ΣΩΛΗΝΕΣ PIPES TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ. Certified Quality Assurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ R=31,2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΩΛΗΝΕΣ PIPES TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ. Certified Quality Assurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ R=31,2"

Transcript

1 ertified Quality ssurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ cm m,7c 42,6cm 0,cm PIPES ΣΩΛΗΝΕΣ R=3,2 TEHNIL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

2 Table of ontents- Περιεχόμενα Pages - Σελίδες OUT THE OMPNY / ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 2 POLYETHYLENE TYPES - ΤΥΠΟΙ ΠΟΛΥIΘΥΛEΝΙΟΥ 3 RESISTNE TO TEMPERTURE - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 TLE OF HEMIL RESISTNE OF PE ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ PE ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 6 POTLE WTER SUPPLY PIPES - ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 7-9 ONVEYNE WTER PIPES - ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 0 - IRRIGTION PIPES - ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2

3 OUT THE OMPNY Palaplast founded in 980 by the Palatiana brothers started as a family business. Today Palaplast is one of the largest production plants of PE pipes for water supply and irrigation, as well as pressure fittings. Situated in the Industrial rea of Thessaloniki the privately owned property of sqm with modernized and up to date facilities and technological machinery ensures the production of high standard, quality products. Palaplast is certified with the International ertification of Quality ISO 900/00 for the design and the production of products from PE and PV. team of over 0 people produce and promote more than 3000 Palaplast irrigation products, meeting customer demands both nationally and internationally in more than 00 countries. Implementing new technologies in order processing, inventory monitoring, production procedures as well as in research and development of new products, Palaplast continues dynamically the long standing course in fulfilling both present and future market needs. The combination of wide range of products in pipes and fittings, enormous production capacity and the service provided to customers from specialized personnel make Palaplast the most competitive company in the industry of plastic pipes and fittings that can offer complete irrigation systems for all and particular applications. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η εταιρία Palaplast ΑΕ ξεκίνησε το 980 από τα αδέλφια Παλατιανά σαν οικογενειακή επιχείρηση. Σήμερα η Palaplast είναι μια από της μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες σωλήνων PE για ύδρευση και άρδευση, καθώς και εξαρτημάτων πίεσης. Η έδρα και οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται σε ιδιόκτητο χώρο τμ, στην Βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και ο τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός, παρέχουν στην Palaplast την δυνατότητα παραγωγής προιόντων υψηλών προδιαγραφών. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη με το Διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO 900/00 για το σχεδιασμό και την παραγωγή προιόντων από PE και PV. Μια ομάδα περισσοτέρων απο 0 ανθρώπων παράγουν και προωθούν περισσότερα από 3000 είδη άρδευσης, εξάγοντας τα προιόντα της Palaplast σε περισσότερες από 00 χώρες σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες στη λήψη παραγγελιών, την παρακολούθηση αποθεμάτων, την παραγωγική διαδικασία και την ανάπτυξη νέων προιόντων, συνεχίζουμε δυναμικά την μακροχρόνια δημιουργική μας πορεία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του σήμερα αλλά και του αύριο. Ο συνδυασμός της ευρείας γκάμας προιόντων σε σωλήνες και εξαρτήματα, της τεράστιας δυναμικότητας παραγωγής και την εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό, καθιστούν την Palaplast την πλέον ανταγωνιστική εταιρία η οποία μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα για ειδικές εφαρμογές. 2

4 POLYETHYLENE TYPES - (PE) - ΤΥΠΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Polyethylene types are divided by the minimum required strength (MRS) in the following categories. The combination of density and MRS provide a variety type of pipes for different applications according to their specific characteristics. PE PE PE 63 PE 80 PE 00 TYPE ΤΥΠΟΣ MDPE Τα πολυαιθυλένια διαχωρίζονται με βάση την ελάχιστη απαιτούμενη μακροχρόνια αντοχή τους (MRS) στις κατηγορίες που ακολουθούν. Οι συνδιασμοί της πυκνότητας με το MRS δίνουν την δυνατότητα διαφορετικών τύπων σωλήνων που προορίζονται για διαφορετικές χρήσεις ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικα τους. MRS (Mpa) 3,2 6,3 8,0 0,0 NME / ΟΝΟΜΑΣΙΑ Low Density / Χαμηλής Πυκνότητας Medium Density / Μέσης Πυκνότητας 2nd Generation / 2ης Γενιάς 3rd Generation / 3ης Γενιάς DESIGN STRESS (σ ) s ΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,0 6,3 8,0 MRS = Minimum Required Strength / Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή σs =Design Stress / Τάση Σχεδιασμού σs= (MRS) / = Design oefficient / Συντελεστής Ασφαλείας For water under pressure =, or,6 for gas = / Για νερό υπό πίεση =, ή,6 και για αέριο = SDR - Standard Dimension Ratio / Σταθερή Διαστασιολογική Αναλογία SDR S SDR = 2S+ SDR= d/s 6 7,4 3, , S = Pipe Series / Σειρά σωλήνα d = Outside pipe diameter / Εξωτερική διάμετρος σωλήνα s = Wall thickness of pipe / Πάχος τοιχώματος σωλήνα PROPERTIES - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ PHYSIL PROPERTIES / ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Density at 23 0 Πυκνότητα στους 23 0 Melt Flow Index (MFI) (load Kg) Δείκτης Ροής (φορτίο Kg) MEHNIL PROPERTIES / ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Measure of Elasticity (0/min, 230 0) Μέτρο Ελαστικότητας (0/min, 230 0) Tensile Strength (0/min, 23 0) Αντοχή σε Εφελκυσμό (0/min, 23 0) Yield stress (0/min, 23 0) Τάση Διαρροής (0/min, 23 0) Elongation at break (0/min, 23 0) Επιμήκυνση κατά την Θραύση (0/min, 23 0) Environmental Stress racking Resistance (ESR) Αντοχή σε Ανάπτυξη Ρήγματος από Περιβαλ. Καταπόνηση THERML PROPERTIES / ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ VIT softening point (load Kg) Σημείο VIT (φορτίο Kg) Thermal onductivity (23 0) Θερμική Αγωγιμότητα (23 0) oefficient of Linear Expansion Συντελεστής Γραμμικής Διαστολής Specific Heat (23 0) Ειδική Θερμότητα (23 0) rittleness Temperature Θερμοκρασία Θραύσεως ELETRIL PROPERTIES / ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Surface Resistance Επιφανειακή Αντίσταση Volume Resistance (23 0) Ειδική Αντίσταση (23 0) Dielectric onstant (23 0) Διηλεκτρική Σταθερά (23 0) Dielectric Strength Διηλεκτρική Αντοχή Τest Methods Μέθοδος Ελέγχου Units Μονάδες PE 80 PE 00 STM D792 gr/cm3 0,9-0,9 0,90-0,96 ISO 33 g/0min 0,70 0,4 ISO 27 MPa DIN 34 MPa DIN 34 Mpa DIN 34 % >0 >0 Test F0 h >000 >000 DIN DIN 262 W/m K 0,4 0,43 STM D 696 m/m0,3 0-4,3 0-4 alorimetric Kj/Kg K 3,4,9 STM D < -00 < -00 DIN 3482 Ω > 04 > 04 DIN 3482 Ω cm > 07 > 07 DIN ,6 2,6 DIN 348 KV/cm - 2,2 02 3

5 Resistance to Temperature / Αντοχή στην Θερμοκρασία The operating pressure of a PE pipe is effected by the environmental temperature in which it is installed. The following table shows the reduction of the nominal working pressure of a pipe relative to the temperature and life expectancy. Θερμοκρασία 0 Έτη λειτουργίας ( ) Temperature Years of service Η πίεση λειτουργίας ενός σωλήνα PE επηρεάζεται από την θερμοκρασία του χώρου που είναι τοποθετημένος. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την μείωση της ονομαστικής πίεσης λειτουργίας ενός σωλήνα PE σε σχέση με την θερμοκρασία και την διάρκεια ζωής του. PN 4 PN 6 PN 0 PN PN 6 PN 6 PN PN,0 4,9 4,8 4,7 4,2 4, 4,0 4,0 3,9 3, 3,4 3,3 2,9 2,9 2,6 2,6,9, 7,9 7,8 7,6 7, 7,3 6,6 6, 6,4 6,3 6,,6,,4,3 4,8 4,7 4, 4,2 4,0 2,6 2,,9,6 0,6 0,4 0, 0,0 9,8 9,0 8,8 8,4 7,7 7,6 7,4 7,2 6,7 6,,9 4,8 3,9,7,, 4,8 3,2 2,7 2,2,2,0 0,8 0,6 9,6 9, 9,2 9, 8,3 8, 7,4 6,0 4,9,2 9,8 9,3 9,0 8,7 6,9 6,6 6,2 6,0,7 4,4 4, 3,8 3, 2,,8,6 0,7 0,4 9, 7,7 6,2,2 24,8 24,2 23,8 23,3 2,2,8,3,0 9,6 8,0 7,7 7,2 6,9,4,2 4,8 4, 3,4, 9,7 7,8 3, 30,2 29,7 29,2 26, 26,4,0 24, 2 22, 2,6 2,2 9,3 9,0 8, 8,2 6,7 6,2 4,8 2, 9,8,4 39,0 38,7 38,0 37,4 33,9 33, ,4 28,0 23,3 27,6 27, 24,7 24,3 2 23,3,3 9,0, Linear Expansion / Θερμική Διαστολή Polyethylene is a thermoplastic material which presents a change in linear dimension under increased temperature. are must de taken in designing networks when significant temperature variations are expected. The following diagram shows the percentage of expansion ΔL relative to temperature variation ΔΤ. Το πολυαιθυλένιο είναι θερμοπλαστικό υλικό το οποίο παρουσιάζει γραμμική μεταβολή όταν υπάρχει αύξηση της θερμοκρασίας. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στο σχεδιασμό δικτύων όταν υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις στην θερμοκρασία. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει το ποσοστό της γραμμικής μεταβολής ΔL σε σχέση με την διακύμανση της θερμοκρασίας ΔΤ. Linear thermal expansion equation Εξίσωση γραμμικής θερμικής μεταβολής ΔL=α x L x (Τ2-Τ) m Variation in Length - ΔL () - Μεταβολή του μήκους 4 { Linear expansion of the pipe Length of the pipe L { Μήκος του σωλήνα oefficient of linear thermal expansion α { Συντ/στής γραμ. θερμ. μεταβολής Final temperature T { Τελική θερμοκρασία Initial temperature T { Αρχική θερμοκρασία ΔL Γραμμική μεταβολή του σωλήνα Pipe Length (L) Μήκος Σωλήνα Temperature variation Θερμοκρασιακή μεταβολή ΔΤ (Ο) 0 () (m) 0,09/(m0) 2 (0) (0)

6 TLE OF HEMIL RESISTNE OF PE HEMIL SUSTNES ONENTR. % IL TER M W.S. 00% 2 ETI NHYDRID 3 ETONE 00% 4 MMONI GS MMONI LIQUID 00% 6 NIML-VEGETLE OILS 7 EER 8 ENZENE 9 ORX 0 ORI ID UTNOL 2 RON DIOXIDE 3 RON MONOXIDE 4 RON TETRHLORIDE HLOROETI ID 6 HLOROFORM 7 HROME ID W.S. 0% 8 ITRI ID 9 RUDE OIL DEXTRIN 2 DIHLOROETHNE 22 DIHLOETHYLENE 23 DIESEL OIL 24 DIETHYL ETHER DRY HLORINE 26 ESSENTIL OILS 27 ETHYL LOHOL 96% 28 ETHYLETTE 29 FENOL 30 FORMLDEHYDE W.S. % 3 FORMI ID FRUIT JUIES 33 GLTI ID 34 GLUOSE 3 GLYERINE W.S. 36% 36 HYDROHLORI ID 37 HYDROGEN 0% 38 HYDROGEN ROMIDE W.S. 90% 39 HYDROGEN PEROXIDE ETI ID TEMP. 0 HEMIL SUSTNES ONENTR. % HYDROGEN SULPHITE 4 IRON TRIHLORIDE 42 KETONES 43 MERURY 44 METHNOL 4 METHYLHLORIDE 46 MOLSSES 47 NPHTHLENE 48 NITRI ID 0% 49 NITROENZENE 0 NITROUS FUMES MINERL OILS 2 OZONE 3 PRFFIN OIL 4 PETROL PHOSPHORI ID W.S. 0% 6 PHOSPHORI ID W.S. 8% 7 POTSSIUM ORTE W.S. % 8 POTSSIUM ROMIDE 9 POTSSIUM HYDROXIDE PROPNOL 6 PROPYLENE GLYOL 62 STURTED SLT SOLUTION 63 SODIUM RONTE 64 SODIUM HLORIDE W.S. 0% 6 SODIUM HYDROXIDE 66 SODIUM HYPOHLORITE 67 STRH 68 STERI ID 69 SULPHUR DIOXIDE 70 SULPHURI ID W.S. % 7 SULPHURI ID 98% 72 SULPHUROUS ID 73 TNNI ID W.S. 0% 74 TRTRI ID 7 TETRHLOROETHNE 76 TOLUENE 77 TRIHLOROETHYLENE 78 URE W.S. 33% : Excellent Resistance Β : Limited Resistance : No Resistance W.S. : Water Solution IL TER M TEMP. 0

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ PE ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 2 ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 96% 3 ΑΚΕΤΟΝΗ 00% 4 ΑΚΕΤΟΝΗ ΙΧΝΗ ΑΛΜΗ ΚΕΚΟΡΕΣΜΕΝΗ 6 ΑΜΜΩΝΙΑ ΑΕΡΙΑ 7 ΑΜΜΩΝΙΑ ΥΓΡΗ 00% 8 ΑΜΥΛΟ 9 ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 0 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗ 2 ΒΕΝΖΟΛΙΟ 3 ΒΟΡΑΚΑΣ 4 ΒΟΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ Υ.Δ. % ΒΟΡΙΚΟ ΟΞΥ 6 ΒΟΥΤΑΝΟΛΗ 7 ΒΡΩΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ 8 ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ 9 ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ ΓΛΥΚΟΖΗ 2 ΔΕΞΤΡΙΝΗ Υ.Δ.Κ 8% 22 ΔΙΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ 23 ΔΙΘΕΙΑΝΘΡΑΚΑΣ 24 ΔΙΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 26 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΘΕΙΟΥ 27 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ 28 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 29 ΔΙΧΡΩΜΙΚΟ ΚΑΛΙΟ Υ.Δ. % 30 ΕΛΑΙΑ ΖΩΙΚΑ - ΦΥΤΙΚΑ 3 ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ Υ.Δ. % ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 98% 33 ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ ΑΤΜΙΖΟΝ 34 ΘΕΙΩΔΕΣ ΟΞΥ 3 ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΚΑΛΙΟ (ΠΟΤΑΣΣΑ) 36 ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (ΣΟΔΑ) 37 ΚΕΤΟΝΕΣ 38 ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 39 ΜΕΘΑΝΟΛΗ 6 ΘΕΡΜ. 0 ΣΥΓΚΕΝΤΡ. ΥΛΙΚΟ % ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΛΑΣΣΑ 4 ΜΠΥΡΑ 42 ΜΥΡΜΗΓΚΙΚΟ ΟΞΥ 43 ΝΑΦΘΑΛΙΝΗ 44 ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ Υ.Δ. 0% 4 ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ 46 ΝΙΤΡΩΔΕΙΣ ΑΤΜΟΙ 47 ΟΖΟΝ 48 ΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ Υ.Δ. 00% 49 ΟΞΕΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ 0 ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΟΥΡΙΑ Υ.Δ. 33% 2 ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ 3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΡΓΟ 4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΗΖΕΛ ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ 6 ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 7 ΣΤΕΑΤΙΚΟ ΟΞΥ 8 ΤΑΝΝΙΚΟ ΟΞΥ Υ.Δ. 0% 9 ΤΕΡΕΒΙΝΘΕΛΑΙΟ (ΝΕΦΤΙ) ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΑΝΘΡΑΚΑΣ 6 ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ 62 ΥΔΡΟΒΡΩΜΙΟ 0% 63 ΥΔΡΟΓΟΝΟ 64 ΥΔΡΟΘΕΙΟ 6 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ Υ.Δ. 36% 66 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΟ ΑΕΡΙΟ 67 ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Υ.Δ. 90% 68 ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ Υ.Δ. % 69 ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 70 ΥΠΟΧΛΩΡ. ΝΑΤΡΙΟ (ΧΛΩΡΙΝΗ) 7 ΦΑΙΝΟΛΗ 72 ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ Υ.Δ. % 73 ΦΟΣΦΩΡΙΚΟ ΟΞΥ Υ.Δ. 8% 74 ΧΛΩΡΙΟ ΑΕΡΙΟ ΞΗΡΟ 7 ΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ Υ.Δ. 0% 76 ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ 77 ΧΡΩΜΙΚΟ ΟΞΥ 78 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ : Πλήρης Αντοχή Β : Περιορισμένη Αντοχή : Δεν συνίσταται Υ.Δ. : Υδατικό διάλυμα ΘΕΡΜ. 0 ΣΥΓΚΕΝΤΡ. ΥΛΙΚΟ % Υ.Δ. 0% Υ.Δ.Κ. : Υδατικό διάλυμα κεκορεσμένο

8 POTLE WTER PIPES - PE00 - ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 3rd Generation -/- 3ης Γενιάς Safety Factor -, - Συντελεστής Ασφαλείας (σ 8,0 - MRS 0 - PE 00) EN 2-2 HYDROPL TEHNIL HRTERISTIS / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ vailable : Φ6 - Φ (00 meter coil) : Φ0 - Φ3 (,8 &,8 meter straight length) olor : lack with 4 blue stripes for all kind of networks Note : an be manufactured in blue color (only for underground networks) Διατίθενται : Φ6 - Φ (00m ρόλος) Φ0 - Φ3 (ευθεία μήκη,8 &,8m) Χρωματισμός : Μαύρο με 4 μπλέ ρίγες (για όλα τα δίκτυα) Σημείωση : Μπορεί να παραχθεί σε μπλέ χρώμα (μόνο για υπόγεια εγκατάσταση) ERTIFITE FOR POTLE WTER / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ONNETION / ΣΥΝΔΕΣΗ - ompression Fittings up to 6,0 tm / Εξαρτήματα κοχλιωτά μέχρι 6,0tm - utt Fusion / Μετωπική θερμοσυγκόλληση - Electrofusion / Ηλεκτροσυγκόλληση PPLITIONS / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - onveyance of water (underground, surface & submerged) / Δίκτυα μεταφοράς νερού (υπόγεια επιφανειακά & υποθαλάσσια) - able protection / Δίκτυα προστασίας καλωδίων - Underground sewage networks / Δίκτυα αποχετευτικά - Fishfarming cages / Ιχθυοκλωβούς EN 2-2 PE 00 PN - 0tm PN - tm PN - 6tm PN - tm SDR 7 SDR SDR SDR 9 PN - tm SDR 7,4 PN - tm SDR ,8 4,,4 6,6 7,4 8,3 9, 0,7,9 3,4 4,8 6,6 8, , 4,7,6 6,7 8, 9,2 0,3,8 3,3 4,7 6,6 8,4,6 23, ,6,8 6,8 8,2 0,0,4 2,7 6,4 8,2, 22,7, , 4,,6 7, 8,4 0, 4,0,7 7,9, 2,2 27,9 3,3 3, , 3,8 4,4, 6,9 0,3, 7, 9,2 2,9 2 27,4 30,8 34,2 38,3 43, ,4 4,2,4 6,7 8,3 0,,0 8,3,8 23,3 26,6 29,9 33,2 37,4 4, 46,

9 POTLE WTER PIPES - PE80 - ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2nd Generation -/- 2ης Γενιάς Safety Factor -, - Συντελεστής Ασφαλείας (σ 6,3 - MRS 8 - PE 80) EN 2-2 HYDROPL TEHNIL HRTERISTIS / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ vailable : Φ6 - Φ (00 meter coil) : Φ0 - Φ3 (,8 &,8 meter straight length) olor : lack with 4 blue stripes for all kind of networks Note : an be manufactured in blue color (only for underground networks) Διατίθενται : Φ6 - Φ (00m ρόλος) Φ0 - Φ3 (ευθεία μήκη,8 &,8m) Χρωματισμός : Μαύρο με 4 μπλέ ρίγες (για όλα τα δίκτυα) Σημείωση : Μπορεί να παραχθεί σε μπλέ χρώμα (μόνο για υπόγεια εγκατάσταση) ERTIFITE FOR POTLE WTER / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ONNETION / ΣΥΝΔΕΣΗ - ompression Fittings up to 6,0 tm / Εξαρτήματα κοχλιωτά μέχρι 6,0tm - utt Fusion / Μετωπική θερμοσυγκόλληση - Electrofusion / Ηλεκτροσυγκόλληση PPLITIONS / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ an be used generally in pressurised water supply networks, in municipalities, settlements etc. Γενικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα πιέσεως μεταφοράς πόσιμου νερού, σε δήμους, οικισμούς κ.λ.π EN 2-2 PE ,8 6,0 6,7 7,7 9,6 0,8,9 3,4, , 4,7,6 6,7 8, 9,2 0,3,8 3,3 4,7 6,6 8,4,6 23, ,,8 6,8 8,2 0,0,4 2,7 6,4 8,2, 22,7, , 4,,6 7, 8,4 0, 4,0,7 7,9, 2,2 27,9 3,3 3, , 3,8 4,4, 6,9 0,3, 7, 9,2 2,9 2 27,4 30,8 34,2 38,3 43, PN - 6tm SDR 2 PN - 0tm SDR PN - tm SDR PN - 6tm SDR 9 PN - tm SDR 7,4

10 POTLE WTER PIPES - PE80 - ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2nd Generation -/- 2ης Γενιάς DIN 8074/807 Safety Factor -,6 - Συντελεστής Ασφαλείας (σ 6,3 - MRS 8 - PE 80) HYDROPL TEHNIL HRTERISTIS / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ vailable : Φ6 - Φ (00 meter coil) : Φ0 - Φ3 (,8 &,8 meter straight length) olor : lack with 4 blue stripes for all kind of networks Note : an be manufactured in blue color (only for underground networks) Διατίθενται : Φ6 - Φ (00m ρόλος) Φ0 - Φ3 (ευθεία μήκη,8 &,8m) Χρωματισμός : Μαύρο με 4 μπλέ ρίγες (για όλα τα δίκτυα) Σημείωση : Μπορεί να παραχθεί σε μπλέ χρώμα (μόνο για υπόγεια εγκατάσταση) ERTIFITE FOR POTLE WTER / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ONNETION / ΣΥΝΔΕΣΗ - ompression Fittings up to 6,0 tm / Εξαρτήματα κοχλιωτά μέχρι 6,0tm - utt Fusion / Μετωπική θερμοσυγκόλληση - Electrofusion / Ηλεκτροσυγκόλληση PPLITIONS / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ an be used generally in pressurised water supply networks, in municipalities, settlements etc. Γενικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα πιέσεως μεταφοράς πόσιμου νερού, σε δήμους, οικισμούς κ.λ.π DIN 8074/807 PE ,8 2,9 4,3, 6,3 7, 8,0 9, 0,2,4 2,8 4,2,9 7, ,9 2,6 2,9,8 6,8 8,2 0,0,4 2,7 6,4 8,2, 22,7, ,8 2,8 3, 4,,6 7, 8,4 0, 4,0,7 7,9, 2,2 27,9 3,3 3, ,2 2,8 3, 3,8 4,4, 6,9 0,3, 7, 9,2 2,9 2 27,4 30,8 34,2 38,3 43, PN - 0tm PN - 6tm SDR 7,6 PN - tm SDR 9 SDR PN - 6tm SDR 7,4 9

11 ONVEYNE WTER PIPES - PE80 - ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 2nd Generation -/- 2ης Γενιάς Safety Factor -, - Συντελεστής Ασφαλείας (σ 6,3 - MRS 8 - PE 80) EN 2-2 TEHNIL HRTERISTIS / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ vailable : Φ6 - Φ (00 meter coil) : Φ0 - Φ3 (,8 &,8 meter straight length) olor : Φ6 - Φ black with one light blue stripe Φ - Φ3 black with four light blue stripes Διατίθενται : Φ6 - Φ (00m ρόλος) Φ0 - Φ3 (ευθεία μήκη,8 &,8m) Χρωματισμός : Φ6 - Φ μαύρο με μία γαλάζια ρίγα Φ - Φ3 μαύρο με τέσσερις γαλάζιες ρίγες ONNETION / ΣΥΝΔΕΣΗ - ompression Fittings up to 6,0 tm / Εξαρτήματα κοχλιωτά μέχρι 6,0tm - utt Fusion / Μετωπική θερμοσυγκόλληση - Electrofusion / Ηλεκτροσυγκόλληση PPLITIONS / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - onveyance of water (underground, surface & submerged) / Δίκτυα μεταφοράς νερού (υπόγεια επιφανειακά & υποθαλάσσια) - able protection / Δίκτυα προστασίας καλωδίων - Underground sewage networks / Δίκτυα αποχετευτικά - Fishfarming cages / Ιχθυοκλωβούς EN 2-2 PE ,8 6,0 6,7 7,7 9,6 0,8,9 3,4, , 4,7,6 6,7 8, 9,2 0,3,8 3,3 4,7 6,6 8,4,6 23, ,,8 6,8 8,2 0,0,4 2,7 6,4 8,2, 22,7, , 4,,6 7, 8,4 0, 4,0,7 7,9, 2,2 27,9 3,3 3, , 3,8 4,4, 6,9 0,3, 7, 9,2 2,9 2 27,4 30,8 34,2 38,3 43, PN - 6tm SDR 2 PN - 0tm SDR PN - tm SDR PN - 6tm SDR 9 PN - tm SDR 7,4

12 ONVEYNE WTER PIPES - PE80 - ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 2nd Generation -/- 2ης Γενιάς DIN 8074/807 Safety Factor -,6 - Συντελεστής Ασφαλείας (σ 6,3 - MRS 8 - PE 80) TEHNIL HRTERISTIS / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ vailable : Φ6 - Φ (00 meter coil) : Φ0 - Φ3 (,8 &,8 meter straight length) olor : Φ6 - Φ black with one light blue stripe Φ - Φ3 black with four light blue stripes Διατίθενται : Φ6 - Φ (00m ρόλος) Φ0 - Φ3 (ευθεία μήκη,8 &,8m) Χρωματισμός : Φ6 - Φ μαύρο με μία γαλάζια ρίγα Φ - Φ3 μαύρο με τέσσερις γαλάζιες ρίγες ONNETION / ΣΥΝΔΕΣΗ - ompression Fittings up to 6,0 tm / Εξαρτήματα κοχλιωτά μέχρι 6,0tm - utt Fusion / Μετωπική θερμοσυγκόλληση - Electrofusion / Ηλεκτροσυγκόλληση PPLITIONS / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - onveyance of water (underground, surface & submerged) / Δίκτυα μεταφοράς νερού (υπόγεια επιφανειακά & υποθαλάσσια) - able protection / Δίκτυα προστασίας καλωδίων - Underground sewage networks / Δίκτυα αποχετευτικά - Fishfarming cages / Ιχθυοκλωβούς DIN 8074/807 PE ,8 2,9 4,3, 6,3 7, 8,0 9, 0,2,4 2,8 4,2,9 7, ,9 2,6 2,9,8 6,8 8,2 0,0,4 2,7 6,4 8,2, 22,7, ,8 2,8 3, 4,,6 7, 8,4 0, 4,0,7 7,9, 2,2 27,9 3,3 3, ,2 2,8 3, 3,8 4,4, 6,9 0,3, 7, 9,2 2,9 2 27,4 30,8 34,2 38,3 43, PN - 6tm SDR 7,6 PN - tm PN - 0tm SDR SDR 9 PN - 6tm SDR 7,4

13 ONVEYNE WTER PIPES - ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ Irrigation Pipes - Αγροτικής Χρήσης TEHNIL HRTERISTIS / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Irrigation Pipes / ÓùëÞíåò ñäåõóçò SUPER-PL SUPER-PL DRIP-PL (white-λευκό) 2 6 8,,30,0, ,,30,0, ,,,3,,90 olor : lack with one light-blue stripe Working Pressure : 6tm Χρωματισμός : Μαύρο με μία γαλάζια ρίγα Πίεση λειτουργίας : 6tm Wrapped with film Τυλιγμένα με φίλμ SUPER-PL (white color coated - λευκός επενδεδυμένος) ONNETION / ΣΥΝΔΕΣΗ - Lock Type Fittings up to 6,0 tm / Εξαρτήματα τύπου Lock μέχρι 6,0tm - Intended Fittings / Εξαρτήματα φίς PPLITIONS / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - onveyance of water / Δίκτυα μεταφοράς νερού - Open field irrigation (combined with drippers, sprayers, connectors, filters / Άρδευση καλλιεργειών - Nurseries / Θερμοκήπια - Underground and surface applications (gardens) / Υπόγειες ή επιφανειακές εφαρμογές σε κήπους Packing - L.D.P.E - Óõóêåõáóßá 2 6 SUPER-PL DRIP-PL m/coil m/ρόλος m/coil m/ρόλος SUPER-PL SUPER-PL DRIP-PL Small Packing - L.D.P.E - ÌéêñÞ Óõóêåõáóßá Film wrapped Τυλιγμένα με φίλμ Non wrapped Απλό Non wrapped Απλό Film wrapped Τυλιγμένα με φίλμ Non wrapped Απλό m/coil m/ρόλος m/coil m/ρόλος m/coil m/ρόλος m/coil m/ρόλος m/coil m/ρόλος 6 / 0 / 00 / 0 / 00 - / 0 / 00 - / 0 / 00 / 0 / 00 / 0 / 00 - / 0 / 00 - / 0 / / 00 0 / 00 0 / 00 0 / 00 / 0 / 00 / 0 / 00 / 0 / 00 / 0 / 00 (white-λευκό) MIRO-TUES / ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΕΣ Micro-tubes / ÌéêñïóùëÞíåò Wall thick Int. Diam Εσωτ. Διάμ. oil Ρόλος L.D.P.E. m 3 3, ,7,0 2,7 3,9 4,4,,0 0,6,0, 6, 6, 7,0, / / 00,00 2, 3, 3,90 3,90 4,, 8,90,00 0,80 0,80 0,90,0,30,30, / 300 / 00 / 00 / / 300 / PV 3 4, olor : lack / Χρωματισμός : Μαύρο Working pressure : 6tm / Πίεση λειτουργίας : 6tm ONNETION / ΣΥΝΔΕΣΗ - Specially designed Micro-fittings / Ειδικά μικροεξαρτήματα PPLITIONS / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Micro-irrigation / Μικροάρδευση (Υδροπονία) - onnecting sprinklers, microsprinklers and drippers with main pipes / Σύνδεση εκτοξευτήρων, μικροεκτοξευτήρων & σταλακτών με κεντρικούς αγωγούς μεταφοράς νερού

14 ONVERTER TLES - ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ DISHRGE - ΠΑΡΟΧΗ METRI SYSTEM - ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENGLISH SYSTEM - ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (lph) l/h (lpm) l/min (cu.m/h) m3/hr (gph) g/hr (gpm) g/min cu.ft/sec ,067 6,7 0, ,00 0,06 0,0038 0, ,264, ,0044 0,264 4,4 0, , ,0009 0,0098 0, ,0022 PRESSURE - ΠΙΕΣΗ METRI SYSTEM - ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENGLISH SYSTEM - ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ kpa meters bar p.s.i feet inch (Hg) 9,8 00 6,9 2,97 3,38 0,02 0,2 0,73 0,303 0,344 0,0 0,098 0,069 0,0297 0,0338 0,4,42 4, 0,43 0,49 0,336 3, ,4 0,296 2,9 29,6 4 0,88 SURFE - ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ METRI SYSTEM - ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENGLISH SYSTEM - ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m2 (sqm) hectare Km2 (sqkm) sqft acres , , , ,47 9 0, ,0 0, , , ,004 9 sqmile 0, ,386 0,06 LENGTH - ΜΗΚΟΣ METRI SYSTEM - ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENGLISH SYSTEM - ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m cm feet inch yd 0,0 0,00 0,30 0,04 0, , 30, 4 9, ,4 94 3,28 0,08 0,008 0, ,4 0,394 0, ,094 0,009 0,0009 0,33 0,028

15 Industry of Plastic pipes & fittings Ind. rea Thessaloniki - P.O. OX 4 GR Sindos HELLS Tel: Fax: Βιομηχανία σωλήνων & εξαρτημάτων ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 4 Τ.Κ Σίνδος Τηλ: Fax: