πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 8/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 41/2015 Θέµα: «Περί σύνταξης παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στους λιµένες αρµοδιότητας του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.» Πάτµος και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 19 η του µηνός Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα Κυριακή και ώρα 02:00µ.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ιοικητικό Συµβούλιο του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, κατόπιν της υπ αριθµ. 591/ εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα των µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόµου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης), σύµφωνα µε την οποία: «Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση....αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήµου». Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόµου 3463/2006, επειδή επί συνόλου δεκαπέντε (15) µελών ευρέθησαν παρόντα τα έντεκα (11). ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Στόικος Γρηγόριος, ήµαρχος Πάτµου, Πρόεδρος 1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου 2. Ευγενικός Πανάγος 2. Κανέλλης Ιωάννης 3. Ματάκιας Εµµανουήλ, Αν. Μέλος 3. Μιχελή Παρασκευή 4. Μαύρου Νοµική, Αν. Μέλος 4. Σιάρµπας Στυλιανός, Λιµενάρχης Πάτµου 5. Καρπαθάκης Νικόλαος 6. Μεραµπελιώτης Βασίλειος 7. Κοκκίνη Φωτεινή 8. Κοντραφούρης Μιχαήλ 9. Γαµπιέρης Θεολόγος 10. Μακρή Άννα 11. Βαβουλάς Κωνσταντίνος, Αν. Μέλος Αν και εκλήθησαν νόµιµα και έγκαιρα. 1

2 Ακόµη, παρίστανται τα αναπληρωµατικά µέλη κ. Κάβουρας Λάζαρος και κ. Τσαµπαλάκης Νικήτας, τα οποία δεν υποκαθιστούν τακτικά µέλη και µετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. Παρίστανται, επίσης, η Κάππου Αναστασία, ιοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών καθώς και ο υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος, προκειµένου να ενηµερώσει το Σώµα για τεχνικά ζητήµατα. Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11 ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου: 1) Την Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου. 2) Την υπ αριθµ. 3418/07/2002/2002 Κ.Υ.Α.: «Μέτρα και όροι για τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου». 3) Την υπ αριθµ /02/07/07 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 202Β / ), µε θέµα: «Κατάταξη Λιµένων». 4) Την υπ αριθµ /41/09/09 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 412Β / ), µε θέµα: «Μέτρα και όροι για τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της υπ αριθµ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ αριθµ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β ) κοινής υπουργικής απόφασης Μέτρα και όροι για τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου». 5) Το γεγονός ότι το 2006 είχε ανατεθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Υπηρεσίας µας στον κ. Μιχαήλ Αγγελόπουλο (Μετόπη Σύµβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος) η εκπόνηση σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων για όλους τους λιµένες αρµοδιότητας του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. Τα εν λόγω σχέδια εγκρίθηκαν τον Ιούνιο του 2007 από το Τµήµα ΠΕ.ΧΩ. ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ λόγω της έλλειψης του απαραίτητου ανθρώπινου δυναµικού και του υψηλού τους κόστους. 6) Την υπ αριθµ. 53/2010 Απόφαση Προέδρου του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., µε την οποία ανατέθηκε η Αναθεώρηση του σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στους λιµένες αρµοδιότητας του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., στον κ. Μιχαήλ Αγγελόπουλο (Μετόπη Σύµβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος) και συγκεκριµένα περιελάµβανε τους λιµένες Πάτµου, Λέρου και Λειψών και την υπ αριθµ. 1316/ σχετική σύµβαση. 7) Το γεγονός ότι µέχρι σήµερα στα πλαίσια αναθεώρησης του ανωτέρω σχεδίου κατέστη δυνατή η υπογραφή σύµβασης µε το σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) «Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος Ανώνυµος Εταιρεία» για την παραλαβή αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και τον ήµο Λέρου για την παραλαβή και διάθεση υγρών λυµάτων πλοίων, ενώ έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δυσχερής και δαπανηρή η εξεύρεση αδειοδοτηµένης εταιρείας για την παραλαβή και διάθεση των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, λόγω µη ύπαρξης Χ.Υ.Τ.Α. στις νήσους Λέρο και Πάτµο, γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη θαλάσσιας µεταφοράς τους σε νοµίµως λειτουργούντα Χ.Υ.Τ.Α. (π.χ. στην 2

3 Αττική ή τη Ρόδο). Μάλιστα, επισήµανε ότι το κόστος αυτό είναι δύσκολο να καλυφθεί από τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας µας. 8) Την υπ αριθµ. 92/2012 προηγούµενη απόφασή του, µε θέµα: «Περί εφαρµογής Σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στους λιµένες αρµοδιότητας του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.», µε την οποία αποφασίστηκε: α) η υπό εκπόνηση αναθεώρηση σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων να αφορά µόνο τον υπόχρεο λιµένα αρµοδιότητας του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., δηλαδή αυτόν της Σκάλας Πάτµου και β) η αµοιβή του αναδόχου της αναθεώρησης του ανωτέρω σχεδίου κ. Μιχαήλ Αγγελόπουλου να µειωθεί κατά το ήµισυ. 9) Την παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου ( Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύµφωνα µε την οποία: «Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του ταµείου για την εκπλήρωση των σκοπών και αρµοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει: για τον κανονισµό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό, τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκµετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράµµατος, την έγκριση µελετών, πρακτικών δηµοπρασίας, αναθέσεων, προµηθειών, την πρόταση προς ΥΘΥΝΑΛ ορισµού αποφαινοµένων οργάνων, συντήρηση και επισκευή υφισταµένων έργων και πραγµάτων, διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εµπίπτει στους σκοπούς σύστασης του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου». Στο σηµείο αυτό, το λόγο έλαβε ο Πολιτικός Μηχανικός της Υπηρεσίας µας κ. Καρακατσάνης Γεώργιος, ο οποίος ενηµέρωσε εν συντοµία το Σώµα για το εν λόγω θέµα. Σηµείωσε ότι σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. του 2009 η Υπηρεσία µας είναι νοµικά υπόχρεη για την εκπόνηση σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων µόνο για τον λιµένα Πάτµου (ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί ως λιµένας µείζονος ενδιαφέροντος), ενώ για τους λοιπούς λιµένες αρµοδιότητας του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. είναι προαιρετική. Το 2010 το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. σύναψε σύµβαση µε τον κ. Αγγελόπουλο για την αναθεώρηση του σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων για τους λιµένες Πάτµου, Λέρου και Λειψών. Ωστόσο, λόγω των προβληµάτων που ανέκυψαν κατά την αναθεώρηση του Σχεδίου, το 2012 το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της σύµβασης και την εκπόνηση σχεδίου µόνο για το λιµένα της Πάτµου µε µείωση κατά το ήµισυ της αµοιβής του αναδόχου. Τόνισε ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η διαχείριση των κοινών αστικών απορριµµάτων, διότι δεν υπάρχει Χ.Υ.Τ.Α. ούτε στην Πάτµο, ούτε και στη Λέρο. Επίσης, ανέφερε ότι µε απόφαση του πρώην Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη ο λιµένας Πάτµου έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Παραλαβής και ιαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.). Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στον κ. Μιχαήλ Αγγελόπουλο, προκειµένου να ενηµερώσει το Σώµα, µέσω τηλεδιάσκεψης. Ο κ. Αγγελόπουλος ανέφερε ότι επειδή το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. δεν έχει εκπονήσει δικό του σχέδιο θα ενταχθεί υποχρεωτικά στο σχέδιο του Ο.Λ.Π., µε συνέπεια να αναγκαστεί προσεχώς να γίνει εισπράκτορας των εταιρειών µε τις οποίες έχει συνάψει σύµβαση ο Ο.Λ.Π., διότι το 90% των 3

4 εισπραττόµενων τελών θα το αποδίδει στον Ο.Λ.Π. και θα κρατά µόνο το 10%, το οποίο υπόκειται σε Φ.Π.Α. 16%, τον οποίο θα επιβαρύνεται το ίδιο, δεδοµένου ότι οι εταιρείες απαλλάσσονται. Επισήµανε ότι τα τέλη που θα πρέπει να καταβάλλουν τα κρουαζιερόπλοια ανά προσέγγιση ανέρχονται στα 1.500,00 έως 3.000,00. Προς το παρόν το θέµα έχει παγώσει γιατί δεν έχει ακόµη εγκριθεί το νέο Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων του Ο.Λ.Π. Για να αποφευχθούν τα όποια προβλήµατα, θα πρέπει το συντοµότερο να εκπονηθεί σχέδιο για τους λιµένες Πάτµου, Λέρου και Λειψών, διότι οι Λειψοί έχουν Χ.Υ.Τ.Α. και εγκατάσταση βιολογικού καθαρισµού, ενώ η Λέρος διαθέτει επί του παρόντος µόνο εγκατάσταση βιολογικού καθαρισµού, µε αποτέλεσµα να είµαστε νοµικά κατοχυρωµένοι. Αντίθετα, η Πάτµος µέχρι σήµερα δεν διαθέτει ούτε Χ.Υ.Τ.Α., ούτε εγκατάσταση βιολογικού καθαρισµού. Στο σηµείο αυτό, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος, ο οποίος σηµείωσε ότι µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής τόσο του Χ.Υ.Τ.Α., όσο και του Βιολογικού καθαρισµού Πάτµου, οπότε θα είναι ευκολότερο να ολοκληρωθεί το σχέδιο. Ο κ. Αγγελόπουλος είπε ότι στην περίπτωση που συµβεί αυτό, µπορεί να τροποποιηθεί το σχέδιο που εν τω µεταξύ θα έχει καταρτισθεί και εγκριθεί και συµπλήρωσε ότι το κόστος του σχεδίου και για τα τρία νησιά ανέρχεται στις ,00, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, ενώ µόνο για την Πάτµο στις 6.000,00 πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την προηγούµενη απόφαση του.σ. της Υπηρεσίας µας. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο θέµα της υλοποίησης του σχεδίου, στο πλαίσιο του οποίου θα πρέπει να τοποθετηθούν στους λιµένες δεξαµενές για τη συλλογή των πετρελαιοειδών αποβλήτων και ανοιχτά containers για τα απορρίµµατα αποκλειστικά των πλοίων, ενώ σηµείωσε ότι το κόστος της µεταφοράς των αστικών απορριµµάτων από αδειοδοτηµένο ανάδοχο σε νοµίµως λειτουργούντα Χ.Υ.Τ.Α. είναι εξαιρετικά υψηλό. Ο Πρόεδρος ρώτησε τον κ. Αγγελόπουλο αν οι λιµένες Κω και Ρόδου διαθέτουν εγκεκριµένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και ο κ. Αγγελόπουλος τον ενηµέρωσε ότι επί του παρόντος στο Αιγαίο µόνο το Η.ΛΙ.ΤΑ. Μυκόνου διαθέτει εγκεκριµένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων για το λιµένα Μυκόνου. Στη συνέχεια, το αναπληρωµατικό µέλος του.σ. κ. Κάβουρας Λάζαρος ρώτησε τον κ. Αγγελόπουλο ποιό είναι ύψος των τελών που θα αναγκασθεί να καταβάλλει η πλοιοκτήτρια εταιρεία ενός κρουαζιεροπλοίου που µεταφέρει περίπου επιβάτες βάσει του προηγούµενου σχεδίου του Ο.Λ.Π. στο οποίο επρόκειτο να ενταχθεί η Υπηρεσία µας και ο κ. Αγγελόπουλος τον ενηµέρωσε ότι για το λιµένα του Πειραιά ήταν περίπου 1.200,00, αλλά τόνισε πως για την Πάτµο τα τέλη θα είναι υψηλότερα. Στο σηµείο αυτό τερµατίστηκε η σύνδεση µέσω τηλεδιάσκεψης µε τον κ. Μ. Αγγελόπουλο. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε να εκπονηθεί σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων µόνο για τον υπόχρεο λιµένα αρµοδιότητας της Υπηρεσίας µας, δηλαδή αυτόν της Σκάλας Πάτµου, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α. και βιολογικού καθαρισµού στην Πάτµο. Στο σηµείο αυτό, ο Πολιτικός Μηχανικός της Υπηρεσίας µας κ. Καρακατσάνης Γεώργιος επισήµανε ότι τα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων καταρτίζονται σε εφαρµογή ευρωπαϊκής 4

5 οδηγίας, οπότε η Υπηρεσία µας θα υποχρεωθεί να την εφαρµόσει, όπως συνέβη και µε τον ISPS, καθώς και ότι λόγω της καθυστέρησης στην εφαρµογή τέτοιου σχεδίου για το λιµένα Πάτµου η Υπηρεσία µας κινδυνεύει µε την επιβολή προστίµων από την Λιµενική Αρχή. Επιπρόσθετα, τόνισε ότι θα υπάρχει πρόβληµα και στην εφαρµογή του σχεδίου όταν αυτό εγκριθεί, λόγω της υποστελέχωσης της Υπηρεσίας µας, οπότε θα πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτη και ολοκλήρωσε λέγοντας ότι µόλις εγκριθεί το νέο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων του Ο.Λ.Π. θα υπάρξει πολύ µεγάλο πρόβληµα, αφού τελικώς τα νέα υπέρογκα τέλη θα κληθούν να καταβάλλουν οι ντόπιοι πλοιοκτήτες (των πλοίων PATMOS STAR, ΛΑΜΠΗ ΙΙ κλπ), ενώ οι µεγάλες εταιρείες θα πάρουν απαλλαγή, διότι θα προσκοµίζουν πιστοποιητικά περί παράδοσης των αποβλήτων των πλοίων τους σε άλλους λιµένες. Ο κ. Κοντραφούρης Μιχαήλ σηµείωσε ότι το σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων µόνο για τον υπόχρεο λιµένα αυτόν της Σκάλας Πάτµου θα είναι υπό εκπόνηση µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α. και βιολογικού καθαρισµού στην Πάτµο. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, την ενηµέρωση από τον κ. Μιχαήλ Αγγελόπουλο, την τοποθέτηση του Πολιτικού Μηχανικού της Υπηρεσίας µας κ. Καρακατσάνη Γεωργίου, την Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις υπ αριθµ. 3418/07/2002/2002, /02/07/07 και /41/09/09 Κ.Υ.Α., την υπ αριθµ. 53/2010 Απόφαση Προέδρου και την υπ αριθµ. 1316/ σύµβαση, τις δυσχέρειες που έχουν παρατηρηθεί µέχρι σήµερα στην κατάρτιση του σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, την υπ αριθµ. 92/2012 προηγούµενη απόφασή του, το άρθρο 65 του Νόµου 3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο µ ό φ ω ν α Να εκπονηθεί σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων µόνο για τον υπόχρεο λιµένα αρµοδιότητας της Υπηρεσίας µας, ήτοι τον λιµένα Σκάλας Πάτµου, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α. και εγκατάστασης βιολογικού καθαρισµού λυµάτων στην Πάτµο. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 41/2015. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Στόικος Γρηγόριος Τα Μέλη Ευγενικός Πανάγος Ματάκιας Εµµανουήλ Μαύρου Νοµική Καρπάθακης Νικόλαος Κοκκίνη Φωτεινή Μεραµπελιώτης Βασίλειος Κοντραφούρης Μιχαήλ Μακρή Άννα Γαµπιέρης Θεολόγος Βαβουλάς Κωνσταντίνος 5

6 Ακριβές Αντίγραφο Πάτµος, 24/04/2015 Ο Πρόεδρος Η Ειδική Γραµµατέας Στόικος Γρηγόριος ήµαρχος Πάτµου Κάππου Αναστασία 6

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ.1 της 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ.1 της 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ -------------------------------------------- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 1 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, Νοέµβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά από σχετική παραγγελία του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των κ.κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των κ.κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΙΩΩΕ5-ΚΞΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 22 η Ιανουαρίου 2013 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / 22-10-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 650 ======================= (Απόσπασµα από το πρακτικό αριθµ. 23 ) =============================== Περίληψη: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ηµερήσιας διάταξης

Θέµατα ηµερήσιας διάταξης ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες 70007 Μάλια (28970) 32407 Fax (28970) 34005 e-mail: info@malia-deyam.gr Πληρ. Αρ. Πρωτ. Εξ. 468 Ηµεροµηνία: 19/03/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΒΕΝΝΩΚΑ-ΜΨΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α:ΒΕΝΝΩΚΑ-ΜΨΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 12930 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 12930 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / 25-11-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΘΕΜΑ: 14 ο Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Προκήρυξης και ορισμός Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα