7. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting"

Transcript

1 7. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1

2 Κατανόηση τος Κοστολογικού Πποβλήματορ Πλιρθσ ι Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ Μεταβλθτό Ά Φλεσ Άμεςθ Εργαςία Οριακι Κοςτολόγθςθ Μεταβλθτά Γ.Β.Ε. Στακερό Στακερά Γ.Β.Ε. Ναι Θα λθφκεί υπόψθ το ςτακερό κόςτοσ παραγωγισ ςτθ κοςτολόγθςθ των προϊόντων; Όχι Ζξοδο Cost Accounting 2

3 Πεπιθώπιο Σςμμετοσήρ Το μοναδιαίο περικώριο ςυμμετοχισ είναι θ διαφορά μεταξφ τθσ τιμισ πϊλθςθσ μιασ μονάδασ και του οποιουδιποτε μεταβλθτοφ κόςτουσ που ςχετίηεται τόςο με τθν παραγωγι όςο και τθν πϊλθςθ του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ. Το μοναδιαίο περικϊριο ςυμμετοχισ δθλϊνει το ποςό που απομζνει από τθν πϊλθςθ μιασ μονάδασ προϊόντοσ για τθν κάλυψθ του ςτακεροφ τθσ κόςτουσ. Το ποςοςτιαίο περικώριο ςυμμετοχισ (percentage contribution margin) εκφράηει το λόγο του μοναδιαίου περικωρίου ςυμμετοχισ ωσ προσ τθν τιμι πϊλθςθσ. Συνολικό περικώριο ςυμμετοχισ ενόσ προϊόντοσ είναι το γινόμενο του περικωρίου ςυμμετοχισ ανά μονάδα επί τον αρικμό των πωλοφμενων μονάδων. To Κακαρό Περικώριο Συμμετοχισ του προϊόντοσ υπολογίηεται αν από το ςυνολικό περικϊριο ςυμμετοχισ του αφαιρεκεί το άμεςο ςτακερό κόςτοσ. Cost Accounting 3

4 Πεπιθώπιο Σςμμετοσήρ Παράδειγμα: Θ επιχείρθςθ ΑΒΓ παράγει τρία προϊόντα, το προϊόν Α, το προϊόν Β και το προϊόν Γ. Στθ ςυνζχεια δίνονται οριςμζνεσ πλθροφορίεσ αναφορικά με τθν τιμι πϊλθςθσ, τον όγκο πωλιςεων και το κόςτοσ των τριϊν προϊόντων. Στοιχείο Προϊόν Α Προϊόν Β Προϊόν Γ Τιμι πϊλθςθσ ανά μονάδα Αρικμόσ πωλοφμενων μονάδων Μεταβλθτό κόςτοσ παραγωγισ ανά μονάδα Μεταβλθτό κόςτοσ πωλιςεων ανά μονάδα Άμεςο ςτακερό κόςτοσ παραγωγισ Άμεςο ςτακερό κόςτοσ πωλιςεων Κοινό ςτακερό κόςτοσ παραγωγισ Κοινό ςτακερό κόςτοσ διοίκθςθσ Ηθτείται: 1. Να υπολογιςτεί το μοναδιαίο περικϊριο ςυμμετοχισ και το ποςοςτιαίο περικϊριο ςυμμετοχισ κάκε προϊόντοσ. 2. Να υπολογιςτεί το ςυνολικό (κακαρό) περικϊριο ςυμμετοχισ κάκε προϊόντοσ. 3. Να υπολογιςτεί το οικονομικό αποτζλεςμα τθσ επιχείρθςθσ. Cost Accounting 4

5 Πεπιθώπιο Σςμμετοσήρ 1. Για να υπολογιςτεί το μοναδιαίο περικϊριο ςυμμετοχισ ενόσ προϊόντοσ αφαιρείται από τθν τιμι πϊλθςισ του οποιοδιποτε μεταβλθτό κόςτοσ. Για να υπολογιςτεί το ποςοςτιαίο περικϊριο ςυμμετοχισ ενόσ προϊόντοσ διαιρείται το μοναδιαίο περικϊριο ςυμμετοχισ του προϊόντοσ με τθν τιμι πϊλθςισ του. Προϊόν Α Προϊόν Β Προϊόν Γ Τιμι πϊλθςθσ ανά μονάδα Μεταβλθτό κόςτοσ ανά μονάδα: Παραγωγισ Πωλιςεων Σφνολο μεταβλθτοφ κόςτουσ ανά μονάδα Μοναδιαίο περικϊριο ςυμμετοχισ Ποςοςτιαίο περικϊριο ςυμμετοχισ * 50,00% 46,67% 61,11% * 5:10 = 50%; 7:15 = 46,67%; 11:18=61,11% Cost Accounting 5

6 Πεπιθώπιο Σςμμετοσήρ 2. Για να υπολογιςτεί το ςυνολικό (κακαρό) περικϊριο ςυμμετοχισ κάκε προϊόντοσ πολλαπλαςιάηεται το μοναδιαίο περικϊριο ςυμμετοχισ του προϊόντοσ επί τον αρικμό των πωλοφμενων μονάδων και ςτθ ςυνζχεια αφαιρείται οποιοδιποτε άμεςο ςτακερό κόςτοσ. Προϊόν Α Προϊόν Β Προϊόν Γ Αρικμόσ πωλοφμενων μονάδων Μοναδιαίο περικϊριο ςυμμετοχισ Συνολικό περικϊριο ςυμμετοχισ Άμεςο ςτακερό κόςτοσ Παραγωγισ Πωλιςεων Σφνολο άμεςου ςτακεροφ κόςτουσ Κακαρό περικϊριο ςυμμετοχισ Παρατθρείται ότι για το προϊόν Β για το οποίο δεν υπάρχει άμεςο ςτακερό κόςτοσ, το κακαρό περικϊριο ςυμμετοχισ ιςοφται με το ςυνολικό περικϊριο ςυμμετοχισ, γεγονόσ το οποίο δεν ιςχφει για τα προϊόντα Α και Γ. Cost Accounting 6

