Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 22 η Απόφαση υπ αριθµ. 597/2012 Στην Αθήνα, σήµερα στις 2/5/2012, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00µ., στο Κατάστηµα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, την 27/04/2012. Θέµα 9 ο Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» σχετικά µε το έργο: «Κατασκευή ικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Καθαρισµού Λυµάτων ήµου Σπετσών». Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Μπάστας Κωνσταντίνος Βουδούρης Παναγιώτης Βασιλάκης Μιχαήλ Κανελλάκης Κωνσταντίνος Μαριδάκης Στυλιανός Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Προµπονάς Ιάκωβος Απόντες: Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Αγγελόπουλος Παναγιώτης Σπυρίδων Σπυρίδων Κουρούσης Χρήστος Ζαφειρίου Ελένη Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1. To Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Το Ν.145/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής». 3. Την 44403/ Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2494/τ.Β / ) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 4. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 5. Τo Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νοµοθεσίας κατασκευής των δηµοσίων έργων». 6. Το Π.. 186/96 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων αρµοδιότητας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων»

2 7. Την µε αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η..) σχετικά µε τις ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ιοίκησης από Την από προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΕΚΤΕΡ ΑΕ κατά της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», προϋπολογισµού ,46 (µε Φ.Π.Α.). 9. Την από Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Πειραιά επί της ανωτέρω προδικαστικής προσφυγής της Ανώνυµη Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΤΕΡ ΑΕ» I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης του ήµου Σπετσών, την µεταφορά τους προς τις Εγκαταστάσεις Καθαρισµού Λυµάτων (ΕΚΛ), την κατασκευή των Εγκαταστάσεων Καθαρισµού Λυµάτων και στη συνέχεια τη µεταφορά των επεξεργασµένων λυµάτων στον τελικό αποδέκτη, και περιλαµβάνει δύο επιµέρους τµήµατα: ΤΜΗΜΑ Α: «ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», δηλαδή το ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Το τµήµα αυτό του έργου αφορά την κατασκευή του πρωτεύοντος δικτύου µεταφοράς, δηλαδή του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού και των δώδεκα (12) αντλιοστασίων ακαθάρτων των Κεντρικών Συλλεκτήρων και των δευτερευόντων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων. ΤΜΗΜΑ Β: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», δηλαδή το ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΜΗΜΑ Το τµήµα αυτό του έργου αφορά τη µελέτη και κατασκευή των έργων των Εγκαταστάσεων Καθαρισµού Λυµάτων ήµου Σπετσών ισοδύναµου πληθυσµού κατοίκων για την 1 η 20ετία, ήτοι την Μελέτη εφαρµογής των έργων, την πλήρη κατασκευή όλων των επί µέρους µονάδων και των συνοδών έργων των Εγκαταστάσεων Καθαρισµού Λυµάτων (ΕΚΛ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το τεύχος µε τίτλο Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού, την 6µηνη δοκιµαστική λειτουργία των έργων µε παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού του Εργοδότη καθώς και την ευθύνη για την αποτελεσµατική λειτουργία του υφισταµένου έργου σύµφωνα προς τα αναφερόµενα από τα τεύχη του διαγωνισµού και την µελέτη για την επέκταση των έργων στην τελική φάση (40ετία). 2. Με την µε αρ. 3/2011 (συνεδρίαση 2 η / ) απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Σπετσών εγκρίθηκε η αποστολή αιτήµατος στην Περιφέρεια Αττικής για τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης επίβλεψης και κατασκευής των έργων αποχέτευσης (Συνηµµένο 1) 3. Με την µε αρ. 55/2011 (συνεδρίαση 4η/ ) απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Σπετσών εγκρίθηκε η Οριστική Μελέτη των ικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων, η Προµελέτη των Εγκαταστάσεων Καθαρισµού Λυµάτων και τα Τεύχη ηµοπράτησης Κατασκευής ικτύων και Εγκαταστάσεων που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο της θεωρηµένης από την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Λοιπών ήµων της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Πειραιά, µε τίτλο «Αναθεώρηση Μελέτης Αποχέτευσης, Χωροθέτησης και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγκατάστασης Βιολογικού Καθαρισµού Λυµάτων του ήµου Σπετσών» συνολικού προϋπολογισµού ,06 (µε Φ.Π.Α.). (Συνηµµένο 2) 4. Με την µε αρ. 67/2011 (συνεδρίαση 7 η / ) απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Σπετσών εγκρίθηκε η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ήµου Σπετσών για την υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση ήµου Σπετσών», προϋπολογισµού ,06 µε ΦΠΑ. (Συνηµµένο 3) 5. Με την µε αρ. 17α/01/51/ΦΝ440/ (Α Α 4Α151-3Χ) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. Ι. εγκρίθηκε η δηµοπράτησης του κατ αποκοπή τµήµατος («ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ») µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη κατασκευή, κατόπιν της γνωµοδότησης του Συµβουλίου ηµοσίων Έργων. (Συνηµµένο 4) 6. Με την µε αρ. 53/2011 (συνεδρίαση 7 η / ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής εγκρίθηκε η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ήµου Σπετσών για την υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση ήµου Σπετσών», προϋπολογισµού ,06 µε ΦΠΑ. (Συνηµµένο 5) 7. Με την µε αρ. 193/2011 πράξη του το Ε Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου γνωµοδότησε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ήµου Σπετσών για την υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση ήµου Σπετσών». (Συνηµµένο 6) - 2 -

3 8. Την υπεγράφη η Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ήµου Σπετσών για την υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση ήµου Σπετσών». (Συνηµµένο 7) 9. Με την µε αρ / (ορθή επανάληψη) απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υ.ΠΕ.Κ.Α. έγινε η ένταξη της Πράξης ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ ). (Συνηµµένο 8) 10. Με την υπ αριθµ / (Ορθή Επανάληψη ως προς τον πληαπόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υ.ΠΕ.Κ.Α. έγινε η ένταξη της Πράξης ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ ). (Συνηµµένο 9) 11. Την υπ αριθµ. Οικ / απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.ΠΕ.Κ.Α., µε την οποία προεγκρίθηκαν τα ανασυνταχθέντα από την /νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων σχέδια των τευχών δηµοπράτησης και η διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» της Πράξης ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ, που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ µε κωδικό ΟΠΣ και προϋπολογισµό ,46 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. (Συνηµµένο 10) 12. Με την µε αρ / (ορθή επανάληψη ) Απόφαση της /νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων εγκρίθηκαν τα ανασυνταχθέντα τεύχη δηµοπράτησης του υποέργου 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» της Πράξης ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ, που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ µε κωδικό ΟΠΣ και προϋπολογισµό ,46 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. (Συνηµµένο 11) 13. Με την µε αρ. 84/2012 (συνεδρίαση 5 η / ) της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε: α) η κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την δηµοπράτηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», προϋπολογισµού ,46 ευρώ µε Φ.Π.Α. µεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στο ΜΕΕΠ, µε την «ανοικτή διαδικασία» των άρθρων 111 παρ. 10α και 123 του Ν.3669/08 και µε σύστηµα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζοµένων ως ακολούθως: i) για το επιµετρούµενο τµήµα µε το σύστηµα των επί µέρους ποσοστών έκπτωσης και ελέγχου οµαλότητας σύµφωνα άρθρου 6 του Ν. 3669/08. ii) για το κατ αποκοπή τµήµα µε το σύστηµα προσφοράς που περιλαµβάνει «µελέτηκατασκευή» του άρθρου 8 του Ν.3669/08 και β) η δηµοπράτηση του ως άνω αναφεροµένου έργου. (Συνηµµένο 12) 14. Την αποστάλθηκε προς δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περίληψη της διακήρυξης του έργου του θέµατος. 15. Με το µε αρ / έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων αποστάλθηκε προς δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η περίληψη της διακήρυξης του έργου του θέµατος. 16. Με το µε αρ / έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων αποστάλθηκε προς δηµοσίευση στις εφηµερίδες «Αυγή», «Κοινωνική» και «Καθηµερινά Νέα», η περίληψη της διακήρυξης του έργου του θέµατος. (Συνηµµένο 13) 17. Με την µε αρ. 499/2012 (συνεδρίαση 18 η / ) της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισµού του έργου του θέµατος. (Συνηµµένο 14) 18. Την 24/04/2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα γραφεία της ΤΕ της ΠΕ Νήσων η επιτροπή διαγωνισµού που ορίσθηκε µε την υπ αρ. 499/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και παρέλαβε τις προσφορές των παρακάτω δέκα (10) διαγωνιζοµένων: Α/Α ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ - 3 -

4 1 Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ΕΤΒΟ ΑΤΕ Α Α: Β49Κ7Λ7-8ΨΧ 2 Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ ΑΕ - ΟΣΙΡΙΣ ΑΕ 3 Κ/Ξ ΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - ΤΕ ΡΑ ΑΤΕ 4 Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 5 Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ 6 P&C DIVELOPMENT SA 7 Κ/Ξ ΜΤ ΑΤΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 8 Κ/Ξ ΜΥΒΑ ΑΕ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ 9 Κ/Ξ ΤΕΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΑΕ- ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΑΕ 10 Κ/Ξ Ν& Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ - ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ Αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές ΜΟΝΟ του φακέλου µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ» Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρήθηκαν, µετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις σε πίνακα. Η επιτροπή θα ολοκληρώσει το Πρακτικό 1 (Α Φάση του διαγωνισµού) µόλις παραλάβει τις απαντήσεις των αρµοδίων φορέων για τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής. I I. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η προσφεύγουσα, επικαλούµενη την ιδιότητά της ως εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στην 6 η τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στην κατηγορία των υδραυλικών έργων, µε την από προδικαστική προσφυγή της (κατ άρθρο 4 ν. 3886/2010), στρέφεται κατά της από Ιανουαρίου 2012 ιακήρυξης Ανοικτής ηµοπρασίας της Περιφέρειας Αττικής, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατασκευή ικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Καθαρισµού Λυµάτων ήµου Σπετσών» προβάλλοντας συνοπτικώς ότι: 1. Η προσβαλλόµενη διακήρυξη προβαίνει σε «παράνοµη και συνδυαστική» δηµοπράτηση του έργου της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων µε το έργο της κατασκευής των εγκαταστάσεων καθαρισµού λυµάτων και δεν ακολουθεί τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπει το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ΤΥΠΟΥ Α, κατά παραβίαση της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3669/08. Στο πλαίσιο αυτό, η προσφεύγουσα επικαλείται και ότι «κατά παράβαση του άρθρου 16 ν. 3669/08, εταιρείες οι οποίες είχαν το δικαίωµα να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, ως ανήκουσες στις καλούµενες τάξεις του ΜΕΕΠ για έργα υδραυλικά που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο του έργου «ίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων ήµου Σπετσών», δεν µπορούν να συµµετάσχουν ένεκα της εισαγωγής επιπλέον απαιτήσεων µε το άρθρο 21.1.α σύµφωνα µε το οποίο απαιτείται εγγραφή και στην κατηγορία έργων Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων του ΜΕΕΠ». 2. Η µε αριθµ. 17α/01/51/ΦΝ440/ Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων «ενέκρινε αποκλειστικά τη δηµοπράτηση του έργου «Εγκαταστάσεις Καθαρισµού Λυµάτων ήµου Σπετσών» µε το σύστηµα µελέτη κατασκευή. εν ενέκρινε τη δηµοπράτηση του έργου «Εγκαταστάσεις καθαρισµού Λυµάτων ήµου Σπετσών ταυτόχρονα µε άλλο έργο και µε συνδυασµό του συστήµατος µελέτης δηµοπράτησης µε οποιοδήποτε άλλο σύστηµα υποβολής προσφορών όπως έπραξε η αναθέτουσα αρχή». Στο πλαίσιο αυτό η προσφεύγουσα επικαλείται ότι δεν εκδόθηκε κατ άρθρο 15 παρ. 4 και άρθρο 8 ν. 3669/08 απόφαση του Υπουργού που να επιτρέπει και να αιτιολογεί την αναγκαιότητα ενιαίας δηµοπράτησης µε συνδυασµό δύο συστηµάτων προσφοράς (ένα εκ των οποίων µελέτη κατασκευή) κατά παρέκκλιση από τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων «των δύο έργων µε τίτλους «ίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ήµου Σπετσών» και «Εγκαταστάσεις καθαρισµού λυµάτων ήµου Σπετσών», αλλά ακόµη και η απόφαση για την επιλογή του συστήµατος αποκλειστικά και µόνο για τη δηµοπράτηση του δεύτερου προαναφερθέντος έργου, στερείται πλήρως νόµιµης και επαρκούς αιτιολογίας». 3. Συντρέχει παραβίαση των θεµελιωδών αρχών του Κοινοτικού ικαίου και της αρχής της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης, της αρχής του ανοίγµατος των δηµοσίων συµβάσεων στον ανταγωνισµό καθώς και των αρχών της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων

5 Η προσφεύγουσα αιτείται την ακύρωση, τροποποίηση και ανάκληση της διακήρυξης του έργου και την ακύρωση του διαγωνισµού. I I I. ΑΠΟΨΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Μετά την άσκηση στις της προδικαστικής προσφυγής και ενόψει του γεγονότος ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 ν. 3886/2010, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει τη πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, η Επιτροπή του ιαγωνισµού συνήλθε στις 24/4/2012 και διενήργησε τη δηµοπρασία παραλαµβάνοντας τους φακέλους των προσφορών δέκα (10) διαγωνιζοµένων, µεταξύ των οποίων δεν περιλαµβάνεται η προσφεύγουσα. Η ως άνω ασκηθείσα προδικαστική προσφυγή τυγχάνει απορριπτέα ως απαράδεκτη, σε κάθε δε περίπτωση και ως νόµω και ουσία αβάσιµη, για τους ακόλουθους λόγους: Ι. Επί του εννόµου συµφέροντος της προσφεύγουσας και του παραδεκτού της ασκηθείσας προσφυγής. 1. Υπό το θεσπιζόµενο µε το ν. 3886/2010 σύστηµα προσωρινής δικαστικής προστασίας, ο προσφεύγων κατά της ιακήρυξης ενός διαγωνισµού πρέπει να επικαλεσθεί - και φυσικά να αποδείξει - ότι οι προσβαλλόµενοι όροι της ιακήρυξης έχουν ως αποτέλεσµα είτε να αποκλείουν παρανόµως τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό ή να καθιστούν την εκ µέρους του υποβολή προσφοράς αντικειµενικώς ανέφικτη ή ουσιωδώς δυσχερή (ΕΑ 182/2011, 1140/2010, 1354/2009, 609/2008, 1316/2008, κόκ). Όταν δε ο ενδιαφερόµενος δεν λάβει µέρος στη διαγωνιστική διαδικασία, προκειµένου να διατηρεί το έννοµο συµφέρον του να στρέφεται κατά της ιακηρύξεως, πρέπει να υποστηρίζει και να επικαλείται ότι την εκ µέρους του υποβολή της προσφοράς απέκλειαν οι προβαλλόµενες από αυτόν πληµµέλειες της ιακήρυξης (ΕΑ 1354/2009, 63/2008, 282/2007, 474/2005 κόκ). 2. Εν προκειµένω η προσφεύγουσα, η οποία µάλιστα δεν συµµετείχε στο διαγωνισµό, ουδόλως επικαλείται, µε ειδικούς και συγκεκριµένους ισχυρισµούς, ότι η ιακήρυξη και οι προσβαλλόµενοι όροι αυτής απέκλειαν παρανόµως το δικαίωµα συµµετοχής της από το διαγωνισµό. 3. Η απαίτηση της ιακήρυξης για την εγγραφή των ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων στο ΜΕΕΠ, µεταξύ άλλων και στην κατηγορία έργου επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων επιβάλλεται από το αντικείµενο του έργου και τη κείµενη νοµοθεσία. Η προσφεύγουσα, ενόσω δεν αµφισβητεί ότι για τµήµα του έργου και δη γι αυτό που δηµοπρατείται µε το σύστηµα Μελέτη Κατασκευή, απαιτείται η εγγραφή στη συγκεκριµένη κατηγορία έργου του ΜΕΕΠ, άνευ εννόµου συµφέροντος, απαραδέκτως και αντιφατικώς στρέφεται κατά της συµπερίληψης στις καλούµενες κατηγορίες και της επίµαχης κατηγορίας της επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων. Τούτο δε ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η προσφεύγουσα, ενόσω δεν ήταν εγγεγραµµένη στο ΜΕΕΠ σε κάποια εκ των αναφεροµένων στο άρθρο 21.1 α κατηγορία, µπορούσε σε κοινοπραξία µε άλλη εταιρεία, διαθέτουσα την τοιαύτη εγγραφή να συµµετάσχει του διαγωνισµού. Εξάλλου, ούτε το γεγονός ότι τµήµα του έργου δηµοπρατείται µε το σύστηµα «µελέτη κατασκευή», που εκ του νόµου προϋποθέτει την αναγκαία σύµπραξη µε µελετητές, µπορεί να θεωρηθεί ότι κατέστησε αδύνατη τη συµµετοχή της προσφεύγουσας στο διαγωνισµό (αφού προφανώς δεν ήταν αδύνατη η συνεργασία της µε µελετητές), ούτε η προσφεύγουσα δικαιολογεί το περί του αντιθέτου προβαλλόµενο ισχυρισµό της. Η προσφεύγουσα, ενόσω δεν διαθέτει η ίδια τα προσόντα συµµετοχής στο διαγωνισµό, απαραδέκτως στρέφεται κατά του τρόπου δηµοπράτησης του έργου, αφού, όποιο σύστηµα δηµοπρατήσεως και αν είχε επιλεγεί, η προσφεύγουσα θα ήταν απορριπτέα, ως µη εγγεγραµµένη στο ΜΕΕΠ σε κατηγορία εργασιών που περιλαµβάνεται στο αντικείµενο του δηµοπρατούµενου έργου και συνακόλουθα στις καλούµενες τάξεις και κατηγορίες εργασιών. 4. Ακολούθως και όσον αφορά στις αιτιάσεις της προσφεύγουσας ότι στη προκείµενη περίπτωση δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη δηµοπράτηση τµήµατος του έργου (ΕΚΛ) µε το σύστηµα µελέτη κατασκευή, και αυτές προβάλλονται άνευ εννόµου συµφέροντος, αφού η προσφεύγουσα δεν διαθέτει, όπως η ίδια επικαλείται, την αναγκαία προϋπόθεση για την εκτέλεση τέτοιων έργων, ανεξαρτήτως του τρόπου της δηµοπρατήσεώς τους, δηλαδή δεν είναι εγγεγραµµένη στην κατηγορία Επεξεργασίας Νερού και Αποβλήτων. ΙΙ. Επί των κατ ιδίαν λόγων της προδικαστικής προσφυγής. Υπό την εκδοχή ότι υφίσταται έννοµο συµφέρον της προσφεύγουσας, έστω και χωρίς αυτή να συµµετάσχει στο διαγωνισµό, έστω µε επιφύλαξη, οι προβαλλόµενες διά της προδικαστικής - 5 -

6 προσφυγής της αιτιάσεις είναι απορριπτέες ως νόµω αβάσιµες, αφού ουδεµία παραβίαση του νόµου υφίσταται. Ειδικότερα: 1. Κατ αρχήν σηµειώνεται ότι η προσφυγή ερείδεται επί της εσφαλµένης προϋποθέσεως ότι µε τη ιακήρυξη δήθεν δηµοπρατούνται «δύο πλήρως διακριτά έργα». Πλην όµως, από το συνολικό περιεχόµενο των συµβατικών τευχών και το άρθρο 11.4 της ιακήρυξης προκύπτει ότι δηµοπρατείται µία σύµβαση, ένα έργο το οποίο αφορά στις εργασίες που είναι απαραίτητες για τη κατασκευή του δικτύου του. Σπετσών, τη µεταφορά τους προς τις Εγκαταστάσεις Καθαρισµού Λυµάτων (ΕΚΛ), την κατασκευή των ΕΚΛ και στη συνέχεια τη µεταφορά των επεξεργασµένων λυµάτων στο τελικό αποδέκτη. Το έργο περιλαµβάνει δύο επιµέρους τµήµατα, αυτό των δικτύων αποχέτευσης (επιµετρούµενο τµήµα) και αυτό των Εγκαταστάσεων Καθαρισµού Λυµάτων» (κατ αποκοπήν τµήµα). Το ότι το προκείµενο έργο, όπως και η πλειοψηφία των δηµοπρατούµενων έργων, αποτελείται από επιµέρους τµήµατα, αφενός µεν δεν σηµαίνει ότι τα τµήµατα αποτελούν διακριτά έργα, αφετέρου δε προφανώς δεν δηµιουργείται υποχρέωση χωριστής δηµοπρατήσεως για καθένα εξ αυτών. Εν προκειµένω, το έργο, όπως αυτό περιγράφεται στη ιακήρυξη και τα συµβατικά τεύχη είναι ένα σύνολο εργασιών που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό, στο σύνολό του, µια οικονοµική και τεχνική λειτουργία και δε µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο χωριστής δηµοπρατήσεως κατατµήσεως για τους λόγους που θα αναφερθούν παρακάτω. 2. Στο άρθρο 4 ν. 3669/08 προβλέπονται τα συστήµατα υποβολής προσφορών, µεταξύ των οποίων το σύστηµα µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης (περ. β) και το σύστηµα µελέτη κατασκευή µε κατ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγµα για ολόκληρο ή κατά τµήµατα (περ. δ). Ρητώς δε στο τελευταίο εδάφιο της συγκεκριµένης διατάξεως προβλέπεται ότι «Τα συστήµατα αυτά µπορούν να εφαρµοσθούν και σε συνδυασµό µεταξύ τους στη δηµοπρασία του ίδιου έργου». Ακολούθως στο άρθρο 8 παρ. 9 ν. 3669/08 ορίζεται ότι «όταν συνδυάζονται περισσότερα από ένα συστήµατα προσφοράς υπάρχουν και περισσότεροι από ένας σφραγισµένοι φάκελοι των αντίστοιχων µερικών οικονοµικών προσφορών. Όσο διαρκεί η εξέταση της µερικής προσφοράς που αντιστοιχεί στο κύριο σύστηµα προσφοράς, δηλαδή αυτό στο οποίο αντιστοιχεί τµήµα που υπερβαίνει το ήµισυ του προϋπολογισµού Υπηρεσίας η άλλη µερική προσφορά παραµένει σφραγισµένη». 3. Εκ των προαναφεροµένων διατάξεων προκύπτει ότι η δυνατότητα συνδυασµού συστηµάτων δηµοπράτησης προβλέπεται στο νόµο και δη στις προαναφερόµενες διατάξεις. Εποµένως, η βασική αιτίαση της προσφεύγουσας ότι δήθεν η «συνδυαστική» εφαρµογή δύο συστηµάτων δηµοπράτησης είναι «παράνοµη» αποδεικνύεται ως αβάσιµη και ως ερειδόµενη επί εσφαλµένης προϋποθέσεως. 4. Τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων αφορούν µόνον τα συστήµατα δηµοπράτησης των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3669/08 ενώ δεν έχουν εκδοθεί πρότυπα τεύχη για συστήµατα που απαιτούν την υποβολή τεχνικής προσφοράς (και δη για το σύστηµα του άρθρου 8 µελέτη κατασκευή, ιδ. παραποµπή µε αρ. 18 προτύπου τεύχους τύπου Α). Ακόµη και στα πρότυπα τεύχη, σε πλείστες όσες παραποµπές και υποσηµειώσεις αναφέρεται ότι στη ιακήρυξη η αναθέτουσα αρχή προβαίνει σε όποιες προσαρµογές είναι αναγκαίες, αναλόγως του επιλεχθησόµενου συστήµατος δηµοπράτησης (ιδ. ενδεικτικώς παραποµπές 10,36 του προτύπου τεύχους). Εποµένως, προσαρµογές του πρότυπου τεύχους στις απαιτήσεις του συστήµατος δηµοπράτησης ή του συνδυασµού συστηµάτων δηµοπράτησης που επιλέγεται κάθε φορά δεν αντιβαίνει στο νόµο, ούτε συνιστά προσθήκη «πρόσθετων όρων», όπως εσφαλµένως υπολαµβάνει η προσφεύγουσα. 5. Καθίσταται προφανές ότι επί συνδυαστικής εφαρµογής δύο συστηµάτων δηµοπράτησης, όταν δεν έχει εκδοθεί πρότυπο τεύχος που να αφορά έστω και ένα από τα εφαρµοζόµενα συστήµατα δηµοπράτησης, ισχύουν τα εξής: Ως προς το τµήµα του διαγωνισµού που εφαρµόζεται σύστηµα δηµοπράτησης για το οποίο έχει εγκριθεί πρότυπο τεύχος εφαρµόζεται το τεύχος αυτό, ενώ ως προς το τµήµα του διαγωνισµού που αφορά στην εφαρµογή άλλου συστήµατος δηµοπράτησης για το οποίο δεν έχει εφαρµογή πρότυπο τεύχος, η αναθέτουσα αρχή καθορίζει τους όρους της ιακήρυξης σύµφωνα µε το νόµο. Στη προκείµενη περίπτωση ουδεµία παραβίαση του προτύπου τεύχους διακήρυξης υφίσταται, αφού το πρότυπο τεύχος (τύπου Α) δύναται να εφαρµοσθεί µόνον ως προς το επιµετρούµενο τµήµα, οι δε διατάξεις της ιακήρυξης ως προς το τµήµα αυτό είναι απολύτως σύµφωνες µε το πρότυπο τεύχος. Ως προς δε το τµήµα που δηµοπρατείται µε το σύστηµα µελέτη κατασκευή, ελλείψει προτύπου τεύχους για το συγκεκριµένο σύστηµα δηµοπράτησης, ουδεµία παραβίαση προτύπου τεύχους κατά το σκέλος αυτό µπορεί να προβληθεί, ενώ οι όροι της διακήρυξης και κατά το τµήµα αυτό είναι σύµφωνοι µε το νόµο. Η νοµιµότητα δε διαγωνισµών που έχουν διεξαχθεί µε εφαρµογή συνδυασµού συστηµάτων - 6 -

7 και δη για σχετικό αντικείµενο µε το δηµοπρατούµενο µε τον αυτό συνδυασµό συστηµάτων δηµοπράτησης έχει ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί νοµολογιακώς (ιδ. ΕΑ ΣτΕ 18/2011). 6. Συναφώς προς τα ανωτέρω, η εφαρµογή συνδυαστικώς δύο συστηµάτων δηµοπράτησης που προβλέπεται στις προαναφερθείσες διατάξεις, ουδόλως εξαρτάται από οιαδήποτε προηγούµενη εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, όπως αβασίµως υποστηρίζει η προσφεύγουσα. Εάν ο νοµοθέτης ήθελε προκειµένου περί δηµοπράτησης έργου µε συνδυασµό συστηµάτων δηµοπράτησης, προηγούµενη εγκριτική απόφαση θα το όριζε ρητά. Η δε συνδυαστική εφαρµογή συστηµάτων δηµοπράτησης δεν αποτελεί υιοθέτηση µε τη ιακήρυξη - «επιπλέον όρων» κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 ν. 3669/08. Αντιθέτως, σε περίπτωση συνδυαστικής εφαρµογής δύο συστηµάτων δηµοπράτησης δεν προστίθενται στη ιακήρυξη «επιπλέον» όροι µη προβλεπόµενοι στο νόµο, αλλά εφαρµόζονται οι ήδη προβλεπόµενοι στο νόµο όροι και προϋποθέσεις συνδυαστικώς. Ούτε η παρεπόµενη συνδυαστική εφαρµογή προτύπου τεύχους µε διατάξεις που αφορούν σύστηµα δηµοπράτησης για το οποίο δεν έχει εφαρµογή πρότυπο τεύχος µπορούν να θεωρηθεί ως δήθεν «προσθήκη όρων» κατά τα προαναφερθέντα. Εποµένως, δεν απαιτείτο εκ του νόµου, για την επιλογή συνδυασµού συστηµάτων δηµοπράτησης, προηγούµενη εγκριτική απόφαση του Υπουργού για «προσθήκη επιπλέον όρων», όπως εσφαλµένως υπολαµβάνει η προσφεύγουσα. 7. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 ν. 3669/08 που επιβάλλει οι εργοληπτικές επιχειρήσεις να µετέχουν σε διαγωνισµούς έργων αντίστοιχων µε το µέγεθός τους και την εξειδίκευσή τους, ύστερα από αντιστοίχηση της τάξης τους ανά κατηγορία εργασιών του ΜΕΕΠ µε τον προϋπολογισµό, επίσης ανά κατηγορία εργασιών, όπως προσδιορίζεται στη ιακήρυξη του έργου. Η ιακήρυξη είναι σύµφωνη µε τη βασική ρύθµιση του άρθρου 16 σύµφωνα µε την οποία αν το έργο περιλαµβάνει εργασίες περισσότερων κατηγοριών (και κατά το µέτρο που ο προϋπολογισµός εκάστης των κατηγοριών υπερβαίνει το 10% του συνόλου) καλούνται µεµονωµένες επιχειρήσεις που καλύπτουν το σύνολο των ζητουµένων κατηγοριών ή κοινοπραξίες που καλύπτουν τις ζητούµενες κατηγορίες. Η τάξη προσδιορίζεται από την προϋπολογιζόµενη αξία των έργων της οικείας κατηγορίας. Εποµένως και λαµβάνοντας υπόψη ότι το δηµοπρατούµενο έργο περιλαµβάνει εργασίες που εµπίπτουν στην κατηγορία της Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%, η ιακήρυξη, συµφώνως προς τις πρoαναφερθείσες διατάξεις, απαίτησε την εγγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων στη συγκεκριµένη κατηγορία και σε τάξη αντίστοιχη της προϋπολογιζόµενης δαπάνης της κατηγορίας αυτής, είναι δε απορριπτέοι οι περί του αντιθέτου ισχυρισµοί της προσφεύγουσας. 8. Η εξεταζόµενη προσφυγή αγνοεί το τµήµα του έργου που αφορά στις Εγκαταστάσεις Καθαρισµού Λυµάτων, το οποίο περιλαµβάνει εργασίες εµπίπτουσες στην επίµαχη κατηγορία. Ωστόσο, όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε, το δηµοπρατούµενο έργο είναι ένα και περιλαµβάνει απλώς τµήµατα (όπως η συντριπτική πλειοψηφία των δηµοσίων έργων), οι δε καλούµενες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες πρέπει να έχουν το τεκµήριο καταλληλότητας (που προκύπτει από την εγγραφή στο ΜΕΕΠ) για όλες τις κατηγορίες εργασιών που εµπίπτουν στο συµβατικό αντικείµενο, όπως αυτό οριοθετείται στη ιακήρυξη και όχι σε µέρος αυτού. 9. Εξάλλου, το προκείµενο έργο δηµοπρατήθηκε µε συνδυασµό συστηµάτων στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισµού για τη σύναψη µιας συµβάσεως, επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα σύνολο εργασιών που κατατείνουν σε ένα ενιαίο τεχνικό αποτέλεσµα, ενώ θα δηµιουργούσε ανυπέρβλητες δυσχέρειες η τυχόν διακριτή δηµοπράτηση επιµέρους τµηµάτων του και η σύναψη χωριστών συµβάσεων. Συναφώς σηµειώνεται ότι τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας των ακαθάρτων λυµάτων µιας περιοχής είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ τους, καθώς για να λειτουργήσει µια Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) χρειάζεται φορτίο (λύµατα) αλλά και τα δίκτυα αποχέτευσης δεν µπορεί να είναι «τυφλά», δηλαδή να µην έχουν αποδέκτη. Στο παρελθόν στην χώρα µας υπάρχουν δυστυχώς πολλά παραδείγµατα όπου δηµοπρατήθηκαν ξεχωριστά τα έργα των δικτύων από την ΕΕΛ και παρατηρήθηκαν πολλές αστοχίες, καθώς κατασκευάσθηκαν ΕΕΛ οι οποίες, λόγω έλλειψης φορτίου δεν λειτούργησαν ποτέ, µε αποτέλεσµα ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός να καταστραφεί, αλλά και δίκτυα τα οποία λόγω έλλειψης αποδέκτη επίσης δεν λειτούργησαν ποτέ και απαίτησαν µερική ή ολική ανακατασκευή. Πέραν των ανωτέρω προβληµάτων ακόµα και στην περίπτωση που τα τµήµατα των δικτύων ακαθάρτων και της ΕΕΛ κατασκευάσθηκαν περίπου την ίδια χρονική περίοδο αλλά µε ξεχωριστές εργολαβίες παρατηρήθηκε πληθώρα - 7 -

8 προβληµάτων που αφορούσε κυρίως στο ζήτηµα ότι ο Ανάδοχος της ΕΕΛ µετά το πέρας της κατασκευής προέβαινε σε λύση της Σύµβασή του, σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος, και µη ολοκληρώνοντας την συµβατική του υποχρέωση να λειτουργήσει την ΕΕΛ λόγω προβληµάτων σε αντλιοστάσια, κωλυσιεργία στις ιδιωτικές συνδέσεις και λοιπών προβληµάτων που αφορούσαν την ξεχωριστή εργολαβία του δικτύου αποχετεύσεως. Εποµένως, ο συνδυασµός δύο συστηµάτων υποβολής προσφοράς στο έργο µας, «επιµέρους ποσοστά έκπτωσης» για το επιµετρούµενο τµήµα (δίκτυα ακαθάρτων) και «µελέτη - κατασκευή» για το κατ αποκοπήν τµήµα (ΕΕΛ), επελέγη καθώς η κατασκευή των δύο τµηµάτων είναι προσφορότερο να γίνει συντονισµένα και µάλιστα από έναν εργολάβο (ο οποίος να έχει την ευθύνη λειτουργίας του συνόλου του έργου), Έτσι αποφεύγονται τα ανωτέρω προβλήµατα που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία των δύο τµηµάτων. Για όλους τους παραπάνω λόγους, στην νέα προγραµµατική περίοδο (ΕΣΠΑ ), τα έργα ολοκληρωµένης διαχείρισης λυµάτων (τουλάχιστον 10) δηµοπρατούνται µε συνδυασµό συστηµάτων (µελέτη κατασκευή και επιµετρούµενο). Ενδεικτικά αναφέρουµε ορισµένα έργα που δηµοπρατήθηκαν µε το ανωτέρω συνδυαστικό σύστηµα: 1. ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ.. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ» ( ήµος Λούρου, ηµ/νια ιαγωνισµού 18/05/2010). 2. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΛ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ» ( ήµος Ορχοµενού, ηµ/νια ιαγωνισµού 07/09/2010). 3. «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ηµ/νια ιαγωνισµού 18/01/2011) 10. Είναι προφανές ότι η προσφεύγουσα µη διαθέτουσα προσόν που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου επιχειρεί την κατάτµησή του, προς βλάβην του επιδιωκόµενου ενιαίου ποιοτικού αποτελέσµατος και προς βλάβην, συνακόλουθα, του ίδιου του δηµοσίου συµφέροντος. Εάν υποτεθεί ότι γινόταν δεκτή η άποψη της προσφεύγουσας, τότε θα ήταν αδύνατο να δηµοπρατηθεί έργο που περιλαµβάνει εργασίες εµπίπτουσες σε περισσότερες της µιας κατηγορίες, ήτοι θα ήταν αδύνατη η δηµοπράτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των δηµοσίων έργων. 11. Όσον δε αφορά στην απόφαση µε αριθµ. 17Α/01/51/φν440/ Απόφαση του Υπουργού για την έγκριση της εφαρµογής του συστήµατος µελέτη κατασκευή, αυτή αφορά µόνον στο κατ αποκοπήν τµήµα του έργου, δοθέντος ότι µόνον ως προς αυτό εφαρµόζεται το συγκεκριµένο σύστηµα δηµοπράτησης. οθέντος ότι σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 3669/08 απαιτείται προηγούµενη απόφαση του Υπουργού για την επιλογή του συστήµατος µελέτη κατασκευή, η απόφαση αυτή αφορά µόνον το τµήµα που δηµοπρατείται µε το υπόψη σύστηµα και ασφαλώς δεν αφορά, ούτε δύναται να αφορά το τµήµα του έργου που δηµοπρατείται µε άλλο σύστηµα για το οποίο ο νόµος δεν αξιώνει προηγούµενη υπουργική απόφαση. Εν προκειµένω, το σύστηµα µελέτη κατασκευή εφαρµόσθηκε ακριβώς για το τµήµα του έργου, στο οποίο αφορούσε η εγκριτική απόφαση και δεν επεκτάθηκε ούτε εφαρµόσθηκε σε άλλο τµήµα του έργου. Εποµένως, οι ισχυρισµοί της προσφεύγουσας ότι ο Υπουργός δεν ενέκρινε τη δηµοπράτηση «του έργου Εγκαταστάσεις Καθαρισµού Λυµάτων ταυτόχρονα µε άλλο έργο και µε συνδυασµό συστήµατος δηµοπράτησης» δεν ασκούν επιρροή, αφού απόφαση µε τέτοιο περιεχόµενο δεν απαιτείτο, ενώ προφανώς δεν πρόκειται για ταυτόχρονη δηµοπράτηση «δύο έργων». Επισηµαίνεται ότι επί του ζητήµατος της υποχρέωσης εξασφαλίσεως εγκριτικής αποφάσεως για το σύνολο του έργου και όχι µόνο για το τµήµα που αντιστοιχεί στο σύστηµα µελέτη κατασκευή, το ιοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, διά της υπ αριθµ. 371/2011 αποφάσεώς του και µε την αφορµή ασκηθείσα αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά διακήρυξης που αφορούσε στο έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Ενότητας Βαλβεντού και Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Βελβεντού Ν. Κοζάνης» δηµοπρατηθέν µε µικτό σύστηµα, έκρινε ότι δεν πιθανολογείται βασίµως παράβαση των σχετικών κανόνων δικαίου. 12. Οι αιτιάσεις της προσφεύγουσας αναφορικώς µε το αιτιολογηµένο της εγκριτικής απόφασης για τη δηµοπράτηση τµήµατος του έργου µε το σύστηµα µελέτη κατασκευή είναι απορριπτέοι ως αλυσιτελείς και ως άνευ εννόµου συµφέροντος προβαλλόµενοι, αφού η προσφεύγουσα συνοµολογεί ότι δεν διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα για την εκτέλεση του τµήµατος αυτού του έργου, ανεξαρτήτως του συστήµατος δηµοπράτησης που επιλέχθηκε. Ανεξαρτήτως αυτού, οι σχετικοί ισχυρισµοί είναι αβάσιµοι, η απόφαση είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογηµένη

9 13. Καθίσταται εποµένως προφανές ότι, κατ ουσίαν µε τη προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα παραπονείται όχι πράγµατι για τη προσβαλλόµενη ιακήρυξη και τους όρους αυτής, αλλά κατά των διατάξεων του νόµου στις οποίες ερείδεται και µε τις οποίες είναι απολύτως σύµφωνη η ιακήρυξη. Πλην όµως αναγκαία προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση του παραδεκτού της προδικαστικής προσφυγής και συνακόλουθα της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων είναι ο προσφεύγων να επικαλείται και να αποδεικνύει «ζηµία από παράβαση» της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Εν προκειµένω, η βλάβη ή η ζηµία που επικαλείται η προσφεύγουσα, αν υποτεθεί ότι υφίστατο, δεν απορρέει από την αντίθεση της ιακηρύξεως προς τις εφαρµοστέες διατάξεις του νόµου, αφού τέτοια αντίθεση δεν υπάρχει, αντιθέτως η ιακήρυξη είναι απολύτως σύµφωνη µε τη προβλεπόµενη στο νόµο δυνατότητα συνδυαστικής εφαρµογής συστηµάτων δηµοπράτησης. Εποµένως, οι ισχυρισµοί της προσφεύγουσας, στρεφόµενοι κατά όρων της ιακήρυξης που αποτελούν επανάληψη και εφαρµογή όρων του νόµου χωρίς να θεσπίζουν νέο κανόνα δικαίου στο πλαίσιο του διαγωνισµού, είναι απορριπτέοι ως αλυσιτελείς (ΕΑ ΣτΕ , 79/ ,1148,1161/2010). 14. Ενόψει των ανωτέρω προκύπτει ότι η ιακήρυξη είναι απολύτως σύµφωνη µε την εφαρµοστέα ευρωπαϊκή και εθνική Νοµοθεσία ως και προς τις θεµελιώδεις αρχές της διαφάνειας, της ίσης µεταχειρίσεως, του υγιούς ανταγωνισµού κλπ και η εξεταζόµενη προσφυγή είναι απορριπτέα για τους λόγους που εκτέθηκαν. ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ Την απόρριψη της από προδικαστικής προσφυγής της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΤΕΡ ΑΕ» σχετικά µε το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», προϋπολογισµού ,46 (µε Φ.Π.Α.) ως απαράδεκτης και σε κάθε περίπτωση ως νόµο και ουσία αβάσιµης για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω και την αποστολή της απόφασης που θα εκδοθεί στο ιοικητικό Εφετείο Αθηνών, στο οποίο εκκρεµεί η ασκηθείσα από αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της άνω εταιρείας, προκειµένου αυτή να αποτελέσει και τις απόψεις της αναθέτουσας αρχής επί της αιτήσεως αυτής. Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει 1. την απόρριψη της από προδικαστικής προσφυγής της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΤΕΡ ΑΕ» σχετικά µε το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», προϋπολογισµού ,46 (δέκα οκτώ εκατοµµυρίων τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ως απαράδεκτης και σε κάθε περίπτωση ως νόµο και ουσία αβάσιµης για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω. 2. την αποστολή της παρούσας απόφασης στο ιοικητικό Εφετείο Αθηνών, στο οποίο εκκρεµεί η ασκηθείσα από αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της άνω εταιρείας, προκειµένου αυτή να αποτελέσει και τις απόψεις της αναθέτουσας αρχής επί της αιτήσεως αυτής. Η Πρόεδρος Βασιλάκου Λιλίκα Η Γραµµατέας Τρουλάκη Άννα Τα Μέλη Μπάστας Κωνσταντίνος Βουδούρης Παναγιώτης Βασιλάκης Μιχαήλ Κανελλάκης Κωνσταντίνος Μαριδάκης Στυλιανός Προµπονάς Ιάκωβος - 9 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 44 η Απόφαση υπ αριθµ. 1180/2011

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 9 η Απόφαση υπ αριθµ. 186/2012 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΕΥΤ7Λ7-8Μ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ. 117 43 Αθήνα Τηλ. 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 3 η Απόφαση υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΘΕΜΑ: 116 ο Έγκριση Όρων ιακήρυξης και Τευχών ηµοπράτησης του έργου «Υ ΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 26 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 47 η Απόφαση υπ αριθµ. 1275/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/ της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/ της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Απόφασης 144/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/25-06-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕ2Π7Λ7-0ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 9 η Απόφαση υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 43 η Απόφαση υπ αριθ. 1940/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 28 η Απόφαση υπ αριθ. 1356/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015 ΘΕΜΑ: 40 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της από

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 21 η Απόφαση υπ αριθ. 1029/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020 Αρ.Πρ.40 Αθήνα 25/02/2010 ΠΡΟΣ: -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ.: 29112/ΣΜ/µβ Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015 Π Ρ Ο Σ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ΑΝΑΚ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Συνεδρίαση 42 η Απόφαση υπ αριθμ. 1708/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 39 η Απόφαση υπ αριθµ. 1284/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΘΕΜΑ: 19 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 12-6-2013, για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 48 η Απόφαση υπ αριθµ. 1319/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 31 η Απόφαση υπ αριθµ. 930/2012 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 18/18-10-2016 πρακτικό συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της.ε.υ.α.α.ν. ( ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου). Αριθµ. Απόφ. 131 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ7Λ7-Η0Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ7Λ7-Η0Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθμ. 1191/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015 ΘΕΜΑ: 22 ο Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της 21-07-2015 για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 2 η Απόφαση υπ αριθµ. 55/2013 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθ. 2196/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ7Λ7-ΒΗΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ7Λ7-ΒΗΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 45 η Απόφαση υπ αριθµ. 1792/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7Λ7-30Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7Λ7-30Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 68 η Απόφαση υπ αριθµ. 2955/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ907Λ7-ΧΜΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ907Λ7-ΧΜΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 48 η Απόφαση υπ αριθµ. 1916/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 261/2015

Απόφαση υπ αριθ. 261/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 10 η Απόφαση υπ αριθ. 261/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /20-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 895/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /20-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 895/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /20-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 895/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Ανάκληση της υπ αριθμ. 285/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθμ. 2286/2013 ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Με αφορμή περιπτώσεις αποκλεισμού διαγωνιζόμενων επειδή συμμετείχαν σε

Διαβάστε περισσότερα

Ψαχνά: 21/10/2015 Αρ. Πρωτ: 17909 ΠΡΑΚΤΙΚΟ I

Ψαχνά: 21/10/2015 Αρ. Πρωτ: 17909 ΠΡΑΚΤΙΚΟ I ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αβάντων 18, 34400 Ψαχνά Τηλ.: 2228350211 FAX: 2228023844 e-mail: eleni.mpoynanoy@0781.syzefxis.gov.gr Πληροφορίες: Ελένη Μπουνάνου.. Ψαχνά: 21/10/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακύρωση της µε αρ. πρωτ. 3305/07.02.2011 περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-3-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:.Ελ. Βενιζέλου 4.. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 11 η Απόφαση υπ αριθ. 276/2015

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 100/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ7ΛΡ-ΦΗΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1050/2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ7ΛΡ-ΦΗΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1050/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1050/2013 ΘΕΜΑ 18 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Διαγράμμιση οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 21 η Απόφαση υπ αριθμ. 900/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013 ΘΕΜΑ 12 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του υποέργου: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης/ 08-03-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 74/2013 Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ1 Διοικητικού

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ1 Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 14ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρµόδιος : ηµήτρης Πανάρετος Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Τηλ. 2661362783 e-mail: ecocommittee@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. 1. Μουτάφης Ιωακείµ, µέλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. 1. Μουτάφης Ιωακείµ, µέλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ 19/2011 Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ν. Προποντίδας ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ αρ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020 Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020 Αθήνα 20/01/2010 ΠΡΟΣ:1) Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. 2)Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΣΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΜΚΘ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΘΕΜΑ: 8 ο Ανάκληση της απόφασης αριθμ.14/167/13-9-2010 της Ν.Ε. Έργων Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ7-Ω6Ι - 2 -

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ7-Ω6Ι - 2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 14 η Απόφαση υπ αριθ. 645/2014

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερησίας Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

o εκτός ημερησίας Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. Συνεδρίαση 58 η Απόφαση υπ αριθμ. 2416/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ. 7452 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010 Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ: 24 / 8-2-2010 απόφαση της Συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 7 Έκδοση : 1 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννοµη, ταχεία και

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 59 η Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Α Α: ΒΙ0ΩΩΚΑ-8Θ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ταμείο Συνοχής Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 855/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 855/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 855/2012 ΘΕΜΑ: 8 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «ΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 3 ης /15-1-2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 3 ης /15-1-2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 588/2015 ΘΕΜΑ: 72 ο Λήψη απόφασης για την από 08-04-2015 υποβληθείσα ένσταση κατά του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/31-01-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 38-02/31-01-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 380/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 7 Ο: «Γνωµοδότηση Επιτροπής για κήρυξη άγονου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1103/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Εξέταση της υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας, «SECURITY GROUP

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 934-46/10-12-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:429603-2013:text:el:html Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 13 0 63 776 13 0 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούµε αφού λάβετε υπόψη σας την παρούσα εισήγηση να γνωµοδοτήσετε σχετικά, επί του θέµατος.

Παρακαλούµε αφού λάβετε υπόψη σας την παρούσα εισήγηση να γνωµοδοτήσετε σχετικά, επί του θέµατος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 47 η Απόφαση υπ αριθµ. 1601/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 10 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 10 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 10 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 10 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 10 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΑΙ Χ ΟΧΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΑΙ Χ ΟΧΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Κ.Α.Θ.4.1.5. Κοζάνη : 19-01-2015 Αριθμ.Πρωτ.οικ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΩ10-ΦΦ8 =========================

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΩ10-ΦΦ8 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα