ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Κολλεγίου UINDY ATHENS COLLEGE... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του μόνιμου προσωπικού του Αρεταιείου Νοσοκομεί ου, για το Β εξάμηνο του έτους Τροποποίηση άδειος Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί ου με ΜΦΠΑΔ Καθορισμός προσωρινών Θέσεων Εργασίας Κρατου μένων στο Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης... 5 Απονομή ηθικής αμοιβής του Επαίνου Χωροθέτηση της Λαϊκής Αγοράς Χολαργού (ημέρα Δευτέρα) του Δήμου Παπάγου Χολαργού της Δ Αθηνών Τροποποίηση της υπ αριθμ. 367/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την προ σωρινή μετακίνηση πάγκων της λαϊκής αγοράς Πηγάδας της Α Πειραιά Χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Κοι νωνικού Λειτουργού στην Κοντσιώτη Ελένη του Λαζάρου... 9 προ ϊόντος EVERTAS προ ϊόντος LOSARTAN HCT/ACTAVIS Προ ϊόντος LOSARTAN/ACTAVIS προ ϊόντος CIPRALEX MELTZ και ENTACT MELTZ προ ϊόντος SAIZEN προ ϊόντος SIROCTID ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Ανάκληση άδειας Κολλεγίου UINDY ATHENS COLLEGE. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177Α ) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ θρου 45 του Ν. 3848/2010 (Α 71) και αντικαταστάθηκε με την παραγράφο Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη μοσιονομικής Στρατηγικής » (ΦΕΚ 222 Α ) και τo άρθρο 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α ). 2. Το άρθρο 6 παρ. 3ζ του Ν. 3696/2008 όπως τροπο ποιήθηκε με την παράγραφο Θ, υποπαρ. Θ18, παραρτ. 1α του Ν. 4093/ Την υποπαράγραφο Θ4 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου και μόνου του Ν. 4093/ Την αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1531 Β ) άδεια ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκ παίδευσης Κολλεγίου. 5. Την αρ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 1306 Β ) νέα άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. 6. Την αριθμ / ( ΦΕΚ 1986/Β / ) άδεια λειτουργίας Κολλεγίου στην Αστική μη κερδο σκοπική εταιρεία ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΙΝΔΙΑΝΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ με διακριτικό τίτλο ΚΟΛΛΕΓΙΟ UINDY ATHENS και σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα UINDY ATHENS COLLEGE. 7. Το από επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού των εταίρων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΙΝΔΙΑΝΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ στο 2ο Θέμα του οποίου αποφασίζεται η διακοπή δρα στηριοτήτων του Κολλεγίου.

2 14764 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Την από αίτηση ανάκλησης της αριθμ / (ΦΕΚ 1986/Β / ) άδειας λει τουργίας του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΙΝΔΙΑΝΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ με διακριτικό τίτλο ΚΟΛΛΕΓΙΟ UINDY ATHENS και σε πι στή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα UINDY ATHENS COLLEGE. 9. Την από Υπεύθυνη Δήλωση της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία δηλώνει ότι στο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΙΝΔΙΑΝΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ με διακριτικό τίτ λο ΚΟΛΛΕΓΙΟ UINDY ATHENS και σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα UINDY ATHENS COLLEGE, δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι σπουδαστές για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος , καθώς και ότι το αναφερό μενο Κολλέγιο δεν απασχολεί εκπαιδευτικούς. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Ανακαλούμε, τις αρ. α) 76768/Δ6/ (ΦΕΚ 1531 Β ) άδεια ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου και β) 92772/ΙΑ/ (ΦΕΚ 1306 Β ) νέα άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης καθώς και την αριθμ / (ΦΕΚ 1986/Β / ) άδεια λειτουργίας Κολλεγίου στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΙΝΔΙΑΝΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ με διακριτικό τίτ λο ΚΟΛΛΕΓΙΟ UINDY ATHENS και σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα UINDY ATHENS COLLEGE μετά από σχετική αίτησή τους. Η παρούσα ανάκληση ισχύει από την ημερομηνία δη μοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ Αριθμ /Z2 (2) Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του μό νιμου προσωπικού του Αρεταιείου Νοσοκομείου, για το Β' εξάμηνο του έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και του Ν. 5343/ 1932 (ΦΕΚ 86/Α / ) «Περί Οργανισμού του Παν/ μιου Αθηνών», των άρθρων 22 και 45 παρ. 8 και 9 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α / )), «Για τη δομή και λει τουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», του άρϋρου 13 παρ. 3 περιπ. β του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α / ) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευ τικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» και του Π.δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154/Α / ) «Οργανισμός των Πανεπιστημια κών Νοσοκομείων, Αιγινητείου και Αρεταιείου». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α / ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α /27/1/2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα λίσεων». 5. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Την αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Γε νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003». 7. Τις με αριθμ. πρωτ. 284/ , 883/ και 1199/ αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για την αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης του προ σωπικού του Αρεταιείου Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος Τα με αριθμ. πρωτ. 236/ και 5430/ έγγραφα του Αρεταιείου Νοσοκομείου, από τα οποία προκύπτει ότι η υπερωριακή εργασία του προσωπικού του κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχι ακών, εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του. Συγκεκριμένα: α) Είναι απολύτως απαραίτητη για το Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό (ηλεκτρολόγους, τραπεζοκόμους, θυ ρωρούς, καθαριστές, κ.λπ.) η υπερωριακή απασχόληση, προκειμένου να καλύπτεται με το ως άνω προσωπικό το Νοσοκομείο σε τρεις ημερησίως βάρδιες, β) Είναι αναγκαία η νυκτερινή υπηρεσία και εργασία κατά τις Κυριακές και Αργίες, δεδομένου ότι το Νοσο κομείο λειτουργεί καθημερινά επί 24ώρου βάσεως και εφημερεύει κάθε τέσσερις (4) ημέρες για τα Χειρουργι κά και Μαιευτικά Γυναικολογικά περιστατικά, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/ απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γ) Σύμφωνα με την υπ αριθμ. Υ4β/οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας, κατά τις γενι κές εφημερίες του Νοσοκομείου, το Τμήμα του Αξονικού Τομογράφου καλύπτει τα επείγοντα περιστατικά των Νοσοκομείων που ανήκουν στην ίδια ομάδα εφημερίας και δεν διαθέτουν Αξονικό Τομογράφο και επομένως είναι απαραίτητη η εφημέρευση του προσωπικού του Τμήματος αυτού. 9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού ενενήντα οχτώ χι λιάδων εκατό ευρώ (98.100,00) για κάλυψη δαπανών εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στους ως άνω ΚΑΕ σε βάρος του Προϋπολογισμού έτους Το από /Β2 Υ.Σ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από έως : Α) Την υπερωριακή απασχόληση σε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) μόνιμους υπαλλήλους του ως άνω Νοσο κομείου, που εργάζονται προς συμπλήρωση της υποχρε ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), ως ακολούθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1) Νοσηλευτικό Προσωπικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡ. ΑΝΑ ΜΗΝΑ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Θυρωροί Νυκτοφύλακες ) Τεχνικοί ) Μάγειροι ) Τραπεζοκόμοι ) Καθαριστές Εργάτες ) Τηλεφωνητές ) Χειριστές (Αξονικού) ) Εφημερεύοντες Διοικητικοί υπάλληλοι 11) Φυσιοθεραπευτές ΣΥΝΟΛΟ Β) Την υπερωριακή απασχόληση σε εκατόν σαράντα (140) μόνιμους υπαλλήλους του ως άνω Νοσοκομείου, που εργάζονται καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδο μαδιαίας εργασίας, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), ως ακο λούθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΓΙΩΝ/ ΜΗΝΑ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΓΙΩΝ/ ΜΗΝΑ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤ./ ΜΗΝΑ 1) Νοσηλευτικό Προσωπικό ) Θυρωροί Νυκτοφύλακες ) Χειριστές (Αξονικού) ΣΥΝΟΛΟ Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ Αριθμ /Δ1 (3) Τροποποίηση άδειος Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (244 Α ). 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (222 Α ) «Έγκριση Μεσο πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (18 Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθ μίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντι καταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (107 Α ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (193 Α ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (268 Α ) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (8 Α ) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργί ας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του Ν. 4264/2014 (118 Α ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις». 3. Την με αριθμ. πρωτ / Υ.Α. «Καθορι σμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για πα ρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012» (3057 Β ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ /ΙΑ/ Κ.Υ.Α. (756 Β ). 4. Την με αριθμ. πρωτ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθο ρισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (3324 Β ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ /ΙΑ/ Υ.Α. (1584 Β ). 5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/36552/Δ5/ (759 Β ) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού στο Σύλλογο «Ο Απόστολος Παύλος». 6. Το με αριθμ. πρωτ /Δ1/ αίτημα των ενδιαφερομένων του ως άνω Συλλόγου με το οποίο δι αβιβάστηκαν τα δικαιολογητικά για την αλλαγή νομίμου εκπροσώπου και διακριτικού τίτλου, καθώς και τις με αριθμ. 4/ και 8/ αποφάσεις του Δ.Σ. του ως άνω Συλλόγου. 7. Τις διατάξεις της με αριθμ. Υ100/ Απόφα σης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη σκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» (299 Β ), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/36552/Δ5/ (759 Β ) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού ως προς το νόμιμο εκπρόσωπο και το διακριτικό τίτλο, ως ακολούθως: Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στο Σύλλο γο «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού δώδεκα (12) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού είναι «2ο Ιδιωτικό Δημοτικό ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ». Το δημοτικό θα λειτουργήσει στην οδό Κένεντι 119, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΟΠΑΙΘ τον Αλέξανδρο Αριστοτέλους. Μαρούσι, 15 Ιουνίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ Αριθμ /Δ1 (4) Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί ου με ΜΦΠΑΔ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/τ. Α / ).

4 14766 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222τ. Α / ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/ τ.α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλ λες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ. Α / ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. Α / ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ. Α / ) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ. A / ) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Α / ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 62 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ. Α / ) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη... και άλλες διατάξεις». 3. Την με αρ / Υ.Α. «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδι ωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 3057/τ. Β / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέ την με αρ /ΙΑ/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 756/Β / ). 4. Την με αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαι τούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ. Β / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ /ΙΑ/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1584/B/ ). 5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/121298/Δ5/ (ΦΕΚ 249/Β/ ) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συ στεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ στην εταιρεία «Α.ΓΚΑΒΑΛΕΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». 6. Τις με αριθμ. πρωτ / και 64638/ αιτήσεις των ενδιαφερομένων. 7. Το από 22/12/2014 κατασταστικό μετατροπής της εταιρείας «Α Γκαβαλέκα και Σία ΟΕ» σε «Α Γκαβαλέκα και Σία IKE». 8. Τις διατάξεις της με αριθ. Υ100/ απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα πληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευ μάτων, Αναστάσιο Κουράκη» (ΦΕΚ 299/τ. Β / ), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/121298/Δ5/ (ΦΕΚ 249/Β / ) άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπια γωγείου με ΜΦΠΑΔ ως προς τη νομική μορφή και; το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας: Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην εταιρεία «Α.ΓΚΑΒΑΛΕΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ IKE» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ ιδιοκτησίας της, για αριθμό νηπίων είκοσι οκτώ (28). Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο NATΑΣΑ». Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στο 3ο χλμ της οδού Καρδίτσας Τρικάλων στην Καρδίτσα, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Σακκά Γεώργιο. Μαρούσι, 15 Ιουνίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ Αριθμ οικ (5) Καθορισμός προσωρινών Θέσεων Εργασίας Κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 40, 41 και 43 του Ν. 2776/1999 «Σωφρο νιστικός Κώδικας» (Α 291), όπως ισχύει και β) του Π.δ/τος 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές» (Α 97), όπως ισχύει. 2. Την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β 2895). 3. Το από πρακτικό του Συμβουλίου Εργασίας Κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης Νεάπολης. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε πέντε (5) προσωρινές θέσεις εργασίας κρατουμένων, ειδικότητας οικοδόμου, στο Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης, για χρονικό διάστημα δέκα πέντε ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες επιχρισμάτων, κατασκευής πορτών και ελαιοχρωματισμών στους θα λάμους των κρατουμένων του εν λόγω Καταστήματος. Οι κρατούμενοι που θα τοποθετηθούν για εργασία στις ανωτέρω θέσεις, δικαιούνται ευεργετικό υπολογι σμό ημερών εργασίας μόνο, χωρίς άλλη αμοιβή κάθε είδους, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του Π.δ/τος 107/2001 «Ευεργετικές υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές» (Α 97), όπως ισχύει. Μετά το πέρας εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, παύει να ισχύει η παρούσα απόφαση. Αθήνα, 8 Ιουνίου 2014 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /Δ (6) Απονομή ηθικής αμοιβής του Επαίνου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα». 3. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό νοιας» (ΦΕΚ 180/Α ). 4. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 5. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Τις διατάξεις του Ν. 4320/ (ΦΕΚ 29 Α ) «Ρυθμί σεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης την οργάνωση της Κυβέρ νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια τάξεις. 7. Το αριθμ / έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με θέμα «Απόδοση ηθικής αμοι βής στους υπαλλήλους της ΠΔΕΑΥΕ Θεσσαλίας και Στε ρεάς Ελλάδας Τούκα Δημήτριο και Δεληχά Μιλτιάδη». 8. Την από 03/06/2015 γνωμοδότηση του Υπηρεσι ακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε: Απονέμεται στους υπαλλήλους Τούκα Δημήτριο και Δεληχά Μιλτιάδη, η ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» επει δή με την εξαιρετική επιστημονική εργασία τους στο πλαίσιο του προγράμματος «Αξιολόγηση και διαχείριση επικινδυνότητας των παραγόντων πρόκλησης εργασι ακού άγχους στον τομέα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων», για το οποίο η Περιφερειακή Δ/νση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργα σία Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας απέσπασε βραβείο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (EU OSHA) και το οποίο επιτελέσθηκε παράλληλα και επιπλέον της εκτέλεσης των υπηρεσια κών τους καθηκόντων, προέβαλαν θετικά σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο το ρόλο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην προαγωγή της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Αριθμ. απόφ. 188/2015 (7) Χωροθέτηση της Λαϊκής Αγοράς Χολαργού (ημέρα Δευτέρα) του Δήμου Παπάγου Χολαργού της Δ Αθηνών. ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (συνεδρίαση 20η/ θέμα 4ο) 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ. Α /2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιή θηκαν με την αριθμ / (ΦΕΚ 2494/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Β / ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις». 4. Τα άρθρα 84 και 85 του Ν. 4314/ (ΦΕΚ 265/Β /2014). 5. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο του υπαλλήλου της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής. 6. Το με αριθμ. πρωτ. 2009/4/152 α έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Αγ. Παρασκευής. 7. Την με αριθμ. 65/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Παπάγου Χολαργού. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει ομόφωνα: Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Χολαργού του Δήμου Παπάγου Χολαργού (ημέρα Δευτέρα) της Δ Αθηνών ως εξής: Από αρχές Δεκεμβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου (3 μήνες) Οδός Φανερωμένης Από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την πλατεία Κωστή Παλαμά, εκατέρωθεν της οδού. Οδός Φανερωμένης Από την οδό Σερίφου έως την οδό Κεφαλληνίας, εκα τέρωθεν της οδού. Από αρχές Μαρτίου έως τέλος Μαΐου (3 μήνες) Εκατέρωθεν της οδού Σύρου (μετά την είσοδο έκτα κτης ανάγκης του σχολείου) έως τη συμβολή της με την οδό Βεντούρη και εκατέρωθεν της οδού Βεντούρη από την συμβολή της με την οδό Σύρου έως την οδό Ευριπί δου (μετά την είσοδο έξοδο του parking Δημαρχείου). Εκατέρωθεν της οδού Ευριπίδου, από την συμβολή της με την οδό Περικλέους (αφήνοντας ελεύθερο όλο το τμήμα του Ηρώου) έως τη συμβολή της με την οδό Κεφαλληνίας. Από αρχές Ιουνίου έως τέλος Αυγούστου 3 μήνες) Οδός Φανερωμένης Από την οδό Σερίφου έως την οδό Κεφαλληνίας, εκα τέρωθεν της οδού. Οδός Φανερωμένης Από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την πλατεία Κωστή Παλαμά, εκατέρωθεν της οδού.

6 14768 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Από την πλατεία Κωστή Παλαμά έως και την οδό Σερί φου, αποκλειστικά στο δεξιό τμήμα κατά την άνοδο της οδού Φανερωμένης και απέναντι από τις εγκαταστάσεις του παιδικού σταθμού και του Νηπιαγωγείου, χωρίς να εμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων από την οδό Σερίφου προς την πλατεία. Από αρχές Σεπτεμβρίου έως τέλος Νοεμβρίου 3 μή νες) Εκατέρωθεν της οδού Σύρου (μετά την είσοδο έκτα κτης ανάγκης του σχολείου ) έως τη συμβολή της με την οδό Βεντούρη και εκατέρωθεν της οδού Βεντούρη από την συμβολή της με την οδό Σύρου έως την οδό Ευρι πίδου (μετά την είσοδο έξοδο του parking Δημαρχείου) Εκατέρωθεν της οδού Ευριπίδου, από την συμβολή της με την οδό Περικλέους (αφήνοντας ελεύθερο όλο το τμήμα του Ηρώου) έως τη συμβολή της με την οδό Κεφαλληνίας. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ Αριθμ. απόφ. 189/2015 (8) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 367/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την προσω ρινή μετακίνηση πάγκων της λαϊκής αγοράς Πηγά δας της Α Πειραιά. ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (συνεδρίαση 20η/ θέμα 5ο) 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ. Α /2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιή θηκαν με την αριθμ / (ΦΕΚ 2494/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Β / ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις». 4. Τα άρθρα 84 και 85 του Ν. 4314/ (ΦΕΚ 265/Β /2014). 5. Την με αριθμ. πρωτ. 07/ΔΤΑ/6222/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. (ΦΕΚ Β 1051/ ). 6. Την με αριθμ. 367/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 3171/Β / ). 7. Τα με αριθμ. πρωτ. 6908/ και 8048/ έγγραφα του υπαλλήλου της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής. 8. Το με αριθμ. πρωτ. 2009/4/61 α έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Πειραιά. 9. Την με αριθμ. 641/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει ομόφωνα: Την τροποποίηση της υπ αριθμ. 367/2014 (ΦΕΚ 3171/ ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για τη προσωρινή μετακίνηση των πάγκων που τοποθετούνται στην οδό Θεοτόκη, από Σαχτούρη έως Ζαΐμη, λόγω των έργων ανάπλασης της Πλατείας Πη γάδας και τη μεταφορά τους επί της οδού Σοφοκλέους (από Λεωφόρο Χατζηκυριάκου έως την οδό Ηρακλεί δων), με τη προϋπόθεση οι πάγκοι να τοποθετούνται 6,5 μέτρα από την οδό Χατζηκυριάκου και να μην παρ κάρουν αυτοκίνητα στη συνέχεια. Η λαϊκή αγορά από την οδό Ζαίμη έως την οδό Κλει σόβης θα παραμείνει ως έχει και μετά το πέρας των εργασιών θα λειτουργεί σύμφωνα με την 07/ΔΤΑ/6222/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αττικής στα προ των έργων όρια. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευση της στην Εφημερίδα της Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ (9) Χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Κοντσιώτη Ελένη του Λαζάρου. Με την αριθμ /902/ απόφαση του Περι φερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.δ. 23/1992 (Α 6), του Π.δ. 93/1993 (Α 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α 43), και του άρθρου 186 παρ. II περ. Ζ αριθ. 17 του Ν. 3852/2010 (Α 87), χορηγείται στην Κοντσιώτη Ελέ νη του Λαζάρου κάτοικο Γέρμας Καστοριάς, βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες του στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού το μέα. Ο Περιφερειάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ (10) προϊόντος EVERTAS. Με την αρ / απόφαση του ΕΟΦ ανα κλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π /2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος EVERTAS. Μορφή περ/τητα: ORAL.SOL 2MG/ML Δικαιούχος σήματος: ZENTIVA K.S., PRAGUE, CZECH REPUBLIC Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: SANOΙ AVENTIS ΑΕΒΕ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προϊόντος LOSARTAN HCT/ACTAVIS. Με την αρ /14/ απόφαση του ΕΟΦ ανα κλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π /2013, η άδεια κυκλοφο ρίας του φαρμακευτικού προϊόντος LOSARTAN HCT/ ACTAVIS. Μορφή περ/τητες:.c.tab ( ), (100+25)MG Δικαιούχος σήματος: ACTAVIS GROUP PTC EH, ICELAND Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ACTAVIS GROUP PTC EH, ICELAND Προϊόντος LOSARTAN/ACTAVIS. (11) (12) Με την αρ /14/ απόφαση του ΕΟΦ ανα κλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π /2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος LOSARTAN/ACTAVIS. Μορφή περ/τητες:.c.tab 12.5MG, 50MG, 100MG Δικαιούχος σήματος: ACTAVIS GROUP PTC EH, ICELAND Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ACTAVIS GROUP PTC EH, ICELAND προϊόντος CIPRALEX MELTZ και ENTACT MELTZ. (13) Με την αρ /14/ απόφαση του ΕΟΦ ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργι κής Απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π /2013, η άδεια κυκλοφο ρίας των φαρμακευτικών προϊόντων CIPRALEX MELTZ και ENTACT MELTZ. Μορφή/Περιεκτικότητα: ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ 10MG/MG, 20MG/MG ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ 10MG/MG, 20MG/ MG Δικαιούχος σήματος: Η. LUNDBECK A/S ΔΑΝΙΑ Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: Η. LUNDBECK A/S ΔΑ ΝΙΑ Τοπικός Αντιπρόσωπος: LUNDBECK HELLAS S.A. (14) προϊόντος SAIZEN. Με την αρ /14/ απόφαση του ΕΟΦ ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργι κής Απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π /2013, η άδεια κυκλοφο ρίας του φαρμακευτικού προϊόντος SAIZEN. Μορφή/Περιεκτικότητα: ΚΟΝΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕ ΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 3.33 mg/vial (MULTI DOSE) Δικαιούχος σήματος: ARES TRADING S.A. SWITZERLAND Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MERCK A.E προϊόντος SIROCTID. (15) Με την αρ /14/ απόφαση του ΕΟΦ ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργι κής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π /2013, η άδεια κυκλοφο ρίας του φαρμακευτικού προϊόντος SIROCTID. Μορφή/Περιεκτικότητα: ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 200 mcg/ ML Δικαιούχος σήματος: IT PHARMA KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KT, BUDAPEST, HUNGAR Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: IT HELLAS A.E.

8 14770 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 3 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 17 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από 07.02.2003 απόφασης της Ολομέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 914 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ση εις βάρος του ZDRAVKO CINDRICH.... 1 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2537 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.... 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 90666/Ε5/02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 494 1 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωριαίας αντιμισθίας Επιμορφωτών της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 787 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση της επέκτασης άδειας λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2928 30 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 283 25 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2015 για το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα