ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 634/70 θαη Ν.Γ. 1245/72, όπσο θσδηθνπνηήζεθαλ ζε εληαίν θείκελν κε ην Β.Γ. 306/73, ηνπο Ν. 722/77, Ν. 771/78 θαη Ν. 1485/84 θαζνξίζηεθαλ ξεηά νη θαηεγνξίεο ησλ πξνζώπσλ πνπ είραλ δηθαίσκα λα δηαθηλνύληαη ειεύζεξα ή κε κεησκέλν εηζηηήξην ζηηο αζηηθέο ή ππεξαζηηθέο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Σν παξαπάλσ δηθαίσκα θαζνξίζηεθε λα ηζρύεη γηα ηα ιεσθνξεία ησλ ζπγθνηλσληαθώλ θνξέσλ ΚΣΔΛ, ΔΚΣΔΛ, ΚΣΔΤΛ θαη ΔΚ (ζήκεξα ΚΣΔΛ, ΟΑΑ θαη ΟΔ) θαζώο θαη γηα ηα ιεσθνξεία ηνπ ΟΑΘ (Ν.Γ. 3721/57). 2. Με ηηο ππ αξηζ. 99/1990 θαη 112/1990 πξάμεηο ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ πνπ εθδόζεθαλ, εθάπαμ, θαη' εμνπζηνδόηεζε ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 1892/90, θαηαξγήζεθαλ ηα πάζεο θύζεσο ειεπζέξαο θαη κεησκέλεο ηηκήο εηζηηήξηα, πιελ εθείλσλ ησλ θαηεγνξηώλ πξνζώπσλ πνπ ξεηά δηαηεξήζεθαλ κε ηηο ΠΤ απηέο (αλάπεξνη πνιέκνπ θαη ζπλνδνί απηώλ, πνιύηεθλνη, ΑκεΑ, καζεηέο, θνηηεηέο, ζπνπδαζηέο, εξγαδόκελνη ζπγθνηλωληαθώλ θνξέωλ). εκεηώλεηαη όηη: α) ηα ΑκεΑ δηαθηλνύληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαηόπηλ ζύλαςεο ζπκθσληώλ κε ηηο Οκνζπνλδίεο ΠΟΑ θαη ΠΟΑΤ. β) Με ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3454/2006 απνλέκεηαη ε πνιπηεθληθή ηδηόηεηα θαη ζεσξνύληαη αλά ηξηεηία, (από ) νη πνιπηεθληθέο ηαπηόηεηεο από ηελ Αλώηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδνο. ύκθσλα κε ηηο νξηδόκελεο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ, δηθαίσκα δηαθίλεζεο κε κεησκέλν θαηά 50 % εηζηηήξην ζα έρνπλ νη παξαθάησ: i. Οη πνιύηεθλνη γνλείο ηζνβίσο ii. Σα άγακα ηέθλα (αγόξηα θαη θνξίηζηα) πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 23 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο iii. Σα άγακα ηέθλα πνπ ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 25 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο iv. Σα άγακα ηέθλα πνπ εθπιεξώλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 25 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη v. Σα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηό 67 % θαη άλσ, ηζνβίσο θαη

2 γ) Με ηηο αλωηέξω ΠΤ δελ ζίγεηαη ην δηθαίωκα ειεύζεξεο δηαθίλεζεο ηωλ Δπξωβνπιεπηώλ θαη Βνπιεπηώλ ηνπ Διιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ (άξζξν 63 πληάγκαηνο). 3. Με ην Ν. 2018/1992 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα ξπζκίζηεθε ην ζέκα ηεο ειεύζεξεο δηαθίλεζεο ηνπ Αζηπλνκηθνύ θαη Ππξνζβεζηηθνύ Πξνζσπηθνύ, ησλ Αξρηθπιάθσλ, Αγξνθπιάθσλ, ησλ πλνξηαθώλ Φπιάθσλ θαη ησλ Δηδηθώλ Φξνπξώλ θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο, κε δαπάλε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκ. Σάμεο. 4. Με ην Ν. 2329/1995 ξπζκίζηεθε επίζεο ην ζέκα ηεο ειεύζεξεο θπθινθνξίαο ηνπ Πξνζσπηθνύ ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο κε δαπάλε ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. 5. Με ην Ν.3585/2007 ξπζκίζηεθε εθ λένπ ην ζέκα ηεο ειεύζεξεο θπθινθνξίαο ηνπ Πξνζσπηθνύ ηεο Αγξνθπιαθήο θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο κε δαπάλε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκόζηαο Σάμεο. 6. Με ην Ν.3670/2008 ηα δηθαηώκαηα ειεύζεξεο ή κε κεησκέλν εηζηηήξην ησλ αλαπήξσλ πνιέκνπ επεθηάζεθαλ θαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο πξνζώπσλ: α) ηνπο ζηξαηησηηθνύο αλαπήξνπο εηξεληθήο πεξηόδνπ ηνπ Ν.1370/1944. β) ηνπο αλαπήξνπο αγσληζηέο Αληηδηθηαηνξηθνύ Αγώλα ηνπ Ν.1543/1985. γ) ηνπο αλαπήξνπο αγσληζηέο ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ ηνπ Ν.1863/1989. δ) ηνπο αλαπήξνπο πνιέκνπ ακάρνπ πιεζπζκνύ ηνπ Ν.812/1943 (πεξηόδνπ ). ε) ηνπο αλαπήξνπο ακάρνπ πιεζπζκνύ ηνπ Ν.1863/1989, θαζώο θαη ζηνπο έιθνληεο δηθαίσκα από ηνπο παξαπάλσ αλαπήξνπο. εκείωζε Πξνθεηκέλνπ νη θαηεγνξίεο ηεο παξαγξάθνπ απηήο (6) λα δηαθηλνύληαη δωξεάλ ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλωλίεο θαη κε κηζό εηζηηήξην ζηηο ππεξαζηηθέο, ε Οκνζπνλδία καο δήηεζε από ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.3534/2007 γηα απνδεκίωζε ηωλ κεηαθηλήζεωλ. Μέρξηο εθδόζεωο ηεο πξνβιεπόκελεο ΚΤΑ ην δηθαίωκα ηωλ αλωηέξω παξνρώλ ζα ρνξεγείηαη κόλν ζηνπο αλάπεξνπο πνιέκνπ θαη ζηνπο ζπλνδνύο απηώλ, ζύκθωλα κε ηελ ΠΤ 99/ ΦΟΙΣΗΣΙΚΑ - ΜΑΘΗΣΙΚΑ Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο θαηεγνξίεο ησλ θνηηεηώλ ζπνπδαζηώλ θαη ησλ καζεηώλ πνπ δηθαηνύληαη λα δηαθηλνύληαη ζηηο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο ζπγθνηλσλίεο κε έθπησζε 25 % ή 50 % θαηά πεξίπησζε, είλαη ε ΠΤ 99/1990 ζε ζπλδπαζκό κε ην Β.Γ. 306/73, ην Ν.4009/2011 θαη ηελ ΚΤΑ Φ.5/114196/Β3/2011, θαζώο θαη ηελ αξηζ /69 θαλ. Τπνπξγηθή απόθαζε, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κεηαγελέζηεξα. Αλαιπηηθόηεξα νη θαηεγνξίεο ησλ δηθαηνύρσλ είλαη νη εμήο:

3 α) Φνηηεηέο (έθπηωζε 25% ή 50% ζε νξηζκέλεο γξακκέο) Οη πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο (Ν.4009/2011 θαη ΚΤΑ Φ.5/114196/Β3/2011). Δηδηθά νη θνηηεηέο ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία απνηειείηαη από ηνλ Παλεπηζηεκηαθό ηνκέα θαη ηνλ Σερλνινγηθό ηνκέα (Παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ) θαηά ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ Ν.4009/2011, θαηαβάιινπλ κεησκέλν θόκηζηξν ζηηο νξηδόκελεο αζηηθέο ή ππεξαζηηθέο γξακκέο, ην νπνίν δηακνξθώλεηαη ζπγθεθξηκέλα σο εμήο: (ΑΣΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ) α) ην 50% θαη αλώηαην όξην επί ηεο ηηκήο ηνπ θαλνληθνύ θνκίζηξνπ ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ηεο πόιεο πνπ εδξεύεη ε ζρνιή πνπ θνηηά ν δηθαηνύρνο. β) ην 75% θαη αλώηαην όξην επί ηεο ηηκήο ηνπ θαλνληθνύ θνκίζηξνπ ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ηεο ππόινηπεο ρώξαο. (ΤΠΔΡΑΣΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ) γ) ην 50% θαη αλώηαην όξην επί ηεο ηηκήο ηνπ θαλνληθνύ θνκίζηξνπ ζηηο νδηθέο ππεξαζηηθέο ζπγθνηλσλίεο πνπ ζπλδένπλ ηελ έδξα ηεο ζρνιήο πνπ θνηηά ν δηθαηνύρνο κε ηνλ ηόπν κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ. δ) ην 75% θαη αλώηαην όξην επί ηεο ηηκήο ηνπ θαλνληθνύ θνκίζηξνπ ζηηο ππόινηπεο νδηθέο ππεξαζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ηεο ρώξαο. ΗΜΔΙΩΗ Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο πνπ επηβαξύλεη ηνπο ζπγθνηλωληαθνύο θνξείο, ζρεηηθή είλαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο πξναλαθεξόκελεο ΚΤΑ, πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 47. Μέρξη ηελ ππνγξαθή ηωλ πξνβιεπόκελωλ ζπκβάζεωλ νη αλωηέξω θνηηεηέο ζα δηαθηλνύληαη κε έθπηωζε 25%. ΓΔΛΣΙΑ ΔΙΓΙΚΟΤ ΔΙΙΣΗΡΙΟΤ (ΓΔΔ) ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΑΟ Οη αλσηέξσ θνηηεηέο ζα δηαθηλνύληαη κε ηελ επίδεημε ηνπ λένπ ηύπνπ Γ.Δ.Δ. (ειεθηξνληθό πάζν), πνπ εθδίδεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο πνπ έρεη νξίζεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. β) πνπδαζηέο (έθπηωζε 25%) αα) Οη ζπνπδαζηέο ησλ Γεκνζίσλ ζρνιώλ Αλσηέξαο εθπαίδεπζεο, ββ) Οη ζπνπδαζηέο ησλ Ηδησηηθώλ ρνιώλ Αλσηέξαο Δθπαίδεπζεο πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλεο από ην θξάηνο σο ηζόηηκεο πξνο ηηο αληίζηνηρεο δεκόζηεο.

4 γγ) Οη ζπνπδαζηέο ησλ αλσηέξσλ ζρνιώλ θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο (Ν.1158/1981). Η παξαπάλω έθπηωζε ηζρύεη γηα όιεο ηηο γξακκέο ηωλ ΚΣΔΛ ηεο ρώξαο, κε ηελ επίδεημε ηνπ Φνηηεηηθνύ Γειηίνπ (ΠΑΟ) πνπ εμαθνινπζνύλ λα εθνδηάδνληαη από ηνλ ΟΑΑ, ν ηύπνο θαη ν ρξωκαηηζκόο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά από ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλωληώλ κε απόθαζή ηνπ, πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 54. β) Μαζεηέο (έθπηωζε 50%). αα) Οη καζεηέο ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ββ) Οη καζεηέο ησλ Γεκνζίσλ θαη ησλ αλαγλσξηζκέλσλ από ην Κξάηνο Ηδησηηθώλ ρνιώλ Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (κέζεο θαη θαηώηεξεο). γγ) Οη καζεηέο ησλ ηδησηηθώλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εθόζνλ ζηελ πόιε δελ ιεηηνπξγνύλ αληίζηνηρα δεκόζηα. δδ) Οη ηεξνζπνπδαζηέο ησλ εμαηαμίσλ εθθιεζηαζηηθώλ ζρνιώλ θαη ηεξνδηδαζθαιείσλ εε) Οη καζεηέο ησλ ζρνιώλ καζεηείαο ΟΑΔΓ θαη ησλ Κ.Δ.Κ. (Κέληξσλ Δξγαδνκέλνπ Κνξηηζηνύ) ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο. ζη) Οη καζεηέο ησλ ζρνιώλ εηδηθήο αγσγήο. Όινη νη καζεηέο ησλ ζρνιώλ ή ζρνιείσλ πνπ ππάγνληαη ζηηο παξαπάλσ βαζκίδεο εθπαίδεπζεο αλεμάξηεηα από ην Τπνπξγείν ζην νπνίν αλήθνπλ, δηθαηνύληαη ηεο πξναλαθεξόκελεο έθπησζεο, όπσο εηδηθόηεξα θαζνξίδνπλ νη πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο, κε ηελ επίδεημε ηνπ δειηίνπ καζεηηθνύ εηζηηεξίνπ, ν ηύπνο θαη ν ρξσκαηηζκόο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά από ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ, πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 54. Ζ έθδνζε ησλ καζεηηθώλ δειηίσλ πξαγκαηνπνηείηαη από ηνπο Γηεπζπληέο ησλ νηθείσλ ζρνιείσλ ή ζρνιώλ. Σα δειηία απηά ηζρύνπλ ρσξίο ζεώξεζε ζύκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απόθαζε 31114/535/1983 παξ. 3 (Β 664/83). ΙΥΤ ΜΑΘΗΣΙΚΩΝ ΔΙΙΣΗΡΙΩΝ: Σα καζεηηθά εηζηηήξηα ηζρύνπλ γηα όζεο αζηηθέο γξακκέο ζπλδένπλ ηνλ ηόπν ηεο δηακνλήο ηνπ καζεηή κε ην ζρνιείν, ζην νπνίν θνηηά θαη γηα κία ππεξαζηηθή, πνπ ζπλδέεη ηνλ ηόπν ηεο θαηνηθίαο ηνπ κε ηελ πόιε όπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ ζρνιείνπ πνπ θνηηά, ρσξίο θαλέλα άιιν πεξηνξηζκό σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ πξαγκαηνπνηνύκελσλ θάζε κέξα κεηαθηλήζεσλ. Σα καζεηηθά εηζηηήξηα ηζρύνπλ κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο πεξηόδνπ, όπσο απηή θαζνξίδεηαη από ηα αξκόδηα θαηά πεξίπησζε Τπνπξγεία, πιελ Κπξηαθώλ θαη επίζεκσλ ενξηώλ. Σα εθδηδόκελα εηζηηήξηα γηα ηηο ππεξαζηηθέο γξακκέο ηζρύνπλ θαη θαηά ηηο αλσηέξσ αξγίεο.

5 Καη εμαίξεζε: α) Οη καζεηέο ησλ ηερληθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ρνιώλ θαη Λπθείσλ δηαθηλνύληαη ζε όιεο ηηο αζηηθέο ιεσθνξεηαθέο γξακκέο ηεο πεξηνρήο, όπνπ ε έδξα ηεο ρνιήο πνπ θνηηνύλ, όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη ηηο αξγίεο. Δπί ησλ δειηίσλ ησλ καζεηώλ απηώλ ηίζεηαη ζθξαγίδα κε ηελ αλσηέξσ έλδεημε. β) Οη καζήηξηεο ηνπ 2 νπ θύθινπ ζπνπδώλ (Μαΐνπ Οθησβξίνπ) ηεο Σαρύξπζκεο Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηκνξθώζεσο Δκπνξνϋπαιιήισλ δηαθηλνύληαη θαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. γ) Οη καζεηέο ηεο ρνιήο Δξγνδεγώλ Μεραλνιόγσλ Ζιεθηξνιόγσλ ΔΛΔΣΔ θαη ηνπο κήλεο Ηνύιην θαη Αύγνπζην. δ) Οη καζήηξηεο ησλ Κέληξσλ Δξγαδνκέλνπ Κνξηηζηνύ όιν ην έηνο. ε) Οη καζεηέο ησλ Γεκνζίσλ ζρνιείσλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ κέρξη ηηο 15 Απγνύζηνπ, Σηο Κπξηαθέο θαη ινηπέο αξγίεο. ζη) Οη καζήηξηεο ζρνιώλ βνεζώλ λνζνθόκσλ θαη νη καζεηέο ησλ Γεκνζίσλ Σερληθώλ ζρνιώλ βνεζώλ Δξγνδεγώλ όιν ην έηνο θαη Κπξηαθέο θαη ινηπέο αξγίεο. δ) Οη καζεηέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ζε όιεο ηηο αζηηθέο ιεσθνξεηαθέο γξακκέο ηεο πεξηνρήο όπνπ ε έδξα ηεο ζρνιήο πνπ θνηηνύλ γηα όιν ην έηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κπξηαθώλ θαη αξγηώλ. ε) Οη καζεηέο ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ λπθηεξηλώλ ζρνιείσλ ζε όιεο ηηο αζηηθέο γξακκέο ηεο πεξηνρήο όπνπ ε έδξα ηνπ ζρνιείνπ πνπ θνηηνύλ. (Απνθάζεηο Τπνπξγνύ πγθνηλσληώλ Γ /1969 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηηο ππ αξηζ. Γ.3897/1972, Γ.30433/1884/1974, Γ.37393/2371/1974, Γ.2500/201/1975, Γ.4852/350/1975 θαη 36898/1395/1982 όκνηεο). γ) Γελ δηθαηνύληαη κεηωκέλνπ θνηηεηηθνύ ή καζεηηθνύ εηζηηεξίνπ ζηα ΚΣΔΛ νη θαηαξηηδόκελνη ησλ I.E.Κ., νη ζπνπδαζηέο ησλ Δξγαζηεξίσλ Διεπζέξσλ πνπδώλ θαη νη ζπνπδαζηέο ρνιώλ Μνπζηθήο θαη Ωδείσλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, νη ζπνπδαζηέο ησλ Αλνηθηώλ Παλεπηζηεκίσλ θαη νη ζπνπδαζηέο πνπ θνηηνύλ ζην εμσηεξηθό. Σα πάζν πνπ εθδίδνληαη γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ Η.Δ.Κ. θαη ησλ Δ.Δ.. ηζρύνπλ κόλν γηα ηνλ ΟΑΑ ζύκθσλα κε ηελ δηππνπξγηθή απόθαζε 21580/ΔΓΓΔΚΟ2784/ΦΔΚ Β799/ , πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 56. δ) Υξωκαηηζκόο θνηηεηηθώλ θαη καζεηηθώλ δειηίωλ Με ηελ ππ' αξηζ. Α-18682/1798/ ππνπξγηθή απόθαζε θαζνξίζζεθε όπσο ην ρξώκα ησλ θνηηεηηθώλ θαη καζεηηθώλ εηζηηεξίσλ ελαιιάζζεηαη θάζε ρξόλν, αθνινπζώληαο ηελ παξαθάησ ζεηξά ρξσκάησλ γηα ηελ επόκελε πεληαεηία:

6 ΔΣΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΑ ΓΔΛΣΙΑ ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΓΔΛΣΙΑ ΡΟΕ ΠΡΑΗΝΟ ΚΟΤΡΟ ΑΠΡΟ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΜΠΔΕ ΚΗΣΡΗΝΟ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΜΟΒ ΓΚΡΗ ΠΡΑΗΝΟ ΑΝΟΗΥΣΟ Η αλωηέξω ππνπξγηθή απόθαζε παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 54. ΗΜΔΙΩΗ: ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΑΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΩΝ ΓΔΛΣΙΩΝ ΠΑΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Γ.Δ.Δ. (ΠΑΟ) α) ύκθωλα κε ηελ ππ αξηζ.21822/3076/ εγθύθιην ηνπ Τπνπξγνύ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλωληώλ ηα θνηηεηηθά Γειηία ηζρύνπλ γηα νιόθιεξν ην αθαδεκαϊθό έηνο ήηνη από 1 ε επηεκβξίνπ κέρξη 31 Απγνύζηνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο. Δπεηδή ν Δθνδηαζκόο ηωλ ζρνιώλ κε ηα λέα δειηία είλαη πξαθηηθά αδύλαηνο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1 εο κέρξη 30 επηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, ζα γίλνληαη δεθηά θαη ηα δειηία ηνπ πξνεγνύκελνπ αθαδεκαϊθνύ έηνπο (Γηα όζα ΠΑΟ εμαθνινπζνύλ λα ρνξεγνύληαη ζε δηάθνξεο αλώηεξεο ζρνιέο από ηνλ ΟΑΑ). β) Η ηζρύο ηωλ ειεθηξνληθώλ θνηηεηηθώλ Γ.Δ.Δ. (ΠΑΟ) ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη ηωλ βεβαηώζεωλ εγγξαθήο ηωλ πξωηνεηώλ θνηηεηώλ θαζνξίδεηαη κέζω ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο απόθηεζεο Γ.Δ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ θαη αλαδεηείηαη θάζε ρξόλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε https://submit-paso.minedu.gov.gr.

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc Θεζμικό πλαίζιο ηων ππόηςπων πειπαμαηικών ζσολείων. Ίδπςζη Ινζηιηούηος Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, οπγάνωζη ηος Ινζηιηούηος Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών και Εκδόζεων και λοιπέρ διαηάξειρ. Τύπορ Σσέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 24-02-2015 Αρ. Πρωη.οικ.14811/564 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα