Σοβαρού βαθμού στένωση μιτροειδούς διαγνωσμένη τη 2η μετεγχειρητική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σοβαρού βαθμού στένωση μιτροειδούς διαγνωσμένη τη 2η μετεγχειρητική"

Transcript

1 Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Σοβαρού βαθμού στένωση μιτροειδούς διαγνωσμένη τη 2η μετεγχειρητική ημέρα μετά από καισαρική τομή (Διαχείριση εγκύων οικονομικών μεταναστριών. Ανάγκη για δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών) Μίχα Γ. 1, Σταματάκης Ε. 1, Παμπούκας Κ. 2, Βαλσαμίδης Δ. 1 1 ΤμήμαΑναισθησιολογίαςκαιΙατρείοΠόνου,ΓενικόΝοσοκομείο«Αλεξάνδρα»,Αθήνα 2 ΘεραπευτικήΚλινική,ΓενικόΝοσοκομείο«Αλεξάνδρα»,Αθήνα ΓενικόΝοσοκομείο«Αλεξάνδρα»,Αθήνα,τηλ ,Fax: Περίληψη Παρουσιάζεται περιστατικό εγκύου 29 ετών, Πακιστανικής καταγωγής που εισήχθη στη μαιευτική κλινική λόγω υπολειπόμενης ανάπτυξης του εμβρύου, προεκλαμψία και καταγραφή στο καρδιοτοκογράφημα ηρεμίας εμβρυικής βραδυκαρδίας και στην οποία τελικά αποφασίσθηκε επείγουσα καισαρική τομή. Ο αδρός προεγχειρητικός έλεγχός δεν ανέδειξε κάποια προϋπάρχουσα παθολογία. Η ασθενής μιλούσε μόνο Πακιστανικά και η λήψη πληροφοριών από το ατομικό αναμνηστικό ήταν αδύνατη αφού δεν υπήρχε διερμηνέας. Με κύρια αιτία την αδυναμία επικοινωνίας μαζί της, έλαβε γενική αναισθησία. Σε 12 ώρες μετεγχειρητικά παρουσίασε ορθόπνοια με συνοδό ταχυκαρδία. Η αδρή καρδιολογική εκτίμηση ήταν αρνητική για οποιαδήποτε παθολογία και εξετάστηκε το ενδεχόμενο ενδοκοιλιακής αιμορραγίας, που αποκλείστηκε όμως μετά την εκτέλεση υπερηχογραφήματος κοιλίας και παρακέντηση. 48 ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), όπου υποβλήθηκε σε καθετηριασμό των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων και υπερηχογράφημα καρδιάς. Διαπιστώθηκε σοβαρού βαθμού στένωση μιτροειδούς με συνοδό πνευμονική υπέρταση, που οδήγησαν σε οξύ πνευμονικό οίδημα. Οι οικονομικοί μετανάστες αποτελούν μια ειδική κατηγορία ασθενών λόγω της διαφορετικής κουλτούρας, της αδυναμίας επικοινωνίας, της συχνά ελλιπούς ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και του άγνωστου ιατρικού τους ιστορικού. Ο αριθμός τους στην Ελλάδα φτάνει το γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών που θα ορίσουν την ασφαλέστερη και πληρέστερη διαδικασία διαχείρισής τους, ανεξάρτητα από τους παράγοντες που τους διαφοροποιούν. Λέξειςκλειδιά:Στένωσημιτροειδούς,οικονομικοίμετανάστες,κατευθυντήριεςοδηγίες,διαπολιτισμικοίμεσολαβητές Εισαγωγή Γυναίκα, 29 ετών, πακιστανικής καταγωγής, στην 30η εβδομάδακύησης,εισήχθηστηγυναικολογικήκλινικήτου νοσοκομείουλόγωυπολειπόμενηςανάπτυξηςτουεμβρύου (IUGR: Intrauterine Growth Restriction). Στην εισαγωγή της επιτόκου διαπιστώθηκε εμβρυική βραδυκαρδία που καταγράφηκε στο καρδιοτοκογράφημα ηρεμίας. Το απόγευματηςίδιαςημέραςαποφασίσθηκεεπείγουσακαισαρικήτομή(κτ)μετηδιάγνωσητηςπροεκλαμψίαςλόγωαυξημένηςαρτηριακήςπίεσης,πρωτεϊνουρίαςκαιμετιςακόλουθεςενδείξειςαπότονεργαστηριακόέλεγχο:hct=28%, Hb=8,5g/dl,AST=250U/I,ALT=170U/I,γ-GT=20U/I. ΗασθενήςεπικοινωνούσεμόνοσταΠακιστανικά,χωρίς ναυπάρχεισυνοδόμέλοςπουναλειτουργούσεωςμεταφραστής και ήταν αδύνατο να ληφθεί οποιαδήποτε πληροφορίααπότοατομικόήκληρονομικόιστορικότης.δεν είχεπροηγηθείπλήρηςκλινικήεξέτασηκατάτηνεισαγωγή. Στο χειρουργικό τραπέζι συνδέθηκε με το βασικό monitoring (SpO2, μη επεμβατική μέτρηση της αρτηριακήςπίεσης,ηλεκτροκαρδιοσκόπιο)καιδιενεργήθηκεκλινικήεξέτασηστηνοποίαδιαπιστώθηκεήπιαφλεβοκομβικήταχυκαρδία,πουπροϋπήρχεστοπροεγχειρητικόηκγ (120 σφύξεις/λεπτό), S1-S2 καρδιακοί τόνοι ευκρινείς, ρυθμικοί,χωρίςπαρουσίαφυσήματοςκαιαρτηριακήπίεση 145/100 mmhg. Ο υπόλοιπος κλινικός έλεγχος ήταν αρνητικόςγιαπαθολογικάευρήματα. Λόγω, κυρίως, της αδυναμίας λήψης ιστορικού και της απουσίας ουσιαστικής επικοινωνίας, αποφασίστηκε να υποβληθεί σε γενική αναισθησία για τη διενέργεια της ΚΤ.Γιαπροστασίααπόπιθανήεισρόφησηχορηγήθηκαν κιτρικό νάτριο 30ml per os, μετοκλοπραμίδη 10 mg και ρανιτιδίνη 50 mg ΕΦ και έπειτα από προοξυγόνωση με 115

2 Διαχείριση εγκύων οικονομικών μεταναστριών Μίχακαισυν. προσωπίδα100%έγινεεισαγωγήστηναναισθησίαμενατριούχο θειοπεντάλη 400mg και σουκκινυλχολίνη 80mg ΕΦ.Ηδιατήρησητηςαναισθησίαςμετάτηνέξοδοτουνεογνούέγινεμεενδοφλέβιαχορήγησηπροποφόλης(αρχική δόση 160 mg και ακολούθως στάγδην έγχυση 560mg/h). Διεγχειρητικά χορηγήθηκαν επίσης μετά την έξοδο του νεογνού φεντανύλη (200μg ΕΦ), μορφίνη (10mg ΕΦ), παρακεταμόλη (1g ΕΦ) και λορνοξικάμη (8mgΕΦ).Ηδιάρκειατηςεπέμβασηςήταν45λεπτάκαι συνολικάηασθενήςέλαβε3λίτραγαλακτικούδιαλύματοςringerγιατηναναπλήρωσητωνδιεγχειρητικώναπωλειώνυγρών.ηαφύπνισηήτανομαλή.μεταφέρθηκεσε κοινόθάλαμομιαώραμετάτηνπαραμονήτηςστηνανάνηψητωνχειρουργικώναιθουσών,μεάριστηκλινικήεικόνα και ύφεση της αρτηριακής πίεσης (110/70mmHg) καιτηςφλεβοκομβικήςταχυκαρδίας(80σφύξεις/λεπτό). Λίγεςώρεςμετάεμφάνισεδύσπνοια,ταχύπνοια(32αναπνοές/λεπτό)μεσυνοδόταχυκαρδία(120σφύξεις/λεπτό) καιλόγωτηςπροοδευτικάεπιδεινούμενηςκλινικήςεικόναςηασθενήςμεταφέρθηκεστημαφ(μονάδααυξημένηςφροντίδας)γιαπεραιτέρωπαρακολούθησηκαιαντιμετώπιση.κατάτηνεισαγωγήτηςεκείέγινεπλήρηςεργαστηριακός έλεγχος που ανέδειξε: Ηb=7,6g/dl, Hct=23,0%,Λευκάαιμοσφαίρια=19.000/cm3(Πολυμορφοπύρηνα:85%, Λεμφοκύτταρα:10%), αιμοπετάλια= /cm3,χρόνοpt=18,7sec,χρόνοaptt=43,8 sec, INR=1,6 sec, Ινωδογόνο=2,5 gr/dl, D- Dimers=4,28μg/L,Na=128mEq/l,Ουρία:48mg/dl,Κρεατινίνη: 1,06 mg/dl, και διαταραχή στην ηπατική βιοχημεία (AST: 576 U/l, ALT: 277 U/l, γ-gt: 32 U/l, LDH: 896 U/l). Η ασθενής μεταγγίστηκε με 1 μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών και 2 μονάδες φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος. Προοδευτικά παρουσίασε ορθόπνοια, χωρίς ακροαστικά ευρήματα, με ευκρινείς S1-S2 τόνους καιήπιοοίδημακάτωάκρωνμεεντύπωμα.διενεργήθηκε α/αθώρακοςπουδενανέδειξεκάποιαπαθολογία.χορηγήθηκαν20mgφουροσεμίδηςεφκαι3mgυδμορφίνης που προκάλεσαν ύφεση των συμπτωμάτων. Λίγες ώρες μετάηασθενήςεμφάνισεεκνέουορθόπνοιαμεσυνοδό φλεβοκομβικήταχυκαρδία(141σφύξεις/λεπτό),διατεταμένηκοιλιά,ευαίσθητη,μεμειωμένουςεντερικούςήχους καιψηλαφητόήπαρ,ελαφρώςεπώδυνο.ηγυναικολογική εκτίμησηδεναπέκλεισετοενδεχόμενοενδοκοιλιακήςαιμορραγίας, παρόλο που το υπερηχογράφημα κοιλίας ήταν αρνητικό. Η καρδιολογική εκτίμηση κατέληξε στο συμπέρασμαότιπρόκειταιγιααιμορραγίακαισυνεστήθη ηάμεσημεταφοράτηςασθενούςστοχειρουργείο.ηδιαδερμική παρακέντηση κοιλίας όμως απέβη αρνητική για αιμορραγία και αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά της ασθενούςστημεθ(μονάδαεντατικήςθεραπείας)για περαιτέρω παρακολούθηση και δυνατότητα άμεσης παρέμβασηςυπόπλήρεςmonitoring. Στη ΜΑΦ διενεργήθηκε καθετηριασμός δεξιών καρδιακώνκοιλοτήτωνμεκαθετήραswan-ganzόπουδιαπιστώθηκανπολύαυξημένεςτιμέςτωνπιέσεωντουδεξιούκόλπου,τηςδεξιάςκοιλίαςκαιτηςπνευμονικήςαρτηρίας(συστολική πίεση πνευμονικής αρτηρίας: PASP=94mmHg). Εκλήθηεκνέουκαρδιολόγοςγιατηδιενέργειαυπερηχογραφήματοςκαρδιάςοοποίοςανέδειξεεξαιρετικάμειωμένοεύροςμιτροειδούςβαλβίδας(0.9cm2),μευψηλήμέση κλίση πιέσεων(20 mmhg) που σε συνδυασμό με την αυξημένη PASP στοιχειοθέτησαν παθογνωμονικά στοιχείαγιατηδιάγνωσησοβαρούβαθμούστένωσηςμιτροειδούςβαλβίδας.ηασθενήςμεταφέρθηκεσεεξειδικευμένο κέντρογιαπλαστικήαποκατάστασητηςβαλβίδας. Συζήτηση Ηκύησηεπιφέρειδραματικέςαλλαγέςστοκαρδιαγγειακόσύστηματηςεγκύου,μεαύξησητουκυκλοφορούντος όγκου αίματος κατά 30-50% και συνακόλουθη αναιμία λόγω σχετικής αραίωσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Επιπλέοναυξάνειοόγκοςπαλμούκατά30%,ηκαρδιακή συχνότητακατά20%καιωςαποτέλεσμακαιηκαρδιακή παροχή. Όλα αυτές οι αλλαγές μεγεθύνονται κατά τη διάρκειατουτοκετούαπότονπόνο,τηναυξημένηέκκριση κατεχολαμινών και από την αυτομετάγγιση περίπου 500ml αίματος στη μητέρα από τον πλακούντα σε κάθε ωδίνη ενώ το προφορτίο της δεξιάς κοιλίας αυξάνει και μετάτοντοκετόλόγωτηςελεύθερηςεπιστροφήςτουαίματοςμετηνάρσητηςσυμπίεσηςτηςκάτωκοίληςφλέβας μετάτηνέξοδοτουεμβρύου. 1 Σεγενικέςγραμμέςοιαλλαγέςαυτέςγίνονταικαλάανεκτές απόέναυγιέςκαρδιαγγειακόσύστημα.σύμφωναμεαναφορέςαπότοην.βασίλειοπουαναλύονταικαιδημοσιεύονται κάθε τρία χρόνια και αφορούν τα αίτια του μητρικού θανάτου, η καρδιακή νόσος παραμένει η κυριότερη αιτία έμμεσουμητρικούθανάτουτο με2.31θανάτουςανά κυήσεις.Στοδιάστημααυτόδεναναφέρθηκεπεριστατικόπουνασχετίζεταιμεστένωσημιτροειδούςβαλβίδας ανκαιστιςπροηγούμενεςδυοαντίστοιχεςαναφορέςείχαν παρατηρηθείσυνολικά6θάνατοιαπόαυτήν. 2 Οοξύςρευματικόςπυρετός(ΡΠ)αποτελείτηνκυριότερη αιτίαστένωσηςτηςμιτροειδούςβαλβίδας.άλλεςσπάνιες αιτίες(<1%)είναιησυγγενήςστένωσητηςβαλβίδας,οι εκβλαστήσειςτωνγλωχίνωνκαιηεπασβέστωσήτουςκαθώςκαιτουστομίουτηςβαλβίδας. 3 ΟΡΠοφείλεταιστη λοίμωξη από το στρεπτόκοκκο της Ομάδας Α ο οποίος προκαλεί νεοαγγείωση στον καρδιακό ιστό, επιστράτευσητ-λεμφοκυττάρωνκαιτελικάκοκκιωματώδηφλεγμονή.το60%τωνμηθεραπευμένωνασθενώνκαταλήγειμε χρόνιαστένωσητηςμιτροειδούςβαλδίδας 4 λόγωτηςτελικής πάχυνσης των γλωχίνων της βαλβίδας και της βράχυνσηςκαισυγχώνευσηςτωνθηλωδώνμυών. 5 Ανκαιτα δυοφύλαπροσβάλλονταιτοίδιοαπότορπ,στένωσημι- 116

3 τροειδούςαναπτύσσουνσυχνότεραοιγυναίκες(2:1)χωρίςναείναιγνωστάτααίτια. Η επίπτωση της στένωσης μιτροειδούς λόγω του ότι συσχετίζεται με το ΡΠ είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις αναπτυσσόμενες χώρες, πιθανώς λόγω της ελλιπούς ιατροφαρμακευτικήςπερίθαλψηςκαιτηςπεριορισμένηςχορήγησης αντιβιοτικών χωρίς να έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί τα αίτια. 6 Στην Ινδία η επίπτωση του ΡΠ είναι 6:1000 (στενώσεις μιτροειδούς) και στην Ασία 12:1000 ενώ στις Η.Π.Α ανέρχεται μόλις στο 0.05: ,8,9 Στο Πακιστάν,απόόπουκαταγότανηασθενήςμας,ηεπίπτωση του ΡΠ είναι από τις υψηλότερες του κόσμου (22:1000). 10 Σε πρόσφατη μελέτη. που περιλάμβανε 250 γυναίκεςαπότοπακιστάνμερπ,φάνηκεότιτο44%έπασχαναπόστένωσημιτροειδούς,το34%είχανστένωσηκαι ανεπάρκεια μιτροειδούς και το 22% παρουσίαζε βλάβη στη μιτροειδή και την αορτική βαλβίδα. Το 43.6% των ασθενώνμεαμιγήστένωσημιτροειδούςπαρουσίαζανσοβαρούβαθμούβλάβη.ταδεδομένααυτάαποδόθηκαναπό τους ερευνητές στην αδυναμία έγκαιρης διάγνωσης, στη φτωχήαντιμετώπισητωνλοιμώξεωντουφάρυγγακαιστα ελλιπήμέτραπροφύλαξηςστηνκοινότητααπότορπ. 11 Ημετρίουκαισοβαρούβαθμούστένωσημιτροειδούςδεν γίνεταικαλάανεκτήκατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνης, όπουοιφυσιολογικέςαλλαγέςτηςκύησηςοδηγούνσεταχυκαρδία με περαιτέρω μείωση του διαστολικού χρόνου πλήρωσηςκαισεαύξησητηςκλίσηςπίεσης.υπάρχεικίνδυνοςκατάτηδιάρκειατουδευτέρουκαιτρίτουτριμήνου κύησηςεμφάνισηςκαρδιακήςανεπάρκειαςακόμακαισε γυναίκεςπουήτανασυμπτωματικές. 12,13 Φαίνεταιότιοι συχνότερεςεπιπλοκέςγιατημητέραείναιτοπνευμονικό οίδημακαιοιαρρυθμίεςκαικυρίωςηκολπικήμαρμαρυγή. 14 Σεότιαφοράστοκύημαοιεπιπλοκέςείναιηπροωρότητα(20-30%)καιηενδομήτριακαθυστέρησηανάπτυξης (5-20%), ενώ οι επιπλοκές μητέρας και κυήματος σχετίζονταιάμεσαμετοβαθμότηςστένωσηςκαιτηνκατηγοριοποίηση των συμπτωμάτων κατά NYHA (New YorkHeartAssociationFunctionalClassification). 13,15,16 Oι Siu SC και συν προσθέτουν στα παραπάνω ως προγνωστικούςδείκτεςκαρδιακώνεπιπλοκώνγιατημητέρα που πάσχει από καρδιακή νόσο, τη συστολική δυσλειτουργία (κλάσμα εξώθησης<40%), το ιστορικό καρδιακήςανεπάρκειας.τηνπαροδικήισχαιμικήβλάβηπριντην εγκυμοσύνη ή την προηγηθείσα αρρυθμία, ενώ προγνωστικοίδείκτεςκακήςέκβασηςγιατοέμβρυοείναι,εκτός απότηnyhaτάξη,οιπολλαπλέςκυήσεις,τοκάπνισμα κατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνηςκαιηχορήγησηαντιπηκτικήςαγωγήςστηνκύηση. 16,17 Ηαντιμετώπισηκατάτηδιάρκειατηςκύησηςπεριλαμβάνει τακτική παρακολούθηση από το θεράποντα μαιευτήρακαιαπόκαρδιολόγο.ηήπιαέωςκαιμετρίουβαθμού στένωσημιτροειδούςαντιμετωπίζονταιεπαρκώςμεφαρμακευτική αγωγή, κυρίως με διουρητικά και β-αποκλειστές,μεσκοπόναμειωθείηκαρδιακήσυχνότητακαινα αυξηθεί ο χρόνος διαστολικής πλήρωσης. Από τους β- αποκλειστές προτιμώνται οι β1 εκλεκτικοί για να μην επηρεάζεταιησυσπαστικότητατηςμήτρας. 18 Παρόλααυτάηατενολόληθεωρείταιότιπρέπεινααποφεύγεταιστα αρχικά στάδια της κύησης διότι έχει συσχετισθεί με καθυστέρησητηςανάπτυξηςτουεμβρύου 19 καιταδιουρητικά πρέπει να χορηγούνται με προσοχή διότι υπάρχει ο κίνδυνος της υποογκαιμίας και τελικά της υποάρδευσης τηςομφαλικήςφλέβας. 1 Οιασθενείςπουβρίσκονταιστην κατηγορίακατάnyhaιιι ΙV,μεσοβαρούβαθμούστένωσημιτροειδούς,μπορούνναυποβληθούνσεδιαδερμικήπλαστικήβαλβίδαςμεμπαλόνιμεκαλάαποτελέσματα 12,20 αλλά μόνον εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι φαρμακευτικέςεπιλογές,λόγωτουότιηεπέμβασησχετίζεταιμενεογνικήθνητότηταστο1/3τωνπεριπτώσεων. 21 Η αναισθησιολογική αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι εξατομικευμένησεκάθεπερίπτωση. 22 Οκύριοςσκοπός είναιηδιατήρησητηςκαρδιακήςσυχνότηταςσεφυσιολογικάεπίπεδα,ηάμεσηαντιμετώπισητωναρρυθμιώνεφόσονυπάρξουν,ηαποφυγήτηςσυμπίεσηςτηςκάτωκοίλης φλέβας, η επαρκής αναλγησία, η αποφυγή της υποξαιμίας,τηςοξέωσηςκαιτηςυπερκαπνίαςδιότιμπορούννα αυξήσουντιςπνευμονικέςαντιστάσεις. 23 Οφυσιολογικός τοκετόςδεναντενδείκνυταικαιηκαισαρικήτομήεφαρμόζεται για μαιευτικούς λόγους. 12,24 Η υπαραχνοειδής αναισθησία δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρού βαθμούστένωσημιτροειδούς 22 ενώηοσφυικήεπισκληρίδιος αναισθησία έχει φανεί να έχει τις λιγότερες διακυμάνσεις του καρδιαγγειακού συστήματος. 25 Η γενική αναισθησίαεφαρμόζεταιμεκαλάαποτελέσματαεφόσον αποκλειστείηέντονησυμπαθητικήδιέγερσηπουσυμβαίνει στη φάση της διασωλήνωσης με β-αποκλειστές ή με οπιοειδή 1 πρέπει όμως να αποφεύγονται όλοι οι αναισθητικοί παράγοντες που προκαλούν διέγερση του συμπαθητικούσυστήματος. Η ασθενής μας δεν γνώριζε ότι έπασχε από σοβαρού βαθμού στένωση της μιτροειδούς, δεν είχε υποβληθεί σε προγεννητικόέλεγχοκαιδενυπήρξετοπεριθώριογιανα εκτιμηθείτοενδεχόμενοβελτίωσηςτηςκλινικήςτηςκατάστασηςμεφαρμακευτικάήεπεμβατικάμέσα.επιπρόσθετα η αδυναμία επικοινωνίας κατέστησε αδύνατη τη λήψη ατομικούιστορικούπουθαέδινεστοιχείαγιατηνκατηγοριοποίησητηςκατάnyha.τέλος,ηκλινικήεξέτασηδεν ανέδειξε το χαρακτηριστικό μεσοδιαστολικό φύσημα χαμηλήςσυχνότητας,πιθανάλόγωτηςσυνυπάρχουσαςπνευμονικήςυπέρτασης,ηοποίαενοχοποιείταιγιασυγκάλυψη τωνακροαστικώνευρημάτων. 18 Νασημειωθείεπίσης,ότι ανδενυπήρχετοεμπόδιοτηςεπικοινωνίαςτοοποίοαποτελείσύμφωναμετουςstamerumκαιstuberfαιτίααποκλεισμούπεριοχικήςαναισθησίας 26,τοπιοπιθανόείναι 117

4 Διαχείριση εγκύων οικονομικών μεταναστριών Μίχακαισυν. να είχε χορηγηθεί στην επίτοκο υπαραχνοειδής αναισθησία, με άγνωσης βαρύτητας επίπτωση στο καρδιαγγειακό τηςκαιασφαλώςιατρονομικέςεμπλοκέςτηςιατρικήςκαι κυρίωςτηςαναισθησιολογικήςομάδας.οπλημμελήςπροεγχειρητικόςέλεγχοςσεσυνδυασμόμεταπαραπάνωοδήγησανόμωςστηδυσμενήεξέλιξητηςκλινικήςκατάστασης τηςασθενούςμετεγχειρητικά. Στο Ην. Βασίλειο υπάρχουν συστάσεις για το πώς θα πρέπεινααντιμετωπίζονταιοιέγκυεςγυναίκεςδιαφορετικώνεθνικοτήτων,διότιέχειδιαπιστωθείότιτο44%των άμεσωνκαιτο24%τωνέμμεσωνθανάτωνστηνπεριγεννητικήπερίοδοαφοράσεαυτήτηνομάδαασθενών. 2 Κρίνεταιαπαραίτητηηπαρακολούθησητωνγυναικώναυτών απότη12ηεβδομάδακύησης,οπλήρηςέλεγχοςόλωντων συστημάτωνκαιηάμεσηαναφοράσεειδικόιατρό,εφόσον διαπιστωθεί κάποια παθολογία. Ιδιαίτερη σημασία δίνεταιστηνύπαρξηανεξάρτητωνδιαπολιτισμικώνμεσολαβητών,οιοποίοιλειτουργούναμερόληπταωςμεταφραστές και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη μεταφορά πληροφοριών από τον ασθενή στον ιατρό. Θεωρείται ότι η αντικατάσταση των διαμεσολαβητών από μέλη της οικογένειαςείναιεπισφαλής,διότιδενείναισαφέςτοεπίπεδοαντίληψηςτηςγλώσσαςπουέχειτομέλοςτηςοικογένειας και το πώς θα μεταφέρει τις πληροφορίες, ενώ η ασθενής πιθανά να μην επιθυμεί να κοινοποιήσει το ιατρικότηςιστορικόσεμέλητουοικείουπεριβάλλοντος,με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξασφαλιστεί η ακρίβεια τωνπληροφοριών. Στον Καναδά το 2011 εκδόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες 27 γιατηδιαχείρισητωνεγκύωνμεταναστριώνξεκινώνταςαπότηνπαραδοχήότικάθεγυναίκα,ανεξάρτητααπό τηνεθνικότητάτηςέχειτοθεμελιώδεςδικαίωμαναλάβει πλήρη περιγεννητική φροντίδα με αξιοπρέπεια. Αναγνωρίζεται ότι υπάρχει δυσκολία στη διαχείριση αυτών των περιστατικώνπουκυρίωςεντοπίζεταιστηναδυναμίαεπικοινωνίας, στη διαφορετική κουλτούρα, στο άγνωστο ιατρικόιστορικόκαιστηνπροσπάθειααπόκρυψηςστοιχείων από το φόβο της απέλασης καθώς και στη δυσκολία των ασθενών αυτών να έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Προτείνουνότιχρειάζονταιμελέτεςστηνομάδααυτήτων ασθενώνπουθακαθορίσουντιςανάγκεςτουςκαιθαδώσουν λύσεις. Αντίστοιχα στις ΗΠΑ 28 συνιστάται από την πρώτη μαιευτική επίσκεψη, που πρέπει να γίνει στις 6-8 πρώτεςεβδομάδεςτηςκύησης,νακαταγράφεταισεέντυποεάνυπάρχειπρόβλημαεπικοινωνίαςκαιορίζεταιπως πρέπειναυφίσταταιπλήρηςκαιενδελεχήςπαρακολούθησητωνασθενώναυτώνσεόλητηδιάρκειατηςκύησης. Στην Ελλάδα ο αριθμός των καταγεγραμμένων μεταναστών στην τελευταία απογραφή του κυμαίνεται στις με ναείναιγυναίκεςκαιοι ναβρίσκονταιστηναναπαραγωγικήηλικίαμεταξύ15-45 ετών.ωστόσοαυτάταστοιχείαέρχονταισεαντίθεσημε τιςάλλεςπηγέςπουαναφέρουνέναμεγάλο,αλλάάγνωστο, αριθμό ατόμων που έχουν λάβει την τριετή κάρτα ομογενήαπότουπουργείοδημόσιαςτάξης(τηνεπονομαζόμενη«ροζκάρτα»),πουαποτελείτοεπίσημοέγγραφο αιτούντος πολιτικού ασύλου. Ανεπίσημες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό των καρτών που έχουν εκδοθεί στις ΣύμφωναμεεπίσημηδήλωσητουΥπουργείου Εσωτερικών ο αριθμός των νόμιμων και παράνομωνοικονομικώνμεταναστώνεκτιμάταισήμεραότιείναι Σύμφωναμεαυτάταστοιχείαείναι απαραίτητη η δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών που θακαλύψουντιςανάγκεςτωνμεταναστών,θαπροστατέψουντηνιδιαίτεραευαίσθητηομάδατωνεγκύωνκαιθα καθοδηγήσουνμεασφάλειατουςθεράποντεςιατρούςσε πλήρειςκαιασφαλείςπρακτικές.σημειώνεταιότιαπότο 2009υπάρχειπρόγραμμαδιαπολιτισμικώνμεσολαβητών, που όμως εφαρμόζεται μόνο σε επιλεγμένα νοσοκομεία στηνελλάδα 32 κάτιπουείναιαναγκαίοκαιπρέπειναενσωματωθείπλήρωςστηνκαθημερινήπρακτικήσεευρύτεροφάσμα.ηπολυπολιτισμικότητατωνσύγχρονωνκοινωνιώνωςαποτέλεσματηςπαγκοσμιοποίησηςκαιτηςμετακίνησηςπληθυσμώνέχειδημιουργήσειμιανέαπραγματικότητα και νέες προκλήσεις στις οποίες η επιστημονική κοινότηταπρέπεινααπαντήσει. Severe mitral valve stenosis diagnosed two days after caesarean section Micha G. 1, Stamatakis E. 1, Pamboucas C. 2, Valsamidis D. 1 1 DepartmentofAnaesthesiologyandPainmanagement,GeneralHospital Alexandra Athens,Greece. 2 DepartmentofClinicalTherapeutics,GeneralHospital Alexandra Athens,Greece. Correspondence: Summary We present the case of a 29 year old pregnant woman of Pakistanioriginwhowasadmittedintotheobstetricclinicduetointrauterinegrowthretardation,fetalbradycardiaaswasrecorded by the cardiotocograph and preeclampsia. Preoperative evaluation was negative for any preexisting pathology and emergency cesarean section was consequently decided. The patient could onlyspeakthepakistanilanguageandnoinformationwasaccessible due to the absence of a translator. Because of this hindrance to communicate she was subjected to general anaesthesia.twelvehourspostoperativelythepatientpresentedorthopnea and concurrent tachycardia. An elementary cardiological evaluationwasnegativeforanysignsofpathologyandintraabdominalbleedingwasruledoutafterperforminganabdominal ultrasound and paracentesis. The patient was transferred into thehduwhereshewassubjectedtorightheartcatheterization andcardiacultrasoundwhichrevealedseveremitralvalvestenosiswithpulmonaryhypertensionresultinginpulmonaryoedema. Immigrants comprise a special group of patients on account of 118

5 their different culture, their inability to communicate properly, the usually inadequate healthcare they have received and their vague health record. Their numbers in Greece reach approximately ,whichdemandsthecreationofspecificguidelinesthatwilldeterminethesafestandmostcompletemanaging processregardlessofthefactorsthatdifferentiatethem. Key words: Mitral stenosis, Immigrants, Guidelines, cultural mediators Βιβλιογραφίαµµµµµµµµµµµµ 1.Weiner MM, Vahl TP, Kahn RA. Case Scenario: Cesarean Section Complicated by Rheumatic Mitral Stenosis. Anesthesiology 2011; 114: SavingMothers Lives.Reviewingmaternaldeathstomakemotherhood safer: Centre for Maternal and Child Enquiries (CMACE),BJOG2011;118(Sup1), Baumgartner H, Hung J, Bermejo J, Chambers JB, Evangelista A, GriffinBP,etal.AmericanSocietyofEchocardiography,European AssociationofEchocardiography:Echocardiographicassessmentof valve stenosis: EAE/ASE recommendations for clinical practice. J AmSocEchocardiogr2009;22: Veasy LG, Hill HR: Immunologic and clinical correlations in rheumatic fever and rheumatic heart disease. Pediatr Infect Dis J 1997;16: Carabello BA. Contemporary Reviews in Cardiovascular Medicine. ModernManagementofMitralStenosis.Circulation.2005;112: MassellBF,ChuteCG,WalkerAM,KurlandGS.Penicillinandthe markeddecreaseinmorbidityandmortalityfromrheumaticfeverin theunitedstates.nengljmed.1988;318: PadmavatiS:RheumaticfeverandrheumaticheartdiseaseinIndia attheturnofthecentury.indianheartj2001;53: LeeGM,WesselsMR.:Changingepidemiologyofacuterheumatic feverintheunitedstates.clininfectdis2006;42: Carapetis JR: Rheumatic heart disease in Asia. Circulation 2008; 118: Akhtar N, Sadiq M, Chagani H. Guidlines for prevention of rheumatic fever and rheumatic heart disease. Pak J Cardio 2004; 15: AhmadS,HayatU,NazH.Frequencyofseveremitralstenosisin young female patients having pure mitral stenosis secondary to rheumaticheartdisease.jayubmedcollabbottabad2010;22(4). 12.Desai DK, Adanlawo M, Naidoo DP, Moodley J, Kleinschmidt I: Mitralstenosisinpregnancy:Afour-yearexperienceatKingEdward VIII Hospital, Durban, South Africa. Br J Obstet Gynaecol 2000; 107: HameedA,KaraalpIS,TummalaPP,WaniOR,CanettiM,Akhter MW,GoodwinI,ZapadinskyN,ElkayamU.Theeffectofvalvular heart disease on maternal and fetal outcome of pregnancy. J Am CollCardiol2001;37: Lesniak-Sobelga A, TraczW, KostKiewicz M, Podolec P, Pasowicz M. Clinical and echocardiographic assessment of pregnant women withvalvularheartdiseases maternalandfetaloutcome.intjcardiol2004;94: SilversidesCK,ColmanJM,SermerM,SiuSC:Cardiacriskinpregnant women with rheumatic mitral stenosis. Am J Cardiol 2003; 91: SiuSC,SermerM,ColmanJM,AlvarezAN,MercierLA,Morton BC, et al. Prospective multicenter study of pregnancy outcomes in womenwithheartdisease.circulation2001;104: SiuSC,ColmanJM,SorensenS,etal.Adverseneonatalandcardiac outcomes are more common in pregnant women with cardiac disease.circulation2002;105: FocusedupdateincorporatedintotheACC/AHA2006guidelinesforthemanagementofpatientswithvalvularheartdisease:a reportoftheamericancollegeofcardiology/americanheartassociation Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 1998 Guidelines for the Management of Patients With ValvularHeartDisease):endorsedbytheSocietyofCardiovascular Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions,andSocietyofThoracicSurgeons.BonowRO,CarabelloBA,ChatterjeeK,deLeonACJr,FaxonDP,FreedMD,etal. 2006WritingCommitteeMembers;AmericanCollegeofCardiology/American Heart Association Task Force. Circulation Oct 7;118(15):e TabacovaS,KimmelCA,WallK,HansenD:Atenololdevelopmentaltoxicity:Animal-to-humancomparisons.BirthDefectsResAClin MolTeratol2003;67: RahimtoolaSH,DurairajA,MehraA,NunoI.Currentevaluation and management of patients with mitral stenosis. Circulation 2002;106: WeissBM,vonSegesserLK,AlonE,SeifertB,TurinaMI:Outcome ofcardiovascularsurgeryandpregnancy:asystematicreviewofthe period AmJObstetGynecol1998;179: GomarC,ErrandoCL:Neuroaxialanaesthesiainobstetricalpatients withcardiacdisease.curropinanaesthesiol2005;18: Kannan M, Vijayanand G. Mitral stenosis and pregnancy: Current conceptsinanaestheticpractice.indianjanaesth2010;54: VasuS,StergiopoulosK:Valvularheartdiseaseinpregnancy.HellenicJCardiol2009;50: Kuczkowski KM, van Zundert A: Anesthesia for pregnant women with valvular heart disease: The state of the art. J Anesth 2007; 21: StamerUM,StuberF.Anaesthesiafornon-scheduledcaesareandelivery.CurrentOpinioninAnaesthesiology2002;15: PottieΚ,GreenawayC,FeightnerJ,WelchV,SwinkelsH,Rashid M,etalandcoauthorsoftheCanadianCollaborationforImmigrant and Refugee Health. Evidence-based clinical guidelines for immigrantsandrefugees.cmaj2011;183(12). 28.The Pregnancy Management Working Group With support from:the Office of Quality and Performance, VA, Washington, DC&QualityManagementDirectorate,UnitedStatesArmyMED- COM. VA/DoD CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR PREGNANCY MANAGEMENT. Department of Veterans Affair DepartmentofDefenseQUALIFYING ΕλληνικήΣτατιστικήΑρχή(ΕΛΣΤΑΤ).Απογραφήπληθυσμούτης 18ηςΜαρτίου Κυριάκου Ι, Κακαλίκα Π, Κάτσιος Ι, Baldwin-Edwards Μ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:ΑναλυτικήμελέτηγιαταδιαθέσιμαστοιχείακαιπροτάσειςγιατησυμμόρφωσημεταstandardsτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης. ΜελέτηγιαλογαριασμότουΙ.Μ.Ε.Π.Ο.ΑπότοΜεσογειακόΠαρατηρητήριοΜετανάστευση.Ι.Α.Π.Α.Δ.ΠάντειοΠανεπιστήμιο.Αναθεωρημένηέκδοση,15Νοεμβρίου Hμερίδα«Διπλήπρόκληση:ΟικονομικήκρίσηκαιΜετανάστευση». ΙνστιτούτοΚωνσταντίνοςΚαραμανλής,ΚέντροΕυρωπαϊκώνΜελετών Διαπολιτισμική μεσολάβηση στην υγεία. Γέφυρες σεβασμού και επικοινωνίας. Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία των περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης. ΕθνικήΣχολήΔημόσιαςΥγείας,Διάσταση,ΥπουργείοΕσωτερικών ΑποκέντρωσηςκαιΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης,ΕυρωπαϊκόΤαμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση.Δράση1.6/09. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 29/12/2011 ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 16/03/

Παρουσίαση Περιστατικού Ομάδα Καρδιάς Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Παρουσίαση Περιστατικού Ομάδα Καρδιάς Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Παρουσίαση Περιστατικού Ομάδα Καρδιάς Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Καρδιολόγοι Σ. Δευτεραίος Αν. Καθηγητής Κ. Ραϊσάκης Επιμ. Α ΕΣΥ Γ. Γιαννόπουλος Παν. Υπότροφος Α. Ζαχαρούλης

Διαβάστε περισσότερα

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1.ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 2.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ 3.ΑΟΡΤΙΚΗ/ΜΙΤΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ 1.ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 Βασιλική Δηµ. Μιχαλίτση Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, MD, PhD, MSc, RCR/RCOG in Maternal Medicine, Heart Disease and Pregnancy Specialist, Υπότροφος ΕΚΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρας 52 ετών. Χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες. Ιστορικό HCM χωρίς απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας. Υπό ατενολόλη των 25mg.

Άνδρας 52 ετών. Χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες. Ιστορικό HCM χωρίς απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας. Υπό ατενολόλη των 25mg. Άνδρας 52 ετών. Χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες. Ιστορικό HCM χωρίς απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας. Υπό ατενολόλη των 25mg. Εισήχθη στην καρδιολογική κλινική για διερεύνηση πρόσθιου θωρακικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρογγυλό τραπέζι: βαλβιδοπάθειες Παρουσίαση περιστατικού Πολυβαλβιδοπάθεια. 15 ο Συνέδριο New Trends in Cardiology Θεσσαλονίκη, Απριλίου 2015

Στρογγυλό τραπέζι: βαλβιδοπάθειες Παρουσίαση περιστατικού Πολυβαλβιδοπάθεια. 15 ο Συνέδριο New Trends in Cardiology Θεσσαλονίκη, Απριλίου 2015 Στρογγυλό τραπέζι: βαλβιδοπάθειες Παρουσίαση περιστατικού Πολυβαλβιδοπάθεια 15 ο Συνέδριο New Trends in Cardiology Θεσσαλονίκη, 17-18 Απριλίου 2015 Νικόλαος Β.Κωνσταντινίδης 1 η Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Αλέξανδρος Στεφανίδης Καρδιολόγος Α Καρδιολογικό τμήμα, Γ.Ν.Νίκαιας Παρουσίαση περιστατικού Ανδρας 60 ετών, εισάγεται λόγω ΟΠΟ. Ιστορικό ΑΥ, υπερλιπιδαιμίας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ Αραγιάννης Δημήτριος Μονάδα Υπέρτασης Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. Καρδιά & παιδί. Αρχίζοντας από τη βρεφική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D043528/02 Annex.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D043528/02 Annex. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία SOO-YEON JUNG, Department of cardiology, St. Vincent s Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΑΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝΙ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΑΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΑΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝΙ NO CONFLICT OF INTEREST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ 60 ΕΤΩΝ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ Παθοφυσιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Alexander Kofinas, MD Director Kofinas Perinatal Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ακτινολόγος ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ καρδιολόγος Τι είναι αξονική στεφανιογραφία; Είναι μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομικό αξονικό τομογράφο

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Ν. Ανουσάκης*, Γ. Λάτσιος*, Α. Συνετός*, Κ. Σταθογιάννης*, Α. Μιχελόγγονα*, Ο. Καιτόζης*, Α.

Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Ν. Ανουσάκης*, Γ. Λάτσιος*, Α. Συνετός*, Κ. Σταθογιάννης*, Α. Μιχελόγγονα*, Ο. Καιτόζης*, Α. Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Ν. Ανουσάκης*, Γ. Λάτσιος*, Α. Συνετός*, Κ. Σταθογιάννης*, Α. Μιχελόγγονα*, Ο. Καιτόζης*, Α. Μαστροκωστόπυλος*, Σ. Σιδερής, Κ. Αγγέλη*, Σ. Μπρίλη*, Γ. Μπομπότης, Ε. Τσιάμης*,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπλοκη περίθαλψη οξείας καρδιακής ανεπάρκειας

Σύμπλοκη περίθαλψη οξείας καρδιακής ανεπάρκειας Γ. Αηδονίδης¹ ² ³, Χ. Γραΐδης¹ ², Δ. Δημητριάδης ¹ ², Β. Καρασαββίδης¹ ², Θ. Μπίτσης¹ ² 1 Κλινική Euromedica- «Κυανούς Σταυρός», Θεσσαλονίκη 2 Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιαγγειακών Παθήσεων 3 B Καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ 27 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Σπάρτη και Μονεμβασιά 2015 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ INOSET: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΠΛΕΡΕΝΟΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ INOSET: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΠΛΕΡΕΝΟΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ INOSET: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΠΛΕΡΕΝΟΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ "! Αλεξία Σταυράτη, Κατηφένια Τζορμπατζόγλου, Θεοδώρα Τσιανάκα, Ιωάννης Ματζίρης, Ιωάννης Πασατάς, Ιωάννης Ζαρίφης Καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοκαρδιακές Επικοινωνίες Ανίχνευση, εντόπιση &ποσοτικοποίηση

Ενδοκαρδιακές Επικοινωνίες Ανίχνευση, εντόπιση &ποσοτικοποίηση 10o Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας &Ηλεκτροφυσιολογίας Ενδοκαρδιακές Επικοινωνίες Ανίχνευση, εντόπιση &ποσοτικοποίηση Κων/νος Μπακογιάννης Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Γ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας Περιστατικό 4. Γυναίκα 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή Ηκ. Ελένη Κ. είναι 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή, μόνιμη Λαμβάνει κουμαρινικά. INR προ εβδομάδος 2.24 Ιστορικό Υπέρτασης Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενη, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ CHALLENGE

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ CHALLENGE ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ CHALLENGE Γ. Γιαννακούλας, Κ. Βασιλειάδης, Α. Φρογουδάκη, Α. Τζίφα, Σ. Μπρίλη, Γ. Κρασοπούλος, Δ. Παρχαρίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μπλιάμπλιας Δημήτρης MD MSc Επιμελητής Β Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Γ.Ν Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

κ. Χαράλαμπος Καρβούνης

κ. Χαράλαμπος Καρβούνης κ. Χαράλαμπος Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής Α Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Χ. Καρβούνης 1, Β. Γραμματικού 2, E. Καλλίστρατος 2, Σ. Αδαμόπουλος 3 1: Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΣΚΟΠΟΣ: Διαφύλαξη της υγείας της μητέρας Έγκαιρη διάγνωση της ενδομητρίου υποξίας ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΚΤΓ) Κατά την διάρκεια της κυήσεως οι γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Π. Κωστάκου, Ν. Κουρής, Ε. Τρύφου, Β. Κωστόπουλος, Λ. Μάρκος, Χ. Ολύμπιος Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ

Π. Κωστάκου, Ν. Κουρής, Ε. Τρύφου, Β. Κωστόπουλος, Λ. Μάρκος, Χ. Ολύμπιος Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Ανίχνευση υποκλινικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας με την Speckle Tracking υπερηχοκαρδιογραφία σε ασθενείς με οξεία μυοκαρδίτιδα χωρίς εμφανείς διαταραχές τοιχωματικής κινητικότητας Π. Κωστάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d

Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d Ε. Λυδάκη, Αιματολόγος, επιμ Α Υπηρεσία αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ Γυναίκα, έγκυος, 37 ετών, Α (-), Kell (-) (σύζυγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η καρδιακή ανεπάρκεια προέρχεται από τη μειωμένη ικανότητα της καρδιάς να αντλεί αίμα, από και προς τον υπόλοιπο οργανισμό. Η σοβαρότητα της νόσου ποικίλει από ελαφριά, μέχρι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

George D. Athanassopoulos, MD, FESC Director Noninvasive Diagnostics Department Cardiology Section Onassis Cardiac Surgery Center Athens

George D. Athanassopoulos, MD, FESC Director Noninvasive Diagnostics Department Cardiology Section Onassis Cardiac Surgery Center Athens George D. Athanassopoulos, MD, FESC Director Noninvasive Diagnostics Department Cardiology Section Onassis Cardiac Surgery Center Athens Sonosite, Vivid i ΥΠΟΔΟΜΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ηλίας I. Χιντιπάς, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνεργάτης ΓΑΙΑ

Γράφει: Ηλίας I. Χιντιπάς, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνεργάτης ΓΑΙΑ Γράφει: Ηλίας I. Χιντιπάς, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνεργάτης ΓΑΙΑ Η προεκλαμψία είναι μια σοβαρή διαταραχή που εμφανίζεται στην εγκυμοσύνη, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ισχαιμική - λειτουργική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδος. Χαράλαμπος Ι. Καρβούνης.

Ισχαιμική - λειτουργική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδος. Χαράλαμπος Ι. Καρβούνης. Ισχαιμική - λειτουργική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδος. Χαράλαμπος Ι. Καρβούνης. Η ισχαιμική ανεπάρκεια της μιτροειδούς αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα της σημερινής καρδιολογίας, τόσο από πλευράς κατανόησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΕΝΩΤΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Δοκιμασία κοπώσεως σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ/ΝΤΗΣ Κ/Δ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Α. Σταθόπουλος, Χ. Χάµος, Ο. Κισκήρα, Α. Ψευδή Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» To monitoring του ασθενούς αποτελεί κλειδί στην παροχή αναισθησιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ιαγνωστικές Εξετάσεις στον Καρδιολογικό Ασθενή. ΑκτινογραφίαΘώρακα. ρ. Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης. Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ

Βασικές ιαγνωστικές Εξετάσεις στον Καρδιολογικό Ασθενή. ΑκτινογραφίαΘώρακα. ρ. Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης. Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ Βασικές ιαγνωστικές Εξετάσεις στον Καρδιολογικό Ασθενή ΑκτινογραφίαΘώρακα ρ. Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ ερώτηση ποιαείναιηαξίατης απλής α/αςθώρακα, στον καρδιολογικό ασθενή; (σήµερα)

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Δρ. Νικηφόρος Κλήμης, Χειρουργός Μαιευτήρας Γυναικολόγος

Γράφει: Δρ. Νικηφόρος Κλήμης, Χειρουργός Μαιευτήρας Γυναικολόγος Γράφει: Δρ. Νικηφόρος Κλήμης, Χειρουργός Μαιευτήρας Γυναικολόγος Η πρόκληση τοκετού αποτελεί μία προσπάθεια ενάρξεώς του σε περιπτώσεις που η συνέχιση της κύησης δεν είναι επιθυμητή για λόγους απειλούμενης

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση;

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση; Υπέρταση Τι Είναι η Υπέρταση; Η πίεση του αίματος είναι η δύναμη που ασκεί το αίμα στις αρτηρίες όταν μεταφέρεται από την καρδιά στην κυκλοφορία. Η σταθερά αυξημένη πίεση, άνω των φυσιολογικών ορίων, αποκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ. Π Φλεβάρη. Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ. Π Φλεβάρη. Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ Π Φλεβάρη Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα Φυσιολογική βάση DIAGNOSTIC YIELD OF VARIOUS TESTS IN 308 PATIENTS WITH A FINAL DIAGNOSIS ACCORDING TO ESC

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχείριση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού: Πού εστιάζεται η νοσηλευτική φροντίδα; Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Η διαχείριση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού: Πού εστιάζεται η νοσηλευτική φροντίδα; Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Η διαχείριση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού: Πού εστιάζεται η νοσηλευτική φροντίδα; Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Τσώνη Αικατερίνη Νοσηλεύτρια Τ.Ε. MSc Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α./Αμαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Επισκόπηση Μειωμένος όγκος παλμού Μεγάλη στένωση ΑΒ, ΜΒ Στένωση ΑΒ Ανεπάρκεια ΑΒ Στένωση και Ανεπάρκεια ΑΒ Μεγάλη αγγειοδιαστολή Εισπνοή Παράδοξος ή εναλλασσόμενος=

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΑ απο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΑ απο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΑ απο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Μ. Μοσχοπούλου1, Φ. Αμπατζίδου1, Χ. Λουτράδης3, Α. Μπούτου2, Χ. Κουτσογιαννίδης1, Κ. Κώτσα4, Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κόγιας Ιωάννης: Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Μουλατζίκος Θωμάς:

Διαβάστε περισσότερα

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο Προσέγγιση του παιδιού με θωρακικό άλγος Steven M. Selbst, MD Pediatr Clin N Am 57 (2010) 1221 1234 Παρουσίαση : Νίκος Α. Καρανταγλής Επιστημονικός Συνεργάτης Γ ΠΔ Α.Π.Θ. 10/01/2011 www.pd3.gr Το θωρακικό

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Edwards Lifesciences

Προϊόντα Edwards Lifesciences Προϊόντα Edwards Lifesciences Τεχνικά χαρακτηριστικά και κλινικές μελέτες Τεχνολογίες Edwards Lifesciences Το 70% των προϊόντων αιμοδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιoύνται παγκοσμίως είναι Edwards. Η Edwards

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Ο διαχωρισµός της θωρακικής αορτής αποτελεί την πιο επείγουσα και καταστροφική

Διαβάστε περισσότερα

Αιμορραγίες κατά την εγκσμοσύνη. Σωηήξεο Ν. Μήηξνπ

Αιμορραγίες κατά την εγκσμοσύνη. Σωηήξεο Ν. Μήηξνπ Αιμορραγίες κατά την εγκσμοσύνη Σωηήξεο Ν. Μήηξνπ 12/11/2012 127.000 θάνατοι κατά την κύηση και τον τοκετό λόγω αιμορραγίας παγκοσμίως Η αιμορραγία αποτελεί μία από τις κυριότερε ς αιτίες άμεσου θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβιδοπάθειες. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική & Β Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Βαλβιδοπάθειες. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική & Β Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βαλβιδοπάθειες Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική & Β Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ Τύποι βαλβίδων Μηνοειδείς 3 πτυχές Αορτική, πνευμονική Κολποκοιλιακές 2 ή 3 γλωχίνες Μιτροειδής, τριγλώχινα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της στεφανιαίας µικροκυκλοφορίας µε διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία Doppler στους διαβητικούς τύπου ΙΙ

Εκτίµηση της στεφανιαίας µικροκυκλοφορίας µε διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία Doppler στους διαβητικούς τύπου ΙΙ 37 ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Εκτίµηση της στεφανιαίας µικροκυκλοφορίας µε διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία Doppler στους διαβητικούς τύπου ΙΙ Σ. Λαγουδάκου, Π. Δερµάτης, Μ. Μαριόλης, Γ. Αρµατάς,

Διαβάστε περισσότερα

14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο

14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Οφέλη της προσθήκης της Ιβαµπραδίνης σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια και µειωµένο κλάσµα εξώθησης υπό βέλτιστη φαρµακευτική αγωγή. Καρβούνης, Β. Γραµµατικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΠΕΔΑ BNP ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΠΕΔΑ BNP ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΠΕΔΑ BNP ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Δ. Τσούνης 1, Α. Ιωαννίδης 2, Α. Χαμαϊδή 1, Ν. Μαγκούτης 3, Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ, Δ.ΒΟΥΓΙΑ, Π.ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΓΝΗ

Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ, Δ.ΒΟΥΓΙΑ, Π.ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΓΝΗ Επίπεδα MiR-21 και mir-133 σε μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως. Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της εμβρυικής Μαγνητικής Τομογραφίας. εγκεφάλου στην πρώιμη διάγνωση της Οζώδους Σκλήρυνσης

Η συμβολή της εμβρυικής Μαγνητικής Τομογραφίας. εγκεφάλου στην πρώιμη διάγνωση της Οζώδους Σκλήρυνσης Η συμβολή της εμβρυικής Μαγνητικής Τομογραφίας εγκεφάλου στην πρώιμη διάγνωση της Οζώδους Σκλήρυνσης Ζήκου Αναστασία, Aνδριανοπούλου Άρτεμης, Ξύδης Βασίλειος, Μαρία Ι. Αργυροπούλου. Εργαστήριο Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. Φλεβική Πνευµονική Υπέρταση! Ορισµοί.! Επιδηµιολογία-πρόγνωση.!

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμένος τοκετός στο σπίτι

Προγραμματισμένος τοκετός στο σπίτι Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 18 Μάιος 2014 Εισαγωγή Στην Ελλάδα ακόμη δεν υπάρχουν επίσημα επιδημιολογικά δεδομένα και υπολογίζεται ότι στις Η.Π.Α οι τοκετοί στο σπίτι αποτελούν περίπου το 0,5% των γεννήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβιδοπάθειες. Melanie Deutsch

Βαλβιδοπάθειες. Melanie Deutsch Βαλβιδοπάθειες Melanie Deutsch Στένωση µιτροειδούς Σχεδόν πάντοτε ρευµατικής αιτιολογίας Συχνότερα στις γυναίκες Άνοιγµα µιτροειδούς µικρότερο - φυσ. 4-6 cm 2 Στένωση µιτροειδούς Πνευµονικό οίδηµα διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

Η κορυφή του παγόβουνου Ενδιαφέρουσα περίπτωση

Η κορυφή του παγόβουνου Ενδιαφέρουσα περίπτωση Η κορυφή του παγόβουνου Ενδιαφέρουσα περίπτωση Π. Μαργέτης Eπιμελητής Α Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Εκπαίδευσης στην Ηχωκαρδιολογία Τζανείου Νοσοκομείου Παρουσίαση περιστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας Καρδιολογικό Τμήμα Διευθυντής Καθ. Αθ. Μανώλης ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας Καρδιολογικό Τμήμα Διευθυντής Καθ. Αθ. Μανώλης ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας Καρδιολογικό Τμήμα Διευθυντής Καθ. Αθ. Μανώλης ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η καρδιακή ανεπάρκεια προέρχεται από τη μειωμένη ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους. Βαλβιδοπάθειες. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους. Βαλβιδοπάθειες. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους Βαλβιδοπάθειες Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. ΠΡΠ 13/11/2013 Κυριότερες βαλβιδοπάθειες Στένωση αορτής Ανεπάρκεια αορτής Οξεία Χρόνια Στένωση μιτροειδούς

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού

Παρουσίαση περιστατικού Παρουσίαση περιστατικού ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ Καρδιολόγος,FESC Υπεύθυνη Ιατρείου Υπέρτασης ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσ. Πειραιά 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης Μάρτιος 2009 Νεαρή γυναίκα, 22 ετών Ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής. Το θαύµα... της ζωής!

Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής. Το θαύµα... της ζωής! Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής Το θαύµα... της ζωής! Οι Υπέρηχοι Εγκυμοσύνης... Τμήμα Υπερήχων & Εμβρυομητρικής Ιατρικής Στο Τμήμα Υπερήχων & Εμβρυομητρικής Ιατρικής της ΡΕΑ Μαιευτικής Γυναικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ Η Rh ανοσοποίηση οφείλεται σε εμβρυο-μητρική μετάγγιση (ΕΜΜ), όπου ποσότητα Rh θετικού εμβρυϊκού αίματος εισέρχεται στη μητρική κυκλοφορία Rh αρνητικής εγκύου και δημιουργούνται αντισώματα κατά του παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ PAH Νεότερες γνώσεις

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ PAH Νεότερες γνώσεις ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ PAH 2015 Νεότερες γνώσεις ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ- ΟΡΙΣΜΟΣ Ως πνευμονική αρτηριακή υπέρταση θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη. Χαϊνοπούλου Θ. RN,MSc(c) Προϊσταμένη Μ.ΜΑ.Φ. Γ.Ν. Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη

Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη. Χαϊνοπούλου Θ. RN,MSc(c) Προϊσταμένη Μ.ΜΑ.Φ. Γ.Ν. Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη Χαϊνοπούλου Θ. RN,MSc(c) Προϊσταμένη Μ.ΜΑ.Φ. Γ.Ν. Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια μεταβολική διαταραχή, η οποία αφορά τη διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (11-12/04/2014) Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου, Α. Καλλιφατιδης, Θ. Παναγιωτίδης, Μ.Μπαζμπάνη, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης

Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου, Α. Καλλιφατιδης, Θ. Παναγιωτίδης, Μ.Μπαζμπάνη, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης Παράταση του διαστήματος QTc και αναδιαμόρφωση δεξιάς κοιλίας: μελέτη με μαγνητική τομογραφία καρδιάς σε ασθενείς με προτριχοειδική πνευμονική υπέρταση Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου,

Διαβάστε περισσότερα

εξουδετερώσει πλήρως;

εξουδετερώσει πλήρως; Καρδιαγγειακός Κίνδυνος από την Υπέρταση Τον έχετε εξουδετερώσει πλήρως; «Aυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ 8.7.2016 L 183/59 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2016/1106 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουλίου 2016 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Εργοφυσιολογία ΜΚ1119 Διάλεξη : Ιατρικός Έλεγχος Αθλουμένων. Α. Καλτσάτου ΤΕΦΑΑ, ΠΘ

Κλινική Εργοφυσιολογία ΜΚ1119 Διάλεξη : Ιατρικός Έλεγχος Αθλουμένων. Α. Καλτσάτου ΤΕΦΑΑ, ΠΘ Κλινική Εργοφυσιολογία ΜΚ1119 Διάλεξη : Ιατρικός Έλεγχος Αθλουμένων Α. Καλτσάτου ΤΕΦΑΑ, ΠΘ Ιατρικός Έλεγχος Αθλουμένων Περιλαμβάνει: Λήψη ατομικού ιστορικού Κλινική Εξέταση Ηλεκτροκαρδιογράφημα Υπερηχογράφημα

Διαβάστε περισσότερα

1. Φαιοχρωµοκύττωµα 2. Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισµός 3. Πάθηση του θυρεοειδούς αδένα 4. Σύνδροµο Cushing 5. Στένωση ισθµού της αορτής

1. Φαιοχρωµοκύττωµα 2. Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισµός 3. Πάθηση του θυρεοειδούς αδένα 4. Σύνδροµο Cushing 5. Στένωση ισθµού της αορτής 1. Άνδρας 55 χρόνων, χωρίς ιστορικό και χωρίς παράγοντες κινδύνου, έρχεται στα ΤΕΠ λόγω άλγους στην αριστερή περιοχή του στέρνου τις τελευταίες 3 ώρες. Δεν αναφέρει δύσπνοια ή βήχα. Η ενόχληση ελαττώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας Καρδιολογική Κλινική Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας Πέμπτη 9-11πμ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ Κ. Τριανταφύλλου, Ε. Θεοφιλογιαννάκος, Α. Καρλιγκιώτης, Μ. Σωτηριάδου, Ε. Μαντζορογεώργου, Χ. Παπαδόπουλος, Β. Σκέµπερης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΟΡΤΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ TAVR

Η ΑΟΡΤΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ TAVR Η ΑΟΡΤΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ TAVR ΝΙΚΗΤΑΣ ΘΕΟΔ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ- ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΖΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Nothing to declare ΣΟΒΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 24-26 January 2014 Under the Auspices: Hellenic Cardiovascular Research Society Organization: Κosmos Travel Venue: Divani Apollon Palace, Kavouri επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέρον περιστατικό

Ενδιαφέρον περιστατικό ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14-16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ενδιαφέρον περιστατικό Ζ. Κατίδης Καρδιολογική Κλινική Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιά 7/9/2012: Ασθενής

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση

Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση Ιωσήφ Ξενογιάννης, Ελένη Τριανταφυλλίδη Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΠΓΝ Άντρας ηλικίας 27 ετών με γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΩΝ ΔΟΜΩΝ 1 ΙΑΤΡΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ (MED. EDUC.) 1996: 4 (1) 74-79 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΗΣ - ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΉ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΠΡΑΠΑΣ Ν., ΠΡ ΑΠΑΣ Ι., ΒΛΑΣΣΗΣ Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

Τριγλώχινα βαλβίδα: Όχι πια µια ξεχασµένη βαλβίδα! Tricuspid valve: No longer a forgotten valve! Βασίλης Γουλιέλµος

Τριγλώχινα βαλβίδα: Όχι πια µια ξεχασµένη βαλβίδα! Tricuspid valve: No longer a forgotten valve! Βασίλης Γουλιέλµος Τριγλώχινα βαλβίδα: Όχι πια µια ξεχασµένη βαλβίδα! Tricuspid valve: No longer a forgotten valve! Βασίλης Γουλιέλµος Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Δεν έχω κανένα οικονοµικό συµφέρον από καµιά από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ NO CONFLICT OF INTEREST ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πνευµονική υπέρταση είναι µια νοσολογική οντότητα που περιλαµβάνει µια ετερογενή οµάδα παθήσεων που χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

MID-RANGE EJECTION FRACTION. Αικατερίνη Αυγεροπούλου Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο

MID-RANGE EJECTION FRACTION. Αικατερίνη Αυγεροπούλου Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο MID-RANGE EJECTION FRACTION Αικατερίνη Αυγεροπούλου Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις πρόσφατες οδηγίες της ESC διατυπώθηκε η άποψη ότι η διαφοροποίηση του κλάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της συµµόρφωσης στην αγωγή µε βισοπρολόλη σε ασθενείς µε ήπια ή µέτρια αρτηριακή υπέρταση στον ελληνικό πληθυσµό (µελέτη CONCORDANCE)

Εκτίµηση της συµµόρφωσης στην αγωγή µε βισοπρολόλη σε ασθενείς µε ήπια ή µέτρια αρτηριακή υπέρταση στον ελληνικό πληθυσµό (µελέτη CONCORDANCE) Εκτίµηση της συµµόρφωσης στην αγωγή µε βισοπρολόλη σε ασθενείς µε ήπια ή µέτρια αρτηριακή υπέρταση στον ελληνικό πληθυσµό (µελέτη CONCORDANCE) Σ. Πατσιλινάκος 1, Δ. Σακελλαρίου 2, Α. Αναδιώτης 1, Χ. Καλιάνος

Διαβάστε περισσότερα

H ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δημόπουλος Α.-Μ. Τουμανίδης Σ. Μπάμιας Α. Παρασκευαΐδης Ι. Νταλιάνης Α.

H ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δημόπουλος Α.-Μ. Τουμανίδης Σ. Μπάμιας Α. Παρασκευαΐδης Ι. Νταλιάνης Α. H ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δημόπουλος Α.-Μ. Τουμανίδης Σ. Μπάμιας Α. Παρασκευαΐδης Ι. Νταλιάνης Α. 2 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2018 11.00-12.00 Ενδιαφέροντα Καρδιο-Ογκολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Σύμφωνα με τις πρόσφατες Κατευθυντήριες Οδηγίες (ESC/ERS 2009 και ACCF/AHA 2009) προκειμένου να αποφασιστεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΠ. Μ. Ντάγανου Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος Δ/ντρια ΕΣΥ - ΝΝΘΑ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΠ. Μ. Ντάγανου Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος Δ/ντρια ΕΣΥ - ΝΝΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΠ Μ. Ντάγανου Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος Δ/ντρια ΕΣΥ - ΝΝΘΑ οξεία απόφραξη του πνευμονικού αρτηριακού δικτύου Χωρίς αγωγή θνητότητα 30% > 90%

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κασσιανή Θεοδωράκη, Αντεια Παρασκευά, ηµήτρης Βαλσαµίδης, Αργυρώ Φασουλάκη Σκοπός της ύπαρξης κατευθυντηρίων οδηγιών µεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Το άσθμα είναι ένα από τις πιο συχνές νόσους που περιπλέκει την εγκυμοσύνη. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως περίπου 8-10% των εγκύων έχουν άσθμα και μπορεί να επηρεάσει την εγκυμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

3. Με ποιο άλλο σύστημα είναι συνδεδεμένο το κυκλοφορικό σύστημα;

3. Με ποιο άλλο σύστημα είναι συνδεδεμένο το κυκλοφορικό σύστημα; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 1. Ποιος είναι ο ρόλος του κυκλοφορικού συστήματος;...... 2. Το κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται από: i 3.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Χάρης Χηνιάδης, Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος, τ. Επιμελητής Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Παν/κού Νοσοκομείου St Bart's, London

Γράφει: Χάρης Χηνιάδης, Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος, τ. Επιμελητής Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Παν/κού Νοσοκομείου St Bart's, London Γράφει: Χάρης Χηνιάδης, Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος, τ. Επιμελητής Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Παν/κού Νοσοκομείου St Bart's, London Στη διαδικασία της τεχνητής γονιμοποίησης (IVF) μεταφέρονται

Διαβάστε περισσότερα