Σοβαρού βαθμού στένωση μιτροειδούς διαγνωσμένη τη 2η μετεγχειρητική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σοβαρού βαθμού στένωση μιτροειδούς διαγνωσμένη τη 2η μετεγχειρητική"

Transcript

1 Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Σοβαρού βαθμού στένωση μιτροειδούς διαγνωσμένη τη 2η μετεγχειρητική ημέρα μετά από καισαρική τομή (Διαχείριση εγκύων οικονομικών μεταναστριών. Ανάγκη για δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών) Μίχα Γ. 1, Σταματάκης Ε. 1, Παμπούκας Κ. 2, Βαλσαμίδης Δ. 1 1 ΤμήμαΑναισθησιολογίαςκαιΙατρείοΠόνου,ΓενικόΝοσοκομείο«Αλεξάνδρα»,Αθήνα 2 ΘεραπευτικήΚλινική,ΓενικόΝοσοκομείο«Αλεξάνδρα»,Αθήνα ΓενικόΝοσοκομείο«Αλεξάνδρα»,Αθήνα,τηλ ,Fax: Περίληψη Παρουσιάζεται περιστατικό εγκύου 29 ετών, Πακιστανικής καταγωγής που εισήχθη στη μαιευτική κλινική λόγω υπολειπόμενης ανάπτυξης του εμβρύου, προεκλαμψία και καταγραφή στο καρδιοτοκογράφημα ηρεμίας εμβρυικής βραδυκαρδίας και στην οποία τελικά αποφασίσθηκε επείγουσα καισαρική τομή. Ο αδρός προεγχειρητικός έλεγχός δεν ανέδειξε κάποια προϋπάρχουσα παθολογία. Η ασθενής μιλούσε μόνο Πακιστανικά και η λήψη πληροφοριών από το ατομικό αναμνηστικό ήταν αδύνατη αφού δεν υπήρχε διερμηνέας. Με κύρια αιτία την αδυναμία επικοινωνίας μαζί της, έλαβε γενική αναισθησία. Σε 12 ώρες μετεγχειρητικά παρουσίασε ορθόπνοια με συνοδό ταχυκαρδία. Η αδρή καρδιολογική εκτίμηση ήταν αρνητική για οποιαδήποτε παθολογία και εξετάστηκε το ενδεχόμενο ενδοκοιλιακής αιμορραγίας, που αποκλείστηκε όμως μετά την εκτέλεση υπερηχογραφήματος κοιλίας και παρακέντηση. 48 ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), όπου υποβλήθηκε σε καθετηριασμό των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων και υπερηχογράφημα καρδιάς. Διαπιστώθηκε σοβαρού βαθμού στένωση μιτροειδούς με συνοδό πνευμονική υπέρταση, που οδήγησαν σε οξύ πνευμονικό οίδημα. Οι οικονομικοί μετανάστες αποτελούν μια ειδική κατηγορία ασθενών λόγω της διαφορετικής κουλτούρας, της αδυναμίας επικοινωνίας, της συχνά ελλιπούς ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και του άγνωστου ιατρικού τους ιστορικού. Ο αριθμός τους στην Ελλάδα φτάνει το γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών που θα ορίσουν την ασφαλέστερη και πληρέστερη διαδικασία διαχείρισής τους, ανεξάρτητα από τους παράγοντες που τους διαφοροποιούν. Λέξειςκλειδιά:Στένωσημιτροειδούς,οικονομικοίμετανάστες,κατευθυντήριεςοδηγίες,διαπολιτισμικοίμεσολαβητές Εισαγωγή Γυναίκα, 29 ετών, πακιστανικής καταγωγής, στην 30η εβδομάδακύησης,εισήχθηστηγυναικολογικήκλινικήτου νοσοκομείουλόγωυπολειπόμενηςανάπτυξηςτουεμβρύου (IUGR: Intrauterine Growth Restriction). Στην εισαγωγή της επιτόκου διαπιστώθηκε εμβρυική βραδυκαρδία που καταγράφηκε στο καρδιοτοκογράφημα ηρεμίας. Το απόγευματηςίδιαςημέραςαποφασίσθηκεεπείγουσακαισαρικήτομή(κτ)μετηδιάγνωσητηςπροεκλαμψίαςλόγωαυξημένηςαρτηριακήςπίεσης,πρωτεϊνουρίαςκαιμετιςακόλουθεςενδείξειςαπότονεργαστηριακόέλεγχο:hct=28%, Hb=8,5g/dl,AST=250U/I,ALT=170U/I,γ-GT=20U/I. ΗασθενήςεπικοινωνούσεμόνοσταΠακιστανικά,χωρίς ναυπάρχεισυνοδόμέλοςπουναλειτουργούσεωςμεταφραστής και ήταν αδύνατο να ληφθεί οποιαδήποτε πληροφορίααπότοατομικόήκληρονομικόιστορικότης.δεν είχεπροηγηθείπλήρηςκλινικήεξέτασηκατάτηνεισαγωγή. Στο χειρουργικό τραπέζι συνδέθηκε με το βασικό monitoring (SpO2, μη επεμβατική μέτρηση της αρτηριακήςπίεσης,ηλεκτροκαρδιοσκόπιο)καιδιενεργήθηκεκλινικήεξέτασηστηνοποίαδιαπιστώθηκεήπιαφλεβοκομβικήταχυκαρδία,πουπροϋπήρχεστοπροεγχειρητικόηκγ (120 σφύξεις/λεπτό), S1-S2 καρδιακοί τόνοι ευκρινείς, ρυθμικοί,χωρίςπαρουσίαφυσήματοςκαιαρτηριακήπίεση 145/100 mmhg. Ο υπόλοιπος κλινικός έλεγχος ήταν αρνητικόςγιαπαθολογικάευρήματα. Λόγω, κυρίως, της αδυναμίας λήψης ιστορικού και της απουσίας ουσιαστικής επικοινωνίας, αποφασίστηκε να υποβληθεί σε γενική αναισθησία για τη διενέργεια της ΚΤ.Γιαπροστασίααπόπιθανήεισρόφησηχορηγήθηκαν κιτρικό νάτριο 30ml per os, μετοκλοπραμίδη 10 mg και ρανιτιδίνη 50 mg ΕΦ και έπειτα από προοξυγόνωση με 115

2 Διαχείριση εγκύων οικονομικών μεταναστριών Μίχακαισυν. προσωπίδα100%έγινεεισαγωγήστηναναισθησίαμενατριούχο θειοπεντάλη 400mg και σουκκινυλχολίνη 80mg ΕΦ.Ηδιατήρησητηςαναισθησίαςμετάτηνέξοδοτουνεογνούέγινεμεενδοφλέβιαχορήγησηπροποφόλης(αρχική δόση 160 mg και ακολούθως στάγδην έγχυση 560mg/h). Διεγχειρητικά χορηγήθηκαν επίσης μετά την έξοδο του νεογνού φεντανύλη (200μg ΕΦ), μορφίνη (10mg ΕΦ), παρακεταμόλη (1g ΕΦ) και λορνοξικάμη (8mgΕΦ).Ηδιάρκειατηςεπέμβασηςήταν45λεπτάκαι συνολικάηασθενήςέλαβε3λίτραγαλακτικούδιαλύματοςringerγιατηναναπλήρωσητωνδιεγχειρητικώναπωλειώνυγρών.ηαφύπνισηήτανομαλή.μεταφέρθηκεσε κοινόθάλαμομιαώραμετάτηνπαραμονήτηςστηνανάνηψητωνχειρουργικώναιθουσών,μεάριστηκλινικήεικόνα και ύφεση της αρτηριακής πίεσης (110/70mmHg) καιτηςφλεβοκομβικήςταχυκαρδίας(80σφύξεις/λεπτό). Λίγεςώρεςμετάεμφάνισεδύσπνοια,ταχύπνοια(32αναπνοές/λεπτό)μεσυνοδόταχυκαρδία(120σφύξεις/λεπτό) καιλόγωτηςπροοδευτικάεπιδεινούμενηςκλινικήςεικόναςηασθενήςμεταφέρθηκεστημαφ(μονάδααυξημένηςφροντίδας)γιαπεραιτέρωπαρακολούθησηκαιαντιμετώπιση.κατάτηνεισαγωγήτηςεκείέγινεπλήρηςεργαστηριακός έλεγχος που ανέδειξε: Ηb=7,6g/dl, Hct=23,0%,Λευκάαιμοσφαίρια=19.000/cm3(Πολυμορφοπύρηνα:85%, Λεμφοκύτταρα:10%), αιμοπετάλια= /cm3,χρόνοpt=18,7sec,χρόνοaptt=43,8 sec, INR=1,6 sec, Ινωδογόνο=2,5 gr/dl, D- Dimers=4,28μg/L,Na=128mEq/l,Ουρία:48mg/dl,Κρεατινίνη: 1,06 mg/dl, και διαταραχή στην ηπατική βιοχημεία (AST: 576 U/l, ALT: 277 U/l, γ-gt: 32 U/l, LDH: 896 U/l). Η ασθενής μεταγγίστηκε με 1 μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών και 2 μονάδες φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος. Προοδευτικά παρουσίασε ορθόπνοια, χωρίς ακροαστικά ευρήματα, με ευκρινείς S1-S2 τόνους καιήπιοοίδημακάτωάκρωνμεεντύπωμα.διενεργήθηκε α/αθώρακοςπουδενανέδειξεκάποιαπαθολογία.χορηγήθηκαν20mgφουροσεμίδηςεφκαι3mgυδμορφίνης που προκάλεσαν ύφεση των συμπτωμάτων. Λίγες ώρες μετάηασθενήςεμφάνισεεκνέουορθόπνοιαμεσυνοδό φλεβοκομβικήταχυκαρδία(141σφύξεις/λεπτό),διατεταμένηκοιλιά,ευαίσθητη,μεμειωμένουςεντερικούςήχους καιψηλαφητόήπαρ,ελαφρώςεπώδυνο.ηγυναικολογική εκτίμησηδεναπέκλεισετοενδεχόμενοενδοκοιλιακήςαιμορραγίας, παρόλο που το υπερηχογράφημα κοιλίας ήταν αρνητικό. Η καρδιολογική εκτίμηση κατέληξε στο συμπέρασμαότιπρόκειταιγιααιμορραγίακαισυνεστήθη ηάμεσημεταφοράτηςασθενούςστοχειρουργείο.ηδιαδερμική παρακέντηση κοιλίας όμως απέβη αρνητική για αιμορραγία και αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά της ασθενούςστημεθ(μονάδαεντατικήςθεραπείας)για περαιτέρω παρακολούθηση και δυνατότητα άμεσης παρέμβασηςυπόπλήρεςmonitoring. Στη ΜΑΦ διενεργήθηκε καθετηριασμός δεξιών καρδιακώνκοιλοτήτωνμεκαθετήραswan-ganzόπουδιαπιστώθηκανπολύαυξημένεςτιμέςτωνπιέσεωντουδεξιούκόλπου,τηςδεξιάςκοιλίαςκαιτηςπνευμονικήςαρτηρίας(συστολική πίεση πνευμονικής αρτηρίας: PASP=94mmHg). Εκλήθηεκνέουκαρδιολόγοςγιατηδιενέργειαυπερηχογραφήματοςκαρδιάςοοποίοςανέδειξεεξαιρετικάμειωμένοεύροςμιτροειδούςβαλβίδας(0.9cm2),μευψηλήμέση κλίση πιέσεων(20 mmhg) που σε συνδυασμό με την αυξημένη PASP στοιχειοθέτησαν παθογνωμονικά στοιχείαγιατηδιάγνωσησοβαρούβαθμούστένωσηςμιτροειδούςβαλβίδας.ηασθενήςμεταφέρθηκεσεεξειδικευμένο κέντρογιαπλαστικήαποκατάστασητηςβαλβίδας. Συζήτηση Ηκύησηεπιφέρειδραματικέςαλλαγέςστοκαρδιαγγειακόσύστηματηςεγκύου,μεαύξησητουκυκλοφορούντος όγκου αίματος κατά 30-50% και συνακόλουθη αναιμία λόγω σχετικής αραίωσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Επιπλέοναυξάνειοόγκοςπαλμούκατά30%,ηκαρδιακή συχνότητακατά20%καιωςαποτέλεσμακαιηκαρδιακή παροχή. Όλα αυτές οι αλλαγές μεγεθύνονται κατά τη διάρκειατουτοκετούαπότονπόνο,τηναυξημένηέκκριση κατεχολαμινών και από την αυτομετάγγιση περίπου 500ml αίματος στη μητέρα από τον πλακούντα σε κάθε ωδίνη ενώ το προφορτίο της δεξιάς κοιλίας αυξάνει και μετάτοντοκετόλόγωτηςελεύθερηςεπιστροφήςτουαίματοςμετηνάρσητηςσυμπίεσηςτηςκάτωκοίληςφλέβας μετάτηνέξοδοτουεμβρύου. 1 Σεγενικέςγραμμέςοιαλλαγέςαυτέςγίνονταικαλάανεκτές απόέναυγιέςκαρδιαγγειακόσύστημα.σύμφωναμεαναφορέςαπότοην.βασίλειοπουαναλύονταικαιδημοσιεύονται κάθε τρία χρόνια και αφορούν τα αίτια του μητρικού θανάτου, η καρδιακή νόσος παραμένει η κυριότερη αιτία έμμεσουμητρικούθανάτουτο με2.31θανάτουςανά κυήσεις.Στοδιάστημααυτόδεναναφέρθηκεπεριστατικόπουνασχετίζεταιμεστένωσημιτροειδούςβαλβίδας ανκαιστιςπροηγούμενεςδυοαντίστοιχεςαναφορέςείχαν παρατηρηθείσυνολικά6θάνατοιαπόαυτήν. 2 Οοξύςρευματικόςπυρετός(ΡΠ)αποτελείτηνκυριότερη αιτίαστένωσηςτηςμιτροειδούςβαλβίδας.άλλεςσπάνιες αιτίες(<1%)είναιησυγγενήςστένωσητηςβαλβίδας,οι εκβλαστήσειςτωνγλωχίνωνκαιηεπασβέστωσήτουςκαθώςκαιτουστομίουτηςβαλβίδας. 3 ΟΡΠοφείλεταιστη λοίμωξη από το στρεπτόκοκκο της Ομάδας Α ο οποίος προκαλεί νεοαγγείωση στον καρδιακό ιστό, επιστράτευσητ-λεμφοκυττάρωνκαιτελικάκοκκιωματώδηφλεγμονή.το60%τωνμηθεραπευμένωνασθενώνκαταλήγειμε χρόνιαστένωσητηςμιτροειδούςβαλδίδας 4 λόγωτηςτελικής πάχυνσης των γλωχίνων της βαλβίδας και της βράχυνσηςκαισυγχώνευσηςτωνθηλωδώνμυών. 5 Ανκαιτα δυοφύλαπροσβάλλονταιτοίδιοαπότορπ,στένωσημι- 116

3 τροειδούςαναπτύσσουνσυχνότεραοιγυναίκες(2:1)χωρίςναείναιγνωστάτααίτια. Η επίπτωση της στένωσης μιτροειδούς λόγω του ότι συσχετίζεται με το ΡΠ είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις αναπτυσσόμενες χώρες, πιθανώς λόγω της ελλιπούς ιατροφαρμακευτικήςπερίθαλψηςκαιτηςπεριορισμένηςχορήγησης αντιβιοτικών χωρίς να έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί τα αίτια. 6 Στην Ινδία η επίπτωση του ΡΠ είναι 6:1000 (στενώσεις μιτροειδούς) και στην Ασία 12:1000 ενώ στις Η.Π.Α ανέρχεται μόλις στο 0.05: ,8,9 Στο Πακιστάν,απόόπουκαταγότανηασθενήςμας,ηεπίπτωση του ΡΠ είναι από τις υψηλότερες του κόσμου (22:1000). 10 Σε πρόσφατη μελέτη. που περιλάμβανε 250 γυναίκεςαπότοπακιστάνμερπ,φάνηκεότιτο44%έπασχαναπόστένωσημιτροειδούς,το34%είχανστένωσηκαι ανεπάρκεια μιτροειδούς και το 22% παρουσίαζε βλάβη στη μιτροειδή και την αορτική βαλβίδα. Το 43.6% των ασθενώνμεαμιγήστένωσημιτροειδούςπαρουσίαζανσοβαρούβαθμούβλάβη.ταδεδομένααυτάαποδόθηκαναπό τους ερευνητές στην αδυναμία έγκαιρης διάγνωσης, στη φτωχήαντιμετώπισητωνλοιμώξεωντουφάρυγγακαιστα ελλιπήμέτραπροφύλαξηςστηνκοινότητααπότορπ. 11 Ημετρίουκαισοβαρούβαθμούστένωσημιτροειδούςδεν γίνεταικαλάανεκτήκατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνης, όπουοιφυσιολογικέςαλλαγέςτηςκύησηςοδηγούνσεταχυκαρδία με περαιτέρω μείωση του διαστολικού χρόνου πλήρωσηςκαισεαύξησητηςκλίσηςπίεσης.υπάρχεικίνδυνοςκατάτηδιάρκειατουδευτέρουκαιτρίτουτριμήνου κύησηςεμφάνισηςκαρδιακήςανεπάρκειαςακόμακαισε γυναίκεςπουήτανασυμπτωματικές. 12,13 Φαίνεταιότιοι συχνότερεςεπιπλοκέςγιατημητέραείναιτοπνευμονικό οίδημακαιοιαρρυθμίεςκαικυρίωςηκολπικήμαρμαρυγή. 14 Σεότιαφοράστοκύημαοιεπιπλοκέςείναιηπροωρότητα(20-30%)καιηενδομήτριακαθυστέρησηανάπτυξης (5-20%), ενώ οι επιπλοκές μητέρας και κυήματος σχετίζονταιάμεσαμετοβαθμότηςστένωσηςκαιτηνκατηγοριοποίηση των συμπτωμάτων κατά NYHA (New YorkHeartAssociationFunctionalClassification). 13,15,16 Oι Siu SC και συν προσθέτουν στα παραπάνω ως προγνωστικούςδείκτεςκαρδιακώνεπιπλοκώνγιατημητέρα που πάσχει από καρδιακή νόσο, τη συστολική δυσλειτουργία (κλάσμα εξώθησης<40%), το ιστορικό καρδιακήςανεπάρκειας.τηνπαροδικήισχαιμικήβλάβηπριντην εγκυμοσύνη ή την προηγηθείσα αρρυθμία, ενώ προγνωστικοίδείκτεςκακήςέκβασηςγιατοέμβρυοείναι,εκτός απότηnyhaτάξη,οιπολλαπλέςκυήσεις,τοκάπνισμα κατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνηςκαιηχορήγησηαντιπηκτικήςαγωγήςστηνκύηση. 16,17 Ηαντιμετώπισηκατάτηδιάρκειατηςκύησηςπεριλαμβάνει τακτική παρακολούθηση από το θεράποντα μαιευτήρακαιαπόκαρδιολόγο.ηήπιαέωςκαιμετρίουβαθμού στένωσημιτροειδούςαντιμετωπίζονταιεπαρκώςμεφαρμακευτική αγωγή, κυρίως με διουρητικά και β-αποκλειστές,μεσκοπόναμειωθείηκαρδιακήσυχνότητακαινα αυξηθεί ο χρόνος διαστολικής πλήρωσης. Από τους β- αποκλειστές προτιμώνται οι β1 εκλεκτικοί για να μην επηρεάζεταιησυσπαστικότητατηςμήτρας. 18 Παρόλααυτάηατενολόληθεωρείταιότιπρέπεινααποφεύγεταιστα αρχικά στάδια της κύησης διότι έχει συσχετισθεί με καθυστέρησητηςανάπτυξηςτουεμβρύου 19 καιταδιουρητικά πρέπει να χορηγούνται με προσοχή διότι υπάρχει ο κίνδυνος της υποογκαιμίας και τελικά της υποάρδευσης τηςομφαλικήςφλέβας. 1 Οιασθενείςπουβρίσκονταιστην κατηγορίακατάnyhaιιι ΙV,μεσοβαρούβαθμούστένωσημιτροειδούς,μπορούνναυποβληθούνσεδιαδερμικήπλαστικήβαλβίδαςμεμπαλόνιμεκαλάαποτελέσματα 12,20 αλλά μόνον εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι φαρμακευτικέςεπιλογές,λόγωτουότιηεπέμβασησχετίζεταιμενεογνικήθνητότηταστο1/3τωνπεριπτώσεων. 21 Η αναισθησιολογική αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι εξατομικευμένησεκάθεπερίπτωση. 22 Οκύριοςσκοπός είναιηδιατήρησητηςκαρδιακήςσυχνότηταςσεφυσιολογικάεπίπεδα,ηάμεσηαντιμετώπισητωναρρυθμιώνεφόσονυπάρξουν,ηαποφυγήτηςσυμπίεσηςτηςκάτωκοίλης φλέβας, η επαρκής αναλγησία, η αποφυγή της υποξαιμίας,τηςοξέωσηςκαιτηςυπερκαπνίαςδιότιμπορούννα αυξήσουντιςπνευμονικέςαντιστάσεις. 23 Οφυσιολογικός τοκετόςδεναντενδείκνυταικαιηκαισαρικήτομήεφαρμόζεται για μαιευτικούς λόγους. 12,24 Η υπαραχνοειδής αναισθησία δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρού βαθμούστένωσημιτροειδούς 22 ενώηοσφυικήεπισκληρίδιος αναισθησία έχει φανεί να έχει τις λιγότερες διακυμάνσεις του καρδιαγγειακού συστήματος. 25 Η γενική αναισθησίαεφαρμόζεταιμεκαλάαποτελέσματαεφόσον αποκλειστείηέντονησυμπαθητικήδιέγερσηπουσυμβαίνει στη φάση της διασωλήνωσης με β-αποκλειστές ή με οπιοειδή 1 πρέπει όμως να αποφεύγονται όλοι οι αναισθητικοί παράγοντες που προκαλούν διέγερση του συμπαθητικούσυστήματος. Η ασθενής μας δεν γνώριζε ότι έπασχε από σοβαρού βαθμού στένωση της μιτροειδούς, δεν είχε υποβληθεί σε προγεννητικόέλεγχοκαιδενυπήρξετοπεριθώριογιανα εκτιμηθείτοενδεχόμενοβελτίωσηςτηςκλινικήςτηςκατάστασηςμεφαρμακευτικάήεπεμβατικάμέσα.επιπρόσθετα η αδυναμία επικοινωνίας κατέστησε αδύνατη τη λήψη ατομικούιστορικούπουθαέδινεστοιχείαγιατηνκατηγοριοποίησητηςκατάnyha.τέλος,ηκλινικήεξέτασηδεν ανέδειξε το χαρακτηριστικό μεσοδιαστολικό φύσημα χαμηλήςσυχνότητας,πιθανάλόγωτηςσυνυπάρχουσαςπνευμονικήςυπέρτασης,ηοποίαενοχοποιείταιγιασυγκάλυψη τωνακροαστικώνευρημάτων. 18 Νασημειωθείεπίσης,ότι ανδενυπήρχετοεμπόδιοτηςεπικοινωνίαςτοοποίοαποτελείσύμφωναμετουςstamerumκαιstuberfαιτίααποκλεισμούπεριοχικήςαναισθησίας 26,τοπιοπιθανόείναι 117

4 Διαχείριση εγκύων οικονομικών μεταναστριών Μίχακαισυν. να είχε χορηγηθεί στην επίτοκο υπαραχνοειδής αναισθησία, με άγνωσης βαρύτητας επίπτωση στο καρδιαγγειακό τηςκαιασφαλώςιατρονομικέςεμπλοκέςτηςιατρικήςκαι κυρίωςτηςαναισθησιολογικήςομάδας.οπλημμελήςπροεγχειρητικόςέλεγχοςσεσυνδυασμόμεταπαραπάνωοδήγησανόμωςστηδυσμενήεξέλιξητηςκλινικήςκατάστασης τηςασθενούςμετεγχειρητικά. Στο Ην. Βασίλειο υπάρχουν συστάσεις για το πώς θα πρέπεινααντιμετωπίζονταιοιέγκυεςγυναίκεςδιαφορετικώνεθνικοτήτων,διότιέχειδιαπιστωθείότιτο44%των άμεσωνκαιτο24%τωνέμμεσωνθανάτωνστηνπεριγεννητικήπερίοδοαφοράσεαυτήτηνομάδαασθενών. 2 Κρίνεταιαπαραίτητηηπαρακολούθησητωνγυναικώναυτών απότη12ηεβδομάδακύησης,οπλήρηςέλεγχοςόλωντων συστημάτωνκαιηάμεσηαναφοράσεειδικόιατρό,εφόσον διαπιστωθεί κάποια παθολογία. Ιδιαίτερη σημασία δίνεταιστηνύπαρξηανεξάρτητωνδιαπολιτισμικώνμεσολαβητών,οιοποίοιλειτουργούναμερόληπταωςμεταφραστές και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη μεταφορά πληροφοριών από τον ασθενή στον ιατρό. Θεωρείται ότι η αντικατάσταση των διαμεσολαβητών από μέλη της οικογένειαςείναιεπισφαλής,διότιδενείναισαφέςτοεπίπεδοαντίληψηςτηςγλώσσαςπουέχειτομέλοςτηςοικογένειας και το πώς θα μεταφέρει τις πληροφορίες, ενώ η ασθενής πιθανά να μην επιθυμεί να κοινοποιήσει το ιατρικότηςιστορικόσεμέλητουοικείουπεριβάλλοντος,με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξασφαλιστεί η ακρίβεια τωνπληροφοριών. Στον Καναδά το 2011 εκδόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες 27 γιατηδιαχείρισητωνεγκύωνμεταναστριώνξεκινώνταςαπότηνπαραδοχήότικάθεγυναίκα,ανεξάρτητααπό τηνεθνικότητάτηςέχειτοθεμελιώδεςδικαίωμαναλάβει πλήρη περιγεννητική φροντίδα με αξιοπρέπεια. Αναγνωρίζεται ότι υπάρχει δυσκολία στη διαχείριση αυτών των περιστατικώνπουκυρίωςεντοπίζεταιστηναδυναμίαεπικοινωνίας, στη διαφορετική κουλτούρα, στο άγνωστο ιατρικόιστορικόκαιστηνπροσπάθειααπόκρυψηςστοιχείων από το φόβο της απέλασης καθώς και στη δυσκολία των ασθενών αυτών να έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Προτείνουνότιχρειάζονταιμελέτεςστηνομάδααυτήτων ασθενώνπουθακαθορίσουντιςανάγκεςτουςκαιθαδώσουν λύσεις. Αντίστοιχα στις ΗΠΑ 28 συνιστάται από την πρώτη μαιευτική επίσκεψη, που πρέπει να γίνει στις 6-8 πρώτεςεβδομάδεςτηςκύησης,νακαταγράφεταισεέντυποεάνυπάρχειπρόβλημαεπικοινωνίαςκαιορίζεταιπως πρέπειναυφίσταταιπλήρηςκαιενδελεχήςπαρακολούθησητωνασθενώναυτώνσεόλητηδιάρκειατηςκύησης. Στην Ελλάδα ο αριθμός των καταγεγραμμένων μεταναστών στην τελευταία απογραφή του κυμαίνεται στις με ναείναιγυναίκεςκαιοι ναβρίσκονταιστηναναπαραγωγικήηλικίαμεταξύ15-45 ετών.ωστόσοαυτάταστοιχείαέρχονταισεαντίθεσημε τιςάλλεςπηγέςπουαναφέρουνέναμεγάλο,αλλάάγνωστο, αριθμό ατόμων που έχουν λάβει την τριετή κάρτα ομογενήαπότουπουργείοδημόσιαςτάξης(τηνεπονομαζόμενη«ροζκάρτα»),πουαποτελείτοεπίσημοέγγραφο αιτούντος πολιτικού ασύλου. Ανεπίσημες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό των καρτών που έχουν εκδοθεί στις ΣύμφωναμεεπίσημηδήλωσητουΥπουργείου Εσωτερικών ο αριθμός των νόμιμων και παράνομωνοικονομικώνμεταναστώνεκτιμάταισήμεραότιείναι Σύμφωναμεαυτάταστοιχείαείναι απαραίτητη η δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών που θακαλύψουντιςανάγκεςτωνμεταναστών,θαπροστατέψουντηνιδιαίτεραευαίσθητηομάδατωνεγκύωνκαιθα καθοδηγήσουνμεασφάλειατουςθεράποντεςιατρούςσε πλήρειςκαιασφαλείςπρακτικές.σημειώνεταιότιαπότο 2009υπάρχειπρόγραμμαδιαπολιτισμικώνμεσολαβητών, που όμως εφαρμόζεται μόνο σε επιλεγμένα νοσοκομεία στηνελλάδα 32 κάτιπουείναιαναγκαίοκαιπρέπειναενσωματωθείπλήρωςστηνκαθημερινήπρακτικήσεευρύτεροφάσμα.ηπολυπολιτισμικότητατωνσύγχρονωνκοινωνιώνωςαποτέλεσματηςπαγκοσμιοποίησηςκαιτηςμετακίνησηςπληθυσμώνέχειδημιουργήσειμιανέαπραγματικότητα και νέες προκλήσεις στις οποίες η επιστημονική κοινότηταπρέπεινααπαντήσει. Severe mitral valve stenosis diagnosed two days after caesarean section Micha G. 1, Stamatakis E. 1, Pamboucas C. 2, Valsamidis D. 1 1 DepartmentofAnaesthesiologyandPainmanagement,GeneralHospital Alexandra Athens,Greece. 2 DepartmentofClinicalTherapeutics,GeneralHospital Alexandra Athens,Greece. Correspondence: Summary We present the case of a 29 year old pregnant woman of Pakistanioriginwhowasadmittedintotheobstetricclinicduetointrauterinegrowthretardation,fetalbradycardiaaswasrecorded by the cardiotocograph and preeclampsia. Preoperative evaluation was negative for any preexisting pathology and emergency cesarean section was consequently decided. The patient could onlyspeakthepakistanilanguageandnoinformationwasaccessible due to the absence of a translator. Because of this hindrance to communicate she was subjected to general anaesthesia.twelvehourspostoperativelythepatientpresentedorthopnea and concurrent tachycardia. An elementary cardiological evaluationwasnegativeforanysignsofpathologyandintraabdominalbleedingwasruledoutafterperforminganabdominal ultrasound and paracentesis. The patient was transferred into thehduwhereshewassubjectedtorightheartcatheterization andcardiacultrasoundwhichrevealedseveremitralvalvestenosiswithpulmonaryhypertensionresultinginpulmonaryoedema. Immigrants comprise a special group of patients on account of 118

5 their different culture, their inability to communicate properly, the usually inadequate healthcare they have received and their vague health record. Their numbers in Greece reach approximately ,whichdemandsthecreationofspecificguidelinesthatwilldeterminethesafestandmostcompletemanaging processregardlessofthefactorsthatdifferentiatethem. Key words: Mitral stenosis, Immigrants, Guidelines, cultural mediators Βιβλιογραφίαµµµµµµµµµµµµ 1.Weiner MM, Vahl TP, Kahn RA. Case Scenario: Cesarean Section Complicated by Rheumatic Mitral Stenosis. Anesthesiology 2011; 114: SavingMothers Lives.Reviewingmaternaldeathstomakemotherhood safer: Centre for Maternal and Child Enquiries (CMACE),BJOG2011;118(Sup1), Baumgartner H, Hung J, Bermejo J, Chambers JB, Evangelista A, GriffinBP,etal.AmericanSocietyofEchocardiography,European AssociationofEchocardiography:Echocardiographicassessmentof valve stenosis: EAE/ASE recommendations for clinical practice. J AmSocEchocardiogr2009;22: Veasy LG, Hill HR: Immunologic and clinical correlations in rheumatic fever and rheumatic heart disease. Pediatr Infect Dis J 1997;16: Carabello BA. Contemporary Reviews in Cardiovascular Medicine. ModernManagementofMitralStenosis.Circulation.2005;112: MassellBF,ChuteCG,WalkerAM,KurlandGS.Penicillinandthe markeddecreaseinmorbidityandmortalityfromrheumaticfeverin theunitedstates.nengljmed.1988;318: PadmavatiS:RheumaticfeverandrheumaticheartdiseaseinIndia attheturnofthecentury.indianheartj2001;53: LeeGM,WesselsMR.:Changingepidemiologyofacuterheumatic feverintheunitedstates.clininfectdis2006;42: Carapetis JR: Rheumatic heart disease in Asia. Circulation 2008; 118: Akhtar N, Sadiq M, Chagani H. Guidlines for prevention of rheumatic fever and rheumatic heart disease. Pak J Cardio 2004; 15: AhmadS,HayatU,NazH.Frequencyofseveremitralstenosisin young female patients having pure mitral stenosis secondary to rheumaticheartdisease.jayubmedcollabbottabad2010;22(4). 12.Desai DK, Adanlawo M, Naidoo DP, Moodley J, Kleinschmidt I: Mitralstenosisinpregnancy:Afour-yearexperienceatKingEdward VIII Hospital, Durban, South Africa. Br J Obstet Gynaecol 2000; 107: HameedA,KaraalpIS,TummalaPP,WaniOR,CanettiM,Akhter MW,GoodwinI,ZapadinskyN,ElkayamU.Theeffectofvalvular heart disease on maternal and fetal outcome of pregnancy. J Am CollCardiol2001;37: Lesniak-Sobelga A, TraczW, KostKiewicz M, Podolec P, Pasowicz M. Clinical and echocardiographic assessment of pregnant women withvalvularheartdiseases maternalandfetaloutcome.intjcardiol2004;94: SilversidesCK,ColmanJM,SermerM,SiuSC:Cardiacriskinpregnant women with rheumatic mitral stenosis. Am J Cardiol 2003; 91: SiuSC,SermerM,ColmanJM,AlvarezAN,MercierLA,Morton BC, et al. Prospective multicenter study of pregnancy outcomes in womenwithheartdisease.circulation2001;104: SiuSC,ColmanJM,SorensenS,etal.Adverseneonatalandcardiac outcomes are more common in pregnant women with cardiac disease.circulation2002;105: FocusedupdateincorporatedintotheACC/AHA2006guidelinesforthemanagementofpatientswithvalvularheartdisease:a reportoftheamericancollegeofcardiology/americanheartassociation Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 1998 Guidelines for the Management of Patients With ValvularHeartDisease):endorsedbytheSocietyofCardiovascular Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions,andSocietyofThoracicSurgeons.BonowRO,CarabelloBA,ChatterjeeK,deLeonACJr,FaxonDP,FreedMD,etal. 2006WritingCommitteeMembers;AmericanCollegeofCardiology/American Heart Association Task Force. Circulation Oct 7;118(15):e TabacovaS,KimmelCA,WallK,HansenD:Atenololdevelopmentaltoxicity:Animal-to-humancomparisons.BirthDefectsResAClin MolTeratol2003;67: RahimtoolaSH,DurairajA,MehraA,NunoI.Currentevaluation and management of patients with mitral stenosis. Circulation 2002;106: WeissBM,vonSegesserLK,AlonE,SeifertB,TurinaMI:Outcome ofcardiovascularsurgeryandpregnancy:asystematicreviewofthe period AmJObstetGynecol1998;179: GomarC,ErrandoCL:Neuroaxialanaesthesiainobstetricalpatients withcardiacdisease.curropinanaesthesiol2005;18: Kannan M, Vijayanand G. Mitral stenosis and pregnancy: Current conceptsinanaestheticpractice.indianjanaesth2010;54: VasuS,StergiopoulosK:Valvularheartdiseaseinpregnancy.HellenicJCardiol2009;50: Kuczkowski KM, van Zundert A: Anesthesia for pregnant women with valvular heart disease: The state of the art. J Anesth 2007; 21: StamerUM,StuberF.Anaesthesiafornon-scheduledcaesareandelivery.CurrentOpinioninAnaesthesiology2002;15: PottieΚ,GreenawayC,FeightnerJ,WelchV,SwinkelsH,Rashid M,etalandcoauthorsoftheCanadianCollaborationforImmigrant and Refugee Health. Evidence-based clinical guidelines for immigrantsandrefugees.cmaj2011;183(12). 28.The Pregnancy Management Working Group With support from:the Office of Quality and Performance, VA, Washington, DC&QualityManagementDirectorate,UnitedStatesArmyMED- COM. VA/DoD CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR PREGNANCY MANAGEMENT. Department of Veterans Affair DepartmentofDefenseQUALIFYING ΕλληνικήΣτατιστικήΑρχή(ΕΛΣΤΑΤ).Απογραφήπληθυσμούτης 18ηςΜαρτίου Κυριάκου Ι, Κακαλίκα Π, Κάτσιος Ι, Baldwin-Edwards Μ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:ΑναλυτικήμελέτηγιαταδιαθέσιμαστοιχείακαιπροτάσειςγιατησυμμόρφωσημεταstandardsτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης. ΜελέτηγιαλογαριασμότουΙ.Μ.Ε.Π.Ο.ΑπότοΜεσογειακόΠαρατηρητήριοΜετανάστευση.Ι.Α.Π.Α.Δ.ΠάντειοΠανεπιστήμιο.Αναθεωρημένηέκδοση,15Νοεμβρίου Hμερίδα«Διπλήπρόκληση:ΟικονομικήκρίσηκαιΜετανάστευση». ΙνστιτούτοΚωνσταντίνοςΚαραμανλής,ΚέντροΕυρωπαϊκώνΜελετών Διαπολιτισμική μεσολάβηση στην υγεία. Γέφυρες σεβασμού και επικοινωνίας. Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία των περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης. ΕθνικήΣχολήΔημόσιαςΥγείας,Διάσταση,ΥπουργείοΕσωτερικών ΑποκέντρωσηςκαιΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης,ΕυρωπαϊκόΤαμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση.Δράση1.6/09. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 29/12/2011 ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 16/03/

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1.ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 2.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ 3.ΑΟΡΤΙΚΗ/ΜΙΤΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ 1.ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 Βασιλική Δηµ. Μιχαλίτση Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, MD, PhD, MSc, RCR/RCOG in Maternal Medicine, Heart Disease and Pregnancy Specialist, Υπότροφος ΕΚΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία SOO-YEON JUNG, Department of cardiology, St. Vincent s Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ακτινολόγος ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ καρδιολόγος Τι είναι αξονική στεφανιογραφία; Είναι μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομικό αξονικό τομογράφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ Παθοφυσιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Alexander Kofinas, MD Director Kofinas Perinatal Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ 27 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Σπάρτη και Μονεμβασιά 2015 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας Περιστατικό 4. Γυναίκα 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή Ηκ. Ελένη Κ. είναι 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή, μόνιμη Λαμβάνει κουμαρινικά. INR προ εβδομάδος 2.24 Ιστορικό Υπέρτασης Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενη, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η καρδιακή ανεπάρκεια προέρχεται από τη μειωμένη ικανότητα της καρδιάς να αντλεί αίμα, από και προς τον υπόλοιπο οργανισμό. Η σοβαρότητα της νόσου ποικίλει από ελαφριά, μέχρι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d

Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d Ε. Λυδάκη, Αιματολόγος, επιμ Α Υπηρεσία αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ Γυναίκα, έγκυος, 37 ετών, Α (-), Kell (-) (σύζυγος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμένος τοκετός στο σπίτι

Προγραμματισμένος τοκετός στο σπίτι Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 18 Μάιος 2014 Εισαγωγή Στην Ελλάδα ακόμη δεν υπάρχουν επίσημα επιδημιολογικά δεδομένα και υπολογίζεται ότι στις Η.Π.Α οι τοκετοί στο σπίτι αποτελούν περίπου το 0,5% των γεννήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΣΚΟΠΟΣ: Διαφύλαξη της υγείας της μητέρας Έγκαιρη διάγνωση της ενδομητρίου υποξίας ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΚΤΓ) Κατά την διάρκεια της κυήσεως οι γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΕΝΩΤΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Δοκιμασία κοπώσεως σαν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Α. Σταθόπουλος, Χ. Χάµος, Ο. Κισκήρα, Α. Ψευδή Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» To monitoring του ασθενούς αποτελεί κλειδί στην παροχή αναισθησιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ/ΝΤΗΣ Κ/Δ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Επισκόπηση Μειωμένος όγκος παλμού Μεγάλη στένωση ΑΒ, ΜΒ Στένωση ΑΒ Ανεπάρκεια ΑΒ Στένωση και Ανεπάρκεια ΑΒ Μεγάλη αγγειοδιαστολή Εισπνοή Παράδοξος ή εναλλασσόμενος=

Διαβάστε περισσότερα

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο Προσέγγιση του παιδιού με θωρακικό άλγος Steven M. Selbst, MD Pediatr Clin N Am 57 (2010) 1221 1234 Παρουσίαση : Νίκος Α. Καρανταγλής Επιστημονικός Συνεργάτης Γ ΠΔ Α.Π.Θ. 10/01/2011 www.pd3.gr Το θωρακικό

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Edwards Lifesciences

Προϊόντα Edwards Lifesciences Προϊόντα Edwards Lifesciences Τεχνικά χαρακτηριστικά και κλινικές μελέτες Τεχνολογίες Edwards Lifesciences Το 70% των προϊόντων αιμοδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιoύνται παγκοσμίως είναι Edwards. Η Edwards

Διαβάστε περισσότερα

Αιμορραγίες κατά την εγκσμοσύνη. Σωηήξεο Ν. Μήηξνπ

Αιμορραγίες κατά την εγκσμοσύνη. Σωηήξεο Ν. Μήηξνπ Αιμορραγίες κατά την εγκσμοσύνη Σωηήξεο Ν. Μήηξνπ 12/11/2012 127.000 θάνατοι κατά την κύηση και τον τοκετό λόγω αιμορραγίας παγκοσμίως Η αιμορραγία αποτελεί μία από τις κυριότερε ς αιτίες άμεσου θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβιδοπάθειες. Melanie Deutsch

Βαλβιδοπάθειες. Melanie Deutsch Βαλβιδοπάθειες Melanie Deutsch Στένωση µιτροειδούς Σχεδόν πάντοτε ρευµατικής αιτιολογίας Συχνότερα στις γυναίκες Άνοιγµα µιτροειδούς µικρότερο - φυσ. 4-6 cm 2 Στένωση µιτροειδούς Πνευµονικό οίδηµα διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. Φλεβική Πνευµονική Υπέρταση! Ορισµοί.! Επιδηµιολογία-πρόγνωση.!

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της εμβρυικής Μαγνητικής Τομογραφίας. εγκεφάλου στην πρώιμη διάγνωση της Οζώδους Σκλήρυνσης

Η συμβολή της εμβρυικής Μαγνητικής Τομογραφίας. εγκεφάλου στην πρώιμη διάγνωση της Οζώδους Σκλήρυνσης Η συμβολή της εμβρυικής Μαγνητικής Τομογραφίας εγκεφάλου στην πρώιμη διάγνωση της Οζώδους Σκλήρυνσης Ζήκου Αναστασία, Aνδριανοπούλου Άρτεμης, Ξύδης Βασίλειος, Μαρία Ι. Αργυροπούλου. Εργαστήριο Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση;

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση; Υπέρταση Τι Είναι η Υπέρταση; Η πίεση του αίματος είναι η δύναμη που ασκεί το αίμα στις αρτηρίες όταν μεταφέρεται από την καρδιά στην κυκλοφορία. Η σταθερά αυξημένη πίεση, άνω των φυσιολογικών ορίων, αποκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας Καρδιολογικό Τμήμα Διευθυντής Καθ. Αθ. Μανώλης ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας Καρδιολογικό Τμήμα Διευθυντής Καθ. Αθ. Μανώλης ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας Καρδιολογικό Τμήμα Διευθυντής Καθ. Αθ. Μανώλης ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η καρδιακή ανεπάρκεια προέρχεται από τη μειωμένη ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού

Παρουσίαση περιστατικού Παρουσίαση περιστατικού ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ Καρδιολόγος,FESC Υπεύθυνη Ιατρείου Υπέρτασης ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσ. Πειραιά 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης Μάρτιος 2009 Νεαρή γυναίκα, 22 ετών Ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους. Βαλβιδοπάθειες. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους. Βαλβιδοπάθειες. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους Βαλβιδοπάθειες Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. ΠΡΠ 13/11/2013 Κυριότερες βαλβιδοπάθειες Στένωση αορτής Ανεπάρκεια αορτής Οξεία Χρόνια Στένωση μιτροειδούς

Διαβάστε περισσότερα

εξουδετερώσει πλήρως;

εξουδετερώσει πλήρως; Καρδιαγγειακός Κίνδυνος από την Υπέρταση Τον έχετε εξουδετερώσει πλήρως; «Aυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Ο διαχωρισµός της θωρακικής αορτής αποτελεί την πιο επείγουσα και καταστροφική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κόγιας Ιωάννης: Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Μουλατζίκος Θωμάς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Σύμφωνα με τις πρόσφατες Κατευθυντήριες Οδηγίες (ESC/ERS 2009 και ACCF/AHA 2009) προκειμένου να αποφασιστεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου, Α. Καλλιφατιδης, Θ. Παναγιωτίδης, Μ.Μπαζμπάνη, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης

Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου, Α. Καλλιφατιδης, Θ. Παναγιωτίδης, Μ.Μπαζμπάνη, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης Παράταση του διαστήματος QTc και αναδιαμόρφωση δεξιάς κοιλίας: μελέτη με μαγνητική τομογραφία καρδιάς σε ασθενείς με προτριχοειδική πνευμονική υπέρταση Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας Καρδιολογική Κλινική Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας Πέμπτη 9-11πμ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 24-26 January 2014 Under the Auspices: Hellenic Cardiovascular Research Society Organization: Κosmos Travel Venue: Divani Apollon Palace, Kavouri επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής. Το θαύµα... της ζωής!

Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής. Το θαύµα... της ζωής! Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής Το θαύµα... της ζωής! Οι Υπέρηχοι Εγκυμοσύνης... Τμήμα Υπερήχων & Εμβρυομητρικής Ιατρικής Στο Τμήμα Υπερήχων & Εμβρυομητρικής Ιατρικής της ΡΕΑ Μαιευτικής Γυναικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΩΝ ΔΟΜΩΝ 1 ΙΑΤΡΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ (MED. EDUC.) 1996: 4 (1) 74-79 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΗΣ - ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΉ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΠΡΑΠΑΣ Ν., ΠΡ ΑΠΑΣ Ι., ΒΛΑΣΣΗΣ Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση

Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση Ιωσήφ Ξενογιάννης, Ελένη Τριανταφυλλίδη Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΠΓΝ Άντρας ηλικίας 27 ετών με γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ Η Rh ανοσοποίηση οφείλεται σε εμβρυο-μητρική μετάγγιση (ΕΜΜ), όπου ποσότητα Rh θετικού εμβρυϊκού αίματος εισέρχεται στη μητρική κυκλοφορία Rh αρνητικής εγκύου και δημιουργούνται αντισώματα κατά του παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (11-12/04/2014) Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κασσιανή Θεοδωράκη, Αντεια Παρασκευά, ηµήτρης Βαλσαµίδης, Αργυρώ Φασουλάκη Σκοπός της ύπαρξης κατευθυντηρίων οδηγιών µεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ 8.7.2016 L 183/59 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2016/1106 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουλίου 2016 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την περιεγχειρητική καρδιαγγειακή εκτίµηση και αντιµετώπιση ασθενών που υποβάλλονται σε µη καρδιοχειρουργική επέµβαση (2007). Φωτεινή Ντάνου, Σοφία Σγουροπούλου, Πολυξένη Στρατήγη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ» Κλινική Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Τριγλώχινα βαλβίδα: Όχι πια µια ξεχασµένη βαλβίδα! Tricuspid valve: No longer a forgotten valve! Βασίλης Γουλιέλµος

Τριγλώχινα βαλβίδα: Όχι πια µια ξεχασµένη βαλβίδα! Tricuspid valve: No longer a forgotten valve! Βασίλης Γουλιέλµος Τριγλώχινα βαλβίδα: Όχι πια µια ξεχασµένη βαλβίδα! Tricuspid valve: No longer a forgotten valve! Βασίλης Γουλιέλµος Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Δεν έχω κανένα οικονοµικό συµφέρον από καµιά από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Στο πρωτόκολλο θα συμπεριληφθούν αυστηρά και μόνο ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση που ορίζεται ως η αδυναμία ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ NO CONFLICT OF INTEREST ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πνευµονική υπέρταση είναι µια νοσολογική οντότητα που περιλαµβάνει µια ετερογενή οµάδα παθήσεων που χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Το άσθμα είναι ένα από τις πιο συχνές νόσους που περιπλέκει την εγκυμοσύνη. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως περίπου 8-10% των εγκύων έχουν άσθμα και μπορεί να επηρεάσει την εγκυμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αθανάσιος Καπετανόπουλος Καπετανόπουλος, FACC, FESC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Συχνότητα συνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΒΑΛΒΙΔΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΒΑΛΒΙΔΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΒΑΛΒΙΔΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Διάγνωση πρόγνωση αντιμετώπιση Ανδρέας Κατσαρός Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας στο Βόλο, 28-31 Μαΐου 2015 Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ.

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (ABI) Σφυροβραχιόνιος δείκτης=ankle-brachial Index (ABI) Ο λόγος της συστολικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+

Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+ Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Επιπλοκές της προεκλαμψίας στην εμβρυϊκή και νεογνική ηλικία» Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Εισαγωγή Στις µέρες µας έχει αναγνωριστεί η ιδιαίτερη αξία της άσκησης και η συµβολή της στην προάσπιση της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών

Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών Οι ρευματικές παθήσεις είναι συχνές στην αναπαραγωγική ηλικία των γυναικών. Στην πρόσφατη πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις στο γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ασθενής μας 32 ετών Εισαγωγή : 10 / 05 / 2012 Αιτία εισαγωγής : γενικευμένο οίδημα ΙΣΤΟΡΙΚΟ Από 2 μήνου Eπιδείνωση οιδημάτων κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι MK1118 ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ, PHD ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK ΙΜΕΘΑ Αθήνα 10 12/4/2014 Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK Δεν υπάρχουν προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ. Λαζαρίδης Κυριάκος Γενικός Αρχίατρος 417 ΝΙΜΤΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ. Λαζαρίδης Κυριάκος Γενικός Αρχίατρος 417 ΝΙΜΤΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ Λαζαρίδης Κυριάκος Γενικός Αρχίατρος 417 ΝΙΜΤΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ως βαλβιδική αορτική στένωση ορίζεται η παρεµπόδιση της ροής του αίµατος δια µέσου της αορτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Διευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Τσανάκας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ορισμός Ως status epilepticus ορίζεται επεισόδιο σπασμών διάρκειας άνω των 30 λεπτών ή περισσότερα των δυο επεισόδια

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Διάλεξη 5: Σακχαρώδης Διαβήτης και Άσκηση Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς, Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 5 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ)

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ) ΟΡΙΣΜΟΙ Πρωτοπαθής: εντός 24 ωρών από τον τοκετό. Απώλεια αίματος > 500 ml. Η πιο συχνή μορφή σοβαρής μαιευτικής αιμορραγίας. Δευτεροπαθής: η απώλεια αίματος που εκδηλώνεται μετά από 24 ώρες έως και 12

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Παθήσεις Θυρεοειδούς Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Η καρδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη δράση της θυρεοειδικής ορµόνης. Έτσι, η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

So much time, so little to say

So much time, so little to say So much time, so little to say > 6 εκ ασθενείς επισκέπτονται τα ΤΕΠ στις ΗΠΑ για ΘΠ ~ 5% του συνόλου των περιστατικών στα ΤΕΠ Δυνητικά απειλητικές για τη ζωή καρδιαγγειακές αιτίες ΘΠ Οξέα στεφανιαία σύνδρομα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑςΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟςΗΜΑΤΑ Ο ΡΟΛΟς ΤΟΥ ΝΟςΗΛΕΥΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑςΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟςΗΜΑΤΑ Ο ΡΟΛΟς ΤΟΥ ΝΟςΗΛΕΥΤΗ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑςΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟςΗΜΑΤΑ Ο ΡΟΛΟς ΤΟΥ ΝΟςΗΛΕΥΤΗ ΣΤΑΤΙςΤΙΚΑ ςτοιχεια Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι υπεύθυνα για το ένα τρίτο των θανάτων παγκοσμίως, ενώ αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Χριστίνα Δάλλα Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών cdalla@med.uoa.gr www.med.uoa.gr/pharmacology Ισχύς (potency) ενός φαρμάκου (συνήθως εκφράζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Υδατιδώδης μύλη κύηση ολική μερική Διεισδυτική μύλη κύηση Χοριοκαρκίνωμα PSTT (placental site trophoblastic tumors) Η ολική και μερική υδατιδώδης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗΣ PER OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗΣ PER OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ. OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Γιαννιτσών Εισαγωγή Η τοπική αναισθησία (ΤΑ) είναι μέθοδος εκλογής για πλειάδα μικρών και μεσαίων επεμβάσεων στην χειρουργική της μίας ημέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ RS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ RS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ RS2200733 ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Ν. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ(1), Κ. ΚΑΛΛΙΝΔΕΡΗ(2), Κ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ(1), Κ. ΡΩΣΣΙΟΣ(1), Ε. ΠΑΓΚΟΥΡΕΛΙΑΣ1), Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ(1), Μ. ΜΑΥΡΟΥΔΗ(1),

Διαβάστε περισσότερα

Προεκλαμψία. Έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου στις 11 13+6 εβδομάδες

Προεκλαμψία. Έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου στις 11 13+6 εβδομάδες Προεκλαμψία Έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου στις 11 13+6 εβδομάδες Ο έλεγχος για προεκλαμψία μεταξύ των εβδομάδων 11 έως 13+6 μπορεί να εντοπίσει κυήσεις υψηλού κινδύνου, επιτρέποντας τη θεραπεία με α σπιρίνη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ

5. ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ Η περινεοτομία είναι μια από τις πιο συνήθεις παρεμβάσεις στη μαιευτική. Ιστορικά ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η διευκόλυνση του 2ου σταδίου του τοκετού, με απώτερο στόχο τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή Υπέρταση. V Kotsis 2011 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Νοσ. Παπαγεωργίου

Αρτηριακή Υπέρταση. V Kotsis 2011 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Νοσ. Παπαγεωργίου Αρτηριακή Υπέρταση V Kotsis 2011 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Νοσ. Παπαγεωργίου V Kotsis 2008 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή

Διαβάστε περισσότερα

MA0611 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

MA0611 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ MA0611 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου Κωδικός Μαθήματος: MA0611 ΜΑ0612 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ Πασχάλης Στειρόπουλος Β Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Δομή Θέσεις και αντιθέσεις 1. Θρομβόλυση 2. Θεραπεία ΠΕ στο σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. (α) Να ονομάσετε τα αγγεία Α και Β. (β) Πώς είναι προσαρμοσμένο το αγγείο Γ για να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί το

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση

Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση Κλινική εικόνα Διαγνωστική προσέγγιση Αθήνα 2006 Πολίτης Π. ΚΕΘ Νοσ. Ο Ευαγγελισμός Κλινική εικόνα ΠΑΥ Σιωπηλή πορεία --- κλινική υποψία Δύσπνοια στη κόπωση Αδυναμία Οπισθοστερνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Ν. Σαρατζής Αγγειοχειρουργός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Α Χειρουργική Κλινική, Δ/ντης Καθηγητής Δ. Κισκίνης Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Ανευρύσματα νεφρικών αρτηριών συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έκβαση της κύησης γυναικών με Διαβήτη της Κύησης

Έκβαση της κύησης γυναικών με Διαβήτη της Κύησης Έκβαση της κύησης γυναικών με Διαβήτη της Κύησης B. Π. Παπαδοπούλου (1,2), Δ. Βαβίλης (2), Κ. Κώτσα (3), Δ. Γ. Γουλής (1) (1), Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας Ε. Πουλημένος Επιμελητής Καρδιολογικού Τμήματος Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας

Λεωνίδας Ε. Πουλημένος Επιμελητής Καρδιολογικού Τμήματος Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας Λεωνίδας Ε. Πουλημένος Επιμελητής Καρδιολογικού Τμήματος Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας Γενικά Η.Π.Α.. : 3.000.000 ασθενείς σε V.K.A. Ερώτημα βέλτιστης διακοπής αντιπηκτικής: : 400.000/έτος Μεγάλο ποσοστό βαλβιδοπαθών

Διαβάστε περισσότερα

30. ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ OΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΟ ΤΟΚΕΤΟ

30. ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ OΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΟ ΤΟΚΕΤΟ 30. ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ OΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ Πριν από τις 37 εβδομάδες της κύησης Επώδυνες ψηλαφητές συστολές της μήτρας (διάρκειας > 30 sec έκαστη, τουλάχιστον 4 συστολές κάθε 20 min) Αλλαγές του τραχήλου

Διαβάστε περισσότερα

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις 267 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις Χ. Βέρρας 1, Α. Μελιδώνης 2 1 Τμήμα Γενικής Ιατρικής και 2 Α Παθολογική Κλινική &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα