ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη απίζηεπην ηξόπν νη δύν ιακπξνί θαζεγεηαί Βαζίιεο Ξαλζόπνπινο θαη ηέθαλνο Πλεπκαηηθόο. Γύν έμνρνη επηζηήκνλεο αιιά θαη άλζξσπνη θαη κάιηζηα ηελ ώξα ηεο εξγαζίαο ηνπο, ηελ ώξα ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ ζπζία ηνπο αο απνηειέζεη έλα θίλεηξν θαη κία έκπλεπζε γηα όινπο ηνπο αζρνινύκελνπο γηα ηελ πξόνδν θαη ηελ αλύςσζε ηεο παηδείαο ζηε ρώξα καο. ηελ αλάκλεζε ησλ ζεπηώλ απηώλ θαη αδηθνρακέλσλ ζπλαδέιθσλ ππνθιίλνκαη κε επιάβεηα. ηελ επηηξνπή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ ζηελ κλήκε Βαζίιε Ξαλζόπνπινπ θαη ηεθάλνπ Πλεπκαηηθνύ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ βαζηά κνπ επγλσκνζύλε γηα ηελ απνλνκή ηεο εμαηξεηηθήο απηήο ηηκήο πνπ κε κεγαινςπρία θαη επηείθεηα κνπ απέλεηκε. Ννκίδσ όηη ε ηηκή απηή αληαλαθιά ζην ΗΓΡΤΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ θαη ΔΡΔΤΝΑ πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ ζέζπηζε θαη ζπλέρηζε ηεο απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ απηνύ, ζηε κλήκε ησλ δύν ιακπξώλ θαη αδηθνρακέλσλ ζπλαδέιθσλ. Πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, ζθέθζεθα λ' αθηεξώζσ ηελ απνςηλή κνπ πξνζιαιηά ζηελ Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε γηα ράξε ηεο νπνίαο έπεζαλ νη δύν ιακπξνί πλάδειθνη.

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ζ δσή ηνπ αλζξώπνπ ζήκεξα, είλαη ζπλπθαζκέλε κε ζσξεία ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ, κεζόδσλ θαη ζπζθεπώλ. Πεξηνρέο απηώλ είλαη νη κεηαθνξέο, ε ελέξγεηα, νη θαηαζθεπέο, νη πιεξνθνξίεο, νη ηειεπηθνηλσλίεο, ηα πιηθά, ην δηάζηεκα, ην πεξηβάιινλ, ε πγεία, ε νηθνλνκία, ε δηνίθεζε θαη αθόκε ε πνιηηηθή. Από απόςεσο νξηζκνύ, ζα κπνξνύζε λα ιερζεί όηη: "Σερλνινγία είλαη ν εζθεκκέλνο ρεηξηζκόο θαη κεηαηξνπή ηνπ πιηθνύ θόζκνπ γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ αληηθεηκεληθνύ ζθνπνύ νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ρξήζεσο". Απελαληίαο ε επηζηήκε αληαλαθιά έλα θπξίαξρν ελδηαθέξνλ γηα γεληθόηεξνπ επηπέδνπ αλαθάιπςε θαη εξκελεία. Καηά ην κεγαιύηεξν κέξνο θαη ηα δύν αιιειελεξγνύλ ζε ζηελή θαηαλόεζε θαη αξκνλία. Ζ ηζηνξία ηεο Σερλνινγίαο απιώλεηαη ζε αξθεηέο ρηιηεηίεο κε ζρεηηθώο βξαδεία εμέιημε. Καηά ηνλ 18νλ αηώλα ε εμέιημε απηή επηηαρύλεηαη γηα λα εηζέιζεη ζε κηα εθζεηηθή πνξεία αλαπηύμεσο πνπ θαηαιήγεη ζηελ "Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε". Αθνινπζεί ν 19 νο αηώλ κε πεξαηηέξσ αλνδηθή πνξεία θαη ηέινο θζάλνκε ζηνλ 20νλ αηώλα κε απίζηεπηα απνηειέζκαηα πνπ ζπληζηνύλ ηελ "Δπαλάζηαζε ηεο Πιεξνθνξηθήο". Από ηελ πνξεία απηή δηαθαίλεηαη ε αλάγθε κηαο ιπζηηεινύο εθπαηδεύζεσο, ζπλερώο πξνζαξκνδόκελεο, ώζηε λα πξνθύςνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία αιιειεπηδξάζεσο.

3 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ Ζ αλάγθε δηδαζθαιίαο ηερλνινγηθώλ ζεκάησλ ζε κεγάινπο αξηζκνύο λέσλ αλζξώπσλ είλαη πεξηζζόηεξν πξόζθαηε από όζν θαληάδεηαη θαλείο. ηελ ησξηλή επνρή ηεο Σερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο, κηα ηέηνηα δηδαζθαιία είλαη απόιπηα αλαγθαία θαη είλαη δύζθνιν λα θαληαζζνύκε έλα θόζκν ρσξίο απηήλ. Πξαγκαηηθά όκσο άξρηζε κόλνλ δύν αηώλεο πξηλ, ζηηο Ecoles Polytechniques ζηε Γαιιία, θαη ζηηο Technische Hochschulen ζηελ Γεξκαλία. Τπήξραλ βέβαηα ζηξαηησηηθνί κεραληθνί επί καθξόλ. Ο Αξρηκήδεο θαη ν Βηηξνύβηνο είλαη γλσζηνί από ηελ αξραηόηεηα. Καηά ηνλ 13νλ αηώλα ν Roger Bacon είπε γηα ηνλ Petrus Peregrinus όηη βνήζεζε ηνλ Λνπδνβίθνλ ηνλ IX πεξηζζόηεξν από ό,ηη νιόθιεξνο ν ζηξαηόο ηνπ. Αιιά ε αλάγθε γηα κεραληθνύο δελ έγηλε πηεζηηθή κέρξη ην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ 18 νπ αηώλα. Πξαγκαηηθά ην έηνο 1776 κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη σο ζεκείν αλαθνξάο ζε αξθεηέο ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο ηάζεηο. 1. Με βάζε ηελ κεραληθή θαη ηελ ζεξκόηεηα αλεπηύρζε ε αηκνκεραλή από ηνλ Watt. 2. Ζ κειέηε ηεο Υεκείαο από ηνλ Lavoisier. 3. Ζ ζπκβνιή ζηα καζεκαηηθά θαη ηελ αζηξνλνκία ησλ Euler, Lagrange θαη Laplace. 4. Σν βηβιίν ηνπ Adam Smith, "ν Πινύηνο ησλ Δζλώλ" έδσζε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία γηα ηελ Σερλνινγηθή επνρή πνπ αθνινύζεζε. 5. Ζ πνιηηηθή ζεσξία ηνπ Jefferson δηεύξπλε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηέζηεζε δηαζέζηκε ζε επξύηεξν θάζκα ζπνπδαζηώλ. Πξόνδνη ζηα καζεκαηηθά θαη ηηο επηζηήκεο ζύληνκα νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ρξεζίκσλ εθαξκνγώλ πνπ πξνζήιθπζαλ πνιιά άηνκα κε θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Ζ Γαιιηθή ρνιή Γεθπξώλ θαη Οδώλ, πνπ άξρηζε ην 1747 αληαλαθινύζε ηηο ηερλνινγηθέο αλάγθεο ησλ Γάιισλ κε ηελ κεγάιε θαη θαιώο πδξεπνκέλε ρώξα ηνπο. ηελ πεξίνδν απηή ν πληαγκαηάξρεο Coulomb είρε δηνξηζζεί επόπηεο ησλ πδαηίλσλ πόξσλ ηεο Γαιιίαο. Ο λόκνο ηνπ Coulomb πνπ αθνξά ειεθηξνζηαηηθέο δπλάκεηο νξζώο θέξεη ην όλνκα ηνπ.

4 Μεηά ηελ Γαιιηθή επαλάζηαζε, ε ρνιή Γεθπξώλ θαη Οδώλ έγηλε ην κεγάιν Παλεπηζηήκην ηνπ Ναπνιένληνο ελώ έρεη ηώξα εμειηρζεί ζε πςειά ζεσξεηηθή ρνιή κε κεγάιν θύξνο. Ζ Πνιπηερληθή ρνιή ησλ Παξηζίσλ όπνπ ν Ampere εδίδαμε θάπνηε, εμειίρζε επίζεο ζε ζεσξεηηθό παλεπηζηήκην κεγάινπ θύξνπο. ηε Γεξκαλία αλεπηύζζνλην νη Σερληθέο Αλώηαηεο ρνιέο θαη ζηελ αξρή ην ελδηαθέξνλ ήηαλ ζηελ κεηαιιεπηηθή Σερλνινγία. ύληνκα όκσο εθαιύπηνλην όια ηα πεδία ησλ εθεξκνζκέλσλ επηζηεκώλ. Ζ Σερληθή Αλσηάηε ρνιή ηνπ Βεξνιίλνπ εθάιππηε όια ηα αληηθείκελα. Παξόκνηα ηδξύζε ζηελ Διβεηία ε Σερληθή Αλσηάηε ρνιή ηεο Επξίρεο θαη απέθηεζε θήκελ. Οη Σερληθέο απηέο Αλώηαηεο ρνιέο ήηαλ επηπέδνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ήζαλ θαιά νξγαλσκέλεο θαη εμειίρζεζαλ ζε πξόηππα γηα όινλ ηνλ θόζκν. Μέρξη ην κέζνλ ηνπ 19 νπ αηώλα, νη Γεξκαλνί είραλ επηδξάζεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ Ακεξηθαληθώλ Κνιιεγίσλ. ηελ Αγγιία, παξ' όιελ ηελ πξόνδν ζηελ Βηνκεραληθή επαλάζηαζε, εηδηθέο ηερληθέο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθνύ επηπέδνπ δελ ελεθαλίζζεζαλ. Πξάγκαηη ε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζηο δελ ήηαλ δεκνθηιήο ζηελ Αγγιία θαηά ηνλ 18νλ αηώλα. Σν Γαιιηθό θαη Γεξκαληθό παξάδεηγκα, λα δνζεί εθπαίδεπζε ζηηο εθαξκνγέο ηεο επηζηήκεο, ζην επίπεδν θνιιεγίνπ ή παλεπηζηεκίνπ, γξήγνξα εμεπιώζε από ηελ ήπεηξν ηεο Δπξώπεο ζηελ Ακεξηθή. Μηα ζεηξά από ηερληθά παλεπηζηήκηα άξρηζαλ λα ηδξύνληαη ζηηο Ζ.Π.Α. όπσο π.ρ. ε ηξαηησπθή Αθαδεκία (ζην West Point) ε νπνία παξήγαγε ηνπο πιείζηνπο Ακεξηθαλνύο κεραληθνύο ζε όια ηα πεδία θαηά ην πξώην ήκηζπ ηνπ 19 νπ αηώλα. Έπεηαη ην Rensselaer Polytechnic Institute πνπ νξγαλώζεθε ην 1824 θαη ζηε ζπλέρεηα άιια Ηλζηηηνύηα Σερλνινγίαο πηνζεηνύζαλ θαη' αξρήλ ην Δπξσπατθό πξόηππν. Οη Ζ.Π.Α. εδαλείζζεζαλ πνιιά νξγαλσηηθά εθπαηδεπηηθά ζρήκαηα από ηελ Γεξκαλία, όπνπ 207 εμεηδηθεπκέλεο ζρνιέο κε ζπλδεδεκέλεο κε παλεπηζηήκηα εδίδαζθαλ ήδε, γεσξγία, ηερλνινγία, δαζνπνλία, λαπηηιία θαη εθπαίδεπζε δαζθάισλ. Οη εηζαγσγέο από ηε Γεξκαλία πεξηιακβάλνπλ Δξγαζηήξηα, ζεκηλάξηα, θιηληθή δηδαζθαιία θαη ηελ αξρή ησλ θαη' επηινγήλ ζπνπδώλ. Ζ πξαθηηθή εθπαίδεπζε ήηαλ ζεκαληηθά αλεπηπγκέλε ζηνλ Ακεξηθαληθό ηξόπν δσήο. ηε ζπλέρεηα εθνινύζεζαλ θαη άιια Παλεπηζηήκηα όπσο ην Πνιπηερληθό Ηλζηηηνύην ηνπ Brooklyn ην 1854 θαη ην Ηλζηηηνύην Σερλνινγίαο ηεο Μαζαρνπζέηεο (ΜΗΣ) ην 1861.

5 Ζθνινύζεζαλ επίζεο Κνιιέγηα επηζηεκώλ θαη ρξεζίκσλ ηερλώλ ηδξπζέληα από πνιιέο πνιηηείεο. Έλαο θύξηνο παξάγσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγηθήο εθπαηδεύζεσο ζηηο Ζ.Π.Α. ππήξμελ ε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ππνζηήξημηο από ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε θαζώο θαη ε ρνξήγεζε γαηώλ. Έηζη ε ρώξα παξ' όιελ ηελ πξνθαηάιεςε κε ηελ δνπιεία θαη ηνλ πόιεκν, εμεηίκεζε ηελ βνήζεηα απηή γηα ηελ αλάπηπμε Κνιιεγηαθήο Δθπαηδεύζεσο ζηελ γεσγξαθία, κεραλνηερλία, ηερλνινγία, εθεξκνζκέλεο επηζηήκεο, ρξήζηκεο ηέρλεο. ην κέζνλ ηνπ 19 νπ αηώλα, νη Ζ.Π.Α. πξνόδεπαλ ζεκαληηθά σο κηα αγξνηηθή ρώξα. πγρξόλσο ππήξρε θάπνηα ειπίο κεηαμύ σξηζκέλσλ αλζξώπσλ όηη νη Ζ.Π.Α. κπνξνύζαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ βηνκεραληθή αλάπηπμε. Από ηηο ζπλζήθεο απηέο πξνέθπςαλ ζ' όιε ηε ρώξα λέα Κνιιέγηα όπσο ην Cornell, ην Davis ζηελ Καιηθόξληα θ.ά. Ζ ελζσκάησζε ζπνπδώλ ηερλνινγίαο ζηα Παλεπηζηήκηα, είηε ρξεκαηνδνηνύκελα από ηηο Πνιηηείεο είηε Ηδησηηθά, ηα νπνία αξρηθώο είραλ ηδξπζεί γηα θηινινγηθέο ζπνπδέο, ζπλέρηζαλ παξάιιεια κε ην άλνηγκα εηδηθώλ Κνιιεγίσλ γηα γεσξγία θαη κεραληθή. Σν Harvard, ην αξραηόηεξν από ηα Παλεπηζηήκηα ζηηο Ζ.Π.Α., εηζήγαγε ηηο ζπνπδέο εθεξκνζκέλσλ επηζηεκώλ πξό ηνπ ηέινπο ηνπ 19 νπ αηώλα θαη ην Stanford έλα από ηα λεώηεξα ηελ επνρή εθείλε, ζπκπεξηέιαβε ηελ Μεραλνηερλία από ηελ αξρή ηνπ ην Καζώο ε κάζεζε επεμεηάζε ζε πνιιά λέα αληηθείκελα, θαλέλαο δελ αλακέλνληαλ λα ηα θαηέρεη όια. Ζ εηδίθεπζε έγηλε θεληξηθό γεγνλόο ηνπ ζύγρξνλνπ θόζκνπ. Ζ αξρή ησλ θαη επηινγήλ καζεκάησλ επεθξάηεζε πξνο ην ηέινο ηνπ 19 νπ αηώλα. Τπήξραλ ηόηε θαη ππάξρνπλ ηώξα, πνιιέο θξηηηθέο ηεο εμεηδηθεύζεσο, αιιά νη εηδηθνί ζπλερίδνπλ λα εμεηδηθεύνληαη κε κεγάιν όθεινο γηα όινπο, λνκίδσ. Καηά ηνλ 17νλ αηώλα ππήξμε αμηόινγε δξαζηεξηόηεο ζηηο επηζηήκεο όπσο ε Φπζηθή, ε Αζηξνλνκία θαη ηα Μαζεκαηηθά. Σα ηειεπηαία ήηαλ ηδηαίηεξα ζεβαζηά επεηδή απνηεινύζαλ κηα κνξθή ινγηθήο όρη αζπκβίβαζηε κε ηελ θηινινγηθή εθπαίδεπζε. Καηόπηλ, βαζκηαία, ε πεηξακαηηθή επηζηήκε θαηέζηε ελδηαθέξνπζα

6 αλ θαη ζπληζηνύζε κόλνλ κηα παλεπηζηεκηαθή εηδηθόηεηα. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ επνκέλσλ 100 εηώλ, ηνλ 18νλ αηώλα, ηερληθά θνιιέγηα ελεθαλίζζεζαλ ζηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν, θαζώο πεξηέιαβαλ θαη ηελ θαζαξή θαη ηελ εθεξκνζκέλε επηζηήκε θαη' αληηδηαζηνιήλ πξνο ηα παιαηόηεξα παλεπηζηήκηα ηεο Φηινινγίαο θαη ηεο Ννκηθήο. Καζώο ηώξα κε ζηξαηησηηθνί ερεηξίδνλην ηα ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα, ε κεραλνηερλία ηνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαηέζηε δηάθνξνο από ηελ ζηξαηησηηθήλ. Καηόπηλ, ηνλ 19νλ αηώλα, ε Μεραλνινγηθή κεραλνηερλία θαηέζηε κία εηδηθόηεο εληόο ηεο κεραλνηερλίαο ηνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ δηόηη νη κεραλέο απαηηνύζαλ κεραληθνύο. έλαλ αθόκε αηώλα, ηόζνη πνιινί άλζξσπνη ήζαλ επραξηζηεκέλνη κε ηηο ελεξγεηαθέο εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξηζκνύ, ώζηε ε ειεθηξνινγηθή κεραλνηερλία έγηλε κηα λέα εηδηθόηεο. Μέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 1890 αξθεηά Παλεπηζηήκηα ελεθαηλίαζαλ αληίζηνηρα ηκήκαηα. ύληνκα, θάζε ρώξα ή πνιηηεία ζηηο Ζ.Π.Α., εηζήγαγε έλα ηκήκα ή κηα ρνιή ή έλα Κνιιέγην Μεραλνηερλίαο ζην εθπαηδεπηηθό ηεο ζύζηεκα. Ζ αλάγθε γηα λένπο αλζξώπνπο εθπαηδεπκέλνπο ζηελ πνζνηηθή ζθέςε θαη κε θάπνηα γλώζε πεξί ηνπ ηί πξνθαιεί ηνπο ηξνρνύο λα γπξίδνπλ, ήηαλ θαλεξή ζε θάζε ρξήζηκε εξγαζία. Ζ Βηνκεραλία θαη ε Γηνίθεζε ρξεηάδνληαλ ηέηνηνπο αλζξώπνπο θαη έδσζαλ ζεκαληηθή ππνζηήξημε γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ κεραλνηερλία. Αιιά ε κεραλνηερλία γηλόηαλ όιν θαη ιηγόηεξν ζέκα κεραλώλ θαη πεξηζζόηεξν κηα εθαξκνγή ηεο επηζηήκεο. Σν ΜΗΣ ιεζκόλεζε ηνλ άλζξσπν κε ην ζθπξί ζην εηαηξηθό ηνπ ζήκα θαη ζπκήζεθε ηνλ άλζξσπν κε ην βηβιίν. ην πξώην ήκηζπ ηνπ 20νπ αηώλα, ην ΜΗΣ έγηλε θέληξνλ γλσζηό ζ' όινλ ηνλ θόζκν γηα ηελ πξόνδν ζηε κειέηε ηεο θπζηθήο επηζηήκεο, ηόζν ηεο θαζαξήο όζν θαη ηεο εθαξκνζκέλεο. Σώξα ηειεηώλεη θαη ην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ 20νπ αηώλα. Σελ ζηηγκή εθείλε ην πεξηερόκελν ηεο ηερλνινγίαο έρεη απμεζεί γηγαληηαία. Ζ κνξθή ησλ Ηδξπκάησλ όπνπ απηή δηδάζθεηαη, εμ άιινπ, δελ έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά. Οη πξνθύπηνπζεο ηάζεηο εμεδειώζεζαλ ζε ηξεηο θύξηεο θαηεπζύλζεηο. Πξώηνλ, ε εμεηδίθεπζε ζπλερίζηεθε κέρξηο όηνπ λα ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα

7 ζε πνιύ ζηελέο πεξηνρέο ηεο εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο. Γεύηεξνλ, ε ηέρλε ηεο κεραλνηερλίαο παξαιείπεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν από ηελ παλεπηζηεκηαθή εξγαζία γηα λα θάλεη ρώξν γηα ηελ κειέηε ηεο επηζηήκεο. Σξίηνλ, ην ηεηξαεηέο πξόγξακκα, πνπ είρε γίλεη παξαδνζηαθό, θπξίσο ζηα Ακεξηθαληθά Κνιιέγηα, επεμεηάζε ζε πέληε, έμε ή αθόκε θαη επηά έηε, ζπλνδεπόκελα από ηελ ρνξήγεζε πεξαηηέξσ δηπισκάησλ. Δίλαη θαλεξό όηη θακκηά από ηηο ηάζεηο απηέο δελ κπνξεί λα ζπλερηζζεί επ' άπεηξνλ. Αιιά ην δηαλνεηηθό πεξηερόκελν ηεο ηερληθήο εθπαηδεύζεσο δηεπξύλεηαη κε έλα ζπλερώο απμαλόκελν ξπζκό, θαη ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ηεο επηζηήκεο ζηε δσή όισλ ησλ αλζξώπσλ. Δίλαη δύζθνιν λα αληηιεθζεί θαλείο ηελ ζρεδόλ ζπγθινληζηηθή αλάπηπμε ηεο ύιεο ηεο κεραλνηερλίαο, πνπ πξέπεη λα δηδαρζεί ζηα αληίζηνηρα παλεπηζηήκηα. Κάζε ηερληθό αληηθείκελν έρεη επεθηαζεί θαηά πνιιέο θνξέο ζε ζρεηηθώο βξαρύ ρξόλν. Ίζσο ε επέθηαζε ηεο ειεθηξνινγηθήο γλώζεο ππήξμε ε πην εθξεθηηθή από όιεο. Γηα λα δνύκε πξννπηηθά ην πξόβιεκα ησλ παλεπηζηεκίσλ, αο ζεσξήζνπκε ηη εζήκαηλε ν ειεθηξηζκόο ζην παξειζόλ θαη πνηεο ππήξμαλ νη εθαξκνγέο ηνπ. Ηζσο έηζη κπνξέζνπκε λα καληέςνπκε πξνο ηα πνύ πνξεύεηαη θαη ηη πξέπεη λα θάλνπλ ηα Παλεπηζηήκηα. Ζ ηζηνξία ηνπ Ζιεθηξηζκνύ θαη ηνπ Μαγλεηηζκνύ είλαη πξάγκαηη εθπιεθηηθή. ηεξίδνληαη ζηε αλαθάιπςε ηνπ ήιεθηξνπ θαη ηεο καγλήηηδνο ιίζνπ από ηνπο αξραίνπο Έιιελεο. Παξεηήξεζαλ όηη όηαλ ην ήιεθηξνλ ηξηβεί πξνζειθύεη ειαθξά ζσκάηηα. Δπίζεο ν ιίζνο καγλήηεο (ή θπζηθόο καγλήηεο) έιθεη ζηδεξά ηεκάρηα. ηελ πεξηνρή απηή δελ κπόξεζαλ λα αλαπηύμνπλ ηερλνινγία. Σηο ζρεηηθέο δπλάκεηο ηηο εζεώξεζαλ σο "ςπρέο". κσο ηνλ 19νλ αηώλα εηέζεζαλ νη επηζηεκνληθέο βάζεηο θαη ησλ δύν θαηλνκέλσλ από ηνπο Faraday θαη Maxwell, ελώ πξνο ην ηέινο ηνπ αηώλα πξνζηίζεηαη θαη ε έλλνηα ηνπ ειεθηξηζκνύ σο ξνή ειεθηξνλίσλ από ηνλ Thomson. Σν λνεηηθό πξόζσπν ηνπ ειεθηξηζκνύ - καγλεηηζκνύ είλαη ηώξα πιήξεο. Μηα καθξά ζεηξά εθαξκνγώλ θαη αλαθαιύςεσλ αθνινπζεί κέρξη ησλ εκεξώλ καο, ε νπνία θάλεη έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο Σερλνινγίαο λ' αλαπηύζζεηαη ηαρέσο

8 θαη κε εθζεηηθόλ ξπζκόλ: Δλέξγεηα, Σειεπηθνηλσλίεο, Πιεξνθνξηθή. Σα παλεπηζηήκηα από ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα δηδάζθνπλ ηηο αξρέο ηνπ ειεθηξηζκνύ - καγλεηηζκνύ ζε ζπνπδαζηέο ηεο Φπζηθήο θαη ζε λένπο κεραληθνύο. Σώξα, θαηά ην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ 20νπ αηώλα παξαηεξείηαη έλαο ζπλερώο απμαλόκελνο ξπζκόο αλαπηύμεσο. Υξήζηκεο εθαξκνγέο πνιιαπιαζηάζζεθαλ. ια έγηλαλ πην πεξίπινθα. Σα παλεπηζηήκηα έθαλαλ κεγάια βήκαηα πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκό. Έλαο αξηζκόο από αμηνζεκείσηεο αιιαγέο έιαβε ρώξα ζηα Σερληθά Παλεπηζηήκηα ησλ Ζ.Π.Α. θαηά ην δηάζηεκα απηό. Πξώηα ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ θαη ησλ επηζηεκώλ έπξεπε λα επεθηαζεί θαη λα βειηησζεί. Γεύηεξνλ, ην παξαδνζηαθό πξόγξακκα ηεο κεραλνηερλίαο ησλ ηεζζάξσλ εηώλ ηνπ Κνιιεγίνπ έπξεπε λα επεθηαζεί. Σξίηνλ, ε νμεία δηαίξεζηο κεηαμύ ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνιιεγίσλ από ηελ κηα θαη ηεο θπβεξλήζεσο θαη ηεο βηνκεραλίαο από ηελ άιιε, άξρηζε λα απνδπλακώλεη. Δξγαζηήξηα Κνιιεγίσλ, κε κεγάινπο αξηζκνύο από ώξηκνπο ζπνπδαζηάο θαη πεπεηξακέλν πξνζσπηθό άξρηζαλ λα παξάγνπλ κηα ξνή από πνιύηηκεο ηδέεο. Ζ Παλεπηζηεκηαθή εξγαζία απήηεζε θαη έιαβε ηζρπξή ππνζηήξημε από ηελ βηνκεραλία θαη ηελ θπβέξλεζε. Υάξηο ζηελ έξεπλα βάζεη ζπκβνιαίνπ θαη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο, ππνζηεξίρζεθε ε πνξεία ησλ πξνρσξεκέλσλ ζπνπδαζηώλ θαη αγνξάζζεθε δαπαλεξόο εμνηηιηζκόο. Μεραληθνί από ηελ βηνκεραλία εδίδαμαλ ζε ηάμεηο ησλ Κνιιεγίσλ, ελώ ην πξνζσπηθό ηνπο πξνζέθεξε ζπκβνπιέο γηα ηελ βηνκεραλία ζπνπδαζηαί θνιιεγίσλ εξγάζζεθαλ ζηε βηνκεραλία ελώ λένη από ηελ βηνκεραλία εθνίηεζαλ ζηα Παλεπηζηήκηα. Πνιιά αθνύγνληαη ηώξα γηα δηαηκεκαηηθέο ζπνπδέο. Ίζσο απηό είλαη κηα ππνρώξεζε από ηελ εμεηδίθεπζε. ύκθσλα κε ην πλεύκα απηό, ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ νη πξνπηπρηαθνί ζπνπδαζηαί αθνινπζνύλ έλαλ "θνηλό ππξήλα", ελώ ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα δηαρσξίδνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζε ελδηαθέξνληα κε ιεπηή δηαίξεζε. Ζ κεγάιε αλάπηπμε ηεο Σερλνινγίαο θαζνξίδεη όρη κόλνλ δηάθνξεο λέεο εηδηθόηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα εθπαίδεπζε, αιιά αθόκε θαη κεζόδνπο εθπαηδεύζεσο.

9 Έηζη θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα εκθαλίδνληαη: 1. Ζ πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε. Δίλαη ζήκεξα απαξαίηεηε γηα ηνλ ζπλερή εθζπγρξνληζκό ηεο Δθπαηδεύζεσο ηνπ κεραληθνύ. Έηζη θαη ζην Δ.Μ.Π. από εηώλ ιεηηνπξγεί Κέληξν πλερηδόκελεο Δθπαηδεύζεσο. 2. Σν ειεθηξνληθό Παλεπηζηήκην. Γελ έρεη campus. Παξνπζηάδεη ηα καζήκαηα κε ηειεόξαζε ζπκπιεξσκέλε από ζπλδηαζθέςεηο κέζσ ππνινγηζηώλ, ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ηειεθώλνπ. 3. Δθπαηδεπηηθή Σειεόξαζε. Μεραληθνί ηεο βηνκεραλίαο κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ καζήκαηα κε VIDEO ζε θαηάιιεινπο ρώξνπο θαη ρξόλνπο. 4. Σν Δλζύξκαην Παλεπηζηήκην. Γίθηπα ππνινγηζηώλ αλεβάδνπλ ην επίπεδν εθπαηδεύζεσο δηεηζδύνληαο ζην ρώξν εξγαζίαο ησλ κεραληθώλ, αιιά θαη παξαθηλώληαο δηαλνεηηθά ηνπο δαζθάινπο. Σώξα πξνρσξνύκε γξήγνξα πξνο ην ηέινο ηνπ αηώλα. Οιόθιεξε ε κεραλνηερλία, όιεο νη εθαξκνγέο ηεο θπζηθήο επηζηήκεο, θηλνύληαη καδί. Ο αξηζκόο ησλ λέσλ κεραληθώλ πνπ απνθνηηνύλ από ηα Παλεπηζηήκηα ζπλερώο απμάλεηαη. Ση πξνβιέςεηο κπνξνύκε λα θάλνπκε κε ηελ βνήζεηα ηεο Ηζηνξίαο; Τπνζέηνληαο όηη δελ ππάξρνπλ κεγάιεο αζπλέρεηεο ζηνπο δξόκνπο ηνπ θόζκνπ (κηα ππόζεζε πνπ κπνξεί λα είλαη αξθεηά εζθαικέλε), αξθεηέο ηάζεηο είλαη θαηαθαλείο. Αλακθηβόισο παιεέο εηδηθόηεηεο ζα εμαθαληζζνύλ, θαη λέεο ζα εκθαληζζνύλ. Οινη έρνπκε εηδεί εηδηθόηεηεο λα ζπξξηθλώλνληαη θαη λα ππνρσξνύλ. Παξνύζεο γξακκέο νξηνζεζίαο ζα αληηθαηαζηαζνύλ κε λέεο. Πνιύ ηζρπξόηεξν όκσο, γηα ην κέιινλ ηεο εθπαηδεύζεσο ελόςεη ηεο ηαρείαο πξνόδνπ ηεο ηερλνινγίαο είλαη ε αλαηέιινπζα αλαγλώξηζε όηη ε δσή ελόο εθάζηνπ από εκάο εκπινπηίδεηαη από ηηο εθαξκνγέο ηεο επηζηήκεο. Ίζσο ζηελ εξγαζία ηνπ, θαη ζίγνπξα ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, θάζε άηνκν ζα είλαη θαιύηεξν θαη επηπρέζηεξν θαη πην απνηειεζκαηηθό, γλσξίδνληαο πώο ν θόζκνο ιεηηνπξγεί. Ίζσο λα θαλεί

10 αθόκε πην θαζαξά ζηα εξρόκελα ρξόληα, όηη κηα εθπαίδεπζε ρσξίο εθεξκνζκέλε επηζηήκε είλαη ζαλ έλα απηνθίλεην ρσξίο θηλεηήξα. Αλακέλεηαη όηη ηα Παλεπηζηήκηα ζα κνξθώζνπλ νπνηνλδήπνηε είλαη ηθαλόο θαη ζέιεη λα θαηαιάβεη. Ίζσο όρη. Ίζσο ν εκπινπηηζκόο ηεο ηδησηηθήο καο δσήο ζα ρξεηαζζεί λα πεξηκέλεη ηελ παξέιεπζε ελόο αθόκε αηώλα. Αιιά ρσξίο ακθηβνιία, δηόηη ε ηάζε είλαη θαλεξή, νη άλζξσπνη ζηελ βηνκεραλία θαη ηελ δηνίθεζε, θαη εηδηθά αλ θαηέρνπλ ππεύζπλεο ζέζεηο, ρξεηάδνληαη αθόκε θαη ηώξα λα γλσξίδνπλ γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο επηζηήκεο. Ωο εθ ηνύηνπ, ηα Παλεπηζηήκηα πξέπεη λα εθπαηδεύνπλ όρη κόλνλ ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ εμαζθνύλ ηελ πξαθηηθή ηεο κεραλνηερλίαο αιιά επίζεο θη απηνύο πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο ρώξαο. Μέρξη ηώξα, νη πξνεγκέλεο ρώξεο ηνπνζέηεζαλ αλζξώπνπο κε εθπαίδεπζε κεραληθνύ ζε ζέζεηο ιήςεσο απνθάζεσλ ζηελ θνξπθή ηεο δηνηθήζεσο. ηελ ζύγρξνλε επνρή καο ηεο Σερλνινγίαο, ν θιάδνο δηνηθήζεσο δεηά ηερληθή βνήζεηα γηα πνηθίια ηερληθά πξνβιήκαηα θαη γηα δηάθνξνπο ηερλνινγηθνύο νξγαληζκνύο. Έηζη ε εθπαίδεπζε ζην "πνζνηηθό ζθέπηεζζαη" θαζώο θαη ζηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθήο γλώζεο ζε ρξήζηκνπο ζθνπνύο, πξέπεη λα ζπλερηζζεί, πξνεηνηκάδνληαο αλζξώπνπο γηα πνιιά είδε εξγαζίαο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ κεραληθνύ ππό ηελ ζηελή έλλνηα ζα απεδεηθλύεην αλεπαξθήο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ κεραληθνύ κε ηελ πιαηύηεξε ηεο ζεκαζία, ζα απαηηεζεί, όρη κόλνλ γηα επαγγεικαηίεο κεραληθνύο, αιιά επίζεο θαη γηα πνιινύο ζθεπηόκελνπο αλζξώπνπο νη νπνίνη έρνπλ πνηθίια ελδηαθέξνληα όπσο: ε θαηαζθεπή, ε επηρείξεζε, νη λόκνη θαη νη Σξάπεδεο, ε θπβέξλεζε, ε δηνίθεζε θαη ε άζθεζε π Γηαθνξνπνίεζε ηεο εθπαηδεύζεσο κεραληθνύ αζθαιώο ελδείθλπηαη θαίλεηαη όηη ν αξηζκόο απηώλ πνπ ηελ ρξεηάδνληαη κπνξεί κόλνλ λα απμεζεί.

11 ΔΠΗΛΟΓΟ ηε ρώξα καο ππάξρνπλ αθ' ελόο 2 ηερληθά Παλεπηζηήκηα - ην Δ.Μ.Πνιπηερλείν - θαη ην Πνιπηερλείν Κξήηεο θαη αθ' εηέξνπ ηξεηο Πνιπηερληθέο ρνιέο - ηνπ Παλ. Θεζζαινλίθεο, ηνπ Παλ. Θξάθεο θαη ηνπ Παλ. Παηξώλ. Σα Παλεπηζηήκηα καο απηά πξνζαξκόδνληαη ζηελ αιιεινεπίδξαζε απηή κε ηελ Σερλνινγία αθνινπζώληαο ηηο δηεζλείο ηάζεηο, παξ' όινλ όηη ε ζύγρξνλε ηερλνινγία ζηε ρώξα καο είλαη κεησκέλε ηόζν πνζνηηθά όζν θαη πνηνηηθά. Δπηηξέςηε κνπ ζην ζεκείν απηό λα δώζσ, ελ ζπληνκία, ηελ εμέιημε ηνπ Δ.Μ.Π. από ηελ νπνία πξνθύπηεη ε παξάιιειε πνξεία ηόζν κε ηα μέλα αληίζηνηρα Ηδξύκαηα όζν θαη κε ηελ δηεζλή Σερλνινγία, εηδηθά ηελ ειεθηξνινγηθή. Σν Δ.Μ.Πνιπηερλείν έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ην πξώηνλ ην 1837 κε ηελ νλνκαζία Πνιπηερληθό ρνιείν σο δεκνηηθό ζρνιείν Σερληθήο Δθπαηδεύζεσο, πνπ ιεηηνπξγνύζε Κπξηαθέο θαη ενξηέο. Σν 1840 γίλεηαη ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο θαη εγθαζίζηαηαη ζε δηθό ηνπ θηήξην ζηελ Οδό Πεηξαηώο. Σν ζρνιείν αλαπηύζζεηαη ζπλερώο θαη πξνζηίζεληαη ηα γεληθά καζήκαηα, ελώ ε νξγάλσζε ηνπ πεξηιακβάλεη ρεηκεξηλό θαη ζεξηλό εμάκελν. Από , δεκηνπξγείηαη Αλώηεξνλ ρνιείνλ πνπ πεξηιακβάλεη Αξρηηεθηνληθή θαη Καιέο Σέρλεο. Δηζάγεηαη ε Μεραλνπξγία θαη ε Μαγλεηηθή θαη ν ηαηηθόο Ζιεθηξηζκόο. Σν 1860 εηζάγεηαη ν Σειέγξαθνο. Από εηζάγνληαη πεξηζζόηεξα καζήκαηα θαη δηνξγαλνύηαη ην Μεραλνπξγείν θαη Σειεγξαθηθό Δξγνζηάζην. Σν 1873 κεηαθέξεηαη ζηα θηήξηα ηεο νδνύ Παηεζίσλ θαη νλνκάδεηαη Μεηζόβηνλ Πνιπηερλείνλ. Σν 1887 ζην Μ.Π. ηδξύνληαη 3 ρνιέο 4-εηνύο θνηηήζεσο: Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Μεραλνπξγώλ θαη Γεσκεηξώλ - Δξγνδεγώλ. Σν 1914 δίδεηαη ζην Ηδξπκα ε νλνκαζία "Δζληθόλ Μεηζόβηνλ Πνιπηερλείνλ". Πεξηιακβάλεη ηηο ρνιέο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραλνιόγσλ (πξώελ Μεραλνπξγώλ). Οη ζρνιέο απηέο είλαη αλώηαηεο θαη 4-εηνύο θνηηήζεσο. Σν 1917 ε Αλσηάηε ρνιή Μεραλνιόγσλ κεηαηξέπεηαη ζε Αλσηάηε ρνιή Μεραλνιόγσλ θαη Ζιεθηξνιόγσλ ελώ ηδξύνληαη νη ρνιέο

12 Αξρηηεθηόλσλ, Υεκηθώλ Μεραληθώλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ. ηε ρνιή πξνζηίζεληαη ζπλερώο καζήκαηα θαη δεκηνπξγνύληαη λέα εξγαζηήξηα. Σα καζήκαηα ήηαλ κηθηά θαη όια ππνρξεσηηθά. Ζ θνίηεζε είλαη 5-εηήο πξάγκα πνπ θαίλεηαη λα πηνζεηνύλ ηώξα πνιιά Σερληθά Παλεπηζηήκηα θαη ηνπ αγγινζαμσληθνύ θόζκνπ. κσο από ηνπ 1960 δηαθαίλεηαη ε αλάγθε δηαρσξηζκνύ ησλ δύν πεξηνρώλ. Σνύην έγηλε ην ηε ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ ιόγσ ηεο πξνόδνπ ηεο Σερλνινγίαο δεκηνπξγνύληαη δύν θύθινη ζπνπδώλ ηνπ Δλεξγεηαθνύ θαη ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Μεραληθνύ. Από ηνπ 1991 ε ρνιή κεηνλνκάζζεθε ζε Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ κε ηξεηο ηνκείο, Ζιεθηξηθήο Ηζρύνο, Ζιεθηξνεπηζηήκεο θαη Πιεξνθνξηθήο. Ο θάζε ηνκέαο αληηζηνηρεί ζε κηα εηδηθόηεηα αθνινπζώληαο ηελ πνξεία ηεο Σερλνινγίαο. Πξόζθαηα ε εμεηδίθεπζε απηή εζεσξήζε όηη δελ είλαη πιένλ επαξθήο θαη θαζηεξώζεθε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ λα αθνινπζεί έλαλ θνξκό καζεκάησλ ππνρξεσηηθώλ γηα όινπο, ζηα πξώηα 5 εμάκελα ελώ ηα καζήκαηα εμεηδηθεύζεσο, ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο, νκαδνπνηνύληαη ζε ξνέο ζηα επόκελα εμάκελα. Οη ζπζηεκαηηθέο κεηαπηπρηαθέο πξνδηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζην Σκήκα άξρηζαλ ην 1990 θαηαιήγνπλ ζην Γηδαθηνξηθό Γίπισκα όπσο θαη πξηλ, αιιά ηώξα απαηηείηαη θαη επηηπρήο παξαθνινύζεζε ηνπιάρηζηνλ 6 εμακεληαίσλ κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ. Σελ νξγάλσζε απηή αθνινπζνύλ ιίγν πνιύ όια ηα ηκήκαηα ηνπ Δ.Μ.Π. αλαιόγσο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο. Σν ηκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ έρεη ζήκεξα 75 πεξίπνπ θαζεγεηάο όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη αζρνιείηαη ηόζν κε ηελ εθπαίδεπζε όζν θαη κε ηελ έξεπλα. Δπίζεο έρεη 15 κεγάια Δξγαζηήξηα. ρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ δηεξσηάηαη θαλείο πνηα ζα είλαη ε ζπλέρεηα; Μπνξνύλ νη εμεηδηθεύζεηο λα εθιεπηύλνληαη ζπλερώο κε ηελ πξόνδν ηεο Σερλνινγίαο; Σν εξώηεκα απηό απαζρνιεί ηα Σερληθά Παλεπηζηήκηα όινπ ηνπ θόζκνπ θαη ηδία ησλ πξνεγκέλσλ ρσξώλ. Οη απαληήζεηο είλαη δηάθνξεο. Μία ιύζηο ζα ήην, ην πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ησλ 5 εηώλ λ' απνηειείηαη κόλνλ από γεληθά

13 καζήκαηα θάπνηνπ είδνπο. Άιιε ιύζε είλαη ε ίδηα αιιά γηα έλα κέξνο ηνπ ρξόλνπ ησλ ζπνπδώλ κεγαιύηεξν ησλ δύν εηώλ πνπ ηζρύεη ζήκεξα θαη κε νιίγα θαη' επηινγήλ καζήκαηα πνπ ζα θαζνξίζνπλ ην ζηελόηεξν ελδηαθέξνλ θάζε ζπνπδαζηνύ. Σν ζέκα είλαη ππό ζπλερή κειέηε θαη πξνζαξκνγή. Μία ηξίηε ιύζηο βεβαίσο είλαη ε εθπαίδεπζε ζε ιεπηέο εηδηθόηεηεο πνπ ζα γίλνληαη ζην κέιινλ ζπλερώο ιεπηόηεξεο. Ζ πνξεία ηεο Σερλνινγίαο ζα δίδεη εθάζηνηε ηελ απάληεζε ζην εξώηεκα απηό, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε ρώξαο. Σα ηερληθά καο παλεπηζηήκηα έηζη πξνζαξκόδνληαη ζηελ αιιεινεπίδξαζε ηεο Δθπαηδεύζεσο κε ηελ ηερλνινγία, ζύκθσλα θαη κε ην δηεζλέο θιίκα. Αλ θαη βαζηθά ζύγρξνλε Σερλνινγία δελ πθίζηαηαη, ηα καζήκαηα εθζπγρξνλίδνληαη ηόζν από απόςεσο πεξηερνκέλνπ, όζν θαη από απόςεσο αξηζκνύ. Δπίζεο από πνιιά κέιε εθπνλείηαη αμηόινγε έξεπλα ε νπνία όκσο δελ αμηνπνηείηαη πιήξσο ζηε ρώξα καο. Απνηειέζκαηα ηέηνησλ εξεπλώλ δεκνζηεύνληαη θαη θπζηθά ρξεζηκνπνηνύληαη θαη θαηαμηώλνληαη θπξίσο ζην εμσηεξηθό. Παξάιιεια ηδξύνληαη σξηζκέλα αμηόινγα εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα. Πξέπεη ίζσο λα παξαδερζνύκε όηη ηα Σερληθά καο Παλεπηζηήκηα όπσο ίζσο θαη όια ηα παλεπηζηήκηα ηεο ρώξαο, δηέξρνληαη κηα θξίζε. Ζ θξίζε αληαλαθιάηαη ζηελ πνηόηεηα ηεο εθπαηδεύζεσο, ζηελ νξγάλσζε ηεο έξεπλαο γηα ηελ ρώξα θαη γεληθά ζηελ επηηπρή εμππεξέηεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. "Ηζσο, είλαη απαξαίηεηε κηα εθηεηακέλε έξεπλα πνπ λα πεξηιακβάλεη θπξίσο ηνπο ζηόρνπο ηεο νξγαλσκέλεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ πνηόηεηα ηεο. πγρξόλσο πξέπεη λα κειεηεζνύλ νη ζηόρνη ηεο Σερλνινγίαο ζηε ρώξα καο ώζηε ηα δύν λα έιζνπλ ζε ζπκθσλία. Ζ έξεπλα απηή ζα θαζνξίζεη θαη ηηο αλάγθεο ρξεζηκνπνηήζεσο κεραληθώλ από ηελ ππάξρνπζα θαη ηελ κειινληηθά πξνβιεπόκελε νηθνλνκία. ρεηηθό είλαη θαη ην γεγνλόο όηη ζήκεξα ε ρώξα καο έρεη κεησκέλε ή ππνηνληθή ζύγρξνλε Σερλνινγία. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιόγνη πξνο ηνύην. Ίζσο ε έιιεηςε νξγαλσηηθήο δνκήο, ίζσο ε έιιεηςε παξαδόζεσο, ίζσο ζα ηνικνύζα λα έιεγα θαη ε έιιεηςε ηεο θαηαιιήινπ εξγαηηθόηεηνο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο αιιά θαη θηινδνμίαο απηνύ ηνπ ηύπνπ. Μεξηθνί αλαθέξνπλ θαη ην γεγνλόο όηη ε ρώξα είλαη πησρή. Πηζηεύσ όκσο

14 όηη κηθξή ρώξα θαη πησρή ρώξα ζήκεξα δελ ππάξρνπλ. Ζ επηηπρία αλάγεηαη ζηελ εληαηηθή εξγαζία, κε ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ ζπλεξγαζία. Τπάξρνπλ ηέηνηα παξαδείγκαηα άιισλ κηθξώλ ρσξώλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην όθεινο ζα είλαη κεγάιν. Πξώηα νηθνλνκηθό θαη επηζηεκνληθό, έπεηηα κνξθσηηθό αιιά θαη ηειηθά πνιηηηθό. ινη, δηνίθεζε, επηρεηξήζεηο, νηθνλνκηθνί θνξείο θαη θπξίσο ηα Παλεπηζηήκηα ρξεηάδεηαη λα ζπλεξγαζζνύλ ζπζηεκαηηθά θαη καθξόπλνα γηα λα νξγαλώζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηνλ Σνκέα ηεο Σερλνινγίαο ζηε ρώξα καο. Γηα ηελ πξνζπάζεηα απηή ππάξρεη έλα ζεκαληηθό ζεηηθό δεδνκέλν. Σν έκςπρν ειιεληθό επηζηεκνληθό πιηθό, ηόζν ζην εμσηεξηθό όζν θαη ζην εζσηεξηθό είλαη πξάγκαηη πςειήο πνηόηεηνο. Απηό ην έκςπρν πιηθό ζην ρώξν ησλ θνηηεηώλ ππεξέηεζαλ θαη ν Ξαλζόπνπινο θαη ν Πλεπκαηηθόο θαη γη" απηνύο ζπζηάζηεθαλ.

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή Διδακτική των Μαθηματικών Ι Εηζαγσγή Σύντομα ζα θιεζείηε λα δηδάμεηε καζεκαηηθά ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ Ο ηξόπνο πνπ ζρεδηάδνπκε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ, νη εξσηήζεηο πνπ ζέηνπκε, νη απαληήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Β3. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΦΧΝΖΔΝΣΧΝ Σα θσλήεληα ζηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή είλαη ηα εμήο: (1) ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα