ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 117/ ) Στην Αθήνα σήµερα 28/12/2005 οι υπογεγραµµένοι: α) Σωτήριος Βασιλάκος. υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µε βαθµό ' του κλάδου ΤΕ ηµοσιονοµικών εκπρόσωπος του ηµοσίου δυνάµει της αριθ. 2/24403/0022/ απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµικών. β) Φαρµάκης Μιχαήλ και Κεφαλιάν Νοραιρ, Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας αντίστοιχα του Συνδέσµου Ιδιωτικού Προσωπικού Ναυστάθµου Σαλαµίνας, νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι µε την αριθ. 104/ εξουσιοδότηση του.σ. του ανωτέρω Συνδέσµου. συνοµολογήσαµε και συναποφασίσαµε τη σύνταξη και υπογραφή της παρακάτω Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας: Άρθρο 1 Στην παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας υπάγονται, οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στις εγκαταστάσεις γραφεία κ.λπ. χώρους του Ναυστάθµου Σαλαµίνας και είναι µέλη του Συνδέσµου Ιδιωτικού Προσωπικού Ναυστάθµου Σαλαµίνας. Άρθρο 2 Οι µηνιαίοι Βασικοί Μισθοί του προσωπικού που αναφέρεται στο Άρθρο 1 της παρούσας, ορίζονται κατά ειδικότητα ως εξής: 1. Τεχνικό Προσωπικό γενικά ανεξαρτήτως φύλου, βοηθοί χηµικού, χειριστές, εµφανιστές ακτινολογικών και εγκεφαλικών µηχανηµάτων, παρασκευαστές, τεχνίτες συσσωρευτών, πρακτικοί µηχανικοί γενικά, ηλεκτροτεχνίτες και ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων 522,06 2. Ηλεκτροσυγκολλητές Α Τάξης 545,31 3. Ηλεκτροσυγκολλητές Β Τάξης 522,06 4. Πρακτικοί µηχανικοί κάτοχοι πτυχίου η αδείας Α Τάξης του Υπουργείου Βιοµηχανίας ή του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. 538,66 1

2 5. Πρακτικοί µηχανικοί κάτοχοι πτυχίου η αδείας Β Τάξης του Υπουργείου Βιοµηχανίας ή του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. 522,06 6. Ηλεκτροτεχνίτες α. κάτοχοι αδείας Αρχιτεχνίτου 521,56 β. κάτοχοι αδείας Εργοδηγού 524,88 γ. κάτοχοι αδείας Εγκ/του-Συν/τος - Επιβλέψεως 531,50 7. Κυβερνήτες, πλοηγοί και µηχανικοί ρυµουλκών και λοιπών πλωτών µέσων, ασυρµατιστές και χειριστές τηλετύπων, πτυχιούχοι µέσων τεχνικών σχολών, εργοδηγοί επιβλέψεως δηµόσιων έργων και χειριστές σκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών µηχανηµάτων 541,99 8. Νοσοκόµοι αµφοτέρων των φύλων 522,06 9. Τεχνίτες Ηλεκτρονικών συσκευών & Τεχνίτες τηλεπικοινωνιών α. Από 0-12 έτη υπηρεσίας στο Πολ. Ναυτικό 525,37 β. Από έτη υπηρεσίας στο Πολ. Ναυτικό 581, Πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών (ΤΕΙ- ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ) των ειδικοτήτων: α)ηλεκτρονικοί, β) Τοπογράφοι, γ) Μηχανικοί και δ) Ηλεκτρολόγοι (ανάλογα τα έτη υπηρεσίας) 581, Οδηγοί Αυτοκινήτων α. Για τους έχοντες από 0-14 έτη υπηρεσίας 500,98 β. Για τους έχοντες από 15 έτη υπηρεσίας και άνω 522, ιπλωµατούχοι µηχανικοί ανεξαρτήτως ειδικότητας (Πολιτικοί Μηχανικοί. Τοπογράφοι, Αρχιτέκτονες, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι κ.λπ.) α. από 0-10 έτη υπηρεσίας 704,63 β. από έτη υπηρεσίας 771,11 γ. από έτη υπηρεσίας 807, ιοικητικό προσωπικό α. Πτυχιούχοι ΑΕΙ 575,20 β. Πτυχιούχοι ΤΕΙ 541,99 γ. Απόφοιτοι Λυκείου 506,55 δ. Απόφοιτοι τριταξίου γυµνασίου 488,84 2

3 Στην κατηγορία των πτυχιούχων µέσων τεχνικών σχολών της περιπτώσεως 7 του παρόντος άρθρου, εντάσσονται οι εργαζόµενοι ανεξαρτήτως ειδικότητος που κατά την αρχική πρόσληψή τους ή κατά τη µετάταξή τους στη θέση (ειδικότητα) που είναι ενταγµένοι, κατείχαν πτυχίο µέσων τεχνικών σχολών, το οποίο απαιτείτο ως προσόν διορισµού τους από τις οικείες οργανικές διατάξεις. Η ρύθµιση αυτή ισχύει για τους εργαζόµενους που είχαν προσληφθεί µέχρι Άρθρο 3 Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. πέρα από το Βασικό Μισθό της κάθε ειδικότητας, όπως αυτός ορίζεται στο προηγούµενο άρθρο, χορηγούνται και τα εξής τακτικά επιδόµατα κατά µήνα 1. Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας το οποίο κλιµακώνεται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Έτη (συµπληρωµένα) Ποσοστό 1 4% 3 8% 5 12% 7 16% 9 20% 11 24% 13 28% 15 32% 17 36% 19 40% 21 44% 23 48% 25 52% 27 56% 29 60% Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται στους Βασικούς Μισθούς του άρθρου 2 της παρούσης. 3

4 Για τον υπολογισµό του επιδόµατος αυτού λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας στο ΓΕΝ - ΓΕΣ - ΓΕΑ για τους υπηρετούντες κατά την Πέραν του ανωτέρω χρόνου λαµβάνεται υπόψη και ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίζονταν, για µισθολογική εξέλιξη από τις ισχύουσες µέχρι την ηµεροµηνία αυτή διατάξεις. 2. Ενοποιηµένο επίδοµα ειδικών συνθηκών Πολεµικού Ναυτικού οριζόµενο σε ποσοστό 80%, υπολογιζόµενο στους Βασικούς Μισθούς του άρθρου 2 της παρούσης. Το επίδοµα αυτό αντικαθιστά τα παλαιά επιδόµατα που καταβάλλονταν µέχρι όπως επικίνδυνης εργασίας, ανθυγιεινής εργασίας τα οποία αµφότερα υπολογίζονταν στους Β.Μ. ή ηµεροµίσθια προσαυξηµένα µε την τριετία (πολυετία) και τα οικογενειακά βάρη, ευδόκιµου παραµονής, κ.λπ. επιδόµατα που προβλέπονταν από προηγούµενες συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις, ή κοινές υπουργικές αποφάσεις ή τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.2019/92 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.8 του άρθρου 41 του Ν.2065/ Επίδοµα συζύγου οριζόµενο σε 35,00 µηνιαίως, που χορηγείται µε τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν.3205/ Επίδοµα τέκνων οριζόµενο ως εξής: Για το 1 τέκνο 18,00 το µήνα Για το 2 τέκνο 18,00 το µήνα Για το 3 τέκνο 47,00 το µήνα Για το 4 τέκνο 47,00 το µήνα Για καθένα από τα 5 τέκνα και άνω 73,00 το µήνα Το επίδοµα αυτό χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3205/03 όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3336/ Νοσοκοµειακό επίδοµα ύψους 40,00 µηνιαίως, σε όλο το προσωπικό της παρούσας Σ.Σ.Ε. που απασχολείται ανεξαρτήτως ειδικότητας στα Ναυτικά Νοσοκοµεία του Πολεµικού Ναυτικού. 6. Επίδοµα πληροφορικής στο ύψος και µε τους όρους και προϋποθέσεις:των παρ. Α8 και Β1 του άρθρου 8 του ν.3205/ Επίδοµα βαρέων αυτοκινήτων - ρυµουλκών οριζόµενο σε 40,00 µηνιαίως, το οποίο χορηγείται στους οδηγούς που απασχολούνται: α) Σε βαρέα αυτοκίνητα ωφελίµου φορτίου άνω των 6 τόνων β) Σε βυτιοφόρα εκκενώσεως βόθρων και αποκοµιδής απορριµµάτων 4

5 ανεξαρτήτως ωφελίµου φορτίου και του χρόνου της ηµερησίας ή εβδοµαδιαίας εργασίας των σε αυτά. γ) Σε βαρέα ρυµουλκά µετά ρυµουλκούµενων κατόχους αντιστοίχων πτυχίων ή αδειών. Άρθρο 4 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σ.Σ.Ε., για τους εργαζόµενους που υπάγονται σ αυτή, καταργείται κάθε προηγούµενη Σ.Σ.Ε. ή ιαιτητική Απόφαση ή διάταξη νόµου ή Προεδρικό ιάταγµα ή Κοινή Υπουργική Απόφαση που ρυθµίζει τις αποδοχές του προσωπικού του άρθρου 1 της παρούσης. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2346/95, όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.2439/96; καθώς επίσης και η αριθµ.2/46879/0022/ Κ.Υ.Α. Άρθρο 5 Στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα ανεξαρτήτως φύλου χορηγούνται οι ακόλουθες παροχές σε είδος: Α) 2 (δυο) παντελόνια και 2 (δυο) πουκάµισα κατ έτος Β) 1 (ένα) ελαφρύ µπουφάν κατ έτος Γ) 1 (ένα) ζεύγος υποδηµάτων ασφαλείας κατ έτος ) 1 (ένα) ισχυροψύχιο κάθε 2 (δυο) έτη Ε) 1 (ένα) κουτί γάλα εβαπορέ 410 γραµ. και 20 γραµ. ζάχαρη ηµερησίως. Άρθρο 6 Στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα επεκτείνονται και έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 4 του ν.2839/2000 και οι διατάξεις των παρ.6 και 7 του άρθρου 12 του ν.3230/2004. Το επίδοµα αδείας του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε., θα καταβάλλεται µε την µισθοδοσία του µηνός Ιουνίου κάθε έτους. Άρθρο 7 Ειδικότητες που δεν αναφέρονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. εκτός αυτών που ρητά αναφέρονται σε αυτήν και ανήκουν στη δύναµη του Συνδέσµου Ιδιωτικού Προσωπικού Ναυστάθµου Σαλαµίνας, υπάγονται στο τεχνικό προσωπικό και ακολουθούν τις ρυθµίσεις του προσωπικού αυτού. 5

6 Άρθρο 8 Το ωράριο εργασίας των υπαγόµενων στις ειδικότητες: Σφυροκοπανιστών, χυτών, Λεβητοποιών, υφαλοχρωµατιστών, ηλεκτροσυγκολλητών, σιδηρουργών, φανοποιών αυτοκινήτων, ορίζεται σε 5 ώρες ηµερησίως. Το χρονικό διάστηµα των 2,5 ωρών µέχρι συµπληρώσεως του νοµίµου τακτικού συµβατικού ωραρίου θα εργάζονται υποχρεωτικά σε εργασίες της ειδικότητας τους, θα αµείβονται δε από τις τακτικές αποδοχές ένεκα συµβατικής υποχρέωσης υπολογιζόµενου του ωροµισθίου δια 37,5 ωρών. Για το υπόλοιπο προσωπικό το ωράριο εργασίας καθορίζεται σε 7,5 ώρες ηµερησίως. Ειδικά για το τεχνικό προσωπικό που υπάγεται στις ειδικότητες των Αµοβολιστών, Χαλκουργών-Σωληνουργών, Ηλεκτροτεχνιτών, Ηλεκτρονικών, Πρακτικών µηχανικών, Εφαρµοστών, Προτυποποιών, Μανουβραδόρων, Λεµβουργών-Ξυλουργών, Χειριστών ανυψωτικών µηχανηµάτων, Τυπογράφων-Βιβλιοδετών, Τεχνικών συσσωρευτών, Τορναδόρων, Υδραυλικών, Βαφείς αυτοκινήτων, Ψυκτικοί, εξαµενιστές, γενικών εργασιών-ναυτεργάτες οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά µε τις εργασίες δεξαµενιστού, λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας, αντί της ανωτέρω ευνοϊκής ρύθµισης του άρθρου αυτού, χορηγείται ειδικό επίδοµα κατά µήνα, ως κάτωθι: Από σε 484,22 Από και εφεξής σε 572,26 Σε όλο το υπόλοιπο προσωπικό ανεξαρτήτου ειδικότητας που δε δικαιούται το ανωτέρω ειδικό τεχνικό επίδοµα της παρούσας και δεν εργάζεται 5 ώρες ηµερησίως, χορηγείται ειδικό επίδοµα οριζόµενο κατά µήνα ως εξής: Α) Για το προσωπικό που κατέχει πτυχίο ανώτατης σχολής, το οποίο απαιτήθηκε ως απαραίτητο προσόν για την πρόσληψή του 146,74 µηνιαίως. Β) Για το προσωπικό που κατέχει πτυχίο ανωτέρας σχολής, το οποίο απαιτήθηκε ως απαραίτητο προσόν για την πρόσληψή του 117,39 µηνιαίως. Γ) Για το λοιπό προσωπικό που δεν ανήκει στις περιπτώσεις (α) και (β) και που δε δικαιούται το ανωτέρω επίδοµα σε 88,00 µηνιαίως. Άρθρο 9 Όσοι από το προσωπικό της παρούσας Σ.Σ.Ε. παρέχουν πρόσθετη εργασία πέραν της ειδικότητάς τους σε χρόνο τουλάχιστον κατά το ήµισυ του νοµίµου ωραρίου δικαιούνται µηνιαίο επίδοµα 44,02. 6

7 Άρθρο 10 Χορηγείται επίδοµα πτυχίου, στο ποσό των 17,61 µηνιαίως το οποίο καταβάλλεται µόνο στους απόφοιτους ανώτατης ή ανώτερης σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και το οποίο απαιτείται ως προσόν διορισµού. Άρθρο 11 Στο προσωπικό του άρθρου 1 της ανωτέρω Σ.Σ.Ε., στο οποίο δεν έχει καταβληθεί οικογενειακή παροχή, επεκτείνεται και έχει εφαρµογή η αριθµ. 2/3013/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας &Οικονοµικών «Καταβολή αναδροµικών οικογενειακής παροχής». Με ευθύνη της υπηρεσίας θα πρέπει να αποφευχθεί διπλή καταβολή των δόσεων. Άρθρο 12 Τυχόν καταβαλλόµενες κατά την 31/12/2004 ανώτερες αποδοχές σε σύγκριση µε τις αποδοχές της παρούσας Σ.Σ.Ε. διατηρούνται ως προσωπική διαφορά η οποία µειώνεται µε οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Στην ανωτέρω σύγκριση δε συµπεριλαµβάνεται το πριµ παραγωγικότητας. Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος της παρούσης ορίζεται η ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΦΑΛΙΑΝ ΝΟΡΑΙΡ 7

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιµεντοβιοµηχανίας ολόκληρης της χώρας». Στην Αθήνα σήµερα, την 3 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΛΟΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Αρχιθερµαστών, Θερµαστών και Ψυκτικών Πτυχιούχων Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών των πρωτοβαθµίων σωµατείων της Οµοσπονδίας Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: Β 1119 20060817. Άρθρο 1

ΦΕΚ: Β 1119 20060817. Άρθρο 1 ΦΕΚ: Β 1119 20060817 Τίτλος Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύµατα, Οργανισµοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας Των εργαζομένων στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ AΠOXEΤEYΣHΣ OΛHΣ ΤHΣ ΧΩPAΣ Σήμερα την / / στο Βόλο, μεταξύ των:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας Των εργαζομένων στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σήμερα την 15.../09/2008 στο Ηράκλειο, μεταξύ : 1.

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού που απασχολείται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές και οίκους ευγηρίας περιοχής Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. Α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. Α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 24 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών, που εργάζονται σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας. (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών Κλπ Και Των Ψυκτικών Μέσων Σχολών Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ 1. Η από 3.3.1971 ΣΣΕ 2. Η 28/1974 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

4. Σύνδεσµο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γ. Αναστασόπουλο.

4. Σύνδεσµο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γ. Αναστασόπουλο. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών µηχανοδηγών και γεωτρυπανιστών µηχανηµάτων ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ,ΧΩΜΑΤΟΣ και ΜΑΡΜΑΡΟΥ όλης της Χώρας (Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα την 20 Ιουνίου 2004 στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι Μέλη της ιεθνούς Ναυτικής Ένωσης (.Ν.Ε). (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2002 2003 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 124/15-10-02)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 8/3/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: οικ.2/ 20421/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 1. Καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: ΠΚ 21/11-4-11)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: ΠΚ 21/11-4-11) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων σε διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων του α.ν. 89/67 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Στάθης Ραγκούσης Γενικός ιευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Στάθης Ραγκούσης Γενικός ιευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ε ΕΧΥ, στη συνεχή προσπάθεια της να παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα στα καθηµερινά προβλήµατα των ήµων, αναλαµβάνει µέσω της εξειδικευµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, ιατρικά εργαστήρια κ.λπ., όλης της χώρας» (Πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 80/17-7-2002)

Διαβάστε περισσότερα