Άρθρο 1 Οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 1 Οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας"

Transcript

1 Απόφαση / 6 / 2008 «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008» O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (Α 177). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Εξειδικεύουµε περαιτέρω τα κριτήρια που πρέπει να λαµβάνονται ιδίως υπόψη για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολλέγια που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008, ως ακολούθως: Άρθρο 1 Οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας 1. Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολλεγίου συνοδεύεται από πλήρη και εµπεριστατωµένη οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας µε ορίζοντα τριετίας, στην οποία καταγράφονται, µεταξύ άλλων, για κάθε εκπαιδευτικό έτος: α) Τα γνωστικά αντικείµενα στα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. β) Το πρόγραµµα και η γλώσσα των σπουδών. γ) Ο αριθµός και η χώρα προέλευσης των σπουδαστών ανά ειδικότητα. δ) Το διδακτικό προσωπικό και η ακριβής σύνθεση και κατανοµή του κατά ειδικότητα. ε) Ο αριθµός των θέσεων και οι ειδικότητες του διοικητικού, τεχνικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού. στ) Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Κολλεγίου, οι υφιστάµενες υποδοµές και ο εξοπλισµός του. ζ) Οι προγραµµατιζόµενες επενδύσεις. η) Οι εκτιµώµενες λειτουργικές δαπάνες και ο τρόπος κάλυψης αυτών. 2. Σε κάθε περίπτωση, µε βάση τα παραπάνω και άλλα αναλυτικά στοιχεία πρέπει να τεκµηριώνεται, µέσα από τα κεφάλαια της µελέτης, η αξιοπιστία και η οικονοµικά εύρωστη λειτουργία του Κολλεγίου για τα επόµενα τρία εκπαιδευτικά έτη από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας. Άρθρο 2 Αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών

2 1. Μαζί µε την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολλεγίου υποβάλλεται αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών που συνοδεύεται από σχετικό εισηγητικό σηµείωµα, στο οποίο αναφέρονται: α) Η ονοµασία κάθε προσφερόµενης ειδικότητας στην ελληνική και τουλάχιστον σε µια ξένη γλώσσα. β) Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών. γ) Γνωστές παρεµφερείς ειδικότητες στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. δ) Περίγραµµα κάθε προσφερόµενης ειδικότητας (ανάλυση επαγγελµατικού έργου και επαγγελµατικής δραστηριότητας). ε) Οι τοµείς επαγγελµατικής απασχόλησης των σπουδαστών κάθε ειδικότητας, µε αναφορά σε συγκεκριµένα στοιχεία σχετικά µε τις ανάγκες της ελεύθερης αγοράς εργασίας. στ) Συγκριτικά στοιχεία, υποδείγµατα, πρότυπα και άλλα επιστηµονικά βοηθήµατα που λήφθηκαν υπόψη για τη σύνταξη του προγράµµατος σπουδών. ζ) Πλήρη στοιχεία της επιστηµονικής οµάδας που συνέταξε το πρόγραµµα σπουδών (ονοµατεπώνυµο, στοιχεία επικοινωνίας). 2. Το πρόγραµµα σπουδών πρέπει να καλύπτει µε πληρότητα όλα τα παρεχόµενα γνωστικά αντικείµενα και περιλαµβάνει: α) Αναλυτικό περιεχόµενο κάθε προτεινόµενου µαθήµατος. β) Λεπτοµερές ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων ανά εξάµηνο και αθροιστικά, µε χαρακτηρισµό των προτεινόµενων µαθηµάτων σε υποχρεωτικά και προαιρετικά και σε θεωρητικά, εργαστηριακά και µικτά. γ) Αναλυτικό πρόγραµµα µε τη µορφή στοχοθεσίας για κάθε προτεινόµενο µάθηµα ως προς τις επιδιωκόµενες γνώσεις, επαγγελµατικές ικανότητες και δεξιότητες ανά εξάµηνο σπουδών. δ) Αριθµητική και περιγραφική κατάσταση µαθηµάτων µε τον απαιτούµενο εποπτικό και εργαστηριακό εξοπλισµό. ε) Τα απαιτούµενα προσόντα των διδασκόντων για τη διδασκαλία κάθε µαθήµατος του προγράµµατος (αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα για τους τίτλους σπουδών, την επαγγελµατική εµπειρία, την παιδαγωγική κατάρτιση, τις ξένες γλώσσες κ.λπ. κάθε διδάσκοντα σε συνάρτηση µε τα προτεινόµενα µαθήµατα). στ) Τα διδακτικά βοηθήµατα (βιβλιογραφία, φάκελοι τεκµηρίωσης, εγχειρίδια κ.λπ.) που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι σπουδαστές σε κάθε µάθηµα. Άρθρο 3 Αριθµός και προσόντα διδασκόντων 1. Όλοι οι διδάσκοντες στα Κολλέγια πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. (Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχου, αναγνωρισµένου, ισότιµου και οµοταγούς αλλοδαπού ιδρύµατος και να έχουν τουλάχιστον τριετή εκπαιδευτική, ερευνητική ή επαγγελµατική εµπειρία στο γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν ποσοστό 10% του συνολικού αριθµού των διδασκόντων σε κάθε Κολλέγιο, δεν απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. για τη διδασκαλία

3 γνωστικών αντικειµένων, για τα οποία επαρκούν µόνο ειδικές τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που οι διδάσκοντες δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι., αυτοί πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή εµπειρία στο γνωστικό αντικείµενο των ειδικών δεξιοτήτων τους. 2. Επιπλέον, ποσοστό τουλάχιστον 30% από το συνολικό αριθµό των διδασκόντων σε κάθε Κολλέγιο πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών από ελληνικό Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο, αναγνωρισµένο, ισότιµο και οµοταγές αλλοδαπό ίδρυµα, από το οποίο ποσοστό τουλάχιστον 10% πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε διδακτορικό δίπλωµα. Οι διδάσκοντες σε Κολλέγια που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σύµπραξη µε ιδρύµατα της αλλοδαπής σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 3696/2008, πρέπει να έχουν επίσης τα τυχόν πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού στο αλλοδαπό ίδρυµα και την αντίστοιχη σύνθεση µε αυτό σε επίπεδο προσόντων. 3. Οι διδάσκοντες στα Κολλέγια πρέπει να µην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκηµα που αποτελεί κώλυµα διορισµού σε δηµόσια θέση και να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο ιδασκόντων του άρθρου 15 του ν. 3696/ Κάθε γνωστικό αντικείµενο του προγράµµατος σπουδών µπορεί να διδάσκεται µόνο από διδάσκοντα που κατέχει τον ίδιο ή συναφή τίτλο σπουδών ή, κατ εξαίρεση, εάν δεν είναι κάτοχος τίτλου σπουδών, τις συναφείς ειδικές δεξιότητες και την απαιτούµενη εµπειρία στο γνωστικό αυτό αντικείµενο. 5. Η αναλογία διδασκόντων-διδασκοµένων πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση µε κάθε διδασκόµενο γνωστικό αντικείµενο. 6. Ο αριθµός των διδασκόντων πρέπει να είναι αντίστοιχος µε τα µαθήµατα που περιλαµβάνονται στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών ανά ειδικότητα και ανάλογος µε τον αριθµό των σπουδαστών που πρόκειται να παρακολουθήσουν κάθε µάθηµα ανά εξάµηνο. Άρθρο 4 ιοικητική στελέχωση Κάθε Κολλέγιο πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό υποστήριξης, που εξασφαλίζει την επαρκή γραµµατειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχεδιασµό, την άρτια συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής όλων των χώρων του Κολλεγίου, όπως τεκµηριώνεται σύµφωνα µε κατάλληλη σχετική πιστοποίηση. Άρθρο 5 Κτηριακές εγκαταστάσεις 1. Οι κτηριακές υποδοµές, οι συνθήκες υγιεινής και ο υλικοτεχνικός εξοπλισµός του Κολλεγίου πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών σε διδασκαλία, µελέτη, ψυχαγωγία και άθληση και πρέπει να τηρούν τους κανόνες της κείµενης νοµοθεσίας για την ασφάλεια και υγιεινή των χώρων αγορανοµικού και υγειονοµικού ενδιαφέροντος.

4 2. Κάθε Κολλέγιο πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα εποπτικά µέσα διδασκαλίας και οπτικοακουστικά µέσα και τα όργανα, συσκευές και µηχανήµατα που είναι αναγκαία για την πλήρη εκπαίδευση και κατάρτιση των σπουδαστών. 3. Το κτήριο ή τα κτήρια του Κολλεγίου πρέπει: α) Να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Κολλεγίου. Σε περίπτωση πολυόροφων κτηρίων όλοι οι χρησιµοποιούµενοι όροφοι πρέπει να είναι της αποκλειστικής χρήσης του Κολλεγίου. β) Να µην χρησιµοποιούνται για κύρια χρήση υπόγειοι χώροι. Χώροι, οι οποίοι είναι ισόγειοι από τη µία των πλευρών τους, ανεξάρτητα εάν η είσοδος είναι υπόγεια, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται ως εργαστηριακοί, υπό την προυπόθεση ότι υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς εξόδου απευθείας σε υπαίθριο χώρο. Επίσης, επιτρέπεται η χρήση υπογείων για χώρους υγιεινής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί διαθέτουν τον απαραίτητο φωτισµό και εξαερισµό. γ) Ο ελάχιστος συνολικός χώρος του Κολλεγίου, ανάλογα µε τις προσφερόµενες ειδικότητες, να είναι τουλάχιστον 300 τ.µ., στον οποίο δεν συµπεριλαµβάνονται οι υπαίθριοι και ηµιυπαίθριοι χώροι και οι βοηθητικοί χώροι του Κολλεγίου. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι ενιαίος ή, σε περίπτωση πολυόροφου κτηρίου, να είναι σε συνεχόµενους ορόφους, και στον ίδιο χώρο πρέπει να στεγάζονται και όλοι οι χώροι διοίκησης του Κολλεγίου που προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης. Άρθρο 6 Στέγαση 1. Κάθε Κολλέγιο µπορεί να στεγάζεται σε ενιαίο κτήριο ή και σε περισσότερα του ενός κτήρια, τηρουµένων των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου. Σε περίπτωση περισσότερων κτηρίων τα χρησιµοποιούµενα κτήρια δεν επιτρέπεται να απέχουν µεταξύ τους απόσταση µεγαλύτερη των 3 χλµ. από το κυρίως κτήριο, στο οποίο στεγάζονται οι χώροι διοίκησης του Κολλεγίου. Κατ εξαίρεση, είναι δυνατόν εργαστηριακά µαθήµατα να πραγµατοποιούνται σε χώρους που βρίσκονται σε µεγαλύτερη απόσταση από το κυρίως κτήριο του Κολλεγίου. 2. Απαγορεύεται η συστέγαση Κολλεγίου µε φροντιστήριο ή µε οποιονδήποτε φορέα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή µε οποιαδήποτε επιχειρηµατική ή άλλη δραστηριότητα εκτός κυλικείου, υπό την έννοια της ύπαρξης µεταξύ τους κοινής εισόδου και ενιαίων χώρων διδασκαλίας, µελέτης, διοίκησης και αναψυχής. 3. Απαγορεύεται η συσχέτιση Κολλεγίων µε φροντιστήριο ή µε οποιονδήποτε φορέα ή δραστηριότητα που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο του άρθρου αυτού κατά την προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση ή διαφήµιση ή στις επιγραφές τους. Άρθρο 7 Χώροι διοίκησης 1. Οι χώροι διοίκησης του Κολλεγίου πρέπει να είναι επαρκείς, άνετοι και λειτουργικοί και περιλαµβάνουν Γραφείο ιευθυντή, Γραφείο ιδασκόντων, Γραφείο ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και Γραµµατεία.

5 2. Οι χώροι διοίκησης πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο κτήριο, σε αντίστοιχους χώρους ή και σε έναν ενιαίο χώρο, ακόµη και σε περίπτωση που το Κολλέγιο στεγάζεται σε περισσότερα κτήρια. Στην περίπτωση αυτή, σε καθένα από τα κτήρια αυτά πρέπει να υπάρχει εκπρόσωπος της διοίκησης του Κολλεγίου. 3. Οι χώροι διοίκησης δεν επιτρέπεται να έχουν είσοδο από χώρο εκπαίδευσης και κατάρτισης ή να βρίσκονται σε χώρο λειτουργικά ανεξάρτητο από το κτήριο ή τα κτήρια του Κολλεγίου. Άρθρο 8 Χώροι εκπαίδευσης και κατάρτισης 1. Οι χώροι εκπαίδευσης και κατάρτισης του Κολλεγίου πρέπει να τηρούν τις εξής προδιαγραφές: Χώροι Ελάχιστη Επιφάνεια Συνολική επιφάνεια Ελάχιστο ύψος Χώρου ανά σπουδαστή κάτοψης χώρου σε χώρου σε µ. 1. Αίθουσες διδασκαλίας 1, Αµφ. αίθουσες διδασκαλίας 1, Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο 0, Οι αίθουσες διδασκαλίας και οι αµφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να έχουν: α) Σχέση µικρότερης προς τη µεγαλύτερη πλευρά, µεγαλύτερη του 1/3. β) Επαρκή φυσικό φωτισµό, µε φωτιστική επιφάνεια τουλάχιστον 20% της επιφάνειας του δαπέδου. Κατ εξαίρεση, είναι δυνατόν ο φυσικός φωτισµός να πραγµατοποιείται µε φωτιστική επιφάνεια µικρότερη του 20% της συνολικής επιφάνειας του δαπέδου, εφόσον υπάρχει επαρκής τεχνητός φωτισµός. γ) Επαρκή και οµοιόµορφο τεχνητό φωτισµό. δ) Επαρκή αερισµό µε φεγγίτες (που ανοίγουν από πάνω προς τα κάτω µε εύχρηστα µηχανικά µέσα) ή µε αθόρυβους εξαεριστήρες ή µε σύγχρονες µονάδες εξαερισµού. Η χρήση τοπικού κλιµατιστικού δεν υποκαθιστά τη χρήση εξαεριστήρα ή µονάδων εξαερισµού. ε) Πόρτες ελάχιστου καθαρού πλάτους 1 µ. και ελάχιστου καθαρού ύψους 2,20 µ., που να ανοίγουν από µέσα προς τα έξω. στ) Κεντρική θέρµανση ή ηλεκτρικά σώµατα ασφαλείας ή θερµοσυσσωρευτές. ζ) Κλιµατιστικά. η) Ασφαλείς και επαρκείς εξόδους κινδύνου. θ) Πλήρες σύστηµα πυρασφάλειας. 3. Η ύπαρξη αµφιθεατρικών αιθουσών διδασκαλίας δεν είναι υποχρεωτική. 4. Στις διαστάσεις και αποστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δικαιολογείται απόκλιση το ανώτερο µέχρι και 10%.

6 5. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρονται διαστάσεις σε σχέση µε τον αριθµό των σπουδαστών, νοείται ο αριθµός των ταυτοχρόνως διδασκοµένων (ανά βάρδια). Άρθρο 9 Χώροι εργαστηρίων 1. Η ανάγκη ύπαρξης και τα είδη των εργαστηρίων εξαρτώνται από τις διδασκόµενες ειδικότητες. 2. Οι χώροι των εργαστηρίων πρέπει, ανάλογα µε το είδος τους σε συνάρτηση µε τις διδασκόµενες ειδικότητες, να τηρούν τουλάχιστον τις εξής προδιαγραφές: α) Τα εργαστήρια πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές των αιθουσών διδασκαλίας που προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο, µε εξαίρεση τις πόρτες που µπορεί να έχουν διαφορετικές διαστάσεις. Άλλες αποκλίσεις δικαιολογούνται µόνο µέχρι και 10% κατ ανώτατο όριο. β) Τα οχληρά εργαστήρια πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια θέση ή να διαθέτουν την κατάλληλη µόνωση, ώστε να µην ενοχλούνται οι σπουδαστές σε παρακείµενες αίθουσες διδασκαλίας, αµφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες πολυµέσων, βιβλιοθήκεςαναγνωστήρια ή άλλα µη οχληρά εργαστήρια. γ) Όπου οι εργαστηριακές συνθήκες ή λόγοι ασφαλείας το απαιτούν, οι χώροι των εργαστηρίων πρέπει να διαθέτουν επαρκή τοπικό φωτισµό και ειδικές εγκαταστάσεις απορρόφησης, συγκέντρωσης και αποκοµιδής αιωρούµενων σωµατιδίων. δ) Στα εργαστήρια που συντελούνται καύσεις πρέπει να υπάρχει κατάλληλος µηχανισµός απαγωγής αερίων. ε) Τοπικός φωτισµός πρέπει να συνοδεύει συσκευές και µηχανήµατα που η λειτουργία τους το επιβάλλει. στ) Σε κάθε εργαστηριακό χώρο πρέπει να υπάρχει τηλέφωνο, µε δυνατότητα και ενδοσυνεννόησης, και αναρτηµένος πίνακας χρήσιµων τηλεφώνων (π.χ. πρώτων βοηθειών, πυροσβεστικής κ.λπ.) σε εµφανές σηµείο. 3. Η ελάχιστη επιφάνεια κάθε εργαστηρίου µπορεί να εξασφαλίζεται και µε δύο συνεχόµενους χώρους, υπό την προϋπόθεση της λειτουργικότητας του χώρου ως ενιαίου. 4. Σε περίπτωση εργαστηρίου, όπου απαιτούνται επιµέρους εργαστηριακοί χώροι (π.χ. σκοτεινοί θάλαµοι, χώροι άσκησης, εργαστήριο συγκολλήσεων), ως ελάχιστος χώρος λογίζεται η συνολική επιφάνεια των επιµέρους εργαστηριακών χώρων. 5. Σε περίπτωση εργαστηρίου που δεν βρίσκεται στο κυρίως κτήριο του Κολλεγίου, πρέπει να προβλέπονται χώροι υγιεινής, αύλειος χώρος και γραφείο υπευθύνου του εργαστηρίου µε ανάλογες προδιαγραφές µε αυτές που προβλέπονται για το κυρίως κτήριο. 6. Οι χώροι και ο συνολικός εξοπλισµός των εργαστηρίων πρέπει να ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα ή χρήση του Κολλεγίου ή να τίθενται συµβατικά στη διάθεση του Κολλεγίου για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών του. Άρθρο 10 Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο

7 1. Σε κάθε Κολλέγιο λειτουργεί για τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου και του έργου κατάρτισης βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο που πρέπει να διαθέτει ικανό αριθµό βιβλίων και περιοδικών, ώστε να καλύπτει µε επάρκεια τα γνωστικά αντικείµενα όλων των ειδικοτήτων που προσφέρονται σε κάθε Κολλέγιο. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα και, πάντως, στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού έτους η βιβλιοθήκη πρέπει να ενηµερώνεται µε νέα βιβλία και περιοδικά. 2. Ως βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο µπορεί να χρησιµοποιούνται περισσότεροι χώροι του ίδιου κτηρίου µε ελάχιστη επιφάνεια κάτοψης κάθε χώρου 20 τ.µ. Η συνολική επιφάνεια κάτοψης της βιβλιοθήκης-αναγνωστηρίου δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 80 τ.µ. και πρέπει να είναι ανάλογη µε το συνολικό αριθµό των σπουδαστών του Κολλεγίου και να καλύπτει τις ανάγκες των σπουδαστών για µελέτη και ανάγνωση. 3. Κατά τα λοιπά η βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης, µε δυνατότητα αποκλίσεων µόνο µέχρι και 10% κατ ανώτατο όριο. Επίσης πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του Κτηριοδοµικού Κανονισµού ιδίως από άποψη στατικής επάρκειας του κτηρίου, στο οποίο στεγάζεται η βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο. 4. Κάθε βιβλιοθήκη µπορεί να λειτουργεί επίσης και σε ηλεκτρονική µορφή. Για την πρόσβαση των σπουδαστών στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη κάθε Κολλέγιο πρέπει να διαθέτει τον απαιτούµενο υλικοτεχνικό εξοπλισµό, ιδίως ικανό αριθµό ηλεκτρονικών υπολογιστών, θέσεις για φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, εκτυπωτές κ.λπ. 5. Η βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο λειτουργεί µε βάση σχετικό κανονισµό που εκδίδει κάθε Κολλέγιο και ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε τις προϋποθέσεις δανεισµού βιβλίων και περιοδικών, τη διαδικασία και το κόστος φωτοτυπικής αναπαραγωγής τµηµάτων βιβλίων και περιοδικών, την είσοδο και παραµονή των χρηστών, την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας κ.λπ. 6. Τα βιβλία και περιοδικά και ο υλικοτεχνικός εξοπλισµός της βιβλιοθήκης πρέπει να ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα ή χρήση του Κολλεγίου. Άρθρο 11 Αίθουσα πολυµέσων Σε κάθε Κολλέγιο πρέπει να υπάρχει πλήρως εξοπλισµένη αίθουσα πολυµέσων, η οποία να τηρεί τις προδιαγραφές των αιθουσών διδασκαλίας σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης και η οποία να διαθέτει επαρκή αριθµό ηλεκτρονικών υπολογιστών ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των σπουδαστών, συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, κατάλληλα οπτικοακουστικά µέσα, εκτυπωτές και όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισµό για την προβολή διαφανειών κ.λπ. Ο συνολικός εξοπλισµός της αίθουσας πολυµέσων πρέπει να ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα ή χρήση του Κολλεγίου. Άρθρο 12 Χώροι υγιεινής

8 1. Σε κάθε κτήριο του Κολλεγίου πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθοι χώροι υγιεινής: α) Τουλάχιστον δύο W.C. (ένα ανδρών και ένα γυναικών) για τη διοίκηση και τους διδάσκοντες. β) Τουλάχιστον ένα W.C. ανδρών ανά 40 σπουδαστές και ένα W.C. γυναικών ανά 20 σπουδάστριες. γ) Τουλάχιστον ένα W.C. για άτοµα µε αναπηρία. 2. Σε κάθε χώρο υγιεινής πρέπει να υπάρχουν: α) Προθάλαµος εισόδου. β) Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση καθαρισµού και αποχέτευσης, λεκάνες υγιεινής και νιπτήρες. γ) Φυσικός ή τεχνητός εξαερισµός. δ) Επένδυση µε ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφάνεια των τοίχων, τουλάχιστον µέχρι ύψους 1,70 µ. ε) Ανθεκτική επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέδων. στ) Πόρτες που ανοίγουν από έξω προς τα µέσα. 3. Από τις προδιαγραφές των προηγούµενων παραγράφων δικαιολογείται απόκλιση το ανώτερο µέχρι και 10%. Άρθρο 13 Χώροι κυκλοφορίας 1. Κάθε Κολλέγιο πρέπει να διαθέτει επαρκείς χώρους κυκλοφορίας µε επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισµό και αερισµό για όλους τους σπουδαστές. Επιπλέον, όταν ο αριθµός των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων κατά όροφο σε κάθε κτήριο του Κολλεγίου είναι µέχρι και έξι (6) και οι διάδροµοι εξυπηρετούν διδακτικούς χώρους µόνο από τη µια πλευρά, αυτοί πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 1,50 µ., ενώ, όταν εξυπηρετούν διδακτικούς χώρους και από τις δύο πλευρές, αυτοί πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2 µ. Για κάθε επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο κατά όροφο, οι παραπάνω διαστάσεις αυξάνονται κατά 0,15 µ. 2. Το ελάχιστο συνολικό ύψος των στηθαίων και των κιγκλιδωµάτων: α) των ανοικτών διαδρόµων πρέπει να είναι 1,30 µ. από τη στάθµη του τελειωµένου δαπέδου και πρέπει στο ανώτατο σηµείο τους να αντέχουν οριζόντια δύναµη έντασης 100 Κg/m, β) των δωµάτων που χρησιµοποιούνται ως αύλειοι χώροι πρέπει να είναι 1,30 µ. από τη στάθµη του τελευταίου δαπέδου και γ) των κλιµάκων πρέπει να είναι 1,30 µ. από τη στάθµη της τελειωµένης βαθµίδας. 3. α) Οι κλίµακες πρέπει κατ αρχήν να είναι ευθύγραµµες και να έχουν πλατύσκαλο σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης. Επιτρέπεται η χρήση κλιµάκων µε σφηνοειδείς βαθµίδες µε µέγιστο αριθµό τις δώδεκα (12) σφηνοειδείς βαθµίδες κατά όροφο µε την προϋπόθεση το πάτηµά τους στη στενότερη πλευρά να είναι τουλάχιστον 0,18 µ., ή µε την προϋπόθεση της ύπαρξης πρόσθετης κουπαστής για να µετατοπίζεται η γραµµή αναβάσεως, ούτως ώστε το

9 ελάχιστο πλάτος πατήµατος στο σηµείο της πρόσθετης κουπαστής να είναι τουλάχιστον 0,18 µ. Επιτρέπεται η χρήση σιδηρών κλιµάκων µε τις προϋποθέσεις της αντιολισθηρότητας του πατήµατος των βαθµίδων και της ύπαρξης αδιαφανούς µεταλλικού ρίχτη. εν επιτρέπονται κατ αρχήν οι ξύλινες κλίµακες. β) Όταν ο αριθµός των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων κατά όροφο σε κάθε κτήριο του Κολλεγίου είναι µέχρι και έξι (6), το ελάχιστο µήκος κάθε βαθµίδας πρέπει να είναι 1,20 µ. Για κάθε επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο κατά όροφο το ελάχιστο µήκος κάθε βαθµίδας αυξάνεται κατά 0,15 µ. Σε περίπτωση ύπαρξης της πρόσθετης κουπαστής σε σφηνοειδείς βαθµίδες, το ελάχιστο οριστικό µήκος της από το τελικό σηµείο της πρόσθετης κουπαστής µέχρι το άκρο της βαθµίδας µπορεί να είναι ελαττωµένο κατά 0,18 µ. επί των ανωτέρω αναφερόµενων διαστάσεων. Το πλάτος του πατήµατος κάθε βαθµίδας πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,30 µ. και το ύψος κάθε βαθµίδας µέχρι 0,18 µ. Όταν το πλάτος των βαθµίδων υπερβαίνει τα 2 µ., πρέπει να τοποθετείται κεντρικό κιγκλίδωµα. 4. Από τις προδιαγραφές των προηγούµενων παραγράφων δικαιολογείται απόκλιση το ανώτερο µέχρι και 10%. Άρθρο 14 Αύλειοι χώροι - Xώροι άθλησης 1. α) Οι αύλειοι χώροι του Κολλεγίου πρέπει να έχουν ελάχιστη επιφάνεια 2 τ.µ. ανά σπουδαστή. Στους αύλειους χώρους του Κολλεγίου συνυπολογίζονται: i) οι προς τούτο χρησιµοποιούµενοι διάδροµοι. ii) τα δώµατα, εφόσον αυτά είναι της αποκλειστικής χρήσης του Κολλεγίου. iii) οι προθάλαµοι. iv) τα κυλικεία. v) οι κενοί κλειστοί χώροι. vi) οι ασκεπείς ισόγειοι χώροι, που βρίσκονται σε επαφή µε το κτήριο του Κολλεγίου και ανήκουν στην αποκλειστική χρήση του. β) Η συνολική επιφάνεια κάθε αύλειου χώρου πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 τ.µ. γ) Οι αύλειοι χώροι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε µία (1) βρύση πόσιµου νερού ανά 40 σπουδαστές. Αντί βρυσών πρέπει να προτιµάται η χρήση πιδάκων. δ) Μέρος του αύλειου χώρου και µέχρι ποσοστού 20% της επιφάνειας αυτού µπορεί να διατεθεί για τη δηµιουργία κυλικείου ή εστιατορίου για αποκλειστική χρήση των σπουδαστών, των διδασκόντων και του λοιπού προσωπικού του Κολλεγίου. ε) Aπαγορεύεται η αποθήκευση υλικών ή εποπτικών µέσων ή άλλων αντικειµένων στους αύλειους χώρους. στ) εν επιτρέπεται η χρήση εξωστών (προβολών) ως αύλειων χώρων. ζ) Αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής δικαιολογούνται µόνο µέχρι και 10% κατ ανώτατο όριο.

10 2. Κάθε Κολλέγιο πρέπει να διαθέτει επαρκείς και κατάλληλα εξοπλισµένους χώρους άθλησης που να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των σπουδαστών. Για την κάλυψη των αναγκών άθλησης των σπουδαστών κάθε Κολλέγιο µπορεί να συµβάλλεται και µε ιδιωτικά γυµναστήρια, εφόσον εξασφαλίζεται συµβατικά µε βάση το πρόγραµµα λειτουργίας του γυµναστηρίου η κάλυψη των αναγκών αυτών χωρίς καµία πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση των σπουδαστών. Άρθρο 15 Βοηθητικοί χώροι Κάθε Κολλέγιο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τους εξής βοηθητικούς χώρους: α) αποθηκευτικούς χώρους, β) χώρο λεβητοστασίου και γ) χώρο ανελκυστήρα, εφόσον το κτήριο είναι πολυόροφο. Άρθρο 16 Μέτρα ασφάλειας και µέσα πρώτων βοηθειών 1. α) Σε κάθε κτήριο του Κολλεγίου πρέπει να υπάρχει επαρκής πυρασφάλεια που πιστοποιείται από την αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Ειδική µέριµνα πρέπει να υπάρχει για τους εργαστηριακούς χώρους (π.χ. χηµικοί πυροσβεστήρες). β) Με ευθύνη της διοίκησης του Κολλεγίου ορίζεται προσωπικό πυρασφάλειας που πρέπει να είναι εκπαιδευµένο στη χρήση των πυροσβεστικών µέσων και στον τρόπο σήµανσης συναγερµού και εκκένωσης του κτιρίου σε περίπτωση πυρκαϊάς. Για την κατάλληλη συντήρηση των πυροσβεστικών µέσων άµεσης βοήθειας ευθύνονται από κοινού ο ιευθυντής και το προσωπικό πυρασφάλειας του Κολλεγίου. γ) Τουλάχιστον µία φορά το χρόνο πρέπει να γίνεται άσκηση εκκένωσης του κτηρίου ή των κτηρίων του Κολλεγίου από το σύνολο των σπουδαστών και του προσωπικού. Κάθε σπουδαστής πρέπει επίσης να συµµετέχει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο σε άσκηση πυρόσβεσης εργαστηριακού χώρου. 2. α) Σε Κολλέγια, όπου εκπαιδεύονται περισσότεροι από χίλιοι πεντακόσιοι (1.500) σπουδαστές, είναι υποχρεωτική η λειτουργία ιατρείου καλυπτόµενου από νοσηλευτή για την παροχή πρώτων βοηθειών και η ύπαρξη ασθενοφόρου αυτοκινήτου. β) Στους πίνακες παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος πρέπει να υπάρχουν ηλεκτρονόµοι διαφυγής ρεύµατος. γ) Οι εργαστηριακοί χώροι πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε σύστηµα συναγερµού και γενικό διακόπτη παροχής ρεύµατος για άµεση χρήση σε περίπτωση ατυχήµατος. δ) Όπου λόγοι ασφαλείας το επιβάλλουν, πρέπει µπροστά από τους υαλοπίνακες σε πόρτες εξωστών και σε παράθυρα να υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωµα ύψους 1,30 µ. ε) Σε κεντρικό σηµείο κάθε κτηρίου του Κολλεγίου και σε όλα τα εργαστήρια πρέπει να υπάρχει φαρµακείο πρώτων βοηθειών. Ο υπεύθυνος κάθε εργαστηρίου πρέπει να είναι επιµορφωµένος στην παροχή πρώτων βοηθειών.

11 3. Από τις προδιαγραφές που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους του άρθρου αυτού δικαιολογείται απόκλιση µόνο µέχρι και 10% κατ ανώτατο όριο. Άρθρο 17 Πρόσβαση ΑµεΑ Όλοι οι χώροι του Κολλεγίου, συµπεριλαµβανοµένων των χώρων υγιεινής πρέπει να είναι απολύτως προσβάσιµοι σε άτοµα µε αναπηρία, ακόµη και αν δεν υπάρχουν σε συγκεκριµένο εκπαιδευτικό έτος εγγεγραµµένοι σπουδαστές µε αναπηρία. Άρθρο 18 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας 1. Εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008, κάθε αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολλεγίου πρέπει να συνοδεύεται επιπλέον από όλα τα αναγκαία στοιχεία, βεβαιώσεις και δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η συνδροµή του συνόλου των προϋποθέσεων, κριτηρίων και προδιαγραφών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Οι βεβαιώσεις και τα δικαιολογητικά ασφάλειας και υγιεινής πρέπει να προσκοµίζονται από τις κατά νόµο αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες και αρχές που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. 2. Η συνδροµή όλων των παραπάνω προϋποθέσεων, κριτηρίων και προδιαγραφών πρέπει να βεβαιώνεται επίσης στην έκθεση που συντάσσει η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων µετά από λεπτοµερή εξέταση όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση, αξιολόγηση όλων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού κάθε Κολλεγίου και επιτόπια αυτοψία σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3696/ Για τις ανάγκες του ελέγχου και της σύνταξης της έκθεσης η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τη γνώµη των αιτούντων καθώς και οποιουδήποτε άλλου κρίνει σκόπιµο. 4. Εάν κριθεί ότι ορισµένες από τις διαπιστωθείσες ελλείψεις µπορεί να διορθωθούν, η Επιτροπή επισηµαίνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις και καλεί τους αιτούντες να προβούν στη διόρθωσή τους εντός τασσόµενης εύλογης προθεσµίας. 6. Οι αιτούντες οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις επισηµάνσεις και υποδείξεις της Επιτροπής και να την διευκολύνουν µε κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. 7. Η έκθεση της Επιτροπής για κάθε Κολλέγιο υποβάλλεται στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και καταχωρίζεται στο Μητρώο Κολλεγίων που τηρείται σε αυτό. 8. Η άδεια λειτουργίας Κολλεγίου µπορεί, µετά από πρόταση της Επιτροπής, να χορηγείται και υπό όρους καθώς και µε ρητή επιφύλαξη ανακλήσεως σε περίπτωση µη πλήρωσής τους. Η πλήρωση των όρων πρέπει να βεβαιώνεται µε τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Σε περίπτωση που βεβαιώνεται µη πλήρωση των όρων, η ανάκληση της άδειας λειτουργίας είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.

12 Άρθρο 19 Συγκρότηση Οµάδων Εργασίας 1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων δύνανται να συγκροτούνται Οµάδες Εργασίας από µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων ή τρίτα πρόσωπα για τη µελέτη επιµέρους θεµάτων των Κολλεγίων. 2. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται η αµοιβή των µελών των Οµάδων Εργασίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 20 Εγγυητική Επιστολή Η εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στο εδάφιο ζ, της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008, είναι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ ΗΣ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & Μαρούσι, 3 6 2010 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 63893 /IA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση / 6 / 2008 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών

Απόφαση / 6 / 2008 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών Απόφαση 129456 / 6 / 2008 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του τελευταίου

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. Employ and Education. Απόφαση 63893/1 Α (1)/2010

Proslipsis.gr. Employ and Education. Απόφαση 63893/1 Α (1)/2010 Απόφαση 63893/1 Α (1)/2010 Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ:.. 1 1: Κε.Δι.Βι.Μ.1, 2: Κε.Δι.Βι.Μ.2, 3: Φροντιστηρίου δυναμικότητας 75 ατόμων, 4: Φροντιστηρίου δυναμικότητας >75 ατόμων,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ(ΠΑΙΔΕΙΑΣ(ΚΑΙ(ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ( ( ΛεωφόροςΕθνικήςΑντιστάσεως41,14234ΝέαΙωνία www.eoppep.gr ΑΙΤΗΣΗ(ΓΙΑ(ΧΟΡΗΓΗΣΗ(ΑΔΕΙΑ(( ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ(ΦΟΡΕΑ(ΠΑΡΟΧΗΣ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ( ΚΑΙ(ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ( ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ:.. 1 7: Νηπιαγωγείου 60, 8: Νηπιαγωγείου >60 9: Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών».

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών». Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2105 10 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λει τουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )

Άρθρο 9 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α ) Άρθρο 9 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α ) Καταστήματα 1. Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα, για την

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Ε.Κ. 174/ Τ.Α/ 28-11-1983. Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού. 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Φ.Ε.Κ. 174/ Τ.Α/ 28-11-1983. Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού. 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Φ.Ε.Κ. 174/ Τ.Α/ 28-11-1983 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.457 Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού. Έχοντας υπ όψη: 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Το άρθρο 28 του Ν.1158/1981 "περί οργανώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. Η µεγαλύτερη εφηµερίδα στην Ελλάδα για την Εργασία και την Εκπαίδευση

Proslipsis.gr. Η µεγαλύτερη εφηµερίδα στην Ελλάδα για την Εργασία και την Εκπαίδευση Απόφαση 68040/ 6 (1)/2009 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών ( ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β αρ. 1254/25 Ιουνίου 2009) ΑΠΟΦΑΣΗ 68040/ 6 (1)/2009 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ14691Ο3-Ω2Δ Ηράκλειο Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2

ΑΔΑ: ΒΛΛ14691Ο3-Ω2Δ Ηράκλειο Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2 Ηράκλειο 16-10-2013 Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(α) Για τις αίθουσες διδασκαλίας υπολογίζεται με την αναλογία 1 ατόμου για κάθε 2 τ.μ. καθαρού εμβαδού δαπέδου της αίθουσας.

(α) Για τις αίθουσες διδασκαλίας υπολογίζεται με την αναλογία 1 ατόμου για κάθε 2 τ.μ. καθαρού εμβαδού δαπέδου της αίθουσας. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ _ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Ζ/3378/93 Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου ή Ιδιώτες (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ /2003. Επιµόρφωση εργοδοτών για θέµατα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ /2003. Επιµόρφωση εργοδοτών για θέµατα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 307/003 «Επιµόρφωση εργοδοτών για θέµατα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ κατηγορία σύµφωνα µε το π.δ. 94/88 και απασχολούν λιγότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο.

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε _ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα για την έκθεση,

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 1 η κατεύθυνση σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ταχ. /νση: 4 ο χλµ Εθνικής οδού Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα τ.κ.45500 Τηλ.: 26510-50712/715 Φάξ: 26510-50732 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 774 3 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2016 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2016 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕ 502.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-γενικά

ΟΕ 502.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-γενικά Σελ.: 1 / 8 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 1. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 1. Στο ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (Α 177) επέρχονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π...)

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π...) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π...) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙ ΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 283385 Web: www.ish.gr, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Κέρκυρα, 12-01-2017 Αρ. Πρωτ.:. 1.2/41/Φ.025 Ταχ. /νση Ταχ. Kώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΦΕΚ 3324/2012 - Αριθμ.151678/ΙΑ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Σαµπάνης, ²Π. Σαµπάνης, ³Π. Σταµάτης, ³Μ. Κόνσολας ¹ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών-Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1. Γενικά Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα δημόσιο κτίριο ή δημόσιος χώρος προσβάσιμος, είναι η ύπαρξη τουαλέτας W.C, κατάλληλα διαμορφωμένης και με τον απαραίτητο εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 1. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ.

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. Άρθρο 13 [Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων 1. ΓΕΝΙΚΑ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X :

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO AKAΔΗΜΑΊΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO AKAΔΗΜΑΊΚΟ ΕΤΟΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO AKAΔΗΜΑΊΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. Υ.Α. Β7/52 α /6-7-1998 (ΦΕΚ 739/τ.Β /17-7-1998), υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΤΡΟΔ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Άννα Κώστογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ AKAΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ AKAΔ. ΕΤΟΥΣ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το ΦΕΚ B 455/2004 Tρόπος απόδειξης εισαγωγής - διακίνησης και κυριότητας των εισαγόμενων - διακινούμενων αρχαίων 1 ιαδικασία εξαγωγής - αποστολής από την ελληνική επικράτεια πολιτιστικών αγαθών 2 ----- /////

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/ ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/ ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ Άρθρο 13 Κλίμακες 1. Οι κλίμακες των κτιρίων και δομικών έργων πρέπει να κατασκευάζονται (αριθμός, μορφή θέση και πλάτος) έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ AKAΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ AKAΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2 AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Ιατρικός Σύλλογος Πατρών - Σελίδα 1 από 5

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Ιατρικός Σύλλογος Πατρών - Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ.262 21 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: 2610278866, 2610277553, Fax: 2610275609 http://www.ispatras.gr & e-mail: ispatras@yahoo.gr ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322, 30.4.99 Αριθμός 86 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 19 του περί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ UNIVERSITY OF PIRAEUS DEPARTMENT OF ECONOMICS KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Γενικές Διατάξεις - Όργανα Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλας Οικονόμου Μηχ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός Ασφαλείας Ενεργειακός Επιθεωρητής

Νικόλας Οικονόμου Μηχ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός Ασφαλείας Ενεργειακός Επιθεωρητής Νικόλας Οικονόμου Μηχ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός Ασφαλείας Ενεργειακός Επιθεωρητής Ευθύνες εκπαιδευτών Εκμάθηση αθλήματος Τιοθέτηση σωστής συμπεριφοράς Έλεγχος συνθηκών χώρων εκπαίδευσης Ασφάλεια εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002639339 2015-03-16

15PROC002639339 2015-03-16 15PROC002639339 2015-03-16 ΑΝΑΡΤΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σχετ. Α Α: 6ΩΒΦΟΡ9Τ-ΞΡ7 ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 13-03-2015 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 3966 Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα