Eoin Colfer, 2008 ÉSBN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eoin Colfer, 2008 ÉSBN 978-960-453-754-9"

Transcript

1

2 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: ARTEMIS FOWL AND THE TIME PARADOX Από τις Εκδόσεις Puffin, Λονδίνο 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αρτέµης Φάουλ: Το παράδοξο του χρόνου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Eoin Colfer ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Καίτη Οικονόµου ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Άγγελος Ελεύθερος & ΣΙΑ Ο.Ε. ÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁ: Κωνσταντίνα Παναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε. Eoin Colfer, 2008 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2010 Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέµβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN Τυπώθηκε σε χαρτί ελεύθερο χηµικών ουσιών, προερχόµενο αποκλειστικά και µόνο από δάση που καλλιεργούνται για την παραγωγή χαρτιού. To ðáñüí Ýñãï ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò ðñïóôáôåýåôáé êáôü ôéò äéáôüîåéò ôïõ Åëëçíéêïý Íüìïõ (Í. 2121/1993 üðùò Ý åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó ýåé óþìåñá) êáé ôéò äéåèíåßò óõìâüóåéò ðåñß ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò. Áðáãïñåýåôáé áðïëýôùò ç Üíåõ ãñáðôþò αäåίáò ôïõ åêäüôç êáôü ïðïéïνäþðïôå ôñüðï Þ ìýóï áíôéãñáöþ, öùôïáíáôýðùóç êáé åí ãýíåé áíáðáñáãùãþ, åêìßóèùóç Þ äáíåéóìüò, ìåôüöñáóç, äéáóêåõþ, áíáìåôüäïóç óôï êïéíü óå ïðïéáäþðïôå ìïñöþ (çëåêôñïíéêþ, ìç áíéêþ Þ Üëëç) êáé ç åí ãýíåé åêìåôüëëåõóç ôïõ óõíüëïõ Þ ìýñïõò ôïõ Ýñãïõ. ÅÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A. äñá: ÔáôïÀïõ 121 Head office: 121, Tatoiou Str Ìåôáìüñöùóç Metamorfossi, Greece Âéâëéïðùëåßï: Ìáõñïìé Üëç 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str ÁèÞíá Áthens, Greece Ôçë.: Tel.: Telefax: Telefax:

3 ÌåôÜöñáóç: Êáßôç Ïéêïíüìïõ

4 ÁË ËÁ ÅÑ ÃÁ ÔÏÕ ÏÏÕ ÅÍ ÊÏË ÖÅÑ Ìõ èé óôï ñþ ìá ôá ÌÐÅ ÍÉ ÊÁÉ ÏÌÁÑ, 1998 ÌÐÅ ÍÉ ÊÁÉ ÌÐÅ ÚÌÐ, 1999, õðï øþ öéï ãéá ôï âñá âåßï Ìðß óôï 2000 Ç ËÉ ÓÔÁ ÌÅ ÔÉÓ ÅÕ ÅÓ, 2000 ÔÏ ÃÉÏ ÃÉÏ ÔÇÓ ÃÉÁ ÃÉ ÁÓ, 1999 ÔÁ ÁÓÔÅÉÁ ÐÏ ÄÉÁ ÔÏÕ ÅÍÔ, 2000 ÔÏ ÊÑÅ ÂÁ ÔÉ ÔÏÕ ÅÍÔ, 2001 ÏÉ ÁÑ Ï ÍÔÅÓ ÔÇÓ ÁÃÁ ÐÇÓ Ãéá ìé êñïýò áíá ãíþ óôåò Èå á ôñé êü Ýñ ãá Áðü ôéò Åê äü óåéò ØÕ Ï ÃÉÏÓ êõ êëï öï ñïýí: ÁÑ ÔÅ ÌÇÓ ÖÁ ÏÕË TA XÉËÉÁ ÐÑÏ ÓÙ ÐÁ, 2001, ìôöñ. Êáß ôç Ïé êï íü ìïõ ÁÑ ÔÅ ÌÇÓ ÖÁ ÏÕË ÐÅ ÑÉ ÐÅ ÔÅÉÁ ÓÔÇÍ ÁÑ ÊÔÉ ÊÇ, 2002, ìôöñ. Êáß ôç Ïé êï íü ìïõ ÁÑ ÔÅ ÌÇÓ ÖÁ ÏÕË Ï ÊÙÄÉÊÁÓ ÔÇÓ ÁÉÙÍÉÏÔÇÔÁÓ, 2003, ìôöñ. Êáß ôç Ïé êï íü ìïõ ÁÑ ÔÅ ÌÇÓ ÖÁ ÏÕË Η ΠΑΓΙ Α, 2005, ìôöñ. Êáß ôç Ïé êï íü ìïõ ÏÉ ÓÏÕÐÅÑ ÊÁÔÁÄÉÙÊÔÅÓ, 2005, ìôöñ. Êáß ôç Ïé êï íü ìïõ ΑΡΤΕΜΗΣ ΦΑΟΥΛ Η ΧΑΜΕΝΗ ΑΠΟΙΚΙΑ, 2007, ìôöñ. Êáß ôç Ïé êï íü ìïõ ΑΡΤΕΜΗΣ ΦΑΟΥΛ, ΕΝΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΣΕ ΚΟΜΙΚΣ, Όουεν Κόλφερ και Τζοβάνι Ριγκάνο, 2009, ìôöñ. Ευδοξία Μπινοπούλου Και για µικρότερους αναγνώστες: Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΑΣ ΦΛΟΜΠΕΡ, 2008, µτφρ. Φωτεινή Μοσχή Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΡΑΚΗ, 2008, µτφρ. Φωτεινή Μοσχή Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΥ ΑΓΟΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 2008, µτφρ. Φωτεινή Μοσχή

5 Στην Γκρέις, νεοφερµένη κόρη, εγγονή, ανιψιά και εξαδέλφη

6 ÐÅ ÑÉ Å Ï ÌÅ ÍÁ Πρόλογος Εσπρέσο και µελάσα Το µεγαλύτερο του κόσµου Απόηχοι µαγείας Ο θείος του πιθήκου Και τώρα, σας ανακηρύσσω Εγώ µ εµένα Μιλώντας στα ζώα Μια σαλιωµένη χειραψία Ο πρίγκιπας-βάτραχος Ένας δυστυχισµένος Φάουλ Κουτσουλιές περιστεριού Χαµένη για πάντα Ο µαλλιάς είναι νεκρός Μια τρύπα στον πάγο Να πεθάνουν όλοι οι Φάουλ Μια οµάδα κοµµώτριες Επίλογος

7 ΒΟΡΕΙΑ της ωραίας πόλης του ουβλίνου και σε απόσταση µόλις µιας ώρας βρίσκεται το κτήµα Φάουλ, που τα σύνορά του έχουν αλλάξει ελάχιστα τα τελευταία πεντακόσια χρόνια. Το µέγαρο δεν είναι ορατό από τον κεντρικό δρόµο γιατί το κρύβει ένα άλσος µε βελανιδιές και µια ψηλή πέτρινη µάντρα µε παραλληλόγραµµο σχήµα. Η πύλη είναι από ενισχυµένο χάλυβα και πάνω στις κολόνες υπάρχουν κάµερες. Αν σου επιτρέψουν να διαβείς αυτή τη διακριτικά ηλεκτροφόρα είσοδο, θα βρεθείς σ ένα δρόµο µε ψιλό χαλίκι που ξεδιπλώνεται σε µια έκταση η οποία κάποτε καλυπτόταν από γρασίδι αλλά στην πορεία την άφησαν να εξελιχθεί σε φυσικό κήπο. Όσο πλησιάζεις στο µέγαρο τα δέντρα πυκνώνουν. Τα περισσότερα είναι βελανιδιές κι αγριοκαστανιές, αλ-

8 12 OOYEN KOËÖÅÑ λά ανάµεσά τους υπάρχουν λυγερές φλαµουριές και ιτιές. Μοναδικά σηµάδια ανθρώπινης παρέµβασης είναι ο ξεχορταριασµένος δρόµος και οι λάµπες φωτισµού, που αιωρούνται θαρρείς, αφού δε φαίνονται πουθενά καλώδια ή άλλα µέσα στήριξης. Το Μέγαρο Φάουλ υπήρξε θέατρο πολλών µεγάλων περιπετειών στο πέρασµα των αιώνων. Τα τελευταία χρόνια οι περιπέτειες αυτές είχαν άρωµα µαγείας, αν και τα περισσότερα µέλη της οικογένειας Φάουλ κρατήθηκαν σε άγνοια γι αυτό το γεγονός. εν έχουν ιδέα ότι το επιβλητικό χολ της εισόδου καταστράφηκε ολοσχερώς όταν η φυλή των ξωτικών έστειλε ένα τρολ να πολεµήσει µε τον Αρτέµη, τον πρωτότοκο γιο της οι - κογένειας και εγκληµατική διάνοια. Τότε ήταν δώδεκα ετών. Τώρα όµως οι δραστηριότητες στο Μέγαρο Φάουλ ήταν απολύτως νόµιµες. Στις επάλξεις δεν έκαναν εφόδους οι ειδικές δυνάµεις των ξωτικών. Στο κελάρι δεν κρατούνταν αιχµάλωτοι αξιωµατικοί της αστυνοµίας των ξωτικών. Κανένας κένταυρος δε ρύθµιζε τις συσκευές ακρόασης ή έκανε θερµικές σαρώσεις. Ο Αρ τέµης είχε συνάψει πλέον ειρήνη µε τη φυλή των ξωτικών και είχε δηµιουργήσει αδελφικές φιλίες µε ορισµένα µέλη της. Αν και οι εγκληµατικές του δραστηριότητες είχαν αποφέρει τεράστια κέρδη στον Αρτέµη, του κόστισαν πολύ περισσότερο. Αγαπηµένα του πρόσωπα υπέφεραν, τραυµατίστηκαν ή ακόµη και απήχθησαν εξαιτίας

9 ÁÑÔÅÌÇÓ ÖÁÏÕË: ΤΟ ΠΑΡΑ ΟΞΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 13 των µηχανορραφιών του. Τα τελευταία τρία χρόνια οι γονείς του τον θεωρούσαν νεκρό, ενώ εκείνος πολε- µούσε τους δαίµονες στο υπερπέραν. Όταν επέστρεψε διαπίστωσε έκπληκτος ότι ο κόσµος είχε συνεχίσει να γυρίζει χωρίς εκείνον και τώρα ήταν ο µεγάλος αδελφός δύο δίδυµων αγοριών, του Μπέκετ και του Μάιλς.

10 Ο ΑΡΤΕΜΗΣ καθόταν σε µια µπορντό δερ- µάτινη πολυθρόνα, απέναντι στον Μπέκετ και τον Μάιλς. Η µητέρα του ήταν στο κρεβάτι µε µια ελαφριά γρίπη κι ο πατέρας του στο δωµάτιό της µε το γιατρό, έτσι ο Αρτέµης είχε αναλάβει την ψυχαγωγία των νηπίων. Και τι καλύτερη ψυχαγωγία για τα παιδιά από τη µάθηση; Είχε αποφασίσει να ντυθεί πρόχειρα µε µπλε µεταξωτό πουκάµισο, ελαφρύ γκρι µάλλινο παντελόνι και παπούτσια Γκούτσι. Τα µαύρα του µαλλιά ήταν χτενισµένα προς τα πίσω κι είχε πάρει µια πρόσχαρη έκφραση, που απ ό,τι είχε ακουστά αρέσει στα παιδιά. «Ο Αρτέµης θέλει πιπί του;» αναρωτήθηκε ο Μπέκετ, που καθόταν ανακούρκουδα στο τυνησιακό χαλί φορώντας µόνο ένα φανελάκι µε λεκέδες από γρασίδι, τραβηγµένο ως τα γόνατα. «Όχι, Μπέκετ», είπε κεφάτα ο Αρτέµης. «Προσπα-

11 16 OOYEN KOËÖÅÑ θώ απλώς να δείχνω πρόσχαρος. Αλλά εσύ δε θα πρεπε να φοράς πάνα;» «Πάνα», ρουθούνισε περιφρονητικά ο Μάιλς, που είχε µάθει µόνος του να πηγαίνει στην τουαλέτα από ηλικία δεκατεσσάρων µηνών, φτιάχνοντας µια σκάλα από εγκυκλοπαίδειες για να φτάνει στη λεκάνη. «Όχι πάνα», συµφώνησε κατσουφιασµένος ο Μπέκετ χτυπώντας µια µύγα που είχε παγιδευτεί στις λιγδιασµένες ξανθές µπούκλες του. «Ο Μπέκετ µισεί πάνες». «Πολύ καλά, Μπέκετ», συνέχισε ο Αρτέµης. «Ας βάλουµε προς το παρόν στο ράφι το θέµα της πάνας για ν ασχοληθούµε µε το σηµερινό µάθηµα». «Σοκολάτες στα ράφια», είπε ο Μπέκετ, σηκώνοντας ψηλά το χέρι του για να πιάσει µια φανταστική σοκολάτα. «Ναι, εντάξει. Μερικές φορές υπάρχουν σοκολάτες στα ράφια». «Κι εσπρέσο», πρόσθεσε ο Μπέκετ, που είχε παράξενα γούστα, µεταξύ των οποίων ο εσπρέσο κι η µελάσα. Ει δυνατόν στο ίδιο φλιτζάνι. Μια φορά ο Μπέκετ πρόλαβε να κατεβάσει κάµποσες κουταλιές αυτού του παρασκευάσµατος προτού του το πάρουν µε το ζόρι. Κι ύστερα δεν έκλεισε µάτι για είκοσι οκτώ ώρες. «Μπορούµε να µάθουµε τις καινούργιες λέξεις, Αρτέµη;» ρώτησε ο Μάιλς, που ανυποµονούσε να επιστρέψει σ ένα βάζο µε χώµα στο δωµάτιό του. «Κάνω πειλάµατα µε τον καθηγητή Πρωτεύοντα».

12 ÁÑÔÅÌÇÓ ÖÁÏÕË: ΤΟ ΠΑΡΑ ΟΞΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 17 Ο καθηγητής Πρωτεύων ήταν ένα λούτρινο µα - µουδάκι που συντρόφευε τον Μάιλς όταν έπαιζε το «επιστηµονικό εργαστήριο». Το αγαπηµένο του παιχνίδι περνούσε τον περισσότερο χρόνο του µέσα σε ένα φαρδύ δοκιµαστικό σωλήνα πάνω στο τραπέζι πει λαµάτων. Ο Αρτέµης είχε αναπρογραµµατίσει τη συσκευή οµιλίας της µα µούς έτσι ώστε ν ανταποκρίνεται στη φωνή του Μάιλς µε δώδεκα φράσεις, µεταξύ των οποίων Είναι ζωντανό! Είναι ζωντανό! και Η σηµερινή µέρα θα γραφτεί στην Ιστορία, καθηγητή Μάιλς. «Θα επιστρέψεις σύντοµα στο εργαστήριό σου», είπε επιδοκιµαστικά ο Αρτέµης. Ο Μάιλς ήταν από την ίδια στόφα µ εκείνον, γεννηµένος επιστήµονας. «Λοιπόν, παιδιά. Λέω να µάθουµε σήµερα µερικές φράσεις για το εστιατόριο». «Τα σαγκιλάρια είναι σαν σκουλήκια», είπε ο Μπέκετ, που συνήθιζε να πηδά από το ένα θέµα στο άλλο. Ο Αρτέµης αιφνιδιάστηκε από αυτή την παρατήρηση. Σίγουρα δε συµπεριλαµβάνονταν σκουλήκια στο µενού, αν και θα µπορούσαν κάλλιστα να συµπεριλαµβάνονται σαλιγκάρια. «Ξέχνα τα σκουλήκια». «Να ξεχάσω τα σκουλήκια;» έφριξε ο Μπέκετ. «Για λίγο», τον καθησύχασε ο Αρτέµης. «Μόλις τελειώσουµε το µάθηµα, µπορείς να σκεφτείς ό,τι θέλεις. Κι αν είσαι καλό παιδάκι, µπορεί να σε πάω να δεις τα άλογα».

13 18 OOYEN KOËÖÅÑ Η ιππασία ήταν η µοναδική άσκηση µε την οποία ασχολούνταν ο Αρτέµης. Κι αυτό γιατί την περισσότερη δουλειά την έκανε το άλογο. Ο Μπέκετ έδειξε τον εαυτό του. «Μπέκετ», είπε µε καµάρι, έχοντας ξεχάσει ήδη τα σκουλήκια. Ο Μάιλς αναστέναξε. «Μπουµπού-νας». Ο Αρτέµης είχε αρχίσει να µετανιώνει που κανόνισε αυτό το µάθηµα, αλλά αφού είχε ξεκινήσει ήταν αποφασισµένος να προχωρήσει. «Μάιλς, µη λες τον αδελφό σου µπουµπούνα». «εν πειλάζει, Αρτέµη. Του αλέσει. Είσαι µπουµπούνας, έτσι, Μπέκετ;» «Μπέκετ µπουµπού-νας», συµφώνησε χαµογελαστά ο µικρός. Ο Αρτέµης έτριψε τα χέρια του. «Εντάξει, αδέλφια. Αρχίζουµε. Φανταστείτε ότι καθόσαστε σ ένα καφενείο της Μονµάρτρης». «Στο Παρίσι», είπε ο Μάιλς σιάχνοντας αυτάρεσκα τη γραβάτα που είχε δανειστεί από τον πατέρα του. «Ναι, στο Παρίσι. Και, όσο κι αν προσπαθείτε, δεν µπορείτε να τραβήξετε την προσοχή του σερβιτόρου. Τι κάνετε;» Τα νήπια τον κοίταξαν µε άδειο βλέµµα κι ο Αρτέ- µης αναρωτήθηκε µήπως είχε ανεβάσει υπερβολικά το επίπεδο του µαθήµατος. Ανακουφίστηκε, αν και ξαφνιάστηκε λιγάκι, όταν είδε µια σπίθα κατανόησης στα µάτια του Μπέκετ.

14 ÁÑÔÅÌÇÓ ÖÁÏÕË: ΤΟ ΠΑΡΑ ΟΞΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 19 «Ε λέω στον Μπάτλερ να του κάνει µπουµ-µπουµ- µπουµ στο κεφάλι». Ο Μάιλς εντυπωσιάστηκε. «Συµφωνώ µε τον µπου- µπού-να». «Όχι!» είπε ο Αρτέµης. «Σηκώνεις απλώς το δάχτυλο και λες καθαρά: Ισί, γκαρσόν». «Εσύ τι;» «Τι; Όχι, Μπέκετ, όχι εσύ ισί!» Ο Αρτέµης αναστέναξε. Απελπισία. Σκέτη απελπισία. Και δεν είχε χρησιµοποιήσει ακόµη τις κάρτες µε τις λέξεις ή την καινούργια τροποποιηµένη λέιζερ ράβδο επισήµανσης, που µπο - ρούσε να φωτίσει µια λέξη ή να τρυπήσει κάµποσες χαλύβδινες πλάκες, ανάλογα τι απαιτούσε η περίσταση. «Ελάτε να το πούµε µαζί. Σηκώστε το δάχτυλο και πείτε: Ισί, γκαρσόν. Όλοι µαζί τώρα» Τα πιτσιρίκια έκαναν ό,τι τους είπε, ανυποµονώντας να ευχαριστήσουν τον θεότρελο αδελφό τους. «Ισί, γκαρσόν», είπαν εν χορώ σηκώνοντας τα στρου- µπουλά τους δαχτυλάκια. Κι ύστερα ο Μάιλς ψιθύρισε µε την άκρη του στόµατός του στον δίδυµο αδελφό του: «Αρτέµης µπουµπού-νας». Ο Αρτέµης σήκωσε τα χέρια του. «Παραδίνοµαι. Νικήσατε. Όχι άλλο µάθηµα. Θέλετε να ζωγραφίσουµε;» «Τέλεια», είπε ο Μάιλς. «Θα ζωγραφίσουµε το βάζο µου µε το χώµα». Ο Μπέκετ ρώτησε καχύποπτα: «ε θα µάθω;» «Όχι», είπε ο Αρτέµης ανακατεύοντας τρυφερά τα

15 20 OOYEN KOËÖÅÑ µαλλιά του αδελφού του και µετανιώνοντάς το αµέσως. «ε θα µάθεις τίποτα». «Ωραία. Τώρα ο Μπέκετ είναι χαρούµενος. Να, δες». Ο µικρός έδειξε ξανά τον εαυτό του και συγκεκριµένα το πλατύ χαµόγελο στα χείλη του. Τα τρία αδέλφια ήταν ξαπλωµένα στο πάτωµα, πασαλειµµένα µε µπογιές ως τους αγκώνες, όταν µπήκε στο δωµάτιο ο πατέρας τους. Έδειχνε κουρασµένος από τα νοσηλευτικά του καθήκοντα, αλλά γερός και δυνατός κατά τα άλλα, µε κινήσεις αθλητή παρά το βιο-υβριδικό τεχνητό πόδι του. Στο πόδι υπήρχε ένα επιµηκυ- µένο οστό, προσθετικά από τιτάνιο και εµφυτευµένοι αισθητήρες που επέτρεπαν στα εγκεφαλικά σήµατα του πρεσβύτερου Αρτέµη να το κινεί. Μερικές φορές, στο τέλος της ηµέρας, χρησιµοποιούσε µια θερµοφόρα µε θερµαινόµενο σε φούρνο µικροκυµάτων τζελ για ν ανακουφίσει τη δυσκαµψία, αλλά κατά τα άλλα κινούνταν σαν να ήταν δικό του το καινούργιο πόδι. Ο Αρτέµης σηκώθηκε στα γόνατα, στάζοντας µπογιές. «Παράτησα τα µαθήµατα γαλλικών και παίζω µε τα δίδυµα». Χαµογέλασε σκουπίζοντας τα χέρια του. «Τελικά, είναι πολύ απελευθερωτικό. Ζωγραφίζουµε µε τα δάχτυλα. Για να πω την αµαρτία µου, προσπάθησα να τους εξηγήσω κάποια πράγµατα για τον κυβισµό, αλλά µου πέταξαν µπογιές για τον κόπο µου».

16 ÁÑÔÅÌÇÓ ÖÁÏÕË: ΤΟ ΠΑΡΑ ΟΞΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 21 Ο Αρτέµης πρόσεξε ότι ο πατέρας του δεν ήταν απλώς κουρασµένος. Ήταν ανήσυχος. Άφησε τα δίδυµα και στάθηκε µαζί µε τον πρεσβύτερο Αρτέµη µπροστά στη βιβλιοθήκη που άρχιζε από το πάτωµα κι έφτανε ως το ταβάνι. «Τι συµβαίνει; Χειροτέρεψε η γρίπη της µητέρας;» Ο πατέρας του Αρτέµη στήριξε το χέρι του στην κινητή σκάλα, σηκώνοντας το βάρος του από το τεχνητό πόδι. Η έκφρασή του ήταν παράξενη µια έκφραση που δε θυµόταν να είχε ξαναδεί ο Αρτέµης. Συνειδητοποίησε ότι ο πατέρας του δεν ήταν απλώς ανήσυχος. Ο Αρτέµης Φάουλ ο πρεσβύτερος ήταν φοβισµένος. «Πατέρα;» Ο πρεσβύτερος Αρτέµης έσφιξε µε τόση δύναµη το σκαλοπάτι της σκάλας, ώστε έτριξε το ξύλο. Άνοιξε το στόµα του να µιλήσει κι ύστερα άλλαξε γνώµη. Τώρα άρχισε ν ανησυχεί κι ο Αρτέµης. «Πατέρα, πρέπει να µου πεις». «Φυσικά», απάντησε ο πατέρας του µ ένα ξάφνιασµα, σαν να θυµήθηκε ξαφνικά πού βρισκόταν. «Πρέπει να σου πω» Και τότε κύλησε ένα δάκρυ από τα µάτια του και στάλαξε στο πουκάµισό του, σκουραίνοντας το µπλε ύφασµα. «Θυµάµαι την ηµέρα που γνώρισα τη µητέρα σου», είπε. «Βρισκόµουν στο Λονδίνο, σ ένα πριβέ πάρτι στο

17 22 OOYEN KOËÖÅÑ Άιβι. Σε µιαν αίθουσα γεµάτη καθάρµατα, και το µεγαλύτερο κάθαρµα ήµουν εγώ. Μ άλλαξε, Αρτεµάκη. Μου ράγισε την καρδιά κι ύστερα κόλλησε ξανά τα κοµµάτια. Η Αντζελίν έσωσε τη ζωή µου. Και τώρα» Τον Αρτέµη τον είχαν ζώσει τα φίδια. Το αίµα σφυροκοπούσε τ αφτιά του σαν τα κύµατα του Ατλαντικού όταν σπάνε στην ακτή. «Πεθαίνει η µητέρα, πατέρα; Αυτό προσπαθείς να µου πεις;» Του φαινόταν παράλογη η ιδέα. Εξωφρενική. Ο πατέρας του βλεφάρισε σαν να ξύπναγε από ένα όνειρο. «Όχι αν περνάει από το χέρι των αντρών της οικογένειας, ε, γιε µου; Ήρθε η στιγµή να επιβεβαιώσεις τη φήµη σου». Τα µάτια του πρεσβύτερου Αρτέµη γυάλιζαν από απελπισία. «Θα κάνουµε τα πάντα, παιδί µου. Θα κάνουµε τ αδύνατα δυνατά». Ένα κύµα πανικού κατέκλυσε τον Αρτέµη. Θα κάνουµε τα πάντα; Ηρέµησε, είπε στον εαυτό του. Έχεις τη δύναµη να λύσεις το πρόβληµα. Ο Αρτέµης δεν ήξερε ακόµη όλα τα δεδοµένα, ωστόσο ήταν σίγουρος πως ό,τι κι αν είχε η µητέρα του µπορούσε να το θεραπεύσει µε µια δόση µαγείας των ξωτικών. Κι ήταν ο µοναδικός άνθρωπος στη Γη που είχε στον οργανισµό του αυτή τη µαγεία. «Πατέρα», είπε µαλακά, «έφυγε ο γιατρός;» Προς στιγµήν ο πρεσβύτερος Αρτέµης µπερδεύτηκε

18 ÁÑÔÅÌÇÓ ÖÁÏÕË: ΤΟ ΠΑΡΑ ΟΞΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 23 από την ερώτηση, κι ύστερα θυµήθηκε. «Αν έφυγε; Όχι. Είναι στο χολ. Σκέφτηκα ότι καλό θα ήταν να του µιλήσεις. Μήπως και µου διέφυγε καµιά ερώτηση» Ο Αρτέµης δεν ξαφνιάστηκε ιδιαίτερα όταν βρήκε στο χολ, αντί για τον οικογενειακό γιατρό τους, τον δόκτορα Χανς Σάλκε, κορυφαίο ειδικό της Ευρώπης στις σπάνιες ασθένειες. Ήταν φυσικό να καλέσει ο πατέρας του τον Σάλκε όταν άρχισε να χειροτερεύει η κατάσταση της Αντζελίν Φάουλ. Ο Σάλκε περίµενε κάτω από το φιλιγκράν οικόσηµο των Φάουλ, µε τη δερµάτινη ιατρική τσάντα του ακουµπισµένη δίπλα στα πόδια του σαν γιγάντιο σκαθάρι. Έδενε τη ζώνη ενός γκρίζου αδιάβροχου και µιλούσε στη βοηθό του µε κοφτό τόνο. Όλα πάνω στο γιατρό διαγράφονταν µε κοφτερή ευκρίνεια, από το περίγραµµα των µαλλιών στο µέτωπό του που σχηµάτιζε µια µικρή αιχµή στο κέντρο, ως τις κο - φτές γραµµές της µύτης και των ζυγωµατικών του. ύο οβάλ φακοί γυαλιών µεγέθυναν τα γαλάζια µάτια του Σάλκε και το στόµα του ήταν µια λοξή χαρακιά µε κλίση από τα δεξιά προς τ αριστερά καθώς µιλούσε χωρίς να κουνά σχεδόν καθόλου τα χείλη του. «Όλων των συµπτωµάτων», είπε µε χαρακτηριστική γερµανική προφορά. «Από όλες τις βάσεις δεδοµένων, κατάλαβες;» Η βοηθός του, µια µικροκαµωµένη νεαρή γυναίκα

19 24 OOYEN KOËÖÅÑ µε ακριβό γκρίζο ταγέρ, έγνεφε καταφατικά καθώς πληκτρολογούσε τις οδηγίες στην οθόνη του «έξυπνου» κινητού της. «Και των πανεπιστηµίων;» ρώτησε. «Όλες», επανέλαβε ο Σάλκε τονίζοντας τη λέξη µε µια εµφατική κίνηση. «εν είπα όλες; εν καταλαβαίνεις την προφορά µου; Επειδή είµαι από τη Γερµανία;» «Συγγνώµη, γιατρέ», έκανε ζεµατισµένη η βοηθός. «Φυσικά όλες». Ο Αρτέµης πλησίασε τον δόκτορα Σάλκε απλώνοντας το χέρι του. Ο γιατρός δεν ανταπέδωσε τη χειρονοµία. «Υπάρχει κίνδυνος µετάδοσης, νεαρέ µου», δήλωσε ο γιατρός χωρίς ίχνος απολογίας ή συµπόνιας. «εν έχει διαπιστωθεί ακόµη αν είναι κολλητική η ασθένεια της µητέρας σου». Ο Αρτέµης µάζεψε σε γροθιά τα δάχτυλά του κι έβαλε το χέρι του πίσω από την πλάτη του. Ο γιατρός είχε, φυσικά, δίκιο. «εν έχουµε γνωριστεί, γιατρέ. Έχετε την καλοσύνη να µου περιγράψετε τα συµπτώµατα της µητέρας µου;» Ο γιατρός ξεφύσησε εκνευρισµένος. «Πολύ καλά, νεαρέ µου, αλλά δεν έχω συνηθίσει να συνδιαλέγοµαι µε παιδιά, γι αυτό µην περιµένεις να χρυσώσω το χάπι». Ξάφνου ο Αρτέµης ένιωσε να στεγνώνει ο λαιµός του και ξεροκατάπιε. Να χρυσώσω το χάπι.

20 ÁÑÔÅÌÇÓ ÖÁÏÕË: ΤΟ ΠΑΡΑ ΟΞΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 25 «Η πάθηση της µητέρας σου µπορεί να είναι µοναδική», άρχισε ο Σάλκε, ξαποστέλνοντας τη βοηθό του µ ένα κούνηµα των δαχτύλων του. «Απ ό,τι βλέπω, τα όργανά της βρίσκονται υπό κατάρρευση». «Ποια όργανα;» «Όλα», είπε ο Σάλκε. «Πρέπει να φέρω κάποια µηχανήµατα εδώ από το εργαστήριό µου στο Κολέγιο Τρίνιτι. Όπως είναι προφανές, η µητέρα σου δεν πρέπει να µετακινηθεί. Η βοηθός µου, η Ίµογκεν, η δεσποινίς Μπουκ, θα την παρακολουθεί ώσπου να επιστρέψω. Η δεσποινίς Μπουκ δεν είναι µόνο υπεύθυνη για τις δηµόσιες σχέσεις µου, αλλά και εξαιρετική νοσοκόµα. Χρήσι- µος συνδυασµός, δε συµφωνείς;» Ο Αρτέµης είδε µε την άκρη του µατιού του τη δεσποινίδα Μπουκ να στρίβει βιαστικά σε µια γωνία µουρ- µουρίζοντας στο «έξυπνο» κινητό της. Ευχήθηκε η δη- µοσιοσχεσίτης-νοσοκόµα να επιδείκνυε µεγαλύτερη σιγουριά όταν θα φρόντιζε τη µητέρα του. «Μάλλον. Όλα τα όργανα της µητέρας µου; Όλα;» Του Σάλκε δεν του άρεσε να επαναλαµβάνεται. «Μου θυµίζει τον φυµατώδη λύκο, αλλά σε πιο επιθετική µορφή, σε συνδυασµό µε τα τρία στάδια της νόσου του Λάιµ. Κάποτε µελέτησα µια φυλή του Αµαζονίου µε παρόµοια συµπτώµατα, αλλά όχι τόσο βαριά. Με αυτόν το ρυθµό επιδείνωσης, η µητέρα σου θα πεθάνει σε λίγες µέρες. Ειλικρινά, αµφιβάλλω αν θα προλάβουµε να ολοκληρώσουµε τις εξετάσεις. Χρειαζόµαστε µια θαυµατουργή θε-

21 26 OOYEN KOËÖÅÑ ραπεία και η πολύχρονη πείρα µου µ έχει διδάξει ότι δεν υπάρχουν θαυµατουργές θεραπείες». «Ίσως να υπάρχουν», είπε αφηρηµένα ο Αρτέµης. Ο Σάλκε σήκωσε την τσάντα του. «Εναπόθεσε τις ελπίδες σου στην επιστήµη, νεαρέ µου», τον συµβούλεψε. «Η επιστήµη θα βοηθήσει περισσότερο τη µητέρα σου από κάποια µυστηριώδη δύναµη». Ο Αρτέµης κράτησε ανοιχτή την πόρτα για να περάσει ο Σάλκε και τον κοίταξε καθώς κατέβαινε τα δώδεκα σκαλοπάτια κι έµπαινε στη βίντατζ Μερσέντες-Μπενζ του. Το αυτοκίνητο ήταν γκρίζο σαν τα µολυβιά σύννεφα στον ουρανό. εν υπάρχει χρόνος για την επιστήµη, σκέφτηκε ο Ιρλανδός έφηβος. Η µαγεία είναι η µοναδική επιλογή µου. Όταν γύρισε στο γραφείο του ο Αρτέµης, ο πατέρας του καθόταν στο χαλί και ο Μπέκετ σκαρφάλωνε πάνω του σαν µα µού. «Μπορώ να δω τώρα τη µητέρα;» τον ρώτησε ο Αρτέµης. «Ναι», είπε ο πρεσβύτερος Αρτέµης. «Πήγαινε. ες αν µπορείς να βρεις κάτι. Μελέτησε τα συµπτώµατά της για την έρευνά σου». Την έρευνά µου; σκέφτηκε ο Αρτέµης. Προβλέπω δύσκολες µέρες.

22 ÁÑÔÅÌÇÓ ÖÁÏÕË: ΤΟ ΠΑΡΑ ΟΞΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 27 Κάτω στη σκάλα τον περίµενε ο γιγαντόσωµος σωµατοφύλακάς του, ο Μπάτλερ, φορώντας µια γιαπωνέζικη πανοπλία Κέντο που η ανεβασµένη προσωπίδα της αποκάλυπτε τα τραχιά χαρακτηριστικά του. «Ήµουν στην αίθουσα τζούντο και ξιφοµαχούσα µε το ολογράφηµα», εξήγησε. «Με φώναξε ο πατέρας σου και µου είπε ότι µε χρειάζεσαι αµέσως. Τι συµβαίνει;» «Η µητέρα», εξήγησε ο Αρτέµης καθώς τον προσπερνούσε. «Είναι πολύ άρρωστη. Πάω να δω τι µπορώ να κάνω». Ο Μπάτλερ τον ακολούθησε βιαστικά, µε το θώρακα της πανοπλίας του να κροταλίζει. «Πρόσεχε, Αρτέ- µη. Η µαγεία δεν είναι επιστήµη. εν µπορείς να την ελέγξεις. Αν κάνεις κανένα λάθος, υπάρχει κίνδυνος να χειροτερέψει η κατάσταση της κυρίας Φάουλ». Ο Αρτέµης ανέβηκε την επιβλητική σκάλα κι άπλωσε το χέρι του στο µπρούντζινο πόµολο της κρεβατοκάµαρας, διστακτικά, σαν να ήταν ηλεκτροφόρο. «Φοβάµαι ότι δε γίνεται χειρότερα»

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μη φεύγεις ÓÕÃÃÑÁÖÅIÓ: Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Ελίζα Βαβούρη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENGLISH ROSES GOOD-BYE, GRACE? TΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μικρές και Τριανταφυλλένιες Αντίο, Γκρέις; ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Madonna EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Jeffrey Fulvimari ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009

Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009 9 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: DEAR HOUND Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αγαπηµένο µου σκυλάκι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jill Murphy ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Jill Murphy ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Θ αυγό ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Λεµπέσης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Φραγκίσκος-Χρήστος Ράλλης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: THE UGLY TRUTH Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 5: Η σκληρή αλήθεια ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Μουρίκη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-727-3

Κατερίνα Μουρίκη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-727-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στη Σκουπιδανία ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Κατερίνα Μουρίκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009 ÔÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: CADDY EVER AFTER Aðü ôéò Åêäüóåéò Hodder Children s Books, Λονδίνο 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κάντι, γλυκιά για πάντα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Hilary McKay ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Ντίνα Καρύδη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr ΣΕΙΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: REINVENTARSE Aπό τις Εκδόσεις Plataforma, Βαρκελώνη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βρες ξανά τον εαυτό σου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Mario Alonso Puig ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θεοδώρα αρβίρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 3 tales from A NOt-SO-tAlENtED pop StAR Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 3 Ιστορίες από μια όχι και τόσο ταλαντούχα

Διαβάστε περισσότερα

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τρελό µου αµαξίδιο ÓÕÃÃÑÁÖΕΙΣ: Μερκούριος Αυτζής ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το λουλουδόπαιδο και άλλες ιστορίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Αιµιλία Κονταίου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μακιγιαρισµένοι φόβοι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γρηγόρης Αρναούτογλου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá ÌáñÜíôç ΣΥΝΘΕΣΗ ÅÎÙÖÕËËÏΥ: ñõóïýëá ÌðïõêïõâÜëá ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

του σέλινου Στα πράσα! Ιωάννα Μπουλντούµη, 2011 Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-871-3

του σέλινου Στα πράσα! Ιωάννα Μπουλντούµη, 2011 Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-871-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι περιπέτειες του επιθεωρητή Σέλοκ του σέλινου Στα πράσα! ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ιωάννα Μπουλντούµη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χρήστος ήµος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Anthony Horowitz, 1983, 2005. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2008 ÉSBN 978-960-453-346-6

Anthony Horowitz, 1983, 2005. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2008 ÉSBN 978-960-453-346-6 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: RAVEN S GATE Aðü ôéò Åêäüóåéò Walker Books, Ëïíäßíï 2005 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πύλη του Γερακιού ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Anthony Horowitz ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Φωτεινή Μοσχή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2010 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011

Rachel Renée Russell, 2010 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 2 tales from A NOt-SO-POPUlAR PARtY GIRl Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 2 Ιστορίες από ένα όχι και τόσο δημοφιλές

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρήστος ηµόπουλος

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρήστος ηµόπουλος TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Χριστούγεννα µε τον Χρήστο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρήστος ηµόπουλος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Χρήστος ηµόπουλος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

PAC-MAN & NAMCO BANDAI Games Inc. Courtesy of NAMCO BANDAI Games America Inc. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέμβριος 2011 ÉSBN 978-960-496-422-2

PAC-MAN & NAMCO BANDAI Games Inc. Courtesy of NAMCO BANDAI Games America Inc. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέμβριος 2011 ÉSBN 978-960-496-422-2 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: CABIN FEVER Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 6: Μέρες πανικού ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Loewe Verlag GmbH, Βindlach 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2008 ÉSBN 978-960-453-438-8

Loewe Verlag GmbH, Βindlach 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2008 ÉSBN 978-960-453-438-8 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: VERBOTENE WELT Aðü ôéò Åêäüóåéò Loewe, Γερµανία 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Απαγορευµένος Κόσµος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Isabel Abedi ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Στέλλα Kουνδουράκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2010, 20.000 αντίτυπα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2010, 20.000 αντίτυπα TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αγαπώ θα πει χάνοµαι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Κατερίνα Λελούδη ΣΥΝΘΕΣΗ ÅÎÙÖÕËËÏΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Rose Cooper, 2012 Εικονογράφησης εξωφύλλου: Rose Cooper, 2012 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2013

Rose Cooper, 2012 Εικονογράφησης εξωφύλλου: Rose Cooper, 2012 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2013 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: SECRETS FROM THE SLEEPING BAG Áðü ôéò Åêäüóåéò Delacorte Press, Νέα Υόρκη 2012 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μυστικά από την κατασκήνωση ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Rose Cooper ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Κασσιανή Μπουλούκου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ËÝíá ÌáíôÜ, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2010, 50.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-715-0

ËÝíá ÌáíôÜ, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2010, 50.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-715-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το τελευταίο τσιγάρο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: ËÝíá ÌáíôÜ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá ÌáñÜíôç ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Κατερίνα ηµοπούλου ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΤΙΤΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρήστος ηµόπουλος

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρήστος ηµόπουλος TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κατασκευές από το ουράνιο τόξο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρήστος ηµόπουλος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Χρήστος ηµόπουλος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Κατερίνα ουρίδα ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, 2015. Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2015. Έντυπη έκδοση ISBN 978-618-01-0908-5 Ηλεκτρονική έκδοση ΙSBN 978-618-01-0909-2

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, 2015. Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2015. Έντυπη έκδοση ISBN 978-618-01-0908-5 Ηλεκτρονική έκδοση ΙSBN 978-618-01-0909-2 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η Ντανιέλα και τα Επτά Λυκάκια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Σπύρος Γούσης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βάσω Βύρρα ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση ΤΖΟΒΑΝΙ ΡΙΓΚΑΝΟ

Εικονογράφηση ΤΖΟΒΑΝΙ ΡΙΓΚΑΝΟ Διασκευή κειμένου ΟΟΥΕΝ ΚΟΛΦΕΡ & ΑΝΤΡΙΟΥ ΝΤΟΝΚΙΝ Εικονογράφηση ΤΖΟΒΑΝΙ ΡΙΓΚΑΝΟ Πώς να περιγράψει κανείς τον Αρτέµη Φάουλ; ιάφοροι ψυχίατροι το επιχείρησαν και απέτυχαν. Το βασικό πρόβληµα είναι η ευφυΐα

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά

Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά Millénium 3 & 4 Dupuis 2014, by Man, Homs and Runberg Millenium 2014 Stieg Larsson and Moggliden AB www.dupuis.com All rights reserved. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2015 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0 ΣΕΙΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ETHICAL ECONOMY Από τις Εκδόσεις Cinius, Κωνσταντινούπολη 2009 TIΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ηθική Οικονομία ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Erol User ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βάσω Κρις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2012 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012

Rachel Renée Russell, 2012 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 4 TALES FROM A NOT-SO-GRACEFUL ICE PRINCESS Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2012 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 4 Ιστορίες από μια όχι και τόσο κομψή Πριγκίπισσα

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η μαμά έχει στομία

Όταν η μαμά έχει στομία Coloplast Όταν η μαμά έχει στομία Μια αληθινή ιστορία ζωής Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε από την Tina η οποία έχει κάνει επέμβαση στομίας. Η επέμβαση έγινε το 1994, τη στιγμή που ο γιος της ήταν ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος -ένας µονόλογος-

Το τέλος -ένας µονόλογος- Το τέλος -ένας µονόλογος- Γυναίκα µόνη, όµορφη, τριακονταετής. Καθιστή, µετά όρθια, πάντα µόνη. Χώρος κλειστός, ελάχιστα φωτεινός, παλιά ωραίος. Η ατµόσφαιρα έχει κάτι το πένθιµο. Το πρόσωπο κάτι το µόνιµο

Διαβάστε περισσότερα

Στις Πανελλαδικές Χωρίς Στρες. Πόλυ Κυπραίου i

Στις Πανελλαδικές Χωρίς Στρες. Πόλυ Κυπραίου i Στις Πανελλαδικές Χωρίς Στρες Πόλυ Κυπραίου i Αγαπητέ υποψήφιε, αγαπητή υποψήφια, Παρακάτω θα βρεις απλές αλλά πολύ σηµαντικές οδηγίες, που σκοπό έχουν να σε προστατέψουν από το υπερβολικό στρες, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέμβριος 2012 ÉSBN 978-618-01-0013-6

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέμβριος 2012 ÉSBN 978-618-01-0013-6 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: THE THIRD WHEEL Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2012 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 7: Στους δύο τρίτος δε χωρεί ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

16 Συνήθως ξυπνούσε τα χαράµατα ο µικρός άγγελος, αλλά εκείνη την ηµέρα δεν άνοιγαν τα µάτια του µε τίποτα. Φαίνεται πως τον είχαν πλακώσει και τα συννεφένια παπλώµατά του. Ήταν τόσο µαλακά και ζεστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κυριακίδης Ο Μενέλαος η Αντριάννα και η Οικογένεια των Δράκων

Κώστας Κυριακίδης Ο Μενέλαος η Αντριάννα και η Οικογένεια των Δράκων Κώστας Κυριακίδης Ο Μενέλαος η Αντριάννα και η Οικογένεια των Δράκων ΠΑΡΑΜΥΘΙ Copyright Kostas Kiriakidis 2013 Published in England by AKAKIA Publications, 2013 Κώστας Κυριακίδης Ο Μενέλαος, η Αντριάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

* Λογοπαίγνιο που δε γίνεται ν αποδοθεί στα ελληνικά: Το lie σημαίνει «λέω ψέματα» αλλά και «κείτομαι». (Σ.τ.Μ.).

* Λογοπαίγνιο που δε γίνεται ν αποδοθεί στα ελληνικά: Το lie σημαίνει «λέω ψέματα» αλλά και «κείτομαι». (Σ.τ.Μ.). ΚΑΣΕΤΑ 1, ΠΛΕΥΡΑ Α Γεια σας, αγόρια και κορίτσια. Εδώ Χάννα Μπέικερ. Ζωντανά και στερεοφωνικά. Δεν το πιστεύω. Όχι επαναλήψεις. Όχι ανκόρ. Κι αυτή τη φορά σίγουρα όχι παραγγελιές. Όχι, δεν μπορώ να το

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Lola Communications, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2011, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-178-8

Lola Communications, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2011, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-178-8 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: BEFORE I GO TO SLEEP Από τις Εκδόσεις Doubleday, Λονδίνο 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αµνησία ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Steve Watson ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γιώργος Μπαρουξής ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Μαρία Σεβαστιάδου

Διαβάστε περισσότερα

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» Αφηγητής: Ο Λευτέρης είναι μαθητής της Γ Γυμνασίου, μέτριος στην επίδοση, με πολλές όμως δυνατότητες, δημοφιλής, ποδοσφαιρόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ Ανδρέας Σµοϊλης Μελίνα Ρήγα Μαθητές στο Πειραµατικό Μουσικό Γυµνάσιο Παλλήνης 2007-2008 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κατερίνα Αλεξιάδη alexiadi@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώτα Φώτου, 2014 Εικόνας εξωφύλλου: Μάιρα Στέφου. Πρώτη έκδοση: Φεβρουάριος 2014 ISBN 978-618-01-0208-6

Γιώτα Φώτου, 2014 Εικόνας εξωφύλλου: Μάιρα Στέφου. Πρώτη έκδοση: Φεβρουάριος 2014 ISBN 978-618-01-0208-6 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Όταν χάσαμε την Ντόλυ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώτα Φώτου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Τζοάνα Μπάσφορντ. Μυστικός Κήπος. Ένα παραμυθένιο κυνήγι θησαυρού

Τζοάνα Μπάσφορντ. Μυστικός Κήπος. Ένα παραμυθένιο κυνήγι θησαυρού Τζοάνα Μπάσφορντ Μυστικός Κήπος Ένα παραμυθένιο κυνήγι θησαυρού Τζοάνα Μπάσφορντ Μυστικός Κήπος Ένα παραμυθένιο κυνήγι θησαυρού Σχεδιασμός: Jason Ribeiro, Johanna Basford 203 Johanna Basford Johanna Basford

Διαβάστε περισσότερα

εικαστικό ημερολόγιό μου Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

εικαστικό ημερολόγιό μου Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Όνομα: Τάξη: χολείο: εικαστικό ημερολόγιό Το μου Για τη σχολική χρονιά 2014-2015 ΥΥΓ Δ ΛΤΜΥ ΔΥΘΥΝΗ ΔΗΜΤΗ ΔΥΗ ήλιος πατέρας µητέρα αδερφός εγώ αλωσόρισες φίλε μου στη 2η έκδοση του εικαστικού ημερολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Alex Flinn, 2007 Published by arrangement with HarperCollins Publishers. Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2011 Πρώτη ανατύπωση: Απρίλιος 2011

Alex Flinn, 2007 Published by arrangement with HarperCollins Publishers. Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2011 Πρώτη ανατύπωση: Απρίλιος 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: BEASTLY Aπό τις Εκδόσεις HarperTeen, Νέα Υόρκη 2007 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Beastly ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Alex Flinn ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κάσσυ Μπουλούκου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αναστασία Σακελλαρίου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου.

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου. You & I 1 η σκηνή Μια ερηµική στάση λεωφορείου στη µέση του πουθενά. Ένα αµάξι σταµατάει στη µέση ενός επαρχιακού δρόµου. Ένας άντρας (του οποίου το πρόσωπο δεν βλέπουµε) βγαίνει από το όχηµα και κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2013 ÉSBN 978-618-01-0255-0

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2013 ÉSBN 978-618-01-0255-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κλέφτες και αστυνόµοι ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Γιώργος Κασαπίδης ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος Κοτσάτος

Διαβάστε περισσότερα

CONGRATULATIONS! Είσαι έτοιμη να γίνεις... to become a Ballerina!

CONGRATULATIONS! Είσαι έτοιμη να γίνεις... to become a Ballerina! CONGRATULATIONS! Είσαι έτοιμη να γίνεις... You are μπαλαρίνα; now ready to become a Ballerina! Περιεχόμενα 3 Πώς να γίνεις μπαλαρίνα 4 Ο κόσμος του μπαλέτου 6 Η καλύτερη φίλη μιας μπαλαρίνας 8 Υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος.

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος. ΜΑΘΗΜΑ ΔΥΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Θεσσαλονίκη Καβάλα Κέρκυρα Θάσος Σαμοθράκη

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Meg Cabot, 2008 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Michael Frost, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-891-1

Meg Cabot, 2008 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Michael Frost, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-891-1 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: AIRHEAD Από τις Εκδόσεις POINT, Νέα Υόρκη 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Εγώ, η άλλη ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Meg Cabot ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μαίρη Γραμμένου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Έλπη Κυργιοπούλου ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2012 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2013

Rachel Renée Russell, 2012 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2013 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 5 TALES FROM A NOT-SO-SMART MISS KNOW-IT-ALL Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2012 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 5 Ιστορίες από μια όχι και τόσο έξυπνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων

ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων στο ΔιΑΔικτυο Δεν ειναι ο,τι λαμπει χρυσοσ Η Αθηνά περνάει από της Ζέτας και του Αλέξη μετά από το μάθημα της στο Πανεπιστήμιο και πριν να συναντήσει τους φίλους της. Η Ζέτα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα