ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»"

Transcript

1 Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ ΘΔΟΥΑΡΗ, 862 ΚΑΒΑΛΑ 2011

2 Ππόλογορ Η είζοδορ ηηρ ηεχνολογίαρ ζηιρ ξενοδοχειακέρ επιχειπήζειρ, ηο ππιν και ηο μεηά. Αξρηθά νη μελνδνρεηαθνί ππάιιεινη ρξεζηκνπνηνύζαλ έλα ρεηξόγξαθν πιάλν θξαηήζεσλ, ην νπνίν απνηεινύληαλ από θύιια κε ζηήιεο θαη γξακκέο θαη πνπ ην θαζέλα θάιππηε έλα κήλα. Σην πιάλν θξαηήζεσλ ινηπόλ ε πξώηε ζηήιε παξνπζίαδε ηα δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ θαη ε πξώηε γξακκή ηηο εκέξεο ηνπ κήλα, ελώ ζην ηέινο ππήξρε κηα ζηήιε παξαηεξήζεσλ. Σηηο γξακκέο ζεκεησλόηαλ ε δέζκεπζε ηνπ δσκαηίνπ γηα ηηο εκέξεο πνπ είραλ γίλεη νη θξαηήζεηο. Η θάζε θξάηεζε ζεκεησλόηαλ κε κνιύβη θαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ πειάηε κε δηαθνξεηηθό ρξώκα. Τν θάζε ρξώκα ππνδνύισλε ηνλ ηύπν ηηο πειαηείαο. Παξαδείγκαηνο ράξε κπιε γηα ηα πξαθηνξεία, θαθέ γηα ηνπο εγρώξηνπο πειάηεο θαη γθξη γηα ηνπο αιινδαπνύο. Πεξλώληαο όκσο ζηε ζύγρξνλε επνρή ζηελ νπνία δνύκε θαη κε βάζε ηελ έθξεμε ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο πνπ αλακθηζβήηεηα έρεη ζπληειεζηεί, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη αξγά ή γξήγνξα ζα επεξεαδόηαλ θαη ν μελνδνρεηαθόο ηνκέαο, ν νπνίνο ζα αλαγθαδόηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ, όπσο θαη έγηλε λα θαηαζηήζεη ηελ ρξήζε ησλ Η/Υ θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ. Έηζη ινηπόλ ζηελ επνρή καο ε δηαρείξηζε ησλ μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ζύγρξνλσλ θαη επέιηθησλ ινγηζκηθώλ παθέησλ ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. 4

3 Ειζαγωγή Τν μελνδνρείν απνηειεί κηα επηρείξεζε κε πνιύκνξθν θαη εππαζέο πξντόλ θαη απαηηείηαη άξηζηε γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ γηα λα επηηεπρζνύλ ηθαλνπνηεηηθά θέξδε. Σήκεξα ινηπόλ νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνύλ ζε έλα ηαρύηαηα εμειηζζόκελν θαη γηα ην ιόγν απηό αβέβαην πεξηβάιινλ θαη θαινύληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα ηηο δηαξθώο απμαλόκελεο απαηηήζεηο ηεο πειαηείαο ηνπο. Σηηο δπζθνιίεο ινηπόλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο επνρήο καο ηόζν ζηελ νξγάλσζε όζν θαη ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα, ηελ απάληεζε έξρεηαη λα ηελ δώζεη ε ηερλνινγία κε ηελ δεκηνπξγία εηδηθώλ ινγηζκηθώλ παθέησλ Η/Υ, ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα θαιύςνπλ ζην έπαθξνλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηόζν ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ όζν θαη ησλ ππνςήθησλ πειαηώλ. Σην πξώην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κηα αλάιπζε όζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, ην ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαη πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπο. Επίζεο, αλαθέξνληαη δηάθνξνη ηύπνη θαη είδε πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ. Σην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ, θαζώο θαη κηα αλάιπζε πνπ αθνξά ηελ ηκεκαηνπνίεζε, ην κέγεζνο, ηελ ηππνινγία θαη ηελ θαηάηαμε ησλ μελνδνρείσλ. Τν ηξίην θεθάιαην ην νπνίν απνηειεί θαη ην θύξην κέξνο ηεο εξγαζίαο αζρνιείηαη κε ηελ κεραλνξγάλσζε θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ. Σην θεθάιαην ινηπόλ απηό, δίλνληαη πιεξνθνξίεο όζνλ αθνξά ην front desk, ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε δσκαηίσλ, ηηο θξαηήζεηο κέζσ internet, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα είδε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία ππάξρνπλ ζηελ αγνξά θαη εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ. Τέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην ύζηεξα από έξεπλα πνπ γίλεηαη παξνπζηάδνληαη θαη αλαιύνληαη ηα πην απνδνηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ μελνδνρείσλ αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη αζηέξσλ. 5

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πξόινγνο. ζει.4 Δηζαγωγή......ζει.5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροθοριακά σζηήμαηα 1.1 Έλλνηα ηωλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ.ζει Σα είδε ηωλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ...ζει Οη ηύπνη ηωλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ...ζει Οη ζρέζεηο κεηαμύ ηωλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ θαη ε έλλνηα ηεο Οινθιήξωζεο.. ζει Σα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα από Λεηηνπξγηθή θνπηά.... ζει Ο Ρόινο ηωλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ... ζει θνπόο ηωλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ... ζει.15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ξενοδοτειακές Μονάδες 2.1 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Ξελνδνρείνπ... ζει Οηθνλνκηθόο θαη θνηλωληθόο ξόινο ηωλ μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεωλ.. ζει Καηάηαμε μελνδνρείωλ....ζει Οη ιεηηνπξγηθέο κνξθέο μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάηωλ... ζει Σππνινγία μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεωλ... ζει Μέγεζνο μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεωλ... ζει Σκεκαηνπνίεζε... ζει Οξγαλωηηθή δνκή ηωλ ηκεκάηωλ ηνπ μελνδνρείνπ... ζει Οξγαλόγξακκα...ζει Οξηδόληηα νξγαλωηηθή αλάπηπμε.....ζει Κάζεηε νξγαλωηηθή αλάπηπμε...ζει Μηθηή Οξγαλωηηθή Αλάπηπμε Μεγάινπ Ξελνδνρείνπ...ζει Γνκή Ξελνδνρεηαθώλ Αιπζίδωλ...ζει ύλζεζε θαη ζεκαζία ηωλ RD (Room Division)... ζει.25 1

5 2.11 Οη θπξηόηεξεο ξνέο πιεξνθνξηώλ ζηα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ. ζει Η θάζεηε επηθνηλωλία. ζει.26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Πληροθοριακά σζηήμαηα Ξενοδοτειακών Μονάδων 3.1 Μεραλνξγάλωζε μελνδνρεηαθώλ κνλάδωλ ζει Ξελνδνρεηαθή εθαξκνγή πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο.. ζει Παξάδεηγκα εθαξκνγήο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζει Ηιεθηξνληθή δηαρείξηζε δωκαηίωλ μελνδνρείωλ ζει Κξαηήζεηο κέζω internet. ζει Η πιεξνθνξηθή ηνπ Front Desk...ζει Οη ελόηεηεο ηνπ Front Office Management...ζει Αλάιπζε πιενλεθηεκάηωλ/ πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ ηεο δπλαηόηεηαο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο δωκαηίωλ..ζει Δηδή πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ... ζει.35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Παροσζίαζη ηων Πληροθοριακών σζηημάηων 4.1 Αιέμαλδξνο Front Office 2 (Λνγηζκηθό Παθέην) ζει Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «Αιέμαλδξνο Hotel Front Office»... ζει Σα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά. ζει Epitome (PMS)... ζει Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «Epitome.NET»... ζει Medalion (PMS)... ζει Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «Medallion PMS»... ζει SingularLogic Hospitality System Hotel. ζει Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «SingularLogic Hospitality System Hotel»... ζει Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «SingularLogic Hospitality System Hotel»... ζει Fidelio Suite 8 (Professional Edition- Resort Edition- Small Business Edition).. ζει.51 2

6 4.6 Opera Property Management System (PMS).. ζει My Fidelio Net.ζει Micros HMS... ζει Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «Micros 9700 HMS»... ζει HotelPlan ζει HotelWorks ζει Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «HotelWorks».. ζει Smart Hospitality Suite 2.2- Front Office ζει Σν Front Office.. ζει Ίξηδα. ζει Οη δπλαηόηεηεο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «Ίξηδα»... ζει Welcome Friendly Hospitality ζει.68 Δπίινγνο...ζει.72 ΔΡΔΤΝΑ... ζει.73 Δηζαγωγή ζει.74 Παξνπζίαζε Απνηειεζκάηωλ ζει.75 πκπεξάζκαηα Έξεπλαο...ζει.109 Βηβιηνγξαθία ζει.113 3

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 1.1 Έλλνηα ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ Έλα ζχλνιν ζπληζησζψλ, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη απφ φληα ή πιηθά κέρξη ηδέεο θαη αμίεο, αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ θαη νξίδνπλ ην ύζηεκα. Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα είλαη έλα νινθιεξσκέλν θαη νξγαλσκέλν ζχλνιν απφ αλζξψπνπο (ρξήζηεο), κεραλέο θαη δηάθνξα κέζα, ην νπνίν ζπληνλίδεη θαη θαηεπζχλεη κε εληαίν ηξφπν ηε δηνίθεζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ππάξρνπζα πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ νη θαηάιιειεο επηρεηξεκαηηθέο ιχζεηο, ηηο νπνίεο απαηηνχλ νη πξνθιήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ. Απνζθνπψληαο ινηπφλ ζηε δεκηνπξγία, ηελ επεμεξγαζία, ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ θαη θπζηθά ζηελ παξνρή δπλαηνηήησλ πξνζπέιαζεο ζ απηέο, ππνζηεξίδνπλ ηηο δηνηθεηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ. Δπνκέλσο, ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα απνηειεί κηα νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ιχζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, αθνχ πξνγξακκαηίδεη θαη ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Με ηνλ φξν «Δπηρείξεζε» 1 ελλνείηαη θάζε κνξθή ηερλεηνχ, αλνηθηνχ, δπλακηθνχ κε έιεγρν ζπζηήκαηνο ην νπνίν: αλ «είζνδν» απαζρνιεί αλζξψπνπο, πιηθά, κεραλέο, ρξήκα, γε, εγθαηαζηάζεηο, ελέξγεηα θαη πιεξνθνξίεο. Γηα ηελ «επεμεξγαζία» ησλ εηζφδσλ ρξεζηκνπνηεί ηηο Λεηηνπξγίεο ηεο. αλ «έμνδν» παξάγεη πξντφληα, ππεξεζίεο, παξνρέο, ζπλεηζθνξέο θαη πιεξνθνξίεο. 1.Αληψλεο Γεκεηξηάδεο, ΓΗΟΗΚΖΖ- ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, Δθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ, 1998 (ζει.31) 6

8 Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο εηζφδνπ ζε έμνδν γίλεηαη κε έλαπζκα ηηο «Δληνιέο», νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο (πειάηεο, θξάηνο θ.ιπ.), κε απνηέιεζκα ηε ξνή πφξσλ απφ ηελ είζνδν πξνο ηελ έμνδν θαη ηε δεκηνπξγία πιεγκάησλ ξνήο πφξσλ. ηφρνο θάζε επηρείξεζεο είλαη ε εηζξνή ρξήκαηνο ζ απηήλ λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε εθξνή απφ απηήλ. Δπεηδή ινηπφλ, ε αγνξά πειαηψλ είλαη ε κφλε ε νπνία πξνθαιεί εηζξνή ρξήκαηνο ζηελ επηρείξεζε, νη πσιήζεηο απνηεινχλ ηελ πξσηαξρηθή επηδίσμε ηεο επηρείξεζεο, ελψ νη είζνδνη θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ πφξσλ πξνζαξκφδνληαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πσιήζεσλ κε γλψκνλα ηνλ θαηά ην δπλαηφλ πεξηνξηζκφ ηεο εθξνήο ρξήκαηνο. 2 Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηεο επηρείξεζεο παξνπζηάδεη φια ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ζπζηήκαηνο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: ρήκα 1.1 Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηεο Δπηρείξεζεο θαη Πεξηβάιινλ 3 Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηεο επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ δηάθνξα ζπζηαηηθά κέξε πνπ νλνκάδνληαη ππνζπζηήκαηα. Απφ επηρεηξεκαηηθή άπνςε, ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηεο επηρείξεζεο απνηειεί κηα νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ιχζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο. Οπζηαζηηθά, ζπληνλίδεη θαη θαηεπζχλεη κε εληαίν ηξφπν ηε δηνίθεζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ππάξρνπζα Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία πξνο ηνλ εληνπηζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιχζεσλ ηηο νπνίεο απαηηνχλ νη πξνθιήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ. Σαπ- 2 & 3.Αληψλεο Γεκεηξηάδεο, ΓΗΟΗΚΖΖ- ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, Δθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ, 1998 (ζει.32 & ζει.129) 7

9 ηφρξνλα νη απαηηήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ κνξθνπνηνχλ αλάινγα ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (βι. ζρήκα 1.2). ρήκα 1.2 Γηνίθεζε, Οξγάλσζε, Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία θαη Πεξηβάιινλ 4 Σέινο, απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε, ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηεο επηρείξεζεο ζπγθξνηείηαη απφ ηκήκαηα ηεο δηνίθεζεο, ηεο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο απφ ηελ επηρείξεζε πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο (βι. ζρήκα 1.3). ρήκα 1.3 Γηνίθεζε, Οξγάλσζε, Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία θαη Π..Δ. 5 4 & 5.Αληψλεο Γεκεηξηάδεο, ΓΗΟΗΚΖΖ- ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, Δθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ, 1998 (ζει.32 & ζει.129) 8

10 1.2 Σα είδε ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ Λφγσ ηνπ φηη ζε θάζε επηρείξεζε ππάξρνπλ δηάθνξεο εηδηθφηεηεο θαη επίπεδα θαη θπζηθά έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε ζπζηεκάησλ. Με βάζε, ινηπφλ, ηελ νξγαλσηηθή ππξακίδα ηεο επηρείξεζεο, έρνπκε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα: ην ηξαηεγηθφ, ην Γηνηθεηηθφ, ην Γλσζηηθφ θαη ην Λεηηνπξγηθφ επίπεδν. ηε ζπλέρεηα ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ππνδηαηξείηαη θαη ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο, πνπ είλαη νη πσιήζεηο θαη ην κάξθεηηλγθ, ε παξαγσγή, ε δηαρείξηζε, ηα νηθνλνκηθά θαη ηέινο νη αλζξψπηλνη πφξνη. Στρατηγικό Επίπεδο Διοικητικό Επίπεδο Γνωςτικό Επίπεδο Λειτουργικό Επίπεδο Κιάδνη Λεηηνπξγίαο Πσιήζεηο & Μάξθεηηλγθ Παξαγσγή Δηαρείξηζε Οηθνλνκηθά Αλζξώπηλνη Πόξνη ρήκα 1.4 Ζ νξγαλσηηθή ππξακίδα ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία θαίλεηαη ε ζρέζε ησλ επηπέδσλ νξγάλσζεο θαη ησλ θιάδσλ ιεηηνπξγίαο. 6 Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα εμππεξεηνχλ φια απηά ηα επίπεδα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ φια απηά ηα νξγαλσηηθά ελδηαθέξνληα. χκθσλα κε ηα ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο νξγαλσηηθήο ππξακίδαο ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ην εξγαζηαθφ πξνθίι ηνπ πξνζσπηθνχ, έρνπκε ηα ηέζζεξα θχξηα είδε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα 6.Αληψλεο Γεκεηξηάδεο, ΓΗΟΗΚΖΖ- ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, Δθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ, 1998 (ζει.32) 9

11 ηεο νξγάλσζεο: Σα πζηήκαηα ηξαηεγηθνύ επηπέδνπ ή ηξαηεγηθά πζηήκαηα, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο καθξνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ. Σα πζηήκαηα Δηνηθεηηθνύ επηπέδνπ ή Γηνηθεηηθά πζηήκαηα, πνπ εμππεξεηνχλ ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηηο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κεζαίσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. Σα πζηήκαηα Γλσζηηθνύ επηπέδνπ ή Γλσζηηθά πζηήκαηα, ππνζηεξίδνπλ ηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε θαη ζθνπφο ηνπο είλαη λα βνεζάλε ηελ εηαηξεία ζηελ αθνκνίσζε ηεο λέαο επηρεηξεκαηηθήο γλψζεο θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Σα πζηήκαηα Λεηηνπξγηθνύ επηπέδνπ ή Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα θαη ηα ιεηηνπξγηθά ζηειέρε, αζρνινχληαη κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κε ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ νξγαληζκνχ. 1.3 Οη ηύπνη ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, φκσο, θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη κε βάζε ηνλ ηχπν πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε νξγαλσηηθφ επίπεδν. Έηζη, φια ηα πξναλαθεξφκελα ζπζηήκαηα αλήθνπλ ζε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο: 1) πζηήκαηα επεμεξγαζίαο πλαιιαγώλ/δνζνιεςηώλ (TPS): Σα πζηήκαηα επεμεξγαζίαο πλαιιαγψλ είλαη ηα βαζηθά επηρεηξεκαηηθά ζπζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ην ιεηηνπξγηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν ηεο επηρείξεζεο. Πξφθεηηαη γηα κεραλνγξαθεκέλα ζπζηήκαηα ηα νπνία εθηεινχλ θαη θαηαγξάθνπλ ηηο ηξέρνπζεο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο (πσιήζεηο, πξνκήζεηεο, κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ, πιεξσκέο, θηι.) πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ιήςε απφθαζεο πεξηνξίδεηαη απφ ζηελά πιαίζηα ηα νπνία έρνπλ πξνθαζνξηζηεί απφ πςειφηεξν νξγαλσηηθφ επίπεδν θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηρείξεζε. 2) Γλσζηηθά πζηήκαηα Εξγαζίαο (KWS): Σα Γλσζηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο εμππεξεηνχλ ην γλσζηηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θαηεγνξία ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ 10

12 πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ παξαγσγή λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη λέαο γλψζεο θαζψο θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ επηρείξεζε. Πξφθεηηαη δειαδή, γηα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ πνπ βνεζάλε ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ αθνκνίσζε ηεο λέαο γλψζεο ζηνλ νξγαληζκφ. 3) πζηήκαηα απηνκαηηζκνύ γξαθείνπ (OAS): Σα πζηήκαηα απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ είλαη ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ, φπσο επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ, ππνζηεξίδνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπληνληζκνχ θαη επηθνηλσλίαο ηνπ ηππηθνχ γξαθείνπ. Σα ζπζηήκαηα γξαθείνπ ζπληνλίδνπλ δηάθνξνπο ππαιιήινπο γξαθείνπ, ππνθαηαζηήκαηα, θαη ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο φπσο ην λα επηθνηλσλνχλ κε πειάηεο, πξνκεζεπηέο, θαη άιινπο νξγαληζκνχο έμσ απφ ηελ εηαηξεία. Δμππεξεηνχλ θη απηά, ην γλσζηηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο ρξήζηεο ησλ δεδνκέλσλ, νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ παξάγνπλ λέεο πιεξνθνξίεο θαη λέα γλψζε, απιά ρξεζηκεχνπλ ζαλ εξγαιεία ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ. 4) Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Δηνίθεζεο (MIS): Σα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο είλαη ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ θπξίσο ηηο ιεηηνπξγίεο πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ, θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Δμππεξεηνχλ ην δηνηθεηηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν, εθνδηάδνληαο ηα κεζαία δηνηθεηηθά ζηειέρε κε θαηεγνξηνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ππφ κνξθή αλαθνξψλ. Απηέο νη αλαθνξέο απνηεινχλ απαληήζεηο ζε πξνθαζνξηζκέλα εξσηήκαηα γεληθνχ ζηαηηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη εθδίδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 5) πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (DSS): Σα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ ζπλδπάδνπλ δεδνκέλα θαη εμειηγκέλα αλαιπηηθά κνληέια ή εξγαιεία αλάιπζεο δεδνκέλσλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε έθηαθηα ζέκαηα. Δμππεξεηνχλ θαη απηά ην δηνηθεηηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν ηεο επηρείξεζεο. ηφρνο ηεο χπαξμεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο ιήςεο απφθαζεο απφ ηα κεζαία δηνηθεηηθά ζηειέρε. 11

13 6) πζηήκαηα Τπνζηήξημεο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο/ πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Δηνίθεζεο (ESS) Σα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Γηνίθεζεο είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ πεξηπηψζεηο ιήςεο εθηάθησλ απνθάζεσλ κε ηε βνήζεηα πξνεγκέλσλ γξαθηθψλ θαη επηθνηλσληψλ. Φηιηξάξνπλ, ζπλνςίδνπλ, θαη παξαθνινπζνχλ θξίζηκα δεδνκέλα, δίλνληαο έκθαζε ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Δμππεξεηνχλ ην ζηξαηεγηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν θαη επηηξέπνπλ ζηα επηηειηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο. αλ είζνδν ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα απφ ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηηο εμφδνπο ησλ MIS θαη DSS. 1.4 Οη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη ε έλλνηα ηεο Οινθιήξσζεο Κάζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζρεδηάδεηαη γηα λα ηθαλνπνηεί κηα θαηεγνξία δηνηθεηηθψλ απαηηήζεσλ αλεμάξηεηα απφ ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο απαηηήζεσλ. Οη δηάθνξνη ηχπνη ησλ ζπζηεκάησλ ελφο νξγαληζκνχ έρνπλ αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο. Σα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ (TPS) είλαη ζπλήζσο ε θχξηα πεγή δεδνκέλσλ γηα ηα άιια ζπζηήκαηα, ελψ ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο δηνίθεζεο (ESS) είλαη θπξίσο απνδέθηεο δεδνκέλσλ απφ ηα ζπζηήκαηα θαησηέξνπ επηπέδνπ. ηνπο άιινπο ηχπνπο ζπζηεκάησλ κπνξεί λα γίλεηαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ. Δπίζεο, είλαη δπλαηφ λα αληαιιάζζνληαη δεδνκέλα θαη κεηαμχ ζπζηεκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθνχο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο. Ζ κεηαηξνπή ησλ αλεμάξηεησλ απηψλ ζπζηεκάησλ ζε νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα νλνκάδεηαη νινθιήξσζε. ηφρνο ηεο νινθιήξσζεο είλαη λα δεκηνπξγνχληαη ηα νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζην ζχλνιν ησλ δηνηθεηηθψλ απαηηήζεσλ. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο νινθιήξσζεο είλαη πάξα πνιιά κε βαζηθφηεξν ην φηη ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλνχλ άκεζα κεηαμχ ηνπο κε απφιπηε ελαξκφληζε εηζφδσλεμφδσλ θαη νη πιεξνθνξίεο ξένπλ εχθνια κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ νινθιήξσζε φκσο έρεη νηθνλνκηθφ θφζηνο, ελψ ε νινθιήξσζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα θαη πνιχπινθε. 12

14 Γηα ην ιφγν απηφ ινηπφλ, πξέπεη ν θάζε νξγαληζκφο λα ζηαζκίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ γηα νινθιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο δπζθνιίεο αλάιεςεο ηεο πξνζπάζεηαο νινθιήξσζεο ζε κεγάιε θιίκαθα αθνχ δελ ππάξρεη έλα «κνλαδηθφ» ζσζηφ επίπεδν νινθιήξσζεο. ην παξαθάησ ζρήκα, παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη δηάθνξνη ηχπνη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ελφο νξγαληζκνχ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο: ρήκα 1.5 Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ Σα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα από Λεηηνπξγηθή θνπηά Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ηελ νπνία εμππεξεηνχλ ζε ζπλδπαζκφ θπζηθά θαη κε ην επίπεδν ηεο νξγάλσζεο. Σα ζπζηήκαηα ινηπφλ πνπ ππνζηεξίδνπλ θάζε κηα απφ ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο είλαη ηα εμήο: πζηήκαηα πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ Σα ζπζηήκαηα πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ είλαη ηα ζπζηήκαηα ηα νπνία 7. Kenneth C.Laudon, Jane P.Laudon, ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ, Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο, 2005 (ζει.51) 13

15 βνεζάλε ηελ εηαηξεία λα πξνζδηνξίζεη ηνπο πειάηεο- ζηφρνπο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηεο, λα αλαπηχμεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο, λα πξνσζήζεη απηά ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, λα ηα πνπιήζεη θαη ηέινο, λα παξέρεη ζπλερή ππνζηήξημε ζηνπο πειάηεο. πζηήκαηα θαηαζθεπήο θαη παξαγσγήο Σα ζπζηήκαηα θαηαζθεπήο θαη παξαγσγήο αζρνινχληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη κε ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ηεο παξαγσγήο. πζηήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ινγηζηεξίνπ Σα ζπζηήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ινγηζηεξίνπ είλαη ζπζηήκαηα κε ηα νπνία παξαθνινπζνχληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο. πζηήκαηα αλζξσπίλσλ πόξσλ Σα ζπζηήκαηα αλζξσπίλσλ πφξσλ ππνζηεξίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηελ ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία θαη ηέινο ππνζηεξίδνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ακνηβψλ θαη αλάπηπμεο ζηαδηνδξνκηψλ. 1.6 Ο Ρόινο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ Tα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζπιιέγνπλ, απνζεθεχνπλ, κεηαδίδνπλ θαη επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα γηα ηελ παξνρή ρξήζηκσλ, νινθιεξσκέλσλ θαη έγθαηξσλ πιεξνθνξηψλ φπνπ είλαη απηφ απαξαίηεην. Υξεζηκνπνηνχληαη ινηπφλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο: Γηα ηαρχηαηε θαη αθξηβή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ Λφγσ κεγάιεο απνζεθεπηηθήο ηθαλφηεηαο Σαρχηαηε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπνζεζηψλ Άκεζε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα αληιήζεη ε επηρείξεζε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο Λφγσ δπλαηφηεηαο ζπληνληζκνχ αηφκσλ, νκάδσλ θαη νξγαληζκψλ Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ απνθάζεσλ πνπ ζα ιεθζνχλ απφ ηελ επηρείξεζε Γηα απηνκαηνπνίεζε θαη βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ξνψλ εξγαζηψλ 14

16 Γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πνιχηηκσλ δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο Γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 1.7 θνπόο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε επηβίσζεο ηεο επηρείξεζεο κέζα ζ έλα νινέλα απμαλφκελν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. πληζηνχλ ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο Γηνίθεζεο θάζε ζχγρξνλεο επηρείξεζεο. 8 ηφρνο ηνπο, είλαη ε ππνζηήξημε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ φισλ ησλ επηπέδσλ ζηε ιήςε έγθαηξσλ θαη θαηά ην δπλαηφλ θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνθάζεσλ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, ε ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη θπζηθά ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κε ηελ, θαηά ην δπλαηφλ, ηαρχηεξε θαη νινθιεξσκέλε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ παξαγσγή ζθαηξηθήο πιεξνθφξεζεο ε νπνία θαιχπηεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ινηπφλ, είλαη νξγαλσκέλα ζχλνια ηα νπνία απνηεινχληαη απφ πέληε βαζηθά ζηνηρεία. Απφ ηνπο αλζξψπνπο, ην ζχλνιν δειαδή, ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη ζ απηά ζε δηάθνξνπο ξφινπο φπσο ρξήζηεο, δηαρεηξηζηέο θ.η.ι., ηηο δηαδηθαζίεο ή αιιηψο ην ζχλνιν ησλ νδεγηψλ γηα ηε ρξήζε θαη ηνλ ζπλδπαζκφ φισλ ησλ ζηνηρείσλ ππνδνκήο ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, ηε βάζε δεδνκέλσλ, ην ινγηζκηθφ (software), ηνλ πιηθφ εμνπιηζκφ (hardware) θαη ηέινο ην δίθηπν. Έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα βνεζάεη ζηνλ έιεγρν, ζην ζπληνληζκφ, ζηελ αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. Κάζε Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο απηψλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα επεμεξγάδεηαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο κε απνηέιεζκα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ. 8.Αληψλεο Γεκεηξηάδεο, ΓΗΟΗΚΖΖ- ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, Δθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ, 1998 ζει. 15

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ξελνδνρεηαθέο Μνλάδεο 2.1 Ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Ξελνδνρείνπ Σα μελνδνρεία είλαη νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο θχξην πξντφλ είλαη νη παξνρέο ππεξεζηψλ, φπσο είλαη ε δηακνλή, ε δηαηξνθή, ην κπαξ θαη θπζηθά ε εμππεξέηεζε πειαηψλ. Αθξηβέζηεξα, σο μελνδνρείν νξίδνπκε ηελ επηρείξεζε, ε νπνία ελνηθηάδεη θαηαιχκαηα θαη πξνζθέξεη δηάθνξα ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα, ηα νπνία έρνπλ σο ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ θηινμελνχκελσλ. 2.2 Οηθνλνκηθόο θαη θνηλσληθόο ξόινο ησλ μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ Σα μελνδνρεία απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο κηαο ρψξαο, δηφηη ρσξίο ηελ χπαξμή ηνπο δελ είλαη δπλαηή ε δηακνλή ησλ ηνπξηζηψλ. Δπίζεο, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο απνξξνθνχλ κεγάιν κέξνο ηεο ηνπηθήο πξσηνγελνχο παξαγσγήο, αιιά ζπλάκα είλαη θαη ζεκαληηθνί πειάηεο βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ αλάπηπμε άιισλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Σα μελνδνρεία είλαη δηαζθνξπηζκέλα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, ζπκβάιινληαο κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ζηελ απνθέληξσζε ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. Αθφκε είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ησλ πφξσλ ηεο θαηά πεξηνρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 16

18 2.3 Καηάηαμε μελνδνρείσλ Σα μελνδνρεία ηα θαηαηάζζνπκε ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αζηέξσλ. Ζ θαηάηαμε εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηηο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαζψο θαη ην επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Δθφζνλ ινηπφλ ιεθζνχλ ππφςε νη παξάγνληεο απηνί, ηα μελνδνρεία βαζκνινγνχληαη κε έλα ζχζηεκα κνξίσλ, ην νπνίν θαζνξίδεη ζε πνία θαηεγνξία απφ ηηο ηέζζεξηο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ. 2.4 Οη ιεηηνπξγηθέο κνξθέο μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ Οη ιεηηνπξγηθέο κνξθέο μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ νξίδνληαη σο εμήο: Ξενοδοσεία κλαζζικού ηύπος: ηα μελνδνρεία θαηαηάζζνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο αζηέξσλ (5 αζηέξσλ έσο θαη 1αζηέξα). Ξενοδοσεία ηύπος motel: ηα μελνδνρεία απηά θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο (3 αζηέξσλ θαη 4 αζηέξσλ) θαη ηα ζπλαληάκε επί νδηθψλ αξηεξηψλ κεγάιεο θπθινθνξίαο. Ξενοδοσεία ηύπος επιπλωμένων διαμεπιζμάηων: ηα μελνδνρεία θαηαηάζζνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο αζηέξσλ (5 αζηέξσλ έσο θαη 1αζηέξα). Πεξηιακβάλνπλ δηακεξίζκαηα ηα νπνία δηαζέηνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο έλαλ, δχν ή θαη πεξηζζφηεξνπο θχξηνπο ρψξνπο. Ξενοδοσεία κλαζζικού ηύπος και επιπλωμένων διαμεπιζμάηων: θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 4 αζηέξσλ θαη 5 αζηέξσλ. Δίλαη μελνδνρεία κηθηνχ ηχπνπ, δειαδή ην κέγεζφο ηνπο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 300 δσκάηηα. 2.5 Σππνινγία μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ Σα μελνδνρεία δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλαιφγσο: 1) Με ηο είδορ ηηρ πελαηείαρ ζε: Γηεξρφκελσλ πειαηψλ Μαδηθνχ ηνπξηζκνχ Ξελνδνρεία καθξάο δηακνλήο Ξελνδνρεία νηθνγελεηαθνχ ηνπξηζκνχ 17

19 Ξελνδνρεία (ηνπξηζηηθά) γηα κφλνπο Ξελνδνρεία (ηνπξηζηηθά) γηα δεπγάξηα Ξελνδνρεία γπκληζηψλ 2) Με ηο σπόνο λειηοςπγίαρ ηοςρ ζε: πλερνχο ιεηηνπξγίαο Δπνρηθήο ιεηηνπξγίαο 3) Με ηον ηόπο εγκαηάζηαζηρ ηοςρ ζε: Αζηηθά μελνδνρεία Παξαζεξηζηηθά μελνδνρεία Ξελνδνρεία παξαρείκαζεο Ξελνδνρεία ζπγθνηλσληαθψλ θέληξσλ Ξελνδνρεία ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ Ξελνδνρεία ηακαηηθψλ πεγψλ 4) Με ηιρ παπεσόμενερ ανέζειρ: Σνπξηζηηθά μελνδνρεία (πνιπηειείαο Α,Β,Γ ηάμεο) Λατθά μελνδνρεία (Γ θαη Δ ηάμεο καθξά δηακνλή δηεξρνκέλσλ) Παλζηφλ θαη Ξελνδνρεία clubs 5) Με ηα πποζθεπόμενα αγαθά: Απιήο εθκεηάιιεπζεο χλζεηεο εθκεηάιιεπζεο 6) Με ηιρ κηιπιακέρ εγκαηαζηάζειρ Πνιπψξνθα Γηάηαμεο πηεξχγσλ Αλεμάξηεησλ νηθηζκψλ (bungalows) Μηθηά 18

20 2.6 Μέγεζνο μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ ηελ Διιάδα χζηεξα απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη έρεη δηαπηζησζεί φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ δηαζέηνπλ ιηγφηεξεο απφ 100 θιίλεο. Απηφκαηα νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα μελνδνρεία κηθξνκεζαίνπ κεγέζνπο απνηεινχλ ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο βηνκεραλίαο ηεο θηινμελίαο. Σν ζχλνιν ησλ δσκαηίσλ ή θιηλψλ είλαη απηφ πνπ νξίδεη ηελ δπλακηθφηεηα ελφο μελνδνρείνπ θαη ε ζρέζε ησλ θαηεηιεκκέλσλ δσκαηίσλ πξνο ηελ δπλακηθφηεηα γηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν νλνκάδεηαη πιεξφηεηα. Σαμηλόκεζε ησλ μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ θαηά δπλακηθόηεηα 9 Α/Α Μέγεζνο Αξηζκόο Αξηζκόο Πνζνζηό μελνδνρείνπ δσκαηίσλ μελνδνρείσλ μελνδνρείσλ 1 Οηθνγελεηαθφ % 2 Μηθξφ % 3 Μεζαίν % 4 Μεγάιν % ύλνιν % 2.7 Σκεκαηνπνίεζε Σν μελνδνρείν, φπσο θαη θάζε άιιε επηρείξεζε, κπνξεί λα εμεηαζηεί σο ζύζηεκα, δειαδή σο έλα ζύλνιν αιιειεμαξηεκέλσλ ηκεκάησλ πνπ απνηεινύλ κηα νιόηεηα. Σα ηκήκαηα ελφο μελνδνρείνπ δηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο νη νπνίεο είλαη: Τμήμαηα εκμεηάλλεςζηρ: νλνκάδνληαη ηα ηκήκαηα ηα νπνία δεκηνπξγνχλ έζνδα γηα ην μελνδνρείν (bar, restaurant θιπ). Τμήμαηα ςποζηήπιξηρ: νλνκάδνληαη ηα ηκήκαηα ηα νπνία ζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνεγνχκελσλ ηκεκάησλ. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ηα ηκήκαηα ππνζηήξημεο ρσξίδνληαη θαη απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο ζε δπν ππνθαηεγνξίεο πνπ είλαη: 9.πεγή Ξ..Δ.Δ(Μάηνο 2000), απφ ην πεξηνδηθφ ηνπ Η.Σ.Δ.Π. Οη ειιεληθέο Μηθξέο θαη Μεζαίεο Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, Γξεγφξεο Θ.Παπαλίθνο. 19

21 Τα ημήμαηα ςπηπεζιών ππορ ηοςρ πελάηερ: ηα ηκήκαηα δειαδή πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο δεκηνπξγψληαο έλα θιίκα νηθεηφηεηαο αζθάιεηαο θαη άλεζεο. Σέηνηα είλαη ην ηκήκα ππνδνρήο, ην ηκήκα αζθάιεηαο θαη ην ηκήκα ζπληήξεζεο. Τα ημήμαηα ςπηπεζιών ππορ ηην επισείπηζη: δειαδή ηα ηκήκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη κηα επηρείξεζε Ξελνδνρείν ΣΜΗΜΑΣΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ Σκήκα Τπλνδσκαηίσλ Σκήκα Δζηηαηνξίσλ Σκήκα Δθδειψζεσλ Σκήκα Room Service Σκήκα Μπαξ Σκήκα Σειεθσλείνπ Λνηπά ηκήκαηα φπσο γθαξάδ, θαηαζηήκαηα πψιεζεο δηαθφξσλ εηδψλ, ελνηθίαζε αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ θιπ. ΣΜΗΜΑΣΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ Σκήκαηα ππεξεζηώλ πξνο ηνπο Πειάηεο Σκήκα Κξαηήζεσλ Σκήκα Τπνδνρήο Σκήκα Θπξσξείνπ Σκήκα Σακείνπ Σκήκα ηήξεζεο Λνγαξηαζκψλ Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ Σκήκα Φπραγσγίαο θαη Άζιεζεο Πειαηψλ Σκήκα Αζθαιείαο Σκήκα πληήξεζεο Σκήκαηα ππεξεζηώλ πξνο ηελ Επηρείξεζε Γηεχζπλζε Λνγηζηήξην Σκήκα Πσιήζεσλ θαη Marketing Σκήκα Γηαρείξηζεο θαη εζσηεξηθψλ ειέγρσλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ρήκα 2.1 Σα ηκήκαηα ηνπ Ξελνδνρείνπ Γεκήξεο Λαινχκεο.hotel management-δηνίθεζε Ξελνδνρείσλ 20

22 2.8 Οξγαλσηηθή δνκή ησλ ηκεκάησλ ηνπ μελνδνρείνπ Ζ νξγαλσηηθή δνκή, σο επί ησλ πιείζηνλ, καο πεξηγξάθεη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο, επζχλεο θαη ηεξαξρηθήο επηθνηλσλίαο. Ζ δνκή φκσο απηή αλ εμεηαζηεί δπλακηθά, καο πεξηγξάθεη θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ απηψλ Οξγαλόγξακκα Σν μελνδνρείν απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν αιιεινεμαξηεκέλσλ ηκεκάησλ, φπνπ ην θαζέλα απνηειεί έλα ζχλνιν νκαδνπνηεκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Ο θαηακεξηζκφο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα απνηππσζεί ζε έλα ηχπν δηαγξάκκαηνο ην νπνίν νλνκάδεηαη οπγανόγπαμμα. Σν νξγαλφγξακκα απνηειείηαη απφ θνπηηά θαη γξακκέο. Πξφθεηηαη γηα κηα θσηνγξαθία ησλ ηεξαξρηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ γξακκψλ επηθνηλσλίαο πνπ ζεσξεί ε δηνίθεζε φηη δηακνξθψλνπλ ηε δνκή ηεο επηρείξεζεο Οξηδόληηα νξγαλσηηθή αλάπηπμε Οξηδφληηα δηαξζξψλνληαη ηα ηκήκαηα (νη ιεηηνπξγίεο) πνπ έρεη κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα. Έηζη θάζε ηκήκα ην νπνίν ηνπνζεηείηαη δίπια ζε έλα άιιν ηκήκα έρεη δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα (ρήκα 2.2). ρήκα 2.2 Οξηδφληηα Οξγαλσηηθή Αλάπηπμε 11 Σκήκα Τπνδνρήο Δπηζηηηζηηθά ηκήκαηα Σκήκα νξφθσλ Λνγηζηήξην 11.Γεκήξεο Λαινχκεο.hotel management-δηνίθεζε Ξελνδνρείσλ 21

23 2.8.3 Κάζεηε νξγαλσηηθή αλάπηπμε Ζ θάζεηε νξγαλσηηθή αλάπηπμε έρεη σο ζηφρν ηελ απνηχπσζε ηεο ζρέζεο εμνπζίαο ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε ην ηκήκα ην νπνίν βξίζθεηαη θάησ απφ έλα άιιν ηκήκα λα εμαξηάηαη ηεξαξρηθά απφ απηφ (ρήκα 2.3). ην παξάδεηγκα ην νπνίν καο δίλεηαη θαίλεηαη θαζαξά ε εμάξηεζε ηνπ ηκήκαηνο θξχαο θνπδίλαο απφ ην καγεηξείν θαη ηνπ καγεηξείνπ απφ ην ηκήκα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη απηήο απφ ηε γεληθή δηεχζπλζε. ρήκα 2.3 Κάζεηε Οξγαλσηηθή Αλάπηπμε 12 Γενικθ Διεφιυνςη Τμθμα τροφθμων& ποτών Τμθμα μαγειρείου Τμθμα κρφασ κουζίνασ 12.Γεκήξεο Λαινχκεο.hotel management-δηνίθεζε Ξελνδνρείσλ 22

24 2.8.4 Μηθηή Οξγαλσηηθή Αλάπηπμε Μεγάινπ Ξελνδνρείνπ Ο ζπλδπαζκφο ηεο νξηδφληηαο θαη θάζεηεο νξγαλσηηθήο αλάπηπμεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηεο κηθηήο αλάπηπμεο, θαηά ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε ηππηθή ζρέζε ηνπ ζπλφινπ ησλ μελνδνρεηαθψλ ηκεκάησλ. ην ζρήκα 2.4 παξαηεξνχκε φηη ηα ηκήκαηα κε γθξίδν ρξσκαηηζκφ εμαξηψληαη δηνηθεηηθά απφ ηα ηκήκαηα κε κπιε ρξσκαηηζκφ, ζχκθσλα κε ηελ ζπλδεηηθή γξακκή. Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη θαη ηα κπιε ηκήκαηα εμαξηψληαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ θαη ζπλδένληαη γξακκηθά κε απηή. ρήκα 2.4 Μηθηή Οξγαλσηηθή Αλάπηπμε Μεγάινπ Ξελνδνρείνπ 13 Γηνίθεζε Λνγηζηήξην Σκήκα Πσιήζεσλ Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ Σκήκα Φπραγσγίαο & Άζιεζεο Σκήκαηα Τπνδνρήο Σκήκα Οξφθσλ Σκήκα Πξνζσπηθνχ Δπηζηηηζηηθά ηκήκαηα Σκήκα Μαγεηξείνπ Σκήκα Δζηηαηνξίσλ Σκήκα Μπαξ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Σκήκα Καζαξηφηεηαο Σκήκα Πιπληεξίνπ Ληλνζήθε Σκήκα πληήξεζεο Σκήκα Κξαηήζεσλ Σκήκα Τπνδνρήο Σκήκα Θπξσξείνπ Σκήκα Σακείνπ Σκήκα Σειεθσλείνπ 13.Γεκήξεο Λαινχκεο.hotel management-δηνίθεζε Ξελνδνρείσλ 23

25 2.9 Δνκή Ξελνδνρεηαθώλ Αιπζίδσλ Οη μελνδνρεηαθέο αιπζίδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε γεσγξαθηθή δνκή, θαηά ηελ νπνία έλα πιέγκα ιεηηνπξγηψλ θαιχπηεηαη απφ έλα θεληξηθφ επηηειείν θαη νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο νξγαλψλνληαη κε βάζε ηε ιεηηνπξγηθή δνκή, ελψ ηε δε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε ησλ κνλάδσλ θαηεπζχλεη ε θεληξηθή δηνίθεζε (γεληθφο δηεπζπληήο). (ζρήκα 2.5) ρήκα 2.5 Γνκή Ξελνδνρεηαθψλ Αιπζίδσλ 14 Γεληθφο Γηεπζπληήο Γηεπζπληήο Marketing Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθψλ Γηεπζπληήο Πξνζσπηθνχ Γηεπζπληήο Ξελνδνρείνπ Α Γηεπζπληήο Ξελνδνρείνπ Β Γηεπζπληήο Ξελνδνρείνπ Γ Γηεπζπληήο Ξελνδνρείνπ Γ 14.Γεκήξεο Λαινχκεο.hotel management-δηνίθεζε Ξελνδνρείσλ 24

26 2.10 ύλζεζε θαη ζεκαζία ησλ RD (Room Division) Σν ηκήκα απηφ ην ζπλαληάκε κφλν ζε πνιχ κεγάια μελνδνρεία θαη έρεη σο αληηθείκελν ην ζπληνληζκφ θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ ηκεκάησλ ςποδοσήρ, οπόθων, ζςνηήπηζηρ θαη αζθάλειαρ. Σν ηκήκα Room Division ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηκήκα Food and Beverages θαιχπηνπλ ζρεδφλ φιν ην θάζκα ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο. ην ζρήκα 2.6 βιέπνπκε θαιχηεξα ηελ ρξήζε ηνπ Room Division 15. ρήκα 2.6 Γεληθή Γηεχζπλζε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ Γηεχζπλζε Πσιήζεσλ & Marketing Γηεχζπλζε Room Division Γηεχζπλζε F&B Παξαγσγή θαη δηάζεζε μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο ηελ πεξίπησζε απηή ην μελνδνρείν ρσξίδεηαη ζε δχν ηεξάζηηα ηκήκαηα. Σν πξψην ηκήκα έρεη εμνινθιήξνπ ηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο θαη πξνψζεζεο ηνπ μελνδνρείνπ, ελψ ην δεχηεξν ηκήκα θαιχπηεη ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Σν δεχηεξν ηκήκα απνηειείηαη απφ δπν ηκήκαηα θνινζζνχο πνπ είλαη ην Room Division θαη ην Food and Beverages. Σν Food and Beverages πεξηιακβάλεη φια ηα ηκήκαηα ηα νπνία αζρνινχληαη κε επηζηηηζηηθά. 15.Γεκήξεο Λαινχκεο.hotel management-δηνίθεζε Ξελνδνρείσλ 25

27 μελνδνρείνπ 2.11 Οη θπξηόηεξεο ξνέο πιεξνθνξηώλ ζηα ηκήκαηα ηνπ ρήκα 2.7 Τπάξρεη έλα πιήζνο πιεξνθνξηψλ πνπ αληαιιάζνπλ κεηαμχ ηνπο ηα ηκήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ηππηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ μελνδνρείνπ. Πνιχ ζεκαληηθφ γηα κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα είλαη λα ππάξρνπλ απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο ησλ ηκεκάησλ, έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ θελά θαη θαζπζηεξήζεηο. ην ζρήκα 2.7 παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο γξακκέο επηθνηλσλίαο ησλ μελνδνρεηαθψλ ηκεκάησλ Η θάζεηε επηθνηλσλία Από πάνω ππορ ηα κάηω: Ζ επηθνηλσλία απηή αθνξά εληνιέο, παξαηεξήζεηο ή αλαθνηλψζεηο ηεο εγεζίαο πξνο ην θαηψηεξν πξνζσπηθφ. Δπίζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ επηρείξεζε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο επηθνηλσλίαο λα ζπλνδεχεηαη απφ επαλαπιεξνθόξεζε, δειαδή απφ επηζηξνθή ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πιεξνθφξεζεο. Έλα παξάδεηγκα, είλαη ε πεξίπησζε πνπ ν maitre ελφο μελνδνρείνπ δίλεη εληνιή ζε έλα ζεξβηηφξν λα εηνηκάζεη έλα επηπιένλ ηξαπέδη θαη πεξηκέλεη ηελ ελεκέξσζε απφ απηφλ φηαλ απνπεξαηψζεη ηελ εξγαζία πνπ ηνπ έρεη δνζεί. Από κάηω ππορ ηα πάνω: Ζ επηθνηλσλία απηή αθνξά πιεξνθνξίεο ή παξάπνλα ηνπ θαηψηεξνπ πξνζσπηθνχ πξνο ηα αλψηεξα θιηκάθηα. 16.Γεκήξεο Λαινχκεο.hotel management-δηνίθεζε Ξελνδνρείσλ 26

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η κεραλνξγάλσζε θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 3.1 Μεραλνξγάλσζε μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ Ζ επνρή καο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ε «ειεθηξνληθή επνρή». Ζ ηερλνινγία ησλ Ζ/Τ έρεη νδεγήζεη ζε πιήζνο αιιαγψλ, ηφζν ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (βειηίσζε επηθνηλσληψλ, ε δηεπθφιπλζε δηάδνζεο θαη ιήςεο πιεξνθνξηψλ, ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θιπ.) ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, φζν θαη ζηελ εζσηεξηθή ηνπο ιεηηνπξγία (ε ζχγθξηζε ζηνηρείσλ, ε παξαθνινχζεζε ζπζηεκάησλ θιπ.). Ζ ρξήζε κεραλψλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ απνδίδεηαη κε ηνλ φξν μησανοπγάνωζη, πνπ ζπλδέεηαη θχξηα κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 17. Σα ζπζηήκαηα απηά απνηεινχληαη απφ δχν κέξε: ην κεραληθφ κέξνο θαη ην ινγηζκηθφ κέξνο (πξνγξάκκαηα). Ζ αμία ελφο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ δηάθνξεο παξακέηξνπο, φπσο είλαη: ε ηαρχηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ επεμεξγαζηή, ε ρσξεηηθφηεηα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηεη, ε επθνιία θαη ε θηιηθφηεηα ρξήζεο θαζψο θαη απφ ηνλ αξηζκφ εξγαζηψλ πνπ θαιχπηεη. 17.Γεκήξεο Λαινχκεο.hotel management-δηνίθεζε Ξελνδνρείσλ 27

29 3.2 Ξελνδνρεηαθή εθαξκνγή πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο Ζ εθαξκνγή ηεο κεραλνξγάλσζεο κε Ζ/Τ πξψηα απφ φια πξνυπνζέηεη ηε ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Αξρηθά, θαηαρσξνχληαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνζαξκφδνπλ ην ινγηζκηθφ ηνπ Ζ/Τ ζηελ πεξίπησζε ηνπ μελνδνρείνπ, φπσο ηα ζηνηρεία πνπ καο πιεξνθνξνχλ γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δσκαηίσλ, πνηα ηκήκαηα εθκεηάιιεπζεο ιεηηνπξγνχλ, πνηεο ηηκέο ρξεψλνπλ, κε πνηνπο πξάθηνξεο ζπλεξγάδεηαη ην μελνδνρείν θαη κε πνηνπο φξνπο, θιπ. ηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ θαηαρσξείηαη θάζε γεγνλφο πνπ επεξεάδεη νηθνλνκηθά ην μελνδνρείν, φπσο θξαηήζεηο, αθίμεηο, θαηαλαιψζεηο ζηα ηκήκαηα εθκεηάιιεπζεο, αγνξέο, πιεξσκέο θιπ. ηαλ ην ζχζηεκα είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλν, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα καο παξέρεη αλαθνξέο νη νπνίεο καο δίλνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη λα εθκεδελίδνληαη νη πηζαλφηεηεο ζθαικάησλ κε πνιιαπινχο ειέγρνπο. Δπίζεο, θάηη πνιχ ζεκαληηθφ πνπ πξέπεη λα πξνζέρεη ε εθάζηνηε επηρείξεζε είλαη ην ινγηζκηθφ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη, λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην ηειεθσληθφ θέληξν, κε ηηο ηακεηαθέο κεραλέο, κε ζπζηήκαηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε άγγηγκα νζφλεο, κε ηηο ειεθηξνληθέο θιεηδαξηέο, κε ηα ζπζηήκαηα ηειεφξαζεο θαη video, κε ηνπο ειεγθηέο mini bar, κε ηνπο απηφκαηνπο δνζνκεηξεηέο, κε ηα ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο νηθνλνκίαο θαη κε αζχξκαηνπο ηεξκαηηθνχο. Σέινο, πξέπεη λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα άκεζσλ πσιήζεσλ ζην δηαδίθηπν, θαζψο θαη λα ζπλδέεηαη κε θφκβνπο πιεξνθφξεζεο ζε ζρέζε κε πηήζεηο, δξνκνιφγηα, ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο θιπ. ζνλ αθνξά ην μελνδνρεηαθφ ινγηζκηθφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιχπηεη κεγάιν φγθν εξγαζηψλ. Οη εξγαζίεο απηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ηκήκα ππνδνρήο, ηε δηαρείξηζε ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ, ηελ γεληθή θαη αλαιπηηθή ινγηζηηθή, ηε δηαρείξηζε ησλ επηζηηηζηηθψλ ηκεκάησλ θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ πηζαλφλ λα ιεηηνπξγνχλ εληφο ηνπ μελνδνρείνπ Παξάδεηγκα εθαξκνγήο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα Γηα λα ππάξμεη κηα θαιχηεξε εηθφλα ηεο εθαξκνγήο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηα πιαίζηα κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο παξαζέηνπκε ην παξαθάησ 28

30 ζρήκα ην νπνίν καο βνεζάεη λα έρνπκε κηα θαιχηεξε νπηηθή ψζηε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηε δνκή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο 18. Σκήκα ππνδνρήο Δζηηαηφξην Server Bar Λνηπά Σκήκαηα Λνγηζηήξην Απνζήθε Πην ζπγθεθξηκέλα, βιέπνπκε φηη ην ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή (server), ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηεξκαηηθά (workstations), ηα νπνία βξίζθνληαη ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ. Σα ηεξκαηηθά αλαιφγσο κε ηελ ρξήζε ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ έλα κφλν κέξνο ηνπ ινγηζκηθνχ, επεμεξγάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξίζεη νη ρεηξηζηέο θαη απνζεθεχνπλ ηα δεδνκέλα ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή (server). 18.Γεκήξεο Λαινχκεο.hotel management-δηνίθεζε Ξελνδνρείσλ 29

31 3.3 Ηιεθηξνληθή δηαρείξηζε δσκαηίσλ μελνδνρείσλ Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε έλα μελνδνρεηαθφ πεξηβάιινλ, γίλεηε δηαρσξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ ζε δπν θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία, εληάζζνληαη νη ππεξεζίεο φπνπ ππάξρεη άκεζε επαθή κε ηνλ πειάηε θαη είλαη γλσζηέο σο ππεξεζίεο ππνδνρήο ή εμσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο (Front Office Management). Οη θπξηφηεξεο είλαη νη θξαηήζεηο, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Front Desk, νη δνζνιεςίεο κε ηα ζεκεία πψιεζεο ηεο κνλάδαο, ε πξνψζεζε θαη νη πσιήζεηο, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο αλαρψξεζεο. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο θαη ππεξεζίεο νη νπνίεο δελ αθνξνχλ άκεζα ζηνπο πειάηεο, αιιά ζρεηίδνληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Ολνκάδνληαη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ή εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο (Back Office Management) φπσο ινγηζηηθή, παξαθνινχζεζε απνζήθεο θιπ 19. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ νδψλ, κέζα απφ ηηο νπνίεο νη πειάηεο θάλνπλ ηηο θξαηήζεηο ηνπο, γίλεηαη απαηηεηηθή αλάγθε, θπξίσο επεηδή φιν θαη πεξηζζφηεξεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δηαζέηνπλ ζχλδεζε κε θάπνην ζχζηεκα CRS-GDS (Computerized Reservations System General Distribution Systems «Παγθφζκηα πζηήκαηα Γηαλνκήο») ή ην Internet. Πην αλαιπηηθά, νη ζεκεξηλέο νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη ειεθηξνληθά κέξνο ησλ δηαζέζηκσλ δσκαηίσλ ηνπο κέζσ ηεζζάξσλ ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηήησλ: Οη κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δηαζέηνπλ πιένλ δηθφ ηνπο ζχζηεκα GRS-GDS κε απνηέιεζκα νη θξαηήζεηο λα γίλνληαη θεληξηθά θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηνρεηεχνληαη ζηηο ελδηαθεξφκελεο κνλάδεο κέζσ ειεθηξνληθήο κνξθήο. Μηα μελνδνρεηαθή κνλάδα κπνξεί λα ζπκβιεζεί κε έλα ζχζηεκα GRS- GDS θαη κέζσ απηνχ λα δηαζέηεη κέξνο ησλ δσκαηίσλ ηεο. Δπίζεο ππάξρνπλ αλεμάξηεηνη νξγαληζκνί νη νπνίνη πξνζθέξνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θξαηήζεσλ ζε δηάθνξεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεοκέιε ηνπο, ρσξίο απηέο λα αλήθνπλ απαξαίηεηα ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε μελνδνρεηαθή αιπζίδα (πρ. UTELL). 19.αθειιαξίδεο Οδ., Πιεξνθνξηθή ζηνλ Σνπξηζκφ, ΔΑΠ, Πάηξα

32 Σέινο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θξαηήζεσλ κέζσ( internet). Γεκηνπξγείηαη απφ ηελ επηρείξεζε έλαο απηφλνκνο θφκβνο ζην δηαδίθηπν θαη φιεο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ ίδηα. 3.4 Κξαηήζεηο κέζσ internet Ζ ηαρχηαηε αλάπηπμε ηνπ internet ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο παξέκβαζεο ζε απηφ έθαλαλ ηελ ηδέα ηνπ «ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ» λα απνθηήζεη λέεο δηαζηάζεηο θαη λα πξνζειθχζεη κεγάιν εχξνο επηρεηξεκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ. Αλ θάπνηνο ζπλδεζεί κε ην site ελφο μελνδνρείνπ, ζα βξεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνζεζία ηνπ, ηνλ αξηζκφ θαη ηηο αλέζεηο -παξνρέο ησλ δσκαηίσλ, πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηπιένλ ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζην μελνδνρείν φπσο ζηα εζηηαηφξηα, κπαξ, πηζίλεο, γπκλαζηήξηα, room service, θιακπ, παξθηλγθ θιπ., θαζψο επίζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αίζνπζεο ζπλεδξίσλ, ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο, ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλεδξίσλ εθδειψζεσλ θαη πίλαθεο κε ηηκέο δσκαηίσλ θαη αηζνπζψλ. ια απηά ζπλνδεχνληαη απφ θσηνγξαθίεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ εηθνληθέο πεξηεγήζεηο ζηνπο ρψξνπο ηνπ μελνδνρείνπ κε ηε ρξήζε video. Έηζη ν πειάηεο κπνξεί λα έρεη ζαθή εηθφλα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ μελνδνρείνπ θαη ησλ ηηκψλ ηνπο θαη αλ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ, κπνξεί λα θάλεη απεπζείαο ηελ θξάηεζε, αξθεί λα ζπκπιεξψζεη ηε θφξκα θξάηεζεο πνπ ππάξρεη θαη λα ηελ απνζηείιεη. Σέινο, πξέπεη λα ηνληζζεί φηη δελ δηαζέηνπλ φια ηα μελνδνρεία δηθφ ηνπο site. Πνιιά πξνβάιινληαη κέζα απφ ηα sites δηαθφξσλ εηαηξεηψλ (πρ Greece.com, agn.gr, accommodate.gr, all-rooms-in-greece.com, bookings.gr), ηα νπνία θαη δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα εμππεξεηνχλ on-line θξαηήζεηο. 3.5 Η πιεξνθνξηθή ηνπ Front Desk ηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε δσκαηίσλ (online θξαηήζεηο) θαη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε πειαηψλ ην πξψην πνπ πξέπεη λα καο έξρεηαη ζην λνπ είλαη ην front desk. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ front desk έρεη λα θάλεη κε ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία είλαη θαηαρσξεκέλα φια ηα ζηνηρεία θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ 31

33 πειαηψλ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη άςνγε εμππεξέηεζε ζηα ζεκεία πψιεζεο κε απηφκαηε ρξέσζε θαη ζσζηή θαη γξήγνξε παξαθνινχζεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο Οη ελόηεηεο ηνπ Front Office Management Oη εθαξκνγέο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηα δηάθνξα μελνδνρεία, πεξηιακβάλνπλ, φζνλ αθνξά ζην Front Office Management, ηηο εμήο ελφηεηεο: Α. Κπαηήζειρ: Σαμηλφκεζε ησλ θξαηήζεσλ πνπ δέρεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, δεκηνπξγία αξρείνπ ζπλεξγαδνκέλσλ εηαηξεηψλ, ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, tour operators, δεκηνπξγία ζπκβνιαίσλ ζπλεξγαζίαο καδί ηνπο, ηήξεζε θαη παξαθνινχζεζε πιάλσλ θξαηήζεσλ πξνο απνθπγή κειινληηθψλ πξνβιεκάησλ overbooking 20. Β. Reception: Γξήγνξε θαηαρψξεζε αθίμεσλ θαη αλαρσξήζεσλ (check in check out), παξαθνινχζεζε θαη πξαγκαηνπνίεζε δηαθφξσλ αιιαγψλ (δσκαηίνπ, φξσλ δηαηξνθήο, εκεξνκελίαο αλαρψξεζεο, θιπ), παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο θάζε δσκαηίνπ ρσξηζηά θαη ελεκέξσζε ηνπ housekeeping γηα ελδερφκελε άθημε ή αλαρψξεζε ή αιιαγή θιπ, παξαθνινχζεζε ησλ δηθαηνπκέλσλ γεπκάησλ ησλ πειαηψλ θαη ελεκέξσζε ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηεο θνπδίλαο, παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο ησλ πειαηψλ κε βάζε ηηο εζληθφηεηέο ηνπο, θαζψο θαη παξαθνινχζεζε ηεο ζπρλφηεηαο ελνηθίαζεο ηνπ θάζε δσκαηίνπ. Γ. Τήπηζη λογαπιαζμών πελαηών: Γεκηνπξγία ηηκνθαηαιφγσλ (Official, Allotment), ρξεψζεηο πηζηψζεηο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πειαηψλ θαη ησλ ρξεσζηψλ θαη πνιχ γξήγνξε ελεκέξσζε γηα ηα ππφινηπά ηνπο, εθδφζεηο ινγαξηαζκψλ. Γ. Πληποθοπιακό ζύζηημα ηηρ Διεύθςνζηρ: Άληιεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο πιεξφηεηεο αλά κήλα, αλάιπζε πξαθηνξεηαθψλ θαη κεκνλσκέλσλ πειαηψλ, αλάιπζε ηεο θάιπςεο ησλ allotments ησλ tour operators, παξαθνινχζεζε ησλ αθίμεσλ θαη δηαλπθηεξεχζεσλ αλά πξαθηνξείν θαη εζληθφηεηα, έζνδα αλά πξαθηνξείν θαη αλά ηκήκα θαη ζχγθξηζή ηνπο κε αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο πξνεγνπκέλσλ εηψλ. 20. Overbooking= Ζ δηάζεζε πεξηζζφηεξσλ δσκαηίσλ απφ ηε δπλακηθφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ. πλήζσο απηφ γίλεηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ μελνδνρείνπ γηαηί έλα πνζνζηφ απφ ηηο θξαηήζεηο ησλ πειαηψλ, πνπ πνιιέο θνξέο αλέξρεηαη ζην 10% δελ πξφθεηηαη λα αθηρζνχλ. Οπφηε είλαη έλαο ηξφπνο λα πεξηνξίζεη ην μελνδνρείν ην ελδερφκελν λα κείλνπλ θάπνηα δσκάηηα απνχιεηα. 32

34 Δ. Ιζηοπικό απσείο πελαηών: Σαμηλφκεζε ησλ πειαηψλ ζην αξρείν φπνπ θαίλνληαη φια ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηφο ηνπο θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην μελνδνρείν, νη θαηαλαιψζεηο ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνίεζε ζπλνιηθά έλαο πειάηεο κε ηηο επηζθέςεηο ηνπ ζην μελνδνρείν θαη εκθάληζε ηεο ηειεπηαίαο εκεξνκελίαο πνπ δηέκεηλε ζην μελνδνρείν. Σέινο, θάπνηα εμειηγκέλα πξνγξάκκαηα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε λα ειέγρεη απφ ηελ νζφλε ηεο ηειεφξαζεο ηνπ δσκαηίνπ ηνπ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ θαζψο επίζεο θαη λα ιακβάλεη κελχκαηα ηεο Reception κέζσ απηήο Αλάιπζε πιενλεθηεκάησλ/πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ ηεο δπλαηόηεηαο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο δσκαηίσλ. Αλ θαλείο κειεηήζεη ηελ αξζξνγξαθία θαη ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ κφλν ζεηηθά ζηνηρεία γηα κηα επηρείξεζε θαζψο θαη γηα ηνλ ηνπξίζηα- θαηαλαισηή απφ ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο δσκαηίσλ. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο Γ. Εαραξάην θαη Γ. Λαγφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2001 κε ζέκα «Ο ξφινο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ λεζηψλ», σο αθνινχζσο: Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηα Παγθφζκηα πζηήκαηα Γηαλνκήο (GDS). Γηεξεχλεζε ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Γπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο ηνπξηζηηθήο ζαηδφλ. Αχμεζε θξαηήζεσλ θαη ηδίξνπ. πκκεηνρή ζηα ηνπξηζηηθά παθέηα πειαηψλ κε πςειά νηθνλνκηθά εηζνδήκαηα. Βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο θαη εμαζθάιηζε εζφδσλ. Μείσζε ηνπ θφζηνπο δηαθήκηζεο, επηθνηλσλίαο θαη απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ. Παξνρή ζσζηψλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο. πλερήο θαη γξήγνξε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα λέεο ππεξεζίεο, ηηκέο, ηξφπν πιεξσκήο, θιπ. Γπλαηφηεηα θαηάξγεζεο κεζαδφλησλ θαη άκεζε πξνζθνξά ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ ζε άηνκα θαη επηρεηξήζεηο. Απηφ ζπλεπάγεηαη 33

35 απεμάξηεζε απφ ηνπο κεζάδνληεο θαζψο επίζεο θαη πςειφηεξε ηηκή γηα ην μελνδνρείν θαη ρακειφηεξε γηα ηνλ πειάηε. Γπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο πσιήζεσλ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ. πληνληζκφο φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ μελνδνρείνπ. ηήξημε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηνίθεζε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ. Γξήγνξε άληιεζε θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πκπεξαζκαηηθά γηα ηα πξνεγνχκελα πξέπεη λα πνχκε φηη ε ρξήζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο δσκαηίσλ βνεζάεη ζηα κέγηζηα ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο θεξδνθνξίαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο έρνπλ απμεζεί θαηά πνιχ θαη νη πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ, νη νπνίνη απαηηνχλ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ππεξεζίεο νη νπνίεο πξαγκαηηθά ζα ηνπο πξνζθεξζνχλ. ηελ απαίηεζή ηνπο απηή ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν ην δηαδίθηπν, ην νπνίν παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα: 21 Γπλαηφηεηα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Μείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο ζε φηη αθνξά ζην ζέκα ηεο επηινγήο ηνπ μελνδνρείνπ, αθνχ ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα δεη εχθνια θαη γξήγνξα φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη. Γπλαηφηεηα ππνβνιήο εξσηήζεσλ γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. Καηάξγεζε κεζαδφλησλ αθνχ ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα θάλεη κφλνο ηνπ ηελ θξάηεζε. Απηφ ζεκαίλεη ρακειφηεξε ηηκή. Γξήγνξε εμππεξέηεζε θαηά ηελ άθημε θαη αλαρψξεζε ζην μελνδνρείν. Γεκηνπξγία αίζζεζεο αζθάιεηαο ηελ νπνία ηνπ παξέρνπλ ηα δηάθνξα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο (πρ. αιιαγή θσδηθνχ ηεο θάξηαο πξφζβαζεο ζηελ θιεηδαξηά ηνπ δσκαηίνπ). Γξήγνξε πξνζαξκνγή θάπνησλ ππεξεζηψλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ, αθνχ νη εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ «έμππλα δσκάηηα». 21.Κ.Υαηδεβγέξεο 2003 ειεθηξνληθή δηαρείξηζε δσκαηίσλ 34

36 3.6 Εηδή πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ Ζ απνηειεζκαηηθή θαη επηθεξδήο ιεηηνπξγία κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηεο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο θξαηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί. ην ζεκεξηλφ, έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ε θάζε επηινγή κεηξάεη δηπιά θαη νη επηρεηξεκαηίεο αλαδεηνχλ ηε ιχζε πνπ ζα ηνπο θαιχςεη ηδαληθά ηηο αλάγθεο ηνπο ζε θάζε ηνκέα πνπ ηνπο απαζρνιεί. Κάζε μελνδνρεηαθή κνλάδα έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά (κέγεζνο, νξγάλσζε, ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, θηι.) θαζψο θαη ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο απφ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Έηζη, έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιψλ εηδψλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ψζηε θάζε επηρείξεζε λα κπνξεί λα επηιέμεη απηφ πνπ ηεο «ηαηξηάδεη» πεξηζζφηεξν. Κάλνληαο κηα έξεπλα αγνξάο ζα δηαπηζηψζνπκε φηη δηαηίζεηαη απφ πνιιέο εηδηθεπκέλεο επηρεηξήζεηο έηνηκν ινγηζκηθφ ην νπνίν κπνξεί λα θαιχςεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ: Η εηαιπία Quest διαθέηει ηο λογιζμικό πακέηο «Aremis Front Office- ABACUS Back Office & POS». Σν παθέην απηφ, απεπζχλεηαη ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο θαη κπνξεί λα θαιχςεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ηκήκαηνο ππνδνρήο, ησλ ζεκείσλ πψιεζεο (Point Of Sale), φπσο εζηηαηφξηα, bar θιπ., ηελ γεληθή αλαιπηηθή ινγηζηηθή (Abacus Optimum), αλάιπζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (Abacus F&B), ηε δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ & κηζζνδνζίαο (Atomo) θαη λα ζπλδεζεί κε ην ηειεθσληθφ θέληξν, TV-Video, ειεθηξνληθέο θιεηδαξηέο θαη mini bar. Η εηαιπία Sunsoft διαθέηει ηο πληποθοπιακό ζύζηημα «Αλέξανδπορ Front Office 2». Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1990 κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πνηνηηθνχ ινγηζκηθνχ ζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ (Mac & MS Windows) γηα ηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο. Ήηαλ ε πξψηε εηαηξεία ζηελ Διιάδα πνπ ζχλδεζε Ζ/Τ κε ηακεηαθέο κεραλέο θαη ε πξψηε πνπ δεκηνχξγεζε ινγηζκηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο εζηίαζεο. Σν 2000 δεκηνχξγεζε ιχζεηο γηα ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, νινθιεξψλνληαο έηζη ην θχθιν ηνπ Hospitality, φπνπ έρεη ζήκεξα εμέρνπζα ζέζε www.updateguide.gr/showcomp.asp?pid=151 35

37 Σν πληποθοπιακό ζύζηημα «Αλέξανδπορ Front Office 2» έρεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο θαη κπνξεί λα θαιχςεη κε επειημία θαη νινθιεξσκέλα ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ζχγρξνλσλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, αλεμαξηήησο κεγέζνπο, νξγάλσζεο, θάζκαηνο ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ (δηακνλή, επηζηηηζκφ, θ.α.), πφιεο ή παξαζεξηζηηθψλ. Η εηαιπία SYSCO AE θεωπεί πωρ μια από καλύηεπερ λύζειρ για ηην ξενοδοσειακή αγοπά είναι ηο «Medallion PMS» και ηο «Epitome PMS». Ο κηινο ηεο SYSCO απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη πιένλ θαηαμησκέλνπο πξνκεζεπηέο νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ Πιεξνθνξηθήο (Information Technology Integrators) ζηελ αγνξά ηνπ Hospitality. Ηδξχζεθε ην 1984 απφ ζηειέρε κε ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ ζην ρψξν κεραλνγξάθεζεο Ξελνδνρείσλ. ηελ Ξελνδνρεηαθή αγνξά, ε SYSCO απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εηαηξίεο παξνρήο νινθιεξσκέλσλ κεραλνγξαθηθψλ ιχζεσλ, κε πεξηζζφηεξεο απφ 300 ζεκαληηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Η εηαιπία Singular logic πποζθέπει ηο «SingularLogic Hospitality System Hotel» για ηην ολοκληπωμένη αςηομαηοποίηζη ηων ξενοδοσειακών μονάδων. Ζ SingularLogic απνηειεί ζήκεξα ηνλ ηζρπξφηεξν κηιν Λνγηζκηθνχ θαη Οινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα. Γλσξίδνληαο πιήξσο, ηηο απαηηήζεηο φινπ ηνπ θάζκαηνο ηεο αγνξάο, δηαζέηεη πξνεγκέλα θαη νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαζψο θαη πιήξεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο, ηελ επελδπηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ εζσηεξηθή ππνδνκή ηεο επηρείξεζεο. Ζ δπλαηφηεηα απηή ζηεξίδεηαη ηφζν ζηελ εκπεηξία, ηελ ηερλνγλσζία θαη ζηελ χπαξμε εμεηδηθεπκέλσλ ιχζεσλ θαη πξντφλησλ SingularLogic, φζν θαη ζε έλα ζχλνιν εηαηξηψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ κηιν. Ζ εηαηξία δηαζέηεη ην κεγαιχηεξν, πνηνηηθφηεξν θαη πην αθνζησκέλν παλειιαδηθφ δίθηπν εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ην νπνίν αξηζκεί πεξηζζφηεξνπο απφ 600 ζπλεξγάηεο ζε φιε ηελ Διιάδα. Σν SingularLogic Hospitality System Hotel είλαη ε πην ζχγρξνλε θαη πξνεγκέλε ιχζε γηα ηελ νινθιεξσκέλε απηνκαηνπνίεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο καο 23. Η εηαιπία Δurotel Ηospitality διαθέηει ηα λογιζμικά Fidelio Suite 8, OPERA Enterprise και Myfidelio.net Ζ εηαηξία eurotel hospitality είλαη έλαο δπλακηθφο φκηινο, νη εηαηξείεο ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζνπλ θαη πξνζθέξνπλ ιχζεηο πιεξνθνξηθήο θαηάιιειεο γηα ρψξνπο Φηινμελίαο θαη καδηθήο Δζηίαζεο

38 Ο κηινο, ηδξχζεθε ην 2004, απνηειεί φκσο ζπλέρεηα ηεο CIS, κηαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα, ε νπνία μεθίλεζε ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ Με δχν ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, ηελ EUROTEL HOSPITALITY AE θαη ηελ ΔUROTEL HOSPITALITY CYPRUS Ltd, θαη έλα αλαπηπγκέλν δίθηπν ηδηφθηεησλ γξαθείσλ θαη ζπλεξγαηψλ, εμππεξεηεί ηα ζεκαληηθφηεξα ηνπξηζηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ε Αζήλα, ε Κξήηε, ε Ρφδνο, ε Λάξλαθα, θιπ.. 24 Απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο μελνδνρεία, θαδίλν, εζηηαηφξηα, εζηηαηφξηα γξήγνξεο εμππεξέηεζεο, café, κνλάδεο catering, night club, ζεκαηηθά πάξθα, arena θ.ά. Πξνηείλεη απιέο θαη ζχλζεηεο ιχζεηο, θαιχπηνληαο κεγάιν θάζκα αλαγθψλ δηαρείξηζεο θαη αζθάιεηαο επηρεηξεζηαθήο ή αθφκε θαη πνιπεζληθήο αιπζίδαο. Έρεη εμαζθαιίζεη ηελ εθπξνζψπεζε, σο επίζεκνο αληηπξφζσπνο, ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο ηεο Micros Fidelio, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο θεληξηθήο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα κεκνλσκέλεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, αιπζίδεο μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ αληηπξνζσπεία ηεο Vingard-Elsafe, πνπ δηαζέηεη ειεθηξνληθέο θιεηδαξηέο γηα ππλνδσκάηηα ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ 24. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ «Fidelio Suite 8» κε ηηο ηξείο δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο πνπ δηαζέηεη θαη ην «OPERA Property Management System (PMS)» είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε μελνδνρείνπ, αλεμαξηήησο κεγέζνπο. Σέινο, ην Myfidelio.net είλαη έλα πξφγξακκα γηα Online θξαηήζεηο κέζσ Internet. Έλα παγθφζκην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηαλνκήο, κάξθεηηλγθ θαη θξαηήζεσλ ζε εηδηθή έθδνζε γηα μελνδνρεία. Η εηαιπία lexicon software πποζθέπει ηο «HotelPlan» για καλύηεπη διασείπιζη ηος ξενοδοσείος. Ζ Lexicon Software απφ ην 1995 κέρξη ζήκεξα, αθνινπζεί πηζηά ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο. Πξνζθέξεη κία κεγάιε γθάκα ππεξεζηψλ φπσο : Σελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ γηα επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο Σν ζηήζηκν θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπηθψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ δηθηχσλ (LAN - WAN) Σελ δεκηνπξγία ζηαηηθψλ θαη δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ ζην Internet Σελ δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ κε Πνιπκέζα ζην Web θαη ζε CD-ROM Σελ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο

39 Απνηέιεζκα απηήο ηεο επηινγήο είλαη ε ζπλερήο εμέιημε ησλ ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ησλ πειαηψλ, αθνχ πάληα ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία αηρκήο. Σν HotelPlan είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θάλεη ε lexicon λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο 25. Πξφθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή ε νπνία κε πνιχ εχθνιν ηξφπν κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηαρείξηζε ησλ δσκαηίσλ ηνπ μελνδνρείνπ, ησλ πειαηψλ, θαζψο θαη ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Η BlueByte Software διαθέηει ηο πληποθοπιακό ζύζηημα «HotelWorks». Ζ Bluebyte Software ηδξχζεθε ην 1990, απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πιεξνθνξηθήο, κε θχξην ζηφρν ηελ δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηερλνινγίαο. Ζ ηζηνξία ηεο Δηαηξείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ νξακαηηζκφ ηνπ κέιινληνο. Ζ επηηπρία ηεο ρηίζηεθε κε νκαδηθή εξγαζία θαη δηάζεζε λα ππεξληθήζεη νπνηαδήπνηε πξφθιεζε. Σν 1998 απνθαζίδεη λα θαηαζθεπάζεη εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηδία ρξήζε ηα νπνία εμάγεη κέζσ δηαδηθηχνπ ζε φιν ηνλ θφζκν. Σελ ίδηα ρξνληά πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ ινγηζκηθνχ γηα Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Μεηά απφ καθξνρξφληα επέλδπζε επηά εηψλ, κειέηε πνιιψλ Ξελνδνρεηαθψλ πξνγξακκάησλ (Διιεληθψλ αιιά θπξίσο μέλσλ) θαη ζπλεξγαζίαο κε Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο, παξνπζηάζζεθε θαη ην πνιιά ππνζρφκελν πξφγξακκα ην HotelWorks, επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ 26. Πξφθεηηαη γηα έλα πξνεγκέλν πξφγξακκα δηαρείξηζεο μελνδνρείσλ, ην νπνίν πξνζθέξεη ζηηο ζχγρξνλεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο νινθιεξσκέλε θάιπςε ησλ κεραλνγξαθηθψλ ηνπο απαηηήζεσλ, δηαζέηεη πιήζνο εξγαιείσλ πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ Front Office θαη Back Office θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο πνπ θαζηζηνχλ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ εχθνιε ππφζεζε. Η E Commerce ltd. Computer Applications - System Integration πποζθέπει ηο λογιζμικό πακέηο «Smart Hospitality Suite Front Office». Ζ E Commerce ltd. Computer Applications - System Integration είλαη κηα λέα, δπλακηθή, ακηγψο ειιεληθή πειαηνθεληξηθή εηαηξεία ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. Απαζρνιεί ζπλεξγάηεο κε πςειή επηζηεκνληθή θαη ηερληθή θαηάξηηζε θαη κεγάιε εκπεηξία ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο, δηαζέηεη δε άξηηα ηερληθή νξγάλσζε θαη εμνπιηζκφ. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο E Commerce ltd. είλαη ε παξνρή θαη ππνζηήξημε νινθιεξσκέλσλ θαη ηερλνινγηθά άξηησλ ιχζεσλ / εξγαιείσλ γηα ηνλ ζχγρξνλν

40 επηρεηξεκαηία. Απφ ηνλ Απηνκαηηζκφ Γξαθείνπ (Office Automation) θαη ηα Τπνινγηζηηθά ζπζηήκαηα (Hardware), ηε Γνκεκέλε Καισδίσζε, ην System θαη Application Software, σο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε Γηθηχσλ (LAN WAN) θαη ιχζεσλ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ (e-commerce). ζνλ αθνξά ην μελνδνρεηαθφ ινγηζκηθφ, ε E Commerce ltd. Computer Applications - System Integration πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο έλα ζχγρξνλν, επέιηθην θαη επθνιφρξεζην ινγηζκηθφ παθέην ην Smart Hospitality Suite 2.2 Front Office 27. Ζ ζνπίηα μελνδνρεηαθψλ εθαξκνγψλ «Smart Hospitality Suite», κπνξεί λα θαιχςεη ηηο άξηζηα ηηο αλάγθεο κεραλνξγάλσζεο ηφζν ελφο εζηηαηνξίνπ φζν θαη κηαο αιπζίδαο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Η Όμικπον Μησανογπαθική διαθέηει ηο πληποθοπιακό ζύζηημα «Ίπιδα». Ζ Όκηθξνλ Μεραλνγξαθηθή επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνζθνξά εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο πιεξνθνξηψλ θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Με θχξην αληηθείκελν, ηελ ζρεδίαζε θαη ηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ, ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλα εξγαιεία αλάπηπμεο, αθνινπζψληαο κνληέια distributed αξρηηεθηνληθήο, ζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ, παξέρνληαο: νινθιεξσκέλα παθέηα ινγηζκηθνχ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο ζρεδίαζε ινγηζκηθνχ θαηά παξαγγειία δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ εθαξκνγέο internet εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ εθπαίδεπζε Ζ φκηθξνλ έρεη δηείζδπζε θαη ζην μελνδνρεηαθφ θιάδν, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ παθέηνπ Ίξηδα ην νπνίν παξνπζηάδεηε ηδαληθφ γηα κηθξέο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 28. Σν κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ΗΡΗΓΑ παξέρεη νινθιεξσκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημε βνεζψληαο θαη ην πην κηθξφ μελνδνρείν λα παξνπζηάδεη κηα νινθιεξσκέλε μελνδνρεηαθή εηθφλα. Η Netera software διαθέηει ηο πληποθοπιακό ζύζηημα «Welcome 2011». Ζ Netera software είλαη κηα εηαηξία ε νπνία δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα

41 εμππεξεηήζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηηο αλάγθεο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. θνπφο ηεο είλαη ε γξήγνξε, εχθνιε, θαη φζνλ ην δπλαηφλ πην απιή δηαρείξηζε ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Σν Welcome 2011 απνηειεί ηα 17 ρξφληα εκπεηξίαο ηεο ελζσκαησκέλα ζε έλα θηιηθφ θαη δπλαηφ πξφγξακκα 29 θαη απεπζχλεηαη ζε κηθξέο θαη κεγάιεο- ζχλζεηεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Σέινο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ αγνξά δηαηίζεληαη αθφκε ην ακεξηθαληθφ μελνδνρεηαθφ ινγηζκηθφ HIS(Hotel Information Systems Corp.) ην μελνδνρεηαθφ ινγηζκηθφ ηεο Bit Hotel θαη άιια πνιιά παξεκθεξή πξνγξάκκαηα

42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Παξνπζίαζε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 4.1 Αιέμαλδξνο Front Office 2 (Λνγηζκηθό Παθέην) Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Αιέμαλδξνο Hotel Front Office θαιχπηεη επέιηθηα θαη νινθιεξσκέλα ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ζχγρξνλσλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ αλεμαξηήησο κεγέζνπο, νξγάλσζεο θαη θάζκαηνο ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ (δηακνλή, επηζηηηζκφ θ.α.). Εηθόλα 1: Front office resort demo http://www.updateguide.gr/showapp.asp?cid=

43 Πξφθεηηαη γηα έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο Front-Office μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε απφ αλζξψπνπο κε καθξφρξνλε εκπεηξία ζηε κεραλνγξάθεζε Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ κνλάδσλ θαη πινπνηήζεθε κε ηα πιένλ ζχγρξνλα εξγαιεία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ. Δίλαη πνιχγισζζν, έρεη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ (EDI) θαη επεθηαζηκφηεηαο, ελψ θαιχπηεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «Αιέμαλδξνο Hotel Front Office» Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ ην θαζηζηνχλ σο ην ηδαληθφηεξν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηε Γηαρείξηζε Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ πφιεσο ή επνρηαθψλ. 1. Οη Κξαηήζεηο - Σν Πιάλν Δηαζεζηκόηεηαο 31 ην Πιάλν Γηαζεζηκφηεηαο ππάξρνπλ νη εμήο ελφηεηεο: Κπαηήζειρ: Μεκνλσκέλσλ πειαηψλ, groups, απφ allotment, γηα νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν, κε επηινγή ηηκνθαηαιφγνπ παθέηνπ. Δηδηθέο θαηαζηάζεηο γηα αθπξσκέλεο θαη non-show θξαηήζεηο. Πλάνα κπαηήζεων-διαθεζιμόηηηαρ δωμαηίων: Πιάλν αλάιπζεο πιεξφηεηαο allotment, commitment, ζπλνιηθφ, αλά ηχπν δσκαηίνπ γηα επηιεγκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Με πιεζψξα επηινγψλ (εθθαζαξηζκέλν, αθαζάξηζην, allotment, πξαγκαηηθά, δεηεζέληα, ππφινηπα booking position, commitment, θ.ιπ.). Σςμβόλαια: Γήισζε ζπκβνιαίσλ (allotment ή/θαη commitment) κε tour operators γηα δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Σςνεπγαζίερ: Γηάθνξεο ζπλεξγαζίεο γηα θάζε πξαθηνξείν εηαηξεία κε νηθνλνκηθά θαη πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία κεηαθέξνληαη απηφκαηα ζηηο αληίζηνηρεο θξαηήζεηο. Booking positions: Καηαρψξηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ππνινίπσλ ησλ Booking Positions γηα ηα allotments, αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ γηα ηα commitments, αλά ηχπν δσκαηίνπ ή αλεμαξηήησο ηχπνπ δσκαηίσλ

44 Πακέηα (όποι διαμονήρ): Απεξηφξηζηνο αξηζκφο παθέησλ (φξσλ δηακνλήο) κε δπλαηφηεηα επηκεξηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ζε δηάθνξα ηκήκαηα. Ειδικέρ ςπηπεζίερ (treatments, transfers): Treatments, transfers κε δπλαηφηεηα πεξηνδηθήο παξνρήο ή θαη ρξέσζεο. Τιμοκαηάλογοι: Γηα νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν, γηα κεκνλσκέλνπο πειάηεο ή πξαθηνξεία εηαηξείεο θ.ά. Καηηγοπιοποίηζη κπαηήζεων: ζε νξηζηηθέο, εθθξεκείο, δεηήζεηο. Ιζηοπικό Απσείο Πελαηών: κε απηφκαηε αλεχξεζε ζηνηρείσλ. Αςηόμαηη ενημέπωζη: φισλ ησλ πεδίσλ ηεο θξάηεζεο, κέζσ πηλάθσλ ζπλεξγαζίαο. Αςηόμαηη δημιοςπγία Rooming list: δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθήο εκεξνκελίαο άθημεο ή αλαρψξεζεο γηα θάζε δσκάηην/πειάηε. Δηλώζειρ απαγοπεςηικών σπονικών διαζηημάηων για κπαηήζειρ. Αναγωγή κπαηήζεων ζε ζςμβόλαια: (Allotment, Commitment). Δικαιούμενα, Μεηαβληηοί όποι ή ηιμοκαηάλογοι ανά ημέπα ή και ανά άηομο. Πποηιμολόγηζη, παπακολούθηζη πποκαηαβολών & ειδικέρ σπεώζειρ. 2. Σν Ελεξγό Πιάλν Δσκαηίσλ 32 Σν Δλεξγφ Πιάλν Γσκαηίσλ δίλεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: Ενεπγό πλάνο δωμαηίων: (interactive) Έρεη πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο εκθάληζεο ησλ θξαηήζεσλ κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα αλά είδνο θξάηεζεο (Πξαθηνξείν, Δηαηξεία, Μεκνλσκέλνη Πειάηεο θ.ιπ.) ή αλά Πξαθηνξείν/Δηαηξεία. Εύκολη ανάθεζη δωμαηίων: (Room Allocation) Με επηινγή ησλ δσκαηίσλ πάλσ απφ ην πιάλν, αιιαγή δσκαηίνπ κε επηινγή θαη ζχξζηκν ηεο θξάηεζεο ζην πιάλν (Drag ΆnΆ Drop) θ.ιπ. Πολλαπλέρ επιλογέρ εμθάνιζηρ ηος Πλάνος: Με βάζε ηνπο ηχπνπο δσκαηίσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δσκαηίσλ, ηνπο νξφθνπο, ηα θηήξηα ή αθφκε θαη ζπλδπαζκφ θξηηεξίσλ. Δςναηόηηηα «ππόηαζηρ»: απφ ην ζχζηεκα γηα ην θαηαιιειφηεξν δσκάηην πνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε κηα θξάηεζε, κε βάζε ηηο επηιεγκέλεο εκεξνκελίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θξάηεζεο

45 Εύκολη αλλαγή ημεπομηνιών άθιξηρ/ανασώπηζηρ Δωμαηίων: ρσξίο κεηάβαζε ζην αξρείν Κξαηήζεσλ. 3. Ελεξγό Πιάλν Τπνδνρήο Πνιιαπιώλ Λεηηνπξγηώλ (Room Rack) Μέζα απφ ην Δλεξγφ Πιάλν Τπνδνρήο Πνιιαπιψλ Λεηηνπξγηψλ (Multi Plan ή Room Rack) είλαη δπλαηή ε δηαρείξηζε φισλ ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ κε απιέο θηλήζεηο απφ ην ρξήζηε. Ο ηξφπνο εκθάληζεο ησλ δεδνκέλσλ (Παξακέλνληεο Αθίμεηο Αλαρσξήζεηο) ζε ηξία επδηάθξηηα ηκήκαηα ηεο νζφλεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξήζε ρξσκάησλ πνπ απνηππψλνπλ θαη ραξαθηεξίδνπλ θάζε θξάηεζε, επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα έρεη, κε κία καηηά, πιήξε αληίιεςε ηεο εηθφλαο ηνπ μελνδνρείνπ. Σν κέγεζνο ησλ παξαζχξσλ θαη νη ζηήιεο δηακνξθψλνληαη απφ ην ρξήζηε αλάινγα κε ηελ εξγαζία πξνο εθηέιεζε θαη ππάξρεη άκεζε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία θάζε θξάηεζεο, δσκαηίνπ, πειάηε, ινγαξηαζκνχ, θάηη πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο γηα ην 90 % ησλ εξγαζηψλ κίαο βάξδηαο front office. Σέινο, ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα καδηθψλ εξγαζηψλ front office, εκθάληζε agenda. 4. Κάηνςε Ξελνδνρεηαθήο Μνλάδαο ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «Αιέμαλδξνο Hotel Front Office» ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγή κηαο εηθφλαο «θάηνςεο» ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαη ηνπνζέηεζε ζπληεηαγκέλσλ θάζε δσκαηίνπ επάλσ ζηελ θάηνςε γηα ηνλ εχθνιν θαη άκεζν εληνπηζκφ ησλ δσκαηίσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ρξσκαηηθφ θψδηθα πνπ απνηππψλεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ (θαηεηιεκκέλν, ειεχζεξν, ζεκεξηλή αλαρψξεζε, ζεκεξηλή άθημε θ.ιπ.). Έηζη, είλαη ηδαληθφ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ δσκαηίσλ (Room Allocation). 5. Πσιήζεηο Σν ηκήκα ησλ πσιήζεσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «Αιέμαλδξνο Hotel Front Office» αθνξά ηνπο Tour operators, ηα πξαθηνξεία, θαη ηηο εηαηξείεο δηαηεξψληαο κηα βάζε δεδνκέλσλ κε πιήξε θνξνινγηθά θαη πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία. 44

46 Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ζπκβνιαίσλ allotment θαη commitment κε tour operators γηα δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη κε δηαθνξεηηθή release periods. Έρεη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο ηηκνθαηαιφγσλ θαη ηχπσλ ρξέσζεο πνπ ππνινγίδνληαη ζηε βαζηθή ηηκή, ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο ζπλεξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ είηε πξαθηνξεία-εηαηξείεο κεκνλσκέλα είηε πξαθηνξείαεηαηξείεο πνπ ππφθεηληαη ζε tour-operators, κε πιεζψξα πξνεπηιεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία κεηαθέξνληαη απηφκαηα ζηελ θξάηεζε, θαη ηέινο ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο. 6. Πειάηεο Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «Αιέμαλδξνο Hotel Front Office» δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πιήξεο παξαθνινχζεζεο πειαηψλ δηαηεξψληαο έλα «Ηζηνξηθφ Αξρείν» κε ηα ζηνηρεία φισλ ησλ δηακνλψλ ηνπο. Λφγσ ηνπ φηη πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα είλαη απεξηφξηζην ην πιήζνο ησλ πειαηψλ πνπ κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο. 7. Εξγαιείν Πξνβιέςεσλ (Forecast ή Flash Status) Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν πνπ απεπζχλεηαη ζηε δηεχζπλζε κίαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο θαη απνηππψλεη ηελ πιήξε θαηάζηαζή ηεο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα άκεζε θαη ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ. 8. Τπνδνρή ην ηκήκα ηεο ππνδνρήο ππάξρνπλ νη εμήο ελφηεηεο: On-line Βηβιίν Κηλήζεσο Πειαηψλ (βηβιίν πφξηαο) Πιάλν reception, Room Rack, Ολνκαζηηθφ πιάλν, αιιαγέο (Γσκαηίσλ ηνηρείσλ παξακνλήο) Αθίμεηο & Αλαρσξήζεηο (κε έιεγρν χπαξμεο αλνηρηψλ ππνινίπσλ) Αθίμεηο ρσξίο θξάηεζε (Walk Ηns), No-show. 45

47 Housekeeping: room status, παξαθνινχζεζε ιηλψλ, blocks, ιίζηεο δσκαηίσλ γηα ηηο εξγαζίεο (αιιαγή ζε ζεληφληα θαη πεηζέηεο, θαζαξηφηεηα) Παξαθνινχζεζε θίλεζεο εζηηαηνξίνπ, ιίζηεο δηθαηνπκέλσλ γηα θάζε πειάηε, θαηαρψξηζε cold plates & Baskets. 9. Πιάλν Reception (Room Rack) Σν Πιάλν Reception δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ αθίμεσλ, ησλ αλαρσξήζεσλ θαζψο θαη ησλ θηλήζεσλ ινγαξηαζκνχ. 10. Main Courante Μέζα απφ ην Main Courante δίλνληαη νη παξαθάησ δπλαηφηεηεο: Πιήξεο επειημία ζηε δηαρείξηζε ινγαξηαζκψλ πειαηψλ. Έθδνζε ινγαξηαζκνχ ζπλνιηθά ή ηκεκαηηθά ή θαηά νκάδεο. πκπηχμεηο-δηαζπάζεηο ινγαξηαζκψλ θαη θηλήζεσλ θ.ιπ. Απηφκαηε θαηαρψξηζε ρξεσζηηθψλ θαη κεηξεηψλ ηκεκάησλ. Γπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ ελεξγψλ θαη εθδνκέλσλ ινγαξηαζκψλ. Πιήξεο παξαθνινχζεζε ρξεσζηψλ- Καηαζηάζεηο ειέγρσλ. Απηφκαηε θαηαρψξηζε ρξεψζεσλ ζπζθεπψλ (ΣΚ, PayTV, Internet θιπ.). Απηφκαηε ρξέσζε ινγαξηαζκψλ κε ηε ζπκθσλεζείζα ηηκή (night audit). Έιεγρνο εθθξεκνηήησλ εκέξαο - Απηφκαηε ρξέσζε ησλ ινγαξηαζκψλ πειαηψλ. Έιεγρνο ρξέσζεο ζπκθσλίαο γηα θάζε δσκάηην. Παξαθνινχζεζε εζφδσλ ηχπνπ Main Courante ή Ζκεξνινγίνπ Πσιήζεσλ. Τπνρξεσηηθά βηβιία (βάζεη λνκνζεζίαο): Βηβιίν Κίλεζεο Πειαηψλ - Βηβιίν Αζηπλνκίαο. Έθδνζε ινγαξηαζκψλ, θαηαζηάζεηο ΚΔΠΤΟ ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. 46

48 11. Άιιεο δπλαηόηεηεο Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «Αιέμαλδξνο Hotel Front Office» δίλεη επίζεο ηηο παξαθάησ εμίζνπ ζεκαληηθέο επηινγέο: χλδεζε κε ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ ηνπ Internet. χλδεζε κε Λνγηζηηθή: Δμαγσγή ησλ ινγηζηηθψλ άξζξσλ ησλ πσιήζεσλεζφδσλ (Main Courante ή Ζκεξνιφγην Πσιήζεσλ) Σα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Οη εθαξκνγέο πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο Αιέμαλδξνο, είλαη ζρεδηαζκέλεο ζε multi-tier αξρηηεθηνληθή, βαζηζκέλεο ζην Microsoft Transaction θαη ην Microsoft SQL Server, κε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο κεγάινπ αξηζκνχ ζηαζκψλ εξγαζίαο, ζχλδεζε κε Internet, ρξήζε ελαιιαθηηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, θαη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο θαη ρξήζεο πνιιαπιψλ servers, είηε ζε ηνπηθφ είηε ζε απνκαθξπζκέλν δίθηπν. 4.2 Epitome (PMS) Σν Epitome.NET, κε ρψξα πξνέιεπζεο ηηο ΖΠΑ, απνηειεί έλα απφ ηα θνξπθαία μελνδνρεηαθά πξνγξάκκαηα ζηνλ θφζκν. Υάξε ζην κνλαδηθφ θαη ζχγρξνλν internet user interface θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά εηθνλίδηά ηνπ είλαη απφιπηα παξακεηξηθφ θαη εμαηξεηηθά εχθνιν ζηελ ρξήζε. Ζ ζπλέρεηα ηνπ γλσζηνχ θαη επηηπρεκέλνπ Epitome for Windows, είλαη έλα κνλαδηθφ δηεζλέο μελνδνρεηαθφ ζχζηεκα (PMS) πνπ κέρξη ζήκεξα έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ μελνδνρεία θαη θξνπαδηεξφπινηα ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν Epitome.NET απεπζχλεηαη ζε κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ή αιπζίδεο μελνδνρείσλ Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «Epitome.NET» Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Epitome.NET είλαη ε Σερλνινγηθή πξσηνπνξίαθαηλνηνκία. ζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο εθαξκνγψλ, πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 47

49 επηινγέο δηαρείξηζεο: Σηκνθαηαιφγσλ Παθέησλ Πξαθηνξείσλ Μειινληηθψλ δηαζεζηκνηήησλ πάζεο κνξθήο Allotments Booking position Πιάλν δσκαηίσλ κε ρξήζε εηθφλαο Υάξηεο μελνδνρείνπ & δσκαηίσλ Κξαηήζεσλ Πξνθαηαβνιψλ Αθίμεσλ/αλαρσξήζεσλ κε ρξήζε πνιιαπιψλ ηηκνινγίσλ αλά πειάηε Ηζηνξηθνχ πειάηε εηαηξηψλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ House status Υξεσζηψλ (accounts receivable) Yield management Touch screen concierge Housekeeping Report generator On line connectivity MS-office (γηα mailing, confirmation letters, fax letters, direct s) On line Internet module γηα Internet Reservations (πξναηξεηηθά) On line ζχλδεζε κε ην Touch Point of Sales On Line Interfaces κε πεξηζζφηεξν απφ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα PBX, Call Accounting, TMS, Pay-TV, Key Locks, Energy Systems, Point of Sales, Back Office, Card Systems, Voice Mail Medalion (PMS) Σν «Medallion» είλαη κηα νινθαίλνπξγηα ιχζε Property Management πνπ ζπλδπάδεη ην πςειφ επίπεδν ππεξεζηψλ ηεο SoftBrands κε ηελ ηερλνινγία ηνπ κέιινληνο. Δθαξκφδεηαη εχθνια ζην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζήο θαη κε έλα πινχζην ζε γξαθηθά πεξηβάιινλ επηηξέπεη ηελ θαηαρψξεζε ησλ θξαηήζεσλ κε έλα απιφ ηξφπν επάλσ ζε γξαθηθή απεηθφληζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, ζηηο αληίζηνηρεο νζφλεο «Room Plan», «Room Type» θαη «Reservations». 33.http://www.sysco.gr/content/epitomenet 48

50 Έηζη, βνεζάεη ζηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα πεξηζζφηεξνπο θηινμελνχκελνπο θαη ζπκβάιεη ζηελ πξνζπάζεηα γηα πεξηζζφηεξα θέξδε. Δπίζεο ην «Medallion PMS» έρεη πιένλ εμειιεληζηεί πιήξσο, κε επζχλε ηεο SYSCO, γηα ηελ αθφκε επθνιφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ αγνξά ηεο ρψξαο καο. PMS» Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «Medallion Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ «Medallion PMS» πξνζθέξεη θαηαλνεηέο θαη νινθιεξσκέλεο ιεηηνπξγίεο Front Office. ζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο εθαξκνγψλ, πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ επηινγέο δηαρείξηζεο 34 : Κξαηήζεηο Γπλαηφηεηεο rate restrictions Μεραλή Web Booking Guest Accounting City ledger πλέδξηα & Δθδειψζεηο Μνληέια Block θαη Pickup γηα δηαρείξηζε γθξνππ Πξνβνιέο ηαμηδησηηθψλ πξαθηφξσλ, ηζηνξηθφ θαη πξφβιεςε Ηζηνξηθφ πειαηψλ θαη εηαηξεηψλ Γηαρείξηζε εζφδσλ Δπεμεξγαζία πηζησηηθψλ θαξηψλ Δξγαιεία πσιήζεσλ θαη marketing εξγαδνκέλσλ Σν «Medallion PMS» βνεζάεη ζηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο κεγηζηνπνηψληαο ηε ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επεθηείλνληαο ηε δπλακηθή ηεο επηρείξεζήο. πκβάιεη επίζεο δηαηεξψληαο έλα δηεπξπκέλν πξνθίι πειαηψλ, αξρείν κε ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ επηρείξεζή θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θηινμελνχκελνπο, folios θαη δηαζεζηκφηεηα δσκαηίσλ κε πνιχ απιφ ηξφπν. Με ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζήο, απμάλεηαη ηαπηφρξνλα θαη ην θέξδνο ηεο. Δπίζεο, ιφγν ηνπ νηθείνπ ζρεδηαζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ιεηηνπξγία κίαο νζφλεο, είλαη απιφ ζηελ εθκάζεζε θαη ζηε ρξήζε, θαη έηζη κεηψλεηαη θαη ην θφζηνο αιιά θαη ν ρξφλνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 34.http://www.sysco.gr/content/medallion-pms 49

51 Ζ εγθαηάζηαζε είλαη εχθνιε θαη ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζε πεξίπησζε πνπ απμάλνληαη νη δνπιεηέο ηεο επηρείξεζεο. Σέινο, ράξε ζηηο δπλαηφηεηεο leasing, βνεζάεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ζην θεθάιαηφ. 4.4 SingularLogic Hospitality System Hotel Σν «SingularLogic Hospitality System Hotel» απνηειεί θαη απηφ κηα απφ ηηο πην ζχγρξνλεο θαη πξνεγκέλεο ιχζεηο γηα ηελ νινθιεξσκέλε απηνκαηνπνίεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο καο Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «SingularLogic Hospitality System Hotel» Σν SingularLogic Hospitality System Hotel πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 35 SHS Front Office: Πιάλα δσκαηίσλ θαη θξαηήζεσλ, Σηκνθαηάινγνη- Δηδηθά παθέηα (all inclusive), Πξνηηκνιφγεζε-πγθεληξσηηθή ηηκνιφγεζε, Υξεψζηεο Ηζηνξηθφ πειαηψλ, Αληαιιαγή ζπλαιιάγκαηνο, Δζσηεξηθφο έιεγρνο, Reporting θαη θξαηήζεηο γθξνππ, Πξνυπνινγηζκνί-Πξνβιέςεηο, Αληαγσληζκφο θαη Πξνγξάκκαηα Πηζηφηεηαο-Πξνζθνξψλ. SHS Interface FO Τηλεθωνικό Κένηπο: Δπηηξέπεη ηε ζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ ηειεθσληθνχ θέληξνπ (PABX). SHS Interface FO Locking System: Τπνζηεξίδεη ηε ζχλδεζε ειεθηξνκαγλεηηθψλ ή κεραληθψλ θιεηδαξηψλ. SHS Interface FO PAY TV: Τπνζηεξίδεη ηε ζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ PAY TV. SHS Interface FO Γενική Λογιζηική: Γηα ηε ζχλδεζε κε ινγηζηηθέο εθαξκνγέο. SHS Point of Sales: Γηαρείξηζε πσιήζεσλ, ππνζηήξημε ηακεηαθψλ ζπζηεκάησλ PoS θαη Touch Screen, θαζψο θαη επηθνηλσλία κε ην Front Office SHS. SHS Mobile POS: Υξήζε αζχξκαησλ ηεξκαηηθψλ γηα παξαγγειηνιεςία SHS Food & Beverage: Γηαρείξηζε μελνδνρεηαθήο απνζήθεο. 35.http://www.singularlogic.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=186 50

52 SHS Interface F&B Γενική Λογιζηική: χλδεζε κε ινγηζηηθέο εθαξκνγέο. SHS Sales & Catering: Γηαρείξηζε ηκήκαηνο πσιήζεσλ θαη εθδειψζεσλ Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «SingularLogic Hospitality System Hotel» Σα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «SingularLogic Hospitality System Hotel» είλαη ηα εμήο: Παξέρεη πιήξε θαη απηνκαηνπνηεκέλε θάιπςε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ. Δίλαη εμαηξεηηθά παξακεηξηθφ θαη πξνζαξκφδεηαη απφιπηα ζηηο αλάγθεο ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ. Παξέρεη άκεζε ζπγθεληξσηηθή θαη αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε, κέζα απφ πιήζνο εθηππψζεσλ, αλαθνξψλ κε πιήξε ζηαηηζηηθά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία. Πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ησλ απνηειεζκαηηθψλ πξνβιέςεσλ (booking position, budget, θ.α.). Δίλαη εχθνιν ζηελ εγθαηάζηαζε, ζηελ εθκάζεζε θαη ζηε ρξήζε. Δίλαη αλεπηπγκέλν ζε πεξηβάιινλ Windows θαη ρξεζηκνπνηεί σο βάζε δεδνκέλσλ ηελ Microsoft SQL Server (MS-SQL). πλδέεηαη κε ηα «έμππλα» IP ηειεθσληθά θέληξα ηεο Avaya. Τπνζηεξίδεηαη απφ ην κεγαιχηεξν παλειιαδηθφ δίθηπν ζπλεξγαηψλ. 4.5 Fidelio Suite 8 (Professional Edition- Resort Edition- Small Business Edition) Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ «Fidelio Suite 8» δηαζέηεη ηξείο δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο, ψζηε λα θαιχπηεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε μελνδνρείνπ. Σν «Fidelio Suite v8 Professional Edition» είλαη ε εηδηθή έθδνζε γηα ηα κεγάια θαη ηα κεζαία μελνδνρεία, πνπ δελ επνρηθά. Σν πξφγξακκα ζηεξίδεηαη ζε βάζε δεδνκέλσλ Oracle κε ρακειή ηηκή ιφγσ ηεο παγθφζκηαο ζπκθσλίαο κεηαμχ Oracle θαη Micros-Fidelio. Υξεζηκνπνηείηαη θνηλή βάζε γηα ην Front Office θαη ην 51

53 Catering& Conference Management θαη απηφ ηζνχηαη κε έλα interface ιηγφηεξν. Δίλαη ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθφ θαη θηιηθφ ζηε ρξήζε. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο Oracle 36 είλαη ηα εμήο: Απεξηφξηζηε απνζήθεπζε δεδνκέλσλ. ηαζεξή ηαρχηεηα. Απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Γε ρξεηάδεηαη ε αλαδηνξγάλσζε ηεο βάζεο. Σν θιείζηκν εκέξαο πξαγκαηνπνηείηαη γξήγνξα. Μεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «Fidelio Suite v8 Professional Edition», είλαη νη παξαθάησ: Απηφκαηε επεμεξγαζία ιεηηνπξγηψλ ζρεηηθά κε ηηο θξαηήζεηο (π.ρ. κεηαθνξά ελφο πειάηε ζε άιιν δσκάηην κηα ζπγθεθξηκέλε κέξα ρσξίο λα απαηηείηαη λα δεκηνπξγεζεί κηα δεχηεξε θξάηεζε, αιιαγή ηνπ αξηζκνχ αηφκσλ, εγγξαθή ζπλνδψλ πνπ θαηαθζάλνπλ δηαθνξεηηθή εκέξα, αλαλέσζε rate θ.ι.π). Παξακεηξνπνηήζηκν full booking position κε εμαηνκηθεπκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ψζηε ν ρξήζηεο λα κελ αιιάδεη ηελ πξαθηηθή εξγαζίαο. Δλζσκαησκέλε ιεηηνπξγία Catering θαη Conference Management (μερσξηζηή ελφηεηα). Δλζσκαησκέλν πξφγξακκα Γηαρείξηζεο ρέζεσλ Πειαηείαο (CRM). Γπλαηφηεηα εμαγσγήο ζηνηρείσλ απφ ηελ V8 ζην Οutlook. Δμειηγκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Budget. Λεηηνπξγία «Yield Management», ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξνγλψζεσλ πσιήζεσλ, αλαιχζεσλ θαη δηακνξθψζεσλ ηηκψλ γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ εζφδσλ ησλ δσκαηίσλ θαη ηνπ ηδίξνπ. Απηφκαην θιείζηκν εκέξαο κε δπλαηφηεηα επηζθφπεζεο φισλ ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θιεηζίκαηνο. Ζ δεχηεξε έθδνζε ηνπ Fidelio Suite 8 είλαη ην «Fidelio Suite v8 Resort Edition». Πξφθεηηαη γηα κηα εηδηθή έθδνζε πνπ αθνξά ηα επνρηαθά (resort) μελνδνρεία θαη φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη πξνζαξκνζκέλεο έηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ άςνγα απηή ηελ εηδηθή θαηεγνξία μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Σέινο, ην «Fidelio Suite v8 Small Business Edition», είλαη πξνζαξκνζκέλν λα θαιχπηεη θαη ηηο πςειφηεξεο αλάγθεο ησλ κηθξφηεξσλ μελνδνρείσλ. Σν ινγηζκηθφ ηνπ θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο

54 πειάηεο. Σν πξφγξακκα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα κηθξέο θαη κεζαίεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο δίρσο λα πζηεξεί ζε επηδφζεηο θαη δπλαηφηεηεο. Πξνζθέξεη δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ μελνδνρείνπ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή εμνηθνλνκεί ρξφλν θαη ρξήκα, ππνζηεξίδεη ηηο πσιήζεηο θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο αλά πάζα ζηηγκή. Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «Fidelio Suite v8 Small Business Edition είλαη ηα εμήο: Ζ βάζε δεδνκέλσλ είλαη ε «θαξδηά» ηνπ πξνγξάκκαηνο Small Business Edition. ια ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη εδψ θαη αλαθαινχληαη θαη' εληνιή παληνχ θαη θάζε ζηηγκή. Σν πξφγξακκα ρξεζηκνπνηεί βάζε Oracle γηα αμηνπηζηία, απνηειεζκαηηθφηεηα, ηαρχηεηα θαη ζηαζεξφηεηα. Με ηελ επηρεηξεζηαθή ινγηθή ηνπ, φιεο νη παξάκεηξνη κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ θαη λα ξπζκηζηνχλ ψζηε λα θαιχπηνπλ αθξηβψο ηηο αλάγθεο ηεο δνκήο ηεο επηρείξεζήο. Έρεη θαζαξή δνκή θαη ζπλδέεηαη κε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα management analysis. Εμαηνκηθεπκέλν: Oη νζφλεο ηνπ ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Υξεζηκνπνηεί έμππλα interfaces, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηε ζχλδεζε κε πξντφληα φπσο Pay TV ή ηειέθσλν. Απιό: Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ εχθνια ην πξφγξακκα χζηεξα απφ κηα ζχληνκε παξνπζίαζε. Ζ ινγηθή ηνπ είλαη απιή θαη ε ρξήζε ηνπ θηιηθή. Λνγηθή ηηκή: Έρεη κηα πνιχ θαιή ζρέζε ηηκήο-απφδνζεο. Σν πξφγξακκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιεο ηηο πιαηθφξκεο Windows. Future Proof (επεθηάζηκν ζην κέιινλ): χκθσλα κε ηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο, ην Fidelio S8 SBE κπνξεί λα επεθηαζεί θαη λα θηάζεη ην Fidelio Suite 8 Professional Edition. Λεηηνπξγηθό θαη Φηιηθό ζηε ρξήζε: Καζψο ν πειάηεο είλαη ην θέληξν ελδηαθέξνληνο, ε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ θαη ε δηαηήξεζε ηεο «αθνζίσζεο» είλαη νη βαζηθνί ζηφρνη ζηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία. Σν Fidelio S8 SBE ζπγθεληξψλεηαη ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ S8 θαη πξνζθέξεη ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηηο ρέζεηο Πειαηείαο. Front Office θαη ρέζεηο Πειαηείαο: ιεο νη πιεξνθνξίεο θαη νη επηινγέο πνπ αθνξνχλ ηνπο πειάηεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο ηνπο, απνζεθεχνληαη ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ απφ ηνπο ππαιιήινπο. 53

55 4.6 Opera Property Management System (PMS) ηνλ ππξήλα ηεο νινθιεξσκέλεο ιχζεο OPERA βξίζθεηαη ην πξφγξακκα «Property Management System (PMS)» 37. ρεδηαζκέλν λα θαιχςεη ηηο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο, ή κηαο μελνδνρεηαθήο αιπζίδαο. Ζ OPERA PMS παξέρεη ηα ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία γηα λα αλέβεη ε επηρείξεζε ζε πςειφηεξν επίπεδν, απφ πιεπξάο παξαγσγηθφηεηαο θαη θέξδνπο. Σν πνιπδχλακν απηφ εξγαιείν επηηαρχλεη ην check-in, πξαγκαηνπνηεί Night Audit ρσξίο λα ζηακαηά ε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο, «ηξέρεη» ηε δηαδηθαζία Income Audit νπνηαδήπνηε ψξα, δηαζέηεη έμππλν κεραληζκφ δηαρείξηζεο δσκαηίσλ θαη ηηκψλ ελψ βειηηψλεη ζπλνιηθά ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο- επηζθέπηεο (γξήγνξνο εληνπηζκφο ηνπο, άκεζε πξνψζεζε κελπκάησλ θαη εμππεξέηεζε, ηνπηθά ή ζε άιιν property). Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεη ην module Accounts Receivable, ην νπνίν παξέρεη νινθιεξσκέλε πιεξνθνξία γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ (θαξηέιεο ρξεσζηψλ), ην Oracle Report Builder γηα ηελ θαηαζθεπή ηππνπνηεκέλσλ αλαθνξψλ θαη ην Easy Report Writer γηα ηελ εχθνιε δεκηνπξγία αλαθνξψλ απφ ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. 4.7 My Fidelio Net Σν «My Fidelio.net» είλαη έλα πξφγξακκα γηα Online θξαηήζεηο κέζσ Internet. Πξφθεηηαη γηα έλα παγθφζκην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηαλνκήο, κάξθεηηλγθ θαη θξαηήζεσλ ζε εηδηθή έθδνζε γηα μελνδνρεία. Σν πξφγξακκα ζπλδέεη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, μελνδνρεηαθέο αιπζίδεο, νξγαληζκνχο, ηαμηδησηηθά γξαθεία θαη ζρεηηθά Portal επηηξέπνληάο ηηο δηθηπαθέο/ δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο ζε δηάθνξνπο ηνκείο κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηηο πσιήζεηο θαη ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπο. H ππεξζχγρξνλε, παγθφζκηα Μεραλή Πξνβνιήο θαη Κξαηήζεσλ ηξαβάεη απηφκαηα ηηο ηηκέο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ελφο μελνδνρείνπ απφ ην «OPERA PMS» αιιά θαη απφ άιια ζπγγελή ζπζηήκαηα θαη ην θάλεη «δηαζέζηκν» ζηα Παγθφζκηα πζηήκαηα Γηαλνκήο, Amadeus, Galileo, Sabre θαη Worldspan. Με ην Myfidelio.net 38 ην μελνδνρείν έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ φινπο ηνπο εμειηγκέλνπο δηαχινπο (Internet, Intranet, , call center, ηειεθσλία, fax) πνπ

56 ην ζπλδένπλ κε ηνπο επηζθέπηεο θαη ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζε κηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία. Ζ εθαξκνγή εγγπάηαη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο πξνβνιήο θαη θξαηήζεσλ-online, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζε φινλ ηνλ θφζκν. 4.8 Micros HMS Σν «Micros 9700 HMS» 39 είλαη έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ππνζηήξημεο εκείσλ Πψιεζεο (Point-of-Sales), πνπ απεπζχλεηαη θπξίσο ζε κεγάιεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, ζε επνρηαθέο (resorts), θαδίλν, αιιά θαη ζεκαηηθά πάξθα. πλδπάδεη κε επειημία ιεηηνπξγίεο θεληξηθνχ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ «front desk» θαη «back-office» ζηνλ ηνκέα ησλ εζηηαηνξίσλ θαη ηεο εζηίαζεο θαη εηδηθφηεξα ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, βνεζψληαο έηζη ζηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο επηρείξεζεο, ζηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ ηκεκάησλ κε κηα θίλεζε γηα ηηο ζπλαιιαγέο, ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ πξνο ηνπο πειάηεο ππεξεζηψλ. Σν Micros 9700 HMS βαζίδεηαη ζηελ εμειηγκέλε ηερλνινγία EPOS θαη παξέρεη κέγηζηε επειημία θαη επεθηαζηκφηεηα. Έρεη ζρεδηαζηεί θαη ελαξκνληζηεί πιήξσο ζε πεξηβάιινλ Microsoft φζν θαη ζε εθαξκνγέο Oracle. Ζ εθαξκνγή δεκηνπξγεί κε κεγάιε επθνιία αλαθνξέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ελψ επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε θαη άιισλ εθαξκνγψλ απφ πνιιαπινχο ρξήζηεο κε ηε ρξήζε ηνπ NetVupoint, απμάλνληαο έηζη ηελ παξαγσγηθφηεηα ζηελ επηρείξεζε. Δγγπάηαη αζθαιή θαη ηαρχηαηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηηο ζπλαιιαγέο απφ ηκήκα ζε ηκήκα, θαη εμίζνπ αζθαιή θαη ηαρχηαηε απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία κεγάινπ φγθνπ πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, ην ζχζηεκα απηφ πξέπεη λα κπνξεί λα ζπλδπάδεη θαη λα αλαιχεη ηηο ζπιιεγκέλεο πιεξνθνξίεο κε έλαλ «επθπή» κεραληζκφ reporting γηα ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πσιήζεηο θαη ην marketing. HMS» Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «Micros 9700 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «Micros 9700 HMS» έρνπλ σο εμήο 40 : Υξεζηκνπνηείηαη ε ηειεπηαία ηερλνινγία POS θαη εμνπιηζκφο κεγάιεο

57 αληνρήο (touchscreen νζφλε, εθηππσηήο). Λεηηνπξγηθφ Server Windows 2003 γηα δπλακηθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία, επθνιία ζηελ αλαβάζκηζε ή επέθηαζε θαη ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε. Γηαζέηεη επθνιφρξεζην Gui-Micros Management Console πνπ εγθαζίζηαηαη ζε νπνηνδήπνηε windows pc γηα ηε δηακφξθσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (π.ρ πξνζζήθε λέσλ εηδψλ, λένπ πξνζσπηθνχ θ.α.). Γηαζέηεη κεραληζκφ επηζθφπεζεο αλαθνξψλ θαη παλίζρπξν έμηξα κεραληζκφ παξαγσγήο reporting κέζσ ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ην εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα NetVuPoint (ε ζχλδεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε Internet Explorer θαη απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ζην ηνπηθφ δίθηπν). Σν NVP έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη πεξηζζφηεξεο απφ 200 δηαθνξεηηθέο αλαθνξέο γηα θάζε εξγάζηκε κέξα (κε δηαθνξεηηθέο ζπζρεηίζεηο θαη ζπλδπαζκνχο). Δίλαη παλεχθνιν ζηε ρξήζε θαη επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ζε excel ή pdf αξρείν. πλδέεηαη κε ηε Γηθηπαθή Πχιε mymicros.net γηα παξαγσγή αλαθνξψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ internet. πλδέεηαη κε άιια πζηήκαηα φπσο PMS (Front Office Systems), Food and Beverage (F&B, Materials Control), Payroll αιιά θαη κε ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα έγθξηζεο θαη ρξέσζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ (κέζα απφ ηηο νζφλεο POS ηεο MICROS). Γηαζέηεη εμειηγκέλν χζηεκα Φνξνινγηθήο ήκαλζεο κε δπλαηφηεηα παξαγσγήο δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ: απφδεημε ιηαληθήο, απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ, δειηίν παξαγγειίαο θαη εηδηθφ ζηνηρείν απηνπαξάδνζεο, θαζψο θαη ηα αθπξσηηθά ηνπο. Αλαπηχζζεηαη ζε πιαηθφξκεο Oracle θαη SQL γηα ηαρχηεηα θαη αζθάιεηα. 4.9 HotelPlan Παθέην) Σν «HotelPlan» 41 είλαη κηα εθαξκνγή ε νπνία κε πνιχ εχθνιν ηξφπν κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηαρείξηζε ησλ δσκαηίσλ ηνπ μελνδνρείνπ, ησλ πειαηψλ θαζψο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «Hotel Plan» είλαη ηα εμήο: Δίλαη εχθνιν ζηε ρξήζε

58 Καιχπηεη απεξηφξηζηεο θαηεγνξίεο θαηαιπκάησλ. Γηαηεξεί αξρείν γηα ηα δσκάηηα κε ηηο παξνρέο ηνπο. Μπνξεί λα θαιχςεη απεξηφξηζην αξηζκφ δσκαηίσλ. Κξαηήζεηο. Πιάλν θξαηήζεσλ. Πειάηεο - Αξρείν πειαηψλ. Δηαηξίεο - Αξρείν εηαηξηψλ. Πξαθηνξεία ηαμηδηψλ. Απνζηνιή SMS. Δκθάληζε γελεζιίσλ πειαηψλ. Σηκνθαηαιφγνπο αλά πεξίνδν. Πξνβνιή πιεξσκψλ - νθεηιψλ ζε πξνκεζεπηέο δαπάλεο HotelWorks (Λνγηζκηθό παθέην) Σν «HotelWorks» ηεο Bluebyte Software είλαη έλα πξνεγκέλν πξφγξακκα δηαρείξηζεο μελνδνρείσλ. Πξνζθέξεη ζηηο ζχγρξνλεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο νινθιεξσκέλε θάιπςε ησλ κεραλνγξαθηθψλ ηνπο απαηηήζεσλ, δηαζέηεη πιήζνο εξγαιείσλ πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ Front Office θαη Back Office θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο πνπ θαζηζηνχλ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ εχθνιε ππφζεζε. Απνηειεί έλα πξντφλ πνιπεηνχο έξεπλαο θαη κειέηεο ησλ μελνδνρεηαθψλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ηηο θαιχπηνπλ. Σν HotelWorks, εθηφο ηνπ φηη θαιχπηεη κεκνλσκέλα μελνδνρεία, θαιχπηεη θαη ηελ θαηεγνξία ησλ αιπζίδσλ μελνδνρείσλ, δειαδή πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχληαη ζηελ ίδηα βάζε πνιιέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηαπηφρξνλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην management ηνπ μελνδνρεηαθνχ νκίινπ κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηηο θξαηήζεηο, ηελ δηαζεζηκφηεηα θαη ηηο νηθνλνκηθέο θηλήζεηο φισλ ησλ κνλάδσλ ηνπ κέζα απφ ηελ ίδηα βάζε Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «HotelWorks» 1. Πιάλα Κξαηήζεηο 57

59 Γπλαηφηεηα θξάηεζεο κε ηχπν ή αξηζκφ δσκαηίσλ, απηφκαηε αληηζηνίρηζε αξηζκνχ δσκαηίσλ ζε θξαηήζεηο ηχπσλ, αθχξσζε θξαηήζεσλ, δπλαηφηεηα δηάζπαζεο ηεο θξάηεζεο ελφο δσκαηίνπ ζε δχν ή πεξηζζφηεξα. Ζ Κξάηεζε ιεηηνπξγεί, πέξαλ ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ, ζαλ έλαο θάθεινο πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη πνιιαπιά δσκάηηα ηα νπνία αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά Ξελνδνρεία, αιιά θαη έρνπλ αθίμεηο ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλαλ θάθειν θξάηεζεο κπνξνχκε λα εηζάγνπκε φιεο ηηο θξαηήζεηο ελφο Tour Operator, πνπ αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο αθίμεηο, αιιά θαη δηαθνξεηηθά Ξελνδνρεία ζηα νπνία ζα ηαθηνπνηεζνχλ νη πειάηεο. Με απηή ηελ νκαδνπνίεζε, απινπνηείηαη ε παξαθνινχζεζε ησλ θξαηήζεσλ. Εηθόλα 2: Πιάλν θξαηήζεσλ δσκαηίσλ 42 Λεηηνπξγηθό γξαθηθό πιάλν θξαηήζεσλ δσκαηίσλ: Πξφθεηηαη γηα έλα ζπκβνιηθφ πιάλν φπνπ νη θξαηήζεηο δσκαηίσλ απεηθνλίδνληαη κε γξαθήκαηα. Με ηελ ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή drag and drop γίλνληαη θξαηήζεηο, αιιαγέο εκεξνκεληψλ, αιιαγέο δσκαηίσλ, αιιαγέο δηάξθεηαο, κεηαθνξέο δσκαηίσλ, split δσκαηίσλ, αθίμεηο, αλαρσξήζεηο, θ.α. Λεηηνπξγηθό γξαθηθό πιάλν θξαηήζεσλ ηύπσλ δσκαηίσλ: Ζ γξαθηθή απεηθφληζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ηχπσλ δσκαηίσλ ηνπ μελνδνρείνπ κε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ή κεηαβνιήο θξαηήζεσλ

60 Εηθόλα 3: Πιάλν θξαηήζεσλ ηύπσλ δσκαηίσλ 43 ηηγκηαίν γξαθηθό πιάλν δσκαηίσλ: ε απηφ ην πιάλν γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ δσκαηίσλ ηνπ Ξελνδνρείνπ πνπ κεηαβάιιεηαη δηαξθψο, αλάινγα κε ηηο αθίμεηο θαη ηηο αλαρσξήζεηο. Καη εδψ δίλνληαη φιεο νη δπλαηφηεηεο θξάηεζεο, άθημεο, αλαρψξεζεο, είζπξαμεο θιπ. Κνλζόια Reception: Γηα αθίμεηο, αλαρσξήζεηο θαη κεηαθνξέο απφ δσκάηην ζε δσκάηην κε εχθνιν θαη γξήγνξν ηξφπν, online ελεκέξσζε θαη εθηχπσζε ηνπ βηβιίνπ πφξηαο θαη ηνπ ηζηνξηθνχ αξρείνπ πειαηψλ. Εηθόλα 4: Κνλζόια Αθίμεσλ θαη Αλαρσξήζεσλ

61 2. Internet Online Κξαηήζεηο χλδεζε ηεο εθαξκνγήο κε ην Internet θαη θαηαρψξεζε θξαηήζεσλ απφ πξάθηνξεο ή κεκνλσκέλνπο πειάηεο κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ μελνδνρείνπ. Οη θξαηήζεηο γίλνληαη απεπζείαο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ Ξελνδνρείνπ. Εηθόλα 5: Κξαηήζεηο δσκαηίσλ Οηθνλνκηθή παξαθνινύζεζε Παξαθνινχζεζε ησλ εζφδσλ απφ φια ηα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ. Απφ ηελ πξνθαηαβνιή έσο ηελ έθδνζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ λφκν. Αθφκε, ηακεηαθέο θαηαζηάζεηο, παξαθνινχζεζε ρξεσζηψλ (εηαηξίεο, πξαθηνξεία, Σ/Ο), ρξεψζεηο in advance, πηζηψζεηο, εθπηψζεηο κέρξη θαη δηάζπαζε ή κεηαθνξά θηλήζεσλ απφ δσκάηην ζε δσκάηην. 4. Εθαξκνγέο Σν HotelWorks πιαηζηψλεηαη θαη απφ κηα νκάδα εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ πνπ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ εξγαζηψλ ελφο μελνδνρείνπ: o Point of Sales (P.O.S.): Έλα πξφγξακκα Ζ/Τ πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο πσιήζεηο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ Ξελνδνρείνπ ζπλήζσο απφ νζφλεο αθήο. Πεξηιακβάλεη: Πειάηεο, Απνδείμεηο, Σηκνιφγηα, Δηζπξάμεηο, Δλεκέξσζε Απνζεθψλ, Αμηφγξαθα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Επιβλϋπων: Καπόπουλοσ Δημότριοσ Σπουδαςτόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Δθαξκνγή Πειάηε γηα ηε πλαιιαγή Ναπηηιηαθώλ Παξαγώγσλ ζε πιαηθόξκα ios ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα