ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1) Η αστική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής» και το διακριτικό τίτλο «Ινστιτούτο Prolepsis» που εδρεύει στη Νέα Ερυθραία Αττικής (οδός Αθηνάς αριθ. 2), διατηρεί υποκατάστημα στο Μαρούσι Αττικής (οδός Φραγκοκκλησιάς αριθ. 7) και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής «το Ινστιτούτο» ή «το Ινστιτούτο Prolepsis») από το έτος 2012 ενεργεί ως φορέας υλοποίησης για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (εφεξής «το Πρόγραμμα»), το οποίο απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων που βρίσκονται σε κοινωνικοοικονομικά ευπαθείς περιοχές όλης της χώρας, οι οποίες πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση. 2) Το Πρόγραμμα έχει ένα διττό στόχο: Αφενός παρέχει σε όλους τους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν καθημερινά ένα δωρεάν μικρό, υγιεινό γεύμα, προωθώντας αφετέρου την υγιεινή διατροφή τόσο των μαθητών όσο και των οικογενειών τους. 3) Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Κοινωφελή Ιδρύματα και άλλους δωρητές. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος κατά το τρέχον σχολικό έτος, το Ινστιτούτο Prolepsis, προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του Έργου: «Παρασκευή, συσκευασία και διανομή μικρογεύματος σε μαθητές σχολείων» (εφεξής «το Έργο»). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1) Το Έργο αφορά στην καθημερινή (από Δευτέρα έως Παρασκευή) παρασκευή, συσκευασία και διανομή συσκευασμένων τροφίμων (μικρογεύμα) σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 2) Τα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από το Ινστιτούτο. Ο αριθμός των σχολείων και των σιτιζομένων μαθητών δύναται να αυξομειώνεται περιοδικώς σύμφωνα 1

2 με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Προγράμματος, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Ινστιτούτου Prolepsis. 3) Ο διαγωνισμός αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την καθημερινή παρασκευή, συσκευασία και διανομή μικρογευμάτων σε κατ ελάχιστον μαθητές σχολείων της Μακεδονίας, από τον Οκτώβριο 2015 ως τον Ιανουάριο 2016, με δυνατότητα επέκτασης σε μαθητές, από τον Νοέμβριο ως τον Ιούνιο ) Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του Έργου δεν είναι δεσμευτική για το Ινστιτούτο Prolepsis, καθώς το τελευταίο διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής της σίτισης σε ημέρες αργιών, εορτών, απεργιών κλπ, ή όποτε το ίδιο κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των μαθητών (όπως σε περιόδους εξετάσεων, εκδρομών, καταλήψεων κ.α.) καθώς και την πρόωρη διακοπή του, σε περίπτωση απόσυρσης των Δωρητών που το χρηματοδοτούν. 7) Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της κατακύρωσης και ανάθεσης του Έργου. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1) Οι τεχνικές προδιαγραφές των τροφίμων του μικρογεύματος περιγράφονται λεπτομερώς και στο Παράρτημα της παρούσης. Διαδικασίες Υλοποίησης 2) Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παρασκευή και συσκευασία των τροφίμων, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσης, καθώς και την καθημερινή διανομή τους στα σχολεία που θα του υποδείξει το Ινστιτούτο εντός 24 ωρών από την παρασκευή και συσκευασία τους, σύμφωνα με μηνιαίο διαιτολόγιο που θα καταρτίζει το Ινστιτούτο και το οποίο θα κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη της διανομής. 3) Το Ινστιτούτο κατά τη διάρκεια του Έργου έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφορετικούς συνδυασμούς των περιγραφόμενων στο Παράρτημα ειδών ή σε προσθήκη και άλλων γευμάτων. Το Ινστιτούτο Prolepsis διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τροφίμων που συνθέτουν το μικρογεύμα μετά από ενημέρωση του αναδόχου πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της αλλαγής. Το μικρογεύμα αποτελείται από τουλάχιστον 2-3 είδη τροφίμων (π.χ. σάντουιτς, φρούτο και γάλα). 4) Τυχόν αλλαγές στο διαιτολόγιο από τον ανάδοχο, λόγω έλλειψης ενός τροφίμου στην αγορά, μπορούν να γίνουν μόνο κατόπιν έγκρισης του Ινστιτούτου, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο είδος/τρόφιμο θα προτείνεται από το Ινστιτούτο και ο ανάδοχος θα διασφαλίζει την υγιεινή και ποιότητα του εν λόγω είδους. 2

3 Ποιότητα και Προέλευση Πρώτων Υλών 5) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους αναλυτική κατάσταση με τους προμηθευτές των πρώτων υλών (ένας κύριος και ένας εναλλακτικός), τους οποίους θα χρησιμοποιήσουν καθ όλη την υλοποίηση του Έργου. Στην κατάσταση θα αναφέρονται οι διευθύνσεις των εγκαταστάσεων που θα πραγματοποιείται η παρασκευή των πρώτων υλών μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας των εκάστοτε υπευθύνων ανά τομέα ευθύνης. 6) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, οιαδήποτε αλλαγή ή χρήση ετέρου προμηθευτή πρώτων υλών μπορεί να γίνει μόνο με την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Ινστιτούτου, εφόσον διαπιστωθεί εμπράκτως αδυναμία τήρησης των προδιαγραφών ή διαπιστωθούν αποδεδειγμένα περιστατικά που οδηγούν σε υποβάθμιση της υγιεινής και/ή της ποιότητας των γευμάτων. Προληπτικός Έλεγχος Ποιότητας 7) Στα πλαίσια της εποπτείας και συντονισμού υλοποίησης του Έργου, το Ινστιτούτο Prolepsis διατηρεί το δικαίωμα, όποτε το κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει, δια των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, σε έκτακτες και απροειδοποίητες επισκέψεις στις εξαρχής δηλωμένες εγκαταστάσεις του αναδόχου καθώς και των προμηθευτών πρώτων υλών αυτού και να προβαίνει σε ενδεχόμενες αναγκαίες υποδείξεις, στις οποίες ο ανάδοχος και οι προμηθευτές του οφείλουν να συμμορφώνονται πάραυτα, ώστε στον αμέσως επόμενο έλεγχο να διαπιστώνεται η απαιτούμενη συμμόρφωση, χωρίς να επαναλαμβάνονται προηγούμενες «παραλείψεις» ή να γίνονται εκ νέου συστάσεις για το ίδιο ζήτημα. 8) Ο ανάδοχος θα πρέπει με την έναρξη της συνεργασίας, και οπωσδήποτε πριν την πρώτη διανομή, να κοινοποιήσει το χρονοδιάγραμμα με τις ημέρες και ώρες παραγωγικής διαδικασίας των γευμάτων, τις οποίες και θα πρέπει να τηρεί επακριβώς, γεγονός το οποίο θα διαπιστώνεται και κατά τις κατά τόπους επισκέψεις των εκπροσώπων του Ινστιτούτου. 9) Παρομοίως, το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει δείγματα υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες (σφραγισμένα, φέροντα τις κατάλληλες ενδείξεις επί της ετικέτας, μεταφορά εντός κατάλληλου ισοθερμικού δοχείου κλπ) τόσο απευθείας από τις εγκαταστάσεις του αναδόχου και τις εγκαταστάσεις των προμηθευτών πρώτων υλών κατά τις απροειδοποίητες επισκέψεις όσο και από τα σχολεία χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση του αναδόχου. Παροχή Πρώτων Υλών από το Ινστιτούτο 10) Η παροχή των φρούτων, του γάλακτος, του γιαουρτιού, καθώς και συνδυασμών γιαουρτιού με άλλα προϊόντα, όπως για παράδειγμα μέλι, θα πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Prolepsis. Τα ως άνω αναφερόμενα είδη θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την τελική διανομή τους στα σχολεία. 3

4 11) Σε περίπτωση που εξασφαλιστεί η δωρεάν προσφορά και άλλων προϊόντων από χορηγούς ή άλλες εταιρείες, με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που αφορούν πρώτες ύλες ή άλλα τρόφιμα που συμπεριλαμβάνονται στο μικρογεύμα (σύμφωνα με το Παράρτημα) που προσφέρεται στα σχολεία, ο ανάδοχος του Έργου είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τα παραπάνω προϊόντα για τυχόν αλλοιώσεις ή ακαταλληλότητά τους, σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές, και εφόσον αυτά πληρούν τις προδιαγραφές του να χρησιμοποιήσει τις ποσότητες αυτές προτού προβεί στην παραγγελία νέων. 12) Σε περίπτωση κατά την οποία για οιονδήποτε λόγο τα τρόφιμα, που το Ινστιτούτο Prolepsis θα εξασφαλίσει υπό τη μορφή δωρεάν προσφοράς από χορηγούς ή άλλες εταιρίες, δε φέρουν τις ίδιες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα της παρούσης, ο ανάδοχος του Έργου υποχρεούται αυθωρεί και παραχρήμα να ενημερώσει το Ινστιτούτο Prolepsis προς τούτο και κατόπιν ελέγχου αυτών να μην αποδεχθεί τη χρήση των προϊόντων αυτών. Συσκευασία 13) Κάθε είδος του μικρογεύματος θα πρέπει να είναι ατομικά συσκευασμένο και δεν απαιτείται η σύνθεση και η συσκευασία των ειδών σε δευτερογενή συσκευασία. Η πρωτογενής συσκευασία και σήμανση των προϊόντων θα πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ), καθώς και από τις ισχύουσες διατάξεις και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (ιδίως ο Κανονισμός (ΕΚ) 1169/2011 και οι πιθανές τροποποιήσεις του) και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Στην ατομική συσκευασία των προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφονται με ανεξίτηλο τρόπο (πληροφορίες τυπωμένες επί της συσκευασίας και όχι π.χ. με αυτοσχέδια ή αυτοκόλλητη ταινία) η ποσότητα (καθαρό βάρος σε g), τα επιμέρους συστατικά, η ημερομηνία παραγωγής, η ημερομηνία διάθεσης/ανάλωσης/λήξης, ο κωδικός παρτίδας (Lot number), οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος (συνθήκες διατήρησης ως προς θερμοκρασία και υγρασία του αποθηκευτικού χώρου κλπ), τα αλλεργιογόνα και οι πιθανώς αλλεργιογόνες ουσίες («το προϊόν περιέχει» και «πιθανόν να περιέχει ίχνη από», αντίστοιχα ή παρόμοιες εκφράσεις), καθώς και η επωνυμία του παρασκευαστή. 14) Επίσης, στις ατομικές συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς και με ανεξίτηλο τρόπο οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών (πληροφορίες διαθρεπτικής επισήμανσης) είτε συγκεντρωμένες σε πίνακα με τους αριθμούς σε κάθετη ευθυγράμμιση (προτιμώμενος τρόπος), είτε με οριζόντια αναγραφή (εφόσον δεν υπάρχει επαρκής χώρος) σύμφωνα με το άρθρο 11α του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1169/2011 (σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές). Πιο συγκεκριμένα, οι ελάχιστες 4

5 πληροφορίες που θα αναγράφονται είναι: ανά 100g ή 100mL για ενέργεια (σε Kcal/KJ), πρωτεΐνη-λίπος (αναγραφή τουλάχιστον των κορεσμένων)-υδατάνθρακες (αναγραφή της ποσότητας σακχάρων) (σε g), αλάτι (Na) (σε g) και φυτικές/εδώδιμες ίνες (σε g). 15) Η πρωτογενής συσκευασία θα φέρει τα λογότυπα του Ινστιτούτου και των δωρητών του Προγράμματος καθώς και διατροφικό μήνυμα, όπως αυτά θα γνωστοποιηθούν στον ανάδοχο από το Ινστιτούτο. Μεταφορά και Διανομή των Μικρογευμάτων 16) Η διανομή των μικρογευμάτων θα πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση και για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων καθ όλη τη διάρκεια του Έργου. Τα μικρογεύματα θα πρέπει να παραδίδονται στα σχολεία που θα υποδείξει στον ανάδοχο το Ινστιτούτο Prolepsis στο σύνολό τους αυστηρά εντός του προβλεπομένου χρονικού διαστήματος, ήτοι από τις 07:00 έως τις 09:30 πμ το αργότερο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση παράδοσης των μικρογευμάτων πέραν της προβλεπόμενης ώρας, θα επιφέρει αναλογική και ποσοστιαία μείωση στο ποσό της αμοιβής του αναδόχου. 17) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των μικρογευμάτων θα πραγματοποιείται κάθε φορά στις εγκαταστάσεις του σχολείου από τον υπεύθυνο παραλαβής που θα υποδεικνύει ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Prolepsis. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει στον υπεύθυνο παραλαβής δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται, μεταξύ άλλων, η ακριβής ώρα παράδοσης. 18) Τα μικρογεύματα θα μεταφέρονται καθημερινά με κατάλληλα οχήματα, τα οποία θα είναι οπωσδήποτε φορτηγά-ψυγεία εφοδιασμένα με σχετική άδεια μεταφοράς τροφίμων καθώς και με σύστημα αυτοδύναμης ψύξης, και θα πληρούν όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφαλούς διακίνησης τροφίμων. Κατά τη μεταφορά των μικρογευμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται όλες εκείνες οι αναγκαίες προφυλάξεις και τα μέτρα, ώστε να αποκλείεται τυχόν αλλοίωση των μεταφερόμενων τροφίμων, είτε ως προς τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά, είτε λόγω επιμολύνσεων. Το σχετικό αρχείο καθημερινής καταγραφής των θερμοκρασιών των φορτηγών-ψυγείων θα είναι διαθέσιμο προς επίδειξη όποτε ζητηθεί από τους εκπροσώπους του Ινστιτούτου. Αντίγραφο συγκεντρωτικών στοιχείων θα αποστέλλεται στο τέλος εκάστου μηνός στο Ινστιτούτο χωρίς προηγούμενη όχληση. 19) Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συνεργάζονται με εταιρεία μεταφορών, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους αναλυτική κατάσταση με τον/τους μεταφορείς που θα χρησιμοποιηθούν για τη διανομή των μικρογευμάτων στα σχολεία καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών, αλλά και των πιστοποιήσεων που αυτές διαθέτουν. 5

6 Φύλαξη και Αποθήκευση των Μικρογευμάτων 20) Ο ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει τα απαραίτητα μέσα φύλαξης και αποθήκευσης των μικρογευμάτων εντός του χώρου του σχολείου, όπου και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από το Ινστιτούτο Prolepsis. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή (με τη μορφή χρησιδανείου) ψυγείου ή ψυγείων (που δεν θα φέρουν το εμπορικό σήμα άλλων εταιριών και που οπωσδήποτε θα διαθέτουν θερμόμετρο για έλεγχο της θερμοκρασίας στην οποία διατηρούνται τα μικρογεύματα) σε κάθε ένα από τα σχολεία των οποίων αναλαμβάνει τη σίτιση. Η χωρητικότητα και ο αριθμός των ψυγείων που θα παρέχονται θα εξαρτάται από τον αριθμό των μαθητών που σιτίζονται στο κάθε σχολείο, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επαρκούν για τη σωστή και ασφαλή διαφύλαξη και αποθήκευση των παρεχόμενων μικρογευμάτων. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται πρόβλημα στη λειτουργία του ή των ψυγείων ή προκύπτει εμπράκτως ανεπαρκής χωρητικότητα βάσει συστάσεων/υποδείξεων από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές ή εξουσιοδοτημένα μέλη του Ινστιτούτου, ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση επιδιόρθωση και λήψη όλων εκείνων των αναγκαίων μέτρων (π.χ. αντικατάσταση με μεγαλύτερης χωρητικότητας ψυκτικό θάλαμο) για τη διασφάλιση της υγιεινούς φύλαξης των μικρογευμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Διασφάλιση Ποιότητας Μικρογεύματος 21) Σε περίπτωση αποδεδειγμένης απόκλισης οποιουδήποτε από τα τρόφιμα που συνθέτουν το μικρογεύμα από τις τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. ξένο σώμα, αλλοίωση, δυσοσμία, λοιπές αλλοιώσεις των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, ορατή μούχλα κλπ), ο ανάδοχος δύναται, ενδεικτικά, i) να υποχρεωθεί σε άμεση αντικατάσταση του, ii) να επιβαρυνθεί με το κόστος εργαστηριακής ανάλυσης του δείγματος και iii) να υποστεί αναλογική και ποσοστιαία μείωση στο ποσό της αμοιβής του (αναλόγως της βαρύτητας του ευρήματος). ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις/κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 2) Οι ενώσεις προσώπων/κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Στις προσφορές ενώσεων προσώπων/κοινοπραξιών θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους. Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσφορά το ισχύον συμφωνητικό σύστασης. 3) Κάθε συμμετέχων μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας πρέπει: - να μην τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 6

7 - να είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις καθώς και ως προς τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), - να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία και - να μην έχει αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς. 4) Σε περίπτωση που συμμετέχων έχει εταιρική μορφή, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των διαχειριστών (επί ομορρύθμων, ετερορρύθμων και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης) και των προέδρων, των διευθυνόντων συμβούλων ή και τυχόν άλλων νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας (επί ανωνύμων εταιρειών). 5) Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων/κοινοπραξία, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για τα αρμόδια πρόσωπα εκάστου ξεχωριστά από τα μέλη που αποτελούν την ένωση προσώπων/κοινοπραξία. 6) Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν όλα τα κατωτέρω ζητούμενα δικαιολογητικά καθώς και να πληρούν υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες, ήτοι να παρέχουν αποδεδειγμένα υπηρεσίες σίτισης (παρασκευής και διανομής τροφίμων), και διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, καθώς και να διαθέτουν την εμπειρία και ικανότητα παροχής υπηρεσιών σίτισης υψηλού επιπέδου. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 1 η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 μεσημβρινή. Προσφορές που θα περιέλθουν στο Ινστιτούτο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 2) Οι προσφορές κατατίθενται είτε ιδιοχείρως επί αποδείξει από τον συμμετέχοντα αυτοπροσώπως, τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών (κούριερ) στη διεύθυνση του υποκαταστήματος του Ινστιτούτου Prolepsis, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αριθμός 7 στο Μαρούσι Αττικής (ΤΚ ). 3) Προσφορές που υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστραφούν στον ενδιαφερόμενο. 4) Κάθε συμμετέχων μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλει μόνο μια (1) προσφορά, είτε ατομικώς, είτε ως μέλος ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας. 7

8 5) Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6) Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικά με τη συμμετοχή τους. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1) Οι προσφορές θα αφορούν, επί ποινή αποκλεισμού, το σύνολο του Έργου. 2) Εναλλακτικές προσφορές και προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής των τιμών δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κατ εξαίρεση, λόγω της πιθανής ευρείας αύξησης του αριθμού των γευμάτων πέραν του προβλεπομένου ως ελαχίστου αριθμού, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν δύο (2) οικονομικές προσφορές ως εξής: Μία προσφορά για τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών (1.000) και μία προσφορά για την περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών αυξηθεί σε Εφόσον σταδιακά ο αριθμός των σιτιζομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος μαθητών ξεπεράσει τον ελάχιστο, ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα αμείβεται για το σύνολο των γευμάτων με την χαμηλότερη από τις δύο προσφορές του, καθ όλο το διάστημα που το Έργο θα αφορά αριθμό μαθητών πέραν του ελαχίστου. 3) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4) Οι προσφορές πρέπει να είναι συντεταγμένες στην Ελληνική γλώσσα και εφόσον οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα σε αυτές έγγραφα έχε συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα, άλλως η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5) Οι προσφορές θα πρέπει να δακτυλογραφημένες, να μην φέρουν ξέσματα, σβησίματα, και παράτυπες προσθήκες, διαγραφές ή διορθώσεις. Αν υπάρχουν προσθήκες ή διορθώσεις, θα πρέπει να μονογράφονται από τον συμμετέχοντα. 6) Τα έγγραφα που περιέχονται στην προσφορά πρέπει να είναι πλήρη και σαφή σε όλα τα σημεία και να φέρουν συνεχή αρίθμηση. 7) Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τον συμμετέχοντα, εφόσον ενεργεί ατομικώς, ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας, αναλόγως. 8) Οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα περιέχει δύο (2) αντίγραφα της προσφοράς (ένα πρωτότυπο και ένα επικυρωμένο αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου). Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 9) Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να φέρει εξωτερικά την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία 8

9 γράμματα, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 10) Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει: - Τις πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές των πρώτων υλών, των τελικών προϊόντων και των συσκευασιών, - αναλυτική κατάσταση με τους προμηθευτές (κύριο και εναλλακτικό) των πρώτων υλών, - αντίγραφα των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας και των πιστοποιήσεων (HACCP ή ISO) που κατέχει ο συμμετέχων, αλλά και οι επιχειρήσεις από τις οποίες θα προμηθεύεται τις πρώτες ύλες, με βάση τις προδιαγραφές του μικρογεύματος (βλ. Παράρτημα), - τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και - όλα τα επιπλέον κατωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά (βλέπε κεφάλαιο με τίτλο δικαίωμα συμμετοχής και δικαιολογητικά). 11) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγου μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 12) Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ και πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς σε ειδικό έντυπο που παρέχεται από το Ινστιτούτο και συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα, της παρούσας. Στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο αναλογούν ΦΠΑ θα πρέπει να αναφέρεται αριθμητικώς ξεχωριστά για κάθε επιμέρους τρόφιμο. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη συγκροτούνται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό ΦΠΑ, θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1) Η προσφορά κάθε συμμετέχοντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: - Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εργαστηρίου παρασκευής τροφίμων. - Πιστοποίηση με ISO 22000:2005 από αρμόδιες υπηρεσίες ή από κατάλληλα διαπιστευμένους εξωτερικούς φορείς/εταιρίες επιθεώρησης καθώς και αντίγραφο του εγχειριδίου HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου) της επιχείρησης και των πλέον πρόσφατων φύλλων εργασίας και παρακολούθησης κρίσιμων σημείων, ορίων και άλλων 9

10 διεργασιών. Εφόσον ο συμμετέχων διαθέτει και Σύστημα Ποιότητας (π.χ. ISO 9001), θα πρέπει να καταθέσει και επικυρωμένα αντίγραφα των αντίστοιχων αποδεικτικών πιστοποίησης. - Αντίγραφα των πρόσφατων (τουλάχιστον της τελευταίας διετίας) εξωτερικών επιθεωρήσεων από αρμόδιες κρατικές αρχές ή από διαπιστευμένους εξωτερικούς φορείς με την αναφορά στις κύριες συστάσεις/υποδείξεις για βελτίωση προς συμμόρφωση. - Πιστοποιητικό έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλισμένου προσωπικού και εργοδότη) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. - Πρόσφατο πιστοποιητικό (τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου) της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι: α) οι συμμετέχοντες που έχουν εταιρική μορφή ή συνιστούν ενώσεις προσώπων/κοινοπραξίες) δεν έχουν λυθεί, ούτε τελούν σε καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή άλλη ανάλογη κατάσταση, και επίσης ότι δεν υπόκεινται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία και β) οι συμμετέχοντες που είναι φυσικά πρόσωπα δεν τελούν σε καθεστώς πτώχευσης, ούτε υπόκεινται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - Υπεύθυνη δήλωση ότι κατά του συμμετέχοντος δεν έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο για υγειονομικές ή αστυκτηνιατρικές παραβάσεις κατά την τελευταία τριετία, ούτε εκκρεμεί σε οποιοδήποτε στάδιο σχετική διαδικασία. Τα συμμετέχοντα φυσικά πρόσωπα και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών εταιρειών, ενώσεων προσώπων/κοινοπραξιών σε βάρος των οποίων και/ή των θυγατρικών τους έχει εκδοθεί τελεσίδικη ποινική απόφαση ή στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν την υγιεινή, την ποιότητα ή την ασφάλεια των τροφίμων ή την κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων οφείλουν να αναφέρουν αυτές τις καταδικαστικές ποινικές αποφάσεις ή τα διοικητικά πρόστιμα και την αιτία την οποία αφορούν για την τελευταία τριετία. Επίσης, εάν οι διοικούντες (φυσικά πρόσωπα) των εταιρειών και ενώσεων προσώπων/κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά μετέχουν ή μετείχαν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε άλλες επιχειρήσεις και/ή νομικά πρόσωπα του ιδίου ή παρεμφερούς αντικειμένου και σκοπού, που διώκονται ποινικά ή έχουν τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή διοικητικό πρόστιμο ή κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων κατά την τελευταία τριετία πρέπει ομοίως να το αναφέρουν. 10

11 - Πρόσφατο (εκδοθέν εντός τριμήνου) πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων (είτε ως φυσικό πρόσωπο ατομικώς ή ως μέλος ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας, είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος συμμετέχουσας εταιρείας ή ένωσης προσώπου/κοινοπραξίας), δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία και - να μην έχει αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς - Λεπτομερή παρουσίαση του φορέα της επιχείρησης και αναφορά έργων που να πιστοποιούν την εμπειρία στη μαζική σίτιση. - Λεπτομερή περιγραφή και υποβολή σχετικού σχεδιαγράμματος (κάτοψη χώρου) για το πού και πώς θα υλοποιηθεί το έργο (σε ποιο ακριβώς χώρο των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, με τι προσωπικό, κτλ.). - Υπεύθυνη δήλωση περί του α) αριθμού των εργαζομένων που θ απασχοληθούν στο Έργο, β) ότι όλοι οι υπάλληλοι διαθέτουν πιστοποιητικά υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/ΓΠ/οικ 35797/2012 (ΦΕΚ Β 1199) και γ) ότι επικυρωμένα αντίγραφα των ως άνω πιστοποιητικών θα προσκομισθούν στο Ινστιτούτο σε πρώτη ζήτηση. - Υπεύθυνη δήλωση περί του ότι α) όλοι οι εργαζόμενοι που προβλέπεται ότι θα εμπλακούν στην υλοποίηση του Έργου διαθέτουν εν ισχύ αποδεικτικά εκπαίδευσης και παρακολούθησης τα επικυρωμένα αντίγραφα των ως άνω αποδεικτικών εκπαίδευσης και παρακολούθησης σεμιναρίων θα προσκομισθούν στο Ινστιτούτο σε πρώτη ζήτηση. - Υπεύθυνη δήλωση ότι κατά τη λειτουργία της επιχείρησης του συμμετέχοντος τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της Υγειονομικής διατάξεως Υ1Υ/ΓΠ/οικ 96967/2012 (ΦΕΚ Β 2718). - Εξουσιοδότηση του συμμετέχοντος ή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ή ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας, σε περίπτωση που ο φάκελος κατατεθεί από τρίτο πρόσωπο. - Υπεύθυνη δήλωση περί του ότι ο συμμετέχων δεν έχει αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς. 2) Ως υπεύθυνη δήλωση νοείται αυτή της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει. 3) Σε όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις, πρέπει να έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αστυνομική αρχή ή ΚΕΠ. 4) Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων/κοινοπραξία, όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβάλλονται από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 5) Για τις συμμετέχουσες στο διαγωνισμό ενώσεις προσώπων/κοινοπραξίες, τα δικαιολογητικά θα 11

12 πρέπει να κατατεθούν αυτοτελώς για κάθε ένα από τα μέλη τους. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο υποκατάστημα του Ινστιτούτου Prolepsis (Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι Αττικής) στις 2 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Ινστιτούτου Prolepsis (εφεξής «η Επιτροπή»). ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1) Η διαδικασία της αποσφράγισης και αξιολόγησης θα γίνει από την Επιτροπή. 2) Αρχικώς, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των προσφορών και μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα έγγραφα ανά φύλλο. 3) Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Ενδεικτικά, θα ληφθούν υπόψη: - Ο βαθμός εκπλήρωσης των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης. - Ο ενδεχόμενος δειγματισμός κάποιων εκ των προσφερόμενων ειδών, κατά την κρίση της Επιτροπής.. - Οι προσφερόμενες τιμές. - Η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η οικονομική κατάσταση και οι τεχνικές δυνατότητες των συμμετεχόντων, όπως αυτά θα προκύπτουν από τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά. 4) Η Επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του υποψηφίου αναδόχου πριν διατυπώσει την εισήγησή της. 5) Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 6) Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 7) Η Επιτροπή θα απορρίψει πάραυτα και αμετάκλητα ως απαράδεκτες προσφορές για τις οποίες διαπιστώσει ότι: - είναι αόριστες και/ή με ελλιπή στοιχεία, που δεν επιτρέπουν την αξιολόγησή τους, - τελούν υπό αίρεση, - δεν αφορούν το σύνολο του Έργου, - συνοδεύονται από ελλιπή δικαιολογητικά, - περιέχουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, 12

13 - δεν προσδιορίζουν με σαφήνεια τις προσφερόμενες τιμές. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 1) Μετά την συνολική αξιολόγησή των προσφορών, η Επιτροπή θα συντάξει την εισήγηση της για την επιλογή του αναδόχου με βάση τα ανωτέρω. 2) Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Ινστιτούτου, αφού ληφθεί υπόψη η εισήγηση της Επιτροπής. 3) Η απόφαση του Ινστιτούτου περί κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι τελεσίδικη και δεν προσβάλλεται. 4) Η γνωστοποίηση της κατακύρωσης του διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά την λήξη της υποχρεωτικής ισχύος της προσφοράς (εξήντα ημέρες από την διενέργεια του διαγωνισμού), σε αυτή την περίπτωση όμως δεσμεύει τον ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός αποδεχθεί την κατακύρωση. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1) Μεταξύ του Ινστιτούτου και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 2) Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, πλην προδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά στη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψει θέμα ερμηνείας λόγω τυχόν αντικρουόμενων ή αντιφατικών όρων της σύμβασης, θα λαμβάνονται υπόψη, με τη σειρά που αναφέρονται η παρούσα διακήρυξη, η απόφαση του Ινστιτούτου για την κατακύρωση και η προσφορά του αναδόχου. 3) Οι συμμετέχοντες μπορούν να ζητήσουν εγγράφως ενδεικτικό σχέδιο σύμβασης, το περιεχόμενο του οποίου όμως δεν δεσμεύει το Ινστιτούτο. Τυχόν υποβολή σχεδίου σύμβασης από τους συμμετέχοντες δεν λαμβάνεται υπόψη από την Επιτροπή. 4) O ανάδοχος του Έργου υποχρεούται να παραδώσει στο Ινστιτούτο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την τήρηση των όρων της σύμβασης, εντός δέκα ημερών (10) από την υπογραφή της. 5) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση προσώπων/κοινοπραξία, η εγγυητική επιστολή πρέπει να αναφέρει ρητώς ότι καλύπτει αλληλεγγύως όλα τα μέλη της ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας. 6) Εφόσον ο ανάδοχος δεν προσκομίσει εγκαίρως την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγυητική επιστολή, το Ινστιτούτο δικαιούται να τον κηρύξει έκπτωτο και να αναθέσει το Έργο στον επόμενο συμμετέχοντα σύμφωνα με την διαδικασία αξιολόγησης. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 13

14 1) Για το ποσό που αφορά τη διάθεση γευμάτων ημερησίως και για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος Ιανουάριος 2016, η εξόφληση των σχετικών τιμολογίων του αναδόχου θα γίνεται ως εξής: - για την περίοδο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2015 τον Ιανουάριο 2016 και - για την περίοδο Δεκεμβρίου Ιανουαρίου 2016, η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο ) Για το χρονικό διάστημα που η υλοποίηση του Έργου τυχόν προσεγγίσει τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών ( μαθητές), η εξόφληση των τιμολογίων του αναδόχου που αφορούν τον πέραν του ελαχίστου αριθμό (δηλαδή ό,τι δεν συμπεριλαμβάνεται ανωτέρω υπό 1), θα εξοφλούνται εντός 45 ημερών από την έκδοση τους, εφόσον τα τιμολόγια αυτά: α) εκδίδονται την τελευταία ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα και β) παραδίδονται στο Ινστιτούτο εγκαίρως και θα έχουν εγκριθεί από αυτό μέχρι την 5η ημέρα του επομένου από την έκδοση μηνός. 3) Για την είσπραξη των τιμολογίων του, ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίζει τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 1) Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την παρούσα διακήρυξη και από τα γραφεία του υποκαταστήματος του Ινστιτούτου (οδός Φραγκοκκλησιάς αριθ. 7 Μαρούσι Αττικής, ) μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ). Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο που παραλαμβάνουν και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, οφείλουν να το γνωρίσουν αμέσως στο Ινστιτούτο προκειμένου να λάβουν νέο πλήρες αντίγραφο. 3) Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης μόνο εγγράφως, μέσω φαξ στον αριθμό ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση έως και τις 27/9/2015. Το Ινστιτούτο Prolepsis θα απαντήσει ταυτόχρονα σε όλα τα αιτήματα για διευκρινίσεις μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου, στην διεύθυνση το αργότερο εντός δύο (2) ημερών μετά την ως άνω ημερομηνία. 14

15 4) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτό και απορρίπτεται ως απαράδεκτο κάθε αίτημα για διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης ή της προσφοράς. 5) Κανένας συμμετέχων δεν μπορεί να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή εκπροσώπου του Ινστιτούτου σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1) Το παράρτημα που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2) Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του συμμετέχοντος, όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης καθώς και τυχόν περαιτέρω όρων υλοποίησης των Υποέργων που θα εξειδικευθούν με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης. 3) Η μη εκπλήρωση οποιουδήποτε εκ των όρων που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς από την Επιτροπή. 4) Οι αποφάσεις της Επιτροπής και του Ινστιτούτου δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα. 5) Το Ινστιτούτο μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιήσει, ματαιώσει, αναβάλλει και/ή επαναλάβει τον διαγωνισμό για την υλοποίηση του Έργου, χωρίς να υπέχει έναντι του αναδόχου και των λοιπών συμμετεχόντων οποιαδήποτε ευθύνη για την καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης. 6) Το Ινστιτούτο μπορεί επίσης να αποφασίσει οποτεδήποτε και κατά τη διακριτική του ευχέρεια την παράταση της διάρκειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, θα απευθύνει προς τους συμμετέχοντες που δεν έχουν ήδη αποκλειστεί για οποιοδήποτε λόγο, έγγραφο αίτημα περί της αποδοχής ή μη της παράτασης ισχύος των προσφορών τους, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την αρχική λήξη ισχύος τους. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν εντός δύο (2) ημερών, άλλως θα τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψη του αιτήματος. ***** 15