Eoin Colfer, 2008 ÉSBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eoin Colfer, 2008 ÉSBN 978-960-453-754-9"

Transcript

1

2 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: ARTEMIS FOWL AND THE TIME PARADOX Από τις Εκδόσεις Puffin, Λονδίνο 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αρτέµης Φάουλ: Το παράδοξο του χρόνου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Eoin Colfer ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Καίτη Οικονόµου ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Άγγελος Ελεύθερος & ΣΙΑ Ο.Ε. ÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁ: Κωνσταντίνα Παναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε. Eoin Colfer, 2008 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2010 Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέµβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN Τυπώθηκε σε χαρτί ελεύθερο χηµικών ουσιών, προερχόµενο αποκλειστικά και µόνο από δάση που καλλιεργούνται για την παραγωγή χαρτιού. To ðáñüí Ýñãï ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò ðñïóôáôåýåôáé êáôü ôéò äéáôüîåéò ôïõ Åëëçíéêïý Íüìïõ (Í. 2121/1993 üðùò Ý åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó ýåé óþìåñá) êáé ôéò äéåèíåßò óõìâüóåéò ðåñß ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò. Áðáãïñåýåôáé áðïëýôùò ç Üíåõ ãñáðôþò αäåίáò ôïõ åêäüôç êáôü ïðïéïνäþðïôå ôñüðï Þ ìýóï áíôéãñáöþ, öùôïáíáôýðùóç êáé åí ãýíåé áíáðáñáãùãþ, åêìßóèùóç Þ äáíåéóìüò, ìåôüöñáóç, äéáóêåõþ, áíáìåôüäïóç óôï êïéíü óå ïðïéáäþðïôå ìïñöþ (çëåêôñïíéêþ, ìç áíéêþ Þ Üëëç) êáé ç åí ãýíåé åêìåôüëëåõóç ôïõ óõíüëïõ Þ ìýñïõò ôïõ Ýñãïõ. ÅÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A. äñá: ÔáôïÀïõ 121 Head office: 121, Tatoiou Str Ìåôáìüñöùóç Metamorfossi, Greece Âéâëéïðùëåßï: Ìáõñïìé Üëç 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str ÁèÞíá Áthens, Greece Ôçë.: Tel.: Telefax: Telefax:

3 ÌåôÜöñáóç: Êáßôç Ïéêïíüìïõ

4 ÁË ËÁ ÅÑ ÃÁ ÔÏÕ ÏÏÕ ÅÍ ÊÏË ÖÅÑ Ìõ èé óôï ñþ ìá ôá ÌÐÅ ÍÉ ÊÁÉ ÏÌÁÑ, 1998 ÌÐÅ ÍÉ ÊÁÉ ÌÐÅ ÚÌÐ, 1999, õðï øþ öéï ãéá ôï âñá âåßï Ìðß óôï 2000 Ç ËÉ ÓÔÁ ÌÅ ÔÉÓ ÅÕ ÅÓ, 2000 ÔÏ ÃÉÏ ÃÉÏ ÔÇÓ ÃÉÁ ÃÉ ÁÓ, 1999 ÔÁ ÁÓÔÅÉÁ ÐÏ ÄÉÁ ÔÏÕ ÅÍÔ, 2000 ÔÏ ÊÑÅ ÂÁ ÔÉ ÔÏÕ ÅÍÔ, 2001 ÏÉ ÁÑ Ï ÍÔÅÓ ÔÇÓ ÁÃÁ ÐÇÓ Ãéá ìé êñïýò áíá ãíþ óôåò Èå á ôñé êü Ýñ ãá Áðü ôéò Åê äü óåéò ØÕ Ï ÃÉÏÓ êõ êëï öï ñïýí: ÁÑ ÔÅ ÌÇÓ ÖÁ ÏÕË TA XÉËÉÁ ÐÑÏ ÓÙ ÐÁ, 2001, ìôöñ. Êáß ôç Ïé êï íü ìïõ ÁÑ ÔÅ ÌÇÓ ÖÁ ÏÕË ÐÅ ÑÉ ÐÅ ÔÅÉÁ ÓÔÇÍ ÁÑ ÊÔÉ ÊÇ, 2002, ìôöñ. Êáß ôç Ïé êï íü ìïõ ÁÑ ÔÅ ÌÇÓ ÖÁ ÏÕË Ï ÊÙÄÉÊÁÓ ÔÇÓ ÁÉÙÍÉÏÔÇÔÁÓ, 2003, ìôöñ. Êáß ôç Ïé êï íü ìïõ ÁÑ ÔÅ ÌÇÓ ÖÁ ÏÕË Η ΠΑΓΙ Α, 2005, ìôöñ. Êáß ôç Ïé êï íü ìïõ ÏÉ ÓÏÕÐÅÑ ÊÁÔÁÄÉÙÊÔÅÓ, 2005, ìôöñ. Êáß ôç Ïé êï íü ìïõ ΑΡΤΕΜΗΣ ΦΑΟΥΛ Η ΧΑΜΕΝΗ ΑΠΟΙΚΙΑ, 2007, ìôöñ. Êáß ôç Ïé êï íü ìïõ ΑΡΤΕΜΗΣ ΦΑΟΥΛ, ΕΝΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΣΕ ΚΟΜΙΚΣ, Όουεν Κόλφερ και Τζοβάνι Ριγκάνο, 2009, ìôöñ. Ευδοξία Μπινοπούλου Και για µικρότερους αναγνώστες: Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΑΣ ΦΛΟΜΠΕΡ, 2008, µτφρ. Φωτεινή Μοσχή Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΡΑΚΗ, 2008, µτφρ. Φωτεινή Μοσχή Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΥ ΑΓΟΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 2008, µτφρ. Φωτεινή Μοσχή

5 Στην Γκρέις, νεοφερµένη κόρη, εγγονή, ανιψιά και εξαδέλφη

6 ÐÅ ÑÉ Å Ï ÌÅ ÍÁ Πρόλογος Εσπρέσο και µελάσα Το µεγαλύτερο του κόσµου Απόηχοι µαγείας Ο θείος του πιθήκου Και τώρα, σας ανακηρύσσω Εγώ µ εµένα Μιλώντας στα ζώα Μια σαλιωµένη χειραψία Ο πρίγκιπας-βάτραχος Ένας δυστυχισµένος Φάουλ Κουτσουλιές περιστεριού Χαµένη για πάντα Ο µαλλιάς είναι νεκρός Μια τρύπα στον πάγο Να πεθάνουν όλοι οι Φάουλ Μια οµάδα κοµµώτριες Επίλογος

7 ΒΟΡΕΙΑ της ωραίας πόλης του ουβλίνου και σε απόσταση µόλις µιας ώρας βρίσκεται το κτήµα Φάουλ, που τα σύνορά του έχουν αλλάξει ελάχιστα τα τελευταία πεντακόσια χρόνια. Το µέγαρο δεν είναι ορατό από τον κεντρικό δρόµο γιατί το κρύβει ένα άλσος µε βελανιδιές και µια ψηλή πέτρινη µάντρα µε παραλληλόγραµµο σχήµα. Η πύλη είναι από ενισχυµένο χάλυβα και πάνω στις κολόνες υπάρχουν κάµερες. Αν σου επιτρέψουν να διαβείς αυτή τη διακριτικά ηλεκτροφόρα είσοδο, θα βρεθείς σ ένα δρόµο µε ψιλό χαλίκι που ξεδιπλώνεται σε µια έκταση η οποία κάποτε καλυπτόταν από γρασίδι αλλά στην πορεία την άφησαν να εξελιχθεί σε φυσικό κήπο. Όσο πλησιάζεις στο µέγαρο τα δέντρα πυκνώνουν. Τα περισσότερα είναι βελανιδιές κι αγριοκαστανιές, αλ-

8 12 OOYEN KOËÖÅÑ λά ανάµεσά τους υπάρχουν λυγερές φλαµουριές και ιτιές. Μοναδικά σηµάδια ανθρώπινης παρέµβασης είναι ο ξεχορταριασµένος δρόµος και οι λάµπες φωτισµού, που αιωρούνται θαρρείς, αφού δε φαίνονται πουθενά καλώδια ή άλλα µέσα στήριξης. Το Μέγαρο Φάουλ υπήρξε θέατρο πολλών µεγάλων περιπετειών στο πέρασµα των αιώνων. Τα τελευταία χρόνια οι περιπέτειες αυτές είχαν άρωµα µαγείας, αν και τα περισσότερα µέλη της οικογένειας Φάουλ κρατήθηκαν σε άγνοια γι αυτό το γεγονός. εν έχουν ιδέα ότι το επιβλητικό χολ της εισόδου καταστράφηκε ολοσχερώς όταν η φυλή των ξωτικών έστειλε ένα τρολ να πολεµήσει µε τον Αρτέµη, τον πρωτότοκο γιο της οι - κογένειας και εγκληµατική διάνοια. Τότε ήταν δώδεκα ετών. Τώρα όµως οι δραστηριότητες στο Μέγαρο Φάουλ ήταν απολύτως νόµιµες. Στις επάλξεις δεν έκαναν εφόδους οι ειδικές δυνάµεις των ξωτικών. Στο κελάρι δεν κρατούνταν αιχµάλωτοι αξιωµατικοί της αστυνοµίας των ξωτικών. Κανένας κένταυρος δε ρύθµιζε τις συσκευές ακρόασης ή έκανε θερµικές σαρώσεις. Ο Αρ τέµης είχε συνάψει πλέον ειρήνη µε τη φυλή των ξωτικών και είχε δηµιουργήσει αδελφικές φιλίες µε ορισµένα µέλη της. Αν και οι εγκληµατικές του δραστηριότητες είχαν αποφέρει τεράστια κέρδη στον Αρτέµη, του κόστισαν πολύ περισσότερο. Αγαπηµένα του πρόσωπα υπέφεραν, τραυµατίστηκαν ή ακόµη και απήχθησαν εξαιτίας

9 ÁÑÔÅÌÇÓ ÖÁÏÕË: ΤΟ ΠΑΡΑ ΟΞΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 13 των µηχανορραφιών του. Τα τελευταία τρία χρόνια οι γονείς του τον θεωρούσαν νεκρό, ενώ εκείνος πολε- µούσε τους δαίµονες στο υπερπέραν. Όταν επέστρεψε διαπίστωσε έκπληκτος ότι ο κόσµος είχε συνεχίσει να γυρίζει χωρίς εκείνον και τώρα ήταν ο µεγάλος αδελφός δύο δίδυµων αγοριών, του Μπέκετ και του Μάιλς.

10 Ο ΑΡΤΕΜΗΣ καθόταν σε µια µπορντό δερ- µάτινη πολυθρόνα, απέναντι στον Μπέκετ και τον Μάιλς. Η µητέρα του ήταν στο κρεβάτι µε µια ελαφριά γρίπη κι ο πατέρας του στο δωµάτιό της µε το γιατρό, έτσι ο Αρτέµης είχε αναλάβει την ψυχαγωγία των νηπίων. Και τι καλύτερη ψυχαγωγία για τα παιδιά από τη µάθηση; Είχε αποφασίσει να ντυθεί πρόχειρα µε µπλε µεταξωτό πουκάµισο, ελαφρύ γκρι µάλλινο παντελόνι και παπούτσια Γκούτσι. Τα µαύρα του µαλλιά ήταν χτενισµένα προς τα πίσω κι είχε πάρει µια πρόσχαρη έκφραση, που απ ό,τι είχε ακουστά αρέσει στα παιδιά. «Ο Αρτέµης θέλει πιπί του;» αναρωτήθηκε ο Μπέκετ, που καθόταν ανακούρκουδα στο τυνησιακό χαλί φορώντας µόνο ένα φανελάκι µε λεκέδες από γρασίδι, τραβηγµένο ως τα γόνατα. «Όχι, Μπέκετ», είπε κεφάτα ο Αρτέµης. «Προσπα-

11 16 OOYEN KOËÖÅÑ θώ απλώς να δείχνω πρόσχαρος. Αλλά εσύ δε θα πρεπε να φοράς πάνα;» «Πάνα», ρουθούνισε περιφρονητικά ο Μάιλς, που είχε µάθει µόνος του να πηγαίνει στην τουαλέτα από ηλικία δεκατεσσάρων µηνών, φτιάχνοντας µια σκάλα από εγκυκλοπαίδειες για να φτάνει στη λεκάνη. «Όχι πάνα», συµφώνησε κατσουφιασµένος ο Μπέκετ χτυπώντας µια µύγα που είχε παγιδευτεί στις λιγδιασµένες ξανθές µπούκλες του. «Ο Μπέκετ µισεί πάνες». «Πολύ καλά, Μπέκετ», συνέχισε ο Αρτέµης. «Ας βάλουµε προς το παρόν στο ράφι το θέµα της πάνας για ν ασχοληθούµε µε το σηµερινό µάθηµα». «Σοκολάτες στα ράφια», είπε ο Μπέκετ, σηκώνοντας ψηλά το χέρι του για να πιάσει µια φανταστική σοκολάτα. «Ναι, εντάξει. Μερικές φορές υπάρχουν σοκολάτες στα ράφια». «Κι εσπρέσο», πρόσθεσε ο Μπέκετ, που είχε παράξενα γούστα, µεταξύ των οποίων ο εσπρέσο κι η µελάσα. Ει δυνατόν στο ίδιο φλιτζάνι. Μια φορά ο Μπέκετ πρόλαβε να κατεβάσει κάµποσες κουταλιές αυτού του παρασκευάσµατος προτού του το πάρουν µε το ζόρι. Κι ύστερα δεν έκλεισε µάτι για είκοσι οκτώ ώρες. «Μπορούµε να µάθουµε τις καινούργιες λέξεις, Αρτέµη;» ρώτησε ο Μάιλς, που ανυποµονούσε να επιστρέψει σ ένα βάζο µε χώµα στο δωµάτιό του. «Κάνω πειλάµατα µε τον καθηγητή Πρωτεύοντα».

12 ÁÑÔÅÌÇÓ ÖÁÏÕË: ΤΟ ΠΑΡΑ ΟΞΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 17 Ο καθηγητής Πρωτεύων ήταν ένα λούτρινο µα - µουδάκι που συντρόφευε τον Μάιλς όταν έπαιζε το «επιστηµονικό εργαστήριο». Το αγαπηµένο του παιχνίδι περνούσε τον περισσότερο χρόνο του µέσα σε ένα φαρδύ δοκιµαστικό σωλήνα πάνω στο τραπέζι πει λαµάτων. Ο Αρτέµης είχε αναπρογραµµατίσει τη συσκευή οµιλίας της µα µούς έτσι ώστε ν ανταποκρίνεται στη φωνή του Μάιλς µε δώδεκα φράσεις, µεταξύ των οποίων Είναι ζωντανό! Είναι ζωντανό! και Η σηµερινή µέρα θα γραφτεί στην Ιστορία, καθηγητή Μάιλς. «Θα επιστρέψεις σύντοµα στο εργαστήριό σου», είπε επιδοκιµαστικά ο Αρτέµης. Ο Μάιλς ήταν από την ίδια στόφα µ εκείνον, γεννηµένος επιστήµονας. «Λοιπόν, παιδιά. Λέω να µάθουµε σήµερα µερικές φράσεις για το εστιατόριο». «Τα σαγκιλάρια είναι σαν σκουλήκια», είπε ο Μπέκετ, που συνήθιζε να πηδά από το ένα θέµα στο άλλο. Ο Αρτέµης αιφνιδιάστηκε από αυτή την παρατήρηση. Σίγουρα δε συµπεριλαµβάνονταν σκουλήκια στο µενού, αν και θα µπορούσαν κάλλιστα να συµπεριλαµβάνονται σαλιγκάρια. «Ξέχνα τα σκουλήκια». «Να ξεχάσω τα σκουλήκια;» έφριξε ο Μπέκετ. «Για λίγο», τον καθησύχασε ο Αρτέµης. «Μόλις τελειώσουµε το µάθηµα, µπορείς να σκεφτείς ό,τι θέλεις. Κι αν είσαι καλό παιδάκι, µπορεί να σε πάω να δεις τα άλογα».

13 18 OOYEN KOËÖÅÑ Η ιππασία ήταν η µοναδική άσκηση µε την οποία ασχολούνταν ο Αρτέµης. Κι αυτό γιατί την περισσότερη δουλειά την έκανε το άλογο. Ο Μπέκετ έδειξε τον εαυτό του. «Μπέκετ», είπε µε καµάρι, έχοντας ξεχάσει ήδη τα σκουλήκια. Ο Μάιλς αναστέναξε. «Μπουµπού-νας». Ο Αρτέµης είχε αρχίσει να µετανιώνει που κανόνισε αυτό το µάθηµα, αλλά αφού είχε ξεκινήσει ήταν αποφασισµένος να προχωρήσει. «Μάιλς, µη λες τον αδελφό σου µπουµπούνα». «εν πειλάζει, Αρτέµη. Του αλέσει. Είσαι µπουµπούνας, έτσι, Μπέκετ;» «Μπέκετ µπουµπού-νας», συµφώνησε χαµογελαστά ο µικρός. Ο Αρτέµης έτριψε τα χέρια του. «Εντάξει, αδέλφια. Αρχίζουµε. Φανταστείτε ότι καθόσαστε σ ένα καφενείο της Μονµάρτρης». «Στο Παρίσι», είπε ο Μάιλς σιάχνοντας αυτάρεσκα τη γραβάτα που είχε δανειστεί από τον πατέρα του. «Ναι, στο Παρίσι. Και, όσο κι αν προσπαθείτε, δεν µπορείτε να τραβήξετε την προσοχή του σερβιτόρου. Τι κάνετε;» Τα νήπια τον κοίταξαν µε άδειο βλέµµα κι ο Αρτέ- µης αναρωτήθηκε µήπως είχε ανεβάσει υπερβολικά το επίπεδο του µαθήµατος. Ανακουφίστηκε, αν και ξαφνιάστηκε λιγάκι, όταν είδε µια σπίθα κατανόησης στα µάτια του Μπέκετ.

14 ÁÑÔÅÌÇÓ ÖÁÏÕË: ΤΟ ΠΑΡΑ ΟΞΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 19 «Ε λέω στον Μπάτλερ να του κάνει µπουµ-µπουµ- µπουµ στο κεφάλι». Ο Μάιλς εντυπωσιάστηκε. «Συµφωνώ µε τον µπου- µπού-να». «Όχι!» είπε ο Αρτέµης. «Σηκώνεις απλώς το δάχτυλο και λες καθαρά: Ισί, γκαρσόν». «Εσύ τι;» «Τι; Όχι, Μπέκετ, όχι εσύ ισί!» Ο Αρτέµης αναστέναξε. Απελπισία. Σκέτη απελπισία. Και δεν είχε χρησιµοποιήσει ακόµη τις κάρτες µε τις λέξεις ή την καινούργια τροποποιηµένη λέιζερ ράβδο επισήµανσης, που µπο - ρούσε να φωτίσει µια λέξη ή να τρυπήσει κάµποσες χαλύβδινες πλάκες, ανάλογα τι απαιτούσε η περίσταση. «Ελάτε να το πούµε µαζί. Σηκώστε το δάχτυλο και πείτε: Ισί, γκαρσόν. Όλοι µαζί τώρα» Τα πιτσιρίκια έκαναν ό,τι τους είπε, ανυποµονώντας να ευχαριστήσουν τον θεότρελο αδελφό τους. «Ισί, γκαρσόν», είπαν εν χορώ σηκώνοντας τα στρου- µπουλά τους δαχτυλάκια. Κι ύστερα ο Μάιλς ψιθύρισε µε την άκρη του στόµατός του στον δίδυµο αδελφό του: «Αρτέµης µπουµπού-νας». Ο Αρτέµης σήκωσε τα χέρια του. «Παραδίνοµαι. Νικήσατε. Όχι άλλο µάθηµα. Θέλετε να ζωγραφίσουµε;» «Τέλεια», είπε ο Μάιλς. «Θα ζωγραφίσουµε το βάζο µου µε το χώµα». Ο Μπέκετ ρώτησε καχύποπτα: «ε θα µάθω;» «Όχι», είπε ο Αρτέµης ανακατεύοντας τρυφερά τα

15 20 OOYEN KOËÖÅÑ µαλλιά του αδελφού του και µετανιώνοντάς το αµέσως. «ε θα µάθεις τίποτα». «Ωραία. Τώρα ο Μπέκετ είναι χαρούµενος. Να, δες». Ο µικρός έδειξε ξανά τον εαυτό του και συγκεκριµένα το πλατύ χαµόγελο στα χείλη του. Τα τρία αδέλφια ήταν ξαπλωµένα στο πάτωµα, πασαλειµµένα µε µπογιές ως τους αγκώνες, όταν µπήκε στο δωµάτιο ο πατέρας τους. Έδειχνε κουρασµένος από τα νοσηλευτικά του καθήκοντα, αλλά γερός και δυνατός κατά τα άλλα, µε κινήσεις αθλητή παρά το βιο-υβριδικό τεχνητό πόδι του. Στο πόδι υπήρχε ένα επιµηκυ- µένο οστό, προσθετικά από τιτάνιο και εµφυτευµένοι αισθητήρες που επέτρεπαν στα εγκεφαλικά σήµατα του πρεσβύτερου Αρτέµη να το κινεί. Μερικές φορές, στο τέλος της ηµέρας, χρησιµοποιούσε µια θερµοφόρα µε θερµαινόµενο σε φούρνο µικροκυµάτων τζελ για ν ανακουφίσει τη δυσκαµψία, αλλά κατά τα άλλα κινούνταν σαν να ήταν δικό του το καινούργιο πόδι. Ο Αρτέµης σηκώθηκε στα γόνατα, στάζοντας µπογιές. «Παράτησα τα µαθήµατα γαλλικών και παίζω µε τα δίδυµα». Χαµογέλασε σκουπίζοντας τα χέρια του. «Τελικά, είναι πολύ απελευθερωτικό. Ζωγραφίζουµε µε τα δάχτυλα. Για να πω την αµαρτία µου, προσπάθησα να τους εξηγήσω κάποια πράγµατα για τον κυβισµό, αλλά µου πέταξαν µπογιές για τον κόπο µου».

16 ÁÑÔÅÌÇÓ ÖÁÏÕË: ΤΟ ΠΑΡΑ ΟΞΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 21 Ο Αρτέµης πρόσεξε ότι ο πατέρας του δεν ήταν απλώς κουρασµένος. Ήταν ανήσυχος. Άφησε τα δίδυµα και στάθηκε µαζί µε τον πρεσβύτερο Αρτέµη µπροστά στη βιβλιοθήκη που άρχιζε από το πάτωµα κι έφτανε ως το ταβάνι. «Τι συµβαίνει; Χειροτέρεψε η γρίπη της µητέρας;» Ο πατέρας του Αρτέµη στήριξε το χέρι του στην κινητή σκάλα, σηκώνοντας το βάρος του από το τεχνητό πόδι. Η έκφρασή του ήταν παράξενη µια έκφραση που δε θυµόταν να είχε ξαναδεί ο Αρτέµης. Συνειδητοποίησε ότι ο πατέρας του δεν ήταν απλώς ανήσυχος. Ο Αρτέµης Φάουλ ο πρεσβύτερος ήταν φοβισµένος. «Πατέρα;» Ο πρεσβύτερος Αρτέµης έσφιξε µε τόση δύναµη το σκαλοπάτι της σκάλας, ώστε έτριξε το ξύλο. Άνοιξε το στόµα του να µιλήσει κι ύστερα άλλαξε γνώµη. Τώρα άρχισε ν ανησυχεί κι ο Αρτέµης. «Πατέρα, πρέπει να µου πεις». «Φυσικά», απάντησε ο πατέρας του µ ένα ξάφνιασµα, σαν να θυµήθηκε ξαφνικά πού βρισκόταν. «Πρέπει να σου πω» Και τότε κύλησε ένα δάκρυ από τα µάτια του και στάλαξε στο πουκάµισό του, σκουραίνοντας το µπλε ύφασµα. «Θυµάµαι την ηµέρα που γνώρισα τη µητέρα σου», είπε. «Βρισκόµουν στο Λονδίνο, σ ένα πριβέ πάρτι στο

17 22 OOYEN KOËÖÅÑ Άιβι. Σε µιαν αίθουσα γεµάτη καθάρµατα, και το µεγαλύτερο κάθαρµα ήµουν εγώ. Μ άλλαξε, Αρτεµάκη. Μου ράγισε την καρδιά κι ύστερα κόλλησε ξανά τα κοµµάτια. Η Αντζελίν έσωσε τη ζωή µου. Και τώρα» Τον Αρτέµη τον είχαν ζώσει τα φίδια. Το αίµα σφυροκοπούσε τ αφτιά του σαν τα κύµατα του Ατλαντικού όταν σπάνε στην ακτή. «Πεθαίνει η µητέρα, πατέρα; Αυτό προσπαθείς να µου πεις;» Του φαινόταν παράλογη η ιδέα. Εξωφρενική. Ο πατέρας του βλεφάρισε σαν να ξύπναγε από ένα όνειρο. «Όχι αν περνάει από το χέρι των αντρών της οικογένειας, ε, γιε µου; Ήρθε η στιγµή να επιβεβαιώσεις τη φήµη σου». Τα µάτια του πρεσβύτερου Αρτέµη γυάλιζαν από απελπισία. «Θα κάνουµε τα πάντα, παιδί µου. Θα κάνουµε τ αδύνατα δυνατά». Ένα κύµα πανικού κατέκλυσε τον Αρτέµη. Θα κάνουµε τα πάντα; Ηρέµησε, είπε στον εαυτό του. Έχεις τη δύναµη να λύσεις το πρόβληµα. Ο Αρτέµης δεν ήξερε ακόµη όλα τα δεδοµένα, ωστόσο ήταν σίγουρος πως ό,τι κι αν είχε η µητέρα του µπορούσε να το θεραπεύσει µε µια δόση µαγείας των ξωτικών. Κι ήταν ο µοναδικός άνθρωπος στη Γη που είχε στον οργανισµό του αυτή τη µαγεία. «Πατέρα», είπε µαλακά, «έφυγε ο γιατρός;» Προς στιγµήν ο πρεσβύτερος Αρτέµης µπερδεύτηκε

18 ÁÑÔÅÌÇÓ ÖÁÏÕË: ΤΟ ΠΑΡΑ ΟΞΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 23 από την ερώτηση, κι ύστερα θυµήθηκε. «Αν έφυγε; Όχι. Είναι στο χολ. Σκέφτηκα ότι καλό θα ήταν να του µιλήσεις. Μήπως και µου διέφυγε καµιά ερώτηση» Ο Αρτέµης δεν ξαφνιάστηκε ιδιαίτερα όταν βρήκε στο χολ, αντί για τον οικογενειακό γιατρό τους, τον δόκτορα Χανς Σάλκε, κορυφαίο ειδικό της Ευρώπης στις σπάνιες ασθένειες. Ήταν φυσικό να καλέσει ο πατέρας του τον Σάλκε όταν άρχισε να χειροτερεύει η κατάσταση της Αντζελίν Φάουλ. Ο Σάλκε περίµενε κάτω από το φιλιγκράν οικόσηµο των Φάουλ, µε τη δερµάτινη ιατρική τσάντα του ακουµπισµένη δίπλα στα πόδια του σαν γιγάντιο σκαθάρι. Έδενε τη ζώνη ενός γκρίζου αδιάβροχου και µιλούσε στη βοηθό του µε κοφτό τόνο. Όλα πάνω στο γιατρό διαγράφονταν µε κοφτερή ευκρίνεια, από το περίγραµµα των µαλλιών στο µέτωπό του που σχηµάτιζε µια µικρή αιχµή στο κέντρο, ως τις κο - φτές γραµµές της µύτης και των ζυγωµατικών του. ύο οβάλ φακοί γυαλιών µεγέθυναν τα γαλάζια µάτια του Σάλκε και το στόµα του ήταν µια λοξή χαρακιά µε κλίση από τα δεξιά προς τ αριστερά καθώς µιλούσε χωρίς να κουνά σχεδόν καθόλου τα χείλη του. «Όλων των συµπτωµάτων», είπε µε χαρακτηριστική γερµανική προφορά. «Από όλες τις βάσεις δεδοµένων, κατάλαβες;» Η βοηθός του, µια µικροκαµωµένη νεαρή γυναίκα

19 24 OOYEN KOËÖÅÑ µε ακριβό γκρίζο ταγέρ, έγνεφε καταφατικά καθώς πληκτρολογούσε τις οδηγίες στην οθόνη του «έξυπνου» κινητού της. «Και των πανεπιστηµίων;» ρώτησε. «Όλες», επανέλαβε ο Σάλκε τονίζοντας τη λέξη µε µια εµφατική κίνηση. «εν είπα όλες; εν καταλαβαίνεις την προφορά µου; Επειδή είµαι από τη Γερµανία;» «Συγγνώµη, γιατρέ», έκανε ζεµατισµένη η βοηθός. «Φυσικά όλες». Ο Αρτέµης πλησίασε τον δόκτορα Σάλκε απλώνοντας το χέρι του. Ο γιατρός δεν ανταπέδωσε τη χειρονοµία. «Υπάρχει κίνδυνος µετάδοσης, νεαρέ µου», δήλωσε ο γιατρός χωρίς ίχνος απολογίας ή συµπόνιας. «εν έχει διαπιστωθεί ακόµη αν είναι κολλητική η ασθένεια της µητέρας σου». Ο Αρτέµης µάζεψε σε γροθιά τα δάχτυλά του κι έβαλε το χέρι του πίσω από την πλάτη του. Ο γιατρός είχε, φυσικά, δίκιο. «εν έχουµε γνωριστεί, γιατρέ. Έχετε την καλοσύνη να µου περιγράψετε τα συµπτώµατα της µητέρας µου;» Ο γιατρός ξεφύσησε εκνευρισµένος. «Πολύ καλά, νεαρέ µου, αλλά δεν έχω συνηθίσει να συνδιαλέγοµαι µε παιδιά, γι αυτό µην περιµένεις να χρυσώσω το χάπι». Ξάφνου ο Αρτέµης ένιωσε να στεγνώνει ο λαιµός του και ξεροκατάπιε. Να χρυσώσω το χάπι.

20 ÁÑÔÅÌÇÓ ÖÁÏÕË: ΤΟ ΠΑΡΑ ΟΞΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 25 «Η πάθηση της µητέρας σου µπορεί να είναι µοναδική», άρχισε ο Σάλκε, ξαποστέλνοντας τη βοηθό του µ ένα κούνηµα των δαχτύλων του. «Απ ό,τι βλέπω, τα όργανά της βρίσκονται υπό κατάρρευση». «Ποια όργανα;» «Όλα», είπε ο Σάλκε. «Πρέπει να φέρω κάποια µηχανήµατα εδώ από το εργαστήριό µου στο Κολέγιο Τρίνιτι. Όπως είναι προφανές, η µητέρα σου δεν πρέπει να µετακινηθεί. Η βοηθός µου, η Ίµογκεν, η δεσποινίς Μπουκ, θα την παρακολουθεί ώσπου να επιστρέψω. Η δεσποινίς Μπουκ δεν είναι µόνο υπεύθυνη για τις δηµόσιες σχέσεις µου, αλλά και εξαιρετική νοσοκόµα. Χρήσι- µος συνδυασµός, δε συµφωνείς;» Ο Αρτέµης είδε µε την άκρη του µατιού του τη δεσποινίδα Μπουκ να στρίβει βιαστικά σε µια γωνία µουρ- µουρίζοντας στο «έξυπνο» κινητό της. Ευχήθηκε η δη- µοσιοσχεσίτης-νοσοκόµα να επιδείκνυε µεγαλύτερη σιγουριά όταν θα φρόντιζε τη µητέρα του. «Μάλλον. Όλα τα όργανα της µητέρας µου; Όλα;» Του Σάλκε δεν του άρεσε να επαναλαµβάνεται. «Μου θυµίζει τον φυµατώδη λύκο, αλλά σε πιο επιθετική µορφή, σε συνδυασµό µε τα τρία στάδια της νόσου του Λάιµ. Κάποτε µελέτησα µια φυλή του Αµαζονίου µε παρόµοια συµπτώµατα, αλλά όχι τόσο βαριά. Με αυτόν το ρυθµό επιδείνωσης, η µητέρα σου θα πεθάνει σε λίγες µέρες. Ειλικρινά, αµφιβάλλω αν θα προλάβουµε να ολοκληρώσουµε τις εξετάσεις. Χρειαζόµαστε µια θαυµατουργή θε-

21 26 OOYEN KOËÖÅÑ ραπεία και η πολύχρονη πείρα µου µ έχει διδάξει ότι δεν υπάρχουν θαυµατουργές θεραπείες». «Ίσως να υπάρχουν», είπε αφηρηµένα ο Αρτέµης. Ο Σάλκε σήκωσε την τσάντα του. «Εναπόθεσε τις ελπίδες σου στην επιστήµη, νεαρέ µου», τον συµβούλεψε. «Η επιστήµη θα βοηθήσει περισσότερο τη µητέρα σου από κάποια µυστηριώδη δύναµη». Ο Αρτέµης κράτησε ανοιχτή την πόρτα για να περάσει ο Σάλκε και τον κοίταξε καθώς κατέβαινε τα δώδεκα σκαλοπάτια κι έµπαινε στη βίντατζ Μερσέντες-Μπενζ του. Το αυτοκίνητο ήταν γκρίζο σαν τα µολυβιά σύννεφα στον ουρανό. εν υπάρχει χρόνος για την επιστήµη, σκέφτηκε ο Ιρλανδός έφηβος. Η µαγεία είναι η µοναδική επιλογή µου. Όταν γύρισε στο γραφείο του ο Αρτέµης, ο πατέρας του καθόταν στο χαλί και ο Μπέκετ σκαρφάλωνε πάνω του σαν µα µού. «Μπορώ να δω τώρα τη µητέρα;» τον ρώτησε ο Αρτέµης. «Ναι», είπε ο πρεσβύτερος Αρτέµης. «Πήγαινε. ες αν µπορείς να βρεις κάτι. Μελέτησε τα συµπτώµατά της για την έρευνά σου». Την έρευνά µου; σκέφτηκε ο Αρτέµης. Προβλέπω δύσκολες µέρες.

22 ÁÑÔÅÌÇÓ ÖÁÏÕË: ΤΟ ΠΑΡΑ ΟΞΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 27 Κάτω στη σκάλα τον περίµενε ο γιγαντόσωµος σωµατοφύλακάς του, ο Μπάτλερ, φορώντας µια γιαπωνέζικη πανοπλία Κέντο που η ανεβασµένη προσωπίδα της αποκάλυπτε τα τραχιά χαρακτηριστικά του. «Ήµουν στην αίθουσα τζούντο και ξιφοµαχούσα µε το ολογράφηµα», εξήγησε. «Με φώναξε ο πατέρας σου και µου είπε ότι µε χρειάζεσαι αµέσως. Τι συµβαίνει;» «Η µητέρα», εξήγησε ο Αρτέµης καθώς τον προσπερνούσε. «Είναι πολύ άρρωστη. Πάω να δω τι µπορώ να κάνω». Ο Μπάτλερ τον ακολούθησε βιαστικά, µε το θώρακα της πανοπλίας του να κροταλίζει. «Πρόσεχε, Αρτέ- µη. Η µαγεία δεν είναι επιστήµη. εν µπορείς να την ελέγξεις. Αν κάνεις κανένα λάθος, υπάρχει κίνδυνος να χειροτερέψει η κατάσταση της κυρίας Φάουλ». Ο Αρτέµης ανέβηκε την επιβλητική σκάλα κι άπλωσε το χέρι του στο µπρούντζινο πόµολο της κρεβατοκάµαρας, διστακτικά, σαν να ήταν ηλεκτροφόρο. «Φοβάµαι ότι δε γίνεται χειρότερα»

Εικονογράφηση: Κατερίνα Χρυσοχόου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-097-2

Εικονογράφηση: Κατερίνα Χρυσοχόου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-097-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κουβέντες µε τη µαµά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αθηνά Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Κατερίνα Χρυσοχόου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ράνια Μπουµπουρή, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-842-3

Ράνια Μπουµπουρή, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-842-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το σκιουράκι που δεν ήθελε να φάει ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Φαίη Ρετηνιώτη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τα χριστουγεννιάτικα δώρα της Γαβριέλας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Φώτου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Ελληνούλης, το χάρτινο καραβάκι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσηίδα ηµουλίδου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Μάρω Αλεξάνδρου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, αντίτυπα

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, αντίτυπα TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το κόκκινο αυγό της Γαβριέλας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Φώτου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-515-6

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-515-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πρασινοσκουφίτσα και το φλεγόµενο δάσος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μάρω Αλεξάνρου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENGLISH ROSES GOOD-BYE, GRACE? TΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μικρές και Τριανταφυλλένιες Αντίο, Γκρέις; ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Madonna EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Jeffrey Fulvimari ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα

Διαβάστε περισσότερα

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μη φεύγεις ÓÕÃÃÑÁÖÅIÓ: Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Ελίζα Βαβούρη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚ ΑΚ πρρρ! ΝΤΟΪΝ- ΟΪΝ- ΟΪΝ!

ΑΚ ΑΚ πρρρ! ΝΤΟΪΝ- ΟΪΝ- ΟΪΝ! ΑΚ ΑΚ πρρρ! ΝΤΟΪΝ- ΟΪΝ- ΟΪΝ! TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: DO-IT-YOURSELF BOOK Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα: Φτιάξε το δικό

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009

Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009 9 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: DEAR HOUND Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αγαπηµένο µου σκυλάκι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jill Murphy ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Jill Murphy ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Eoin Colfer, 2004 Eικονογράφησης: Tony Ross, 2004. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2008 ÉSBN 978-960-453-418-0. 144 52 Ìåôáìüñöùóç 144 52 Metamorfossi, Greece

Eoin Colfer, 2004 Eικονογράφησης: Tony Ross, 2004. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2008 ÉSBN 978-960-453-418-0. 144 52 Ìåôáìüñöùóç 144 52 Metamorfossi, Greece TITΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE LEGEND OF SPUD MURPHY Από τις Εκδόσεις Puffin, Λονδίνο 2004 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο θρύλος της Φλώρας Φλόµπερ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Eoin Colfer ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Tony Ross METAΦΡΑΣΗ: Φωτεινή Μοσχή

Διαβάστε περισσότερα

Τζένη Θεοφανοπούλου, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN 978-960-496-517-5

Τζένη Θεοφανοπούλου, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN 978-960-496-517-5 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Όλγα, ο Φαλτσέτος και οι άλλοι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Τζένη Θεοφανοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χριστίνα Ζέκκου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώτα Φώτου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-096-5

Γιώτα Φώτου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-096-5 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι διακοπές της Γαβριέλας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Φώτου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Θ αυγό ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Λεµπέσης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Φραγκίσκος-Χρήστος Ράλλης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENGLISH ROSES THE NEW GIRL TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μικρές και Τριανταφυλλένιες Η καινούρια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Madonna EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Jeffrey Fulvimari ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη

Διαβάστε περισσότερα

Φράνση Σταθάτου, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2010 ÉSBN 978-960-453-760-0

Φράνση Σταθάτου, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2010 ÉSBN 978-960-453-760-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τα περιστέρια και ο µαρµάρινος κόσµος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Φράνση Σταθάτου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Sabine Straub ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2013 ÉSBN 978-960-496-835-0

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2013 ÉSBN 978-960-496-835-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Μπουµτριαλαλί µε το κόκκινο λειρί ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Ναταλία Καπατσούλια ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος

Διαβάστε περισσότερα

Μάνια ούκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2012 ÉSBN

Μάνια ούκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο µικρός γρύπας µε τα γαλάζια φτερά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μάνια ούκα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Ινώ Καρέλλα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Roald Dahl Nominee Ltd., Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 1993 Δεύτερη έκδοση: Μάρτιος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Roald Dahl Nominee Ltd., Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 1993 Δεύτερη έκδοση: Μάρτιος 2010, αντίτυπα ÉSBN ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: FANTASTIC MR. FOX Áðü ôéò Åêäüóåéò Puffin Books, 1988 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: O απίθανος κύριος Φοξ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Roald Dahl ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Τόνια Καφετζάκη ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κατσέλης, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-742-6

Γιώργος Κατσέλης, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-742-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η δέκατη τρίτη θεά και τα κλεµµένα γλυπτά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Κατσέλης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ναταλία Καπατσούλια ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Jeff Kinney, 2008 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2009

Jeff Kinney, 2008 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2009 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ 2009 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: RODRICK RULES, BOOK TWO Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Ν. Υόρκη 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 2: Ο Ρόντρικ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πέγκυ Φούρκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Πέγκυ Φούρκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στην Τερηδονούπολη ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Πέγκυ Φούρκα ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μάκης Τσίτας, 2013 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μάκης Τσίτας, 2013 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αχ, αυτοί οι γονείς ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Μάκης Τσίτας ΕΞΩΦΥΛΛΟ EIÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ίρις Σαµαρτζή ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: THE UGLY TRUTH Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 5: Η σκληρή αλήθεια ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Μερκούριος Αυτζής, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008 ÉSBN 978-960-453-340-4

Μερκούριος Αυτζής, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008 ÉSBN 978-960-453-340-4 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Όστρακο στα μαλλιά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μερκούριος Αυτζής ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ κειμενου: Χρυσούλα Τσιρούκη ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος «Eve and Leo Condakes»

Με την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος «Eve and Leo Condakes» TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πολ και η Λάρα ταξιδεύουν ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Erin Taylor ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Λίτσα Ψαραύτη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-632-0

Λίτσα Ψαραύτη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-632-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η µαµά κάνει απεργία ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λίτσα Ψαραύτη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Άγγελος Ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μαργαρίτα Τζαννέτου

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μαργαρίτα Τζαννέτου TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Κοπέρνικος και ο µικρός Άµπακος ÓÕÃÃÑÁÖΕΙΣ: Άγγελος Αγγέλου Έµη Σίνη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μαργαρίτα Τζαννέτου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Μουρίκη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-727-3

Κατερίνα Μουρίκη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-727-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στη Σκουπιδανία ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Κατερίνα Μουρίκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009 ÔÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: CADDY EVER AFTER Aðü ôéò Åêäüóåéò Hodder Children s Books, Λονδίνο 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κάντι, γλυκιά για πάντα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Hilary McKay ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Ντίνα Καρύδη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2010, 9.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-771-6

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2010, 9.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-771-6 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: DOG DAYS Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 4: Σκυλίσια ζωή ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΠΑΙΔΙΚΟΥBIBΛIOY

ΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΠΑΙΔΙΚΟΥBIBΛIOY ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ BIBΛIOY TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ελληνικό Πάσχα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μις Μόλυβ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βίκυ Αυδή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Έλπη Κυργιοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: REINVENTARSE Aπό τις Εκδόσεις Plataforma, Βαρκελώνη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βρες ξανά τον εαυτό σου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Mario Alonso Puig ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θεοδώρα αρβίρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Pearl Morrison, 2007 The moral rights of the author have been asserted.

Pearl Morrison, 2007 The moral rights of the author have been asserted. ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE WAVE TRAVELLER Áðü ôéò Åêäüóåéò Bloomsbury, Ëïíäßíï 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο ταξιδευτής των κυμάτων ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Pearl Morrison ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Μαίρη Γραμμένου

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κατσέλης, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0224-6

Γιώργος Κατσέλης, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0224-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Πειρατές της Καταστροφικής Επιχείρηση «στρογγυλή θεά» ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Κατσέλης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Παναγιώτης Γιάκας ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, 3.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-454-8

Σοφία Παράσχου, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, 3.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-454-8 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Όταν έκλαψε ο Α -Βασίλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Σοφία Παράσχου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Βαρελλά, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN

Αγγελική Βαρελλά, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μήνας µπαίνει, µήνας βγαίνει ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αγγελική Βαρελλά ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

First published in the English language in 2010 by Amulet Books, an imprint of ABRAMS. All rights reserved. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å.

First published in the English language in 2010 by Amulet Books, an imprint of ABRAMS. All rights reserved. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å. TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE WIMPY KID MOVIE DIARY Áðü ôéò Åêäüóåéò Amulet Books, Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα Πώς γυρίστηκε η ταινία ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Φωτεινή Μοσχή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Characters created by Emma Pack. ÊåéìÝíïõ: Susan Bentley, 2006 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Emma Pack, 2006 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007

Characters created by Emma Pack. ÊåéìÝíïõ: Susan Bentley, 2006 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Emma Pack, 2006 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE FAIRIES OF STARSHINE MEADOW IVY AND THE FANTASTIC FRIEND Áðü ôéò Åêäüóåéò Stripes, Ëïíäßíï 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ïé NåñÜéäåò των Ευχών Ç Kισσώ και η φανταστική φιλενάδα ÓÕÃÃÑÁÖÅIÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το λουλουδόπαιδο και άλλες ιστορίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Αιµιλία Κονταίου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr ΣΕΙΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: REINVENTARSE Aπό τις Εκδόσεις Plataforma, Βαρκελώνη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βρες ξανά τον εαυτό σου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Mario Alonso Puig ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θεοδώρα αρβίρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

την κοινωνική συμπεριφορά

την κοινωνική συμπεριφορά ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ την κοινωνική συμπεριφορά ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μεγαλύτερες κουβέντες με τη μαμά ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αθηνά Ανδρουτσοπούλου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Πιλάβιος, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2014 ÉSBN 978-618-01-0480-6

Νίκος Πιλάβιος, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2014 ÉSBN 978-618-01-0480-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Παραµυθάς: παράξενες ιστορίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Νίκος Πιλάβιος ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Στεφανία Ταπτά ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Κωνσταντίνος Πιλάβιος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Θοδωρής Τιμπιλής

Εικονογράφηση: Θοδωρής Τιμπιλής TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Πασχαλοσουπίτσα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος. Λεµπέσης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Θοδωρής Τιµπιλής ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Jeff Kinney, 2007 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008

Jeff Kinney, 2007 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: GREG HEFFLEY S JOURNAL Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Ν. Υόρκη 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα: Τα χρονικά του Γκρεγκ Χέφλι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τρελό µου αµαξίδιο ÓÕÃÃÑÁÖΕΙΣ: Μερκούριος Αυτζής ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Βαρελλά, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN 978-960-496-499-4

Αγγελική Βαρελλά, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN 978-960-496-499-4 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μήνας µπαίνει, µήνας βγαίνει ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αγγελική Βαρελλά ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 3 tales from A NOt-SO-tAlENtED pop StAR Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 3 Ιστορίες από μια όχι και τόσο ταλαντούχα

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μακιγιαρισµένοι φόβοι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γρηγόρης Αρναούτογλου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá ÌáñÜíôç ΣΥΝΘΕΣΗ ÅÎÙÖÕËËÏΥ: ñõóïýëá ÌðïõêïõâÜëá ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2008, αντίτυπα ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2008, αντίτυπα ÉSBN TITΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ΤΗΕ WATER HORSE Από τις Εκδόσεις Random House, Νέα Υόρκη 1990 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο µύθος της λίµνης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Dick King-Smith METAΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Anthony Horowitz, 1983, 2005. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2008 ÉSBN 978-960-453-346-6

Anthony Horowitz, 1983, 2005. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2008 ÉSBN 978-960-453-346-6 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: RAVEN S GATE Aðü ôéò Åêäüóåéò Walker Books, Ëïíäßíï 2005 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πύλη του Γερακιού ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Anthony Horowitz ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Φωτεινή Μοσχή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2010 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011

Rachel Renée Russell, 2010 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 2 tales from A NOt-SO-POPUlAR PARtY GIRl Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 2 Ιστορίες από ένα όχι και τόσο δημοφιλές

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρήστος ηµόπουλος

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρήστος ηµόπουλος TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Χριστούγεννα µε τον Χρήστο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρήστος ηµόπουλος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Χρήστος ηµόπουλος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

του σέλινου Στα πράσα! Ιωάννα Μπουλντούµη, 2011 Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-871-3

του σέλινου Στα πράσα! Ιωάννα Μπουλντούµη, 2011 Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-871-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι περιπέτειες του επιθεωρητή Σέλοκ του σέλινου Στα πράσα! ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ιωάννα Μπουλντούµη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χρήστος ήµος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Dave Barry and Page One, Inc., 2007 Εικονογράφησης: Greg Call, 2007 All rights reserved. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέµβριος 2009 ÉSBN

Dave Barry and Page One, Inc., 2007 Εικονογράφησης: Greg Call, 2007 All rights reserved. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέµβριος 2009 ÉSBN ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: PETER AND THE SECRET OF RUNDOON Aðü ôéò Åêäüóåéò Hyperion Books for Children, Νέα Υόρκη 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πίτερ Παν και το Μυστικό του Ραντούν ÓÕÃÃÑÁÖÅΙÓ: Dave

Διαβάστε περισσότερα

Πέγκυ Φούρκα, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0144-7

Πέγκυ Φούρκα, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0144-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στην Καλλιτεχνούπολη ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Πέγκυ Φούρκα ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, 2015 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2015. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2015

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, 2015 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2015. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2015 2-4 :... TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο φίλος µου ο ύπνος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χρύσα Σπυρίδωνος ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Αγγελική Μόσχου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΜΑΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

PAC-MAN & NAMCO BANDAI Games Inc. Courtesy of NAMCO BANDAI Games America Inc. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέμβριος 2011 ÉSBN 978-960-496-422-2

PAC-MAN & NAMCO BANDAI Games Inc. Courtesy of NAMCO BANDAI Games America Inc. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέμβριος 2011 ÉSBN 978-960-496-422-2 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: CABIN FEVER Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 6: Μέρες πανικού ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2010, 20.000 αντίτυπα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2010, 20.000 αντίτυπα TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αγαπώ θα πει χάνοµαι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Κατερίνα Λελούδη ΣΥΝΘΕΣΗ ÅÎÙÖÕËËÏΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ÃéÜííçò Ñåìïýíäïò, 2008 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008

ÃéÜííçò Ñåìïýíäïò, 2008 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Πέντε µέρες που συγκλόνισαν το σπίτι µας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: ÃéÜííçò Ñåìïýíäïò ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ñõóïýëá Ôóéñïýêç ÅÎÙÖÕËËÏ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χρήστος ήµος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα

Διαβάστε περισσότερα

Rose Cooper, 2012 Εικονογράφησης εξωφύλλου: Rose Cooper, 2012 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2013

Rose Cooper, 2012 Εικονογράφησης εξωφύλλου: Rose Cooper, 2012 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2013 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: SECRETS FROM THE SLEEPING BAG Áðü ôéò Åêäüóåéò Delacorte Press, Νέα Υόρκη 2012 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μυστικά από την κατασκήνωση ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Rose Cooper ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Κασσιανή Μπουλούκου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κατσέλης, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0224-6

Γιώργος Κατσέλης, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0224-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Πειρατές της Καταστροφικής Επιχείρηση «στρογγυλή θεά» ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Κατσέλης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Παναγιώτης Γιάκας ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ιστορίες ποτέ δεν πρέπει να είναι κανείς σίγουρος^ παίζουν διάφορα παιχνίδια Γι αυτό και

Με τις ιστορίες ποτέ δεν πρέπει να είναι κανείς σίγουρος^ παίζουν διάφορα παιχνίδια Γι αυτό και Μανος Κοντολεων 2012 / εκδοςεις Ψυχογιος 2012 ΣΕΙΡΑ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κόκκινο καραβάκι, κόκκινο ποδήλατο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μάνος Κοντολέων ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Μυρτώ εληβοριά ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Μουρίκη, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0142-3

Κατερίνα Μουρίκη, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0142-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στη Βακτηριανία ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Κατερίνα Μουρίκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι. Πέππας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN 978-618-01-0296-3

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN 978-618-01-0296-3 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE POPULARITY PAPERS 4 THE ROCKY ROAD TRIP Áðü ôéò Åêäüóåéò Amulet Books, Νέα Υόρκη 2012 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Ανύπαρκτες 4 Ταξίδι στην Αμερική ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Amy Ignatow ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Μαλβίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Copyright text and illustrations 2006

Copyright text and illustrations 2006 ΣΕΙΡΑ: ΜΙΚΡΗ ΠΥΞΙΔΑ TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DAS HANDBUCH FUR PRINZESSINNEN Από τις Εκδόσεις Carlsen, Αμβούργο 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Χρυσοί κανόνες για πριγκίπισσες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Hilke Rosenboom ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κατσέλης, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος Έντυπη έκδοση ÉSBN Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN

Γιώργος Κατσέλης, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος Έντυπη έκδοση ÉSBN Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το γελαστό µπαλόνι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Κατσέλης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μάρω Αλεξάνδρου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ηµήτρης Χαροκόπος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Loewe Verlag GmbH, Βindlach 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2008 ÉSBN 978-960-453-438-8

Loewe Verlag GmbH, Βindlach 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2008 ÉSBN 978-960-453-438-8 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: VERBOTENE WELT Aðü ôéò Åêäüóåéò Loewe, Γερµανία 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Απαγορευµένος Κόσµος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Isabel Abedi ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Στέλλα Kουνδουράκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

Rose Cooper, 2011 Εικονογράφησης εξωφύλλου: Rose Cooper, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012

Rose Cooper, 2011 Εικονογράφησης εξωφύλλου: Rose Cooper, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: RUMORS FROM THE BOYS ROOM Áðü ôéò Åêäüóåéò Delacorte Press, Νέα Υόρκη 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Φήμες από τις τουαλέτες των αγοριών ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Rose Cooper ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Κασσιανή Μπουλούκου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Down. Πηγή: kosmos/item/ down- syndrome- pos- eipa- ston- gio- mou- pos- exei- syndromo- down

Down. Πηγή:  kosmos/item/ down- syndrome- pos- eipa- ston- gio- mou- pos- exei- syndromo- down Πώς είπα στον 7χρονο γιο μου ότι έχει σύνδρομο Down Πηγή: http://www.eleftheriaonline.gr/ellada- kosmos/item/46859- down- syndrome- pos- eipa- ston- gio- mou- pos- exei- syndromo- down Μερικές εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα.

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα. Τ ην πρώτη μέρα, την είδα να χαμογελάει. Ήθελα αμέσως να τη γνωρίσω. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα τη γνώριζα. Δεν ήμουν ικανή να την πλησιάσω. Πάντα περίμενα τους άλλους να το κάνουν και ποτέ δεν ερχόταν κανείς.

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Roger Crowley, 2008 Χαρτών: András Bereznay. Ðñþôç Ýêäïóç: Aπρίλιος 2010 ÉSBN 978-960-453-702-0

Roger Crowley, 2008 Χαρτών: András Bereznay. Ðñþôç Ýêäïóç: Aπρίλιος 2010 ÉSBN 978-960-453-702-0 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: EMPIRES OF THE SEA THE FINAL BATTLE FOR THE MEDITERRANEAN 1521-1580 Από τις Εκδόσεις FABER AND FABER, Λονδίνο 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι αυτοκρατορίες των θαλασσών Η τελική µάχη για τη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

John Boyne, 2010 Εικόνας εξωφύλλου: Oliver Jeffers, Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2011 ISBN

John Boyne, 2010 Εικόνας εξωφύλλου: Oliver Jeffers, Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2011 ISBN ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: NOAH BARLEYWATER RUNS AWAY Από τις Εκδόσεις David Fickling, Οξφόρδη 2010 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ο Νόα το έσκασε ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: John Boyne ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Λυδία Κολυδά ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Μαργαρίτης, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-002-6

Kυριάκος Μαργαρίτης, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-002-6 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τα Τρύπια Τείχη ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Κυριάκος Μαργαρίτης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Eυδοξία Μπινοπούλου ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Ντ. Άσερ. Εικονογράφηση: Ουίλιαµ Μπράµχολ

Μ. Ντ. Άσερ. Εικονογράφηση: Ουίλιαµ Μπράµχολ Μ. Ντ. Άσερ Εικονογράφηση: Ουίλιαµ Μπράµχολ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: WISE GUY: THE LIFE AND PHILOSOPHY OF SOCRATES Από τις Εκδόσεις Farrar Straus Giroux, Νέα Υόρκη 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Σωκράτης, ο σοφός ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1978 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1978. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Μάρτιος 2012

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1978 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1978. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Μάρτιος 2012 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENORMOUS CROCODILE Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πελώριος Κροκόδειλος ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÅ ÁÓ: Roald Dahl ÅÉ ÊÏ ÍÏ ÃÑÁ ÖÇ ÓÇ: Quentin Blake ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Απίθανα ταξίδια με μαγικά μολύβια

Απίθανα ταξίδια με μαγικά μολύβια ...... Απίθανα ταξίδια με μαγικά μολύβια Στον Ευθύμη και την Κωνσταντίνα. Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος Σελιδοποίηση - Μακέτα εξωφύλλου: Ευθύµης Δηµουλάς 2010 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΡΙΚΗ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα