ΠΔ/ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ (ΦΕΚ-138/Δ/ ). [ ΙΣΧΥΕΙ απο ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔ/2-3-81. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ 16-8-23 (ΦΕΚ-138/Δ/13-3-81). [ ΙΣΧΥΕΙ απο 13-3-81]"

Transcript

1 ΠΔ/ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ (ΦΕΚ-138/Δ/ ). [ ΙΣΧΥΕΙ απο ] "Περί των ληπτέων υπ' όψιν στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών". 'Εχοντες υπόψη: 1. Τας διατάξεις του Ν-947/79 "περί οικιστικών περιοχών" και ειδικώτερον το άρθ-62 παρ.8 αυτού. 2. Τας διατάξεις του από ΝΔ/ "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", ως μεταγενεστέρως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν και ειδικώτερον των άρθ-9, Αρθ-10 (Παρ.2) και Αρθ-85Α αυτού. 3. Τας διατάξεις του Ν-1032/1980 "περί συστάσεως Υπουργείων Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 57/Α) και ειδικώτερον των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού. 4. Τας διατάξεις του ΝΔ-8/73 "περί ΓΟΚ/73" ως τροποποιήθη δια του ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α) και ειδικώτερον των άρθ-17 (Παρ.2), αρθ-68 (Παρ.3) αρθ-70 (Παρ.1), αρθ-72 (Παρ.3), αρθ-79 (Παρ.6) και αρθ-125 (Παρ.2 & παρ.3) αυτού. 5. Την υπ αριθ. 107/1981 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας προτάσει του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, απεφασίσαμεν: ΑΡΘΡΟΝ 1: κρητήρια καθορισμού των ορίων. ΑΡΘΡΟΝ 2: διαδικασία καθορισμού των ορίων. ΑΡΘΡΟΝ 3: όροι και περιορισμοί δόμησης. ΑΡΘΡΟΝ 4: αρτιότητα. ΑΡΘΡΟΝ 5: οικοδομικό σύστημα - ποσοστό κάλυψης. ΑΡΘΡΟΝ 6: όροφοι - ύψος - διάσπαση όγκων. ΑΡΘΡΟΝ 7: συντελεστής δόμησης. ΑΡΘΡΟΝ 8: άλλες κατασκεύες - θέση κτιρίου. ΑΡΘΡΟΝ 9: βιομηχανικά, βιοτεχνικά,διατηριταία κτίρια. ΑΡΘΡΟΝ 10: κατά παρέκκληση άρτια οικόπεδα. ΑΡΘΡΟΝ 11: ζώνες εντός των ορίων. ΑΡΘΡΟΝ 12: κρητήρια και προδιαγραφές καθορισμού ζώνης.

2 ΑΡΘΡΟΝ 13: αρτιότητα στις ζώνες. ΑΡΘΡΟΝ 14: όροι δόμησης στις ζώνες. ΑΡΘΡΟΝ 15: συντελεστής δόμησης στις ζώνες. ΑΡΘΡΟΝ 16: οικοδομική γραμμή - περίφραξη - κατασκευές πέρα απο το μέγιστο ύψος. ΑΡΘΡΟΝ 17: διατηριταία κτίρια - βιολογικός καθαρισμός. ΑΡΘΡΟΝ 18: οχλούσα βιομηχανία, βιοτεχνία. ΑΡΘΡΟΝ 19: καταργούμενες, διατηρούμενες διατάξεις. ΠΔ/ ΑΡΘΡΟΝ-1. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ "Κρητήρια καθορισμού των ορίων". 1. Η ύπαρξις των υφισταμένων προ της οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δέον να αποδεικνύεται δια συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων, ως λχ. απογραφής, αποφάσεως περί χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του 1923, πράξεως της Διοικήσεως συμβόλαια. 2. Τα όρια των κατά τα ανωτέρω οικισμών δέον: α) Να περιλαμβάνουν οικοδομάς, οικόπεδα αδόμητα, κοινωφελείς, κοινοχρήστους εγκαταστάσεις, εκκλησίας κλπ. 'Απαντα τα ανωτέρω δέον να συναρτώνται άμεσα με την έννοιαν και την λειτουργικότητα του οικισμού. β) Να προσδιορίζουν ενιαίαν έκτασιν ή και τμήματα μη συνεχόμενα εάν ο οικισμός είναι διαμορφωμένος εις διακεκριμένας οικιστικάς ενότητας (ως συνοικισμοί, συστάδες, οικοδομών). γ) Να ακολουθούν κατά το δυνατόν φυσικά ή τεχνητά όρια. 3. Κατά τον καθορισμόν των ορίων δέον να λαμβάνεται υπόψιν και τυχόν προγενεστέρα πράξις της Διοικήσεως περί καθορισμού των ορίων του οικισμού. 4. Περιοχαί αι οποίαι εκ της υφισταμένης χρήσεως (δάση, καλλιεργούμεναι εκτάσεις, αγροί κλπ.) τεκμαίρεται ότι δεν αποτελούν μέρη του οικισμού αποκλείονται να περιληφθούν εντός των ορίων αυτού. ΠΔ/ ΑΡΘΡΟΝ-2. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ ΦΕΚ-138/Δ/ ). [ ΙΣΧΥΕΙ απο ] "Διαδικασία καθορισμού των ορίων". 1. Τα όρια των κατά το προηγούμενον άρθρον οικισμών καθορίζονται δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου συνοδευομένης

3 υπό σχεδιαγράμματος, εφ' ου σημειούνται τα όρια και δημοσιευομένου ομού μετά της αποφάσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρον 62 Παρ. 8 Ν-947/79). 2. Η απόφασις του Νομάρχου εκδίδεται μετά γνώμην του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων, του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και της αρμοδίας Νομαρχιακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. 3. Η διαδικασία δια τον καθορισμόν των ορίων των ως άνω οικισμών κινείται υπό του οικείου Δήμου ή Κοινότητος, δύναται δε να κινηθή και υπό της οικείας Νομαρχίας. 4. Εις περίπτωσιν κινήσεως της διαδικασίας υπό του Δήμου ή της Κοινότητος η απόφασις του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου εκτίθεται μετά του σχετικού σχεδιαγράμματος ή αεροφωτογραφίας εις το Δημαρχείον ή το Κοινοτικόν Κατάστημα, επί δέκα πέντε ημέρας, ειδοποιουμένου του κοινού περί τούτου υπό του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητος δια γενικής προσκλήσεως, τοιχοκολλημένης εις τα δημοσιώτερα μέρη του οικισμού. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται εντός της προθεσμίας ταύτης να λάβουν γνώσιν των ανωτέρω στοιχείων και να υποβάλλουν εγγράφως εις τον Δήμον ή την Κοινότητα τας κατά τούτων τυχόν ενστάσεις των. Ο Δήμος ή η Κοινότης υποχρεούται να διαβιβάση ταύτας ομού, μετά της επ αυτών γνωμοδοτήσεώς του εις την Νομαρχίαν. Η αρμοδία Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας εις την οποίαν κοινοποιείται η κατά το πρώτον εδάφιον απόφασις του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, υποχρεούται εντός προθεσμίας 30 ημερών από λήψεως της αποφάσεως να αποστείλη τας απόψεις της εις την Νομαρχίαν. Παρελθούσης απράκτου της ως άνω προθεσμίας η απάντησις της ως άνω υπηρεσίας θεωρείται θετική δια τον Νομάρχην. Η αρμοδία Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας εις την οποίαν κοινοποιείται η κατά το πρώτον εδάφιον απόφασις του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, υποχρεούται εντός προθεσμίας 30 ημερών από λήψεως της αποφάσεως να αποστείλη τας απόψεις της εις την Νομαρχίαν. Παρελθούσης απράκτου της ως άνω προθεσμίας η απάντησις της ως άνω υπηρεσίας θεωρείται θετική δια τον Νομάρχην. 5. Εις περίπτωσιν κινήσεως της διαδικασίας υπό του Νομάρχου η σχετική μελέτη αποστέλλεται εις τον οικείον Δήμον ή Κοινότητα και κοινοποιείται εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Γεωργίας δια γνωμοδότησιν, η οποία δέον να εκδίδεται και να κοινοποιείται εις την οικείαν Νομαρχίαν εντός προθεσμίας 30 ημερών από λήψεως της σχετικής μελέτης. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας αυτής η γνωμοδότησις θεωρείται δια τον Νομάρχην θετική. Εντός της αυτής προθεσμίας, δέον να εκπληρούνται υπό του οικείου Δήμου ή Κοινότητος και τα κατά την ανωτέρω παράγραφον 4 οριζόμενα. Παρεχομένης της ανωτέρω προθεσμίας απράκτου ο Νομάρχης δύναται μετά σύμφωνον γνώμην του κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 2 Συμβουλίου να προβαίνη εις την έκδοσιν της σχετικής

4 αποφάσεως περί καθορισμού των ορίων και άνευ γνωμοδοτήσεως του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. 6. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 η γνωμοδότησις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων δέον να εκδίδεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από της υποβολής εις την Νομαρχίαν της σχετικής διαδικασίας από τον Δήμον ή την Κοινότητα. 7. Οπου κατά τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος αναφέρεται Νομάρχης, νοείται, δια τον νομόν Αττικής, ο Αναπληρωτής Νομάρχης Προϊστάμενος του οικείου διαμερίσματος, όπου Νομαρχία νοείται το οικείον Διαμέρισμα, όπου δε αναφέρεται Νομαρχιακόν Συμβούλιον Δημοσίων 'Εργων, αρμόδιον δια γνωμοδότησιν νοείται το Συμβούλιον Δημοσίων 'Εργων, του οικείου Διαμερίσματος και όπου έτεραι υπηρεσίαι νοούνται αι αντίστοιχοι υπηρεσίαι του οικείου Διαμερίσματος. ΠΔ/ ΑΡΘΡΟΝ-3. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ "Οροι και περιορισμοί δόμησης". Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων των κατά το άρθρον 1 του παρόντος οικισμών καθορίζονται ως τα επόμενα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9. ΠΔ/ ΑΡΘΡΟΝ-4. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ "Αρτιότητα". 1. α) 'Αρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα οικόπεδα τα οποία έχουν ελάχιστον εμβαδόν δύο χιλιάδας (2.000) μ2 και πρόσωπον επί υφισταμένου κοινοχρήστου χώρου. β) Ειδικώς οικόπεδα κείμενα εντός οικισμών απομεμακρυσμένων εκ των αστικών κέντρων (ορεινών, δυσπροσίτων κλπ.) μη εμφανιζόντων έντονον ανάπτυξιν και εχόντων κατά την τελευταίαν απογραφήν πραγματικόν πληθυσμόν κάτω των 800 κατοίκων, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφ' όσον έχουν εμβαδόν 500 μ2 και πρόσωπον επί υφισταμένου κοινοχρήστου χώρου. Οι οικισμοί ούτοι καθορίζονται δι' αποφάσεων του αρμοδίου Νομάρχου κατόπιν προτάσεως του οικείου Κοινοτικού Συμβουλίου και μετά γνώμην του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων. Η πρότασις του Κοινοτικού Συμβουλίου μετά προσκλήσεως προς υποβολήν ενστάσεων, αναρτάται επί ένα μήνα εις το κοινοτικόν κατάστημα, οι έχοντες δε έννομον συμφέρον, δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις προς τον οικείον Νομάρχην εντός δέκα ημερών από της ημέρας της τοιχοκολλήσεως. Αι ενστάσεις παραδίδονται εις τον Γραμματέα της Κοινότητος επί αποδείξει παραλαβής. Μετά την λήξιν της ως άνω προθεσμίας, η πρότασις του Κοινοτικού Συμβουλίου μετά των υποβληθεισών ενστάσεων διαβιβάζονται εις τον Νομάρχην, ο οποίος αποφασίζει εντός προθεσμίας ενός μηνός, διαβιβάζει δε την απόφασιν μετά του

5 σχετικού φακέλλου εις τον Υπουργόν Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, ο οποίος δύναται να ακυρώση την απόφασιν του Νομάρχου εντός διμήνου. Παρερχομένης απράκτου της ως άνω προθεσμίας, η απόφασις του Νομάρχου καθίσταται εκτελεστή, δημοσιεύεται δε μερίμνη τούτου δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ότε και άρχεται η ισχύς αυτής". (Σ.Σ. Η Παρ. 1 του άρθρου 4 τίθεται ως αντικατεστάθη με το ΠΔ/ (ΦΕΚ-459/Δ/ ). 2. Κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία έχουν α) κατά την ημέραν δημοσιεύσεως του παρόντος Διατάγματος: Ελάχιστον εμβαδόν: τριακόσια (300) μ2 και β) κατά την , ημέραν δημοσιεύσεως του από Δ/τος "περί τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών κλπ." (ΦΕΚ 401/Δ). Ελάχιστον εμβαδόν: εκατόν πεντήκοντα (150) μ2. 3. Ωσαύτως θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα με οίας διαστάσεις και εμβαδόν είχον κατά την , ημέραν δημοσιεύσεως του από Δ/τος "περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών κλπ." (ΦΕΚ 111/Δ). ΠΔ/ ΑΡΘΡΟΝ-5. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ "Οικοδομικό σύστημα - ποσοστό κάλυψης". 1. Ως οικοδομικόν σύστημα των οικοπέδων ορίζεται το των πτερύγων ή το συνεχές, αναλόγως του επικρατούντος εις την περιοχήν του οικοπέδου. 2. Το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων ορίζεται εις εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) της επιφανείας αυτών δια το σύστημα των πτερύγων ή εβδομήκοντα επί τοις εκατόν (70%) της επιφανείας αυτών δια το συνεχές σύστημα. ΠΔ/ ΑΡΘΡΟΝ-6. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ "Οροφοι - ύψος - διάσπαση όγκων". 1. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται εις δύο (2) ανεξαρτήτως πλάτους οδού, δυναμένης λόγω κλίσεως του εδάφους, της κατασκευής και τρίτου ορόφου άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως. 2. Ως μέγιστον ύψος των κτιρίων ορίζονται τα επτά και ήμισυ (7,50) μέτρα. Το ύψος τούτο μετρείται από του υψηλοτέρου σημείου της τομής του περιγράμματος της κατόψεως του κτιρίου με το φυσικόν ή κατά την Παρ. 5 του παρόντος διαμορφωμένον έδαφος. Το

6 κτίριον δεν δύναται εις ουδεμίαν περίπτωσιν λόγω κλίσεως του εδάφους να υπερβή το μέγιστον ύψος των δέκα (10) μέτρων εις οιονδήποτε σημείον αυτού. 3. Εις περίπτωσιν προσθήκης καθ ύψος ορόφου νομίμως υφισταμένου κατά την δημοσίευσιν του παρόντος κτιρίου ως επιτρέπεται υπέρβασις του κατά την Παρ. 2 του παρόντος άρθρου μεγίστου ύψους των 7,5 μ. μέχρις ενός (1,00) μέτρου, εφαρμοζομένου και εις την περίπτωσιν ταύτην του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος. 4. Εις περίπτωσιν κατασκευής στέγης τα κατά τας προηγουμένας παραγράφους μέγιστα ύψη προσαυξάνονται κατά εν και ήμισυ (1,50) μέτρον. 5. Δια την διαμόρφωσιν των ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων επιτρέπονται μόνον αι απολύτως αναγκαίαι εκσκαφαί. Επί κεκλιμένου δε εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωσις του οικοπέδου εις επίπεδα ελαχίστου πλάτους 5 μ. δι αναλημματικών τοίχων ή πρανών μεγίστου ύψους ενός και ημίσεος (1,50) μέτρου. 6. Επί κτιρίου όγκου πλέον των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών μέτρων υπεράνω της στάθμης του φυσικού εδάφους, επιβάλλεται η διάσπασις του όγκου τούτου εις μικροτέρους όγκους ή εις ανεξάρτητα κτίρια έστω κι αν πρόκειται περί λειτουργικώς ενιαίου οικοδομήματος. Εφ' όσον δια λόγους λειτουργικούς του κτιρίου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου, αποφαίνεται επί της μελέτης του κτιρίου η οικεία Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΕΑΕ). ΠΔ/ ΑΡΘΡΟΝ-7. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ "Συντελεστής δόμησης". "1. Ο συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων ορίζεται εις 0,80 με τας εξής αποκλίσεις: α) Δια τουριστικάς εγκαταστάσεις και κτίρια αμιγούς επαγγελματικής χρήσεως δια την πλέον των τ.μ. επιφάνειαν του οικοπέδου ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται εις (0,40). Ουδεμία παρέκκλισις δύναται να χορηγήται εκτός της διασποράς των κτισμάτων εις το γήπεδον και του αριθμού των ορόφων, οι οποίοι δεν δύναται να υπερβαίνουν τους τρεις (3) κατά την κρίσιν της οικείας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. β) Δια κτίρια κοινής ωφελείας δια την πλέον των τ.μ. επιφάνειαν του οικοπέδου ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται εις 0,40 γ) Δια κατοικίαν και λοιπάς χρήσεις, ισχύουν τα εξής: Επί οικοπέδων επιφανείας μέχρι των τ.μ. η συνολική επιφάνεια των ανεγερθησομένων ορόφων δεν δύναται να υπερβαίνη τα 400 τ.μ. Εν πάση περιπτώσει η ως άνω συνολική επιφάνεια δύναται να μη είναι μικρότερο των 300 τ.μ., τηρουμένης της Παρ. 2 του

7 άρθρου 5 του παρόντος. Δια το επί πλέον των τ.μ. εμβαδόν των οικοπέδων, ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται εις 0,05, υπολογιζομένης της συνολικής επιφανείας των ανεγερθησομένων ορόφων ως κάτωθι: Συνολική επιφάνεια ανεγερθησομένων ορόφων = (εμβαδόν οικοπέδου ) Χ 0,05. Η διασπορά των κτισμάτων εις το γήπεδον είναι υποχρεωτική εάν τούτο κρίνη απαραίτητον η οικεία Αρχιτεκτονική Επιτροπή". (Σ.Σ. Η Παρ. 1 του άρθρου 7 τίθεται ως αντικατεστάθη με το ΠΔ/ (ΦΕΚ-459/Δ/ ). 2. Κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου ο συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων επιφανείας μικροτέρας των 300 τ.μ. ορίζεται ως ακολούθως: "- Δια τα οικόπεδα επιφανείας μικροτέρας ή ίσης των 100 τ.μ. συντελεστής δομήσεως 1,60 με μέγιστο ποσοστό καλύψεως 80%. - Δια τα οικόπεδα, επιφανείας μικροτέρας ή ίσης των 200 τ.μ. συντελεστής δομήσεως 1,20 εις την περίπτωσιν δε αυτήν επιτρέπεται η συνολική επιφάνεια των ορόφων να είναι 160 τ.μ. και το ποσοστό καλύψεως να προσδιορίζεται από την κατωτέρω σχέση Π.Κ. 160/2Ε όπου Ε το εμβαδόν του οικοπέδου". (Σ.Σ. Αι εντός "..." περιπτώσεις της Παρ. 2 τίθενται ως αντικατεστάθησαν με το ΠΔ/ (ΦΕΚ-496/Δ/ ). - Δια τα οικόπεδα επιφανείας μικροτέρας ή ίσης των 300 τ.μ., ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται εις 1,0 δυναμένης εν πάση περιπτώσει της συνολικής επιφανείας των ορόφων να μην είναι μικροτέρα των 240 τ.μ. ΠΔ/ ΑΡΘΡΟΝ-8. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ (ΦΕΚ-138/Δ/ ). [ ΙΣΧΥΕΙ απο ] "Αλλες κατασκευές, θέση κτιρίου 1. Η κατασκευή στέγης είναι υποχρεωτική εφ' όσον εις τον οικισμόν επικρατεί κάλυψις των οικοδομών δια στέγης κατά την κρίσιν της Υπηρεσίας. 2. Υπεράνω του καθοριζομένου, δια του παρόντος Διατάγματος, μεγίστου επιτρεπομένου ύψους των κτιρίων ουδεμία κατασκευή επιτρέπεται, εκτός συμπαγούς στηθαίου, κτιστής δεξαμενής αποθηκεύσεως ύδατος ύψους έως ενός (1,00) μέτρου στέγης και καπνοδόχων. 3. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής ακαλύπτου κλίμακος ανόδου προς το δώμα από του εδάφους μεγίστου πλάτους μέχρι 1,20 μ. της προβολής αυτής μη υπολογιζομένης εις την κάλυψιν και τον συντελεστήν δομήσεως, εφ' όσον οι τυχόν προκύψαντες χώροι είναι βοηθητικοί. 4. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτίσματος επί υποστυλωμάτων (PILOTIS) υπό την έννοιαν του ΓΟΚ. 5. Ως οικοδομική γραμμή νοείται η εν τοις πράγμασι υφισταμένη τοιαύτη. 6. Κατ' εξαίρεσιν το κτίριον δύναται να τοποθετήται κατά την κυρίαν όψιν αυτού

8 εν όλω ή εν μέρει εσώτερον της κατά τα ανωτέρω οριζομένης οικοδομικής γραμμής και να υποχρεούται προς τούτο δια λόγους κυκλοφοριακούς είτε κατά την κρίσιν των πολεοδομικών αρχών, είτε εφ' όσον υφίσταται σχετική γνωμοδότησις του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου περί αυτού υπολογιζομένου εν πάση περιπτώσει του αφιεμένου ούτως ακαλύπτου τμήματος εις το υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου. 7. Επί οικοπέδων εμβαδού ίσου ή μεγαλυτέρου των πεντακοσίων (500) τ.μ. το κτίριον δέον να τοποθετήται εις απόστασιν τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων, εκ της κατά τα ανωτέρω οριζομένης οικοδομικής γραμμής.(βλέπε ΣΗΜ.ΣΥΝΤ) 8. Εις περίπτωσιν παραλιακών οικισμών η οικοδομή τοποθετείται εις απόστασιν δέκα πέντε (15) μέτρων τουλάχιστον από της κατά τας κειμένας διατάξεις καθοριζομένης γραμμής αιγιαλού (χειμέριον κύμα). "Κατ εξαίρεσιν, εάν υφίσταται εν τοις πράγμασι οικοδομική γραμμή διαμορφωμένη δια πυκνής δομήσεως, κατά την κρίσιν της αρμοδίας δια την χορήγησιν της αδείας οικοδομής υπηρεσίας, η οικοδομή τοποθετείται επί της γραμμής ταύτης. (Σ.Σ. Το εντός "..." εδαφ. προσετέθη με το ΠΔ/ ΦΕΚ-459/Δ/ ). 9. Η περίφραξις των οικοπέδων, των εχόντων πρόσωπον προς την θάλασσσαν, τοποθετείται επί της νομίμως καθοριζομένης γραμμής παραλίας. ΠΔ/ ΑΡΘΡΟΝ-9. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ (ΦΕΚ-138/Δ/ ). [ ΙΣΧΥΕΙ απο ] "Βιομηχανικά, βιοτεχνικά, διατηρηταία κτίρια" 1. Εντός των ορίων των οικισμών, ως και εκτός αυτών εις απόστασιν τουλάχιστον πεντακοσίων (500) μέτρων περιμετρικώς των καθοριζομένων ορίων, απαγορεύεται η ανέγερσις οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών, βιοτεχνικών κλπ.) (Σ.Σ. Η Παρ.1 του άρθ-9 τίθεται ως αντικατεστάθη με το ΠΔ/ ΦΕΚ-341/Δ/ ΠΡΟΣΟΧΗ σύμφωνα με την παρ.1β Αρθ-39 του Ν-3325/05 ΦΕΚ-68/Α/ , απο την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καταργούνται οι διατάξεις της παρ.1 του αρθ-9. Βλέπε παρ.1γ Αρθ-6 Προϋποθέσεις και κριτήρια για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης μετεγκατάστασης δραστηριότητας του ν-3325/05). (Σ.Σ σύμφωνα με την ΣτΕ-3669/99 αναφέρονται τα εξής: το Αρθ-9 παρ.1 του ΠΔ-2/ απαγορεύει την ανέγερση όχι οποιασδήποτε επαγγελματικής εγκαταστάσεως, αλλά μόνον εκείνης που προκαλεί οχλήσεις στο περιβάλλον. Βλέπε και οδηγίες Εγκ-31255/1550/51/ Εγκ-51/87 ΣΤΕ-1239/87, Περί οχλουσών βιομηχανικών εγκαταστάσεων

9 σε απόσταση 500 μέτρα από τα όρια οικισμών.) 2. Προκειμένου περί επισκευών, και αποκαταστάσεως παλαιών κτισμάτων παρουσιαζόντων ιδιαίτερον ενδιαφέρον, περιλαμβανομένων εντός των ορίων οικισμών η οικοδομική άδεια χορηγείται έστω και εάν η υφισταμένη δόμησις των κτισμάτων τούτων αντίκειται προς τους καθοριζομένους δια του παρόντος όρους (αρτιότης, κάλυψις, ύψος, θέσις οικοδομής εν τω οικοπέδω κλπ.) και τους εν γένει νυν ισχύοντας κατά την κρίσιν της αρμοδίας ΕΠΑΕ. 3. Επιβάλλεται η εγκατάστασις βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων εις τας περιπτώσεις κτιρίων κοινής ωφελείας, Τουριστικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εφ όσον εκ του μεγέθους των επιβάλλεται και κατά την κρίσιν της Υπηρεσίας. Προκειμένου περί κατοικιών επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου. ΠΔ/ ΑΡΘΡΟΝ-10. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ "Κατά παρέκκληση άρτια οικόπεδα". Οικοπέδα τα οποία, μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος Διατάγματος, ενέπιπτον εντός των ορίων οικισμών προ του 1923 καθορισθέντων δι' αποφάσεων Νομαρχών, ή πράξεων των Πολεοδομικών Υπηρεσιών, αίτινες δεν ηκυρώθησαν μεταγενεστέρως και ήσαν άρτια και οικοδομήσιμα, βάσει των μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος διατάξεων, εξακολουθούν να θεωρούνται άρτια και οικοδομούντα υπό τους λοιπούς όρους του παρόντος Διατάγματος. (Σ.Σ. Το άρθρον 10 τίθεται ως αντικατεστάθη με το ΠΔ/ ΦΕΚ-459/Δ/ ). ΠΔ/ ΑΡΘΡΟΝ-11. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ "Ζώνες εντός των ορίων". Οι κατά την διαδικασίαν των άρθρων 1 και 2 του παρόντος προσδιορισθέντες καθ' όρια οικισμοί δύνανται να οργανωθούν περαιτέρω κατά ζώνας εγκρινομένας δι' αποφάσεως του Νομάρχου κατά την διαδικασίαν του άρθρου 2 του παρόντος και κατόπιν προηγουμένης συντάξεως σχετικής μελέτης. ΠΔ/ ΑΡΘΡΟΝ-12. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ "Κρητήρια και προδιαγραφές καθορισμού ζώνης 1. Η κατά το προηγούμενον άρθρον μελέτη, περιλαμβάνει: α) Αναγνώρισιν της υφισταμένης καταστάσεως του οικισμού. β) Πρότασιν οργανώσεως του οικισμού κατά ζώνας. 2. Η αναγνώρισις της υφισταμένης καταστάσεως του οικισμού περιέχει εις έκθεσιν και διαγράμματα υπό κλίμακα: 1:2000 έως

10 1:500 τα ακόλουθα τουλάχιστον στοιχεία της υφισταμένης καταστάσεως του οικισμού. α) Χρήσεις γης κατά ζώνας: κατοικίας, επαγγελματικάς εγκαταστάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις κλπ. β) Κυρίους κοινοχρήστους χώρους: πλατείας, κυρίας οδούς κυκλοφορίας κλπ. γ) Αρχαιολογικούς χώρους, ρέματα, κυρίας χαρακτηριστικάς φυτεύσεις (δάση, καλλιεργείας κλπ.). δ) Σημαντικάς ιδιοκτησίας Δήμου ή Κοινότητος, Δημοσίου και Οργανισμών. ε) Κτίσματα και αριθμόν ορόφων καθ ομάδας. στ) Μέσον πραγματοποιηθέντα συντελεστή δομήσεως (σ.δ.) (συνολικήν επιφάνειαν εκμεταλλεύσεως, συνολικήν επιφάνειαν οικοπέδων). ζ) Αξιόλογα κτίσματα ή τμήματα οικισμού χρήζοντα ειδικής προστασίας. η) Πληθυσμιακάς μεταβολάς (μόνιμον και εποχιακόν πληθυσμόν). θ) Τάσεις αναπτύξεως του οικισμού (χαρακτήρα, περιοχάς αναπτυσσομένας και μη κατευθύνσεις επεκτάσεως κλπ.). ι) Γραμμή χειμερίου κύματος και παραλίας. 3. Η πρότασις οργανώσεως του Οικισμού κατά ζώνας περιέχει εις έκθεσιν και διαγράμματα υπό κλίμακα 1:2000 έως 1:500 τας προτεινομένας ρυθμίσεις και ειδικώτερον μέχρι τρεις κατηγορίας ζωνών υπό τας ενδείξεις Α, Β, Γ, εντός των οποίων ισχύουν οι εις τα επόμενα άρθρα ειδικοί όροι δομήσεως. 4. Η ζώνη Α περιλαμβάνει τμήμα ή τμήματα του οικισμού, εις τα οποία ο μέσος πραγματοποιηθείς συντελεστής δομήσεως (σ.δ.) είναι τουλάχιστον Η ζώνη Β περιλαμβάνει τμήμα ή τμήματα του οικισμού, εις τα οποία ο μέσος πραγματοποιηθείς σ.δ. είναι τουλάχιστον 0,6 έως 1,0. 6. Η ζώνη Γ περιλαμβάνει τμήμα ή τμήματα του οικισμού εις τα οποία ο μέσος πραγματοποιηθείς σ.δ. είναι μικρότερος του 0,6. ΠΔ/ ΑΡΘΡΟΝ-13. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ "Αρτιότητα στις ζώνες". 1. Τα εντός των ζωνών Α, Β και Γ ελάχιστα όρια εμβαδού των οικοπέδων ορίζονται ως ακολούθως: Ζώνη Α: Ελάχιστον εμβαδόν 150 τετρ. μέτρα. Ζώνη Β: Ελάχιστον εμβαδόν 500 τετρ. μέτρα. Ζώνη Γ: Ελάχιστον εμβαδόν τετρ. μέτρα. 2. Κατά παρέκκλισιν της προηγουμένης παρ.1 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα: α) Τα οικόπεδα των ζωνών Α, Β και Γ με τας διαστάσεις και

11 το εμβαδόν το οποίον είχον κατά την ημέραν δημοσιεύσεως του από ΒΔ. "περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών κλπ." (ΦΕΚ 111/Δ/68). β) Τα οικόπεδα των ζωνών Β και Γ τα οποία είχαν κατά την , ημέραν δημοσιεύσεως του από Δ/τος (ΦΕΚ-401/ Δ/79). Ελάχιστον εμβαδόν εκατόν πεντήκοντα (150) μ2. γ) Τα οικόπεδα εντός των ζωνών Β και Γ τα οποία έχουν κατά την ημέραν δημοσιεύσεως του παρόντος. Ελάχιστον εμβαδόν 300 τ.μ. ΠΔ/ ΑΡΘΡΟΝ-14. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ "Οροι δόμησης στις ζώνες". Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων των ζωνών Α, Β και Γ ορίζονται ως ακολούθως: 1. Οικοδομικόν σύστημα το των πτερύγων ή το συνεχές. 2. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται εις δύο (2) ανεξαρτήτως πλάτους οδού, δυναμένης λόγω κλίσεως του εδάφους, της κατασκευής και τρίτου ορόφου άνευ υπερβάσεως του σ.δ 3. Μέγιστον ύψος των κτιρίων επτά και ήμισυ (7,5) μ. Το κατά τα ανωτέρω μέγιστον ύψος των κτιρίων μετρείται από του υψηλοτέρου σημείου της τομής του περιγράμματος της κατόψεως του κτιρίου με το φυσικόν ή του κατά την Παρ. 5 του άρθρου 6 του παρόντος διαμορφωμένου εδάφους. Το κτίριον δεν δύναται εις ουδεμίαν περίπτωσιν λόγω κλίσεως του εδάφους να υπερβή το μέγιστον ύψος των δέκα (10) μ. εις οιονδήποτε σημείον αυτής. 4. Εις περίπτωσιν κατασκευής στέγης, το κατά τας προηγουμένας παραγράφους μέγιστον ύψος των κτιρίων προσαυξάνεται κατά εν και ήμισυ (1,50) μ. 5. Εις περίπτωσιν προσθήκης καθ ύψος ορόφου επί νομίμως υφισταμένου, κατά την δημοσίευσιν του παρόντος κτιρίου επιτρέπεται υπέρβασις του κατά την Παρ. 3 του παρόντος μεγίστου ύψους των 7,5 μ. μέχρις ενός (1,00) μέτρου εφαρμοζομένου εις την περίπτωσιν ταύτην του τελευταίου εδαφίου της Παρ. 3 του παρόντος. 6. Δια την διαμόρφωσιν των ακαλύπτων χώρων, των οικοπέδων επιτρέπονται μόνον αι απολύτως αναγκαίαι εκσκαφαί. Επί κεκλιμένου δε εδάφους, επιτρέπεται η διαμόρφωσις του οικοπέδου εις επίπεδα ελαχίστου πλάτους 5 μέτρων δι αναλημματικών τοίχων ή πρανών μεγίστου ύψους ενός και ημίσεος (1,50) μ. 7. Επί κτιρίου όγκου πλέον των δύο χιλιάδων (2.000) κ.μ. υπεράνω της στάθμης του φυσικού εδάφους, επιβάλλεται η διάσπασις του όγκου αυτού εις μικροτέρους ή εις ανεξάρτητα κτίρια έστω και εάν πρόκειται περί λειτουργικώς ενιαίου οικοδομήματος. Εφ' όσον δια λειτουργικούς λόγους του κτιρίου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου, αποφαίνεται επί της μελέτης η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

12 ΠΔ/ ΑΡΘΡΟΝ-15. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ (ΦΕΚ-138/Δ/ ). [ ΙΣΧΥΕΙ απο ] "Συντελεστής δόμησης στις ζώνες". 1. Ο συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων ορίζεται κατά ζώνην ως ακολούθως: Ζώνη Α: συντελεστής δομήσεως σδ. 1,2. Ζώνη Β: συντελεστής δομήσεως σδ. 0,8. Ζώνη Γ: συντελεστής δομήσεως σδ. 0,4. 2. Δια τα οικόπεδα της Ζώνης Γ και προκειμένου δια την ανέγερσιν τουριστικών εγκαταστάσεων, κτιρίων κοινής ωφελείας και κτιρίων αμιγούς επαγγελματικής χρήσεως εγκαταστάσεων (βιομηχανικών, βιοτεχνικών κλπ.) ορίζεται σδ. 0,8 τούτου υπολογιζομένου μέχρι των 2000 τ.μ. επιφανείας οικοπέδου. "Δια την επί πλέον επιφάνειαν του οικοπέδου ορίζεται σδ. 0,4". (Σ.Σ. Το εντός "..." εδάφ. τίθεται ως αντικατεστάθη με το ΠΔ/ (ΦΕΚ-459/Δ/ ). 3. Ειδικώς δια τα οικόπεδα των ζωνών Α, Β και Γ ορίζεται: 3.1. Δια οικόπεδα επιφανείας μικροτέρας ή ίσης των 100 τ.μ. ορίζεται συντελεστής δομήσεως 1, Δια οικόπεδα επιφανείας μικροτέρας ή ίσης των 200 τ.μ. ορίζεται σ.δ. 1,2 δυναμένη εν πάση περιπτώσει η συνολική επιφάνεια των κτιρίων να μην είναι μικροτέρα των 160 τ.μ Δια οικόπεδα των ζωνών Β και Γ επιφανείας μικροτέρας ή ίσης των 300 τμ. ορίζεται σδ. 1,0 δυναμένη εν πάση περιπτώσει η συνολική επιφάνεια των κτιρίων να μην είναι μικροτέρα των 240 τ.μ Δια οικόπεδα των Ζωνών Β και Γ επιφανείας μικροτέρας ή ίσης των 500 τμ. ορίζεται σδ. 0,8 δυναμένη εν πάση περιπτώσει η συνολική επιφάνεια των κτιρίων να μην είναι μικροτέρα των 300 τ.μ Δια οικόπεδα της Ζώνης Γ και επιφανείας μικροτέρας των 1000 τμ. δύναται η συνολική επιφάνεια των κτιρίων να μην είναι μικροτέρα των 400 τμ. ΠΔ/ ΑΡΘΡΟΝ-16. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ (ΦΕΚ-138/Δ/81). [ ΙΣΧΥΕΙ απο ] "Οικοδομική γραμμή, περίφραξη, κατασκευές πέρα απο το μέγιστο ύψος 1. Ως οικοδομική γραμμή, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως, νοείται η εν τοις πράγμασι υφισταμένη. 2. Κατ' εξαίρεσιν, το κτίριον δύναται να τοποθετείται κατά την κυρίαν αυτού όψιν εν όλω ή εν μέρει εσώτερον της κατ' ανωτέρω οριζομένης οικοδομικής γραμμής υποχρεούται προς τούτο για λόγους κυκλοφοριακούς είτε κατά την κρίσιν της πολεοδομικής αρχής είτε εφ' όσον υφίσταται σχετική γνωμοδότησις του Δημοτικού

13 ή Κοινοτικού Συμβουλίου περί αυτού υπολογιζομένου εν πάση περιπτώσει του αφιεμένου ούτως ακαλύπτου τμήματος εις το υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου. 3. Επί οικοπέδων εμβαδού ίσου ή μεγαλυτέρου των πεντακοσίων (500) τ.μ. το κτίριον δέον να τοποθετείται εις απόστασιν τουλάχιστον τεσσάρων (4) μ. εκ της κατά τα ανωτέρω οριζομένης οικοδομικής γραμμής. 4. Εις περίπτωσιν παραλιακών οικισμών η οικοδομή εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως τοποθετείται εις απόστασιν δέκα πέντε (15) μ. τουλάχιστον από της κατά τας κειμένας διατάξεις καθοριζομένης γραμμής αιγιαλού (χειμέριο κύμα). "Κατ' εξαίρεσιν εάν υφίσταται εν τοις πράγμασι οικοδομική γραμμή κατά την Παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η οικοδομή τοποθετείται επί της γραμμής ταύτης". (Σ.Σ. Το εντός "..." εδαφ. της Παρ. 4 προσετέθη με το ΠΔ/ (ΦΕΚ 459/Δ/ ). 5. Η περίφραξις των οικοπέδων των εχόντων πρόσωπον προς την θάλασσαν εφ' όσον δεν ορίζεται όλως τοποθετείται επί της νομίμως καθοριζομένης γραμμής παραλίας. 6. "Η επικάλυψις των μετά την ισχύν του παρόντος ανεγειρομένων κατασκευών, έστω και αν χρησιμοποιήται ωπλισμένων σκυρόδεμα, γίνεται δια κεραμοσκεπούς στέγης, εάν το στοιχείον τούτο επικρατή εκ παραδόσεως εις τον οικισμόν ή κατά έτερον υπερισχύοντα παραδοσιακόν τρόπον κατά την κρίσιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου". (Σ.Σ. Η Παρ. 6 τίθεται ως αντικατεστάθη με το ΠΔ/ ΦΕΚ-459/Δ/ ). 7. Υπεράνω του καθοριζομένου δια του παρόντος Δ/τος μεγίστου επιτρεπομένου ύψους των κτιρίων ουδεμία κατασκευή επιτρέπεται εκτός συμπαγούς στηθιαίου, κτιστής δεξαμενής αποθηκεύσεως ύδατος, ύψους έως ενός μέτρου (1,0) στέγης και καπνοδόχων. 8. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής ακαλύπτου κλίμακος ανόδου προς το δώμα από του εδάφους μεγίστου πλάτους 1,20 μ. της προβολής αυτής μη υπολογιζομένης εις την κάλυψιν και τον συντελεστήν δομήσεως, εφ' όσον οι τυχόν προκύπτοντες χώροι είναι βοηθητικοί. 9. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτίσματος επί υποστυλωμάτων (PILOTIS). "10. Το πλάτος εξώστου στον υποχρεωτικά ακάλυπτο χώρο στο σύστημα των πτερύγων ορίζεται σ ένα (1) μέτρο. (Σ.Σ. Το εντός "..." εδ. προσετέθη με το ΠΔ/ ΦΕΚ-92/Δ/ ).

14 ΠΔ/ ΑΡΘΡΟΝ-17. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ "Διατηρηταία κτίρια - βιολογικός καθαρισμός". 1. Προκειμένου περί επισκευών και αποκαταστάσεως παλαιών κτισμάτων παρουσιαζόντων ιδιαίτερον ενδιαφέρον περιλαμβανομένων εντός των ζωνών, η οικοδομική άδεια χορηγείται έστω και εάν η υφισταμένη δόμησις των κτιρίων τούτων αντίκειται προς τους καθοριζομένους δια του παρόντος όρους δομήσεως (αρτιότης, θέσις οικοδομής κλπ.) και τους εν γένει νυν ισχύοντας κατά την κρίσιν ΕΕΑΕ. 2. Επιβάλλεται η εγκατάστασις βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων εις τας περιπτώσεις κτιρίων κοινής ωφελείας, τουριστικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων εφ' όσον εκ του μεγέθους των επιβάλλεται και κατά την κρίσιν της Υπηρεσίας. Προκειμένου περί κατοικιών, επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου. ΠΔ/ ΑΡΘΡΟΝ-18. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ "Οχλούσα βιομηχανία, βιοτεχνία Εντός των ορίων των ζωνών, ως και εκτός αυτών εις απόστασιν τουλάχιστον 500 μέτρων περιμετρικώς των καθοριζομένων ζωνών, απαγορεύεται η ανέγερσις οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών, βιοτεχνικών κλπ. (Σ.Σ. Το άρθρον 18 τίθεται εις αντικατάστασιν με το ΠΔ/ ΦΕΚ-341/Δ/5-6-84). ΠΔ/ ΑΡΘΡΟΝ-19. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ "Καταργούμενες, διατηρούμενες διατάξεις". 1. Καταργούνται τα: α) από ΠΔ. "περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου" (ΦΕΚ 225/Δ), β) το από ΠΔ. "περί τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών κλπ." (ΦΕΚ 401/Δ), γ) από ΠΔ. "περί καθορισμού των ορίων των προ της υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου" (ΦΕΚ 693/Δ) ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως. 2. Ειδικά διατάγματα αναφερόμενα εις κατονομαζομένους οικισμούς, ως παραδοσιακούς προ του έτους 1923 εξακολουθούν να ισχύουν. 3. Οι όροι δομήσεως του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή επί οικισμών υφισταμένων προ του έτους 1923 χαρακτηριζομένων δια Δ/των ως παραδοσιακών, των οποίων οι όροι δομήσεως καθορίζονται

15 δι' ειδικών Δ/των. Εις τον Υπουργόν Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος. Εν Αθήναις τη 2 Μαρτίου 1981

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 2/ ΦΕΚ Δ' 138 Οικισμοί προ του 1923 εκτός σχεδίου. Οριοθέτηση - όροι δόμησης.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 2/ ΦΕΚ Δ' 138 Οικισμοί προ του 1923 εκτός σχεδίου. Οριοθέτηση - όροι δόμησης. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 2/13-3-81 ΦΕΚ Δ' 138 Οικισμοί προ του 1923 εκτός σχεδίου. Οριοθέτηση - όροι δόμησης. Περί των ληπτέων υπ' όψιν στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της 16-8-1923

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/20-8-85) ΑΡΘΡΟΝ-1. ΠΔ/24-4-85.

ΠΔ/20-8-85) ΑΡΘΡΟΝ-1. ΠΔ/24-4-85. ΠΔ/24-4-85. (ΦΕΚ-181/Δ/3-5-85). ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2000 Κατ. [ ΙΣΧΥΕΙ απο 3-5-85] "Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ-363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ-363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. ΠΔ/24-5-85 (ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) (ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85) [ ΙΣΧΥΕΙ από 31-5-85 ] "Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των

Διαβάστε περισσότερα

(ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85) & Ν-3212/03 ΦΕΚ-308/Α/31-12-03

(ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85) & Ν-3212/03 ΦΕΚ-308/Α/31-12-03 (ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85) & Ν-3212/03 ΦΕΚ-308/Α/31-12-03 "Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ-363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ-363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. ΠΔ/24-5-85 (ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) (ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85) [ ΙΣΧΥΕΙ από 31-5-85 ] "Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρ. 79 του κωδικοποιητικού διατάγματος από ΦΕΚ Δ 580/

Άρθρο 1. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρ. 79 του κωδικοποιητικού διατάγματος από ΦΕΚ Δ 580/ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 24 Απριλίου /3 Μαΐου 1985 Φ.Ε.Κ. Δ' 181 Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32633 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ 32634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ 270Δ) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 Ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2)

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησής τους.

Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησής τους. Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησής τους. Π.. ΤΗΣ 24.4/3.5.1985 (ΦΕΚ 181 ) όπως έχει τροποποιηθεί µε τα Π.. της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3)

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Αποφ-31252/22-7-09 (ΦΕΚ-396/ΑΑΠ/13-8-09) Συμπλήρωση των διατάξεων της Αποφ-3046/304/30-1-89 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Κτιριοδομικός

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων]

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] Περίληψη Κάθε δομική κατασκευή προσμετράται, κατ' αρχήν, στον συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

33170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

33170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 33170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33171 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων 1. Ως φορολογητέα αξία των ακινήτων ή των εμπράγματων σε αυτά δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων ορίζεται το γινόμενο που προκύπτει από τις τιμές εκκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά παραδείγματα κατασκευής κλειστών εξωστών (ΕΡΚΕΡ) Υπολογισμός του 20%

Ενδεικτικά παραδείγματα κατασκευής κλειστών εξωστών (ΕΡΚΕΡ) Υπολογισμός του 20% παρ. 5δ Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των πλαγίων υποχρεωτικών ακαλύπτων σε ύψος άνω των 3,00 μ. Το ίδιο ελάχιστο ύψος τηρείται και σε περίπτωση κλειστών εξωστών προς τον πίσω υποχρεωτικό ακάλυπτο

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 31898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31899 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΟΤΙΟΥ ΙΓΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΔΩΝ 34726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 24/31 Μαίου 1985 (ΦΕΚ Δ' 270) ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 1923 ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 24/31 Μαίου 1985 (ΦΕΚ Δ' 270) ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 1923 ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 24/31 Μαίου 1985 (ΦΕΚ Δ' 270) ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 1923 ΟΙΚΙΣΜΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 78/98 ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα 2/12/98 αριθ.πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 33336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΡΚΔΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33337 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33291 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33291 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33291 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΡΓΟΛΙΔΣ 33292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΚΩΝΙΣ 33734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μέχρι την έκδοση της απόφασης 1828/08 του ΣτΕ και στη συνέχεια της παρακάτω Εγκυκλίου 1/2010 του ΥΠΕΚΑ, η έκδοση οικοδοµικών αδειών σε περιοχές εντός οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους γινόταν κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100 Fax 2310 883110 Ερωτήσεις 33 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Σε διαμέρισμα, στο οποίο υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχουν ταχτοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31557 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΣ 31558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. =

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 83840/3591/87 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ: 1Δ Μέγεθος κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της (κείµενο βασισµένο σε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας) Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της οικοδοµικής άδειας πράξης του Προϊσταµένου του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

34852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KΡΗΤΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

34852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KΡΗΤΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 34852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ KΡΗΤΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34853 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ 91/Α/17-5-88)

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ 91/Α/17-5-88) ΝΟΜΟΣ: 1772/88 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ 91/Α/17-5-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 24/01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -2265- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Tαχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ.Κ. - Πόλη :14572 - Δροσιά

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31403 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΣ 31404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εκσυγχρονισμός υφισταμένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμός Ως υφιστάμενες Αθλητικές

Διαβάστε περισσότερα

Από την νομική αντιμετώπιση της προστασίας στην διαχείριση. Αγγελική Χαροκόπου, ικηγόρος

Από την νομική αντιμετώπιση της προστασίας στην διαχείριση. Αγγελική Χαροκόπου, ικηγόρος Αγγελική Χαροκόπου, ικηγόρος Αθήνα, 13 Μαρτίου 2008 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ ΠΟΤΑΜΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ» Κηφισσός - Π. δ/γμα της 15-6-1994 (ΦΕΚ 632/27-6-1994)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 31026 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΤ. ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΞΝΘΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31027 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 251 21 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Χαρακτηρισμός τμήματος του οικισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 136 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 161 30 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14091 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ: 960/79 Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. (ΦΕΚ 194/Α/25-08-79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητού, Συμβούλου Σωτηρίου Ρίζου.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητού, Συμβούλου Σωτηρίου Ρίζου. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 1492 Ετος: 2000 Κείμενο Απόφασης Αριθμός 1492/2000 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη. ΚΟΙΝ: Πρόεδρο του συμβουλίου Δ.Κ. Δροσιάς κ ο Ιωαννίδη Χαράλαμπο (με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα)

Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη. ΚΟΙΝ: Πρόεδρο του συμβουλίου Δ.Κ. Δροσιάς κ ο Ιωαννίδη Χαράλαμπο (με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα) Δροσιά, 13-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. : -20083/2012- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σχετ. : -936/2013- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Ταχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ,Κ.-

Διαβάστε περισσότερα

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. Ορισμός του δάσους και των επιμέρους εκτάσεων Αρθρον 3. Εκτασις εφαρμογής. " 1. Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

7o Εθνικό Συνέδριο «Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια» 7 8 Μαΐου 2005

7o Εθνικό Συνέδριο «Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια» 7 8 Μαΐου 2005 7o Εθνικό Συνέδριο «Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια» 7 8 Μαΐου 2005 TA Γ.Π.Σ ΚΑΙ OI Ζ.Ο.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α. Ντέμου, Υπ. Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν

A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν Αρι0. ττρωτ... Ελήφβη στις_ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡ/ΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 265 19 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθ. οικ 5219/04 (ΦΕΚ 114 Δ /17-2-04) : Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το από 17-2-1986 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 63/Δ/18-2-1986 ) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 31650 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31651 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Αρτιότητα γεωτεμαχίων

Αρτιότητα γεωτεμαχίων Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Αρτιότητα γεωτεμαχίων Διδάσκων: Καριώτης Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών Αρτιότητα Οικοδομησιμότητα. Συνοψίζοντας τους συνδυασµούς των δύο εννοιών : α/α αρτιότητα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31707 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΝΗΣ 31708 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Σας στέλνουμε για ενημέρωσή σας την υπ αριθ.430/91 γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός. ΑΡΘΡΟΝ-2 Ορισµοί

ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός. ΑΡΘΡΟΝ-2 Ορισµοί ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής εντός ή εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή οικισµών, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178/ % /3 5; Ο

Ν.4178/ % /3 5; Ο 1265. Έχω πελάτη που του έγινε καταγγελία πριν αρκετά χρόνια για αυθαίρετη ισόγεια αποθήκη χρήσης ξυλουργικής. Τότε ήταν ξυλουργός σήμερα όμως έχει πάρει σύνταξη και η αποθήκη είναι μια απλή αποθήκη. i.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων» ΠΟΛ.1118/13.8.2008 Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τ έλους Ακινήτων φυσικών προσώπων Αθήνα, 13 Αυγούστου 2008 Αριθ. Πρωτ: 1085787/888/0013

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι: - Ημιυπαίθριοι - Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα

Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα Η Πολεοδοµική Μελέτη στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγµατικότητα Εισηγητής : ούµας ηµήτριος ιπλωµ. Αρχιτεκτων

Διαβάστε περισσότερα