ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισµός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνοµα αµπελουργικής εκµετάλλευσης» στην επι σήµανση των Ελληνικών οίνων Καθορισµός λεπτοµερειών για την παραγωγή ανα καθαρισµένου συµπυκνωµένου γλεύκους σταφυ λής/σακχάρου σταφυλής Καθορισµός των ειδικών όρων εµφιαλώσεως των οίνων. 3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5067/ (1) Καθορισµός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνοµα αµπελουργικής εκµετάλλευσης» στην επισήµανση των Ελληνικών οίνων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). β) Του Ν. 4235/2014 «ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτρο φών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλ λες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» (ΦΕΚ Α 32). γ) Του Ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» (Α 129). δ) Του Ν. 396/1976 «Περί οινολογικών κατεργασιών και εµπορίας των οίνων» (Α 198). ε) Του Ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αµπελουργικής παραγωγής» (Α 144) όπως τροπο ποιήθηκε µε το Ν. 427/1976 (Α 230). στ) Του Π.δ. 70/ «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανασύ σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και µε τονοµασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονοµασία του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο Οι κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ γειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μετα φορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού» (Α 114). ζ) Του Π.δ. 73/ «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 116). 2. Τους Κανονισµούς όπως ισχύουν: α) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συµβουλίου της 17ης εκεµβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθ. 234/1979, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου» (L 347/2013). β) (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009 «για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερών κανό νων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου όσον αφορά τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης και τις προστατευόµενες γεωγραφικές εν δείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήµανση και την παρουσίαση ορισµένων προϊόντων του αµπελοοινι κού τοµέα» (L 193/2009). γ) (ΕΚ) 606/2009 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2009 «για καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες αµπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισµούς στους οποίους υπό κεινται» (L 193/2009). 3. Την υπ αριθµ. 5833/155045/ κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισµός συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή του Καν. (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµο γής του Καν. (ΕΚ) 1234/2007 όσον αφορά τις προστατευ όµενες ονοµασίες προέλευσης και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις, την επισήµανση και παρουσίαση ορισµένων προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα» όπως κάθε φορά ισχύει (Β 3324).

2 26600 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Την υπ αριθµ. 6252/78481/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μεταβίβαση του δικαι ώµατος υπογραφής «µε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ιαχείρισης Κοινοτικών Πό ρων, Προϊσταµένους Γενικής ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β 1503). 5. Το απόσπασµα πρακτικού γνωµοδότησης της 86ης/ Συνεδρίασης της ΚΕΠΟ. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισµού. 7. Την εισήγηση της ιεύθυνσης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίµων Φυτικής παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, απο φασίζουµε: Άρθρο 1 Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται τα συµπλη ρωµατικά µέτρα χρήσης των αναφερόµενων, σε αµπε λουργική εκµετάλλευση, ενδείξεων του άρθρου 57 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής στην επισήµανση των Ελληνικών οίνων. Άρθρο 2 Οι ενδείξεις Κτήµα, Αµπελώνας (ες), Πύργος, Μονα στήρι, Κάστρο, Βίλα, Αρχοντικό, Μετόχι, Αγρέπαυλη, Αµπέλι(α), Ορεινό(α) Κτήµα(τα), Ορεινός (οι) Αµπελώνας (ες) που αναφέρονται σε αµπελουργική εκµετάλλευση, χρησιµοποιούνται πάντοτε σε συνδυασµό µε το όνοµα της αµπελουργικής εκµετάλλευσης και αποκλειστικά στους οίνους µε Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Ο οίνος να έχει παραχθεί αποκλειστικά από στα φύλια που έχουν συγκοµιστεί από αµπελώνες της εκµε τάλλευσης και η οινοποίηση να έχει εκτελεστεί εξ ολο κλήρου σε αυτή την εκµετάλλευση. β) Τα αµπελοτεµάχια της εκµετάλλευσης να βρίσκο νται µέσα στην αντίστοιχη ζώνη παραγωγής οίνου ΠΟΠ ή ΠΓΕ (µε γεωγραφική ένδειξη Περιφερειακής Ενότητας ή µικρότερης αυτής). γ) Τα αµπελοτεµάχια να βρίσκονται στην ίδια διοι κητική ενότητα ( ηµοτική Ενότητα ή ηµοτική /Τοπι κή Κοινότητα). Εάν µέρος των αµπελοτεµαχίων της εκµετάλλευσης υπάγεται και σε περισσότερες από µία ηµοτική / Τοπική Κοινότητα ή ηµοτική Ενότητα, υπό την προϋπόθεση της παρ. β), τότε ολόκληρο το αµπελο τεµάχιο προσµετράται στην έκταση της περιοχής που δικαιούται τη συγκεκριµένη ένδειξη. δ) Η εκµετάλλευση να περιλαµβάνει ιδιόκτητους αµπε λώνες έκτασης τουλάχιστον 5 στρεµµάτων. ε) Εφόσον η εκµετάλλευση περιλαµβάνει ενοικιαζόµενα ή µε σύµβαση καλλιεργούµενα αµπελοτεµάχια ο χρό νος ενοικίασης ή σύµβασης πρέπει να είναι τουλάχι στον 10 έτη και να αποδεικνύεται µε επίσηµα έγγραφα (π.χ συµβόλαιο). στ) Όσον αφορά τη χρήση των ενδείξεων Κτήµα, Ορει νό(α) Κτήµα(τα), Ορεινός (οι) Αµπελώνας (ες), Πύργος, Μοναστήρι, Κάστρο, Βίλα, Αρχοντικό, πέραν των ανω τέρω προϋποθέσεων θα πρέπει να πληρούνται κατά περίπτωση, τα παρακάτω: Για την ένδειξη «Κτήµα» Το οινοποιείο της εκµετάλλευσης να βρίσκεται µέσα στην αντίστοιχη διοικητική ενότητα ( ηµοτική Ενότητα ή ηµοτική / Τοπική Κοινότητα). Ειδικά για την ένδειξη «Ορεινό(α) Κτήµα(τα)» το σύνολο των αµπελοτεµαχίων να βρίσκεται σε υψόµετρο µεγαλύτερο από 500 µέτρα. Για την ένδειξη «Ορεινός (οι) Αµπελώνας (ες)» Το σύνολο των αµπελοτεµαχίων να βρίσκεται σε υψόµετρο µεγαλύτερο από 500 µέτρα. Για την ένδειξη «Πύργος» Στον ιδιόκτητο αµπελώνα της εκµετάλλευσης, πρέπει να υπάρχει κτίσµα του οποίου η αρχιτεκτονική µορφή να δικαιολογεί την περιγραφή µε την ένδειξη «Πύργος», όπως αυτή χρησιµοποιείται στη συγκεκριµένη περιοχή. Επίσης, το οινοποιείο της εκµετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται µέσα σε ένα από τα ιδιόκτητα αµπελοτεµάχια της εκµετάλλευσης. Για την ένδειξη «Μοναστήρι» Η εκµετάλλευση να ανήκει πραγµατικά σε ένα υπαρκτό Μοναστήρι και το οινοποιείο αυτής να βρίσκεται σε ένα από τα ιδιόκτητα αµπελοτεµάχιά της. Για την ένδειξη «Κάστρο» Στους ιδιόκτητους αµπελώνες της εκµετάλλευσης πρέ πει να βρίσκονται κτίσµατα ή ερείπια ιστορικού Κάστρου. Το όνοµα του Κάστρου αυτού µπορεί να χρησιµοποι είται µόνο όταν είναι τοπωνύµιο και συµπίπτει µε το όνοµα του ΠΟΠ ή ΠΓΕ οίνου της περιοχής, ποτέ όµως συγχρόνως για ΠΟΠ και ΠΓΕ. Το οινοποιείο της εκµετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται σε ένα από τα ιδιόκτητα αµπελοτεµάχια της εκµετάλ λευσης. Για τις ενδείξεις «Βίλα, Αρχοντικό». Στους ιδιόκτητους αµπελώνες της εκµετάλλευσης πρέ πει να βρίσκονται κτίσµατα των οποίων η αρχιτεκτονική µορφή και ο χαρακτήρας να δικαιολογούν την επιγραφή τους µε τις ενδείξεις «Βίλα» ή «Αρχοντικό» αντιστοίχως. Το οινοποιείο της εκµετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται σε ένα από τα ιδιόκτητα αµπελοτεµάχια της εκµετάλ λευσης. Άρθρο 3 Οι ενδείξεις αυτές αναγράφονται στις ετικέτες των οίνων στην Ελληνική γλώσσα και µπορούν να επανα λαµβάνονται σε µία ή περισσότερες επίσηµες γλώσσες της Ένωσης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 121 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Άρθρο 4 1. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, µε απόφαση του Περιφερειάρχη κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας ιεύ θυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ( ΑΟΚ), συνιστάται Πρωτοβάθµια Επιτροπή Αµπελοοινικών θεµά των, η οποία συγκροτείται από: α) Τον αρµόδιο επί των αµπελοοινικών θεµάτων γεω πόνο της ΑΟΚ ως Πρόεδρο µε ένα γεωπόνο της ίδιας Υπηρεσίας ως αναπληρωτή του. β) Τον αρµόδιο γεωπόνο του Τµήµατος/Γραφείου Αγροτικής Οικονοµίας µε τον αναπληρωτή του στις περιπτώσεις που από την διοικητική διάρθρωση των Περιφερειών Περιφερειακών Ενοτήτων προβλέπεται σύ σταση σχετικής υπηρεσίας. γ) Έναν αρχιτέκτονα µηχανικό της /νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του και µόνο για την περίπτωση που πρό κειται για χαρακτηρισµό κτίσµατος.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Έναν εκπρόσωπο επαγγελµατικών φορέων οριζόµε νο από την ΚΕΟΣΟΕ ή τον ΣΕΟ, µε τον αναπληρωτή του, ανάλογα µε την ιδιότητα του αιτούντα, συνεταιριστική ή ιδιωτική. ε) Έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του. στ) Ένα διοικητικό υπάλληλο της ΑΟΚ ως γραµµατέα, µε τον αναπληρωτή του. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια και µπορεί να ανανεώνεται. Οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε πλειο ψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) µέλη (τακτικά ή ανα πληρωµατικά) και µε την προϋπόθεση ότι είναι παρών ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. 2. Κάθε αµπελουργική εκµετάλλευση που ενδιαφέρεται για αναγνώριση του δικαιώµατος χρήσης των ενδείξεων της παρούσας απόφασης σε συνδυασµό µε την αµπε λουργική εκµετάλλευση, υποβάλλει αίτηση στη αρµόδια ΑΟΚ, όπου βρίσκονται οι αµπελώνες, συνοδευόµενη από τα νόµιµα αποδεικτικά έγγραφα ιδιοκτησίας και κατά περίπτωση µισθώσεως, η οποία διαβιβάζεται, προς εξέταση, στην Επιτροπή αµπελοοινικών θεµάτων της παρ Κατά την διαδικασία εξέτασης της αίτησης, η Επι τροπή δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο κάθε συµπληρωµατικό αποδεικτικό έγγραφο ή στοιχείο απα ραίτητο κατά την κρίση της και µε απόφασή της εγκρί νει ή απορρίπτει την σχετική αίτηση. Στην περίπτωση απόρριψης, η απόφαση της Επιτροπής θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη. Για κάθε συνεδρίαση συ ντάσσεται πρακτικό. 4. Η απόφαση της Επιτροπής αποστέλλεται στην εν διαφερόµενη εκµετάλλευση µε απόδειξη παραλαβής και κοινοποιείται στη ιεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίµων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Άρθρο 5 1. Μέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την κοι νοποίηση της απορριπτικής απόφασης, η ενδιαφερόµενη εκµετάλλευση µπορεί να προσφύγει στη ευτεροβάθµια Επιτροπή Αµπελοοινικών θεµάτων, του παρόντος άρ θρου, µε ένστασή της που κατατίθεται στην αρµόδια ΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα όπου έχει συσταθεί Πρωτοβάθµια Επιτροπή Αµπελοοινικών θεµάτων, συνι στάται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ευτε ροβάθµια Επιτροπή Αµπελοοινικών θεµάτων, η οποία συγκροτείται από: α) Τον Προϊστάµενο της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας ως Πρό εδρο µε τον αναπληρωτή του. β) Τον Προϊστάµενο του Περιφερειακού Κέντρου Προ στασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του. γ) Τον Προϊστάµενο της /νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του στις περιπτώσεις που αφορούν κτίσµατα και µόνο για αυτό το θέµα. δ) Έναν εκπρόσωπο επαγγελµατικών φορέων οριζόµενο από την ΚΕΟΣΟΕ ή τον ΣΕΟ, µε τον αναπληρωτή του, ανάλογα µε την ιδιότητα του αιτούντα, συνεταιριστική ή ιδιωτική. ε) Ένα διοικητικό υπάλληλο της ΑΟΚ ως γραµµατέα µε τον αναπληρωτή του. Η θητεία της επιτροπής είναι ετήσια και µπορεί να ανανεώνεται. Οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε πλειο ψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) από τα τακτικά µέλη και µε την προϋπόθεση ότι είναι παρών ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. 2. Κατά την εξέταση της ένστασης, η Επιτροπή ζητάει από τον ενδιαφερόµενο κάθε συµπληρωµατικό αποδει κτικό έγγραφο ή στοιχείο απαραίτητο κατά την κρίση της και µε απόφασή της εγκρίνει ή απορρίπτει την σχε τική ένσταση. Στην περίπτωση απόρριψης, η απόφαση της Επιτροπής θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη. Για κάθε συνεδρίαση συντάσσεται πρακτικό. 3. Η απόφαση της Επιτροπής αποστέλλεται στην εν διαφερόµενη εκµετάλλευση µε απόδειξη παραλαβής και κοινοποιείται στη ιεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίµων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Άρθρο 6 Στην περίπτωση διαπίστωσης µη συµµόρφωσης της αµπελουργικής εκµετάλλευσης ως προς τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4235/2014 (Α 32) και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 22, 23, 24 και 25. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΓΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ F Αριθμ. 5045/ (2) Καθορισµός λεπτοµερειών για την παραγωγή ανακαθα ρισµένου συµπυκνωµένου γλεύκους σταφυλής/σακ χάρου σταφυλής. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). β) Του Ν. 4235/2014 «ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτρο φών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλ λες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» (Α 32). γ) Του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευ θερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» (Α 32). δ) Του Ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» (Α 129).

4 26602 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ε) Του Ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αµπελουργικής παραγωγής» (Α 144) όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. στ) Του Π.δ. 70/ «Ανασύσταση των Υπουρ γείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφο ρών και ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και µετονοµασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι κής Πολιτικής. Μετονοµασία του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του Υπουρ γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ γειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού» (Α 114). ζ) Του Π.δ. 73/ «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 116). 2. Τους Κανονισµούς όπως ισχύουν: α) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συµβουλίου της 17ης εκεµβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθ. 234/1979, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου» (L 347/2013). β) (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009 «για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερών κανό νων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου όσον αφορά τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης και τις προστατευόµενες γεωγραφικές εν δείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήµανση και την παρουσίαση ορισµένων προϊόντων του αµπελοοινι κού τοµέα» (L 193/2009). γ) (ΕΚ) 606/2009 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2009 «για καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες αµπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισµούς στους οποίους υπό κεινται» (L 193/2009). δ) (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής της 26 Μαϊου 2009 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου, όσον αφορά το αµπελουργικό µητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρω ση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αµπελοοινικό τοµέα (L 128/2009). ε) (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράµµατα στήριξης, τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες, το δυναµικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αµπελοοινικό τοµέα (L 170/2008). 3. Την υπ αριθµ. 6252/78481/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μεταβίβαση του δικαι ώµατος υπογραφής «µε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ιαχείρισης Κοινοτικών Πό ρων, Προϊσταµένους Γενικής ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β 1503). 4. Το απόσπασµα πρακτικού γνωµοδότησης της 86ης/ Συνεδρίασης της ΚΕΠΟ. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισµού. 6. Την εισήγηση της ιεύθυνσης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίµων Φυτικής παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, απο φασίζουµε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτοµέ ρειες για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής ανακαθαρισµένου συµπυκνωµένου γλεύκους σταφυλής, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 14 του µέρους ΙΙ του Πα ραρτήµατος VII του Κανονισµού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σακχάρου σταφυλής καθώς και η διαδικασία ελέγχου αυτών. Άρθρο 2 ιαδικασία λειτουργίας επιχείρησης 1. Για την έναρξη λειτουργίας εγκατάστασης παρα γωγής ανακαθαρισµένου συµπυκνωµένου γλεύκους, ο νόµιµος εκπρόσωπος υποβάλλει αναγγελία έναρξης λειτουργίας, στην ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (εφεξής αρµόδια ΑΟΚ), στην περιοχή αρµοδιότητας της οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις, συνοδευόµενη από: α) την επωνυµία της επιχείρησης, τον ΑΦΜ αυτής, την έδρα της επιχείρησης, τα στοιχεία επικοινωνίας (την ταχυδροµική διεύθυνση εγκατάστασης στην πε ρίπτωση που διαφοροποιείται τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, φαξ κ.λπ.) καθώς και το ονοµατεπώνυµο του υπεύθυνου τεχνικού, ο οποίος πρέπει να είναι οινολό γος σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 9 του Ν.δ. 243/1969, όπως ισχύει, β) τον µηχανολογικό εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για την παραγωγή ανακαθαρισµένου συµπυκνωµένου γλεύκους µε λεπτοµερή περιγραφή των µερών του, του τύπου, της λειτουργίας και της χωρητικότητάς τους, καθώς και πλήρες διάγραµµα ροής, γ) σχέδιο κάτοψης των εγκαταστάσεων: παραγωγής του ανακαθαρισµένου συµπυκνωµένου γλεύκους, αποθήκευσης του προοριζόµενου για συµπύκνωση γλεύκους και του παραγόµενου ανακαθαρισµένου συµπυκνωµένου γλεύκους και δ) πλήρη περιγραφή των ιοντοανταλλακτικών ρητινών, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του Καν. (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και να χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε το Προσάρτηµα 4 του Καν. (ΕΚ) 606/2009 της Επιτροπής. ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του αναγγέλλο ντος, ότι η επιχείρηση πληροί την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 2. Η λειτουργία της επιχείρησης αρχίζει µετά την πά ροδο ενός (1) µηνός από την αναγγελία έναρξης λει τουργίας του ή νωρίτερα στην περίπτωση που η αρµό δια ΑΟΚ βεβαιώσει για την συνδροµή των νοµίµων προϋποθέσεων λειτουργίας του, κατόπιν διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αν δεν τηρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις λειτουρ γίας της επιχείρησης η αρµόδια ΑΟΚ δύναται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύ σει την έναρξη λειτουργίας της. 4. Στην περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης µετά την πάροδο τους ενός (1) µηνός από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του, χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαιτούµενος διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος από την αρµόδια ΑΟΚ, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου Ο νόµιµος εκπρόσωπος υποχρεούται να ενηµερώ νει την αρµόδια ΑΟΚ για οποιαδήποτε µεταβολή της πραγµατικής ή νοµικής κατάστασης της επιχείρησης. 6. Η βεβαίωση συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων λειτουργίας της επιχείρησης, ή η απαγόρευση λειτουρ γίας της κοινοποιείται άµεσα από την αρµόδια ΑΟΚ στην ιεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Άρθρο 3 Υποχρεώσεις επιχείρησης Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πα ραγωγή ανακαθαρισµένου συµπυκνωµένου γλεύκους θα πρέπει: 1) Ο οινολόγος της επιχείρησης να είναι υπεύθυνος για όλη τη διαδικασία παραγωγής και συγκεκριµένα: α) Πριν τη χρήση των ιοντοανταλλακτικών ρητινών θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι αυτές βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία. β) Για τη λήψη δείγµατος από κάθε παρτίδα του προς κατεργασία γλεύκους, το οποίο θα τίθεται σε 4 φιάλες χωρητικότητας των 500 cm 3 τουλάχιστον. Οι φιάλες θα κλείνονται και θα σφραγίζονται µε την σφραγίδα της επιχείρησης και σε κάθε φιάλη θα επικολλάται ετικέτα στην οποία θα αναφέρεται η ποιότητα και η ποσότητα του γλεύκους, ο αριθµός της παρτίδας, ο αριθµός ανα φοράς των συνοδευτικών εγγράφων και η ηµεροµηνία λήψεως του δείγµατος. Τα δείγµατα κρατούνται και παραµένουν για ένα τουλάχιστο χρόνο και είναι στη διάθεση της αρµόδιας ΑΟΚ. γ) Για τη λήψη δειγµάτων από το παραγόµενο ανακα θαρισµένο συµπυκνωµένο γλεύκος, όπως προηγουµένως, τα οποία επίσης φυλάσσονται για ένα χρόνο τουλάχι στον. δ) Για την τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθεσία θεωρηµένα από την αρµόδια ΑΟΚ και στα οποία καταχωρείται η εισαγωγή του γλεύκους µε πλήρη αναλυτικά στοιχεία, οι ποσότητες προς επεξεργασία, οι ποσότητες του παραγόµενου ανακαθαρισµένου συµπυ κνωµένου γλεύκους, οι δειγµατοληψίες, οι εξαγωγές µε πλήρη αναλυτικά στοιχεία και γενικά όλη η διακίνηση της πρώτης ύλης και του τελικού προϊόντος. 2) Για τη διακίνηση του γλεύκους που εισάγεται στην εγκατάσταση, καθώς και την εξαγωγή του συµπυκνωµέ νου ανακαθαρισµένου γλεύκους, να χρησιµοποιούνται τα συνοδευτικά έγγραφα σύµφωνα µε την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία, στα οποία θα αναγράφονται επιπλέ ον ο δυναµικός αλκοολικός τίτλος που προκύπτει από πίνακα µε βάση την ένδειξη του διαθλασίµετρου στους 20 C, καθώς και η περιεκτικότητα σε σάκχαρα. 3) Στο τέλος κάθε µήνα να συντάσσεται µηνιαία δήλω ση όπου αναφέρεται αναλυτικά η παραγωγή, η διάθεση καθώς και οι ποσότητες συµπυκνωµένου ανακαθαρισµέ νου γλεύκους που βρίσκονται αποθηκευµένες στην εγκα τάσταση, η οποία αποστέλλεται στην αρµόδια ΑΟΚ. 4) Να υποβάλλει τις υποχρεωτικές δηλώσεις του αµπε λοοινικού τοµέα σύµφωνα µε την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. Άρθρο 4 Παραγωγή σακχάρου σταφυλής 1. Στις εγκαταστάσεις παραγωγής συµπυκνωµένου ανακαθαρισµένου γλεύκους, επιτρέπεται η παραγωγή σακχάρου σταφυλής από οινοποιήσιµες και µη ποικιλίες αµπέλου ως γλυκαντικής ύλης σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Κατά τη διάρκεια παραγωγής σακχάρου σταφυλής, απαγορεύεται η παραγωγή ανακαθαρισµένου συµπυ κνωµένου γλεύκους για την οινοποιία. β) Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων παραγωγής ανα καθαρισµένου συµπυκνωµένου γλεύκους οι οποίοι επι θυµούν να παράγουν σάκχαρο σταφυλής, υποχρεούνται να προβαίνουν σε σχετική δήλωση προς την αρµόδια ΑΟΚ στην οποία θα αναφέρουν: την ηµεροµηνία παραλαβής της πρώτης ύλης για παραγωγή σακχάρου σταφυλής, την ηµεροµηνία έναρξης παραγωγής σακχάρου στα φυλής και τον προγραµµατισµό λήξης αυτής, τις δεξαµενές αποθήκευσης της πρώτης ύλης (γλεύ κους) και του τελικού προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται στη αρµόδια ΑΟΚ πριν την έναρξη παραλαβής της πρώτης ύλης. 2. Η διακίνηση της πρώτης ύλης (σταφύλια) πραγµα τοποιείται µε συνοδευτικό έγγραφο, όπως προβλέπεται από την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία επί του οποίου, πέραν των άλλων, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα: ποικιλία, Περιφερειακή Ενότητα προέλευ σης, προορισµός χρήσης µε την ένδειξη «Για παραγωγή σακχάρου σταφυλής, γλυκαντική ύλη». Το συνοδευτικό θα θεωρείται από τον υπεύθυνο για τα αµπελοοινικά θέµατα γεωπόνο της αρµόδιας ΑΟΚ, κατά την παρα λαβή των σταφυλιών κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του ενδιαφεροµένου. 3. Μετά το τέλος των εργασιών παραγωγής σακχά ρου σταφυλής, ακολουθεί καταγραφή της παραχθείσας ποσότητας και συντάσσεται πρωτόκολλο (σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 1 το Παραρτήµατος της παρούσας) που υπογράφεται από τον υπεύθυνο για τα αµπελοοινικά θέµατα γεωπόνο της αρµόδιας ΑΟΚ. Το πρωτόκολλο αυτό καθώς και η ποσότητα τόσο της πρώτης ύλης (σταφύλια), όσο και του τελικού προϊόντος (σακχάρου σταφυλής) µε τις ανάλογες ενδείξεις, καταχωρούνται στα βιβλία που τηρούνται στην επιχείρηση σύµφωνα µε την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 4. Στο τέλος κάθε µήνα, συντάσσεται µηνιαία δήλωση όπου αναφέρεται αναλυτικά η παραγωγή, η διάθεση κα θώς και οι ποσότητες σακχάρου σταφυλής που βρίσκο νται αποθηκευµένες στην εγκατάσταση. Η µηνιαία αυτή δήλωση, αποστέλλεται στην αρµόδια ΑΟΚ, αντίγραφο της οποίας καταχωρίζεται στα βιβλία. 5. Για την παραγωγή σακχάρου σταφυλής, επιτρέπο νται όλες οι πρακτικές και επεξεργασίες που εφαρµόζο νται για την παραγωγή ανακαθαρισµένου συµπυκνωµέ νου γλεύκους.

6 26604 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 5 Έλεγχοι 1. Η αρµόδια ΑΟΚ παρακολουθεί την λειτουργία της εγκατάστασης και ειδικότερα την ποσότητα και ποιό τητα του παραγόµενου ανακαθαρισµένου γλεύκους ή και σακχάρου σταφυλής στις περιπτώσεις παραγωγής του, και διενεργεί αυτεπάγγελτους δειγµατοληπτικούς ή κατόπιν καταγγελίας, διοικητικούς καθώς και επιτόπιους ελέγχους χωρίς προειδοποίηση, για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της παρούσας απόφασης, για τους οποίους συντάσσεται έκθεση ελέγχου. 2. Αν µετά τη διενέργεια των ελέγχων της παραγρά φου 1 διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4235/2014 (Α 32) και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 22, 23, 24 και 25. Άρθρο 6 Μεταβατικές ιατάξεις Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ανακαθαρισµένου συµπυκνωµένου γλεύκους σταφυλής πού έχουν αδει οδοτηθεί και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, υποχρεούνται εντός έξι (6) µηνών να καταθέσουν στην αρµόδια ΑΟΚ, αναγγε λία έναρξης λειτουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

8 26606 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. 5042/ (3) Καθορισµός των ειδικών όρων εµφιαλώσεως των οίνων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). β) Του Ν. 4235/2014 «ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτρο φών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλ λες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» (Α 32). γ) Του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευ θερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» (Α 32). δ) Του Ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» (Α 129). ε) Του Π.δ. 70/ «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανασύ σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και µε τονοµασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονοµασία του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του Υπουρ γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ γειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού» (Α 114). στ) Του Π.δ. 73/ «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 116). 2. Τους Κανονισµούς όπως ισχύουν: α) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συµβουλίου της 17ης εκεµβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθ. 234/1979, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου» (L 347/2013). β) (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009 «για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερών κανό νων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου όσον αφορά τις προστατευόµενες ονοµασί ες προέλευσης και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήµανση και την παρουσίαση ορισµένων προϊόντων του αµπελο οινικού τοµέα» (L 193/2009). γ) (ΕΚ) 606/2009 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2009 «για καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες αµπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισµούς στους οποίους υπό κεινται» (L 193/2009). δ) (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής της 26 Μαϊου 2009 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου, όσον αφορά το αµπελουργικό µητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρω ση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αµπελοοινικό τοµέα (L 128/2009). ε) (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράµµατα στήριξης, τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες, το δυναµικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αµπελοοινικό τοµέα (L 170/2008). 3. Την υπ αριθµ. 5833/155045/ κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισµός συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή του Καν. (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµο γής του Καν. (ΕΚ) 1234/2007 όσον αφορά τις προστατευ όµενες ονοµασίες προέλευσης και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις, την επισήµανση και παρουσίαση ορισµένων προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα» όπως κάθε φορά ισχύει (Β 3324). 4. Την υπ αριθµ. Φ2 1750/ «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2007/45/ΕΚ για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε τις ονοµαστικές ποσότητες για προσυσκευασµένα προϊόντα, για την κατάργηση των Οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ» (Β 1657). 5. Την υπ αριθµ. 6252/78481/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μεταβίβαση του δικαι ώµατος υπογραφής «µε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ιαχείρισης Κοινοτικών Πό ρων, Προϊσταµένους Γενικής ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β 1503). 6. Το απόσπασµα πρακτικού γνωµοδότησης της 86ης/ Συνεδρίασης της ΚΕΠΟ. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισµού. 8. Την εισήγηση της ιεύθυνσης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίµων Φυτικής παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, απο φασίζουµε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι ειδικοί όροι για τη λειτουργία των εµφιαλωτηρίων των αµπελοοινι κών προϊόντων του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος VII του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, των αρωµατισµένων οίνων καθώς και η διαδικασία ελέγχου αυτών. Άρθρο 2 ιαδικασία λειτουργίας εµφιαλωτηρίου οίνων 1. Για την έναρξη λειτουργίας του εµφιαλωτηρίου οίνων, ο νόµιµος εκπρόσωπος υποβάλλει αναγγελία έναρξης λειτουργίας, στην ιεύθυνση Αγροτικής Οικο

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (εφεξής αρµόδια ΑΟΚ) στην περιοχή αρµοδιότητας της οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εµφιάλωσης, συνοδευόµενη από: α) την επωνυµία της επιχείρησης, το ΑΦΜ, την έδρα της επιχείρησης, τα στοιχεία επικοινωνίας (την ταχυ δροµική διεύθυνση εγκατάστασης στην περίπτωση που διαφοροποιείται τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, φαξ κ.λπ.), β) αναλυτική περιγραφή του µηχανολογικού εξο πλισµού που διαθέτει το εµφιαλωτήριο καθώς και διά γραµµα ροής και γ) σχέδιο κάτοψης των κύριων και βοηθητικών χώρων του εµφιαλωτηρίου, δ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του αναγγέλλο ντος, ότι το εµφιαλωτήριο οίνων πληροί την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 2. Η λειτουργία του εµφιαλωτηρίου οίνων αρχίζει µετά την πάροδο ενός (1) µηνός από την αναγγελία έναρ ξης λειτουργίας του ή νωρίτερα στην περίπτωση που η αρµόδια ΑΟΚ βεβαιώσει για την συνδροµή των νοµίµων προϋποθέσεων λειτουργίας του, κατόπιν διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου. 3. Αν δεν τηρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις λειτουρ γίας του εµφιαλωτηρίου η αρµόδια ΑΟΚ δύναται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγο ρεύσει την έναρξη λειτουργίας του. 4. Στην περίπτωση λειτουργίας του εµφιαλωτηρίου µετά την πάροδο τους ενός (1) µηνός από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του, χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαιτούµενος διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος από την αρµόδια ΑΟΚ, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου Ο νόµιµος εκπρόσωπος υποχρεούται να ενηµερώ νει την αρµόδια ΑΟΚ για οποιαδήποτε µεταβολή της πραγµατικής ή νοµικής κατάστασης της επιχείρησης. 6. Η βεβαίωση συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων λειτουργίας του ή η απαγόρευση λειτουργίας του κοινο ποιείται άµεσα από στην αρµόδια ΑΟΚ στην ιεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Άρθρο 3 Χώροι εµφιαλωτηρίου οίνων και µηχανολογικός εξοπλισµό 1. Οι χώροι εµφιάλωσης των οίνων διακρίνονται σε κύ ριους, όπου πραγµατοποιείται η εµφιάλωση αυτών και το πλύσιµο των φιαλών, στην περίπτωση χρήσης γυάλινων φιαλών και βοηθητικούς στους οποίους περιλαµβάνονται οι αποθήκες των υλικών συσκευασίας όπως περιέκτες, χαρτοκιβώτια, φελλοί/πώµατα, καψύλλια κ.α. καθώς και οποιοσδήποτε άλλος χώρος θεωρείται αναγκαίος για τη δραστηριότητα αυτή. 2. Οι ανωτέρω χώροι θα πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίµων. 3. Τα εµφιαλωτήρια οίνων πρέπει να διαθέτουν του λάχιστον τον ακόλουθο εξοπλισµό: α) Μηχάνηµα πλήρωσης περιεκτών β) Μηχάνηµα πωµατισµού περιεκτών γ) Μηχάνηµα τοποθέτησης ετικετών (ετικετέζα) δ) Αντλίες ε) Φίλτρα διήθησης οίνων στ) εξαµενές αποθήκευσης οίνων ζ) Πλυντήριο φιαλών στην περίπτωση που χρησιµο ποιούνται γυάλινες φιάλες. 4. Ο ανωτέρω εξοπλισµός καθώς και κάθε υλικό που έρχεται σε επαφή µε τους οίνους, θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από υλικά ασφαλή για τρόφιµα και να υπόκεινται σε τακτικό πρόγραµµα καθαρισµού και συντήρησης. 5. Για την εµφιάλωση του αφρώδους οίνου, του αφρώ δους οίνου ποιότητας και του αφρώδους οίνου ποιό τητας αρωµατικού τύπου χρησιµοποιούνται γυάλινες φιάλες τύπου «αφρωδών οίνων» µε σύστηµα πωµατισµού σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Καν (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής. 6. Απαγορεύεται η χρήση καψυλλίων ή φύλλων από µόλυβδο για την κάλυψη του πώµατος των φιαλών. Άρθρο 4 Υποχρεώσεις εµφιαλωτηρίων οίνων Τα εµφιαλωτήρια οίνων υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσία και συ γκεκριµένα: 1. Να τηρούν βιβλία τα οποία θεωρούνται σε κάθε έλεγχο από την αρµόδια ΑΟΚ σύµφωνα µε το άρθρο 6. Η τήρηση των βιβλίων γίνεται µε τρόπο ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των οίνων από την εισαγωγή τους στο εµφιαλωτήριο έως και την έξοδό τους από αυτό. Για τους οίνους των κατηγοριών ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακών στα βιβλία θα πρέπει να καταγράφεται ο αριθµός πιστοποίησης αυτών. Επιπλέον στην περίπτωση των οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ είναι απαραίτητη και η κατα γραφή του αριθµού των ταινιών ή των ειδικών κωδικών αριθµών, αντίστοιχα, που χρησιµοποιήθηκαν για τους εν λόγω οίνους. 2. Η µεταφορά των οίνων, χύµα, προς την επιχείρηση στην περίπτωση που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην εµφιάλωση καθώς και η διακίνηση των εµφιαλωµέ νων οίνων στην αγορά, να πραγµατοποιείται µε συνο δευτικά έγγραφα. 3. Να υποβάλουν τις υποχρεωτικές δηλώσεις αποθεµά των του αµπελοοινικού τοµέα. 4. Στην περίπτωση εµφιαλωτηρίου οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακών εφαρµόζονται ιδίως οι διατάξεις των άρ θρων 7, 8 και 9 της ΚΥΑ υπ αριθµ. 5833/155045/ (Β 3324) όπως ισχύει. Άρθρο 5 Ειδικοί όροι εµφιάλωσης για τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ 1. Η εµφιάλωση των οίνων µε Προστατευόµενη Ονοµα σία Προέλευσης (ΠΟΠ) πραγµατοποιείται µόνο σε γυάλι νες φιάλες και µε πώµα αποκλειστικά από φελλό. 2. Όταν οι όγκοι των προσυσκευασιών στους οποί ους τοποθετούνται οι οίνοι, µεταξύ των οποίων και οι οίνοι ΠΟΠ, εµπίπτουν στα διαστήµατα ποσοτήτων που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του άρθρου 10 της υπουρ γικής απόφασης υπ. αριθ. Φ2 1750/2008 (Β 1657) τότε επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά µόνο εάν είναι προσυσκευασµένα στις ονοµαστικές ποσότητες που αναγράφονται στον εν λόγω Πίνακα. Προσυσκευασίες οίνων των οποίων το ονοµαστικό περιεχόµενο βρίσκεται εκτός των ανωτέρω διαστηµάτων

10 26608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δεν υπόκεινται σε περιορισµούς ως προς τις ονοµαστι κές τους ποσότητες. 3. Για τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ, πέραν των υποχρεωτι κών και προαιρετικών ενδείξεων που προβλέπονται από την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία για την επισήµανση των οίνων καθώς και η γλώσσα στην οποία θα αναγρά φονται, εφαρµόζονται επιπλέον τα παρακάτω: α) Οι οίνοι ΠΟΠ που διακινούνται εµφιαλωµένοι θα φέρουν ταινία ελέγχου σύµφωνα µε το Β.δ. 423/1970 (Α 136) επί της οποίας θα αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού αλφάβητου, τα παρακάτω γράµµατα που αντιστοιχούν στην ονοµασία προέλευ σης και συγκεκριµένα: Για τους οίνους ΠΟΠ (οίνοι µε Ονοµασία Προέλευ σης Ελεγχόµενη ΟΠΕ) για τους οποίους χρησιµοποι ούνται ταινίες µε φόντο χρώµατος κυανού ΣΑΜΟΣ=ΣΜ, ΜΑΥΡΟ ΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ=ΜΠ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ=ΜΤ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ=ΜΛ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ=ΜΡ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΟ ΟΥ=Μ, ΜΑΥΡΟ ΑΦΝΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙ ΑΣ=ΜΚ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ=ΜΦ. Για τους οίνους ΠΟΠ (οίνοι µε Ονοµασία Προέλευ σης Ανωτέρας Ποιότητας ΟΠΑΠ) για τους οποίους χρησιµοποιούνται ταινίες µε φόντο χρώµατος ερυθρού ΡΑΨΑΝΗ=ΡΨ, ΖΙΤΣΑ=ΖΤ, ΑΝΥΝΤΑΙΟ=ΑΜ, ΜΑΝΤΙΝΕΙ Α=ΜΝ, ΝΑΟΥΣΑ=ΝΣ, ΡΟ ΟΣ=Ρ, ΠΑΤΡΑ=ΠΤ, ΠΕΖΑ=ΠΖ, ΝΕΜΕΑ=ΝΜ, ΡΟΜΠΟΛΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ=ΡΚ, ΑΡΧΑ ΝΕΣ=ΑΡ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ=ΓΣ, ΠΑΡΟΣ=ΠΡ, ΑΓΧΙΑΛΟΣ=ΑΓ, ΛΗΜΝΟΣ=ΛM, ΣΗΤΕΙΑ=ΣΤ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ=ΣΝ, ΑΦΝΕΣ= Φ, ΠΛΑΓΙΕΣ ΜΕΛΙΤΩΝΑ=ΠΜ, ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ=ΜΚ, ΜΟΝΕΜΒΑ ΣΙΑ MALVASIA=ΜΜ, ΧΑΝ ΑΚΑΣ CANDIA=ΧΝ. Τα γράµµατα αυτά, θα ακολουθεί διψήφιος αριθµός που αντιστοιχεί στα δύο τελευταία ψηφία του έτους χρησιµοποιήσεως των ταινιών καθώς και ο αύξων αριθµός της ταινίας. Οι ταινίες ελέγχου διανέµονται στους ενδιαφερόµε νους οινοποιούς ή και εµφιαλωτές εφόσον έχουν κατα βάλει το αντίτιµο των αιτούµενων ταινιών προς κάλυ ψη της δαπάνης εκδόσεώς τους για οίνους που έχουν πραχθεί σύµφωνα µε την προδιαγραφή του προϊόντος και έχουν πιστοποιηθεί σύµφωνα µε την κοινή υπουρ γική απόφαση υπ αριθµ. 5833/155045/ (Β 3324) όπως ισχύει. Η χρησιµοποίηση ανάλογων ταινιών για άλλη κατη γορία οίνων, έστω και διαφορετικού χρώµατος, δεν επιτρέπεται. Επιπλέον στοιχεία όσον αφορά στον τύπο των ταινιών µπορούν να καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. β) Οι οίνοι ΠΓΕ που διατίθενται εµφιαλωµένοι στην κατανάλωση φέρουν υποχρεωτικά τυπωµένο επί της ετικέτας, µε ευθύνη του εµφιαλωτή, ειδικό κωδικό αριθµό που περιλαµβάνει τα αρχικά γράµµατα που αντιστοιχούν στην γεωγραφική ένδειξη και στη συνέχεια αύξοντα εξα ψήφιο αριθµό. Στο τέλος του, ο κωδικός περιλαµβάνει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εσοδείας ή στην περίπτωση που ο οίνος προκύψει µε ανάµειξη οίνων δι αφορετικής εσοδείας τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εµφιάλωσης. Οι ειδικοί κωδικοί αριθµοί χορηγούνται από την αρµόδια ΑΟΚ της περιοχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εµφιάλωσης µετά από αίτηση του ενδι αφερόµενου για οίνους που έχουν πραχθεί σύµφωνα µε την προδιαγραφή του προϊόντος και έχουν πιστοποιηθεί σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση υπ αριθµ. 5833/155045/ (Β 3324) όπως ισχύει. Άρθρο 6 Έλεγχοι 1. Η αρµόδια ΑΟΚ παρακολουθεί την λειτουργία των εµφιαλωτηρίων οίνων και διενεργεί αυτεπάγγελτους δειγµατοληπτικούς ή κατόπιν καταγγελίας, διοικητικούς καθώς και επιτόπιους ελέγχους, χωρίς προειδοποίη ση, για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της παρούσας απόφασης, για τους οποίους συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου. 2. Αν η αρµόδια ΑΟΚ διαπιστώσει κατά τον έλεγχο µη συµµόρφωση του εµφιαλωτηρίου ως προς τις απαι τήσεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζει τις διατάξεις του Ν. 4235/2014 (Α 32) και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 22, 23, 24 και 25. Άρθρο 7 Μεταβατικές ιατάξεις Τα εµφιαλωτήρια οίνων πού έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας από φασης, υποχρεούνται εντός έξι (6) µηνών να καταθέσουν στην αρµόδιο ΑΟΚ, αναγγελία έναρξης λειτουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

11

12 26610 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Β4/οικ27851/3242 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β 2156) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 360 17 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53821 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Μαΐου 2013 Aριθ. 1654 Έγκριση έκδοσης Φύλλου Εφημερίδoς της Κυβερνή σεως στις 11.05.2013 και 12.05.2013. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2661 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1γ/Γ.Π. οικ. 123831 Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπη ρέτησης (EKE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4074 Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2506 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 612 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ. 1045 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισο δήματος οικον. έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 268 8 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2047 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1720/3.7.2009 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 198 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης μέρους του χάρτη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2528 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102724/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλο γής «Βασικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα