ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα 1ο (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα 1ο (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες 5) (Μονάδες"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµ ο Από τις πρκάτω πολλπλές πντήσεις ν επιλέξετε τη σωστή..κάθε µετφορικό trn :. συνδέετι µε έν συγκεκριµένο µινοξύ β. συνδέετι µε οποιοδήποτε µινοξύ γ. µπορεί ν µετφέρει πό έως 6 διφορετικά µινοξέ δ. δε συνδέετι µε κνέν µινοξύ.στ κύττρ του πνεύµον, του πγκρέτος κι του δέρµτος:. περιέχοντι διφορετικά είδη γονιδίων β. περιέχοντι διφορετικά είδη πρωτεϊνών γ. περιέχοντι µόνο υτοσωµικά χρωµοσώµτ δ. περιέχοντι διφορετικά είδη trn 3. Η κτσκευή της cdn βιβλιοθήκης ξεκινά πό:. το ολικό γονιδίωµ του οργνισµού δότη β. το µόριο της πρωτεϊνης που επιθυµούµε ν πρσκευάσουµε γ. το ολικό ώριµο mrn πό κύττρ που εκφράζουν συγκεκριµένο γονίδιο δ. το συµπληρωµτικό DN (cdn) 4.Τ γονίδι που ελέγχουν την εµφάνιση της β θλσσιµίς είνι:. υτοσωµικά του τύπου επικρτή υπολειπόµενο β. φυλοσύνδετ υπολειπόµεν γονίδι γ. υτοσωµικά, θνησιγόν γονίδι δ. υτοσωµικά, πολλπλά λληλόµορφ γονίδι 5. Τ υβριδώµτ:. προκύπτουν πό σύντηξη κρκινικών κυττάρων κι Β λεµφοκυττάρων β. είνι κρκινικά κύτρ που πράγουν ντισώµτ γ. υβριδικά µόρι µονόκλωνων, συµπληρωµτικών DN, RN δ. πράγουν µεγάλη ποσότητ ιντερφερονών 86

2 Θέµ ο. Ανάλογ µε τον τύπο της της λλγής που προκλούν, ν δικρίνετε τις δοµικές χρωµοσωµικές νωµλίες σε κτηγορίες κι ν τις περιγράψετε.. Ν περιγράψετε τηνκλλιέργει µικροοργνισµών σε βιοντιδρστήρ κι ν δικιολογήσετε το γεγονός πως οι συσκευές υτές ονοµάζοντι κι ζυµωτήρες. 3. Σε πυρήν σωµτικών κυττάρων δυο διφορετικών οργνισµών, στη διάρκει της µετάφσης πρτηρήθηκν: ος οργνισµός ος οργνισµός 30 µόρι DN 0 µετφσικά χρωµοσώµτ Α. Πόσ µόρι DN περιέχοντι σε κάθε κύττρο στην ρχή της µεσόφσης, πριν την ντιγρφή; (Μονάδες 4) Β.Ν µελετήσετε ν οι δυο οργνισµοί είνι πλοειδείς ή διπλοειδείς. Θέµ 3 ο. Ποι τ βήµτ που πιτούντι γι την πργωγή µις φρµκευτικής πρωτεΐνης νθρώπινης προέλευσης πό έν διγονιδικό ζώο;. Ν περιγράψετε τη διδικσί µε την οποί το βκτήριο grobacterium tumefaciens µπορεί ν µετφέρει γονίδι στ φυτά κτά τη διδικσί δηµιουργίς διγονιδικών φυτών 3.Ν περιγρφούν οι φάσεις νάπτυξης των µικροοργνισµών σε µι κλειστή κλλιέργει. (Μονάδες 9) Θέµ 4 ο ίνετι το πρκάτω γενελογικό δένδρο. Ελέγξτε ν είνι δυντό: Α. Ν πριστάνει τον τρόπο κληρονόµησης της οικογενούς υπερχοληστερολιµίς, στ άτοµ µις οικογένεις. Τεχνική στη διδσκλί, μεθοδικότητ στη γνώση, πληρότητ στο περιεχόμενο 87

3 Β. Ν πριστάνει τον τρόπο κληρονόµησης της ιµορροφιλίς στ άτοµ µις οικογένεις. Κι στις δυο περιπτώσεις δικιολογήστε την πάντησή σς. Σε περίπτωση θετικής πάντησης προσδιορίστε τους γονοτύπους όλων των τόµων, εξηγώντς τον τρόπο που σκεφτήκτε. Γ. Από άντρ που έχει οικογενή υπερχοληστερολιµί (ετερόζυγος) κι γυνίκ που είνι φορές ιµορροφιλίς, ν προσδιορίσετε την πιθνότητ ν γεννηθεί γόρι κι µε τις δυο σθένειες. ικιολογήστε την πάντησή σς. (Μονάδες 9) I II III ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέµ ο.,.β, 3.γ, 4.δ, 5. Θέµ ο. Σελ. 97, 98 (Η έλλειψη.ζώνες Giemsa). Σελ.09, (Ότν γίνετι.ντιβιοτικά) 3. Α.Ο ος οργνισµός διθέτει 30 µόρι DN στη µετάφση, άρ στην ρχή της µεσόφσης πριν την ντιγρφή θ έχει 5 µόρι DN κι 5 χρωµοσώµτ. Ο ος οργνισµος διθέτει 0 χρωµοσώµτ στη µετάφση, δηλδή 40 µόρι DN γιτί 88

4 το κάθε χρωµόσωµ σ υτή τη φάση ποτελείτι πό δελφές χρωµτίδες. Αρ στη µεσόφση πριν την ντιγρφή θ διθέτει 0 µόρι DN κι 0 χρωµοσώµτ. Β.Ο ος οργνισµός είνι πλοειδής γιτί δε σχηµτίζει ζεύγη οµόλογων χρωµοσωµάτων. Ο ος οργνισµός είνι ή πλοειδής µε 0 διφορετικά χρωµοσώµτ, ή διπλοειδής µε 0 ζεύγη οµόλογων χρωµοσωµάτων. Θέµ 3 ο. Σελ. 3, 4, (Η διδικσί...υτή τη θερπεί). Σελ. 3, 3, (Το βκτήριο...πογόνους τους). 3. Σελ. 0,, (Κτά τη λνθάνουσ...σττικής φάσης νάπτυξής τους). Θέµ 4 ο Α. Η οικογενής υπερχοληστερολιµί είνι υτοσωµική επικρτής σθένει. Αποκλείετι το γρµµοσκισµένο χρκτηριστικό του δένδρου ν ελέγχετι πό υτοσωµικό επικρτές γονίδιο, γιτί τότε το άτοµο ΙΙΙ θ έφερε το επικρτές γονίδιο κι θ το είχε κληρονοµήσει πό τους γονείς τους,που τουλάχιστον ο ένς θ εµφάνιζε την σθένει. Όµως κι οι δυο γονείς του ΙΙ, ΙΙ είνι φυσιολογικοί. Β. Η ιµορροφιλί είνι φυλοσύνδετη υπολειπόµενη σθένει. Το γρµµοσκισµένο χρκτηριστικό του δένδρου µπορεί ν πριστά την κληρονόµηση της ιµορροφιλίς. Αν συµβολίσουµε X το φυλοσύνδετο επικρτές γονίδιο που εκφράζει φυσιολογικό φινότυπο κι X το φυλοσύνδετο υπολειπόµενο γονίδιο που προκλεί ιµορροφιλί, τότε: Οι άνδρες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ5 που είνι φυσιολογικά έχουν γονότυπο X Ψ. Οι άνδρες ΙΙ3, ΙΙ5, ΙΙΙ, ΙΙΙ3 που πάσχουν έχουν γονότυπο X Ψ. Οι γυνίκες ΙΙ, ΙΙ4 είνι φορείς της ιµοροφιλίς γιτί ν κι είνι φυσιολογικές έχουν µετβιβάσει πό έν Χ στους γιούς τους που πάσχουν. Όπως ξέρουµε οι γιοι κληρονοµούν το Χ χρωµόσωµ κι τ φυλοσύνδετ γονίδιά τους πάντ πό τη µητέρ τους. Η γυνίκ ΙΙΙ είνι φυσιολογική µε δυο πιθνούς γονότυπους X X ή X X. Οι γυνίκες Ι κι ΙΙΙ4 που πάσχουν είνι οµόζυγες στο υπολειπόµενο γονίδιο. Γ. Εστω Α το επικρτές υτοσωµικό γονίδιο που προκλεί οικογενή υπερχοληστερολιµί κι το ντίστοιχο υτοσωµικό υπολειπόµενο φυσιολογικό. Τότε ο άντρς θ έχει γονότυπο ΑΧΑΨ κι η γυνίκ ΧΑΧ. Διδκτική συμπεριφορά εξειδικευμένη σε κάθε μθητή 89

5 X ΑX X ΑX Α X X ΑΨ Ψ X X X X X ΑX Ψ X Ψ X ΑX Ψ X Ψ Αρ η πιθνότητ ν ποκτήσουν γόρι που ν πάσχει κι πό τις δυο σθένειες είνι /8 ή,5%. Πρόκειτι γι άσκηση διϋβριδισµού κι ισχύει τόσο ο δεύτερος νόµος του Mendel γι την νεξάρτητη µετβίβση γονιδίων, σελ. 73, 74 όσο κι οι κνόνες της φυλοσύνδετης κληρονοµικότητς, σελ. 80,8. Επιµέλει: Γερολυµάτου Ανδρονίκη 90