ΑΔΑ: ΒΟΝΝ0-ΜΒ0 Τ.Κ. : Fax :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΟΝΝ0-ΜΒ0 Τ.Κ. : 115 23. Fax : 210 64 69 385 Email : dne@prv.ypeka.gr"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθνα, 13 / 1 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /νση Νοµοθετικού Έργου Τµµα Νοµοπαρασκευαστικό Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Τ.Κ. : Τηλέφωνο : Fax : ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Θέµα : «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοττων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011)» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Άρθρου 1 παράγραφος 1 και 4 του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντικ αδειοδότηση έργων και δραστηριοττων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 209). 2. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160/1986), όπως τροποποιθηκε από το Ν. 3010/ «Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 91). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 «ιατρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 60).

2 4. Του Π.. 110/2011 (ΦΕΚ243/Α/2011) «ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Το γεγονός ότι µε την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Αποφασίζει: Άρθρο 1 Σκοπός Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην εφαρµογ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, των έργων και δραστηριοττων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, των οποίων η κατασκευ λειτουργία δύναται να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες κατατάσσονται στις κατηγορίες (Α) και (Β) αναλόγως των επιπτώσεων αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν.4014/2011 Άρθρο 2 Κατάταξη έργων και δραστηριοττων σε οµάδες Τα έργα και οι δραστηριότητες που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς την εκτίµηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων βάσει των κριτηρίων του Παραρτµατος Ι του ν.4014/2011 κατατάσσονται σε δώδεκα (12) οµάδες κοινές για τις κατηγορίες (Α) και (Β) του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν.4014/2011. Οι οµάδες αυτές παρουσιάζονται στα Παραρτµατα Ι έως ΧΙΙ της παρούσας απόφασης. Άρθρο 3 Κατάταξη έργων και δραστηριοττων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 1. Τα έργα και οι δραστηριότητες κατατάσσονται στην πρώτη (Α) κατηγορία, που υποδιαιρείται στις υποκατηγορίες (Α1) και (Α2), και στη δεύτερη (Β) κατηγορία σύµφωνα µε τα κριτρια του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν.4014/ Τα ως άνω έργα και δραστηριότητες αναφέρονται στα Παραρτµατα Ι έως ΧΙΙ του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης ανάλογα µε την οµάδα στην οποία υπάγεται καθένα από αυτά. Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτµατα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. Ειδικότερα: 1. Παράρτηµα Ι: Περιλαµβάνει την Οµάδα 1 η «Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών» 2. Παράρτηµα ΙΙ: Περιλαµβάνει την Οµάδα 2 η «Υδραυλικά έργα»

3 3. Παράρτηµα ΙΙΙ: Περιλαµβάνει την Οµάδα 3 η «Λιµενικά έργα» 4. Παράρτηµα ΙV: Περιλαµβάνει την Οµάδα 4 η «Συστµατα περιβαλλοντικών υποδοµών» 5. Παράρτηµα V: Περιλαµβάνει την Οµάδα 5 η «Εξορυκτικές δραστηριότητες» 6. Παράρτηµα VI: Περιλαµβάνει την Οµάδα 6 η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικς ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχς» 7. Παράρτηµα VII: Περιλαµβάνει την Οµάδα 7 η «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» 8. Παράρτηµα VIII: Περιλαµβάνει την Οµάδα 8 η «Υδατοκαλλιέργειες» 9. Παράρτηµα IX: Περιλαµβάνει την Οµάδα 9 η «Βιοµηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις» 10. Παράρτηµα X: Περιλαµβάνει την Οµάδα 10 η «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» 11. Παράρτηµα XI: Περιλαµβάνει την Οµάδα 11 η «Μεταφορά ενέργειας, καυσίµων και χηµικών ουσιών» 12. Παράρτηµα ΧΙΙ: Περιλαµβάνει την Οµάδα 12 η «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» Καθένα από τα Παραρτµατα Ι έως ΧΙΙ αναφέρεται σε µία οµάδα έργων και δραστηριοττων, σύµφωνα µε το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και περιλαµβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες που εντάσσονται στην οµάδα αυτ, καθώς και την αντίστοιχη κατάταξ τους σε κατηγορία και υποκατηγορία. Άρθρο 5 Αντιστοίχιση οµάδων έργων και δραστηριοττων του άρθρου 20 παράγραφος 10 του ν. 4014/2011 µε τις οµάδες της παρούσας απόφασης Οι αναφερόµενες οµάδες έργων και δραστηριοττων του άρθρου 20 παράγραφος 10 του ν.4014/2011 αντιστοιχούν στις οµάδες έργων και δραστηριοττων που έχουν καταχωρηθεί στα Παραρτµατα Ι έως ΧΙΙ της παρούσας απόφασης ως ακολούθως: Οµάδες του άρθρου 20, παράγραφος 10 του ν.4014/2011 Οµάδα 1 η Οµάδα 2 η Οµάδα 3 η Οµάδα 4 η Οµάδα 5 η Παραρτµατα της παρούσας Απόφασης Παράρτηµα Ι Παράρτηµα ΙΙ Παράρτηµα ΙΙΙ Παράρτηµα IV Παράρτηµα V

4 Οµάδα 6 η Οµάδα 7 η Οµάδα 8 η Οµάδα 9 η Οµάδα 10 η Παράρτηµα VI Παράρτηµα VII Παράρτηµα VIII Παράρτηµα IX Παραρτµατα Χ, ΧΙ και ΧΙΙ Άρθρο 6 Καταργούµενες διατάξεις Από την έκδοση της παρούσας απόφασης καταργείται η Κ.Υ.Α /2332/2002 για την «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοττων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν.1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν.3010/2002 Εναρµόνιση του ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά. (ΦΕΚ Α 91)», µε την εξαίρεση του Παραρτµατος ΙΙ που παραµένει σε ισχύ. Άρθρο 7 Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσ της στην Εφηµερίδα της Κυβερνσεως. Η απόφαση αυτ να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνσεως. Αθνα, 13/1/2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΙΝ.: Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση

5

6 Παράρτηµα I Οµάδα 1 η : Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών Έργα οδοποιίας α/α Οµάδα και κατηγορία κατά Χαρακτηρισµός Υπο1 Υπο2 Κατηγορία B Παρατηρσεις ΟΜΟΕ ΛΚΟ (i) 1 Αυτοκινητόδροµος ΑΙ 2 Οδός ταχείας κυκλοφορίας 3 Οδός µεταξύ νοµών/επαρχιών µε Λ 4 Α II 4 Οδός µεταξύ νοµών/επαρχιών µε Λ<4 Μ 500 m Μ<500 m Συµπεριλαµβάνονται τα συνοδά έργα (π.χ. σταθµοί διοδίων εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, κέντρα ελέγχου συντρησης κ.λπ.) Λ: αριθµός λωρίδων κυκλοφορίας (ii) M: µκος εντός περιοχς δικτύου Natura Α III Οδός µεταξύ επαρχιών/οικισµών 6 Οδός µεταξύ µικρών οικισµών Α IV Σε περιοχές δικτύου 7 Συλλεκτρια οδός Natura 2000 Εκτός περιοχών δικτύου Natura ευτερεύουσα οδός Α V 9 Αγροτικ οδός Σε περιοχές δικτύου Natura 2000 Εκτός περιοχών δικτύου Natura AVI Τριτεύουσα οδός 11 ασικ οδός (i) (ii) Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, τεύχος 1: Λειτουργικ Κατάταξη Οδικού ικτύου, όπως εγκρίθηκαν µε την απόφαση ΜΕΟ/α/ο/987/ και εκάστοτε ισχύουν. Στις κατηγορίες του παρόντος πίνακα κατατάσσονται τα έργα που κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ ανκουν στις οµάδες Α, Β, Γ και. Οδοί των κατηγοριών V, EV και EVI, καθώς και πεζόδροµοι και ποδηλατόδροµοι στους οποίους δεν είναι εφικτ η εξυπηρέτηση τετράτροχων µηχανοκίνητων οχηµάτων, δεν κατατάσσονται στον παρόντα πίνακα και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε υποχρέωση περιβαλλοντικς αδειοδότησης. Κύριες λωρίδες κυκλοφορίας της τυπικς διατοµς, κατά τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, τεύχος 2: ιατοµές (όπως εγκρίθηκαν µε την ίδια ως άνω απόφαση). εν προσµετρούνται οι λωρίδες έκτακτης ανάγκης, πολλαπλών χρσεων, καθοδγησης, στροφών, βραδυπορείας κ.λπ.

7 Οµάδα 1 η : Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών α/α Οµάδα και κατηγορία κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ Έργα οδοποιίας Χαρακτηρισµός Υπο1 Υπο2 Κατηγορία B Παρατηρσεις 12 Β I Αστικός αυτοκινητόδροµος 13 Β II Αστικ οδός ταχείας κυκλοφορίας Λ 4 Λ<4 Λ: αριθµός λωρίδων κυκλοφορίας 14 Β III Αστικ αρτηρία 15 Β IV Κύρια συλλεκτρια οδός 16 Γ III Αστικ αρτηρία Λ: αριθµός λωρίδων κυκλοφορίας 17 Γ IV Κύρια συλλεκτρια οδός 18 IV Συλλεκτρια οδός 19 Εκσυγχρονισµός, επέκταση, βελτίωση τροποποίηση υφιστάµενων έργων οδοποιίας Ο φορέας του έργου προβαίνει σε κατάταξ του βάσει ΟΜΟΕ-ΛΚΟ, το αποτέλεσµα της οποίας χρησιµοποιείται για την κατάταξη στις παραπάνω κατηγορίες του παρόντος πίνακα. Έργα σταθερς τροχιάς α/α Είδος έργου Υπο1 Υπο2 Κατηγορία B Παρατηρσεις 20 Σιδηρόδροµοι υπεραστικού προαστιακού χαρακτρα 21 Μητροπολιτικοί σιδηρόδροµοι (Μετρό) 22 Τροχιόδροµοι (Τραµ) 23 Κρεµαστοί σχοινιοκίνητοι σιδηρόδροµοι (τελεφερίκ) και παρεµφερ µέσα για τη µεταφορά αποκλειστικά κυρίως επιβατών Εντός νοµών Αττικς και Θεσσαλονίκης Εκτός νοµών Αττικς και Θεσσαλονίκης Συµπεριλαµβάνονται οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (αµαξοστάσια, σταθµοί διαλογς, τερµατικοί σταθµοί, τεχνικές βάσεις, συνοριακοί σταθµοί κ.ά.) Έργα εναέριων µεταφορών α/α Είδος έργου Υπο1 Υπο2 Κατηγορία B Παρατηρσεις 24 Αερολιµένες εµπορικς και επιβατικς κίνησης 25 Αεροδρόµια σε υδάτινες επιφάνειες εν περιλαµβάνονται τα υδατοδρόµια εντός λιµένων, τα οποία εξετάζονται ως µέρος του συνολικού λιµενικού έργου 26 Αεροδρόµια αποκλειστικς χρσης αερολεσχών 27 Ελικοδρόµια (ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις) Όταν περιλαµβάνουν εγκαταστάσεις συντρησης εφοδιασµού Όταν δεν περιλαµβάνουν εγκαταστάσεις συντρησης εφοδιασµού 28 Πεδία απογείωσης - προσγείωσης αεραθλητικών µέσων εν περιλαµβάνονται τα ελικοδρόµια επί κτιριακών άλλων εγκαταστάσεων (νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, βιοµηχανίες, θαλάσσιες εξέδρες κ.ά.), τα οποία εξετάζονται ως µέρος της εγκατάστασης

8 Συνδυασµένες µεταφορές και λοιπά συγκοινωνιακά έργα α/α Είδος έργου Υπο1 Υπο2 Κατηγορία B Παρατηρσεις 29 Εµπορευµατικά κέντρα (κατά την έννοια του Ν.3333/2005, Α 91, όπως εκάστοτε ισχύει) Περιλαµβάνονται οι εσωτερικές εγκαταστάσεις αποθκευσης, διαχείρισης και µεταφόρτωσης εµπορευµάτων 30 Σταθµοί φορτηγών αυτοκιντων για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων (εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκιντων) ΩΕ> m 2 ΩΕ> m2 και ΩΕ m 2 ΩΕ>800 m 2 και ΩΕ m 2 Σταθµοί κατά τις έννοιες του Π 79/2004 (Α 62) 31 Σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων ΑΕ> (4 η και 5 η κατηγορία Π 79/2004) ΑΕ και ΑΕ< (2 η και 3 η κατηγορία Π 79/2004) ΑΕ και ΑΕ< ΩΕ: Ωφέλιµη επιφάνεια κάλυψης (συνολικ) ΑΕ: Αριθµός επιβατών που επιβιβάζονται αποβιβάζονται ετησίως 32 Οργανωµένοι χώροι στάθµευσης, φύλαξης και ελέγχου φορτηγών οχηµάτων Για οχµατα µε επικίνδυνα φορτία Για οχµατα χωρίς επικίνδυνα φορτία κενά φορτίου και µε Ε 50 στρέµµατα Για οχµατα χωρίς επικίνδυνα φορτία κενά φορτίου και µε 10 Ε < 50 στρέµµατα εν περιλαµβάνονται οι χώροι στάθµευσης περιορισµένης διάρκειας που αποτελούν µέρος των αυτοκινητοδρόµων Ε: Εµβαδό χώρου

9 Παράρτηµα II Οµάδα 2 η : Υδραυλικά έργα α/α Είδος έργου δραστηριότητας Υπο1 Υπο2 Κατηγορία Β Παρατηρσεις 1 Φράγµατα και αναβαθµοί εντός κοίτης υδατορεµάτων (εφεξς «φράγµατα»), κάθε είδους και χρσης, όπως: ταµίευσης, εκτροπς, µερισµού, υδροληψίας λιµνοδεξαµενών, υδροληψίας υδροηλεκτρικών έργων, αντιπληµµυρικς προστασίας, θυροφράγµατα κλπ Μέγιστο ύψος φράγµατος (H) > 50m Οι περιπτώσεις που υπολείπονται αυτών της υποκατηγορίας Α1 και της κατηγορίας Β α) H 5m εάν ισχύει οποιοδποτε των ακόλουθων: (iii) i) Εµβαδόν λεκάνης απορρος φράγµατος (Ε) 5 km 2, και το φράγµα κατασκευάζεται στα πλαίσια έργων ορεινς υδρονοµίας ii) Ε 100 km 2, εάν το σώµα του φράγµατος είναι εκτός περιοχών Natura 2000, και τεκµαίρεται απουσία ιχθυοπανίδας β) H 2,5m και Ε 50 km 2, εάν το σώµα του φράγµατος είναι εντός περιοχς Natura 2000, και τεκµαίρεται απουσία ιχθυοπανίδας α) Για το σκοπό της κατάταξης έργων και δραστηριοττων της παρούσας οµάδας, ως υδατορέµατα θεωρούνται κάθε είδους τµµατα του φυσικού υδρογραφικού δικτύου µόνιµης διαλείπουσας ρος (πχ ποταµοί, ρέµατα, χείµαρροι και κλάδοι αυτών), καθώς και οι τεχνητοί κλάδοι υδατορεµάτων (πχ Ευθυγράµµιση και Σαραντάµετρος Έβρου), και τµµατα του υδρογραφικού δικτύου που προέρχονται από τη µετατροπ υδατορέµατος σε τάφρο, και παλαιές τάφροι αναφερόµενες πλέον ως υδατορέµατα σε χάρτες ΓΥΣ ισοδύναµους (πχ ποταµός Λουδίας). Σε περίπτωση αµφιβολίας περί το χαρακτρα τµµατος του υδρογραφικού δικτύου ως υδατορέµατος όχι, αποφαίνεται σχετικώς η οικεία /νση Υδάτων της Αποκεντρωµένης ιοίκησης. β) Ως Η λαµβάνεται η µέγιστη υψοµετρικ διαφορά µεταξύ στέψης φράγµατος τεχνητού τοιχώµατος και του εδάφους αµέσως κατάντη του εξωτερικού πόδα του, όπως προβλέπεται να διαµορφωθεί µετά την υλοποίηση του έργου. γ) Για το σκοπό της κατάταξης έργων του παρόντος είδους, απουσία ιχθυοπανίδας τεκµαίρεται εάν η οικεία Υπηρεσία Αλιείας, η ασικ Υπηρεσία (για υδατόρεµα αρµοδιότητάς της), ο Φορέας ιαχείρισης της περιοχς εάν υφίσταται, βεβαιώνει την απουσία ιχθυοπανίδας στο τµµα του υδατορέµατος από 1km κατάντη έως 1km ανάντη του φράγµατος. δ) Τα κριτρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά µε αυτά των έργων της παρούσας οµάδας µε α/α 2 (ταµιευτρες) και α/α 4 (υδροληψία από υδατορέµατα). (iv) (iii) Γενικ Παρατρηση: Στις περιπτώσεις που σε στλη υποκατηγορίας κατηγορίας ειδών της παρούσας οµάδας περιέχονται περισσότερα του ενός ενδεχόµενα χωρίς να αναφέρεται σύνδεσµος, εννοείται ο σύνδεσµος (ένωση ενδεχοµένων). (iv) Γενικ Παρατρηση: Η αναφορά στη συνδυαστικ εξέταση των κριτηρίων ενός είδους έργου δραστηριότητας µ αυτά άλλων ειδών, είναι ενδεικτικ. Σε κάθε περίπτωση για την κατάταξη έργων και δραστηριοττων που περιλαµβάνουν επιµέρους έργα και δραστηριότητες ισχύει η αρχ της κατάταξς τους στην κατηγορία του επιµέρους έργου δραστηριότητας µε την υψηλότερη κατάταξη (παράγ. 5 του άρθρου 1 του ν.4014/2011).

10 Οµάδα 2 η : Υδραυλικά έργα α/α Είδος έργου δραστηριότητας Υπο1 Υπο2 Κατηγορία Β Παρατηρσεις 2 Έργα ταµίευσης υδάτων (εφεξς «ταµιευτρες»), όπως: ταµιευτρες φραγµάτων, λιµνοδεξαµενές, οµβροδεξαµενές και υδατοδεξαµενές κλπ Μικτός όγκος ταµιευτρα στη στάθµη υπερχείλισης (V) > m 3 Μέγιστο ύψος εξωποτάµιου τοιχώµατος (h), ταµιευτρα > 20m α) Ταµιευτρας εκτός περιοχών Natura 2000: m 3 V > m 3 και 20m h > 5m β) Ταµιευτρας εντός περιοχς Natura 2000: m 3 V > m 3 και 20m h > 5m h 5m και α) Ταµιευτρας εκτός περιοχών Natura m 3 V > m 3 β) Ταµιευτρας εντός περιοχς Natura 2000: m 3 V > m 3 α) Ως h λαµβάνεται η µέγιστη υψοµετρικ διαφορά µεταξύ του τεχνητού τοιχώµατος του ταµιευτρα και του εδάφους αµέσως κατάντη του εξωτερικού πόδα αυτού, όπως θα διαµορφωθεί µετά την υλοποίηση του έργου. Σε περιπτώσεις ταµιευτρων που κατασκευάζονται υπό τη στάθµη του εδάφους h = 0. β) Τα κριτρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά µε αυτά των ειδών της παρούσας οµάδας µε α/α 1 (φράγµατα) και α/α 3 (υδροληψία από υδατορέµατα). γ) Τα κριτρια ύψους τοιχώµατος δεν λαµβάνονται υπόψη για ταµιευτρες µε V 2.000m 3. 3 Υδροληψία εκτροπ νερού από υδατορέµατα µε οποιονδποτε τρόπο (εφεξς «υδροληψία από υδατορέµατα»), όπως: µε φράγµα ταµίευσης ανάσχεσης, ρουφράκτη, διάφραγµα υπό την κοίτη, άντληση κλπ Ποσότητα νερού προς απόληψη εκτροπ (V) > m 3 /έτος α) Υδροληψία εκτός περιοχς Natura 2000: m 3 /έτος V > m 3 /έτος β) Υδροληψία εντός περιοχς Natura 2000: m 3 /έτος V > m 3 /έτος α) Υδροληψία εκτός περιοχς Natura 2000: m 3 /έτος V > m 3 /έτος β) Υδροληψία εντός περιοχς Natura 2000: m 3 /έτος V > m 3 /έτος α) Ως προς την έννοια του υδατορέµατος ισχύει η παρατρηση (α) του είδους µε α/α 1 (φράγµατα) της παρούσας οµάδας. β) Τα κριτρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά µε αυτά των ειδών της παρούσας οµάδας µε α/α 1 (φράγµατα) και α/α 2 (ταµιευτρες). γ) Τα υπόψη κριτρια δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση εκτροπς νερού για τη λειτουργία υδροηλεκτρικών έργων, όταν αυτό επιστρέφεται στο ίδιο υδατόρεµα σε ρέµα στο οποίο συµβάλλει αυτό. δ) Σε περίπτωση που η υδροληψία αποσκοπεί στη µεταφορά νερού σε άλλη λεκάνη απορρος ποταµού του Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) για χρση εµπλουτισµό (επιφανειακών υπόγειων υδροφορέων), οι οριακές τιµές για την κατηγοριοποίηση διαιρούνται δια του 2, µε εξαίρεση το κατώτερο όριο κατάταξης στην κατηγορία Β.

11 Οµάδα 2 η : Υδραυλικά έργα α/α Είδος έργου δραστηριότητας Υπο1 Υπο2 Κατηγορία Β Παρατηρσεις 4 Υδροληψία από λίµνες Ποσότητα νερού προς απόληψη (V)> m 3 /έτος α) Λίµνη εκτός περιοχών Natura 2000: m 3 /έτος V > m 3 /έτος β) Λίµνη εντός περιοχς Natura 2000: m 3 /έτος V > m 3 /έτος α) Λίµνη εκτός περιοχών Natura 2000: m 3 /έτος V > m 3 /έτος β) Λίµνη εντός περιοχς Natura 2000: V m 3 /έτος α) Για το σκοπό της κατάταξης έργων και δραστηριοττων του παρόντος είδους, ως λίµνες θεωρούνται και οι υφιστάµενοι ταµιευτρες µε V m 3, σε περίπτωση: i) που η απόληψη αποσκοπεί σε χρση που δεν είχε προβλεφθεί (ως προς το είδος την ποσότητα) κατά την περιβαλλοντικ αδειοδότηση του ταµιευτρα, ii) ο ταµιευτρας κατασκευάσθηκε προ της έναρξης ισχύος της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/ ). β) Στις λοιπές περιπτώσεις υφισταµένων ταµιευτρων, και σε περίπτωση που η απόληψη αποσκοπεί σε χρση που δεν είχε προβλεφθεί κατά την περιβαλλοντικ αδειοδότηση τους, το έργο αντιµετωπίζεται ως υδροληψία από υδατόρεµα (είδος µε α/α 4 της παρούσας οµάδας). γ) Σε περίπτωση που η υδροληψία αποσκοπεί στη µεταφορά νερού σε άλλη λεκάνη απορρος ποταµού του Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) για χρση εµπλουτισµό, οι οριακές τιµές για την κατηγοριοποίηση διαιρούνται δια του 2. 5 Υδροµαστεύσεις πηγών Ποσότητα νερού προς απόληψη (V) > m 3 /έτος α) Εάν θέση υδροµάστευσης εκτός περιοχς Natura 2000: m 3 /έτος V > m 3 /έτος β) Εάν θέση υδροµάστευσης εντός περιοχς Natura 2000: m 3 /έτος V > m 3 /έτος Οι περιπτώσεις που υπολείπονται της κατηγορίας Α α) Συµπεριλαµβάνονται και έργα εκµετάλλευσης πηγών µε υποθαλάσσια εκδλωση. β) Για το σκοπό της κατάταξης έργων και δραστηριοττων της παρούσας οµάδας, ως υδροµάστευση πηγς θεωρούνται τα έργα δέσµευσης νερού που κατασκευάζονται είτε στη θέση εκδλωσς της (καλλιέργεια πηγς µε δέσµευση νερού) είτε µέχρι απόσταση 200m κατάντη αυτών (πχ αναβαθµοί, διαφράγµατα φρέατα συγκέντρωσης στην κοίτη του ρέµατος που τροφοδοτείται από την πηγ). Επιπλέον ως υδροµαστεύσεις θεωρούνται και οι υδρογεωτρσεις που ανορύσσονται εντός ακτίνας 200m από την εκδλωση πηγς, όταν τεκµαίρεται βάσει της σχετικς υδρογεωλογικς µελέτης ότι αντλούν από τον υδροφόρο σχηµατισµό τροφοδοσίας της πηγς. γ) Σε περίπτωση που η υδροµάστευση αποσκοπεί στη µεταφορά νερού σε άλλη λεκάνη απορρος ποταµού του Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) για χρση εµπλουτισµό, οι οριακές τιµές για την κατηγοριοποίηση διαιρούνται δια του 2.

12 Οµάδα 2 η : Υδραυλικά έργα α/α Είδος έργου δραστηριότητας Υπο1 Υπο2 Κατηγορία Β Παρατηρσεις 6 Υδρογεωτρσεις και φρέατα κάθε χρσης (εφεξς «υδρογεωτρσεις») Ποσότητα νερού προς απόληψη (V) > m 3 /έτος α) m 3 /έτος V > m 3 /έτος, εάν η υδρογεώτρηση: i) Ευρίσκεται εκτός των ορίων υγροτοπικών εκτάσεων και ii) Απέχει από όρια λιµνών περισσότερο των 1.000m και iii) Απέχει από τη θάλασσα περισσότερο των 1.000m ασχέτως υψοµέτρου της, ευρίσκεται σε υψόµετρο µεγαλύτερο των +300m ασχέτως απόστασης από τη θάλασσα β) m 3 /έτος V > m 3 /έτος, εάν οποιαδποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις δεν ισχύει α) m 3 /έτος V > m 3 /έτος, και: i) Ευρίσκεται εκτός των ορίων υγροτοπικών εκτάσεων και ii) Απέχει από όρια λιµνών περισσότερο των 1.000m και iii) Απέχει από τη θάλασσα περισσότερο των 1.000m ασχέτως υψοµέτρου της, ευρίσκεται σε υψόµετρο µεγαλύτερο των +300m ασχέτως απόστασης από τη θάλασσα β) m 3 /έτος V > m 3 /έτος, εάν οποιαδποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις δεν ισχύει α) Η απόσταση από τη θάλασσα τα όρια λίµνης υπολογίζεται, για τους σκοπούς της παρούσας, βάσει του πλέον πρόσφατου χάρτη ΓΥΣ ισοδύναµου. β) Ως υγροτοπικές εκτάσεις, για το σκοπό της κατάταξης υδρογεωτρσεων, θεωρούνται οι περιοχές που έχουν καθορισθεί από κανονιστικές διατάξεις ως Απολύτου Προστασίας της Φύσης Προστασίας της Φύσης, και επιπλέον εµπεριέχουν εκτάσεις υγροτοπικού χαρακτρα σύµφωνα µε τις εν λόγω διατάξεις σχετικ Ειδικ Περιβαλλοντικ Μελέτη. γ) Σε περίπτωση που το έργο αποτελείται από οµάδα υδρογεωτρσεων, τα κριτρια που αφορούν τη θέση αυτών εν σχέσει µε τη θάλασσα, λίµνες και υγροτοπικές εκτάσεις εφαρµόζονται για έκαστη υδρογεώτρηση, ενώ ως V θεωρείται η ποσότητα που λαµβάνεται από το σύνολο των υδρογεωτρσεων. δ) Σε περίπτωση υδρογεώτρησης υποκατηγορίας Α2 κατηγορίας Β που ευρίσκεται εντός περιοχς µε εγκεκριµένο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού δυναµικού της, το οποίο περιλαµβάνει και προβλέψεις για τα ύδατα των υπόγειων υδροφορέων, η υδρογεώτρηση εξαιρείται από τη διαδικασία περιβαλλοντικς αδειοδότησης. Ο έλεγχος για το κατά πόσον η υδρογεώτρηση εµπίπτει στο πεδίο εγαρµογς του Σχεδίου ιαχείρισης και είναι συµβατ µε τις προβλέψεις του διενεργείται από την οικεία /νση Υδάτων. ε) εν θεωρούνται ως υδρογεωτρσεις για το σκοπό της κατάταξης έργων και δραστηριοττων: i) Οι γεωτρσεις που ανορύσσονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση έργων εµπλουτισµού υπόγειων υδροφορέων. ii) Οι ερευνητικές υδρογεωτρσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούνται από για λογαριασµό δηµόσιου φορέα που εκ του νόµου έχει δικαίωµα διεξαγωγς υδρογεωλογικών ερευνών, για τη διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών στην περιοχ υλοποίησης έργων και δραστηριοττων άλλου είδους από το παρόν (πχ οδοί, φράγµατα, µεταλλευτικές και λατοµικές δραστηριότητες κλπ). Σε περίπτωση που ανορυχθείσα ερευνητικ υδρογεώτρηση θα χρησιµοποιηθεί για την εξυπηρέτηση κάποιας χρσης νερού, κατατάσσεται βάσει των κριτηρίων της παρούσας, και αδειοδοτείται περιβαλλοντικάως προς τυχόν υπολειπόµενες κατασκευαστικές εργασίες και τη λειτουργία της.

13 Οµάδα 2 η : Υδραυλικά έργα α/α Είδος έργου δραστηριότητας Υπο1 Υπο2 Κατηγορία Β Παρατηρσεις 7 Αγωγοί µεταφοράς νερού κάθε είδους και χρσης, όπως: κλειστοί αγωγοί µεταφοράς νερού (συµπεριλµβανοµένου και του θερµού) αποχέτευσης ακαθάρτων οµβρίων, διώρυγες, τάφροι, σραγγες µεταφοράς υδάτων κλπ ΣL > m m ΣL > 1.000m α) Ως ισοδύναµο µκος (L) τµµατος αγωγού εσωτερικς διατοµς S 1 m 2 λαµβάνεται: αα) Για τµµατα εκτός περιοχών Natura 2000: i) Επί υφισταµένων οδών ερεισµάτων τους: το πραγµατικό µκος. ii) Εκτός υφισταµένων οδών και ερεισµάτων τους: το διπλάσιο του πραγµατικού µκους. ββ) Για τµµατα εντός περιοχών Natura 2000: το διπλάσιο των ως άνω υπολογιζόµενων ισοδύναµων µηκών. γγ) Για τµµατα κλειστών αγωγών που τοποθετούνται επιφανειακά υποθαλάσσια, καθώς και για τα τµµατα ανοικτών αγωγών(µη καλυµµένες τάφροι, διώρυγες, υδραύλακες κλπ), οι ως άνω υπολογιζόµενες τιµές πολλαπλασιάζονται επί 1,5. β) Ως L τµµατος αγωγού µε S > 1 m 2 λαµβάνεται η υπολογιζόµενη σύµφωνα µε τα προηγούµενα τιµ, πολλαπλασιαζόµενη επί την αδιάστατη τιµ της S (υπολογισµένης σε m 2 ). γ) Σε περίπτωση που τµµα αγωγού οδεύει εντός ευρείας κοίτης υδατορέµατος, τυχόν ύπαρξη οδού την οποία ακολουθεί δεν λαµβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας. δ) Το ΣL υπολογίζεται µε άθροιση των L των επιµέρους τµηµάτων. ε) Σε περιπτώσεις αρδευτικών (απο)στραγγιστικών δικτύων, τα υπόψη κριτρια εφαρµόζονται µόνο για τους κύριους αγωγούς τους, τοι στα αρδευτικά δίκτυα για τους αγωγούς προσαγωγς από την υδροληψία προς τις δεξαµενές ελλείψει αυτών προς τα δίκτυα διανοµς, και στα (απο)στραγγιστικά δίκτυα για τους τελικούς συλλεκτριους αγωγούς. στ) Οι κλειστοί υπόγειοι αγωγοί εντός ρυµοτοµικού πολεοδοµικού σχεδίου εγκεκριµένων ορίων οικισµών, που αφορούν διανοµ νερού, αποχέτευση ακαθάρτων οµβρίων, καθώς και οι αγωγοί που αποτελούν τµµατα εγκαταστάσεων κάθε είδους και ευρίσκονται εντός του γηπέδου τους, δεν κατατάσσονται και δεν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του ΣL. Εξαιρούνται οι αγωγοί οµβρίων που υποκαθιστούν ανοικτ κοίτη ρέµατος, οι οποίοι κατατάσσονται ως αντιπληµµυρικά έργα.

14 Οµάδα 2 η : Υδραυλικά έργα α/α Είδος έργου δραστηριότητας Υπο1 Υπο2 Κατηγορία Β Παρατηρσεις 8 Σύστηµα ύδρευσης της πρωτεύουσας α) Αφορά στο σύνολο των υφιστάµενων και µελλοντικών επιµέρους έργων του συστµατος, όπως ταµιευτρες (Ευνου, Μόρνου, Μαραθώνα), υδροληψίας από τη λίµνη Υλίκη, συνεισφέρουσες υδρογεωτρσεις, υδραγωγεία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού κλπ, συµπεριλαµβανοµένων και των τµηµάτων του συστµατος που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση περιοχών εκτός της πρωτεύσουσας. β) εν λαµβάνονται υπόψη ως επιµέρους έργα του υπόψη συστµατος, όσα δεν κατατάσσονται στην. γ) Έργα υδροληψίας, µεταφοράς και επεξεργασίας νερού τα οποία λαµβάνουν νερό από τις πηγές υδροληψίας του υπόψη συστµατος (ταµιευτρες, Υλίκη, γεωτρσεις), συµπαρασύρονται από την κατάταξη του τελευταίου ασχέτως εάν χρησιµοποιούν υποδοµές του όχι, υπό την προϋπόθεση ότι κατατάσσονται στην. 9 Αρδευτικά και (απο)στραγγιστικά έργα, έργα αγροτικού αναδασµού, και συναφ έργα α) Έκταση εκτός περιοχς Natura 2000: µικτό εµβαδόν περιοχς έργου (Ε) > στρέµµατα (στρ.) β) Έκταση εντός περιοχς Natura 2000: Ε > στρ. α) Έκταση εκτός περιοχς Natura 2000: στρ. Ε > 500 στρ. β) Έκταση εντός περιοχς Natura 2000: στρ. Ε > 50 στρ. α) Σε περίπτωση που το έργο περιλαµβάνει και (απο)στραγγιστικά έργα εντός έκτασης που έχει χαρακτηρισθεί ως υγροτοπικού χαρακτρα, κατά την έννοια που αναφέρεται στην παρατρηση του είδους µε α/α 10 (αποξηραντικά έργα) της παρούσας οµάδας, κατηγοριοποιείται βάσει του τελευταίου είδους. β) Σε περίπτωση που το έργο περιλαµβάνει και χρησιµοποίηση ακαλλιέργητης γης ηµιφυσικών εκτάσεων για εντατικ γεωργικ καλλιέργεια, τα κριτρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά µε αυτά του είδους µε α/α 11 της παρούσας οµάδας. 10 Αποξηραντικά έργα Αφορά στην αποξρανση εκτάσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως υγροτοπικού χαρακτρα από εγκεκριµένη Ειδικ Περιβαλλοντικ Μελέτη κανονιστικές διατάξεις προστασίας της περιοχς, που σηµειώνονται στους πλέον πρόσφατους χάρτες ΓΥΣ ως εκτάσεις που περιέχουν µόνιµες εποχιακές υδατοσυλλογές (πχ λίµνες, λιµνοθάλασσες, έλη, αλυκές). 11 Έργα για τη χρησιµοποίηση ακαλλιέργητης γης ηµιφυσικών περιοχών για εντατικ γεωργικ καλλιέργεια Μικτό εµβαδόν περιοχς έργου (Ε) > στρ. α) Έκταση εκτός περιοχς Natura 2000: µικτό εµβαδόν περιοχς έργου στρ. Ε > στρ. β) Έκταση εντός περιοχς Natura 2000: Ε στρ. Έκταση εκτός περιοχς Natura 2000 και Ε στρ. Σε περίπτωση που το έργο περιλαµβάνει και (απο)στραγγιστικά έργα εντός έκτασης που έχει χαρακτηρισθεί ως υγροτοπικού χαρακτρα, κατά την έννοια που αναφέρεται στην παρατρηση του είδους µε α/α 10 (αποξηραντικά έργα) της παρούσας οµάδας, κατηγοριοποιείται βάσει του τελευταίου είδους.

15 Οµάδα 2 η : Υδραυλικά έργα α/α Είδος έργου δραστηριότητας Υπο1 Υπο2 Κατηγορία Β Παρατηρσεις 12 Έργα τεχνητού εµπλουτισµού υπογείων υδάτων α) ιατιθέµενη ποσότητα νερού (V) > m 3 /έτος, εάν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του διατιθέµενου επιφανειακού νερού το καθιστούν κατάλληλο για πόση µετά από επεξεργασία β) V > m 3 /έτος εάν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του διατιθέµενου επιφανειακού νερού δεν το καθιστούν κατάλληλο για πόση µετά από επεξεργασία, και επιπλέον το νερό δεν προέρχεται από επεξεργασµένα λύµατα υγρά απόβλητα α) m 3 /έτος V > m 3 /έτος, εάν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προς αναπλρωση επιφανειακού νερού το καθιστούν κατάλληλο για πόση µετά από επεξεργασία β) V m 3 /έτος, εάν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προς αναπλρωση επιφανειακού νερού δεν το καθιστούν κατάλληλο για πόση µετά από επεξεργασία Οι περιπτώσεις που υπολείπονται αυτών της κατηγορίας Α α) Η διάθεση επεξεργασµένων λυµάτων υγρών αποβλτων σε υπόγειο υδροφορέα κατατάσσεται βάσει των προβλεπόµενων στην οµάδα 4 της παρούσας Απόφασης. β) Το V αφορά στην ποσότητα που διατίθεται συνολικά σε έναν υπόγειο υδροφόρο σχηµατισµό, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν υφιστάµενων έργων εµπλουτισµού του 13 Έργα πρόληψης αντιµετώπισης της υφαλµύρινσης των υπόγειων υδάτων, χωρίς τεχνητό εµπλουτισµό τους, όπως έργα δηµιουργίας τεχνητού φραγµού προς την πηγ της υφαλµύρινσης 14 Έργα (επανα)πληµµυρισµού εδαφών Εµβαδόν έκτασης προς επαναπληµµυρισµό (Ε) > στρ στρ. Ε > 200 στρ. 200 στρ. Ε > 10 στρ. Τα κριτρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά µε αυτά του είδους της παρούσας οµάδας µε α/α 2 (ταµιευτρες). Επιπλέον εάν προβλέπονται και έργα υδροληψίας από διάφορες πηγές και αγωγοί µεταφοράς νερού συνεξετάζονται και τα κριτρια κατάταξης αυτών (πχ είδη µε α/α 1, α/α 3, α/α 4, α/α 5, α/α 6 και α/α 7 της παρούσας οµάδας).

16 Οµάδα 2 η : Υδραυλικά έργα α/α Είδος έργου δραστηριότητας Υπο1 Υπο2 Κατηγορία Β Παρατηρσεις 15 Αντιπληµµυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ρος των υδάτων (εφεξς «αντιπληµµυρικά έργα»), όπως: διαµόρφωση διατοµς µε επένδυση µη, κατασκευ ενίσχυση αναχωµάτων, άρση προσχώσεων, κάλυψη υδατορέµατος, κατασκευ τεχνητού κλάδου κλπ.) α) Επί τµµατος υδατορέµατος µε εµβαδόν λεκάνης απορρος(ε) > 100 km 2 εντός ορίων περιοχς Natura 2000 β) Επί τµµατος υδατορέµατος µε Ε > 100 km 2 εντός: Νοµού Αττικς (πλην νσων και περιοχς Τροιζηνίας) και Νοµού Θεσσαλονίκης γ) Με κάλυψη ανοικτών τµηµάτων υδατορέµατος σε συνολικό µκος (ΣL) > 1.000m. Οι περιπτώσεις που δεν ανκουν στην υπο1 και την κατηγορία Β Επί τµµατος υδατορέµατος µε Ε 5 km 2, υπό τους ακόλουθους όρους: α) εν περιλαµβάνει κάλυψη υδατορέµατος και β) Ευρίσκεται εκτός ορίων ρυµοτοµικού πολεοδοµικού σχεδίου, και εγκεκριµένων ορίων οικισµών, και επιπλέον σε απόσταση µεγαλύτερη των 1.000m από τα ως άνω όρια και γ) Ευρίσκεται εκτός περιοχών Natura 2000 α) Ως προς την έννοια του υδατορέµατος ισχύει η παρατρηση (α) του είδους µε α/α 1 (φράγµατα) της παρούσας οµάδας. β) Το εµβαδόν της λεκάνης απορρος υπολογίζεται µε αφετηρία το κατάντη όριο του αντιπληµµυρικού έργου και για το σύνολο της ανάντη του ορίου λεκάνης απορρος. γ) Στον υπολογισµό του ΣL, λαµβάνονται υπόψη και τα µκη κάλυψης από άλλα αντιπληµµυρικά έργα που έχουν είτε υλοποιηθεί είτε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά χωρίς να έχουν υλοποιηθεί ακόµη, εντός ζώνης εκτεινόµενης 5km εκατέρωθεν των προς τα ανάντη και κατάντη ορίων των ακρότατων προς κάλυψη τµηµάτων του υδατορέµατος. δ) Τα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται για την εγκάρσια διέλευση υδατορέµατος από: συγκοινωνιακά έργα, δίκτυα κοινς ωφελείας και αγωγούς µεταφοράς υγρών και αερίων, δεν λαµβάνονται υπόψη για λόγους κατάταξης αντιπληµµυρικών έργων. Για παράδειγµα: δεν λαµβάνονται ως κατάντη όριο αντιπληµµυρικού έργου για τον υπολογισµό του Ε, εάν ευρίσκονται εκτός του τµµατος των λοιπών παρεµβάσεων του έργου, και δεν προσµετρώνται στο ΣL εκτός εάν οδεύουν συγγραµµικά µε το ρέµα. ε) Σε περίπτωση που το έργο περιλαµβάνουν και φράγµατα, αναβαθµούς ουδούς εντός κοίτης υδατορεµάτων για την κατάταξη του εξετάζονται συνδυαστικά και τα κριτρια του είδους µε α/α 1 (φράγµατα) της παρούσας οµάδας. 16 Έργα εκβολς υδατορεµάτων εισερχόµενα εντός της θάλασσας α) Μκος έργου εκβολς (L) > 50m, εάν η θαλάσσια περιοχ και η ακτ είναι εκτός περιοχς Natura 2000 β) L > 20m, εάν η θαλάσσια περιοχ η ακτ είναι εντός περιοχς Natura 2000 α) 50m L > 10m, εάν η θαλάσσια περιοχ και η ακτ είναι εκτός περιοχς Natura 2000 β) L 20m, εάν η θαλάσσια περιοχ η ακτ είναι εντός περιοχς Natura 2000 Οι περιπτώσεις που δεν ανκουν στην Το µκος αφορά στο εντός της θάλασσας τµµα του έργου, µετρούµενο µε αφετηρία θέση µε απόλυτο υψόµετρο 0, Έργα εκβολς τάφρων εισερχόµενα εντός της θάλασσας α) L 20m, εάν η θαλάσσια περιοχ και η ακτ είναι εκτός περιοχς Natura 2000 Οι περιπτώσεις που δεν ανκουν στην Το µκος αφορά στο εντός της θάλασσας τµµα του έργου, µετρούµενο µε αφετηρία θέση µε απόλυτο υψόµετρο 0,00. β) εάν η θαλάσσια περιοχ η ακτ είναι εντός περιοχς Natura 2000

17 Οµάδα 2 η : Υδραυλικά έργα α/α Είδος έργου δραστηριότητας Υπο1 Υπο2 Κατηγορία Β Παρατηρσεις 18 Αναχώµατα πέριξ λιµνών υγροτόπων α) Συνολικό µκος (ΣL) > m, εάν το ανάχωµα είναι εκτός περιοχς Natura 2000 β)σl > m, εάν το ανάχωµα είναι εντός περιοχς Natura 2000 α) 5.000m ΣL > 1.000m εάν το ανάχωµα είναι εκτός περιοχς Natura 2000 β) ΣL 2.000m, εάν το ανάχωµα είναι εντός περιοχς Natura 2000 Οι περιπτώσεις που δεν ανκουν στην α) Ως ΣL λαµβάνεται το µκος αναχώµατος που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της αντιπληµµυρικς προστασίας της περιοχς της οποίας η προστασία επιδιώκεται, ανεξαρττως εάν ζητείται η περιβαλλοντικ αδειοδότηση τµµατος του αναχώµατος. β) Σε περίπτωση εργασιών επί υφισταµένων αναχωµάτων ως ΣL λαµβάνεται το µκος του συνόλου των αναχωµάτων, ανεξαρττως του µκους του τµµατος όπου θα εκτελεσθούν εργασίες. 19 Έργα αντιµετώπισης της διάβρωσης εδαφών (όπως έργα ορεινς υδρονοµίας, αναβαθµοί συγκράτησης φερτών υλών κλπ), εάν είναι εντός περιοχς Natura 2000, εάν είναι εκτός περιοχς Natura 2000 α) Σε περίπτωση που το έργο περιλαµβάνει και αντιπληµµυρικά έργα επί κοίτης υδατορεµάτων, εξετάζονται συνδυαστικά και τα κριτρια κατάταξης του είδους 15 (αντιπληµµυρικά έργα) της παρούσας οµάδας. β) Σε περίπτωση που το έργο περιλαµβάνει και φράγµατα, αναβαθµούς ουδούς εντός κοίτης υδατορεµάτων, τα κριτρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά µ αυτά του είδους µε α/α 1 (φράγµατα) της παρούσας οµάδας. 20 Κατασκευές µεµονωµένων προβόλων εντός υδατορεµάτων, εάν είναι εντός περιοχς Natura 2000, και αφορούν αντιµετώπιση διάβρωσης σε µκος µεγαλύτερο των 100m Οι περιπτώσεις που υπολείπονται αυτών της κατηγορίας Α Οι ουδοί προστασίας και οι ιρλανδικές διαβάσεις δεν κατατάσσονται στο παρόν είδος. 21 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού προς πόση («διυλιστρια νερού») C > m 3 /έτος m 3 /έτος C > m 3 /έτος α) εν αφορά εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. β) Η δυναµικότητα αναφέρεται στο προς επεξεργασία (εισερχόµενο) νερό. γ) Για τα διυλιστρια νερού της ΕΥ ΑΠ ισχύουν τα προβλεπόµενα για το είδος µε α/α 8 (σύστηµα ύδρευσης της πρωτεύουσας) της παρούσας οµάδας.

18 Οµάδα 2 η : Υδραυλικά έργα α/α Είδος έργου δραστηριότητας Υπο1 Υπο2 Κατηγορία Β Παρατηρσεις 22 Επένδυση εδαφών προς στεγανοποίησ τους α) Εµβαδόν έκτασης προς επένδυση (Ε) > m 2, εάν είναι εκτός περιοχς Natura 2000 β) Ε> m 2, εάν είναι εντός περιοχς Natura 2000 α) Εµβαδόν έκτασης προς m 2 Ε > m 2, εάν είναι εκτός περιοχς Natura 2000 β) m 2 Ε > m 2, εάν είναι εντός περιοχς Natura 2000 α) Αφορά στεγανοποίηση εδαφών, συµπεριλαµβανοµένων και κοιτών υδατορεµάτων, στα πλαίσια της υλοποίησης: φραγµάτων, ταµιευτρων (πχ οµβροδεξαµενών), έργων υδροληψίας από υδατορέµατα (συµπεριλαµβανοµένων και υδροληψιών υδροηλεκτρικών έργων) και υδροµαστεύσεων πηγών (είδη µε α/α 1, 2, 3 και 5 της παρούσας οµάδας). εν προσµετρώνται στο Ε οι εκτάσεις που ευρίσκονται εντός εξωποτάµιων ταµιευτρων. β) Τα κριτρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά µ αυτά των αναφερόµενων στην προηγούµενη παρατρηση ειδών, αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετεί η επένδυση του εδάφους. γ) Το υπόψη είδος δεν αφορά επένδυση κοίτης υδατορεµάτων στα πλαίσια αντιπληµµυρικών έργων (είδος µε α/α 15 της παρούσας οµάδας), ούτε έργα στεγανοποίησης χωρίς επένδυση εδαφών, όπως σιµεντενέσεις στεγανοποίησης ταµιευτρων υποβάθρου φραγµάτων.

19 Παράρτηµα III Οµάδα 3 η : Λιµενικά έργα α/α Είδος έργου Υπο1 Υπο2 Κατηγορία B Παρατηρσεις 1 Εµπορικοί και επιβατικοί λιµένες (α) 2 Λιµένες (α) βιοµηχανικού χαρακτρα (π.χ. λιµένες εξυπηρέτησης βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, λιµένες διακίνησης καυσίµων, πετροχηµικών χηµικών προϊόντων, λιµένες διακίνησης τοξικών και επικινδύνων φορτίων κ.ά.). Λιµένες διεθνούς ενδιαφέροντος εθνικς σηµασίας (β) νέοι λιµένες µε L (γ) 100 m Για εξυπηρέτηση σκαφών µε L 150 m εντός περιοχών Natura 2000 Λιµένες µείζονος ενδιαφέροντος τοπικς σηµασίας (β) νέοι λιµένες µε L<100 m Για εξυπηρέτηση σκαφών µε L<150 m (α) Λιµένας κατά την έννοια του Ν.2971/2001 (Α 285), όπως ισχύει. (β) Σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ αρ /02/07/ «Κατάταξη Λιµένων» (Β 202), όπως ισχύει. (γ) L: Ολικό µκος πλοίου σχεδιασµού 3 Μεµονωµένες σκάλες φόρτωσης υλικών 4 Μεµονωµένα αγκυροβόλια εντός θάλασσας εν περιλαµβάνονται σκάλες και αγκυροβόλια εντός λιµένων, τα οποία εξετάζονται ως µέρος του συνολικού λιµενικού έργου. 5 Λιµένες σκάφων αναψυχς (µαρίνες) και καταφύγια τουριστικών σκάφων 200 σκάφη < 200 σκάφη : υναµικότητα 6 Λιµένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκάφων µικτς χρσης µε τουριστικά σκάφη, εξυπηρέτησης ναυταθλητικών δραστηριοττων, ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις Λ m 2 Μ m Λ < m 2 Μ < m Λ: Έκταση λιµενολεκάνης M: Συνολικό µκος µώλων και κρηπιδωµάτων 7 Μεµονωµένες προβλτες Με έργα βαρύτητας επί πασσάλων και µε L 20 m Επί πασσάλων και µε L<20 m ξύλινες πλωτές (εξαιρούνται οι εποχιακού χαρακτρα) Αφορά σε προβλτες εκτός λιµενικών εγκαταστάσεων L: Ολικό µκος 8 Μεµονωµένες ράµπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών Αποκλειόµενης κάθε συµµετοχς στη διαδικασία ναυπγησης η επισκευς σκαφών 9 Έργα προστασίας ακτς από διάβρωση εντός της θάλασσας και σε απόσταση από την ακτ Μ 500 m εντός περιοχών δικτύου Natura 2000 M < 500 m M: Συνολικό µκος παρέµβασης (υφιστάµενα έργα προστίθενται στο νέο έργο για την κατάταξ του). 10 Έργα προστασίας ακτς από διάβρωση επί της ακτογραµµς (παράλληλα κάθετα) M 500 m εντός περιοχών δικτύου Natura 2000 M < 500 m 11 Έργα ανάπλασης και διαµόρφωσης ακτς M m 200 M < m M < 200 m 12 Πλωτά φράγµατα προστασίας ακτών από ρύπανση M: Συνολικό µκος παρέµβασης στην ακτ (υφιστάµενα έργα προστίθενται στο νέο έργο για την κατάταξ του). Εξαιρούνται τα πλωτά φράγµατα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από διαρρο σκαφών

20 Οµάδα 3 η : Λιµενικά έργα α/α Είδος έργου Υπο1 Υπο2 Κατηγορία B Παρατηρσεις 13 Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθµένα της θάλασσας Για την ανάπτυξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας α) Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα Ε m 2 Ε < m 2 14 β) Ανάκτηση εδαφών από λίµνες Ε m 2 εντός περιοχς Natura 2000 Ε < m 2 και εκτός περιοχών Natura 2000 Ε: Ανακτούµενη έκταση Η παραπάνω κατάταξη ισχύει και για έργα εντός όχθης και παρόχθιας ζώνης (λιµνών λιµνοθαλασσών)

21 Παράρτηµα IVV Οµάδα 4 η Συστµατα περιβαλλοντικών υποδοµών* α/α Είδος έργου δραστηριότητας Υποκατηγορία A1 Υποκατηγορία A2 Κατηγορία Β Παρατηρσεις 1 Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R (β), µεµονωµένες συνδυασµένες) σε επικίνδυνα απόβλητα, πλην των αναφεροµένων στους α/α 2, 3, 4 και στην (γ), (δ),(ε) Οµάδα 9. εκτός των αναφεροµένων στις υποκατηγορίες Α2 και Β 1. Εγκαταστάσεις αποστείρωσης απολύµανσης «µολυσµατικών αποβλτων υγειονοµικών µονάδων» 2. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλτων (εργασίες D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12) µε δυναµικότητα µικρότερη από 20 t/ηµ (α) Επικίνδυνα απόβλητα κατά την έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ (β) Εργασίες D και R κατά την έννοια των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ. (γ) Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικινδύνων αποβλτων εντός βιοµηχανικών µονάδων και λοιπών εγκαταστάσεων, κατηγορίας Α1, Α2 και Β, δεν κατηγοριοποιούνται ξεχωριστά (ισχύει η κατηγοριοποίηση της βιοµηχανικς µονάδας εγκατάστασης) µε την επιφύλαξη της παρατρησης (δ). (δ) Οι βιοµηχανικές µονάδες και λοιπές εγκαταστάσεις κατηγορίας Α2 και Β που διαθέτουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικινδύνων αποβλτων (εργασίες D1, D5, D10, R1) κατατάσσονται στην 1. (ε) Εξαιρούνται οι εργασίες µε σκοπό την εξυγίανση αποκατάσταση ρυπασµένων χώρων που πραγµατοποιούνται επιτόπου. Για τις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζεται το άρθρο 12 της ΚΥΑ 13588/725/ Υγειονοµικ ταφ επικινδύνων αποβλτων (εργασία D1, D5) 3 Μεµονωµένες συνδυασµένες εγκαταστάσεις αποθκευσης και µεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλτων (εργασία R12, R13, D13, D15) εξαιρουµένης της προσωρινς αποθκευσης, εν αναµον της συλλογς στο χώρο παραγωγς των αποβλτων. Εξαιρούνται οι εργασίες υγειονοµικς ταφς µε σκοπό την εξυγίανση αποκατάσταση ρυπασµένων χώρων που πραγµατοποιούνται επιτόπου. Για τις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζεται το άρθρο 12 της ΚΥΑ 13588/725/2006. Q 250 t Q< 250 t Q: Ολικ χωρητικότητα 4 Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ενεργειακς αξιοποίησης (εργασίες R1, D10) (συµπεριλαµβάνονται η αεριοποίηση και η πυρόλυση), πλην των αναφεροµένων στην Οµάδα 9 και τυχόν επεξεργασίας µη επικινδύνων αποβλτων εντός βιοµηχανικών µονάδων που έχουν άλλη κύρια βιοµηχανικ δραστηριότητα. Οι εργασίες R1 δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από διάθεση (D1). Οι εγκαταστάσεις αυτές όταν περιλαµβάνουν και εργασίες D1, αποτελούν ΟΕ Α. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας µη επικινδύνων αποβλτων εντός βιοµηχανικών µονάδων και λοιπών εγκαταστάσεων, δεν κατηγοριοποιούνται ξεχωριστά (ισχύει η κατηγοριοποίηση της βιοµηχανικς µονάδας εγκατάστασης).

22 Οµάδα 4 η Συστµατα περιβαλλοντικών υποδοµών* α/α Είδος έργου δραστηριότητας Υποκατηγορία A1 Υποκατηγορία A2 Κατηγορία Β Παρατηρσεις 5 Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις ιαχείρισης Αποβλτων (ΟΕ Α) 6 Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R σε µη επικίνδυνα απόβλητα, εκτός αστικών στερεών αποβλτων. εν περιλαµβάνονται: - οι εργασίες R3, R12, R13, D13 και D15 - οι αναφερόµενες στους α/α 16,17 - οι αναφερόµενες στην Οµάδα 9 - τυχόν επεξεργασία εντός βιοµηχανικών µονάδων που έχουν άλλη κύρια βιοµηχανικ δραστηριότητα Κατατάσσονται σύµφωνα µε το επιµέρους έργο υψηλότερης υποκατηγορίας Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας µη επικινδύνων αποβλτων εντός βιοµηχανικών µονάδων και λοιπών εγκαταστάσεων, δεν κατηγοριοποιούνται ξεχωριστά (ισχύει η κατηγοριοποίηση της βιοµηχανικς µονάδας εγκατάστασης). 7 Εγκαταστάσεις αποθκευσης και µεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών µη επικινδύνων αποβλτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόµενων στους α/α 8, 9. Q 50 t/ηµ α) 2 t/ηµ < Q <50 t/ηµ β) Οι χώροι υποδοχς κινητών µονάδων µεταφόρτωσης στερεών αποβλτων Q: ηµερσια ποσότητα εισερχοµένων αποβλτων 8 Εγκαταστάσεις αποθκευσης σύµµεικτων αστικών στερεών αποβλτων (εργασίες D13, D14 και D15) Q 50 t/ηµ α) 2 t/ηµ < Q <50 t/ηµ β) Οι χώροι υποδοχς κινητών µονάδων δεµατοποίησης Q: ηµερσια ποσότητα εισερχοµένων αποβλτων π.χ. δεµατοποιηµένα αστικά στερεά απόβλητα 9 Εγκαταστάσεις αποθκευσης ανακυκλώσιµων αστικών στερεών αποβλτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουµίνιο κ.λπ. (εργασίες R12 και R13) α) Q 1000 t εκτός ορίων οικισµών και πόλεων β) Q 200 t εντός ορίων οικισµών και πόλεων α) 5 t < Q < 1000 t εκτός ορίων οικισµών και πόλεων β) Q < 200 t εντός ορίων οικισµών και πόλεων Q: Ικανότητα αποθκευσης 10 Μεµονωµένες εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών µέσω µηχανικς διαλογς (Κ ΑΥ, ΕΜΑΚ κ.λπ.) από µη επικίνδυνα απόβλητα, (εργασίες R12) Οι χώροι υποδοχς κινητών µονάδων 11 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας µη επικίνδυνων αποβλτων προς παραγωγ βιοαερίου (εργασία R3) Q t/έτος t/έτος < Q < t/έτος Q t/έτος Q: Ετσια παροχ αποβλτων προς επεξεργασία

23 Οµάδα 4 η Συστµατα περιβαλλοντικών υποδοµών* α/α Είδος έργου δραστηριότητας Υποκατηγορία A1 Υποκατηγορία A2 Κατηγορία Β Παρατηρσεις 12 Μεµονωµένες εγκαταστάσεις παραγωγς εδαφοβελτιωτικών, και οργανοχουµικών λιπασµάτων (εργασία R3) α) από στερεά µη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των αστικών στερεών αποβλτων) βιοµάζα β) από υγρά µη επικίνδυνα απόβλητα β) Q 20 t/ηµ α) Q 50 t/ηµ β) Q < 20 t/ηµ α) 0,5 Q <50 t/ηµ Q: ηµερσια ποσότητα εισερχοµένων αποβλτων Στερεό θεωρείται το απόβλητο η βιοµάζα µε µέγιστο ποσοστό υγρασίας 40% 13 Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες R3, R10, R12, D8, D9, D13 σε αστικά στερεά απόβλητα α) εκτός Natura Π β) εντός Natura Π α) εκτός Natura Π < β) εντός Natura Π < Π: Μονάδες Ισοδύναµου πληθυσµού (ΜΙΠ) Οι εργασίες R δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από διάθεση (D1). Οι εγκαταστάσεις αυτές όταν περιλαµβάνουν και εργασίες D1, αποτελούν ΟΕ Α. 14 Υγειονοµικ ταφ µη επικινδύνων αστικών στερεών υπολειµµάτων αποβλτων (ΧΥΤΥ ΧΥΤΑ) (εργασίες D1, D5) α) εκτός Natura Π β) εντός Natura Π α) εκτός Natura Π < β) εντός Natura Π < Π: Μονάδες Ισοδύναµου πληθυσµού (ΜΙΠ) 15 Μεµονωµένες εγκαταστάσεις παρασκευς εδαφοβελτιωτικών κοµπόστ από προδιαλεγµένο διαχωρισµένο οργανικό κλάσµα αστικών στερεών αποβλτων σε βιοµηχανικά κτίρια άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερµοκηπίου, µη στεγασµένες κ.λπ. (εργασία R3) 16 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5) 17 Οργανωµένοι χώροι διάθεσης αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ (εργασία D1) /και ΟΕ Α ΑΕΚΚ 18 Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ζώων εκτροφς (εργασία D10) 19 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων (πόλεων και οικισµών) µε διάθεση επεξεργασµένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη τη θάλασσα Q 20 t/ηµ 1 tn/ηµ Q <20 t/ηµ Q: ηµερσια ποσότητα εισερχοµένων αποβλτων Εξαιρούνται οι αποθεσιοθάλαµοι έργων υποδοµς Εγκαταστάσεις καύσης εντός πτηνοκτηνοτροφικών και υδατοκαλλιεργητικών µονάδων ακολουθούν την κατάταξη των µονάδων αυτών. Π Π < Π: Μονάδες Ισοδύναµου πληθυσµού (ΜΙΠ) α) Συµπαρασύρονται µε την εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ): - οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί εκτός σχεδίου πόλεων και ορίων οικισµών - οι αγωγοί διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων β) Οι ΕΕΛ ιδιωτικών πολεοδοµσεων, οικοδοµικών συνεταιρισµών, τουριστικών εγκαταστάσεων κ.λπ. συµπαρασύρονται από τις αντίστοιχες δραστηριότητες γ) Για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης δεν απαιτείται περιβαλλοντικ αδειοδότηση

24 Οµάδα 4 η Συστµατα περιβαλλοντικών υποδοµών* α/α Είδος έργου δραστηριότητας Υποκατηγορία A1 Υποκατηγορία A2 Κατηγορία Β Παρατηρσεις 20 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων (πόλεων και οικισµών) µε διάθεση επεξεργασµένων υγρών στο έδαφος (π.χ. για εµπλουτισµό υπόγειου υδροφορέα για άρδευση) για αστικ βιοµηχανικ χρση α) άµεσος εµπλουτισµός υπόγειου υδροφορέα i) για υδατικά συστµατα που εµπίπτουν στο αρθ.7 του Π.. 51/2007 ii) για υδατικά συστµατα που δεν εµπίπτουν στο αρθ.7 του Π.. 51/2007 β) έµµεσος εµπλουτισµός υπόγειου υδροφορέα i) για υδατικά συστµατα που εµπίπτουν στο αρθ.7 του Π.. 51/2007 ii) για υδατικά συστµατα που δεν εµπίπτουν στο αρθ.7 του Π.. 51/2007 γ) στο έδαφος (άρδευση) για αστικ βιοµηχανικ χρση Π Π Π Π < Π < Π < Π < 300 Π < 300 Π: Μονάδες Ισοδύναµου πληθυσµού (ΜΙΠ) α) Τα υπόψη κριτρια αφορούν σε πόλεις και οικισµούς και όχι σε µεµονωµένα κτίρια. β) Συµπαρασύρονται µε την εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ): - οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί εκτός σχεδίου πόλεων και ορίων οικισµών - οι αγωγοί διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων γ) Οι ΕΕΛ ιδιωτικών πολεοδοµσεων, οικοδοµικών συνεταιρισµών, τουριστικών εγκαταστάσεων κ.λπ. συµπαρασύρονται από τις αντίστοιχες δραστηριότητες δ) Άµεσος εµπλουτισµός θεωρείται αυτός µέσω γεωτρσεων υπό πίεση µε βαρύτητα σε επιλεγµένες θέσεις γεωτρσεων, σύµφωνα µε την ΚΥΑ /2011 (Β 354). ε) Έµµεσος εµπλουτισµός θεωρείται αυτός µε διθηση διαµέσου στρώµατος εδάφους, σύµφωνα µε την ΚΥΑ /2011 (Β 354) στ) Για την κατάταξη των έργων σε υποκατηγορία λαµβάνεται υπόψη και ο εναλλακτικός αποδέκτης ζ) Για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης δεν απαιτείται περιβαλλοντικ αδειοδότηση 21 Πλωτές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλτων (εργασίες D και R) 22 Αποθκευση µη επικινδύνων υγρών αποβλτων σε στεγανές δεξαµενές (εργασίες D15, R13) >30 m 3 Εξαιρούνται µεµονωµένα κτίρια, κατοικίες πολυκατοικίες 23 Μεµονωµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων πόλεων και οικισµών υγρών µη επικίνδυνων αποβλτων (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12) 24 Μεµονωµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών µη επικίνδυνων αποβλτων για σύνολο βιοµηχανικών εγκαταστάσεων (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12) *Εξαιρούνται βιοµηχανικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλτων που αναφέρονται στην Οµάδα 9 και κατατάσσονται σύµφωνα µε αυτν

25 Παράρτηµα V Οµάδα 5 η : Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες * α/α Είδος έργου Υπο1 Υπο2 Κατηγορία B Παρατηρσεις 1 Εξόρυξη στερεών ενεργειακών ορυκτών και ερευνητικές γεωτρσεις για ανεύρεση ενεργειακών ορυκτών 2 Εξόρυξη µεταλλευµάτων και ερευνητικές γεωτρσεις για ανεύρεση µεταλλευµάτων 3 Εξόρυξη βιοµηχανικών ορυκτών, µαρµάρων και σχιστολιθικών πλακών Επιφανειακ: - εκτός περιοχών Natura E 250 στρέµµατα, - εντός περιοχών Natura E 50 στρέµµατα Επιφανειακ: - εκτός περιοχών Natura Ε < 250 στρέµµατα - εντός περιοχών Natura Ε < 50 στρέµµατα E: έκταση χώρου επέµβασης Υπόγεια: το σύνολο 4 Εξόρυξη αδρανών υλικών Εντός λατοµικών περιοχών για τις οποίες δεν έχει διεξαχθεί ΣΠΕ και εκτός λατοµικών περιοχών: - εκτός περιοχών Natura E 250 στρέµµατα - εντός περιοχών Natura E 50 στρέµµατα α) εντός λατοµικών περιοχών για τις οποίες έχει διεξαχθεί ΣΠΕ. β) Εντός λατοµικών περιοχών για τις οποίες δεν έχει διεξαχθεί ΣΠΕ καθώς και εκτός λατοµικών περιοχών: - εκτός περιοχών Natura E < 250 στρέµµατα - εντός περιοχών Natura E < 50 στρέµµατα ΣΠΕ: Στρατηγικ Περιβαλλοντικ Εκτίµηση. Νοείται είτε η έγκριση στρατηγικς µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων είτε η διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου. 5 ανειοθάλαµοι αδρανών και γαιωδών άλλων εδαφικών υλικών αποκλειστικά για τις ανάγκες έργων υποδοµς 6 Αµµοληψίες που δεν εµπίπτουν στην κατηγορία των λατοµείων αδρανών υλικών Για τους δανειοθαλάµους που εξυπηρετούν έργα υποκατηγορίας Α1 ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 7, παρ.3, του Ν.4014/2011 * Στις εξορυκτικές δραστηριότητες συµπεριλαµβάνονται και οι εγκαταστάσεις επιφανείας και επεξεργασίας που τις συνοδεύουν. Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις επιφανείας και επεξεργασίας δεν συνοδεύουν συγκεκριµένη εξορυκτικ δραστηριότητα αδειοδοτούνται ανεξάρτητα.

26 Οµάδα 5 η : Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες α/α Είδος έργου Υπο1 Υπο2 Κατηγορία B Παρατηρσεις 7 Άντληση υδρογονανθράκων και ερευνητικές γεωτρσεις για ανεύρεση υδρογονανθράκων 8 Γεωτρσεις για εκµετάλλευση γεωθερµικών πεδίων και ερευνητικές γεωτρσεις για ανεύρεση γεωθερµικών πεδίων 9 Ερευνητικές γεωτρσεις για ανεύρεση ορυκτών πόρων (πλην των αναφερόµενων στους α/α 1, 2, 7 και 8) Υψηλς θερµοκρασίας Χαµηλς θερµοκρασίας 10 Άλλες ερευνητικές εργασίες (εκτός των γεωτρσεων) που συνιστούν επέµβαση στο έδαφος στον πυθµένα θαλασσών λιµνών 11 Εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλτων εφόσον ο φορέας διαχείρισης της εγκατάστασης είναι «απλός» φορέας διαχείρισης (**) Εγκαταστάσεις που δεν ταξινοµούνται στην (**) και εφόσον ο φορέας διαχείρισς τους είναι «µικτός» φορέας (**) (**) Κατά την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 (Β 2076) εφόσον ο φορέας διαχείρισης της εγκατάστασης είναι «µικτός» φορέας διαχείρισης (**) και η εγκατάσταση ταξινοµείται στην (**)

27 Παράρτηµα VI Οµάδα 6 η : Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικς ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχς Τουριστικές εγκαταστάσεις α/α Είδος έργου Υπο1 Υπο2 Κατηγορία B Παρατηρσεις 1 Σύνθετα τουριστικά καταλύµατα 2 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισµών Εκτός περιοχών Natura 2000: Κ > 800 Εντός περιοχών Natura 2000: Κ > 300 Εκτός περιοχών Natura 2000: 100 < Κ 800 Εντός περιοχών Natura 2000: 50 < Κ 300 Εκτός περιοχών Natura 2000: Κ 100 Εντός περιοχών Natura 2000: Κ 50 3 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισµών K > 120 Κ: Αριθµός κλινών 4 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα σε οικισµούς που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί K > 40 5 Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις, χώροι στάθµευσης τροχόσπιτων και λοιπές κατασκηνώσεις Εκτός περιοχών Natura 2000: Α > 800 Εντός περιοχών Natura 2000: Α > 300 Εκτός περιοχών Natura 2000: 150 < Α 800 Εντός περιοχών Natura 2000: 100 < Α 300 Εκτός περιοχών Natura 2000: Α 150 Εντός περιοχών Natura 2000: Α 100 A: υναµικότητα σε άτοµα 6 Μη κύρια τουριστικά καταλύµατα Εκτός περιοχών Natura 2000: Κ 100 Εντός περιοχών Natura 2000: Κ 50 Εκτός περιοχών Natura 2000: 20 < Κ < 100 Εντός περιοχών Natura 2000: 10 < Κ < 50 Κ: Αριθµός κλινών