ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη απίζηεπην ηξόπν νη δύν ιακπξνί θαζεγεηαί Βαζίιεο Ξαλζόπνπινο θαη ηέθαλνο Πλεπκαηηθόο. Γύν έμνρνη επηζηήκνλεο αιιά θαη άλζξσπνη θαη κάιηζηα ηελ ώξα ηεο εξγαζίαο ηνπο, ηελ ώξα ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ ζπζία ηνπο αο απνηειέζεη έλα θίλεηξν θαη κία έκπλεπζε γηα όινπο ηνπο αζρνινύκελνπο γηα ηελ πξόνδν θαη ηελ αλύςσζε ηεο παηδείαο ζηε ρώξα καο. ηελ αλάκλεζε ησλ ζεπηώλ απηώλ θαη αδηθνρακέλσλ ζπλαδέιθσλ ππνθιίλνκαη κε επιάβεηα. ηελ επηηξνπή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ ζηελ κλήκε Βαζίιε Ξαλζόπνπινπ θαη ηεθάλνπ Πλεπκαηηθνύ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ βαζηά κνπ επγλσκνζύλε γηα ηελ απνλνκή ηεο εμαηξεηηθήο απηήο ηηκήο πνπ κε κεγαινςπρία θαη επηείθεηα κνπ απέλεηκε. Ννκίδσ όηη ε ηηκή απηή αληαλαθιά ζην ΗΓΡΤΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ θαη ΔΡΔΤΝΑ πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ ζέζπηζε θαη ζπλέρηζε ηεο απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ απηνύ, ζηε κλήκε ησλ δύν ιακπξώλ θαη αδηθνρακέλσλ ζπλαδέιθσλ. Πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, ζθέθζεθα λ' αθηεξώζσ ηελ απνςηλή κνπ πξνζιαιηά ζηελ Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε γηα ράξε ηεο νπνίαο έπεζαλ νη δύν ιακπξνί πλάδειθνη.

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ζ δσή ηνπ αλζξώπνπ ζήκεξα, είλαη ζπλπθαζκέλε κε ζσξεία ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ, κεζόδσλ θαη ζπζθεπώλ. Πεξηνρέο απηώλ είλαη νη κεηαθνξέο, ε ελέξγεηα, νη θαηαζθεπέο, νη πιεξνθνξίεο, νη ηειεπηθνηλσλίεο, ηα πιηθά, ην δηάζηεκα, ην πεξηβάιινλ, ε πγεία, ε νηθνλνκία, ε δηνίθεζε θαη αθόκε ε πνιηηηθή. Από απόςεσο νξηζκνύ, ζα κπνξνύζε λα ιερζεί όηη: "Σερλνινγία είλαη ν εζθεκκέλνο ρεηξηζκόο θαη κεηαηξνπή ηνπ πιηθνύ θόζκνπ γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ αληηθεηκεληθνύ ζθνπνύ νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ρξήζεσο". Απελαληίαο ε επηζηήκε αληαλαθιά έλα θπξίαξρν ελδηαθέξνλ γηα γεληθόηεξνπ επηπέδνπ αλαθάιπςε θαη εξκελεία. Καηά ην κεγαιύηεξν κέξνο θαη ηα δύν αιιειελεξγνύλ ζε ζηελή θαηαλόεζε θαη αξκνλία. Ζ ηζηνξία ηεο Σερλνινγίαο απιώλεηαη ζε αξθεηέο ρηιηεηίεο κε ζρεηηθώο βξαδεία εμέιημε. Καηά ηνλ 18νλ αηώλα ε εμέιημε απηή επηηαρύλεηαη γηα λα εηζέιζεη ζε κηα εθζεηηθή πνξεία αλαπηύμεσο πνπ θαηαιήγεη ζηελ "Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε". Αθνινπζεί ν 19 νο αηώλ κε πεξαηηέξσ αλνδηθή πνξεία θαη ηέινο θζάλνκε ζηνλ 20νλ αηώλα κε απίζηεπηα απνηειέζκαηα πνπ ζπληζηνύλ ηελ "Δπαλάζηαζε ηεο Πιεξνθνξηθήο". Από ηελ πνξεία απηή δηαθαίλεηαη ε αλάγθε κηαο ιπζηηεινύο εθπαηδεύζεσο, ζπλερώο πξνζαξκνδόκελεο, ώζηε λα πξνθύςνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία αιιειεπηδξάζεσο.

3 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ Ζ αλάγθε δηδαζθαιίαο ηερλνινγηθώλ ζεκάησλ ζε κεγάινπο αξηζκνύο λέσλ αλζξώπσλ είλαη πεξηζζόηεξν πξόζθαηε από όζν θαληάδεηαη θαλείο. ηελ ησξηλή επνρή ηεο Σερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο, κηα ηέηνηα δηδαζθαιία είλαη απόιπηα αλαγθαία θαη είλαη δύζθνιν λα θαληαζζνύκε έλα θόζκν ρσξίο απηήλ. Πξαγκαηηθά όκσο άξρηζε κόλνλ δύν αηώλεο πξηλ, ζηηο Ecoles Polytechniques ζηε Γαιιία, θαη ζηηο Technische Hochschulen ζηελ Γεξκαλία. Τπήξραλ βέβαηα ζηξαηησηηθνί κεραληθνί επί καθξόλ. Ο Αξρηκήδεο θαη ν Βηηξνύβηνο είλαη γλσζηνί από ηελ αξραηόηεηα. Καηά ηνλ 13νλ αηώλα ν Roger Bacon είπε γηα ηνλ Petrus Peregrinus όηη βνήζεζε ηνλ Λνπδνβίθνλ ηνλ IX πεξηζζόηεξν από ό,ηη νιόθιεξνο ν ζηξαηόο ηνπ. Αιιά ε αλάγθε γηα κεραληθνύο δελ έγηλε πηεζηηθή κέρξη ην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ 18 νπ αηώλα. Πξαγκαηηθά ην έηνο 1776 κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη σο ζεκείν αλαθνξάο ζε αξθεηέο ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο ηάζεηο. 1. Με βάζε ηελ κεραληθή θαη ηελ ζεξκόηεηα αλεπηύρζε ε αηκνκεραλή από ηνλ Watt. 2. Ζ κειέηε ηεο Υεκείαο από ηνλ Lavoisier. 3. Ζ ζπκβνιή ζηα καζεκαηηθά θαη ηελ αζηξνλνκία ησλ Euler, Lagrange θαη Laplace. 4. Σν βηβιίν ηνπ Adam Smith, "ν Πινύηνο ησλ Δζλώλ" έδσζε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία γηα ηελ Σερλνινγηθή επνρή πνπ αθνινύζεζε. 5. Ζ πνιηηηθή ζεσξία ηνπ Jefferson δηεύξπλε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηέζηεζε δηαζέζηκε ζε επξύηεξν θάζκα ζπνπδαζηώλ. Πξόνδνη ζηα καζεκαηηθά θαη ηηο επηζηήκεο ζύληνκα νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ρξεζίκσλ εθαξκνγώλ πνπ πξνζήιθπζαλ πνιιά άηνκα κε θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Ζ Γαιιηθή ρνιή Γεθπξώλ θαη Οδώλ, πνπ άξρηζε ην 1747 αληαλαθινύζε ηηο ηερλνινγηθέο αλάγθεο ησλ Γάιισλ κε ηελ κεγάιε θαη θαιώο πδξεπνκέλε ρώξα ηνπο. ηελ πεξίνδν απηή ν πληαγκαηάξρεο Coulomb είρε δηνξηζζεί επόπηεο ησλ πδαηίλσλ πόξσλ ηεο Γαιιίαο. Ο λόκνο ηνπ Coulomb πνπ αθνξά ειεθηξνζηαηηθέο δπλάκεηο νξζώο θέξεη ην όλνκα ηνπ.

4 Μεηά ηελ Γαιιηθή επαλάζηαζε, ε ρνιή Γεθπξώλ θαη Οδώλ έγηλε ην κεγάιν Παλεπηζηήκην ηνπ Ναπνιένληνο ελώ έρεη ηώξα εμειηρζεί ζε πςειά ζεσξεηηθή ρνιή κε κεγάιν θύξνο. Ζ Πνιπηερληθή ρνιή ησλ Παξηζίσλ όπνπ ν Ampere εδίδαμε θάπνηε, εμειίρζε επίζεο ζε ζεσξεηηθό παλεπηζηήκην κεγάινπ θύξνπο. ηε Γεξκαλία αλεπηύζζνλην νη Σερληθέο Αλώηαηεο ρνιέο θαη ζηελ αξρή ην ελδηαθέξνλ ήηαλ ζηελ κεηαιιεπηηθή Σερλνινγία. ύληνκα όκσο εθαιύπηνλην όια ηα πεδία ησλ εθεξκνζκέλσλ επηζηεκώλ. Ζ Σερληθή Αλσηάηε ρνιή ηνπ Βεξνιίλνπ εθάιππηε όια ηα αληηθείκελα. Παξόκνηα ηδξύζε ζηελ Διβεηία ε Σερληθή Αλσηάηε ρνιή ηεο Επξίρεο θαη απέθηεζε θήκελ. Οη Σερληθέο απηέο Αλώηαηεο ρνιέο ήηαλ επηπέδνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ήζαλ θαιά νξγαλσκέλεο θαη εμειίρζεζαλ ζε πξόηππα γηα όινλ ηνλ θόζκν. Μέρξη ην κέζνλ ηνπ 19 νπ αηώλα, νη Γεξκαλνί είραλ επηδξάζεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ Ακεξηθαληθώλ Κνιιεγίσλ. ηελ Αγγιία, παξ' όιελ ηελ πξόνδν ζηελ Βηνκεραληθή επαλάζηαζε, εηδηθέο ηερληθέο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθνύ επηπέδνπ δελ ελεθαλίζζεζαλ. Πξάγκαηη ε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζηο δελ ήηαλ δεκνθηιήο ζηελ Αγγιία θαηά ηνλ 18νλ αηώλα. Σν Γαιιηθό θαη Γεξκαληθό παξάδεηγκα, λα δνζεί εθπαίδεπζε ζηηο εθαξκνγέο ηεο επηζηήκεο, ζην επίπεδν θνιιεγίνπ ή παλεπηζηεκίνπ, γξήγνξα εμεπιώζε από ηελ ήπεηξν ηεο Δπξώπεο ζηελ Ακεξηθή. Μηα ζεηξά από ηερληθά παλεπηζηήκηα άξρηζαλ λα ηδξύνληαη ζηηο Ζ.Π.Α. όπσο π.ρ. ε ηξαηησπθή Αθαδεκία (ζην West Point) ε νπνία παξήγαγε ηνπο πιείζηνπο Ακεξηθαλνύο κεραληθνύο ζε όια ηα πεδία θαηά ην πξώην ήκηζπ ηνπ 19 νπ αηώλα. Έπεηαη ην Rensselaer Polytechnic Institute πνπ νξγαλώζεθε ην 1824 θαη ζηε ζπλέρεηα άιια Ηλζηηηνύηα Σερλνινγίαο πηνζεηνύζαλ θαη' αξρήλ ην Δπξσπατθό πξόηππν. Οη Ζ.Π.Α. εδαλείζζεζαλ πνιιά νξγαλσηηθά εθπαηδεπηηθά ζρήκαηα από ηελ Γεξκαλία, όπνπ 207 εμεηδηθεπκέλεο ζρνιέο κε ζπλδεδεκέλεο κε παλεπηζηήκηα εδίδαζθαλ ήδε, γεσξγία, ηερλνινγία, δαζνπνλία, λαπηηιία θαη εθπαίδεπζε δαζθάισλ. Οη εηζαγσγέο από ηε Γεξκαλία πεξηιακβάλνπλ Δξγαζηήξηα, ζεκηλάξηα, θιηληθή δηδαζθαιία θαη ηελ αξρή ησλ θαη' επηινγήλ ζπνπδώλ. Ζ πξαθηηθή εθπαίδεπζε ήηαλ ζεκαληηθά αλεπηπγκέλε ζηνλ Ακεξηθαληθό ηξόπν δσήο. ηε ζπλέρεηα εθνινύζεζαλ θαη άιια Παλεπηζηήκηα όπσο ην Πνιπηερληθό Ηλζηηηνύην ηνπ Brooklyn ην 1854 θαη ην Ηλζηηηνύην Σερλνινγίαο ηεο Μαζαρνπζέηεο (ΜΗΣ) ην 1861.

5 Ζθνινύζεζαλ επίζεο Κνιιέγηα επηζηεκώλ θαη ρξεζίκσλ ηερλώλ ηδξπζέληα από πνιιέο πνιηηείεο. Έλαο θύξηνο παξάγσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγηθήο εθπαηδεύζεσο ζηηο Ζ.Π.Α. ππήξμελ ε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ππνζηήξημηο από ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε θαζώο θαη ε ρνξήγεζε γαηώλ. Έηζη ε ρώξα παξ' όιελ ηελ πξνθαηάιεςε κε ηελ δνπιεία θαη ηνλ πόιεκν, εμεηίκεζε ηελ βνήζεηα απηή γηα ηελ αλάπηπμε Κνιιεγηαθήο Δθπαηδεύζεσο ζηελ γεσγξαθία, κεραλνηερλία, ηερλνινγία, εθεξκνζκέλεο επηζηήκεο, ρξήζηκεο ηέρλεο. ην κέζνλ ηνπ 19 νπ αηώλα, νη Ζ.Π.Α. πξνόδεπαλ ζεκαληηθά σο κηα αγξνηηθή ρώξα. πγρξόλσο ππήξρε θάπνηα ειπίο κεηαμύ σξηζκέλσλ αλζξώπσλ όηη νη Ζ.Π.Α. κπνξνύζαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ βηνκεραληθή αλάπηπμε. Από ηηο ζπλζήθεο απηέο πξνέθπςαλ ζ' όιε ηε ρώξα λέα Κνιιέγηα όπσο ην Cornell, ην Davis ζηελ Καιηθόξληα θ.ά. Ζ ελζσκάησζε ζπνπδώλ ηερλνινγίαο ζηα Παλεπηζηήκηα, είηε ρξεκαηνδνηνύκελα από ηηο Πνιηηείεο είηε Ηδησηηθά, ηα νπνία αξρηθώο είραλ ηδξπζεί γηα θηινινγηθέο ζπνπδέο, ζπλέρηζαλ παξάιιεια κε ην άλνηγκα εηδηθώλ Κνιιεγίσλ γηα γεσξγία θαη κεραληθή. Σν Harvard, ην αξραηόηεξν από ηα Παλεπηζηήκηα ζηηο Ζ.Π.Α., εηζήγαγε ηηο ζπνπδέο εθεξκνζκέλσλ επηζηεκώλ πξό ηνπ ηέινπο ηνπ 19 νπ αηώλα θαη ην Stanford έλα από ηα λεώηεξα ηελ επνρή εθείλε, ζπκπεξηέιαβε ηελ Μεραλνηερλία από ηελ αξρή ηνπ ην Καζώο ε κάζεζε επεμεηάζε ζε πνιιά λέα αληηθείκελα, θαλέλαο δελ αλακέλνληαλ λα ηα θαηέρεη όια. Ζ εηδίθεπζε έγηλε θεληξηθό γεγνλόο ηνπ ζύγρξνλνπ θόζκνπ. Ζ αξρή ησλ θαη επηινγήλ καζεκάησλ επεθξάηεζε πξνο ην ηέινο ηνπ 19 νπ αηώλα. Τπήξραλ ηόηε θαη ππάξρνπλ ηώξα, πνιιέο θξηηηθέο ηεο εμεηδηθεύζεσο, αιιά νη εηδηθνί ζπλερίδνπλ λα εμεηδηθεύνληαη κε κεγάιν όθεινο γηα όινπο, λνκίδσ. Καηά ηνλ 17νλ αηώλα ππήξμε αμηόινγε δξαζηεξηόηεο ζηηο επηζηήκεο όπσο ε Φπζηθή, ε Αζηξνλνκία θαη ηα Μαζεκαηηθά. Σα ηειεπηαία ήηαλ ηδηαίηεξα ζεβαζηά επεηδή απνηεινύζαλ κηα κνξθή ινγηθήο όρη αζπκβίβαζηε κε ηελ θηινινγηθή εθπαίδεπζε. Καηόπηλ, βαζκηαία, ε πεηξακαηηθή επηζηήκε θαηέζηε ελδηαθέξνπζα

6 αλ θαη ζπληζηνύζε κόλνλ κηα παλεπηζηεκηαθή εηδηθόηεηα. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ επνκέλσλ 100 εηώλ, ηνλ 18νλ αηώλα, ηερληθά θνιιέγηα ελεθαλίζζεζαλ ζηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν, θαζώο πεξηέιαβαλ θαη ηελ θαζαξή θαη ηελ εθεξκνζκέλε επηζηήκε θαη' αληηδηαζηνιήλ πξνο ηα παιαηόηεξα παλεπηζηήκηα ηεο Φηινινγίαο θαη ηεο Ννκηθήο. Καζώο ηώξα κε ζηξαηησηηθνί ερεηξίδνλην ηα ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα, ε κεραλνηερλία ηνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαηέζηε δηάθνξνο από ηελ ζηξαηησηηθήλ. Καηόπηλ, ηνλ 19νλ αηώλα, ε Μεραλνινγηθή κεραλνηερλία θαηέζηε κία εηδηθόηεο εληόο ηεο κεραλνηερλίαο ηνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ δηόηη νη κεραλέο απαηηνύζαλ κεραληθνύο. έλαλ αθόκε αηώλα, ηόζνη πνιινί άλζξσπνη ήζαλ επραξηζηεκέλνη κε ηηο ελεξγεηαθέο εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξηζκνύ, ώζηε ε ειεθηξνινγηθή κεραλνηερλία έγηλε κηα λέα εηδηθόηεο. Μέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 1890 αξθεηά Παλεπηζηήκηα ελεθαηλίαζαλ αληίζηνηρα ηκήκαηα. ύληνκα, θάζε ρώξα ή πνιηηεία ζηηο Ζ.Π.Α., εηζήγαγε έλα ηκήκα ή κηα ρνιή ή έλα Κνιιέγην Μεραλνηερλίαο ζην εθπαηδεπηηθό ηεο ζύζηεκα. Ζ αλάγθε γηα λένπο αλζξώπνπο εθπαηδεπκέλνπο ζηελ πνζνηηθή ζθέςε θαη κε θάπνηα γλώζε πεξί ηνπ ηί πξνθαιεί ηνπο ηξνρνύο λα γπξίδνπλ, ήηαλ θαλεξή ζε θάζε ρξήζηκε εξγαζία. Ζ Βηνκεραλία θαη ε Γηνίθεζε ρξεηάδνληαλ ηέηνηνπο αλζξώπνπο θαη έδσζαλ ζεκαληηθή ππνζηήξημε γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ κεραλνηερλία. Αιιά ε κεραλνηερλία γηλόηαλ όιν θαη ιηγόηεξν ζέκα κεραλώλ θαη πεξηζζόηεξν κηα εθαξκνγή ηεο επηζηήκεο. Σν ΜΗΣ ιεζκόλεζε ηνλ άλζξσπν κε ην ζθπξί ζην εηαηξηθό ηνπ ζήκα θαη ζπκήζεθε ηνλ άλζξσπν κε ην βηβιίν. ην πξώην ήκηζπ ηνπ 20νπ αηώλα, ην ΜΗΣ έγηλε θέληξνλ γλσζηό ζ' όινλ ηνλ θόζκν γηα ηελ πξόνδν ζηε κειέηε ηεο θπζηθήο επηζηήκεο, ηόζν ηεο θαζαξήο όζν θαη ηεο εθαξκνζκέλεο. Σώξα ηειεηώλεη θαη ην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ 20νπ αηώλα. Σελ ζηηγκή εθείλε ην πεξηερόκελν ηεο ηερλνινγίαο έρεη απμεζεί γηγαληηαία. Ζ κνξθή ησλ Ηδξπκάησλ όπνπ απηή δηδάζθεηαη, εμ άιινπ, δελ έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά. Οη πξνθύπηνπζεο ηάζεηο εμεδειώζεζαλ ζε ηξεηο θύξηεο θαηεπζύλζεηο. Πξώηνλ, ε εμεηδίθεπζε ζπλερίζηεθε κέρξηο όηνπ λα ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα

7 ζε πνιύ ζηελέο πεξηνρέο ηεο εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο. Γεύηεξνλ, ε ηέρλε ηεο κεραλνηερλίαο παξαιείπεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν από ηελ παλεπηζηεκηαθή εξγαζία γηα λα θάλεη ρώξν γηα ηελ κειέηε ηεο επηζηήκεο. Σξίηνλ, ην ηεηξαεηέο πξόγξακκα, πνπ είρε γίλεη παξαδνζηαθό, θπξίσο ζηα Ακεξηθαληθά Κνιιέγηα, επεμεηάζε ζε πέληε, έμε ή αθόκε θαη επηά έηε, ζπλνδεπόκελα από ηελ ρνξήγεζε πεξαηηέξσ δηπισκάησλ. Δίλαη θαλεξό όηη θακκηά από ηηο ηάζεηο απηέο δελ κπνξεί λα ζπλερηζζεί επ' άπεηξνλ. Αιιά ην δηαλνεηηθό πεξηερόκελν ηεο ηερληθήο εθπαηδεύζεσο δηεπξύλεηαη κε έλα ζπλερώο απμαλόκελν ξπζκό, θαη ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ηεο επηζηήκεο ζηε δσή όισλ ησλ αλζξώπσλ. Δίλαη δύζθνιν λα αληηιεθζεί θαλείο ηελ ζρεδόλ ζπγθινληζηηθή αλάπηπμε ηεο ύιεο ηεο κεραλνηερλίαο, πνπ πξέπεη λα δηδαρζεί ζηα αληίζηνηρα παλεπηζηήκηα. Κάζε ηερληθό αληηθείκελν έρεη επεθηαζεί θαηά πνιιέο θνξέο ζε ζρεηηθώο βξαρύ ρξόλν. Ίζσο ε επέθηαζε ηεο ειεθηξνινγηθήο γλώζεο ππήξμε ε πην εθξεθηηθή από όιεο. Γηα λα δνύκε πξννπηηθά ην πξόβιεκα ησλ παλεπηζηεκίσλ, αο ζεσξήζνπκε ηη εζήκαηλε ν ειεθηξηζκόο ζην παξειζόλ θαη πνηεο ππήξμαλ νη εθαξκνγέο ηνπ. Ηζσο έηζη κπνξέζνπκε λα καληέςνπκε πξνο ηα πνύ πνξεύεηαη θαη ηη πξέπεη λα θάλνπλ ηα Παλεπηζηήκηα. Ζ ηζηνξία ηνπ Ζιεθηξηζκνύ θαη ηνπ Μαγλεηηζκνύ είλαη πξάγκαηη εθπιεθηηθή. ηεξίδνληαη ζηε αλαθάιπςε ηνπ ήιεθηξνπ θαη ηεο καγλήηηδνο ιίζνπ από ηνπο αξραίνπο Έιιελεο. Παξεηήξεζαλ όηη όηαλ ην ήιεθηξνλ ηξηβεί πξνζειθύεη ειαθξά ζσκάηηα. Δπίζεο ν ιίζνο καγλήηεο (ή θπζηθόο καγλήηεο) έιθεη ζηδεξά ηεκάρηα. ηελ πεξηνρή απηή δελ κπόξεζαλ λα αλαπηύμνπλ ηερλνινγία. Σηο ζρεηηθέο δπλάκεηο ηηο εζεώξεζαλ σο "ςπρέο". κσο ηνλ 19νλ αηώλα εηέζεζαλ νη επηζηεκνληθέο βάζεηο θαη ησλ δύν θαηλνκέλσλ από ηνπο Faraday θαη Maxwell, ελώ πξνο ην ηέινο ηνπ αηώλα πξνζηίζεηαη θαη ε έλλνηα ηνπ ειεθηξηζκνύ σο ξνή ειεθηξνλίσλ από ηνλ Thomson. Σν λνεηηθό πξόζσπν ηνπ ειεθηξηζκνύ - καγλεηηζκνύ είλαη ηώξα πιήξεο. Μηα καθξά ζεηξά εθαξκνγώλ θαη αλαθαιύςεσλ αθνινπζεί κέρξη ησλ εκεξώλ καο, ε νπνία θάλεη έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο Σερλνινγίαο λ' αλαπηύζζεηαη ηαρέσο

8 θαη κε εθζεηηθόλ ξπζκόλ: Δλέξγεηα, Σειεπηθνηλσλίεο, Πιεξνθνξηθή. Σα παλεπηζηήκηα από ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα δηδάζθνπλ ηηο αξρέο ηνπ ειεθηξηζκνύ - καγλεηηζκνύ ζε ζπνπδαζηέο ηεο Φπζηθήο θαη ζε λένπο κεραληθνύο. Σώξα, θαηά ην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ 20νπ αηώλα παξαηεξείηαη έλαο ζπλερώο απμαλόκελνο ξπζκόο αλαπηύμεσο. Υξήζηκεο εθαξκνγέο πνιιαπιαζηάζζεθαλ. ια έγηλαλ πην πεξίπινθα. Σα παλεπηζηήκηα έθαλαλ κεγάια βήκαηα πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκό. Έλαο αξηζκόο από αμηνζεκείσηεο αιιαγέο έιαβε ρώξα ζηα Σερληθά Παλεπηζηήκηα ησλ Ζ.Π.Α. θαηά ην δηάζηεκα απηό. Πξώηα ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ θαη ησλ επηζηεκώλ έπξεπε λα επεθηαζεί θαη λα βειηησζεί. Γεύηεξνλ, ην παξαδνζηαθό πξόγξακκα ηεο κεραλνηερλίαο ησλ ηεζζάξσλ εηώλ ηνπ Κνιιεγίνπ έπξεπε λα επεθηαζεί. Σξίηνλ, ε νμεία δηαίξεζηο κεηαμύ ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνιιεγίσλ από ηελ κηα θαη ηεο θπβεξλήζεσο θαη ηεο βηνκεραλίαο από ηελ άιιε, άξρηζε λα απνδπλακώλεη. Δξγαζηήξηα Κνιιεγίσλ, κε κεγάινπο αξηζκνύο από ώξηκνπο ζπνπδαζηάο θαη πεπεηξακέλν πξνζσπηθό άξρηζαλ λα παξάγνπλ κηα ξνή από πνιύηηκεο ηδέεο. Ζ Παλεπηζηεκηαθή εξγαζία απήηεζε θαη έιαβε ηζρπξή ππνζηήξημε από ηελ βηνκεραλία θαη ηελ θπβέξλεζε. Υάξηο ζηελ έξεπλα βάζεη ζπκβνιαίνπ θαη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο, ππνζηεξίρζεθε ε πνξεία ησλ πξνρσξεκέλσλ ζπνπδαζηώλ θαη αγνξάζζεθε δαπαλεξόο εμνηηιηζκόο. Μεραληθνί από ηελ βηνκεραλία εδίδαμαλ ζε ηάμεηο ησλ Κνιιεγίσλ, ελώ ην πξνζσπηθό ηνπο πξνζέθεξε ζπκβνπιέο γηα ηελ βηνκεραλία ζπνπδαζηαί θνιιεγίσλ εξγάζζεθαλ ζηε βηνκεραλία ελώ λένη από ηελ βηνκεραλία εθνίηεζαλ ζηα Παλεπηζηήκηα. Πνιιά αθνύγνληαη ηώξα γηα δηαηκεκαηηθέο ζπνπδέο. Ίζσο απηό είλαη κηα ππνρώξεζε από ηελ εμεηδίθεπζε. ύκθσλα κε ην πλεύκα απηό, ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ νη πξνπηπρηαθνί ζπνπδαζηαί αθνινπζνύλ έλαλ "θνηλό ππξήλα", ελώ ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα δηαρσξίδνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζε ελδηαθέξνληα κε ιεπηή δηαίξεζε. Ζ κεγάιε αλάπηπμε ηεο Σερλνινγίαο θαζνξίδεη όρη κόλνλ δηάθνξεο λέεο εηδηθόηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα εθπαίδεπζε, αιιά αθόκε θαη κεζόδνπο εθπαηδεύζεσο.

9 Έηζη θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα εκθαλίδνληαη: 1. Ζ πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε. Δίλαη ζήκεξα απαξαίηεηε γηα ηνλ ζπλερή εθζπγρξνληζκό ηεο Δθπαηδεύζεσο ηνπ κεραληθνύ. Έηζη θαη ζην Δ.Μ.Π. από εηώλ ιεηηνπξγεί Κέληξν πλερηδόκελεο Δθπαηδεύζεσο. 2. Σν ειεθηξνληθό Παλεπηζηήκην. Γελ έρεη campus. Παξνπζηάδεη ηα καζήκαηα κε ηειεόξαζε ζπκπιεξσκέλε από ζπλδηαζθέςεηο κέζσ ππνινγηζηώλ, ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ηειεθώλνπ. 3. Δθπαηδεπηηθή Σειεόξαζε. Μεραληθνί ηεο βηνκεραλίαο κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ καζήκαηα κε VIDEO ζε θαηάιιεινπο ρώξνπο θαη ρξόλνπο. 4. Σν Δλζύξκαην Παλεπηζηήκην. Γίθηπα ππνινγηζηώλ αλεβάδνπλ ην επίπεδν εθπαηδεύζεσο δηεηζδύνληαο ζην ρώξν εξγαζίαο ησλ κεραληθώλ, αιιά θαη παξαθηλώληαο δηαλνεηηθά ηνπο δαζθάινπο. Σώξα πξνρσξνύκε γξήγνξα πξνο ην ηέινο ηνπ αηώλα. Οιόθιεξε ε κεραλνηερλία, όιεο νη εθαξκνγέο ηεο θπζηθήο επηζηήκεο, θηλνύληαη καδί. Ο αξηζκόο ησλ λέσλ κεραληθώλ πνπ απνθνηηνύλ από ηα Παλεπηζηήκηα ζπλερώο απμάλεηαη. Ση πξνβιέςεηο κπνξνύκε λα θάλνπκε κε ηελ βνήζεηα ηεο Ηζηνξίαο; Τπνζέηνληαο όηη δελ ππάξρνπλ κεγάιεο αζπλέρεηεο ζηνπο δξόκνπο ηνπ θόζκνπ (κηα ππόζεζε πνπ κπνξεί λα είλαη αξθεηά εζθαικέλε), αξθεηέο ηάζεηο είλαη θαηαθαλείο. Αλακθηβόισο παιεέο εηδηθόηεηεο ζα εμαθαληζζνύλ, θαη λέεο ζα εκθαληζζνύλ. Οινη έρνπκε εηδεί εηδηθόηεηεο λα ζπξξηθλώλνληαη θαη λα ππνρσξνύλ. Παξνύζεο γξακκέο νξηνζεζίαο ζα αληηθαηαζηαζνύλ κε λέεο. Πνιύ ηζρπξόηεξν όκσο, γηα ην κέιινλ ηεο εθπαηδεύζεσο ελόςεη ηεο ηαρείαο πξνόδνπ ηεο ηερλνινγίαο είλαη ε αλαηέιινπζα αλαγλώξηζε όηη ε δσή ελόο εθάζηνπ από εκάο εκπινπηίδεηαη από ηηο εθαξκνγέο ηεο επηζηήκεο. Ίζσο ζηελ εξγαζία ηνπ, θαη ζίγνπξα ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, θάζε άηνκν ζα είλαη θαιύηεξν θαη επηπρέζηεξν θαη πην απνηειεζκαηηθό, γλσξίδνληαο πώο ν θόζκνο ιεηηνπξγεί. Ίζσο λα θαλεί

10 αθόκε πην θαζαξά ζηα εξρόκελα ρξόληα, όηη κηα εθπαίδεπζε ρσξίο εθεξκνζκέλε επηζηήκε είλαη ζαλ έλα απηνθίλεην ρσξίο θηλεηήξα. Αλακέλεηαη όηη ηα Παλεπηζηήκηα ζα κνξθώζνπλ νπνηνλδήπνηε είλαη ηθαλόο θαη ζέιεη λα θαηαιάβεη. Ίζσο όρη. Ίζσο ν εκπινπηηζκόο ηεο ηδησηηθήο καο δσήο ζα ρξεηαζζεί λα πεξηκέλεη ηελ παξέιεπζε ελόο αθόκε αηώλα. Αιιά ρσξίο ακθηβνιία, δηόηη ε ηάζε είλαη θαλεξή, νη άλζξσπνη ζηελ βηνκεραλία θαη ηελ δηνίθεζε, θαη εηδηθά αλ θαηέρνπλ ππεύζπλεο ζέζεηο, ρξεηάδνληαη αθόκε θαη ηώξα λα γλσξίδνπλ γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο επηζηήκεο. Ωο εθ ηνύηνπ, ηα Παλεπηζηήκηα πξέπεη λα εθπαηδεύνπλ όρη κόλνλ ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ εμαζθνύλ ηελ πξαθηηθή ηεο κεραλνηερλίαο αιιά επίζεο θη απηνύο πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο ρώξαο. Μέρξη ηώξα, νη πξνεγκέλεο ρώξεο ηνπνζέηεζαλ αλζξώπνπο κε εθπαίδεπζε κεραληθνύ ζε ζέζεηο ιήςεσο απνθάζεσλ ζηελ θνξπθή ηεο δηνηθήζεσο. ηελ ζύγρξνλε επνρή καο ηεο Σερλνινγίαο, ν θιάδνο δηνηθήζεσο δεηά ηερληθή βνήζεηα γηα πνηθίια ηερληθά πξνβιήκαηα θαη γηα δηάθνξνπο ηερλνινγηθνύο νξγαληζκνύο. Έηζη ε εθπαίδεπζε ζην "πνζνηηθό ζθέπηεζζαη" θαζώο θαη ζηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθήο γλώζεο ζε ρξήζηκνπο ζθνπνύο, πξέπεη λα ζπλερηζζεί, πξνεηνηκάδνληαο αλζξώπνπο γηα πνιιά είδε εξγαζίαο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ κεραληθνύ ππό ηελ ζηελή έλλνηα ζα απεδεηθλύεην αλεπαξθήο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ κεραληθνύ κε ηελ πιαηύηεξε ηεο ζεκαζία, ζα απαηηεζεί, όρη κόλνλ γηα επαγγεικαηίεο κεραληθνύο, αιιά επίζεο θαη γηα πνιινύο ζθεπηόκελνπο αλζξώπνπο νη νπνίνη έρνπλ πνηθίια ελδηαθέξνληα όπσο: ε θαηαζθεπή, ε επηρείξεζε, νη λόκνη θαη νη Σξάπεδεο, ε θπβέξλεζε, ε δηνίθεζε θαη ε άζθεζε π Γηαθνξνπνίεζε ηεο εθπαηδεύζεσο κεραληθνύ αζθαιώο ελδείθλπηαη θαίλεηαη όηη ν αξηζκόο απηώλ πνπ ηελ ρξεηάδνληαη κπνξεί κόλνλ λα απμεζεί.

11 ΔΠΗΛΟΓΟ ηε ρώξα καο ππάξρνπλ αθ' ελόο 2 ηερληθά Παλεπηζηήκηα - ην Δ.Μ.Πνιπηερλείν - θαη ην Πνιπηερλείν Κξήηεο θαη αθ' εηέξνπ ηξεηο Πνιπηερληθέο ρνιέο - ηνπ Παλ. Θεζζαινλίθεο, ηνπ Παλ. Θξάθεο θαη ηνπ Παλ. Παηξώλ. Σα Παλεπηζηήκηα καο απηά πξνζαξκόδνληαη ζηελ αιιεινεπίδξαζε απηή κε ηελ Σερλνινγία αθνινπζώληαο ηηο δηεζλείο ηάζεηο, παξ' όινλ όηη ε ζύγρξνλε ηερλνινγία ζηε ρώξα καο είλαη κεησκέλε ηόζν πνζνηηθά όζν θαη πνηνηηθά. Δπηηξέςηε κνπ ζην ζεκείν απηό λα δώζσ, ελ ζπληνκία, ηελ εμέιημε ηνπ Δ.Μ.Π. από ηελ νπνία πξνθύπηεη ε παξάιιειε πνξεία ηόζν κε ηα μέλα αληίζηνηρα Ηδξύκαηα όζν θαη κε ηελ δηεζλή Σερλνινγία, εηδηθά ηελ ειεθηξνινγηθή. Σν Δ.Μ.Πνιπηερλείν έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ην πξώηνλ ην 1837 κε ηελ νλνκαζία Πνιπηερληθό ρνιείν σο δεκνηηθό ζρνιείν Σερληθήο Δθπαηδεύζεσο, πνπ ιεηηνπξγνύζε Κπξηαθέο θαη ενξηέο. Σν 1840 γίλεηαη ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο θαη εγθαζίζηαηαη ζε δηθό ηνπ θηήξην ζηελ Οδό Πεηξαηώο. Σν ζρνιείν αλαπηύζζεηαη ζπλερώο θαη πξνζηίζεληαη ηα γεληθά καζήκαηα, ελώ ε νξγάλσζε ηνπ πεξηιακβάλεη ρεηκεξηλό θαη ζεξηλό εμάκελν. Από , δεκηνπξγείηαη Αλώηεξνλ ρνιείνλ πνπ πεξηιακβάλεη Αξρηηεθηνληθή θαη Καιέο Σέρλεο. Δηζάγεηαη ε Μεραλνπξγία θαη ε Μαγλεηηθή θαη ν ηαηηθόο Ζιεθηξηζκόο. Σν 1860 εηζάγεηαη ν Σειέγξαθνο. Από εηζάγνληαη πεξηζζόηεξα καζήκαηα θαη δηνξγαλνύηαη ην Μεραλνπξγείν θαη Σειεγξαθηθό Δξγνζηάζην. Σν 1873 κεηαθέξεηαη ζηα θηήξηα ηεο νδνύ Παηεζίσλ θαη νλνκάδεηαη Μεηζόβηνλ Πνιπηερλείνλ. Σν 1887 ζην Μ.Π. ηδξύνληαη 3 ρνιέο 4-εηνύο θνηηήζεσο: Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Μεραλνπξγώλ θαη Γεσκεηξώλ - Δξγνδεγώλ. Σν 1914 δίδεηαη ζην Ηδξπκα ε νλνκαζία "Δζληθόλ Μεηζόβηνλ Πνιπηερλείνλ". Πεξηιακβάλεη ηηο ρνιέο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραλνιόγσλ (πξώελ Μεραλνπξγώλ). Οη ζρνιέο απηέο είλαη αλώηαηεο θαη 4-εηνύο θνηηήζεσο. Σν 1917 ε Αλσηάηε ρνιή Μεραλνιόγσλ κεηαηξέπεηαη ζε Αλσηάηε ρνιή Μεραλνιόγσλ θαη Ζιεθηξνιόγσλ ελώ ηδξύνληαη νη ρνιέο

12 Αξρηηεθηόλσλ, Υεκηθώλ Μεραληθώλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ. ηε ρνιή πξνζηίζεληαη ζπλερώο καζήκαηα θαη δεκηνπξγνύληαη λέα εξγαζηήξηα. Σα καζήκαηα ήηαλ κηθηά θαη όια ππνρξεσηηθά. Ζ θνίηεζε είλαη 5-εηήο πξάγκα πνπ θαίλεηαη λα πηνζεηνύλ ηώξα πνιιά Σερληθά Παλεπηζηήκηα θαη ηνπ αγγινζαμσληθνύ θόζκνπ. κσο από ηνπ 1960 δηαθαίλεηαη ε αλάγθε δηαρσξηζκνύ ησλ δύν πεξηνρώλ. Σνύην έγηλε ην ηε ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ ιόγσ ηεο πξνόδνπ ηεο Σερλνινγίαο δεκηνπξγνύληαη δύν θύθινη ζπνπδώλ ηνπ Δλεξγεηαθνύ θαη ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Μεραληθνύ. Από ηνπ 1991 ε ρνιή κεηνλνκάζζεθε ζε Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ κε ηξεηο ηνκείο, Ζιεθηξηθήο Ηζρύνο, Ζιεθηξνεπηζηήκεο θαη Πιεξνθνξηθήο. Ο θάζε ηνκέαο αληηζηνηρεί ζε κηα εηδηθόηεηα αθνινπζώληαο ηελ πνξεία ηεο Σερλνινγίαο. Πξόζθαηα ε εμεηδίθεπζε απηή εζεσξήζε όηη δελ είλαη πιένλ επαξθήο θαη θαζηεξώζεθε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ λα αθνινπζεί έλαλ θνξκό καζεκάησλ ππνρξεσηηθώλ γηα όινπο, ζηα πξώηα 5 εμάκελα ελώ ηα καζήκαηα εμεηδηθεύζεσο, ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο, νκαδνπνηνύληαη ζε ξνέο ζηα επόκελα εμάκελα. Οη ζπζηεκαηηθέο κεηαπηπρηαθέο πξνδηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζην Σκήκα άξρηζαλ ην 1990 θαηαιήγνπλ ζην Γηδαθηνξηθό Γίπισκα όπσο θαη πξηλ, αιιά ηώξα απαηηείηαη θαη επηηπρήο παξαθνινύζεζε ηνπιάρηζηνλ 6 εμακεληαίσλ κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ. Σελ νξγάλσζε απηή αθνινπζνύλ ιίγν πνιύ όια ηα ηκήκαηα ηνπ Δ.Μ.Π. αλαιόγσο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο. Σν ηκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ έρεη ζήκεξα 75 πεξίπνπ θαζεγεηάο όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη αζρνιείηαη ηόζν κε ηελ εθπαίδεπζε όζν θαη κε ηελ έξεπλα. Δπίζεο έρεη 15 κεγάια Δξγαζηήξηα. ρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ δηεξσηάηαη θαλείο πνηα ζα είλαη ε ζπλέρεηα; Μπνξνύλ νη εμεηδηθεύζεηο λα εθιεπηύλνληαη ζπλερώο κε ηελ πξόνδν ηεο Σερλνινγίαο; Σν εξώηεκα απηό απαζρνιεί ηα Σερληθά Παλεπηζηήκηα όινπ ηνπ θόζκνπ θαη ηδία ησλ πξνεγκέλσλ ρσξώλ. Οη απαληήζεηο είλαη δηάθνξεο. Μία ιύζηο ζα ήην, ην πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ησλ 5 εηώλ λ' απνηειείηαη κόλνλ από γεληθά

13 καζήκαηα θάπνηνπ είδνπο. Άιιε ιύζε είλαη ε ίδηα αιιά γηα έλα κέξνο ηνπ ρξόλνπ ησλ ζπνπδώλ κεγαιύηεξν ησλ δύν εηώλ πνπ ηζρύεη ζήκεξα θαη κε νιίγα θαη' επηινγήλ καζήκαηα πνπ ζα θαζνξίζνπλ ην ζηελόηεξν ελδηαθέξνλ θάζε ζπνπδαζηνύ. Σν ζέκα είλαη ππό ζπλερή κειέηε θαη πξνζαξκνγή. Μία ηξίηε ιύζηο βεβαίσο είλαη ε εθπαίδεπζε ζε ιεπηέο εηδηθόηεηεο πνπ ζα γίλνληαη ζην κέιινλ ζπλερώο ιεπηόηεξεο. Ζ πνξεία ηεο Σερλνινγίαο ζα δίδεη εθάζηνηε ηελ απάληεζε ζην εξώηεκα απηό, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε ρώξαο. Σα ηερληθά καο παλεπηζηήκηα έηζη πξνζαξκόδνληαη ζηελ αιιεινεπίδξαζε ηεο Δθπαηδεύζεσο κε ηελ ηερλνινγία, ζύκθσλα θαη κε ην δηεζλέο θιίκα. Αλ θαη βαζηθά ζύγρξνλε Σερλνινγία δελ πθίζηαηαη, ηα καζήκαηα εθζπγρξνλίδνληαη ηόζν από απόςεσο πεξηερνκέλνπ, όζν θαη από απόςεσο αξηζκνύ. Δπίζεο από πνιιά κέιε εθπνλείηαη αμηόινγε έξεπλα ε νπνία όκσο δελ αμηνπνηείηαη πιήξσο ζηε ρώξα καο. Απνηειέζκαηα ηέηνησλ εξεπλώλ δεκνζηεύνληαη θαη θπζηθά ρξεζηκνπνηνύληαη θαη θαηαμηώλνληαη θπξίσο ζην εμσηεξηθό. Παξάιιεια ηδξύνληαη σξηζκέλα αμηόινγα εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα. Πξέπεη ίζσο λα παξαδερζνύκε όηη ηα Σερληθά καο Παλεπηζηήκηα όπσο ίζσο θαη όια ηα παλεπηζηήκηα ηεο ρώξαο, δηέξρνληαη κηα θξίζε. Ζ θξίζε αληαλαθιάηαη ζηελ πνηόηεηα ηεο εθπαηδεύζεσο, ζηελ νξγάλσζε ηεο έξεπλαο γηα ηελ ρώξα θαη γεληθά ζηελ επηηπρή εμππεξέηεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. "Ηζσο, είλαη απαξαίηεηε κηα εθηεηακέλε έξεπλα πνπ λα πεξηιακβάλεη θπξίσο ηνπο ζηόρνπο ηεο νξγαλσκέλεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ πνηόηεηα ηεο. πγρξόλσο πξέπεη λα κειεηεζνύλ νη ζηόρνη ηεο Σερλνινγίαο ζηε ρώξα καο ώζηε ηα δύν λα έιζνπλ ζε ζπκθσλία. Ζ έξεπλα απηή ζα θαζνξίζεη θαη ηηο αλάγθεο ρξεζηκνπνηήζεσο κεραληθώλ από ηελ ππάξρνπζα θαη ηελ κειινληηθά πξνβιεπόκελε νηθνλνκία. ρεηηθό είλαη θαη ην γεγνλόο όηη ζήκεξα ε ρώξα καο έρεη κεησκέλε ή ππνηνληθή ζύγρξνλε Σερλνινγία. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιόγνη πξνο ηνύην. Ίζσο ε έιιεηςε νξγαλσηηθήο δνκήο, ίζσο ε έιιεηςε παξαδόζεσο, ίζσο ζα ηνικνύζα λα έιεγα θαη ε έιιεηςε ηεο θαηαιιήινπ εξγαηηθόηεηνο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο αιιά θαη θηινδνμίαο απηνύ ηνπ ηύπνπ. Μεξηθνί αλαθέξνπλ θαη ην γεγνλόο όηη ε ρώξα είλαη πησρή. Πηζηεύσ όκσο

14 όηη κηθξή ρώξα θαη πησρή ρώξα ζήκεξα δελ ππάξρνπλ. Ζ επηηπρία αλάγεηαη ζηελ εληαηηθή εξγαζία, κε ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ ζπλεξγαζία. Τπάξρνπλ ηέηνηα παξαδείγκαηα άιισλ κηθξώλ ρσξώλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην όθεινο ζα είλαη κεγάιν. Πξώηα νηθνλνκηθό θαη επηζηεκνληθό, έπεηηα κνξθσηηθό αιιά θαη ηειηθά πνιηηηθό. ινη, δηνίθεζε, επηρεηξήζεηο, νηθνλνκηθνί θνξείο θαη θπξίσο ηα Παλεπηζηήκηα ρξεηάδεηαη λα ζπλεξγαζζνύλ ζπζηεκαηηθά θαη καθξόπλνα γηα λα νξγαλώζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηνλ Σνκέα ηεο Σερλνινγίαο ζηε ρώξα καο. Γηα ηελ πξνζπάζεηα απηή ππάξρεη έλα ζεκαληηθό ζεηηθό δεδνκέλν. Σν έκςπρν ειιεληθό επηζηεκνληθό πιηθό, ηόζν ζην εμσηεξηθό όζν θαη ζην εζσηεξηθό είλαη πξάγκαηη πςειήο πνηόηεηνο. Απηό ην έκςπρν πιηθό ζην ρώξν ησλ θνηηεηώλ ππεξέηεζαλ θαη ν Ξαλζόπνπινο θαη ν Πλεπκαηηθόο θαη γη" απηνύο ζπζηάζηεθαλ.

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα