Σοβαρού βαθμού στένωση μιτροειδούς διαγνωσμένη τη 2η μετεγχειρητική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σοβαρού βαθμού στένωση μιτροειδούς διαγνωσμένη τη 2η μετεγχειρητική"

Transcript

1 Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Σοβαρού βαθμού στένωση μιτροειδούς διαγνωσμένη τη 2η μετεγχειρητική ημέρα μετά από καισαρική τομή (Διαχείριση εγκύων οικονομικών μεταναστριών. Ανάγκη για δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών) Μίχα Γ. 1, Σταματάκης Ε. 1, Παμπούκας Κ. 2, Βαλσαμίδης Δ. 1 1 ΤμήμαΑναισθησιολογίαςκαιΙατρείοΠόνου,ΓενικόΝοσοκομείο«Αλεξάνδρα»,Αθήνα 2 ΘεραπευτικήΚλινική,ΓενικόΝοσοκομείο«Αλεξάνδρα»,Αθήνα ΓενικόΝοσοκομείο«Αλεξάνδρα»,Αθήνα,τηλ ,Fax: Περίληψη Παρουσιάζεται περιστατικό εγκύου 29 ετών, Πακιστανικής καταγωγής που εισήχθη στη μαιευτική κλινική λόγω υπολειπόμενης ανάπτυξης του εμβρύου, προεκλαμψία και καταγραφή στο καρδιοτοκογράφημα ηρεμίας εμβρυικής βραδυκαρδίας και στην οποία τελικά αποφασίσθηκε επείγουσα καισαρική τομή. Ο αδρός προεγχειρητικός έλεγχός δεν ανέδειξε κάποια προϋπάρχουσα παθολογία. Η ασθενής μιλούσε μόνο Πακιστανικά και η λήψη πληροφοριών από το ατομικό αναμνηστικό ήταν αδύνατη αφού δεν υπήρχε διερμηνέας. Με κύρια αιτία την αδυναμία επικοινωνίας μαζί της, έλαβε γενική αναισθησία. Σε 12 ώρες μετεγχειρητικά παρουσίασε ορθόπνοια με συνοδό ταχυκαρδία. Η αδρή καρδιολογική εκτίμηση ήταν αρνητική για οποιαδήποτε παθολογία και εξετάστηκε το ενδεχόμενο ενδοκοιλιακής αιμορραγίας, που αποκλείστηκε όμως μετά την εκτέλεση υπερηχογραφήματος κοιλίας και παρακέντηση. 48 ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), όπου υποβλήθηκε σε καθετηριασμό των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων και υπερηχογράφημα καρδιάς. Διαπιστώθηκε σοβαρού βαθμού στένωση μιτροειδούς με συνοδό πνευμονική υπέρταση, που οδήγησαν σε οξύ πνευμονικό οίδημα. Οι οικονομικοί μετανάστες αποτελούν μια ειδική κατηγορία ασθενών λόγω της διαφορετικής κουλτούρας, της αδυναμίας επικοινωνίας, της συχνά ελλιπούς ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και του άγνωστου ιατρικού τους ιστορικού. Ο αριθμός τους στην Ελλάδα φτάνει το γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών που θα ορίσουν την ασφαλέστερη και πληρέστερη διαδικασία διαχείρισής τους, ανεξάρτητα από τους παράγοντες που τους διαφοροποιούν. Λέξειςκλειδιά:Στένωσημιτροειδούς,οικονομικοίμετανάστες,κατευθυντήριεςοδηγίες,διαπολιτισμικοίμεσολαβητές Εισαγωγή Γυναίκα, 29 ετών, πακιστανικής καταγωγής, στην 30η εβδομάδακύησης,εισήχθηστηγυναικολογικήκλινικήτου νοσοκομείουλόγωυπολειπόμενηςανάπτυξηςτουεμβρύου (IUGR: Intrauterine Growth Restriction). Στην εισαγωγή της επιτόκου διαπιστώθηκε εμβρυική βραδυκαρδία που καταγράφηκε στο καρδιοτοκογράφημα ηρεμίας. Το απόγευματηςίδιαςημέραςαποφασίσθηκεεπείγουσακαισαρικήτομή(κτ)μετηδιάγνωσητηςπροεκλαμψίαςλόγωαυξημένηςαρτηριακήςπίεσης,πρωτεϊνουρίαςκαιμετιςακόλουθεςενδείξειςαπότονεργαστηριακόέλεγχο:hct=28%, Hb=8,5g/dl,AST=250U/I,ALT=170U/I,γ-GT=20U/I. ΗασθενήςεπικοινωνούσεμόνοσταΠακιστανικά,χωρίς ναυπάρχεισυνοδόμέλοςπουναλειτουργούσεωςμεταφραστής και ήταν αδύνατο να ληφθεί οποιαδήποτε πληροφορίααπότοατομικόήκληρονομικόιστορικότης.δεν είχεπροηγηθείπλήρηςκλινικήεξέτασηκατάτηνεισαγωγή. Στο χειρουργικό τραπέζι συνδέθηκε με το βασικό monitoring (SpO2, μη επεμβατική μέτρηση της αρτηριακήςπίεσης,ηλεκτροκαρδιοσκόπιο)καιδιενεργήθηκεκλινικήεξέτασηστηνοποίαδιαπιστώθηκεήπιαφλεβοκομβικήταχυκαρδία,πουπροϋπήρχεστοπροεγχειρητικόηκγ (120 σφύξεις/λεπτό), S1-S2 καρδιακοί τόνοι ευκρινείς, ρυθμικοί,χωρίςπαρουσίαφυσήματοςκαιαρτηριακήπίεση 145/100 mmhg. Ο υπόλοιπος κλινικός έλεγχος ήταν αρνητικόςγιαπαθολογικάευρήματα. Λόγω, κυρίως, της αδυναμίας λήψης ιστορικού και της απουσίας ουσιαστικής επικοινωνίας, αποφασίστηκε να υποβληθεί σε γενική αναισθησία για τη διενέργεια της ΚΤ.Γιαπροστασίααπόπιθανήεισρόφησηχορηγήθηκαν κιτρικό νάτριο 30ml per os, μετοκλοπραμίδη 10 mg και ρανιτιδίνη 50 mg ΕΦ και έπειτα από προοξυγόνωση με 115

2 Διαχείριση εγκύων οικονομικών μεταναστριών Μίχακαισυν. προσωπίδα100%έγινεεισαγωγήστηναναισθησίαμενατριούχο θειοπεντάλη 400mg και σουκκινυλχολίνη 80mg ΕΦ.Ηδιατήρησητηςαναισθησίαςμετάτηνέξοδοτουνεογνούέγινεμεενδοφλέβιαχορήγησηπροποφόλης(αρχική δόση 160 mg και ακολούθως στάγδην έγχυση 560mg/h). Διεγχειρητικά χορηγήθηκαν επίσης μετά την έξοδο του νεογνού φεντανύλη (200μg ΕΦ), μορφίνη (10mg ΕΦ), παρακεταμόλη (1g ΕΦ) και λορνοξικάμη (8mgΕΦ).Ηδιάρκειατηςεπέμβασηςήταν45λεπτάκαι συνολικάηασθενήςέλαβε3λίτραγαλακτικούδιαλύματοςringerγιατηναναπλήρωσητωνδιεγχειρητικώναπωλειώνυγρών.ηαφύπνισηήτανομαλή.μεταφέρθηκεσε κοινόθάλαμομιαώραμετάτηνπαραμονήτηςστηνανάνηψητωνχειρουργικώναιθουσών,μεάριστηκλινικήεικόνα και ύφεση της αρτηριακής πίεσης (110/70mmHg) καιτηςφλεβοκομβικήςταχυκαρδίας(80σφύξεις/λεπτό). Λίγεςώρεςμετάεμφάνισεδύσπνοια,ταχύπνοια(32αναπνοές/λεπτό)μεσυνοδόταχυκαρδία(120σφύξεις/λεπτό) καιλόγωτηςπροοδευτικάεπιδεινούμενηςκλινικήςεικόναςηασθενήςμεταφέρθηκεστημαφ(μονάδααυξημένηςφροντίδας)γιαπεραιτέρωπαρακολούθησηκαιαντιμετώπιση.κατάτηνεισαγωγήτηςεκείέγινεπλήρηςεργαστηριακός έλεγχος που ανέδειξε: Ηb=7,6g/dl, Hct=23,0%,Λευκάαιμοσφαίρια=19.000/cm3(Πολυμορφοπύρηνα:85%, Λεμφοκύτταρα:10%), αιμοπετάλια= /cm3,χρόνοpt=18,7sec,χρόνοaptt=43,8 sec, INR=1,6 sec, Ινωδογόνο=2,5 gr/dl, D- Dimers=4,28μg/L,Na=128mEq/l,Ουρία:48mg/dl,Κρεατινίνη: 1,06 mg/dl, και διαταραχή στην ηπατική βιοχημεία (AST: 576 U/l, ALT: 277 U/l, γ-gt: 32 U/l, LDH: 896 U/l). Η ασθενής μεταγγίστηκε με 1 μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών και 2 μονάδες φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος. Προοδευτικά παρουσίασε ορθόπνοια, χωρίς ακροαστικά ευρήματα, με ευκρινείς S1-S2 τόνους καιήπιοοίδημακάτωάκρωνμεεντύπωμα.διενεργήθηκε α/αθώρακοςπουδενανέδειξεκάποιαπαθολογία.χορηγήθηκαν20mgφουροσεμίδηςεφκαι3mgυδμορφίνης που προκάλεσαν ύφεση των συμπτωμάτων. Λίγες ώρες μετάηασθενήςεμφάνισεεκνέουορθόπνοιαμεσυνοδό φλεβοκομβικήταχυκαρδία(141σφύξεις/λεπτό),διατεταμένηκοιλιά,ευαίσθητη,μεμειωμένουςεντερικούςήχους καιψηλαφητόήπαρ,ελαφρώςεπώδυνο.ηγυναικολογική εκτίμησηδεναπέκλεισετοενδεχόμενοενδοκοιλιακήςαιμορραγίας, παρόλο που το υπερηχογράφημα κοιλίας ήταν αρνητικό. Η καρδιολογική εκτίμηση κατέληξε στο συμπέρασμαότιπρόκειταιγιααιμορραγίακαισυνεστήθη ηάμεσημεταφοράτηςασθενούςστοχειρουργείο.ηδιαδερμική παρακέντηση κοιλίας όμως απέβη αρνητική για αιμορραγία και αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά της ασθενούςστημεθ(μονάδαεντατικήςθεραπείας)για περαιτέρω παρακολούθηση και δυνατότητα άμεσης παρέμβασηςυπόπλήρεςmonitoring. Στη ΜΑΦ διενεργήθηκε καθετηριασμός δεξιών καρδιακώνκοιλοτήτωνμεκαθετήραswan-ganzόπουδιαπιστώθηκανπολύαυξημένεςτιμέςτωνπιέσεωντουδεξιούκόλπου,τηςδεξιάςκοιλίαςκαιτηςπνευμονικήςαρτηρίας(συστολική πίεση πνευμονικής αρτηρίας: PASP=94mmHg). Εκλήθηεκνέουκαρδιολόγοςγιατηδιενέργειαυπερηχογραφήματοςκαρδιάςοοποίοςανέδειξεεξαιρετικάμειωμένοεύροςμιτροειδούςβαλβίδας(0.9cm2),μευψηλήμέση κλίση πιέσεων(20 mmhg) που σε συνδυασμό με την αυξημένη PASP στοιχειοθέτησαν παθογνωμονικά στοιχείαγιατηδιάγνωσησοβαρούβαθμούστένωσηςμιτροειδούςβαλβίδας.ηασθενήςμεταφέρθηκεσεεξειδικευμένο κέντρογιαπλαστικήαποκατάστασητηςβαλβίδας. Συζήτηση Ηκύησηεπιφέρειδραματικέςαλλαγέςστοκαρδιαγγειακόσύστηματηςεγκύου,μεαύξησητουκυκλοφορούντος όγκου αίματος κατά 30-50% και συνακόλουθη αναιμία λόγω σχετικής αραίωσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Επιπλέοναυξάνειοόγκοςπαλμούκατά30%,ηκαρδιακή συχνότητακατά20%καιωςαποτέλεσμακαιηκαρδιακή παροχή. Όλα αυτές οι αλλαγές μεγεθύνονται κατά τη διάρκειατουτοκετούαπότονπόνο,τηναυξημένηέκκριση κατεχολαμινών και από την αυτομετάγγιση περίπου 500ml αίματος στη μητέρα από τον πλακούντα σε κάθε ωδίνη ενώ το προφορτίο της δεξιάς κοιλίας αυξάνει και μετάτοντοκετόλόγωτηςελεύθερηςεπιστροφήςτουαίματοςμετηνάρσητηςσυμπίεσηςτηςκάτωκοίληςφλέβας μετάτηνέξοδοτουεμβρύου. 1 Σεγενικέςγραμμέςοιαλλαγέςαυτέςγίνονταικαλάανεκτές απόέναυγιέςκαρδιαγγειακόσύστημα.σύμφωναμεαναφορέςαπότοην.βασίλειοπουαναλύονταικαιδημοσιεύονται κάθε τρία χρόνια και αφορούν τα αίτια του μητρικού θανάτου, η καρδιακή νόσος παραμένει η κυριότερη αιτία έμμεσουμητρικούθανάτουτο με2.31θανάτουςανά κυήσεις.Στοδιάστημααυτόδεναναφέρθηκεπεριστατικόπουνασχετίζεταιμεστένωσημιτροειδούςβαλβίδας ανκαιστιςπροηγούμενεςδυοαντίστοιχεςαναφορέςείχαν παρατηρηθείσυνολικά6θάνατοιαπόαυτήν. 2 Οοξύςρευματικόςπυρετός(ΡΠ)αποτελείτηνκυριότερη αιτίαστένωσηςτηςμιτροειδούςβαλβίδας.άλλεςσπάνιες αιτίες(<1%)είναιησυγγενήςστένωσητηςβαλβίδας,οι εκβλαστήσειςτωνγλωχίνωνκαιηεπασβέστωσήτουςκαθώςκαιτουστομίουτηςβαλβίδας. 3 ΟΡΠοφείλεταιστη λοίμωξη από το στρεπτόκοκκο της Ομάδας Α ο οποίος προκαλεί νεοαγγείωση στον καρδιακό ιστό, επιστράτευσητ-λεμφοκυττάρωνκαιτελικάκοκκιωματώδηφλεγμονή.το60%τωνμηθεραπευμένωνασθενώνκαταλήγειμε χρόνιαστένωσητηςμιτροειδούςβαλδίδας 4 λόγωτηςτελικής πάχυνσης των γλωχίνων της βαλβίδας και της βράχυνσηςκαισυγχώνευσηςτωνθηλωδώνμυών. 5 Ανκαιτα δυοφύλαπροσβάλλονταιτοίδιοαπότορπ,στένωσημι- 116

3 τροειδούςαναπτύσσουνσυχνότεραοιγυναίκες(2:1)χωρίςναείναιγνωστάτααίτια. Η επίπτωση της στένωσης μιτροειδούς λόγω του ότι συσχετίζεται με το ΡΠ είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις αναπτυσσόμενες χώρες, πιθανώς λόγω της ελλιπούς ιατροφαρμακευτικήςπερίθαλψηςκαιτηςπεριορισμένηςχορήγησης αντιβιοτικών χωρίς να έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί τα αίτια. 6 Στην Ινδία η επίπτωση του ΡΠ είναι 6:1000 (στενώσεις μιτροειδούς) και στην Ασία 12:1000 ενώ στις Η.Π.Α ανέρχεται μόλις στο 0.05: ,8,9 Στο Πακιστάν,απόόπουκαταγότανηασθενήςμας,ηεπίπτωση του ΡΠ είναι από τις υψηλότερες του κόσμου (22:1000). 10 Σε πρόσφατη μελέτη. που περιλάμβανε 250 γυναίκεςαπότοπακιστάνμερπ,φάνηκεότιτο44%έπασχαναπόστένωσημιτροειδούς,το34%είχανστένωσηκαι ανεπάρκεια μιτροειδούς και το 22% παρουσίαζε βλάβη στη μιτροειδή και την αορτική βαλβίδα. Το 43.6% των ασθενώνμεαμιγήστένωσημιτροειδούςπαρουσίαζανσοβαρούβαθμούβλάβη.ταδεδομένααυτάαποδόθηκαναπό τους ερευνητές στην αδυναμία έγκαιρης διάγνωσης, στη φτωχήαντιμετώπισητωνλοιμώξεωντουφάρυγγακαιστα ελλιπήμέτραπροφύλαξηςστηνκοινότητααπότορπ. 11 Ημετρίουκαισοβαρούβαθμούστένωσημιτροειδούςδεν γίνεταικαλάανεκτήκατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνης, όπουοιφυσιολογικέςαλλαγέςτηςκύησηςοδηγούνσεταχυκαρδία με περαιτέρω μείωση του διαστολικού χρόνου πλήρωσηςκαισεαύξησητηςκλίσηςπίεσης.υπάρχεικίνδυνοςκατάτηδιάρκειατουδευτέρουκαιτρίτουτριμήνου κύησηςεμφάνισηςκαρδιακήςανεπάρκειαςακόμακαισε γυναίκεςπουήτανασυμπτωματικές. 12,13 Φαίνεταιότιοι συχνότερεςεπιπλοκέςγιατημητέραείναιτοπνευμονικό οίδημακαιοιαρρυθμίεςκαικυρίωςηκολπικήμαρμαρυγή. 14 Σεότιαφοράστοκύημαοιεπιπλοκέςείναιηπροωρότητα(20-30%)καιηενδομήτριακαθυστέρησηανάπτυξης (5-20%), ενώ οι επιπλοκές μητέρας και κυήματος σχετίζονταιάμεσαμετοβαθμότηςστένωσηςκαιτηνκατηγοριοποίηση των συμπτωμάτων κατά NYHA (New YorkHeartAssociationFunctionalClassification). 13,15,16 Oι Siu SC και συν προσθέτουν στα παραπάνω ως προγνωστικούςδείκτεςκαρδιακώνεπιπλοκώνγιατημητέρα που πάσχει από καρδιακή νόσο, τη συστολική δυσλειτουργία (κλάσμα εξώθησης<40%), το ιστορικό καρδιακήςανεπάρκειας.τηνπαροδικήισχαιμικήβλάβηπριντην εγκυμοσύνη ή την προηγηθείσα αρρυθμία, ενώ προγνωστικοίδείκτεςκακήςέκβασηςγιατοέμβρυοείναι,εκτός απότηnyhaτάξη,οιπολλαπλέςκυήσεις,τοκάπνισμα κατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνηςκαιηχορήγησηαντιπηκτικήςαγωγήςστηνκύηση. 16,17 Ηαντιμετώπισηκατάτηδιάρκειατηςκύησηςπεριλαμβάνει τακτική παρακολούθηση από το θεράποντα μαιευτήρακαιαπόκαρδιολόγο.ηήπιαέωςκαιμετρίουβαθμού στένωσημιτροειδούςαντιμετωπίζονταιεπαρκώςμεφαρμακευτική αγωγή, κυρίως με διουρητικά και β-αποκλειστές,μεσκοπόναμειωθείηκαρδιακήσυχνότητακαινα αυξηθεί ο χρόνος διαστολικής πλήρωσης. Από τους β- αποκλειστές προτιμώνται οι β1 εκλεκτικοί για να μην επηρεάζεταιησυσπαστικότητατηςμήτρας. 18 Παρόλααυτάηατενολόληθεωρείταιότιπρέπεινααποφεύγεταιστα αρχικά στάδια της κύησης διότι έχει συσχετισθεί με καθυστέρησητηςανάπτυξηςτουεμβρύου 19 καιταδιουρητικά πρέπει να χορηγούνται με προσοχή διότι υπάρχει ο κίνδυνος της υποογκαιμίας και τελικά της υποάρδευσης τηςομφαλικήςφλέβας. 1 Οιασθενείςπουβρίσκονταιστην κατηγορίακατάnyhaιιι ΙV,μεσοβαρούβαθμούστένωσημιτροειδούς,μπορούνναυποβληθούνσεδιαδερμικήπλαστικήβαλβίδαςμεμπαλόνιμεκαλάαποτελέσματα 12,20 αλλά μόνον εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι φαρμακευτικέςεπιλογές,λόγωτουότιηεπέμβασησχετίζεταιμενεογνικήθνητότηταστο1/3τωνπεριπτώσεων. 21 Η αναισθησιολογική αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι εξατομικευμένησεκάθεπερίπτωση. 22 Οκύριοςσκοπός είναιηδιατήρησητηςκαρδιακήςσυχνότηταςσεφυσιολογικάεπίπεδα,ηάμεσηαντιμετώπισητωναρρυθμιώνεφόσονυπάρξουν,ηαποφυγήτηςσυμπίεσηςτηςκάτωκοίλης φλέβας, η επαρκής αναλγησία, η αποφυγή της υποξαιμίας,τηςοξέωσηςκαιτηςυπερκαπνίαςδιότιμπορούννα αυξήσουντιςπνευμονικέςαντιστάσεις. 23 Οφυσιολογικός τοκετόςδεναντενδείκνυταικαιηκαισαρικήτομήεφαρμόζεται για μαιευτικούς λόγους. 12,24 Η υπαραχνοειδής αναισθησία δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρού βαθμούστένωσημιτροειδούς 22 ενώηοσφυικήεπισκληρίδιος αναισθησία έχει φανεί να έχει τις λιγότερες διακυμάνσεις του καρδιαγγειακού συστήματος. 25 Η γενική αναισθησίαεφαρμόζεταιμεκαλάαποτελέσματαεφόσον αποκλειστείηέντονησυμπαθητικήδιέγερσηπουσυμβαίνει στη φάση της διασωλήνωσης με β-αποκλειστές ή με οπιοειδή 1 πρέπει όμως να αποφεύγονται όλοι οι αναισθητικοί παράγοντες που προκαλούν διέγερση του συμπαθητικούσυστήματος. Η ασθενής μας δεν γνώριζε ότι έπασχε από σοβαρού βαθμού στένωση της μιτροειδούς, δεν είχε υποβληθεί σε προγεννητικόέλεγχοκαιδενυπήρξετοπεριθώριογιανα εκτιμηθείτοενδεχόμενοβελτίωσηςτηςκλινικήςτηςκατάστασηςμεφαρμακευτικάήεπεμβατικάμέσα.επιπρόσθετα η αδυναμία επικοινωνίας κατέστησε αδύνατη τη λήψη ατομικούιστορικούπουθαέδινεστοιχείαγιατηνκατηγοριοποίησητηςκατάnyha.τέλος,ηκλινικήεξέτασηδεν ανέδειξε το χαρακτηριστικό μεσοδιαστολικό φύσημα χαμηλήςσυχνότητας,πιθανάλόγωτηςσυνυπάρχουσαςπνευμονικήςυπέρτασης,ηοποίαενοχοποιείταιγιασυγκάλυψη τωνακροαστικώνευρημάτων. 18 Νασημειωθείεπίσης,ότι ανδενυπήρχετοεμπόδιοτηςεπικοινωνίαςτοοποίοαποτελείσύμφωναμετουςstamerumκαιstuberfαιτίααποκλεισμούπεριοχικήςαναισθησίας 26,τοπιοπιθανόείναι 117

4 Διαχείριση εγκύων οικονομικών μεταναστριών Μίχακαισυν. να είχε χορηγηθεί στην επίτοκο υπαραχνοειδής αναισθησία, με άγνωσης βαρύτητας επίπτωση στο καρδιαγγειακό τηςκαιασφαλώςιατρονομικέςεμπλοκέςτηςιατρικήςκαι κυρίωςτηςαναισθησιολογικήςομάδας.οπλημμελήςπροεγχειρητικόςέλεγχοςσεσυνδυασμόμεταπαραπάνωοδήγησανόμωςστηδυσμενήεξέλιξητηςκλινικήςκατάστασης τηςασθενούςμετεγχειρητικά. Στο Ην. Βασίλειο υπάρχουν συστάσεις για το πώς θα πρέπεινααντιμετωπίζονταιοιέγκυεςγυναίκεςδιαφορετικώνεθνικοτήτων,διότιέχειδιαπιστωθείότιτο44%των άμεσωνκαιτο24%τωνέμμεσωνθανάτωνστηνπεριγεννητικήπερίοδοαφοράσεαυτήτηνομάδαασθενών. 2 Κρίνεταιαπαραίτητηηπαρακολούθησητωνγυναικώναυτών απότη12ηεβδομάδακύησης,οπλήρηςέλεγχοςόλωντων συστημάτωνκαιηάμεσηαναφοράσεειδικόιατρό,εφόσον διαπιστωθεί κάποια παθολογία. Ιδιαίτερη σημασία δίνεταιστηνύπαρξηανεξάρτητωνδιαπολιτισμικώνμεσολαβητών,οιοποίοιλειτουργούναμερόληπταωςμεταφραστές και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη μεταφορά πληροφοριών από τον ασθενή στον ιατρό. Θεωρείται ότι η αντικατάσταση των διαμεσολαβητών από μέλη της οικογένειαςείναιεπισφαλής,διότιδενείναισαφέςτοεπίπεδοαντίληψηςτηςγλώσσαςπουέχειτομέλοςτηςοικογένειας και το πώς θα μεταφέρει τις πληροφορίες, ενώ η ασθενής πιθανά να μην επιθυμεί να κοινοποιήσει το ιατρικότηςιστορικόσεμέλητουοικείουπεριβάλλοντος,με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξασφαλιστεί η ακρίβεια τωνπληροφοριών. Στον Καναδά το 2011 εκδόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες 27 γιατηδιαχείρισητωνεγκύωνμεταναστριώνξεκινώνταςαπότηνπαραδοχήότικάθεγυναίκα,ανεξάρτητααπό τηνεθνικότητάτηςέχειτοθεμελιώδεςδικαίωμαναλάβει πλήρη περιγεννητική φροντίδα με αξιοπρέπεια. Αναγνωρίζεται ότι υπάρχει δυσκολία στη διαχείριση αυτών των περιστατικώνπουκυρίωςεντοπίζεταιστηναδυναμίαεπικοινωνίας, στη διαφορετική κουλτούρα, στο άγνωστο ιατρικόιστορικόκαιστηνπροσπάθειααπόκρυψηςστοιχείων από το φόβο της απέλασης καθώς και στη δυσκολία των ασθενών αυτών να έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Προτείνουνότιχρειάζονταιμελέτεςστηνομάδααυτήτων ασθενώνπουθακαθορίσουντιςανάγκεςτουςκαιθαδώσουν λύσεις. Αντίστοιχα στις ΗΠΑ 28 συνιστάται από την πρώτη μαιευτική επίσκεψη, που πρέπει να γίνει στις 6-8 πρώτεςεβδομάδεςτηςκύησης,νακαταγράφεταισεέντυποεάνυπάρχειπρόβλημαεπικοινωνίαςκαιορίζεταιπως πρέπειναυφίσταταιπλήρηςκαιενδελεχήςπαρακολούθησητωνασθενώναυτώνσεόλητηδιάρκειατηςκύησης. Στην Ελλάδα ο αριθμός των καταγεγραμμένων μεταναστών στην τελευταία απογραφή του κυμαίνεται στις με ναείναιγυναίκεςκαιοι ναβρίσκονταιστηναναπαραγωγικήηλικίαμεταξύ15-45 ετών.ωστόσοαυτάταστοιχείαέρχονταισεαντίθεσημε τιςάλλεςπηγέςπουαναφέρουνέναμεγάλο,αλλάάγνωστο, αριθμό ατόμων που έχουν λάβει την τριετή κάρτα ομογενήαπότουπουργείοδημόσιαςτάξης(τηνεπονομαζόμενη«ροζκάρτα»),πουαποτελείτοεπίσημοέγγραφο αιτούντος πολιτικού ασύλου. Ανεπίσημες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό των καρτών που έχουν εκδοθεί στις ΣύμφωναμεεπίσημηδήλωσητουΥπουργείου Εσωτερικών ο αριθμός των νόμιμων και παράνομωνοικονομικώνμεταναστώνεκτιμάταισήμεραότιείναι Σύμφωναμεαυτάταστοιχείαείναι απαραίτητη η δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών που θακαλύψουντιςανάγκεςτωνμεταναστών,θαπροστατέψουντηνιδιαίτεραευαίσθητηομάδατωνεγκύωνκαιθα καθοδηγήσουνμεασφάλειατουςθεράποντεςιατρούςσε πλήρειςκαιασφαλείςπρακτικές.σημειώνεταιότιαπότο 2009υπάρχειπρόγραμμαδιαπολιτισμικώνμεσολαβητών, που όμως εφαρμόζεται μόνο σε επιλεγμένα νοσοκομεία στηνελλάδα 32 κάτιπουείναιαναγκαίοκαιπρέπειναενσωματωθείπλήρωςστηνκαθημερινήπρακτικήσεευρύτεροφάσμα.ηπολυπολιτισμικότητατωνσύγχρονωνκοινωνιώνωςαποτέλεσματηςπαγκοσμιοποίησηςκαιτηςμετακίνησηςπληθυσμώνέχειδημιουργήσειμιανέαπραγματικότητα και νέες προκλήσεις στις οποίες η επιστημονική κοινότηταπρέπεινααπαντήσει. Severe mitral valve stenosis diagnosed two days after caesarean section Micha G. 1, Stamatakis E. 1, Pamboucas C. 2, Valsamidis D. 1 1 DepartmentofAnaesthesiologyandPainmanagement,GeneralHospital Alexandra Athens,Greece. 2 DepartmentofClinicalTherapeutics,GeneralHospital Alexandra Athens,Greece. Correspondence: Summary We present the case of a 29 year old pregnant woman of Pakistanioriginwhowasadmittedintotheobstetricclinicduetointrauterinegrowthretardation,fetalbradycardiaaswasrecorded by the cardiotocograph and preeclampsia. Preoperative evaluation was negative for any preexisting pathology and emergency cesarean section was consequently decided. The patient could onlyspeakthepakistanilanguageandnoinformationwasaccessible due to the absence of a translator. Because of this hindrance to communicate she was subjected to general anaesthesia.twelvehourspostoperativelythepatientpresentedorthopnea and concurrent tachycardia. An elementary cardiological evaluationwasnegativeforanysignsofpathologyandintraabdominalbleedingwasruledoutafterperforminganabdominal ultrasound and paracentesis. The patient was transferred into thehduwhereshewassubjectedtorightheartcatheterization andcardiacultrasoundwhichrevealedseveremitralvalvestenosiswithpulmonaryhypertensionresultinginpulmonaryoedema. Immigrants comprise a special group of patients on account of 118

5 their different culture, their inability to communicate properly, the usually inadequate healthcare they have received and their vague health record. Their numbers in Greece reach approximately ,whichdemandsthecreationofspecificguidelinesthatwilldeterminethesafestandmostcompletemanaging processregardlessofthefactorsthatdifferentiatethem. Key words: Mitral stenosis, Immigrants, Guidelines, cultural mediators Βιβλιογραφίαµµµµµµµµµµµµ 1.Weiner MM, Vahl TP, Kahn RA. Case Scenario: Cesarean Section Complicated by Rheumatic Mitral Stenosis. Anesthesiology 2011; 114: SavingMothers Lives.Reviewingmaternaldeathstomakemotherhood safer: Centre for Maternal and Child Enquiries (CMACE),BJOG2011;118(Sup1), Baumgartner H, Hung J, Bermejo J, Chambers JB, Evangelista A, GriffinBP,etal.AmericanSocietyofEchocardiography,European AssociationofEchocardiography:Echocardiographicassessmentof valve stenosis: EAE/ASE recommendations for clinical practice. J AmSocEchocardiogr2009;22: Veasy LG, Hill HR: Immunologic and clinical correlations in rheumatic fever and rheumatic heart disease. Pediatr Infect Dis J 1997;16: Carabello BA. Contemporary Reviews in Cardiovascular Medicine. ModernManagementofMitralStenosis.Circulation.2005;112: MassellBF,ChuteCG,WalkerAM,KurlandGS.Penicillinandthe markeddecreaseinmorbidityandmortalityfromrheumaticfeverin theunitedstates.nengljmed.1988;318: PadmavatiS:RheumaticfeverandrheumaticheartdiseaseinIndia attheturnofthecentury.indianheartj2001;53: LeeGM,WesselsMR.:Changingepidemiologyofacuterheumatic feverintheunitedstates.clininfectdis2006;42: Carapetis JR: Rheumatic heart disease in Asia. Circulation 2008; 118: Akhtar N, Sadiq M, Chagani H. Guidlines for prevention of rheumatic fever and rheumatic heart disease. Pak J Cardio 2004; 15: AhmadS,HayatU,NazH.Frequencyofseveremitralstenosisin young female patients having pure mitral stenosis secondary to rheumaticheartdisease.jayubmedcollabbottabad2010;22(4). 12.Desai DK, Adanlawo M, Naidoo DP, Moodley J, Kleinschmidt I: Mitralstenosisinpregnancy:Afour-yearexperienceatKingEdward VIII Hospital, Durban, South Africa. Br J Obstet Gynaecol 2000; 107: HameedA,KaraalpIS,TummalaPP,WaniOR,CanettiM,Akhter MW,GoodwinI,ZapadinskyN,ElkayamU.Theeffectofvalvular heart disease on maternal and fetal outcome of pregnancy. J Am CollCardiol2001;37: Lesniak-Sobelga A, TraczW, KostKiewicz M, Podolec P, Pasowicz M. Clinical and echocardiographic assessment of pregnant women withvalvularheartdiseases maternalandfetaloutcome.intjcardiol2004;94: SilversidesCK,ColmanJM,SermerM,SiuSC:Cardiacriskinpregnant women with rheumatic mitral stenosis. Am J Cardiol 2003; 91: SiuSC,SermerM,ColmanJM,AlvarezAN,MercierLA,Morton BC, et al. Prospective multicenter study of pregnancy outcomes in womenwithheartdisease.circulation2001;104: SiuSC,ColmanJM,SorensenS,etal.Adverseneonatalandcardiac outcomes are more common in pregnant women with cardiac disease.circulation2002;105: FocusedupdateincorporatedintotheACC/AHA2006guidelinesforthemanagementofpatientswithvalvularheartdisease:a reportoftheamericancollegeofcardiology/americanheartassociation Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 1998 Guidelines for the Management of Patients With ValvularHeartDisease):endorsedbytheSocietyofCardiovascular Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions,andSocietyofThoracicSurgeons.BonowRO,CarabelloBA,ChatterjeeK,deLeonACJr,FaxonDP,FreedMD,etal. 2006WritingCommitteeMembers;AmericanCollegeofCardiology/American Heart Association Task Force. Circulation Oct 7;118(15):e TabacovaS,KimmelCA,WallK,HansenD:Atenololdevelopmentaltoxicity:Animal-to-humancomparisons.BirthDefectsResAClin MolTeratol2003;67: RahimtoolaSH,DurairajA,MehraA,NunoI.Currentevaluation and management of patients with mitral stenosis. Circulation 2002;106: WeissBM,vonSegesserLK,AlonE,SeifertB,TurinaMI:Outcome ofcardiovascularsurgeryandpregnancy:asystematicreviewofthe period AmJObstetGynecol1998;179: GomarC,ErrandoCL:Neuroaxialanaesthesiainobstetricalpatients withcardiacdisease.curropinanaesthesiol2005;18: Kannan M, Vijayanand G. Mitral stenosis and pregnancy: Current conceptsinanaestheticpractice.indianjanaesth2010;54: VasuS,StergiopoulosK:Valvularheartdiseaseinpregnancy.HellenicJCardiol2009;50: Kuczkowski KM, van Zundert A: Anesthesia for pregnant women with valvular heart disease: The state of the art. J Anesth 2007; 21: StamerUM,StuberF.Anaesthesiafornon-scheduledcaesareandelivery.CurrentOpinioninAnaesthesiology2002;15: PottieΚ,GreenawayC,FeightnerJ,WelchV,SwinkelsH,Rashid M,etalandcoauthorsoftheCanadianCollaborationforImmigrant and Refugee Health. Evidence-based clinical guidelines for immigrantsandrefugees.cmaj2011;183(12). 28.The Pregnancy Management Working Group With support from:the Office of Quality and Performance, VA, Washington, DC&QualityManagementDirectorate,UnitedStatesArmyMED- COM. VA/DoD CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR PREGNANCY MANAGEMENT. Department of Veterans Affair DepartmentofDefenseQUALIFYING ΕλληνικήΣτατιστικήΑρχή(ΕΛΣΤΑΤ).Απογραφήπληθυσμούτης 18ηςΜαρτίου Κυριάκου Ι, Κακαλίκα Π, Κάτσιος Ι, Baldwin-Edwards Μ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:ΑναλυτικήμελέτηγιαταδιαθέσιμαστοιχείακαιπροτάσειςγιατησυμμόρφωσημεταstandardsτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης. ΜελέτηγιαλογαριασμότουΙ.Μ.Ε.Π.Ο.ΑπότοΜεσογειακόΠαρατηρητήριοΜετανάστευση.Ι.Α.Π.Α.Δ.ΠάντειοΠανεπιστήμιο.Αναθεωρημένηέκδοση,15Νοεμβρίου Hμερίδα«Διπλήπρόκληση:ΟικονομικήκρίσηκαιΜετανάστευση». ΙνστιτούτοΚωνσταντίνοςΚαραμανλής,ΚέντροΕυρωπαϊκώνΜελετών Διαπολιτισμική μεσολάβηση στην υγεία. Γέφυρες σεβασμού και επικοινωνίας. Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία των περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης. ΕθνικήΣχολήΔημόσιαςΥγείας,Διάσταση,ΥπουργείοΕσωτερικών ΑποκέντρωσηςκαιΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης,ΕυρωπαϊκόΤαμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση.Δράση1.6/09. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 29/12/2011 ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 16/03/

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1.ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 2.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ 3.ΑΟΡΤΙΚΗ/ΜΙΤΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ 1.ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία SOO-YEON JUNG, Department of cardiology, St. Vincent s Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ Παθοφυσιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Alexander Kofinas, MD Director Kofinas Perinatal Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ 27 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Σπάρτη και Μονεμβασιά 2015 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ακτινολόγος ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ καρδιολόγος Τι είναι αξονική στεφανιογραφία; Είναι μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομικό αξονικό τομογράφο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d

Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d Ε. Λυδάκη, Αιματολόγος, επιμ Α Υπηρεσία αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ Γυναίκα, έγκυος, 37 ετών, Α (-), Kell (-) (σύζυγος

Διαβάστε περισσότερα

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας Περιστατικό 4. Γυναίκα 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή Ηκ. Ελένη Κ. είναι 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή, μόνιμη Λαμβάνει κουμαρινικά. INR προ εβδομάδος 2.24 Ιστορικό Υπέρτασης Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενη, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμένος τοκετός στο σπίτι

Προγραμματισμένος τοκετός στο σπίτι Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 18 Μάιος 2014 Εισαγωγή Στην Ελλάδα ακόμη δεν υπάρχουν επίσημα επιδημιολογικά δεδομένα και υπολογίζεται ότι στις Η.Π.Α οι τοκετοί στο σπίτι αποτελούν περίπου το 0,5% των γεννήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΣΚΟΠΟΣ: Διαφύλαξη της υγείας της μητέρας Έγκαιρη διάγνωση της ενδομητρίου υποξίας ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΚΤΓ) Κατά την διάρκεια της κυήσεως οι γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Α. Σταθόπουλος, Χ. Χάµος, Ο. Κισκήρα, Α. Ψευδή Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» To monitoring του ασθενούς αποτελεί κλειδί στην παροχή αναισθησιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβιδοπάθειες. Melanie Deutsch

Βαλβιδοπάθειες. Melanie Deutsch Βαλβιδοπάθειες Melanie Deutsch Στένωση µιτροειδούς Σχεδόν πάντοτε ρευµατικής αιτιολογίας Συχνότερα στις γυναίκες Άνοιγµα µιτροειδούς µικρότερο - φυσ. 4-6 cm 2 Στένωση µιτροειδούς Πνευµονικό οίδηµα διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Επισκόπηση Μειωμένος όγκος παλμού Μεγάλη στένωση ΑΒ, ΜΒ Στένωση ΑΒ Ανεπάρκεια ΑΒ Στένωση και Ανεπάρκεια ΑΒ Μεγάλη αγγειοδιαστολή Εισπνοή Παράδοξος ή εναλλασσόμενος=

Διαβάστε περισσότερα

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο Προσέγγιση του παιδιού με θωρακικό άλγος Steven M. Selbst, MD Pediatr Clin N Am 57 (2010) 1221 1234 Παρουσίαση : Νίκος Α. Καρανταγλής Επιστημονικός Συνεργάτης Γ ΠΔ Α.Π.Θ. 10/01/2011 www.pd3.gr Το θωρακικό

Διαβάστε περισσότερα

Αιμορραγίες κατά την εγκσμοσύνη. Σωηήξεο Ν. Μήηξνπ

Αιμορραγίες κατά την εγκσμοσύνη. Σωηήξεο Ν. Μήηξνπ Αιμορραγίες κατά την εγκσμοσύνη Σωηήξεο Ν. Μήηξνπ 12/11/2012 127.000 θάνατοι κατά την κύηση και τον τοκετό λόγω αιμορραγίας παγκοσμίως Η αιμορραγία αποτελεί μία από τις κυριότερε ς αιτίες άμεσου θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της εμβρυικής Μαγνητικής Τομογραφίας. εγκεφάλου στην πρώιμη διάγνωση της Οζώδους Σκλήρυνσης

Η συμβολή της εμβρυικής Μαγνητικής Τομογραφίας. εγκεφάλου στην πρώιμη διάγνωση της Οζώδους Σκλήρυνσης Η συμβολή της εμβρυικής Μαγνητικής Τομογραφίας εγκεφάλου στην πρώιμη διάγνωση της Οζώδους Σκλήρυνσης Ζήκου Αναστασία, Aνδριανοπούλου Άρτεμης, Ξύδης Βασίλειος, Μαρία Ι. Αργυροπούλου. Εργαστήριο Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (11-12/04/2014) Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κόγιας Ιωάννης: Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Μουλατζίκος Θωμάς:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Ο διαχωρισµός της θωρακικής αορτής αποτελεί την πιο επείγουσα και καταστροφική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Στο πρωτόκολλο θα συμπεριληφθούν αυστηρά και μόνο ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση που ορίζεται ως η αδυναμία ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κασσιανή Θεοδωράκη, Αντεια Παρασκευά, ηµήτρης Βαλσαµίδης, Αργυρώ Φασουλάκη Σκοπός της ύπαρξης κατευθυντηρίων οδηγιών µεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ Η Rh ανοσοποίηση οφείλεται σε εμβρυο-μητρική μετάγγιση (ΕΜΜ), όπου ποσότητα Rh θετικού εμβρυϊκού αίματος εισέρχεται στη μητρική κυκλοφορία Rh αρνητικής εγκύου και δημιουργούνται αντισώματα κατά του παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Σύμφωνα με τις πρόσφατες Κατευθυντήριες Οδηγίες (ESC/ERS 2009 και ACCF/AHA 2009) προκειμένου να αποφασιστεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ» Κλινική Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ NO CONFLICT OF INTEREST ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πνευµονική υπέρταση είναι µια νοσολογική οντότητα που περιλαµβάνει µια ετερογενή οµάδα παθήσεων που χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+

Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+ Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αθανάσιος Καπετανόπουλος Καπετανόπουλος, FACC, FESC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Συχνότητα συνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Το άσθμα είναι ένα από τις πιο συχνές νόσους που περιπλέκει την εγκυμοσύνη. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως περίπου 8-10% των εγκύων έχουν άσθμα και μπορεί να επηρεάσει την εγκυμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την περιεγχειρητική καρδιαγγειακή εκτίµηση και αντιµετώπιση ασθενών που υποβάλλονται σε µη καρδιοχειρουργική επέµβαση (2007). Φωτεινή Ντάνου, Σοφία Σγουροπούλου, Πολυξένη Στρατήγη.

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Εισαγωγή Στις µέρες µας έχει αναγνωριστεί η ιδιαίτερη αξία της άσκησης και η συµβολή της στην προάσπιση της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ.

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (ABI) Σφυροβραχιόνιος δείκτης=ankle-brachial Index (ABI) Ο λόγος της συστολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ. Λαζαρίδης Κυριάκος Γενικός Αρχίατρος 417 ΝΙΜΤΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ. Λαζαρίδης Κυριάκος Γενικός Αρχίατρος 417 ΝΙΜΤΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ Λαζαρίδης Κυριάκος Γενικός Αρχίατρος 417 ΝΙΜΤΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ως βαλβιδική αορτική στένωση ορίζεται η παρεµπόδιση της ροής του αίµατος δια µέσου της αορτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ασθενής μας 32 ετών Εισαγωγή : 10 / 05 / 2012 Αιτία εισαγωγής : γενικευμένο οίδημα ΙΣΤΟΡΙΚΟ Από 2 μήνου Eπιδείνωση οιδημάτων κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας στο Βόλο, 28-31 Μαΐου 2015 Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK ΙΜΕΘΑ Αθήνα 10 12/4/2014 Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK Δεν υπάρχουν προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Διευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Τσανάκας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ορισμός Ως status epilepticus ορίζεται επεισόδιο σπασμών διάρκειας άνω των 30 λεπτών ή περισσότερα των δυο επεισόδια

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ)

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ) ΟΡΙΣΜΟΙ Πρωτοπαθής: εντός 24 ωρών από τον τοκετό. Απώλεια αίματος > 500 ml. Η πιο συχνή μορφή σοβαρής μαιευτικής αιμορραγίας. Δευτεροπαθής: η απώλεια αίματος που εκδηλώνεται μετά από 24 ώρες έως και 12

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Επιπλοκές της προεκλαμψίας στην εμβρυϊκή και νεογνική ηλικία» Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Παθήσεις Θυρεοειδούς Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Η καρδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη δράση της θυρεοειδικής ορµόνης. Έτσι, η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗΣ PER OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗΣ PER OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ. OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Γιαννιτσών Εισαγωγή Η τοπική αναισθησία (ΤΑ) είναι μέθοδος εκλογής για πλειάδα μικρών και μεσαίων επεμβάσεων στην χειρουργική της μίας ημέρας

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή Υπέρταση. V Kotsis 2011 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Νοσ. Παπαγεωργίου

Αρτηριακή Υπέρταση. V Kotsis 2011 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Νοσ. Παπαγεωργίου Αρτηριακή Υπέρταση V Kotsis 2011 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Νοσ. Παπαγεωργίου V Kotsis 2008 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή

Διαβάστε περισσότερα

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Υδατιδώδης μύλη κύηση ολική μερική Διεισδυτική μύλη κύηση Χοριοκαρκίνωμα PSTT (placental site trophoblastic tumors) Η ολική και μερική υδατιδώδης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Χριστίνα Δάλλα Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών cdalla@med.uoa.gr www.med.uoa.gr/pharmacology Ισχύς (potency) ενός φαρμάκου (συνήθως εκφράζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Προεκλαμψία. Έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου στις 11 13+6 εβδομάδες

Προεκλαμψία. Έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου στις 11 13+6 εβδομάδες Προεκλαμψία Έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου στις 11 13+6 εβδομάδες Ο έλεγχος για προεκλαμψία μεταξύ των εβδομάδων 11 έως 13+6 μπορεί να εντοπίσει κυήσεις υψηλού κινδύνου, επιτρέποντας τη θεραπεία με α σπιρίνη

Διαβάστε περισσότερα

MA0611 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

MA0611 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ MA0611 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου Κωδικός Μαθήματος: MA0611 ΜΑ0612 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ

5. ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ Η περινεοτομία είναι μια από τις πιο συνήθεις παρεμβάσεις στη μαιευτική. Ιστορικά ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η διευκόλυνση του 2ου σταδίου του τοκετού, με απώτερο στόχο τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ Πασχάλης Στειρόπουλος Β Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Δομή Θέσεις και αντιθέσεις 1. Θρομβόλυση 2. Θεραπεία ΠΕ στο σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Ν. Σαρατζής Αγγειοχειρουργός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Α Χειρουργική Κλινική, Δ/ντης Καθηγητής Δ. Κισκίνης Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Ανευρύσματα νεφρικών αρτηριών συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση

Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση Κλινική εικόνα Διαγνωστική προσέγγιση Αθήνα 2006 Πολίτης Π. ΚΕΘ Νοσ. Ο Ευαγγελισμός Κλινική εικόνα ΠΑΥ Σιωπηλή πορεία --- κλινική υποψία Δύσπνοια στη κόπωση Αδυναμία Οπισθοστερνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 19.00-19.30 Έναρξη - Xαιρετισμοί 19.30-20.00 Διάλεξη «Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας: η

Διαβάστε περισσότερα

30. ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ OΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΟ ΤΟΚΕΤΟ

30. ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ OΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΟ ΤΟΚΕΤΟ 30. ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ OΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ Πριν από τις 37 εβδομάδες της κύησης Επώδυνες ψηλαφητές συστολές της μήτρας (διάρκειας > 30 sec έκαστη, τουλάχιστον 4 συστολές κάθε 20 min) Αλλαγές του τραχήλου

Διαβάστε περισσότερα

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις 267 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις Χ. Βέρρας 1, Α. Μελιδώνης 2 1 Τμήμα Γενικής Ιατρικής και 2 Α Παθολογική Κλινική &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. (α) Να ονομάσετε τα αγγεία Α και Β. (β) Πώς είναι προσαρμοσμένο το αγγείο Γ για να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί το

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Ζιάκας, Σταύρος Χατζημιλτιάδης, Γεώργιος Καζινάκης, Βασίλης Καμπερίδης, Λεωνιδας Λιλλής, Αθανασία Σαραφίδου, Ιωάννης Στυλιάδης

Αντώνιος Ζιάκας, Σταύρος Χατζημιλτιάδης, Γεώργιος Καζινάκης, Βασίλης Καμπερίδης, Λεωνιδας Λιλλής, Αθανασία Σαραφίδου, Ιωάννης Στυλιάδης ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΜΙΑΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΤΙΟΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Αντώνιος Ζιάκας, Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία MD, PhD Medical School, King s College University of London Νεφραγγειακή νόσος Safian RD,NEJM,2001 Αιτίες στένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΑΝΙΑ 22-24/5/2015 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ! Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας! ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ 4 ΣΤΑΔΙΑ ΙΣΟΟΓΚΩΤΙΚΗ ΧΑΛΑΣΗ-ΤΑΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

27. ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Πίνακας 1: Επιπλοκές σοβαρού ή μη ελεγχόμενου άσθματος στην κύηση.

27. ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Πίνακας 1: Επιπλοκές σοβαρού ή μη ελεγχόμενου άσθματος στην κύηση. Το βρογχικό άσθμα είναι η πιο συχνή πάθηση του αναπνευστικού συστήματος στη διάρκεια της κύησης, με το ποσοστό εμφάνισης να κυμαίνεται μεταξύ 3-8%. Η πορεία της νόσου στις εγκυμονούσες γυναίκες ποικίλει,

Διαβάστε περισσότερα

Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ

Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Ιδιαιτερότητες του καρκίνου του πνεύμονος Είναι υπεύθυνος για το

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚHΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Συντονιστής Διευθυντής: Ι.Ε. Καλλικάζαρος EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς.

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Tο φύσημα Ορισμός Φύσημα είναι το ακροαστικό εύρημα «ο θόρυβος» που ακούει ο γιατρός με το στηθοσκόπιό του -το ακουστικό- όταν το τοποθετεί στο θώρακα ενός ασθενούς. Γενικά Το φύσημα παράγεται από τη ροή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού Πνευμονική εμβολή. Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

Παρουσίαση περιστατικού Πνευμονική εμβολή. Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρουσίαση περιστατικού Πνευμονική εμβολή Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρούσα νόσος Ασθενής ηλικίας 48 ετών προσήλθε σε μέρα γενικής εφημερίας

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας Ε. Πουλημένος Επιμελητής Καρδιολογικού Τμήματος Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας

Λεωνίδας Ε. Πουλημένος Επιμελητής Καρδιολογικού Τμήματος Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας Λεωνίδας Ε. Πουλημένος Επιμελητής Καρδιολογικού Τμήματος Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας Γενικά Η.Π.Α.. : 3.000.000 ασθενείς σε V.K.A. Ερώτημα βέλτιστης διακοπής αντιπηκτικής: : 400.000/έτος Μεγάλο ποσοστό βαλβιδοπαθών

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Πίεση Αίματος Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 1 Το Κυκλοφορικό Σύστημα Μηχανισμός μεταφοράς ουσιών στο ανθρώπινο σώμα Σύστημα κοιλοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Ελάττωση θνησιμότητας κατά 33% 1. Αυξημένη υπόνοια 2. Αυξημένος αριθμός εξετάσεων 3. Προφύλαξη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική υπέρταση Κλινική εικόνα Διαγνωστική προσέγγιση Αθήνα 2010

Πνευμονική υπέρταση Κλινική εικόνα Διαγνωστική προσέγγιση Αθήνα 2010 Πνευμονική υπέρταση Κλινική εικόνα Διαγνωστική προσέγγιση Αθήνα 2010 Πολίτης Π. ΚΕΘ Νοσ. Ο Ευαγγελισμός Διαγνωστική στρατηγική 1. Κλινική υποψία για υπόστρωμα ΠΥ 2. Ανίχνευση της παρουσίας ΠΥ 3. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α 19.00-19.30 Τελετή Έναρξης Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 19.30-20.00 Διάλεξη «Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας: η κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και µυοκαρδίτιδα

Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και µυοκαρδίτιδα Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και µυοκαρδίτιδα Αγγελής Αθανάσιος Ά Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝΑ Ιστορικό εργαστηριακό προφίλ! Αθλητής, 17 ετών από 4ηµέρου αναφέρει εµπύρετο, οπισθοστερνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας

Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας Επιτροπή για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών Προς βελτίωση της κλινικής πρακτικής και της φροντίδας των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Aρρυθµιογόνος δυσπλασία/ µυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας: Αρκεί η απεικόνιση και ποια;

Aρρυθµιογόνος δυσπλασία/ µυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας: Αρκεί η απεικόνιση και ποια; Οµάδες εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Ιωάννινα 26-28 Φεβρουαρίου 2015 Aρρυθµιογόνος δυσπλασία/ µυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας: Αρκεί η απεικόνιση και ποια; Αγάθη-Ρόζα Βρεττού Επιµελήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά 2012 Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χρόνια πνευµονοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου

Διαβάστε περισσότερα

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη;

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; Α.Μπουγας, Β.Τερπος, Δ.Γκολιδακης, Χ.Παπαδοπουλος, Χ.Κυρπιζιδης, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα