ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ Δ.Ε.Τ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΤΠΟΘΕΕΨΝ. Επιμέλεια έκδοσης: ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΑΡΣΙΟ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ Δ.Ε.Τ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΤΠΟΘΕΕΨΝ. Επιμέλεια έκδοσης: ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΑΡΣΙΟ 2015"

Transcript

1 ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ Δ.Ε.Τ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΤΠΟΘΕΕΨΝ Επιμέλεια έκδοσης: ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΑΡΣΙΟ 2015

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΕΙΑΓΨΓΗ... 1 ΜΕΡΟ ΠΡΨΣΟ... 4 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΤΠΟΘΕΕΨΝ Αποστολή Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τπαγωγή, έδρα & εδαφική αρμοδιότητα Οργανωτική δομή - Διάρθρωση Δ.Ε.Τ Αρμοδιότητες Ειδικές Μέθοδοι Έρευνας Καταγγελίες Ανθρώπινο Δυναμικό Εκπαίδευση Προσωπικού χέση με Αστυνομικές και άλλες Αρχές Διαχείριση - Ανταλλαγή Πληροφοριών κοπός της Έκθεσης ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΑΣΙΣΙΚΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ Καταγγελίες Σομέας Ελληνική Αστυνομία: Καταγγελίες Σομέας Δημόσιο Καταγγελίες Καταγγελλόμενοι τομείς δημοσίου Εξελικτική πορεία καταγγελιών Τποθέσεις Δικογραφίες Αυτόφωρα υλλήψεις Ποινικές Διώξεις Αδικήματα Αστυνομικού Προσωπικού Δημοσίων Τπαλλήλων έτους Έλεγχος «Πόθεν Έσχες» Ακραία Αστυνομική υμπεριφορά... 50

3 5. υνολική Απεικόνιση Δραστηριότητας Τπηρεσίας Ετών Δικαστική Εξέλιξη Πειθαρχικός Έλεγχος ημαντικές Τποθέσεις Δ.Ε.Τ. έτους ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ ΣΑΕΙ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΣΟΦΟΙ Σάσεις Απειλές υμπεράσματα - τόχοι Ραραρτήματα... 96

4 ΓΡΑΥΗΜΑΣΑ Γράφημα 1: Σφνολο καταγγελιϊν Γράφημα 2: Τρόποσ λήψησ καταγγελιϊν Γράφημα 3: Είδοσ καταγγελιϊν Γράφημα 4: Είδοσ καταγγελιϊν Γράφημα 5: Τομείσ καταγγελλομζνων προςϊπων Γράφημα 6: Καταγγελίεσ ανά Τομζα Γράφημα 7: Καταγγελίεσ κατά αςτυνομικϊν ανά ζτοσ Γράφημα 8: Καταγγελθείςεσ ςυμπεριφορζσ αςτυνομικϊν Γράφημα 9: Καταγγελίεσ κατά υπαλλήλων δημοςίου ανά ζτοσ Γράφημα 10: Υποθζςεισ Δ.Ε.Υ Γράφημα 11: Υποθζςεισ Δ.Ε.Υ. ανά Τομζα Γράφημα 12: Δικογραφίεσ Δ.Ε.Υ Γράφημα 13: Δικογραφίεσ κατά τομζα Γράφημα 14: Δικογραφίεσ κατά τομζα Γράφημα 15: Αυτόφωρα κατά τομζα Γράφημα 16: Αυτόφωρα κατά τομζα Γράφημα 17: Συλλήψεισ κατά τομζα - ειδικότητα Γράφημα 18: Συλλήψεισ κατά τομζα Γράφημα 19: Ροινικζσ Διϊξεισ Γράφημα 20: Ροινικζσ Διϊξεισ Γράφημα 21: Ροινικζσ Διϊξεισ ανά τομζα Γράφημα 22: Δηλϊςεισ περιουςιακήσ κατάςταςησ

5 Γράφημα 23: Δηλϊςεισ περιουςιακήσ κατάςταςησ Γράφημα 24: Καταγγελίεσ Ακραία Αςτυνομική Συμπεριφορά - Βαςανιςτήρια Γράφημα 25: Υποθζςεισ Ακραία Αςτυνομική Συμπεριφορά Γράφημα 26: Συνολικζσ Υποθζςεισ Ακραίασ Αςτυνομικήσ Συμπεριφοράσ Γράφημα 27: Υποθζςεισ Ακραίασ Αςτυνομικήσ Συμπεριφοράσ κατά κατηγορία Γράφημα 28: Δικογραφίεσ Αυτόφωρα, Ακραίασ Αςτυνομικήσ Συμπεριφοράσ Γράφημα 29: Ροινικζσ Διϊξεισ Συλλήψεισ, Ακραίασ Αςτυνομικήσ Συμπεριφοράσ Γράφημα 30: Εξζλιξη υποθζςεων, Ακραίασ Αςτυνομικήσ Συμπεριφοράσ Γράφημα 31: Καταγγελίεσ-Υποθζςεισ-Δικογραφίεσ από ζωσ Γράφημα 32: Ροινικζσ διϊξεισ- Αυτόφωρα-Συλλήψεισ από ζωσ Γράφημα 33: Εξζλιξη πειθαρχικϊν ερευνϊν ΕΙΚΟΝΕ Εικόνα 1: Ζδρα Δ.Ε.Υ Εικόνα 2: Οργανόγραμμα Δ.Ε.Υ Εικόνα 3: Χάρτησ καταγγελιϊν ανά Ρεριφζρεια... 26

6 ΠΙΝΑΚΕ Ρίνακασ 1: Επικοινωνία με την Δ.Ε.Υ Ρίνακασ 2: Καταγγελθείςεσ ςυμπεριφορζσ αςτυνομικϊν Ρίνακασ 3: Καταγγελλόμενοι Τομείσ Δημοςίου Ρίνακασ 4: Εξζλιξη καταγγελιϊν Ρίνακασ 5: Σφγκριςη εξζλιξησ καταγγελιϊν Ρίνακασ 6: Ροινικζσ Διϊξεισ Αςτυνομικϊν ανά αδίκημα Ρίνακασ 7: Ροινικζσ Διϊξεισ Δημοςίων Υπαλλήλων ανά αδίκημα Ρίνακασ 8: Κατανομή Επικράτειασ - Ακραία Αςτυνομική Συμπεριφορά - Βαςανιςτήρια Ρίνακασ 9: Κατανομή Αττικήσ Ακραία Αςτυνομική Συμπεριφορά - Βαςανιςτήρια Ρίνακασ 10: Κατανομή Ρεριφζρειασ Ακραία Αςτυνομική Συμπεριφορά - Βαςανιςτήρια Ρίνακασ 11: Σφνοψη δραςτηριότητασ από ζωσ Ρίνακασ 12: Υποθζςεισ που επιβλήθηκαν ποινζσ κάθειρξησ Ρίνακασ 13: Υποθζςεισ που επιβλήθηκαν ποινζσ φυλάκιςησ Ρίνακασ 14: Υποθζςεισ με αθωωτικζσ αποφάςεισ Ρίνακασ 15: Ρειθαρχικζσ ζρευνεσ Ρίνακασ 16: Ρειθαρχικζσ ποινζσ

7 ΕΙΑΓΩΓΗ Η διαφθορά αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα, καθώς ακόμα και στις καλύτερα οργανωμένες και θεωρούμενες «αποστειρωμένες» κοινωνίες εμφανίζονται φαινόμενα διαφθοράς. Η διεθνοποίηση του ζητήματος αυτού, ωθείται από την αυτόνομη δυναμική της παγκοσμιοποιημένης πλέον οικονομίας και η αντιμετώπισή του απασχολεί όλα τα κράτη. Η «διαφθορά» αποτελεί έννοια με ηθικές-κοινωνικές καταβολές, που εμφανίζεται με τη μορφή της θεσμικής ή πολιτικής διαφθοράς, της οικονομικής και της κοινωνικής διαφθοράς. το μεγαλύτερο μέρος της σχετικής με τη διαφθορά βιβλιογραφίας δεν υπάρχει κάποιος γενικός ορισμός της έννοιας, αλλά προσδιορίζονται σχετικά μόνον κάποια επιμέρους γνωρίσματα που την χαρακτηρίζουν ως φαινόμενο. Σο ίδιο ισχύει σε γενικές γραμμές και σε επίπεδο νομοθεσίας και νομολογίας. ε νομικό-δικαιϊκό επίπεδο, η διαφθορά έχει προσδιορισθεί κατά καιρούς εννοιολογικά ως «κατάχρηση δημόσιας ή άλλου είδους εμπιστευμένης εξουσίας, για προσωπικό όφελος» ή ως «κάθε συμπεριφορά προσώπων με δημόσια ή ιδιωτικά καθήκοντα, τα οποία παραβιάζουν τα καθήκοντά τους, προκειμένου να αποκτήσουν καθ οιονδήποτε τρόπο αδικαιολόγητα οφέλη», ή ως «εξωσυμβατικές ωφέλειες κατά τη διαχείριση πόρων ή εξουσίας για λογαριασμό τρίτων που ξεπερνούν το όριο τις κοινωνικής ανοχής». το πλαίσιο αυτό, ως καταλληλότερος νομικός ορισμός της διαφθοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος: «Διαφθορά αποτελεί η κατάχρηση δημόσιας ή άλλου είδους εμπιστευμένης εξουσίας, για προσωπικό όφελος». ημαντικό στοιχείο αυτού του ορισμού αποτελεί αφενός μεν η ένταξη σε αυτόν της «κατάχρησης», όρου που ενσωματώνει, μεταξύ άλλων, και τα κοινωνικά συμφραζόμενα, εντός των οποίων κρίνεται κάθε συγκεκριμένη συμπεριφορά, καθώς και το γεγονός ότι η κατάχρηση αυτή αφορά «κάθε εμπιστευμένη εξουσία» και όχι μόνον τη δημόσια εξουσία, ήτοι και τις εξουσίες-αρμοδιότητες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 1

8 που έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο ιδιωτικών σχέσεων παροχής εργασίας, έργου και εντολής. Ένα άλλο πεδίο εκδήλωσης της διαφθοράς είναι αυτό της σχέσεως μεταξύ ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων, κατά τη διενέργεια επιχειρηματικών συναλλαγών και τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων, καθώς και στο πλαίσιο της μεταξύ τους ανταγωνιστικής σχέσης. Η διαφθορά έχει ως συνέπεια τη διάβρωση όλων των τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας, καταστρέφοντας τις δημοκρατικές αξίες, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Εμποδίζει τις απαραίτητες οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Η λέξη «διαφθορά» έχει ταυτιστεί με την παρανομία και πρέπει να παταχθεί γιατί αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον και μειώνει την αξιοπιστία του κράτους. Με όποια μορφή κι αν εμφανίζεται, θέτει σε κίνδυνο την Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπονομεύει τη χρηστή διοίκηση και επηρεάζει αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα του κράτους. Η ζημιά που προκαλεί, δεν επιμετράται μόνο με τη μορφή οικονομικού κόστους, αλλά έχει ευρύτερες αρνητικές επιπτώσεις, με σημαντικότερη τη μείωση της εμπιστοσύνης του πολίτη απέναντι στους θεσμούς και στο Κράτος και αποτελεί υψηλή εθνική προτεραιότητα, ιδίως στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία. Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς, στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1999, με το Ν.2713, η Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ειδικής Τπηρεσίας, κατά τα πρότυπα της Αστυνομίας της Νέας Τόρκης, με αποκλειστική αποστολή, την έρευνα και τη διακρίβωση συγκεκριμένων εγκλημάτων που διαπράττονται στους κόλπους της Αστυνομίας. Οι αρμοδιότητες της Τπηρεσίας επεκτάθηκαν αργότερα με τους νόμους 3101/2003 και 3938/2011 στον ευρύτερο Δημόσιο Σομέα, για αξιόποινες πράξεις δημοσίων λειτουργών, προσώπων που παρέχουν δημόσια ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 2

9 υπηρεσία, ξένων δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων της Ε.Ε., αλλά και ιδιωτώνεπιχειρηματιών. ήμερα η Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων, είναι από τους λίγους Οργανισμούς με ευρεία δικαιοδοσία και εφαρμογή διεθνούς τεχνογνωσίας για την εξειδικευμένη έρευνα πράξεων διαφθοράς, προστασίας περιουσιακών δικαιωμάτων και αντιμετώπισης προσβολών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 3

10 ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ (Δ.Ε.Τ.) 1. Αποστολή Κύρια αποστολή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Τποθέσεων (Δ.Ε.Τ.), ως ειδικής Αστυνομικής Τπηρεσίας, σύμφωνα με το Ν. 2713/1999 (όπως τροποποιήθηκε με Ν.3103/2003, Ν.3938/2011 και Ν.4249/2014), αποτελεί η αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς, με τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη ορισμένων εγκλημάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά αστυνομικοί, υπάλληλοι ή λειτουργοί του ευρύτερου Δημοσίου Σομέα, καθώς και υπάλληλοι και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια. Οι εκτεταμένες αρμοδιότητές της, έχουν καταστήσει την Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων κεντρικό φορέα της Πολιτείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και ως εκ τούτου, ειδικότερα υπό τις ισχύουσες κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες, έχει εναρμονίσει τη στρατηγική της, ώστε να επιτυγχάνεται η δραστική επέμβασή της για την περιστολή κρουσμάτων διαφθοράς στους κόλπους του διοικητικού μηχανισμού, και να διασφαλίζεται η αναγκαία αξιοπιστία του κράτους προς τον πολίτη, τόσο στο επίπεδο που αντιμετωπίζει το φαινόμενο στις δράσεις της καθημερινότητάς του (petty corruption), όσο και στο επίπεδο που το φαινόμενο εκδηλώνεται με τη μορφή οργανωμένης εγκληματικότητας. 2. Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας Η οργάνωση και λειτουργία της Δ.Ε.Τ., για την εκπλήρωση της αποστολής της, διέπεται από το ακόλουθο νομικό πλαίσιο: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 4

11 Ν.2713/1999 (ΥΕΚ Α' 89/ ) «Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις». Με το Ν.2713/1999, συγκροτήθηκε και λειτουργεί η Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων (Δ.Ε.Τ.), ως αυτοτελής ειδική Αστυνομική Τπηρεσία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει έδρα το Νομό Αττικής. Παράρτημα της Τπηρεσίας λειτουργεί στη Βόρεια Ελλάδα, με έδρα το Νομό Θεσσαλονίκης και ονομάζεται «Τποδιεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων Βορείου Ελλάδας». Π.Δ.179/1999 (ΥΕΚ Α' 169/ ) «Οργάνωση διάρθρωση και καθήκοντα οργάνων της Τπηρεσίας Εσωτερικών Τποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας». Με το Π.Δ.179/1999, καθορίστηκε η εσωτερική διάρθρωση, ο χαρακτήρας, η τοπική αρμοδιότητα και τα καθήκοντα του προσωπικού της Διεύθυνσης Εσωτερικών Τποθέσεων, καθώς και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τη λειτουργία της. Ν. 3103/2003 (ΥΕΚ Α 23/ ) «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3103/2003, επεκτάθηκαν οι αρμοδιότητες της Δ.Ε.Τ. εκτός από το αστυνομικό προσωπικό, στους συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς αλλά και στον ευρύτερο Δημόσιο Σομέα, και τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1, 3, 6 και 7 του Ν.2713/2011. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 5

12 Ν. 3213/2003 (ΥΕΚ Α 309/ ) «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» Με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 8 του Ν. 3213/2003, ανατέθηκε στην Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, η παραλαβή και ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών, διαδικασία η οποία έως την ψήφιση του νόμου αυτού υπαγόταν στην αρμοδιότητα του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Π.Δ.148/2005 (ΥΕΚ Α' 169/ ) «Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικού προσωπικού, συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, των συζύγων και των τέκνων τους». Με το Π.Δ.148/2005, καθορίστηκε το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, από το αστυνομικό προσωπικό, τους συνοριακούς φύλακες και τους ειδικούς φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και η διαδικασία ελέγχου της, από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Π.Δ.106/2006 (ΥΕΚ Α' 104/ ) «ύσταση Σμήματος Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης στη Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων με τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 179/1999 (Α 169)». Με το Π.Δ.106/2006, τροποποιήθηκε το Π.Δ 179/1999, προβλέφθηκε η σύσταση και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του Σμήματος Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Δ.Ε.Τ.. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 6

13 Ν. 3938/2011 (ΥΕΚ Α 61/ ) «ύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Τπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» Με το άρθρο 5 του νόμου 3938/2011, παράγραφοι 1 έως 7, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του Π.Δ. 2713/1999, με σημαντικότερες την αντικατάσταση της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 2713/1999, έτσι ώστε η αποστολή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Τποθέσεων να περιλαμβάνει τη δίωξη των εγκλημάτων των άρθρων 216 έως και 222, 235 έως και 246, 252 έως και 263Α, 323Α, 323Β, 324, 385 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και των λοιπών εγκλημάτων που προβλέπονται στο δεύτερο, τέταρτο και πέμπτο άρθρο, του ν. 3666/2008 (ΥΕΚ 105 Α ), που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίστηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΥΕΚ 65 Α ) και επαναοριοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΥΕΚ 101 Α ), καθώς και υπάλληλοι ή αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια». Ν. 4249/2014 (ΥΕΚ Α' 73/ ) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού ώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Τπηρεσιών του Τπουργείου Δημόσιας Σάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Τπουργείου Δημόσιας Σάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» Με το άρθρο 43 του ανωτέρω νόμου, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την Δ.Ε.Τ., όπως η ανωνυμία του καταγγέλλοντος όταν δεν διενεργείται προανάκριση ή προκαταρτική εξέταση, η διαχείριση των ανώνυμων καταγγελιών, οι αρμοδιότητες των άλλων δικαστικών και διωκτικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των άλλων αστυνομικών Τπηρεσιών, όταν ενεργούν για αδικήματα αρμοδιότητάς της, καθώς και θέματα προσωπικού της ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 7

14 Τπηρεσίας και παρακώλυσης του ανακριτικού έργου ή παρεμπόδισης απονομής της δικαιοσύνης. Ν. 4281/2014 (ΥΕΚ Α' 160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Τπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Με τον Ν.4281/2014, επήλθαν τροποποιήσεις στις διατάξεις του Ν.3213/2003 που αφορούν τη δήλωση και τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. Από τις σημαντικότερες τροποποιήσεις, για την Δ.Ε.Τ., είναι αυτές που προκύπτουν από την αντικατάσταση των άρθρων 1 «Τπόχρεοι για δήλωση», 2 «Περιεχόμενο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης» και 3 «Όργανα και διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» του Ν.3213/2003, που επήλθαν αντίστοιχα με τα άρθρα 222 παρ. 1 εδάφια κε, κη και κθ, 223 και 224 παρ.1. υγκεκριμένα, στον εποπτεύοντα την Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, Εισαγγελικό Λειτουργό, ανατέθηκε η υποχρέωση παραλαβής και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του αστυνομικού προσωπικού, συνοριακών φυλάκων, ειδικών φρουρών, πολιτικού προσωπικού της ΕΛ.Α., προσωπικού του Πυροσβεστικού ώματος, σωφρονιστικών υπαλλήλων και εξωτερικών φρουρών των καταστημάτων κράτησης, καθώς και των προϊσταμένων των Δασαρχείων και Δασονομείων. Για το σκοπό αυτό, ο εποπτεύων, θα επικουρείται από την Δ.Ε.Τ. Επιπλέον, το προσωπικό της Τπηρεσίας Εσωτερικών Τποθέσεων, υποχρεούται να υποβάλλει την ανωτέρω δήλωση, στην επιτροπή του άρθρου 3Α «Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» που προστέθηκε στο Ν.3213/2003, με το άρθρο 225 του Ν.4281/2014 της οποίας θα προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, με τον αναπληρωτή του. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 8

15 Ο νέος νόμος παρέχει τη δυνατότητα υποβολής και ελέγχου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ηλεκτρονικά, μέσω ενιαίας ειδικής εφαρμογής, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παρ.2 του Ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 223 του Ν.4281/2014. Π.Δ.178/2014 (ΥΕΚ Α' 281/ ) «Οργάνωση Τπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας». Σο άρθρο 28 του Π.Δ. 178/2014, «Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων», αναφέρεται στο νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας της Τπηρεσίας και της Τποδιεύθυνσής της (Τ.Ε.Τ.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στην Δ.Ε.Τ., λειτουργεί με έδρα τη Θεσσαλονίκη και επιλαμβάνεται των υποθέσεων που αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα. 1/2010 ( ) Εγκύκλιος Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία, όλες οι καταγγελίες για τα αδικήματα που αφορούν αστυνομικούς που παραβαίνουν τα καθήκοντά τους στα πλαίσια της αστυνομικής προανακριτικής διαδικασίας και κακομεταχειρίζονται κρατουμένους, ερευνώνται από αρμόδιο Εισαγγελέα, καθώς και από την Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. 6004/1/182 από Διαταγή κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία, η Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων επιλαμβάνεται, κατ απόλυτη προτεραιότητα, των καταγγελιών για τα εγκλήματα που προβλέπονται από τα άρθρα 137Α-137Δ του Π.Κ., καθώς και για κάθε άλλη προσβλητική της προσωπικότητας συμπεριφορά σε βάρος κάθε ατόμου που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια και συναφείς πράξεις, εφόσον αυτές εκδηλώθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ή κατά κατάχρηση της ιδιότητάς του. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 9

16 3. Τπαγωγή, έδρα & εδαφική αρμοδιότητα Η Δ.Ε.Τ. υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ασκώντας τις αρμοδιότητές της σε όλη τη Φώρα. Η Τπηρεσία εδρεύει στο Νομό Αττικής και παράρτημα αυτής λειτουργεί στη Βόρεια Ελλάδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία ονομάζεται «Τποδιεύθυνση Εσωτερικών Βορείου Ελλάδος» (Τ.Ε.Τ.Β.Ε.). Σην Εποπτεία του όλου έργου της Τπηρεσίας έχει ανώτερος Εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος ενημερώνεται για όλες τις υποθέσεις που χειρίζεται, παρακολουθεί την πορεία τους και εγγυάται τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Η επικοινωνία με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους: Με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Έδρα της Τπηρεσίας Μέσω Σηλεομoιοτυπίας (FAX) στον αριθμό: Μέσω Σαχυδρομείου Μέσω τηλεφώνου Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 10

17 Εικόνα 1: Έδρα Δ.Ε.Τ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΗΝ Δ.Ε.Τ. Σηλεφωνική Γραμμή Καταγγελιών Σηλεφωνική Γραμμή Fax Ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) Σαχυδρομική Διεύθυνση (λειτουργεί όλο το 24ωρο) Κηφισίας 23 Σ.Κ Μαρούσι Πίνακας 1: Επικοινωνία με την Δ.Ε.Τ. 4. Οργανωτική δομή - Διάρθρωση Δ.Ε.Τ. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων διαρθρώνεται, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2, ως εξής: Σμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και τρατηγικής Σμήμα Ειδικών Τποθέσεων Σμήμα Ερευνών και Δίωξης Σμήμα Διοικητικής Τποστήριξης Σμήμα Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Παράρτημα της Τπηρεσίας λειτουργεί στη Βόρεια Ελλάδα, ως Τποδιεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 11

18 Διεφθυνςη Εςωτερικϊν Τποθζςεων (Δ.Ε.Τ.) Τποδιεφθυνςη Εςωτερικϊν Τποθζςεων Βορείου Ελλάδοσ (Τ.Ε.Τ.Β.Ε.) Τμήμα Διαχείριςησ Ρληροφοριϊν και Στρατηγικήσ Τμήμα Ειδικϊν Υποθζςεων Τμήμα Ερευνϊν και Δίωξησ Τμήμα Ερευνϊν και Δίωξησ Τμήμα Διοικητικήσ Υποςτήριξησ Τμήμα Διοικητικήσ Υποςτήριξησ Τμήμα Ραραλαβήσ και Ελζγχου Δηλϊςεων Ρεριουςιακήσ Κατάςταςησ Εικόνα 2: Οργανόγραμμα Δ.Ε.Τ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 12

19 5. Αρμοδιότητες ύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.2713/1999, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3103/2003 και άρθρου 5 του Ν.3938/2011, έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη σε όλη την επικράτεια: α) Σων εγκλημάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σ αυτά Αστυνομικοί όλων των βαθμών, υνοριακοί Υύλακες και Ειδικοί Υρουροί και προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων Δ, , , Α, , , και του Ποινικού Κώδικα, της Νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τα παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεμπορία και τους αλλοδαπούς. β) Σων εγκλημάτων των άρθρων , , Α 323Α, 323Β, 324 και 385 του Ποινικού Κώδικα, που διαπράττουν ή συμμετέχουν σ αυτά δημόσιοι λειτουργοί, πρόσωπα που παρέχουν δημόσια Τπηρεσία, ξένοι δημόσιοι λειτουργοί, υπάλληλοι ή αξιωματούχοι της Ε.Ε. ή Διεθνών Οργανισμών και ιδιώτες (δωροδοκία σε επιχειρηματικές συναλλαγές). Με ιδιαίτερη δε έμφαση, ανταποκρινόμενη στις θεσμικές επιταγές του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου 1 που επιτάσσουν την προστασία των πολιτών, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, επεμβαίνει δραστικά για την περιστολή ακραίων περιστατικών αστυνομικής βίας, που αποτελούν ειδικότερες μορφές διαφθοράς, και εκδηλώνονται ως ρατσισμός και λεκτική κακοποίηση των πολιτών (συμπεριλαμβανομένης της ρατσιστικής, σεξιστικής και ομοφοβικής δυσφήμησης), προσβάλλοντας τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. 1 Η Υπηρεςία Εςωτερικϊν Υποθζςεων ςφμφωνα με τη διάταξη τησ παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2713/1999, εν ςυνδ. με άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3938/2011, την υπ αριθ. 1/2010 από Εγκφκλιο του Ειςαγγελζα του Αρείου Ράγου και την υπ αριθ. 6004/1/182 από Διαταγή του κ. Αρχηγοφ τησ Ελληνικήσ Αςτυνομίασ, είναι αρμόδια και επιλαμβάνεται, μεταξφ των άλλων, άμεςα και κατ απόλυτη προτεραιότητα τησ διερεφνηςησ, εξιχνίαςησ και δίωξησ ςε όλη την επικράτεια, περιςτατικϊν εκδηλουμζνησ ακραίασ αςτυνομικήσ ςυμπεριφοράσ και εγκλημάτων, διαπραττομζνων από αςτυνομικοφσ, ειδικοφσ φρουροφσ και ςυνοριακοφσ φφλακεσ, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του άρθρου 137Α Ρ.Κ. «Βαςανιςτήρια και άλλεσ προςβολζσ τησ ανθρϊπινησ αξιοπρζπειασ» καθϊσ και του Ν. 927/1979 «Ρερί κολαςμοφ πράξεων ή ενεργειϊν αποςκοπουςϊν εισ φυλετικάσ διακρίςεισ». ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 13

20 Πλέον αυτών, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014, σε συνδυασμό με το Π.Δ.148/2005 και το Π.Δ.106/2006, η Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων αναλαμβάνει την υποστήριξη του εποπτεύοντα την Τπηρεσία Εισαγγελικού Λειτουργού, κατά την παραλαβή και τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, του Αστυνομικού Προσωπικού, υνοριακών Υυλάκων, Ειδικών Υρουρών, πολιτικού προσωπικού της ΕΛ.Α., προσωπικού του Πυροσβεστικού ώματος, σωφρονιστικών υπαλλήλων και εξωτερικών φρουρών των καταστημάτων κράτησης, καθώς και των προϊσταμένων των Δασαρχείων και Δασονομείων, υποχρέωση η οποία του ανατίθεται από 1/1/2015. Από το έτος 2006 έως και το έτος 2014, η παραλαβή και ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, του αστυνομικού προσωπικού, συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών, ήταν αρμοδιότητας της Δ.Ε.Τ. 6. Ειδικές Μέθοδοι Έρευνας Η προληπτική και κατασταλτική δράση της Τπηρεσίας διευκολύνεται με τη χρήση ειδικών μεθόδων έρευνας όπως: Άρση απορρήτου των επικοινωνιών και χρηματοοικονομικών δεδομένων, καθώς και της καταγραφής δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας με ειδικές συσκευές ήχου εικόνας ή με άλλα τεχνικά μέσα και της συσχέτισης ή του συνδυασμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Απαγόρευση της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών ή ανοίγματος θυρίδων. Παύση ισχύος φορολογικού απορρήτου όταν ενεργείται έρευνα. υγκεκαλυμμένη έρευνα - Ανακριτική διείσδυση. Έρευνα σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, ύστερα καταγγελία ή βάσιμη υπόνοια. Ενθάρρυνση και προστασία μαρτύρων. Ανωνυμία καταγγελλόντων μαρτύρων. Απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία Τπηρεσιών και Επιχειρήσεων. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 14

21 Ηλεκτρονική διαχείριση εισερχομένων πληροφοριών (και μέσω τ/φ γραμμής «hot line») και ανάλυσης αυτών. Ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 15

22 7. Καταγγελίες Η Δ.Ε.Τ. δέχεται καταγγελίες και πληροφορίες, τις οποίες αξιοποιεί κατάλληλα, για την εκπλήρωση της αποστολής της. Για το σκοπό αυτό, διαθέτει τις τηλεφωνικές συνδέσεις « », για την υποβολή τηλεφωνικών καταγγελιών, και « », για λήψη καταγγελιών μέσω FAX. Επιπλέον, δέχεται καταγγελίες με στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι καταγγελίες που εισέρχονται στην Δ.Ε.Τ., αναλύονται και συσχετίζονται, με τυχόν άλλες καταγγελίες ή υποθέσεις, από το ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται στην Τπηρεσία. τη συνέχεια, είτε εξελίσσονται σε προδικαστική έρευνα (δικογραφίες), είτε διαβιβάζονται σε άλλη αρμόδια Αστυνομική Τπηρεσία ή Δημόσια Αρχή, είτε τίθενται στο αρχείο, με σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Εισαγγελέα ή απευθείας, λόγω ασάφειας ή αοριστίας ή μετά από έρευνα της Τπηρεσίας λόγω έλλειψης βασιμότητάς τους. 8. Ανθρώπινο Δυναμικό Η στελέχωση της Τπηρεσίας με αστυνομικό προσωπικό ακολουθεί ειδικές διαδικασίες και αξιοκρατικά κριτήρια με σκοπό την απόλυτη διαφάνεια. Ο Διοικητής, ορίζεται από τον αρμόδιο Τπουργό που υπάγεται η Τπηρεσία, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Σο λοιπό αστυνομικό προσωπικό της Δ.Ε.Τ., επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια ακεραιότητας, που προβλέπονται από το άρθρο 2 του 2713/1999, και τοποθετείται ή μετατίθεται, από το Ανώτατο υμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από πρόταση του Διοικητή της Τπηρεσίας Εσωτερικών Τποθέσεων. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 16

23 9. Εκπαίδευση Προσωπικού Σο προσωπικό της Δ.Ε.Τ., λόγω των αυξανόμενων εκπαιδευτικών αναγκών για ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων και εξειδίκευσης, για να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη επάρκεια στα καθήκοντά του, συμμετέχει σε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών (TFGR, CEPOL κ.λπ.). Παράλληλα, το έμπειρο, σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς προσωπικό της Τπηρεσίας, συμμετέχει σε εκπαιδευτικές διαδικασίες και συνέδρια, με την ιδιότητα του εισηγητή/ εκπαιδευτή, προκειμένου να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση του, εντός και εκτός της Τπηρεσίας, στην Ελλάδα ή και το Εξωτερικό. υγκεκριμένα, κατά το έτος 2014, υλοποιήθηκαν συνολικά (6) εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στις οποίες συμμετείχε αστυνομικό προσωπικό της Δ.Ε.Τ., όπως αναλυτικά εμφαίνεται στο Παράρτημα Β. 10. χέση με Αστυνομικές και άλλες Αρχές Διαχείριση - Ανταλλαγή Πληροφοριών Η Δ.Ε.Τ. έχει δικαιοδοσία σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και για το λόγο αυτό συνεργάζεται με τις κατά τόπο αρμόδιες Τπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και με άλλες Τπηρεσίες, Αρχές και Υορείς, οι οποίες υποχρεούνται να την συνδράμουν αμέσως όταν τους ζητηθεί. το πλαίσιο λειτουργίας της και για τη διευκόλυνση του έργου της, έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία όλων των Αστυνομικών Τπηρεσιών και των άλλων Αρχών ή Τπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου Σομέα, για θέματα αρμοδιότητάς της. Επίσης, για την εκπλήρωση της αποστολής της, συνεργάζεται, σε επίπεδο κυρίως ανταλλαγής πληροφοριών, εκτός από τις λοιπές αστυνομικές Τπηρεσίες και με άλλες Αρχές και Υορείς, όπως: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 17

24 Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές Εθνικό υντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) ώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (.Ε.Ε.Δ.Δ.) ώμα Επιθεώρησης Εργασίας (.ΕΠ.Ε.) Ανεξάρτητες Αρχές (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα, κ.λπ.) Εθνική Τπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Τ.Π.) ώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (.Δ.Ο.Ε.) υνήγορο του Πολίτη Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Φρηματοδότησης της Σρομοκρατίας Τπουργεία και Τπηρεσίες του ευρύτερου ελληνικού Δημόσιου, όπως το Τπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Τπουργείο Οικονομικών κ.λπ.. Ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς όπως EUROPOL, INTERPOL, OLAF FRA, Διεθνή Αμνηστία, Διεθνή Διαφάνεια κ.λπ κοπός της Έκθεσης Με την παρούσα έκθεση γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης των αποτελεσμάτων δράσης της Δ.Ε.Τ. κατά το έτος 2014, τα οποία, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2013, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα και επαναπροσδιορισμό των στόχων της Τπηρεσίας, για το έτος την επόμενη ενότητα αναλύονται τα στατιστικά δεδομένα υποθέσεων, ποινικών διώξεων, συλλήψεων και λοιπών δράσεων που έχουν προκύψει από τη λειτουργία της Τπηρεσίας το έτος Κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα του παρελθόντος έτους, καταγράφονται οι εκτιμήσεις ενώ τα συμπεράσματα συνοψίζονται στην τελευταία ενότητα της έκθεσης «ΣΑΕΙ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΣΟΦΟΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 18

25 2015». Η έκθεση ολοκληρώνεται με Τπηρεσίας, για το έτος τον επαναπροσδιορισμό των στόχων της ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 19

26 ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014 Η επιχειρησιακή δράση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Τποθέσεων, βασίστηκε στις προτεραιότητες και στους στόχους που είχαν τεθεί από την Τπηρεσία, για την καταπολέμηση του φαινομένου της διαφθοράς, σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί από το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της. τις επόμενες ενότητες παρατίθενται αναλυτικά, κατά τομέα ενδιαφέροντος, τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων των δράσεων της Δ.Ε.Τ.. 1. Καταγγελίες Όλες οι καταγγελίες που περιέρχονται στην Τπηρεσία, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, επεξεργάζονται και αξιολογούνται και εφόσον περιέχουν τα στοιχεία εκείνα που αρχικά τις εντάσσουν στο νομοθετικό της πλαίσιο, ερευνώνται. ε αντίθετη περίπτωση, διαβιβάζονται για έρευνα στην αρμόδια, κατά περίπτωση, αστυνομική ή άλλη αρχή. Αυτές αφορούν κυρίως πειθαρχικά παραπτώματα αστυνομικών ή άλλων δημοσίων υπαλλήλων, περιπτώσεις όπου δεν καταγγέλλονται αστυνομικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι και αστικής ή διοικητικής φύσεως θέματα. Εκτός από τις καταγγελίες, το έτος 2014 επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Τπηρεσία μας μεγάλος αριθμός πολιτών, οι οποίοι εξέφρασαν παράπονα σε βάρος αστυνομικών και υπαλλήλων του δημοσίου για αντιδεοντολογική συμπεριφορά ή ανέφεραν περιστατικά τα οποία δεν εντάσσονταν στο πεδίο αρμοδιότητάς της και αφορούσαν ζητήματα διοικητικής διεκπεραίωσης. ε ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 20

27 όλες τις περιπτώσεις, η ανταπόκριση της Τπηρεσίας ήταν άμεση και δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες και κατευθύνσεις έτσι ώστε να επιλυθεί το πρόβλημά τους και να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία τους. Σο σύνολο των καταγγελιών που δέχθηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων κατά το έτος 2014 ήταν (Γράφημα 1) οι οποίες ταξινομούνται ανά τρόπο λήψης (Γράφημα 2) ως ακολούθως: Σηλεφωνικές (ποσοστό: 45%) Έγγραφες (ταχυδρομικά, μέσω fax και ) (ποσοστό: 53%) Αυτοπρόσωπες ή συλλογή από το προσωπικό της Τπηρεσίας -30- (ποσοστό: 2%) υγκριτικά με τo προηγούμενo έτoς (Γράφημα 1), διαφαίνεται μια αύξηση 8%, του πλήθους των καταγγελιών που λαμβάνονται ετησίως από την Τπηρεσία, Τποδηλώνοντας μια τάση σταθεροποίησης μετά την άνοδο του 86%, που παρουσιάστηκε κατά το έτος 2013, σε σχέση με το Γράφημα 1: ύνολο καταγγελιών ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 21

28 χετικά με τον τρόπο λήψης, υπάρχει μια μικρή υπεροχή στην ασύγχρονη μέσω αλληλογραφίας επικοινωνία, σε σχέση με την τηλεφωνική, ενώ χαμηλή σε προτίμηση είναι η αυτοπρόσωπη επικοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης νιώθει περισσότερο άνετα να επικοινωνεί από το χώρο του, που του προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια. Επίσης, παρατηρείται προτίμηση υποβολής καταγγελιών μέσω σε σχέση με το Fax. Λοιπζσ Ζγγραφεσ 885 Τηλεφωνικζσ Fax 4 Αυτοπρόςωπεσ 30 Γράφημα 2: Σρόπος λήψης καταγγελιών Από τη σύγκριση των καταγγελιών, διακρίνεται υπεροχή των επωνύμων, σε σχέση με τις ανώνυμες, καθώς αποτελούν το 53% του συνόλου (985 επώνυμες Γράφημα 3). Αντίθετα, το 2013, οι ανώνυμες υπερείχαν των επωνύμων, που αποτελούσαν το 48% του συνόλου (Γράφημα 4). Από τα παραπάνω διαφαίνεται μια αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων, καθόσον όλο και περισσότεροι υποβάλλουν τις καταγγελίες τους επωνύμως, διευκολύνοντας την περαιτέρω συνεργασία και διερεύνησή τους από την Τπηρεσία. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 22

29 Επϊνυμεσ Ανϊνυμεσ Ανϊνυμεσ % Επϊνυμεσ % Γράφημα 3: Είδος καταγγελιών Επϊνυμεσ Ανϊνυμεσ Γράφημα 4: Είδος καταγγελιών Από το σύνολο των καταγγελιών, όπως απεικονίζεται στο Γράφημα 5, οι περισσότερες 63% αφορούσαν αστυνομικό προσωπικό , ένα σημαντικό ποσοστό 21%, ήταν καταγγελίες κατά δημοσίων υπαλλήλων -392-, το 14% αφορούσαν ιδιώτες -259-, ενώ -38- καταγγελίες είχαν συμμετοχή αστυνομικών και δημοσίων υπαλλήλων 2%. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 23

30 Αντίστοιχα ήταν τα ποσοστά και για το έτος 2013, καθώς σημειώθηκε αύξηση των καταγγελιών σε όλους τους τομείς (Γράφημα 6). Αυτό που παρατηρείται είναι ότι, οι πολίτες εμπιστεύονται την Τπηρεσία, σε μεγάλο βαθμό, καθώς απευθύνονται σ αυτήν, για την υποβολή καταγγελιών κατά υπαλλήλων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ακόμη και σε περιπτώσεις που υπάρχουν άλλες αρμόδιες δημόσιες Αρχές να επιληφθούν. ΙΔΙΩΣΕ 259 ΔΗΜΟΙΟ 14% % ΑΣΤΝΟΜΙΑ % ΤΜΜΕΣΟΧΗ 38 2% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Γράφημα 5: Σομείς καταγγελλομένων προσώπων ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Γράφημα 6: Καταγγελίες ανά Σομέα ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 24

31 Από τη χαρτογράφηση των καταγγελιών ανά Περιφέρεια της Φώρας, βλέπουμε περισσότερες από τις μισές καταγγελίες (52%) που υποβάλλονται στην Τπηρεσία να αφορούν την Αττική, ενώ η κατανομή τους στην υπόλοιπη χώρα είναι σχετικά ομοιόμορφη, με ελαφρά συγκέντρωση στις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Δυτικής Ελλάδας. Αυτό εξηγείται λόγω και της αντίστοιχης κατανομής του πληθυσμού ο οποίος έχει συγκεντρωθεί στα αστικά κέντρα (Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), αλλά και από το γεγονός ότι οι περισσότερες Κεντρικές Δημόσιες Τπηρεσίες και Τπουργεία βρίσκονται στην Αττική. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 25

32 Εικόνα 3: Φάρτης καταγγελιών ανά Περιφέρεια ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 26

33 1.1 Σομέας Ελληνική Αστυνομία: Καταγγελίες Από τις συνολικά καταγγελίες που δέχθηκε η Τπηρεσία το έτος 2014, οι αφορούσαν αστυνομικό προσωπικό, παρουσιάζοντας μια αύξηση σε σχέση με το 2013, της τάξης του 10% (Γράφημα 7). το αστυνομικό προσωπικό περιλαμβάνονται οι αστυνομικοί όλων των βαθμών, οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες Γράφημα 7: Καταγγελίες κατά αστυνομικών ανά έτος Οι καταγγελίες που περιέρχονται στην Τπηρεσία, εντάσσονται σύμφωνα με μία πρώτη εκτίμηση σε δέκα -10- προκαθορισμένες κατηγορίες. Η ένταξη αυτή, δεν γίνεται με βάση κάποιο νομικό κριτήριο αλλά σύμφωνα με την αντίληψη του πολίτη που καταγγέλλει (Πίνακας 2). Σο σύνολο των συμπεριφορών είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των καταγγελιών, καθώς μία καταγγελία μπορεί να εμπεριέχει περισσότερες της μιας παραβατικές συμπεριφορές. Οι περισσότερες καταγγελίες του 2014, όπως και του 2013, εντάσσονται στην κατηγορία «Άλλο» (σε ποσοστό 75%), η οποία περιέχει ένα μεγάλο ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 27

34 αριθμό παραβατικών συμπεριφορών, με δεύτερη σε αριθμό την κατηγορία με τα πειθαρχικά ενώ στην τρίτη θέση, με μικρή διαφορά από την προηγούμενη κατηγορία, κατατάσσονται οι καταγγελθείσες συμπεριφορές που αφορούν τα ναρκωτικά και τα καταστήματα (Πίνακας 4, Γράφημα 7). Από τις καταγγελθείσες, για το αστυνομικό προσωπικό, συμπεριφορές (Πίνακας 2) προκύπτει μια σημαντική μείωση σε ότι αφορά παραβάσεις σχετικές με όπλα (-50%), παίγνια (-39%), πειθαρχικά (-31%) και οικοδομές. Η μεγαλύτερη πτώση (-56%) παρατηρείται σε καταγγελίες άνευ περιεχομένου, που σημαίνει ότι οι πολίτες συνειδητοποίησαν σε μεγάλο βαθμό την αποστολή της Τπηρεσίας, ώστε να απευθύνονται σε αυτήν για πιο ουσιαστικές παραβατικές συμπεριφορές αστυνομικών. Σο πλήθος των περιστατικών που καταγγέλθηκαν για τις αντίστοιχες κατηγορίες το 2013 ήταν πολύ υψηλό, όπως και τα ποσοστά αύξησης 2 σε σύγκριση με το 2012, γεγονός που οφείλεται στα περιστατικά ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς, για τα οποία ορίστηκε ως αρμόδια να επιληφθεί η Τπηρεσία. Ση μεγαλύτερη αύξηση (27%) παρουσιάζουν οι καταγγελίες που αφορούν στα ναρκωτικά, ενώ μικρή αύξηση (4%) σημειώνεται στις καταγγελίες που αφορούν αλλοδαπούς. 2 Το 2013 ςε ςχζςη με το 2012, η αφξηςη ήταν, για τα πειθαρχικά 531%, τα ναρκωτικά 91%, τα όπλα 52% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 28

35 υμπεριφορές 2013 Ποσοστό Επί Ετησίου υνόλου 2014 Ποσοστό Επί Ετησίου υνόλου ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΔΙΑΥΟΡΑ ( ) Εκμετάλλευση γυναικών 19 1% 16 1% -16% Οικοδομές 23 1% 16 1% -30% Άνευ περιεχομένου 39 2% 17 1% -56% Παίγνια 36 2% 22 1% -39% Όπλα 52 2% 26 1% -50% Αλλοδαποί 81 4% 84 4% 4% Ναρκωτικά 88 4% 112 5% 27% Καταστήματα 119 5% 112 5% -6% Πειθαρχικά 183 8% 127 6% -31% Άλλο % % 3% ύνολο ,00% ,00% -3% Πίνακας 2: Καταγγελθείσες συμπεριφορές αστυνομικών Άλλο Ρειθαρχικά Καταςτήματα Ναρκωτικά Αλλοδαποί Ππλα Ραίγνια Άνευ περιεχομζνου Εκμετάλλευςη γυναικϊν Οικοδομζσ Γράφημα 8: Καταγγελθείσες συμπεριφορές αστυνομικών 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 29

36 1.2 Σομέας Δημόσιο Καταγγελίες Οι καταγγελίες που περιήλθαν στην Τπηρεσία το έτος 2014 και αφορούσαν υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα ήταν -392-, παρουσιάζοντας αύξηση 3%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η ανοδική πορεία που εμφανίζεται, από το έτος 2010 και έπειτα, στην τάση των πολιτών να απευθύνονται στη Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων, για παραβατικές συμπεριφορές δημοσίων υπαλλήλων, δείχνει ότι όλο και περισσότεροι πολίτες εμπιστεύονται την Τπηρεσία, αναγνωρίζοντας την αμεσότητα και αποτελεσματικότητα της δράσης της Γράφημα 9: Καταγγελίες κατά υπαλλήλων δημοσίου ανά έτος Καταγγελλόμενοι τομείς δημοσίου Ανάλογα με την Τπηρεσία Οργανισμό όπου εργάζεται ο καταγγελλόμενος υπάλληλος, οι καταγγελίες εντάσσονται πρωτογενώς σε τομείς, με την αντίστοιχη λογική που εφαρμόστηκε και για τις καταγγελίες που αφορούσαν το αστυνομικό προσωπικό. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 30

37 Πρέπει να σημειωθεί ότι, τα περιστατικά για τους καταγγελλόμενους τομείς υπερέχουν αριθμητικά από το πλήθος των αντίστοιχων καταγγελιών, καθώς σε μία καταγγελία ενδέχεται να περιλαμβάνονται περισσότεροι του ενός καταγγελλόμενοι τομείς του δημοσίου. Από τα στοιχεία του Πίνακα 3, με τις καταγγελίες ανά τομέα, προκύπτει ότι, οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν Τπηρεσίες των Οργανισμών Σοπικής Αυτοδιοίκησης ενώ ακολουθούν οι Τπηρεσίες υγείας, όπως και το Ο τομέας της υγείας αναδεικνύεται από τους πλέον ευαίσθητους, για τον οποίο όλο και περισσότεροι πολίτες παίρνουν το θάρρος αλλά και το ρίσκο, με κίνδυνο της υγείας τους, να εμπιστεύονται και να καταγγέλλουν περιστατικά διαφθοράς στην Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων. Οι Τπηρεσίες περιφέρειας που ήταν στην τρίτη θέση το 2013, έχουν περάσει τώρα στην έκτη, ενώ ανέβηκε ο αριθμός των καταγγελιών που αφορούν σε Τπουργεία, Δικαιοσύνη και Οικονομικές Τπηρεσίες (Πίνακας 3). Αυτό ενισχύει και πάλι την άποψη ότι οι πολίτες δείχνουν εμπιστοσύνη την Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων και προτιμούν να υποβάλλουν σε αυτήν καταγγελίες διαφθοράς, για τις οποίες έχουν αρμοδιότητα άλλες Τπηρεσίες να επιληφθούν, όπως η Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων του Τπουργείου Οικονομικών, για τους υπαλλήλους του και ο Άρειος Πάγος για τους δικαστές. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 31

38 Επιμέρους Σομείς Δημοσίου Καταγγελίες Τπηρεσίες Ο.Σ.Α Τπηρ Τπουργεία εσίες Τγείας Δικαιοσύνη Οικονομικές Τπηρεσίες Τπηρεσίες Περιφέρειας Ασφαλιστικά Σαμεία Δημόσιες Επιχειρήσεις-Οργανισμοί Σελωνειακή Τπηρεσία Πυροσβεστικό ώμα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τρατιωτική Τπηρεσία Λιμενικό ώμα Φωρίς Προσδιορισμό 36 7 Βουλή 4 3 Άλλοι Οργανισμοί 5 1 Ιατροδικαστική Τπηρεσία 1 0 Προξενικές Αρχές 1 0 ΤΝΟΛΟ Πίνακας 3: Καταγγελλόμενοι Σομείς Δημοσίου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 32

39 1.3 Εξελικτική πορεία καταγγελιών Σα στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των καταγγελιών, τις καταγγελθείσες συμπεριφορές, καθώς και τους καταγγελλόμενους τομείς, δεν είναι από μόνα τους αρκετά για να εξαχθούν συμπεράσματα για την ποιότητα των καταγγελιών. Κρίσιμο δείκτη για την ερμηνεία, εκτίμηση και αξιολόγηση της ποιότητάς τους, αποτελεί η σαφής και ακριβής γνώση της εξελικτικής τους πορείας (Πίνακας 4). ημαντικότεροι δείκτες εξέλιξης είναι οι εξής: Η διαβίβαση των καταγγελιών πληροφοριών σε άλλη αστυνομική Τπηρεσία ή δημόσια Αρχή. Η εξέλιξη σε προδικαστική έρευνα (δικογραφία), όπου η καταγγελία λόγω των επαρκών στοιχείων που περιέχει, μετατρέπεται σε προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση. Η αρχειοθέτηση, σύμφωνα με το Π.Δ. 75/1987 σε συνδυασμό με άρθ. 3 Ν. 2713/1999 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), κατά την οποία η καταγγελία τίθεται στο αρχείο με σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Εισαγγελέως, είτε απευθείας λόγω ασάφειας ή αοριστίας, είτε μετά από έρευνα της Τπηρεσίας λόγω έλλειψης βασιμότητάς της. Από τις καταγγελίες που αφορούν την Αστυνομία, οι περισσότερες αποτελούν αντικείμενο άλλης Αστυνομικής Τπηρεσίας όπου και διαβιβάζονται ή από τη διερεύνησή τους δεν προκύπτει αξιόποινη συμπεριφορά αστυνομικού και τίθενταιι αρχείο (Πίνακας 4). Για το Δημόσιο, παρατηρείται ένα ποσοστό περίπου 60% των καταγγελιών, είτε να διαβιβάζονται σε άλλη Αστυνομική ή Ελεγκτική Αρχή, είτε να τίθενται στο αρχείο (Πίνακας 4). Σα παραπάνω αποτελέσματα, αναδεικνύουν την πρόθεση που έχουν οι πολίτες να απευθύνονται στην Τπηρεσία για να καταγγείλουν παραβατικές συμπεριφορές Αστυνομικών και δημοσίων υπαλλήλων, ακόμη και αν δεν έχουν επαρκή στοιχεία. Επίσης εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στη ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 33

40 συγκεκριμένη Τπηρεσία, σε μια εποχή που η διαφθορά στο δημόσιο τομέα έχει κλονίσει την πίστη τους στις Τπηρεσίες και Υορείς του Δημοσίου, ακόμη και όταν πρόκειται για ελεγκτικούς μηχανισμούς με αποκλειστική αρμοδιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς. Είδος Εξέλιξης ύνολο Αστυνομία Δημόσιο υμμετοχή Άλλο Αρχείο Διαβίβαση σε άλλη Αρχή Διαβίβαση σε Αστυν. Αρχή Διαβίβαση στον Γ.Ε.Δ.Δ Διαβίβαση σε Εισαγ. Αρχή Έρευνα - Αρχείο Προανάκριση-Προκαταρτική υσχέτιση ε εξέλιξη ύνολο Καταγγελιών Πίνακας 4: Εξέλιξη καταγγελιών 2014 Από τη σύγκριση της εξελικτικής πορείας των καταγγελιών για τα έτη (Πίνακας 5), δεν προκύπτει διαφοροποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων στην Τπηρεσία πληροφοριών. Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται, αφενός, στα ποσοστά του πλήθους των καταγγελιών που εξελίχθηκαν σε υποθέσεις (υπό διερεύνηση) και αφετέρου αυτών οι οποίες τέθηκαν στο αρχείο. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 34

41 Είδος Εξέλιξης ΕΣΗ Αρχείο Διαβίβαση σε άλλη Αρχή Διαβίβαση σε Αστυνομική Αρχή Διαβίβαση σε Εισαγγελική Αρχή Διαβίβαση στον Γ. Ε. Δ. Διοίκησης Έρευνα - Αρχείο Προανάκριση υσχέτιση με άλλες καταγγελίες/υποθέσεις 24 5 Τπό Διερεύνηση υποθέσεις ύνολο καταγγελιών Πίνακας 5: ύγκριση εξέλιξης καταγγελιών Κατά τη διεκπεραίωση των καταγγελιών, διερευνήθηκαν υποθέσεις (1842 μείον 507 Αρχείο και 741 που διαβιβάστηκαν) και σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος κατηγορουμένων (Γράφημα 19), που οδήγησαν στη σύλληψη ατόμων στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας (Εικόνα 4, Γράφημα 12). ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 35

42 2. Τποθέσεις Σο έτος 2014, από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων διερευνήθηκαν συνολικά υποθέσεις (Γράφημα 9), σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε ποσοστό μόλις 1%. Από αυτές, οι προέρχονταν από καταγγελίες, ενώ οι ήταν Εισαγγελικές παραγγελίες (Εικόνα 4) Γράφημα 10: Τποθέσεις Δ.Ε.Τ Από την εξέλιξη των καταγγελιών προέκυψαν αυτεπάγγελτες δικογραφίες, με το σύνολο των δικογραφιών που διεκπεραιώθηκαν από την Τπηρεσία να φτάνει τις ( ). ε -76- υποθέσεις εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία κατά την οποία συνελήφθησαν άτομα (Εικόνα 4). ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 36

43 Εικόνα 4: Δραστηριότητα Δ.Ε.Τ. Από το σύνολο των υποθέσεων που χειρίστηκε η Τπηρεσία, αφορούσαν αστυνομικό προσωπικό, υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, -48- συμμετοχή αστυνομικών και δημοσίων υπαλλήλων και ιδιώτες (Γράφημα 11). ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 1323 ΔΗΜΟΣΙΟ 442 ΙΔΙΩΤΕΣ 275 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 48 Γράφημα 11: Τποθέσεις Δ.Ε.Τ. ανά Σομέα ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 37

44 2.1 Δικογραφίες Κατά το χρονικό διάστημα από έως , από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων, διεκπεραιώθηκαν συνολικά δικογραφίες (προανακρίσεις προκαταρκτικές εξετάσεις), αναφορικά με τη διερεύνηση διάπραξης αδικημάτων, τόσο από αστυνομικό προσωπικό όσο και από υπάλληλους του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Από αυτές, οι σχηματίσθηκαν κατόπιν απευθείας παραγγελίας Εισαγγελικών Αρχών της Φώρας, ενώ οι υπόλοιπες -284-, είτε διενεργήθηκαν στα πλαίσια του άρθρου 243 παρ. 2 Κ.Π.Δ. (αστυνομική προανάκριση - κίνδυνος από την αναβολή), είτε σχηματίσθηκαν κατόπιν παραγγελιών Εισαγγελικών Αρχών, ως εξέλιξη καταγγελιών που περιήλθαν στην Τπηρεσία (Γράφημα 12). Δικογραφίεσ κατϋ άρθρο 243 παρ. 2 Κ.Π.Δ. - Κατόπιν Εξζλιξησ Καταγγελιϊν % Δικογραφίεσ Κατόπιν Ειςαγγελικήσ Παραγγελίασ % Γράφημα 12: Δικογραφίες Δ.Ε.Τ Από την παραπάνω διάκριση προκύπτει ότι, σημαντικός αριθμός των δικογραφιών που χειρίσθηκε η Τπηρεσία (54%), προήλθαν από την αξιοποίηση καταγγελιών και πληροφοριών που περιήλθαν σε αυτήν ή συνέλεξε το προσωπικό της (πρωτογενής δράση). Από τις δικογραφίες, αφορούσαν αστυνομικό προσωπικό, υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, και -22- συμμετοχή αστυνομικών και υπαλλήλων του δημοσίου (Γράφημα 13). ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 38

45 Αςτυνομία 352 Δημόςιο 131 Άλλο 25 Συμμετοχή 22 Γράφημα 13: Δικογραφίες κατά τομέα Σφνολο Αςτυνομία Δημόςιο Συμμετοχή Άλλο Γράφημα 14: Δικογραφίες κατά τομέα ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 39

46 2.2 Αυτόφωρα υλλήψεις Σο έτος 2014, από την Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων εφαρμόσθηκε η αυτόφωρη διαδικασία σε -76- υποθέσεις, από τις οποίες -45- αφορούσαν εμπλοκή αστυνομικών, -22- δημοσίων υπαλλήλων, -1- συμμετοχή των δύο παραπάνω κατηγοριών και -8- ιδιωτών (Πίνακας 6, Γράφημα 15). Αςτυνομία 45 Άλλο 8 Δημόςιο 22 Συμμετοχή 1 Γράφημα 15: Αυτόφωρα κατά τομέα Αντίστοιχα για το 2013, η αυτόφωρη διαδικασία εφαρμόστηκε για 108 υποθέσεις από τις οποίες οι -63- αφορούσαν αστυνομικούς, οι -28- δημόσιους υπαλλήλους και οι -17- ιδιώτες (Γράφημα 16). ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 40

47 Σφνολο Αςτυνομία Δημόςιο Συμμετοχή Άλλο Γράφημα 16: Αυτόφωρα κατά τομέα Κατά τις περιπτώσεις που εφαρμόσθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, συνελήφθησαν άτομα (Γράφημα 17). Από αυτά, -56- ήταν Αστυνομικοί, -8- Ειδικοί Υρουροί, -44- Δημόσιοι Τπάλληλοι και Ιδιώτες, όπως απεικονίζονται στο Γράφημα 16. Ιδιϊτεσ 140 Δημόςιοι Υπάλληλοι 44 Αςτυνομικοί 56 Ειδικοί Φρουροί 8 Γράφημα 17: υλλήψεις κατά τομέα - ειδικότητα ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 41

48 υγκρίνοντας με τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2013 (Γράφημα 18), βλέπουμε μια μείωση των συλλήψεων της τάξης του 28%, η οποία οφείλεται στη μείωση του αντίστοιχου αριθμού των ιδιωτών που έχουν συλληφθεί (ποσοστό μείωσης 51%). Αντίθετα, μικρή αύξηση, κατά 7%, σημειώνεται στις συλλήψεις δημοσίων υπαλλήλων, ενώ για τους αστυνομικούς οι συλλήψεις παραμένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα Σφνολο Αςτυνομικοί Ειδικοί Φρουροί Δημόςιοι Υπάλληλοι Ιδιϊτεσ Γράφημα 18: υλλήψεις κατά τομέα ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 42

49 2.3 Ποινικές Διώξεις Από τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν για υποθέσεις που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων το έτος 2014, αφορούσαν αστυνομικούς και Ειδικούς Υρουρούς, -96- Τπαλλήλους Δημοσίου και ιδιώτες (Γράφημα 19-21). Ιδιϊτεσ 289 Υπάλληλοι Δημοςίου 96 Αςτυνομικοί 95 Ειδικοί Φρουροί 12 Γράφημα 19: Ποινικές Διώξεις Σφνολο Αςτυνομικοί Ειδικοί Φρουροί Υπάλληλοι Δημοςίου Ιδιϊτεσ Γράφημα 20: Ποινικές Διώξεις ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 43

50 Ιδιϊτεσ 140 Λοιπό Αςτυνομικό Ρροςωπικό 46 Σωφρονιςτικοί Υπάλληλοι 18 Λοιποί Δημ. Υπάλ. 12 Ειδικοί Φρουροί 8 Ιατροί 6 Κατϊτεροι Αξιωματικοί 6 Υπάλλήλοι Ο.Τ.Α. 5 Ανϊτεροι Αξιωματικοί 4 Εφοριακοί 2 Στρατιωτικοί Γράφημα 21: Ποινικές Διώξεις ανά τομέα ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 44

51 2.4 Αδικήματα Αστυνομικού Προσωπικού Δημοσίων Τπαλλήλων έτους 2014 Σα αδικήματα που αφορούν αστυνομικό προσωπικό και υπαλλήλους του δημοσίου για υποθέσεις που χειρίσθηκε η Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων και για τα οποία ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, το έτος 2014, απεικονίζονται στους πίνακες 6 και 7 που ακολουθούν. Οι ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από τις αρμόδιες Εισαγγελικές αρχές έπειτα από την υποβολή των σχετικών δικογραφιών από την Τπηρεσία μας. ΑΔΙΚΗΜΑ ΠΟΙΝ. ΔΙΩΞΕΙ ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ Ν3213/2003 (τροπ. Ν3849/2010) ΔΗΛΨΕΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΚ ΠΑΡΑΒΑΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΟ ΠΚ ΚΑΣΑΦΡΗΗ ΕΞΟΤΙΑ ΠΚ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΙΑ 15 Ν2168/1993 ΠΕΡΙ ΟΠΛΨΝ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΣΙΚΨΝ ΤΛΨΝ ΠΚ ΠΛΑΣΟΓΡΑΥΙΑ ΠΚ ΧΕΤΔΟΡΚΙΑ ΠΚ ΤΠΟΘΑΛΧΗ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΑ ΠΚ ΧΕΤΔΗ ΒΕΒΑΙΨΗ ΠΚ ΕΚΒΙΑΗ ΠΚ ΑΠΑΣΗ ΠΚ ΔΨΡΟΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΕ ΠΡΑΞΕΙ 10 Ν4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΣΙΙΟΓΟΝΨΝ ΟΤΙΨΝ 9 372ΠΚ ΚΛΟΠΗ 7 Ν3386/2005 ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΨΝ 7 310ΠΚ ΒΑΡΙΑ ΨΜΑΣΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 7 Ν3691/2008 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ ΕΟΔΨΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6 Ν1590/1986 ΑΔΙΚΗΜΑΣΑ ΠΕΡΙ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ 6 225ΠΚ ΧΕΤΔΗ ΑΝΟΜΨΣΗ ΚΑΣΑΘΕΗ 5 261ΠΚ ΠΑΡΟΣΡΤΝΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΑΝΟΦΗ 5 Ν 2696/1999 ΚΟΚ 5 258ΠΚ ΤΠΕΞΑΙΡΕΗ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ 4 Ν3707/2008 ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 4 ΑΥΑΛΕΙΑ 241ΠΚ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΑΤΛΟΤ 4 263ΑΠΚ ΠΑΘΗΣΙΗ ΔΨΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΣ' ΕΞΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 4 Ν3459/2006 ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΨΣΙΚΨΝ 3 309ΠΚ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΗ ΨΜΑΣΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 3 322ΠΚ ΑΡΠΑΓΗ 3 380ΠΚ ΛΗΣΕΙΑ 3 Ν2518/1997 ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΙΔΙΨΣΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ 3 ΠΑΡΟΦΗ Ν2960/2001 ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΠΑΡΑΒΑΕΙ ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΣΕΛΨΝΕΙΑΚΟΤ ΚΨΔΙΚΑ 3 222ΠΚ ΤΠΕΞΑΓΨΓΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ 2 252ΠΚ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΤΠΗΡΕΙΑΚΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ 2 308ΠΚ ΑΠΛΗ ΨΜΑΣΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 2 330ΠΚ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΒΙΑ 2 394ΠΚ ΑΠΟΔΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΠΡΟΙΟΝΣΨΝ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ 2 Ν3169/2003 ΟΠΛΟΥΟΡΙΑ ΦΡΗΗ ΟΠΛΨΝ ΑΠΟ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ 2 Ν4251/2014 ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΕΞΟΔΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΦΨΡΑ 2 186ΠΚ ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΣΟ 2 382ΠΚ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ ΥΘΟΡΑ 2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 45

52 ΒΔ11/1958 ΑΚΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΑΡΑ ΣΗ ΘΕΗ ΣΟΤ Ψ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ 2 333ΠΚ ΑΠΕΙΛΗ 2 361ΠΚ ΕΞΤΒΡΙΗ 2 374ΠΚ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ ΚΛΟΠΗ 2 Ν1608/1950 ΠΕΡΙ ΚΑΣΑΦΡΑΣΨΝ ΔΗΜΟΙΟΤ 1 Ν3542/2007 ΠΕΡΙ ΚΟΚ 1 217ΠΚ ΠΛΑΣΟΓΡΑΥΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΨΝ 1 229ΠΚ ΧΕΤΔΗ ΚΑΣΑΜΗΝΤΗ 1 257ΠΚ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΕΜΠΙΣΕΤΜΕΝΨΝ ΠΡΑΓΜΑΣΨΝ 1 306ΠΚ ΕΚΘΕΗ 1 363ΠΚ ΤΚΟΥΑΝΣΙΚΗ ΔΤΥΗΜΗΗ 1 Ν1599/86 ΧΕΤΔΗ ΔΗΛΨΗ 1 Ν3944/2011 ΕΛΕΓΦΟ ΑΠΟΚΣΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΟΦΗ ΟΠΛΨΝ 1 Ν4093/2012 ΚΨΔΙΚΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΤΝΑΛΛΑΓΨΝ 1 220ΠΚ ΤΥΑΡΠΑΓΗ ΧΕΤΔΟΤ ΒΕΒΑΙΨΗ 1 237ΑΠΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΜΕΑΖΟΝΣΕ 1 256ΠΚ ΑΠΙΣΙΑ ΦΕΣΙΚΗ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ 1 ΒΔ145/1958 ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΨΝ ΠΟΙΝΙΚΨΝ ΑΔΙΚΗΜΑΣΨΝ ΑΣΤΝΟΜΙΚΨΝ 1 Ν3028/2002 ΠΕΡΙ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΨΝ 1 Πίνακας 6: Ποινικές Διώξεις Αστυνομικών ανά αδίκημα 2014 ΑΔΙΚΗΜΑ ΠΟΙΝ. ΔΙΩΞΕΙ Δ. ΤΠΑΛ/ΛΩΝ 259ΠΚ ΠΑΡΑΒΑΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΟ ΠΚ ΕΚΒΙΑΗ ΠΚ ΔΨΡΟΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΕ ΠΡΑΞΕΙ ΑΠΚ ΒΑΑΝΙΣΗΡΙΑ ΠΚ ΘΑΝΑΣΗΥΟΡΑ ΨΜΑΣΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΠΚ ΧΕΤΔΗ ΒΕΒΑΙΨΗ ΠΚ ΠΛΑΣΟΓΡΑΥΙΑ ΠΚ ΑΠΙΣΙΑ ΦΕΣΙΚΗ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ 8 386ΠΚ ΑΠΑΣΗ 7 258ΠΚ ΤΠΕΞΑΙΡΕΗ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ 5 Ν4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΣΙΙΟΓΟΝΨΝ ΟΤΙΨΝ 4 Ν2168/1993 ΠΕΡΙ ΟΠΛΨΝ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΣΙΚΨΝ ΤΛΨΝ 4 Ν3691/2008 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ ΕΟΔΨΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3 Ν3944/2011 ΕΛΕΓΦΟ ΑΠΟΚΣΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΟΦΗ ΟΠΛΨΝ 2 Ν 2696/99 ΚΟΚ 2 187ΠΚ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΙΑ 2 Ν2960/2001 ΠΑΡΑΒΑΕΙ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΣΕΛΨΝΕΙΑΚΟΤ ΚΨΔΙΚΑ 2 167ΠΚ ΑΝΣΙΣΑΗ 1 169ΠΚ ΑΠΕΙΘΕΙΑ 1 239ΠΚ ΚΑΣΑΦΡΗΗ ΕΞΟΤΙΑ 1 333ΠΚ ΑΠΕΙΛΗ 1 361ΠΚ ΕΞΤΒΡΙΗ 1 363ΠΚ ΤΚΟΥΑΝΣΙΚΗ ΔΤΥΗΜΗΗ 1 375ΠΚ ΤΠΕΞΑΙΡΕΗ 1 Ν3226/2004 ΠΑΡΟΦΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ε ΠΟΛΙΣΕ ΦΑΜΗΛΟΤ 1 ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ Ν4194/2013 ΚΨΔΙΚΑ ΚΔ ΔΙΚΗΓΟΡΨΝ 1 263ΑΠΚ ΠΑΘΗΣΙΗ ΔΨΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΣ' ΕΞΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 1 224ΠΚ ΧΕΤΔΟΡΚΙΑ 1 225ΠΚ ΧΕΤΔΗ ΑΝΟΜΨΣΗ ΚΑΣΑΘΕΗ 1 261ΠΚ ΠΑΡΟΣΡΤΝΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΑΝΟΦΗ 1 Ν3213/2003 ΔΗΛΨΕΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 1 184ΠΚ ΔΙΕΓΕΡΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΚΑΚΟΤΡΓΗΜΑΣΟ ΠΛΗΜ ΚΑΣΆ 1 ΤΝΑΤΣΟΤΡΓΙΑ 374ΠΚ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ ΚΛΟΠΗ 1 Πίνακας 7: Ποινικές Διώξεις Δημοσίων Τπαλλήλων ανά αδίκημα 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 46

53 3. Έλεγχος «Πόθεν Έσχες» Η ανάγκη για τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, με στόχο τον περιορισμό της εκμετάλλευσης της θέσης τους για προσωπικό όφελος, οδήγησε στην ψήφιση νόμου, που επιβάλλει στα πρόσωπα αυτά, την ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης ή δήλωση «πόθεν έσχες». Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων και να ζητείται η αιτιολόγησή τους, αν παρατηρείται αδικαιολόγητη αύξησή τους. Ο έλεγχος αυτός έχει στόχο να συμβάλλει προληπτικά αλλά και κατασταλτικά στην εξάλειψη του φαινομένου της διαφθοράς και διαπλοκής στον δημόσιο τομέα. Με τις διατάξεις του Ν. 3213/2003, ανατέθηκε στην Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων, η παραλαβή και ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών ενώ με το Π.Δ.148/2005, καθορίστηκε η διαδικασία υποβολής και ελέγχου. Με το Π.Δ.106/2006 επήλθε τροποποίηση στο Π.Δ 179/1999, με τη σύσταση του Σμήματος Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Δ.Ε.Τ. Μέχρι και το έτος 2014, προβλεπόταν η παραπάνω δήλωση να υποβάλλεται από τους υπόχρεους κάθε έτος που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία και μέχρι ένα έτος μετά την αποστρατεία τους, στην Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Από το έτος 2015 και έπειτα, η υποβολή προβλέπεται σύμφωνα με το Ν.4281/2014, να γίνεται στον Εποπτεύοντα την Τπηρεσία Εισαγγελικό Λειτουργό, την υποστήριξη του οποίου αναλαμβάνει, τόσο κατά την παραλαβή όσο και κατά τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 47

54 η Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων. Σο 2014, καθορίστηκε η υποβολή των δηλώσεων το χρονικό διάστημα από έως Τπόχρεοι προς υποβολή δήλωσης ήταν , από τους οποίους οι την υπέβαλαν εντός του Από τις δηλώσεις αυτές, υπεβλήθησαν εντός της προθεσμίας, ενώ εκπρόθεσμα (Γράφημα 22). Από τους υπόχρεους, (περίπου 1%) δεν υπέβαλε δήλωση ενώ έχουν ειδοποιηθεί για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και εκκρεμεί η καταχώρηση σε περιπτώσεις Υπόχρεοι Υπζβαλαν εμπρόθεςμα Δεν υπζβαλαν Υπζβαλαν εκπρόθεςμα Γράφημα 22: Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2014 Μετά τον έλεγχο των δηλώσεων, ως προς τη νομιμότητά τους, καταχωρήθηκαν και αρχειοθετήθηκαν από το ειδικά οριζόμενο για το σκοπό αυτό αστυνομικό προσωπικό, τηρουμένων, σε κάθε περίπτωση, των διατάξεων περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για τους υπόχρεους που δεν υπέβαλαν δήλωση, τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, δηλαδή η καταμήνυσή τους στην Εισαγγελική Αρχή και ο Πειθαρχικός Έλεγχος. υνολικά, για το 2014, έχουν υποβληθεί στα ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 48

55 αρμόδια Εφετεία και Πλημμελειοδικεία της Φώρας -90- Εκθέσεις Ελέγχου για την άσκηση Ποινικής Δίωξης. Επιπλέον, σε όσες περιπτώσεις διενεργήθηκε από την Τπηρεσία προανάκριση, προκαταρκτική εξέταση ή αστυνομική έρευνα, έγινε παράλληλα και έλεγχος των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων και στις -30- περιπτώσεις, που διαπιστώθηκε αναγραφή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων, κινήθηκε η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία Υπόχρεοι Υπζβαλαν Δεν Υπζβαλαν εμπρόθεςμα Υπζβαλαν εκπρόθεςμα Γράφημα 23: Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 49

56 4. Ακραία Αστυνομική υμπεριφορά Η Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων είναι αρμόδια και επιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων, άμεσα και κατ απόλυτη προτεραιότητα, σε περιστατικά ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και εγκλημάτων, που διαπράττονται, από αστυνομικούς, ειδικούς φρουρούς και συνοριακούς φύλακες, και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 137Α Π.Κ. «Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», καθώς και του Ν. 927/1979 «Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις», σε όλη την επικράτεια. Από τη μέχρι σήμερα δράση της Τπηρεσίας στον συγκεκριμένο τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις υποθέσεις που έχουν προκύψει, από τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί και τα αποτελέσματα από τη διερεύνησή τους, διαφαίνεται σταδιακή μείωση του φαινομένου. Οι καταγγελίες που έχουν καταγραφεί στις διάφορες αστυνομικές Τπηρεσίες και αφορούν το συγκεκριμένο τομέα αδικημάτων, στο σύνολό τους, είναι σχεδόν ανύπαρκτες τα έτη 2009 και 2010, ενώ ανεβαίνουν απότομα το 2012, φτάνοντας στο ανώτατο σημείο τους και στη συνέχεια εμφανίζονται να ακολουθούν σταδιακή πτωτική πορεία, με το 2013 να κατεβαίνουν στις -56- και το 2014 στις -33- (Γράφημα 24). Η έλλειψη καταγγελιών τα πρώτα 2 έτη δικαιολογείται, καθώς η σχετική αρμοδιότητα ανατέθηκε στη Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων το 2010, με την 1/2010 Εγκύκλιο Διαταγή του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, σε συνδυασμό με την 6004/1/182 από Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 3, ενώ για τα προηγούμενα έτη δεν υπήρχε σχετική ενημέρωση από τις άλλες Τπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Από τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί σε διάφορες Αστυνομικές Τπηρεσίες, τα έτη , οι -31- υπεβλήθησαν απ ευθείας στην Δ.Ε.Τ., 3 Γίνεται ςχετική αναφορά ςτην ενότητα με το Νομικό Ρλαίςιο Λειτουργίασ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 50

57 ενώ για τις υπόλοιπες -252-, η Δ.Ε.Τ. ενημερώθηκε σχετικά από τις επιληφθείσες Τπηρεσίες ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΕΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ Γράφημα 24: Καταγγελίες Ακραία Αστυνομική υμπεριφορά - Βασανιστήρια Σο σύνολο των υποθέσεων που έχουν επιληφθεί οι Τπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη τη Φώρα, από το 2009 έως το 2014, είναι Από αυτές, η Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων έχει διαχειριστεί τις (Γράφημα 25). Από τις υποθέσεις που χειρίστηκε η Δ.Ε.Τ., -25- αφορούσαν το 2012, -53- το 2013 και -25- το Οι υποθέσεις για το 2014 είναι λιγότερες από τις μισές σε σχέση με το ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 51

58 ΆΛΛΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ % Δ.Ε.Υ % Γράφημα 25: Τποθέσεις Ακραία Αστυνομική υμπεριφορά Η συνολική εξέλιξη του φαινομένου, είναι σταθερή τα έτη , κινείται ανοδικά το 2012, κορυφώνεται το 2013, ενώ το 2014 συνεχίζει με καθοδική πορεία και επανέρχεται στα επίπεδα του 2012 (Γράφημα 26) Γράφημα 26: υνολικές Τποθέσεις Ακραίας Αστυνομικής υμπεριφοράς Από τα περιστατικά αυτά συνολικά για τα έτη , τα -95- ήταν σε βάρος αλλοδαπών και τα -28- σε βάρος ημεδαπών, με το τελευταίο έτος να είναι -22- και -3- αντίστοιχα (Γράφημα 27). ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 52

59 ΣΕ ΒΑΟΣ ΑΛΛΟΔΑΡΩΝ ΣΕ ΒΑΟΣ ΗΜΕΔΑΡΩΝ Γράφημα 27: Τποθέσεις Ακραίας Αστυνομικής υμπεριφοράς κατά κατηγορία Ειδικά για τις περιπτώσεις των βασανιστηρίων (άρθρο 137Α), το σύνολο των υποθέσεων που χειρίστηκε η Τπηρεσία ήταν -39- (28 σε βάρος αλλοδαπών και 11 σε βάρος ημεδαπών), από τις οποίες οι 15 αφορούσαν το 2013, ενώ οι 2 το Για τα περιστατικά που διαχειρίστηκε η Τπηρεσία, σχηματίστηκαν συνολικά -92- δικογραφίες (στις 4 ακολουθήθηκε αυτόφωρη διαδικασία), από τις οποίες οι -7- αφορούσαν το 2014 (σε 1 ακολουθήθηκε αυτόφωρη διαδικασία) (Γράφημα 28) ΔΙΚΟΓΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΦΩΑ Γράφημα 28: Δικογραφίες Αυτόφωρα, Ακραίας Αστυνομικής υμπεριφοράς ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 53

60 Για τις υποθέσεις που αφορούσαν Ακραία Αστυνομική υμπεριφορά (έτη ), ασκήθηκαν συνολικά -64- ποινικές διώξεις, από τις οποίες οι -19- (2 αστυνομικοί, 15 σωφρονιστικοί υπάλληλοι και 2 ιδιώτες) το 2014, ενώ συνελήφθησαν συνολικά -38- άτομα, από τα οποία τα -19- (2 αστυνομικοί, 15 σωφρονιστικοί υπάλληλοι και 2 ιδιώτες) το 2014 όπως φαίνεται αναλυτικά στο Γράφημα ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ Γράφημα 29: Ποινικές Διώξεις υλλήψεις, Ακραίας Αστυνομικής υμπεριφοράς Από την εξέλιξη των υποθέσεων συνολικά για όλα τα έτη, -78- έχουν υποβληθεί σε Εισαγγελικές Αρχές, -19- έχουν τεθεί στο Αρχείο και -26- εκκρεμούν προς διερεύνηση. Ζχουν υποβληθεί ςε Ειςαγγελικζσ Αρχζσ 78 63% Αρχείο 19 16% Εκκρεμοφν 26 21% Γράφημα 30: Εξέλιξη υποθέσεων, Ακραίας Αστυνομικής υμπεριφοράς ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 54

61 Σο 73% των υποθέσεων (123 υποθέσεις) που χειρίστηκε η Δ.Ε.Τ., αφορούν σε περιστατικά που επιλήφθηκε στην Αττική και συγκεκριμένα, το 51 % στην Αθήνα (Πίνακες 8 και 9). την περιφέρεια, οι σχετικές υποθέσεις, κατανέμονται με τη σειρά που εμφανίζονται στον Πίνακα 10. Επικράτεια Περιοχή Περιστατικά Ποσοστό ΑΣΣΙΚΗ 94 73% ΤΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ 29 22% ΑΠΡΟΔΙΟΡΙΣΟ 6 5% ΤΝΟΛΟ: 129 Πίνακας 8: Κατανομή Επικράτειας - Ακραία Αστυνομική υμπεριφορά - Βασανιστήρια Αττική Περιοχή Περιστατικά Ποσοστό ΑΘΗΝΑ 53 41% ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 16 12% ΠΕΙΡΑΙΑ 12 9% Ν/Α ΑΣΣΙΚΗ 8 6% Β/Α ΑΣΣΙΚΗ 5 4% Πίνακας 9: Κατανομή Αττικής Ακραία Αστυνομική υμπεριφορά - Βασανιστήρια Περιφέρεια Περιοχή Περιστατικά Ποσοστό ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ 7 5% ΚΕΝΣΡΙΚΗ 6 5% ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 5 4% ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΤΣΙΚΗ 3 2% ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΡΗΣΗ 2 2% ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2 2% ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1 1% ΘΕΑΛΙΑ 1 1% ΙΟΝΙΨΝ ΝΗΨΝ 1 1% ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 1 1% Πίνακας 10: Κατανομή Περιφέρειας Ακραία Αστυνομική υμπεριφορά - Βασανιστήρια ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 55

62 5. υνολική Απεικόνιση Δραστηριότητας Τπηρεσίας Ετών Από την έναρξη λειτουργίας της Τπηρεσίας ( ), έως και , έχουν ληφθεί καταγγελίες, από τις οποίες αφορούσαν αστυνομικό προσωπικό, υπάλληλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμμετοχή αστυνομικών και δημόσιων λειτουργών και ιδιώτες. Έχουν διερευνηθεί υποθέσεις και έχουν διεκπεραιωθεί δικογραφίες, στα πλαίσια των οποίων ασκήθηκαν συνολικά ποινικές διώξεις. Από αυτές, ασκήθηκαν σε βάρος Αστυνομικού Προσωπικού, -33- σε βάρος υνοριακών Υυλάκων, -79- σε βάρος Ειδικών Υρουρών, σε βάρος Τπαλλήλων του Δημοσίου και σε βάρος ιδιωτών. Σέλος, σε υποθέσεις όπου εφαρμόσθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, συνελήφθησαν συνολικά άτομα. Από αυτά, ήταν Αστυνομικοί, -15- υνοριακοί Υύλακες, -46- Ειδικοί Υρουροί, Δημόσιοι Τπάλληλοι και Ιδιώτες. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 56

63 Αςτυνομία φνολο Τποθζςεων Δημόςιο Συμμετοχή 376 Άλλο 817 Αςτυνομία φνολο καταγγελιϊν Δημόςιο Συμμετοχή 324 Άλλο 743 Αςτυνομία φνολο Δικογραφιϊν Δημόςιο 588 Συμμετοχή 119 φνολο Ποινικϊν Διϊξεων υλλήψεισ με τη διαδικαςία του αυτοφϊρου Άλλο 104 Αςτυνομικό Ρροςωπικό Υπάλληλοι Δημοςίου 443 Συνοριακοί Φφλακεσ 33 Ειδικοί Φρουροί 79 Υπάλληλοι τζωσ Υ.Δ.Τ. 12 Ιδιϊτεσ Αςτυνομικοί 320 Υπάλληλοι Δημοςίου 181 Ειδικοί Φρουροί 46 Συνοριακοί Φφλακεσ 15 Υπάλληλοι τζωσ Υ.Δ.Τ. 4 Ιδιϊτεσ 662 Πίνακας 11: ύνοψη δραστηριότητας από έως ΤΠΟΜΝΗΜΑ: Σο σύνολο των δικογραφιών περιλαμβάνει τις υποθέσεις που εισήχθησαν στην Τπηρεσία απευθείας ως δικογραφίες, τις καταγγελίες που εξελίχθηκαν σε δικογραφίες και δικογραφίες που συσχετίστηκαν με υπάρχουσες. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 57

64 ΥΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΙΚΟΓΑΦΙΕΣ Γράφημα 31: Καταγγελίες-Τποθέσεις-Δικογραφίες από έως ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 58

65 ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΥΤΟΦΩΑ Γράφημα 32: Ποινικές διώξεις- Αυτόφωρα-υλλήψεις από έως ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 59

66 6. Δικαστική Εξέλιξη Η παρακολούθηση της δικαστικής εξέλιξης των υποθέσεων είναι από τους σημαντικότερους δείκτες για την αποτίμηση του έργου της Τπηρεσίας αλλά και για την αντικειμενικότερη αποτύπωση των διαστάσεων του φαινομένου της διαφθοράς. Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων της ποινικής διαδικασίας μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα χρήσιμα για το μελλοντικό χειρισμό ανάλογων υποθέσεων. Από την έως τώρα ενημέρωση που παρέχεται από τις Εισαγγελικές Αρχές, κατά το χρονικό διάστημα από έως έχουν συνολικά (σε πρώτο και δεύτερο βαθμό) επιβληθεί -83- ποινές κάθειρξης, ποινές φυλάκισης και έχουν εκδοθεί αθωωτικές αποφάσεις για υποθέσεις που χειρίστηκε η Τπηρεσία, όπως αυτές αναλυτικά, κατά κατηγορία, απεικονίζονται στους Πίνακες 9, 10 και 11. Κάθειρξη Αϋ Βαθμόσ Βϋ Βαθμόσ φνολο Αξιωματικοί Αςτυνομικοί Κατϊτεροι φνολο Υπάλληλοι Δημοςίου Ειδικοί Φρουροί Συνοριακοί Φφλακεσ Ιδιϊτεσ φνολο Γενικό φνολο Πίνακας 12: Τποθέσεις που επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 60

67 Φυλάκιςη Αϋ Βαθμόσ Βϋ Βαθμόσ φνολο Αξιωματικοί Αςτυνομικοί Κατϊτεροι φνολο Υπάλληλοι Δημοςίου Ειδικοί Φρουροί Συνοριακοί Φφλακεσ Ιδιϊτεσ φνολο Γενικό φνολο Πίνακας 13: Τποθέσεις που επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης Αθωωτικζσ Αποφάςεισ Αϋ Βαθμόσ Βϋ Βαθμόσ φνολο Αξιωματικοί Αςτυνομικοί Κατϊτεροι φνολο Υπάλληλοι Δημοςίου Ειδικοί Φρουροί Συνοριακοί Φφλακεσ Ιδιϊτεσ φνολο Γενικό φνολο Πίνακας 14: Τποθέσεις με αθωωτικές αποφάσεις ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 61

68 7. Πειθαρχικός Έλεγχος Ο πειθαρχικός έλεγχος του αστυνομικού προσωπικού δεν εντάσσεται στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Τποθέσεων, αλλά ασκείται από τις αρμόδιες Τπηρεσίες. Ψστόσο, σύμφωνα με το Ν. 2713/1999 και το Π.Δ. 179/1999, η Τπηρεσία γνωστοποιεί εγγράφως, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, τα αποτελέσματα των προδικαστικών ερευνών (προανακρίσεων προκαταρκτικών εξετάσεων) που διεξάγει, υποβάλλοντας ταυτόχρονα φωτοαντίγραφα των σχετικών δικογραφιών και ενημερώνεται για την πορεία και τα αποτελέσματα του πειθαρχικού ελέγχου που διενεργείται. Κατά το χρονικό διάστημα από έως διενεργήθηκαν συνολικά, για υποθέσεις που χειρίσθηκε η Τπηρεσία, πειθαρχικές έρευνες. Ειδικότερα, οι αφορούν Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις, οι Προφορικές Διοικητικές Εξετάσεις και οι Προκαταρκτικές Έρευνες. Από το σύνολο των ερευνών αυτών, ήταν γενικές έρευνες, ενώ οι στρέφονταν κατά συγκεκριμένων προσώπων και ειδικότερα κατά αστυνομικών (Πίνακας 12). Κατά Προςϊπων Ζρευνεσ Γενικζσ Ζρευνεσ Ζρευνεσ Αριθμόσ Προςϊπων που αφοροφν φνολο Ερευνϊν Ρροκαταρκτικζσ Απευθείασ Κλήςη ςε Απολογία Ρ.Δ.Ε Ε.Δ.Ε φνολο Πίνακας 15: Πειθαρχικές έρευνες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 62

69 Από τις πειθαρχικές έρευνες που διενεργήθηκαν, επιβλήθηκαν συνολικά ποινές, από τις οποίες ήταν ανώτερες ποινές (απόταξη, αργία με απόλυση, αργία με πρόσκαιρη παύση), ενώ ήταν κατώτερες (επίπληξη, πρόστιμο). Αθωώθηκαν αστυνομικοί, ενώ τέθηκαν στο αρχείο υποθέσεις για αστυνομικούς (Πίνακας 13, Γράφημα 26). Ρειθαρχικζσ ποινζσ ΑΓΙΑ ΜΕ ΡΟΣΚΑΙΗ ΡΑΥΣΗ Αξιωματικοί ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ Κατϊτερο Αςτυνομικό Ρροςωπικό Ειδικοί Φρουροί Συνοριακοί Φφλακεσ φνολο ποινϊν ΑΓΙΑ ΜΕ ΑΡΟΛΥΣΗ ΑΡΟΤΑΞΗ ΤΝΟΛΟ ΕΡΙΡΛΗΞΗ ΡΟΣΤΙΜΟ ΤΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Πίνακας 16: Πειθαρχικές ποινές Αρχείο 1520 Επιβληθείςεσ Ροινζσ 963 Αθϊοι 140 Γράφημα 33: Εξέλιξη πειθαρχικών ερευνών ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ε.Υ. 63

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Σύσταση Τμημάτων και Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α 12).

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Σύσταση Τμημάτων και Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α 12). ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Σύσταση Τμημάτων και Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α 12). Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περιπτ. α, β και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημοσιάς

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο και Λειτουργία...3. Οργανωτική Δομή Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων...6. Στελέχωση...7

Νομικό πλαίσιο και Λειτουργία...3. Οργανωτική Δομή Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων...6. Στελέχωση...7 Εισαγωγή...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ...3 Νομικό πλαίσιο και Λειτουργία...3 Οργανωτική Δομή Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων...6 Στελέχωση...7 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ...9 Συνοπτική παρουσίαση δραστηριότητας Υπηρεσίας έτους 2012...9

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμική θωράκιση των ελεγκτικών μηχανισμών

Θεσμική θωράκιση των ελεγκτικών μηχανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 ΤΑ 19 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας» Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Τοπική Αρμοδιότητα Διάρθρωση Μεθοδολογία και μορφές δράσης... 11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Τοπική Αρμοδιότητα Διάρθρωση Μεθοδολογία και μορφές δράσης... 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 5. Νομικό πλαίσιο...5 2. Αποστολή....5 3. Τοπική Αρμοδιότητα Διάρθρωση...7 4. Στελέχωση....8 4. Στελέχωση....9 5. Εποπτεία... 6. Μεθοδολογία και μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε). ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε). Στο προηγούμενο θέμα αναφέραμε τις αρμοδιότητες ελέγχου των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ Δ.Ο.Α. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ. Επιμέλεια έκδοσης: ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2016

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ Δ.Ο.Α. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ. Επιμέλεια έκδοσης: ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2016 ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ Δ.Ο.Α. 2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Επιμέλεια έκδοσης: ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2016 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΙΑΓΨΓΗ... 1 ΜΕΡΟ ΠΡΨΣΟ... 4 1. Αποστολή... 4 2. Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις:

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Υπό Ιωάννου Διώτη α) Εισαγωγή Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: Από την μια πλευρά δηλαδή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του. Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 4 του ν. 4205/2013 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κύριοι Άξονες Λειτουργίας Οργανωτική Δομή: Αποτελέσματα Δράσεων Διαπιστώσεις Συμπεράσματα...

Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κύριοι Άξονες Λειτουργίας Οργανωτική Δομή: Αποτελέσματα Δράσεων Διαπιστώσεις Συμπεράσματα... Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 6 Κύριοι Άξονες Λειτουργίας... 6 Οργανωτική Δομή:... 7 Αποτελέσματα Δράσεων... 9 Διαπιστώσεις Συμπεράσματα... 12 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ... 14 Συνοπτική παρουσίαση δραστηριότητας Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4535, 16.10.2015 Ν. 147(Ι)/2015 147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

Ερμοφίλη Σουλτανίδου. Προϊσταμένη Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Π.Γ. ΣΕΕΔΔ Θεσσαλονίκης. Οικονομικός Επιθεωρητής Υπουργείο Οικονομικών

Ερμοφίλη Σουλτανίδου. Προϊσταμένη Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Π.Γ. ΣΕΕΔΔ Θεσσαλονίκης. Οικονομικός Επιθεωρητής Υπουργείο Οικονομικών Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) Ερμοφίλη Σουλτανίδου Προϊσταμένη Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Π.Γ. ΣΕΕΔΔ Θεσσαλονίκης Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Ν. 3663/2008 και εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/426/ΔΕΥ της

Τροποποίηση του Ν. 3663/2008 και εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/426/ΔΕΥ της Τροποποίηση του Ν. 3663/2008 και εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/426/ΔΕΥ της 16.12.2008. Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του Ν. 3663/2008 τροποποιείται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΙΟ 9 Δεκεμβρίου, 2014, 6μ.μ., Πανεπιστημιούπολη

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΙΟ 9 Δεκεμβρίου, 2014, 6μ.μ., Πανεπιστημιούπολη ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΙΟ 9 Δεκεμβρίου, 2014, 6μ.μ., Πανεπιστημιούπολη Εξοχότατε Προεδρεύοντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Έντιμε κ. Γενικέ Εισαγγελέα, Έντιμε κ. Πρόεδρε της Κοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α ) Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ΤΑΧΥΤΕΡΗ & καλύτερη ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ολόκληρου του κειµένου στο WORD (select all) και καλύτερη εκτύπωση συνιστάται η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του» (Α 213).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του» (Α 213). Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ΤΑΧΥΤΕΡΗ & καλύτερη ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ολόκληρου του κειµένου στο WORD (select all) και καλύτερη εκτύπωση συνιστάται η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ(Γ.Δ.Ο.Ε.)-ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ(Γ.Δ.Ο.Ε.)-ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ(Γ.Δ.Ο.Ε.)-ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΡΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 1 ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων της άμισθης Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών (παρ. 6 άρθρου 16 του ν. 2873/2000 ΦΕΚ 285 Α ), του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων της άμισθης Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών (παρ. 6 άρθρου 16 του ν. 2873/2000 ΦΕΚ 285 Α ), του Υπουργείου Οικονομικών». Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 374/19-2-2013 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του νόμου

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του νόμου Ν. 4022/2011 (ΦΕΚ Α 219/03.10.2011) Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις. Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των whistleblowers στην οικονομική ακεραιότητα. Μαρία Στυλιανίδου, Δ.Ν. Μέλος Δ.Σ. της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Η συμβολή των whistleblowers στην οικονομική ακεραιότητα. Μαρία Στυλιανίδου, Δ.Ν. Μέλος Δ.Σ. της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Η συμβολή των whistleblowers στην οικονομική ακεραιότητα Μαρία Στυλιανίδου, Δ.Ν. Μέλος Δ.Σ. της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. I. Εισαγωγή 1.1. Γενικά Η διαφθορά ως ένα σύνθετο φαινόμενο με οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής»

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13 1 Γενικές Αξίες Υπαλλήλων Οι υπάλληλοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης θα πρέπει να ενεργούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως θα ήθελαν να αντιµετωπίζονται ως πολίτες και ως φορολογούµενοι,

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας,

«Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- γκληματικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Η ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας που διέπει το πόθεν έσχες, μετά τη σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. (21.9.2011) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ο.Α.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ο.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Ο.Α. 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Επιμέλεια έκδοσης: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. Αποστολή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 14.3.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 14-4-2011 Αριθ.Πρωτ.301 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust

Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust Έγγραφο Κοινής Ομάδας Δράσης Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust Τι μπορούμε να κάνουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση

Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση Φωτεινή Χατζηκώστα Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1. Έλεγχοι στο Δημόσιο Τομέα 1.1 Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15 Ιουλίου 2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα 15 Ιουλίου 2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΑΣΑΙ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα 15 Ιουλίου 2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1108253 ΕΞ2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΟΠΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΟΠΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΟΠΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Αθήνα, Οκτώβριος 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Ευρεία έρευνα για ενεργή εμπλοκή αστυνομικών στην έκνομη δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής και τυχόν συμμετοχή τους στη διάπραξη αξιοποίνων πράξεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Αλβανίας περί Συνεργασίας των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης αυτών σε θέματα αρμοδιότητάς τους»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Αλβανίας περί Συνεργασίας των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης αυτών σε θέματα αρμοδιότητάς τους» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την Εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ1) TMHMA A ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2012 Αρ.Πρωτ.:13546

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/29-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2927-1/01-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση συνολικών και επιμέρους ευθυνών στο δίκτυο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, για να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη Α. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Χαρτογράφηση συνολικών και επιμέρους ευθυνών στο δίκτυο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, για να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη Α. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Χαρτογράφηση συνολικών και επιμέρους ευθυνών στο δίκτυο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, για να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη Ο έλεγχος της δράσης που αναπτύσσουν τόσο τα όργανα του δημοσίου τομέα όσο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/11/2013. Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών

Αθήνα 8/11/2013. Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών Αθήνα 8/11/2013 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται αλλά και κείμενα Συλλόγων που έχουν φτάσει στη Δ.Ο.Ε. (π.χ. Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ Δ/ΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακίνηση για τους αποδέκτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο POL.

Ηλεκτρονική διακίνηση για τους αποδέκτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο POL. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΑ/ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Δ/νση: ΑΘΗΝΑ 10177

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής ΑΡΘΡΟ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής ΑΡΘΡΟ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής ΑΡΘΡΟ 1 Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2011/36/ΕΕ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι:

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ, Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Απριλίου 2013 τα εξής συμβαλλόμενα μέρη: Αφενός, η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ NON PAPER ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - Για πιο λόγο δίνεται έμφαση στην πειθαρχική ευθύνη στο Δημόσιο; Η εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο Δημόσιο Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πολιτών: Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς».

ΘΕΜΑ: «Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πολιτών: Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς». -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ- ΠΟΛΙΤΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Επικαιροποιημένη έκδοση Αθήνα Μάρτιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον ν. 3769/2009 (ΦΕΚ Α 105/1.7.2009) ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2004/113/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Ι0ΡΗ-ΓΞ ΚΟ Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η. Β. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Είσπραξης Δημ. Εσόδων

ΑΔΑ: 4Ι0ΡΗ-ΓΞ ΚΟ Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η. Β. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Είσπραξης Δημ. Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 4 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 11130/2730 Α. ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΔΟΕ) / Κ.Υ. Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Τμήμα Πληροφορικής, Ηλ. Εμπορίου & Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά. Στατιστικά Στοιχεία Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Στατιστικά. Στατιστικά Στοιχεία Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Στατιστικά Στατιστικά Στοιχεία 2005 E:\50-Projects\ΥΠΕΣ-ΣΕΕΔ\03_01 SEEDD_Site\Reformated_Docs\ΣτατιστικαΣτοιχεία2005.doc Σελίδα 1 από 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /12/ Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /12/ Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου Αριθ. Πρωτ /20056/ΔΕ-Ε

ΠΟΛ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου Αριθ. Πρωτ /20056/ΔΕ-Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε, Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ.Χ. Λόη Μ. Στάντζου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0477/ σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0477/ σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Έγγραφο συνόδου B8-0477/207 5.7.207 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 97 του Κανονισμού σχετικά με τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία, τις αρμοδιότητές της,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΠΗ-ΧΔΣ. ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΔΑ: Β4ΠΠΗ-ΧΔΣ. ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 1) /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει η κα.ευτυχία Γ. Μανιάκη-Επιμελήτρια Ανηλίκων Αγρινίου

Γράφει η κα.ευτυχία Γ. Μανιάκη-Επιμελήτρια Ανηλίκων Αγρινίου Γράφει η κα.ευτυχία Γ. Μανιάκη-Επιμελήτρια Ανηλίκων Αγρινίου Στην έδρα κάθε Πρωτοδικείου και υπό την «σκέπη» του Δικαστηρίου Ανηλίκων λειτουργούν οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων, οι οποίες υπάγονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 17.6 Συνδ. 17.6 Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι η διαφθορά

Διαβάστε περισσότερα

- Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.

- Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση. Οι υπόχρεοι Υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες), σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι: - Ο Πρωθυπουργός. - Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με το Ν. 3115/03, συστάθηκε, σε εκτέλεση του άρθρου 19 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012)

ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα, 7-6-2013 Αρ. Πρωτ. 11757 Πληρ.: Μαρία Φυτά, Ευπρ. Αναγνωστοπούλου, Αικ.Μαρίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Η ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Η συμβολή της Εκθέσεως της Νεκροψίας Νεκροτομής στην προκαταρκτική διαδικασία Αγγελική Ιατροπούλου Αντιπλοίαρχος ΛΣ Τομεάρχης Ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 342/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 342/2016 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 342/2016 ) Μαρούσι, 16 Νοεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 2740 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Έγκριση των από 17 Οκτωβρίου 2016 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα Άρθρο 1 Οι περιπτώσεις γ και δ του άρθρου 8 του Ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΑΔΑ: Αθήνα, 14 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ.

ΠΟΛ ΑΔΑ: Αθήνα, 14 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Πληροφορίες: Ε. Ταμβίσκου, Μ. Στάντζου Τηλέφωνο : 210 3375046-463

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ, ΔΙΩΚΤΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Ε ΥΘΥ Ν Τ Η Σ Ε Μ Μ Α Ν ΟΥ Η Λ Π Λ ΟΥ Μ Η Σ Υ Π Ο Σ Τ ΡΑΤ Η ΓΟ Σ

Δ Ι Ε ΥΘΥ Ν Τ Η Σ Ε Μ Μ Α Ν ΟΥ Η Λ Π Λ ΟΥ Μ Η Σ Υ Π Ο Σ Τ ΡΑΤ Η ΓΟ Σ Υ Π ΟΥ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Δ Ι Ε ΥΘΥ Ν Σ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ Δ Ι Ε ΥΘΥ Ν Τ Η Σ Ε Μ Μ Α Ν ΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τις Κοινές

Διαβάστε περισσότερα

1438 Κ.Δ.Π. 215/2004

1438 Κ.Δ.Π. 215/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3834, 8.4.2004 1438 Κ.Δ.Π. 215/2004 Αριθμός 215 Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτές Υπουργούς και Πληροφορίες:

Αναπληρωτές Υπουργούς και Πληροφορίες: Αναρτητέα στο διαδίκτυο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. (Άρθρο 9) ΒΕΒΑΙΩΣΗ. (β) Αρχή που εξέδωσε την απόφαση περί μέτρων επιτήρησης:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. (Άρθρο 9) ΒΕΒΑΙΩΣΗ. (β) Αρχή που εξέδωσε την απόφαση περί μέτρων επιτήρησης: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Άρθρο 9) ΒΕΒΑΙΩΣΗ (α) Κράτος έκδοσης: Κράτος εκτέλεσης: (β) Αρχή που εξέδωσε την απόφαση περί μέτρων επιτήρησης: Επίσημη ονομασία: Αναφέρατε εάν μπορούν να ληφθούν πρόσθετες πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα