ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρ. Φύλλου 213 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.. 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Λοιπά Ν.Π.Δ.Δ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1) Με την υπ αριθμ. Φ 10043/15718/598/ απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί ας τροποποιείται η υπ αριθμ. Φ.10043/11255/560/ απόφαση και διορίζονται στο Δ.Σ. του Ταμείου Συντάξε ων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), ο Στυλιανός Διαμαντίδης του Δημητρίου, Διπλ. Μηχα νολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μελετητής, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, ως τακτικό μέλος και ως αναπληρωματικό, ο Εμμανουήλ Δρακά κης του Κωνσταντίνου, Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δημόσιος Υπάλληλος, ομοίως, σε αντικατά σταση αντίστοιχα του Αναστασίου Κουμπλή του Ιωάννη, ο οποίος απεβίωσε και του Ιωάννη Κυριακόπουλου του Δαμασκηνού. Η θητεία των διοριζομένων θα είναι ίση με το υπόλοι πο της θητείας των άλλων μελών του Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. Φ /11255/560/ απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστε ρα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (2) Με την υπ αριθμ. ΔΥ1 δ/77296/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τροπο ποιείται η υπ αριθμ. ΔΥ1δ/45134/ Ο.Ε. (Φ.Ε.Κ. 164/ τ. Ν.Π.Δ.Δ) απόφαση και διορίζεται Πρόε 25 Ιουλίου 2006 δρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, ο Γεώργιος Σαρειδάκης του Εμμανουήλ, Διοικητής της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σε αντικατάσταση του Ιωάννη Καλα ντζάκη του Σταύρου που έχασε την ιδιότητα με την οποία διορίσθηκε. Ο ανωτέρω διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθισταμένου. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω υπ αριθμ. ΔΥ1δ/45134/ τροποποιούμενη απόφαση. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.39686/2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εντάσσεται στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ ο μόνιμος αγροτικός ιατρός του Π.Ι. ΔΟΚΙΜΙΟΥ (Κ.Υ. ΘΕΡΜΟΥ Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, με ειδικότητα Δερματολογίας Αφροδισιολογίας, σε αντί στοιχη κενή θέση Επιμ. Β, στο Γ.Ν.Α. «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ». Αλληλεγγύης 5630/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π /2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης μετατήθεται η γιατρός ΑΛΟΥΠΗ ΤΖΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Επιμ. Α Πνευμονολογίας του κλάδου γιατρών ΕΣΥ του Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ στο Γ.Ν. Έδεσσας σε θέση προς τούτο δημιουργούμενη. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5630/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π / απόφα ση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1199/1981, του άρ θρου 3 του ν. 1288/1982, της παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005, την υπ αριθμ. ΔΥ3α/Γ.Π.οικ.70789/2004 (ΦΕΚ 1125/2004 τ. Β ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» και την υπ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π /2006 (ΦΕΚ 55/2006 τ. Γ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετατάσσεται η ΜΑΚΡΗ Κων/να υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τεχνικού με ειδικότητα Κλιβανίστριας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» σε συνιστώμενη (προσωποπα γή) και του ιδίου κλάδου και κατηγορίας θέση του Γε

2 1614 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) νικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», ύστε ρα από αίτησή της. Τα έξοδα μετάβασης θα βαρύνουν την ενδιαφερό μενη. Ο Γενικός Γραμματέας Α. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./38450/2006 απόφαση της νωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διορίζεται ο γιατρός ΠΑΠΑΘΑΝΑ ΣΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ σε θέση ΕΒ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» θέση του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. /Υπουργείου Υγείας και Κοινων. Αλ ληλεγγύης 5640/ ). Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΙΑ Με την υπ αριθμ. Υ10α/64108/2006 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του ν. 1397/1983 άρθρο 36 παρ.3 γίνεται δεκτή η παραίτηση της ιατρού λόγω συντα ξιοδότησης: ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ ΣΩΤΟΥ ΔΑΝΑΗ Επιμ. Α Ανοσολογίας στο Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./57089/2006 απόφαση της νωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διορίζεται η γιατρός ΠΑΠΑΠΑΡΑ ΣΚΕΥΑ ΚΛΕΙΩ σε θέση ΕΒ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙ ΚΗΣ στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», θέση του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. /Υπουργείου Υγείας και Κοινων. Αλ ληλεγγύης 5630/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./53810/2006 απόφαση της νωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί μενες διατάξεις διορίζεται η γιατρός ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝ ΔΡΟΥΛΑ σε θέση Επιμ. Β ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ στο Γ.Π.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» θέση του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. /Υπουργείου Υγείας και Κοινων. Αλ ληλεγγύης 5088/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./48058/2006 απόφαση της νωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διορίζεται ο γιατρός ΔΙΑΦΑΣ ΣΑΒ ΒΑΣ σε θέση Επιμ. Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ Κ.Υ. στο Γ.Π.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» θέση του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. /Υπουργείου Υγείας και Κοινων. Αλ ληλεγγύης 5088/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.61237/2006 απόφαση της εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διορίζε ται ο ιατρός Γεώργιος Ψελλάκης σε θέση Επιμελητή Α Παθολογίας στο Π.Π.Ι. Κιμώλου του Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡ ΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΌ» θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία. Αλληλεγγύης 5757/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.οικ.82131/2006 απόφαση της εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διορίζε ται η ιατρός Αθηνά Χριστοπούλου σε θέση Επιμελητή Β Παθολογίας στο Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία. Αλληλεγγύης 5757/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.66128/2006 απόφαση της εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διορίζεται ο ιατρός Παναγιώτης Τσικούρης σε θέση Επιμελητή Β Χειρουργικής Παίδων στο Γ.Ν. Ρόδου θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία. Αλληλεγγύης 5757/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.60478/2006 απόφαση της εκ δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διορίζεται η ιατρός Ιωάννα Τρίτου σε θέση Επιμελητή Β Ακτινοδια γνωστικής στο Γ.Ν. Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία. Αλληλεγγύης 5757/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.61245/2006 απόφαση της εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διορίζεται η ιατρός Μαρία Σουγλέρη σε θέση Επιμελητή Β Παθο λογίας στο Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία. Αλληλεγγύης 5757/ Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.62142/2006 απόφαση της εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διορίζε ται η ιατρός Μαρία Πανσεληνά σε θέση Επιμελητή Β Ακτινοδιαγνωστικής στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία. Αλληλεγγύης 5680/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.58339/2006 απόφαση της εκ δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διορίζεται ο ιατρός Χρύσανθος Πετρόπουλος σε θέση Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κ.Υ. Σιμόπουλου του Γ.Ν. Αμαλιά δας θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία. Αλληλεγγύης 5680/

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) 1615 Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.62138/2006 απόφαση της εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διορίζε ται η ιατρός Ειρήνη Μοναστηριώτου σε θέση Επιμελη τή Α Αναισθησιολογίας στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία. Αλληλεγγύης 5680/ ). Mε την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./64992/2006 απόφαση της νωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διορίζεται η γιατρός ΜΥΛΩΝΑ ΠΕ ΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ σε θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στο Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» θέση του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 5735/ ). Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ.84634/2006 απόφαση ανακαλείται η υπ αριθμ. Υ10α/οικ.70639/2006 από φαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Νομικών Προ σώπων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 174/ , η οποία αφορά τη λύση της υπαλληλικής σχέ σης λόγω 35ετίας του ιατρού Μιχαήλ Λικουρίνα Δ/ντή Ουρολογίας στο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», διότι εξε δόθη εκ παραδρομής. Ο Προϊστάμενος ΣΠ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.33701/2006 (ΦΕΚ 174/2006 τ. ΝΠΔΔ) απόφαση η οποία αφορά στο διορισμό του ιατρού Ζαφείριου Ροβίθη διορθώνεται: από το εσφαλμένο «Υ10α/Γ.Π /2006» στο ορθό «Υ10α/Γ.Π.47137/2006». Στην υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.36790/2006 (ΦΕΚ 181/2006 τ. ΝΠΔΔ) απόφαση η οποία αφορά στο διορισμό της γι ατρού Γεωργίας Τσιλίκη διορθώνεται: από το εσφαλμένο «Γεωργία Τσίλικη» στο ορθό «Γεωργία Τσιλίκη». Στην υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.19439/2006 (ΦΕΚ 177/2006 τ. ΝΠΔΔ) απόφαση η οποία αφορά στο διορισμό της γι ατρού Αικατερίνης Χναράκη διορθώνεται: από το εσφαλμένο «στο Γ.Ν. Ξάνθης» στο ορθό «στο Γ.Ν. Καλαμάτας». Στην υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.48081/2006 (ΦΕΚ 174/2006 τ. ΝΠΔΔ) απόφαση η οποία αφορά στο διορισμό του ια τρού Γεωργίου Κεφαλογιάννη διορθώνεται: από το εσφαλμένο «Υ10α/Γ.Π.41081/2006» και «Γ.Ν.Κ.Υ. Σητείας Ιωαννίνων» στο ορθό «Υ10α/Γ.Π.41139/2006» και «Γ.Ν. Κ.Υ. Σητείας». (Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 1092/ πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, που εκδόθηκε σύμφω να με τις κείμενες διατάξεις, εγκρίνονται: α) το υπ αριθμ. 11/ πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. του ιδρύματος με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυ μα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής» που αφορά στην διόρθωση της ημερομηνίας λήξης της θητείας των μη μόνιμων μελών η οποία ορίζεται η αντί της και β) το υπ αριθμ. 1/ πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. του εν λόγω ιδρύματος, με την προσθήκη του 4ου θέματος που αφορά στον διορισμό του Σπύρου Λαδά στην θέση του 11ου μέλους του Δ.Σ. του ιδρύματος. Με την υπ αριθμ. 636/2006 απόφαση του Δημάρχου Περάματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του ν. 1868/1989, τις διατάξεις των άρ θρων 245 και 246 του ν. 1188/1981 όπως έχουν τροπο ποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3274/2004 και κατόπιν της υπ αριθμ. 380/ προκήρυξης του Δήμου Περάματος και ύστερα από τα 1, 2 και 3 πρακτικά της 5μελούς επιτροπής του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 προσλαμβάνεται στο Δήμο Περάματος σε υφιστάμενη αντίστοιχη κενή οργανική θέση ο Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με πάγια αντιμισθία για την παροχή πάσης φύσεως Δικηγορικών και Νομικών Υπηρεσιών του ανωτέρω Δήμου. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 07/ΔΤΑ/10550/2006). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 5/ απόφαση του Δημάρχου Γλυκών Νερών, που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 08/ ΔΤΑ/3161/ απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Αττικής, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 38/ (τεύχος Ν.Π.Δ.Δ) και σχετικά με τον δι ορισμό του Πορετσάνου Γεωργίου του Παναγιώτη, στη σελίδα 270 στην Α στήλη και στον 35 στίχο της σχετικής περίληψης «...με εισαγωγικό βαθμό Ε», προ στίθεται η φράση «με αναδρομική ισχύ από , ημερομηνία που προσλήφθηκε βάσει προσωρινών πι νάκων κατάταξης». (Αριθμ. απόφ. 08/ΔΤΑ/13688/ ). Στην υπ αριθμ. 14/ απόφαση του Δημάρχου Γλυκών Νερών, που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 08/ ΔΤΑ/4869/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε ριφέρειας Αττικής, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 63/ , (τεύχος Ν.Π.Δ.Δ) και αφορούσε «Διορισμό του Ερμήλι ου Αγγέλου του Ιωάννη σε κενή οργανική θέση του Δήμου Γλυκών Νερών» και ύστερα από την υπ αριθμ. 14/ απόφαση του Δημάρχου Γλυκών Νερών προ στίθεται η φράση «με αναδρομική ισχύ από , ημερομηνία πρόσληψης βάσει των προσωρινών πινά κων κατάταξης». (Από την Περιφέρεια Αττικής) (3)

4 1616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Με την υπ αριθμ. 99/3051/ απόφαση του Δη μάρχου Αιγείρας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 16, του ν. 1188/1981, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 21 παρ. 2 και 3 του ν. 3274/2004, διορίζεται ο δικηγόρος Πανα γιώτης Κουρής του Αργυρίου, σε κενή οργανική θέση που προβλέπεται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αιγείρας, με μηνιαία αντιμισθία και με σχέση έμμισθης εντολής, επειδή αυτός κατέχει όλα τα υπό του νόμου και Ο.Ε.Υ. του Δήμου προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προ σόντα. (Αριθμ. απόφ. Περ. Δυτ. Ελλάδας 12694/2006). Ο Διευθυντής ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 94/2006 απόφαση του Δημάρχου Δήμου Κάμπου, που λήφθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διορίζεται η Πασχαλίδου Παρθένα του Βελισ σάριου, ως δόκιμη υπάλληλος του Δήμου Κάμπου, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανι κών, με εισαγωγικό βαθμό Δ, ως επιτυχούσα στο σχε τικό διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας του Α.Σ.Ε.Π., και επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Θεσσαλίας 10428/ Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ Με την υπ αριθμ. 243/2005 απόφαση του Προέδρου των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Τυρνάβου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 1188/1981, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του ν. 2307/1995 και το άρθρο 12 του ν. 2503/1997 και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, μετατάσσεται η υπάλληλος Ευαγγελία Τσικριτσή του Αθανασίου του κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκομίας με βαθμό Γ, από το Δημοτικό Παι δικό Σταθμό Αλιάρτου Ν. Βοιωτίας στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς Τυρνάβου, με με ταφορά της προσωποπαγούς της θέσης. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γ. ΣΑΚΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Ηρακλείου Κρήτης η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του π.δ. 410/1995, του άρθρου 134 του ν. 1188/1981 και των π.δ. 37α/1987, 22/1990 και 50/2001 και ύστερα από την σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Ηρακλείου όπως εκφράζεται στο υπ αριθμ. 3/ πρακτικό του, μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Ηρακλείου Νικόλαος Φουντουλάκης του Ιωάννη κατηγο ρίας ΔΕ κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών με Β Βαθμό, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ 38 Χειριστών Η/Υ του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και στον Β βαθμό. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κρήτης 19116/ ). Η Διευθύντρια ΑΓΓ. ΧΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 3859/2006 απόφαση του Δημάρχου Ιαλυσού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 2508/1997 κατατάσσεται η ΔΙΑΚΟΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΣΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, σε συ νιστώμενη θέση κλάδου Διοικητικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Δήμο Ιαλυσού, διότι έχει τις προϋποθέσεις του Νόμου. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 9758/2006). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Με την υπ αριθμ. 658/2006 απόφαση του Προέδρου του Δ.Ο.Α.Ν. Ιαλυσού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του ν. 3230/2004, του άρθρου 4 του π.δ. 50/2001 και ύστερα από τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Δωδεκανήσου που διατυπώθηκε στο υπ αριθμ. 18/ πρακτικό μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος του Δ.Ο.Α.Ν. Ιαλυσού, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩ ΡΟΣ του ΠΑΜΠΟΥ, από τον κλάδο ΔΕ2 Εποπτών και Υπεύθυνου Φροντίδας, Συντήρησης Καθαριότητας και Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων στον κλάδο ΠΕ10 Γυμναστών και σε αντίστοιχη συνιστώμενη προ σωποπαγή θέση του Δ.Ο.Α.Ν. Ιαλυσού, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 9379/2006). Με εντολή Γενικού Γραμματέας Περιφέρειας Ο Διευθυντής κ.α.α. ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφέρειας Αττικής η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2218/1994 σε συν δυασμό με το ν. 2240/1994, το άρθρο 13 παρ. 23β του ν. 2307/1995 όπως κωδικοποιήθηκαν με το π.δ. 30/1996 καθώς το άρθρο 15 παρ.14 Β μέρος του ν. 2503/1997 και το άρθρο 17 παρ. 10 ν. 2527/1997, μετατάσσεται η υπάλληλος Κατσούρη Βασιλική του κλάδου Δ.Ε. Διοι κητικού Λογιστικού με Β Βαθμό, από τον ΟΑΕΕ ΤΕΒΕ στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας, σε κενή οργανική θέση του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμμα τέων. (Αριθ. βεβ. Πίστωσης με το υπ αριθμ. 1/ από σπασμα πρακτικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ν. Α. Αργολίδας). Οι Γενικοί Γραμματοίς Περιφερειών Αττικής Πελοποννήσου XAΡ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑ Α. ΑΒΟΥΡΗ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) 1617 Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Λουτρακίου Περαχώρας, η οποία εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 1188/1981, όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 8 του ν. 2307/1995 καθώς και εκείνες του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 και μετά από τη σύμφωνη γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου του άρθρου 5 του ν. 1188/1981 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 2307/1995 που διατυπώθηκε στο υπ αριθμ. 25/2/ πρακτικό του, μετατάσσεται ο Μαυρόπουλος Χρήστος του Πελοπίδα, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών με βαθμό Ε από το Δήμο Κορινθίων σε αντίστοιχη κενή ομοιόβαθμη ορ γανική θέση του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Πελοποννήσου 9946/ 2006). Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ Με την υπ αριθμ. 26/ απόφαση του Δημάρχου Τροπαίων που λήφθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ αριθμ. 1349/ απόφαση του ΑΣΕΠ (Τμήμα Γ ) διορίζεται ως δόκιμη υπάλληλος η Μιχαλοπούλου Αδαμαντία του Ευαγγέλου σε κενή οργα νική θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου TE 19 Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό Δ επειδή έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 10527/2006). Mε εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΚΟΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 280/2006 απόφαση του Δημάρχου Άμφισσας Νομού Φωκίδας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206, 209 και 220 του ν. 1188/1981, 114 του π.δ. 410/1995 γίνεται αποδεκτή η από παραίτηση του Υπαλλήλου του Δήμου Άμφισ σας Καρανικόλα Νικολάου του Γεωργίου κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ 16 Εργατών και λύεται η μεταξύ τους υπαλληλική σχέση. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Στερεάς Ελλάδας 4564/ ). Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΛΑΚΟΣ Με την υπ αριθμ. 5/2006 απόφαση του Δήμαρχου Κορώνειας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 4 13 του ν. 1416/1984, προσλαμβάνεται ο Χουσιάδας Ιωάννης του Δρόσου ως ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου, σε θέματα Διοίκησης και λειτουργίας Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Διαχείρισης προγραμ μάτων Ε.Ε. καθώς και στις χρηματοδοτήσεις από Εθνικά και Κοινοτικά Ταμεία, Διαχείρισης έργων υποδομής στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε θέματα προ στασίας του Περιβάλλοντος. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Στερ. Ελλάδας 7661/2006). Η Διευθύντρια Ε. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δημάρ χου Λαμιέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 206, 219 και 220 παρ. 1 του ν. 1188/1981 όπως ισχύει, 8 παρ. 2 του ν. 1902/1990 και 114 παρ. 1δ του π.δ/τος 410/1995 (Δ.Κ.Κ), απολύεται αυτοδίκαια ο υπάλ ληλος του Δήμου Λαμιέων Ρίζος Νικόλαος του Φωτίου, Κλάδου Δ.Ε15 Εισπρακτόρων, με βαθμό Α, λόγω συμπλή ρωσης στις , 35ετούς πραγματικής θητείας. (Αριθμ. απόφ. Περ. Στερ. Ελλαδας 10765/ ). Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γ. ΜΙΧΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθ / απόφαση του Νομάρ χη Αθηνών διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης, της μονίμου υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς Νομαρχίας Αθηνών ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του Χρήστου, κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με βαθμό Α, που επήλθε αυτοδίκαια από την , ημερομηνία με την οποία εμμένει στην αρχική αίτηση παραίτησης της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 157 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α\ ) «Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα». ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 04/18841/ πράξη του Νομάρχη Θεσ/ νίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 112 παρ. 10 του π.δ. 30/1996 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63, 95, 149 και 157 του ν. 2683/1999 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του μόνιμου υπαλ λήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης Κυρι αζίδη Δημήτριου του Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ) με βαθμό Α στις ημερομηνία κατά την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησής του από την υπηρεσία. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης εκφράζει στον ανωτέρω υπάλληλο την ευαρέσκειά της για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στην Υπηρεσία και κατ επέκταση στο Κράτος και στους πολίτες, κατά τη διάρκεια της ευδόκιμης υπηρεσίας του. Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά ο τίτ λος του βαθμού και της θέσης που κατέχει κατά την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής του σχέσης. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Mε την υπ αριθμ. 6726/ πράξη του Νομάρχη Μαγνησίας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 157 του ν. 2683/1999 και του άρθρου 112 π.δ. 30/1996, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του αποθανόντα υπαλλήλου της Ν.Α. Μαγνησίας (4)

6 1618 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) Παπαθεοδώρου Βασιλείου του Παναγιώτη, κλάδου TE Μηχ/κών Πολιτικών Συγκοινωνιακών Έργων με βαθμό Α, από , ημερομηνία θανάτου του. Με εντολή Νομάρχη Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Με την υπ αριθμ. 1479/ απόφαση του Νομάρ χη Φλώρινας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις λύεται η υπαλληλική σχέση από του Κοτόπουλου Αντωνίου του Ζηνοβίου μονίμου υπαλλή λου του κλάδου ΔΕ/ Σπερματεγχυτών με βαθμό Α της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας, ημερομηνία από την οποία εμμένει στην από , αρχική αίτηση παραίτησης του από την υπηρεσία. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ Με την υπ αριθμ. 5380/ απόφαση του Νομάρχη Χανίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 156, παρ. 2 και 3, του ν. 2683/1999, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία, της υπαλλήλου Στειακάκη Μαρίας του Ιωάννου, κλάδου ΔΕ Διοικ. Λογ/ κού, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 την , καθόσον κατά την ανωτέρω ημερομηνία έχοντας συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας της την , συμπλήρωσε και συνολική συντάξιμη πραγματική υπηρεσία 35 ετών. Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά ο τίτ λος του βαθμού και της θέσης που κατέχει, κατά την αυτοδίκαια απόλυσή της. Η Υπηρεσία εκφράζει προς την ανωτέρω την ευα ρέσκειά της, για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέ φερε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 4293/ απόφαση του Νομάρ χη Χίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 71 και 73 του ν. 2683/1989, μετατάσσεται ο Σιταράς Παναγιώτης του Ιωάννη, υπάλληλος της Ν.Α. Χίου, με βαθμό Γ, από τον κλάδο ΥΕ Οδηγών σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Οδηγών, με το βαθμό που κατέχει, από , ημερομηνία συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, επειδή έχει όλα τα απαιτού μενα από το νόμο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 6246/ ). ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ ΛΟΙΠΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ Με το υπ αριθμ. 575/ έγγραφο του Σεβασμιω τάτου Μητροπολίτου Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεή (5) μονος ο Αιδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Γεώργιος Πανα γιώπουλος διορίσθηκε στην κενή Εφημεριακή θέση της ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Ξάνθης. Με την υπ αριθμ. 128/ Πράξη του Μητροπολι τικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, ο ανωτέρω κατατάχθηκε στην Β Μισθο λογική Κατηγορία με Μ.Κ του νόμου 3205/2003. Ο Μητροπολίτης Ο Ξάνθης και Περιθεωρίου ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Με την υπ αριθμ. Β118148/ πράξη του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, δια πιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού του τ. υπαλλήλου Αναστασίου Βεδεργιωτάκη του Παντελή με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ Δ/κού Λογ/κού την ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 2683/1999. (Αριθμ. εγκρ. Υπουργ. Απασχόλησης και Κοινων. Προ στασίας / ). Με την υπ αριθμ. Β117893/ πράξη του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, δι απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού της τ. υπαλλήλου Δήμητρας Καποδίστρια Θεοδωράκη του Βασιλείου με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ Δ/κού Λογ/ κού την , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 2683/1999. (Αριθμ. εγκρ. Υπουργ. Απασχόλησης και Κοινων. Προ στασίας / ). Με την υπ αριθμ. Β117898/ πράξη του Διοικη τή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι κού, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της τ. υπαλλήλου Θεοδώρας Ανδρομιδά Αρσέ νου του Αναστασίου με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ Δ/κου Λογιστικού την , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 2683/1999. (Αριθμ. εγκρ. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ στασίας / ). Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Με την υπ αριθμ. Φ00/11943/ απόφαση της Προ ϊσταμένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ διαπιστώνεται ότι η υπάλληλος ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙ ΝΗ του ΒΛΑΣΙΟΥ με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΟΣ απολύθηκε αυτοδίκαια από την υπηρεσία του Ιδρύματος στις 29 Ιουνίου 2006, επομένη συμπλήρωσης τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής και συντάξιμης δη μόσιας υπηρεσίας και του 62ου έτους της ηλικίας της. Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της υπαλληλικής της σχέσης, τον τίτλο της θέσης που κα τείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυση της. Η Προϊσταμένη Δ/νσης ΜΑΡΘΑ ΠΕΤΤΑ ΒΑΘΗ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) 1619 Α ΔΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Με την υπ αριθμ / απόφαση Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», δι απιστώνεται η αποδοχή της παραίτησης και η λύση της υπαλληλικής σχέσης της μονίμου υπαλλήλου ΝΙ ΚΟΛΕΤΤΑΣ ΜΟΥΚΑ του Χρήστου, Κλάδου ΠΕ Διοικητι κού Λογιστικού, με βαθμό Α, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συ νταξιοδότησης. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Με την υπ αριθμ. 9926/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. και Α. Κυριακού» λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Σακαλίδου Μαρίας του Μαργαρίτη, μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με Α βαθμό από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 2683/1999, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Β ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Με την υπ αριθμ / πράξη του Αναπληρω τή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗ ΡΙΑ», διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της πρώην μονίμου υπαλλήλου μας KATEΒΑΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων βαθμός Α και 4 Μ.Κ.) από ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε στην υπηρεσία μας την προβλεπόμενη από τα άρθρα 148 και 149 του ν. 2683/1999 δεύτερη αίτηση εμμονής στην αρχική παραίτηση, που είχε υποβάλλει την υπ αριθμ , λόγω συνταξιοδότησης από το δημόσιο. Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΕΥΑΓΓ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Β Δ. Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της Παπαδάκη Μαρίνας του Ανδρέα, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με τον Α βαθμό από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης με την οποία εμμένει στην πρώτη αίτηση παραίτησης προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γί νεται αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της Καλαϊτζίδου Νίκης του Πολύκαρπου, μόνιμης υπάλληλου κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Ταξι νόμος Ιματισμού) με τον Β βαθμό από ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης με την οποία εμμένει στην πρώτη αίτηση παραίτησης προ κείμενου να συνταξιοδοτηθεί. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της Δασκαλάκη Αρβανιτάκη Στυλιανής του Γεωργίου, μόνιμης υπάλληλου κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με τον Α βαθμό από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης με την οποία εμμένει στην πρώτη αίτηση παραίτησης προκείμενου να συνταξιοδοτηθεί. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Β ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Με την υπ αριθμ. 774/ απόφαση του Προέ δρου Δ.Σ. Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκλη πιείο Βούλας» λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση εργασίας της μονίμου υπαλλήλου Τζιλίνη Σταματίας κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με βαθμό Α και απο δοχές 6ου Μ.Κ. από (ημερομηνία υποβολής δεύ τερης αίτησης παραίτησης) σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 2683/1999, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Διοικητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ Γ ΔΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Με την υπ αριθμ. 26/ απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», με την οποία επικυρώθηκε η υπ αριθμ. 6/ γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, η ΜΑΧΑΙΡΟΥ ΔΗ ΓΙΟΒΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Νικολάου, του κλάδου Εκπαιδευτικών Νοσηλευτών Π.Ε. 17 μετατάσσεται από την θέση της Διδάσκουσας Αδελφής του Τ.Ε.Ε. Α Κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν. Νικαίας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και από καταλαμβάνει την κενή οργανική θέση της Δ/ντριας του ως άνω Τ.Ε.Ε. ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 59/ Πράξη Διοικητού του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας, δι απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του Πολύχρονη, μόνι μης υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Ραπτριών, από λόγω συνταξιοδότησης. H Διοικητής ΛΙΤΣΑ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ

8 1620 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΥΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 1072Δ.Σ./ απόφαση Αναπλη ρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Μαγδαληνής Κουντουράκη του Ζήση, μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου μας, κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με βαθμό Α και 6 Μ.Κ. από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, για λόγους συνταξιοδότησης, με ασφαλιστικό φορέα το ΔΗΜΟΣΙΟ. Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΪΜΤΖΟΓΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Με την υπ αριθμ. Δ3/4199/ απόφαση του Δι οικητή της Δ.Υ.Π.Ε. Ηπείρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετατάσσεται, η υπάλληλος Κατσαρού Δήμητρα από την κατηγορία ΔΕ και κλάδο Διοικητικού Λογιστικού σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας ΠΕ και κλάδο Διοικητικού Οικονομικού του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 5508/ ). ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: