EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΣΟΝΗΣΟΥ EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΟΝΗΟΥ Ενότθτα 1: Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ΓΟΥΡΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

2 ΔΘΜΟΣ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Ενότθτα 1: Χτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ Δυνάμει του άρκρου 266 του Ρ3852/10 «Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ» και των άρκρων του Ρ3463/06 «Ξϊδικασ Διμων Ξοινοτιτων» ΓΟΥΝΕΣ ΟΚΤΫΒΛΟΣ 2011 Χελίδα 1 από 457

3 Χελίδα 2 από 457

4 ΟΜΑΔΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΧΕΡΟΝΗΟΤ ( Ενότθτα 1 θ ) Διμαρχοσ Ωερςονιςου, Ηαχαρίασ Δοξαςτάκθσ του Εμμανουιλ Ειδικοί Σφμβουλοι Δθμάρχου: 1. Ρθςτικάκθ Αναςταςία του Πιχαιλ, ΥΕ Χθμικϊν Πθχανικϊν 2. Υερδικογιάννθ Ειρινθ του Πθνά, ΥΕ Αρχιτεκτόνων 3. Οιαπάκθσ Πθνάσ του Εμμανουιλ, ΨΕ Ψουριςτικϊν Επαγγελμάτων Aυτοτελζσ Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου: 1. Παραγκάκθ Ελζνθ του Ανδρζα, Ωπάλλθλοσ ΥΕ 2. Χυμεωνίδου Παρία του Βαςιλείου, Ωπάλλθλοσ ΥΕ 3. Πιχελεκάκθσ Εμμανουιλ του Ξων/νου, Ωπάλλθλοσ ΥΕ Διεπιςτθμονικι Ομάδα Ζργου: 1. Παςτοράκθσ Λωάννθσ του Κωμά, Αντιδιμαρχοσ Σικονομικϊν Κεμάτων & Διαχείριςθσ Υεριουςίασ 2. Βαςιλάκθσ Ρικόλαοσ του Εμμανουιλ, Διευκυντισ Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν 3. Ψαςιοφδθ Ξαλλιρόθ, Διευκφντρια Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν 4. Ξαςωτάκθσ Χταφροσ του Δθμθτρίου, Διευκυντισ Ψεχνικϊν Ζργων 5. Γκιοφλμπασ Γεϊργιοσ του Ρικολάου, Γενικόσ Διευκυντισ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ϊδρευςθσ Αποχζτευςθσ Χερςονιςου 6. Πανουςάκθ Ανδρονίκθ Ρυμφοδϊρα του Γεωργίου, Ωπάλλθλοσ ΨΕ, ΡΥΔΔ Οιμενικό Ψαμείο Χερςονιςου Χελίδα 3 από 457

5 ΡΟΛΟΓΟΣ ΔΘΜΑΩΟΥ Υολφ ορκά, κατά τθ γνϊμθ μου, κεςμοκετικθκε με τον Ξϊδικα Διμων και Ξοινοτιτων (ΞΔΞ), Ρ. 3463/2006 (ΦΕΞ 114/2006 τ.αϋ) θ ςφνταξθ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων (Ε.Υ.) των Διμων. Δυςτυχϊσ, όμωσ, οι πρόνοιεσ των νομοκετικϊν ρυκμίςεων δεν ζλαβαν υπόψθ τουσ τισ δυνατότθτεσ & τισ εμπειρίεσ των ΣΨΑ να τα αξιοποιιςουν ωσ εργαλεία τουσ και να τα εντάξουν ςτθν προςπάκεια τουσ για τθν ενίςχυςθ και τθν υποςτιριξθ των αναπτυξιακϊν τουσ πολιτικϊν και του Δθμοκρατικοφ Υρογραμματιςμοφ. Πάλλον, ο κεςμόσ, ειςιχκθ, ωσ μζςο ελζγχου τθσ διαχείριςθσ των ΣΨΑ. Θ κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ πρζπει να βαςίηεται ςτον κακοριςμό των ςτρατθγικϊν επιλογϊν του ΣΨΑ, ςτθν επιλογι των ςτόχων και των προτεραιοτιτων. Αςφαλϊσ, απαραίτθτθ προχπόκεςθ του όποιου επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ, είναι θ αποςαφινιςθ των οικονομικϊν πόρων που διακζτει ο Διμοσ, ωσ βάςθ υλοποίθςθσ. Θ κακι οικονομικι ςυγκυρία που βιϊνουμε ωσ χϊρα ζχει επθρεάςει αρνθτικά ολόκλθρθ τθν κοινωνία και αςφαλϊσ τον Διμο μασ, ωσ οργανιςμό, ο οποίοσ ζχει ςτερθκεί κεςμοκετθμζνων πόρων και ζχει απολζςει ςθμαντικό μζροσ των ίδιων πόρων τουσ. Θ αποτελεςματικι και αποδοτικι αξιοποίθςθ αυτϊν των περιοριςμζνων τοπικϊν πόρων, απαιτεί και προχποκζτει από τθν πλευρά του Διμου τον ορκό προςδιοριςμό των ςτρατθγικϊν επιλογϊν, τθν αξιολόγθςθ και διάγνωςθ τθσ κοινωνικισ και οικονομικϊν κατάςταςθσ ςτθν περιοχι του Διμου, τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτο εςωτερικό του κακϊσ και τθσ κατάςταςθσ του ευρφτερου περιβάλλοντοσ (περιφερειακό, εκνικό και ευρωπαϊκό). Χκοπόσ και επιδίωξθ μασ είναι να προκφψει από το ςτρατθγικό ςχζδιο, ζνα ζγκυρο πρόγραμμα δράςθσ του Διμου. Σ προγραμματικόσ ρόλοσ του Διμου κα επιτευχκεί μόνο αν δθμιουργθκοφν ςτο εςωτερικό του Διμου, δομζσ προγραμματιςμοφ ουςιαςτικζσ, που κα ςτελεχϊνονται από κατάλλθλα καταρτιςμζνο προςωπικό, ςε μόνιμθ βάςθ. Επιδιϊκουμε και ςτοχεφουμε το Ε.Υ. να αποτελζςει εργαλείο ςφγχρονθσ διοίκθςθσ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, εργαλείο βελτίωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ δθμότεσ και παράλλθλα μζςο για να ενιςχυκεί ο κοινωνικόσ ζλεγχοσ, αφοφ ςυμβάλλει ςτθ δθμοςιοποίθςθ των ςτόχων τθσ δθμοτικισ αρχισ και παρζχει δυνατότθτεσ αξιολόγθςθσ. Ψο Ε.Υ. κα βοθκιςει να γίνουν ουςιαςτικζσ και αποτελεςματικζσ παρεμβάςεισ και ο ςχεδιαςμόσ του Διμου να ικανοποιεί τισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Αυτό κα επιτευχκεί και κα υποςτθριχκεί με τθν κακιζρωςθ διαδικαςιϊν ςυμμετοχισ, Χελίδα 4 από 457

6 παρακολοφκθςθσ, αξιολόγθςθσ του Ε.Υ. από τθν τοπικι κοινωνία ςε ςυνεργαςία με τον Διμο. Ζτςι, το Ε.Υ. κα αποκτιςει ουςιαςτικι υπόςταςθ και νόθμα και δεν κα εξελιχκεί ςε μια ακόμθ τυπικι γραφειοκρατικι υποχρζωςθ του Διμου. Θ 1 θ Ενότθτα του Ε.Υ. (υφιςτάμενθ κατάςταςθ Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ) ολοκλθρϊκθκε μετά από πολφ κόπο & προςπάκεια και κάτω από αντίξοεσ ςυνκικεσ και ς αυτό βοικθςαν τα μζλθ τθσ Διεπιςτθμονικισ Σμάδασ Ζργου, το Γραφείο Υρογραμματιςμοφ του Διμου και οι Ειδικοί Χφμβουλοι του Δθμάρχου, ςτουσ οποίουσ εκφράηω τισ ευχαριςτίεσ μου. Γοφρνεσ 14/10/2011 Ο Διμαρχοσ Ηαχαρίασ Εμμ. Δοξαςτάκθσ Χελίδα 5 από 457

7 ΡΕΛΕΩΟΜΕΝΑ ΕΛΣΑΓΫΓΘ Α. Κεςμικό πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ (γενικό και ειδικό) Β. Σκοποί των πενταετϊν Επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων Γ. Διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ Α Ενότθτασ «Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ Διμου Ωερςονιςου» - Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ Θ περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ χωρικισ ενότθτασ του Διμου Ωερςονιςου Βαςικά γεωγραφικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου Βαςικά πλθκυςμιακά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου Βαςικά κοινωνικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου Κοινωνικζσ υπθρεςίεσ Μετανάςτεσ Ιςότθτα των δφο φφλων Νεολαία Υγεία Ακλθτιςμόσ Πρωτοβάκμια Φροντίδα ςτον Διμο Χερςονιςου Ιατρεία Διακοπισ Καπνίςματοσ Ιδιωτικι πρωτοβουλία ςτθν παροχι πρωτοβάκμιασ φροντίδασ Επείγουςα προνοςοκομειακι ιατρικι λειτουργία ςτακμοφ ΕΚΑΒ ςτο Διμο Χερςονιςου Αρμοδιότθτεσ ςτον τομζα υγείασσ του Διμου ωσ ΟΤΑ (πολιτικά όργανα υπθρεςίεσ) Ραιδεία Εκπαίδευςθ Δθμοτικοί παιδικοί ςτακμοί Ιδιωτικοί βρεφικοί παιδικοί ςτακμοί Πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ Προγράμματα κατάρτιςθσ δια βίου μάκθςθσ Σοπικό πρόγραμμα δια βίου μάκθςθσ Οργανιςμόσ Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ΟΣΕΚ Ινςτιτοφτο επαγγελματικισ κατάρτιςθσ Ηρακλείου Παράρτθμα Γοφρνεσ (Π.Α.Β.Γ.) ΟΣΕΚ χολι τουριςτικών επαγγελμάτων/ Ξεναγών Χελίδα 6 από 457

8 1.1.6 Ρολιτιςτικοί πόροι και δραςτθριότθτα Ιςτορικά και πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Γουβών Ιςτορικά και πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Επιςκοπισ Ιςτορικά και πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μαλίων Ιςτορικά και πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Χερςονιςου υνολικι αποτίμθςθ των πολιςτιςτικών πόρων του Διμου Βαςικά οικονομικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου Σομεακι διάρκρωςθ τθσ απαςχόλθςθσ Ανεργία Απαςχόλθςθ Πρωτογενισ τομζασ Δευτερογενισ τομζασ Σριτογενισ τομζασ Σουριςμόσ Βαςικά χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου Οικιςτικι Οργάνωςθ Θεςμικό πλαίςιο και κακεςτώσ (εγκεκριμζνα ςχζδια, παραδοςιακοί οικιςμοί) Αςτικζσ υποδομζσ και αςτικόσ εξοπλιςμόσ Βαςικά περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου Φυςικοί Πόροι και Οικοςυςτιματα Χλωρίδα & Πανίδα Γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά Τδρογεωλογικά τοιχεία Διαχείριςθ Τπόγειων Τδάτων Μετεωρολογικά τοιχεία Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Η διαχείριςθ ςτερεών αποβλιτων ςτο Διμο Φδρευςθ Άδρευςθ & Αποχζτευςθ (διαχείριςθ υγρϊν αποβλιτων ςτο Διμο) Βαςικά χαρακτθριςτικά των ςχζςεων και των αλλθλεξαρτιςεων του με τουσ γειτονικοφσ Διμουσ και τθν ευρφτερθ περιοχι Μετακινιςεισ εργαηομζνων ροζσ Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που λειτουργοφν ςτα όρια του Διμου Φορείσ υπερτοπικισ κλίμακασ που βρίςκονται ςτα όρια του Διμου Βαςικά αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου Βαςικά οργανωτικά και οικονομικά χαρακτθριςτικά του Διμου Οργάνωςθ υπθρεςιϊν του Διμου Αρμοδιότθτεσ κεντρικών υπθρεςιών (απευκείασ υπαγόμενεσ ςτο Διμαρχο) Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ και Ποιότθτασ ηωισ Χελίδα 7 από 457

9 Διεφκυνςθ Διοικθτικών Τπθρεςιών Διεφκυνςθ Οικονομικών Τπθρεςιών Διεφκυνςθ Σεχνικών Τπθρεςιών Διεφκυνςθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ Αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Νομικά πρόςωπα του Διμου Ιδρφματα και ΝΠΔΔ των διμων (Πρόγραμμα «Καλλικράτθσ» ν. 3852/2010, άρκρα 102 και 103) Φορζασ Διαχείριςθσ τερεών Αποβλιτων ΦοΔΑ Βόρειασ Πεδιάδασ Α.Ε. ΟΣΑ χολικζσ Επιτροπζσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου Κοινωνικισ Προςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ Διμου Χερςονιςου Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Χερςονιςου "Κ.Ε.Δ.Χ" Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερςονιςου (Δ.Λ.Τ.Χ) Κοινωφελζσ Μθ Κερδοςκοπικό Κδρυμα «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΤ» (ΝΠΔΔ) Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Χερςονιςου (Δ.Ε.Τ.Α.Χ) Διαχείριςθ Ακτών Μαλίων Μονομετοχικι Δθμοτικι Ανώνυμθ Εταιρεία Ο.Σ.Α. Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε Αναπτυξιακι Γουβών Αναπτυξιακι Ανώνυμθ Εταιρία ΟΣΑ Καταγραφι τθσ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ του Διμου Ωερςονιςου Οικονομικι Ανάλυςθ του Διμου Ωερςονιςου Ζςοδα Αποτελεςματικι οικονομικι διαχείριςθ : βεβαιωκζντα / ειςπραχκζντα ζςοδα Βακμόσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ: βεβαιωκζντα / προχπολογιςκζντα ζςοδα Αξιολόγθςθ εςόδων Ζξοδα Οι δραςτθριότθτεσ του Διμου : κατανομι εξόδων ανά υπθρεςία τακερότθτα και αςτάκεια οικονομικών μεγεκών : πλθρωκζντα προσ προχπολογιςκζντα ζξοδα Ανταποδοτικζσ υπθρεςίεσ Αξιολόγθςθ εξόδων - Προτάςεισ Θ αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ Τα κρίςιμα ηθτιματα ανάπτυξθσ για τθν επόμενθ μεςοπρόκεςμθ περίοδο Σα κρίςιμα ηθτιματα ςυνολικά για τθν περιοχι Σα κρίςιμα ηθτιματα ανα δθμοτικι/ τοπικι ενότθτα όπωσ ετζκθςαν κατά τθν εςωτερικι διαβοφλευςθ Χελίδα 8 από 457

10 1.3.2 Αξιολόγθςθ πλεονεκτθμάτων και μειονεκτθμάτων, ευκαιριϊν και περιοριςμϊν SWOT ανάλυςθ για τθν περιοχι του Διμου, ωσ αναπτυξιακόσ χώροσ SWOT Ανάλυςθ για το Διμο, ωσ οικονομικόσ/ διοικθτικόσ οργανιςμόσ Καταγραφι ςτάςεων και αντιλιψεων μζςω τθσ διαβοφλευςθσ με τα Τοπικά Συμβοφλια ΚΕΨΑΛΑΛΟ 2 Θ ΣΤΑΤΘΓΛΚΘ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΕΣ Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ Αποςτολι, Πραμα, Αρχζσ Λειτουργίασ και Διακυβζρνθςθσ Αποςτολι Πραμα Κατευκυντιριεσ Αρχζσ Διαςφνδεςθ Τοπικοφ και Ρεριφερειακοφ Σχεδιαςμοφ Διατφπωςθ του αναπτυξιακοφ οράματοσ Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςτρατθγικισ Ρροςδιοριςμόσ των αναπτυξιακϊν προτεραιοτιτων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΛΝΑΚΫΝ, ΩΑΤΫΝ, ΔΛΑΓΑΜΜΑΤΫΝ ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Χελίδα 9 από 457

11 ΕΛΣΑΓΫΓΘ Α. Κεςμικό πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ (γενικό και ειδικό) Θ ςυγκυρία τθσ νομοκζτθςθσ του ςφγχρονου πλαιςίου για τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, μζςα από το Ρ 3852/10, αλλά και θ αδιαμφιςβιτθτα αρνθτικι δθμοςιονομικι κατάςταςθ του κράτουσ, παρά τισ δυςκολίεσ, μποροφν να δθμιουργιςουν ςυνκικεσ αυςτθροποίθςθσ και προτυποποίθςθσ του αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ τθσ χϊρασ ςε όλα τα επίπεδα. Θ ζλλειψθ πόρων, θ προγραμματικι ανεπάρκεια ςτθν τοπικι κλίμακα και θ απουςία ουςιαςτικοφ ελζγχου των δαπανϊν ζχουν δθμιουργιςει ζνα άκρωσ αρνθτικό περιβάλλον για τθ ςφγχρονθ τοπικι αυτοδιοίκθςθ, που καλείται τϊρα να ςθκϊςει το μεγάλο βάροσ τθσ μεταρρφκμιςθσ, αλλά και τθσ επανεκκίνθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ προωκϊντασ βιϊςιμεσ τοπικζσ αναπτυξιακζσ πολιτικζσ. Ψα Επιχειρθςιακά Υρογράμματα των Διμων, δφναται να παίξουν ζνα ρόλο ιδιαίτερα ςθμαντικό ςτθν προςπάκεια των ΣΨΑ να ιεραρχιςουν τισ ανάγκεσ του, να αξιολογιςουν τθ δράςθ τουσ και να επιτφχουν τθν ωρίμανςθ διαδικαςιϊν και ζργων για τθν περιοχι αναφοράσ του. Αυτό κα ςυμβεί μονάχα όταν από κοινοφ, οι δθμοτικζσ αρχζσ, οι υπθρεςίεσ και τα νομικά πρόςωπα του Διμου, αλλά και οι πολίτεσ αποφαςίςουν να ςυμμετάςχουν ςτθ ςφνταξθ και υιοκζτθςθ ενόσ εργαλείου «μποφςουλα» που χαράςςει ςτρατθγικι και μεκοδεφει τθν υλοποίθςθ ζργων και παρεμβάςεων με προκακοριςμζνο ορίηοντα. Πε βάςθ τον Ξϊδικα Διμων & Ξοινοτιτων (ΞΔ&Ξ, Ρ. 3463/ ΦΕΞ ) προβλζπεται θ υποχρεωτικι εκπόνθςθ Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων - Χχεδίων (Επ.Υ) για ΣΨΑ με πλθκυςμό πάνω από κατοίκουσ και προαιρετικι για τουσ υπόλοιπουσ, με βάςθ και προδιαγραφζσ που εκπόνθςε το ΥΡΕΣΔΔΑ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΕΨΑΑ. Υαρά τθν υποχρεωτικι εκπόνθςθ δεν υφίςταται καμία δζςμευςθ για τθν χρθματοδότθςθ των δράςεων που περιγράφουν, από κανζνα από τα διακζςιμα χρθματοδοτικά μζςα είτε εκνικισ, είτε ευρωπαϊκισ προζλευςθσ. Κεματικά κινοφνται ςτθν τεκμθρίωςθ δράςεων που κα κλθκεί να υλοποιιςει ζνασ ΣΨΑ ςτουσ τομείσ τθσ αρμοδιότθτάσ του, αλλά και ςτθν περιγραφι δράςεων που εκτιμάται ότι είναι ςκόπιμεσ να υλοποιθκοφν από άλλουσ φορείσ που ζχουν ωσ χϊρο δράςθσ τα όρια του κάκε ΣΨΑ. Θ προβλεπόμενθ διάρκεια υλοποίθςισ τουσ είναι με βάςθ τον Ξϊδικα θ διάρκεια μιασ δθμαρχιακισ κθτείασ. Χελίδα 10 από 457

12 ΚΕΣ ΜΟ ΚΕΤ ΘΜ ΕΝΘ ΑΞΛ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Χτο Ρ 3852/2010, επιχειρείται θ μετεξζλιξθ του κεςμοφ του Ε.Υ. των ΣΨΑ και αναφζρεται ρθτά θ υποχρζωςθ όλων των Διμων (325) ςτθν εκπόνθςθ Υενταετοφσ Επιχειρθςιακοφ Χχεδίου και των αντιςτοίχων Ετθςίων Χχεδίων Δράςθσ αυτοφ. Ωςτόςο, θ εμπειρία από τθν πρϊτθ εφαρμογι του κεςμοφ, όπωσ αυτόσ περιγραφόταν ςτον ΞΔΞ - αλλά και ςτισ μετζπειτα κανονιςτικζσ αποφάςεισ επί του περιεχομζνου που εξζδωςε το ΩΥΕΧ - παρατθρικθκε θ απαξίωςθ του ρόλου του και θ μικρι προςτικζμενθ αξία του ωσ εργαλείο ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ τθσ ανάπτυξθσ των τοπικϊν κοινωνιϊν των υπό μελζτθ περιοχϊν. Ξφρια χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ ανεπιτυχοφσ εφαρμογισ του κεςμοφ, αποτζλεςε μεταξφ άλλων θ ζλλειψθ δεςμευτικότθτασ υλοποίθςθσ από τθ μια, αλλά και τθσ μθ εξαςφάλιςθσ των πόρων που περιγραφόταν ςε αυτό. Θ εμπειρία τθσ εφαρμογισ του κεςμοφ κατζδειξε, επίςθσ, τθν απαξίωςθ του ωσ βαςικό εργαλείο ςχεδιαςμοφ, λόγω τθσ υπερ-ρφκμιςθσ των προδιαγραφϊν εκπόνθςθσ, δθμιουργϊντασ ςυγχφςεισ και κάνοντασ το Χχζδιο τελικά δυςνόθτο από τισ υπθρεςίεσ του ΣΨΑ, ακυρϊνοντασ ζτςι τον χαρακτιρα του «ΕΓΧΕΛΦΛΔΛΣΩ» ςχεδιαςμοφ που το πνεφμα του νομοκζτθ του 3463/06, ικελε να προςδϊςει ςτα ΕΥ των ΣΨΑ. Ψθν τρζχουςα περίοδο, το ΩΥΕΧ εξζδωςε το 89/2011 ΥΔ που τροποποιεί το αντίςτοιχο 185/2007 ΥΔ που αφορά ςτισ προδιαγραφζσ των ΕΥ με βάςθ τον ΞΔΞ (3463/06) και προςδιορίηονται νζεσ προδιαγραφζσ εκπόνθςθσ, προςαρμοςμζνεσ ςτα νζα δεδομζνα του Ξαλλικράτθ. Σ Σδθγόσ εκπόνθςθσ από τθν ΕΕΨΑΑ δεν αποτελεί νομικι δζςμευςθ επί των αναφερομζνων ςε αυτιν, παρά μόνον οι διατάξεισ του ΥΔ με τισ προδιαγραφζσ και τισ διαδικαςίεσ που ζχει εκδϊςει το ΩΥΕΧ (Διεφκυνςθ αναπτυξιακϊν προγραμμάτων). Σ ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ ενόσ επιχειρθςιακοφ ςχεδίου οποιουδιποτε ΣΨΑ, κρίνεται από το κατά πόςο: 1) καταφζρνει να ενςωματϊςει τισ υπερκείμενεσ προβλζψεισ και πολιτικζσ που παράγονται από τα ςχζδια ανωτζρων χωρικά επιπζδων και 2) αν επιτυγχάνει να ςυνδυάςει τισ πολιτικζσ και τα μζςα που ο εκνικόσ αναπτυξιακόσ προγραμματιςμόσ του προςφζρει (ΥΔΕ, ΕΧΥΑ, ςφγχρονα εργαλεία όπωσ Jessica κ.α.), προσ όφελοσ τθσ δραςτθριότθτασ του και εν γζνει τθσ τοπικισ οικονομίασ και κοινωνίασ που αντιπροςωπεφει. Θ διαγραμματικι απεικόνιςθ των επιπζδων του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα που ακολουκεί, εμφανίηει μια πλθρότθτα καλφπτοντασ όλα τα χωρικά επίπεδα (εκνικό, περιφερειακό και υπο-περιφερειακό). Υίνακασ ςχεδίων & προγραμμάτων αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ Επίπεδο Είδοσ Σχεδίου ι Ρρογράμματοσ Κεςμικό Ρλαίςιο Εκνικό Εκνικό Ρρόγραμμα Στακερότθτασ και Ψο προβλζπει το άρκρο 4 του Χελίδα 11 από 457

13 Ανάπτυξθσ (περιλαμβάνει και το Υρόγραμμα Πεταρρυκμίςεων) Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) Τομεακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα (ΤΕΡ), Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ), ΕΡ «Αλιείασ» Ξανονιςμοφ 1466/97 του ΕΞ Ψο κεςμικό πλαίςιο που διζπει το ΕΧΥΑ και τα ΨΕΥ είναι: - Ρ. 3614/2007 (ΦΕΞ Α 267) - Ρ. 3840/2010 (ΦΕΞ Α 53) - ΩΑ 14053/ΕΩΧ 1749/ (ΦΕΞ Β 540) Αναπτυξιακόσ - Επενδυτικόσ Νόμοσ Ρ. 3908/2011 Ρεριφερειακό Κατϊτερο Ρεριφερειακοφ (τοπικό) του Ψο κεςμικό πλαίςιο που διζπει τα ΥΕΥ είναι: Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα (ΡΕΡ) - Ρ. 3614/2007 (ΦΕΞ Α 267) - Ρ. 3840/2010 (ΦΕΞ Α 53) - ΩΑ 14053/ΕΩΧ 1749/ (ΦΕΞ Β 540) Ρενταετι Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα (αιρετϊν Ρεριφερειϊν) Ρ. 3852/2010 (άρκρο 268) Ετιςια Ρρογράμματα Δράςθσ Ρενταετι Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα ΟΤΑ ά βακμοφ Ρ. 3463/2006 ΞΔΞ (άρκρο 203) Ετιςια Ρρογράμματα Δράςθσ Ρ. 3852/2010 (άρκρο 266) ΝΟΜΛΚΘ ΒΑΣΘ Ρ 1622/1986 ΦΕΞ Α 92/ , Ρ. 3614/2007 ΦΕΞ Α 267/ , Ρ. ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ 3299/2004 ΦΕΞ , Ρ 3463/2006 ΦΕΞ ΣΩΕΔΛΑΣΜΟΥ Υθγι: ιδία επεξεργαςία Ψο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα του Διμου Χερςονιςου, λοιπόν, πρζπει να απαντά με ςαφι και τεκμθριωμζνο τρόπο ςτα ακόλουκα, ενδεικτικά, πλθν όμωσ καίρια, ερωτιματα: Υοφ βρίςκεται ςιμερα ο Διμοσ, ςε ςφγκριςθ και ςε ςχζςθ με τον υπόλοιπο Ρομό ι τθν Υεριφζρεια, με τα εκνικά και τα ευρωπαϊκά ι και, ευρφτερα ακόμθ, με τα διεκνι δεδομζνα και επίπεδα ανάπτυξθσ; Υοια είναι τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματά του Διμου; Υοια τα ιςχυρά και τα αδφνατα ςθμεία του; Υοιεσ οι ευκαιρίεσ και ποιοι οι περιοριςμοί που δρουν ςτθν αναπτυξιακι διαδικαςία και προοπτικι του Διμου; Χελίδα 12 από 457

14 Ωσ Διοίκθςθ και ωσ Υολίτεσ-Δθμότεσ αυτοφ του τόπου: Υοφ κζλουμε να πάμε; Υοιζσ είναι οι αξίεσ μασ; Υοιοί είναι οι ςτόχοι μασ; Υοιό είναι το όραμά μασ και με ποιόν τρόπο κα μπορζςουμε να το πετφχουμε; Υοιεσ είναι οι προτεραιότθτζσ μασ; Χε ποιουσ τομείσ πρζπει να δϊςουμε βαρφτθτα; Υοια είναι τα μζςα (οργανωτικά, επιχειρθςιακά, λειτουργικά, οικονομικά) που μποροφμε να ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ και πϊσ μποροφμε να τα αξιοποιιςουμε κατά τον καλφτερο / βζλτιςτο δυνατό τρόπο για να εξυπθρετιςουμε αυτζσ τισ προτεραιότθτεσ; Ψι αποτελζςματα κα ζχουμε; Υοιουσ δείκτεσ κα εφαρμόςουμε για να αξιολογιςουμε τα αποτελζςματα, για να παρακολουκιςουμε και αποτιμιςουμε τθν υλοποίθςθ των ςτόχων μασ; Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι του Διμου (ωσ κακ φλθν και εκ του νόμου αρμόδια) ζχει προγραμματίςει τθ ςφνταξθ ενόσ Επιχειρθςιακοφ Χχεδίου, όχι με απλά κανονιςτικι διεκπεραιωτικι διάςταςθ, αλλά ενόσ ςχεδίου με επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ ςτρατθγικι και παρεμβάςεισ. Επιτυχθμζνο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα, είναι το ΕΥ εκείνο που καταφζρνει να διαγνϊςει τισ τοπικζσ ανάγκεσ, να τισ ιεραρχιςει, να περιγράψει τθ διαδικαςία ωρίμανςθσ του ζργου και τζλοσ να ςυνδζςει το ζργο με τισ υφιςτάμενεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ. Επιπρόςκετα, θ ςυμβολι του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, ςυνίςταται μεταξφ άλλων: Χτθν εξειδίκευςθ των αναπτυξιακϊν κατευκφνςεων και ςτρατθγικϊν ςτόχων του ΥΕΥ τθσ Χωρικισ Ενότθτασ Ξριτθσ για τθν περιοχι του Διμου Χερςονιςου, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα τισ αναγκαίεσ ςυνζργιεσ τόςο με τα λοιπά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα του ΕΧΥΑ όςο και με τισ παράλλθλεσ πολιτικζσ και προγράμματα, εκνικά και ευρωπαϊκά, Χτον εντοπιςμό των υλοποιοφμενων και των ςχεδιαηόμενων παρεμβάςεων ςτισ περιοχζσ αυτζσ και ςτθν εκτίμθςθ τθσ ςκοπιμότθτασ και δυνατότθτασ ζνταξθσ τουσ προγραμματιςμό τθσ περιόδου Χτο να προτείνει παρεμβάςεισ - δράςεισ ςε ςυνζργεια με όλα τα διαρκρωτικά ταμεία (Ε.Ξ.Ψ., κ.λ.π.) Χτθν αποτίμθςθ των καλϊν πρακτικϊν και τθν αξιολόγθςθ τθσ χρθςιμότθτασ τουσ για τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ εξελίξεισ ςτισ ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ (π.χ. Territorial Agenda) Χελίδα 13 από 457

15 Χτθν πρόταςθ κατάλλθλθσ ςτόχευςθσ τθσ αναπτυξιακισ προςπάκειασ ςτθν περιοχι και ςτισ επιμζρουσ χωρικζσ ενότθτεσ τθσ Χτον εντοπιςμό και τθν οργάνωςθ (ςχεδιαςτικά) ςκόπιμων και εφικτϊν αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων που δεν ζχουν μζχρι ςτιγμισ προτακεί, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τεχνικζσ, χρθματοδοτικζσ και οργανωτικζσ - διαχειριςτικζσ προχποκζςεισ. Πε τα άρκρα του Ξϊδικα Διμων και Ξοινοτιτων (Ρ. 3463/2006), κεςπίςτθκε για πρϊτθ φορά, θ υποχρζωςθ κατάρτιςθσ Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων από τουσ πρωτοβάκμιουσ Σ.Ψ.Α.. Πε το άρκρο 266 Ρ. 3852/2010 (Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ) επιβεβαιϊνεται θ υποχρζωςθ κατάρτιςθσ Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων από τουσ Σ.Ψ.Α. α βακμοφ. Ψο Ωπουργείο Εςωτερικϊν (ΩΥ.ΕΧ.Δ.Δ.Α) με ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ και εγκυκλίουσ που εξζδωςε ζδωςε κατευκφνςεισ ςτουσ ΣΨΑ α βακμοφ για τθν κατάρτιςθ των Ε.Υ., όπωσ με: 1. τθν Ωπουργικι Απόφαςθ 18183/2007 (ΦΕΞ 534/τ.Β /13_4_2007) ςτθν οποία κακορίςτθκε θ δομι και το περιεχόμενο των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των Σ.Ψ.Α. 2. τθν αρ. 45/58939/ Εγκφκλιο του Ωφυπουργοφ Εςωτερικϊν για το ςκοπό, τθ διάρκρωςθ και τουσ ςτόχουσ των Ε.Υ. 3. τθν αρ. 66/50837/ Εγκφκλιο του Ωφυπουργοφ Εςωτερικϊν, ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων ΣΨΑ αϋ βακμοφ 4. το Υροεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Τργανα και διαδικαςία κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των Σργανιςμϊν Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Σ.Ψ.Α.) α βακμοφ» με το οποίο κακορίςτθκε θ διαδικαςία κατάρτιςθσ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων. 5. τθν Ωπουργικι Απόφαςθ 5694/ ςφμφωνα με τθν οποία τροποποιείται θ ΩΑ 18183/ το Υροεδρικό Διάταγμα 89/11 με το οποίο τροποποιείται το ΥΔ185/2007 «Τργανα και διαδικαςία κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των Σργανιςμϊν Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Σ.Ψ.Α.) α βακμοφ». Χελίδα 14 από 457

16 Σι προθγοφμενεσ κεςμικζσ ρυκμίςεισ αποςκοποφν ςτθν ειςαγωγι μόνιμων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και ςυςτθμάτων προγραμματιςμοφ ςτουσ ΣΨΑ. Χτόχοσ είναι θ διαδικαςία του προγραμματιςμοφ, τθσ παρακολοφκθςθσ και τθσ μζτρθςθσ των αποτελεςμάτων των δράςεων των Σ.Ψ.Α., να αποτελζςει μια ςτακερι εςωτερικι λειτουργία, ςτθν οποία κα ςυμμετζχει ςε όλεσ τισ φάςεισ, με ςυγκεκριμζνο ρόλο, το ανκρϊπινο δυναμικό τουσ. Β. Σκοποί των πενταετϊν Επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων Θ διεκνισ εμπειρία καταδεικνφει ςυνεχϊσ, μζςα από μελζτεσ και πρακτικζσ εφαρμογζσ, ότι θ ζννοια και θ πρακτικι τθσ «ανάπτυξθσ» ςτθρίηεται πλζον ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν ζρευνα, ςτθν αναηιτθςθ τθσ καινοτομίασ και ςτον προςδιοριςμό του είδουσ τθσ ανάπτυξθσ που επιδιϊκει να πετφχει θ κάκε πόλθ ι περιοχι. Σ ςχεδιαςμόσ προςδιορίηεται με βάςθ τρεισ αλλθλζνδετεσ παραμζτρουσ: οργανωμζνθ προςπάκεια, διερεφνθςθ εναλλακτικϊν ςεναρίων και επίτευξθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων. Αποτελεί μια διαδικαςία κακοριςμοφ μακροπρόκεςμων ςτόχων και επιλογισ ςτρατθγικϊν και πολιτικϊν υλοποίθςθσ, θ οποία βαςίηεται ςτθν επιςτθμονικι ανάλυςθ, τθ διεκνι εμπειρία, τισ ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ και τισ ειδικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν οικονομία, ςτθν κοινωνία και τισ υποδομζσ κάκε περιοχισ. Αξιοποιείται θ ανάλυςθ SWOT που αφορά μεκοδολογικό εργαλείο αξιολόγθςθσ τόςο ςτο εςωτερικό (internal situation audit) όςο και ςτο εξωτερικό περιβάλλον (external situation audit). Βαςικι αποςτολι του επιχειρθςιακοφ είναι να αποτελζςει επιχειρθςιακό εργαλείο ςχεδιαςμοφ, ανάλυςθσ, αξιολόγθςθσ και υλοποίθςθσ δράςεων και πολιτικϊν που να ςυμβάλλουν ςτθ βιϊςιμθ και μακροχρόνια ανάπτυξθ του Διμου Χερςονιςου. Ψαυτόχρονα, το επιχειρθςιακό πρόγραμμα κακίςταται αναγκαίο για τθν χρθματοδότθςθ όλων των προτεινόμενων- ςε Ξοινοτικά ι Εκνικά Υρογράμματα- παρεμβάςεων για τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ, κακϊσ και για τθν προετοιμαςία του Διμου Χερςονιςου με ςτόχο τθν διαμόρφωςθ τθσ αναπτυξιακισ του ςτρατθγικισ ςτθν προγραμματικι περίοδο που προςδιορίηεται από το Εκνικό Χτρατθγικό Υλαίςιο Αναφοράσ Χελίδα 15 από 457

17 Σι γενικοί ςκοποί των Επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων είναι θ προϊκθςθ τθσ τοπικισ και εςωτερικισ ανάπτυξθσ των ΣΨΑ, ςε εναρμόνιςθ με τισ κατευκφνςεισ αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο. Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ Ψο επιχειρθςιακό πρόγραμμα κατά κφριο λόγο κα προςδιορίηει τισ νζεσ δραςτθριότθτεσ που κα πρζπει να εκτελζςει ο Διμοσ ςτα πλαίςια των κεςμοκετθμζνων αρμοδιοτιτων του, με απϊτερουσ ςκοποφσ: A) Ψθν προςταςία και αναβάκμιςθ του φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ που ςυνεπάγεται τθν ενεργοποίθςθ του Διμου ςτουσ τομείσ: Ψθσ προςταςίασ και τθσ αειφόρου διαχείριςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ Ψθσ βελτίωςθσ του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ Ψων τεχνικϊν υποδομϊν και των δικτφων εξυπθρζτθςθσ Θ δραςτθριοποίθςθ του Διμου ςτουσ παραπάνω τομείσ γίνεται κυρίωσ μζςω τθσ καταςκευισ τεχνικϊν ζργων, τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ των τεχνικϊν υποδομϊν και τθσ κζςπιςθσ κανονιςτικϊν όρων και ρυκμίςεων. Αποδζκτεσ των δράςεων αυτϊν είναι οι γεωγραφικζσ ενότθτεσ του Διμου (Δθμοτικά ι τοπικά διαμερίςματα, ςυνοικίεσ ι γειτονιζσ). B) Ψθν βελτίωςθ τθσ ευθμερίασ των κατοίκων που ςυνεπάγεται τθν παροχι και βελτίωςθ υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ: Ψθσ Ξοινωνικισ Υολιτικισ Ψθσ Υαιδείασ/ Υολιτιςμοφ/ Ακλθτιςμοφ Ψθσ Σικονομικισ ανάπτυξθσ και απαςχόλθςθσ Σι αποδζκτεσ των δράςεων αυτϊν είναι οι διάφορεσ κοινωνικο- οικονομικζσ ομάδεσ των κατοίκων τθσ περιοχισ του Διμου Χερςονιςου (π.χ. νζοι, παιδιά, θλικιωμζνοι, αγρότεσ, άνεργοι κ.τ.λ.) Ψα τρία ςτρατθγικά ερωτιματα ςτα οποία κα πρζπει να δοκοφν απαντιςεισ είναι τα εξισ: Υρϊτο: Υροςδιοριςμόσ των χαρακτθριςτικϊν και του επιπζδου ανάπτυξθσ ςτο οποίο βρίςκεται ο Διμοσ Χερςονιςου κατά τθν ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. Χελίδα 16 από 457

18 Δεφτερο: Υροςδιοριςμόσ του ςτόχου, δθλαδι ςε ποιο τφπο ι επίπεδο ανάπτυξθσ επιδιϊκει να φτάςει ο Διμοσ Χερςονιςου. Ψρίτο: Υροςδιοριςμόσ του τρόπου, δθλαδι ποια μζςα κα χρθςιμοποιιςει ο Διμοσ Χερςονιςου για να φτάςει ςτο επίπεδο ανάπτυξθσ που επιδιϊκει. Βαςικόσ ςτόχοσ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ είναι να δϊςει απαντιςεισ ςτα τρία ανϊτερα ερωτιματα, προκειμζνου να προςδιοριςτοφν με ςαφινεια οι κατευκφνςεισ και οι αντίςτοιχεσ δράςεισ οι οποίεσ κα οδθγιςουν το Διμο Χερςονιςου ςτο επικυμθτό αναπτυξιακό αποτζλεςμα. Σι επιμζρουσ ςτόχοι του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ αφοροφν ςτα εξισ: Υροςανατολιςμόσ ςτο τρίπτυχο «οικονομία- κοινωνία- περιβάλλον», βαςικζσ κατευκφνςεισ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, Υροϊκθςθ του αναπτυξιακοφ και κοινωνικοφ ρόλου του Διμου Χερςονιςου, Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ τθσ λειτουργίασ του Διμου Χερςονιςου, Αποδοτικότερθ και αποτελεςματικότερθ κατανομι και αξιοποίθςθ των πόρων, Αναηιτθςθ και προςζλκυςθ πρόςκετων οικονομικϊν πόρων, Υεριοριςμό τθσ αποςπαςματικισ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων, και Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ όλων των δθμιουργικϊν δυνάμεων και φορζων του Διμου Χερςονιςου (Επιχειριςεισ- Δθμόςιοι Ψοπικοί Φορείσ- Ξάτοικοι) ςε διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ δράςεων ανάπτυξθσ. Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ οργανιςμοφ Εκτόσ από τισ δράςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ το επιχειρθςιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει υποπρογράμματα για τθ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του ΣΨΑ ωσ δθμόςιου οργανιςμοφ (ωσ φορζα παροχισ ςυλλογικϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν αλλά και ωσ κοινωνικοφ και πολιτικοφ κεςμοφ), με ςκοποφσ τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ νομιμοποίθςθσ τθσ λειτουργίασ του. Ειδικότερα οι ςχετικζσ δράςεισ αποςκοποφν : ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ των δραςτθριοτιτων και ςτθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ Χελίδα 17 από 457

19 ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ ικανότθτασ των ΣΨΑ μζςω του μεςοπρόκεςμου προγραμματιςμοφ προςλιψεων, τθσ ανάπτυξθσ του υφιςτάμενου προςωπικοφ, τθσ μθχανοργάνωςθσ, τθσ προμικειασ εξοπλιςμοφ και τθσ εξαςφάλιςθσ γθσ και κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ςτθ βελτίωςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ των ΣΨΑ, μζςω του μεςοπρόκεςμου οικονομικοφ προγραμματιςμοφ, τθσ παρακολοφκθςθσ του κόςτουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθσ ορκολογικότερθσ οικονομικισ διαχείριςθσ Ανάπτυξθ των ςυνεργαςιών του ΟΣΑ και τθσ επιρροισ άλλων φορζων Υολλζσ τοπικζσ αρχζσ κεωροφν ότι ο ρόλοσ ενόσ ΣΨΑ δεν πρζπει να περιορίηεται ςτισ οριοκετθμζνεσ από το κεςμικό πλαίςιο αρμοδιότθτζσ του και ότι οι ΣΨΑ είναι υποχρεωμζνοι να μεριμνοφν για τθ ςυνολικι ευθμερία τθσ περιοχισ τουσ. Θ διοίκθςθ ενόσ ΣΨΑ γίνεται αντιλθπτι όχι μόνο ωσ διοίκθςθ τθσ παροχισ οριςμζνων πάγιων δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, αλλά ωσ μζριμνα για το ςφνολο των τοπικϊν υποκζςεων. Χ' αυτι τθν κατεφκυνςθ το επιχειρθςιακό πρόγραμμα ενόσ ΣΨΑ κα πρζπει να επιςθμαίνει τθ ςυμβολι που μποροφν να ζχουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ του ΣΨΑ : Σι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείσ (ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, ςφλλογοι και μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ Σι γειτονικοί ΣΨΑ Σι λοιποί φορείσ του πολιτικο-διοικθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ (Ξεντρικοί φορείσ, Υεριφζρεια) Επομζνωσ, το επιχειρθςιακό πρόγραμμα εκτόσ από τισ υπθρεςίεσ, τα ζργα και τισ ρυκμίςεισ για τα οποία είναι αρμόδιοσ ο ΣΨΑ, είναι δυνατό να εντοπίηει δραςτθριότθτεσ που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα άλλων δθμόςιων φορζων και να προςδιορίηει τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ ςυνεργαςίασ και επιρροισ των φορζων αυτϊν από τον ΣΨΑ. Ψο πρόγραμμα εκτόσ των άλλων ςτοχεφει επίςθσ, ςτθν αναβάκμιςθ του επιπζδου ςυνεργαςίασ των ΣΨΑ με φορείσ του ιδιωτικοφ, δθμόςιου και κοινωνικοφ τομζα, για τθ ςυντονιςμζνθ προϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ και τθν από κοινοφ παροχι τοπικϊν υπθρεςιϊν. Χελίδα 18 από 457

20 Γ. Διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ Α Ενότθτασ «Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ Διμου Ωερςονιςου» - Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ Ρλαίςιο και Στόχοι του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Χτα πλαίςια τθσ εκπλιρωςθσ του ςτόχου, αυτοφ θ μεκοδολογία εκπόνθςθσ του ολοκλθρωμζνου Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ του Διμου Χερςονιςου περιλαμβάνει τθν ολοκλιρωςθ τριϊν διακριτϊν ςταδίων : 1. Υροετοιμαςία και Σργάνωςθ 2. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ ( α Φάςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ) 3. Επιχειρθςιακόσ & Σικονομικόσ Υρογραμματιςμόσ (β Φάςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ) Θ ςειρά ολοκλιρωςθσ των παραπάνω ςταδίων, κακϊσ επίςθσ και το περιεχόμενο τουσ ςε πρϊτο επίπεδο ανάλυςθσ παρουςιάηονται ςτο ακόλουκο διάγραμμα ροισ. ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ & ΟΓΑΝΫΣΘ ΣΤΑΤΘΓΛΚΟΣ ΣΩΕΔΛΑΣΜΟΣ ΕΡΛΩΕΛΘΣΛΑΚΟΣ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΣ Υροπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ Υεριγραφι και Αξιολόγθςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ Ξατάρτιςθ ςχεδίων δράςθσ Υενταετισ προγραμματιςμόσ δράςεων Σικονομικόσ προγραμματιςμόσ Ξακοριςμόσ δεικτϊν παρακολοφκθςθσ Ψα οφζλθ από τθν εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ του Διμου εκτιμάται ότι κα είναι: 1. Υροςταςία και Αναβάκμιςθ του Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ 2. Βελτίωςθ τθσ Ξοινωνικισ και Σικονομικισ Ευθμερίασ 3. Βελτίωςθ τθσ Αποδοτικότθτασ και Αποτελεςματικότθτασ του Διμου 4. Βελτίωςθ τθσ Υαραγωγικισ Λκανότθτασ του Διμου 5. Βελτίωςθ τθσ Λκανοποίθςθσ των Δθμοτϊν 6. Βελτίωςθ τθσ Σικονομικισ Ξατάςταςθσ του Διμου Χελίδα 19 από 457

21 Μεκοδολογία που ακολουκείται Θ μεκοδολογία που ακολουκείται για τθν εκπόνθςθ του ΕΥ, βαςίηεται ςτθν ανάγκθ επίτευξθσ του τελικοφ αποτελζςματοσ, που αφορά ςτθ ςφνταξθ και αποδοχι ενόσ προγραμματιςμοφ που ανταποκρίνεται ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ και που μπορεί να λειτουργιςει μζςα ςτα πλαίςια τόςο τθσ κεςμικισ κατοχφρωςθσ, χρθματοδοτικϊν δυνατοτιτων που παρζχονται. όςο και των Θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε για τθν κατάρτιςθ τθσ Ά φάςθσ του ΕΥ. περιζλαβε τα ακόλουκα: Χυγκρότθςθ διεπιςτθμονικισ ομάδασ ζργου με απόφαςθ Δθμάρχου (αρ. Απόφαςθσ 52) ςτισ 19/8/2011. Υροετοιμαςία και αποςτολι ενθμερωτικϊν επιςτολϊν και ςχετικϊν ερωτθματολογίων ςυμπλιρωςθσ ςε υπθρεςίεσ Διμου, ΡΥΔΔ, Δθμοτικζσ & Ψοπικζσ Ξοινότθτεσ και δθμοτικζσ παρατάξεισ τθσ μειωψθφίασ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου ςτισ 26/8/2011. Απεςτάλθςαν 4 επιςτολζσ και 2 διαφορετικά ερωτθματολόγια. Θ Διεπιςτθμονικι Σμάδα ζργου ςυνεδρίαςε ςτισ 01/09/2011 παρουςία Δθμάρχου ο οποίοσ και παρουςίαςε τισ γενικζσ αρχικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν Ψοπικι και Εςωτερικι Ανάπτυξθ του Διμου Χερςονιςου ςτα πλαίςια τθσ εκπόνθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ του Διμου. Χυλλογι ςτοιχείων υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ Διμου (χωρικι ενότθτα και Σργανιςμόσ) μζςω των ερωτθματολογίων, τθσ βοικειασ των υπθρεςιϊν και ειδικϊν ςυνεντεφξεων. Σ χρόνοσ που απαιτικθκε ιταν από 26/8/2011 μζχρι και 05/10/2011. Ξατά το διάςτθμα αυτό θ Διεπιςτθμονικι Σμάδα ζργου ςυνεδρίαςε 5 φορζσ με αντικείμενο τθν ενθμζρωςθ προόδου ςε ςχζςθ με τθν ςυλλογι ςτοιχείων τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. Χτισ 3/10/2011 και λόγω τθσ ζκδοςθσ του Υ.Δ 89/2011 (ΦΕΞ 30/09/2011) πραγματοποιικθκε τελικι ςυνάντθςθ τθσ Διεπιςτθμονικισ Σμάδασ ζργου μαηί με το αρμόδιο ςε κζματα προγραμματιςμοφ αυτοτελζσ γραφείο του Διμου. Ζγινε ενθμζρωςθ και ανάλυςθ των νζων δεδομζνων βθμάτων που πρζπει να ακολουκθκοφν ςε ςχζςθ με τθν κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και παραδόκθκαν τα μζχρι τότε ςυλλεγμζνα ςτοιχεία και ερωτθματολόγια τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. Θ εκτελεςτικι Επιτροπι παρακολοφκθςε και ςυντόνιςε τισ εργαςίεσ τθσ διεπιςτθμονικισ ομάδασ ζργου του Ε.Υ. του Διμου. Χελίδα 20 από 457

22 Ψο τμιμα Υρογαρμματιςμοφ, Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου ςυνζταξε τθν Ενότθτα 1: Χτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ τθν οποία κα επιτροπι ςτισ 14/10/2011 παρζδωςε ςτθν εκτελεςτικι Χελίδα 21 από 457

23 ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 1.1 Θ περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ χωρικισ ενότθτασ του Διμου Ωερςονιςου Βαςικά γεωγραφικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου Σ Διμοσ Χερςονιςου, όπωσ ςυςτάκθκε από το Ρ. 3852/2010 (Ρζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ), αποτελείται από τουσ πρϊθν Διμουσ Χερςονιςου, Γουβϊν, Παλίων και Επιςκοπισ και ζχει ωσ ζδρα του, τον οικιςμό Γουρνϊν, τθσ Δθμοτικισ κοινότθτασ Ανϊπολθσ. Σ Διμοσ βρίςκεται ςτο βορειοανατολικό τμιμα τθσ Υεριφερειακισ Ενότθτασ Θρακλείου και ςε κεντροβαρι κζςθ ςε ςχζςθ με τον περιφερειακό αναπτυξιακό άξονα που ορίηεται από τον ΒΣΑΞ. Σ νεοςφςτατοσ Διμοσ Χερςονιςου καλφπτει ςυνολικά πλζον μια ζκταςθ 271,580 τετραγωνικϊν χιλιομζτρων με ακτογραμμι που ξεπερνά τα 38 χιλιόμετρα και γεωγραφικά ςυνορεφει με τουσ Διμουσ Θρακλείου και Αρχανϊν- Αςτερουςίων ςτα δυτικά, με το Διμο Αγίου Ρικολάου ανατολικά, με τουσ Διμουσ Σροπεδίου Οαςικίου (περ. Ενότθτασ Οαςικίου) και Πίνωα Υεδιάδοσ ςτα νότια. Χάρτθσ 1 Χωροταξικι ζνταξθ του Διμου Χερςονιςου ςτθν Υεριφζρεια Ξριτθσ Χάρτθσ 2 Χωροταξικι ζνταξθ Διμου Χερςονιςου ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου Χελίδα 22 από 457

24 Ψο 1990 ςυςτάκθκε ο Διμοσ Γουβϊν με τθν απόςπαςθ του οικιςμοφ Γοφβεσ από τθν Ξοινότθτα Γουβϊν και τον οριςμό του ωσ ζδρα του Διμου (ΦΕΞ 48Α - 02/04/1990), ενϊ με το ίδιο ΦΕΞ καταργοφνται και ςυνενϊνονται με το Διμο οι Ξοινότθτεσ Γουβϊν, Ξαλοφ Χωρίου, Ξόξαρθσ και Χαραςςοφ. Χτθ ςυνζχεια ςφμφωνα με το ΦΕΞ - 17/03/1991 αναγνωρίηονται και προςαρτϊνται ςτο Διμο οι οικιςμοί Αγία Υελαγία και Υελεκθτά, ενϊ με το ΦΕΞ 244Α - 04/12/1997 καταργοφνται και ςυνενϊνονται με το Διμο και οι Ξοινότθτεσ Ανωπόλεωσ, Ξάτω Βακείασ, Ελαίασ και Επάνω Βακείασ. Ψζλοσ με το ΦΕΞ - 18/03/2001 ο οικιςμόσ Βραχόκθποσ αναγνωρίηεται και προςαρτάται ςτο Ψοπικό Διαμζριςμα Ξάτω Βακείασ. Χάρτθσ 3 Χωροταξικι ζνταξθ πρϊθν Διμου Γουβϊν ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου Χελίδα 23 από 457

25 Σ πρϊθν Διμοσ Επιςκοπισ ςυςτάκθκε το 1997 με τθν απόςπαςθ του οικιςμοφ Επιςκοπι από τθν Ξοινότθτα Επιςκοπισ και τον οριςμό του ωσ ζδρα του Διμου, ενϊ καταργικθκαν και ςυνενϊκθκαν με το Διμο οι Ξοινότθτεσ Αϊτανίων, Χγουροκεφαλίου, Ξαινοφργιου Χωριοφ, Γαλίφασ και Επιςκοπισ. Χάρτθσ 4 Χωροταξικι ζνταξθ πρϊθν Διμου Επιςκοπισ ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου Χελίδα 24 από 457

26 Σ πρϊθν Διμοσ Παλίων ςυςτάκθκε το 1986 με το ΦΕΞ 123Α - 19/08/1986, όταν και ο οικιςμόσ Πάλια αποςπάςτθκε από τθν Ξοινότθτα Παλίων και ορίςτθκε ζδρα του Διμου, ενϊ καταργικθκαν και ςυνενϊκθκαν με αυτόν οι Ξοινότθτεσ Παλίων και Ξραςίου. Επίςθσ με το ΦΕΞ - 17/03/1991 καταργικθκαν οι οικιςμοί Αγία Υελαγία, Άγιοσ Δθμιτριοσ και Άγιον Υνεφμα, ενϊ το ίδιο ςυνζβθ και με τθν Ξοινότθτα Ποχοφ (ΦΕΞ 244Α - 04/12/1997). Χάρτθσ 5 Χωροταξικι ζνταξθ πρϊθν Διμου Παλίων ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου Σ πρϊθν Διμοσ Χερςονιςου ςυςτάκθκε βάςει του ΦΕΞ 244Α - 04/12/1997 με τθν απόςπαςθ του οικιςμοφ Οιμιν Χερςονιςου από τθν Ξοινότθτα Οιμζνοσ Χερςονιςου και τον οριςμό του ωσ ζδρα του Διμου. Ψαυτόχρονα με το ίδιο ΦΕΞ καταργικθκαν και ςυνενϊκθκαν με το Διμο οι Ξοινότθτεσ Υοταμιϊν, Οιμζνοσ Χερςονιςου, Ξεράσ, Χερςονιςου, Γωνιϊν Υεδιάδοσ και Αβδοφ. Ψζλοσ το 2001 (ΦΕΞ - 18/03/2001) καταργοφνται οι οικιςμοί Υαναγία και Χαραντάρθσ. Χάρτθσ 6 Χωροταξικι ζνταξθ πρϊθν Διμου Χερςονιςου ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου Χελίδα 25 από 457

27 1.1.2 Βαςικά πλθκυςμιακά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου Χτθ παρακάτω ενότθτα παρουςιάηονται χαρακτθριςτικά του Διμου Χερςονιςου, που αφοροφν ςτθν πλθκυςμιακι εξζλιξθ, τθν θλικιακι διάρκρωςθ (ςφνολο και ανά φφλο), όπωσ επίςθσ και το επίπεδο εκπαίδευςθσ και μόρφωςθσ. Υίνακασ 1 Εξζλιξθ Υλθκυςμοφ Διμου Χερςονιςου Υλθκυςμόσ % νζου Διμου για τουσ παλιοφσ 2011 Υροςωρινά Αποτελζςματα Ρζοσ Δ. Χερςονιςου * - - Διμοσ Παλίων ,16% 24,85% Διμοσ Επιςκοπθσ ,56% 10,13% Διμοσ Γουβϊν ,26% 31,04% Διμοσ Χερςονιςου ,02% 33,98% Χελίδα 26 από 457

28 Υθγι ΕΧΩΕ, Απογραφζσ πλθκυςμοφ 1991 και Υροςωρινά αποτελζςματα απογραφισ 2011 * Αναφζρεται ςτο μόνιμο πλθκυςμό. Σ πραγματικόσ πλθκυςμόσ είναι (προςωρινά διαμζνοντεσ τθν τουριςτικι περίοδο) = Διάγραμμα 1 Διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ εξζλιξθσ του πλθκυςμοφ Υίνακασ 2 Υοςοςτό Υλθκυςμοφ Διμου ςε ςχζςθ με Ρομό Θρακλείου και Υεριφζρεια Ξριτθσ % πλθκυςμοφ Ρομοφ για το νζο Δ. Χερςονιςου 7,35% 8,55% % πλθκυςμοφ Υεριφζρειασ για το νζο Δ. Χερςονιςου 3,61% 4,16% Υθγι ΕΧΩΕ, Απογραφζσ πλθκυςμοφ 1991 και Υροςωρινά αποτελζςματα απογραφισ 2011 Σ πλθκυςμόσ του Ρζου Διμου Χερςονιςου, ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2001, είναι κάτοικοι το οποίο αντιπροςωπεφει το 8,55% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ Υεριφερειακισ ενότθτασ Θρακλείου και το 4,16% τθσ περιφζρειασ Ξριτθσ. Από τθν απογραφι του 1991 ςε ςχζςθ με το 2001, ο πλθκυςμόσ του Ρζου Διμου αυξικθκε κατά 28,4%. Επίςθσ από το 2001 ςε ςχζςθ με τα προςωρινά αποτελζςματα του 2011 ο πλθκυςμόσ αυξικθκε κατά 8,3%. Χελίδα 27 από 457

29 Χε ότι αφορά τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ - πρϊθν Διμουσ (Πάλια, Επιςκοπι, Γοφβεσ, Χερςόνθςοσ) θ μόνθ δθμοτικι ενότθτα που παρουςιάηει μείωςθ από το 1991 ςτο 2001 είναι ο πρϊθν διμοσ Επιςκοπισ με ποςοςτό 4,22%. Σι υπόλοιπεσ δθμοτικζσ ενότθτεσ - πρϊθν διμοι παρουςιάηουν αφξθςθ από το 1991 ςτο 2001 (πρϊθν διμοσ Παλίων 37,7%, πρϊθν διμοσ Γουβϊν 57,8%, πρϊθν διμοσ Χερςονιςου 14,76%). Χε ότι αφορά τθν πλθκυςμιακι κατανομι για τθν απογραφι του 2001 παρατθρείται μεγάλθ ςυγκζντρωςθ ςτα δθμοτικά διαμερίςματα των Παλίων 25% επί ςυνόλου του πλθκυςμοφ, των Γουβϊν 31% επί ςυνόλου του πλθκυςμοφ, τθσ Χερςονιςου 34% επί ςυνόλου του πλθκυςμοφ και τζλοσ μόνο το 10% επί ςυνόλου του πλθκυςμοφ για τθν δθμοτικι ενότθτα τθσ Επιςκοπισ. Υίνακασ 3 Θλικιακι Διάρκρωςθ του Υλθκυςμοφ Σφνολο και 1991 Ελλάδα Ξριτθ Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου Ρζοσ Δ.Χερςονιςου Διμοσ Παλίων Διμοσ Επιςκοπθσ Διμοσ Γουβϊν Διμοσ Χερςονιςου Ελλάδα Ξριτθ Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου Ρζοσ Δ.Χερςονιςου Διμοσ Παλίων Διμοσ Επιςκοπθσ Διμοσ Γουβϊν Διμοσ Χερςονιςου Υθγι ΕΧΩΕ, Απογραφζσ πλθκυςμοφ 1991 και άνω Χελίδα 28 από 457

30 Διάγραμμα 2 Διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ θλικιακισ διάρκρωςθσ του Υλθκυςμοφ τθσ χϊρασ Διάγραμμα 3 Διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ θλικιακισ διάρκρωςθσ του Υλθκυςμοφ τθσ Ξριτθσ Χελίδα 29 από 457

31 Διάγραμμα 4 Διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ θλικιακισ διάρκρωςθσ του Υλθκυςμοφ του Θρακλείο Χελίδα 30 από 457

32 Διάγραμμα 5 Διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ θλικιακισ διάρκρωςθσ του Υλθκυςμοφ του νζου Διμου Χερςονιςου Υίνακασ 4 Δείκτεσ Γιρανςθσ και Ενεργοφ Υλθκυςμοφ Γεωγραφικι ενότθτα Δείκτθσ γιρανςθσ Δείκτθσ ενεργοφ πλθκυςμοφ Ελλάδα 71,11 110,06 67,06 68,12 Ξριτθ 70,71 95,87 63,61 66,77 Υερ. Ενότθτα Θρακλείου 58,21 88,43 64,50 67,66 Ρζοσ Δ. Χερςονιςου 81,13 87,68 65,74 67,90 Υθγι ΕΧΩΕ, Απογραφζσ πλθκυςμοφ 1991 και Χτουσ παραπάνω πίνακεσ παρουςιάηεται θ θλικιακι διάρκρωςθ του Ρζου Διμου ςε ςχζςθ με τθν Ελλάδα, τθν Ξριτθ και τον Ρομό Θρακλείου. Αυτό που διαπιςτϊνεται είναι ότι ςε ςφνολο Ρζου Διμου για το 2001 οι ομάδεσ με το μεγαλφτερο αρικμό κατοίκων είναι οι ομάδεσ με θλικίεσ(κατά αρικμό κατοίκων) 25-39, 40-54, 0-4, 15-24, 65-79, ενϊ το μικρότερο αρικμό κατοίκων ςυναντάμε ςτθν ομάδα με θλικία 80 και πάνω. Αν ςυγκρίνουμε το 1991 με το 2001 ςτο κομμάτι των μεταβολϊν ςτισ ομάδεσ θλικιϊν ζχουμε: Υίνακασ 5 Πεταβολζσ Θλικιακϊν Σμάδων Μεταβολζσ Θλικιακϊν Ομάδων Χελίδα 31 από 457

33 και άνω Ελλάδα -15,74% 0,47% 17,68% 15,77% -7,28% 37,20% 6,52% Ξριτθ -11,43% 7,19% 30,57% 22,89% -3,23% 24,51% 6,43% Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου -15,55% 5,20% 29,19% 19,10% 1,54% 33,38% 11,98% Ρζοσ Δ.Χερςονιςου 16,13% 24,10% 46,01% 34,98% 11,61% 29,68% 12,43% Διμοσ Παλίων 19,68% 26,16% 77,77% 38,28% 19,14% 36,59% 9,58% Διμοσ Επιςκοπθσ -22,00% -28,17% 17,68% -7,51% -6,76% 20,88% 2,29% Διμοσ Γουβϊν 39,66% 43,65% 105,50% 85,12% 22,63% 35,37% 23,50% Διμοσ Χερςονιςου 8,02% 29,18% 10,62% 16,73% 6,49% 25,76% 11,52% Χε ςφνολο Ρζου Διμου παρατθροφμε ότι τθν μεγαλφτερθ αφξθςθ ομάδασ θλικιϊν από το είχαμε ςτθν ομάδα θλικιϊν 25-39(46,01%) ςε αντίκεςθ με τθν υπόλοιπθ Ελλάδα(17,68%, ), τθν Ξριτθ(30,57%) και τον Ρομό Θρακλείου 29,19% για τθν ίδια ομάδα θλικιϊν. Αφξθςθ ςε ςφνολο Ρζου Διμου από το παρατθροφμε ςτισ θλικιακζσ ομάδεσ 55-64(11,61%) και 80-άνω(12,43%) ςε αντίκεςθ με το ςφνολο τθσ Ξριτθσ και τθσ χϊρασ πουα τα ποςοςτά αυτά είναι ςε χαμθλότερα επίπεδα. Αν δοφμε τϊρα τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ αξίηει να αναφζρουμε τθν μείωςθ που παρατθρείται από το ςτισ θλικιακζσ ομάδα 0-4(-22%), 15-24(-28,17%) ςτθ δθμοτικι ενότθτα Επιςκοπισ όπωσ επίςθσ και τθν αφξθςθ ςτισ θλικιακζσ ομάδεσ 25-39(105,50%) και 40-54(85,12%) ςτθ δθμοτικι ενότθτα των Γουβϊν. Πεγάλθ αφξθςθ παρατθρείται και ςτθν θλικιακι ομάδα 25-39(77,77%) ςτθ δθμοτικι ενότθτα των Παλίων. Υίνακασ 6 Επίπεδο εκπαίδευςθσ/μόρφωςθσ 1991 Ρζοσ Δ. Δ. Δ. Δ. Δ.Χερςονιςου Παλίων Επιςκοπισ Γουβϊν Χερςονιςου Σφνολο Ξάτοχοι Πεταπτυχιακοφ - Διδακτορικοφ Ψίτλου Υτυχιοφχοι Ανωτάτων Χχολϊν Χελίδα 32 από 457

34 Υτυχιοφχοι ΨΕΛ (ΞΑΨΕ ΞΑΨΕΕ) Υτυχιοφχοι Ανωτζρων Χχολϊν Απόφοιτοι Πζςθσ εκπαίδευςθσ Ψελείωςαν τθ Γ' τάξθ Γυμναςίου Απόφοιτοι Χτοιχειϊδουσ Εκπαιδεφςεωσ Δεν τελείωςαν το Δθμοτικό αλλά γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ Αγράμματοι (μθ γνωρίηοντεσ γραφι και ανάγνωςθ) Σι παραπάνω πίνακεσ παρουςιάηουν ςτοιχεία του 1991 που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ και ςυγκεκριμζνα το επίπεδο κατάρτιςθσ που ζχουν οι κάτοικοι τθσ περιοχισ του Ρζου Διμου. Ειδικότερα, υπάρχουν ςτοιχεία και για κάκε δθμοτικι ενότθτα(πρϊθν διμοι). Αυτό που διαπιςτϊνεται είναι τα μεγαλφτερα ποςοςτά ςε ςφνολο Ρζου Διμου τα ςυναντάμε ςτουσ απόφοιτουσ μζςθ εκπαίδευςθσ, ςε αυτοφσ που τελείωςαν το δθμοτικό αλλά γνωρίηουν γραφι και ςε αυτοφσ που τελείωςαν τθν Γ τάξθ Γυμναςίου. Χελίδα 33 από 457

35 Υίνακασ 7 Επίπεδο εκπαίδευςθσ/μόρφωςθσ Γεωγραφικι ενότθτα Ζτοσ Σφνολο Κάτοχοι Μεταπτυχια κοφ - Διδακτορικο φ Τίτλου Ρτυχιοφχοι Ανωτάτων Σχολϊν Ρτυχιοφχοι ΤΕΛ (ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ) Ρτυχιοφχοι Ανϊτερων Σχολϊν Απόφοιτοι Μζςθσ εκπαίδευςθσ Τελείωςαν τθ Γ' τάξθ Γυμναςίου Απόφοιτοι Στοιχειϊδου σ Εκπαιδεφςθ σ Δεν τελείωςαν το Δθμοτικό αλλά γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ Αγράμματοι (μθ γνωρίηοντεσ γραφι και ανάγνωςθ) Ελλάδα (0,41%) (6,24%) (1,36%) (0,69%) (23,43%) (10,77%) (39,64%) (10,63%) (6,83%) (0,84%) (8,40%) (2,88%) (0,44%) (27,36%) (11,77%) (31,88%) (8,74%) (3,78%) Ξριτθ (9,09%) (2,44%) (1,13%) (5,15%) (30,96%) (19,03%) (7,31%) (19,84%) (5,05%) (0,53%) (7,31%) (3,70%) (3,11%) (25,18%) (13,11%) (37,28%) (6,21%) (3,58%) Υερ. Ενότθτα Θρακλείου (9,42%) (0,61%) (2,59%) (1,11%) (4,71%) (7,26%) (3,90%) (3,19%) (30,14%) (23,63%) (19,05%) (12,79%) (6,59%) (37,22%) (21,00%) (6,84%) (5,39%) (4,15%) Ρζοσ Δ. Χερςονιςου (6,70%) 174 (2,03%) 100 (1,17%) 183 (2,14%) (35,66%) (19,66%) 603 (7,05%) (19,76%) 499 (5,83%) (0,41%) (5,35%) 728 (3,37%) 753 (3,49%) (25,47%) (14,54%) (39,69%) (4,92%) 596 (2,76%) Χελίδα 34 από 457

36 Χτο παραπάνω πίνακα παρουςιάηονται τα αποτελζςματα για Ελλάδα, Ξριτθ, Θράκλειο και Ρζο Διμο Χερςονιςου. Χε ςφνολο Ρζου Διμου παρατθροφμε αφξθςθ(~550%) ςτουσ πτυχιοφχουσ Ανωτάτων Χχολϊν, ςτουσ πτυχιοφχουσ ΨΕΛ(ΞΑΨΕ, ΞΑΨΕΕ) αφξθςθ(~610%), ςτουσ πτυχιοφχουσ ανϊτερων ςχολϊν αφξθςθ(~300%) και τζλοσ ςτουσ αποφοίτουσ μζςθσ εκπαίδευςθσ αφξθςθ(~80%). Άξιο αναφοράσ είναι θ αφξθςθ των αποφοίτων ςτοιχειϊδουσ εκπαίδευςθσ με ποςοςτό τθσ τάξεωσ 1300%. Πείωςθ παρουςιάηεται ςτον αρικμό των πολιτϊν που δεν τελείωςαν το Δθμοτικό αλλά γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ από το Θ μείωςθ είναι τθσ τάξθσ του 58%. Χυνολικά διαπιςτϊνεται μια βελτίωςθ του επιπζδου εκπαίδευςθσ από το , ςε επίπεδο νζου διμου, Ξριτθσ και περιφερειακισ ενότθτασ, γεγονόσ που διαςφαλίηει καλφτερεσ ςυνκικεσ για τθν μελλοντικι κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ Βαςικά κοινωνικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου Κοινωνικζσ υπθρεςίεσ Πε βάςθ το Ρ. 3825/2010 «ΧΧΕΔΛΣ ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ», οι ΣΨΑ, ςτα πλαίςια των νζων αρμοδιοτιτων τουσ, καλοφνται να ανταπεξζλκουν ςε νζεσ κοινωνικζσ προκλιςεισ και ελλείμματα υλοποιϊντασ τοπικζσ πολιτικζσ που κα εντάςςονται ςε πλαίςια ευρφτερθσ ςθμαςίασ. Θ ςυμμετοχι του Διμου Ωερςονιςου ςτον ςχεδιαςμό περιφερειακϊν και εκνικϊν πολιτικϊν αλλά και ο ρόλοσ του ςτθν άςκθςθ κοινωνικϊν πολιτικϊν ςε τοπικό επίπεδο διαμορφϊνεται με βάςθ: τθν ιςχυρι πολιτικι βοφλθςθ. Θ ευκφνθ του ςχεδιαςμοφ τθσ άςκθςθσ κοινωνικισ πολιτικισ ςτουσ ΣΨΑ ανικει καταρχιν ςτα πολιτικά πρόςωπα. Σι αποφάςεισ δθλαδι λαμβάνονται από τα πολιτικά όργανα όπωσ ο Διμαρχοσ, ο κεματικόσ Αντιδιμαρχοσ, το Δθμοτικό Χυμβοφλιο και θ Εκτελεςτικι Επιτροπι. τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν του. Χυγκεκριμζνα, με αρμοδιότθτεσ ςε κζματα κοινωνικισ πολιτικισ ςτον Διμο Χερςονιςου λειτουργοφν τα εξισ τμιματα: α) Ψμιμα Ξοινωνικισ Υροςταςίασ, Υαιδείασ και Υολιτιςμοφ που υπάγεται ςτθ Δ/νςθ Χελίδα 35 από 457

37 Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν του Διμου Χερςονιςου κακϊσ και β) το Αυτοτελζσ Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου. τισ ςυνεργαςίεσ που ζχει αναπτφξει για τον ςκοπό αυτό. Σ Διμοσ Χερςονιςου ζχει αναπτφξει πλικοσ ςυνεργαςιϊν με φορείσ και αρχζσ εντόσ και εκτόσ των ςυνόρων τθσ Υεριφζρειασ Ξριτθσ προκειμζνου να εξειδικεφει τθν κοινωνικι του πολιτικι, να ανταλλάςει τεχνογνωςία και καλζσ πρακτικζσ, να ςυμμετζχει ενεργά ςε ευρφτερουσ πολιτικοφσ ςχεδιαςμοφσ και διοργανϊςεισ που μασ αφοροφν. Ενδεικτικά, αναφζρονται παρακάτω φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται ο Διμοσ Χερςονιςου γι αυτόν τον ςκοπό, ωσ εξισ: - ΞΣΛΡΩΥΣΟΛΨΕΛΑ ΞΦΘΨΘΧ - ΔΛΑΔΘΠΣΨΛΞΣ ΔΛΞΨΩΣ ΩΓΕΛΑΧ ΕΟΟΑΔΑΧ - ΑΛΠΑΨΣΞΦΛΨΘΧ - ΞΕΧΑΡ τθ λειτουργία των νομικϊν προςϊπων τα οποία ζχει ςυςτιςει για τον ςκοπό αυτό. Ρομικά Υρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου Ρομικά Υρόςωπα Δθμοςίου και Λδιωτικοφ Δικαίου και Επιχειριςεισ, τα οποία διακζτουν πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα που ςχετίηονται κυρίωσ με τθν ευελιξία κατά τθ λειτουργία τουσ. Επίςθσ, βαςικόσ ςκοπόσ για τθ ςφςταςθ τουσ είναι θ δυνατότθτα ανάλθψθσ αναπτυξιακϊν πρωτοβουλιϊν και θ εφαρμογι ειδικϊν προγραμμάτων. - ΡΣΠΛΞΣ ΥΦΣΧΩΥΣ ΔΘΠ. ΔΛΞΑΛΣΩ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΞΑΛ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘ - ΞΣΛΡΩΦΕΟΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ το λόγο και τθν άποψθ και τθ δράςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. Σ ρόλοσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν του Διμου Χερςονιςου είναι εξαιρετικά ςθμαντικόσ και λαμβάνεται υπόψθ ςτα πλαίςια ςχεδιαςμοφ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ του Διμου και κυρίωσ ςτθν υλοποίθςθ των τοπικϊν πολιτικϊν. Ψο Ψοπικό Χυμβοφλιο Ρζων, τα ςωματεία, οι πολιτιςτικοί και κοινωνικοί ςφλλογοι, οι άτυπεσ ομάδεσ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ και άλλοι που ςυνιςτοφν τθν κοινωνία των πολιτϊν, ςυμπράττουν ςτο ζργο του Διμου Χερςονιςου, ςυχνά ζχουν ςυμβουλευτικό ρόλο κακϊσ και ρόλο διαςφνδεςθσ των δθμοτικϊν πολιτικϊν με τθν τοπικι κοινωνία. Υαρακάτω ακολουκεί θ παράκεςθ των αρμοδιοτιτων του τμιματοσ κοινωνικισ πολιτικισ του Δθμου Χερςονιςου. Χελίδα 36 από 457

38 Α. Αρμοδιότθτεσ Σχεδιαςμοφ / Συντονιςμοφ / Ραρακολοφκθςθσ Κοινωνικϊν Ρολιτικϊν 1. Διεξάγει κοινωνικζσ ζρευνεσ, ςχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι κοινωνικϊν πολιτικϊν ι ςυμμετζχει ςε δράςεισ που αποςκοποφν ςτθν υποςτιριξθ και κοινωνικι φροντίδα τθσ βρεφικισ και παιδικισ θλικίασ και τθσ τρίτθσ θλικίασ, με τθν ίδρυςθ και λειτουργία νομικϊν προςϊπων, ιδρυμάτων και επιχειριςεων (παιδικοί και βρεφονθπιακοί ςτακμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κζντρα ανοικτισ περίκαλψθσ και θμεριςιασ φροντίδασ, ψυχαγωγίασ και αναψυχισ θλικιωμζνων, γθροκομείων κλπ). 2. Χχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων ι ςυμμετζχει ςε προγράμματα και δράςεισ για τθν ζνταξθ ακίγγανων, παλιννοςτοφντων ομογενϊν, μεταναςτϊν, και προςφφγων ςτθν κοινωνικι, οικονομικι και πολιτιςτικι ηωι τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 3. Διεξάγει κοινωνικζσ ζρευνεσ, ςχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι κοινωνικϊν πολιτικϊν που αφοροφν τθν κοινωνικι φροντίδα τθσ οικογζνειασ, του παιδιοφ, των εφιβων, των θλικιωμζνων, των ατόμων με αναπθρία κακϊσ και ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων. 4. Χχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι κοινωνικϊν πολιτικϊν ι ςυμμετζχει ςε δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθν υποςτιριξθ και φροντίδα τθσ υγείασ των δθμοτϊν με τθν ίδρυςθ και λειτουργία εγκαταςτάςεων για τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ και τθν προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ (με τθ δθμιουργία δθμοτικϊν και κοινοτικϊν ιατρείων, κζντρων αγωγισ υγείασ, κζντρων υποςτιριξθσ και αποκατάςταςθσ ατόμων με αναπθρία, κζντρων ψυχικισ υγείασ, κζντρων ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ των κυμάτων τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ και βίασ κατά ςυνοικοφντων προςϊπων και κζντρων πρόλθψθσ κατά εξαρτθςιογόνων ουςιϊν. 5. Χχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων και πρωτοβουλιϊν που ςτοχεφουν ςτθν πρόλθψθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν περιοχι του Διμου, με τθ δθμιουργία Ψοπικϊν Χυμβουλίων Υρόλθψθσ Υαραβατικότθτασ. 6. Περιμνά για τθν προϊκθςθ και ανάπτυξθ του εκελοντιςμοφ και τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ με τθ δθμιουργία τοπικϊν δικτφων κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, εκελοντικϊν οργανϊςεων και ομάδων εκελοντϊν. 7. Χυντονίηει, παρακολουκεί και αξιολογεί τθν άςκθςθ Ξοινωνικισ Υολιτικισ ςε τοπικό επίπεδο (πχ μζςω τθσ εκπόνθςθσ και περιοδικισ αναπροςαρμογισ ενόσ «Ψοπικοφ Χυμφϊνου Ξοινωνικισ Υολιτικισ») Χελίδα 37 από 457

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014 Περιεχόμενα ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ... 3 ENOTHTA 1:... 11 Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ... 11 1.1.1 Συνοπτικι περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Layman s Report June 2013 http://www.forestcities.gr Συμμαχία των Τοπικών Αρχών για την Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών - LIFE08 ENV/GR/553 Local Authorities Alliance for

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272,682.93 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ( 2012) 2013 - (2014)2015 Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν επτζμβριοσ 2012 1 / 79 Επιχειρηςιακό

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2012 2014 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ, για τθν εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 2012-2014, που κα ολοκλθρωκεί ςτα τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards EΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Διοργάνωςθ 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards 4. Αναλυτικι Περιγραφι κατθγοριϊν 5. τάδια Αξιολόγθςθσ 6. Κριτιρια

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατηγικζσ κατευθφνςεισ αναδιοργάνωςησ Η πρόταςθ για τθν αναδιοργάνωςθ των δομϊν του Τπουργείου, αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ ΣΑΦΦΦΦΝΑΡΤΗΤΕΟ ΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ρ.) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υποκζςεων Τμιμα Διοικθτικϊν Υποκζςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΦΘΙΑ»

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΦΘΙΑ» ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΦΘΙΑ» Πράξη «Σοπικζσ Δράςεισ Κοινωνικήσ ζνταξησ για Ευάλωτεσ ομάδεσ ςτο Νομό Φθιώτιδασ» υντονιςτήσ Εταίροσ: Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε Θεματική Στόχευςη τησ Πράξησ Με γνϊμονα τισ αναπτυξιακζσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ςτθ Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020

Θ Ρ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ςτθ Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020 Θ Ρ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ςτθ Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020 Eνθμερωτικι Εκδιλωςθ ΤΕΕ «Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν Υλοποίθςθ Δράςεων Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ» Τρίτθ 21 Απριλίου 2015 Χιωτάκθσ Νίκοσ Ρρόεδροσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα