ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Το παρόν ελτίο εδοµένων Ασφάλειας παρέχεται σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 1907/ /2010 της ΕΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Το παρόν ελτίο εδοµένων Ασφάλειας παρέχεται σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 1907/2006-453/2010 της ΕΚ"

Transcript

1 UNICOOL R-407C ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν ελτίο εδοµένων Ασφάλειας παρέχεται σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 1907/ /2010 της ΕΚ SECTION 1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - Ονοµασία προϊόντος: UNICOOL R-407C - Αριθµός µέρους προϊόντος: (11 kg), (52 kg) 1.2 Συναφείς προσδιορισµένες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις - Χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος: - Ψυκτικό 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας - Ονοµασία προµηθευτή: Wilhelmsen Ships Service AS - ιεύθυνση προµηθευτή: Willem Barentszstraat 50, 3165AB Rotterdam, The Netherlands - Τηλέφωνο: Fax: Head office: Wilhelmsen Ships Service AS - Strandveien 20, N1324 Lysaker - Norway, Tel: (47) Other suppliers SEE SECTION 16!!! - For quotations contact your local Customer Services - - Υπεύθυνος: Product HSE Manager, Τηλέφωνο: Tel.: Αριθµός τηλέφωνο επείγουσας ανάγκης - ****ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT**** - - International 24hrs Emergency NCEC: American Chemistry Council 24hrs American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) Ελλάδα: ηλητηρίαση κέντρο έκτακτης ανάγκης Norway: Poison information centre, Sweden: Poison information centre, China NRCC 24hrs emergency telephone number: Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: The Netherlands: National Poisons Information Centre SECTION 2 Προσδιορισµός των κινδύνων 2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος - εν ταξινοµείται ως επικίνδυνο για χρήστες 1

2 SECTION 2 Προσδιορισµός των κινδύνων (...) 2.2 Στοιχεία επισήµανσης - εν ταξινοµείται ως επικίνδυνο για χρήστες - Φράσεις κινδύνου εν εφαρµόζεται - Φράσεις προφύλαξης εν εφαρµόζεται 2.3 Άλλοι κίνδυνοι - Οσµή: Γλυκιά οσµή όµοια µε αιθέρα - Εµφάνιση: Υγροποιηµένο αέριο υπό πίεση - Επαφή µε τα µάτια: Ενδέχεται να προκαλέσει ερυθρότητα και ερεθισµό - Επαφή µε το δέρµα: Πιθανό κρυοπάγηµα των προσβεβληµένων περιοχών - Εισπνοή: Ενδέχεται να προκαλέσει ζάλη, σύγχυση, κεφαλαλγία ή λήθαργο, Σε περιπτώσεις σοβαρής έκθεσης, ενδέχεται να αναπτυχθεί αναισθησία SECTION 3 Σύνθεση/Στοιχεία για τα συστατικά 3.1 Μείγµατα - Pentafluoroethane Περιεκτικότητα: 25% Αριθµός CAS: Αριθµός ΕΚ: Φράσεις R/H: H280 Σύµβολα: εν εφαρµόζεται Κατηγορίες: Press. Gas - 1,1,1,2-Tetrafluorethaan Περιεκτικότητα: 52% Αριθµός CAS: Αριθµός ΕΚ: Φράσεις R/H: H280 Σύµβολα: εν εφαρµόζεται Κατηγορίες: Press. Gas - Difluormethaan Περιεκτικότητα: 23% Αριθµός CAS: Αριθµός ΕΚ: Φράσεις R/H: R12 - H220, H280 Σύµβολα: F+ Κατηγορίες: Flam. Gas 1, Press. Gas SECTION 4 Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών 2

3 SECTION 4 Μέτρα πρώτων βοηθειών (...) - Σε περίπτωση επαφής µε υγρό, αποψύξτε τα παγωµένα µέρη µε νερό. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ρούχα που έχουν κολλήσει στο δέρµα - Ζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόµα. ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό (P301+P330+P331). - Ποτέ µη χορηγείτε ο,τιδήποτε από το στόµα σε άνθρωπο που έχει χάσει τις αισθήσεις του - Ποτέ µην αναγκάζετε ένα λιπόθυµο άτοµο να κάνει εµετό ή να πιει υγρά - Ζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε (P305+P351+P338). - Ζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, µεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή (P304+P341). - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή (P304+P340). - Σε περίπτωση αµφιβολίας ή όταν τα συµπτώµατα επιµένουν, ζητήστε ιατρική αγωγή 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες και µεταγενέστερες - Πιθανή ερυθρότητα και ερεθισµός των προσβεβληµένων περιοχών - Πιθανό κρυοπάγηµα των προσβεβληµένων περιοχών 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Do not give andrenalin or equivalent medicines. SECTION 5 Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς 5.1 Πυροσβεστικά µέσα -?φλεκτο. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης για τις περιβάλλουσες συνθήκες 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα - Ο καπνός από πυρκαγιές είναι διαβρωτικός. Λάβετε προφυλάξεις για την προστασία του προσωπικού από την έκθεση - Ενηµερώστε το πυροσβεστικό σώµα για το πιθανό κίνδυνο έκρηξης και εκτόξευσης φιαλών 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες - ιατηρήστε το(α) δοχείο(α) που έχουν εκτεθεί σε πυρκαγιά ψυχρό(ά) ψεκάζοντάς τα µε νερό - Ο καπνός από πυρκαγιές είναι διαβρωτικός. Λάβετε προφυλάξεις για την προστασία του προσωπικού από την έκθεση - Να φοράτε στολή προστασίας από χηµικές ουσίες και αναπνευστική συσκευή θετικής πίεσης SECTION 6 Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης - Κλείστε την πηγή της διαρροής, αν είναι ασφαλές να κάνετε κάτι τέτοιο - Σε περιοχές µε ανεπαρκή εξαερισµό ή σε περιορισµένους χώρους, χρησιµοποιείτε αναπνευστήρα µε γραµµή αερίου ή ανεξάρτητη αναπνευστική συσκευή 3

4 SECTION 6 Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης (...) 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις - Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδοµένων ασφαλείας (S61) 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό - Κλείστε την πηγή της διαρροής, αν είναι ασφαλές να κάνετε κάτι τέτοιο - Αφήστε την ουσία να εξατµιστεί - Εξαερώστε την περιοχή 6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα - Βλ. Ενότητα 13 SECTION 7 Χειρισµός και αποθήκευση 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό - Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισµός - Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυµιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατµούς/ εκνεφώµατα (P261). - Περιορίζεται για χρήση από επαγγελµατίες - Μην καπνίζετε 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων - ιατηρείτε σε δροσερό, στεγνό και καλά αεριζόµενο µέρος - Μη φυλάσσετε πάνω από τους 45 C 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις - Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή για περαιτέρω πληροφορίες SECTION 8 Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία 8.1 Παράµετροι ελέγχου - Difluoromethane (R-32) TLV (TWA) 1000 ppm - Pentafluoroethane (R125) TLV (TWA) 1000 ppm - 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (R-134a) TLV (TWA) 1000 ppm 8.2 Έλεγχοι έκθεσης - Το αδιάλυτο προϊόν δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε κλειστούς χώρους χωρίς καλό εξαερισµό 8.3 Έλεγχοι επαγγελµατικής έκθεσης - Σε περιοχές µε ανεπαρκή εξαερισµό ή σε περιορισµένους χώρους, χρησιµοποιείτε αναπνευστήρα µε γραµµή αερίου ή ανεξάρτητη αναπνευστική συσκευή - Wear safety boots when handling cylinders. 4

5 SECTION 9 Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες - Οσµή: Γλυκιά οσµή όµοια µε αιθέρα - Εµφάνιση: Υγροποιηµένο αέριο υπό πίεση - ph - δεν εφαρµόζεται - Σηµείο ζέσης C έως 760 C - Vapour pressure C - Πυκνότητα ατµών (αέρας = 1) Σηµείο τήξης < -100 C έως 760 C - Αδιάλυτο σε νερό - Πυκνότητα 1160 kg/m3 στους 20 C -?φλεκτο - Ασταθές πάνω από τους 250 βαθµούς C - Σηµείο αυτοανάφλεξης >700 βαθµοί C σε 760 mm Hg 9.2 Άλλα στοιχεία - εν διατίθεται κανένα στοιχείο SECTION 10 Σταθερότητα και αντιδρασιµότητα 10.1 ραστικότητα - Το είδος αυτό θεωρείται σταθερό σε κανονικές συνθήκες 10.2 Χηµική ευστάθεια - Θεωρείται ασταθές υπό κανονικές συνθήκες - Ασταθές πάνω από τους 250 βαθµούς C 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων - εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη αντίδραση αν χρησιµοποιείται για την ενδεδειγµένη χρήση του 10.4 Συνθήκες προς αποφυγή - Αποφεύγετε την υπερθέρµανση - Μακριά από γυµνές φλόγες, πυρακτωµένο υλικό ή θερµές επιφάνειες 10.5 Μη συµβατά υλικά - Avoid contact with magnesium and alloys containing more than 2% magnesium Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης - Τα προϊόντα αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαµβάνουν ενώσεις αλογόνων SECTION 11 Τοξικολογικά στοιχεία 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις - εν εφαρµόζεται 11.2 Επαφή µε τα µάτια - Ενδέχεται να προκαλέσει κρυοπάγηµα 11.3 Επαφή µε το δέρµα - Ενδέχεται να προκαλέσει κρυοπάγηµα 11.4 Κατάποση - Not regarded as a potential route of exposure Εισπνοή 5

6 SECTION 11 Τοξικολογικά στοιχεία (...) - Σε περιπτώσεις σοβαρής έκθεσης, ενδέχεται να αναπτυχθεί αναισθησία - Ενδέχεται να διαταράσσει την αναπνοή, την καρδιά και το νευρικό σύστηµα SECTION 12 Οικολογικά στοιχεία 12.1 Τοξικότητα - Σε διαθέσιµα δεδοµένα, η ουσία δεν είναι επιβλαβής για την υδρόβια ζωή 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης - Most components in this product are not readily biodegradable υναµικό βιοσυσσώρευσης 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος - Αυτή η ουσία είναι πτητική - Αδιάλυτο σε νερό 12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ - εν είναι επίµονη, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία (PBT) σύµφωνα µε το REACH Παράρτηµα XIII 12.6 Λοιπές δυσµενείς επιπτώσεις - Gobal Warming Potential: 1525 (CO2 = 1; 100 years) - Ozone Depletion Potential: 0 - GWP and ODP values according to IPCC/ASHRAE/ARI. - IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Control - ASHRAE = American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers - ARI = American Refrigeration Institute SECTION 13 Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση (εξάλειψη) 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων - Να µη διοχετευθεί σε δίκτυο υπονόµων ή στο περιβάλλον. Να διατεθεί σε εγκεκριµένο χώρο συλλογής αποβλήτων - Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προµηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση (S59) 13.2 Ταξινόµηση - Αυτό το υλικό ή/και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθούν ως επικίνδυνα απόβλητα SECTION 14 Στοιχεία σχετικά µε τη µεταφορά 14.1 UΝ - Αρ. UΝ: UN Κατάλληλη ονοµασία αποστολής: REFRIGERANT GAS R-407C - Τάξη κινδύνου: Οµάδα συσκευασίας: εν εφαρµόζεται 14.2 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 6

7 SECTION 14 Στοιχεία σχετικά µε τη µεταφορά (...) - Σε διαθέσιµα δεδοµένα, η ουσία δεν είναι επιβλαβής για το περιβάλλον 14.3 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη - Gas cylinders must be equipped with valve protection caps during transport Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC - εν εφαρµόζεται - εν εφαρµόζεται 14.5 Οδικά/Σιδηροδροµικά (ADR/RID) - Αρ. UΝ ADR: UN Κατάλληλη ονοµασία αποστολής: REFRIGERANT GAS R-407C - Τάξη κινδύνου κατά ADR: Οµάδα συσκευασίας κατά ADR: Θαλάσσια (IMDG) - Αρ. UΝ IMDG: UN Κατάλληλη ονοµασία αποστολής: REFRIGERANT GAS R-407C - Τάξη κινδύνου κατά IMDG.: Οµάδα συσκευασίας κατά IMDG.: - - IMDG EmS: F-C, S-V 14.7 Εναέρια (ICAO/IATA) - Αρ. Un ICAO: UN Κατάλληλη ονοµασία αποστολής: REFRIGERANT GAS R-407C - Τάξη κινδύνου κατά ICAO.: Οµάδα συσκευασίας κατά ICAO.: DOT / CFR (Υπουργείο Μεταφορών των Η.Π.Α. - Αριθµός αναγνώρισης: UN Ορθή ονοµασία αποστολής DOT: REFRIGERANT GAS R-407C - Σηµάνσεις DOT: Προϊόν RQ (lb): - SECTION 15 Στοιχεία σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις 15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα - This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with article 31 and annex II in REACH and Directive 453/2010/EU. - Το παρόν ελτίο εδοµένων Ασφάλειας παρέχεται σε συµµόρφωση µε την Οδηγία περί Επικίνδυνων Ουσιών (67/548/ΕΟΚ) - Το παρόν ελτίο εδοµένων Ασφάλειας παρέχεται σε συµµόρφωση µε την Οδηγία περί Επικίνδυνων Παρασκευασµάτων (88/379/ΕΟΚ) 15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας - None SECTION 16 Άλλα στοιχεία εν δίνεται κείµενο µε κωδικούς φράσεων στα σηµεία όπου χρησιµοποιούνται αλλού στο παρόν 7

8 SECTION 16 Άλλα στοιχεία (...) φύλλο δεδοµένων ασφάλειας: H220: Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. H280: Περιέχει αέριο υπό πίεση εάν θερµανθεί, µπορεί να εκραγεί. R12: Εξαιρετικά εύφλεκτο. Τα στοιχεία που παρέχονται σχετικά µε αυτό το προϊόν σε αυτό το ελτίο εδοµένων Ασφάλειας έχουν συλλεχθεί από γνώσεις των ξεχωριστών συστατικών Τα δεδοµένα που παρέχονται στο παρόν ισχύουν µόνο όταν το προϊόν χρησιµοποιείται για τη (ις) σωστή(ές) εφαρµογή(ές). Το προϊόν δεν πωλείται ως κατάλληλο για άλλες εφαρµογές - τέτοια χρήση ενδέχεται να προκαλέσει κινδύνους που δεν αναφέρονται στο παρόν δελτίο. Μη χρησιµοποιείτε για άλλη(ες) εφαρµογή(ές) χωρίς να ζητήσετε τη συµβουλή του κατασκευαστή Τα δεδοµένα που παρέχονται στο παρόν βασίζονται σε τρέχουσες γνώσεις και πείρα. Το παρόν ελτίο εδοµένων Ασφάλειας περιγράφει το προϊόν σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις ασφάλειας και δεν δηλώνει καµία εγγύηση σχετικά µε τις ιδιότητες του προϊόντος The most up-to-date version of this MSDS can be found on OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United Kingdom Tel (+44) Fax (+44) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd Torihama-cho Kanazawa-ku Yokohama-shi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat AB Rotterdam-Albrandswaard, the Netherlands. Tel (+31)