7 Πεπιθώπιο Σςμμετοσήρ 3. Για τον υπολογιςμό του αποτελζςματοσ τθσ επιχείρθςθσ κα πρζπει να αφαιρεκεί από το ςυνολικό (κακαρό) περικϊριο ςυμμετοχισ, το κοινό ςτακερό κόςτοσ. Προϊόν Α Προϊόν Β Προϊόν Γ Σφνολο Κακαρό περικϊριο ςυμμετοχισ Κοινό ςτακερό κόςτοσ παραγωγισ Κοινό ςτακερό κόςτοσ διοίκθςθσ Λειτουργικό Αποτζλεςμα Παρατθρείται ότι για τον υπολογιςμό του αποτελζςματοσ τθσ επιχείρθςθσ αφαιρείται από το άκροιςμα του κακαροφ περικωρίου ςυμμετοχισ όλων των προϊόντων το κοινό ςτακερό κόςτοσ. Το κοινό αυτό ςτακερό κόςτοσ δεν επιμερίηεται ςτα προϊόντα, διότι ςφμφωνα με τθν τεχνικι τθσ οριακισ κοςτολόγθςθσ είναι κόςτοσ περιόδου και δεν ςχετίηεται με τον όγκο και το μείγμα των παραγομζνων προϊόντων. Cost Accounting 7

8 Σύγκπιση Οπιακήρ και Αποππουητικήρ Κοστολόγησηρ Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ (Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ) Πωλιςεισ ΧΧΧ Μείον: Κόςτοσ πωλθκζντων ΧΧΧ Μικτό αποτζλεςμα ΧΧΧ Μείον Ζξοδα Διοίκθςθσ ΧΧΧ Ζξοδα Πωλιςεων ΧΧΧ ΧΧΧ Λειτουργικό Αποτζλεςμα ΧΧΧ Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ (Οριακι Κοςτολόγθςθ) Πωλιςεισ ΧΧΧ Μείον: Κόςτοσ πωλθκζντων (μεταβλθτό) ΧΧΧ Κόςτοσ πωλιςεων (μεταβλθτό) ΧΧΧ ΧΧΧ Περικώριο Συμμετοχισ ΧΧΧ Μείον Στακερό κόςτοσ Παραγωγισ ΧΧΧ Στακερό κόςτοσ Διοίκθςθσ ΧΧΧ Στακερό κόςτοσ Πωλιςεων ΧΧΧ ΧΧΧ Λειτουργικό Αποτζλεςμα ΧΧΧ Cost Accounting 8

9 Σύγκπιση Οπιακήρ και Αποππουητικήρ Κοστολόγησηρ Παράδειγμα: Στθ ςυνζχεια δίνονται πλθροφορίεσ για τθν επιχείρθςθ ΑΒΓ για τα ζτθ 20Χ2, 20Χ3 και 20Χ4. Πλθροφορία 20Χ2 20Χ3 20Χ4 Αρχικό απόκεμα (μονάδεσ) 0 ; ; Τελικό απόκεμα (μονάδεσ) ; ; 0 Πωλιςεισ (μονάδεσ) Τιμι πϊλθςθσ ( /μονάδα) Παραχκείςα ποςότθτα (μονάδεσ) Μεταβλθτό κόςτοσ παραγωγισ ( /μονάδα) Στακερό κόςτοσ Παραγωγισ ( ) Μεταβλθτά ζξοδα πωλιςεων (προμικεια 10% 10% 10% πϊλθςθσ) Στακερό ζξοδα διοίκθςθσ ( ) Στακερά ζξοδα πωλιςεων ( ) Cost Accounting 9

10 Σύγκπιση Οπιακήρ και Αποππουητικήρ Κοστολόγησηρ Επίςθσ ςθμειϊνεται ότι θ επιχείρθςθ: 1. Δεν διατθρεί αποκζματα θμικατεργαςμζνων προϊόντων. 2. Υπολογίηει το ςυντελεςτι καταλογιςμοφ των ςτακερϊν Γ.Β.Ε χρθςιμοποιϊντασ ωσ βάςθ μονάδεσ. 3. Τακτοποιεί τισ τυχόν διαφορζσ καταλογιςμοφ ςτο κόςτοσ των πωλθκζντων. Ηθτείται: 1. Να καταρτιςκοφν Καταςτάςεισ Αποτελεςμάτων Χριςθσ με βάςθ: α) Τθν οριακι κοςτολόγθςθ και β) Τθν απορροφθτικι κοςτολόγθςθ για τα ζτθ 20Χ2, 20Χ3 και 20Χ4. 2. Να υπολογιςτεί θ αξία των τελικϊν αποκεμάτων για τα ζτθ 20Χ2, 20Χ3 και 20Χ4 βάςει των δφο τεχνικϊν κοςτολόγθςθσ. 3. Να αιτιολογιςετε τθ διαφορά που παρατθρείται μεταξφ των ετιςιων αποτελεςμάτων με τισ δφο μεκόδουσ. Cost Accounting 10

11 Σύγκπιση Οπιακήρ και Αποππουητικήρ Κοστολόγησηρ 1α. Καταςτάςεισ Αποτελεςμάτων Χριςθσ με βάςθ τθν Οριακι Κοςτολόγθςθ. Για τον υπολογιςμό του κόςτουσ των παραχκζντων λαμβάνεται υπόψθ μόνο το μεταβλθτό κόςτοσ παραγωγισ. Καταςτάςεισ Αποτελεςμάτων Χριςθσ με τθν Οριακι Κοςτολόγθςθ 20Χ2 20Χ3 20Χ4 Πωλιςεισ* Μείον: Κόςτοσ πωλθκζντων (μεταβλθτό)** Κόςτοσ πωλιςεων (μεταβλθτό)*** Περικϊριο Συμμετοχισ Μείον Στακερό κόςτοσ Παραγωγισ Στακερά ζξοδα Διοίκθςθσ Στακερά ζξοδα Πωλιςεων Αποτζλεςμα * x 10 = ; x 10 = ; x 10 = ** Κόςτοσ πωλθκζντων = Α.Α + Κόςτοσ παραχκζντων Τ.Α., x 6 0 = ; x x 6 = ; x 6 0 = *** (2.000 x 10) x 10% = ι (10x10%) x = 2.000; x 10% = 1.800; x Cost Accounting 11 10% = 2.000

12 1β. Καταςτάςεισ Αποτελεςμάτων Χριςθσ με βάςθ τθν Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ. Για τον υπολογιςμό του κόςτουσ των παραχκζντων λαμβάνεται υπόψθ τόςο το μεταβλθτό κόςτοσ παραγωγισ όςο και το ςτακερό κόςτοσ μζςω του ςυντελεςτι καταλογιςμοφ των ςτακερϊν Γ.Β.Ε. Καταςτάςεισ Αποτελεςμάτων Χριςθσ με τθν Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ 20Χ2 20Χ3 20Χ4 Πωλιςεισ* Μείον: Κόςτοσ πωλθκζντων ** Μείον ι Συν: Διαφορά καταλογιςμοφ*** Μικτό κζρδοσ Μείον Ζξοδα Διοίκθςθσ Ζξοδα Πωλιςεων**** Αποτζλεςμα * x 10 = ; x 10 = ; x 10 = ** Το κόςτοσ παραγωγισ μιασ μονάδασ είναι: 6 + (4.400: 2.000) = 6+ 2,2 = 8,2 ανά μονάδα. Κόςτοσ πωλθκζντων = Α.Α + Κόςτοσ παραχκζντων Τ.Α., x 8,2 0 = ; x 8,2 200 x 8,2 = ; x 8,2 0 = *** Καταλογιςμζνα ςτακερά Γ.Β.Ε = x 2,2 = 4.400, άρα διαφορά καταλογιςμοφ 0; Καταλογιςμζνα ςτακερά Γ.Β.Ε = x 2,2 = 4.400, άρα διαφορά καταλογιςμοφ 0; Καταλογιςμζνα ςτακερά Γ.Β.Ε = x 2,2 = 3.960, άρα διαφορά καταλογιςμοφ = 440 υποκαταλογιςμόσ **** ( x 10%) = 2.700; ( x 10%) = 2.500; ( x 10%) = Cost Accounting

13 Σύγκπιση Οπιακήρ και Αποππουητικήρ Κοστολόγησηρ 2. Αξία τελικϊν αποκεμάτων Τεχνικι Κοςτολόγθςθσ Αξία τελικοφ αποκζματοσ 20Χ2 Αξία τελικοφ αποκζματοσ 20Χ3 Αξία τελικοφ αποκζματοσ 20Χ4 Οριακι Κοςτολόγθςθ * 0 Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ ** 0 * 200 x 6 = ** 200 x 8,2 = Διαφορά ςτα αποτελζςματα μεταξφ των περιόδων Τεχνικι Κοςτολόγθςθσ Αποτζλεςμα 20Χ2 Αποτζλεςμα 20Χ3 Αποτζλεςμα 20Χ3 Οριακι Κοςτολόγθςθ Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ Cost Accounting 13

14 Σσέση Μεταξύ Μεταβολήρ Αποθεμάτων και Αποτελεσμάτων Οπιακήρ και Αποππουητικήρ Κοστολόγησηρ Αποτίμθςθ τελικοφ αποκζματοσ ετοίμων: Επίπτωςθ ςτο λειτουργικό αποτζλεςμα όταν*: Αρχικό Απόκεμα ετοίμων = Τελικό Απόκεμα ετοίμων, δθλαδι Παραγωγι = Πωλιςεισ Αρχικό Απόκεμα ετοίμων > Τελικό Απόκεμα ετοίμων, δθλαδι Παραγωγι < Πωλιςεισ Αρχικό Απόκεμα ετοίμων < Τελικό Απόκεμα Οριακι Κοςτολόγθςθ Μεταβλθτό κόςτοσ παραγωγισ Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ Συνολικό (πλιρεσ) κόςτοσ παραγωγισ Αποτζλεςμα οριακισ = Αποτζλεςμα απορροφθτικισ Αποτζλεςμα οριακισ > Αποτζλεςμα οριακισ < Αποτζλεςμα απορροφθτικισ Αποτζλεςμα απορροφθτικισ ετοίμων, δθλαδι Παραγωγι > Πωλιςεισ * Οι υποκζςεισ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται θ ανάλυςθ είναι οι εξισ: (α) δεν υπάρχει αλλαγι ςτο αρχικό και το τελικό απόκεμα θμικατεργαςμζνων και (β) ο ςυντελεςτισ καταλογιςμοφ των ςτακερών Γ.Β.Ε. παραμζνει αμετάβλθτοσ μεταξφ των περιόδων. Cost Accounting 14

15 Σσέση Μεταξύ Μεταβολήρ Αποθεμάτων και Αποτελεσμάτων Οπιακήρ και Αποππουητικήρ Κοστολόγησηρ Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ Κόςτοσ Πωλθκζντων = Κόςτοσ Παραγωγισ Τρζχουςασ Περιόδου + Α.Α. Ετοίμων - Τ.Α. Ετοίμων Μεταβλθτό Ωσ Κόςτοσ Πωλθκζντων Ωσ Κόςτοσ Πωλθκζντων Ιςολογιςμόσ Στακερό Ωσ Κόςτοσ Πωλθκζντων Ωσ Κόςτοσ Πωλθκζντων Ιςολογιςμόσ Cost Accounting 15

16 Σσέση Μεταξύ Μεταβολήρ Αποθεμάτων και Αποτελεσμάτων Οπιακήρ και Αποππουητικήρ Κοστολόγησηρ Οριακι Κοςτολόγθςθ Κόςτοσ Πωλθκζντων = Κόςτοσ Παραγωγισ Τρζχουςασ Περιόδου + Α.Α. Ετοίμων - Τ.Α. Ετοίμων Μεταβλθτό Ωσ Κόςτοσ Πωλθκζντων Ωσ Κόςτοσ Πωλθκζντων Ιςολογιςμόσ Στακερό Μειωτικό Στοιχείο (Τρζχουςα Χριςθ) Μειωτικό Στοιχείο (Προθγ. Χριςθ) Μειωτικό Στοιχείο (Τρζχ. Χριςθ) Cost Accounting 16

17 Σσέση Μεταξύ Μεταβολήρ Αποθεμάτων και Αποτελεσμάτων Οπιακήρ και Αποππουητικήρ Κοστολόγησηρ Στακερό Κόςτοσ Α.Α. Ετοίμων - Τ.Α. Ετοίμων Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ Ωσ Κόςτοσ Πωλθκζντων Ιςολογιςμόσ Οριακι Κοςτολόγθςθ Μειωτικό Στοιχείο (Προθγ. Χριςθ) Μειωτικό Στοιχείο (Τρζχ. Χριςθ) Cost Accounting 17

18 Σσέση Μεταξύ Μεταβολήρ Αποθεμάτων και Αποτελεσμάτων Οπιακήρ και Αποππουητικήρ Κοστολόγησηρ Α.Α. Ετοίμων Στακερό Κόςτοσ < Τ.Α. Ετοίμων Παραγωγι > Πωλιςεισ Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ Οριακι Κοςτολόγθςθ Αποκεματοποίθςθ Στακεροφ Κόςτουσ Τρζχουςασ Χριςθσ Επιβάρυνςθ Αποτελεςμάτων Τρζχουςασ Χριςθσ Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ μεγαλφτερο αποτζλεςμα από τθν Οριακι Κοςτολόγθςθ Cost Accounting 18

19 Σσέση Μεταξύ Μεταβολήρ Αποθεμάτων και Αποτελεσμάτων Οπιακήρ και Αποππουητικήρ Κοστολόγησηρ Α.Α. Ετοίμων Στακερό Κόςτοσ > Τ.Α. Ετοίμων Παραγωγι < Πωλιςεισ Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ Οριακι Κοςτολόγθςθ Επιβάρυνςθ και με Αποκεματοποιθμζνο Στακερό Κόςτοσ Προθγοφμενθσ Περιόδου Επιβάρυνςθ Αποτελεςμάτων Τρζχουςασ Χριςθσ Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ Μικρότερο αποτζλεςμα από τθν Οριακι Κοςτολόγθςθ Cost Accounting 19

20 Διαυοπέρ Αποτελεσμάτων μεταξύ Οπιακήρ και Αποππουητικήρ Κοστολόγησηρ Σχζςεισ Εξιςώςεισ (1) Λειτουργικό Αποτζλεςμα (Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ) - Λειτουργικό Αποτζλεςμα (Οριακι Κοςτολόγθςθ) = Αποκεματοποιθμζνο Στακερό Κόςτοσ Παραγωγι ςτο Τ.Α. Ετοίμων - Αποκεματοποιθμζνο Στακερό Κόςτοσ Παραγωγι ςτο Α.Α. Ετοίμων (2) Λειτουργικό Αποτζλεςμα (Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ) - Λειτουργικό Αποτζλεςμα (Οριακι Κοςτολόγθςθ) = (Πωλιςεισ ςε Μονάδεσ Παραγωγι ςε Μονάδεσ) Χ Συντελεςτισ Καταλογιςμοφ Προχπολογιςτικϊν Στακερϊν Γ.Β.Ε. (3) Λειτουργικό Αποτζλεςμα (Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ) - Λειτουργικό Αποτζλεςμα (Οριακι Κοςτολόγθςθ) = (Τ.Α. Ετοίμων Α.Α. Ετοίμων) Cost Accounting 20 Χ Συντελεςτισ Καταλογιςμοφ Προχπολογιςτικϊν Στακερϊν Γ.Β.Ε.

21 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Οπιακήρ Κοστολόγησηρ Πλεονεκτιματα: Οι καταςτάςεισ που καταρτίηονται με βάςθ τθν οριακι κοςτολόγθςθ απευκφνονται κυρίωσ ςτα ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ για εςωτερικι πλθροφόρθςθ για τθ λιψθ αποφάςεων. Υπολογίηεται καλφτερα το πραγματικό αποτζλεςμα τθσ περιόδου επειδι δεν γίνεται αποκεματοποίθςθ του ςτακεροφ κόςτουσ. Θ αποκεματοποίθςθ του ςτακεροφ κόςτουσ μπορεί να επθρεάςει ςθμαντικά τα αποτελζςματα όταν υπάρχουν αξιόλογεσ αυξομειϊςεισ ςτθν παραγωγι και ςτα αποκζματα. Θ γνϊςθ του περικωρίου ςυμμετοχισ, του μεταβλθτοφ κόςτουσ του κάκε προϊόντοσ κακϊσ και του ςτακεροφ κόςτουσ επιτρζπει ςτθν επιχείρθςθ να λαμβάνει αποφάςεισ βάςει κόςτουσ ςτο βραχυχρόνιο διάςτθμα Θ τεχνικι αυτι κοςτολόγθςθσ είναι ευκολότερθ ςτθν υλοποίθςθ διότι δεν απαιτεί επιμεριςμοφσ και επανεπιμεριςμοφσ των Γ.Β.Ε ςτα διάφορα τμιματα τθσ επιχείρθςθσ. Cost Accounting 21

22 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Οπιακήρ Κοστολόγησηρ Μειονεκτιματα: Στθν πράξθ δεν είναι ιδιαίτερα απλι θ διάκριςθ του κόςτουσ ςε ςτακερό και μεταβλθτό. Στισ δθμοςιευμζνεσ λογιςτικζσ καταςτάςεισ θ αποτίμθςθ των αποκεμάτων επιτρζπεται να γίνεται μόνο βάςει τθσ απορροφθτικισ κοςτολόγθςθσ. Cost Accounting 22

23 Άσκηση 7.1 Οι πιο κάτω πλθροφορίεσ αφοροφν τθ βιομθχανικι επιχείρθςθ ΔΙΑΣ Α.Ε. : Ανάλυςθ του κόςτουσ παραγωγισ μίασ μονάδασ προϊόντοσ: Στοιχείο κόςτουσ Ποςό Πρϊτεσ φλεσ 130 Άμεςα εργατικά 150 Μεταβλθτά Γ.Β.Ε. 20 Στακερά Γ.Β.Ε.* 10 * : μονάδεσ ςε κανονικό βακμό απαςχόλθςθσ Στοιχεία Πωλιςεων: Τιμι πωλιςεωσ 500 / μονάδα Στακερό κόςτοσ πωλιςεων Μεταβλθτό κόςτοσ πωλιςεων (προμικειεσ) 7% επί των πωλιςεων Cost Accounting 23

24 Άσκηση 7.1 Συμπλθρωματικζσ Πλθροφορίεσ: 20Χ2 20Χ3 Αρχικό απόκεμα 0 μονάδεσ μονάδεσ + Παραγωγι μονάδεσ μονάδεσ - Πωλιςεισ μονάδεσ μονάδεσ = Τελικό απόκεμα μονάδεσ μονάδεσ Ηθτείται: 1. Να ςυντάξετε τισ Καταςτάςεισ Αποτελεςμάτων Χριςθσ για τα ζτθ 20Χ2 και 20Χ3: Σφμφωνα με τθν οριακι κοςτολόγθςθ. Σφμφωνα με τθν απορροφθτικι κοςτολόγθςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οποιαδιποτε διαφορά από τον υπζρ ι τον υποκαταλογιςμό των Γενικϊν Βιομθχανικϊν Εξόδων μεταφζρεται ςτο τζλοσ τθσ χριςεωσ ςτο λογαριαςμό κόςτοσ πωλθκζντων. 2. Να εξθγιςετε τισ τυχόν διαφορζσ ςτα αποτελζςματα των δφο χριςεων μεταξφ των δφο τεχνικϊν κοςτολόγθςθσ. Cost Accounting 24

25 Άσκηση Σφνταξθ Καταςτάςεων Αποτελεςμάτων Χριςθσ για τα ζτθ 20Χ2 και 20Χ3 Το οριακό και το πλιρεσ κόςτοσ παραγωγισ ανά μονάδα είναι το ακόλουκο: Οριακό Πλιρεσ Πρϊτεσ φλεσ Άμεςθ εργαςία Μεταβλθτά Γ.Β.Ε Στακερά Γ.Β.Ε Σφνολο Cost Accounting 25

26 Άσκηση 7.1 α. Οριακι Κοςτολόγθςθ: Καταςτάςεισ Αποτελεςμάτων Χριςθσ για τα ζτθ 20Χ2 και 20Χ3 20Χ2 Πωλιςεισ x Αρχικό Απόκεμα (Μεταβλθτό Κόςτοσ) Μεταβλθτό Κόςτοσ Παραχκζντων x Τελικό Απόκεμα (Μεταβλθτό Κόςτοσ) x Κόςτοσ Πωλθκζντων Μεταβλθτό Κόςτοσ Μεταβλθτά Ζξοδα Πωλιςεων x7% Συνολικό Μεταβλθτό Κόςτοσ Περικώριο Συμμετοχισ Στακερά ζξοδα παραγωγισ Στακερά ζξοδα πωλιςεων Σφνολο Κόςτουσ Αποτζλεςμα εκμετάλλευςθσ Cost Accounting 26

27 Άσκηση Χ3 Πωλιςεισ x Αρχικό Απόκεμα (Μεταβλθτό Κόςτοσ) x Μεταβλθτό Κόςτοσ Παραχκζντων x Τελικό Απόκεμα (Μεταβλθτό Κόςτοσ) x Κόςτοσ Πωλθκζντων Μεταβλθτό Κόςτοσ Μεταβλθτά Ζξοδα Πωλιςεων x7% Συνολικό Μεταβλθτό Κόςτοσ Περικώριο Συμμετοχισ Στακερά ζξοδα παραγωγισ Στακερά ζξοδα πωλιςεων Σφνολο Κόςτουσ Αποτζλεςμα εκμετάλλευςθσ Cost Accounting 27

28 Άσκηση 7.1 β. Πλιρθσ Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ: Καταςτάςεισ Αποτελεςμάτων Χριςθσ για τα ζτθ 20Χ2 και 20Χ3 20Χ2 Πωλιςεισ x Αρχικό Απόκεμα (Πλιρεσ Κόςτοσ) Κόςτοσ Παραχκζντων x Τελικό Απόκεμα (Πλιρεσ Κόςτοσ) x Κόςτοσ Πωλθκζντων Διαφορά Καταλογιςμοφ* -200 Τελικό Κόςτοσ Πωλθκζντων Μικτό Αποτζλεςμα (Κζρδοσ) Μείον: Ζξοδα Πωλιςεων** ( ) Αποτζλεςμα εκμετάλλευςθσ Cost Accounting 28

29 Άσκηση Χ3 Πωλιςεισ x Αρχικό Απόκεμα (Πλιρεσ Κόςτοσ) x Κόςτοσ Παραχκζντων x Τελικό Απόκεμα (Πλιρεσ Κόςτοσ) x Κόςτοσ Πωλθκζντων Διαφορά Καταλογιςμοφ* +100 Τελικό Κόςτοσ Πωλθκζντων Μικτό Αποτζλεςμα (Κζρδοσ) Μείον: Ζξοδα Πωλιςεων** ( ) Αποτζλεςμα εκμετάλλευςθσ Cost Accounting 29

30 Άσκηση Διαφορζσ ςτα αποτελζςματα των ετϊν 20Χ2 και 20Χ3 Τεχνικζσ κοςτολόγθςθσ 20Χ2 20Χ3 Οριακι κοςτολόγθςθ Πλιρθσ κοςτολόγθςθ Διαφορά Cost Accounting 30

31 Άσκηση 7.2 Θ επιχείρθςθ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. για ςκοποφσ εςωτερικισ πλθροφόρθςθσ χρθςιμοποιεί τθν οριακι κοςτολόγθςθ. Θ Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ για τθ χριςθ 20Χ3 με βάςθ τθν οριακι κοςτολόγθςθ παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια: Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ 20Χ3 Οριακι Κοςτολόγθςθ Πωλιςεισ Αρχικό απόκεμα Κόςτοσ παραγωγισ Τελικό απόκεμα = Κόςτοσ πωλθκζντων Μεταβλθτό ζξοδα πωλιςεων = Περικϊριο ςυμμετοχισ Στακερό κόςτοσ παραγωγισ Στακερά ζξοδα πωλιςεων Ζξοδα διοίκθςθσ Αποτζλεςμα χριςθσ 500 Cost Accounting 31

32 Άσκηση 7.2 Ωςτόςο, θ επιχείρθςθ κα πρζπει να ςυντάξει για τθν πλθροφόρθςθ των μετόχων τθσ μια Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ με βάςθ τθν πλιρθ (απορροφθτικι) κοςτολόγθςθ. Για τθν ςφνταξι τθσ είναι διακζςιμεσ οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: Το μεταβλθτό κόςτοσ παραγωγισ κατά τθ διάρκεια του 20Χ3 παρζμεινε το ίδιο με εκείνο τθσ χριςθσ 20Χ2. Τα ςτακερά Γ.Β.Ε. επιμερίηονται ανά μονάδα προϊόντοσ και επιβαρφνουν το κόςτοσ παραγωγισ βάςει των πραγματικά παραχκειςϊν μονάδων. Το αρχικό απόκεμα των ετοίμων προϊόντων τθν 1/1/20Χ3 εάν είχε χρθςιμοποιθκεί θ απορροφθτικι κοςτολόγθςθ κα ιταν 500 μονάδεσ ςυνολικοφ κόςτουσ 11/μονάδα. Τα μεταβλθτά ζξοδα πωλιςεων αφοροφν προμικειεσ των πωλθτϊν οι οποίεσ ανζρχονται ςε 2 ανά πωλοφμενθ μονάδα. Δεν υπιρχαν θμικατεργαςμζνα προϊόντα ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ 20Χ3. Cost Accounting 32

33 Άσκηση 7.2 Ηθτείται: 1. Να ςυντάξετε τθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ με βάςθ τθν πλιρθ απορροφθτικι κοςτολόγθςθ για τθ χριςθ 20Χ3. 2. Να υπολογίςετε τθ διαφορά ςτο αποτζλεςμα που υπάρχει για τθ χριςθ 20Χ3 μεταξφ των δφο μεκόδων και να προςδιορίςετε αναλυτικά τισ αιτίεσ φπαρξισ τθσ. Cost Accounting 33

34 Άσκηση 7.2 Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ 20Χ3 - Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ Πωλιςεισ (1000* x 25) Αρχικό απόκεμα [500x(5**+6)] Κόςτοσ παραγωγισ (2.000 x [5+(12.000/2.000***)]) Τελικό απόκεμα [1.500****x(5+6)] Κόςτοσ πωλθκζντων Μικτό αποτζλεςμα Ζξοδα διοίκθςθσ 500 Ζξοδα πωλιςεων [5.000+(2x1.000)] Μικτό αποτζλεςμα * (μεταβλθτά ζξοδα πωλιςεων) / 2 προμικεια ανά πωλοφμενθ μονάδα = μονάδεσ ** 2.500/ 500= 5/ μονάδα *** / 5= μονάδεσ τρζχουςα παραγωγι **** Μονάδεσ Τ.Α.= ( ) = Cost Accounting 34

35 Άσκηση 7.2 Διαφορά μεταξφ των δφο μεκόδων ( ) Αποκζματα Χ2 Απορροφθτικι (500 Χ11) Οριακι (500 Χ5) Διαφορά Αποκζματα Χ3 Απορροφθτικι (1.500 Χ11) Οριακι (1.500 Χ5) Διαφορά Cost Accounting 35

36 Άσκηση 7.3 Θ επιχείρθςθ ΑΝΑΛΥΣΘ Α.Ε. χρθςιμοποιεί τθν απορροφθτικι κοςτολόγθςθ για τον υπολογιςμό του κόςτουσ παραγωγισ των προϊόντων τθσ και επιμερίηει τα ςτακερά ζξοδα παραγωγισ τθσ ςτα προϊόντα βάςει ενόσ ςυντελεςτι καταλογιςμοφ Γ.Β.Ε. που υπολογίηεται με βάςθ τον προχπολογιςμζνο όγκο τθσ παραγωγισ. Ο προχπολογιςμόσ τθσ επιχείρθςθσ για τθ χριςθ 20Χ5 ζχει ωσ εξισ: Τιμι πϊλθςθσ 10 / μονάδα Προχπολογιςμζνοσ όγκοσ παραγωγισ μονάδεσ Προχπολογιςμζνα ςτακερά Γ.Β.Ε Προχπολογιςμζνα μεταβλθτά Γ.Β.Ε. 4 / μονάδα Προμικεια πϊλθςθσ 10% επί τθσ τιμισ πϊλθςθσ Προχπολογιςμζνα ςτακερά ζξοδα πωλιςεων Cost Accounting 36

37 Άσκηση 7.3 Ηθτείται: 1. Να καταρτιςκεί θ Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ τθσ επιχείρθςθσ ΑΝΑΛΥΣΘ Α.Ε. για το ζτοσ 20Χ5 με βάςθ τθν Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ και τθν Οριακι Κοςτολόγθςθ λαμβάνοντασ υπόψθ ότι επαλθκεφτθκε πλιρωσ ο ανωτζρω προχπολογιςμόσ, και δεν υπιρχαν αρχικά και τελικά αποκζματα τόςο θμικατεργαςμζνων όςο και ετοίμων προϊόντων. 2. Πόςο διαφορετικά κα ιταν τα αποτελζςματα χριςθσ με βάςθ τθν Οριακι Κοςτολόγθςθ εάν κατά τθ διάρκεια του 20Χ5 παράγονταν μονάδεσ και πωλοφνταν μόνο οι μονάδεσ; (Ιςχφει ότι δεν υπιρχαν αρχικά αποκζματα τόςο θμικατεργαςμζνων όςο και ετοίμων προϊόντων κακϊσ και τελικά αποκζματα θμικατεργαςμζνων προϊόντων). Cost Accounting 37

38 Άσκηση 7.3 Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ με τθν Πλιρθ Κοςτολόγθςθ Πωλιςεισ 10 x Μείον: Κόςτοσ πωλθκζντων [4+(5000/2000)] x = (4+2,5) x Μικτό αποτζλεςμα Μείον: Ζξοδα πωλιςεων 10% x Αποτζλεςμα Cost Accounting 38

39 Άσκηση 7.3 Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ με τθν Οριακι Κοςτολόγθςθ Πωλιςεισ Μείον: Κόςτοσ πωλθκζντων (μεταβλθτό) 4 x Κόςτοσ πωλιςεων (μεταβλθτό) - 10% x Περικϊριο Συμμετοχισ Μείον: Στακερό κόςτοσ παραγωγισ Στακερό κόςτοσ πωλιςεων Αποτζλεςμα Cost Accounting 39

Θ διαδικαςία κοςτολόγθςθσ εφρεςθσ του κόςτουσ παραγωγισ των προϊόντων χωρίηεται ςε διαφορετικζσ τεχνικζσ μεκόδουσ: Α) Την απορροφητική ή πλήρη κοςτολόγηςη Β) Την οριακή ή άμεςη κοςτολόγηςη Απορροφητική

Διαβάστε περισσότερα

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 6. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση Μεταβλητό Ά Ύλες Άμεση Εργασία Οριακή Κοστολόγηση Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερό Σταθερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

6. Συμπαράγωγα. Cost Accounting

6. Συμπαράγωγα. Cost Accounting 6. Συμπαράγωγα Cost Accounting 1 Καηανόηζη ηος Κοζηολογικού Πποβλήμαηορ υμπαράγωγο 1 υμπαράγωγο 2 χετικι Αξία Πϊλθςθσ Τψθλι θμείο Διαχωριςμοφ υμπαράγωγο.. υμπαράγωγο Ν Κοινι Παραγωγικι Διαδικαςία Μζχρι

Διαβάστε περισσότερα

7. Ευαρμογές Οριακής Κοστολόγησης. Cost Accounting

7. Ευαρμογές Οριακής Κοστολόγησης. Cost Accounting 7. Ευαρμογές Οριακής Κοστολόγησης Cost Accounting 1 Καηανόηζη ηος Κοζηολογικού Πποβλήμαηορ Κόςτοσ/Ζςοδο Ηθμία Κζρδοσ υνολικό Ζςοδο Μεταβλθτό υνολικό Κόςτοσ τακερό Ποςότθτα Ποια ποςότθτα προϊόντων κα πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Η διανομή Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Διανομή : Όλεσ οι δραςτηριότητεσ που πρζπει να γίνουν για να μεταβιβαςτεί το προϊόν από τον αρχικό παραγωγό / πωλητή ςτον τελικό αγοραςτή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 2 Μια οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ 1 Διαδικαςία και ζξοδα φςταςησ Ο.Ε 1.Υπογραφι Καταςτατικοφ 2. Υποβολι Καταςτατικοφ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ και πλθρωμι του φόρου ςυγκζντρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολο γηση ΙΙ. Ποιο είναι το αντικείμενο του κόςτουσ;

Κοστολο γηση ΙΙ. Ποιο είναι το αντικείμενο του κόςτουσ; Κοστολο γηση ΙΙ Ποιο είναι το αντικείμενο του κόςτουσ; Το πρϊτο βιμα ςτον υπολογιςμό του κόςτουσ κάκε προϊόντοσ ι δραςτθριότθτασ είναι να ορίςουμε το αντικείμενο του κόςτουσ. Αντικείμενο τουσ κόςτουσ μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμβάνοντασ υπόψη ότι κατά την πρόςθεςη δφο δυαδικϊν ψηφίων ιςχφει: Κρατοφμενο

Λαμβάνοντασ υπόψη ότι κατά την πρόςθεςη δφο δυαδικϊν ψηφίων ιςχφει: Κρατοφμενο Αριθμητικά κυκλώματα Ημιαθροιστής (Half Adder) Ο ημιαθροιςτήσ είναι ζνα κφκλωμα το οποίο προςθζτει δφο δυαδικά ψηφία (bits) και δίνει ωσ αποτζλεςμα το άθροιςμά τουσ και το κρατοφμενο. Με βάςη αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διάλεξη 7 Σεχνικζσ για τθν επίτευξθ ςτακερότθτασ Πζτροσ Ροφςςοσ Μζθοδοι για την επίτευξη του ελζγχου Μζςω του κατάλλθλου ςχεδιαςμοφ του πειράματοσ (ςτόχοσ είναι θ εξάλειψθ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: 210-4142150 E-mail: nraxan@unipi.gr, nickrah@hotmail.com 1 Αντικείμενο μαθήματος Ο Προγραμματιςμόσ και Ζλεγχοσ Παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ Αντώνης Μαϊργιώτης Να γραφεί αλγόριθμοσ με τη βοήθεια διαγράμματοσ ροήσ, που να υπολογίζει το εμβαδό Ε ενόσ τετραγώνου με μήκοσ Α. ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΘΕΜΙΚΩΝ ΣΟΜΕΩΝ: 3 ο Τρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΘΕΜΙΚΩΝ ΣΟΜΕΩΝ: 3 ο Τρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 24 Ιανουαρίου 2018 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΘΕΜΙΚΩΝ ΣΟΜΕΩΝ: 3 ο Τρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8 Ο εξάμθνο Χθμικϊν Μθχανικϊν Δανάθ Διακουλάκθ, Κακθγιτρια ΕΜΠ diak@chemeng.ntua.gr Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επ. κακθγθτισ ΕΜΠ atsaka@central.ntua.gr ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΟΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου

Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου Ζνωςθ Ελλινων Χθμικϊν Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου Χημεία 03/07/2017 Τμιμα Παιδείασ και Χθμικισ Εκπαίδευςθσ 0 Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 22 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 215 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1 επτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 2 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 4 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Ειςαγωγό Όπωσ είδαμε, ο χϊροσ εικονικϊν διευκφνςεων μνιμθσ που χρθςιμοποιεί κάκε διεργαςία, είναι αρκετά μεγαλφτεροσ από το χϊρο των φυςικϊν διευκφνςεων.

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ 8 Ο εξάμθνο Χθμικϊν Μθχανικϊν Δανάθ Διακουλάκθ, Κακθγιτρια ΕΜΠ diak@chemeng.ntua.gr Άγγελοσ Σςακανίκασ, Επ. κακθγθτισ ΕΜΠ atsaka@central.ntua.gr ΑΝΑΛΤΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Βαςίλειοσ Γ. Σταμπουλισ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Βαςίλειοσ Γ. Σταμπουλισ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΑΜΕΗ ΝΙΚΗ ΣΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΠΑΜΕ ΣΟΙΧΗΜΑ & ΚΙΝΟ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΑΜΕΗ ΝΙΚΗ ΣΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΠΑΜΕ ΣΟΙΧΗΜΑ & ΚΙΝΟ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ: - ΔΝΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΟΙΧΗΜΑΣΟ - ΔΝΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ Περιςτέρι, 24.04.2013 ΠΡΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ Α ΠΕΝΣΑΜΗΝΟΤ ΚΑΣΑ 51 (318 ΕΚ. ΕΤΡΩ) ΣΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Μπορεί να ςυμβαίνει αυτό; Ναί. Απλά τϊρα εμφανίςτθκαν τζτοιεσ τιμζσ ςτον κατάλογο φαρμάκων. Μζχρι τϊρα πάντα οι τιμζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017 Η ζκκεςθ αυτι ςυνοψίηει δεδομζνα παραγωγισ και μετεωρολογικά δεδομζνα από το ζργο.., εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 1.472,94kW ςτθ κζςθ, Δ.Δ.., Νομοφ.., ιδιοκτθςίασ τθσ Παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η Τζχνθ τθσ Αποτελεςματικισ Επικοινωνίασ. Εκπαιδεύηρια: Κα. Χριζηοθή Βαζιλική Conicon Ltd

Η Τζχνθ τθσ Αποτελεςματικισ Επικοινωνίασ. Εκπαιδεύηρια: Κα. Χριζηοθή Βαζιλική Conicon Ltd Η Τζχνθ τθσ Αποτελεςματικισ Επικοινωνίασ Εκπαιδεύηρια: Κα. Χριζηοθή Βαζιλική Conicon Ltd 25 Φεβρουαρίου 2015 Εκπαιδεφτρια: Βαςιλικι Χριςτοφι Η κ. Χριςτοφι Βαςιλικι ζχει ςπουδάςει Εφαρμοςμζνθ Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρθμζνα Θζματα Συςτθμάτων Ελζγχου

Προχωρθμζνα Θζματα Συςτθμάτων Ελζγχου ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΤ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Σ. Σμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Τπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΣΕ Π.Μ.. «Νέες Σεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» Προχωρθμζνα Θζματα Συςτθμάτων Ελζγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Ωςτόςο: θ πλιρθσ απαςχόλθςθ ςυμβιβάηεται με τθν φπαρξθ κάποιασ ανεργίασ

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Ωςτόςο: θ πλιρθσ απαςχόλθςθ ςυμβιβάηεται με τθν φπαρξθ κάποιασ ανεργίασ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Θεωρθτικόσ οριςμόσ: θ απαςχόλθςθ που προκφπτει όταν ςτον επικρατοφντα πραγματικό μιςκό θ ςυνολικι ηιτθςθ εργαςίασ είναι ίςθ με τθν ςυνολικι προςφορά εργαςίασ (μπορεί να υπάρχει ανεργία αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 5 : Ανάλυςθ κυκλώματοσ με D και JK FLIP- FLOP Φώτιοσ Βαρτηιώτθσ

Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 5 : Ανάλυςθ κυκλώματοσ με D και JK FLIP- FLOP Φώτιοσ Βαρτηιώτθσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότθτα 5 : Ανάλυςθ κυκλώματοσ με D και JK FLIP- FLOP Φώτιοσ Βαρτηιώτθσ 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθςθ Κατανομϊν Πικανότθτασ και Ομαδοποίθςθ

Μάκθςθ Κατανομϊν Πικανότθτασ και Ομαδοποίθςθ Μάκθςθ Κατανομϊν Πικανότθτασ και Ομαδοποίθςθ Κϊςτασ Διαμαντάρασ Τμιμα Πλθροφορικισ ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ 1 Μάκθςθ κατανομισ πικανότθτασ Σε όλθ τθν ανάλυςθ μζχρι τϊρα ζγινε ςιωπθρά θ παραδοχι ότι γνωρίηουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Κάμιροσ. Ημερίδα : «Οργανώςεισ και ςυμπράξεισ παραγωγών και επιχειρήςεων του αγροτικοφ τομζα»

Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Κάμιροσ. Ημερίδα : «Οργανώςεισ και ςυμπράξεισ παραγωγών και επιχειρήςεων του αγροτικοφ τομζα» Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Κάμιροσ Ημερίδα : «Οργανώςεισ και ςυμπράξεισ παραγωγών και επιχειρήςεων του αγροτικοφ τομζα» Σαυτότθτα - τόχοι Ιςτορικό Λόγοι ίδρυςθσ του υνεταιριςμοφ Ταυτότητα Ο Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Management & Liquidity

Credit Risk Management & Liquidity ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Managing Partner Νοζμβριοσ 2012 Credit Risk Management & Liquidity Old Problem New Tools Economist Conferences 1 Η Hellastat δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ Διαχείριςησ Πιςτωτικοφ Κινδφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετηςίων μεταβολϊν (%) Δεικτϊν Σιμϊν Κατηγοριϊν Ζργων και Κόςτουσ Καταςκευήσ νζων κτιρίων κατοικιϊν (2010=100,0)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετηςίων μεταβολϊν (%) Δεικτϊν Σιμϊν Κατηγοριϊν Ζργων και Κόςτουσ Καταςκευήσ νζων κτιρίων κατοικιϊν (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 5 Απριλίου 01 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Α τρίμηνο 01 Ο Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Κατθγοριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου Άπειρεσ κροφςεισ Δακτφλιοσ ακτίνασ κυλάει ςε οριηόντιο δάπεδο προσ ζνα κατακόρυφο τοίχο όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Ο ςυντελεςτισ τριβισ ίςκθςθσ του δακτυλίου με το δάπεδο είναι, ενϊ ο τοίχοσ είναι λείοσ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικός Πειραματισμός ΙΙ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Γεωργικός Πειραματισμός ΙΙ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ Συχνά ςυμβαίνει ςτα πρϊτα ςτάδια ενόσ βελτιωτικοφ προγράμματοσ να μθν υπάρχει επαρκι ποςότθτα γενετικοφ υλικοφ των νζων ςειρϊν, γεγονόσ που δυςχεράνει τθν πραγματοποίθςθ πειραμάτων αξιολόγθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 217 ΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕ ΣΩΝ ΜΕΣΦΟΡΩΝ: ϋ τρίμθνο 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι ρχι (ΕΛΣΤΤ) ανακοινϊνει τουσ είκτεσ κφκλου εργαςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία που χρηςιμοποιήθηκε για τη μζτρηςη τησ προόδου ςυγκομιδήσ

Μεθοδολογία που χρηςιμοποιήθηκε για τη μζτρηςη τησ προόδου ςυγκομιδήσ Πρόοδοσ υγκομιδισ - 2016* Καλαμπόκι Πρόοδοσ ςυγκομιδισ : (Εκτιμώμενθ ι Οριςτικι) υνολικι υγκομιςμζνθ Έκταςθ **: Εξζλιξθ τθσ υνολικισ (Έκταςθσ) (n/n-1) : Πρόοδοσ υγκομιδισ κατά τθν ίδια θμ/νία του προθγοφμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) Τίτλοσ τθσ ζρευνασ: «Ποια είναι θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ διαλυτότθτα των ςτερεϊν ςτο νερό;» 2) Περιγραφι του ςκοποφ τθσ ζρευνασ: Η ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια μελζτθ αςκενι-μάρτυρα (case-control). Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκβαςθ.

Είναι μια μελζτθ αςκενι-μάρτυρα (case-control). Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκβαςθ. Ερϊτθςθ 1 Μια μελζτθ πραγματοποιείται για να εξετάςει αν θ μετεμμθνοπαυςιακι ορμονικι κεραπεία ζχει προςτατευτικό ρόλο για τθν πρόλθψθ εμφράγματοσ του μυοκαρδίου. 1013 γυναίκεσ με οξφ ζμφραγμα του μυοκαρδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το σπόδειγμα Heckscher-Ohlin

Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το σπόδειγμα Heckscher-Ohlin Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το σπόδειγμα Heckscher-Ohlin 1 Το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin με δφο παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ: Υποκζςεισ 1. Δφο χϊρεσ, δφο ομογενι προϊόντα, δφο ομογενείσ ςυντελεςτζσ τθσ παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Ιανουάριοσ επτζμβριοσ 2017 (προςωρινά ςτοιχεία)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Ιανουάριοσ επτζμβριοσ 2017 (προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Δεκεμβρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Ιανουάριοσ επτζμβριοσ 217 (προςωρινά ςτοιχεία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακροιςτικι μζκοδοσ υπολογιςμοφ του λιμματοσ

Ακροιςτικι μζκοδοσ υπολογιςμοφ του λιμματοσ Ακροιςτικι μζκοδοσ υπολογιςμοφ του λιμματοσ Η αζξνηζηηθή κέζνδνο ππνινγηζκνύ ηνπ ιήκκαηνο είλαη κηα κέζνδνο γηα νιόθιεξε ηε δηαρεηξηζηηθή θιάζε θαη πξνζαξκόδεηαη πνιύ θαιά ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΗΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ

ΑΚΗΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΑΚΗΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ 1 Άσκηση 1 Μια βιομησανική επισείπηση έσει καταγπάτει τιρ μηνιαίερ πυλήσειρ τυν πποφόντυν τηρ, πος ήσαν οι εξήρ (σε εκατ. εςπώ): Μήναρ Πυλήσειρ 1 50 2 54 3 61 4 68 5 76 6 87

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ & ΑΦΑΛΔΙΑ» INTELLIGENCE & SECURITY

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ & ΑΦΑΛΔΙΑ» INTELLIGENCE & SECURITY 19 ο χλμ Θες/νικθσ Ν. Μουδανιϊν 19 th km Thessalonikis N. Moudanion Rd ΓΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ & ΑΦΑΛΔΙΑ» INTELLIGENCE & SECURITY Το Δίκτυο Επιχειρθματικότθτασ Καινοτομίασ & Ανάπτυξθσ (Δ.Ε.Κ.Α), ςτα

Διαβάστε περισσότερα