ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ"

Transcript

1 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Μοντεσάντου Ε. 1 και Χατζηλεοντιάδου Σ. 2 1 Msc ΕΑΠ, Μέλος Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού, Σ. Κουµπιά 8Α Καλαµαριά 55134, 2 Dr Εκπαιδευτικός, Μέλος ΣΕΠ, ΕΑΠ, Καντακουζηνού 58Α, Αλεξανδρούπολη 68100, E- mail: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ζήτηµα των υλικών συσκευασίας αφορά το περιβάλλον λόγω της κατανάλωσης πρώτων υλών και πηγών ενέργειας για την παραγωγή και τη χρήση τους, αλλά και λόγω της ανεξέλεγκτης απόθεσης τεράστιων ποσοτήτων τους ως απορρίµµατα. Στην εργασία αυτή οι πολιτικές που καθοδηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία αποτυπώνονται σε ένα γενικό εννοιολογικό πλαίσιο για την ολιστική µελέτη του ζητήµατος αυτού. Μέσα από µια εµπειρική έρευνα καταγράφονται οι αντιλήψεις πολιτών της Θεσσαλονίκης σχετικά µε το υπόψη θέµα και αναδεικνύεται η αποσπασµατική αντίληψη του παραπάνω πλαισίου. Η εργασία µε τον τρόπο αυτό επιχειρεί να αναδείξει την ανάγκη και το περιεχόµενο περαιτέρω ενηµέρωσης των καταναλωτών σχετικά µε τις φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες. PERCEPTIONS OF CITIZENS ABOUT THE ENVIRONMENTALY FRIENDLY PACKAGING Montesantou E. 1 and Hadjileontiadou S. 2 1 Msc HOU, Member of the Environmental Education Center of Eleftheriou Kordeliou, S. Koumpia 8Α Kalamaria 55134, 2 Dr Teacher, Tutor at HOU, HOU, Kantakouzinou 58Α, Alexandroupolis 68100, ABSTRACT The packaging of materials is an issue that is highly correlated to the environment, due not only to the exploitation of material and energy resources for their production and use, but due to their disposal in it, as wastes at the end of their life-cycle, as well. In this work, the EU driven policies for the environmentally friendly packaging are depicted in a general cognitive framework that serves as a theoretical background to drive the holistic approach of the issue. Through an empirical study that aimed at the realization of the perceptions of citizens of Thessaloniki about the environmentally friendly packaging, the lack of this holistic approach is revealed. In this way this work tries to reveal the need and the content for further environmental information and sensitization of the citizens about the aforementioned issue.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ζήτηµα των υλικών συσκευασίας αφορά το περιβάλλον λόγω της κατανάλωσης πρώτων υλών και πηγών ενέργειας για την παραγωγή τους, αλλά και λόγω της ανεξέλεγκτης απόθεσης τεράστιων ποσοτήτων τους ως απορρίµµατα. Η αξιολόγηση του κύκλου ζωής της συσκευασίας αποτελεί εργαλείο για την αποτίµηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, λαµβάνοντας υπόψη τις εισροές και εκροές των υλικών και της ενέργειας σε όλες τις φάσεις ζωής της συσκευασίας. Οι πολιτικές που καθοδηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία περιλαµβάνουν κατευθύνσεις εναλλακτικής διαχείρισης όπως, η ελαχιστοποίηση της απορριµµάτευσής της, η προώθηση της ανάκτησης ενέργειας, η επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωσή της, αλλά και ανάπτυξης συστηµάτων πιστοποίησης στο πλαίσιο της στρατηγικής ολοκληρωµένης πολιτικής προϊόντων. Παράλληλα, ο κλάδος παραγωγής των νέων υλικών συσκευασίας στρέφεται σε νέα προϊόντα ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών, να έχουν τις απαραίτητες για τη συσκευασία ιδιότητες και έχουν όσο το δυνατό λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ώστε να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Η ενεργός συµµετοχή των πολιτών-καταναλωτών σε θέµατα όπως η επιλογή των φιλικών προς το περιβάλλον συσκευασιών, αλλά και η συµµετοχή τους στις στρατηγικές εναλλακτικής διαχείρισης και γενικότερα η κατανόηση της ολοκληρωµένης πολιτικής προϊόντων, θεωρούνται πολύ σηµαντικοί παράγοντες αντιµετώπισης των προβληµάτων που συνδέονται µε το ζήτηµα των συσκευασιών και παράλληλα οριοθετούν το χώρο µιας ολιστικής µελέτης του. Στο πλαίσιο αυτό, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η καταγραφή των αντιλήψεων των καταναλωτών, σχετικά µε τις φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες. Σχετικές έρευνες στον ελλαδικό χώρο περιλαµβάνουν καταγραφή αντιλήψεων πολιτών σχετικά µε συσκευασίες συγκεκριµένων προϊόντων, όπως γάλακτος και χυµών [1], την ανάγνωση ετικετών συσκευασίας [2], τα κριτήρια επιλογής της συσκευασίας [3], τον τρόπο απορριµµάτευσης της συσκευασίας [4], το ρόλο της τσάντας συσκευασίας [5] και γενικότερα για θέµατα ανακύκλωσης απορριµµάτων [6]. ιεθνώς, σχετικές έρευνες έχουν διενεργηθεί από µέσα µαζικής ενηµέρωσης και εταιρείες ευρείας κατανάλωσης, οι οποίες έχουν πρόσβαση σε µεγάλο πλήθος πολιτών ακόµη και σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσω διαδικτύου. Ενδεικτικά θέµατα αφορούν στη µείωση της ποσότητας της συσκευασίας [7], [8], στην επιλογή [9] και στις γνώσεις [10] για τις φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες, στην ανάγνωση και κατανόηση των πληροφοριών στις ετικέτες συσκευασίας [11]. Γενικότερα, διαπιστώνεται ότι σε περιοχές όπου υπάρχει καλύτερη διείσδυση των φιλικών προς το περιβάλλον συσκευασιών (σε ανεπτυγµένες χώρες του εξωτερικού) έχουν αναπτυχθεί σχετικές αντιλήψεις στους καταναλωτές. Στην ελληνική πραγµατικότητα οι σχετικές έρευνες κινούνται περισσότερο σε θέµατα ανακύκλωσης των συσκευασιών, το δε ερευνητικό αντικείµενο καλύπτει συχνά µέρος του χώρου διερεύνησης του υπόψη θέµατος όπως αυτός ορίστηκε παραπάνω. Η παρούσα εργασία αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης εµπειρικής έρευνας καταγραφής των αντιλήψεων πολιτών η οποία διατυπώνει µια πρόταση ολιστικής προσέγγισης του θέµατος. Στο µεθοδολογικό µέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται η πρόταση αυτή, ενώ στο εµπειρικό µέρος παρουσιάζονται σηµαντικά ευρήµατα της έρευνας που διεξήχθη σε πολίτες της Θεσσαλονίκης. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Προϋπόθεση για το σχεδιασµό µιας έρευνας καταγραφής αντιλήψεων είναι η σκιαγράφηση της περιοχής εντός της οποίας θα αναζητηθούν οι αντιλήψεις. Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται µια απεικόνιση της οριοθέτησης της γνωστικής περιοχής που αφορά σε όλα τα στάδια και τις διαδικασίες που συνδέονται µε τις συσκευασίες.

3 Σχήµα 1. Οριοθέτηση της γνωστικής περιοχής σχετικά µε τις συσκευασίες Ειδικότερα, το Σχήµα 1 δοµείται από τις παρακάτω γνωστικές περιοχές: Σχήµα 1(1): Προσδιοριστικοί παράγοντες επιλογής της συσκευασίας. Η περιοχή αυτή αφορά στους παράγοντες επιλογής της συσκευασίας όπως το είδος του προϊόντος, οι συνθήκες ασφαλούς συντήρησής του, εµπορικοί λόγοι, περιβαλλοντικές συνέπειες, το είδος του υλικού της συσκευασίας και η προσέλκυση και ενηµέρωση του καταναλωτή µέσω αυτής. Σχήµα 1(2): Κύκλος Ζωής Συσκευασίας. Η περιοχή αυτή αφορά στον κύκλο ζωής της συσκευασίας ως εισροές, διαδικασίες, εκροές. Ειδικότερα, περιλαµβάνει θέµατα σχετικά µε τις διαδικασίες παραγωγής της συσκευασίας, χρήσης της κατά τη συσκευασία προϊόντων, αποθήκευσης, µεταφοράς και χρήσης του προϊόντος και τέλος στην απόρριψή της µετά τη χρήση. Στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής της συσκευασίας απαιτείται δαπάνη ενέργειας και πρώτων υλών, ενώ στο τέλος αυτή εκρέει προς το περιβάλλον. Σχήµα 1(3): Εναλλακτική ιαχείριση Απορριµµάτων Συσκευασίας. Αποτελεί τη σύγχρονη αντίληψη για τη διαχείριση των απορριµµάτων συσκευασίας και περιέχει τακτικές ελαχιστοποίησης και επαναχρησιµοποίησης, διαδικασίες ανάκτησης υλικού µέσω ανακύκλωσης και ανάκτηση ενέργειας ή/ και αποικοδόµησής τους στην περίπτωση που οδηγηθούν στο περιβάλλον. Σχήµα 1(4): Φιλικές Συσκευασίες. Οι φιλικές - βιώσιµες συσκευασίες έχουν συνήθως τα χαρακτηριστικά της καινοτοµίας και επιχειρούν να διασφαλίζουν τόσο την προστασία του περιεχοµένου και την υγεία των καταναλωτών, όσο και να έχουν φιλική περιβαλλοντική συµπεριφορά.

4 Σχήµα 1(5): Στρατηγική Ολοκληρωµένης Πολιτικής Προϊόντων. Η ολοκληρωµένη πολιτική προϊόντων περιλαµβάνει όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων για τη µείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων και εκφράζεται µε οικονοµικά εργαλεία και µέτρα, όπως µε πιστοποιήσεις για τις επιχειρήσεις (EMAS, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) και µέσω οικολογικής σήµανσης κατόπιν ελέγχου των προϊόντων. Σχήµα 1(6): Περιβαλλοντική Ενηµέρωση των Καταναλωτών. Η ενηµέρωση των καταναλωτών για θέµατα περιβάλλοντος θεωρείται πολύ σηµαντική για τη βιώσιµη ανάπτυξη µίας κοινωνίας. Οι παραπάνω γνωστικές περιοχές σκιαγραφούν το πεδίο διεξαγωγής µιας έρευνας σχετικά µε τις αντιλήψεις των καταναλωτών µε τρόπο ολιστικό, διότι θίγουν από πολλές πλευρές το ζήτηµα των συσκευασιών προϊόντων. Το Σχήµα 1 αποτέλεσε το θεωρητικό υπόβαθρο για το σχεδιασµό µιας εµπειρικής έρευνας καταγραφής των αντιλήψεων πολιτών για τις συσκευασίες, µέρος της οποίας παρουσιάζεται στο πλαίσιο αυτής της εργασίας. Ειδικότερα, στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο σχεδιασµός της δοµής του ερωτηµατολογίου του µέρους αυτού, το οποίο επελέγη µε τρόπο που να είναι αρκετά αντιπροσωπευτικός από όλη της έκταση της δοµής της γενικότερης έρευνας. Ειδικότερα, στον Πίνακα 1 οι παραπάνω γνωστικές περιοχές αποτέλεσαν τους άξονες της έρευνας, για κάθε δε άξονα διατυπώθηκαν µετρήσιµα κριτήρια, για καθένα από τα οποία διατυπώθηκαν οι αντίστοιχες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. Πίνακας 1. Σχεδιασµός της δοµής του ερωτηµατολογίου Α/ Α Άξονες Α/ Α Κριτήρια 0 ηµογραφικά Χαρακτηριστικά Προσδιοριστικοί Παράγοντες Επιλογής Συσκευασίας 1 Αξία συσκευασίας από ενεργειακή άποψη 4 2 Ταξινόµηση Χαρακτηριστικών συσκευασία τροφίµων 5 3 Υλικό συσκευασίας-προστασία τροφίµων 6 2 Κύκλος Ζωής Συσκευασίας 1 Αξιολόγηση φάσεων Κύκλου Ζωής 7 3 Εναλλακτική ιαχείριση 1 Ελαχιστοποίηση 8 Απορριµµάτων Συσκευασίας 2 Επαναχρησιµοποίηση/ανακύκλωση 9 3 Βιοδιάσπαση 10 4 Φιλικές Συσκευασίες 1 Καινοτόµα Χαρακτηριστικά Συσκευασίας 11 5 Στρατηγική Ολοκληρωµένης Πολιτικής Προϊόντων 6 Περιβαλλοντική Ενηµέρωση των Καταναλωτών 1 Οικολογική Σήµανση 12 1 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των συσκευασιών 13 Α/Α. Ερωτ. Το ερωτηµατολόγιο κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από την ερευνήτρια, µε εξαίρεση τις ερωτήσεις 12, 13 οι οποίες αντλήθηκαν από την έρευνα της Μωράκη [1] και µεταφέρθηκαν σχεδόν αυτούσιες προκειµένου να είναι δυνατή η σύγκριση και συζήτηση των αντίστοιχων ευρηµάτων. Η εγκυρότητα και αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου εξετάστηκαν έµµεσα, µέσω της συνεργασίας κατά την κατασκευή του µε τη δεύτερη ερευνήτρια και µέσω της πιλοτικής αξιολόγησής του, η οποία διενεργήθηκε από 11 πολίτες της Θεσσαλονίκης (εκτός του δείγµατος της έρευνας). Η δειγµατοληψία έγινε κατά στρώµατα [12], δηλαδή απλή τυχαία, από υποµάδες πολιτών της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριµένα, το δείγµα των 125 ατόµων ήταν το σύνολο των υπαλλήλων του ΙΚΑ (29), του ήµου Ελευθερίου Κορδελιού (23), του ήµου Καλαµαριάς (14), των υπαλλήλων του Νοσοκοµείου Αχέπα (39) και των (20) υπαλλήλων της ιδιωτικής Ανώνυµης, Τεχνικής, Τουριστικής, Εµπορικής, Εταιρείας (Α.Τ.Τ.Ε.Ε.). 3. ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα διεξήχθη την άνοιξη του 2010 και τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν από την ερευνήτρια. Κατά τη διανοµή του ερωτηµατολογίου, δινόταν στον ερωτώµενο προφορικές

5 εξηγήσεις για πλαίσιο της έρευνας και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το σκοπό της πέρα από το εισαγωγικό σηµείωµα το οποίο υπήρχε στο ερωτηµατολόγιο. Επίσης γινόταν µια σύντοµη περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο επιλέχθηκε ο ερωτώµενος και δινόταν έµφαση στο απόρρητο των στοιχείων και της ανωνυµίας και την προαιρετική συµµετοχή στη συµπλήρωσή του. ιευκρινιζόταν επίσης, ότι το ερωτηµατολόγιο δεν είναι τεστ, ότι δεν υπάρχουν λάθος ή σωστές απαντήσεις και ότι θα αποδοθούν µόνο στατιστικά στοιχεία. Μετά τη συγκέντρωση του υλικού, έγινε επεξεργασία των απαντήσεων, κατάλληλη κωδικοποίηση και στατιστική ανάλυση µε το SPSS ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της στατιστικής ανάλυσης ακολουθεί τη δοµή του Πίνακα 1, ανά Άξονα (Α), Κριτήριο (Κ) και Ερώτηση (Ε). Α 0. Ε1: Το 39,2% (49) του δείγµατος ήταν άνδρες και το υπόλοιπο γυναίκες. Ε2: Το 15,2 % (19) είχαν ηλικία µεταξύ ετών, το 28,8% (36) µεταξύ ετών, το 42,4% (53) µεταξύ ετών, και το 13,6% (17) άνω τω 60 ετών. Ε3: Το 2,4% (3) του δείγµατος αποφοίτησε από το ηµοτικό, το 43,1% (53) από το Λύκειο, το 44%(55) από ΑΕΙ, το 8% (10) είχε µεταπτυχιακό, το 1,6% (2) είχε διδακτορικό, ενώ το 1,6% (2) δεν απάντησε. Α1.Κ1. Ε4. Η ενέργεια που χάνεται από την απώλεια προϊόντος λόγω ακατάλληλης συσκευασίας κρίνεται από το 66,4%(83) των καταναλωτών ως 8 φορές µεγαλύτερη σε σχέση µε την κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή της ίδιας συσκευασίας, αντίληψη που είναι σωστή, κατά τον Καρακασίδη [13]. Ωστόσο, το 20,8% (26) απαντά ίση και το 11,2% (14) ως 5 φορές µικρότερη, δηλαδή, υπάρχει ένα σηµαντικό ποσοστό των καταναλωτών (άνω του 30%) που εµφανίζει έλλειψη επαρκούς ενηµέρωσης. Κ2. Ε5. Κατά την ταξινόµηση χαρακτηριστικών συσκευασίας για τα τρόφιµα που δινόταν, το 20% (25) δήλωσε ως πρώτη επιλογή την αισθητική της συσκευασίας, ενώ ακολούθησαν µε µικρή διαφορά εργονοµικοί παράγοντες, όπως εύκολη µεταφορά από το 18,4% (23) και στη συνέχεια µε το ίδιο ποσοστό 9,6% (12) ταξινοµήθηκαν ως πρώτη επιλογή το κόστος, η λειτουργικότητα της συσκευασίας, η ασφάλεια του περικλειόµενου προϊόντος και η εύκολη αποθήκευσή του. Το χαρακτηριστικό της φιλικότητας της συσκευασίας προς το περιβάλλον ταξινοµήθηκε ως πρώτο από το 8,8% (11) του δείγµατος (ενώ αποτελεί δεύτερη ή τρίτη επιλογή για το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος) και η δυνατότητα επαναχρησιµοποίησής της από το 7,2% (9). Τέλος, το 1,6% (2) σηµείωσε ως πρώτη επιλογή τις πληροφορίες της συσκευασίας, ενώ ένα 5,6% (7) του δείγµατος δεν απάντησε. Η στατιστική ανάλυση δεν έδειξε σηµαντική συνάφεια του φύλου, της ηλικίας ή της εκπαίδευσης µε τα παραπάνω ευρήµατα. Κ3. Ε6. Αναφορικά µε την ταξινόµηση των υλικών συσκευασίας τροφίµων µε κριτήριο την καλύτερη προφύλαξή τους, ως πρώτη επιλογή, το 27,2% (34) του δείγµατος εµπιστεύεται το γυαλί, το 22,4% (28) το πλαστικό, το 20% (25) το χαρτί, το 12,8% (16) το αλουµίνιο, ενώ το 17,6% (22) δεν απάντησε. Οι γυναίκες και τα άτοµα µε ανώτατη εκπαίδευση (ΑΕΙ και πάνω), είχαν ως πρώτη επιλογή το γυαλί και µετά το χαρτί, ενώ οι άντρες και όσοι είχαν χαµηλότερη εκπαίδευση, το πλαστικό και µετά το αλουµίνιο. Α2. Κ1. Ε7. Σύµφωνα µε το 81,6% (102) του δείγµατος, η περισσότερο ρυπογόνος φάση του κύκλου ζωής της συσκευασίας, είναι η απόρριψή της στο περιβάλλον, το 12% (15) πιστεύει ότι είναι η διαδικασία παραγωγής της, το 4,8% (6) η διαδικασία µεταφοράς και αποθήκευσής της, ενώ 1,6% (2) δεν απάντησε. Α 3. Κ1. Ε8. Το 76,6% (95) του δείγµατος δήλωσε ότι προτιµά τα συµπυκνωµένα προϊόντα (πχ. καθαριστικά, απορρυπαντικά) που προσφέρονται στην ίδια τιµή και σε µικρότερη συσκευασία. Κ2. Ε9. Το 56% (70) του δείγµατος ανακυκλώνει και το 27,2% (34) επαναχρησιµοποιεί το γυαλί, ενώ 16,8% (21) δεν απάντησε. Το 52,8% (66) ανακυκλώνει και το 24% (30) επαναχρησιµοποιεί το πλαστικό, ενώ 32,2% (29) δεν απάντησε. Το 76%

6 (95) ανακυκλώνει και το 10,4% (13) επαναχρησιµοποιεί το χαρτί, ενώ 13,6% (17) δεν απάντησε. Το 55,2% (69) ανακυκλώνει και το 18,4% (23) επαναχρησιµοποιεί το αλουµίνιο, ενώ 26,4% (33) δεν απάντησε. Η καλύτερη εκπαίδευση φάνηκε να έχει συνάφεια µε την επαναχρησιµοποίηση συσκευασιών από γυαλί. Σχετικά µε τις τακτικές ανακύκλωσης, οι γυναίκες ανέφεραν µεγαλύτερη προθυµία ανακύκλωσης πλαστικών, ενώ ως προς την επαναχρησιµοποίηση του πλαστικού τα ποσοστά τους µε τους άνδρες ήταν παρόµοια. Κ3. Ε10. Στην ερώτηση αυτή το δείγµα κλήθηκε να επιλέξει την καλύτερη διαχειριστική επιλογή κατά το τέλος ζωής µια συσκευασίας. Από τις επιλογές εξαιρέθηκε η ανακύκλωση η οποία συνήθως προτιµάται από τους καταναλωτές. Το 45,6% (57) επέλεξε τη βιοδιάσπαση, το 28,8 (36) την επεξεργασία για λίπασµα, το 15,2% (19) την ταφή, το 6,4% (8) την καύση, ενώ το 4% (5) δεν απάντησε. Α4. Κ1. Ε11. Σχετικά µε τη βελτίωση από περιβαλλοντική άποψη µιας συσκευασίας µέσω της αύξησης ή µείωσης των παρακάτω χαρακτηριστικών της, το δείγµα δήλωσε: α) ποσότητα της συσκευασίας, το 25,6% (32) την αύξηση, το 40% (50) τη µείωση, ενώ το 43,4% (43) δεν απάντησε, β) δυνατότητα βιοδιάσπασης, το 82,4% (103) την αύξηση, το 9,6% (12) τη µείωση, ενώ 8% (10) δεν απάντησε, γ) βάρος, το 11,2% (14) την αύξηση, το 56% (70) τη µείωση, ενώ το 32,8% (41) δεν απάντησε, δ) πλήθος των διαφορετικών υλικών της συσκευασίας, το 11,2% (14) την αύξηση, το 48,8% (61) τη µείωση, ενώ το 40% (50) δεν απάντησε, ε) όγκος, το 9,6% (12) την αύξηση, το 63,2% (79) τη µείωση, ενώ το 27,2% (34) δεν απάντησε. Τα άτοµα µε καλύτερη εκπαίδευση ανέφεραν σε µεγαλύτερα ποσοστά ότι θα µείωναν την ποσότητα (66,7%), το βάρος (60,9%) και τον όγκο της (60,3%) της συσκευασίας. Αντίθετα από ότι ίσως θα ήταν αναµενόµενο, τα άτοµα µε ανεπαρκή ενηµέρωση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών (Ε13) ανέφεραν µείωση του βάρους (82,6%) και του όγκου της συσκευασίας (83%). Α5. Κ1. Ε12. Το 56,8% (71) δε γνωρίζει το οικολογικό σήµα (το λουλούδι eco label) της ευρωπαϊκής ένωσης που τοποθετείται επάνω στις συσκευασίες και αποτελεί εγγύηση επιστηµονικού ελέγχου από ανεξάρτητο φορέα για το ότι οι καταναλωτές αγοράζουν "πράσινα προϊόντα"), το 40,8% (51) το γνωρίζει, ενώ το 2,4% (3) δεν απάντησε. Επίσης, το 44,8% (56) δε γνωρίζει τις ειδικές σηµάνσεις του ανακυκλωµένου και του ανακυκλώσιµου υλικού, αντίστοιχα το 53,6% (67) τις γνωρίζει, ενώ το 1,6% (2) δεν απάντησε. Το φύλο βρέθηκε να έχει συνάφεια µε την ερώτηση, καθώς οι άνδρες είχαν γνώση της οικολογικής σήµανσης συγκριτικά µε τις γυναίκες, σε ποσοστό 68,9% έναντι 31,1%, αντίστοιχα. Α6. Κ1. Ε13. Περίπου το 70% (88) του δείγµατος δηλώνει ότι έχει ανεπαρκή ή µέτρια ενηµέρωση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από όλο τον κύκλο ζωής των συσκευασιών, ποσοστό 12% (15) δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου ενηµέρωση, ενώ το 0,8 (1) δεν απάντησε. Οι γυναίκες, σε πολύ µεγαλύτερο ποσοστό θεωρούν ότι έχουν ανεπαρκή ενηµέρωση για το θέµα αυτό συγκριτικά µε τους άντρες (73,3% έναντι 26,7%). 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Με βάση τα αποτελέσµατα της εµπειρικής έρευνας, διαπιστώνονται ανά Άξονα (Α) τα εξής: Α1. Προσδιοριστικοί Παράγοντες Επιλογής Συσκευασίας. Ένα σηµαντικό ποσοστό του δείγµατος έχει ανεπαρκή ενηµέρωση σχετικά µε τη σηµασία, από ενεργειακή άποψη, της προστασίας του προϊόντος µέσω της επιλογής κατάλληλης συσκευασίας. Επίσης, ειδικότερα για τα τρόφιµα, η επιλογή της καταλληλότερης συσκευασίας γίνεται µε βάση την αισθητική, ενώ λιγότερο σηµαντική κρίνεται η προστασία του περιεχοµένου και το κόστος της συσκευασίας. Σε ανάλογο ερώτηµα η Μωράκη [1], διαπίστωσε ότι ο παράγοντας της αισθητικής δεν ήταν µεγάλης σπουδαιότητας, και κατέγραψε ως σηµαντικούς παράγοντες την ασφάλεια του περιεχοµένου, τον εργονοµικό σχεδιασµό και την ευχερή χρήση της συσκευασίας. ιαπιστώνεται ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον κύκλο ζωής της

7 συσκευασίας δεν επιλέγονται και στις δυο έρευνες. Σχετικά µε τα υλικά που προφυλάσσουν καλύτερα ειδικότερα τα τρόφιµα, φάνηκε ότι το γυαλί είναι υλικό που γενικά κερδίζει την εµπιστοσύνη των καταναλωτών, ειδικά των γυναικών και των καλύτερα ενηµερωµένων από περιβαλλοντική άποψη. Η γενικότερη τάση που υπάρχει για µείωση ή αντικατάσταση του πλαστικού, δε διαφάνηκε στην παρούσα έρευνα, καθώς το πλαστικό θεωρήθηκε αρκετά προστατευτικό για τα τρόφιµα. Α2: Κύκλος Ζωής Συσκευασίας. Σχετικά µε τα στάδια αυτού του κύκλου, διαπιστώθηκε έλλειµµα ενηµέρωσης στο δείγµα και µάλιστα ανεξάρτητα από το µορφωτικό, ή ηλικιακό τους επίπεδο. Οι συµµετέχοντες στη µεγάλη τους πλειοψηφία, αντιλαµβάνονται την απόρριψη στο περιβάλλον ως την πλέον ρυπογόνο φάση του κύκλου ζωής της συσκευασίας, ίσως διότι υπάρχει σηµαντική σχετική δηµόσια συζήτηση. Α3: Εναλλακτική ιαχείριση Απορριµµάτων. Ένα σηµαντικό ποσοστό (76,6%) φαίνεται να έχει εκδηλώνει πρακτικές προς την κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης, καθώς δηλώνει ότι προτιµά τα συµπυκνωµένα προϊόντα, η δε συµπεριφορά αυτή έχει συνάφεια µε το βαθµό ενηµέρωσης των συµµετεχόντων για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών (Ε13). Η ανακύκλωση προτιµάται ως πρακτική έναντι της επαναχρησιµοποίησης από υπερδιπλάσιο ποσοστό του δείγµατος. Βέβαια θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένα 26,4% (33) δεν απάντησε, γεγονός που υπογραµµίζει τα περιθώρια ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η επιλογή της ανακύκλωσης συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών για Έλληνες καταναλωτές [6]. Το δείγµα της παρούσας έρευνας ανακυκλώνει σε µεγαλύτερο ποσοστό το χαρτί, µια διαδικασία που είναι περισσότερο δηµοφιλής στην Ελλάδα [1], [3], ενώ υπάρχουν µεγάλα περιθώρια προώθησης της ανακύκλωσης πλαστικού και γυαλιού. Οι διαχειριστικές επιλογές επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης φαίνεται να έχουν συνάφεια µε την εκπαίδευση και µε το γυναικείο φύλο. Επίσης καταγράφηκε η προτίµηση του δείγµατος στη βιοδιάσπαση, ως η καλύτερη διαχειριστική επιλογή στο τέλος του κύκλου ζωής των συσκευασιών, γεγονός που ενισχύει τη γενικότερη ευκολία των καταναλωτών να πετάνε χωρίς περιορισµούς, παρά την παρατήρηση του ότι η βιοδιάσπαση δεν αποτελεί ιδανική λύση, λόγω αργού χρόνου αποσύνθεσης στις χωµατερές [13]. Α4: Φιλικές, καινοτόµες συσκευασίες. Σχετικά µε τα καινοτόµα χαρακτηριστικά της συσκευασίας που θα την έκαναν φιλική προς το περιβάλλον, µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος θα επιθυµούσε γενικά µείωση της συσκευασίας, εύρηµα που συµφωνεί και µε άλλες έρευνες [7], [8]. Η εκπαίδευση έπαιξε και πάλι σηµαντικό ρόλο, καθώς τα άτοµα µε καλύτερη εκπαίδευση ανέφεραν ότι θα µείωναν τη συσκευασία, το βάρος και τον όγκο της. Η δυνατότητα βιοδιάσπασης και πάλι κατέχει ένα µεγάλο ποσοστό (82,4%) στην αντίληψη των καταναλωτών για την περιβαλλοντική βελτίωση της συσκευασίας, εύρηµα που καταγράφεται και αλλού [9]. Ωστόσο είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι περίπου το 36% (45) κατά µέσο όρο δεν απάντησε σε κάθε υποερώτηµα σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των συσκευασιών, γεγονός που υποδηλώνει τη µη επαρκή ενηµέρωση και συµφωνεί µε ανάλογο εύρηµα ευρύτερης έρευνας για Ευρωπαίους και Αµερικανούς πολίτες [10]. Α5: Στρατηγική ολοκληρωµένης πολιτικής προϊόντων. Όσον αφορά στην οικολογική σήµανση, κατά µέσο όρο το 50,8% (64) του δείγµατος δεν αναγνωρίζει κανένα από τα τρία σήµατα που του επιδείχθηκαν. Από το υπόλοιπο ποσοστό οι άνδρες εµφανίζονται περισσότερο ενήµεροι. Τα ευρήµατα είναι προς την ίδια κατεύθυνση µε την έρευνα της Μωράκη [1] ως προς το σχετικό γνωστικό έλλειµµα και καθιστούν προφανή την ανάγκη καλύτερης ενηµέρωσης των καταναλωτών, καθώς άλλες πληροφορίες επάνω στις συσκευασίες σχετικά µε τα διατροφικά στοιχεία του περιεχοµένου φαίνεται να είναι πιο αναγνωρίσιµα [11]. Α6: Περιβαλλοντική ενηµέρωση. Ως προς την ενηµέρωση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών, µεγάλο ποσοστό του δείγµατος 70% (88) και ιδιαίτερα οι γυναίκες, θεωρούν ότι έχουν ανεπαρκή ή µέτρια ενηµέρωση για το θέµα, εύρηµα που συµφωνεί µε την έρευνα της Μωράκη [1] και αναδεικνύει την ανάγκη λήψης κατάλληλων µέτρων.

8 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται µια εµπειρική έρευνα µε στόχο την καταγραφή των αντιλήψεων πολιτών της Θεσσαλονίκης για τις φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες. Η έρευνα επιχειρεί να συµβάλλει στην υπόψη περιοχή µε την πρόταση ενός εννοιολογικού σχήµατος που αφορά στην ολιστική θεώρηση της συσκευασίας µέσω της ανάλυσης των σταδίων του κύκλου ζωής της και των επιπτώσεων από την παραγωγή µέχρι το τέλος της ζωής της. Τα ευρήµατα αναδεικνύουν το αποσπασµατικό της ενηµέρωσης των καταναλωτών ως προς το παραπάνω σχήµα, γεγονός που επισηµαίνεται και από τους ίδιους. Επιπλέον, καταδεικνύουν περιοχές περαιτέρω ενηµέρωσης, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών µε στόχο την κατάκτηση του σχήµατος αυτού, που αναµένεται να υποστηρίξει µε ένα βιώσιµο τρόπο κατάλληλες πρακτικές γενικευµένης διείσδυσης των φιλικών προς το περιβάλλον συσκευασιών στην καθηµερινή ζωή των πολιτών. Μελλοντικές χρήσεις του προτεινόµενου εργαλείου έρευνας σε µεγαλύτερο δείγµα πολιτών, αναµένεται να επαληθεύσουν τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Μωράκη Κ. (2006) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών των καταναλωτικών προϊόντων, µε έµφαση στις συσκευασίες γάλακτος και χυµών και οι απόψεις των καταναλωτών ιπλωµατική Εργασία, ΠΜΣ «Βιώσιµη Ανάπτυξη». Αθήνα: Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο 2. Ίδρυµα Αριστείδης ασκαλόπουλος, ΙΑ (2009) Έρευνα του ΙΑ -Το 44% των καταναλωτών δε διαβάζουν τις ετικέτες [http://www.kerdos.gr/default.aspx?id= &nt=103, ( )] 3. Καλύβα Ε. (2008) Μελέτη οικολογικής συµπεριφοράς των καταναλωτών. Πτυχιακή Εργασία, Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας. Αθήνα: Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο 4. Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (2010) Έρευνα για την Ανακύκλωση [http://www.herrco.gr/default.asp?siteid=1&pageid=53&langid=1 ( )] 5. Master Pack (2004) Ο ρόλος της τσάντας συσκευασίας ως εργαλείου µάρκετινγκ [http://www.plant-management.gr/index.php?id=2441 ( )] 6. ηµητρίου Α., Β. Χατζηνικήτα και Β. Χρηστίδης (2005) Greek citizens conception about solid waste management: knowledge and willingness for participation, Proceedings of 9th Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 2005, pp Hickman M. (2007) Shoppers want less packaging [http://www.independent.co.uk/ environment/green-living/shoppers-want-less-packaging-survey-shows html ( )] 8. The Lake District (2008) Qwik Survey Update [http://www.communigate.co.uk/lakes/ cwik/page3.phtml ( )] 9. Nielsen Customized Research [http://www.nielsen-online.com/solutions.jsp?section= sol_5 ( )] 10. Young S. (2008) Packaging and the environment: a cross-cultural perspective Design Management Review, 19(4): Food and Drug Administration (2008). Consumers skeptical about food labels. [http://www.fda.gov ( )] 12. Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. (1993). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Γρηγόρη 13. Καρακασίδης, Ν. (1999). Συσκευασία και Περιβάλλον (2η έκδ.). Περιστέρι: ΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Χανιά -2011 1 1. Εισαγωγή Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το Ελαιόλαδο, στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Deliverable 2-2: Questionnaire for the participation to the ISWM-TINOS project

Deliverable 2-2: Questionnaire for the participation to the ISWM-TINOS project : Development and implementation of a demonstration system on Integrated Solid Waste Management for Tinos in line with the Waste Framework Directive ISWM - TINOS Deliverable 2-2: Questionnaire for the

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production)

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) Country Specific Questionnaire Greece FLASH 256 SUSTAINABLE CONSUMPTION & PRODUCTION Q1.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια : Αναστασία Καραγιαννοπούλου - Msc, Μελετήτρια Πανεπιστημίου Πατρών

Εισηγήτρια : Αναστασία Καραγιαννοπούλου - Msc, Μελετήτρια Πανεπιστημίου Πατρών ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έρευνα Αγοράς και Εκπόνηση Σχεδίου Μάρκετινγκ για την Ανάπτυξη και Εμπορία των βιολογικών προϊόντων στο νομό Αχαΐας Εισηγήτρια : Αναστασία Καραγιαννοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Για την Ελλάδα στην ελληνική γλώσσα) Ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» Απρίλιος 2006 1 Πίνακας Περιεχοµένων: 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις

Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής ς ς σε Επιχειρήσεις Σύνταξη Μελέτης & Έρευνας για την ΕΚΕ Δειγµατοληπτική έρευνα για την Εταιρική διεξήγαγε για 6η συνεχόµενη χρονιά η Διεύθυνση Οικονοµικών Κλαδικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία. Πως ξεκίνησε 2004: Η ιδέα αφορούσε στη προώθηση των απαιτήσεων της τήρησης της νομοθεσίας 2007: Στη συνέχεια ήταν η προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 2011: Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΟΠΠ αποτελεί Ευρωπαϊκή προσέγγιση µε στόχοτην: Εγκαθίδρυση µοντέλου ανάπτυξης µε γνώµονα τη βιωσιµότητα Εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.)

Ορισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) Θεσσαλονίκη, Money Show, 2008 «Οι περιβαλλοντικές διαστάσεις του Μάρκετινγκ στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» Καθηγητής Μάρκετινγκ Οικονοµικού Παν/µίου Αθηνών Ορισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων:

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Μάιος 2006 Πίνακας Περιεχοµένων: 1 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Συσκευασία

Εισαγωγή στη Συσκευασία Εισαγωγή στη Συσκευασία Συσκευασία: Κλασσικός Ρόλος Εισαγωγή Προστασία, Συντήρηση, Αξιοποίηση, Βοήθεια κατά την μεταφορά προϊόντων και κατά την αποθήκευση Νέος Ρόλος Παράγοντας προώθησης πωλήσεων, μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Μαρία Δημητρίου Δ τάξη

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Μαρία Δημητρίου Δ τάξη ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ Μαρία Δημητρίου Δ τάξη Τι είναι η ανακύκλωση; Τι είναι ανακύκλωση Τι είναι ανακύκλωση Ανακύκλωση; Είναι η διαδικασία μέσα από την οποία επιτυγχάνεται η εκ νέου χρήση των υλικών συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω των 18 χρονών: 0,69% Άντρες: 45,12% χρονών: 31,29% Έγγαμοι: 53,06% Μεταπτυχιακό: 23,58% Συνταξιούχοι: 7,71%

Κάτω των 18 χρονών: 0,69% Άντρες: 45,12% χρονών: 31,29% Έγγαμοι: 53,06% Μεταπτυχιακό: 23,58% Συνταξιούχοι: 7,71% 1 Σήμανση Τροφίμων Γενικές πληροφορίες Στην έρευνα συμμετείχαν 983 καταναλωτές, από όλη την Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 16/9/2009-11/10/2009, μέσω ερωτηματολόγιου που αναρτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Χρυσάνθη Παπαθανασοπούλου

Επιµέλεια: Χρυσάνθη Παπαθανασοπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Πάτρας) Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 263 34 ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2610 369051, Φαξ: 2610 396184, email: mitro@teipat.gr Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σκουπιδοεγγραμματισμός: μια σύγχρονη πραγματικότητα; Νεόφυτος Νικολάου, Χρυσόστομος Συρίμης, Ευρυπίδου Αφροδίτη Ευρίσα, Σεργίου Μαρίνα

Σκουπιδοεγγραμματισμός: μια σύγχρονη πραγματικότητα; Νεόφυτος Νικολάου, Χρυσόστομος Συρίμης, Ευρυπίδου Αφροδίτη Ευρίσα, Σεργίου Μαρίνα Σκουπιδοεγγραμματισμός: μια σύγχρονη πραγματικότητα; Νεόφυτος Νικολάου, Χρυσόστομος Συρίμης, Ευρυπίδου Αφροδίτη Ευρίσα, Σεργίου Μαρίνα (όλοι οι μαθητές είναι 15 χρονών) Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Κάτω Πολεμιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ηµεροµηνία 16/10/2012 Αριθ. Πρωτ. Σχ. Έτος: 2012-2013 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α:

Διαβάστε περισσότερα

Η συµπεριφορά του υπεύθυνου καταναλωτή. Κωνσταντίνος Πούλος. Πανεπιστήµιο Πατρών

Η συµπεριφορά του υπεύθυνου καταναλωτή. Κωνσταντίνος Πούλος. Πανεπιστήµιο Πατρών Η συµπεριφορά του υπεύθυνου καταναλωτή Κωνσταντίνος Πούλος Τµήµα Χηµείας Πανεπιστήµιο Πατρών 18 ος αιώνας 19 ος αιώνας Νέα προϊόντα Κοινωνικές Οικονοµικές ηµογραφικές αλλαγές Ανάπτυξη της Επιστήµης & της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ-NATURA ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ-NATURA ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ -ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩ ΑΠΟ ΤΟ (ΕΚΚΕ) Τα ερωτηµατολόγια για την «Περιβαλλοντική ράση» µας απεστάλησαν συµπληρωµένα, κατόπιν συνεννόησής µας αρχές οεµβρίου του περασµένου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing»

«Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing» «Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing» Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης Καθηγητής Μάρκετινγκ Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών «Στάση καταναλωτικού κοινού απέναντι στο Green Marketing»-Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 5. 4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4 Σκοπός του Ερωτηµατολογίου 4 Ο σκοπός του ερωτηµατολογίου αυτού είναι η καταγραφή των δεξιοτήτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιλεγµένου δείγµατος διανοµέων, προκειµένου µετά από

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERMARKET SURVEY RESULTS

SUPERMARKET SURVEY RESULTS Είσαι οικολόγος καταναλωτής; 6 th grade pupils Iamatiki Primary School 2013 2014 SUPERMARKET SURVEY RESULTS Ερώτηση 1: Ετοιμάζετε λίστα με ό,τι χρειάζεστε πριν πάτε στην υπεραγορά; 45 40 42 35 30 25 20

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. Επιµορφωτικό Σεµινάριο

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. Επιµορφωτικό Σεµινάριο ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Επιµορφωτικό Σεµινάριο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία µε κρατικό Πανεπιστήµιο υλοποιεί και για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18 επιµορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική ναυτιλία μέσα από τα μάτια των νέων. 21 Ιουλίου 2016

Η ελληνική ναυτιλία μέσα από τα μάτια των νέων. 21 Ιουλίου 2016 Η ελληνική ναυτιλία μέσα από τα μάτια των νέων 21 Ιουλίου 2016 Ερευνητικοί στόχοι 1 2 3 Διερεύνηση των Αποτύπωση της Ανάδειξη των τρόπων αντιλήψεων των νέων για τον χώρο της ναυτιλίας και την ελκυστικότητά

Διαβάστε περισσότερα

Η Κύπρος δεν διαθέτει μέχρι σήμερα σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων πλαστικών συσκευασιών αγροχημικών (ΑΠΣΑ).

Η Κύπρος δεν διαθέτει μέχρι σήμερα σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων πλαστικών συσκευασιών αγροχημικών (ΑΠΣΑ). ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (2G-MED09-015) Πρόγραμμα AGROCHEPACK: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεων στο περιβάλλον απαιτήσεις σε αντιρρυπαντικά συστήµατα Αέριες Εκποµπές Εκποµπές οσµών

επιπτώσεων στο περιβάλλον απαιτήσεις σε αντιρρυπαντικά συστήµατα Αέριες Εκποµπές Εκποµπές οσµών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος αριθµός κριτηρίων που θα δίνουν µία αντιπροσωπευτική και πλήρη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ: Υπεύθυνοι νηπ/γοί :Kαντζά Γλυκερία,Ρέκκα Λίτσα Σχολ.έτος :2014-15 Πρόγραμμα βασισμένο στη «Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Κοντούλα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Σημερα και την επόμενη βδομάδα Η ερευνητική διαδικασία Επαγωγικός και παραγωγικός συλλογισμός Είδη ερευνητικών ερωτημάτων Ερευνητικές υποθέσεις Βασικές ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα