(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Το πεδίο τιμών κάθε στοιχείου μεταδεδομένων είναι αναγκαίο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Το πεδίο τιμών κάθε στοιχείου μεταδεδομένων είναι αναγκαίο"

Transcript

1 L 326/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Δεκεμβρίου 2008 για εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα μεταδεδομένα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (2) Είναι αναγκαίος ο ορισμός συνόλου στοιχείων μεταδεδομένων, ώστε να καθίσταται δυνατόν να ταυτοποιείται και να κατηγοριοποιείται πόρος πληροφοριών για τον οποίο δημιουργήθηκαν μεταδεδομένα, να προσδιορίζονται η γεωγραφική θέση και ο χρόνος αναφοράς του, η ποιότητα και η εγκυρότητά του, η συμμόρφωσή του με τις εκτελεστικές διατάξεις για την διαλειτουργικότητα των συνόλων και των υπηρεσιών χωρικών δεδομένων, οι περιορισμοίσχετικά με την πρόσβαση σε αυτόν και τη χρήση του και ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τον πόρο. Επιπλέον είναι απαραίτητα στοιχεία μεταδεδομένων σχετικά με την καθαυτή εγγραφή μεταδεδομένων, ώστε να παρακολουθείται η ενημέρωση των δημιουργούμενων μεταδεδομένων και να ταυτοποιείται ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και τη συντήρηση των μεταδεδομένων. Αυτό είναι το ελάχιστο σύνολο στοιχείων μεταδεδομένων που είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με την οδηγία 2007/2/ΕΚ, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η δυνατότητα να τεκμηριώνουν οι οργανισμοίτους πόρους πληροφοριών πιο εμπεριστατωμένα, χρησιμοποιώντας πρόσθετα στοιχεία που προκύπτουν από διεθνή πρότυπα ή πρακτικές εργασίας στον κοινό χώρο ενδιαφέροντός τους. Δεν αποκλείεται εξάλλου η δυνατότητα καθορισμού κατευθυντηρίων γραμμών από την Επιτροπή και επικαιροποίησής τους, ιδίως όταν τούτο είναι αναγκαίο για να εξασφαλισθείη διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων. (3) Για την επικύρωση μεταδεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 2007/2/ΕΚ είναι απαραίτητες υποδείξεις σχετικά με τους όρους και την αναμενόμενη πολλαπλότητα κάθε στοιχείου μεταδεδομένων, δηλαδή κατά πόσον οι τιμές κάθε στοιχείου πρέπει να αναμένονται πάντοτε σε εγγραφή δεδομένων, είναι δυνατόν να εμφανιστούν μια μόνο φορά ή περισσότερες. (1) Στην οδηγία 2007/2/ΕΚ καθορίζονται οι γενικοί κανόνες για τη δημιουργία της υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Δεδομένου ότι για την εύρυθμη λειτουργία αυτής της υποδομής είναι αναγκαίο να παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα να βρίσκει σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων και να διαπιστώνει κατά πόσον μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ποιο σκοπό, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν περιγραφές υπό μορφή μεταδεδομένων σχετικά με τα εν λόγω σύνολα χωρικών δεδομένων και τις εν λόγω υπηρεσίες χωρικών δεδομένων. Επειδή τα εν λόγω μεταδεδομένα πρέπει να είναι συμβατά και αξιοποιήσιμα σε επίπεδο Κοινότητας και ανεξαρτήτως εθνικών συνόρων, είναι αναγκαίο να καθοριστούν κανόνες σχετικά με τα μεταδεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των συνόλων και των υπηρεσιών χωρικών δεδομένων, σύμφωνα με τα θέματα που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 2007/2/ΕΚ. (4) Το πεδίο τιμών κάθε στοιχείου μεταδεδομένων είναι αναγκαίο για να εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων σε πολυγλωσσικό πλαίσιο και πρέπει να είναι δυνατόν να λαμβάνει μορφή ελεύθερου κειμένου, ημερομηνιών, κωδικών προερχόμενων από διεθνή πρότυπα, όπως, λόγου χάρη, γλωσσικοίκωδικοί, λέξεις κλειδιά προερχόμενα από ελεγχόμενους καταλόγους ή θησαυρούς όρων ή από σειρές χαρακτήρων. (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής η οποία συγκροτήθηκε με το άρθρο 22 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ( 1 ) ΕΕ L 108 της , σ. 1. Άρθρο 1 Στον παρόντα κανονισμό καθορίζονται οι απαιτήσεις για τη δημιουργία και τη συντήρηση μεταδεδομένων σχετικά με σύνολα χωρικών δεδομένων, σειρές συνόλων χωρικών δεδομένων και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων σύμφωνα με τα θέματα που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στην οδηγία 2007/2/ΕΚ. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, συμπληρωματικώς προς τους ορισμούς του άρθρου 3 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, ισχύουν οι ορισμοίτου μέρους Α του παραρτήματος.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 Άρθρο 3 Δημιουργία και συντήρηση μεταδεδομένων Τα μεταδεδομένα που περιγράφουν σύνολο χωρικών δεδομένων, σειρά συνόλων χωρικών δεδομένων ή υπηρεσία χωρικών δεδομένων περιλαμβάνουν τα στοιχεία μεταδεδομένων ή τις ομάδες στοιχείων μεταδεδομένων που καθορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος και δημιουργούνται και συντηρούνται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στα μέρη Γ και Δ του παραρτήματος. Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 3Δεκεμβρίου Για την Επιτροπή Σταύρος ΔΗΜΑΣ Μέλος της Επιτροπής

3 L 326/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A Ερμηνεία 1. Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: «σειρά χαρακτήρων»: το πεδίο τιμών των στοιχείων μεταδεδομένων που εκφράζεται ως σύνολο χαρακτήρων επεξεργάσιμο ως μονάδα «ελεύθερο κείμενο»: το πεδίο τιμών των στοιχείων μεταδεδομένων που εκφράζεται σε μία ή περισσότερες φυσικές γλώσσες «καταγωγή»: το ιστορικό συνόλου δεδομένων και ο κύκλος ζωής του, από την συλλογή και την απόκτηση μέχρι τη συγκέντρωση και την τρέχουσα μορφή του, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO «στοιχείο μεταδεδομένων»: διακριτή μονάδα μεταδεδομένων, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO «χώρος ονομάτων»: συλλογή ονομάτων ταυτοποιούμενη με Ενιαίο Αναγνωριστικό Πόρων (Uniform Resource Identifier, URI), τα οποία χρησιμοποιούνται ως ονόματα στοιχείων και ονόματα ιδιοτήτων σε έγγραφα συντασσόμενα σε Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης (Extensible Markup Language, XML) «ποιότητα»: το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ως προς την ικανότητά του να πληρείεκφρασμένες ή εξυπακουόμενες ανάγκες, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO «πόρος»: πόρος πληροφοριών που αφορά άμεσα ή έμμεσα συγκεκριμένη θέση ή γεωγραφική περιοχή «σειρά συνόλων χωρικών δεδομένων»: συλλογή χωρικών δεδομένων που υπόκεινται στην ίδια προδιαγραφή προϊόντος. 2. Αναφορές στην εγκυρότητα συνόλων χωρικών δεδομένων νοούνται ότι αφορούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: τη χωρική και χρονική έκταση που καλύπτουν τα δεδομένα το κατά πόσον τα δεδομένα έχουν ελεγχθείμε βάση πρότυπο μετρήσεων ή επιδόσεων τον βαθμό καταλληλότητας των δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό κατά περίπτωση, τη νομική εγκυρότητα του συνόλου χωρικών δεδομένων. ΜΕΡΟΣ B Στοιχεία μεταδεδομένων 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία μεταδεδομένων: 1.1. Τίτλος πόρου (resource title) Πρόκειται για το χαρακτηριστικό, και συχνά μοναδικό, όνομα με το οποίο είναι γνωστός ο πόρος. Το πεδίο τιμών αυτού του στοιχείου μεταδεδομένων είναι ελεύθερο κείμενο.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/ Σύνοψη πόρου (resource abstract) Πρόκειται για σύντομη συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του πόρου. Το πεδίο τιμών αυτού του στοιχείου μεταδεδομένων είναι ελεύθερο κείμενο Τύπος πόρου (resource type) Πρόκειται για τον τύπο πόρου που περιγράφουν τα μεταδεδομένα. Το πεδίο τιμών αυτού του στοιχείου μεταδεδομένων ορίζεται στο μέρος Δ παράγραφος Εντοπιστής πόρου (resource locator) Ο εντοπιστής πόρου ορίζει τον σύνδεσμο (τους συνδέσμους) με τον πόρο ή/και το σύνδεσμο με συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν τον πόρο. Το πεδίο τιμών αυτού του στοιχείου μεταδεδομένων είναι σειρά χαρακτήρων, που κατά κανόνα εκφράζεται ως Ενιαίος Εντοπιστής Πόρου (Uniform Resource Locator, URL) Μοναδικό αναγνωριστικό πόρου (unique resource identifier) Τιμή για τη μονοσήμαντη ταυτοποίηση του πόρου. Το πεδίο τιμών αυτού του στοιχείου μεταδεδομένων είναι υποχρεωτικός κωδικός υπό μορφή σειράς χαρακτήρων, κατά κανόνα οριζόμενος από τον κάτοχο των δεδομένων, και χώρος ονομάτων υπό μορφή σειράς χαρακτήρων που προσδιορίζει μονοσήμαντα το συγκείμενο του κωδικού αναγνώρισης (για παράδειγμα, ο κάτοχος των δεδομένων) Συζευγμένος πόρος (coupled resource) Εάν ο πόρος είναι υπηρεσία χωρικών δεδομένων, αυτό το στοιχείο μεταδεδομένων ταυτοποιεί το στοχευόμενο σύνολο ή στοχευόμενα σύνολα, κατά περίπτωση, των χωρικών δεδομένων της υπηρεσίας, μέσω των αντίστοιχων Ενιαίων Αναγνωριστικών Πόρων (Unique Resource Identifiers, URI). Το πεδίο τιμών αυτού του στοιχείου μεταδεδομένων είναι υποχρεωτικός κωδικός υπό μορφή σειράς χαρακτήρων, κατά κανόνα οριζόμενος από τον κάτοχο των δεδομένων, και χώρος ονομάτων υπό μορφή σειράς χαρακτήρων που προσδιορίζει μονοσήμαντα το συγκείμενο του κωδικού αναγνώρισης (για παράδειγμα, ο κάτοχος των δεδομένων) Γλώσσα πόρου (resource language) Η γλώσσα ή οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται εντός του πόρου. Το πεδίο τιμών αυτού του στοιχείου μεταδεδομένων περιορίζεται στις γλώσσες που ορίζονται στο διεθνές πρότυπο ISO ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.1. Θεματική κατηγορία (topic category) Η θεματική κατηγορία είναι υψηλού επιπέδου σχήμα κατηγοριοποίησης που βοηθά στην ομαδοποίηση και την θεματοκεντρική αναζήτηση διαθέσιμων πόρων χωρικών δεδομένων. Το πεδίο τιμών αυτού του στοιχείου μεταδεδομένων ορίζεται στο μέρος Δ παράγραφος Τύπος υπηρεσίας χωρικών δεδομένων (spatial data service type) Πρόκειται για κατηγοριοποίηση που βοηθά στην αναζήτηση διαθέσιμων υπηρεσιών χωρικών δεδομένων. Κάθε υπηρεσία κατατάσσεται σε μία μόνο κατηγορία. Το πεδίο τιμών αυτού του στοιχείου μεταδεδομένων ορίζεται στο μέρος Δ παράγραφος ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ Εάν ο πόρος είναι υπηρεσία χωρικών δεδομένων, περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία λέξη κλειδί από το μέρος Δ παράγραφος 4. Εάν ο πόρος είναι σύνολο χωρικών δεδομένων ή σειρά συνόλων χωρικών δεδομένων, περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία λέξη κλειδίαπό τον Γενικό Πολύγλωσσο Περιβαλλοντικό Θησαυρό (General Environmental Multi-lingual Thesaurus, GEMET) που να περιγράφει το σχετικό θέμα χωρικών δεδομένων όπως ορίζεται στα παραρτήματα I, II και III της οδηγίας 2007/2/ΕΚ. Για κάθε λέξη κλειδί, πρέπει να παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία μεταδεδομένων:

5 L 326/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τιμή της λέξης κλειδί (keyword value) Η τιμή της λέξης κλειδίείναι συνήθης λέξη, τυποποιημένη λέξη ή φράση που χρησιμοποιείται για να περιγράφει το αντικείμενο. Ενώ η θεματική κατηγορία είναι πολύ χονδροειδής για λεπτομερή αναζήτηση, οι λέξεις κλειδιά βοηθούν στον περιορισμό της αναζήτησης πλήρους κειμένου και καθιστούν δυνατή τη διαρθρωμένη αναζήτηση λέξεων κλειδιών. Το πεδίο τιμών αυτού του στοιχείου μεταδεδομένων είναι ελεύθερο κείμενο Ελεγχόμενο λεξιλόγιο προέλευσης (originating controlled vocabulary) Εάν η τιμή της λέξης κλειδίπροέρχεται από ελεγχόμενο λεξιλόγιο (θησαυρός όρων, Οντολογία), για παράδειγμα από τον GEMET, περιλαμβάνεται μνεία του ελεγχόμενου λεξιλογίου προέλευσης. Στη μνεία περιλαμβάνεται τουλάχιστον ο τίτλος και η ημερομηνία αναφοράς (ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης ή δημιουργίας) του ελεγχόμενου λεξιλογίου προέλευσης. 4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ Η γεωγραφική θέση (τοποθεσία) που απαιτείται κατά το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 2007/2/ΕΚ εκφράζεται με το στοιχείο μεταδεδομένων «περίγραμμα γεωγραφικών συντεταγμένων» Περίγραμμα γεωγραφικών συντεταγμένων (geographic bounding box) Πρόκειται για την έκταση του πόρου στο γεωγραφικό χώρο, που δίδεται ως περιβάλλον κουτί. Το περίγραμμα γεωγραφικών συντεταγμένων εκφράζεται σε δυτικό και ανατολικό γεωγραφικό μήκος και σε βόρειο και νότιο γεωγραφικό πλάτος, σε δεκαδικές μοίρες, με ακρίβεια τουλάχιστον δύο δεκαδικών ψηφίων. 5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Αυτό το στοιχείο μεταδεδομένων καλύπτει την απαίτηση να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την χρονική συνιστώσα των δεδομένων, που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 2007/2/ΕΚ. Πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία μεταδεδομένων που αναφέρονται στα σημεία 5.1 έως 5.4. Το πεδίο τιμών των στοιχείων μεταδεδομένων που αναφέρονται στο σημείο 5.1 έως 5.4 είναι σύνολο ημερομηνιών. Κάθε ημερομηνία εντάσσεται σε σύστημα χρονικής αναφοράς και εκφράζεται σε μορφή συμβατή με αυτό το σύστημα. Το προτιμότερο σύστημα αναφοράς είναι το Γρηγοριανό ημερολόγιο, και οι ημερομηνίες εκφράζονται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO Χρονική έκταση (temporal extent) Η χρονική έκταση ορίζει την χρονική διάρκεια που καλύπτει το περιεχόμενο του πόρου. Αυτή η χρονική διάρκεια είναι δυνατόν να εκφράζεται με οποιοδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους: μεμονωμένη ημερομηνία, χρονικό διάστημα εκφραζόμενο με την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης του, μείγμα μεμονωμένων ημερομηνιών και χρονικών διαστημάτων Ημερομηνία δημοσίευσης (date of publication) Πρόκειται για την ημερομηνία δημοσίευσης του πόρου, εφόσον είναι διαθέσιμη, ή την ημερομηνία που άρχισε να ισχύει. Είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότερες της μιας ημερομηνίες δημοσίευσης Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης (date of last revision) Πρόκειται για την ημερομηνία της τελευταίας αναθεώρησης του πόρου, εφόσον ο πόρος αναθεωρήθηκε. Δεν επιτρέπονται περισσότερες της μιας ημερομηνίες τελευταίας αναθεώρησης Ημερομηνία δημιουργίας (date of creation) Πρόκειται για την ημερομηνία δημιουργίας του πόρου. Δεν επιτρέπονται περισσότερες της μιας ημερομηνίες δημιουργίας. 6. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα και την εγκυρότητα των χωρικών δεδομένων καλύπτονται με τα ακόλουθα στοιχεία μεταδεδομένων:

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/ Καταγωγή (Lineage) Πρόκειται για δήλωση του ιστορικού επεξεργασίας ή/και της συνολικής ποιότητας του συνόλου χωρικών δεδομένων. Κατά περίπτωση, είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται δήλωση του κατά πόσον το σύνολο δεδομένων έχει επικυρωθεί ή είναι διασφαλισμένη η ποιότητά του, κατά πόσον πρόκειται για επίσημη έκδοση (εφόσον υφίστανται πολλές εκδόσεις) και κατά πόσον είναι νομικά έγκυρο. Το πεδίο τιμών αυτού του στοιχείου μεταδεδομένων είναι ελεύθερο κείμενο Χωρική ανάλυση (spatial resolution) Η χωρική ανάλυση αφορά το επίπεδο λεπτομερειών που περιέχει το σύνολο δεδομένων. Εκφράζεται ως σύνολο τιμών, από μηδέν μέχρι πολλές αποστάσεις χωρικής ανάλυσης (κατά κανόνα, για δεδομένα σε μορφή καννάβου (raster) και προϊόντα παραγόμενα από εικόνες) ή ισοδύναμες κλίμακες (κατά κανόνα, για χάρτες ή προϊόντα παραγόμενα από χάρτες). Μια ισοδύναμη κλίμακα εκφράζεται εν γένει με ακέραια τιμή που αντιστοιχεί στον παρονομαστή της κλίμακας. H απόσταση χωρικής ανάλυσης εκφράζεται ως αριθμητική τιμή σε συνδυασμό με μονάδα μήκους. 7. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Οι απαιτήσεις σχετικά με την συμμόρφωση και το βαθμό συμμόρφωσης, που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) και στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, και οι εκτελεστικές διατάξεις, που θεσπίζονται με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, καλύπτονται με τα ακόλουθα στοιχεία μεταδεδομένων: 7.1. Προδιαγραφή (specification) Πρόκειται για μνεία των εκτελεστικών διατάξεων που θεσπίζονται με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ ή άλλης προδιαγραφής την οποία πληροί συγκεκριμένος πόρος. Ο πόρος είναι δυνατόν να πληροί περισσότερες της μιας εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ ή άλλη προδιαγραφή. Η μνεία αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τίτλο και την ημερομηνία αναφοράς (ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης ή δημιουργίας) των εκτελεστικών διατάξεων που θεσπίζονται με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ ή της προδιαγραφής Βαθμός συμμόρφωσης (degree) Πρόκειται για τον βαθμό συμμόρφωσης του πόρου με τις εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ ή άλλη προδιαγραφή. Το πεδίο τιμών αυτού του στοιχείου μεταδεδομένων ορίζεται στο μέρος Δ παράγραφος ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Περιορισμός σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση είναι τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: σύνολο όρων για την πρόσβαση και τη χρήση (8.1), σύνολο περιορισμών σχετικά με την πρόσβαση του κοινού (8.2) Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση Αυτό το στοιχείο μεταδεδομένων ορίζει τους όρους για την πρόσβαση σε σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων και τη χρήση τους και, κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα τέλη, όπως απαιτείται κατά το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο στ) της οδηγίας 2007/2/ΕΚ. Το πεδίο τιμών αυτού του στοιχείου μεταδεδομένων είναι ελεύθερο κείμενο. Στο στοιχείο αυτό πρέπει να αναφέρονται τιμές. Εάν δεν ισχύουν όροι για την πρόσβαση και χρήση του πόρου, δηλώνεται «δεν ισχύουν όροι». Εάν οι όροι δεν είναι γνωστοί, δηλώνεται «άγνωστοι όροι». Εξάλλου, στο στοιχείο αυτό παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τυχόν τέλη που απαιτούνται για την πρόσβαση στον πόρο και τη χρήση του, κατά περίπτωση, ή γίνεται παραπομπή σε Ενιαίο Εντοπιστή Πόρου (Uniform Resource Locator, URL) όπου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα τέλη Περιορισμοίσχετικά με την πρόσβαση του κοινού Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, τα κράτη μέλη επιβάλλουν περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού σε σύνολα χωρικών δεδομένων και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων, στο παρόν στοιχείο μεταδεδομένων παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς και τους λόγους των περιορισμών. Εάν δεν ισχύουν περιορισμοίσχετικά με την πρόσβαση του κοινού, το γεγονός αυτό δηλώνεται στο παρόν στοιχείο μεταδεδομένων. Το πεδίο τιμών αυτού του στοιχείου μεταδεδομένων είναι ελεύθερο κείμενο.

7 L 326/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, παρέχονται τα ακόλουθα δύο στοιχεία μεταδεδομένων: 9.1. Αρμόδιο μέρος (responsible party) Πρόκειται για την περιγραφή του οργανισμού που είναι αρμόδιος για τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη διανομή του πόρου. Στην περιγραφή περιλαμβάνονται: η ονομασία του οργανισμού υπό μορφή ελεύθερου κειμένου, η ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία, υπό μορφή σειράς χαρακτήρων Ρόλος του αρμόδιου μέρους (responsible party role) Προσδιορισμός του ρόλου του αρμόδιου μέρους. Το πεδίο τιμών αυτού του στοιχείου μεταδεδομένων ορίζεται στο μέρος Δ παράγραφος ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία μεταδεδομένων: Αρμόδιος για επικοινωνία σχετικά με τα μεταδεδομένα (metadata point of contact) Περιγραφή του οργανισμού που είναι αρμόδιος για την δημιουργία και την συντήρηση των μεταδεδομένων. Στην περιγραφή αυτή περιλαμβάνονται: η ονομασία του οργανισμού υπό μορφή ελεύθερου κειμένου, η ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία, υπό μορφή σειράς χαρακτήρων Ημερομηνία μεταδεδομένων (metadata date) Η ημερομηνία που προσδιορίζει πότε δημιουργήθηκε ή ενημερώθηκε η εγγραφή των μεταδεδομένων. Η ημερομηνία αυτή εκφράζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO Γλώσσα μεταδεδομένων (metadata language) Η γλώσσα που διατυπώνονται τα στοιχεία μεταδεδομένων. Το πεδίο τιμών αυτού του στοιχείου μεταδεδομένων περιορίζεται στις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και εκφράζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO ΜΕΡΟΣ Γ Υποδείξεις σχετικά με την πολλαπλότητα και τους όρους των στοιχείων μεταδεδομένων Τα μεταδεδομένα που περιγράφουν πόρο περιλαμβάνουν, όταν πρόκειται για σύνολο χωρικών δεδομένων ή για σειρά συνόλων χωρικών δεδομένων, τα στοιχεία μεταδεδομένων ή ομάδες στοιχείων μεταδεδομένων που απαριθμούνται στον πίνακα 1 και, όταν πρόκειται για υπηρεσία συνόλου χωρικών δεδομένων, τα στοιχεία μεταδεδομένων ή τις ομάδες στοιχείων μεταδεδομένων που απαριθμούνται στον πίνακα 2. Για τα εν λόγω στοιχεία μεταδεδομένων ή ομάδες στοιχείων μεταδεδομένων ισχύουν τα προβλεπόμενα για την αναμενόμενη πολλαπλότητα και οι σχετικοί όροι που καθορίζονται στον πίνακα 1 και στον πίνακα 2. Όταν δεν διατυπώνεται όρος για συγκεκριμένο στοιχείο μεταδεδομένων, το στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό.

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/19 Στους πίνακες εμφαίνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: στην πρώτη στήλη γίνεται παραπομπή στην παράγραφο 1 του μέρους Β του παρατήματος όπου ορίζεται το στοιχείο μεταδεδομένων ή η ομάδα στοιχείων μεταδεδομένων στη δεύτερη στήλη περιλαμβάνεται το όνομα του στοιχείου μεταδεδομένων ή της ομάδας στοιχείων μεταδεδομένων στην τρίτη στήλη προσδιορίζεται η πολλαπλότητα του στοιχείου μεταδεδομένων. Για την έκφραση της πολλαπλότητας εφαρμόζεται η σχετική σημειογραφία της Ενοποιημένης Γλώσσας Μοντελοποίησης (Unified Modelling Language, UML) κατά την οποία: 1 σημαίνει ότι το στοιχείο μεταδεδομένων εμφανίζεται μια και μόνο φορά σε σύνολο αποτελεσμάτων, 1..* σημαίνει ότι το στοιχείο μεταδεδομένων εμφανίζεται τουλάχιστον μια φορά σε σύνολο αποτελεσμάτων, 0..1 δηλώνει την υπό προϋποθέσεις εμφάνιση του στοιχείου μεταδεδομένων σε σύνολο αποτελεσμάτων, αλλά μια μόνο φορά, 0..* δηλώνει την υπό προϋποθέσεις εμφάνιση του στοιχείου μεταδεδομένων σε σύνολο αποτελεσμάτων, μια ή περισσότερες φορές, όταν η πολλαπλότητα είναι 0..1 ή 0..*, εξαρτάται από τον όρο κατά πόσον τα στοιχεία μεταδεδομένων είναι υποχρεωτικά, στην τέταρτη στήλη περιλαμβάνεται ο όρος υπό τον οποίο η πολλαπλότητα του στοιχείου δεν ισχύει για όλους τους τύπους πόρων. Στις λοιπές περιπτώσεις είναι υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία. Πίνακας 1 Μεταδεδομένα για σύνολα χωρικών δεδομένων και σειρές συνόλων χωρικών δεδομένων Παραπομπή Στοιχεία μεταδεδομένων Πολλαπλότητα 1.1 Τίτλος πόρου Σύνοψη πόρου Τύπος πόρου Εντοπιστής πόρου 0..* Υποχρεωτικά εάν υπάρχει URL όπου παρέχονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πόρο ή/και υπηρεσίες σχετικά με την πρόσβαση. 1.5 Μοναδικό αναγνωριστικό 1..* πόρου 1.7 Γλώσσα πόρου 0..* Υποχρεωτικά εάν ο πόρος περιλαμβάνει πληροφορίες υπό μορφή κειμένου. 2.1 Θεματική κατηγορία 1..* 3 Λέξη κλειδί 1..* 4.1 Περίγραμμα γεωγραφικών 1..* συντεταγμένων 5 Χρονική αναφορά 1..* 6.1 Καταγωγή Χωρική ανάλυση 0..* Υποχρεωτικά για σύνολα δεδομένων και σειρές συνόλων δεδομένων εφόσον μπορείνα καθοριστείισοδύναμη κλίμακα ή απόσταση χωρικής ανάλυσης. 7 Συμμόρφωση 1..* 8.1 Όροι για την πρόσβαση και τη 1..* χρήση 8.2 Περιορισμοίσχετικά με την 1..* πρόσβαση του κοινού 9 Αρμόδιο μέρος 1..* 10.1 Αρμόδιος για επικοινωνία σχετικά 1..* με τα μεταδεδομένα 10.2 Ημερομηνία μεταδεδομένων Γλώσσα μεταδεδομένων 1 Όρος

9 L 326/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πίνακας 2 Μεταδεδομένα για υπηρεσίες χωρικών δεδομένων Παραπομπή Στοιχεία μεταδεδομένων Πολλαπλότητα Όρος 1.1 Τίτλος πόρου Σύνοψη πόρου Τύπος πόρου Εντοπιστής πόρου 0..* Υποχρεωτικά εάν είναι διαθέσιμη η σύνδεση με την υπηρεσία. 1.6 Συζευγμένος πόρος 0..* Υποχρεωτικά εάν είναι διαθέσιμη σύνδεση με σύνολα δεδομένων στα οποία λειτουργεί η υπηρεσία. 2.2 Τύπος υπηρεσίας χωρικών δεδομένων 1 3 Λέξη κλειδί 1..* 4.1 Περίγραμμα γεωγραφικών συντεταγμένων 0 * Υποχρεωτικά για υπηρεσίες με σαφή γεωγραφική έκταση. 5 Χρονική αναφορά 1..* 6.2 Χωρική ανάλυση 0..* Υποχρεωτικά όταν υφίσταται περιορισμός για τη χωρική ανάλυση αυτής της υπηρεσίας. 7 Συμμόρφωση 1..* 8.1 Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση 8.2 Περιορισμοίσχετικά με την πρόσβαση του κοινού 1..* 1..* 9 Αρμόδιο μέρος 1..* 10.1 Αρμόδιος για επικοινωνία σχετικά με τα μεταδεδομένα 1..* 10.2 Ημερομηνία μεταδεδομένων Γλώσσα μεταδεδομένων 1 ΜΕΡΟΣ Δ Πεδία τιμών Εφόσον τα πεδία τιμών κατονομάζονται στην περιγραφή των στοιχείων μεταδεδομένων στο μέρος Β χρησιμοποιούνται όπως περιγράφονται στο μέρη Δ παράγραφοι 1 έως 6, με την πολλαπλότητα που καθορίζεται στο μέρος Γ πίνακες 1 και 2. Κάθε τιμή σε συγκεκριμένο πεδίο ορίζεται από: αριθμητικό αναγνωριστικό, περιγραφικό όνομα σε φυσική γλώσσα που είναι δυνατόν να μεταφραστεί στις διάφορες κοινοτικές γλώσσες, ονομασία σε μη φυσική γλώσσα για χρήση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (η τιμή που εκφράζεται μεταξύ παρενθέσεων), προαιρετικώς, περιγραφή ή ορισμό. 1. ΤΥΠΟΣ ΠΟΡΟΥ 1.1. Σειρά συνόλων χωρικών δεδομένων (series) Σύνολο χωρικών δεδομένων (dataset) 1.3. Υπηρεσίες χωρικών δεδομένων (services)

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/21 2. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO Γεωργία (farming) Εκτροφή ζώων ή/και καλλιέργεια φυτών. Σε αυτή την κατηγορία υπάγεται το ακόλουθο θέμα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 9 «Γεωργικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας» Βιόκοσμος (biota) Χλωρίδα ή/και πανίδα σε φυσικό περιβάλλον. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 17 «Βιογεωγραφικές περιοχές», παράρτημα ΙΙΙ σημείο 18 «Ενδιαιτήματα και βιότοποι», παράρτημα ΙΙΙ σημείο 19 «Κατανομή ειδών» Όρια (boundaries) Νομικώς κατοχυρωμένα γεωγραφικά όρια. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα Ι σημείο 4«Διοικητικές ενότητες», παράρτημα ΙΙΙ σημείο 1«Στατιστικές μονάδες» Κλιματολογία/Μετεωρολογία/Ατμόσφαιρα (climatologymeteorologyatmosphere) Ατμοσφαιρικές διεργασίες και φαινόμενα. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 13 «Ατμοσφαιρικές συνθήκες», παράρτημα ΙΙΙ σημείο 14 «Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά» Οικονομία (economy) Οικονομικές δραστηριότητες, συνθήκες και απασχόληση. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 20 «Ενεργειακοίπόροι», παράρτημα ΙΙΙ σημείο 21 «Ορυκτοίπόροι» Υψομετρία (elevation) Ύψος πάνω ή βάθος κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Σε αυτή την κατηγορία υπάγεται το ακόλουθο θέμα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙ σημείο 1 «Υψομετρία» Περιβάλλον (environment) Περιβαλλοντικοίπόροι, προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος. Σε αυτή την κατηγορία υπάγεται το ακόλουθο θέμα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα Ι σημείο 9 «Προστατευόμενες τοποθεσίες» Γεωεπιστημονικές πληροφορίες (geoscientificinformation) Πληροφορίες που αφορούν τις γεωεπιστήμες. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 3«Έδαφος», παράρτημα ΙΙ σημείο 4«Γεωλογία», παράρτημα ΙΙΙ σημείο 12 «Ζώνες φυσικών κινδύνων» Υγεία (health) Υγεία, υγειονομικές υπηρεσίες, ανθρωποοικολογία και ανθρώπινη ασφάλεια. Σε αυτή την κατηγορία υπάγεται το ακόλουθο θέμα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 5 «Ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια» Ορθοεικόνες/Βασικοίχάρτες/Κάλυψη γης (imagerybasemapsearthcover) Βασικοίχάρτες.

11 L 326/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙ σημείο 3«Ορθοεικόνες», παράρτημα ΙΙ σημείο 2«Κάλυψη γης» Στρατιωτικές πληροφορίες (intelligencemilitary) Στρατιωτικές βάσεις, δομές, δραστηριότητες. Σε αυτή την κατηγορία δεν υπάγεται κανένα συγκεκριμένο θέμα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ εσωτερικά ύδατα (inlandwaters) Χαρακτηριστικά εσωτερικώνυδάτων, συστήματα απορροής και ιδιότητές τους. Σε αυτή την κατηγορία υπάγεται το ακόλουθο θέμα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα Ι σημείο 8 «Υδρογραφία» Γεωγραφική θέση (location) Πληροφορίες και υπηρεσίες που αφορούν εντοπισμό γεωγραφικής θέσης. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα Ι σημείο 3«Τοπωνύμια», παράρτημα Ι σημείο 5«Διευθύνσεις» Θάλασσες (oceans) Χαρακτηριστικά και ιδιότητες θαλάσσιων υδάτων (πλην των εσωτερικών υδάτων). Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 16 «Θαλάσσιες περιοχές», παράρτημα ΙΙΙ σημείο 15 «Ωκεανογραφικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά» Χωροταξία/κτηματολόγιο (planningcadastre) Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για κατάλληλα μέτρα σχετικά με μελλοντικές χρήσεις γης. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα Ι σημείο 6«Γεωτεμάχια κτηματολογίου», παράρτημα ΙΙΙ σημείο 4«Χρήσεις γης», παράρτημα ΙΙΙ σημείο 11 «Ζώνες διαχείρισης/περιορισμού/ρύθμισης και μονάδες αναφοράς» Κοινωνία (society) Κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται το ακόλουθο θέμα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 10 «Κατανομή πληθυσμού δημογραφία» Κατασκευές (structure) Ανθρωπογενείς κατασκευές. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2«Κτίρια», παράρτημα ΙΙΙ σημείο 8«Εγκαταστάσεις παραγωγής και βιομηχανικές εγκαταστάσεις», παράρτημα ΙΙΙ σημείο 7«Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος» Μεταφορές (transportation) Μέσα και τρόποι μεταφοράς προσώπων ή/και αγαθών. Σε αυτή την κατηγορία υπάγεται το ακόλουθο θέμα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα Ι σημείο 7 «Δίκτυα μεταφορών» Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας/επικοινωνία (utilitiescommunication) Συστήματα ενέργειας, υδάτων και αποβλήτων, υποδομές και υπηρεσίες επικοινωνιών. Σε αυτή την κατηγορία υπάγεται το ακόλουθο θέμα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 6 «Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και κρατικές υπηρεσίες».

12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/23 3. ΤΥΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3.1. Υπηρεσία εξεύρεσης/αναζήτησης (discovery) Υπηρεσίες που καθιστούν δυνατή την αναζήτηση συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων βάσει του περιεχομένου των αντίστοιχων μεταδεδομένων και την οπτική παρουσίαση του περιεχομένου των μεταδεδομένων Υπηρεσία απεικόνισης (view) Υπηρεσία που καθιστά δυνατή, τουλάχιστον, την οπτική παρουσίαση, την πλοήγηση, τη μεγέθυνση/σμίκρυνση, τη μετακίνηση του κέντρου (pan) ή την υπέρθεση (overlay) απεικονίσιμων συνόλων χωρικών δεδομένων και την οπτική απεικόνιση των πληροφοριών υπομνήματος και οποιουδήποτε σχετικού περιεχομένου μεταδεδομένων Υπηρεσία τηλεφόρτωσης από την υποδομή (download) Υπηρεσία που καθιστά δυνατή την τηλεφόρτωση από την υποδομή αντιγράφων συνόλων χωρικών δεδομένων ή μερών τους και, εφόσον είναι εφικτό, την άμεση πρόσβαση σε αυτά Υπηρεσία μετασχηματισμού (transformation) Υπηρεσία που καθιστά δυνατό τον μετασχηματισμό των συνόλων χωρικών δεδομένων με στόχο την επίτευξη διαλειτουργικότητας Υπηρεσία επίκλησης χωρικών δεδομένων (invoke) Υπηρεσία που καθιστά δυνατό να ορίζονται τα εισαγόμενα και εξαγόμενα δεδομένα που αναμένονται από την υπηρεσία χωρικών δεδομένων, καθώς και ροή εργασιών ή αλυσίδα υπηρεσιών που συνδυάζουν πολλαπλές υπηρεσίες. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα να ορίζεται εξωτερική διεπαφή διαδικτυακής υπηρεσίας για τη ροή εργασιών ή την αλυσίδα υπηρεσιών Άλλες υπηρεσίες (other) 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οι λέξεις κλειδιά βασίζονται στην ταξινόμηση των γεωγραφικών υπηρεσιών κατά το πρότυπο EN ISO Πρόκειται για συστηματική ταξινόμηση σε κατηγορίες, των οποίων οι υποκατηγορίες καθορίζουν το πεδίο τιμών για την κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών χωρικών δεδομένων. 100 Γεωγραφικές υπηρεσίες διαδραστικής χρήσης (humaninteractionservice) Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποκατηγορίες: 101. Απεικονιστής καταλόγου (humancatalogueviewer) Υπηρεσία πελάτη που παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας με κατάλογο, για τον εντοπισμό, τη φυλλομέτρηση και τη διαχείριση μεταδεδομένων που αφορούν γεωγραφικά δεδομένα ή γεωγραφικές υπηρεσίες Γεωγραφικός απεικονιστής (humangeographicviewer) Υπηρεσία πελάτη που επιτρέπει στον χρήστη την απεικόνιση μιας ή πολλών ομάδων στοιχείων ή δεδομένων καννάβου (coverages) Απεικονιστής γεωγραφικού λογιστικού φύλλου (humangeographicspreadsheetviewer) Υπηρεσία πελάτη που επιτρέπει στον χρήστη τη διάδραση με πολλαπλά αντικείμενα δεδομένων και να ζητά υπολογισμούς παρόμοιους με τους υπολογισμούς αριθμητικού λογιστικού φύλλου, αλλά βασισμένους σε γεωγραφικά δεδομένα Υπηρεσία επεξεργαστή (humanserviceeditor) Υπηρεσία πελάτη που επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίζει τις υπηρεσίες γεωγραφικής επεξεργασίας Επεξεργαστής για τον ορισμό αλυσίδας (humanchaindefinitioneditor) Παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα διάδρασης με υπηρεσία ορισμού της αλυσίδας.

13 L 326/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαχειριστής ροής εργασιών (humanworkflowenactmentmanager) Παρέχει στον χρήστη δυνατότητα διάδρασης με την υπηρεσία ενεργοποίησης της ροής εργασιών Επεξεργαστής γεωγραφικών στοιχείων (humangeographicfeatureeditor) Γεωγραφικός απεικονιστής που επιτρέπει στον χρήστη τη διάδραση με δεδομένα (γεωγραφικών) στοιχείων Επεξεργαστής γεωγραφικών συμβόλων (humangeographicsymboleditor) Υπηρεσία πελάτη που επιτρέπει στον χρήστη να επιλέγει και να διαχειρίζεται βιβλιοθήκες συμβόλων Επεξεργαστής γενίκευσης στοιχείων (humanfeaturegeneralizationeditor) Υπηρεσία πελάτη που επιτρέπει στον χρήστη να τροποποιεί τη χαρτογραφική παράσταση στοιχείου ή ομάδας στοιχείων με απλούστευση της απεικόνισής του, διατηρώντας ωστόσο τα εξέχοντα χαρακτηριστικά της το χωρικό ισοδύναμο της απλούστευσης Απεικονιστής δομής γεωγραφικών δεδομένων (humangeographicdatastructureviewer) Υπηρεσία πελάτη που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο μέρος του συνόλου δεδομένων όπου εμφαίνεται η εσωτερική δομή τους. 200 Υπηρεσίες διαχείρισης γεωγραφικών μοντέλων/πληροφοριών (infomanagementservice) Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποκατηγορίες: 201. Υπηρεσία πρόσβασης σε οντότητες (infofeatureaccessservice) Υπηρεσία που παρέχει σε πελάτη πρόσβαση και δυνατότητα διαχείρισης σε αποθήκη με γεωγραφικά στοιχεία 202. Υπηρεσία πρόσβασης σε χάρτες (infomapaccessservice) Υπηρεσία που παρέχει σε πελάτη πρόσβαση σε γεωγραφικές απεικονίσεις, δηλαδή εικόνες γεωγραφικών δεδομένων Υπηρεσία πρόσβασης σε δεδομένα καννάβου (infocoverageaccessservice) Υπηρεσία που παρέχει σε πελάτη πρόσβαση σε αποθήκη αρχείων χωρικών δεδομένων (coverages) και δυνατότητα διαχείρισής της Υπηρεσία περιγραφής αισθητήρα (infosensordescriptionservice) Υπηρεσία που παρέχει την περιγραφή του αισθητήρα των δεδομένων καννάβου. Η περιγραφή περιλαμβάνει τη γεωγραφική θέση και τον προσανατολισμό του αισθητήρα, καθώς και τα γεωμετρικά, δυναμικά και ραδιομετρικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα, με σκοπό την επεξεργασία των χωρικών δεδομένων Υπηρεσία πρόσβασης σε προϊόντα (infoproductaccessservice) Υπηρεσία που παρέχει πρόσβαση σε αποθήκη γεωγραφικών προϊόντων και δυνατότητα διαχείρισής της Υπηρεσία τύπων γεωγραφικών στοιχείων (infofeaturetypeservice) Υπηρεσία που παρέχει σε πελάτη πρόσβαση σε αποθήκη ορισμού τύπων γεωγραφικών στοιχείων και δυνατότητα διαχείρισής της Υπηρεσία καταλόγου (infocatalogueservice) Υπηρεσία που παρέχει δυνατότητα αναζήτησης σε αποθήκη μεταδεδομένων καθώς και διαχείρισής της.

14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/ Υπηρεσία μητρώου (inforegistryservice) Υπηρεσία που παρέχει πρόσβαση σε αποθήκη μεταδεδομένων που αφορά τύπους Υπηρεσία λεξικού (infogazetteerservice) Υπηρεσία που παρέχει πρόσβαση σε κατάλογο περιπτώσεων εμφάνισης μιας ή πολλών κατηγοριών πραγματικών φαινομένων, με κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη θέση που συνέβησαν Υπηρεσία παραγγελιών (infoorderhandlingservice) Υπηρεσία που παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να παραγγέλνει προϊόντα από πάροχο Υπηρεσία διαχείρισης πάγιων εντολών (infostandingorderservice) Υπηρεσία παραγγελιών που παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να ζητεί την παράδοση προϊόντος σχετικά με γεωγραφική περιοχή μόλις αυτό γίνει διαθέσιμο. 300 Υπηρεσίες διαχείρισης ροής επιμέρους εργασιών/καθηκόντων γεωγραφικής επεξεργασίας (taskmanagementservice) Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποκατηγορίες: 301. Υπηρεσία ορισμού αλυσίδας (chaindefinitionservice) Υπηρεσία με την οποία ορίζεται αλυσίδα εργασιών και καθίσταται δυνατή η εκτέλεσή της από την υπηρεσία ενεργοποίησης της ροής εργασιών (302) Υπηρεσία ενεργοποίησης ροής εργασιών (workflowenactmentservice) Η υπηρεσία ενεργοποίησης ροής εργασιών ερμηνεύει την αλυσίδα και ρυθμίζει την συγκεκριμενοποίηση των υπηρεσιών και την αλληλουχία των ενεργειών Υπηρεσία συνδρομών (subscriptionservice) Υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες να καταχωρίζονται για να ενημερώνονται σχετικά με συμβάντα. 400 Υπηρεσίες γεωγραφικής επεξεργασίας χωρικές (spatialprocessingservice) Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποκατηγορίες: 401. Υπηρεσία μετατροπής συντεταγμένων (spatialcoordinateconversionservice) Υπηρεσία για την μετατροπή των συντεταγμένων από ένα σύστημα σε άλλο με το ίδιο γεωδαιτικό datum Υπηρεσία μετασχηματισμού συντεταγμένων (spatialcoordinatetransformationservice) Υπηρεσία για τον μετασχηματισμό συντεταγμένων από ένα σύστημα αναφοράς σε άλλο που βασίζεται σε διαφορετικό γεωδαιτικό datum Υπηρεσία μετατροπής δεδομένων καννάβου/διανυσματικών δεδομένων (spatialcoveragevectorconversionservice) Υπηρεσία για τη μετατροπή της χωρικής απεικόνισης δεδομένων από σχήμα δεδομένων καννάβου στο διανυσματικό σχήμα, ή αντιστρόφως.

15 L 326/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπηρεσία μετατροπής συντεταγμένων εικόνας (spatialimagecoordinateconversionservice) Υπηρεσία για τον μετασχηματισμό ή την μετατροπή συντεταγμένων εικόνας σε άλλο σύστημα αναφοράς συντεταγμένων Υπηρεσία αναγωγής (spatialrectificationservice) Υπηρεσία για το μετασχηματισμό εικόνας σε ορθή παράλληλη προβολή και, κατά συνέπεια, σε ενιαία κλίμακα Υπηρεσία ορθοαναγωγής (spatialorthorectificationservice) Υπηρεσία αναγωγής που αφαιρεί την κλίση (tilt) και την μετατόπιση της εικόνας που οφείλονται σε υψομετρικές διαφορές του αναγλύφου Υπηρεσία προσαρμογής γεωμετρικού μοντέλου αισθητήρα (spatialsensorgeometrymodeladjustmentservice) Υπηρεσία που προσαρμόζει τα γεωμετρικά μοντέλα αισθητήρων για να βελτιωθεί η ταύτιση της εικόνας με άλλες εικόνες ή/και με γνωστά σημεία αναφοράς στο έδαφος Υπηρεσία μετατροπής γεωμετρικού μοντέλου εικόνας (spatialimagegeometrymodelconversionservice) Υπηρεσία που μετατρέπει το γεωμετρικό μοντέλο αισθητήρα σε διαφορετικό αλλά ισοδύναμο γεωμετρικό μοντέλο αισθητήρα Υπηρεσία άντλησης υποσυνόλου χωρικών δεδομένων (spatialsubsettingservice) Υπηρεσία για την άντληση δεδομένων από εισηγμένα δεδομένα μιας συνεχούς περιοχής, με βάση είτε τη γεωγραφική θέση είτε συντεταγμένες καννάβου Υπηρεσία χωρικής δειγματοληψίας (spatialsamplingservice) Υπηρεσία για την άντληση δεδομένων από εισηγμένα δεδομένα, χρησιμοποιώντας ενιαίο σχήμα δειγματοληψίας, με βάση είτε τη γεωγραφική θέση είτε συντεταγμένες καννάβου Υπηρεσία αλλαγής της παράθεσης δεδομένων (spatialtilingchangeservice) Υπηρεσία που αλλάζει την παράθεση (tiling) γεωγραφικών δεδομένων Υπηρεσία μέτρησης διαστάσεων (spatialdimensionmeasurementservice) Υπηρεσία για τον υπολογισμό των διαστάσεων αντικειμένων που απεικονίζονται σε εικόνα ή σε άλλα γεωδεδομένα Υπηρεσία χειρισμού γεωγραφικών στοιχείων (spatialfeaturemanipulationservice) Ένταξη ενός στοιχείου σε άλλο, σε εικόνα ή άλλο σύνολο δεδομένων ή σύνολο συντεταγμένων διόρθωση των σχετικών μετατοπίσεων, των διαφορών λόγω στροφής, των διαφορών λόγω κλίμακας και των διαφορών λόγω προοπτικής. Επαλήθευση ότι όλες οι οντότητες της ομάδας στοιχείων τηρούν τους τοπολογικούς κανόνες που ισχύουν για την ομάδα στοιχείων και εντοπισμός ή/και διόρθωση τυχόν διαπιστούμενων ασυμφωνιών με τους τοπολογικούς κανόνες Υπηρεσία αντιστοίχισης οντοτήτων (spatialfeaturematchingservice) Υπηρεσία που καθορίζει ποιά γεωγραφικά στοιχεία ή μέρη στοιχείων, από πολλαπλές πηγές δεδομένων, αντιπροσωπεύουν το ίδιο πραγματικό αντικείμενο π.χ. αντιστοίχιση κατά μήκος ορίων φύλλου χάρτη και μικρού βαθμού συγκερασμός.

16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/ Υπηρεσία χωρικής γενίκευσης (spatialfeaturegeneralizationservice) Υπηρεσία η οποία μειώνει τον βαθμό χωρικής λεπτομέρειας μιας ομάδας στοιχείων, για αποτελεσματικότερηαπεικόνιση της κατάστασης, εξουδετερώνοντας όμως τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα ελάττωσης των δεδομένων Υπηρεσία καθορισμού πορείας (spatialroutedeterminationservice) Υπηρεσία για τον καθορισμό της βέλτιστης διαδρομής μεταξύ δύο καθορισμένων σημείων, με βάση εισαγόμενες παραμέτρους και ιδιότητες που περιέχει η ομάδα στοιχείων οντοτήτων Υπηρεσία εντοπισμού θέσης (spatialpositioningservice) Υπηρεσία η οποία παρέχεται από συσκευή εντοπισμού θέσης για τη χρήση, τη λήψη και τη μονοσήμαντη ερμηνεία πληροφοριών σχετικά με τη θέση, και η οποία καθορίζει κατά πόσον τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις χρήσης Υπηρεσία ανάλυσης χωρικής γειτνίασης (spatialproximityanalysisservice) Υπηρεσία η οποία, για δεδομένη θέση ή γεωγραφικό στοιχείο, ανευρίσκει όλα τα αντικείμενα με δεδομένο σύνολο ιδιοτήτων τα οποία βρίσκονται εντός καθοριζόμενης από το χρήστη απόστασης από τη δεδομένη θέση ή γεωγραφικό στοιχείο. 500 Υπηρεσίες γεωγραφικής επεξεργασίας θεματικές (thematicprocessingservice) Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποκατηγορίες: 501. Υπηρεσία υπολογισμού γεωπαραμέτρων (thematicgoparametercalculationservice) Υπηρεσία για την παραγωγή εφαρμογοστρεφών ποσοτικών αποτελεσμάτων που δεν είναι διαθέσιμα από τα ανεπεξέργαστα δεδομένα Υπηρεσία θεματικής κατηγοριοποίησης (thematicclassificationservice) Υπηρεσία για την κατηγοριοποίηση περιοχών γεωγραφικών δεδομένων με βάση θεματικές ιδιότητες Υπηρεσία θεματικής γενίκευσης (thematicfeaturegeneralizationservice) Υπηρεσία που γενικεύει τύπους στοιχείων σε ομάδα στοιχείων, για αποτελεσματικότερη απεικόνιση της κατάστασης, και εξουδετερώνοντας τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα ελάττωσης των δεδομένων Υπηρεσία άντλησης υποσυνόλου θεματικών δεδομένων (thematicsubsettingservice) Υπηρεσία η οποία, με βάση συγκεκριμένες τιμές παραμέτρων, αντλείδεδομένα από εισηγμένα δεδομένα Υπηρεσία χωρικής καταμέτρησης (thematicspatialcountingservice) Υπηρεσία καταμέτρησης γεωγραφικών στοιχείων Υπηρεσία ανίχνευσης αλλαγών (thematicchangedetectionservice) Υπηρεσία εύρευσης διαφορών μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων που περιγράφουν την ίδια γεωγραφική περιοχή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές Υπηρεσίες άντλησης γεωγραφικών πληροφοριών (thematicgeographicinformationextractionservice) Υπηρεσίες που υποστηρίζουν την άντληση πληροφοριών για τα στοιχεία και την τοπογραφία οι οποίες προέρχονται από εικόνες τηλεπισκόπησης και σαρωμένες εικόνες.

17 L 326/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπηρεσία θεματικής επεξεργασίας εικόνων (thematicimageprocessingservice) Υπηρεσία για την τροποποίηση των τιμών των θεματικών χαρακτηριστικών εικόνας, με τη χρήση μαθηματικής συνάρτησης Υπηρεσία μείωσης της ανάλυσης (thematicreducedresolutiongenerationservice) Υπηρεσία που μειώνει την ανάλυση εικόνας Υπηρεσίες χειρισμού εικόνων (thematicimagemanipulationservice) Υπηρεσίες για τον χειρισμό τιμών δεδομένων σε εικόνες: αλλαγή των τιμών χρωμάτων και χρωματικής αντίθεσης (κοντράστ), εφαρμογή διαφόρων φίλτρων, χειρισμό της ανάλυσης εικόνας, αφαίρεση θορύβου, απάλειψη «ραβδώσεων», συστηματικές-ραδιομετρικές διορθώσεις, εξασθένηση λόγω ατμοσφαιρικών συνθηκών, αλλαγές του φωτισμού σκηνικού, κ.λπ Υπηρεσίες φωτοερμηνείας (thematicimageunderstandingservice) Υπηρεσίες που παρέχουν αυτομάτως ανίχνευση των αλλαγών εικόνας, διάκριση των διαφορών μεταξύ καταχωρισμένων εικόνων, ανάλυση και οπτική παρουσίαση της σπουδαιότητας των διαφορών των εικόνων, καθώς και διάκριση βάσει περιοχής ή μοντέλου Υπηρεσίες σύνθεσης εικόνων (thematicimagesynthesisservice) Υπηρεσίες για τη δημιουργία ή τον μετασχηματισμό εικόνων, που χρησιμοποιούν υπολογιστικά χωρικά μοντέλα, προοπτικούς μετασχηματισμούς και χειρισμούς των χαρακτηριστικών εικόνας για τη βελτίωση της ορατότητας, για ενίσχυση της ανάλυσης ή/ και την μείωση των συνεπειών νεφοκάλυψης ή καταχνιάς Πολυζωνικός χειρισμός εικόνων (thematicmultibandimagemanipulationservice) Υπηρεσίες τροποποίησης εικόνας με αξιοποίηση των πολλών φασματικών περιοχών της εικόνας Υπηρεσία ανίχνευσης αντικειμένων (thematicobjectdetectionservice) Υπηρεσία για την ανίχνευση πραγματικών αντικειμένων σε εικόνα Υπηρεσία γραμματοσυντακτικής σάρωσης (thematicgeoparsingservice) Υπηρεσία για την γραμματοσυντακτική σάρωση κειμένων με σκοπό την αναζήτηση αναφορών γεωγραφικών θέσεων (geoparsing) όπως για παράδειγμα τοπωνύμια, διευθύνσεις, ταχυδρομικοίκωδικοί, κ.λπ. κατά την προετοιμασία για τη μετάβαση σε υπηρεσία γεωκωδικοποίησης Υπηρεσία γεωκωδικοποίησης (thematicgeocodingservice) Υπηρεσία για την προσθήκη γεωγραφικών συντεταγμένων (ή άλλης χωρικής αναφοράς) σε γεωγραφικές θέσεις που περιέχονται σε κείμενα. 600 Υπηρεσίες γεωγραφικής επεξεργασίας χρονικές (temporalprocessingservice) Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποκατηγορίες: 601. Υπηρεσία μετασχηματισμού συστήματος χρονικής αναφοράς (temporalreferencesystemtransformationservice) Υπηρεσία για την τροποποίηση των τιμών χρονικού προσδιορισμού από ένα σύστημα χρονικής αναφοράς σε διαφορετικό Υπηρεσία άντλησης υποσυνόλου δεδομένων με βάση χρονικές παραμέτρους (temporalsubsettingservice) Υπηρεσία άντλησης στοιχείων από εισηγμένα δεδομένα, σε ορισμένη χρονική περίοδο καθοριζόμενη από αρχική και τελική χρονική στιγμή.

18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/ Υπηρεσία δειγματοληψίας με βάση χρονικό προσδιορισμό (temporalsamplingservice) Υπηρεσία για την άντληση δεδομένων από εισηγμένα δεδομένα, χρησιμοποιώντας ενιαίο σχήμα δειγματοληψίας βασιζόμενο σε χρονικό προσδιορισμό Υπηρεσία ανάλυσης χρονικής γειτνίασης (temporalproximityanalysisservice) Υπηρεσία η οποία, για δεδομένο χρονικό διάστημα ή συμβάν, ανευρίσκει όλα τα αντικείμενα με δεδομένο σύνολο ιδιοτήτων τα οποία βρίσκονται εντός καθοριζόμενου από το χρήστη χρονικού διαστήματος από το δεδομένο χρονικό διάστημα ή συμβάν. 700 Υπηρεσίες γεωγραφικής επεξεργασίας μεταδεδoμένα (metadataprocessingservice) Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποκατηγορίες: 701. Υπηρεσία στατιστικών υπολογισμών (metadatastatisticalcalculationservice) Υπηρεσία για τον υπολογισμό στατιστικών στοιχείων του συνόλου δεδομένων Υπηρεσίες γεωγραφικού σχολιασμού (metadatageographicannotationservice) Υπηρεσίες για την προσθήκη συμπληρωματικών πληροφοριών σε εικόνα ή στοιχείο περιλαμβανόμενη σε ομάδα στοιχείων. 800 Υπηρεσίες γεωγραφικής επικοινωνίας (comservice) Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποκατηγορίες: 801. Υπηρεσία κωδικοποίησης (comencodingservice) Υπηρεσία που εξασφαλίζει την εφαρμογή κανόνα κωδικοποίησης και παρέχει την διεπαφή για κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση Υπηρεσία μεταφοράς (comtransferservice) Υπηρεσία που εξασφαλίζει την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων πρωτοκόλλων μεταφοράς, η οποία επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ κατανεμημένων πληροφορικών συστημάτων, μέσω απογραμμικών (off-line) ή επιγραμμικών (on-line) μέσων επικοινωνίας Υπηρεσία συμπίεσης γεωγραφικών δεδομένων (comgeographiccompressionservice) Υπηρεσία που μετατρέπει τα χωρικά μέρη μιας ομάδας στοιχείων σε συμπιεσμένη μορφή ή τα αποσυμπιέζει Υπηρεσία μετατροπής μορφοτύπου γεωγραφικών δεδομένων (comgeographicformatconversionservice) Υπηρεσία για τη μετατροπή από ένα μορφότυπο γεωγραφικών δεδομένων σε άλλο Υπηρεσία μηνυμάτων (commessagingservice) Υπηρεσία που επιτρέπει ταυτοχρόνως σε πολλούς χρήστες να βλέπουν, να σχολιάζουν και να ζητούν την τροποποίηση ομάδων στοιχείων Διαχείριση απομακρυσμένων και εκτελέσιμων αρχείων (comremotefileandexecutablemanagement) Υπηρεσία που παρέχει πρόσβαση σε δευτερεύουσες (απομακρυσμένες) αποθήκες γεωγραφικών στοιχείων σαν αυτές να ήταν τοπικά διαθέσιμες στον πελάτη. 5. ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5.1. Σύμμορφος (conformant) Ο πόρος συμμορφώνεται πλήρως με την παρατιθέμενη προδιαγραφή.

19 L 326/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δεν είναι σύμμορφος (notconformant) Ο πόρος δεν συμμορφώνεται με την παρατιθέμενη προδιαγραφή Δεν αξιολογήθηκε (notevaluated) Δεν αξιολογήθηκε η συμμόρφωση. 6. ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 6.1. Πάροχος πόρου (resourceprovider) Το μέρος που παρέχει τον πόρο Υπόλογος (custodian) Το μέρος που αποδέχεται να είναι υπόλογος και υπεύθυνος για τα δεδομένα και εξασφαλίζει την ενδεδειγμένη φροντίδα και συντήρηση του πόρου Κάτοχος (owner) Ο κάτοχος του πόρου Χρήστης (user) Το μέρος που χρησιμοποιείτον πόρο Διανομέας (distributor) Το μέρος που διανέμει τον πόρο Δημιουργός (originator) Το μέρος που έχει δημιουργήσει τον πόρο Αρμόδιος για επικοινωνία (pointofcontact) Το μέρος που είναι αρμόδιο για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον πόρο ή για την απόκτησή του Πρωτεύων διερευνητής (principalinvestigator) Το μέρος που είναι κυρίως αρμόδιο για την συλλογή των πληροφοριών και για την διενέργεια της έρευνας Επεξεργαστής (processor) Το μέρος που έχει επεξεργαστείδεδομένα κατά τρόπο που τροποποίησε τον πόρο Εκδότης (publisher) Το μέρος που δημοσιοποίησε τον πόρο Συντάκτης (author) Το μέρος που έχει συντάξει τον πόρο.

Παρακάτω, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία σωστών αρχείων μεταδεδομένων (XML) χρησιμοποιώντας τις δύο αυτές εφαρμογές.

Παρακάτω, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία σωστών αρχείων μεταδεδομένων (XML) χρησιμοποιώντας τις δύο αυτές εφαρμογές. Οδηγός χρήσης της εφαρμογής INSPIRE Metadata Editor και INSPIRE Metadata Validator για την δημιουργία, διόρθωση και έλεγχο εγκυρότητας των μεταδεδομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010),

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D032552/01 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D032552/01 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2014 (OR. en) 12141/14 ADD 1 ENV 689 STATIS 80 RECH 333 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα Μέρος Β - Ανάλυση Θεόδωρος Βάκκας, MSc Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, GET Ltd Άγγελος Τζώτσος, Υπ. Δρ. ΕΜΠ, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Δημιουργία Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Σαραφίδης Δημήτριος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός sarafid@topo.auth.gr WikiMapia.org Google Maps / Google Earth Bing Maps / Virtual Earth ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ openstreetma

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 4 ο σεμινάριο 2 Ιουνίου 2015 Ύλη Γνωριμία με τα GIS μοντέλα δεδομένων και τύπους αρχείων Κανονικοποίηση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιμέλεια: Βαΐτης Μιχαήλ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014 Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) Κωνσταντίνος Α. Νέδας, Ph.D. Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ Εκπρόσωπος στην Επιτροπή INSPIRE της Ε.Ε. ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ Τεράστια δυσκολία πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις 30.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 401/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0)

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) ΑΝΑΔΟΧΟΣ : SPACE COM A.E. INTRACOM IT SERVICES - QUALITY & RELIABILITY A.E. ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2008 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Δ Κωδικός μαθήματος: ΖΤΠΟ-4016 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Οµάδα εργασίας Μιχάλης Βαΐτης Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, vaitis@aegean.gr Νικολέττα Κουκουρουβλή Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι:

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι: Χωρική Ανάλυση Ο σκοπός χρήσης των ΣΓΠ δεν είναι μόνο η δημιουργία μίας Β.Δ. για ψηφιακές αναπαραστάσεις των φαινομένων του χώρου, αλλά κυρίως, η βοήθειά του προς την κατεύθυνση της υπόδειξης τρόπων διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Μαρτίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Μαρτίου 2007 25.4.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth.

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Μια εικονική εκδρομή με το Google Earth Αγαπητέ μαθητή, Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ... 1 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ - ΕΝΝΟΙΕΣ... 2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1.1 Το ARCGIS DESKTOP... 3 1.1.2 Περιβάλλον εργασίας στο ArcCatalog...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 3 ο σεμινάριο 26 Μαΐου 2015 Ύλη Γνωριμία με δομές δεδομένων, τύπους αρχείων, συστήματα αναφοράς και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Ν. Μαµάσης και Α. Κουκουβίνος Αθήνα 2006 Συστήµατα Γεωγραφικής Πληροφορίας Σύστηµα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ, Geographic Information System,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήματος [I] Οι χάρτες αποτελούν το μέσο γραφικής απόδοσης - σε σμίκρυνση - κάποιου τμήματος της γήινης επιφάνειας. Θα ήταν δύσκολο - αν όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές - Ναυτιλία

Μεταφορές - Ναυτιλία ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μεταφορές - Ναυτιλία 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 2 ο σεμινάριο 13 Μαΐου 2015 Χάρτες... παντού OpenStreetMap OpenStreetMap Υπηρεσία απεικόνισης και διάθεσης χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Μάιος 2013

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Μάιος 2013 Περιεχόμενα 1 ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ... 2 1.1 Επισήμανση των ΤΔΠ, ΤΔΥ που δημιουργούνται με άντληση από ΟΠΣ... 2 1.2 ΤΔΠ προσθήκη λίστας τιμών στο πεδίο Κωδικός ΣΑ... 2 1.3 ΤΔΥ Ολοκλήρωσης... 3 1.4 Μηδενικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατητική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εργαλείο πρόληψης των φυσικών καταστροφών

Η Στρατητική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εργαλείο πρόληψης των φυσικών καταστροφών Η Στρατητική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εργαλείο πρόληψης των φυσικών καταστροφών Λάµπρου Μάνια, MSc Αγρ. και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Υ.. ΣΑΤΜ ΕΜΠ Λέκα Ακριβή, MSc Περιβαλλοντολόγος Αγρ. και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2005 για τον καθορισμό των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας. Θέμα : Περπατώντας στο Πήλιο Θέλετε να οργανώσετε έναν ορειβατικό περίπατο από την Αγριά στην Δράκεια Πηλίου.

Φύλλο Εργασίας. Θέμα : Περπατώντας στο Πήλιο Θέλετε να οργανώσετε έναν ορειβατικό περίπατο από την Αγριά στην Δράκεια Πηλίου. Ενότητα Χάρτες Φύλλο Εργασίας Μελέτη χαρτών Τάξη Α Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο.Τμήμα..Ημερομηνία. Σκοποί του φύλλου εργασίας Η εξοικείωση 1. Με την χρήση των χαρτών 2. Με την χρήση της πυξίδας 3. Με την εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...1 1. Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...3 Κατηγορίες των Γεωγραφικών εδοµένων...3 Γεωγραφικές οντότητες...3 ιαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Θεματικά επίπεδα πληροφοριών Ένα θεματικό επίπεδο πληροφορίας αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 19.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 353/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 16.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 253/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2011 περί τροποποίησης του παραρτήματος XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2014 L 360/59 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη γνωστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Χαρτογραφία Ι 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Φαινόμενο: Ο,τιδήποτε υποπίπτει στην ανθρώπινη αντίληψη Γεωγραφικό (Γεωχωρικό ή χωρικό) φαινόμενο: Ο,τιδήποτε υποπίπτει στην ανθρώπινη αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Π. ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗ Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0

AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 0 από 29 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ

Διαβάστε περισσότερα