EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΣΟΝΗΣΟΥ EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΟΝΗΟΥ Ενότθτα 1: Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ΓΟΥΡΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

2 ΔΘΜΟΣ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Ενότθτα 1: Χτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ Δυνάμει του άρκρου 266 του Ρ3852/10 «Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ» και των άρκρων του Ρ3463/06 «Ξϊδικασ Διμων Ξοινοτιτων» ΓΟΥΝΕΣ ΟΚΤΫΒΛΟΣ 2011 Χελίδα 1 από 457

3 Χελίδα 2 από 457

4 ΟΜΑΔΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΧΕΡΟΝΗΟΤ ( Ενότθτα 1 θ ) Διμαρχοσ Ωερςονιςου, Ηαχαρίασ Δοξαςτάκθσ του Εμμανουιλ Ειδικοί Σφμβουλοι Δθμάρχου: 1. Ρθςτικάκθ Αναςταςία του Πιχαιλ, ΥΕ Χθμικϊν Πθχανικϊν 2. Υερδικογιάννθ Ειρινθ του Πθνά, ΥΕ Αρχιτεκτόνων 3. Οιαπάκθσ Πθνάσ του Εμμανουιλ, ΨΕ Ψουριςτικϊν Επαγγελμάτων Aυτοτελζσ Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου: 1. Παραγκάκθ Ελζνθ του Ανδρζα, Ωπάλλθλοσ ΥΕ 2. Χυμεωνίδου Παρία του Βαςιλείου, Ωπάλλθλοσ ΥΕ 3. Πιχελεκάκθσ Εμμανουιλ του Ξων/νου, Ωπάλλθλοσ ΥΕ Διεπιςτθμονικι Ομάδα Ζργου: 1. Παςτοράκθσ Λωάννθσ του Κωμά, Αντιδιμαρχοσ Σικονομικϊν Κεμάτων & Διαχείριςθσ Υεριουςίασ 2. Βαςιλάκθσ Ρικόλαοσ του Εμμανουιλ, Διευκυντισ Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν 3. Ψαςιοφδθ Ξαλλιρόθ, Διευκφντρια Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν 4. Ξαςωτάκθσ Χταφροσ του Δθμθτρίου, Διευκυντισ Ψεχνικϊν Ζργων 5. Γκιοφλμπασ Γεϊργιοσ του Ρικολάου, Γενικόσ Διευκυντισ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ϊδρευςθσ Αποχζτευςθσ Χερςονιςου 6. Πανουςάκθ Ανδρονίκθ Ρυμφοδϊρα του Γεωργίου, Ωπάλλθλοσ ΨΕ, ΡΥΔΔ Οιμενικό Ψαμείο Χερςονιςου Χελίδα 3 από 457

5 ΡΟΛΟΓΟΣ ΔΘΜΑΩΟΥ Υολφ ορκά, κατά τθ γνϊμθ μου, κεςμοκετικθκε με τον Ξϊδικα Διμων και Ξοινοτιτων (ΞΔΞ), Ρ. 3463/2006 (ΦΕΞ 114/2006 τ.αϋ) θ ςφνταξθ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων (Ε.Υ.) των Διμων. Δυςτυχϊσ, όμωσ, οι πρόνοιεσ των νομοκετικϊν ρυκμίςεων δεν ζλαβαν υπόψθ τουσ τισ δυνατότθτεσ & τισ εμπειρίεσ των ΣΨΑ να τα αξιοποιιςουν ωσ εργαλεία τουσ και να τα εντάξουν ςτθν προςπάκεια τουσ για τθν ενίςχυςθ και τθν υποςτιριξθ των αναπτυξιακϊν τουσ πολιτικϊν και του Δθμοκρατικοφ Υρογραμματιςμοφ. Πάλλον, ο κεςμόσ, ειςιχκθ, ωσ μζςο ελζγχου τθσ διαχείριςθσ των ΣΨΑ. Θ κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ πρζπει να βαςίηεται ςτον κακοριςμό των ςτρατθγικϊν επιλογϊν του ΣΨΑ, ςτθν επιλογι των ςτόχων και των προτεραιοτιτων. Αςφαλϊσ, απαραίτθτθ προχπόκεςθ του όποιου επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ, είναι θ αποςαφινιςθ των οικονομικϊν πόρων που διακζτει ο Διμοσ, ωσ βάςθ υλοποίθςθσ. Θ κακι οικονομικι ςυγκυρία που βιϊνουμε ωσ χϊρα ζχει επθρεάςει αρνθτικά ολόκλθρθ τθν κοινωνία και αςφαλϊσ τον Διμο μασ, ωσ οργανιςμό, ο οποίοσ ζχει ςτερθκεί κεςμοκετθμζνων πόρων και ζχει απολζςει ςθμαντικό μζροσ των ίδιων πόρων τουσ. Θ αποτελεςματικι και αποδοτικι αξιοποίθςθ αυτϊν των περιοριςμζνων τοπικϊν πόρων, απαιτεί και προχποκζτει από τθν πλευρά του Διμου τον ορκό προςδιοριςμό των ςτρατθγικϊν επιλογϊν, τθν αξιολόγθςθ και διάγνωςθ τθσ κοινωνικισ και οικονομικϊν κατάςταςθσ ςτθν περιοχι του Διμου, τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτο εςωτερικό του κακϊσ και τθσ κατάςταςθσ του ευρφτερου περιβάλλοντοσ (περιφερειακό, εκνικό και ευρωπαϊκό). Χκοπόσ και επιδίωξθ μασ είναι να προκφψει από το ςτρατθγικό ςχζδιο, ζνα ζγκυρο πρόγραμμα δράςθσ του Διμου. Σ προγραμματικόσ ρόλοσ του Διμου κα επιτευχκεί μόνο αν δθμιουργθκοφν ςτο εςωτερικό του Διμου, δομζσ προγραμματιςμοφ ουςιαςτικζσ, που κα ςτελεχϊνονται από κατάλλθλα καταρτιςμζνο προςωπικό, ςε μόνιμθ βάςθ. Επιδιϊκουμε και ςτοχεφουμε το Ε.Υ. να αποτελζςει εργαλείο ςφγχρονθσ διοίκθςθσ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, εργαλείο βελτίωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ δθμότεσ και παράλλθλα μζςο για να ενιςχυκεί ο κοινωνικόσ ζλεγχοσ, αφοφ ςυμβάλλει ςτθ δθμοςιοποίθςθ των ςτόχων τθσ δθμοτικισ αρχισ και παρζχει δυνατότθτεσ αξιολόγθςθσ. Ψο Ε.Υ. κα βοθκιςει να γίνουν ουςιαςτικζσ και αποτελεςματικζσ παρεμβάςεισ και ο ςχεδιαςμόσ του Διμου να ικανοποιεί τισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Αυτό κα επιτευχκεί και κα υποςτθριχκεί με τθν κακιζρωςθ διαδικαςιϊν ςυμμετοχισ, Χελίδα 4 από 457

6 παρακολοφκθςθσ, αξιολόγθςθσ του Ε.Υ. από τθν τοπικι κοινωνία ςε ςυνεργαςία με τον Διμο. Ζτςι, το Ε.Υ. κα αποκτιςει ουςιαςτικι υπόςταςθ και νόθμα και δεν κα εξελιχκεί ςε μια ακόμθ τυπικι γραφειοκρατικι υποχρζωςθ του Διμου. Θ 1 θ Ενότθτα του Ε.Υ. (υφιςτάμενθ κατάςταςθ Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ) ολοκλθρϊκθκε μετά από πολφ κόπο & προςπάκεια και κάτω από αντίξοεσ ςυνκικεσ και ς αυτό βοικθςαν τα μζλθ τθσ Διεπιςτθμονικισ Σμάδασ Ζργου, το Γραφείο Υρογραμματιςμοφ του Διμου και οι Ειδικοί Χφμβουλοι του Δθμάρχου, ςτουσ οποίουσ εκφράηω τισ ευχαριςτίεσ μου. Γοφρνεσ 14/10/2011 Ο Διμαρχοσ Ηαχαρίασ Εμμ. Δοξαςτάκθσ Χελίδα 5 από 457

7 ΡΕΛΕΩΟΜΕΝΑ ΕΛΣΑΓΫΓΘ Α. Κεςμικό πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ (γενικό και ειδικό) Β. Σκοποί των πενταετϊν Επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων Γ. Διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ Α Ενότθτασ «Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ Διμου Ωερςονιςου» - Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ Θ περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ χωρικισ ενότθτασ του Διμου Ωερςονιςου Βαςικά γεωγραφικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου Βαςικά πλθκυςμιακά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου Βαςικά κοινωνικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου Κοινωνικζσ υπθρεςίεσ Μετανάςτεσ Ιςότθτα των δφο φφλων Νεολαία Υγεία Ακλθτιςμόσ Πρωτοβάκμια Φροντίδα ςτον Διμο Χερςονιςου Ιατρεία Διακοπισ Καπνίςματοσ Ιδιωτικι πρωτοβουλία ςτθν παροχι πρωτοβάκμιασ φροντίδασ Επείγουςα προνοςοκομειακι ιατρικι λειτουργία ςτακμοφ ΕΚΑΒ ςτο Διμο Χερςονιςου Αρμοδιότθτεσ ςτον τομζα υγείασσ του Διμου ωσ ΟΤΑ (πολιτικά όργανα υπθρεςίεσ) Ραιδεία Εκπαίδευςθ Δθμοτικοί παιδικοί ςτακμοί Ιδιωτικοί βρεφικοί παιδικοί ςτακμοί Πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ Προγράμματα κατάρτιςθσ δια βίου μάκθςθσ Σοπικό πρόγραμμα δια βίου μάκθςθσ Οργανιςμόσ Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ΟΣΕΚ Ινςτιτοφτο επαγγελματικισ κατάρτιςθσ Ηρακλείου Παράρτθμα Γοφρνεσ (Π.Α.Β.Γ.) ΟΣΕΚ χολι τουριςτικών επαγγελμάτων/ Ξεναγών Χελίδα 6 από 457

8 1.1.6 Ρολιτιςτικοί πόροι και δραςτθριότθτα Ιςτορικά και πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Γουβών Ιςτορικά και πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Επιςκοπισ Ιςτορικά και πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μαλίων Ιςτορικά και πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Χερςονιςου υνολικι αποτίμθςθ των πολιςτιςτικών πόρων του Διμου Βαςικά οικονομικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου Σομεακι διάρκρωςθ τθσ απαςχόλθςθσ Ανεργία Απαςχόλθςθ Πρωτογενισ τομζασ Δευτερογενισ τομζασ Σριτογενισ τομζασ Σουριςμόσ Βαςικά χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου Οικιςτικι Οργάνωςθ Θεςμικό πλαίςιο και κακεςτώσ (εγκεκριμζνα ςχζδια, παραδοςιακοί οικιςμοί) Αςτικζσ υποδομζσ και αςτικόσ εξοπλιςμόσ Βαςικά περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου Φυςικοί Πόροι και Οικοςυςτιματα Χλωρίδα & Πανίδα Γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά Τδρογεωλογικά τοιχεία Διαχείριςθ Τπόγειων Τδάτων Μετεωρολογικά τοιχεία Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Η διαχείριςθ ςτερεών αποβλιτων ςτο Διμο Φδρευςθ Άδρευςθ & Αποχζτευςθ (διαχείριςθ υγρϊν αποβλιτων ςτο Διμο) Βαςικά χαρακτθριςτικά των ςχζςεων και των αλλθλεξαρτιςεων του με τουσ γειτονικοφσ Διμουσ και τθν ευρφτερθ περιοχι Μετακινιςεισ εργαηομζνων ροζσ Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που λειτουργοφν ςτα όρια του Διμου Φορείσ υπερτοπικισ κλίμακασ που βρίςκονται ςτα όρια του Διμου Βαςικά αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου Βαςικά οργανωτικά και οικονομικά χαρακτθριςτικά του Διμου Οργάνωςθ υπθρεςιϊν του Διμου Αρμοδιότθτεσ κεντρικών υπθρεςιών (απευκείασ υπαγόμενεσ ςτο Διμαρχο) Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ και Ποιότθτασ ηωισ Χελίδα 7 από 457

9 Διεφκυνςθ Διοικθτικών Τπθρεςιών Διεφκυνςθ Οικονομικών Τπθρεςιών Διεφκυνςθ Σεχνικών Τπθρεςιών Διεφκυνςθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ Αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Νομικά πρόςωπα του Διμου Ιδρφματα και ΝΠΔΔ των διμων (Πρόγραμμα «Καλλικράτθσ» ν. 3852/2010, άρκρα 102 και 103) Φορζασ Διαχείριςθσ τερεών Αποβλιτων ΦοΔΑ Βόρειασ Πεδιάδασ Α.Ε. ΟΣΑ χολικζσ Επιτροπζσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου Κοινωνικισ Προςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ Διμου Χερςονιςου Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Χερςονιςου "Κ.Ε.Δ.Χ" Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερςονιςου (Δ.Λ.Τ.Χ) Κοινωφελζσ Μθ Κερδοςκοπικό Κδρυμα «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΤ» (ΝΠΔΔ) Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Χερςονιςου (Δ.Ε.Τ.Α.Χ) Διαχείριςθ Ακτών Μαλίων Μονομετοχικι Δθμοτικι Ανώνυμθ Εταιρεία Ο.Σ.Α. Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε Αναπτυξιακι Γουβών Αναπτυξιακι Ανώνυμθ Εταιρία ΟΣΑ Καταγραφι τθσ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ του Διμου Ωερςονιςου Οικονομικι Ανάλυςθ του Διμου Ωερςονιςου Ζςοδα Αποτελεςματικι οικονομικι διαχείριςθ : βεβαιωκζντα / ειςπραχκζντα ζςοδα Βακμόσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ: βεβαιωκζντα / προχπολογιςκζντα ζςοδα Αξιολόγθςθ εςόδων Ζξοδα Οι δραςτθριότθτεσ του Διμου : κατανομι εξόδων ανά υπθρεςία τακερότθτα και αςτάκεια οικονομικών μεγεκών : πλθρωκζντα προσ προχπολογιςκζντα ζξοδα Ανταποδοτικζσ υπθρεςίεσ Αξιολόγθςθ εξόδων - Προτάςεισ Θ αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ Τα κρίςιμα ηθτιματα ανάπτυξθσ για τθν επόμενθ μεςοπρόκεςμθ περίοδο Σα κρίςιμα ηθτιματα ςυνολικά για τθν περιοχι Σα κρίςιμα ηθτιματα ανα δθμοτικι/ τοπικι ενότθτα όπωσ ετζκθςαν κατά τθν εςωτερικι διαβοφλευςθ Χελίδα 8 από 457

10 1.3.2 Αξιολόγθςθ πλεονεκτθμάτων και μειονεκτθμάτων, ευκαιριϊν και περιοριςμϊν SWOT ανάλυςθ για τθν περιοχι του Διμου, ωσ αναπτυξιακόσ χώροσ SWOT Ανάλυςθ για το Διμο, ωσ οικονομικόσ/ διοικθτικόσ οργανιςμόσ Καταγραφι ςτάςεων και αντιλιψεων μζςω τθσ διαβοφλευςθσ με τα Τοπικά Συμβοφλια ΚΕΨΑΛΑΛΟ 2 Θ ΣΤΑΤΘΓΛΚΘ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΕΣ Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ Αποςτολι, Πραμα, Αρχζσ Λειτουργίασ και Διακυβζρνθςθσ Αποςτολι Πραμα Κατευκυντιριεσ Αρχζσ Διαςφνδεςθ Τοπικοφ και Ρεριφερειακοφ Σχεδιαςμοφ Διατφπωςθ του αναπτυξιακοφ οράματοσ Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςτρατθγικισ Ρροςδιοριςμόσ των αναπτυξιακϊν προτεραιοτιτων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΛΝΑΚΫΝ, ΩΑΤΫΝ, ΔΛΑΓΑΜΜΑΤΫΝ ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Χελίδα 9 από 457

11 ΕΛΣΑΓΫΓΘ Α. Κεςμικό πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ (γενικό και ειδικό) Θ ςυγκυρία τθσ νομοκζτθςθσ του ςφγχρονου πλαιςίου για τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, μζςα από το Ρ 3852/10, αλλά και θ αδιαμφιςβιτθτα αρνθτικι δθμοςιονομικι κατάςταςθ του κράτουσ, παρά τισ δυςκολίεσ, μποροφν να δθμιουργιςουν ςυνκικεσ αυςτθροποίθςθσ και προτυποποίθςθσ του αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ τθσ χϊρασ ςε όλα τα επίπεδα. Θ ζλλειψθ πόρων, θ προγραμματικι ανεπάρκεια ςτθν τοπικι κλίμακα και θ απουςία ουςιαςτικοφ ελζγχου των δαπανϊν ζχουν δθμιουργιςει ζνα άκρωσ αρνθτικό περιβάλλον για τθ ςφγχρονθ τοπικι αυτοδιοίκθςθ, που καλείται τϊρα να ςθκϊςει το μεγάλο βάροσ τθσ μεταρρφκμιςθσ, αλλά και τθσ επανεκκίνθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ προωκϊντασ βιϊςιμεσ τοπικζσ αναπτυξιακζσ πολιτικζσ. Ψα Επιχειρθςιακά Υρογράμματα των Διμων, δφναται να παίξουν ζνα ρόλο ιδιαίτερα ςθμαντικό ςτθν προςπάκεια των ΣΨΑ να ιεραρχιςουν τισ ανάγκεσ του, να αξιολογιςουν τθ δράςθ τουσ και να επιτφχουν τθν ωρίμανςθ διαδικαςιϊν και ζργων για τθν περιοχι αναφοράσ του. Αυτό κα ςυμβεί μονάχα όταν από κοινοφ, οι δθμοτικζσ αρχζσ, οι υπθρεςίεσ και τα νομικά πρόςωπα του Διμου, αλλά και οι πολίτεσ αποφαςίςουν να ςυμμετάςχουν ςτθ ςφνταξθ και υιοκζτθςθ ενόσ εργαλείου «μποφςουλα» που χαράςςει ςτρατθγικι και μεκοδεφει τθν υλοποίθςθ ζργων και παρεμβάςεων με προκακοριςμζνο ορίηοντα. Πε βάςθ τον Ξϊδικα Διμων & Ξοινοτιτων (ΞΔ&Ξ, Ρ. 3463/ ΦΕΞ ) προβλζπεται θ υποχρεωτικι εκπόνθςθ Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων - Χχεδίων (Επ.Υ) για ΣΨΑ με πλθκυςμό πάνω από κατοίκουσ και προαιρετικι για τουσ υπόλοιπουσ, με βάςθ και προδιαγραφζσ που εκπόνθςε το ΥΡΕΣΔΔΑ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΕΨΑΑ. Υαρά τθν υποχρεωτικι εκπόνθςθ δεν υφίςταται καμία δζςμευςθ για τθν χρθματοδότθςθ των δράςεων που περιγράφουν, από κανζνα από τα διακζςιμα χρθματοδοτικά μζςα είτε εκνικισ, είτε ευρωπαϊκισ προζλευςθσ. Κεματικά κινοφνται ςτθν τεκμθρίωςθ δράςεων που κα κλθκεί να υλοποιιςει ζνασ ΣΨΑ ςτουσ τομείσ τθσ αρμοδιότθτάσ του, αλλά και ςτθν περιγραφι δράςεων που εκτιμάται ότι είναι ςκόπιμεσ να υλοποιθκοφν από άλλουσ φορείσ που ζχουν ωσ χϊρο δράςθσ τα όρια του κάκε ΣΨΑ. Θ προβλεπόμενθ διάρκεια υλοποίθςισ τουσ είναι με βάςθ τον Ξϊδικα θ διάρκεια μιασ δθμαρχιακισ κθτείασ. Χελίδα 10 από 457

12 ΚΕΣ ΜΟ ΚΕΤ ΘΜ ΕΝΘ ΑΞΛ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Χτο Ρ 3852/2010, επιχειρείται θ μετεξζλιξθ του κεςμοφ του Ε.Υ. των ΣΨΑ και αναφζρεται ρθτά θ υποχρζωςθ όλων των Διμων (325) ςτθν εκπόνθςθ Υενταετοφσ Επιχειρθςιακοφ Χχεδίου και των αντιςτοίχων Ετθςίων Χχεδίων Δράςθσ αυτοφ. Ωςτόςο, θ εμπειρία από τθν πρϊτθ εφαρμογι του κεςμοφ, όπωσ αυτόσ περιγραφόταν ςτον ΞΔΞ - αλλά και ςτισ μετζπειτα κανονιςτικζσ αποφάςεισ επί του περιεχομζνου που εξζδωςε το ΩΥΕΧ - παρατθρικθκε θ απαξίωςθ του ρόλου του και θ μικρι προςτικζμενθ αξία του ωσ εργαλείο ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ τθσ ανάπτυξθσ των τοπικϊν κοινωνιϊν των υπό μελζτθ περιοχϊν. Ξφρια χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ ανεπιτυχοφσ εφαρμογισ του κεςμοφ, αποτζλεςε μεταξφ άλλων θ ζλλειψθ δεςμευτικότθτασ υλοποίθςθσ από τθ μια, αλλά και τθσ μθ εξαςφάλιςθσ των πόρων που περιγραφόταν ςε αυτό. Θ εμπειρία τθσ εφαρμογισ του κεςμοφ κατζδειξε, επίςθσ, τθν απαξίωςθ του ωσ βαςικό εργαλείο ςχεδιαςμοφ, λόγω τθσ υπερ-ρφκμιςθσ των προδιαγραφϊν εκπόνθςθσ, δθμιουργϊντασ ςυγχφςεισ και κάνοντασ το Χχζδιο τελικά δυςνόθτο από τισ υπθρεςίεσ του ΣΨΑ, ακυρϊνοντασ ζτςι τον χαρακτιρα του «ΕΓΧΕΛΦΛΔΛΣΩ» ςχεδιαςμοφ που το πνεφμα του νομοκζτθ του 3463/06, ικελε να προςδϊςει ςτα ΕΥ των ΣΨΑ. Ψθν τρζχουςα περίοδο, το ΩΥΕΧ εξζδωςε το 89/2011 ΥΔ που τροποποιεί το αντίςτοιχο 185/2007 ΥΔ που αφορά ςτισ προδιαγραφζσ των ΕΥ με βάςθ τον ΞΔΞ (3463/06) και προςδιορίηονται νζεσ προδιαγραφζσ εκπόνθςθσ, προςαρμοςμζνεσ ςτα νζα δεδομζνα του Ξαλλικράτθ. Σ Σδθγόσ εκπόνθςθσ από τθν ΕΕΨΑΑ δεν αποτελεί νομικι δζςμευςθ επί των αναφερομζνων ςε αυτιν, παρά μόνον οι διατάξεισ του ΥΔ με τισ προδιαγραφζσ και τισ διαδικαςίεσ που ζχει εκδϊςει το ΩΥΕΧ (Διεφκυνςθ αναπτυξιακϊν προγραμμάτων). Σ ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ ενόσ επιχειρθςιακοφ ςχεδίου οποιουδιποτε ΣΨΑ, κρίνεται από το κατά πόςο: 1) καταφζρνει να ενςωματϊςει τισ υπερκείμενεσ προβλζψεισ και πολιτικζσ που παράγονται από τα ςχζδια ανωτζρων χωρικά επιπζδων και 2) αν επιτυγχάνει να ςυνδυάςει τισ πολιτικζσ και τα μζςα που ο εκνικόσ αναπτυξιακόσ προγραμματιςμόσ του προςφζρει (ΥΔΕ, ΕΧΥΑ, ςφγχρονα εργαλεία όπωσ Jessica κ.α.), προσ όφελοσ τθσ δραςτθριότθτασ του και εν γζνει τθσ τοπικισ οικονομίασ και κοινωνίασ που αντιπροςωπεφει. Θ διαγραμματικι απεικόνιςθ των επιπζδων του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα που ακολουκεί, εμφανίηει μια πλθρότθτα καλφπτοντασ όλα τα χωρικά επίπεδα (εκνικό, περιφερειακό και υπο-περιφερειακό). Υίνακασ ςχεδίων & προγραμμάτων αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ Επίπεδο Είδοσ Σχεδίου ι Ρρογράμματοσ Κεςμικό Ρλαίςιο Εκνικό Εκνικό Ρρόγραμμα Στακερότθτασ και Ψο προβλζπει το άρκρο 4 του Χελίδα 11 από 457

13 Ανάπτυξθσ (περιλαμβάνει και το Υρόγραμμα Πεταρρυκμίςεων) Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) Τομεακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα (ΤΕΡ), Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ), ΕΡ «Αλιείασ» Ξανονιςμοφ 1466/97 του ΕΞ Ψο κεςμικό πλαίςιο που διζπει το ΕΧΥΑ και τα ΨΕΥ είναι: - Ρ. 3614/2007 (ΦΕΞ Α 267) - Ρ. 3840/2010 (ΦΕΞ Α 53) - ΩΑ 14053/ΕΩΧ 1749/ (ΦΕΞ Β 540) Αναπτυξιακόσ - Επενδυτικόσ Νόμοσ Ρ. 3908/2011 Ρεριφερειακό Κατϊτερο Ρεριφερειακοφ (τοπικό) του Ψο κεςμικό πλαίςιο που διζπει τα ΥΕΥ είναι: Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα (ΡΕΡ) - Ρ. 3614/2007 (ΦΕΞ Α 267) - Ρ. 3840/2010 (ΦΕΞ Α 53) - ΩΑ 14053/ΕΩΧ 1749/ (ΦΕΞ Β 540) Ρενταετι Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα (αιρετϊν Ρεριφερειϊν) Ρ. 3852/2010 (άρκρο 268) Ετιςια Ρρογράμματα Δράςθσ Ρενταετι Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα ΟΤΑ ά βακμοφ Ρ. 3463/2006 ΞΔΞ (άρκρο 203) Ετιςια Ρρογράμματα Δράςθσ Ρ. 3852/2010 (άρκρο 266) ΝΟΜΛΚΘ ΒΑΣΘ Ρ 1622/1986 ΦΕΞ Α 92/ , Ρ. 3614/2007 ΦΕΞ Α 267/ , Ρ. ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ 3299/2004 ΦΕΞ , Ρ 3463/2006 ΦΕΞ ΣΩΕΔΛΑΣΜΟΥ Υθγι: ιδία επεξεργαςία Ψο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα του Διμου Χερςονιςου, λοιπόν, πρζπει να απαντά με ςαφι και τεκμθριωμζνο τρόπο ςτα ακόλουκα, ενδεικτικά, πλθν όμωσ καίρια, ερωτιματα: Υοφ βρίςκεται ςιμερα ο Διμοσ, ςε ςφγκριςθ και ςε ςχζςθ με τον υπόλοιπο Ρομό ι τθν Υεριφζρεια, με τα εκνικά και τα ευρωπαϊκά ι και, ευρφτερα ακόμθ, με τα διεκνι δεδομζνα και επίπεδα ανάπτυξθσ; Υοια είναι τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματά του Διμου; Υοια τα ιςχυρά και τα αδφνατα ςθμεία του; Υοιεσ οι ευκαιρίεσ και ποιοι οι περιοριςμοί που δρουν ςτθν αναπτυξιακι διαδικαςία και προοπτικι του Διμου; Χελίδα 12 από 457

14 Ωσ Διοίκθςθ και ωσ Υολίτεσ-Δθμότεσ αυτοφ του τόπου: Υοφ κζλουμε να πάμε; Υοιζσ είναι οι αξίεσ μασ; Υοιοί είναι οι ςτόχοι μασ; Υοιό είναι το όραμά μασ και με ποιόν τρόπο κα μπορζςουμε να το πετφχουμε; Υοιεσ είναι οι προτεραιότθτζσ μασ; Χε ποιουσ τομείσ πρζπει να δϊςουμε βαρφτθτα; Υοια είναι τα μζςα (οργανωτικά, επιχειρθςιακά, λειτουργικά, οικονομικά) που μποροφμε να ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ και πϊσ μποροφμε να τα αξιοποιιςουμε κατά τον καλφτερο / βζλτιςτο δυνατό τρόπο για να εξυπθρετιςουμε αυτζσ τισ προτεραιότθτεσ; Ψι αποτελζςματα κα ζχουμε; Υοιουσ δείκτεσ κα εφαρμόςουμε για να αξιολογιςουμε τα αποτελζςματα, για να παρακολουκιςουμε και αποτιμιςουμε τθν υλοποίθςθ των ςτόχων μασ; Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι του Διμου (ωσ κακ φλθν και εκ του νόμου αρμόδια) ζχει προγραμματίςει τθ ςφνταξθ ενόσ Επιχειρθςιακοφ Χχεδίου, όχι με απλά κανονιςτικι διεκπεραιωτικι διάςταςθ, αλλά ενόσ ςχεδίου με επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ ςτρατθγικι και παρεμβάςεισ. Επιτυχθμζνο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα, είναι το ΕΥ εκείνο που καταφζρνει να διαγνϊςει τισ τοπικζσ ανάγκεσ, να τισ ιεραρχιςει, να περιγράψει τθ διαδικαςία ωρίμανςθσ του ζργου και τζλοσ να ςυνδζςει το ζργο με τισ υφιςτάμενεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ. Επιπρόςκετα, θ ςυμβολι του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, ςυνίςταται μεταξφ άλλων: Χτθν εξειδίκευςθ των αναπτυξιακϊν κατευκφνςεων και ςτρατθγικϊν ςτόχων του ΥΕΥ τθσ Χωρικισ Ενότθτασ Ξριτθσ για τθν περιοχι του Διμου Χερςονιςου, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα τισ αναγκαίεσ ςυνζργιεσ τόςο με τα λοιπά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα του ΕΧΥΑ όςο και με τισ παράλλθλεσ πολιτικζσ και προγράμματα, εκνικά και ευρωπαϊκά, Χτον εντοπιςμό των υλοποιοφμενων και των ςχεδιαηόμενων παρεμβάςεων ςτισ περιοχζσ αυτζσ και ςτθν εκτίμθςθ τθσ ςκοπιμότθτασ και δυνατότθτασ ζνταξθσ τουσ προγραμματιςμό τθσ περιόδου Χτο να προτείνει παρεμβάςεισ - δράςεισ ςε ςυνζργεια με όλα τα διαρκρωτικά ταμεία (Ε.Ξ.Ψ., κ.λ.π.) Χτθν αποτίμθςθ των καλϊν πρακτικϊν και τθν αξιολόγθςθ τθσ χρθςιμότθτασ τουσ για τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ εξελίξεισ ςτισ ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ (π.χ. Territorial Agenda) Χελίδα 13 από 457

15 Χτθν πρόταςθ κατάλλθλθσ ςτόχευςθσ τθσ αναπτυξιακισ προςπάκειασ ςτθν περιοχι και ςτισ επιμζρουσ χωρικζσ ενότθτεσ τθσ Χτον εντοπιςμό και τθν οργάνωςθ (ςχεδιαςτικά) ςκόπιμων και εφικτϊν αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων που δεν ζχουν μζχρι ςτιγμισ προτακεί, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τεχνικζσ, χρθματοδοτικζσ και οργανωτικζσ - διαχειριςτικζσ προχποκζςεισ. Πε τα άρκρα του Ξϊδικα Διμων και Ξοινοτιτων (Ρ. 3463/2006), κεςπίςτθκε για πρϊτθ φορά, θ υποχρζωςθ κατάρτιςθσ Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων από τουσ πρωτοβάκμιουσ Σ.Ψ.Α.. Πε το άρκρο 266 Ρ. 3852/2010 (Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ) επιβεβαιϊνεται θ υποχρζωςθ κατάρτιςθσ Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων από τουσ Σ.Ψ.Α. α βακμοφ. Ψο Ωπουργείο Εςωτερικϊν (ΩΥ.ΕΧ.Δ.Δ.Α) με ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ και εγκυκλίουσ που εξζδωςε ζδωςε κατευκφνςεισ ςτουσ ΣΨΑ α βακμοφ για τθν κατάρτιςθ των Ε.Υ., όπωσ με: 1. τθν Ωπουργικι Απόφαςθ 18183/2007 (ΦΕΞ 534/τ.Β /13_4_2007) ςτθν οποία κακορίςτθκε θ δομι και το περιεχόμενο των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των Σ.Ψ.Α. 2. τθν αρ. 45/58939/ Εγκφκλιο του Ωφυπουργοφ Εςωτερικϊν για το ςκοπό, τθ διάρκρωςθ και τουσ ςτόχουσ των Ε.Υ. 3. τθν αρ. 66/50837/ Εγκφκλιο του Ωφυπουργοφ Εςωτερικϊν, ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων ΣΨΑ αϋ βακμοφ 4. το Υροεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Τργανα και διαδικαςία κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των Σργανιςμϊν Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Σ.Ψ.Α.) α βακμοφ» με το οποίο κακορίςτθκε θ διαδικαςία κατάρτιςθσ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων. 5. τθν Ωπουργικι Απόφαςθ 5694/ ςφμφωνα με τθν οποία τροποποιείται θ ΩΑ 18183/ το Υροεδρικό Διάταγμα 89/11 με το οποίο τροποποιείται το ΥΔ185/2007 «Τργανα και διαδικαςία κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των Σργανιςμϊν Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Σ.Ψ.Α.) α βακμοφ». Χελίδα 14 από 457

16 Σι προθγοφμενεσ κεςμικζσ ρυκμίςεισ αποςκοποφν ςτθν ειςαγωγι μόνιμων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και ςυςτθμάτων προγραμματιςμοφ ςτουσ ΣΨΑ. Χτόχοσ είναι θ διαδικαςία του προγραμματιςμοφ, τθσ παρακολοφκθςθσ και τθσ μζτρθςθσ των αποτελεςμάτων των δράςεων των Σ.Ψ.Α., να αποτελζςει μια ςτακερι εςωτερικι λειτουργία, ςτθν οποία κα ςυμμετζχει ςε όλεσ τισ φάςεισ, με ςυγκεκριμζνο ρόλο, το ανκρϊπινο δυναμικό τουσ. Β. Σκοποί των πενταετϊν Επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων Θ διεκνισ εμπειρία καταδεικνφει ςυνεχϊσ, μζςα από μελζτεσ και πρακτικζσ εφαρμογζσ, ότι θ ζννοια και θ πρακτικι τθσ «ανάπτυξθσ» ςτθρίηεται πλζον ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν ζρευνα, ςτθν αναηιτθςθ τθσ καινοτομίασ και ςτον προςδιοριςμό του είδουσ τθσ ανάπτυξθσ που επιδιϊκει να πετφχει θ κάκε πόλθ ι περιοχι. Σ ςχεδιαςμόσ προςδιορίηεται με βάςθ τρεισ αλλθλζνδετεσ παραμζτρουσ: οργανωμζνθ προςπάκεια, διερεφνθςθ εναλλακτικϊν ςεναρίων και επίτευξθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων. Αποτελεί μια διαδικαςία κακοριςμοφ μακροπρόκεςμων ςτόχων και επιλογισ ςτρατθγικϊν και πολιτικϊν υλοποίθςθσ, θ οποία βαςίηεται ςτθν επιςτθμονικι ανάλυςθ, τθ διεκνι εμπειρία, τισ ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ και τισ ειδικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν οικονομία, ςτθν κοινωνία και τισ υποδομζσ κάκε περιοχισ. Αξιοποιείται θ ανάλυςθ SWOT που αφορά μεκοδολογικό εργαλείο αξιολόγθςθσ τόςο ςτο εςωτερικό (internal situation audit) όςο και ςτο εξωτερικό περιβάλλον (external situation audit). Βαςικι αποςτολι του επιχειρθςιακοφ είναι να αποτελζςει επιχειρθςιακό εργαλείο ςχεδιαςμοφ, ανάλυςθσ, αξιολόγθςθσ και υλοποίθςθσ δράςεων και πολιτικϊν που να ςυμβάλλουν ςτθ βιϊςιμθ και μακροχρόνια ανάπτυξθ του Διμου Χερςονιςου. Ψαυτόχρονα, το επιχειρθςιακό πρόγραμμα κακίςταται αναγκαίο για τθν χρθματοδότθςθ όλων των προτεινόμενων- ςε Ξοινοτικά ι Εκνικά Υρογράμματα- παρεμβάςεων για τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ, κακϊσ και για τθν προετοιμαςία του Διμου Χερςονιςου με ςτόχο τθν διαμόρφωςθ τθσ αναπτυξιακισ του ςτρατθγικισ ςτθν προγραμματικι περίοδο που προςδιορίηεται από το Εκνικό Χτρατθγικό Υλαίςιο Αναφοράσ Χελίδα 15 από 457

17 Σι γενικοί ςκοποί των Επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων είναι θ προϊκθςθ τθσ τοπικισ και εςωτερικισ ανάπτυξθσ των ΣΨΑ, ςε εναρμόνιςθ με τισ κατευκφνςεισ αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο. Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ Ψο επιχειρθςιακό πρόγραμμα κατά κφριο λόγο κα προςδιορίηει τισ νζεσ δραςτθριότθτεσ που κα πρζπει να εκτελζςει ο Διμοσ ςτα πλαίςια των κεςμοκετθμζνων αρμοδιοτιτων του, με απϊτερουσ ςκοποφσ: A) Ψθν προςταςία και αναβάκμιςθ του φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ που ςυνεπάγεται τθν ενεργοποίθςθ του Διμου ςτουσ τομείσ: Ψθσ προςταςίασ και τθσ αειφόρου διαχείριςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ Ψθσ βελτίωςθσ του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ Ψων τεχνικϊν υποδομϊν και των δικτφων εξυπθρζτθςθσ Θ δραςτθριοποίθςθ του Διμου ςτουσ παραπάνω τομείσ γίνεται κυρίωσ μζςω τθσ καταςκευισ τεχνικϊν ζργων, τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ των τεχνικϊν υποδομϊν και τθσ κζςπιςθσ κανονιςτικϊν όρων και ρυκμίςεων. Αποδζκτεσ των δράςεων αυτϊν είναι οι γεωγραφικζσ ενότθτεσ του Διμου (Δθμοτικά ι τοπικά διαμερίςματα, ςυνοικίεσ ι γειτονιζσ). B) Ψθν βελτίωςθ τθσ ευθμερίασ των κατοίκων που ςυνεπάγεται τθν παροχι και βελτίωςθ υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ: Ψθσ Ξοινωνικισ Υολιτικισ Ψθσ Υαιδείασ/ Υολιτιςμοφ/ Ακλθτιςμοφ Ψθσ Σικονομικισ ανάπτυξθσ και απαςχόλθςθσ Σι αποδζκτεσ των δράςεων αυτϊν είναι οι διάφορεσ κοινωνικο- οικονομικζσ ομάδεσ των κατοίκων τθσ περιοχισ του Διμου Χερςονιςου (π.χ. νζοι, παιδιά, θλικιωμζνοι, αγρότεσ, άνεργοι κ.τ.λ.) Ψα τρία ςτρατθγικά ερωτιματα ςτα οποία κα πρζπει να δοκοφν απαντιςεισ είναι τα εξισ: Υρϊτο: Υροςδιοριςμόσ των χαρακτθριςτικϊν και του επιπζδου ανάπτυξθσ ςτο οποίο βρίςκεται ο Διμοσ Χερςονιςου κατά τθν ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. Χελίδα 16 από 457

18 Δεφτερο: Υροςδιοριςμόσ του ςτόχου, δθλαδι ςε ποιο τφπο ι επίπεδο ανάπτυξθσ επιδιϊκει να φτάςει ο Διμοσ Χερςονιςου. Ψρίτο: Υροςδιοριςμόσ του τρόπου, δθλαδι ποια μζςα κα χρθςιμοποιιςει ο Διμοσ Χερςονιςου για να φτάςει ςτο επίπεδο ανάπτυξθσ που επιδιϊκει. Βαςικόσ ςτόχοσ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ είναι να δϊςει απαντιςεισ ςτα τρία ανϊτερα ερωτιματα, προκειμζνου να προςδιοριςτοφν με ςαφινεια οι κατευκφνςεισ και οι αντίςτοιχεσ δράςεισ οι οποίεσ κα οδθγιςουν το Διμο Χερςονιςου ςτο επικυμθτό αναπτυξιακό αποτζλεςμα. Σι επιμζρουσ ςτόχοι του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ αφοροφν ςτα εξισ: Υροςανατολιςμόσ ςτο τρίπτυχο «οικονομία- κοινωνία- περιβάλλον», βαςικζσ κατευκφνςεισ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, Υροϊκθςθ του αναπτυξιακοφ και κοινωνικοφ ρόλου του Διμου Χερςονιςου, Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ τθσ λειτουργίασ του Διμου Χερςονιςου, Αποδοτικότερθ και αποτελεςματικότερθ κατανομι και αξιοποίθςθ των πόρων, Αναηιτθςθ και προςζλκυςθ πρόςκετων οικονομικϊν πόρων, Υεριοριςμό τθσ αποςπαςματικισ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων, και Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ όλων των δθμιουργικϊν δυνάμεων και φορζων του Διμου Χερςονιςου (Επιχειριςεισ- Δθμόςιοι Ψοπικοί Φορείσ- Ξάτοικοι) ςε διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ δράςεων ανάπτυξθσ. Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ οργανιςμοφ Εκτόσ από τισ δράςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ το επιχειρθςιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει υποπρογράμματα για τθ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του ΣΨΑ ωσ δθμόςιου οργανιςμοφ (ωσ φορζα παροχισ ςυλλογικϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν αλλά και ωσ κοινωνικοφ και πολιτικοφ κεςμοφ), με ςκοποφσ τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ νομιμοποίθςθσ τθσ λειτουργίασ του. Ειδικότερα οι ςχετικζσ δράςεισ αποςκοποφν : ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ των δραςτθριοτιτων και ςτθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ Χελίδα 17 από 457

19 ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ ικανότθτασ των ΣΨΑ μζςω του μεςοπρόκεςμου προγραμματιςμοφ προςλιψεων, τθσ ανάπτυξθσ του υφιςτάμενου προςωπικοφ, τθσ μθχανοργάνωςθσ, τθσ προμικειασ εξοπλιςμοφ και τθσ εξαςφάλιςθσ γθσ και κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ςτθ βελτίωςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ των ΣΨΑ, μζςω του μεςοπρόκεςμου οικονομικοφ προγραμματιςμοφ, τθσ παρακολοφκθςθσ του κόςτουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθσ ορκολογικότερθσ οικονομικισ διαχείριςθσ Ανάπτυξθ των ςυνεργαςιών του ΟΣΑ και τθσ επιρροισ άλλων φορζων Υολλζσ τοπικζσ αρχζσ κεωροφν ότι ο ρόλοσ ενόσ ΣΨΑ δεν πρζπει να περιορίηεται ςτισ οριοκετθμζνεσ από το κεςμικό πλαίςιο αρμοδιότθτζσ του και ότι οι ΣΨΑ είναι υποχρεωμζνοι να μεριμνοφν για τθ ςυνολικι ευθμερία τθσ περιοχισ τουσ. Θ διοίκθςθ ενόσ ΣΨΑ γίνεται αντιλθπτι όχι μόνο ωσ διοίκθςθ τθσ παροχισ οριςμζνων πάγιων δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, αλλά ωσ μζριμνα για το ςφνολο των τοπικϊν υποκζςεων. Χ' αυτι τθν κατεφκυνςθ το επιχειρθςιακό πρόγραμμα ενόσ ΣΨΑ κα πρζπει να επιςθμαίνει τθ ςυμβολι που μποροφν να ζχουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ του ΣΨΑ : Σι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείσ (ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, ςφλλογοι και μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ Σι γειτονικοί ΣΨΑ Σι λοιποί φορείσ του πολιτικο-διοικθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ (Ξεντρικοί φορείσ, Υεριφζρεια) Επομζνωσ, το επιχειρθςιακό πρόγραμμα εκτόσ από τισ υπθρεςίεσ, τα ζργα και τισ ρυκμίςεισ για τα οποία είναι αρμόδιοσ ο ΣΨΑ, είναι δυνατό να εντοπίηει δραςτθριότθτεσ που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα άλλων δθμόςιων φορζων και να προςδιορίηει τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ ςυνεργαςίασ και επιρροισ των φορζων αυτϊν από τον ΣΨΑ. Ψο πρόγραμμα εκτόσ των άλλων ςτοχεφει επίςθσ, ςτθν αναβάκμιςθ του επιπζδου ςυνεργαςίασ των ΣΨΑ με φορείσ του ιδιωτικοφ, δθμόςιου και κοινωνικοφ τομζα, για τθ ςυντονιςμζνθ προϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ και τθν από κοινοφ παροχι τοπικϊν υπθρεςιϊν. Χελίδα 18 από 457

20 Γ. Διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ Α Ενότθτασ «Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ Διμου Ωερςονιςου» - Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ Ρλαίςιο και Στόχοι του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Χτα πλαίςια τθσ εκπλιρωςθσ του ςτόχου, αυτοφ θ μεκοδολογία εκπόνθςθσ του ολοκλθρωμζνου Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ του Διμου Χερςονιςου περιλαμβάνει τθν ολοκλιρωςθ τριϊν διακριτϊν ςταδίων : 1. Υροετοιμαςία και Σργάνωςθ 2. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ ( α Φάςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ) 3. Επιχειρθςιακόσ & Σικονομικόσ Υρογραμματιςμόσ (β Φάςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ) Θ ςειρά ολοκλιρωςθσ των παραπάνω ςταδίων, κακϊσ επίςθσ και το περιεχόμενο τουσ ςε πρϊτο επίπεδο ανάλυςθσ παρουςιάηονται ςτο ακόλουκο διάγραμμα ροισ. ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ & ΟΓΑΝΫΣΘ ΣΤΑΤΘΓΛΚΟΣ ΣΩΕΔΛΑΣΜΟΣ ΕΡΛΩΕΛΘΣΛΑΚΟΣ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΣ Υροπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ Υεριγραφι και Αξιολόγθςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ Ξατάρτιςθ ςχεδίων δράςθσ Υενταετισ προγραμματιςμόσ δράςεων Σικονομικόσ προγραμματιςμόσ Ξακοριςμόσ δεικτϊν παρακολοφκθςθσ Ψα οφζλθ από τθν εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ του Διμου εκτιμάται ότι κα είναι: 1. Υροςταςία και Αναβάκμιςθ του Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ 2. Βελτίωςθ τθσ Ξοινωνικισ και Σικονομικισ Ευθμερίασ 3. Βελτίωςθ τθσ Αποδοτικότθτασ και Αποτελεςματικότθτασ του Διμου 4. Βελτίωςθ τθσ Υαραγωγικισ Λκανότθτασ του Διμου 5. Βελτίωςθ τθσ Λκανοποίθςθσ των Δθμοτϊν 6. Βελτίωςθ τθσ Σικονομικισ Ξατάςταςθσ του Διμου Χελίδα 19 από 457

21 Μεκοδολογία που ακολουκείται Θ μεκοδολογία που ακολουκείται για τθν εκπόνθςθ του ΕΥ, βαςίηεται ςτθν ανάγκθ επίτευξθσ του τελικοφ αποτελζςματοσ, που αφορά ςτθ ςφνταξθ και αποδοχι ενόσ προγραμματιςμοφ που ανταποκρίνεται ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ και που μπορεί να λειτουργιςει μζςα ςτα πλαίςια τόςο τθσ κεςμικισ κατοχφρωςθσ, χρθματοδοτικϊν δυνατοτιτων που παρζχονται. όςο και των Θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε για τθν κατάρτιςθ τθσ Ά φάςθσ του ΕΥ. περιζλαβε τα ακόλουκα: Χυγκρότθςθ διεπιςτθμονικισ ομάδασ ζργου με απόφαςθ Δθμάρχου (αρ. Απόφαςθσ 52) ςτισ 19/8/2011. Υροετοιμαςία και αποςτολι ενθμερωτικϊν επιςτολϊν και ςχετικϊν ερωτθματολογίων ςυμπλιρωςθσ ςε υπθρεςίεσ Διμου, ΡΥΔΔ, Δθμοτικζσ & Ψοπικζσ Ξοινότθτεσ και δθμοτικζσ παρατάξεισ τθσ μειωψθφίασ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου ςτισ 26/8/2011. Απεςτάλθςαν 4 επιςτολζσ και 2 διαφορετικά ερωτθματολόγια. Θ Διεπιςτθμονικι Σμάδα ζργου ςυνεδρίαςε ςτισ 01/09/2011 παρουςία Δθμάρχου ο οποίοσ και παρουςίαςε τισ γενικζσ αρχικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν Ψοπικι και Εςωτερικι Ανάπτυξθ του Διμου Χερςονιςου ςτα πλαίςια τθσ εκπόνθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ του Διμου. Χυλλογι ςτοιχείων υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ Διμου (χωρικι ενότθτα και Σργανιςμόσ) μζςω των ερωτθματολογίων, τθσ βοικειασ των υπθρεςιϊν και ειδικϊν ςυνεντεφξεων. Σ χρόνοσ που απαιτικθκε ιταν από 26/8/2011 μζχρι και 05/10/2011. Ξατά το διάςτθμα αυτό θ Διεπιςτθμονικι Σμάδα ζργου ςυνεδρίαςε 5 φορζσ με αντικείμενο τθν ενθμζρωςθ προόδου ςε ςχζςθ με τθν ςυλλογι ςτοιχείων τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. Χτισ 3/10/2011 και λόγω τθσ ζκδοςθσ του Υ.Δ 89/2011 (ΦΕΞ 30/09/2011) πραγματοποιικθκε τελικι ςυνάντθςθ τθσ Διεπιςτθμονικισ Σμάδασ ζργου μαηί με το αρμόδιο ςε κζματα προγραμματιςμοφ αυτοτελζσ γραφείο του Διμου. Ζγινε ενθμζρωςθ και ανάλυςθ των νζων δεδομζνων βθμάτων που πρζπει να ακολουκθκοφν ςε ςχζςθ με τθν κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και παραδόκθκαν τα μζχρι τότε ςυλλεγμζνα ςτοιχεία και ερωτθματολόγια τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. Θ εκτελεςτικι Επιτροπι παρακολοφκθςε και ςυντόνιςε τισ εργαςίεσ τθσ διεπιςτθμονικισ ομάδασ ζργου του Ε.Υ. του Διμου. Χελίδα 20 από 457

22 Ψο τμιμα Υρογαρμματιςμοφ, Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου ςυνζταξε τθν Ενότθτα 1: Χτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ τθν οποία κα επιτροπι ςτισ 14/10/2011 παρζδωςε ςτθν εκτελεςτικι Χελίδα 21 από 457

23 ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 1.1 Θ περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ χωρικισ ενότθτασ του Διμου Ωερςονιςου Βαςικά γεωγραφικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου Σ Διμοσ Χερςονιςου, όπωσ ςυςτάκθκε από το Ρ. 3852/2010 (Ρζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ), αποτελείται από τουσ πρϊθν Διμουσ Χερςονιςου, Γουβϊν, Παλίων και Επιςκοπισ και ζχει ωσ ζδρα του, τον οικιςμό Γουρνϊν, τθσ Δθμοτικισ κοινότθτασ Ανϊπολθσ. Σ Διμοσ βρίςκεται ςτο βορειοανατολικό τμιμα τθσ Υεριφερειακισ Ενότθτασ Θρακλείου και ςε κεντροβαρι κζςθ ςε ςχζςθ με τον περιφερειακό αναπτυξιακό άξονα που ορίηεται από τον ΒΣΑΞ. Σ νεοςφςτατοσ Διμοσ Χερςονιςου καλφπτει ςυνολικά πλζον μια ζκταςθ 271,580 τετραγωνικϊν χιλιομζτρων με ακτογραμμι που ξεπερνά τα 38 χιλιόμετρα και γεωγραφικά ςυνορεφει με τουσ Διμουσ Θρακλείου και Αρχανϊν- Αςτερουςίων ςτα δυτικά, με το Διμο Αγίου Ρικολάου ανατολικά, με τουσ Διμουσ Σροπεδίου Οαςικίου (περ. Ενότθτασ Οαςικίου) και Πίνωα Υεδιάδοσ ςτα νότια. Χάρτθσ 1 Χωροταξικι ζνταξθ του Διμου Χερςονιςου ςτθν Υεριφζρεια Ξριτθσ Χάρτθσ 2 Χωροταξικι ζνταξθ Διμου Χερςονιςου ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου Χελίδα 22 από 457

24 Ψο 1990 ςυςτάκθκε ο Διμοσ Γουβϊν με τθν απόςπαςθ του οικιςμοφ Γοφβεσ από τθν Ξοινότθτα Γουβϊν και τον οριςμό του ωσ ζδρα του Διμου (ΦΕΞ 48Α - 02/04/1990), ενϊ με το ίδιο ΦΕΞ καταργοφνται και ςυνενϊνονται με το Διμο οι Ξοινότθτεσ Γουβϊν, Ξαλοφ Χωρίου, Ξόξαρθσ και Χαραςςοφ. Χτθ ςυνζχεια ςφμφωνα με το ΦΕΞ - 17/03/1991 αναγνωρίηονται και προςαρτϊνται ςτο Διμο οι οικιςμοί Αγία Υελαγία και Υελεκθτά, ενϊ με το ΦΕΞ 244Α - 04/12/1997 καταργοφνται και ςυνενϊνονται με το Διμο και οι Ξοινότθτεσ Ανωπόλεωσ, Ξάτω Βακείασ, Ελαίασ και Επάνω Βακείασ. Ψζλοσ με το ΦΕΞ - 18/03/2001 ο οικιςμόσ Βραχόκθποσ αναγνωρίηεται και προςαρτάται ςτο Ψοπικό Διαμζριςμα Ξάτω Βακείασ. Χάρτθσ 3 Χωροταξικι ζνταξθ πρϊθν Διμου Γουβϊν ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου Χελίδα 23 από 457

25 Σ πρϊθν Διμοσ Επιςκοπισ ςυςτάκθκε το 1997 με τθν απόςπαςθ του οικιςμοφ Επιςκοπι από τθν Ξοινότθτα Επιςκοπισ και τον οριςμό του ωσ ζδρα του Διμου, ενϊ καταργικθκαν και ςυνενϊκθκαν με το Διμο οι Ξοινότθτεσ Αϊτανίων, Χγουροκεφαλίου, Ξαινοφργιου Χωριοφ, Γαλίφασ και Επιςκοπισ. Χάρτθσ 4 Χωροταξικι ζνταξθ πρϊθν Διμου Επιςκοπισ ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου Χελίδα 24 από 457

26 Σ πρϊθν Διμοσ Παλίων ςυςτάκθκε το 1986 με το ΦΕΞ 123Α - 19/08/1986, όταν και ο οικιςμόσ Πάλια αποςπάςτθκε από τθν Ξοινότθτα Παλίων και ορίςτθκε ζδρα του Διμου, ενϊ καταργικθκαν και ςυνενϊκθκαν με αυτόν οι Ξοινότθτεσ Παλίων και Ξραςίου. Επίςθσ με το ΦΕΞ - 17/03/1991 καταργικθκαν οι οικιςμοί Αγία Υελαγία, Άγιοσ Δθμιτριοσ και Άγιον Υνεφμα, ενϊ το ίδιο ςυνζβθ και με τθν Ξοινότθτα Ποχοφ (ΦΕΞ 244Α - 04/12/1997). Χάρτθσ 5 Χωροταξικι ζνταξθ πρϊθν Διμου Παλίων ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου Σ πρϊθν Διμοσ Χερςονιςου ςυςτάκθκε βάςει του ΦΕΞ 244Α - 04/12/1997 με τθν απόςπαςθ του οικιςμοφ Οιμιν Χερςονιςου από τθν Ξοινότθτα Οιμζνοσ Χερςονιςου και τον οριςμό του ωσ ζδρα του Διμου. Ψαυτόχρονα με το ίδιο ΦΕΞ καταργικθκαν και ςυνενϊκθκαν με το Διμο οι Ξοινότθτεσ Υοταμιϊν, Οιμζνοσ Χερςονιςου, Ξεράσ, Χερςονιςου, Γωνιϊν Υεδιάδοσ και Αβδοφ. Ψζλοσ το 2001 (ΦΕΞ - 18/03/2001) καταργοφνται οι οικιςμοί Υαναγία και Χαραντάρθσ. Χάρτθσ 6 Χωροταξικι ζνταξθ πρϊθν Διμου Χερςονιςου ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου Χελίδα 25 από 457

27 1.1.2 Βαςικά πλθκυςμιακά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου Χτθ παρακάτω ενότθτα παρουςιάηονται χαρακτθριςτικά του Διμου Χερςονιςου, που αφοροφν ςτθν πλθκυςμιακι εξζλιξθ, τθν θλικιακι διάρκρωςθ (ςφνολο και ανά φφλο), όπωσ επίςθσ και το επίπεδο εκπαίδευςθσ και μόρφωςθσ. Υίνακασ 1 Εξζλιξθ Υλθκυςμοφ Διμου Χερςονιςου Υλθκυςμόσ % νζου Διμου για τουσ παλιοφσ 2011 Υροςωρινά Αποτελζςματα Ρζοσ Δ. Χερςονιςου * - - Διμοσ Παλίων ,16% 24,85% Διμοσ Επιςκοπθσ ,56% 10,13% Διμοσ Γουβϊν ,26% 31,04% Διμοσ Χερςονιςου ,02% 33,98% Χελίδα 26 από 457

28 Υθγι ΕΧΩΕ, Απογραφζσ πλθκυςμοφ 1991 και Υροςωρινά αποτελζςματα απογραφισ 2011 * Αναφζρεται ςτο μόνιμο πλθκυςμό. Σ πραγματικόσ πλθκυςμόσ είναι (προςωρινά διαμζνοντεσ τθν τουριςτικι περίοδο) = Διάγραμμα 1 Διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ εξζλιξθσ του πλθκυςμοφ Υίνακασ 2 Υοςοςτό Υλθκυςμοφ Διμου ςε ςχζςθ με Ρομό Θρακλείου και Υεριφζρεια Ξριτθσ % πλθκυςμοφ Ρομοφ για το νζο Δ. Χερςονιςου 7,35% 8,55% % πλθκυςμοφ Υεριφζρειασ για το νζο Δ. Χερςονιςου 3,61% 4,16% Υθγι ΕΧΩΕ, Απογραφζσ πλθκυςμοφ 1991 και Υροςωρινά αποτελζςματα απογραφισ 2011 Σ πλθκυςμόσ του Ρζου Διμου Χερςονιςου, ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2001, είναι κάτοικοι το οποίο αντιπροςωπεφει το 8,55% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ Υεριφερειακισ ενότθτασ Θρακλείου και το 4,16% τθσ περιφζρειασ Ξριτθσ. Από τθν απογραφι του 1991 ςε ςχζςθ με το 2001, ο πλθκυςμόσ του Ρζου Διμου αυξικθκε κατά 28,4%. Επίςθσ από το 2001 ςε ςχζςθ με τα προςωρινά αποτελζςματα του 2011 ο πλθκυςμόσ αυξικθκε κατά 8,3%. Χελίδα 27 από 457

29 Χε ότι αφορά τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ - πρϊθν Διμουσ (Πάλια, Επιςκοπι, Γοφβεσ, Χερςόνθςοσ) θ μόνθ δθμοτικι ενότθτα που παρουςιάηει μείωςθ από το 1991 ςτο 2001 είναι ο πρϊθν διμοσ Επιςκοπισ με ποςοςτό 4,22%. Σι υπόλοιπεσ δθμοτικζσ ενότθτεσ - πρϊθν διμοι παρουςιάηουν αφξθςθ από το 1991 ςτο 2001 (πρϊθν διμοσ Παλίων 37,7%, πρϊθν διμοσ Γουβϊν 57,8%, πρϊθν διμοσ Χερςονιςου 14,76%). Χε ότι αφορά τθν πλθκυςμιακι κατανομι για τθν απογραφι του 2001 παρατθρείται μεγάλθ ςυγκζντρωςθ ςτα δθμοτικά διαμερίςματα των Παλίων 25% επί ςυνόλου του πλθκυςμοφ, των Γουβϊν 31% επί ςυνόλου του πλθκυςμοφ, τθσ Χερςονιςου 34% επί ςυνόλου του πλθκυςμοφ και τζλοσ μόνο το 10% επί ςυνόλου του πλθκυςμοφ για τθν δθμοτικι ενότθτα τθσ Επιςκοπισ. Υίνακασ 3 Θλικιακι Διάρκρωςθ του Υλθκυςμοφ Σφνολο και 1991 Ελλάδα Ξριτθ Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου Ρζοσ Δ.Χερςονιςου Διμοσ Παλίων Διμοσ Επιςκοπθσ Διμοσ Γουβϊν Διμοσ Χερςονιςου Ελλάδα Ξριτθ Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου Ρζοσ Δ.Χερςονιςου Διμοσ Παλίων Διμοσ Επιςκοπθσ Διμοσ Γουβϊν Διμοσ Χερςονιςου Υθγι ΕΧΩΕ, Απογραφζσ πλθκυςμοφ 1991 και άνω Χελίδα 28 από 457

30 Διάγραμμα 2 Διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ θλικιακισ διάρκρωςθσ του Υλθκυςμοφ τθσ χϊρασ Διάγραμμα 3 Διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ θλικιακισ διάρκρωςθσ του Υλθκυςμοφ τθσ Ξριτθσ Χελίδα 29 από 457

31 Διάγραμμα 4 Διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ θλικιακισ διάρκρωςθσ του Υλθκυςμοφ του Θρακλείο Χελίδα 30 από 457

32 Διάγραμμα 5 Διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ θλικιακισ διάρκρωςθσ του Υλθκυςμοφ του νζου Διμου Χερςονιςου Υίνακασ 4 Δείκτεσ Γιρανςθσ και Ενεργοφ Υλθκυςμοφ Γεωγραφικι ενότθτα Δείκτθσ γιρανςθσ Δείκτθσ ενεργοφ πλθκυςμοφ Ελλάδα 71,11 110,06 67,06 68,12 Ξριτθ 70,71 95,87 63,61 66,77 Υερ. Ενότθτα Θρακλείου 58,21 88,43 64,50 67,66 Ρζοσ Δ. Χερςονιςου 81,13 87,68 65,74 67,90 Υθγι ΕΧΩΕ, Απογραφζσ πλθκυςμοφ 1991 και Χτουσ παραπάνω πίνακεσ παρουςιάηεται θ θλικιακι διάρκρωςθ του Ρζου Διμου ςε ςχζςθ με τθν Ελλάδα, τθν Ξριτθ και τον Ρομό Θρακλείου. Αυτό που διαπιςτϊνεται είναι ότι ςε ςφνολο Ρζου Διμου για το 2001 οι ομάδεσ με το μεγαλφτερο αρικμό κατοίκων είναι οι ομάδεσ με θλικίεσ(κατά αρικμό κατοίκων) 25-39, 40-54, 0-4, 15-24, 65-79, ενϊ το μικρότερο αρικμό κατοίκων ςυναντάμε ςτθν ομάδα με θλικία 80 και πάνω. Αν ςυγκρίνουμε το 1991 με το 2001 ςτο κομμάτι των μεταβολϊν ςτισ ομάδεσ θλικιϊν ζχουμε: Υίνακασ 5 Πεταβολζσ Θλικιακϊν Σμάδων Μεταβολζσ Θλικιακϊν Ομάδων Χελίδα 31 από 457

33 και άνω Ελλάδα -15,74% 0,47% 17,68% 15,77% -7,28% 37,20% 6,52% Ξριτθ -11,43% 7,19% 30,57% 22,89% -3,23% 24,51% 6,43% Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου -15,55% 5,20% 29,19% 19,10% 1,54% 33,38% 11,98% Ρζοσ Δ.Χερςονιςου 16,13% 24,10% 46,01% 34,98% 11,61% 29,68% 12,43% Διμοσ Παλίων 19,68% 26,16% 77,77% 38,28% 19,14% 36,59% 9,58% Διμοσ Επιςκοπθσ -22,00% -28,17% 17,68% -7,51% -6,76% 20,88% 2,29% Διμοσ Γουβϊν 39,66% 43,65% 105,50% 85,12% 22,63% 35,37% 23,50% Διμοσ Χερςονιςου 8,02% 29,18% 10,62% 16,73% 6,49% 25,76% 11,52% Χε ςφνολο Ρζου Διμου παρατθροφμε ότι τθν μεγαλφτερθ αφξθςθ ομάδασ θλικιϊν από το είχαμε ςτθν ομάδα θλικιϊν 25-39(46,01%) ςε αντίκεςθ με τθν υπόλοιπθ Ελλάδα(17,68%, ), τθν Ξριτθ(30,57%) και τον Ρομό Θρακλείου 29,19% για τθν ίδια ομάδα θλικιϊν. Αφξθςθ ςε ςφνολο Ρζου Διμου από το παρατθροφμε ςτισ θλικιακζσ ομάδεσ 55-64(11,61%) και 80-άνω(12,43%) ςε αντίκεςθ με το ςφνολο τθσ Ξριτθσ και τθσ χϊρασ πουα τα ποςοςτά αυτά είναι ςε χαμθλότερα επίπεδα. Αν δοφμε τϊρα τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ αξίηει να αναφζρουμε τθν μείωςθ που παρατθρείται από το ςτισ θλικιακζσ ομάδα 0-4(-22%), 15-24(-28,17%) ςτθ δθμοτικι ενότθτα Επιςκοπισ όπωσ επίςθσ και τθν αφξθςθ ςτισ θλικιακζσ ομάδεσ 25-39(105,50%) και 40-54(85,12%) ςτθ δθμοτικι ενότθτα των Γουβϊν. Πεγάλθ αφξθςθ παρατθρείται και ςτθν θλικιακι ομάδα 25-39(77,77%) ςτθ δθμοτικι ενότθτα των Παλίων. Υίνακασ 6 Επίπεδο εκπαίδευςθσ/μόρφωςθσ 1991 Ρζοσ Δ. Δ. Δ. Δ. Δ.Χερςονιςου Παλίων Επιςκοπισ Γουβϊν Χερςονιςου Σφνολο Ξάτοχοι Πεταπτυχιακοφ - Διδακτορικοφ Ψίτλου Υτυχιοφχοι Ανωτάτων Χχολϊν Χελίδα 32 από 457

34 Υτυχιοφχοι ΨΕΛ (ΞΑΨΕ ΞΑΨΕΕ) Υτυχιοφχοι Ανωτζρων Χχολϊν Απόφοιτοι Πζςθσ εκπαίδευςθσ Ψελείωςαν τθ Γ' τάξθ Γυμναςίου Απόφοιτοι Χτοιχειϊδουσ Εκπαιδεφςεωσ Δεν τελείωςαν το Δθμοτικό αλλά γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ Αγράμματοι (μθ γνωρίηοντεσ γραφι και ανάγνωςθ) Σι παραπάνω πίνακεσ παρουςιάηουν ςτοιχεία του 1991 που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ και ςυγκεκριμζνα το επίπεδο κατάρτιςθσ που ζχουν οι κάτοικοι τθσ περιοχισ του Ρζου Διμου. Ειδικότερα, υπάρχουν ςτοιχεία και για κάκε δθμοτικι ενότθτα(πρϊθν διμοι). Αυτό που διαπιςτϊνεται είναι τα μεγαλφτερα ποςοςτά ςε ςφνολο Ρζου Διμου τα ςυναντάμε ςτουσ απόφοιτουσ μζςθ εκπαίδευςθσ, ςε αυτοφσ που τελείωςαν το δθμοτικό αλλά γνωρίηουν γραφι και ςε αυτοφσ που τελείωςαν τθν Γ τάξθ Γυμναςίου. Χελίδα 33 από 457

35 Υίνακασ 7 Επίπεδο εκπαίδευςθσ/μόρφωςθσ Γεωγραφικι ενότθτα Ζτοσ Σφνολο Κάτοχοι Μεταπτυχια κοφ - Διδακτορικο φ Τίτλου Ρτυχιοφχοι Ανωτάτων Σχολϊν Ρτυχιοφχοι ΤΕΛ (ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ) Ρτυχιοφχοι Ανϊτερων Σχολϊν Απόφοιτοι Μζςθσ εκπαίδευςθσ Τελείωςαν τθ Γ' τάξθ Γυμναςίου Απόφοιτοι Στοιχειϊδου σ Εκπαιδεφςθ σ Δεν τελείωςαν το Δθμοτικό αλλά γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ Αγράμματοι (μθ γνωρίηοντεσ γραφι και ανάγνωςθ) Ελλάδα (0,41%) (6,24%) (1,36%) (0,69%) (23,43%) (10,77%) (39,64%) (10,63%) (6,83%) (0,84%) (8,40%) (2,88%) (0,44%) (27,36%) (11,77%) (31,88%) (8,74%) (3,78%) Ξριτθ (9,09%) (2,44%) (1,13%) (5,15%) (30,96%) (19,03%) (7,31%) (19,84%) (5,05%) (0,53%) (7,31%) (3,70%) (3,11%) (25,18%) (13,11%) (37,28%) (6,21%) (3,58%) Υερ. Ενότθτα Θρακλείου (9,42%) (0,61%) (2,59%) (1,11%) (4,71%) (7,26%) (3,90%) (3,19%) (30,14%) (23,63%) (19,05%) (12,79%) (6,59%) (37,22%) (21,00%) (6,84%) (5,39%) (4,15%) Ρζοσ Δ. Χερςονιςου (6,70%) 174 (2,03%) 100 (1,17%) 183 (2,14%) (35,66%) (19,66%) 603 (7,05%) (19,76%) 499 (5,83%) (0,41%) (5,35%) 728 (3,37%) 753 (3,49%) (25,47%) (14,54%) (39,69%) (4,92%) 596 (2,76%) Χελίδα 34 από 457

36 Χτο παραπάνω πίνακα παρουςιάηονται τα αποτελζςματα για Ελλάδα, Ξριτθ, Θράκλειο και Ρζο Διμο Χερςονιςου. Χε ςφνολο Ρζου Διμου παρατθροφμε αφξθςθ(~550%) ςτουσ πτυχιοφχουσ Ανωτάτων Χχολϊν, ςτουσ πτυχιοφχουσ ΨΕΛ(ΞΑΨΕ, ΞΑΨΕΕ) αφξθςθ(~610%), ςτουσ πτυχιοφχουσ ανϊτερων ςχολϊν αφξθςθ(~300%) και τζλοσ ςτουσ αποφοίτουσ μζςθσ εκπαίδευςθσ αφξθςθ(~80%). Άξιο αναφοράσ είναι θ αφξθςθ των αποφοίτων ςτοιχειϊδουσ εκπαίδευςθσ με ποςοςτό τθσ τάξεωσ 1300%. Πείωςθ παρουςιάηεται ςτον αρικμό των πολιτϊν που δεν τελείωςαν το Δθμοτικό αλλά γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ από το Θ μείωςθ είναι τθσ τάξθσ του 58%. Χυνολικά διαπιςτϊνεται μια βελτίωςθ του επιπζδου εκπαίδευςθσ από το , ςε επίπεδο νζου διμου, Ξριτθσ και περιφερειακισ ενότθτασ, γεγονόσ που διαςφαλίηει καλφτερεσ ςυνκικεσ για τθν μελλοντικι κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ Βαςικά κοινωνικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου Κοινωνικζσ υπθρεςίεσ Πε βάςθ το Ρ. 3825/2010 «ΧΧΕΔΛΣ ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ», οι ΣΨΑ, ςτα πλαίςια των νζων αρμοδιοτιτων τουσ, καλοφνται να ανταπεξζλκουν ςε νζεσ κοινωνικζσ προκλιςεισ και ελλείμματα υλοποιϊντασ τοπικζσ πολιτικζσ που κα εντάςςονται ςε πλαίςια ευρφτερθσ ςθμαςίασ. Θ ςυμμετοχι του Διμου Ωερςονιςου ςτον ςχεδιαςμό περιφερειακϊν και εκνικϊν πολιτικϊν αλλά και ο ρόλοσ του ςτθν άςκθςθ κοινωνικϊν πολιτικϊν ςε τοπικό επίπεδο διαμορφϊνεται με βάςθ: τθν ιςχυρι πολιτικι βοφλθςθ. Θ ευκφνθ του ςχεδιαςμοφ τθσ άςκθςθσ κοινωνικισ πολιτικισ ςτουσ ΣΨΑ ανικει καταρχιν ςτα πολιτικά πρόςωπα. Σι αποφάςεισ δθλαδι λαμβάνονται από τα πολιτικά όργανα όπωσ ο Διμαρχοσ, ο κεματικόσ Αντιδιμαρχοσ, το Δθμοτικό Χυμβοφλιο και θ Εκτελεςτικι Επιτροπι. τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν του. Χυγκεκριμζνα, με αρμοδιότθτεσ ςε κζματα κοινωνικισ πολιτικισ ςτον Διμο Χερςονιςου λειτουργοφν τα εξισ τμιματα: α) Ψμιμα Ξοινωνικισ Υροςταςίασ, Υαιδείασ και Υολιτιςμοφ που υπάγεται ςτθ Δ/νςθ Χελίδα 35 από 457

37 Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν του Διμου Χερςονιςου κακϊσ και β) το Αυτοτελζσ Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου. τισ ςυνεργαςίεσ που ζχει αναπτφξει για τον ςκοπό αυτό. Σ Διμοσ Χερςονιςου ζχει αναπτφξει πλικοσ ςυνεργαςιϊν με φορείσ και αρχζσ εντόσ και εκτόσ των ςυνόρων τθσ Υεριφζρειασ Ξριτθσ προκειμζνου να εξειδικεφει τθν κοινωνικι του πολιτικι, να ανταλλάςει τεχνογνωςία και καλζσ πρακτικζσ, να ςυμμετζχει ενεργά ςε ευρφτερουσ πολιτικοφσ ςχεδιαςμοφσ και διοργανϊςεισ που μασ αφοροφν. Ενδεικτικά, αναφζρονται παρακάτω φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται ο Διμοσ Χερςονιςου γι αυτόν τον ςκοπό, ωσ εξισ: - ΞΣΛΡΩΥΣΟΛΨΕΛΑ ΞΦΘΨΘΧ - ΔΛΑΔΘΠΣΨΛΞΣ ΔΛΞΨΩΣ ΩΓΕΛΑΧ ΕΟΟΑΔΑΧ - ΑΛΠΑΨΣΞΦΛΨΘΧ - ΞΕΧΑΡ τθ λειτουργία των νομικϊν προςϊπων τα οποία ζχει ςυςτιςει για τον ςκοπό αυτό. Ρομικά Υρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου Ρομικά Υρόςωπα Δθμοςίου και Λδιωτικοφ Δικαίου και Επιχειριςεισ, τα οποία διακζτουν πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα που ςχετίηονται κυρίωσ με τθν ευελιξία κατά τθ λειτουργία τουσ. Επίςθσ, βαςικόσ ςκοπόσ για τθ ςφςταςθ τουσ είναι θ δυνατότθτα ανάλθψθσ αναπτυξιακϊν πρωτοβουλιϊν και θ εφαρμογι ειδικϊν προγραμμάτων. - ΡΣΠΛΞΣ ΥΦΣΧΩΥΣ ΔΘΠ. ΔΛΞΑΛΣΩ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΞΑΛ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘ - ΞΣΛΡΩΦΕΟΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ το λόγο και τθν άποψθ και τθ δράςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. Σ ρόλοσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν του Διμου Χερςονιςου είναι εξαιρετικά ςθμαντικόσ και λαμβάνεται υπόψθ ςτα πλαίςια ςχεδιαςμοφ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ του Διμου και κυρίωσ ςτθν υλοποίθςθ των τοπικϊν πολιτικϊν. Ψο Ψοπικό Χυμβοφλιο Ρζων, τα ςωματεία, οι πολιτιςτικοί και κοινωνικοί ςφλλογοι, οι άτυπεσ ομάδεσ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ και άλλοι που ςυνιςτοφν τθν κοινωνία των πολιτϊν, ςυμπράττουν ςτο ζργο του Διμου Χερςονιςου, ςυχνά ζχουν ςυμβουλευτικό ρόλο κακϊσ και ρόλο διαςφνδεςθσ των δθμοτικϊν πολιτικϊν με τθν τοπικι κοινωνία. Υαρακάτω ακολουκεί θ παράκεςθ των αρμοδιοτιτων του τμιματοσ κοινωνικισ πολιτικισ του Δθμου Χερςονιςου. Χελίδα 36 από 457

38 Α. Αρμοδιότθτεσ Σχεδιαςμοφ / Συντονιςμοφ / Ραρακολοφκθςθσ Κοινωνικϊν Ρολιτικϊν 1. Διεξάγει κοινωνικζσ ζρευνεσ, ςχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι κοινωνικϊν πολιτικϊν ι ςυμμετζχει ςε δράςεισ που αποςκοποφν ςτθν υποςτιριξθ και κοινωνικι φροντίδα τθσ βρεφικισ και παιδικισ θλικίασ και τθσ τρίτθσ θλικίασ, με τθν ίδρυςθ και λειτουργία νομικϊν προςϊπων, ιδρυμάτων και επιχειριςεων (παιδικοί και βρεφονθπιακοί ςτακμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κζντρα ανοικτισ περίκαλψθσ και θμεριςιασ φροντίδασ, ψυχαγωγίασ και αναψυχισ θλικιωμζνων, γθροκομείων κλπ). 2. Χχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων ι ςυμμετζχει ςε προγράμματα και δράςεισ για τθν ζνταξθ ακίγγανων, παλιννοςτοφντων ομογενϊν, μεταναςτϊν, και προςφφγων ςτθν κοινωνικι, οικονομικι και πολιτιςτικι ηωι τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 3. Διεξάγει κοινωνικζσ ζρευνεσ, ςχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι κοινωνικϊν πολιτικϊν που αφοροφν τθν κοινωνικι φροντίδα τθσ οικογζνειασ, του παιδιοφ, των εφιβων, των θλικιωμζνων, των ατόμων με αναπθρία κακϊσ και ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων. 4. Χχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι κοινωνικϊν πολιτικϊν ι ςυμμετζχει ςε δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθν υποςτιριξθ και φροντίδα τθσ υγείασ των δθμοτϊν με τθν ίδρυςθ και λειτουργία εγκαταςτάςεων για τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ και τθν προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ (με τθ δθμιουργία δθμοτικϊν και κοινοτικϊν ιατρείων, κζντρων αγωγισ υγείασ, κζντρων υποςτιριξθσ και αποκατάςταςθσ ατόμων με αναπθρία, κζντρων ψυχικισ υγείασ, κζντρων ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ των κυμάτων τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ και βίασ κατά ςυνοικοφντων προςϊπων και κζντρων πρόλθψθσ κατά εξαρτθςιογόνων ουςιϊν. 5. Χχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων και πρωτοβουλιϊν που ςτοχεφουν ςτθν πρόλθψθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν περιοχι του Διμου, με τθ δθμιουργία Ψοπικϊν Χυμβουλίων Υρόλθψθσ Υαραβατικότθτασ. 6. Περιμνά για τθν προϊκθςθ και ανάπτυξθ του εκελοντιςμοφ και τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ με τθ δθμιουργία τοπικϊν δικτφων κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, εκελοντικϊν οργανϊςεων και ομάδων εκελοντϊν. 7. Χυντονίηει, παρακολουκεί και αξιολογεί τθν άςκθςθ Ξοινωνικισ Υολιτικισ ςε τοπικό επίπεδο (πχ μζςω τθσ εκπόνθςθσ και περιοδικισ αναπροςαρμογισ ενόσ «Ψοπικοφ Χυμφϊνου Ξοινωνικισ Υολιτικισ») Χελίδα 37 από 457

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΥΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΛΚΙΔΕΩΝ 2014-2019 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Α ΦΑΥΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΥΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΛΚΙΔΕΩΝ 2014-2019 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Α ΦΑΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΥΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΛΚΙΔΕΩΝ 2014-2019 Α ΦΑΥΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΙΟΑΜΑΥ ΣΕΤΙΕΧΡΞΕΟΩΟ Ειςαγωγι Χκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Η Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ είναι μία ςτρατθγικι προςζγγιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνθ ςε ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Μεκοδολογία κοινωνικισ ζρευνασ & Κοινωνικά προβλιματα Διδάςκοντεσ: Χρ. Τςουραμάνθσ, Ι. Γουςζτθ Ακαδ. Ζτοσ: 2010-2011 Γιατί αποτελεί η εκπαίδευςη

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Θ ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Α Π Ο Φ Α Ι Η Ε Ι. υμπλθρϊνει τθν υπ αρικμ. 1/8/3-1-2011 ςχετικι απόφαςι του ωσ κατωτζρω:

Α Π Ο Φ Α Θ ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Α Π Ο Φ Α Ι Η Ε Ι. υμπλθρϊνει τθν υπ αρικμ. 1/8/3-1-2011 ςχετικι απόφαςι του ωσ κατωτζρω: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ ΔΘΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Γραφείο Δημάρχου ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ 4/ 2/ 2011 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΘ :231 ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 2429 ΘΕΜΑ: Μεταβίβαςθ Αρμοδιοτιτων ςε Αντιδθμάρχουσ Α Π Ο Φ Α Θ O ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ αφοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβζρνηςη του ΕΣΠΑ και δημόςιεσ πολιτικζσ ςτην Ελλάδα. Γιϊργοσ Ανδρζου

Διακυβζρνηςη του ΕΣΠΑ και δημόςιεσ πολιτικζσ ςτην Ελλάδα. Γιϊργοσ Ανδρζου Διακυβζρνηςη του ΕΣΠΑ και δημόςιεσ πολιτικζσ ςτην Ελλάδα εργαςία υπό εξζλιξη Γιϊργοσ Ανδρζου gioandreou@polsci.auth.gr Τμιμα Πολιτικϊν Επιςτθμϊν, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ Περίληψη Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014 Περιεχόμενα ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ... 3 ENOTHTA 1:... 11 Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ... 11 1.1.1 Συνοπτικι περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Δημάρχου Κω, Κώστα Καΐσερλη

Μήνυμα Δημάρχου Κω, Κώστα Καΐσερλη Μήνυμα Δημάρχου Κω, Κώστα Καΐσερλη υνδημότιςςεσ και υνδημότεσ μου, Αιςκάνομαι τθν ανάγκθ να ςασ μεταφζρω τισ απόψεισ μασ και τισ κζςεισ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ όςο πιο ξεκάκαρα γίνεται με τθν ευκαιρία τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Layman s Report June 2013 http://www.forestcities.gr Συμμαχία των Τοπικών Αρχών για την Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών - LIFE08 ENV/GR/553 Local Authorities Alliance for

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αςτικήσ Ανάπτυξησ

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αςτικήσ Ανάπτυξησ Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αςτικήσ Ανάπτυξησ Δήμοσ Ιωαννιτών Μάιος 2010 «θ αναςυγκρότθςθ και βιώςιμθ οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ» Πίνακασ περιεχομένων Ειςαγωγι... 1 Ψα Λωάννινα...

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ 1η αιτία θανάτου και αναπηρίασ ςτουσ νέουσ Μεγάλθ επίπτωςθ πικανότθτασ κανάτου και αναπθρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα