ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 28967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή δωρεάς κινητών πραγμάτων προς το Ελ ληνικό Δημόσιο χωρίς όρο Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνι κών... 2 Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ BCA COLLEGE» Ορισμός εκκαθαριστή και αναπληρωτή εκκαθαριστή αποδοχών των μελών και του προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σπάρτης με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπαρτιατών» Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σπάρτης με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλ λοντος Δήμου Σπάρτης» Τροποποίηση άδειας Λειτουργίας Κέντρου Αποθερα πείας Αποκατάστασης κλειστής Νοσηλείας από την «ΑΛΦΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΑΕΠ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.», στη θέση Βουλιάχτρα Περιφέρειας Αγριλιάς του Δή μου Λαμιέων Ένταξη μελών Ε.Π. του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή δωρεάς κινητών πραγμάτων προς το Ελληνικό Δημόσιο χωρίς όρο. Με την υπ αριθμ. Δ ΕΞ2013/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Α.Ν. 2039/1939. Την από επιστολή πρόταση δωρεάς της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MI ΕΛΛΑΣ IRST MEDITERRANEAN INVESTMENTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και Το με αρ. πρωτ /Δ31β/ έγγραφο της 31ης Δ/νσης Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ, ιδίου Υπουργείου. (1) Γίνεται αποδεκτή η από πρόταση δωρεάς της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MI ΕΛΛΑΣ IRST MEDITERRANEAN INVESTMENTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με την οποία δωρίζει χωρίς όρο στο Ελληνικό Δημόσιο, 100 Notebook Dell Inspirοn 3521 Base, με τις εξής προδιαγραφές: 15,6in High Definition (1366 Χ 768) WLED, Memory: 4096MB (1 Χ 4096) 1600 MHz DDR3, Hard Drive: 500GB Serial ATA (5400RPM), 8x DVD +/ RW optical drive, Windows 8, 64 bit, English. Η παραλαβή των ανωτέρω φορητών υπολογιστών θα γίνει από την Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/ νση Οικονομικής Διαχείρισης σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Δ/νση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών. Δυνάμει της με αριθμ. 65/11/2013 Καταλογιστικής Πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την 2α , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 2, 152 1, 119Α 2 και εδ. ζ του Ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά λα θρεμπορία δεκαεπτά (17) πακέτων τσιγάρων, διαφόρων μαρκών, που τελέστηκε την 8η στην οδό Ζήνωνος αρ. 10 στην Αθήνα από τον κατωτέρω υπαίτιο (σχετ. η με αρ. 3008/14/12/ μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφάλειας Ομόνοιας), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο του ιδίου ως άνω νόμου: 1) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας (τσιγάρα) στο συνολικό ποσό των πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (54,86 ), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 5,03, Πάγιος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 4,66, Ανα λογικός Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 34,22 και Φ.Π.Α. 10,95. 2) Επιβλήθηκε στον υπαίτιο HASAN (επ.) OMED (ον.) του Swara και της Hamin, γεν. το 1979 στο Ιράκ, με τελευταία γνωστή διαμονή την Αθήνα, οδός Εϋνάρδου αρ , και νυν αγνώστου διαμονής, κάτοχο του με αρ / Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου Αλ (2)

2 28968 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λοδαπού, με Α.Φ.Μ , πολλαπλό τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 ), ήτοι το ελάχι στο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου του Ν. 2960/01, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξη του, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου. Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ. Ο Προοϊστάμενος του Τελωνείου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΙΑΤΑΣ Αριθμ /ΙΑ (3) Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ BCA COLLEGE». ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α ) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3848/2010 (Α /71) και αντικαταστά θηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ7 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη μοσιονομικής Στρατηγικής » (ΦΕΚ 222/Α ) και το άρθρο 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α ). 2. Το άρθρο 10 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τη υποπαράγραφο Θ3 της παραγράφου Θ του άρ θρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ 59/Α ) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». 5. Τη με αρ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 3324/Β ) απόφα ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτερο βάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέ ντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τη με αρ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 3057/Β ) απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προγραμ μάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ιν στιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο». 7. Τη με αρ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 756/Β ) απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ / υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρη ματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του Ν. 4093/2012». 8. Τη με αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1531/Β ) ισχύ ουσα άδεια ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου. 9. Τη με αρ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 1320/Β ) ισχύ ουσα νέα άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. 10. Τη με αρ /ΙΑ/ αίτηση της εταιρείας «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας Κολλεγίου. 11. Την ανάγκη χορήγησης άδειας Κολλεγίου 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Χορηγούμε άδεια Κολλεγίου με διακριτικό τίτλο «ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ BCA COLLEGE» εται ρεία «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα την Κηφισιά, σύμφωνα με τα οριζό μενα στην υποπαράγραφο Θ3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθε σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (ΦΕΚ 222/Α ) και το άρθρο 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α ). Τα προγράμματα σπουδών και η κτιριολογική υποδο μή του Κολλεγίου προσαρτώνται στην παρούσα άδεια με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότησή του υπηρεσίας. Η παρούσα άδεια ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Φ /ΙΒ (4) Ορισμός εκκαθαριστή και αναπληρωτή εκκαθαριστή αποδοχών των μελών και του προσωπικού της Ακα δημίας Αθηνών. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού», β) της υπ αριθμ /1969 απόφασης του Υπουρ γού Οικονομικών «περί διαδικασίας πληρωμής σταθερών διαρκούς περιοδικού χαρακτήρα δαπανών», γ) της παρ. 16 του άρθρου 7 του Ν. 2158/ Το υπ αριθμ / έγγραφο της Ακα δημίας Αθηνών και 3. Το γεγονός από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ως υπεύθυνη εκκαθάρισης των πάσης φύ σεως αποδοχών των μελών της Ακαδημίας Αθηνών και του προσωπικού της (ερευνητικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) την Προ ϊσταμένη του Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Μαρία Αντωνιάδου του Δωρο

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θέου, υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Β και ως αναπληρώτρια της, την Στέλλα Νέμτσα του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του Τμήματος Μισθοδο σίας, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Δ'. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /4117 (5) Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σπάρτης με την επωνυμία «Αθλητικός Οργα νισμός Δήμου Σπαρτιατών». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 241 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α / ) «Κύρωση του Κώ δικα Δήμων και Κοινοτήτων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη τικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως των άρθρων 103 και 280 παρ. ι. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 7. Την αριθμ. ΓΓ15650/1253/ (ΦΕΚ 480/τ.Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Δι εύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 8. Την αριθμ. 197/ (ΦΕΚ 314/τ.Β / ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελο ποννήσου με θέμα Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σπάρτης με την επωνυμία: α) Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Σπάρτης, β) Ματάλειο Δημοτικό Γυμναστήριο Σπάρτης και γ) Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης σε νέο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σπάρτης με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης». 9. Την αριθμ. 5942/ (ΦΕΚ 938/τ.Β / ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πε λοποννήσου με την οποία τροποποιείται η συστατική πράξη του αναφερόμενου Νομικού Προσώπου ως προς τους σκοπούς, τη διοίκηση και την εκπροσώ πησή του. 10. Την αριθμ / (ΦΕΚ 488/τ.Β / ) απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία τροποποιείται η συστατική πράξη του αναφερόμενου Νομικού Προσώπου ως προς τους πόρους και συγκε κριμένα ως προς την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Σπάρτης. 11. Την αριθμ. 6867/ (ΦΕΚ 1214/τ.Β / ) απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία τροποποιείται η συστατική πράξη του αναφερόμενου Νομικού Προσώπου ως προς την επωνυμία και τους σκοπούς. 12. Την αριθμ / (ΦΕΚ 1765/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία το Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπαρτιατών» του Δήμου Σπάρτης διατηρήθηκε ως αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Σπάρτης. 13. Την αριθμ. 370/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Σπάρτης αναφορικά με την τροπο ποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπαρτιατών» ως προς την επωνυμία, τους σκοπούς, την περιουσία, τη διοίκηση και την εκ προσώπηση αυτού, αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε την αριθμ. 370/2013 απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης αναφορικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπαρτιατών» ως προς την επωνυμία, τους σκοπούς, την περιουσία, τη διοίκηση και την εκπροσώπηση αυτού. Β. Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλη τικός Οργανισμός Δήμου Σπαρτιατών» που συστάθηκε με την αριθμ. 197/ (ΦΕΚ 314/τ.Β / ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 5942/ (ΦΕΚ 938/τ. Β / ), 14655/ (ΦΕΚ 488/τ.Β / ), 6867/ (ΦΕΚ 1214/τ.Β / ) όμοιες αποφάσεις ως προς την επωνυμία, τους σκοπούς, την περιουσία, τη διοίκηση και την εκπροσώπηση του αναφερόμενου Νομι κού Προσώπου ως κατωτέρω: 1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Νομικού Προσώπου είναι: «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης». 2) ΣΚΟΠΟΣ Οι σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι: α) Η υποστήριξη και ανάπτυξη του σωματειακού, πα νεπιστημιακού και σχολικού αθλητισμού όλων των βαθ μίδων καθώς και του στρατιωτικού και εργοστασιακού αθλητισμού στο Δήμο Σπάρτης. β) Η υποστήριξη και οργάνωση αθλητικών εκδηλώσε ων Διεθνούς, Περιφερειακού, Νομαρχιακού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα καθώς και η υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. γ) Η παροχή δυνατότητας άθλησης όλων γενικά των Δημοτών και κατοίκων του Δήμου, η κάλυψη των ανα γκών άθλησης και γύμνασης αυτών καθώς και η ανά δειξη των σωματικών και αθλητικών ικανοτήτων τους. δ) Η συνεργασία με όλους τους άλλους φορείς σω ματεία, οργανώσεις κ.λπ. για την προώθηση διεκδικη τικών αιτημάτων για την ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού και του πνεύματος συνεργασίας και ερα σιτεχνισμού. ε) Η παροχή δυνατοτήτων προς τη νεολαία για τη στροφή προς τα πνευματικά και αθλητικά ιδεώδη. στ) Η δημιουργία και λειτουργία αθλητικών χώρων με σκοπό τη συγκέντρωση, εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση της νεολαίας του Δήμου Σπάρτης.

4 28970 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ζ) Η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος σε όλους τους Δημότες και ιδιαίτερα στους νέους του Δήμου Σπάρτης και ο συντονισμός των ενεργειών και εκδηλώ σεων, των φιλάθλων των τοπικών συλλογικών φορέων για την ανάπτυξη και την πρόοδο του αθλητισμού στο Δήμο Σπάρτης. η) Η διοίκηση, εποπτεία, διαχείριση, λειτουργία, συντή ρηση και κατασκευή αθλητικών κέντρων και γυμναστη ρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής του Δήμου που υφίστανται και όσων δημιουργηθούν ή περιέλθουν σε αυτόν, καθ οιονδήποτε τρόπο (αγορά, παραχώρηση κ.λπ.) για ελεύθερη και οργανωμένη άθληση, έτσι που να αντιμετωπίζονται οι αυξανόμενες ανάγκες για άθληση και άσκηση των κατοίκων του Δήμου και ιδιαίτερα των νέων. θ) Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικής Άθλησης Άσκησης για όλους (Ελεύθερης και Οργανω μένης) και αγωνιστικού αθλητισμού για την ικανοποίηση ιδιαιτέρων αναγκών και ενδιαφερόντων των πολιτών του Δήμου. ι) Η συνδυασμένη ανάπτυξη των σωματικών και ψυ χικών ιδιοτήτων, με την καλλιέργεια και ανάδειξη του φιλάθλου αγωνιστικού πνεύματος και των ιδανικών του αθλητισμού. ια) Η υποβοήθηση και η ανάπτυξη του σχολικού αθλη τισμού σε συνεργασία με τους φορείς της παιδείας, τους μαθητές και τους γονείς. ιβ) Η διεξαγωγή όλων των αθλητικών εκδηλώσεων (ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΟ ΔΡΟΜΟ κ.λπ.). ιγ) Η διοργάνωση περιοδικών και ετήσιων ομαδικών ή ατομικών αθλημάτων για τη συμμετοχή των νέων και γενικότερα των κατοίκων της περιοχής. ιδ) Η Οργάνωση και Λειτουργία ερασιτεχνικών αθλη τικών τμημάτων. ιε) Η Συνεργασία με Αθλητικά Σωματεία και Αθλητι κούς Συλλόγους του Δήμου. 3) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι όλοι οι αθλη τικοί χώροι, τα αθλητικά κέντρα, τα γυμναστήρια, οι χώροι αθλοπαιδιών και γυμναστικής του Καλλικρατικού Δήμου Σπάρτης για την εκπλήρωση του σκοπού τους καθώς και κάθε έμπρακτο δικαίωμα επ αυτών. 4) ΔΙΟΙΚΗΣΗ Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 15μελές Διοικη τικό Συμβούλιο, που μαζί με τους αναπληρωτές του θα ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάρτης. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι πέντε (5) αι ρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εννιά (9) δημότες ή κά τοικοι, που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοι νωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού Προσώπου εκ των οποίων ο ένας θα είναι εκπρόσωπος της οικογένειας ΜΑΤΑΛΑ, σύμφωνα με τους όρους του κληροδοτήματος, καθώς και ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού Προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζόμενους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμί ας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Στην περίπτωση που το Νομικό Πρόσωπο απασχολεί λιγότερους από δέκα (10) υπαλλήλους η θέση στο Δι οικητικό Συμβούλιο θα καλύπτεται από έναν (1) δημότη που θα ορίζεται και αυτός από το Δημοτικό Συμβούλιο Δύο (2) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορί ζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντι κατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει οριστεί ο δήμαρχος, αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει πάντοτε με την εγκατά σταση του νέου διοικητικού συμβουλίου (άρθρο 240 Ν. 3463/2006). 5) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται ενώπιον των πά σης φύσεως και δικαιοδοσίας δικαστηρίων και δημο σίων και διοικητικών εν γένει αρχών, καθώς και στις συναλλαγές του με φυσικά και νομικά πρόσωπα από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, τον οποίο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 197/ (ΦΕΚ 314/τ.Β / ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ / (ΦΕΚ 488/τ.Β / ) απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Γ. Παύουν να ισχύουν στο εξής οι αριθμ. 5942/ (ΦΕΚ 938/τ.Β / ) και 6867/ (ΦΕΚ 1214/τ. Β / ) αποφάσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Δ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σπάρτης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Τρίπολη, 6 Αυγούστου 2013 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΗΣ Αριθμ /4116 (6) Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σπάρτης με την επωνυμία «Νομικό Πρόσω πο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δή μου Σπάρτης». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 241 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α / ) «Κύρωση του Κώ δικα Δήμων και Κοινοτήτων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως των άρθρων 103 και 280 παρ. ι. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 7. Την αριθμ. ΓΓ15650/1253/ (ΦΕΚ 480/τ.Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Δι εύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 8. Την αριθμ. 72/2011 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης αναφορικά με τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου: «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σπαρτιατών», «Φιλαρμονική Δήμου Σπάρτης», «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Οινούντος», «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Φάριδος», «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Μυστρά» σε ένα Νομικό Πρόσωπο υπό την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης» η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 5716/755/ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1646/τ.Β / Την αριθμ. 369/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Σπάρτης αναφορικά με την τρο ποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης», ως προς την επωνυμία, τους σκοπούς και την περιουσία του Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε την αριθμ. 369/2013 απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης με την οποία τροποποιείται η συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης», που συστάθηκε με την αριθμ. 72/2011 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί ου (ΦΕΚ 1646/τ.Β / ) και συγκεκριμένα τροποποι είται το μέρος που αφορά την επωνυμία, τους σκοπούς και την περιουσία του Νομικού Προσώπου ως κατωτέρω: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Νομικού Προσώπου είναι: «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δή μου Σπάρτης» ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του νομικού προσώπου είναι: Στον Τομέα Πολιτισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πι νακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. 2. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών. 3. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτές. 4. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 5. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 6. Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκ δηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής. 7. Η οργάνωση εκθέσεων προβολής των τοπικών προ ϊόντων και υπηρεσιών. Στον Τομέα Περιβάλλοντος στον οποίο περιλαμβά νεται, ιδίως: 1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 2. Η διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ευαισθη τοποίηση των κατοίκων σε αντίστοιχα θέματα. 3. Η συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιουσία ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Περιουσία του νομικού προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων που συγχω νεύθηκαν («Πνευματικό Κέντρο Σπαρτιατών», «Φιλαρμονι κή Δήμου Σπάρτης», «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Οινούντος», «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Φάριδος») καθώς και άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν μεταβιβασθεί από το Δήμο ή άλλους φορείς, ιδρύματα ή ιδιώτες ή με άλλο τρόπο αποκτηθεί η αφιερωθεί σε αυτό. Β. Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. 72/ (Ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1646/τ. Β / Γ. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπά νη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σπάρτης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Τρίπολη, 6 Αυγούστου 2013 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΗΣ Αριθμ (7) Τροποποίηση άδειας Λειτουργίας Κέντρου Αποθερα πείας Αποκατάστασης κλειστής Νοσηλείας από την «ΑΛΦΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΑΕΠ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.», στη θέση Βου λιάχτρα Περιφέρειας Αγριλιάς του Δήμου Λαμιέων. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α /2010) άρθρο 186 παρ.ιι τομέας Ζ, περίπτωση II αριθ.1, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγράμμα Καλλικράτης».

6 28972 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 3. Την αριθμ. 803/127/ (ΦΕΚ 139/9 2 11/τ.Β ) από φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε μέλος του Περι φερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας». 4. Το αρθ. 10 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/τ.Α ) «Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1993 (ΦΕΚ 166/ / τ.α ) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για ίδρυση λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.». 6. Την αριθ. Π4α/οικ.4633/1993 (ΦΕΚ 789/ /τ. Β ) υπουργική απόφαση «προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης κλειστής Νοσηλείας». 7. Τον Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/95/τ.Α ) «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις». 8. Την αριθ. 1526/ άδεια ίδρυσης του Κέντρου Αποθεραπείας Αποκατάστασης κλειστής Νοσηλείας στην ΑΕΠ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1232/ με ΑΔΑ: ΒΛ457ΛΗ ΤΔΩ απόφασή μας. 9. Την αριθ. 71/ με ΑΔΑ:ΒΕΙΚ7ΛΗ 9ΑΔ άδεια λειτουργίας του Κ Α A κλειστής Νοσηλείας, της ΑΕΠ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1074/ με ΑΔΑ:ΒΛ467ΛΗ ΩΩ3 απόφασή μας, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την αριθμ. 71/ (ΦΕΚ 113/ τ.β ) απόφαση μας, περί χορήγησης άδειας λειτουργί ας ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ κλειστής Νοσηλείας, από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΠ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στο 3 ο χλμ. Λαμίας Λυγαριάς, στη θέση Βουλιάχτρα της κτηματικής περιφέρειας Αγριλιάς, του Δήμου Λαμιέων, δυναμικότητας 45 συνολικών κλινών, κατανεμημένων σε μία Μονάδα Νοσηλείας 29 κλινών, ένα (1) θάλαμο αυξημένης φροντίδας και Ξενώνα Απο κατάστασης 15 κλινών, σε Ημερήσιας και Κλειστής Νο σηλείας. 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ.: α) 71/ και β) 1074/ αποφάσεις μας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Λαμία, 7 Αυγούστου 2013 Ο Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Αριθμ (8) Ένταξη μελών Ε.Π. του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ α. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α / ) «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» όπως έχει τροποποι ηθεί και ισχύει. β. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 7 και 8 (παρ. 18) του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α / ) «Δομή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τους Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α ) και 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α / ). γ. Το Π.Δ. 87 (ΦΕΚ 129/τ.Α / ) άρθρο 7 παρ. 4 εδ. α και β «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». δ. Το αριθ. ΦΕΚ 20/ τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, με το οποίο διορίζεται ο Πρόεδρος, ο Αθανάσιος Μητρόπουλος στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας όπως μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. ε. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τις απόψεις των Τμημάτων στα οποία ζητούν την ένταξή τους. στ. Την απόφαση της τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ, η οποία διατυπώνεται στο αριθ. 21/ , αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε την ένταξη μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Γενικού τμήματος Θετικών Επιστημών σε τμήματα της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι.ΑΜΘ με βάση τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος ως ακολούθως: Ονοματεπώνυμο Δερμεντζής Κωνσταντίνος Κεφαλίδης Αντώνιος Βαθμίδα/Σχέ ση Εργασίας Επίκουρος Εφαρμογών Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδικότητα Ανόργανη Χημεία και Χημι κή Τεχνολογία με έμφαση στις Διεργασίες Επεξεργα σίας Υγρών Αποβλήτων Πληροφορική Ι Πληροφορική II Τμήμα Ένταξης Μηχανικών ΤΕ/Εισ. Κατεύθυνση: Φυσικού Αερίου ΤΕ Μηχανικών ΤΕ/Εισ. Κατεύθυνση: Μηχανι κών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσι κού Αερίου ΤΕ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κόγια Φωτεινή Καθηγήτρια Εφαρμογών Φυσική Μήττας Αθανάσιος Επίκουρος Φυσική Μπόγλου Αναστάσιος Εφαρμογές Η/Υ στις Θετι κές Επιστήμες Μυτκίδου Σοφία Καθηγήτρια Οργανική Χημεία Θεωρία & Εργαστήριο Παπαδοπούλου Παναγιώτα Σπανός Θωμάς Επίκουρη Καθηγήτρια Αναπληρωτής Φυσική με έμφαση στην τε χνολογία μικροηλεκτρονι κών διατάξεων Εφηρμοσμένη Ενόργανη Ανάλυσης ~ Εφηρμοσμένη Χημεία Τσιάντος Βασίλειος Μαθηματικά με έμφαση στα Εφαρμοσμένα Μαθη ματικά και τη Μαθηματική Ανάλυση Χουρμουζιάδης Κωνστα ντίνος Επίκουρος Εισαγωγή στην Πληροφορι κή, Τεχνική της Έκφρασης & Τεκμηρίωση, C++, Δεο ντολογία επαγγέλματος Μηχανικών ΤΕ Μηχανικών ΤΕ/Εισ. Κατεύθυνση: Φυσικού Αερίου ΤΕ Μηχανικών ΤΕ/Εισ. Κατεύθυνση: Φυσικού Αερίου ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Β. Εγκρίνουμε την ένταξη μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. σε τμήματα του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ με βάση τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος ως ακολούθως: Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα/Σχέ ση Εργασίας Γνωστικό Αντικείμενο Ειδικότητα Τμήμα Ένταξης Πανουργιά Ευμορφία Καθηγήτρια Εφαρμογών ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Φυσικού Αερίου ΤΕ και Mηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής ΣΤΕΦ Περδίκη Φωτεινη Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Λογιστική και Χρηματοοικονομική της Σχολής ΣΔΟ Γ. Εγκρίνουμε την ένταξη μελών ΕΤΠ & Τεχνικών Εργαστηρίων του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών σε τμήματα της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι./ΑΜΘ με βάση τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος ως ακολούθως: Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα/Σχέ ση Εργασίας Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδικότητα Τμήμα Ένταξης Μαγκαφά Αικατερίνη Τεχνικός Εργαστηρίων Τραμαντζάς Κωνσταντίνος ΕΤΠ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Καβάλα, 8 Αυγούστου 2013 Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 87. Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολι κής Μακεδονίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 494 1 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωριαίας αντιμισθίας Επιμορφωτών της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση Καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2537 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.... 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 90666/Ε5/02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 914 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ση εις βάρος του ZDRAVKO CINDRICH.... 1 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 104 Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2163 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 28153/126 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 5072/ 6/25.2.2013 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα