ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Μανώλης Φραγκάκης, Διευθυντής Τηλ./Fax.: (+30) /(+30) website: Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.: 2523 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου και λειτουργίας καντινών εντός χερσαίας ζώνης Λιμένος Ηρακλείου αρμοδιότητος Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΜΑΙΟΣ 2014

2 Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ.285/Α'/ ), Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις Τις διατάξεις του N.2932/2001 (ΦΕΚ.145/A'/ ), Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες Τις διατάξεις του Ν.2323/1995 (ΦΕΚ.145/Α'/ ), Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις Τις διατάξεις της ΚΥΑ 3131/17/96 (ΦΕΚ.178/Β'/ ), Χορήγηση αδειών άδειας και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικές ενδιαφέροντος στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας Ο.Λ. Τις διατάξεις της απόφασης Υ1γ/Γ.Π./οικ (ΦΕΚ.2718/B'/ ) του Υπουργού Υγείας, Υγειονομικοί Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις Τις διατάξεις του Ν.2946/ για Υπαίθρια διαφήμιση κλπ Τις διατάξεις της ΚΥΑ 38110/2002 (ΦΕΚ.1255/Β'/ ) Τις διατάξεις της ΚΥΑ 52138/25/12/03 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα Την Εγκύκλιο με Αριθ.Πρωτ.:8321.6/01/12 (ΑΔΑ:Β443Φ-Ω4Β) της Γ.Γ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής Την από 30/01/03 Σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ΥΠΟΙΟ-ΥΕΝ και ΟΛΗ ΑΕ Την υπ. αρ. 21/7ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΛΗ ΑΕ / (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ469ΗΞΣ-ΔΞΕ), απόφαση Δ.Σ. του ΟΛΗ ΑΕ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για ανάδειξη πλειοδοτών για την παραχώρηση του δικαιώματος 'απλής χρήσης χώρου' και εγκατάστασης αυτοκινούμενης ή ρυμουλκούμενης καντίνας για διάστημα τριών ετών για τη θέση 1 και πέντε μηνών για την θέση 2, σε δύο θέσεις της χερσαίας ζώνης του Λιμένος Ηρακλείου, ευθύνης ΟΛΗ ΑΕ, που έχουν προσδιοριστεί με τις παραπάνω σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΛΗ ΑΕ. 2

3 Άρθρο 1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, ενώπιον 3μελούς επιτροπής την ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 (λήξη επιδόσεως των προσφορών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2971/01 περί Αιγιαλού και Παραλίας. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η διακήρυξη του διαγωνισμού και της οριζοντιογραφίας του Λιμένος στην οποία αποτυπώνονται η θέση και τα λοιπά στοιχεία του παραχωρούμενου χώρου, διατίθεται από τα κεντρικά γραφεία της ΟΛΗ ΑΕ, μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:30, αντί του ποσού των δέκα ευρώ (10 ), και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω courier, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εντός τριών (3) ημερών εγγράφως στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της διακήρυξης μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00, εφόσον έχουν παραλάβει την διακήρυξη εμπρόθεσμα. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ όψιν κ.μανώλη Φραγκάκη, Τηλ.: ή , Fax.: , e- ή Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Ο.Λ.Η. Α.Ε. 3

4 Άρθρο 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ Αντικείμενο παραχώρησης είναι τρείς θέσεις για αυτοκινούμενες ή ρυμουλκούμενες καντίνες οι οποίες δεν θα είναι στέρεα συνδεδεμένες με το έδαφος και θα μπορούν να μετακινηθούν/ρυμουλκηθούν ανά πάσα στιγμή. Αναλυτικά οι όροι για κάθε μια από αυτές είναι: 1. Θέση (1) νότια της παραλιακής λεωφόρου, πίσω από το κτίριο του Θεατρικού Σταθμού Ηρακλείου. Διάστημα παραχώρησης τρία (3) έτη. Τιμή εκκίνησης μισθίου 950,00 /μήνα. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο πεζοδρόμιο, με δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων που θα καταλαμβάνουν χώρο μέγιστου συνολικού εμβαδού 6 τ.μ. (επί του πάρκου του Θεατρικού Σταθμού) Δυνατότητα ηλεκτροδότησης με καταβολή των αντίστοιχων τελών, σύμφωνα με το τιμολόγιο της ΟΛΗ ΑΕ (Απόφαση ΕΓ/ΔΕΚΟ/177, ΦΕΚ.654Β'/ ). Ώρες δυνατής λειτουργίας: καθημερινά 13:00 05:00 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με τρία (3) ενοίκια Επιτρέπεται η πώληση όλων των ειδών που προβλέπεται από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις για καντίνες. 2. Θέση (2) Βόρειου λιμενοβραχίονα λιμένος Ηρακλείου (προσήνεμος μόλος) Διάστημα παραχώρησης πέντε (5) μήνες με δυνατότητα παράτασης ένα (1) μήνα. Τιμή εκκίνησης μισθίου 400,00 /μήνα. Σε χώρο υποχρεωτικά τουλάχιστον διακόσια μέτρα ανατολικά του Ενετικού Φρουρίου Κούλες. Χωρίς την δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Χωρίς τη δυνατότητα ηλεκτροδότησης/υδροδότησης από το δίκτυο του ΟΛΗ. Επιτρέπεται η χρήση γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος επί οροφής Ώρες δυνατής λειτουργίας: καθημερινά 09:00 00:00. Υποχρέωση απομάκρυνσης κατά τις ώρες μη λειτουργίας της. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με τρία (3) ενοίκια. 4

5 Επιτρεπόμενα προς πώληση είδη: Όλα τα είδη φρέσκων τροφίμων-γλυκών και ποτών-αναψυκτικών και ειδών ψυγείου που καταναλώνονται ΑΜΕΣΑ & μπορούν να προσφερθούν/παρασκευαστούν με βάση τις ισχύουσες διατάξεις υγιεινής και ασφάλειας, χωρίς να απαιτείται ψήσιμο. Δηλαδή: Συσκευασμένα βιομηχανικά snacks (π.χ. πατατάκια, μπισκότα, αποκλειστικά αποφλοιωμένοι ξηροί καρποί, σοκολάτες, κλπ) Πρόχειρα παρασκευασμένα snacks (π.χ. σάντουιτς, τοστ, σφολιατοειδή, κλπ) Ροφήματα (π.χ. καφές, τσάι, κλπ) Όλα τα είδη ψυγείου (π.χ. συσκευασμένα παγωτά, αναψυκτικά - ανθρακούχα, ισοτονικά, κλπ- γρανίτες, νερό.) Γλυκά (π.χ. μαλλί της γριάς, κλπ) Συσκευασίες αλκοολούχων ποτών (όχι γυάλινα) περιεκτικότητας αλκοόλ μέχρι 12% (π.χ. μπύρες, ρετσίνα, soft drinks). Συσκευασίες παραδοσιακών κρητικών προϊόντων (π.χ. σταφυλιών, ανθότυρου, γιαουρτιού, κομπόστας, γλυκών, εδεσμάτων, κλπ). Απαγορευμένα προς πώληση είδη: Μη αποφλοιωμένοι ξηροί καρποί που προκαλούν ρύπανση (πασατέμπος, φιστίκια Αιγίνης, αράπικα, 'καλαμπόκι', κλπ). Κάθε είδος που για την παρασκευή του απαιτείται ζέσταμα με χρήση θερμαντικών μέσων (π.χ. ψησταριά) που χρησιμοποιούν κάρβουνο ή υγραέριο. Η θέση εγκατάστασης των καντινών φαίνεται και στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος του ΟΛΗ Α.Ε. που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Στους παραχωρούμενους προς χρήση χώρους για τοποθέτηση των καντινών οι παροχές δικτύων (ηλεκτρικού ρεύματος, νερού) από το δίκτυο της ΟΛΗ ΑΕ, εφόσον επιτρέπεται από την παρούσα διακήρυξη και είναι απαραίτητη για την λειτουργία των καντινών, θα εξασφαλισθεί από τον πλειοδότη με δαπάνες του, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές με τις υποδείξεις των αρμόδιων τεχνικών (ηλεκτρολόγου, υδραυλικού) του ΟΛΗ. 5

6 Άρθρο 3 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο και μονογραμμένο στις άκρες φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής του υποψηφίου, καθώς και ανεξάρτητο, σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. Αν κάποιος καταθέτει προσφορά για 2 καντίνες ταυτόχρονα απαιτείται να καταθέσει δύο φακέλους οικονομικής προσφοράς, μέσα στον αρχικό ενιαίο σφραγισμένο-μονογραμμένο φάκελο. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος όπως και ο/οι φάκελος/-οι οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν την ένδειξη: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΤΙΝΩΝ. ΘΕΣΗ:... ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΠΕΜΠΤΗ Ο φάκελος δικαιολογητικών, εκτός του φακέλου οικονομικής προσφοράς περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά, (σύμφωνα και με την υπ αρ. Φ.3131/17/96 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ.178/Β'/ ): 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία θα περιέχονται πλήρη στοιχεία της ταυτότητας αυτού και του αναπληρωτή (εφόσον συντρέχει περίπτωση αναπλήρωσης). 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και του αναπληρωτή εφόσον συντρέχει περίπτωση αναπλήρωσης). 3. Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος (και ο αναπληρωτής του) δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης. 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας στην οποία θα φαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τα απαραίτητα για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσα, σύμφωνα με την εκάστοτε 6

7 ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία. 5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και των διατάξεων περί παρανόμου αλιείας με εκρηκτικές, τοξικές, ναρκωτικές, διαβρωτικές, χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/36 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. 6. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου) ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι έστω και για ένα από τα παραπάνω αδικήματα (τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου). 7. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του χρησιμοποιούμενου (αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου) οχήματος για την άσκηση της αιτούμενης πλανοδίου δραστηριότητας και της άδειας ικανότητας του οδηγού. 8. Βεβαίωση από την Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού του ΟΛΗ Α.Ε. περί μη οφειλής στον ΟΛΗ από οποιαδήποτε αιτία τόσον του συμμετέχοντος (φυσικού ή νομικού προσώπου) στον διαγωνισμό όσον και του αναπληρωτή ή τυχόν συνεταίρων του εφ' όσον πρόκειται για εταιρία οποιασδήποτε μορφής. 9. Σε περίπτωση οικονομικών εκκρεμοτήτων οι οποίες είναι βεβαιωμένες στα πλαίσια της διαδικασίας είσπραξης δημοσίων εσόδων απαιτείται να κατατεθεί το αντίγραφο του διακανονισμού τους καθώς και τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμών των σχετικών δόσεων μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1559/86 ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, και ότι μελέτησε επί τόπου την κατάσταση των χώρων και των τοπικών συνθηκών. 11. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες. 12. Δεσμευτικές φωτογραφίες (4 πλευρές) της εκάστοτε καντίνας. 13. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο κυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού του. Οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις (πλην της παραγράφου 7) θα πρέπει να συντρέχουν στο όνομα του νομίμου εκπροσώπου αυτού (και του τυχόν αναπληρωτή του). Ο σφραγισμένος φάκελος Οικονομικής(/-ων) Προσφοράς(/-ων) πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού: 7

8 1. Συμπληρωμένο ολογράφως το έντυπο οικονομικής προσφοράς που χορηγήθηκε από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. (παράρτημα Α.2 της παρούσης) για κάθε θέση για την οποία ενδιαφέρεται. 2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανεγνωρισμένης Τραπέζης ή γραμμάτιο καταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, ποσού ίσου με 800,00 για κάθε θέση που ο διαγωνιζόμενος επιθυμεί να δώσει προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα Α1.1 της παρούσας. Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές ή τα σχετικά γραμμάτια συμμετοχής στον διαγωνισμό θα πρέπει να απευθύνονται προς τον Ο.Λ.Η. Α.Ε.. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τριών (3) τουλάχιστον μηνών μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς, και επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενστάσεις. Εγγυητική που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο ή/και ποσό μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη καθώς και η προσφορά του. 3. Αναλυτική λίστα με τα συγκεκριμένα είδη, ανά κατηγορίες και κωδικό προϊόντος που θα πωλούνται και τις υπηρεσίες που θα παρέχονται μαζί με ενδεικτικό τιμοκατάλογο. 4. Δήλωση των υποψηφίων ανάδοχων που θα αναφέρουν αν δύναται ή όχι να παρέχουν στο προσωπικό της ΟΛΗ ΑΕ και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες, που δραστηριοποιούνται στους χώρους της χερσαίας ζώνης λιμένος Ηρακλείου ευθύνης της ΟΛΗ ΑΕ, ειδικές εκπτώσεις-προσφορές, και ποιες είναι αυτές. Η απάντηση δεν αξιολογείται. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. Άρθρο 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με έγγραφες κλειστές προσφορές. Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει τούτο στην επιτροπή και να προσκομίσει σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής. 8

9 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να πλειοδοτήσουν για περισσότερες της μιας καντίνας (σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 της παρούσης διακήρυξης σε χωριστούς φακέλους οικονομικής προσφοράς στον ενιαίο σφραγισμένο και μονογραμμένο φάκελο). Η επιτροπή διαγωνισμού θα ελέγξει κατ' αρχήν την πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 3 της παρούσης για όλους τους διαγωνιζόμενους και θα ανακοινώσει ποιοι απ' αυτούς πληρούν τους όρους της διακήρυξης και γίνονται δεκτοί. Στη συνέχεια θα γίνει η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, όσων από τους διαγωνιζομένους έγιναν δεκτοί, παρουσία τους. Οι προσφορές με την σειρά υποβολής των καταχωρούνται στο πρακτικό του διαγωνισμού, και στο σχετικό πίνακα, ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής. Κριτήριο κατακύρωσης για την κάθε θέση είναι η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες προσφορές, τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο πλειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι που είχαν ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με το Π.Δ.118/2007 αρθρ. 21, παρ. β. Επιτρέπεται υποβολή ενστάσεως ενώπιον της επιτροπής κατά της νομιμότητας της Διακηρύξεως, της συμμετοχής πλειοδότη ή νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού, η οποία εκδικάζεται όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται μόνο υπό των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό εγγράφως κατά την διάρκεια τούτου ή εντός 24 ωρών από της λήξης διενέργειας αυτού. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 5 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά το τέλος του διαγωνισμού η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό με το οποίο προτείνει αιτιολογημένα στο Δ.Σ. του Ο.Λ.Η. Α.Ε. την παραχώρηση της χρήσης για την λειτουργία καντίνας ή καντινών, σε έναν, δυο ή τρεις χώρους, διάρκειας τριών ετών, στους αντίστοιχους πλειοδότες ή την επανάληψη τμήματος ή του συνόλου του διαγωνισμού. Το Δ.Σ. του Ο.Λ.Η. αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και δύναται με αιτιολογημένη απόφαση του, να μην αποδεχθεί τμήμα ή το σύνολο του αποτελέσματος του διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο ή να ακυρώσει τον διενεργηθέντα διαγωνισμό χωρίς να δημιουργείται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ των μη προκριθέντων. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ο Ο.Λ.Η. χορηγεί στους πλειοδότες, κατάλληλο αποδεικτικό μέσο (αντίγραφο απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του Δ.Σ.), με τη χρήση του οποίου οι πλειοδότες εφοδιάζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, και προσκομίζουν εντός δεκαπέντε ημερών, τα εξής: 9

10 α. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επιτηδεύματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ). β. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας ή/και αποδεικτικό είσπραξης της οικείας ΔΟΥ για την καταβολή του προβλεπόμενου φόρου. γ. Πιστοποιητικό εγγραφής του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα και ασφαλιστική ενημερότητα ΟΑΕΕ-ΙΚΑ. δ. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα Α1.2 της παρούσας. Μετά την προσκόμιση των παραπάνω παραλαμβάνουν από το Γραφείο Γραμματείας του Δ.Σ. τη (μονομερή) απόφαση Πράξης Παραχώρησης απλής χρήσης χώρου του Δ.Σ. της ΟΛΗ η οποία καθορίζει όλους τους όρους κάτω από τους οποίους τους παραχωρείται ο χώρος για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ενώ εκδίδεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης της ΟΛΗ η άδεια υπαίθριου εμπορίου στον χερσαίο χώρο ζώνης λιμένα ευθύνης του ΟΛΗ ΑΕ. Μετά τα παραπάνω επιστρέφεται και η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ενώ αρχίζει να μετράει και ο χρόνος παραχώρησης. Στη φάση αυτή το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ο ΟΛΗ και η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία μπορούν εφόσον το κρίνουν σκόπιμο να καλέσουν εγγράφως ή προφορικώς τον πλειοδότη να υποβάλλει συμπληρωματικά στοιχεία, να δώσει διευκρινίσεις ή να προβεί σε συμπληρώσεις ή διορθώσεις των δικαιολογητικών του σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές, λιμενικές, τουριστικές και λοιπές διατάξεις. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του τελευταίου πλειοδότη εντός της ανωτέρω προθεσμίας για την παραλαβή του εγγράφου κατακύρωσης αυτός κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Η. και καταπίπτει υπέρ του ΟΛΗ η εγγύηση που έχει κατατεθεί. Ακολούθως ο Ο.Λ.Η καλεί για χρήση χώρου τον δεύτερο κατά σειρά πλειοδότη (σε περίπτωση που έχει λήξει ο χρόνος ισχύος της προσφοράς του, ο επόμενος πλειοδότης δύναται να αρνηθεί), τάσσοντας του ανάλογη προθεσμία κ.ο.κ. Στην περίπτωση αυτή ο αρχικός πλειοδότης υποχρεούται στην καταβολή της διαφοράς του μηνιαίου οικονομικού ανταλλάγματος μέχρι λήξης της παραχώρησης σε αποκατάσταση της ζημιάς που θα προκληθεί στον ΟΛΗ από την αθέτηση της υποχρέωσης του. Οι παραπάνω υποχρεώσεις του αναδειχθέντος πλειοδότη βεβαιώνονται με καταλογισμό που ενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ΟΛΗ. 10

11 Άρθρο 6 ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ Οι παραχωρησιούχοι (δηλαδή οι πλειοδότες για τις καντίνες) πρέπει να λάβουν υπόψη, κατά την σύνταξη των προσφορών τους, ότι κατά την διάρκεια της άσκησης της δραστηριότητας τους εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος Ηρακλείου, θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα : α) τους όρους παραχώρησης χρήσης χώρου, που καθορίζονται από την υπ αρ. πρωτ /01/12 εγκύκλιο (ΑΔΑ:Β443Φ-Ω4Β) της Γ.Γ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, β) τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, που καθορίζονται από την υπουργική απόφαση αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ (ΦΕΚ.2718/B'/ ), γ) τους όρους χορήγησης αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους χώρους χερσαίας ζώνης λιμένων αρμοδιότητας Οργανισμών Λιμένος, που καθορίζονται από την υπουργική απόφαση αριθ. Φ.3131/17.96 (ΦΕΚ.178/B'/ ). Ειδικότερα: (α) 1. Να μην παρακωλύεται η άνετη, ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού κατά μήκος του πεζοδρομίου (ή γενικά του παραχωρούμενου χώρου) αλλά και η προσέγγιση του προς τη θάλασσα. 2. Να διατηρούν τον χώρο (σε ακτίνα 50μ.) που τους παραχωρείται καθαρό και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της οικείας Λιμενικής Αρχής. 3. Να έχουν τις προβλεπόμενες (όπου απαιτείται) άδειες και εγκρίσεις και να τις επιδεικνύουν στα αρμόδια όργανα ελέγχου του Κ.Λ.Η, της ΟΛΗ ΑΕ και άλλων υπηρεσιών. 4. Να τηρούν απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας. 5. Να εγκαταλείψουν την χρήση του χώρου μέσα σε τακτή προθεσμία ενός μηνός, χωρίς καμιά αξίωση για αποζημίωση, σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον φορέα διοίκησης η κατασκευή λιμενικών ή άλλων δημοσίου συμφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων στον παραχωρούμενο χώρο ή η αλλαγή χρήσης αυτού ή για λόγους Εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της Χώρας. 6. Να παραδώσουν τον παραχωρούμενο χώρο στην πρότερα του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης. 7. Να μην μεταβιβάσουν ολικά ή μερικά το δικαίωμα παραχώρησης χρήσης χώρου σε άλλον ή να συνάψουν οποιαδήποτε σχέση γι' αυτό, με ή χωρίς αντάλλαγμα (π.χ. 11

12 υπεκμίσθωση κλπ.) χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. του ΟΛΗ Α.Ε. 8. Να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, σύμφωνα με το Ν.743/77 (ΦΕΚ 319 A' / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Να μην εκτελούν έργα διαμόρφωσης του παραχωρημένου χώρου, να μην προβαίνουν σε καμία μεταβολή αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, ή σε οποιαδήποτε κατασκευή μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα, χωρίς κατάθεση σχετικής αίτησης, συνοδευόμενης από τοπογραφικό διάγραμμα, προς την αρμόδια Διεύθυνση της ΟΛΗ Α.Ε., και την γραπτή έγκριση της. Πριν τις εργασίες απαιτείται να έχουν προηγουμένως εκδοθεί οι όποιες απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις της κείμενης νομοθεσίας. 10. Να ασκούν την δραστηριότητα τους αποκλειστικά και μόνο στον χώρο που καθορίζεται στην Πράξη Παραχώρησης και την άδεια λειτουργίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιμοποίηση χώρου μεγαλύτερης έκτασης από τον παραχωρηθέντα, θα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 (Α'-285), η οποία παραπέμπει στις διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων (Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία.), και θα γίνεται καταλογισμός του οικονομικού ανταλλάγματος για τον επιπλέον χώρο που χρησιμοποιήθηκε, από την αρμόδια Δ/νση του Ο.Λ.Η. Α.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 11. Για την παρούσα πράξη - απόφαση παραχώρησης ΔΕΝ έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίησης διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων.» 12. Να λαμβάνουν κάθε φορά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και από τις περιστάσεις επιβαλλόμενα μέτρα, για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς ή ατυχήματος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους στον παραχωρούμενο χώρο, για τα οποία πάντως είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι. Ο χρήστης έχει την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη έναντι της ΟΛΗ ΑΕ και τρίτων, για οτιδήποτε συμβεί σε πρόσωπα και πράγματα στον παραχωρούμενο χώρο. 13. Ο Ο.Λ.Η. δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παραχωρούμενοι προς χρήση χώροι για την οποία τούτος όφειλε να λάβει γνώση και δεν υποχρεούται εκ του λόγου τούτου στην επιστροφή ή μείωση του μηνιαίου οικονομικού ανταλλάγματος ούτε στην λύση της συμβάσεως. 14. Ο χρήστης δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μηνιαίου ανταλλάγματος εάν δεν έκανε χρήση των χώρων για τους οποίους πλειοδότησε, χωρίς υπαιτιότητα του Ο.Λ.Η., ή σε περίπτωση προσωρινής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας λόγω ποινής για παραβάσεις που διέπραξε, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπουργικής απόφασης αριθ.φ.3131/ Επίσης δεν δικαιούται να ζητήσει μείωση του για οποιοδήποτε λόγο. 12

13 (β) 15. Οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή ρυμουλκούμενες) και ο παραχωρούμενος χώρος, να είναι αναλόγου εμβαδού ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των παρασκευαζόμενων και προσφερόμενων τροφίμων ή και ποτών όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 16. Είναι υπεύθυνοι ώστε η κατασκευή των καντινών να είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να παρεμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές συνθήκες. 17. Είναι υπεύθυνοι ώστε οι εσωτερικοί χώροι των παραπάνω κατασκευών μετά το πέρας της εργασίας να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται και στη συνέχεια να κλείνονται ερμητικά ώστε να προστατεύεται ο εξοπλισμός στο σύνολο του. 18. Να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά σκεύη μιας χρήσης. 19. Να φροντίζουν για επαρκή παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων αποκομιδή στερεών αποβλήτων, κλπ, με ευθύνη των παραχωρισιούχων. 20. Να διασφαλίζουν ότι οι πρώτες ύλες προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις. 21. Με δική τους ευθύνη, σε περίπτωση εγκατάστασης χημικών-βιολογικών αποχωρητηρίων, να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας και η διάθεση των λυμάτων τους να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα ανωτέρω αποχωρητήρια θα διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης της εταιρείας κατασκευής και βεβαίωση αποδοχής των λυμάτων από τον οικείο Ο.Τ.Α ή την οικεία Δ.Ε.Υ.Α. Σε περίπτωση ενοικιαζόμενων αποχωρητηρίων θα πρέπει να υποβληθεί και η σύμβαση ενοικίασης. (γ) 22. Να αναγράφουν στην άδεια λειτουργίας τους τα προσφερόμενα είδη ώστε να ελέγχεται η διασφάλιση των συνθηκών παρασκευής και προσφοράς σύμφωνα με την αρχική γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας. 23. Απαγορεύεται η πώληση ειδών που δεν έχουν κατατεθεί με την προσφορά ή δεν έχουν την έγγραφη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΟΛΗ ΑΕ δια της αναγραφής τους στην άδεια λειτουργίας. Επίσης απαγορεύεται η χρήση μέσων που δεν αναφέρονται στην άδεια. 24. Να διατηρούν τα μέσα διάθεσης των προϊόντων τους σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τους όρους που έχουν τεθεί για την έκδοση της άδειας 25. Να μη χρησιμοποιούν υγραέρια ή άλλες επικίνδυνες ή εύφλεκτες ύλες. Να μη 13

14 προσαρμόζουν σε σταθερό τρόπο στους χερσαίους χώρους, τραπέζια ή πάγκους ή άλλα αντικείμενα. 26. Να συμμορφώνονται απροφάσιστα με τις συστάσεις και υποδείξεις των εντεταλμένων οργάνων. 27. Να τηρούν τις ισχύουσες αγορανομικές, υγειονομικές, φορολογικές και ασφαλιστικές, αναφορικά με την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, υποχρεώσεις. Η παράβαση των διατάξεων των προαναφερόμενων νόμων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων και η παράβαση των όρων και περιορισμών που έχουν τεθεί στην πράξη παραχώρησης καθώς και η μεταβολή του σκοπού ή της χρήσης της παραχώρησης ή της έκτασης που έχει παραχωρηθεί για χρήση, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας και την έκπτωση του παραχωρησιούχου αζημίως για τον ΟΛΗ, για την οποία εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία κοινοποιείται σε αυτόν, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, και κατά περίπτωση στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία ή στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Άρθρο 7 ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Άρθρο 6 της ΚΥΑ 3131/17/96, ΦΕΚ.178/Β'/97) Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την ανακήρυξη πλειοδότη από το Δ.Σ. της ΟΛΗ ΑΕ, την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών & της εγγυητικής επιστολής και την έκδοση της Πράξης Παραχώρησης απλής χρήσης Χώρου εκδίδεται από την Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του ΟΛΗ η Άδεια Άσκησης Υπαίθριου Εμπορίου η οποία περιλαμβάνει: 1. Ημερομηνία έκδοσης και αριθμό της άδειας. 2. Πλήρη ατομικά στοιχεία του κατόχου και του τυχόν μόνιμου αναπληρωτή του (ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, τόπο - χρονολογία γεννήσεως, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εκδούσα Αρχή). 3. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια ΔΟΥ του κατόχου και του τυχόν μόνιμου αναπληρωτή του. 4. Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό μητρώου του κατόχου. 5. Τα στοιχεία της βεβαίωσης της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας. 6. Τη συγκεκριμένη θέση εγκατάστασης και την ακριβή έκταση της, καθώς και τους συγκεκριμένους χώρους που μπορεί να ασκεί τη δραστηριότητα του ο κάτοχος της άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου. 14

15 7. Τα συγκεκριμένα είδη ή υπηρεσίες που θα αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας. 8. Το συγκεκριμένο μέσο (προθήκη, πάγκο, κ.λ.π.) που θα χρησιμοποιεί ο κάτοχος της άδειας και τυχόν ειδικούς όρους που θα τίθενται για την εμφάνιση ή τις προδιαγραφές του. 9. Τον τύπο και τον αριθμό κυκλοφορίας του (αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου) οχήματος που χρησιμοποιείται. 10. Το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας (δυο έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος με την διαδικασία του Άρθρου 3 της ΚΥΑ 3131/17/96, ΦΕΚ.178/Β'/97 που λαμβάνει χώρα κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν την λήξη ισχύος της). 11. Το ωράριο απασχόλησης λειτουργίας (δεν δύναται να υπερβαίνει τα όρια που θέτει η παρούσα Διακήρυξη). 12. Τους ειδικούς όρους για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Αντίγραφο κάθε χορηγούμενης άδειας με φωτογραφία του κατόχου επ' αυτής, θα κοινοποιηθεί στο Κ.Λ.Η. Και την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία. Άρθρο 8 ΕΓΓΥΗΣΗ Η κατατεθείσα υπό των μη αναδειχθέντων τελευταίων πλειοδοτών εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σ ' αυτούς εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση της παραχώρησης χρήσης στον τελευταίο πλειοδότη. Προ της παράδοσης της (μονομερούς) απόφασης Πράξης Παραχώρησης απλής χρήσης χώρου από το Δ.Σ. της ΟΛΗ και την έκδοση της άδειας υπαίθριου εμπορίου στον χερσαίο χώρο ζώνης λιμένα ευθύνης του ΟΛΗ Α.Ε., ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει στον Ο.Λ.Η. εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία παραμένει μέχρι την λήξη της πράξης παραχώρησης ως εγγύηση και/ή ανανεώνεται κάθε έτος. Αυτή η εγγύηση συνίσταται σε Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ποσού ίσου προς το τριπλάσιο για του επιτευχθέντος μηνιαίου οικονομικού ανταλλάγματος (δηλαδή του ποσού που προσέφερε ο πλειοδότης κατά την διαγωνιστική διαδικασία) για κάθε χώρο. Η εγγύηση συμμετοχής του αναδειχθέντος τελευταίου πλειοδότη παραμένει στον ΟΛΗ μέχρι της καταθέσεως της παραπάνω αναφερόμενης εγγυήσεως καλής εκτέλεσης. 15

16 Άρθρο 9 ΕΞΟΔΑ Τον χρήστη πέραν του ανταλλάγματος χρήσης χώρου βαρύνουν τα παρακάτω έξοδα : Όλες οι νόμιμες προσαυξήσεις του, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά (π.χ. χαρτόσημο, ΕΚΟΕΜΝ κλπ). Οι δαπάνες για παροχές ρεύματος, και κάθε πιθανής άλλης παροχής που αφορούν στον παραχωρούμενο προς χρήση χώρο-κατά το άρθρο 2 της παρούσης διακήρυξης. Οι δαπάνες για επισκευή και συντήρηση, των παραχωρούμενων προς χρήση χώρων κατά το άρθρο 15 της παρούσης διακήρυξης. Άρθρο 10 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Το μηνιαίο οικονομικό αντάλλαγμα καθώς και το σύνολο των εξόδων του άρθρου 9 της παρούσης θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του τρέχοντος μήνα. Καθυστέρηση καταβολής του μηνιαίου οικονομικού ανταλλάγματος και των λοιπών εξόδων για δυο συνεχόμενους μήνες συνεπάγεται τον άμεσο καταλογισμό των ποσών εις βάρος του χρήστη και την διακοπή των παροχών δικτύων. Σε περίπτωση που οι οφειλές δεν εξοφληθούν στο σύνολο τους με την καταβολή του επόμενου μηνιαίου ανταλλάγματος τότε ο ΟΛΗ υποχρεωτικά θα προχωρήσει στην κατάπτωση του συνόλου της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ΟΛΗ και την κήρυξη του πλειοδότη ως εκπτώτου. Η αναπροσαρμογή του ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος θα είναι ίση με το ποσοστό που προκύπτει από τον ετήσιο πληθωρισμό που ανακοινώνει τον μήνα Δεκέμβριο κάθε οικονομικού έτους η Τράπεζα της Ελλάδος προσαυξημένο κατά 1%. Η πρώτη αναπροσαρμογή θα γίνει την 1 η Μαίου του επομένου από την υπογραφής της πράξης παραχώρησης έτους, ήτοι, την και οι επόμενες την κάθε οικονομικού έτους. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μηνιαίου οικονομικού ανταλλάγματος θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης του άρθρου 8. Άρθρο 11 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ορίζεται τριετής για τον χώρο (1) και πεντάμηνη με δυνατότητα παράτασης ένα (1) μήνα για την θέση (2), αρχομένη από την ημέρα παράδοσης της Πράξης Παραχώρησης απλής χρήσης χώρου, που συμπίπτει με την ημερομηνία κατάθεσης της 16

17 εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγκατάσταση της καντίνας θα γίνει με ευθύνη του πλειοδότη σύμφωνα με τους όρους της πράξης παραχώρησης. Το Δ.Σ. του Ο.Λ.Η. όταν συντρέχει περίπτωση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα στην λειτουργία των εγκαταστάσεων με αιτιολογημένη απόφαση του. Η Λιμενική Αρχή δύναται οποτεδήποτε να απαγορεύει για εύλογο χρονικό διάστημα την είσοδο και άσκηση δραστηριοτήτων υπαίθριου εμπορίου στους χερσαίους χώρους για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας και ομαλής λειτουργίας των λιμενικών εν γένει δραστηριοτήτων καθώς και σε περιπτώσεις πρόβλεψης για εκδήλωση επικινδύνων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 11 της ΚΥΑ 3131/17/96 (ΦΕΚ.178/Β'/97). Τροποποίηση των ημερών-ωρών λειτουργίας μπορεί να γίνει με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΗ και ΜΟΝΟ με σχετική έγγραφη καταχώρηση επί του σώματος της άδειας. Άρθρο 12 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το αναγκαίο προσωπικό τακτικό ή έκτακτο για τη λειτουργία της επιχείρησης προς χρήση των παραχωρούμενων προς χρήση χώρων θα προσλαμβάνεται και θα μισθοδοτείται από το χρήστη κατά τα υπό των σχετικών νόμων και διατάξεων προβλεπόμενα. Τούτο πρέπει να είναι ανάλογο σε αριθμό προς τη μορφή της επιχείρησης και να συγκεντρώνει τα απαιτούμενα προσόντα εμφάνισης, ήθους και επαγγελματικής κατάρτισης. Ο Ο.Λ.Η. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το χρήστη την απομάκρυνση οποιουδήποτε στελέχους εκ της επιχείρησης εφόσον διατυπωθούν αιτιολογημένα παράπονα ή κριθεί αιτιολογημένα ότι δεν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα προσόντα εντιμότητας, συμπεριφοράς, ήθους κλπ. Ο πλειοδότης θα πρέπει να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα που ορίζονται στο άρθρο 8 της υπ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ (ΦΕΚ.2718/Β'/ ) υπουργικής απόφασης περί υγείας και ατομικής υγιεινής. Άρθρο 13 ΔΙΑΔΟΧΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (Άρθρο 7 της ΚΥΑ 3131/17/96, ΦΕΚ.178/Β'/97) Σε περίπτωση θανάτου του χρήστη ή αποδημίας του στο εξωτερικό κατά την διάρκεια της παραχώρησης, θεωρείται ότι η παραχώρηση έχει λυθεί μη αναγνωριζομένου ουδενός δικαιώματος 17

18 στους διαδόχους ή κληρονόμους του χρήστη και οι χώροι που έχουν παραχωρηθεί προς χρήση επανέρχονται αυτοδίκαια στην διάθεση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Δύναται όμως ο Ο.Λ.Η, να αναθέσει τη συνέχιση της εκμετάλλευσης της επιχείρησης σύμφωνα με τους όρους της παραχώρησης στους διαδόχους ή κληρονόμους του χρήστη εφόσον μεταξύ αυτών θα υπάρχει πρόσωπο ή θα υποδεικνύεται απ' αυτούς πρόσωπο κατάλληλο για τη συνέχιση της εκμετάλλευσης της επιχείρησης, μέχρι της αναδείξεως νέου οριστικού χρήστη. Άρθρο 14 ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ Σε περίπτωση καταστροφής των προς χρήση παραχωρούμενων χώρων και εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της μισθώσεως λόγω πρόσκρουσης, πυρκαγιάς, θεομηνίας, πολέμου ή άλλης αιτίας και διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης εκ τούτου ο χρήστης ουδεμία αποζημίωση δικαιούται από τον Ο.Λ.Η. Εάν ο χώρος που καταστράφηκε αποκατασταθεί ο χρήστης εγκαθίσταται σ' αυτόν, εφόσον δεν έχει λήξει η παραχώρηση, για τον υπόλοιπο χρόνο διάρκειας αυτής. Στην περίπτωση, αυτή ο χρήστης υποχρεούται όπως αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες τον σχετικό εξοπλισμό (πλαίσια, δίκτυα κλπ) σύμφωνα με τους όρους της παραχώρησης. Άρθρο 15 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΥΤΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΧΩΡΩΝ Παράταση της παραχώρησης χρήσης χώρου δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Κατά τη λήξη, ή την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της ή τυχόν κήρυξη του χρήστη εκπτώτου, αυτός υποχρεούται εντός μηνός να εκκενώσει και να παραδώσει τους χώρους στη κατάσταση που παρέλαβε τούτους, ευθυνόμενος για κάθε βλάβη ή φθορά η οποία δεν προέρχεται από συνήθη χρήση, λαμβανομένων υπόψη των όρων των σχετικών με την υποχρέωση του χρήστη για την συντήρηση, επισκευή κλπ. των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ο ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει την καντίνα και να αποξηλώσεις τις λοιπές εγκαταστάσεις, και να αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες πιθανές φθορές στα οδοστρώματα πεζοδρόμια, κλπ. Στη περίπτωση που ο παραχωρούμενος προς χρήση χώρος δεν θα παραδοθεί έγκαιρα ο χρήστης υπόκειται σε έξωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2971/2001 (Α'- 285), η οποία παραπέμπει στις διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων (Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία) και της διάταξης του ΚΠΔ. 18

19 Άρθρο 16 ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Ρητά δηλώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2, εδ. Β, του, άρθρου 22 Ν. 2971/2001, οι διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων δεν εφαρμόζονται για τις παραχωρήσεις που θα συναφθούν στο πλαίσιο της παρούσης διακηρύξεως, δεδομένου ότι οι προς χρήση παραχωρούμενοι χώροι βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ηρακλείου. Άρθρο 17 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/ Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή της να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στη Υπηρεσία. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, οι οποίες υποβάλλονται εγγράφως στην αρμόδια Επιτροπή. a. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή ενστάσεων προσφυγών και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. b. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων Προσφυγών και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από 19

20 γνωμοδότηση αυτής. Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου Αναδόχου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από της υποβολής της. c. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων Προσφυγών και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. d. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/07, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (02) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων Προσφυγών και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 5. Οι σχετικές αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των ανωτέρω παραγράφων (3a, 3b, 3c, 3d) καθώς και της τυχόν προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ Δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του έργου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000,00. και μεγαλύτερο των 5.000,00. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου ΚΑΕ 3741 (παράβολα από κάθε αιτία). 7. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατ εφαρμογή του Ν.3886/10 (Α 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ» να ασκήσουν προσφυγές ενώπιον της Υπηρεσίας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβαν γνώση με οποιονδήποτε τρόπο τυχόν 20

21 παράνομης πράξης ή παράλειψης σχετικής με το διαγωνισμό προσδιορίζοντας ειδικώς τις νόμιμες και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά τους (προδικαστική προσφυγή). Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται απαράδεκτη. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και αν τη κρίνει βάσιμη λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο εντός 10 ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. 8. Κάθε άλλη διαδικασία δεν θα γίνεται αποδεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Άρθρο 18 ΕΚΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ (Άρθρο 10 της ΚΥΑ 3131/17/96 (ΦΕΚ.178/Β'/97)) (α) Η παράβαση των διατάξεων του νόμου και οποιουδήποτε όρου ή περιορισμού της Πράξης Παραχώρησης καθώς και η μεταβολή του σκοπού ή της χρήσης ή της έκτασης που έχει παραχωρηθεί συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου αζημίως για τον ΟΛΗ και την έξωση του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2971/2001 (Α'- 285), η οποία παραπέμπει στις διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων (Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία) και τις διατάξεις του ΚΠΔ, την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, καθώς και την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζημιάς που θα υποστεί ο Ο.Λ.Η. Α.Ε από την αιτία αυτή. Ο Ο.Λ.Η. μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., δύναται να λύσει την πράξη παραχώρησης και να κηρύξει το χρήστη έκπτωτο εφόσον ήθελε διαπιστωθεί ότι έπαυσε να επιμελείται και να διαχειρίζεται ο ίδιος τη λειτουργία της επιχείρησης ή διαπιστωθεί η καθ' οιονδήποτε τρόπο ανεπαρκής λειτουργία της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΟΛΗ, ο δε χρήστης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. Ομοίως ο ΟΛΗ μπορεί να προβεί στα παραπάνω για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρα 6 και 10 της παρούσας. 21

22 (β) Ανάκληση της άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου σε χώρο χερσαίας ζώνης ευθύνης λιμένα, ή άλλες κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ΟΛΗ ΑΕ σε περίπτωσή που συντρέχει κάποιος από τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 3131/17/96 (ΦΕΚ.178/ Β'/97) και ειδικότερα: 1. Εκλείψουν μεταγενέστερα οι προϋποθέσεις χορήγησης της ή διαπιστωθεί ανακρίβεια ή αναλήθεια των κατατεθέντων δικαιολογητικών. 2. Αποβιώσει ο κάτοχος ή αποχωρήσει για οποιοδήποτε αιτία και δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί πλέον την κατοχή της άδειας. 3. Συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι (εκτέλεση έργων που αποσκοπούν στη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργικότητας του λιμένα κ.λ.π.). 4. Διαπιστωθεί η διάπραξη πέμπτης καθ' υποτροπή παράβασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή και των κειμένων διατάξεων που σχετίζονται με την άσκηση της δραστηριότητος του μέσα σε ένα (1) έτος από την τέλεση της πρώτης. 5. Ο τρόπος διάθεσης των τροφίμων και ποτών γίνεται υπό συνθήκες τέτοιες που απειλούν άμεσα τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ (ΦΕΚ.2718/B'/ ): Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις. Για παράβαση των όρων β.4 και β.5 που συμβαίνει πρώτη φορά, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ, ή/και κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας Δ/νσης, δύναται να επιβάλει χρηματικό πρόστιμο ύψους (200,00 ) διακοσίων ευρώ για μη ορθή χρήση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσης χωρίς το δικαίωμα από τον παραχωρησιούχο ενστάσεως. Κάθε άλλη παράβαση οποιουδήποτε εκ των παραπάνω όρων (β.4, β.5) θεωρείται υποτροπή και το πρόστιμο κάθε φορά διπλασιάζεται: Για την πρώτη υποτροπή τετρακόσια ευρώ (400,00 ) εντός ενός έτους από την πρώτη παράβαση. Για την δεύτερη υποτροπή οχτακόσια ευρώ (800,00 ), εντός ενός εξαμήνου από την πρώτη υποτροπή, κτλ. Εφόσον ο κάτοχος της άδειας υπαίθριου εμπορίου, διαπράξει καθ' υποτροπή παραβάσεις της ΚΥΑ 3131/17/96 (ΦΕΚ.178/Β'/97) ή και των κειμένων διατάξεων που σχετίζονται με την άσκηση της δραστηριότητος του, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε., δύναται με αιτιολογημένη απόφαση του, να επιβάλλει προσωρινή αφαίρεση της άδειας, ως ακολούθως: Μέχρι δέκα (10) μέρες για την τρίτη καθ' υποτροπή παράβαση μέσα σε ένα (1) εξάμηνο από την τέλεση της πρώτης παράβασης. 22

23 Μέχρι ένα (1) μήνα για την τέταρτη καθ' υποτροπή παράβαση μέσα σε ένα (1) έτος από την τέλεση της πρώτης παράβασης. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, εφόσον τα όργανα του διαπιστώσουν παραβάσεις, οφείλει να ενημερώνει την αρμόδια Δ/νση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου προκειμένου να εισηγηθεί στο Δ.Σ. την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας. (γ) Επίσης, η ΟΛΗ ΑΕ δύναται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, να ελέγξει και να επιβάλει επιπλέον κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της υπουργικής απόφαση αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ (ΦΕΚ.2718/B'/ ) και ειδικότερα: 1. Η λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ή δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης ή της παρεμπόδισης ελέγχου, της υποτροπής σε μη συμμόρφωση, συνεπάγεται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις μεταξύ των οποίων και η σφράγιση της εν λόγω επιχείρησης από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου. 2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης τροφίμων και ποτών ανακαλείται από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. ύστερα από εισήγηση της υγειονομικής υπηρεσίας, προσωρινά και σε περίπτωση υποτροπής οριστικά. 3. Η ανακληθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επαναχορηγείται στις περιπτώσεις συμμόρφωσης της επιχείρησης, ύστερα από εισήγηση της υγειονομικής υπηρεσίας. 4. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται, ανάλογα με τη φύση του αδικήματος, διοικητικές κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα σύμφωνα με το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ.228/τ.Α'/ ) άρθρο 43 όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4075/2012 (ΦΕΚ.89/τ.Α'/ ), άρθρο Σε λίαν εξαιρετικές περιπτώσεις, αν από πλήρως αιτιολογημένη γνωμοδότηση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, ή εν ελλείψει, της Υγειονομικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι από τη λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, κινδυνεύει άμεσα η Δημόσια Υγεία, δύναται να εκδοθεί απόφαση για την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας της ανωτέρω επιχείρησης η οποία εκτελείται αμέσως από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. και ταυτόχρονα κινεί την περιγραφόμενη στην προηγούμενη παράγραφο (γ.4) διαδικασία, μετά την ολοκλήρωση της οποίας αποφασίζει για την οριστική ή την προσωρινή, για ορισμένο χρόνο, απαγόρευση της λειτουργίας της (σύμφωνα με το άρθρο 18.(β)). Κάθε απόφαση ανάκλησης της Πράξης Παραχώρησης ή/και της Άδειας Λειτουργίας κοινοποιείται στον παραχωρησιούχο, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και κατά περίπτωση την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου ή την οικεία Υγειονομική Υπηρεσία. 23

24 Άρθρο 19 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο χρήστης, επί παρανόμου διαταράξεως ή αποβολής αυτού εκ του παραχωρούμενου προς χρήση χώρου έχει κατά παντός τρίτου όλες γενικά τις αγωγές του Ο.Λ.Η. για την προστασία της νομής και κατοχής τούτου υποχρεούμενος παράλληλα να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως τον Ο.Λ.Η. για κάθε παράνομη ενέργεια τρίτου επί του παραχωρούμενου προς χρήση χώρου. Για κάθε παράβαση μιας από τις παραπάνω υποχρεώσεις του χρήστη από την οποία επήλθε ζημιά στον Ο.Λ.Η., ο χρήστης υπόκειται σε αποζημίωση η οποία βεβαιώνεται με καταλογισμό ενεργούμενο με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Η. Μετά τη λήξη της παραχώρησης, την ολοσχερή εξόφληση των ανταλλαγμάτων χρήσης και του συνόλου των λοιπών επιβαρύνσεων, και τη βεβαίωση του Ο.Λ.Η. περί εκπλήρωσης όλων γενικά των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση παραχώρησης προς χρήση, διατάσσεται εντός μηνός το αργότερο, βάσει αιτιολογημένου πρωτοκόλλου του Ο.Λ.Η., η απόδοση της εγγυήσεως. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης των ισχυουσών διατάξεων και προδιαγραφών και δηλώνουν ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. Για την Ο.Λ.Η. Α.Ε. O Διευθυντής Ανάπτυξης & Προγραμματισμού Μανώλης Φραγκάκης 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ A.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ A.1.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ , ΗΡΑΚΛΕΙΟ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ.... για ευρώ. Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο πλειοδοτικό διαγωνισμό της.. για την παραχώρηση του δικαιώματος 'απλής χρήσης χώρου' και εγκατάστασης αυτοκινούμενης ή ρυμουλκούμενης καντίνας, σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 25

26 Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.. (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 26

27 A.1.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία Λιμάνι Ηρακλείου ΤΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ. β) οδός αριθμός. Τ.Κ. γ) οδός αριθμός. Τ.Κ. μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση των όρων της άδειας παραχώρησης του δικαιώματος 'απλής χρήσης χώρου' και εγκατάστασης αυτοκινούμενης ή ρυμουλκούμενης καντίνας που αφορά στο διαγωνισμό της. με αντικείμενο... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 27

28 A.2 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την (σημειώστε με Χ): ΘΕΣΗ 1 ΘΕΣΗ 2 Προσφερόμενο μηνιαίο οικονομικό αντάλλαγμα: Ποσό Ολογράφως (ΕΥΡΩ):.. Ποσό Αριθμητικώς. Το παραπάνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. 23% καθώς και τα έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης. Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει για τρεις (3) μήνες. Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Ο Προσφέρων 28

29 A.3 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ 29

30 30

31 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Μανώλης Φραγκάκης, Διευθυντής Τηλ/Fax: (+30) /(+30) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, website: Αρ. Πρωτ.: 2523 ΠΡΟΣ: 1. Εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ (φαξ , 2. Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ (φαξ , Παρακαλούμε να δημοσιευτεί στο φύλλο των εφημερίδων σας της Τετάρτης , όπου να αναγράφεται εμφανώς και ευκρινώς το σήμα της ΟΛΗ ΑΕ, η ακόλουθη διακήρυξη διαγωνισμού. Ο Διευθυντής Ανάπτυξης & Προγραμματισμού Μανώλης Φραγκάκης Εσωτερική Διανομή: 1) Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού 2) Χρονολογικό Αρχείο Περίληψη Διακήρυξης ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ Διαγωνισμού Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή, για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου σε δύο (2) προκαθορισμένες θέσεις, με αποκλειστικό σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων καντινών. Αυτές δεν θα είναι στέρεα συνδεδεμένες με το έδαφος και θα μπορούν να μετακινηθούν/ρυμουλκηθούν ανά πάσα στιγμή. Οι προβλεπόμενες θέσεις για κάθε μια από αυτές είναι: Νότια της παραλιακής λεωφόρου, πίσω από το κτίριο του Θεατρικού Σταθμού Ηρακλείου. Βόρειος λιμενοβραχίονας λιμένος Ηρακλείου (προσήνεμος μόλος) σε απόσταση 200μ. ανατολικότερα του ενετικού φρουρίου Κούλες. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 στα κεντρικά γραφεία διοίκησης της ΟΛΗ ΑΕ στο Ηράκλειο. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις κάθε μορφής που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους Ν.2323/1995, Ν.2286/95, και το Π.Δ.118/2007, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο οικείο Επιμελητήριο. Οι επιχειρήσεις κατά την άσκηση της δραστηριότητας θα εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στο Ν.2971/2001 και στις υπουργικές αποφάσεις αριθ. Φ.3131/17.96 (ΦΕΚ.178/B'/ ) και αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ (ΦΕΚ.2718/B'/ ). Η διακήρυξη του διαγωνισμού, διατίθεται από τα κεντρικά γραφεία της ΟΛΗ ΑΕ, μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:30 αντί του ποσού των δέκα ευρώ (10 ), και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της διακήρυξης μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00, εφόσον έχουν παραλάβει την διακήρυξη εμπρόθεσμα. Για την ΟΛΗ Α.Ε. 31 Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αριθμός Απόφασης : 112/2016 Αριθμός πρωτοκόλλου: 1416/1.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η παραχώρηση χρήσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430 59071,72 Fax: 22430 59071 e-mail: dltk@kalymnos.gr Κάλυμνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Λυτινάκη Χρυσούλα Τηλ/Fax: 2810-338137 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr - website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΓΕ.ΜΗ. 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/2015 της τακτικής συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/2015 της τακτικής συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π... ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Αριθµός Απόφασης : 84/2015 Αριθµός πρωτοκόλλου: 1231/05.11.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 21 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 21 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 21 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 43840 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 357/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 357/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Τηλ.: 2310 996871 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ 51271 Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, Χανιά

ΕΜΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, Χανιά ΕΜΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 73132 Χανιά Χανιά 21.1.2013 Αρ. Πρωτ.: 1938 Γενικές Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNlΚH ΔΗΜΟΚΡ ΑΠΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αχ. Τίτου, τέρμα οδού Αι Μάρκου, Χανιά

EΛΛHNlΚH ΔΗΜΟΚΡ ΑΠΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αχ. Τίτου, τέρμα οδού Αι Μάρκου, Χανιά EΛΛHNlΚH ΔΗΜΟΚΡ ΑΠΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αχ. Τίτου, τέρμα οδού Αι Μάρκου, 731 32 Χανιά Χανιά..~.~.\.:L.~Ι\ Αρ. Πρωτ.:..

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223392-2017:text:el:html Ελλάδα-: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2017/S 111-223392 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες : Κασσανδριανού Ρηγίνα Τηλέφωνο / Φαξ : 2424022864 Email : lime58@otenet.gr Σκόπελος, 04.06.2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΑ469Β4Μ-ΔΓΚ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ FAX:

ΑΔΑ: ΒΟΖΑ469Β4Μ-ΔΓΚ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ FAX: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 84/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση του Πρόχειρου Διαγωνισμού και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, Χανιά

ΕΜΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, Χανιά ΕΜΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 73132 Χανιά Γενικές Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 037016,37067,37049

Διαβάστε περισσότερα

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προμήθεια αυτοκόλλητων ανακλαστικών λωρίδων σήμανσης & Διακριτικών γνωρισμάτων των Οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου & ενημερωτικές πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την αγορά ενός Ε.Ι.Χ για τις ανάγκες μετακίνησης του Π.Τ.Α».

Θέμα: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την αγορά ενός Ε.Ι.Χ για τις ανάγκες μετακίνησης του Π.Τ.Α». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λαμία, 16/03/2015 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Π : 438 Τσιριμώκου 1, 35100, ΛΑΜΙΑ Πληροφ: Ε. Μπάκας Τηλ. 22310 67620 Φαξ: 2231067630 Θέμα: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 4399 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 4399 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 8 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 4399 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την υλοτόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, Χανιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, Χανιά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Χανιά..~.:-:-.2...-:-:.J.'L Αρ. Πρωτ.:..Ι?~..\. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 231 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 231 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 231 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 13 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : 283

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 13 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 13 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : 283 Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, για τη λειτουργία κυλικείου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, για τη λειτουργία κυλικείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες: Τηλ.: 26610-98832, 98820 FAX: 26610-98833, 98822 Κέρκυρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015 Τηλ.: 300.100 300.090 FAX: 287-600 Ε-mail: dopae.irakliou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κάλυμνος, 19/12/2016 Aρ. Πρωτ. 1196 Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430 59071,72 Fax: 22430

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Κωδικός: Ο.ΔΔ Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 1

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Κωδικός: Ο.ΔΔ Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 1 Κωδικός: Ο.ΔΔ.120.03 Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: 14-05-10 Σελ. 1 από 1 1. Εισαγωγή Η παρούσα οδηγία περιγράφει όλες τις συντονισμένες ενέργειες για την διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάθεση εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Έκταση σε Χώρος. ΑΡΘΡΟ 2ο: Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης των παραπάνω χώρων, ορίζεται µέχρι

Έκταση σε Χώρος. ΑΡΘΡΟ 2ο: Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης των παραπάνω χώρων, ορίζεται µέχρι ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου Ν. Χανίων διακηρύττει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική δηµοπρασία, µε σφραγισµένες προσφορές η παραχώρηση χρήσης και εκµετάλλευσης των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΦΚΦ469Β7Θ-96Ο Πάτρα: 10/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 315/1493/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Για την παραχώρηση της χρήσης καταστήματος του Σταθμού Επιβατών που βρίσκεται στον προβλήτα ΙΙ του Λιμένος Ηρακλείου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Για την παραχώρηση της χρήσης καταστήματος του Σταθμού Επιβατών που βρίσκεται στον προβλήτα ΙΙ του Λιμένος Ηρακλείου. Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Αρμόδιος: Εμμανουήλ Φραγκάκης, Διευθυντής Τηλ: (+30) 281-0-338112/ Fax: (+30) 281-0-338.126 Ηράκλειο, 11-09-2015 E-mail: info@portheraklion.gr, Website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Πρυτανείας, Πλατεία Αγ. Μάρκου, Τέρμα οδού Αγ. Τίτου Τηλέφωνο: 28210 37055,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η / / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η / / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΣΜΥΡΝΗΣ 1 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2610-311111 & FΑΧ: 2610-329835. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η /5002972/7-3-2016 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΓΞΚΩΗΜ-9ΩΘ ΑΔΑΜ: 15PROC Γούρνες, Αριθ. Πρωτ: 15579

ΑΔΑ: 7ΓΞΚΩΗΜ-9ΩΘ ΑΔΑΜ: 15PROC Γούρνες, Αριθ. Πρωτ: 15579 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7ΓΞΚΩΗΜ-9ΩΘ Γούρνες, 29-7-2015 Αριθ. Πρωτ: 15579 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Σελίδα 1 από 5 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του ήµου για το έτος 2014. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 11/05/2010 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΔΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 11/05/2010 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΔΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 11/05/2010 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΔΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ:22410-35445 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 536/2010 Θέμα: «Διενέργεια δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 07/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Στη Θήρα και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ CONTAINER ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ CONTAINER ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Ηράκλειο, 13-07-2017 Αρ. Πρωτ.: 3458 Τηλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr - website:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Περιφεριακή οδός Τρικάλων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: A.Mπούτλα Φ.Μακκός ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κυπαρισσία 26/4/2017 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.7093 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα Πληροφορίες : Τζέλλου Χριστίνα Τηλέφωνα : 2665361254 E mail : a_sxoliki@1345.syzefxis.gov.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 19/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 7306 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα