Κνηλνηηθό πξόγξακκα MED. Δγθξηζέλ ζρέδην Φηινμελία ΔΚΣΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κνηλνηηθό πξόγξακκα MED. Δγθξηζέλ ζρέδην Φηινμελία ΔΚΣΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ"

Transcript

1 Κνηλνηηθό πξόγξακκα MED Άμνλαο 4 Σηφρνο 1 Άμνλαο 4 : Πξνψζεζε κηαο νινθιεξσκέλεο θαη πνιπθεληξηθήο αλάπηπμεο ηνπ κεζνγεηαθνχ ρψξνπ MED Σηφρνο 4.1 : Σπληνληζκφο ησλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ θαη βειηίσζε ηεο απηνδηνηθεηηθήο δηαθπβέξλεζεο Δγθξηζέλ ζρέδην Φηινμελία «Δθαξκνγή ελόο θνηλνύ ιεηηνπξγηθνύ κεραληζκνύ γηα ηελ ππνδνρή κε γεωξγηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ ζε κεζνγεηαθό αγξνηηθό ρώξν» Κσδηθφο ζρεδίνπ : 1G-MED Philoxenia ΔΚΣΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ Τφπνο : Ληζφηνπνο () 26 θαη 27 Σεπηεκβξίνπ 2011 Ξελνδνρείν Δξωδηόο Ληζφηνπνο Ζξάθιεηαο Σεξξψλ Τει. : Fax : Site internet : Σπλ-δηνξγάλσζε απφ : Τνπηθή Απαζρνιεζηκφηεηα, εηαίξνο ΤΠΑΔΣΖ, επηθεθαιήο εηαίξνο Το παπόν έγγπαθο και η ανηίζηοιση ζςνάνηηζη δεν δεζμεύοςν παπά μόνο ηην ζύμππαξη Φιλοξενία. Η Διασειπιζηική Απσή ηος ππογπάμμαηορ MED δεν θέπει καμία εςθύνη για ηην σπήζη ηων ζσεηικών πληποθοπιών πος γίνεηαι ή θα μποπούζε να γίνει. Σρέδην MED Φηινμελία Ζκεξήζηα δηάηαμε ηεο 6 εο ζπλάληεζεο ησλ εηαίξσλ Σειίδα 1

2 Καιεζκέλνη εηαίξνη : Υώξα πκκεηέρνληεο Δηαίξνη Παξνπζηνιόγην Ηηαιία Κχπξνο Σινβελία Μάιηα ΣΠΑΔΖ Απφζηνινο Καξχδαο, κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ (ΓΣ), δήκαξρνο Σηληηθήο Κιεάλζεο Κνηζαθηαρίδεο, δήκαξρνο Ζξάθιεηαο Φαξάιακπνο Μνπκηδίδεο, κέινο ηνπ ΓΣ, πξφεδξνο ηνπ ΓΣ δήκνπ Σηληηθήο Νηθφιανο Σηδεξφπνπινο, κέινο ηνπ ΓΣ, αληηδήκαξρνο Ζξάθιεηαο Ναηάζα Μπαξαθιηιή, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο Φξήζηνο Αξακπαηδήο, πξφεδξνο ηνπ ΓΣ Δπζηάζηνο Πνιίηεο, αληηπξφεδξνο ηνπ ΓΣ, αληηπξφεδξνο ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Σεξξψλ Dr. Eric Gazon, εμσηεξηθφο αμηνινγεηήο ηνπ ζρεδίνπ ΣΟΠ.ΑΠ. Απφζηνινο Καιιηαληδίδεο, πξφεδξνο-δηαρεηξηζηήο Οξέζηεο Καιιηαληδίδεο, αξκφδηνο επηθνηλσλίαο Patto Territoriale Soc. Cons. a.r.l. Marco Massa, ππεχζπλνο γηα ηελ πνιηηηθή ππνδνρήο Bernadette Serra, ππεχζπλε γηα ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Λάξλαθαο (ΑΝΔΣΔΛ) Σπχξνο Διελνδψξνπ, πξφεδξνο Γακηαλφο Κνζκά, κέινο ηνπ ΓΣ Μηράιεο Εάλνο, δηεπζπληήο e-zavod Matjaz Fras, ππεχζπλνο γηα ηελ πνιηηηθή ππνδνρήο Tanja Ostrman δηαξκελέαο γαιιηθψλ θαη αγγιηθψλ Γηαδεκνηηθόο ύλδεζκνο Μάιηαο Jimmy Magro, εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο Maureen Azzopardi, ππεχζπλε θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ Υώξα Λνηπνί ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπλάληεζε Παξνπζηνιόγην Γήκνο ηληηθήο Μηραήι Μπνπγηνπθιήο, σθεινχκελνο Σνθίαο Τζνιαθίδνπ, σθεινχκελε Γεψξγηνο Λεσλάθεο, σθεινχκελνο Γεσξγία Κνπθίδνπ, σθεινχκελε Δπζηξάηηνο Μπισλάο, σθεινχκελνο Γεκήηξηνο Γεσξγηάδεο, σθεινχκελνο Φψηηνο Παληαδήο, σθεινχκελνο Μαξία Δπαγγέινπ, σθεινχκελε Αληψληνο Γνπβαηδεδάθεο, σθεινχκελνο Σρέδην MED Φηινμελία Ζκεξήζηα δηάηαμε ηεο 6 εο ζπλάληεζεο ησλ εηαίξσλ Σειίδα 2

3 Γήκνο Ζξάθιεηαο Παζραιίλα Χαζά, σθεινχκελε Γεψξγηνο Βαγησλάο, Γξεγφξηνο Εεξβφο, σθεινχκελνη Αιεμάλδξαο Βπδηψηνπ, σθεινχκελε Δπηκειεηήξην Σεξξψλ Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πκκεηνρή ηωλ αθόινπζωλ θαιεζκέλωλ : Διηζάβεη Μωπζηάδνπ, δηεπζχληξηα ηνπ Κέληξνπ θνηλσληθήο έληαμεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΚΑΑΜΔΑ) Σεξξψλ θαη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ ΓΣ ηεο ΤΠΑΔΣΖ. Υξήζηνο Βαζηιεηάδεο, πξψελ πξφεδξνο ηνπ Δξγαηνυπαιιειηθνχ Κέληξνπ Γξάκαο θαη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ ΓΣ ηεο ΤΠΑΔΣΖ. Κπξηαθή 25 επηεκβξίνπ 2011 Άθημε ησλ εηαίξσλ ηνπ ζρεδίνπ ζην αεξνδξφκην ηεο Θεζζαινλίθεο. Μεηαθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ, κε επζχλε ηεο ΤΟΠ.ΑΠ., ζην μελνδνρείν Δξωδηόο ηνπ Ληζνηφπνπ ηνπ δήκνπ Ζξάθιεηαο. Τν μελνδνρείν Δξσδηφο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 70 ρηι. βνξεηναλαηνιηθά ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηνλ λνκφ Σεξξψλ, δπηηθά ηεο ιίκλεο Κεξθίλεο. Γείπλν ησλ εηαίξσλ ζηνλ Δξσδηφ ζηηο Σρέδην MED Φηινμελία Ζκεξήζηα δηάηαμε ηεο 6 εο ζπλάληεζεο ησλ εηαίξσλ Σειίδα 3

4 Γεπηέξα 26 επηεκβξίνπ Πξφγεπκα Δγγξαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ. ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΖ ΤΝΑΝΣΖΖ πληνληζηήο ηεο ζπλάληεζεο : Υξήζηνο Αξακπαηδήο, πξφεδξνο ηεο ΤΠΑΔΣΖ. Πξνβιέπεηαη ηαπηφρξνλε κεηάθξαζε κε θξπθνκηιία ζηα αγγιηθά θαη γαιιηθά απφ ηε δηεξκελέα ηνπ e-zavod Tanja Ostrnam-Renault θαη ζηα ειιεληθά απφ ηνλ Οξέζηε Καιιηαληδίδε, ππεχζπλν επηθνηλσλίαο ηεο ΤΟΠ.ΑΠ. Γεκνζηνγξαθηθή θάιπςε απφ ηνλ Θαλάζε Λάππα :00 Παξνπζίαζε ησλ πινπνηεζεηζψλ δξάζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Έιιελα εηαίξνπ ΤΠΑΔΣΖ απφ ηνλ Υξήζην Αξακπαηδή, πξφεδξν. 10:00 10:15 Παξνπζίαζε ησλ πινπνηεζεηζψλ δξάζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Ηηαινχ εηαίξνπ Patto territoriale Oristano, απφ ην Marco Massa, ππεχζπλν ηνπ έξγνπ Φηινμελία γηα ην Sil Oristano. 10:15 10:30 Παξνπζίαζε ησλ πινπνηεζεηζψλ δξάζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Σινβέλνπ εηαίξνπ e-zavod απφ ηνλ Matjaz Fras, ππεχζπλν γηα ηελ πνιηηηθή ππνδνρήο. 10:30 10:45 Παξνπζίαζε ησλ πινπνηεζεηζψλ δξάζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Κχπξηνπ εηαίξνπ, ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Δπαξρίαο Λάξλαθαο, απφ ηνλ Μηράιε Εάλν, δηεπζπληή. 10:45-11:00 Παξνπζίαζε ησλ πινπνηεζεηζψλ δξάζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Μαιηέδνπ εηαίξνπ, ηνπ Γηαδεκνηηθνύ πλδέζκνπ Μάιηαο απφ ηνλ Jimmy Magro, εθηειεζηηθφ δηεπζπληή. 11:00 11:15 Παξνπζίαζε ησλ πινπνηεζεηζψλ δξάζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Έιιελα εηαίξνπ ΣΟΠ.ΑΠ., απφ ηνλ Απόζηνιν (Άιθε) Καιιηαληδίδε, πξφεδξνδηαρεηξηζηή. 11:15 11:30 Αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία απφ ηνλ εμσηεξηθφ αμηνινγεηή Dr. Éric Gazon, αθνινπζνχκελε απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ εηαίξσλ γηα ηα παξαδνηέα. 11:30 11:45 Γηάιεηκκα θαθέ. 11:45 12:45 Γηάινγνο ησλ εηαίξσλ γηα ηηο πξννπηηθέο πξνφδνπ θαη γηα ην πνζνζηφ απνξξνθεηηθφηεηαο. 12:45-13:30 Γηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ εηαίξσλ γηα ηα αθφινπζα ζεκεία: α) γηα ηηο θαιέο πξαθηηθέο γηα ην DVD, β) παξνπζηάζεηο ησλ εηαίξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειηθνχ ζεκηλαξίνπ θεθαιαηνπνίεζεο ην νπνίν ζα πινπνηεζεί ζηε πξνο ην ηέινο ηνπ έξγνπ. Πξνεηνηκαζίεο απφ ηνλ εηαίξν ΤΠΑΔΣΖ ζρεηηθά κε ηελ δηνξγάλσζε ηνπ δηεζλνχο ζεκηλαξίνπ θεθαιαηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία : Τπνδνρή λέωλ πιεζπζκώλ ζε αγξνηηθό ρώξν ηεο EE Γεχκα. Σρέδην MED Φηινμελία Ζκεξήζηα δηάηαμε ηεο 6 εο ζπλάληεζεο ησλ εηαίξσλ Σειίδα 4

5 15:00 19:00 Δπίζθεςε εξγαζίαο απφ ηνπο εηαίξνπο ζε εληαρζέληεο ζην ζρέδην Φηινμελία σθεινχκελνπο ζηελ πεξηνρή ησλ δήκσλ Σηληηθήο θαη Ζξάθιεηαο Πέξαο εξγαζηψλ ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο ζπλάληεζεο Γείπλν. Σξίηε 27 επηεκβξίνπ Πξφγεπκα Δγγξαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ. πληνληζηήο ηεο ζπλάληεζεο : Υξήζηνο Αξακπαηδήο, πξφεδξνο ηεο ΤΠΑΔΣΖ. Πξνβιέπεηαη ηαπηφρξνλε κεηάθξαζε κε θξπθνκηιία ζηα αγγιηθά θαη γαιιηθά απφ ηε δηεξκελέα ηνπ e-zavod Tanja Ostrnam-Renault θαη ζηα ειιεληθά απφ ηνλ Οξέζηε Καιιηαληδίδε, ππεχζπλν επηθνηλσλίαο ηεο ΤΟΠ.ΑΠ. Γεκνζηνγξαθηθή θάιπςε απφ ηνλ δεκνζηνγξάθν Θαλάζε Λάππα. 09:15 10:45 Παξνπζίαζε κεξηθψλ παξαδεηγκάησλ σθεινχκελσλ πνπ εληάρζεθαλ ζην ζρέδην Φηινμελία απφ ηελ πεξηνρή ησλ Γήκσλ Σηληηθήο θαη Ζξάθιεηαο Δξσηήζεηο απαληήζεηο θαη δηάινγνο κεηαμχ ησλ σθεινχκελσλ θαη ησλ εηαίξσλ ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Γηάιεηκκα θαθέ πλέληεπμε ηύπνπ : Απόζηνινο Καξύδαο, δήκαξρνο Σηληηθήο, κέινο ηνπ ΓΣ ηεο ΤΠΑΔΣΖ (). Κιεάλζεο Κνηζαθηαρίδεο, δήκαξρνο Ζξάθιεηαο, (), Υξήζηνο Αξακπαηδήο, πξφεδξνο ηεο ΤΠΑΔΣΖ (). Dr. Éric Gazon, εμσηεξηθφο αμηνινγεηήο ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία (). Απόζηνινο (Άιθεο) Καιιηαληδίδεο, πξφεδξνο-δηαρεηξηζηήο ηεο ΤΟΠ.ΑΠ. (). πύξνο Διελνδώξνπ, πξφεδξνο ηεο ΑΝΔΤΔΛ (Κχπξνο). Γακηαλόο Κνζκά, κέινο ηνπ ΓΣ ηεο ΑΝΔΤΔΛ (Κχπξνο). Μηράιεο Εάλνο, δηεπζπληήο ΑΝΔΤΔΛ (Κχπξνο). Marco Massa, ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ Φηινμελία ηνπ Patto territoriale Oristano (Ηηαιία). Bernadette Serra, ππεχζπλε θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ (Ηηαιία). Matjaz Fras, ππεχζπλνο πνιηηηθήο ππνδνρήο ηνπ e-zavod (Σινβελία). Tanja Ostrnam Renault, δηεξκελέαο αγγιηθψλ θαη γαιιηθψλ ηνπ e-zavod (Σινβελία). Jimmy Magro, εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Σπλδέζκνπ Μάιηαο (Μάιηα). Maureen Azzopardi, ππεχζπλε θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Σπλδέζκνπ Μάιηαο (Μάιηα) Παξνπζίαζε απφ ηνπο Matjaz Fras ηνπ e-zavod, θαη Marco Massa ηνπ Patto Territoriale Oristano, ηεο πξννπηηθήο ππνβνιήο ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ MED. Δξσηήζεηο απαληήζεηο θαη δηάινγνο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ Γεχκα. Σρέδην MED Φηινμελία Ζκεξήζηα δηάηαμε ηεο 6 εο ζπλάληεζεο ησλ εηαίξσλ Σειίδα 5

6 15:00 16:30 Σπλάληεζε ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ έξγνπ Φηινμελία : Υπνγξαθή πξαθηηθψλ ζπλάληεζεο ζηε Λάξλαθα. Σπδήηεζε ζρεηηθά κε δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζεθαλ φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ηδηαίηεξα ηε ρακειή απνξξνθεηηθφηεηα ησλ πφξσλ ηνπ. Τα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ απψιεηεο. Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ δηεζληθνχ ζεκηλαξίνπ θεθαιαηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία ηνλ Μάξηην ηνπ 2012 (ζηελ ). Απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ απφ ηε ζπληνληζηηθή επηηξνπή Γηάιεηκκα θαθέ Σπκπεξάζκαηα. Γηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα πινπνηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ έμη κελψλ Πέξαο εξγαζηψλ ηεο δεχηεξεο εκέξαο ηεο ζπλάληεζεο Γείπλν. Σεηάξηε 28 επηεκβξίνπ 2011 Αλαρψξεζε ησλ εηαίξσλ ηνπ ζρεδίνπ. Μεηαθνξά ησλ εηαίξσλ, κε επζχλε ηεο ΤΟΠ.ΑΠ., ζην αεξνδξφκην ηεο Θεζζαινλίθεο. Διεςκπινιζηική Σημείωζη : ηα έξοδα διαμονήρ ζηο ξενοδοσείο, ππογεςμάηων, γεςμάηων και δείπνων θα πληπωθούν από ηοςρ ίδιοςρ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ. Σρέδην MED Φηινμελία Ζκεξήζηα δηάηαμε ηεο 6 εο ζπλάληεζεο ησλ εηαίξσλ Σειίδα 6

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

Σμήμα Δςπωπαϊκών Ππογπαμμάηων Δηήζηνο Απνινγηζκφο 2013

Σμήμα Δςπωπαϊκών Ππογπαμμάηων Δηήζηνο Απνινγηζκφο 2013 Σμήμα Δςπωπαϊκών Ππογπαμμάηων Δηήζηνο Απνινγηζκφο 2013 Θεζζαλονίκη 14/2/2014 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Θεζζαλονίκη-Κενηπική έδπα Σν ηκήκα Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, θαηά ην έηνο 2013, αζρνιήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ ΤΛΛΟΓΟ ΔΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΚΣΩΝ (ΔΠΟΥ) http://www.sepox.gr Γακβέηηα 6, 10678, Αζήλα, 5 νο φξνθνο ηει./θαμ: +30 210 3820076, e-mail: sepox@hotmail.com, sepox@tee.gr ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1. Σν Δργαζηήρηο Βηοϊαηρηθής Σετλοιογίας ηοσ Δζληθού Μεηζόβηοσ Ποισηετλείοσ ΔΠΙΔΤ πνπ εδξεχεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG. Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε)

Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG. Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε) Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε) 5 Ινπιίνπ 2011 Kέληξν Πνιηηηζκνύ "Ειιεληθόο Κόζκνο" Ίδξπκα

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Καηεξίλα Θεκειή Σηέιερνο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Σπληνληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα