζηλήο ρξνληάο (431 εθαη. επξψ). Οη ηνπξθηθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα θαηά ην ίδην δηάζηεκα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (ρσξίο πεηξειαηνεηδή) αλήιζαλ ζε 595,3 εθαη.επξψ, κεησκέλεο θαηά 0,3 % ζε ζρέζε κε ην νθηάκελν ηνπ 2014 (597 εθαη.επξψ). Καηά ζπλέπεηα ην εκπνξηθό έιιεηκκα ηεο ρώξαο καο κεηώζεθε ζηε ππφ εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 2015 ζε ζρέζε κε ηε αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2014 θαηά -38,6 % ( απφ 166 εθαη. επξψ ζε 105,3 εθαη. επξψ). πκεξαζκαηηθά παξαηεξνύκε όηη ρωξίο ηα πεηξειαηνεηδή αθελόο α) νη ειιεληθέο εμαγωγέο πξνο ηε Σνπξθία ζην νθηάκελν ηνπ 2015 ζε ζρέζε κε ην 2014 παξνπζίαζαλ αύμεζε θαηά +13,7%, β) ην εκπνξηθό καο έιιεηκκα κε ηε Σνπξθία (θαη όρη πιεόλαζκα πνπ εκθαλίδεηαη κε ηα πεηξειαηνεηδή) ππέζηε ζεκαληηθή κείωζε ηεο ηάμεο ηνπ -38,6 %, γ) θαηά ηελ εμέηαζε ηεο εμέιημεο ειιεληθώλ εμαγωγώλ αλά πξνϊόλ, δηαπηζηώλεηαη ζεκαληηθή αύμεζε εμαγωγώλ ζην νθηάκελν η.ε ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηνπ 2014 ζε πξώηεο ύιεο όπωο ραιθόο, ζίδεξνο, αινπκίλην θαη πξνϊόληα απηνύ, κόιπβδνο, πιαζηηθέο ύιεο, ειαζηηθά-θανπηζνύθ, βακβάθη θαζώο επίζεο θαη ζε άιια πξνϊνληα όπωο ιηπάζκαηα, ιέβεηεο,θαξκαθεπηηθά, έπηπια θ.η.ι (Πεγή: ΣurkStat, Δπεμεξγαζία : Γξ.ΟΔΤ Αγθπξαο) 3

4 Πληθωριςμόσ Ο πιεζσξηζκφο άγγημε ην 7,95% ην κήλα επηέκβξην, θηλνχκελνο αλνδηθά ζε ζρέζε κε ηνλ Αχγνπζην πνπ ήηαλ 7,14% θαη ζε θάζε πεξίπησζε αλψηεξνο ησλ πξνζδνθηψλ ηεο αγνξάο. εκεηψλεηαη φηη θπβεξλεηηθφο ζηφρνο γηα ην 2015 παξακέλεη ην 5%. 8,5 8 7,5 7 6,5 6 πληθωριςμόσ Ιαν Φεβρ Μαρτ Απριλ Μάιοσ Ιοφνιοσ Ιοφλιοσ Αυγουςτοσ Σεπτζμβριοσ (Πηγέρ: TurkStat (CPI: Consumer prices index), Επεξεπγαζία:Γπ.ΟΕΥ Αγκύπαρ, Κενηπική Τπάπεζα Τοςπκίαρ) Αύμεζε ΑΔΠ β ηξηκελν 2015 Αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαηά 3,8% θαηεγξάθε θαηά ην β ηξίκελν 2015, μεπεξλψληαο αθφκα θαη ηηο πην αηζηφδνμεο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν ξπζκφο αλάπηπμεο θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν δελ αλεκέλεην λα μεπεξάζεη ην 3%. Η αλάπηπμε απηή πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο θαη ηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ελ φςεη εθινγψλ. Αχμεζε παξνπζίαζαλ ν βηνκεραληθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ, ν γεσξγηθφο θαζψο θαη ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ θαηά +4,1%, +6.7% θαη +2 % αληίζηνηρα. Η αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο απνηππψλεηαη ζηελ αχμεζε πσιήζεσλ ζε απηνθίλεηα, ζε νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη ζε ζηέγαζε. εκεηψλεηαη φηη ην α ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ δελ είρε μεπεξάζεη ην 2,5%. 4

5 Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ Πξνϋπνινγηζκόο Δμωηεξηθό ρξένο Σν έιιεηκκα ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ γηα ην κήλα Ινχιην έθζαζε ηα 3,15 δηο δνι, θαηαγξάθνληαο ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 32% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2014, κε απνηέιεζκα ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα ζε θπιηφκελε δσδεθάκελε βάζε λα δηακνξθσζεί ζε 45,02 δηζ.δνι.. Η αχμεζε απηή ηνπ ειιείκκαηνο νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή άλνδν ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πηψζε ησλ εζφδσλ απφ ηνπξηζκφ. Σν επηάκελν Ιαλνπαξίνπ Ινπιίνπ 2015, σζηφζν, ε ζπλνιηθή κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιαγψλ ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 5,6%, ζε ζρέζε κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή πηψζε ησλ εηζαγσγψλ ρξπζνχ θαη πεηξειαηνεηδψλ θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο. Οη θπβεξλεηηθέο επηδφζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ππήξμαλ αξθεηά θαιέο θαηά ηνλ Ινχλην, ζπγθξηηηθά κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο, κε ηηο δεκφζηεο δαπάλεο λα έρνπλ απμεζεί θαηά 3,3% θαη ηα έζνδα λα έρνπλ απμεζεί θαηά 14,5%. ε κεληαία βάζε θαηεγξάθε πιεφλαζκα 3,2 δηζ.η.ι Σν ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ ρξένο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απμήζεθε απφ 282,4 δηζ.δνι (Γεθ.2014) ζε 288,3 δηζ.δνι ηνλ Ινχλην ηνπ 2015 (Πεγέο:Κεληξηθή Σξάπεδα Σνπξθίαο, EU Weekly Economic Report on Turkey, Finansbank ) Γείθηεο εκπηζηνζύλεο ηωλ θαηαλαιωηώλ Μείσζε παξνπζίαζε ν δείθηεο εκπηζηνζχλεο θαηαλαισηψλ θαηά ην κήλα επηέκβξην ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, θαηαγξάθνληαο πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 6,1% θαη δηακνξθψλνληαο ηε ζρεηηθή ηηκή ζε 58,5 κνλάδεο (απφ 62,4 ην κήλα Αχγνπζην). (Πεγή:Turkstat) 5

6 Πνξεία ηζνηηκίαο ηνπξθηθήο ιίξαο Η ηνπξθηθε ιίξα ζπλερίδεη ηελ πησηηθή ηεο πνξεία, κε ηελ ηζνηηκία ηνπ ηνπξθηθνχ λνκίζκαηνο έλαληη ηνπ δνιαξίνπ λα αγγίδεη ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ επηεκβξίνπ ην 3,02520 θαη έλαληη ηνπ επξψ λα έρεη μεπεξάζεη ην 3,3931 (ζεκεηψλεηαη φηη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ Απγνχζηνπ ε ζρεηηθή ηζνηηκία ήηαλ 3,276 έλαληη ηνπ επξψ θαη 2,9179 έλαληη ηνπ δνιαξίνπ) Ιζοηιμία δολαπίος - η.λίπαρ (μηνιαίορ μ.ο) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Ιαν.2013 Μάιοσ 2013 Σεπτ.2013 Δεκ.2013 Ιαν.2014 Απρ.2014 Σεπτ.2014 Δεκ.2014 Ιαν.2015 Απρ.2015 Μάιοσ 2015 Ιοφνιοσ 2015 Ιοφλιοσ 2015 Αυγουςτοσ 2015 Σεπτζμβριοσ 2015 (Πεγέο: Turkstat, EU Delegation in Turkey) Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ πωιήζεωλ θαηνηθηώλ Αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 6,5% ηνπ αξηζκνχ πσιεζεηζψλ θαηνηθηψλ παξαηεξήζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015 ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. ε απφιπηνπο αξηζκνχο νη πσιήζεηο θαηνηθηψλ ζηελ Σνπξθία θαηά ηνλ Αχγνπζην αλήιζαλ ζε , κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε λα έρεη θαη πάιη ην κεγαιχηεξν κεξίδην (16,8%), αθνινπζνχκελε απφ ηελ Άγθπξα (11,7%) θαη ηε κχξλε (5,8%). (Πεγή: Turkstat) Γείθηεο βηνκεραληθήο παξαγωγήο Η βηνκεραληθή παξαγσγή παξνπζίαζε αχμεζε ηνλ Ινχιην ηνπ 2015 ηεο ηάμεσο ηνπ 0,3 % ζε εηήζηα βάζε (Ινχιηνο Ινχιηνο 2015), ελψ ζε κεληαία βάζε παξνπζίαζε κείσζε 1,5%. Αλαιπφκελνο ζε επί κέξνπο θιάδνπο, ν ελ ιφγσ δείθηεο παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε κείσζε ζηνλ ηνκέα ησλ εμνξπθηηθσλ 6

7 δξαζηεξηνηήησλ (-3%), ελψ αχμεζε παξνπζίαζε ζηνλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο (2,4%) θαη ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα (3,3%). (Πεγή: Turkstat) Αφξηςη του δείκτη τησ ανεργίασ χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ην ηνπξθηθφ Ιλζηηηνχην ηαηηζηηθήο, άλνδνο θαηά 0,5% ηεο αλεξγίαο παξαηεξήζεθε ην κήλα Ινχλην ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο, κε απνηέιεζκα ν ζρεηηθφο δείθηεο λα αγγίδεη ην 9,6%, απμεκέλνο θαηά 0,3% ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Η αλεξγία ζηνπο λένπο αλήιζε ζε 17,7%, ελψ θαηά θχξην ιφγν θαίλεηαη λα πιήηηεη ηηο γπλαίθεο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηηο νπνίεο αγγίδεη ην 11,9%. Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ αγγίδεη ηα 2,88 εθαη., ελψ ην πνζνζηφ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε 34,6%. (Πεγή: Turkstat) Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Σνπξθία 1. χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο θαηά ην κήλα Ινχιην ζηελ Σνπξθία αλήιζαλ ζε 3,39 δηζ.δνι, αλεβάδνληαο ηηο ζπλνιηθέο ΑΞΔ ηεο 7

8 πεξηφδνπ Ιαλνπαξίνπ Ινπιίνπ ζε 9,71 δηζ.δνι. Σν 63% απηψλ πξνήιζε απφ ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ην 24% απφ αζηαηηθέο ρψξεο. Μφλν ηνλ Ινχιην 139 εηαηξίεο μέλσλ ζπκθεξφλησλ μεθίλεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ Σνπξθία, ελψ 11 ηνπξθηθέο ζπλήςαλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε αιινδαπέο εηαηξίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηακήλνπ Ιαλνπαξίνπ Ινπιίνπ ζπλνιηθά εηαηξίεο κε μέλν θεθάιαην ηδξχζεθαλ ζηελ Σνπξθία. 2. Ο ηαπσληθφο θνινζζφο DyDo DRINCO απέθηεζε κεξίδην 90% ηξηψλ κνλάδσλ παξαγσγήο αλαςπθηηθψλ θαη εκθηαισκέλνπ λεξνχ ηεο ηνπξθηθήο εηαηξίαο Ülker, ηνπ Οκίινπ Yildiz, έλαληη αληηηίκνπ 110 εθαη.δνι. ε δειηίν ηχπνπ ηεο ε ηαπσληθή εηαηξία ζεκείσζε πσο ε απφθηεζε ησλ ηξηψλ εηαηξηψλ (Della Gida, Ilk Meyve Sulari θαη Bahar Su) απνηειεί κηα ζεκαληηθή επέλδπζε ζε κία αγνξά κε πξννπηηθέο, ιφγσ δηαθαηλφκελεο αλάπηπμεο ζηελ Σνπξθία ζηνλ ηνκέα ησλ αλαςπθηηθψλ θαη ηνπ πξνθίι ηνπ θαηαλαισηή αλαςπθηηθψλ πνπ είλαη θπξίσο λεαξά άηνκα. 3. Κηλέδηθή θνηλνπξαμία κε ζπκκεηνρή ηεο Cosco Pacific (40%), ηεο China Merchants Group (40%) θαη ηνπ Κξαηηθνχ Δπελδπηηθνχ Σακείνπ ηεο Κίλαο, China Investment Corp (20%) πξνέβε ζηελ εμαγνξά ηνπ 64,5% ηεο εηαηξίαο ζπκκεηνρψλ Fina Liman, ηεο νπνίαο ην κνλαδηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη ην ιηκάλη Kumport έλαληη 919 εθ. δνι. Σν ελ ιφγσ ιηκάλη απνηειεί ην ηξίην κεγαιχηεξν ζηαζκφ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηελ Σνπξθία. χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο θηλεδηθήο θνηλνπξαμίαο, ην ιηκάλη Kumport κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί πινία ρσξεηηθφηεηαο έσο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 4. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο AKkuyu NGS, Fuat Akhundov, 3 δηζ.δνι έρνπλ κέρξη ζηηγκήο επελδπζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππξεληθνχ ζηαζκνχ Akkuyu ζηελ πεξηνρή Büyükeceli ζηελ επαξρία ηεο Μεξζίλεο, επελδπηηθφ ζρέδην ην νπνίν ζπληζηά πξντφλ δηκεξνχο ζπκθσλίαο κεηαμχ Ρσζίαο θαη Σνπξθίαο. Ο θ. Akhundov δελ παξέιεηςε λα αλαθεξζεί ζην ζέκα ησλ παξαηεξνχκελσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ έθδνζε άδεηαο παξαγσγήο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη δηθαηνινγεκέλεο δεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ είδνπο ηεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ, ηνπ νπνίνπ ε θαηαζθεπή αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηνλ εξρφκελν Ιαλνπάξην, κε ζπλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο 20 δηζ.δνι (Πεγέο: η/τπ. Οηθνλνκίαο, Ηurriyet Daily News, Dunya, Daily Sabah, ISPAT) Σνπξθηθή απηνθηλεηνβηνκεραλία 1. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Γηαλνκέσλ Απηνθηλήησλ Σνπξθίαο, ην γ ηξίκελν 2015, νη πσιήζεηο απηνθηλήησλ ζηελ Σνπξθία παξνπζίαζαλ αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 36% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ Γεληθφηεξα γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ Απγνχζηνπ 2015, ζχκθσλα κε αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Γηαλνκέσλ Απηνθηλήησλ Σνπξθίαο, ε παξαγσγή λέσλ απηνθηλήησλ αλήιζε ζε απφιπηνπο αξηζκνχο ζε απηνθίλεηα, απμεκέλε θαηά 19,2% ζε ζρεζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηεο πεξπζηλήο ρξνληάο. Δμ απηψλ πσιήζεθαλ ηα , κε ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο λα εμάγεηαη. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη αλαιπηηθφηεξα νη ζρεηηθέο πσιήζεηο: 8

9 Ιαλ.-Απγ.2015 Ιαλ.-Απγ.2014 Μεηαβνιή (εηήζηα) Δπηβαηεγά 453, , % Δκπνξηθήο ρξήζεο (κίλη βαλ) 145,146 89, % Φνξηεγά 24,488 20, % Μεζαίνπ κεγέζνπο 2,108 1, % ιεσθνξεία Μεγάια ιεσθνξεία 1, % χλνιν 626, , % 3. Σν 8κελν 2015 νη εμαγσγέο απηνθηλήησλ αλήιζαλ ζε , απμεκέλεο θαηά 8,2 % ζε ζρέζε κε ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ Οη ζρεηηθέο εηζαγσγέο αλήιζαλ 410,877, απμεκέλεο θαηά 42,1% ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ Απγνχζηνπ Σα πην εππψιεηα επηβαηεγά ζηελ Σνπξθία ηνλ Αχγνπζην 2015 ήηαλ θαηά ζεηξά πσιήζεσλ: Volkswagen (13.557), Ford (10.439), Renault (9.618), Dacia (4.255), Hyundai (4.254), Mercedes-Benz (4.130), Opel (4.069) θαη Toyota (3.426) 5. Σελ παξαγσγή ηεο λέαο ζεηξά ζεηξά απηνθηλήησλ Fiat Egea εγθαηλίαζε ε ηηαιν-ηνπξθηθή θνηλνπξαμία TOFAS ζηηο 28/9 ζηε κνλάδα παξαγσγήο ηεο ζηελ Πξνχζα. Σν λέν κνληέιν, ην νπνίν είρε παξνπζηαζηεί γηα πξψηε θνξά ζηελ έθζεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο Istanbul Auto Show 2015, ζα εμαρζεί ζε πάλσ απφ 40 ρψξεο ζε Δπξψπε, Μ. Αλαηνιή θαη Β. Αθξηθή, ελψ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηεο TOFAS, Cengiz Eroldu, ηελ επφκελε επηαεηία ζρεδηάδεηαη ε παξαγσγή 1,2 εθαη. απηνθηλήησλ Fiat Egea. 6. Σν εξγνζηάζην ηεο Toyota ζην Adapazari ηεο επαξρίαο Sakarya βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο ππνςήθηεο κνλάδεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ Toyota C-HR. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ εθηειεζηηθνχ Αληηπξνέδξνπ ηεο Toyota Europe ζηελ Έθζεζε Απηνθηλήηνπ ηεο Φξαλθθνχξηεο, ε ηνπξθηθή κνλάδα ηνπ ηαπσληθνχ θνινζζνχ έρεη αξθεηέο πηζαλφηεηεο αθέλφο ιφγσ ηεο ππαγσγήο ηεο ζε επελδπηηθά θίλεηξα πνπ ηεο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα λα απμήζεη ηελ παξαγσγή ηεο θαη αθέηέξνπ ιφγσ ηεο εγγχηεηάο ηεο ζηελ Δπξψπε θαη ηηο αγνξέο ηεο Μ.Αλαηνιήο. (Πεγή: ΙSPAT, Turkish Automotive Industry News, Daily Sabah, Hurriyet Daily News) Δπέθηαζε ηεο ηνπξθηθήο Beko ηνπ Οκίινπ Koc ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά Σελ είζνδφ ηεο ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ εηνηκάδεη ε ηνπξθηθή εηαηξία Beko (ην επξσπατθφ brand ηεο εηαηξίαο Arcelik ηνπ Οκίινπ εηαηξηψλ Koc), ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο Hakan Bugurlu. Η ηνπξθηθή εηαηξία ιεπθψλ ζπζθεπψλ έρεη ήδε λα μεθηλήζεη λα ζρεδηάδεη λέα ζεηξά πξντφλησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο θαη ηελ αηζζεηηθή ησλ ακεξηθαλψλ θαηαλαισηψλ, δξνκνινγψληαο ηελ δεκηνπξγία θαηαζηήκαηνο κε ηελ επσλπκία ηεο ζηε Νέα Τφξθε ζην ηέινο ηνπ έηνπο. 9

10 εκεηψλεηαη φηη νη ηνπξθηθέο εηαηξίεο νηθηαθψλ ζπζθεπψλ Vestel, Arcelik θιπ εμάγνπλ ην 75% ηεο παξαγσγήο ηνπο ζηελ Δπξψπε. Δπηπιένλ, ζηελ Σνπξθία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην ηνκέα, ε γεξκαληθή BSD θαη ε ηηαιηθή Indesit. (Πεγή: ΙSPAT) Αμηνιόγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο Σνπξθίαο από ηνλ Οίθν Fitch O δηεζλήο νίθνο αηνινγήζεσλ Fitch επηβεβαίσζε ζηηο 18.9 η.έ ηελ αμηνιφγεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Σνπξθίαο ζε ΒΒΒ-, κε ηε ζρεηηθή πξννπηηθή λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ ακεξηθαληθνχ νίθνπ, ε Σνπξθία παξακέλεη ζε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, παξά ην γεγνλφο φηη έρεη εηζέιζεη ζε πξνεθινγηθή πεξίνδν, κε ην πιεφλαζκα γηα ην 2015 λα αλακέλεηαη ζην 1,1% ηνπ ΑΔΠ. Σν ρξένο ζα ζπλερίζεη λα κεηψλεηαη, θαζψο εθηηκάηαη φηη έσο ην 2017 ζα έρεη ππνρσξήζεη ζην 30% ηνπ ΑΔΠ. ηα αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα ζπγθαηαιέγνληαη, θαηά ηνλ νίθν Fitch, ε πνιηηηθή αζηάζεηα ζηελ επξχηεξε γεηηνλία ηεο ρψξαο, θαζψο επίζεο θαη ε αβεβαηφηεηα πνπ ε κεηεθινγηθή πεξίνδνο ελδέρεηαη λα επηθέξεη. (Πεγή: Reuters) Νέν εζληθό ζύζηεκα εθθαζάξηζεο πιεξωκώλ θαξηώλ χκθσλα κε ην ηνπξθηθφ πξαθηνξείν Anadolu, ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία έλα λέν εζληθφ ζπζηήκαηνο εθθαζάξηζεο πιεξσκψλ θαξηψλ (InterBank Card System), ην νπνίν έρεη ηελ νλνκαζία TROY. ηελ Σνπξθία είλαη ελεξγέο πεξίπνπ 164 εθ. ηξαπεδηθέο θάξηεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 106 εθ. είλαη πηζησηηθέο.οη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία απφ ηνπο εκπφξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα απνζηέιινληαη ζε έλα δίθηπν εθθαζάξηζεο, ην νπνίν νινθιεξψλεη ηελ πιεξσκή. Μέρξη ζήκεξα ε Visa θαη ε Mastercard απνηεινχζαλ ηε βαζηθή επηινγή γηα ηελ ελ ιφγσ ιεηηνπξγία. χκθσλα κε ηνλ θ. Canko, Πξφεδξν ηνπ Interbank Card Center ην λέν ζχζηεκα ζα πξνηηκεζεί θαη απφ απηνχο ρξεζηκνπνηνχλ κεηξεηά ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο θαζψο ε πξνκήζεηα γηα ηε ρξήζε ηεο θάξηαο ζα είλαη ρακειφηεξε απφ απηή πνπ ρξεψλνπλ ηα δηεζλή δίθηπα θαξηψλ. (Πεγή: Anadolu Agency) Σνπξηζκόο 1. Σν ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ αλαθνίλσζε ζηηο 28.9 κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έιεπζεο ηνπξηζηψλ πξνο ηελ Σνπξθία απφ δεθαηξείο ρψξεο ηεο επξχηεξεο γεηηνλίαο ηεο, απφ ηηο νπνίεο ν εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο παξνπζίαζε θάκςε ην θεηεηλφ θαινθαίξη. Οη ελ ιφγσ ρψξεο είλαη ην Αδεξκπατηδάλ, ε Μνιδαβία, ε Λεπθνξσζία, ην Οπδκπεθηζηάλ, ε Αξκελία, ε Ρσζία, ην Σαηδηθηζηάλ, ην Σνπξθκεληζηάλ, ε Οπθξαλία, ε Γεσξγία, ην Καδαθζηάλ, ην Κπξγηζηάλ θαη ην Ιξάλ. 10

11 Σν παθέην πεξηιακβάλεη παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο ζε ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία ηεο Σνπξθίαο πνπ νξγαλψλνπλ δηαθνπέο ζηελ ρψξα. χκθσλα κε ηνλ Τθππνπξγφ Σνπξηζκνχ θ. Haluk Dursun, ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ πξνζθέξνπλ παθέηα δηαθνπψλ ζηελ Σνπξθία κε πηήζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 100 άηνκα - ηνπξίζηεο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο δεθαηξείο ρψξεο, ρξεκαηνδνηνχληαη κε δνιάξηα γηα θάζε πηήζε. Δθηφο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ θαη ζε νξηζκέλα αεξνδξφκηα ηεο Σνπξθίαο, φπσο απηά ηεο Αηηάιεηαο, ηνπ Νηαιακαλ, ηνπ Μπφληξνπκ, ηεο κχξλεο θαη ηεο Αιάληαο ζα παξέρεηαη αληίζηνηρε ρξεκαηηθή ελίζρπζε. ηφρνο ηνπ κέηξνπ, ην νπνίν είρε αλαθνηλψζεη ήδε απφ ηνλ Απξίιην ν Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο, Ahmet Davutoglu, είλαη ε ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ απφ ηηο σο άλσ ρψξεο θαηά ηελ επφκελε ηνπξηζηηθή πεξίνδν, ε νπνία αλακέλεηαη λα αληηζηαζκίζεη ηηο απψιεηεο πνπ ππέζηε ε Σνπξθία ζε αθίμεηο ηνπξηζηψλ απφ ηε Ρσζία θαη ηηο γεηηνληθέο ηεο ρψξεο, ιφγσ ηεο θξίζεο ζηελ πεξηνρή. 2. Πηψζε ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Σνπξθία θαηά 2,88% ην κήλα Αχγνπζην θαηεγξάθε ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. πλνιηθά ην 8κελν 2015 ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ αλήιζε ζε 25,5 εθαη., κεησκέλνο θαηά 0,89% ζε ζρέζε κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2014, ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. χκθσλα κε ηα ίδηα ζηνηρεία, ν αξηζκφο ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ κεηψζεθε θαηά 20,72%, ησλ Ιαπψλσλ θαηά 33,59%, ησλ Ιηαιψλ θαηά 23,9% θαη ησλ Γάιισλ θαηά 17,39% 3. Μείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαηά 13,8% παξαηεξήζεθε ην δεχηεξν ηξίκελν 2015, ζπγθξηηηθά κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηεο πεξπζηλήο ρξνληάο, κε ηα έζνδα λα αλέξρνληαη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο ζε 7,73 δηζ.δνι. Η κείσζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ιακβαλνκέλνπ ππ φςηλ φηη ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ ζπλεηζθέξνπλ θαηά 53% ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. (Πεγέο: Today s Zaman, Hurriyet Daily News, TURSAB, η/τπ.σνπξηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ, η/τπ.τγείαο) 51 ε ζέζε Σνπξθίαο ζε επίπεδν αληαγωληζηηθόηεηαο (World Economic Forum Competitiveness Index) χκθσλα κε κειέηε ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ ζρεηηθά κε ηα επίπεδα αληαγσληζηηθφηεηαο νηθνλνκηψλ 140 ρσξψλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζε ζεκεξηλφ δεκνζίεπκα ηεο ηνπξθηθήο εθεκεξίδαο Hurriyet, ε Σνπξθία θαηέιαβε ηελ 51 ε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ πην αληαγσληζηηθψλ νηθνλνκηψλ δηεζλψο, ράλνληαο ηέζζεξηο ζέζεηο απφ ηελ πεξπζηλή ηεο θαηάηαμε. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ Έθζεζε, ε απνπζία δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιηηηθή θξίζε ζε ρψξεο ηεο επξχηεξεο γεηηνλίαο ηεο, θαζηζηνχλ ην επελδπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Σνπξθίαο αξθεηά επηζθαιέο. πγθεθξηκέλα, ε κειέηε εζηίαζε ζηα εμήο ζεκεία: α) ζηε κεγάιε εμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε, β) ζηηο δπζιεηηνπξγίεο ηεο ηνπξθηθήο αγνξάο εξγαζίαο (αθαλήο εξγαζία, κεησκέλε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ, απνπζία εμεηδίθεπζεο ζε ηνκείο αηρκήο, χπαξμε «θιεηζηψλ» επαγγεικάησλ θιπ), γ) ζηελ απνπζία καθξφπλννπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αμηνπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο, φπσο απηφο ησλ κεηαθνξψλ. εκεηψλεηαη φηη ηηο πξψηεο ζέζεηο ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ηνπ Γείθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ θαηαιακβάλνπλ ε Διβεηία, ε ηγθαπνχξε, νη ΗΠΑ, ε Γεξκαλία θαη ε Οιιαλδία, ελψ απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αμίδεη λα αλαθεξζεί ε πεξίπησζε ηεο Ιλδίαο, ε νπνία θαηέιαβε ηελ 55 ε ζέζε, αλεβαίλνληαο θαηά 16 ζέζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πεξπζηλή ηεο θαηάηαμε. Η Κίλα παξέκεηλε ζηαζεξή ζηελ 28 ε ζέζε, ε Ιλδνλεζία ζηελ 37 ε θαη ε Βξαδηιία ζηελ 75 ε. 11

12 (Πεγέο: WEF,Today s Zaman, Hurriyet Daily News) Αύμεζε θαηαλαιωηηθώλ θαη ζηεγαζηηθώλ δαλείωλ ζηελ Σνπξθία χκθσλα κε ηελ Έλσζε Σξαπεδψλ Σνπξθίαο, κεηαμχ Απξηιίνπ - Ινπλίνπ 2015 δφζεθαλ θαηαλαισηηθά θαη ζηεγαζηηθά δάλεηα χςνπο 45 δηζεθ. ΣΛ (14,9 δηζ.δνι ζε άηνκα), πνζφ απμεκέλν θαηά 26% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σα πεξηζζφηεξα δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ ήηαλ θαηαλαισηηθά (59%) θαη αθνινχζεζαλ ηα ζηεγαζηηθά (28%). Σα δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα αγνξά απηνθηλήηνπ απμήζεθαλ ην ηξίκελν Απξηιίνπ Ινπλίνπ θαηά 80%, ηα ζηεγαζηηθά θαηά 63% θαη ηα θαηαλαισηηθά θαηά 27% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (Πεγή: Daily Sabah) 12

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Πποοπτικέρ για τιρ Ελληνικέρ Εξαγωγέρ Μαπμάπος Παροσζίαζη: Εσάγγελος Χαϊδάς, αρτιηέκηων, ηέως πρόεδρος ηης ΟΣΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 [Σημαντικότερο γεγονόσ για την Πορτογαλία, και καθοριςτικό για τισ οικονομικζσ εξελίξεισ ςτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Δ.Τ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: πγθξηηηθή επηζθφπεζε εθξνψλ ειιεληθψλ ΞΑΔ ζην εμσηεξηθφ θαη εηζξνψλ αιινδαπψλ ΞΑΔ ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση έτους 2007

Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Για την Αλβανική Οικονομία και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος -Αλβανίας 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ:ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ: Κ. ΚΑΜΔΝΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11 2012 ΣΔΤΥΟ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Τραπεζικός τομέας 3 -Επιτειρηματικά νέα 4 -Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ.

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ηεο ΜΑΡΗΑ Θ.ΚΟΝΣΟΜΑΡΖ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο Εξάμηνο 2015 2 Πίνακαρ Πεπιεσομένων 1. Οικονομική επιζκόπηζη... 3 2. Αγοπά γπαθείων... 5 3. Αγοπά καηοικιών... 9 4. Αγοπά καηαζηημάηων... 14 5. Logistics & Βιομησανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Προζδιοριζμός ηων επιπηώζεων ηων δύο πεηρελαϊκών κρίζεων ( 1973, 1979) ζηη δημιοσργία ηοσ θαινομένοσ ηων προβλημαηικών επιτειρήζεων ζηην Δλληνική οικονομία». Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009 Παλεπηζηήκην Παηξώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δηθόλα ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ ( πξία)

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δηθόλα ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ ( πξία) ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δηθόλα ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ ( πξία) ΠΟΤΓΑΣΔ: ALHAJ ALI SAMEH Α.Μ. 5021 ΑΜΟΛΖ ΔΗΡΖΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 17ο 19-25/11/2011 Παρασκεσή 25/11/2011 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ υνάντηση Απμένιου Ππωθυπουπγού με Ρώσο ομόλογό του. ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Δεθέκβξηνο 2014 Δξ. Άξεο Ίθθνο, ISHC Δπηζηεκνληθφο Γηεπζπληήο Ιλζηηηνχην ΣΔΤΔ Λεσθ. Ακαιίαο 34-105 58 Αζήλα www.insete.gr - info@insete.gr Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Πάληεην Παλεπηζηήκην ΜΑΡΣΘΟ

Διαβάστε περισσότερα