Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 22 η Απόφαση υπ αριθµ. 597/2012 Στην Αθήνα, σήµερα στις 2/5/2012, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00µ., στο Κατάστηµα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, την 27/04/2012. Θέµα 9 ο Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» σχετικά µε το έργο: «Κατασκευή ικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Καθαρισµού Λυµάτων ήµου Σπετσών». Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Μπάστας Κωνσταντίνος Βουδούρης Παναγιώτης Βασιλάκης Μιχαήλ Κανελλάκης Κωνσταντίνος Μαριδάκης Στυλιανός Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Προµπονάς Ιάκωβος Απόντες: Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Αγγελόπουλος Παναγιώτης Σπυρίδων Σπυρίδων Κουρούσης Χρήστος Ζαφειρίου Ελένη Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1. To Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Το Ν.145/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής». 3. Την 44403/ Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2494/τ.Β / ) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 4. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 5. Τo Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νοµοθεσίας κατασκευής των δηµοσίων έργων». 6. Το Π.. 186/96 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων αρµοδιότητας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων»

2 7. Την µε αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η..) σχετικά µε τις ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ιοίκησης από Την από προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΕΚΤΕΡ ΑΕ κατά της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», προϋπολογισµού ,46 (µε Φ.Π.Α.). 9. Την από Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Πειραιά επί της ανωτέρω προδικαστικής προσφυγής της Ανώνυµη Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΤΕΡ ΑΕ» I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης του ήµου Σπετσών, την µεταφορά τους προς τις Εγκαταστάσεις Καθαρισµού Λυµάτων (ΕΚΛ), την κατασκευή των Εγκαταστάσεων Καθαρισµού Λυµάτων και στη συνέχεια τη µεταφορά των επεξεργασµένων λυµάτων στον τελικό αποδέκτη, και περιλαµβάνει δύο επιµέρους τµήµατα: ΤΜΗΜΑ Α: «ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», δηλαδή το ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Το τµήµα αυτό του έργου αφορά την κατασκευή του πρωτεύοντος δικτύου µεταφοράς, δηλαδή του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού και των δώδεκα (12) αντλιοστασίων ακαθάρτων των Κεντρικών Συλλεκτήρων και των δευτερευόντων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων. ΤΜΗΜΑ Β: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», δηλαδή το ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΜΗΜΑ Το τµήµα αυτό του έργου αφορά τη µελέτη και κατασκευή των έργων των Εγκαταστάσεων Καθαρισµού Λυµάτων ήµου Σπετσών ισοδύναµου πληθυσµού κατοίκων για την 1 η 20ετία, ήτοι την Μελέτη εφαρµογής των έργων, την πλήρη κατασκευή όλων των επί µέρους µονάδων και των συνοδών έργων των Εγκαταστάσεων Καθαρισµού Λυµάτων (ΕΚΛ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το τεύχος µε τίτλο Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού, την 6µηνη δοκιµαστική λειτουργία των έργων µε παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού του Εργοδότη καθώς και την ευθύνη για την αποτελεσµατική λειτουργία του υφισταµένου έργου σύµφωνα προς τα αναφερόµενα από τα τεύχη του διαγωνισµού και την µελέτη για την επέκταση των έργων στην τελική φάση (40ετία). 2. Με την µε αρ. 3/2011 (συνεδρίαση 2 η / ) απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Σπετσών εγκρίθηκε η αποστολή αιτήµατος στην Περιφέρεια Αττικής για τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης επίβλεψης και κατασκευής των έργων αποχέτευσης (Συνηµµένο 1) 3. Με την µε αρ. 55/2011 (συνεδρίαση 4η/ ) απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Σπετσών εγκρίθηκε η Οριστική Μελέτη των ικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων, η Προµελέτη των Εγκαταστάσεων Καθαρισµού Λυµάτων και τα Τεύχη ηµοπράτησης Κατασκευής ικτύων και Εγκαταστάσεων που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο της θεωρηµένης από την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Λοιπών ήµων της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Πειραιά, µε τίτλο «Αναθεώρηση Μελέτης Αποχέτευσης, Χωροθέτησης και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγκατάστασης Βιολογικού Καθαρισµού Λυµάτων του ήµου Σπετσών» συνολικού προϋπολογισµού ,06 (µε Φ.Π.Α.). (Συνηµµένο 2) 4. Με την µε αρ. 67/2011 (συνεδρίαση 7 η / ) απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Σπετσών εγκρίθηκε η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ήµου Σπετσών για την υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση ήµου Σπετσών», προϋπολογισµού ,06 µε ΦΠΑ. (Συνηµµένο 3) 5. Με την µε αρ. 17α/01/51/ΦΝ440/ (Α Α 4Α151-3Χ) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. Ι. εγκρίθηκε η δηµοπράτησης του κατ αποκοπή τµήµατος («ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ») µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη κατασκευή, κατόπιν της γνωµοδότησης του Συµβουλίου ηµοσίων Έργων. (Συνηµµένο 4) 6. Με την µε αρ. 53/2011 (συνεδρίαση 7 η / ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής εγκρίθηκε η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ήµου Σπετσών για την υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση ήµου Σπετσών», προϋπολογισµού ,06 µε ΦΠΑ. (Συνηµµένο 5) 7. Με την µε αρ. 193/2011 πράξη του το Ε Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου γνωµοδότησε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ήµου Σπετσών για την υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση ήµου Σπετσών». (Συνηµµένο 6) - 2 -

3 8. Την υπεγράφη η Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ήµου Σπετσών για την υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση ήµου Σπετσών». (Συνηµµένο 7) 9. Με την µε αρ / (ορθή επανάληψη) απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υ.ΠΕ.Κ.Α. έγινε η ένταξη της Πράξης ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ ). (Συνηµµένο 8) 10. Με την υπ αριθµ / (Ορθή Επανάληψη ως προς τον πληαπόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υ.ΠΕ.Κ.Α. έγινε η ένταξη της Πράξης ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ ). (Συνηµµένο 9) 11. Την υπ αριθµ. Οικ / απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.ΠΕ.Κ.Α., µε την οποία προεγκρίθηκαν τα ανασυνταχθέντα από την /νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων σχέδια των τευχών δηµοπράτησης και η διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» της Πράξης ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ, που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ µε κωδικό ΟΠΣ και προϋπολογισµό ,46 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. (Συνηµµένο 10) 12. Με την µε αρ / (ορθή επανάληψη ) Απόφαση της /νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων εγκρίθηκαν τα ανασυνταχθέντα τεύχη δηµοπράτησης του υποέργου 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» της Πράξης ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ, που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ µε κωδικό ΟΠΣ και προϋπολογισµό ,46 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. (Συνηµµένο 11) 13. Με την µε αρ. 84/2012 (συνεδρίαση 5 η / ) της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε: α) η κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την δηµοπράτηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», προϋπολογισµού ,46 ευρώ µε Φ.Π.Α. µεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στο ΜΕΕΠ, µε την «ανοικτή διαδικασία» των άρθρων 111 παρ. 10α και 123 του Ν.3669/08 και µε σύστηµα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζοµένων ως ακολούθως: i) για το επιµετρούµενο τµήµα µε το σύστηµα των επί µέρους ποσοστών έκπτωσης και ελέγχου οµαλότητας σύµφωνα άρθρου 6 του Ν. 3669/08. ii) για το κατ αποκοπή τµήµα µε το σύστηµα προσφοράς που περιλαµβάνει «µελέτηκατασκευή» του άρθρου 8 του Ν.3669/08 και β) η δηµοπράτηση του ως άνω αναφεροµένου έργου. (Συνηµµένο 12) 14. Την αποστάλθηκε προς δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περίληψη της διακήρυξης του έργου του θέµατος. 15. Με το µε αρ / έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων αποστάλθηκε προς δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η περίληψη της διακήρυξης του έργου του θέµατος. 16. Με το µε αρ / έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων αποστάλθηκε προς δηµοσίευση στις εφηµερίδες «Αυγή», «Κοινωνική» και «Καθηµερινά Νέα», η περίληψη της διακήρυξης του έργου του θέµατος. (Συνηµµένο 13) 17. Με την µε αρ. 499/2012 (συνεδρίαση 18 η / ) της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισµού του έργου του θέµατος. (Συνηµµένο 14) 18. Την 24/04/2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα γραφεία της ΤΕ της ΠΕ Νήσων η επιτροπή διαγωνισµού που ορίσθηκε µε την υπ αρ. 499/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και παρέλαβε τις προσφορές των παρακάτω δέκα (10) διαγωνιζοµένων: Α/Α ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ - 3 -

4 1 Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ΕΤΒΟ ΑΤΕ Α Α: Β49Κ7Λ7-8ΨΧ 2 Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ ΑΕ - ΟΣΙΡΙΣ ΑΕ 3 Κ/Ξ ΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - ΤΕ ΡΑ ΑΤΕ 4 Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 5 Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ 6 P&C DIVELOPMENT SA 7 Κ/Ξ ΜΤ ΑΤΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 8 Κ/Ξ ΜΥΒΑ ΑΕ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ 9 Κ/Ξ ΤΕΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΑΕ- ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΑΕ 10 Κ/Ξ Ν& Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ - ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ Αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές ΜΟΝΟ του φακέλου µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ» Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρήθηκαν, µετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις σε πίνακα. Η επιτροπή θα ολοκληρώσει το Πρακτικό 1 (Α Φάση του διαγωνισµού) µόλις παραλάβει τις απαντήσεις των αρµοδίων φορέων για τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής. I I. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η προσφεύγουσα, επικαλούµενη την ιδιότητά της ως εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στην 6 η τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στην κατηγορία των υδραυλικών έργων, µε την από προδικαστική προσφυγή της (κατ άρθρο 4 ν. 3886/2010), στρέφεται κατά της από Ιανουαρίου 2012 ιακήρυξης Ανοικτής ηµοπρασίας της Περιφέρειας Αττικής, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατασκευή ικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Καθαρισµού Λυµάτων ήµου Σπετσών» προβάλλοντας συνοπτικώς ότι: 1. Η προσβαλλόµενη διακήρυξη προβαίνει σε «παράνοµη και συνδυαστική» δηµοπράτηση του έργου της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων µε το έργο της κατασκευής των εγκαταστάσεων καθαρισµού λυµάτων και δεν ακολουθεί τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπει το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ΤΥΠΟΥ Α, κατά παραβίαση της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3669/08. Στο πλαίσιο αυτό, η προσφεύγουσα επικαλείται και ότι «κατά παράβαση του άρθρου 16 ν. 3669/08, εταιρείες οι οποίες είχαν το δικαίωµα να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, ως ανήκουσες στις καλούµενες τάξεις του ΜΕΕΠ για έργα υδραυλικά που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο του έργου «ίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων ήµου Σπετσών», δεν µπορούν να συµµετάσχουν ένεκα της εισαγωγής επιπλέον απαιτήσεων µε το άρθρο 21.1.α σύµφωνα µε το οποίο απαιτείται εγγραφή και στην κατηγορία έργων Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων του ΜΕΕΠ». 2. Η µε αριθµ. 17α/01/51/ΦΝ440/ Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων «ενέκρινε αποκλειστικά τη δηµοπράτηση του έργου «Εγκαταστάσεις Καθαρισµού Λυµάτων ήµου Σπετσών» µε το σύστηµα µελέτη κατασκευή. εν ενέκρινε τη δηµοπράτηση του έργου «Εγκαταστάσεις καθαρισµού Λυµάτων ήµου Σπετσών ταυτόχρονα µε άλλο έργο και µε συνδυασµό του συστήµατος µελέτης δηµοπράτησης µε οποιοδήποτε άλλο σύστηµα υποβολής προσφορών όπως έπραξε η αναθέτουσα αρχή». Στο πλαίσιο αυτό η προσφεύγουσα επικαλείται ότι δεν εκδόθηκε κατ άρθρο 15 παρ. 4 και άρθρο 8 ν. 3669/08 απόφαση του Υπουργού που να επιτρέπει και να αιτιολογεί την αναγκαιότητα ενιαίας δηµοπράτησης µε συνδυασµό δύο συστηµάτων προσφοράς (ένα εκ των οποίων µελέτη κατασκευή) κατά παρέκκλιση από τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων «των δύο έργων µε τίτλους «ίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ήµου Σπετσών» και «Εγκαταστάσεις καθαρισµού λυµάτων ήµου Σπετσών», αλλά ακόµη και η απόφαση για την επιλογή του συστήµατος αποκλειστικά και µόνο για τη δηµοπράτηση του δεύτερου προαναφερθέντος έργου, στερείται πλήρως νόµιµης και επαρκούς αιτιολογίας». 3. Συντρέχει παραβίαση των θεµελιωδών αρχών του Κοινοτικού ικαίου και της αρχής της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης, της αρχής του ανοίγµατος των δηµοσίων συµβάσεων στον ανταγωνισµό καθώς και των αρχών της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων

5 Η προσφεύγουσα αιτείται την ακύρωση, τροποποίηση και ανάκληση της διακήρυξης του έργου και την ακύρωση του διαγωνισµού. I I I. ΑΠΟΨΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Μετά την άσκηση στις της προδικαστικής προσφυγής και ενόψει του γεγονότος ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 ν. 3886/2010, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει τη πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, η Επιτροπή του ιαγωνισµού συνήλθε στις 24/4/2012 και διενήργησε τη δηµοπρασία παραλαµβάνοντας τους φακέλους των προσφορών δέκα (10) διαγωνιζοµένων, µεταξύ των οποίων δεν περιλαµβάνεται η προσφεύγουσα. Η ως άνω ασκηθείσα προδικαστική προσφυγή τυγχάνει απορριπτέα ως απαράδεκτη, σε κάθε δε περίπτωση και ως νόµω και ουσία αβάσιµη, για τους ακόλουθους λόγους: Ι. Επί του εννόµου συµφέροντος της προσφεύγουσας και του παραδεκτού της ασκηθείσας προσφυγής. 1. Υπό το θεσπιζόµενο µε το ν. 3886/2010 σύστηµα προσωρινής δικαστικής προστασίας, ο προσφεύγων κατά της ιακήρυξης ενός διαγωνισµού πρέπει να επικαλεσθεί - και φυσικά να αποδείξει - ότι οι προσβαλλόµενοι όροι της ιακήρυξης έχουν ως αποτέλεσµα είτε να αποκλείουν παρανόµως τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό ή να καθιστούν την εκ µέρους του υποβολή προσφοράς αντικειµενικώς ανέφικτη ή ουσιωδώς δυσχερή (ΕΑ 182/2011, 1140/2010, 1354/2009, 609/2008, 1316/2008, κόκ). Όταν δε ο ενδιαφερόµενος δεν λάβει µέρος στη διαγωνιστική διαδικασία, προκειµένου να διατηρεί το έννοµο συµφέρον του να στρέφεται κατά της ιακηρύξεως, πρέπει να υποστηρίζει και να επικαλείται ότι την εκ µέρους του υποβολή της προσφοράς απέκλειαν οι προβαλλόµενες από αυτόν πληµµέλειες της ιακήρυξης (ΕΑ 1354/2009, 63/2008, 282/2007, 474/2005 κόκ). 2. Εν προκειµένω η προσφεύγουσα, η οποία µάλιστα δεν συµµετείχε στο διαγωνισµό, ουδόλως επικαλείται, µε ειδικούς και συγκεκριµένους ισχυρισµούς, ότι η ιακήρυξη και οι προσβαλλόµενοι όροι αυτής απέκλειαν παρανόµως το δικαίωµα συµµετοχής της από το διαγωνισµό. 3. Η απαίτηση της ιακήρυξης για την εγγραφή των ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων στο ΜΕΕΠ, µεταξύ άλλων και στην κατηγορία έργου επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων επιβάλλεται από το αντικείµενο του έργου και τη κείµενη νοµοθεσία. Η προσφεύγουσα, ενόσω δεν αµφισβητεί ότι για τµήµα του έργου και δη γι αυτό που δηµοπρατείται µε το σύστηµα Μελέτη Κατασκευή, απαιτείται η εγγραφή στη συγκεκριµένη κατηγορία έργου του ΜΕΕΠ, άνευ εννόµου συµφέροντος, απαραδέκτως και αντιφατικώς στρέφεται κατά της συµπερίληψης στις καλούµενες κατηγορίες και της επίµαχης κατηγορίας της επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων. Τούτο δε ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η προσφεύγουσα, ενόσω δεν ήταν εγγεγραµµένη στο ΜΕΕΠ σε κάποια εκ των αναφεροµένων στο άρθρο 21.1 α κατηγορία, µπορούσε σε κοινοπραξία µε άλλη εταιρεία, διαθέτουσα την τοιαύτη εγγραφή να συµµετάσχει του διαγωνισµού. Εξάλλου, ούτε το γεγονός ότι τµήµα του έργου δηµοπρατείται µε το σύστηµα «µελέτη κατασκευή», που εκ του νόµου προϋποθέτει την αναγκαία σύµπραξη µε µελετητές, µπορεί να θεωρηθεί ότι κατέστησε αδύνατη τη συµµετοχή της προσφεύγουσας στο διαγωνισµό (αφού προφανώς δεν ήταν αδύνατη η συνεργασία της µε µελετητές), ούτε η προσφεύγουσα δικαιολογεί το περί του αντιθέτου προβαλλόµενο ισχυρισµό της. Η προσφεύγουσα, ενόσω δεν διαθέτει η ίδια τα προσόντα συµµετοχής στο διαγωνισµό, απαραδέκτως στρέφεται κατά του τρόπου δηµοπράτησης του έργου, αφού, όποιο σύστηµα δηµοπρατήσεως και αν είχε επιλεγεί, η προσφεύγουσα θα ήταν απορριπτέα, ως µη εγγεγραµµένη στο ΜΕΕΠ σε κατηγορία εργασιών που περιλαµβάνεται στο αντικείµενο του δηµοπρατούµενου έργου και συνακόλουθα στις καλούµενες τάξεις και κατηγορίες εργασιών. 4. Ακολούθως και όσον αφορά στις αιτιάσεις της προσφεύγουσας ότι στη προκείµενη περίπτωση δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη δηµοπράτηση τµήµατος του έργου (ΕΚΛ) µε το σύστηµα µελέτη κατασκευή, και αυτές προβάλλονται άνευ εννόµου συµφέροντος, αφού η προσφεύγουσα δεν διαθέτει, όπως η ίδια επικαλείται, την αναγκαία προϋπόθεση για την εκτέλεση τέτοιων έργων, ανεξαρτήτως του τρόπου της δηµοπρατήσεώς τους, δηλαδή δεν είναι εγγεγραµµένη στην κατηγορία Επεξεργασίας Νερού και Αποβλήτων. ΙΙ. Επί των κατ ιδίαν λόγων της προδικαστικής προσφυγής. Υπό την εκδοχή ότι υφίσταται έννοµο συµφέρον της προσφεύγουσας, έστω και χωρίς αυτή να συµµετάσχει στο διαγωνισµό, έστω µε επιφύλαξη, οι προβαλλόµενες διά της προδικαστικής - 5 -

6 προσφυγής της αιτιάσεις είναι απορριπτέες ως νόµω αβάσιµες, αφού ουδεµία παραβίαση του νόµου υφίσταται. Ειδικότερα: 1. Κατ αρχήν σηµειώνεται ότι η προσφυγή ερείδεται επί της εσφαλµένης προϋποθέσεως ότι µε τη ιακήρυξη δήθεν δηµοπρατούνται «δύο πλήρως διακριτά έργα». Πλην όµως, από το συνολικό περιεχόµενο των συµβατικών τευχών και το άρθρο 11.4 της ιακήρυξης προκύπτει ότι δηµοπρατείται µία σύµβαση, ένα έργο το οποίο αφορά στις εργασίες που είναι απαραίτητες για τη κατασκευή του δικτύου του. Σπετσών, τη µεταφορά τους προς τις Εγκαταστάσεις Καθαρισµού Λυµάτων (ΕΚΛ), την κατασκευή των ΕΚΛ και στη συνέχεια τη µεταφορά των επεξεργασµένων λυµάτων στο τελικό αποδέκτη. Το έργο περιλαµβάνει δύο επιµέρους τµήµατα, αυτό των δικτύων αποχέτευσης (επιµετρούµενο τµήµα) και αυτό των Εγκαταστάσεων Καθαρισµού Λυµάτων» (κατ αποκοπήν τµήµα). Το ότι το προκείµενο έργο, όπως και η πλειοψηφία των δηµοπρατούµενων έργων, αποτελείται από επιµέρους τµήµατα, αφενός µεν δεν σηµαίνει ότι τα τµήµατα αποτελούν διακριτά έργα, αφετέρου δε προφανώς δεν δηµιουργείται υποχρέωση χωριστής δηµοπρατήσεως για καθένα εξ αυτών. Εν προκειµένω, το έργο, όπως αυτό περιγράφεται στη ιακήρυξη και τα συµβατικά τεύχη είναι ένα σύνολο εργασιών που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό, στο σύνολό του, µια οικονοµική και τεχνική λειτουργία και δε µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο χωριστής δηµοπρατήσεως κατατµήσεως για τους λόγους που θα αναφερθούν παρακάτω. 2. Στο άρθρο 4 ν. 3669/08 προβλέπονται τα συστήµατα υποβολής προσφορών, µεταξύ των οποίων το σύστηµα µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης (περ. β) και το σύστηµα µελέτη κατασκευή µε κατ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγµα για ολόκληρο ή κατά τµήµατα (περ. δ). Ρητώς δε στο τελευταίο εδάφιο της συγκεκριµένης διατάξεως προβλέπεται ότι «Τα συστήµατα αυτά µπορούν να εφαρµοσθούν και σε συνδυασµό µεταξύ τους στη δηµοπρασία του ίδιου έργου». Ακολούθως στο άρθρο 8 παρ. 9 ν. 3669/08 ορίζεται ότι «όταν συνδυάζονται περισσότερα από ένα συστήµατα προσφοράς υπάρχουν και περισσότεροι από ένας σφραγισµένοι φάκελοι των αντίστοιχων µερικών οικονοµικών προσφορών. Όσο διαρκεί η εξέταση της µερικής προσφοράς που αντιστοιχεί στο κύριο σύστηµα προσφοράς, δηλαδή αυτό στο οποίο αντιστοιχεί τµήµα που υπερβαίνει το ήµισυ του προϋπολογισµού Υπηρεσίας η άλλη µερική προσφορά παραµένει σφραγισµένη». 3. Εκ των προαναφεροµένων διατάξεων προκύπτει ότι η δυνατότητα συνδυασµού συστηµάτων δηµοπράτησης προβλέπεται στο νόµο και δη στις προαναφερόµενες διατάξεις. Εποµένως, η βασική αιτίαση της προσφεύγουσας ότι δήθεν η «συνδυαστική» εφαρµογή δύο συστηµάτων δηµοπράτησης είναι «παράνοµη» αποδεικνύεται ως αβάσιµη και ως ερειδόµενη επί εσφαλµένης προϋποθέσεως. 4. Τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων αφορούν µόνον τα συστήµατα δηµοπράτησης των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3669/08 ενώ δεν έχουν εκδοθεί πρότυπα τεύχη για συστήµατα που απαιτούν την υποβολή τεχνικής προσφοράς (και δη για το σύστηµα του άρθρου 8 µελέτη κατασκευή, ιδ. παραποµπή µε αρ. 18 προτύπου τεύχους τύπου Α). Ακόµη και στα πρότυπα τεύχη, σε πλείστες όσες παραποµπές και υποσηµειώσεις αναφέρεται ότι στη ιακήρυξη η αναθέτουσα αρχή προβαίνει σε όποιες προσαρµογές είναι αναγκαίες, αναλόγως του επιλεχθησόµενου συστήµατος δηµοπράτησης (ιδ. ενδεικτικώς παραποµπές 10,36 του προτύπου τεύχους). Εποµένως, προσαρµογές του πρότυπου τεύχους στις απαιτήσεις του συστήµατος δηµοπράτησης ή του συνδυασµού συστηµάτων δηµοπράτησης που επιλέγεται κάθε φορά δεν αντιβαίνει στο νόµο, ούτε συνιστά προσθήκη «πρόσθετων όρων», όπως εσφαλµένως υπολαµβάνει η προσφεύγουσα. 5. Καθίσταται προφανές ότι επί συνδυαστικής εφαρµογής δύο συστηµάτων δηµοπράτησης, όταν δεν έχει εκδοθεί πρότυπο τεύχος που να αφορά έστω και ένα από τα εφαρµοζόµενα συστήµατα δηµοπράτησης, ισχύουν τα εξής: Ως προς το τµήµα του διαγωνισµού που εφαρµόζεται σύστηµα δηµοπράτησης για το οποίο έχει εγκριθεί πρότυπο τεύχος εφαρµόζεται το τεύχος αυτό, ενώ ως προς το τµήµα του διαγωνισµού που αφορά στην εφαρµογή άλλου συστήµατος δηµοπράτησης για το οποίο δεν έχει εφαρµογή πρότυπο τεύχος, η αναθέτουσα αρχή καθορίζει τους όρους της ιακήρυξης σύµφωνα µε το νόµο. Στη προκείµενη περίπτωση ουδεµία παραβίαση του προτύπου τεύχους διακήρυξης υφίσταται, αφού το πρότυπο τεύχος (τύπου Α) δύναται να εφαρµοσθεί µόνον ως προς το επιµετρούµενο τµήµα, οι δε διατάξεις της ιακήρυξης ως προς το τµήµα αυτό είναι απολύτως σύµφωνες µε το πρότυπο τεύχος. Ως προς δε το τµήµα που δηµοπρατείται µε το σύστηµα µελέτη κατασκευή, ελλείψει προτύπου τεύχους για το συγκεκριµένο σύστηµα δηµοπράτησης, ουδεµία παραβίαση προτύπου τεύχους κατά το σκέλος αυτό µπορεί να προβληθεί, ενώ οι όροι της διακήρυξης και κατά το τµήµα αυτό είναι σύµφωνοι µε το νόµο. Η νοµιµότητα δε διαγωνισµών που έχουν διεξαχθεί µε εφαρµογή συνδυασµού συστηµάτων - 6 -

7 και δη για σχετικό αντικείµενο µε το δηµοπρατούµενο µε τον αυτό συνδυασµό συστηµάτων δηµοπράτησης έχει ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί νοµολογιακώς (ιδ. ΕΑ ΣτΕ 18/2011). 6. Συναφώς προς τα ανωτέρω, η εφαρµογή συνδυαστικώς δύο συστηµάτων δηµοπράτησης που προβλέπεται στις προαναφερθείσες διατάξεις, ουδόλως εξαρτάται από οιαδήποτε προηγούµενη εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, όπως αβασίµως υποστηρίζει η προσφεύγουσα. Εάν ο νοµοθέτης ήθελε προκειµένου περί δηµοπράτησης έργου µε συνδυασµό συστηµάτων δηµοπράτησης, προηγούµενη εγκριτική απόφαση θα το όριζε ρητά. Η δε συνδυαστική εφαρµογή συστηµάτων δηµοπράτησης δεν αποτελεί υιοθέτηση µε τη ιακήρυξη - «επιπλέον όρων» κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 ν. 3669/08. Αντιθέτως, σε περίπτωση συνδυαστικής εφαρµογής δύο συστηµάτων δηµοπράτησης δεν προστίθενται στη ιακήρυξη «επιπλέον» όροι µη προβλεπόµενοι στο νόµο, αλλά εφαρµόζονται οι ήδη προβλεπόµενοι στο νόµο όροι και προϋποθέσεις συνδυαστικώς. Ούτε η παρεπόµενη συνδυαστική εφαρµογή προτύπου τεύχους µε διατάξεις που αφορούν σύστηµα δηµοπράτησης για το οποίο δεν έχει εφαρµογή πρότυπο τεύχος µπορούν να θεωρηθεί ως δήθεν «προσθήκη όρων» κατά τα προαναφερθέντα. Εποµένως, δεν απαιτείτο εκ του νόµου, για την επιλογή συνδυασµού συστηµάτων δηµοπράτησης, προηγούµενη εγκριτική απόφαση του Υπουργού για «προσθήκη επιπλέον όρων», όπως εσφαλµένως υπολαµβάνει η προσφεύγουσα. 7. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 ν. 3669/08 που επιβάλλει οι εργοληπτικές επιχειρήσεις να µετέχουν σε διαγωνισµούς έργων αντίστοιχων µε το µέγεθός τους και την εξειδίκευσή τους, ύστερα από αντιστοίχηση της τάξης τους ανά κατηγορία εργασιών του ΜΕΕΠ µε τον προϋπολογισµό, επίσης ανά κατηγορία εργασιών, όπως προσδιορίζεται στη ιακήρυξη του έργου. Η ιακήρυξη είναι σύµφωνη µε τη βασική ρύθµιση του άρθρου 16 σύµφωνα µε την οποία αν το έργο περιλαµβάνει εργασίες περισσότερων κατηγοριών (και κατά το µέτρο που ο προϋπολογισµός εκάστης των κατηγοριών υπερβαίνει το 10% του συνόλου) καλούνται µεµονωµένες επιχειρήσεις που καλύπτουν το σύνολο των ζητουµένων κατηγοριών ή κοινοπραξίες που καλύπτουν τις ζητούµενες κατηγορίες. Η τάξη προσδιορίζεται από την προϋπολογιζόµενη αξία των έργων της οικείας κατηγορίας. Εποµένως και λαµβάνοντας υπόψη ότι το δηµοπρατούµενο έργο περιλαµβάνει εργασίες που εµπίπτουν στην κατηγορία της Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%, η ιακήρυξη, συµφώνως προς τις πρoαναφερθείσες διατάξεις, απαίτησε την εγγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων στη συγκεκριµένη κατηγορία και σε τάξη αντίστοιχη της προϋπολογιζόµενης δαπάνης της κατηγορίας αυτής, είναι δε απορριπτέοι οι περί του αντιθέτου ισχυρισµοί της προσφεύγουσας. 8. Η εξεταζόµενη προσφυγή αγνοεί το τµήµα του έργου που αφορά στις Εγκαταστάσεις Καθαρισµού Λυµάτων, το οποίο περιλαµβάνει εργασίες εµπίπτουσες στην επίµαχη κατηγορία. Ωστόσο, όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε, το δηµοπρατούµενο έργο είναι ένα και περιλαµβάνει απλώς τµήµατα (όπως η συντριπτική πλειοψηφία των δηµοσίων έργων), οι δε καλούµενες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες πρέπει να έχουν το τεκµήριο καταλληλότητας (που προκύπτει από την εγγραφή στο ΜΕΕΠ) για όλες τις κατηγορίες εργασιών που εµπίπτουν στο συµβατικό αντικείµενο, όπως αυτό οριοθετείται στη ιακήρυξη και όχι σε µέρος αυτού. 9. Εξάλλου, το προκείµενο έργο δηµοπρατήθηκε µε συνδυασµό συστηµάτων στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισµού για τη σύναψη µιας συµβάσεως, επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα σύνολο εργασιών που κατατείνουν σε ένα ενιαίο τεχνικό αποτέλεσµα, ενώ θα δηµιουργούσε ανυπέρβλητες δυσχέρειες η τυχόν διακριτή δηµοπράτηση επιµέρους τµηµάτων του και η σύναψη χωριστών συµβάσεων. Συναφώς σηµειώνεται ότι τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας των ακαθάρτων λυµάτων µιας περιοχής είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ τους, καθώς για να λειτουργήσει µια Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) χρειάζεται φορτίο (λύµατα) αλλά και τα δίκτυα αποχέτευσης δεν µπορεί να είναι «τυφλά», δηλαδή να µην έχουν αποδέκτη. Στο παρελθόν στην χώρα µας υπάρχουν δυστυχώς πολλά παραδείγµατα όπου δηµοπρατήθηκαν ξεχωριστά τα έργα των δικτύων από την ΕΕΛ και παρατηρήθηκαν πολλές αστοχίες, καθώς κατασκευάσθηκαν ΕΕΛ οι οποίες, λόγω έλλειψης φορτίου δεν λειτούργησαν ποτέ, µε αποτέλεσµα ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός να καταστραφεί, αλλά και δίκτυα τα οποία λόγω έλλειψης αποδέκτη επίσης δεν λειτούργησαν ποτέ και απαίτησαν µερική ή ολική ανακατασκευή. Πέραν των ανωτέρω προβληµάτων ακόµα και στην περίπτωση που τα τµήµατα των δικτύων ακαθάρτων και της ΕΕΛ κατασκευάσθηκαν περίπου την ίδια χρονική περίοδο αλλά µε ξεχωριστές εργολαβίες παρατηρήθηκε πληθώρα - 7 -

8 προβληµάτων που αφορούσε κυρίως στο ζήτηµα ότι ο Ανάδοχος της ΕΕΛ µετά το πέρας της κατασκευής προέβαινε σε λύση της Σύµβασή του, σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος, και µη ολοκληρώνοντας την συµβατική του υποχρέωση να λειτουργήσει την ΕΕΛ λόγω προβληµάτων σε αντλιοστάσια, κωλυσιεργία στις ιδιωτικές συνδέσεις και λοιπών προβληµάτων που αφορούσαν την ξεχωριστή εργολαβία του δικτύου αποχετεύσεως. Εποµένως, ο συνδυασµός δύο συστηµάτων υποβολής προσφοράς στο έργο µας, «επιµέρους ποσοστά έκπτωσης» για το επιµετρούµενο τµήµα (δίκτυα ακαθάρτων) και «µελέτη - κατασκευή» για το κατ αποκοπήν τµήµα (ΕΕΛ), επελέγη καθώς η κατασκευή των δύο τµηµάτων είναι προσφορότερο να γίνει συντονισµένα και µάλιστα από έναν εργολάβο (ο οποίος να έχει την ευθύνη λειτουργίας του συνόλου του έργου), Έτσι αποφεύγονται τα ανωτέρω προβλήµατα που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία των δύο τµηµάτων. Για όλους τους παραπάνω λόγους, στην νέα προγραµµατική περίοδο (ΕΣΠΑ ), τα έργα ολοκληρωµένης διαχείρισης λυµάτων (τουλάχιστον 10) δηµοπρατούνται µε συνδυασµό συστηµάτων (µελέτη κατασκευή και επιµετρούµενο). Ενδεικτικά αναφέρουµε ορισµένα έργα που δηµοπρατήθηκαν µε το ανωτέρω συνδυαστικό σύστηµα: 1. ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ.. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ» ( ήµος Λούρου, ηµ/νια ιαγωνισµού 18/05/2010). 2. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΛ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ» ( ήµος Ορχοµενού, ηµ/νια ιαγωνισµού 07/09/2010). 3. «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ηµ/νια ιαγωνισµού 18/01/2011) 10. Είναι προφανές ότι η προσφεύγουσα µη διαθέτουσα προσόν που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου επιχειρεί την κατάτµησή του, προς βλάβην του επιδιωκόµενου ενιαίου ποιοτικού αποτελέσµατος και προς βλάβην, συνακόλουθα, του ίδιου του δηµοσίου συµφέροντος. Εάν υποτεθεί ότι γινόταν δεκτή η άποψη της προσφεύγουσας, τότε θα ήταν αδύνατο να δηµοπρατηθεί έργο που περιλαµβάνει εργασίες εµπίπτουσες σε περισσότερες της µιας κατηγορίες, ήτοι θα ήταν αδύνατη η δηµοπράτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των δηµοσίων έργων. 11. Όσον δε αφορά στην απόφαση µε αριθµ. 17Α/01/51/φν440/ Απόφαση του Υπουργού για την έγκριση της εφαρµογής του συστήµατος µελέτη κατασκευή, αυτή αφορά µόνον στο κατ αποκοπήν τµήµα του έργου, δοθέντος ότι µόνον ως προς αυτό εφαρµόζεται το συγκεκριµένο σύστηµα δηµοπράτησης. οθέντος ότι σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 3669/08 απαιτείται προηγούµενη απόφαση του Υπουργού για την επιλογή του συστήµατος µελέτη κατασκευή, η απόφαση αυτή αφορά µόνον το τµήµα που δηµοπρατείται µε το υπόψη σύστηµα και ασφαλώς δεν αφορά, ούτε δύναται να αφορά το τµήµα του έργου που δηµοπρατείται µε άλλο σύστηµα για το οποίο ο νόµος δεν αξιώνει προηγούµενη υπουργική απόφαση. Εν προκειµένω, το σύστηµα µελέτη κατασκευή εφαρµόσθηκε ακριβώς για το τµήµα του έργου, στο οποίο αφορούσε η εγκριτική απόφαση και δεν επεκτάθηκε ούτε εφαρµόσθηκε σε άλλο τµήµα του έργου. Εποµένως, οι ισχυρισµοί της προσφεύγουσας ότι ο Υπουργός δεν ενέκρινε τη δηµοπράτηση «του έργου Εγκαταστάσεις Καθαρισµού Λυµάτων ταυτόχρονα µε άλλο έργο και µε συνδυασµό συστήµατος δηµοπράτησης» δεν ασκούν επιρροή, αφού απόφαση µε τέτοιο περιεχόµενο δεν απαιτείτο, ενώ προφανώς δεν πρόκειται για ταυτόχρονη δηµοπράτηση «δύο έργων». Επισηµαίνεται ότι επί του ζητήµατος της υποχρέωσης εξασφαλίσεως εγκριτικής αποφάσεως για το σύνολο του έργου και όχι µόνο για το τµήµα που αντιστοιχεί στο σύστηµα µελέτη κατασκευή, το ιοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, διά της υπ αριθµ. 371/2011 αποφάσεώς του και µε την αφορµή ασκηθείσα αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά διακήρυξης που αφορούσε στο έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Ενότητας Βαλβεντού και Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Βελβεντού Ν. Κοζάνης» δηµοπρατηθέν µε µικτό σύστηµα, έκρινε ότι δεν πιθανολογείται βασίµως παράβαση των σχετικών κανόνων δικαίου. 12. Οι αιτιάσεις της προσφεύγουσας αναφορικώς µε το αιτιολογηµένο της εγκριτικής απόφασης για τη δηµοπράτηση τµήµατος του έργου µε το σύστηµα µελέτη κατασκευή είναι απορριπτέοι ως αλυσιτελείς και ως άνευ εννόµου συµφέροντος προβαλλόµενοι, αφού η προσφεύγουσα συνοµολογεί ότι δεν διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα για την εκτέλεση του τµήµατος αυτού του έργου, ανεξαρτήτως του συστήµατος δηµοπράτησης που επιλέχθηκε. Ανεξαρτήτως αυτού, οι σχετικοί ισχυρισµοί είναι αβάσιµοι, η απόφαση είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογηµένη

9 13. Καθίσταται εποµένως προφανές ότι, κατ ουσίαν µε τη προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα παραπονείται όχι πράγµατι για τη προσβαλλόµενη ιακήρυξη και τους όρους αυτής, αλλά κατά των διατάξεων του νόµου στις οποίες ερείδεται και µε τις οποίες είναι απολύτως σύµφωνη η ιακήρυξη. Πλην όµως αναγκαία προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση του παραδεκτού της προδικαστικής προσφυγής και συνακόλουθα της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων είναι ο προσφεύγων να επικαλείται και να αποδεικνύει «ζηµία από παράβαση» της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Εν προκειµένω, η βλάβη ή η ζηµία που επικαλείται η προσφεύγουσα, αν υποτεθεί ότι υφίστατο, δεν απορρέει από την αντίθεση της ιακηρύξεως προς τις εφαρµοστέες διατάξεις του νόµου, αφού τέτοια αντίθεση δεν υπάρχει, αντιθέτως η ιακήρυξη είναι απολύτως σύµφωνη µε τη προβλεπόµενη στο νόµο δυνατότητα συνδυαστικής εφαρµογής συστηµάτων δηµοπράτησης. Εποµένως, οι ισχυρισµοί της προσφεύγουσας, στρεφόµενοι κατά όρων της ιακήρυξης που αποτελούν επανάληψη και εφαρµογή όρων του νόµου χωρίς να θεσπίζουν νέο κανόνα δικαίου στο πλαίσιο του διαγωνισµού, είναι απορριπτέοι ως αλυσιτελείς (ΕΑ ΣτΕ , 79/ ,1148,1161/2010). 14. Ενόψει των ανωτέρω προκύπτει ότι η ιακήρυξη είναι απολύτως σύµφωνη µε την εφαρµοστέα ευρωπαϊκή και εθνική Νοµοθεσία ως και προς τις θεµελιώδεις αρχές της διαφάνειας, της ίσης µεταχειρίσεως, του υγιούς ανταγωνισµού κλπ και η εξεταζόµενη προσφυγή είναι απορριπτέα για τους λόγους που εκτέθηκαν. ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ Την απόρριψη της από προδικαστικής προσφυγής της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΤΕΡ ΑΕ» σχετικά µε το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», προϋπολογισµού ,46 (µε Φ.Π.Α.) ως απαράδεκτης και σε κάθε περίπτωση ως νόµο και ουσία αβάσιµης για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω και την αποστολή της απόφασης που θα εκδοθεί στο ιοικητικό Εφετείο Αθηνών, στο οποίο εκκρεµεί η ασκηθείσα από αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της άνω εταιρείας, προκειµένου αυτή να αποτελέσει και τις απόψεις της αναθέτουσας αρχής επί της αιτήσεως αυτής. Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει 1. την απόρριψη της από προδικαστικής προσφυγής της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΤΕΡ ΑΕ» σχετικά µε το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», προϋπολογισµού ,46 (δέκα οκτώ εκατοµµυρίων τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ως απαράδεκτης και σε κάθε περίπτωση ως νόµο και ουσία αβάσιµης για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω. 2. την αποστολή της παρούσας απόφασης στο ιοικητικό Εφετείο Αθηνών, στο οποίο εκκρεµεί η ασκηθείσα από αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της άνω εταιρείας, προκειµένου αυτή να αποτελέσει και τις απόψεις της αναθέτουσας αρχής επί της αιτήσεως αυτής. Η Πρόεδρος Βασιλάκου Λιλίκα Η Γραµµατέας Τρουλάκη Άννα Τα Μέλη Μπάστας Κωνσταντίνος Βουδούρης Παναγιώτης Βασιλάκης Μιχαήλ Κανελλάκης Κωνσταντίνος Μαριδάκης Στυλιανός Προµπονάς Ιάκωβος - 9 -

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 47 η Απόφαση υπ αριθµ. 1275/2011

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθμ. 2286/2013 ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Με αφορμή περιπτώσεις αποκλεισμού διαγωνιζόμενων επειδή συμμετείχαν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 21 η Απόφαση υπ αριθμ. 900/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 32 η Απόφαση υπ αριθ. 1574/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. 1. Μουτάφης Ιωακείµ, µέλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. 1. Μουτάφης Ιωακείµ, µέλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ 19/2011 Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ν. Προποντίδας ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ αρ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-3-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:.Ελ. Βενιζέλου 4.. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ37ΛΡ-ΥΒΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΑΔΑ: Β4Θ37ΛΡ-ΥΒΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 687/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 92 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 20 η Απόφαση υπ αριθμ. 839/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πλ. Καρύτση 12 Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑ 4. Ι ΕΠΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Τ.Κ. 330 54 ΕΛΦΟΙ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Πλ. Καρύτση 12 Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑ 4. Ι ΕΠΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Τ.Κ. 330 54 ΕΛΦΟΙ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα : 29 Ιουνίου 2011 ΠΡΟΣ : Αρ.Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 74 η Απόφαση υπ αριθ. 2656/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 686/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση "υδραυλικών έργων υπό πίεση".

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση υδραυλικών έργων υπό πίεση. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-7-1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/04/60/Φ.Ν.312 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ15 και Δ17 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 Συνεδρίαση 18 η Απόφαση υπ αριθµ. 345/2011 Στην Αθήνα, σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 1 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 44 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυµάτων α τριµήνου 2013.

Θέµα 44 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυµάτων α τριµήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 29 η Απόφαση υπ αριθµ. 1182/2013

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 33 η Απόφαση υπ αριθμ. 1347/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 2032/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ φορέας υλοποίησης : ΔΕΥΑ Πάτρας Διευθύνουσα Υπηρεσία : Υπηρεσία Αποχέτευσης Πάτρα, Νοέμβριος 2014 Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης της μελέτης της διάβασης των αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 131/2015

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 27 ης /6-6-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 27 ης /6-6-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 T.K: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 66 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Β & Γ Τριμήνου 2013.

Θέμα 66 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Β & Γ Τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 40 η Απόφαση υπ αριθμ. 1624/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΘΕΜΑ: 85 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 76-03/10-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013 ΘΕΜΑ: 2 ο Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για το ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 23-02/24-01-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Συνεδρίαση 59 η Απόφαση υπ αριθμ. 2427/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 28/3/2012. ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 28/3/2012. ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 28/3/2012 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.:8376 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: «Εξέταση της αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Αρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 18 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447211 2014-12-03

14PROC002447211 2014-12-03 14PROC002447211 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Σάµος 03/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Τ.Κ. : 62125 Πληροφ.: Μ.ΠΟΥΛΙΑΚΑ Τηλέφωνο : 2321355119

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ Ε ΓΕΝ ΓΡΑΜ ΗΜ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΝΟΜ ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΚΩ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:γ' Ταχ. /νση:χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 010 64 28 969 FΑΧ: 010 64 64 392 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΘΕΜΑ 20 ο Αποστολή εισήγησης για έγκριση τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7554-2013:text:el:html GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554 Προκήρυξη σύμβασης Έργα Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα