ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ / PUBLICATIONS. (a) ΒΙΒΛΙΑ / ΒOOKS (i) ΣΥΓΓΡΑΦΗ / AUTHORED BOOKS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ / PUBLICATIONS. (a) ΒΙΒΛΙΑ / ΒOOKS (i) ΣΥΓΓΡΑΦΗ / AUTHORED BOOKS"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ / PUBLICATIONS (a) ΒΙΒΛΙΑ / ΒOOKS (i) ΣΥΓΓΡΑΦΗ / AUTHORED BOOKS 1. (2007), Ποιότητα Υπηρεσιών και ηµόσιο Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, [ Public Service Quality and Public Marketing, Ant. N. Sakkoulas Publications] 2. (2004), Η Επαγγελµατική Εκπαίδευση των ηµοσίων Υπαλλήλων. Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εµπειρία, Έκδοση Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ, (Σε συνεργασία µε Α. Πασσά) [Professional Training for Civil Servants: European and Greek Experience, Editions of the Labour Institute, Greek General Confederation of Labour, ( co-authored with A. Passas)] ii) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (EDITED BOOKS) 3. (2009), (Επιµ), Εθνική ιοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Η Ελληνική Εµπειρία. Εκδόσεις Παπαζήση. (Σε συνεργασία µε Α. Πασσά), [ (Editor), National Administration and European Integration. The Greek Experience, Papazissis Publications, (co-edited with A. Passas)] 4. (2009), (Επιµ), Σχεδιάζοντας και Υλοποιώντας ένα Ολοκληρωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα για τη ηµόσια ιοίκηση. Η Εµπειρία από το έργο «Εκπαίδευση Οργανισµών της Κυπριακής ηµοσίας Υπηρεσίας σε Εξειδικευµένα Θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης , Κυπριακή Ακαδηµία ηµόσιας ιοίκησης. [(Editor), Planning and Implementing an Integrated Training Program for the Public Service. The experience from the project Training on specific EU issues for the Cypriot Public Service , The Cyprus Academy of Public Administration] 5. (2008), (Επιµ), Η Αναδιάρθρωση της Κοινωνικής ιοίκησης σε Τοπικό Επίπεδο, Εκδόσεις Παπαζήση, (Σε συνεργασία µε Ξ. Κοντιάδη) [(Editor), Restructuring

2 Social Administration at the Local Level, Papazissis Publications (co-edited with X. Kontiades)] 6. (1993), (Επιµ.), ιοικητικός Εκσυγχρονισµός, Εκδόσεις Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης, Αθήνα [(Editor) Administrative Modernization, Publication of the Greek National Center of Public Administration] b) ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ (PUBLISHED PAPERS AND BOOK CHAPTERS) i) ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (IN ENGLISH AND FRENCH) 1. (2013), La Convergence Administrative Européenne et l' Administration Publique Grecque, in : [Collectif], Penser la science administrative dans la postmodernité, Mélanges en l honneur du Professeur Jacques Chevallier. Paris Editeur L.G.D.J 2. (2013), Structural, Functional and Cultural Aspects of the Greek Public Administration and their effects on Public Employees Collective Action, Comparative Labor Law & Policy Journal, Vol 34, No 2, pp (2012), La culture administrative a l origine des pratiques anti-déontologiques, in : Kassimi Chrysa (Ed), Ethique et Déontologie dans l Administration Publique Moderne, Actes de Conférence, ENA et NCPLA, Imprimerie Nationale, Athénes, pp 72-78, 4. (2009), A Procedural Model for Public Deliberation in: Tambouris, E., Macintosh, A. (eds.) Electronic Participation, Proceedings οf Ongoing Research, Trauner Verlag, Shriftenreihe Informatik, Band 31, (co-authored with A.Passas). 5. (2006), Modelling Public Administration: Normative Versus Operational Administrative Tradition in EU Member States, in: Burian Alex. Kontiades Xen.,(eds), The Institutional Reforms in the Republic of Moldova in the Context of

3 European Integration, Proceedings, International Conference, Institute of History, State and Law, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Moldova, pp , 6. (2003), Building Domain Models for the (e-) Governance System, Proceedings, International Conference on Politics and Information Systems Technologies and Applications (PISTA '03), 31 Jul.-2 Aug Orlando, Florida, USA. pp , (co-authored with Peristeras V., Tarabanis K) 7. (2003), Towards Integrated Policy Making: Remedying the Public Action Dichotomy Through Information and Communication Technologies and Learning. in: Rosenbaum, Allan, Gajdosova Ludmila (eds), State Modernization and Decentralization. Implications for Education and Training in Public Administration: Selected Central European and Global Perspectives, p.p.12-18, NISPACEE Publications. 8. (2002), Global e-government Survey: Lessons Learned for the Transitional Countries, in: Finlay Jane, Debicki Marek, (eds), Delivering Public Services in CEE countries. Trends and Developments, NISPACEE Publications, p.p , (co-authored with Vasssilios Peristeras) 9. (2003), e-government in Transitional Countries: Bridging the Gap, Πybλuyhα Αgmuhucmpauua, (Publicna Administracia) no 1. pp (in Bulgarian) 10. (2003), e-governance as a Public Policy Framework, UNTC Occasional Papers no. 4, (co-authored with Vassilios Peristeras) 11. (2002), Analyzing e-government as a Paradigm Shift, σε UNTC Occasional Papers no. 1, (co-authored with Vassilios Peristeras and Konstantinos Tarabanis), 12. (1986), Changement Politique et Changement Administratif : La Haute Fonction Publique en Grèce avant et après 1981 in: Chevallier (J), Loschak (D) (eds), La Haute Administration et la Politique, PUF, Paris, 1986 pp ( "Πολιτική

4 Μεταβολή- ιοικητική Μεταβολή Η Ανώτατη ηµοσιοϋπαλληλία στην Ελλάδα πριν και µετά το 1981, σε Chevallier, Jacques Loschak Danielle (Επιµέλεια). Η Ανώτατη ιοίκηση και η Πολιτική, Εκδόσεις PUF, Παρίσι,, σσ ) ii) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (IN GREEK) 13. (2012), «Παράµετροι σχεδιασµού δηµόσιας πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση. Tο πρόβληµα διασύνδεσης µάθησης και εργασίας" σε Μακρυδηµήτρης Α. et. al. (Επιµ.) ιοίκηση και ηµοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσµατικότητα, Νοµιµοποίηση. Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου ιοικητικών Επιστηµόνων, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, σσ (2010), «Το µεθοδολογικό πλαίσιο και τα εργαλεία οργανωτικής ανάλυσης και σχεδιασµού- εφαρµογή στον χώρο της υγείας» σε Ξ. Κοντιάδης Κ. Σουλιώτης (επιµ.), Θεσµοί και πολιτικές υγείας, Εκδόσεις Παπαζήση, σσ (2009), «ιαδικαστική Επάρκεια και ιοικητική Αποτελεσµατικότητα», σε Α. Μακρυδηµήτρης, Λ. Μαρούδας, Μ.-Η. Πραβίτα (Επιµ.), Σύγχρονες τάσεις στη διοικητική επιστήµη: «Νέα ηµόσια ιοίκηση», Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία των Πολιτών, Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου ιοικητικών Επιστηµόνων, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, σσ (2009), «Η Συµπληρωµατικότητα της Ακαδηµαϊκής και της Εργασιακής Μάθησης: Στοιχεία από την Βρετανική και την Ελληνική Εµπειρία», σε Πολύζος Ν. (επιµ) Η Έρευνα και η Εκπαίδευση στη ιοίκηση και τα Οικονοµικά της Υγείας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, Πρακτικά Επιστηµονικού Συµποσίου, Εκδόσεις Παπαζήση, σσ (2009), «Ευρωπαϊκοί Ρυθµοί και Ελληνικοί Τρόποι: Η (Αβέβαιη) Ελληνική Πορεία προς τον (Ασαφή) Ευρωπαϊκό ιοικητικό Χώρο», σε Πασσάς Α., Τσέκος Θ. (Επιµ). Εθνική ιοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Η Ελληνική Εµπειρία, Εκδόσεις Παπαζήση, σσ ,

5 18. (2009), «Ανίχνευση και Ανάλυση των Αναγκών Μάθησης», σε Τσέκος Θ. (Επιµ) Σχεδιάζοντας και Υλοποιώντας ένα Ολοκληρωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα για τη ηµόσια ιοίκηση. Η Εµπειρία από το έργο «Εκπαίδευση Οργανισµών της Κυπριακής ηµοσίας Υπηρεσίας σε Εξειδικευµένα Θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης» , Έκδοση Κυπριακή Ακαδηµία ηµόσιας ιοίκησης, σσ (2009), «Η Εκτίµηση των Επιπτώσεων του Έργου: Η Μεταφορά των Μαθησιακών Αποτελεσµάτων στην Εργασιακή Πράξη», σε Τσέκος Θ. (Επιµ) Σχεδιάζοντας και Υλοποιώντας ένα Ολοκληρωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα για τη ηµόσια ιοίκηση. Η Εµπειρία από το έργο «Εκπαίδευση Οργανισµών της Κυπριακής ηµοσίας Υπηρεσίας σε Εξειδικευµένα Θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης» , Κυπριακή Ακαδηµία ηµόσιας ιοίκησης, σσ (2008), «Οργανωτική Αναδιάρθρωση και Ελεγκτικοί Μηχανισµοί της Κοινωνικής ιοίκησης στην Ελλάδα. Συνοπτική Κριτική Αποτύπωση», σσ , σε Κοντιάδης Ξ. Τσέκος Θ., (Επιµ), Η Αναδιάρθρωση της Κοινωνικής ιοίκησης σε Τοπικό Επίπεδο, Παπαζήσης, σσ (2008), «Ο ιευρυνόµενος Ρόλος των ήµων στην Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής», σε Κοντιάδης Ξ. Τσέκος Θ., (Επιµ), Η Αναδιάρθρωση της Κοινωνικής ιοίκησης σε Τοπικό Επίπεδο, Παπαζήσης, (σε συνεργασία µε Ε. Μπιτσάνη) σσ (2008), «Προτάσεις Πολιτικής: Ζητήµατα Σχεδιασµού και Οργάνωσης των Κοινωνικών ράσεων της Αυτοδιοίκησης», σε Κοντιάδης Ξ. Τσέκος Θ., (Επιµ), Η Αναδιάρθρωση της Κοινωνικής ιοίκησης σε Τοπικό Επίπεδο, Παπαζήσης, (σε συνεργασία µε Ξ. Κοντιάδη), σσ (2008), «Οι Νέες Λειτουργίες των ΟΤΑ στον Σχεδιασµό και την Εφαρµογή ράσεων Κοινωνικής Πολιτικής», σε Κοντιάδης Ξ. Τσέκος Θ., (Επιµ), Η Αναδιάρθρωση της Κοινωνικής ιοίκησης σε Τοπικό Επίπεδο, Παπαζήσης, (σε συνεργασία µε Ξ. Κοντιάδη) σσ 15-34

6 24. (2008), «Η ιαρκής Ελληνική ιοικητική Κρίση: Περί της Μεταρρυθµιστικής Ιδιοµορφίας µιας Μη Βεµπεριανής Γραφειοκρατίας», σε Κοντιαδης Ξ., Ανθοπουλος Χ., (Επιµ)., Κρίση του Ελληνικού Πολιτικού Συστήµατος; Εκδόσεις Παπαζήση, σσ (2008), «Η Ελληνική ιαδροµή προς την Ευρωπαϊκή ιοικητική Σύγκλιση», σε Μαραβεγιας Ν. (επιµ), Η Ελλάδα Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον, Εκδόσεις Θεµέλιο, σ.σ , 26. (2007), «Πολιτισµικές Συνιστώσες της ( υσ) Λειτουργίας του Ελληνικού ιοικητικού Συστήµατος», σε Μακρυδηµήτρης Α., Πραβίτα Μ-Ηλ. (Επιµ.), ιοικητική Θεωρία και Πράξη: ιοίκηση και Κοινωνία, Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου ιοικητικών Επιστηµόνων, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, σσ , 27. (2007), «Η Γνώση ως Συντελεστής Ανάπτυξης. η Περίπτωση της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη», Αρχείο Οικονοµικής Ιστορίας, Ειδική Έκδοση, Ανακοινώσεις Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Οικονοµικής Ιστορίας 3/2006, Τοµ. 2ος, σσ , 28. (2007), «Η Ποιότητα των ιαδικασιών ως Προαπαιτούµενο της Ηλεκτρονικής ιοίκησης», σε (Συλλογικό) ηµόσια ιοίκηση και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. Επιπτώσεις Προοπτικές, Πρακτικά Συνεδρίου, Α Ε Υ-Κοινωνικό Πολύκεντρο 29. (2007), «Εικοσιπέντε Χρόνια Ενωσιακού Βίου της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης», σε Ντάλλης Σωτήρης, (Επιµ.), Η Ευρωπαϊκή Ένωση 50 Χρόνια µετά την Συνθήκη της Ρώµης. Από την ΕΟΚ των 6 στην ΕΕ των 27, Υπουργείο Εξωτερικών-Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασµού, Εκδόσεις Παπαζήση, σς (σε συνεργασία µε Α. Πασσά) 30. (2006), «Οι ιοικητικές Επιπτώσεις της Ελληνικής Ενωσιακής Πορείας», ιεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τχ. 3, σσ , (σε συνεργασία µε Α. Πασσά )

7 31. (2002), «Η Οργάνωση που Μαθαίνει και η ιοίκηση µέσω Αξίων ως Συνιστώσες της Ολικής Ποιότητας», Τετράδια Αυτοδιοίκησης, τχ.1 σσ (2002), «Κράτος και Πληροφορία: Το Σύγχρονο ηµόσιο Μάνατζµεντ µπροστά στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» και την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση», Όραµα Μάθησης, τχ. 1ο, Κυπριακή Ακαδηµία ηµόσιας ιοίκησης, 33. (2001), Η ιοικητική Αναδιάταξη του Τοπικού, σε (Συλλογικό) Αυτοδιοίκηση και Πολιτικό Σύστηµα, Πρακτικά Ηµερίδας, Εταιρεία Πολιτικού Προβληµατισµού Νίκος Πουλαντζάς, σσ (2000), «Τεχνικές ιασφάλισης Ποιότητας και ηµόσια ράση» σε Η ιοίκηση Ολικής Ποιότητας στον ηµόσιο Τοµέα, Νέες Προσεγγίσεις ιαχείρισης, Τετράδια Εργασίας Αρ. 47, Τµήµα ηµόσιας ιοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήµιο, σσ (1999), «Ανάπτυξη Προσωπικού για µια Ανοικτή ηµόσια ιοίκηση: Σε Αναζήτηση µιας Αποτελεσµατικής Στρατηγικής», Επιθεώρηση ιοικητικής Επιστήµης, τχ. 5ο, 36. (1999), «είκτες Παραγωγικότητας και Ποιότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» στο (Συλλογικό) Τοπική Αυτοδιοίκηση και ηµοκρατία: Προβλήµατα και Προοπτικές, Εκδόσεις Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης, σσ (1998), «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ποιότητα Υπηρεσιών. ηµόσια ράση, Τοπικές Κοινωνίες και οι Νέοι Ρόλοι των ΟΤΑ», Τετράδια Αυτοδιοίκησης, Τευχ. 2, σσ (1996), «Η Επιµόρφωση ων ηµοσίων Υπαλλήλων στην Ελλάδα: Απολογισµός και Προοπτικές του Ι Ε», ιοικητική Μεταρρύθµιση, τχ.1, σσ (1995), «Αξιολογικές ιαστάσεις στη ιοίκηση Ολικής Ποιότητας», σε Σιγάλας Ιωακείµ (επιµ.), Εφαρµογές της διοίκησης ολικής ποιότητας στον χώρο

8 της υγείας, Πρακτικά Συνεδρίου, Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Μάνατζερς Υγείας- Ελληνικό Τµήµα, Θεσσαλονίκη, 12/1994, σσ (1995), Το Ανθρώπινο υναµικό της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης: οµο- Λειτουργικές Προϋποθέσεις µιας Αναγκαίας Οργανωτικής Συµµαχίας, Τοπική Αυτοδιοίκηση, τευχ. 1-2, σ.σ (1994), Η Εργασιακή Ηθική ως Παράµετρος της Ολικής Ποιότητας. Από την Εµπειρία της Επιχείρησης στις Προοπτικές της ηµόσιας ιοίκησης σε ιοικητικός Εκσυγχρονισµός, Εκδόσεις Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης, Αθήνα, σσ (1994), "Οι Σχέσεις Κέντρου-Περιφέρειας και η ιοίκηση των Μητροπολιτικών Περιοχών στη Γαλλία" σε (Συλλογικό) Συστήµατα ιοίκησης Μητροπολιτικών Περιοχών, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα σσ (1989), "Ιδιωτικός Χώρος - ηµόσιος Χώρος: Νοµιµοποιητικός Λόγος και Πρακτική". ηµόσιος Τοµέας, τχ. 43, Απρίλης σσ ,"Οι Ανώτατοι ηµόσιοι Υπάλληλοι", ιοικητική Μεταρρύθµιση, τεύχ. 29, Ιανουάριος - Μάρτιος, σσ c) ΕΚΘΕΣΕΙΣ (REPORTS) 45. (2012) Χάρτες Πορείας Βελτίωσης 17 Κλαδικών, Τοπικών και Συλλογικών Συναντήσεων. Παραδοτέα του έργου «Υλοποίηση ολοκληρωµένου µηχανισµού διαβούλευσης διαπραγµάτευσης για την ενεργό συµµετοχή όλων των φορέων εκπροσώπησης εργαζοµένων στη ηµόσια ιοίκηση», φορέας εκτέλεσης: Α Ε Υ-Κοινωνικό Πολύκεντρο. 46. (2009), Ποιότητα ιαδικασιών των Μονάδων Υγείας της 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Παραδοτέο του ερευνητικού έργου µε τίτλο

9 «Αξιολόγηση Μονάδων Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου», Φορέας εκτέλεσης: Επιτροπή Ερευνών ΑΤΕΙ Καλαµάτας. 47. (2004), Προσαρµογή της Κυπριακής ηµόσιας Υπηρεσίας στις Οργανωτικές και Λειτουργικές Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κεφάλαια 4,5 και 6. Μελέτη που εκπονήθηκε από το Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης και το Πανεπιστήµιο Κύπρου για λογαριασµό της Κυπριακής Ακαδηµίας ηµόσιας ιοίκησης 48. (2003), Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστήµατος εικτών Απόδοσης στις ιοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου Κύπρου, 396 σελ. Μελέτη που εκπονήθηκε από οµάδα εµπειρογνωµόνων µε υπεύθυνο έργου τον Θ. Τσέκο για λογαριασµό του Πανεπιστηµίου Κύπρου 49. (1995), Προβλήµατα του Ανθρώπινου υναµικού της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης: Στάσεις των ηµοσίων Στελεχών Έναντι των Υπηρεσιακών υσλειτουργιών, ΕΚ, 59 σελ. 50. (1993), Μελέτη Αναδιάταξης Ροής Εργασίας ήµου Ρόδου, Αθήνα 356 σελ. d) ΙΑΤΡΙΒΗ - ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ (THESΙS & DISSERTATION) 1. (2003), Συγκρότηση και Αναπαραγωγή µιας µη Βεµπεριανής Γραφειοκρατίας. Η Ιστορική Εξέλιξη της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης., ιδακτορική ιατριβή, 434 σελ., Πάντειο Πανεπιστήµιο, 2. (1984), Rationalité et Irrationalité dans l' Administration Hellénique: Recherches sur les Origines d' un Conflit ( Ορθολογισµός και Ανορθολογισµός στην Ελληνική ηµόσια ιοίκηση: Έρευνα στις Ρίζες µιας Σύγκρουσης), - Mémoire DEA, Université d' Amiens, 243 σελ.

10

2. Εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

2. Εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καθηγητής, κ. Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης 1. βιβλία μονογραφίες «Κοινωνική Αειφόρος Ανάπτυξη» Εκδόσεις ΙΩΝ, 2010 Παπακωνσταντινίδης (2008) Η Ανάδυση του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Θ.Ν.ΤΣΕΚΟΥ / CITATIONS

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Θ.Ν.ΤΣΕΚΟΥ / CITATIONS ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Θ.Ν.ΤΣΕΚΟΥ / CITATIONS Αναφορά σε Passas, A.G, Tsekos, T.N (2009): A Procedural Model for Public Deliberation. In: Tambouris, E., Macintosh, A. (eds.) Electronic Participation,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 1 Σύντομο Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη στο Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία. Αργύρης Πασσάς Θεόδωρος Τσέκος ΜΕΛΕΤΕΣ

H ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία. Αργύρης Πασσάς Θεόδωρος Τσέκος ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ H ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία Αργύρης Πασσάς Θεόδωρος Τσέκος 20 ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ H ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001 0030697-8280574 (κινητό) dionysios.moschopoulos@ouc.ac.cy

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001 0030697-8280574 (κινητό) dionysios.moschopoulos@ouc.ac.cy Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: ιονύσης Μοσχόπουλος Όνοµα πατρός Σπυρίδων Έτος και τόπος γέννησης: 1956, Αθήνα ιεύθυνση κατοικίας: Ρούµελης 48, 164 51 Αργυρούπολη Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θέση : Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Διεύθυνση : Πάντειον Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671 Τηλέφωνο - φαξ : 210-9230916 E-mai l : ntatsos@panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210 6774782, 210 3259244. Fax 210 3259209

Τηλ: 210 6774782, 210 3259244. Fax 210 3259209 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βάλια Αρανίτου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: Βάλια Αρανίτου ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: E-Mail: varanitou@pol.soc.uoc.gr και varanitou@esee.gr Οικίας: Κοκκώνη 10 154 52 Π. Ψυχικό Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Δρ. Θεόδωρος Α. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ Τόπος & Ημερομηνία Γέννησης: Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 1966 Διεύθυνση: Ακακίας 24, Τ.Κ. 570 13 Ωραιόκαστρο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνα: (2310) 574066

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke. Χρυσάκης Μανώλης Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο (1976): Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (βαθμός 9 και 2/7 Άριστα ). 2. Master of Arts στα Οικονομικά της Δημόσιας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Αλίνα Χυζ Διεύθυνση Εργασίας: ΤΕΙ Πειραιά Τ.Κ. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τηλέφωνο: 210 5381267 Φαξ: 210 5381281 E-mail: alinahyz@teipir.gr;

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατοµικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδηµαϊκή διδακτική εµπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εµπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 2011

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 2011 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 2011 Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΩΝΥΜΟ: Πανάγου ΟΝΟΜΑ: Βασίλειος ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Γεώργιος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1. Ακαδημαϊκή εξέλιξη - Διδακτική εμπειρία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1. Ακαδημαϊκή εξέλιξη - Διδακτική εμπειρία ΞΕΝΟΦΩΝ Ι.. ΚΟΝΤΙΙΑΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΙΟΥ ΔΙΙΚΑΙΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΙΣΤΗΜΙΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Είμαι Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Επιστηµονικός Συνεργάτης Επισκέπτης Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μπάγκαβος Χρήστος Παναγή Μπενάκη 2-4 114 71 Αθήνα τηλ. : 210/8238492, 6979154911 e-mail: christosbagavos@gmail.com Ημερ. γέν.: 24/03/1966 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Τίτλοι σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος»

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος» ρ. ΖΕΦΗ ΗΜΑ ΑΜΑ Email: zedimadama@yahoo.gr, dimadama@icbss.org ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιδακτορική ιατριβή (PhD) ιδακτορική ιατριβή (PhD) µε θέµα «Οικονοµική Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείρισης» στο Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ. Βιογραφικό σημείωμα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ. Βιογραφικό σημείωμα ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ Βιογραφικό σημείωμα Α) Ιδιότητα: Καθηγητής Β) Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική πολιτική με έμφαση στις εργασιακές σχέσεις Γ) Πεδία επιστημονικού ενδιαφέροντος: Σύγχρονες τάσεις στις εργασιακές

Διαβάστε περισσότερα