Unit 1. Grammar Assumed:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Unit 1. Grammar Assumed:"

Transcript

1 Unit 1 Aesop: Three Instructive Stories Grammar Assumed: Nouns of the 1st and 2nd Declensions Case (nom., gen., dat., acc., voc.) The Article; Predicate and Attributive Position 3rd Person Singular Verbs in -ει 1

2 2 Twenty Greek Stories The Race τὰ γυῖα τῆς χελώνης ἐπισκώπτει ὁ λαγωός. *ἡ δὲ λέγει ἐγὼ τῇ ταχυδρομίᾳ ὁ ἄριστος. ὁ δέ λόγῳ μὲν μόνῳ, νομίζει λέγει ἡ χελώνη, ἔργῳ δ οὔ, καὶ λέγει *ἄγε δ, ὦ φίλε, ἔργῳ γνῶθι. *ἡ δ ἀλώπηξ ἡ δικαιοτάτη 5 καὶ σοφωτάτη κρίνει τὴν νίκην. ἡ μὲν χελώνη οὐ ῥᾳθυμίᾳ ἄρχεται τῆς ὁδοῦ. ὁ δὲ λαγωός, ὅτι λίαν τοῖς γυίοις πιστεύει καὶ τῇ ταχυδρομίᾳ, καθεύδει. μετὰ δὲ χρόνον ὀλίγον ἥκει ἐπὶ τὸ *τέλος, ᾗ εὑρίσκει τὴν χελώνην, ἡ δὲ τῆς νίκης ἔχει τὴν τιμήν. 10 *ὁ λόγος *οὖν ὅτι *τῇ ῥᾳθυμίᾳ *πολλοὺς ἀνθρώπους *ἡ φύσις καταλύει. Vocabulary and Reading Aids: 1 τὸ γυῖον, -ου: limb, leg ἡ χελώνη, -ης: turtle ἐπι-σκώπτει: (verb; like πέμπει & παιδεύει) mocks, laughs at ὁ λαγωός, -οῦ: rabbit *ἡ δὲ: the article here is used as a pron. ( 46, pp ), but he or but she. The article reflects the grammatical gender of its antecedent, not its biological sex, so to what noun does ἡ refer? δέ: (postpositive conj.) but, and. A postpositive conj. follows the first word of its clause (see H&Q Vocabulary Notes on γὰρ pp ) λέγει: (verb) says (cf. λόγος) 2 ἐγώ: (pron.) 1st person nom. sg.; I (am) ἡ ταχυ-δρομία, -ας: race-speed, swiftness at running ἄριστος, -η, -ον: (adj.) best, foremost (see 38, p. 89) μόνος, -η, -ον: single, solo, alone, one 3 νομίζει: (verb) thinks, believes οὐ or οὐκ: (neg. adv.) not; δ for δὲ before a vowel.

3 Un i t 1: Aesop: Three Instructive Stories *ἄγε δέ, ὦ φίλε: but come, friend 4 γνῶθι: (verb) 2nd sg. impv. (a command, see 89, p. 305 and 122, pp ), learn, recognize *ἡ δ ἀλώπηξ: fox 4 5 δικαιοτάτη καὶ σοφωτάτη: most just and most wise 5 κρίνει: (verb) decides, determines, judges ἡ νίκη, -ης: victory μέν: (postpositive conj.) (so) now, on the one hand; often not translated 6 ἡ ῥᾳ-θυμία, -ας: easiness of mind (θυμός), carelessness ἄρχεται: (verb) begins, starts (+ gen.) ὅτι: (conj.) that, because λίαν: (adv.) too (much), excessively 7 πιστεύει: (verb) trusts (+ dat.) καθεύδει: (verb) goes to sleep μετά: (prep. + acc.) after 8 ὁ χρόνος, -ου: time ὀλίγος, -η, -ον: (adj.) small, little; few ἥκει: (verb) arrives, has arrived ἐπί: (prep. + acc.) at, to, onto *τέλος: end, goal, finish line; note this word is neuter, so the ending -ος can be either nom. or acc. case ( 82.2, p. 261). ᾗ: (rel. adv.) where εὑρίσκει: (verb) finds 9 ἔχει: (verb) has, holds, is holding ἡ τιμή, -ῆς: honor, office (i.e., something granted in recognition) 10 *ὁ λόγος: you will need to understand a verb like is here. *οὖν: (postpositive conj.) therefore, then *τῇ: the article, because it marks a noun as definite/specific, often can function like a possessive pron., i.e., her, its, etc. ( 16.4 (5), p. 30). *πολλοὺς: (adj.) m. acc. pl.; many 11 *ἡ φύσις: one s inborn nature κατα-λύει: (verb) destroys, undoes

4 4 Twenty Greek Stories The Statue Seller ξυλίνoυς *Ἑρμείας δημιουργὸς κατασκευάζει καὶ προσφέρει εἰς ἀγορὰν καὶ πωλεῖ. ἐπεὶ δ *οὐδεὶς ὠνητὴς *αὐτὸν παύει, ἐκκαλέσασθαι τοὺς ἀνθρώπους τῆς χώρας ἐθέλει, καὶ λέγει ὅτι ἀγαθοποιὸν θεὸν καὶ τῶν 5 δώρων δωρητικὸν *πιπράσκει. τῶν *δ ἀνθρώπων ἐν ἀγορᾷ τις λέγει πρὸς αὐτόν: ὦ δημιουργέ, καὶ τί τὸν ξύλινoν Ἑρμείαν, εἰ δῶρα πέμπει, πωλεῖς; *ἄμεινόν *γε τῶν κερδῶν παρὰ αὐτοῦ ἀπολαύειν. *ὁ δ ἄνθρωπος διότι ἐγὼ μὲν ταχινῶν κερδῶν δέομαι, αὐτὸς δὲ 10 βραδέως πέμπει τὰς ὠφελίας. Vocabulary and Reading Aids: 1 ξύλινoς, -η, -ον: (adj.) wooden *ὁ Ἑρμείας, -ου: (a statue of) Hermes; this is a masculine 1st declension noun ( 37.2, pp ) so use the adjective to determine the case and number here. ὁ δημιουργός, -οῦ: craftsman, laborer κατα-σκευάζει: (verb) is making, makes, furnishes 2 προσ-φέρει: (verb) is importing, imports πωλεῖ: (verb) is selling, sells ἐπεί: (conj.) when, since, because *οὐδείς: (adj.) m. nom. sg.; no, not any, not a ὁ ὠνητής, -οῦ: buyer, customer, like Ἑρμείας above ( 37.2, pp ) 3 *αὐτὸν: (pron.) 3rd m. acc. sg.; he, him, his; (see 96, p. 317) παύει: (verb) stops (someone) ἐκ-καλέσασθαι: (verb) infin.; to summon 4 ἐθέλει: (verb) wishes or wants to (+ infin.) λέγει: (verb) says ὅτι: (conj.) that, because

5 Un i t 1: Aesop: Three Instructive Stories 5 ἀγαθο-ποιός, -ός, -όν: (adj.) making good (ἀγαθός), bringing good; hence beneficial 5 ὁ δωρητικός, -οῦ: bestower (of + gen.) *πιπράσκει: (verb) is furnishing, furnishes, sells. Note, the lack of a noun or pron. to act as the subject of a verb often means that it has the same subject as the most recent previous verb with the same ending. *δ : (postpositive conj.) but, and (see H&Q pp ), usually signals a change of subject or a new topic. 6 τις: (indef. pron.) m. nom. sg.; one (of + gen.), a, a certain one πρός: (prep. + acc.) to τί: (interrog. conj.) why? 7 εἰ: (conj.) if πωλεῖς: (verb) 2nd sg.; you are selling *ἄμεινον: n. nom. sg.; better, a better thing (you will need to understand a verb here like it is ) *γε: (adv./focus ptcl.) emphasizes the immediately preceding word to develop or focus an idea that was previously presented, by specifying how that idea should be further developed and attaching itself to the word representing that new focus; actually, indeed, in fact, etc. 8 τὸ κέρδος, -ους: gain, profit, benefit παρά: (prep. + gen.) from ἀπο-λαύειν: (verb) infin.; to enjoy (+ gen.). What in this sentence sounds like it would be followed by an infin.? *ὁ δ : when a verb is missing, as here, it should be obvious from the context what verb you will need to supply. What verb seems to be missing here? 9 διότι: (conj.) for, since, because ἐγώ: (pron.) 1st nom. sg., I ταχινός, -ή, -όν: (adj.) quick, fast δέομαι: (verb) 1st sg.; I need (+ gen.) 10 βραδέως: (adv.) slowly ἡ ὠφελία, -ας: profit, advantage, benefit, gain

6 6 Twenty Greek Stories The Ant and the Scarab Beetle ἐν τῇ θερινῇ ὥρᾳ *μύρμηξ διαβαίνει κατὰ τὴν ἄρουραν καὶ καρπὸν συλλέγει, καὶ ἀποθησαυρίζει *ἑαυτῷ τροφὴν *εἰς τὸν χειμῶνα. κάνθαρος δ *αὐτὸν γιγνώσκει καὶ *θαυμάζει, ὅτι *ἐπιπονώτατος, ἐπεὶ παρὰ 5 τὸν καιρὸν μόχθους ἔχει, καὶ τὰ ἄλλα ζῷα τῶν πόνων *ῥᾳστώνην ἄγει. ὁ δὲ μύρμηξ τότε μὲν *ἡσυχίαν ἔχει. ὕστερον δ, ὅτε ὁ χειμὼν ἥκει, καὶ τὸν κόπρον ὁ ὄμβρος ἐκλύει, ὁ κάνθαρος ἥκει πρὸς αὐτόν, ὅτι λιμώττει, καὶ τῆς τροφῆς *μεταλαμβάνειν αἰτεῖ. ὁ δὲ 10 μύρμηξ λέγει πρὸς αὐτόν, ὦ κάνθαρε, εἰ τότε ἕκαστος πονεῖ, ὅτε ὁ μύρμηξ πονεῖ, καὶ οὐκ ὀνειδίζει, οὐ νῦν τροφῆς δεῖται. οὕτως εἰ ἄνθρωπος ἐν τῇ εὐθηνίᾳ τοῦ λοιποῦ οὐ προνοεῖ, ἐν τῇ τῶν καιρῶν μεταβολῇ τὰ μέγιστα 15 δυστυχεῖ. Vocabulary and Reading Aids: 1 θερινός, -ή, -όν: (adj.) summer ἡ ὥρα, -ας: season, right time *μύρμηξ: m. nom. sg.; ant δια-βαίνει: (verb) goes through κατά: (prep. + acc.) down, through(out) ἡ ἄρουρα, -ας: field (i.e., of a farm) 2 ὁ καρπός, -οῦ: fruit, crop; benefit συλ-λέγει: (verb) is gathering, collecting, gathers, collects ἀπο-θησαυρίζει: (verb) puts up, stores *ἑαυτῷ: (reflex. pron.) 3rd person sg.; himself, herself, etc. 3 ἡ τροφή, -ῆς: food, sustenance *ὁ χειμών: winter; εἰς τὸν χειμῶνα: for the winter

7 Un i t 1: Aesop: Three Instructive Stories 7 ὁ κάνθαρος, -ου: scarab, dung beetle *αὐτὸν: (pron.) 3rd m. acc. sg.; he, him, his; (see 96, p. 317) 4 γιγνώσκει: (verb) recognizes, knows *θαυμάζει ὅτι: (verb) is surprised, wonders (that); here aloud *ἐπι-πονώτατος, -η, -ον: (adj.) most troubled by labor or toil; you will need to understand the verb is here. παρά: (prep. + acc.) at, up to; contrary to 5 ὁ καιρός, -οῦ: the right time, season ὁ μόχθος, -ου: toil, hardship ἔχει: (verb) has, holds, gets ἄλλος, -η, -ον: (adj.) other; other than (+ gen.) τὸ ζῷον, -ου: a living thing, beast (as opposed to human or god) ὁ πόνος, -ου: work, labor 6 *ῥᾳστώνην ἄγει: (verb) are at leisure, are at rest; the subject is τὰ ζῷα τότε: (adv.) then, at that time 6 7 *ἡσυχίαν ἔχει: (verb) keeps quiet, keeps his peace, etc. 7 ὕστερον: (adv.) later, after that ὅτε: (conj.) when (cf. τότε above) ὁ κόπρος, -ου: dung (i.e., the beetle s food) 8 ὁ ὄμβρος, -ου: rain, rainstorm ἐκ-λύει: (verb) dissolves, removes 9 λιμώττει: (verb) is hungry/starving *μετα-λαμβάνειν αἰτεῖ: asks to get a share (of + gen.) 11 ἕκαστος, -η, -ον: (pron.) each, every πονεῖ: (verb) works, is toiling ὀνειδίζει: (verb) mock, scold, insult, reproach 12 δεῖται: (verb) needs, lacks, wants (+ gen.), see Appendix p οὕτως: (adv.) so, thus, in this way ἡ εὐθηνία, -ας: abundance, fullness, (being) well off or thriving τὸ λοιπόν, -οῦ: the rest, what s left; hence the future 14 προ-νοεῖ: (verb) thinks ahead, anticipates ἡ μεταβολή, -ῆς: change τὰ μέγιστα: (adv.) most of all 15 δυσ-τυχεῖ: (verb) suffers, fares badly, does poorly

8 8 Twenty Greek Stories Basic Uses of the Genitive Case 1. Attribute Homer s books are old. 2. Separation We ran out of the house. lack/need But I need the benefits quickly. 3. Circumstance We left during the night. + prep. We stood around the fire. cause He died from loneliness. 4. Command, beginning Kyros led the Persians. Basic Uses of the Dative Case 1. Beneficiary/Recipient/Observer indirect object 2. Means instrument manner 3. Place location time respect I got you a dog. I seem sick to the doctor. I was hit by a baseball. We served justly. I slept in my tent. I left Wednesday. I am ugly in spirit.

An Independent Study Guide to Reading Greek

An Independent Study Guide to Reading Greek An Independent Study Guide to Reading Greek SECOND EDITION First published in 1978 and now thoroughly revised, Reading Greek is a best-selling oneyear introductory course in ancient Greek for students

Διαβάστε περισσότερα

Handouts for Students using Chase & Phillips

Handouts for Students using Chase & Phillips 1 Handouts for Students using Chase & Phillips p. 2 Chase & Phillips Greek Vocabulary by Lesson 3 Additions to C & P English-to-Greek Vocabulary 7 Tenses in Indirect Speech. 8 Possessive Pronouns & Adjectives

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

28. Introducing the Greek Cases 29. Gender

28. Introducing the Greek Cases 29. Gender 4 NOUNS OF THE SECOND DECLENSION The primary goal of this lesson is understanding the concept of inflection (word change) in the Greek noun. The inflection of a noun is called a declension. Nouns of the

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS Contents Preface ν Acknowledgements vi Glossary of grammatical terms vii Abbreviations xvii The Greek alphabet and its pronunciation

Διαβάστε περισσότερα

Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1

Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1 Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1 Ancient Greek has a very large vocabulary, and it is long-term challenge to master a useful inventory of words because of dialectical variations, the use

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

Greek Aa Fall 2007. Units 1-11 Review

Greek Aa Fall 2007. Units 1-11 Review Greek Aa Fall 2007 Units 1-11 Review I. Nouns and Adjectives Instructions: Try to fill out the charts below from memory. When you have done as much as you possibly can, then check your answers against

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

Lysias I and Plato s Crito

Lysias I and Plato s Crito Lysias I and Plato s Crito Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Geoffrey Steadman Lysias I and Plato s Crito Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary 1 st edition 2012 by Geoffrey D.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 4. Second Declension Masculine Nouns

Chapter 4. Second Declension Masculine Nouns Chapter 4 Second Declension Masculine Nouns 4.1 Nouns are names for things (book, dog), persons (girl, John), places (field, Paris), qualities (truth). In a sentence, nouns can be used to tell us "who"

Διαβάστε περισσότερα

Homer s Iliad 6 and 22

Homer s Iliad 6 and 22 Homer s Iliad 6 and 22 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Geoffrey Steadman Homer s Iliad 6 and 22 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary First Edition 2012 by Geoffrey D. Steadman

Διαβάστε περισσότερα

SCHWANDT S ARNOLD GREEK PROSE COMPOSITION

SCHWANDT S ARNOLD GREEK PROSE COMPOSITION SCHWANDT S ARNOLD A PRACTICAL INTRODUCATION TO GREEK PROSE COMPOSITION 2 ND UPDATED EDITION BY JOHN SCHWANDT, M.A., SENIOR FELLOW OF NEW SAINT ANDREWS COLLEGE 2005 ORIGINALLY BY THOMAS KERCHEVER ARNOLD,

Διαβάστε περισσότερα

COVER 2010 Dean Deppe

COVER 2010 Dean Deppe COVER 2010 Dean Deppe ii TABLE OF CONTENTS 1. A SUMMARY OF GRAMMATICAL CATEGORIES... 1 I. THE CASES... 1 II. THE FUNCTIONS OF THE ARTICLE... 2 III. THE MEANINGS OF EACH TENSE... 3 IV. THE MOODS... 4 V.

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 156 Matthew 24:45-25:30

Notes on the Greek New Testament Week 156 Matthew 24:45-25:30 Notes on the Greek New Testament Week 156 Matthew 24:45-25:30 Day 776: Matthew 24:45-51 Verses 45-51 Cf. Luke 12:42-46. Verse 45 Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιµος ὃν κατέστησεν ὁ κύριος ἐπὶ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International

Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International 2009 by SIL International 1 Corinthians 1-4: Information Structure & Discourse

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 2 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The 2011 College Greek Exam Report and Analysis

The 2011 College Greek Exam Report and Analysis 44 The 2011 College Greek Exam Report and Analysis Albert Louisiana State University 1 Abstract This article gives an analysis of the results of the third annual CGE as well as a comparison to similar

Διαβάστε περισσότερα

Xenophon s Anabasis IV

Xenophon s Anabasis IV Xenophon s Anabasis IV Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Beta Edition 15 February 2014 This edition has not be throughly proofread yet. There are sure to be errors, obvious and otherwise,

Διαβάστε περισσότερα

Plutarch s. Dialogue on Love. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis

Plutarch s. Dialogue on Love. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis Plutarch s Dialogue on Love An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Plutarch's Dialogue on Love: An Intermediate Greek Reader Greek text

Διαβάστε περισσότερα

Herodotus Histories Book 1

Herodotus Histories Book 1 Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary nd Edition Geoffrey Steadman Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Second Edition 01 by

Διαβάστε περισσότερα

Herodotus Histories Book 1

Herodotus Histories Book 1 Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary nd Edition Geoffrey Steadman Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary nd Edition 01 by Geoffrey

Διαβάστε περισσότερα

Infinitives. Parsing Verbs. Revelation Lesson 21b

Infinitives. Parsing Verbs. Revelation Lesson 21b Person & Number Tense Forms Future Imperfect Perfect Pluperfect 1st I We, Us 2nd You You 3rd He, She, It They Typical Aktionsart Summary Punctiliar Stative Past Past Participle (Verbal Adjective) Mood

Διαβάστε περισσότερα

The 2010 College Greek Exam

The 2010 College Greek Exam 53 The 2010 College Greek Exam Albert Louisiana State University Abstract This article reports on the second annual College Greek Exam (CGE), a national exam for students of ancient Greek, usually given

Διαβάστε περισσότερα

HERODOTUS ON THE TROJAN WAR:

HERODOTUS ON THE TROJAN WAR: P a g e 1 Commentaries on Greek and Latin Literature HERODOTUS ON THE TROJAN WAR: 1.1.0-1.5.4 AND 2.112.1-2.120.5 A new Translation, with Text, Commentary, and Preface by the author By E. H. Campbell Draft

Διαβάστε περισσότερα

CH1 (α, β) GRK 101 AScholtz

CH1 (α, β) GRK 101 AScholtz CH1 (α, β) GRK 101 AScholtz 1. Vocab (a) For this first chapter, students should really do their best to coordinate their homeworks and reading assignments with the vocab lists on pp. 2 & 8. Not really

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 183 Mark 6:21-56

Notes on the Greek New Testament Week 183 Mark 6:21-56 Notes on the Greek New Testament Week 183 Mark 6:21-56 Day 911: Mark 6:21-29 Verse 21 Καὶ γενοµένης ἡµέρας εὐκαίρου ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς µεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις

Διαβάστε περισσότερα