Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 3. Στον διαγωνισµό µπορεί να λάβουν µέρος προµηθευτές τέτοιων ειδών ή αντιπρόσωποι οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 3. Στον διαγωνισµό µπορεί να λάβουν µέρος προµηθευτές τέτοιων ειδών ή αντιπρόσωποι οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού."

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ Πληροφορίες: κ. Ε.Ψαχούλια Τηλέφωνο: Fax: ΤΟΠΟΣ: Aθήνα Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. Ο κ. Κωνσταντίνος Κοσµάς, Καθηγητής του Εργαστηρίου Εδαφολογίας και Γεωργικής Χηµείας του Γ.Π.Α., Ιδρυµατικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ µε τίτλο «Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών-Α Φάση», που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια των Υλικών Άµεσης Ανάλωσης Εργαστηρίων που αναφέρονται στο συνηµµένο Πίνακα, µε ποσό ύψους ,87 Ευρώ και χρηµατοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 2. Ο διαγωνισµός θα γίνει από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµών Προµηθειών του Έργου, που αποτελείται από τους: Καθ. Κ. Κοσµά, Καθ. Μ. Κωµαΐτη και Αν. Καθ. Π. Λαζαρίδη. Οι προσφορές για το διαγωνισµό θα γίνονται δεκτές µέχρι τις π.µ. της ευτέρας 8/12/2003, στο γραφείο του Ιδρυµατικού Υπευθύνου Καθ.κ.Κ.Κοσµά (Εργαστήριο Εδαφολογίας) τηλ Στον διαγωνισµό µπορεί να λάβουν µέρος προµηθευτές τέτοιων ειδών ή αντιπρόσωποι οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού. 4. Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή του διαγωνισµού, ο ίδιος ή µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, φάκελλο σφραγισµένο που να γράφει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του διαγωνιζοµένου ως και τον τίτλο του διαγωνισµού. Ο φάκελλος πρέπει να περιέχει: α) Προσφορά β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Τ.Π. &. για ποσό ίσο µε το 5% της προσφοράς του. γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισµού, των σχεδίων και της τεχνικής περιγραφής. δ) Συµπληρωµένο το συνηµµένο Πίνακα µε τιµή ανά µονάδα. 5. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Επιτροπή του ιαγωνισµού, η οποία είναι αρµόδια να επιληφθεί και τυχόν ενστάσεων. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η Επιτροπή µπορεί µετά από πλήρη αιτιολόγηση να επιλέξει κατά την κρίση της εκείνον που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες του προγράµµατος.

2 6. Η υπογραφή του Συµφωνητικού πρέπει να γίνει µέσα σε 5 µέρες από τότε που θα κοινοποιηθεί στον προµηθευτή η απόφαση της κατακύρωσης. 7. Κατά την υπογραφή του Συµφωνητικού ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε επιστολή καλής εκτελέσεως ίσης µε το 10% της προσφοράς. 8. Για την εκτέλεση των εργασιών δίνεται προθεσµία µέχρι...από την ηµέρα που υπέγραψε ο προµηθευτής το Συµφωνητικό. Ειδικότερα, η προµήθεια των υλικών άµεσης ανάλωσης εργαστηρίου θα γίνεται τµηµατικά κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα, κατόπιν σχετικής παραγγελίας από τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 9. Για κάθε ηµέρα υπερβάσεως της προθεσµίας που ορίσθηκε, ο προµηθευτής επιβαρύνεται µε ποινική ρήτρα ίση µε το 1% της προσφοράς του. Αφού περάσουν 10 ηµέρες είναι δυνατόν να κηρυχθεί «έκπτωτος» µετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Γ.Π.Α., εφαρµοζοµένων των σχετικών διατάξεων του Νόµου. 10. Η πληρωµή του προµηθευτή γίνεται µε χρηµατικά εντάλµατα µετά την προσκόµιση τιµολογίου και λοιπών δικαιολογητικών. 11. Τα έξοδα για τη δηµοσίευση της διακηρύξεως αυτής, το χαρτόσηµο του Συµφωνητικού, τα τυχόν µεταφορικά µέχρι , οι νόµιµες κρατήσεις κ.λ.π., επιβαρύνουν τον προµηθευτή. Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2003 Ο Ι ΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘ. Κ.ΚΟΣΜΑΣ

3 Α/Α ml microcentrifuge tubes ml microcentrifuge tubes ΕΙ ΟΣ 3. 1DPPH 1gr 4. 2,3-Butanediol 5. 2,3-Butanedione 6. 2-ethyl-1-hexanol 7. 2-methyl-1-butanol 8. 2-methyl-2-butanol 9. 2-pentanol Phenylethanol Phenylethyl acetate Propanol Molecular biology grade 13. 3,5-dinitrosalicylic acid methyl-1-butanol pentanol hydroxy-4-methyl-2-pentanone methyl-2-pentanol Penten-1-ol 19. Acetic acid 20. Acetonitrile HPLC 2,5 lt 21. A-chymotrypsin type II 250 gr 22. ΑFLP kit 23. AGAR type E 500 gr 24. AgNO3 25. Amberlite ιοντοανταλλάκτη 26. Ammonia solution 25% RDL 2,5 lt 27. Ammonium Thiocyan 0,1Ν Αµπούλα 28. Amyl acetate 29. Amyloglucosidase 30. Analytical standards: αλκάνια από C7-C19, δείκτες KOVATS για αέρια χρωµατογραφία 31. Anti-Dig Fab fragments ROCHE # µg 32. API 20CH 33. API 50CH 34. Aquamerck total hardness (11104) 35. BaCl2 36. BAIRD-PARKER Agar (Staphylococcus Selective Agar Base acc. to BAIRD-PARKER) 37. BAP 38. Benzaldehyde ΜΟΝΑ Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ

4 39. Benzophenone 40. Bio-Rad protein assay 41. Bio-Scale Q Bio-Scale S Biotin-16-dUTP. ROCHE # nmol 44. Bis ακρυλαµίδιο 25 gr 45. Boric acid Molecular biology grade 46. Boric acid 1 kg 47. Brilliant Green Bile Broth Tubes 48. Bromcresol Green-Methyl Red Indicator Solution 49. BSA 50. BSTFA 5ml 51. Buffer Powder Pillows ph Buffer Powder Pillows ph Buffer Powder Pillows ph Buffer Solution Hardness Butanal 56. Butanoic acid 57. Butyl acetate 58. Butyrolactone 59. Ca(OH)2 60. Calcium Chloride Anhyd 1 kg 61. CalVer 2 Calcium Indicator Powder Pillows 62. CaNO 3 4H 2 O 63. Carboxymethylcellulose CMC 64. Casein hammarstein 65. Catalase (EC ) 66. CH3COOK 67. Chloramine T 250 gr 68. Chloroform proanalysis 1 lt 69. Chromocult Coliform Agar 70. Chromocult Tbx Agar 71. Cis-2-hexen-1-ol 72. Cis-3-hexen-1-ol 73. COD Digestion Reagent Vials, High Range mg/l 74. CTAB 75. CuSO 4 5H 2 O 76. Cyclodextrinase (CGTase) 77. D Sorbitol 78. D(-) Τρυγικό οξύ 500 gr 79. D.T.P.A. 80. DCFH-DA

5 81. Decanoic acid 82. Delvotest 83. D-glucose (kit with glucose oxidase & peroxidase) 84. D-glucose (kit with hexokinase) 85. Diethyl-ether (PA) 1lt, 2,5lt 1lt, 2,5lt 86. DIG-11-dUTP alkali stable. ROCHE # nmol 87. Dispenser Optifix 2-10 ml : 0,2 ml 88. Disposal bags 10L (για υγρή αποστείρωση) 89. dntps 90. Dowex ιοντοανταλλάκτη Η + -form (mesh size 20-50) 1Kg 91. ECL Random Prime Labelling & Detection System. 30 reactions. AMERSHAM # RPN EDTA 93. EDTA TitraVer Hardness Titrant 0.2N 94. Egg-yolk Tellurite Emulsion 95. Elliker Broth 500 gr 96. Endo and exo-glucanase (EC and ) 97. Entellan 98. Ependors (1ml) 99. Ethyl acetate 100. FeCl Fe-DTPA 102. filter tips1000µl 103. filter tips100µl 104. filter tips10µl 105. Flour rice (wheat) 106. Folin giocalteau reagent (merk) 1 lt 107. FRASER Listeria Selective Enrichment Broth (base) 108. FRASER Listeria Supplement 109. GA 110. GAS PAK PLUS ANAEROBIC SYST ENV 111. Gas Tide syringe (σύριγγες για GC) & βελόνες 112. Glycerol 113. Glycerol anhydrous Molecular biology grade 114. Glycine 115. Guaiacol 116. Gum Guar 117. Gum Locust Bean 118. Gum Xanthan 119. H2O2 in milk and aqueous solutions (with peroxidase) 120. H2SO4 1N 121. H 3 PO 4

6 122. HCI 1N Αµπούλα 1L 123. HCl 0,1 N Αµπούλες 124. HCl 2% 125. HCl πυκνό 1lt, 2,5lt 126. HClO4 (Υπερχλωρικό Οξύ 70% ή 60%) 127. π. H2SO π. HCl 129. π. HNO π. ΝΗ3 1 lt 131. Heptacosa για MS 132. Heptanal 133. Heptanol 134. Hexan (Proanalysis) 1lt, 2,5lt 135. Hexanal 136. Hexanoic acid 137. Hexanol 138. High temperature data logger-testostor HPLC water 140. HPMC (Hydroxypropylmethyl cellulose) 141. IBA plant tested (για ιστοκαλλιέργεια) 142. Iron (II) Sulfate 143. Isobutanoic acid 144. Isobutyl acetate 145. Isobutyraldehyde 146. K2CrO K2CrO K 2 SO Kanamycin aesculin azide agar 500 gr 150. Kanamycin selective supplement 151. Kjeldahl Tablets 152. KNO KOH 154. KOVACS' Indole Reagent 155. L(+) Τρυγικό αµµώνιο 500 gr 156. Labopette Dig ml ( ) 157. Labopette Stand ( ) 158. Laccase or polyphenoloxidase (EC ) 159. Lactognost 160. Lactose/D-Galactose (ενζυµικό test) 161. L-ascorbic acid 162. Lauryl Tryptose MPN Tubes (presumptive test) liquid medium

7 163. LiCl 164. Lipase (EC and ) 165. Lipoxygenase (EC ) 166. Listeria Enrichment Broth (LEB) acc. to FDA/IDF-FIL 167. L-lactic acid 168. L-malic acid 169. Lysozyme 170. L-Ασκορβικό Οξύ 171. M 17 Agar acc. To TERZAGHI 500 gr 172. M 17 Broth acc. To TERZAGHI 500 gr 173. Mac Conkey Agar 500 gr 174. Mac Conkey Broth 500 gr 175. Magnesium perclorate 176. Maltose 250 gr 177. Man Ver Hardness Indicator 178. Methanol gr for analysis 2,5 lt 179. Methyl Red Indicator 25 gr 180. Mg(NO3) MgSO Morpholino ethanosulfonic acid (MES) Sigma 183. MRS agar 500 gr 184. ΜRS Broth 500 gr 185. MS υπόστρωµα ιστοκαλλιέργειας (SIGMA) 186. N,N methylene bisacrylamide 2X (ultrapure) 187. Na 2 B 4 O 7 10H 2 O (Βόρακας) 188. Na 2 CO Na2HPO Na 2 MoO 4 2H 2 O 191. NAA plant tested (για ιστοκαλλιέργεια) 192. NaBr 193. NADH 194. NaH2PO NaHCO NaNO2 1Kg 197. NaOH 0,1N Αµπούλες 198. NaOH 1N Αµπούλες 199. Nessler Reagent 200. Nessler Solution A+B M 500 ml 201. NH 4 NO NH4VO3 (Mεταβαναδικό Αµµώνιο) 203. Nitrate 204. NitraVer 5 Nitrate Reagent Powder Pillows

8 205. Nitric acid 65% RDL 2,5 lt 206. NitriVer 3 Nitrite Reagent Powder Pillows 207. Nonanal 208. Nutrient agar 209. Octanal 210. Octanol 211. OGY Agar (Oxytetracycline Glucose Yeast Agar), Base 500 gr 500 gr 212. OGY Selective Supplement (Oxytetracycline) 213. Oil Red O 214. Oxford Listeria Agar Base 500 gr 500 gr 215. Oxford Listeria Supplement 216. PALCAM Listeria Selective Agar (Base) 500gr 500 gr 217. PALCAM Listeria Selective Supplement acc. to VAN NETTEN et al Parafilm 5 cm 219. Pasteur πλαστικά 220. PBS 221. PCA 222. PCA agar 223. PCR Purification kit 224. PCR tubes 0.5ml 225. PDA 226. Pectin esterified (DE 60%) 227. Pectin esterified (DE 90%) 228. Pectinase SIGMA #P4716 5,000U 229. Pentanal 230. Pentanol Συσκ Pepsin crystalline 250 mg 232. Peptone 500 gr bacteriological 500 gr 233. Peptone Water (buffered) 500 gr 234. Phenol 235. Phenol proanalysis 1 kg 236. Phenylacelaldehyde, 1, PhosVer 3. Phosphate Reagent Powder Pillows 238. Plate count agar 500 gr 239. Plate Count Skim Milk Agar 500 gr 240. p-nitrophenol 241. Potassium acetate Molecular biology grade 242. Potassium Hydroxide 8N 243. Potassium Hydroxide M 1 kg 244. Potassium Iodide 250 gr 245. Primers για PCR

9 246. Propanoic acid 247. Pseudomonas agar base 500gr 500 gr 248. Pseudomonas C-F-C Selective Supplement 249. PVP 250. Racks για σωλήνες κιβέτες και eppendorfs 251. Reinforced Clostridial Medium 500 gr 252. Ringer tablets / RNase A (DNΑse free) 254. Rochelle Salt Reagent 255. Rogosa Agar 500 gr 256. Rogosa Broth 500 gr 257. Safety tongs 258. Salmolyst broth 259. Salmonella Enrichment Broth acc. to RAPPAPORT and VASSILIADIS (RVS Broth) 500gr 260. Salmosyst Broth Base 261. Salmosyst Selective Supplement 262. Salycilic acid 263. Sanitization Tablets 50/PK 264. SDS Molecular biology grade >99,5% pure (titr) 500 gr 265. Silica gel 2kg 266. Silicon Anti Foam 100M 267. Silver Nitrate 0,1N Αµπούλα 268. Silver stain KIT 269. Skim milk powder 500 gr 270. Smac agar base 271. Sodium Chloride 1 kg 272. Sodium Hydroxide proanalysis 1 kg 273. Sodium Sulphate 1kg, 5 kg 274. Sodium thiosulfate 0,1N Αµπούλα 275. SPS Agar (Perfringens Selective Agar acc. to ANGELOTTI) 276. SrCl Standard Ασβεστίου 1000 ppm 278. Standard Καλίου 1000 ppm 279. Standard Μαγνησίου 1000 ppm 280. Standard Νατρίου 1000 ppm 281. Standard Χλωριούχου Νατρίου 282. Standards για Fatty Acids Methyl ester C4-C18: Standards για Saturated Fatty acids C4-C Standards για Volariles Acid (Formic acid Heptunoic acid) 285. Starch (from corn) 286. Starch (from wheat)

10 287. Starch soluble 288. Sterile σακούλες Stomacher 289. Streptavidine cy-3 conjugate. SIGMA #S6402 1ml 290. Sulfaver 4 Sulfate Reagent Powder Pillows 291. Sulfuric acid 95-97% 2,5lt 2,5 lt 292. Τaq DNA polymerase 293. TCA 294. Tetrachlorethanio 1 lt 295. TFA 296. Thiaminium diclorade 297. Thidiazuron 298. tips 1000µl 299. tips 100µl 300. tips 10µl 301. tips 5ml 302. Tips yellow 303. Tips για αυτόµατες πιπέτες 304. Toluene 305. Toluidine Blue Συσκ.1000 τεµ Trichloroacetic acid 250 gr 307. Trifluoroacetic acid 100 ml 308. Tris hydrochloride Molecular biology grade 309. Trisodium citrate 310. ΤΡΤΖ 1 gr 311. Trypan Blue 312. Trypsin Type I 100 mg 313. Tryptic Soy Agar (CASO) with Polysorbate 80 and Lecithin 314. Tryptone 500 gr 315. Tyrosinase or catecholase (EC ) 316. UNO Q UNO Q-12R 318. UNO S UNO S-12R 320. UREA pro analysis 321. Vaseline 322. Violet Red Bile Agar 500 gr 323. Vitamin B VRBD (Violet Red Bile Dextrose) Agar acc. to MOSSEL 500 gr 325. VRBGA Agar 326. Woody Plant Medium (υπόστρωµα ιστοκαλλιέργειας SIGMA) 327. XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) Agar

11 328. Yeast extract 500 gr 329. YGC Agar yeast extract-glucoronide 500 gr 330. ZnSO 4 7H 2 O 331. Αγαρόζη 332. Αγαρόζη για DNA τζελ ηλεκτροφόρηση 333. Αγωγιµόµετρο τσέπης (µετρά την αλατότητα του νερού) 334. Αγωγοί θερµοζευγών 335. Αζοµεθίνη Η 336. Αιθανόλη 2,5 lt 337. Aιθυλική αλκοόλη 338. Ακεταλδεύδη 1 lt 339. Ακετόνη (Βρώµικη) 2,5 lt 340. Ακετόνη (Καθαρή) 2,5 lt 341. Ακετυλοχλωρίδιο 1 lt 342. Ακροφύσια (tips) 0.20 ml & 1 ml 343. Ακρυλαµίδιο 100 gr 344. Αλκαλικό διάλυµα χαλκού 345. Αλουµίνα pelletes για MS 346. Αµµωνία 1 lt 347. Αµπούλα NaOH 1N 348. Αµπούλες Buffer PH Αµπούλες HCl 350. Αµπούλες λυοφιλίωσης 351. Αµυλική αλκοόλη 1 lt 352. Άµυλο 1 Kg 353. Αναδευτήρες δοκιµαστικών σωλήνων, οµογενοποιητές 354. Ανθρακικό ασβέστιο CaCO3 1 Kg 355. Ανθρακικό νάτριο 356. Αντιαφριστικό (για Kjeldhal) 357. Αντιδραστήρια Hach για σπεκτροφωτoµετρικές µεθόδους 358. Αντιδραστήριο Folin ciocalteu 359. Αντιδραστήριο KARL FISCHER 360. Αντιδραστήριο TPTZ 361. Αντικειµενοφόρες πλάκες Χ Αντικειµενοφόροι πλάκες και καλυπτρίδες 363. Άνυδρο Na2SO4 1 Κg 364. Άνυδρο χλωριούχο ασβέστιο CaCl2 1 Kg 365. Άνυδρο χλωριούχο µαγνήσιο MgCl2 1 Kg 366. Ασκορβικό οξύ 367. Αυτόµατη πιπέττα µεταβλητού όγκου 100µl 1ml 368. Aυτόµατη πιπέττα µεταβλητού όγκου µl

12 369. Αφρός ρητίνης 370. Βάσεις για Ependors (1ml) 371. Βάσεις για ρύγχη 1.0 και 0.1 ml για αυτόµατες πιπέτες 372. Βάσεις δοκιµαστικών σωλήνων 373. Βενζένιο 1 lt 374. Βενζόλιο 375. Βορικό νάτριο Na2B4O7.10H2O 500 gr 376. Βουτανόλη 1 lt 377. Bουτανόλη 1 1 lt 378. Βουτανόλη 2 1 lt 379. Βρωµιούχο Κάλιο (Καθαρό για υπέρυθρη φασµατοσκοπία) 380. Γαλακτικό οξύ 381. Γάντια ιατρικά µικρά µεσαία µεγάλα 382. Γάντια νιτριλίου 383. Γη διατόµων 384. Γλουτένη 385. Γλυκερίνη C3H8O3 500 ml 386. Γλυκόζη 387. Γουδί µικρό 388. Γυάλινοι κύλινδροι των 50 ml 389. Γυάλινοι κύλινδροι των 100 ml 390. Γυάλινοι κύλινδροι των 1000 ml 391. Γυάλινοι κύλινδροι των 2000 ml 392. Γυάλινοι κύλινδροι των 500 ml 393. Γύρη διαφόρων φυτών 394. ιαιθυλαιθέρας 395. ιάλυµα NaOH N/ ιάλυµα αµύλου 11gr/lt 397. ιάλυµα ανθρακικού ασβεστίου 398. ιάλυµα βορικού νατρίου 399. ιάλυµα θειικού οξέος 25% 400. ιάλυµα Ιωδίου Ν/ ιάλυµα ΚΙ 30% 402. ιάλυµα κυανού της βρωµοθυµόλης 403. ιάλυµα οξικού µολύβδου 404. ιάλυµα υδροξειδίου του Κ 1Ν 405. ιάλυµα φαινολοφθαλείνης 406. ιαλύµατα Βαρέων Μετάλλων 407. ιαφαινυλαµίνη 408. ιαφανείς ταινίες (συσκευασίας) 409. ιαχωριστικές Φιάλες 100g ή 500g

13 410. ιηθητικό χαρτί 411. ιηθητικοί ηθµοί Νο 1 70mm 412. ιθειονικό Οξύ 413. ιµεθυλοσουλφοξείδιο 414. ισόξινο φωσφορικό κάλιο Sigma plant cell culture tested 415. ισπξινο φωσφορικό νάτριο ένυδρο Sigma plant cell culture tested 416. ιφαινυλαµινοσουλφονικό Βάριο 417. ιχλωροµεθάνιο 418. ιχρωµικό Κάλιο 419. οκιµαστικοί σωλήνες χωρίς χείλος 16 cm Χ (d 16mm) 420. οχεία Buchner 421. οχεία γυάλινα 1LT µε στεγανότητα στο κλείσιµο 422. οχεία ζέσεως 423. οχείο µε βρύση 10 lt 424. Εκκινητές 425. Εκχύλισµα κρέατος (Extract of meat dry) 426. Ελαϊκό Νάτριο Μονογλυκερίδια 427. Ελαστικά Πώµατα διαστάσεων 22/27 & 15/20 cm 428. Εναιώρηµα υδροξειδίου του ασβεστίου 2Μ 429. Εναµµώνιος θεϊκός σίδηρος ένυδρος Sigma plant cell culture tested 430. Εξάνιο 2,5 lt 431. Ερυθρό του Μεθυλίου 432. Ευγενόλη Τεταρτοταγή Βουτανόλη 433. Εύκαµπτοι και ύσκαµπτοι σωλήνες σιλικόνης 434. Εύκαµπτοι πλαστικοί σωλήνες 435. Μη Εύκαµπτοι πλαστικοί σωλήνες 436. Η + - form (mesh size 20-50) (1Kg) 437. Ηθµοί 438. Ηθµοί Whatman 439. Θειϊκό Νάτριο 440. Θειϊκό Οξύ 441. Θειϊκός ισθενής Σίδηρος 442. Θειϊκός Σίδηρος 443. Θειικός Υδράργυρος 444. Θεϊκό αµµώνιο Sigma plant cell culture tested 445. Θεϊκό µαγγάνιο ένυδρο Sigma plant cell culture tested 446. Θεϊκό µαγνήσιο ένυδρο Sigma plant cell culture tested 447. Θεϊκός χαλκός ένυδρος Sigma plant cell culture tested 448. Θεϊκός ψευδάργυρος ένυδρος Sigma plant cell culture tested 449. Θειοβαρβιτουρικό Οξύ 450. Θειοθειικό νάτριο 0,1Ν 451. Θειοθειϊκό Νάτριο Na2S2O3

14 452. Θερµόµετρα θερµοκηπίου (µεγίστου-ελαχίστου) 453. Θερµόµετρα κλιβάνων 454. Θήκες Αντικειµενοφόρων 455. Θήκες µικροσκοπικών παρασκευασµάτων 456. Ισοαµυλική αλκοόλη 1 lt 457. Ισοβουτανόλη 1 lt 458. Ισοπροπανόλη 10L 459. Ισοπροπυλική αλκοόλη 1 lt 460. Ιώδιο Ι2 Ν/10 Αµπούλα 461. Ιωδιούχο κάλιο κρυσταλλικό ΚΙ 500 gr 462. Κάλιο (Κ) 463. Κατεχίνη 464. Καυστικό Κάλιο 465. Καυστικό Νάτριο 1Ν (αµπούλα) 466. Καφεϊκό Οξύ 467. Κάψες πορσελάνινες (5 cm διάµετρος στοµίου) 468. Κεδρέλαιο 469. Κιτρικό Νάτριο Αµπούλα 1g/l 470. Κιτρικό οξύ C6H8O7.H2O 1Kg 471. Κοµπόστα 472. Κυανό του Μεθυλενίου 473. Κυβέττες type 1, material glass, path length 10mm 474. Κυβέττες χαλαζία 475. Κυκλοεξάνιο 2,5 lt 476. Κύλινδροι Βουγιούκου για µηχανική ανάλυση εδάφους 477. Κυψελίδες υάλου (διατοµής 1 cm 2 ) 478. Κωνικές φιάλες 2 lit 479. Κωνικές φιάλες 300ml 480. Κωνικές φιάλες µε εσµυρισµένο πώµα των 250 ml 481. Κωνικές φιάλες του 1 lt 482. Κωνικές φιάλες των 100 ml 483. Κωνικές φιάλες των 250 ml 484. Μαγνητάκια Ανάδευσης 485. Μάσκες προσώπου 486. Μεθανόλη για HPLC 2,5 lt 487. Μετά Na άλας της 2,6- ιχλωρο-ινδοφαινόλης 488. Μεταλλικά καπάκια δοκιµαστικών σωλήνων 489. Μεταλλικό Ιώδιο 490. Μεταλλικό Νάτριο 491. Μεταλλικό στατώ στήριξης 3 πιπεττών 492. Μεταλλικοί Σύνδεσµοι Αγωγών (σφιγκτήρες, µούφες, ρακόρ κ.λπ)

15 493. Μεταφωσφορικό Νάτριο 494. Μεταφωσφορικό Οξύ 495. Μίγµα Αιθυλεστέρων 496. Μίγµα ενώσεων που απαντώνται σε αιθέρια έλαια 497. Μίγµα κανονικών υδρογονανθράκων 498. Μίγµα Μεθυλεστέρων 499. Μικροβιολογικοί κρίκοι-βελόνες 500. Μολυβδαϊνικό νάτριο ένυδρο Sigma plant cell culture tested 501. Μουσελίνα 502. Μπαταρίες 12V 503. Μπουκάλια µε βιδωτό πώµα DURAN 1000 ml 504. Μπουκάλια µε βιδωτό πώµα DURAN 500 ml 505. Νeubauer 506. Νερό HPLC 507. Νιτρικό αµµώνιο Sigma plant cell culture tested 508. Νιτρικό Κάδµιο 509. Νιτρικό κάλιο Sigma plant cell culture tested 1 kg 510. Νιτρικό Νάτριο 1 kg 511. Νιτρικό Νικέλιο 512. Νιτρικό Οξύ 2,5 lt 513. Νιτρικό Οξύ 1Ν αµπούλα 514. Νιτρικός Άργυρος 515. Νιτρικός Μόλυβδος 516. Νυστέρια 517. Μικροβιολογικούς κρίκους-βελόνες 518. Ξηραντήρας 519. Ξηρή ζύµη 520. Ογκοµετρικές φιάλες 2 lit 521. Ογκοµετρικές φιάλες 10ml 522. Ογκοµετρικές φιάλες 20ml 523. Ογκοµετρικές φιάλες του 1 lt 524. Ογκοµετρικές φιάλες των 100 ml 525. Ογκοµετρικές φιάλες των 250 ml 526. Ογκοµετρικές φιάλες των 500 ml 527. Ογκοµετρικοί κύλινδροι 100ml 528. Ογκοµετρικοί κύλινδροι 250ml 529. Oγκοµετρικοί κύλινδροι των 50 ml 530. Οινόπνευµα 95 ο 531. Οινόπνευµα 96 ο 532. Οκτανόλη 2 1 lt 533. Οξαλικό Αµµώνιο 534. Οξαλικό Οξύ

16 535. Οξικό Αµµώνιο 536. Οξικό ασβέστιο 1 Kg 537. Οξικό Νάτριο 538. Οξικό Οξύ 2,5 lt 539. Οξικός αιθυλεστέρας 2,5 lt 540. Όξινο Ανθρακικό Νάτριο 541. Οξύµετρα Dornic (πλαστικά) 542. Οργανικοί ιαλύτες 543. Ουδέτερη αλκοόλη 544. Ουρία 1 kg 545. Παγόµορφο οξικό οξύ (Glacial acetic acid) 1 lt 546. Παλµιτικό οξύ 5gr, 10gr 547. Πανγκρεατίνη 548. Παραφινέλαιο 549. Πεδία εκτροφής εντόµων και ακάρεων 550. Πεντάνιο 1 lt 551. Πεντοξείδιο Φωσφόρου 552. Πετρελαϊκός αιθέρας 2,5 lt 553. Πεψίνη 554. Πιπέττες του 1 ml 555. Πιπέττες των 10 ml 556. Πιπέττες των 2 ml 557. Πιπέττες των 5 ml 558. Πιππέτες Pasteur γυάλινες 559. Πιππέτες Pasteur πλαστικές 560. Πλαστικά αποστειρωµένα τρυβλία 90 mm 561. Πλαστικά µπουκαλάκια των 100 ml 562. Πλαστικά µπουκαλάκια των 50 ml 563. Πλαστικά πώµατα δοκιµαστικών σωλήνων 564. Πλαστικά σωληνάρια (eppendorfs) 1ml & PCR 565. Πλαστικές φιάλες των 50ml και 100ml 566. Ποτήρια ζέσεως 500 ml 567. Ποτήρια ζέσεως 100 ml 568. Ποτήρια ζέσεως 1000 ml 569. Ποτήρια ζέσεως 2000 ml 570. Ποτήρια ζέσεως 50 ml 571. Ποτήρια ζέσεως 5000 ml 572. Προθερµαντήρας Μονοξειδίου του Αζώτου 573. Προπανόλη lt 574. Προπανόλη lt 575. Πρότυπα ιαλύµατα Σταθερού ph

17 Πρότυπες ενώσεις υψηλής καθαρότητας (analytica, technical) 576. φυτοφαρµάκων Πρότυπες ουσίες:απιγενίνη (apigenin), Λουτεολίνη (luteolin), Καµφερόλη (kaempherol) 578. Προχοΐδες 1mg 579. Πυκνό H 2 SO Πυκνό διάλυµα αµύλου 581. Πυκνό Θειϊκό Οξύ 582. Πυκνό νιτρικό οξύ 583. Ρητίνη SEPHACRYL 584. Ρητίνη SEPHADEX 585. Ρητίνη Αποµάκρυνσης Κατιόντων 586. Ρουτίνη 587. Ρύγχοι κίτρινα 588. Ρύγχοι µπλε 589. Ρυθµιστικό διάλυµα ph Ρυθµιστικό διάλυµα ph Ρυθµιστικό ιάλυµα HERES 592. Ρυθµιστικό διάλυµα ph 3, Ρυθµιστικό διάλυµα ph Ρυθµιστικό ιάλυµα PIPES 595. Σάκχαρα για Standars (ραφινόζη, σταχυόζη, σορβιτόλη κ.λ.π.) Συσκ Συσκ Σακχαρόζη C12H22O11 1 Kg 597. Σαλυκιλικό οξύ 598. Σετ Προσδιορισµού Τοξικότητας (TOXKITS) 599. Σιλικόνη 600. Σιφώνια γυάλινα ακριβείας 11ml 601. Σορβικό κάλιο C6H7KO2 proanalysi 500 gr 602. Σταθερά διαλύµατα B, Ca, K, Mg, Cd, Na, Ni, Cr, Pb, Cu, Fe, Zn, Mn Αµπούλα 603. Στατό σωλήνων * 604. Στήλες απιονισµού νερού 605. Σύριγγα 5 ml 606. Σύριγγα αυτόµατου δειγµατολήπτη GLC 10Μl 607. Σωληνάκια Durham Συσκ Σωλήνες P.Ε. Φ16, Φ32, Φ Σωλήνες πλαστικοί eppendorf 1,5ml µε πώµα 610. Σωλήνες πλαστικοί eppendorf 2,5ml µε πώµα 611. Σωληνίσκοι τύπου Falcon 612. Ταµπλέτες Kjeltabs 1000 tabs TCT 6130 (σύνθεσης: ΑΑ21 3,5g Κ2SΟ4, 0,105g CuSO4.5H2O, 0,105 TiΟ2) 613. Ταµπλέτες Σεληνίου για ολικό Συσκ. 1000

18 614. Τερπενοειδείς Ενώσεις (Linalool, Citronellol, Geraniol, Hotrienol) 615. Τουλουπάνι 616. Τριβλία γυάλινα 617. Τριβλία µιας χρήσης 618. Τριβλία πλαστικά των 10 cm 619. Τριχλωρικό οξύ 1 kg 620. Τριχλωριούχος Σίδηρος 621. Τριχοειδείς Στήλες Χρωµατογραφίας 622. Τριβλία Petri πλαστικά διαµέτρου 9cm 623. Τρυγικό οξύ κρυσταλλικό C4H6O6 1 kg 624. Υγρά θρεπτικά υποστρώµατα, PCA, MRS, STAA, CFC, IRON AGAR 625. Υδροξείδιο του Αµµωνίου 626. Υδροξείδιο του Νατρίου 627. Υδροξυλαµίνη 628. Υδροχλωρικό Οξύ 2,5 lt 629. Υλικά ιστοκαλλιέργειας 630. Υπεροξείδιο του υδρογόνου 1 lt 631. Υπερχλωρικό οξύ 632. Υποστρώµατα ιστοκαλλιέργειας* MR & WPM 633. Φαινολοφθαλείνη 500 gr 634. Φερροζίνη 635. Φερροΐνη 636. Φιάλες Kjeldahl διαστάσεων: ύψος cm, διάµετρος εσωτ cm, διάµετρος εξωτ cm 637. Φιάλες Kjeldhal 638. Φιάλες ζέσεως µε επίπεδο πυθµένα 639. Φιάλες τύπου Duran 640. Φιαλίδια αυτόµατου δειγµατολήπτη GLC 1.5ml 641. Φίλµ παραφίνης 642. Φίλτρα 25mm 0.2µ 643. Φίλτρα 25mm 0.45µ 644. Φίλτρα Millipore 0,45 & 0, Φίλτρα για HPLC 646. Φυκοερυθρίνη 647. Φωσφορικό Οξύ 648. Χαρτί Χρωµατογραφίας WHATMAN 649. Χάρτινο φυσίγγιο για Soxhlet 650. Χλωριούχο Αµµώνιο 651. Χλωριούχο ασβέστιο ένυδρο Sigma plant cell culture tested 25X100 (κουτί) 652. Χλωριούχο Βάριο 500 g 653. Χλωριούχο καίσιο CsCl 100 gr 654. Χλωριούχο κάλιο (KCL) 1 kg

19 655. Χλωριούχο κοβάλτιο ένυδρο Sigma plant cell culture tested 656. Χλωριούχο νάτριο NaCl 1 kg 657. Χλωροφόρµιο 2,5 lt 658. Χολικά Άλατα 659. Χρωµικό Κάλιο 660. Χρωστικές για Χαρτοχρωµατογραφία 661. Χρωστική (amido blue) 662. Χωνιά γυάλινα 100 mm 663. Ψήκτρες