ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΥΑΝΕ ( αλήθεη ε θσηνγξαθηθή κεραλή ) Άιια είδε κεραλώλ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΥΑΝΕ ( αλήθεη ε θσηνγξαθηθή κεραλή ) Άιια είδε κεραλώλ:"

Transcript

1 Βάσια Καλογερά Α 2

2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Μητανή ή μητάνημα νλνκάδεηαη νπνηνδήπνηε εξγαιείν ή κέζνλ πνπ κπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηελ αλζξώπηλε εξγαζία ή πνπ κπνξεί λα απμήζεη ηε δύλακε ή ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο. Επίζεο νπνηαδήπνηε ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε παξαγσγή έξγνπ, είηε κεηαδίδνληαο είηε κεηαηξέπνληαο άιιε κνξθή ελέξγεηαο ζε παξαγσγή έξγνπ. Αθόκε κπνξεί λα ελλνείηαη θαη θάζε επθπήο επηλόεζε. Μεηαθνξηθά, ζεκαίλεη ξαδηνπξγία, ζθεπσξία αιιά θαη ραξαθηεξηζκό πιήζνπο ππεξεζηώλ π.ρ. «Κξαηηθή κεραλή» ή «ακπληηθόο κεραληζκόο». ηελ αξραηόηεηα, νη αξραίνη Έιιελεο απέδηδαλ ηελ ζεκαζία ηεο πξώηεο παξαπάλσ πξόηαζεο πνπ αλαθέξεηαη σο νξηζκόο από ηνλ Βηηξνύβην, ελώ δηέθξηλαλ δύν είδε κεραλώλ: ηηο απιέο θαη ηηο ζύλζεηεο. ηηο απιέο αλήθαλ νη κνρινί, ε ζθήλα, ν θνριίαο, ην πνιύζπαζην, θ.ά. ηηο ζύλζεηεο αλήθαλ νη πδξαπιηθέο κεραλέο, νη βηνκεραληθέο (κύινη άιεζεο θαη ζύλζιηςεο), νη πςσηηθέο ή αλπςσηηθέο, νη πνιεκηθέο θαη νη κεραλέο ζεάηξνπ. Καηά ηε κεραλνινγία, σο κεραλή λνείηαη έλα ζύλνιν κεραληθώλ κεξώλ θαη κεραληζκώλ ηθαλώλ λα κεηαηξέςνπλ κηα ελέξγεηα ηξνθνδόηεζεο ζε κία δηαθνξεηηθνύ ή ίδηνπ ηύπνπ αιιά κε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο ηειηθή ελέξγεηα, πξνθεηκέλνπ λα ηελ ρνξεγήζνπλ ζε άιιεο κεραλέο ή λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ άκεζα γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο έξγνπ. Γεληθά νη κεραλέο δηαηξνύληαη ζε: Μεραλέο θίλεζεο ή θηλεηήξηεο κεραλέο: πνπ παξάγνπλ κεραληθό έξγν. Μεραλέο ελεξγεηαθέο: πνπ απνξξνθνύλ κεραληθή ελέξγεηα, δειαδή θηλνύληαη από έλαλ θηλεηήξα θαη εθηεινύλ έλα έξγν επηδξώληαο πάλσ ζηελ ύιε, κε ηξόπν ηέηνην ώζηε λα αιιάμεη ε κνξθή ή ε ζέζε ή ε ελέξγεηα (ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη βηνκεραληθέο κεραλέο, νη αγξνηηθέο θ.ιπ.) θαη Μεραλέο κεηάδνζεο: πνπ κεηαδίδνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν ελέξγεηαο δηαθνξνπνηώληαο κόλν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΥΑΝΕ ( αλήθεη ε θσηνγξαθηθή κεραλή ) Εργαλειομητανές είναι εκείνεσ οι μθχανζσ που προορίηονται για τθν επεξεργαςία των υλικϊν και τθν καταςκευι εξαρτθμάτων άλλων μθχανϊν ι γενικότερα μθχανολογικϊν ςχεδίων. Συχνά είναι αυτόματεσ και μποροφν να κακοδθγοφνται από διάτρθτα δελτία ι από μαγνθτικζσ κορδζλεσ ι να λειτουργοφν με υπολογιςτζσ για τθν πραγματοποίθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου κφκλου του κομματιοφ ςφμφωνα με το ςχζδιο που δθμιοφργθςε ο ίδιοσ ο υπολογιςτισ. Άιια είδε κεραλώλ: Σν κηθξνζθόπην Σν καγλεηνζθόπην Ο ζεξκνζίθσλαο Ο αιεπξόκπινο Η ηνζηηέξα

3 Με ηνλ όξν εργαλείο ελλνείηαη κηα ζπζθεπή πνπ παξέρεη θπζηθή ή λνεηηθή ππνζηήξημε ζηελ εθπιήξσζε ελόο έξγνπ. Σα πεξηζζόηεξα εξγαιεία είλαη κνξθέο απιήο κεραλήο, ή ζπλδπαζκόο ηνπο. ην παξειζόλ ζεσξείην πσο κόλνλ ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηνύζε εξγαιεία, αιιά ε παξαηήξεζε επηβεβαίσζε όηη νη πίζεθνη θαη άιια

4 δώα -θπξίσο ζειαζηηθά- θαη νξηζκέλα πηελά (ην θνξάθη γηα παξάδεηγκα) ή έληνκα ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία. Αξγόηεξα δηαηππώζεθε ε άπνςε πσο κόλνλ νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα θαηαζθεπάδνπλ εξγαιεία έσο όηνπ νη δσνιόγνη παξαηήξεζαλ πσο ηα πηελά θαη νη πίζεθνη θαηαζθεπάδνπλ εξγαιεία. Οη πεξηζζόηεξνη αλζξσπνιόγνη ζεσξνύλ πσο ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ήηαλ έλα ζεκαληηθό βήκα ζηελ αλζξώπηλε εμέιημε, θάηη πνπ αληαλαθιάηαη ζηελ αλαηνκία ησλ δαθηύισλ θαη ηελ θηλεηηθή ηνπο ηθαλόηεηα, όπσο επίζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο δηάλνηαο σο επηβνεζεηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ. Σα κεραληθά εξγαιεία πξνέθπςαλ θαηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, εμαηηίαο ηεο αλάγθεο εθηέιεζεο πνιύπινθσλ θαη ζπγρξνληζκέλσλ ελεξγεηώλ, ηηο νπνίεο δελ κπνξνύζε λα ππνθαηαζηήζεη ε αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Πνιιά εξγαιεία ή νκάδεο εξγαιείσλ βνεζνύλ ζηελ εθηέιεζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ όπσο: Ιστορία Κνπή πγθέληξσζε ηζρύνο Καζνδήγεζε Πξνζηαζία Μέηξεζε Η ρξήζε ησλ εξγαιείσλ μεθίλεζε ζηελ αξρή ηεο επνρήο ηνπ Λίζνπ, όηαλ νη θπλεγνί ηξνθνζπιιέθηεο θαηαζθεύαζαλ εξγαιεία θνπήο, αηρκέο βειώλ, πξσηόγνλα αγθίζηξηα θαη ζθεύε κεηαθνξάο. Έρνπλ βξεζεί εξγαιεία θνπήο, θηηαγκέλα από νςόιηζν, ηα νπνία είλαη πνιύ αηρκεξά θαη πνιύ δύζθνια ζηελ θαηαζθεπή ηνπο, πνπ γηλόηαλ ρηππώληαο ηνλ νςόιηζν κε θόθαια. Αλ ην ρηύπεκα γηλόηαλ ζε ιάζνο γσλία ή κε ιάζνο έληαζε, ην εξγαιείν έζπαδε θαη αρξεζηεπόηαλ. Από ηελ ηερληθή ηθαλόηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ εξγαιείσλ έρεη βγεη ην ζπκπέξαζκα όηη ν αλζξώπηλνο εγθέθαινο ηνπ Υόκν άπηελο έρεη αλαπηπρζεί ειάρηζηα από ηόηε. Οη κεραληθέο ζπζθεπέο, αλ θαη γλσζηέο από ηελ Ειιεληζηηθή πεξίνδν εμαπιώζεθαλ ηδηαίηεξα θαηά ηνλ κεζαίσλα θπξίσο εμαηηίαο ηεο επξείαο ρξήζεο ησλ ελεξγεηαθώλ πεγώλ ηνπ αέξα θαη ηνπ λεξνύ. (Νι. Αλεκόκπινο, Νεξόκπινο, Άξδεπζε θ.ιπ.) Σα κεραληθά εξγαιεία πξνέθπςαλ θαηά ηελ Βηνκεραληθή επαλάζηαζε, εμαηηίαο ηεο αλάγθεο εθηέιεζεο πνιύπινθσλ θαη ζπγρξνληζκέλσλ ελεξγεηώλ, ηηο νπνίεο δελ κπνξνύζε λα ππνθαηαζηήζεη ε αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα.

5

6 ΕΝΟΣΗΣΑ 2 Η φωτογραφικι μθχανι αποτελείται από δυο μζρθ, το ςϊμα και το φακό. ΣΩΜΑ: Στο ςϊμα τθσ φωτογραφικισ μθχανισ υπάρχουν τα εξισ: Το ςκοτεινό κουτί Ο φωτοφράκτθσ Το ςκόπευτρο Οι ταχφτθτεσ κλείςτρου Το κουμπί απελευκζρωςθσ Κακρζφτθσ Το φωτόμετρο Ενδείξεισ ευαιςκθςίασ Κλείςτρο ι φωτοφράκτθσ ι ριντό Το κλείςτρο ςε όλεσ τισ φωτογραφικζσ μθχανζσ ανεξάρτθτα από το είδοσ και τθν καταςκευάςτρια εταιρεία κακορίηει τθν χρονικι διάρκεια κατά τθν οποία το φωσ επιδρά ςτο μζςο αποτφπωςθσ. Αυτι τθ χρονικι διάρκεια τθν μετράμε ςε ϊρεσ, λεπτά, δευτερόλεπτα και κλάςματα του δευτερολζπτου ανάλογα με τισ φωτιςτικζσ ςυνκικεσ του κζματοσ μασ. Φωτογραφικόσ φακόσ Διάφραγμα Το διάφραγμα αποτελείται από μεταλλικά ελάςματα οποία είναι τοποκετθμζνα ϊςτε να ςχθματίηουν ζναν κλειςτό κφκλο και με τθν ενεργοποίθςθ του μθχανιςμοφ να ςχθματίηουν ομόκεντρουσ κφκλουσ διαφορετικϊν διαμζτρων. Πάνω ςτον φακό ι ςτθν οκόνθ τθσ μθχανισ αναγράφονται διάφορα νοφμερα που εκφράηουν το εμβαδόν του κάκε κφκλου άρα κακορίηουν τθν ποςότθτα του φωτόσ που κα επιδράςει πάνω ςτο φωτοευαίςκθτο υλικό. Οι αρικμοί ςυνικωσ είναι 2,8,4,5,6,11,16,22. Το φωσ που αντανακλάται από το αντικείμενο μπαίνει ςτθ μθχανι διαμζςου του φακοφ ο οποίοσ αναγκάηει τισ ακτίνεσ να περάςουν μζςα από τον ανοιχτό φωτοφράκτθ και το διάφραγμα που κακορίηει τθ φωτεινότθτα και να ςχθματίςουν ζνα ανάποδο και αντίςτροφο είδωλο πάνω ςτο φιλμ. Τα φωτοευαίςκθτα χθμικά του φιλμ ανταποκρίνονται ςε διαφορετικά χρϊματα και εντάςεισ του φωτόσ ςχθματίηοντασ μια εικόνα ςε λανκάνουςα κατάςταςθ θ οποία μπορεί να εμφανιςτεί και να δϊςει τθν τελικι ζγχρωμθ φωτογραφία.

7 Όταν τραβάμε μια φωτογραφία, αναγκάηουμε το φωσ που αντανακλάται από το αντικείμενό ςασ, να ςχθματίςει ζνα είδωλο που επιδρά πάνω ςτα ευαίςκθτα χθμικά του φιλμ. Η μθχανι ελζγχει αυτι τθ διαδικαςία με πολλοφσ τρόπουσ. ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΕΔΙΑ 14εκ. 8εκ. X2 X2 1εκ. X2 14εκ.

8 ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 1. Με τθ βοικεια του χάρακα και του ορκογωνίου τριγϊνου, ςχεδίαςα τα ςχζδια τθσ φωτογραφικισ μθχανισ πάνω ςτο μακετόχαρτου. 2. Μετά, αφοφ ζβαλα ζνα προςτατευτικό κάλυμμα πάνω ςτθν επιφάνεια όπου δοφλεψα (για να μθ γρατηουνιςτεί), με τθ βοικεια ενόσ κοπιδιοφ και ορκογωνίου τριγϊνου, άρχιςα να κόβω και τα ζξι κομμάτια. 3. Αφοφ τα ζκοψα, πιρα το μπροςτινό κομμάτι και του ζκανα μια τρφπα όπου κα ιταν θ οκόνθ τθσ φωτογραφικισ μθχανισ. Για να μοιάηει με γυαλί, του ζβαλα μεμβράνθ και μζςα από αυτι μια εικόνα. 4. Ζπειτα τα κόλλθςα και ζτςι ζφτιαξα ζνα κουτί. 5. Πιρα νερομπογιζσ και πινζλο και με γκρι μπογιά το ζβαψα γφρω-γφρω. 6. Αφοφ το ζβαψα, ζβαλα κουμπιά με τθ βοικεια ενόσ μολυβιοφ. 7. Η φωτογραφικι μθχανι είναι ζτοιμθ.

9 ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ιςτορία τθσ φωτογραφικισ μθχανισ ξεκινά ςτα μζςα του 19ου αιϊνα, ζχει ρίηεσ ςτουσ αρχαίουσ πολιτιςμοφσ, π.χ. τθσ Κίνασ και τθσ Ελλάδασ, και ςχετίηεται με το σκοτεινό θάλαμο (camera obscura, pinhole camera). Σε ζνα ςκοτεινό κάλαμο (κλειςτό κουτί) με μια μικρι τρφπα ςε επίπεδθ επιφάνειά του, ειςζρχεται το φωσ και απεικονίηει ςτθν απζναντι από τθν τρφπα επιφάνεια ζνα αντεςτραμμζνο είδωλο του εξωτερικοφ κόςμου. Αυτι θ αρχι αξιοποιικθκε κατά τθν Αναγζννθςθ για τθν καταγραφι εικόνων, όπου ο καλλιτζχνθσ «περνάει» με το μολφβι ι χρϊματα τα ίχνθ των προβαλλόμενων ειδϊλων. Κατά το 16ο αιϊνα τοποκετικθκε ςτθ μικρι οπι ζνασ ςυγκεντρωτικόσ φακόσ, ο οποίοσ βελτίωνε ςθμαντικά τθν οπτικι ποιότθτα του απεικονιηόμενου ειδϊλου. Αναφζρεται ότι ο Κζπλερ ςχεδίαηε τοπία με ςθμαντικι ακρίβεια, αξιοποιϊντασ αυτι τθν αρχι. Το 17ο αιϊνα καταςκευάςτθκαν δε και φορθτοί κάλαμοι, οι οποίοι ζδωςαν ανεξαρτθςία κινιςεων ςτουσ καλλιτζχνεσ. Η ιδζα τθσ απεικόνιςθσ του κόςμου ςε μια επιφάνεια είναι λοιπόν παλιά, παρζμενε μόνο το πρόβλθμα πϊσ κα αποτυπωκεί μόνιμα αυτι θ εικόνα ςε ζνα χαρτί.

10 Στισ αρχζσ του 17ου αιϊνα διαπίςτωςε ο Ιταλόσ φυςικόσ Angelo Sala ( ) ότι κάποια άλατα του αργφρου μαυρίηουν ςτο φωσ του ιλιου, δεν ιταν όμωσ ςε κζςθ να ςταματιςει αυτι τθ διεργαςία και να διατθριςει μια απόχρωςθ του γκρι. Το 18ο αιϊνα υπιρχε ιδθ ςθμαντικι εμπειρία ςε κζματα ευαιςκθςίασ διαφόρων χθμικϊν αλάτων ςτο φωσ. Οι 'Αγγλοι Thomas Wedgwood ( ) και Humphrey Davy ( ) χρθςιμοποίθςαν αυτά τα υλικά για να αποτυπϊςουν τα περιγράμματα προςϊπων, πινάκων ηωγραφικισ κ.ά. Όλεσ οι γνωςτζσ αποτυπϊςεισ τθσ εποχισ δεν είχαν όμωσ ςτακερότθτα, γιατί μετά τθν εμφάνιςθ τθσ εικόνασ ςυνεχιηόταν το μαφριςμα τθσ χθμικισ επίςτρωςθσ. Σν έηνο 1827 πέηπρε ν Γάιινο θπζηθόο Joseph Nicephore Niepce (Νηέπο, ) λα δεκηνπξγήζεη κε ρξήζε ζθνηεηλνύ ζαιάκνπ θαη αξθεηά κεγάιν ρξόλν έθζεζεο (πεξίπνπ 8 ώξεο!) κηα ζηαζεξή εηθόλα, ηελ νπνία νλόκαζε heliographie (ειηνγξαθία). Ο Νηέπο άξρηζε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηε θσηνγξαθία θαη ηε θσηνκεραληθή αλαπαξαγσγή εηθόλσλ από ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα. Πεηξακαηίζηεθε γηα κεξηθέο δεθαεηίεο κε κεραληθά, ρεκηθά θαη νπηηθά ζέκαηα, κέρξη πνπ παξνπζίαζε ηελ πξώηε ειηνγξαθία ηνπ. Σν 1829 άξρηζε λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ζθελνγξάθν Louis Jacques Mande Daguerre (Νηαγθέξ, ), κε ζηόρν λα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ ειηνγξαθηώλ. Οη δύν ζπλεξγάηεο παξνπζίαζαλ ην 1831 εηθόλεο απνηππσκέλεο ζε ράιθηλεο πιάθεο επηζηξσκέλεο κε ησδηνύρν άξγπξν. ε εμθάνιζη γηλόηαλ ζηε ζπλέρεηα κε αηκνύο πδξαξγύξνπ. Καη ζ' απηά ηα δείγκαηα όκσο δελ ήηαλ δπλαηή ε ζηαζεξνπνίεζε θαη ε εηθόλα ζπλέρηδε λα καπξίδεη όζν έκελε ζην ειηαθό θσο. Σειηθή επηηπρία είρε ν Νηαγθέξ, κεηά ην ζάλαην ηνπ Νηέπο, κε πιάθεο αξγύξνπ θαη ρισξηνύρν λάηξην (καγεηξηθό αιάηη) σο ζηαζεξνπνηεηή, κηα επηλόεζε ησλ 'Αγγισλ John Frederick Herschel (Υέξζει, ) θαη William Henry Fox Talbot (Σάικπνη, ). Οη εηθόλεο ηνπ Νηαγθέξ νλνκάζηεθαλ νηαγκεροησπίες, είραλ όκσο ην κεηνλέθηεκα όηη θάζε κία απνηεινύζε κνλαδηθό δείγκα, αθνύ ζηηο πιάθεο ραιθνύ θαη αξγόηεξα γπαιηνύ εκθαληδόηαλ απ' επζείαο ε ιεγόκελε θεηική εηθόλα. Η ηδέα αξλεηηθνύ-ζεηηθνύ νθείιεηαη ζηνλ Σάικπνη, κε ηελ νπνία έγηλε δπλαηή ε απεξηόξηζηε αλαπαξαγσγή ζεηηθώλ από κηα αξλεηηθή ράξηηλε πιάθα. Ο ρξόλνο έθζεζεο ηεο επίζηξσζεο ησδηνύρνπ αξγύξνπ γηα ηηο καλοησπίες (calotypies), όπσο νλνκάζηεθαλ νη δεκηνπξγίεο ηνπ Σάικπνη, ήηαλ αξρηθά πεξίπνπ 30 δεπηεξόιεπηα. ηαδηαθά κεηώζεθε απηόο ν ρξόλνο ζε κεξηθά δεπηεξόιεπηα. Σν έηνο 1839 παξνπζίαζαλ ν Νηαγθέξ θαη ν Σάικπνη ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο ζρεδόλ ηαπηόρξνλα ζε επξύηεξν θνηλό θαη εληππσζίαζαλ.

11 Οη εμειίμεηο ήηαλ ζηε ζπλέρεηα ξαγδαίεο, γηαηί πνιινί ηερληθνί θαη θαιιηηέρλεο ζε πνιιέο ρώξεο αλαδεηνύζαλ ιύζε ζηα κηθξά θαη κεγάια πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαλ θάζε ζηηγκή. Ο 'Αγγινο θαιιηηέρλεο Frederick Scott Archer ('Αξηζεξ, ) παξήγαγε ην έηνο 1851 αξλεηηθά πάλσ ζε γπάιηλα πιαθίδηα, ησλ νπνίσλ ε ρεκηθή επεμεξγαζία έπξεπε λα γίλεηαη πξηλ ζηεγλώζνπλ, γη' απηό ήηαλ απαξαίηεην λα ππάξρεη θνληά έλα εξγαζηήξην. Από εξγαζίεο Γάιισλ θαη 'Αγγισλ ρεκηθώλ είρε πξνθύςεη ην κολόδιο, έλα δηάιπκα ληηξηθήο θπηηαξίλεο ζε κίγκα νηλνπλεύκαηνο θαη αηζέξα. Απηό ην πιηθό ρξεζηκνπνηήζεθε, κεηά από δηάθνξεο βειηηώζεηο ζηε ζύζηαζή ηνπ γηα ηελ παξαγσγή αξλεηηθώλ. Με ρξήζε ηνπ θνιόδηνπ θαη ηνπ ζπξόκελνπ από άινγα εκθαληζηεξίνπ ηνπ 'Αξηζεξ, πεξηθεξόηαλ ν θσηνγξάθνο Mathew B. Brady ( ) ζηα πεδία καρώλ ηνπ ακεξηθάληθνπ εκθύιηνπ πνιέκνπ θαη δεκηνύξγεζε κηα κεγάιε ζπιινγή από θσηνγξαθίεο κε ζεκαληηθή ηζηνξηθή αμία. Λόγσ ηεο δπζθνιίαο ηνπ ρεηξηζκνύ ηνπ θνιόδηνπ θαη ηεο αλάγθεο γηα ζύληνκε επεμεξγαζία ησλ αξλεηηθώλ, αλαδήηεζαλ νη εξεπλεηέο ζε όιεο ηηο ρώξεο εληαηηθά έλα λέν πιηθό πνπ ζα έδηλε ηε δπλαηόηεηα αλαπαξαγσγήο ζεηηθώλ από έλα ζηεγλό αξλεηηθό θαη κε θάπνηα άλεζε ρξόλνπ. Ο 'Αγγινο ρεκηθόο Joseph Swan ( ) αλαθάιπςε όηη ε θσηνεπαηζζεζία ηνπ βξσκηνύρνπ αξγύξνπ απμάλεη κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ην έηνο 1879 απέθηεζε επξεζηηερλία γηα ηηο πξώηεο ζηεγλέο πιάθεο κε επηθάιπςε βξσκηνύρνπ αξγύξνπ θαη δειαηίλαο. Μεηαμύ 1848 θαη 1860 δεκηνύξγεζαλ νη Γάιινη θπζηθνί, Alexandre Bequerel, παηέξαο ηνπ λνκπειίζηα θπζηθνύ θαη Abel Niepce de Saint-Victor ( ), αληςηόο ηνπ πξσηνπόξνπ Joseph Niepces, ηελ πξώηε, αλ θαη αζηαζή, έγρξσκε θσηνγξαθία. Σν έηνο 1891 θαηάθεξε ν Gabriel Lippmann ( ), δηάζεκνο επηζηήκνλαο από ην Λνπμεκβνύξγν, λα ζηαζεξνπνηήζεη κηα έγρξσκε θσηνγξαθία γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Ο ίδηνο εξεπλεηήο εηζήγαγε ηε θσηνγξαθηθή κεραλή σο θαηαγξαθηθό όξγαλν γηα ηαρείεο κεηαβνιέο κεραληθώλ θαη άιισλ θαηλνκέλσλ. Πεξί ην 1883 επηλόεζε ν Ακεξηθάλνο βηνκήραλνο George Eastman (Ήζηκαλ, ) ην αξλεηηθό θηικ ζε κνξθή ηαηλίαο θαη ίδξπζε ην έηνο 1880 ηελ εηαηξία Kodak, ε νπνία εμεηδηθεύηεθε ζηελ παξαγσγή θαη ην εκπόξην θηικ ηπιηγκέλσλ ζε θαξνύιη, όπσο ηα γλσξίδνπκε ζήκεξα. Σα θηικ απηά ηνπνζεηνύληαλ ζε εηδηθή θάκεξα πνπ είρε κνξθή θηβσηίνπ, ηελ νπνία θαηαζθεύαδε επίζεο ε εηαηξία απηή. Με ηε δηάδνζε ηνπ ηπιηγκέλνπ θηικ άξρηζε ε επνρή ηεο καδηθήο ρξήζεο θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ θαη από εξαζηηέρλεο. Οη ζπλερείο βειηηώζεηο ζην κεραληθό, ηνλ νπηηθό θαη ην ρεκηθό ηνκέα, κεηέηξεςαλ ηε θσηνγξάθεζε ζε κηα πνιύ δηαδεδνκέλε απαζρόιεζε γηα επαγγεικαηίεο θσηνγξάθνπο, θαιιηηέρλεο θαη εξαζηηέρλεο. Η εφεφρεςθ τθσ φωτογραφικισ μθχανισ και θ ανάπτυξι τθσ, μαηί με τθν τζχνθ που ςυνεπάγεται θ χριςθ τθσ, είχε πολλαπλζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία και τθν κοινωνία. Καταρχιν επθρεάςτθκαν ευνοϊκά οι ςυναφείσ τεχνικοί τομείσ τθσ λεπτομθχανικισ, τθσ οπτικισ και τθσ χθμείασ, ςτθ ςυνζχεια δθμιουργικθκαν νζα επαγγζλματα και κζςεισ εργαςίασ ςτον τεχνικό και καλλιτεχνικό τομζα. Μια ακόμα, απρόβλεπτθ επίδραςθ προζκυψε για τθν τζχνθ τθσ ηωγραφικισ, όπου οι καλλιτζχνεσ, ζχοντασ από πολφ καιρό αναπτφξει τισ τεχνικζσ και τα υλικά τθσ τζχνθσ τουσ ςε πολφ υψθλό βακμό και ζχοντασ πετφχει επί 5-6 αιϊνεσ καυμαςτά ζργα με τθν αποτφπωςθ προςϊπων, αντικειμζνων και τθσ

12 φφςθσ, βρζκθκαν μπροςτά ςε μια εφεφρεςθ, θ οποία ιταν ςε κζςθ να αποτυπϊνει ακριβζςτερα και ανά πάςα ςτιγμι τον υπαρκτό κόςμο. Οι ευρφτερα χρθςιμοποιοφμενεσ ςιμερα φωτογραφικζσ μθχανζσ, εραςιτεχνικισ ι επαγγελματικισ χριςθσ, διακρίνονται ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ: τισ ςυμπαγείσ (compact) και ςτισ μονοοπτικζσ ρεφλζξ (SLR). Διακρινόμενεσ, ανάλογα με τθν τεχνολογία τουσ, ςτισ κλαςικζσ φωτογραφικζσ μθχανζσ με φιλμ και τισ ψθφιακζσ φωτογραφικζσ μθχανζσ. Φωτογραυικές μητανές με υιλμ Απηέο ρξεζηκνπνηνύλ θσηνγξαθηθό θηικ ζην νπνίν απνηππώλεηαη ε θσηνγξαθία θαηά ηε ιήςε. ηε ζπλέρεηα ην θηικ πεξλά από ηε δηαδηθαζία ηεο εκθάληζεο ζε ζθνηεηλό ζάιακν είηε ζε εηδηθά θσηνγξαθηθά εξγαζηήξηα. Με ηε δηαδηθαζία ηεο εκθάληζεο παξάγεηαη έλα αξλεηηθό, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηύπσζε ησλ θσηνγξαθηώλ ζην ραξηί. Σα ζεηηθά θηικ έρνπλ σο απνηέιεζκα ζεηηθό είδσιν, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηεπζείαλ γηα πξνβνιή ησλ θσηνγξαθηώλ. Καηά ηελ αγνξά, πξέπεη λα πξνζερζεί ην είδνο θαη ε πνηόηεηα ηνπ θαθνύ ηεο κεραλήο, ν ηύπνο θαη ε ηαρύηεηα ηνπ θηικ, ε δπλαηόηεηα ή όρη ρεηξνθίλεησλ ξπζκίζεσλ θαη ην zoom. Πην ζπλεζηζκέλεο είλαη ζήκεξα νη απηόκαηεο θσηνγξαθηθέο κεραλέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο αξράξηνπο ρξήζηεο ηε ιήςε ηθαλνπνηεηηθώλ θσηνγξαθηώλ ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα (νη ιεγόκελεο "point and shoot"). Ψηυιακές υωτογραυικές μητανές Απηέο ρξεζηκνπνηνύλ αηζζεηήξεο εηθνλνζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη θάξηεο κλήκεο (SD, MMC, XD-Digital θ.α.) γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ θσηνγξαθηώλ. ηε ζπλέρεηα νη θσηνγξαθίεο κπνξνύλ λα ηππσζνύλ ζε ραξηί ζηα θσηνγξαθηθά εξγαζηήξηα ή ζε νηθηαθνύο εθηππσηέο, ή λα πεξάζνπλ ζε έλα κεγαιύηεξν νπηηθό ή καγλεηηθό απνζεθεπηηθό κέζν. Μεγάιν πιενλέθηεκα ησλ ςεθηαθώλ κεραλώλ απνηειεί ε δπλαηόηεηα άκεζεο επεμεξγαζίαο ησλ θσηνγξαθηώλ από ηνπο ππνινγηζηέο. ηηο ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζερζνύλ δελ είλαη ε αλάιπζε πνπ κεηξηέηαη ζε Megapixels αιιά ην είδνο θαη ε πνηόηεηα ηνπ θαθνύ ηεο κεραλήο, ε δπλαηόηεηα ή όρη ρεηξνθίλεησλ ξπζκίζεσλ, ε επαηζζεζία ηνπ αηζζεηήξα ζε ρακειέο ζηάζκεο θσηεηλόηεηαο θαη ε απηνλνκία ηεο

13 κπαηαξίαο. Γηα ηηο ζπλεζηζκέλεο θσηνγξαθίεο καο (10Υ15cm) είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη ηα 2ΜP, σζηόζν ε πιεηνλόηεηα ησλ θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ ζήκεξα (2010) έρεη πεξάζεη ζε αλαιύζεηο πάλσ από 10.1MΡ. Άιιν ζεκείν πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί, ζηηο κεραλέο κε κε ελαιιάμηκν θαθό, είλαη ε δπλαηόηεηα νπηηθνύ (όρη ςεθηαθνύ) δνπκ (zoom) γηα ιήςε καθξηλώλ πιάλσλ θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα επξπγώληαο ξύζκηζεο. Γνωστοί κατασκεσαστές Φσηνγξαθηθέο κεραλέο κε θηικ: Nikon Canon Leica Kodak (κεραλέο κηαο ρξήζεο) Pentax (κεραλέο κεζαίνπ θνξκά) Hasselblad (κεραλέο κεζαίνπ θνξκά) Samsung ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΑΡΧΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Σε ζνα φωτοςτεγανό δωμάτιο ανοίγουμε μια πολφ μικρι οπι ςε μια επίπεδθ επιφάνεια. Οι ακτίνεσ του φωτόσ που ειςζρχονται μζςα από τθν οπι απεικονίηουν ςτθν απζναντι πλευρά ζνα αντεςτραμμζνο είδωλο του εξωτερικοφ κόςμου. ( Φαίνεται ςτα παρακάτω ςκίτςα) 1.

14 2. Στθ διάρκεια των χρόνων όμωσ, αυτό το ςκοτεινό δωμάτιο εξελίχτθκε και ζφταςε ςτθν ςθμερινι του μορφι που μασ παρζχει πλθκϊρα επιλόγων και αυτοματιςμϊν. ΕΝΟΣΗΣΑ 7 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ & ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο είλαη: Υσξίο αιιαγή εμαξηεκάησλ, ε ςεθηαθή κεραλή κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή επαηζζεζία ζην θώο, αλάινγα κε ηε ζηάζκε επαηζζεζίαο (θιίκαθα ISO) πνπ επηιέγνπκε. ηηο κεραλέο κε θηικ, αιιαγή ζηελ επαηζζεζία κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν κε αιιαγή ηνπ θηικ. Υσξίο αιιαγή εμαξηεκάησλ, ε ςεθηαθή κεραλή κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή ρξσκαηηθή απόθξηζε (επηινγή white balance), αλάινγα κε ηε δηαζέζηκε θσηεηλή πεγή, ώζηε ην παξαγόκελν απνηέιεζκα λα είλαη ρξσκαηηθά νπδέηεξν

15 ή λα έρεη ηελ απόρξσζε πνπ επηζπκνύκε. ηηο κεραλέο κε θηικ, δελ είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηεο ρξσκαηηθήο απόθξηζεο παξά κόλν κε εηδηθά θηικ ή, ελ κέξεη, κέζσ πξόζζεησλ, θαη δύζρξεζησλ, νπηηθώλ θίιηξσλ. Η θάξηα κλήκεο κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί πάξα πνιιέο θνξέο θαη δελ ρξεηάδεηαη εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο. Οη απνζεθεπκέλεο εηθόλεο δελ επεξεάδνληαη από ηα κεραλήκαηα αθηηλώλ X ζηα αεξνδξόκηα. Η ρσξεηηθόηεηα ησλ θαξηώλ κλήκεο, όπνπ απνζεθεύνληαη νη εηθόλεο είλαη πάξα πνιύ κεγάιε. Έηζη κηα ςεθηαθή κεραλή, εθνδηαζκέλε κε θάξηα πςειήο ρσξεηηθόηεηαο, κπνξεί λα ρσξά πνιύ πεξηζζόηεξεο θσηνγξαθίεο από έλα θηικ 35mm. Επηπιένλ, νπνηαδήπνηε απνζεθεπκέλε εηθόλα κπνξεί λα δηαγξαθεί εθ ησλ πζηέξσλ, θάηη πνπ ζηελ θνηλή θσηνγξαθηθή κεραλή είλαη αδύλαην. ηηο κεραλέο κε κεγάιν ςεθηαθό αηζζεηήξα (όπσο νη ςεθηαθέο ξεθιέμ ή αιιηώο DSLR, αθόκε θαη ηα πξνζηηά κνληέια), ε επθξίλεηα ηεο παξαγόκελεο εηθόλαο πιεζηάδεη πνιύ ή μεπεξλά απηή ηνπ έγρξσκνπ θηικ 35mm. Ελδεηθηηθά, έρεη ππνζηεξηρζεί όηη κεραλή DSLR (θαηαζθεπήο 2004) ησλ 6 megapixel δίλεη εηθόλεο κε αλάιπζε πνπ θηάλεη ην 75%-100% ηνπ θηικ. Η αλάιπζε πνπ δίλνπλ νη ςεθηαθέο κεραλέο απηνύ ηνπ είδνπο ππεξβαίλεη ζεκαληηθά απηήλ ηνπ θηικ, όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κεγάιε επαηζζεζία ζην θσο (πςειή επαηζζεζία ISO). Έηζη, ζηηο κεγάιεο ηηκέο ISO, ην έγρξσκν θηικ δελ κπνξεί λα ζπλαγσληζηεί ηηο DSLR ζε νπηηθό ζόξπβν (θόθθν). Ελδεηθηηθά, ζε ηεζη πνπ δηεμάρζεθε ην 2003, εηθόλα από άξηζηεο πνηόηεηαο έγρξσκν θηικ επαηζζεζίαο ISO 100 παξνπζίαδε ηνλ ίδην θόθθν κε απηόλ πνπ έδσζε θνξπθαία (εθείλε ηελ επνρή) DSLR, ξπζκηζκέλε ζε επαηζζεζία ISO 800. Η ςεθηαθή θύζε ηεο εηθόλαο δίλεη ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο κεηάδνζεο θαη κεηέπεηηα επεμεξγαζίαο ζηνλ ππνινγηζηή, ρσξίο ηελ αλάγθε δύζρξεζησλ ρεκηθώλ θαη ζθνηεηλνύ ζαιάκνπ. Εηδηθά ζηε δηόξζσζε ηεο ρξσκαηηθήο ηζνξξνπίαο, ηεο αληίζεζεο (θνληξάζη) θαη ησλ ζθαικάησλ θαθώλ θαη πξννπηηθήο, θαζώο θαη ζηελ αθαίξεζε ελνριεηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ, νη δπλαηόηεηεο είλαη ζρεδόλ απεξηόξηζηεο. Επίζεο, είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία ηνπ βάζνπο πεδίνπ, ε πξνζζήθε θόθθνπ, ζνιώκαηνο, νμύηεηαο θ.α. Γη απηό ην ιόγν, νη απαηηεηηθνί ρξήζηεο αξλεηηθνύ θαη ζεηηθνύ θηικ (ζιάηλη) ςεθηνπνηνύλ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο κε εμεηδηθεπκέλνπο ζαξσηέο (scaner) πςειήο πνηόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο θαη εθηύπσζεο. Τπάξρνπλ αξθεηνί ζύγρξνλνη νηθηαθνί εθηππσηέο νη νπνίνη κπνξνύλ λα δώζνπλ από ηθαλνπνηεηηθή έσο πνιύ πςειή πνηόηεηα ηππσκέλεο ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο. Απηό είλαη αδύλαην λα γίλεη κε εξαζηηερληθό εμνπιηζκό, γηα ην έγρξσκν θηικ ηνπιάρηζηνλ. Η ςεθηαθή θύζε ηεο εηθόλαο δηεπθνιύλεη ζε ηεξάζηην βαζκό ηελ παξαγσγή θηελώλ παλνκνηόηππσλ αληηγξάθσλ, ζε κεγάιε πνηθηιία κέζσλ απνζήθεπζεο (CD, DVD, ζθιεξνύο δίζθνπο, θάξηεο κλήκεο, δηαδηθηπαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θ.α.). Αληίζεηα, ην αξλεηηθό θηικ λαη κελ δηαηεξείηαη, αλ θπιάζζεηαη ζσζηά, γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, αιιά ε πνηόηεηα ππνβαζκίδεηαη ζε θάζε παξαγσγή αληηγξάθνπ. Επίζεο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε δηαζεζηκόηεηα ρεκηθώλ θαη κεραλεκάησλ γηα ηελ εκθάληζή ηνπ ζην κέιινλ, θάηη πνπ είλαη αβέβαην. Η ελζσκαησκέλε νζόλε δίλεη δπλαηόηεηα ζηηγκηαίαο πξνζέαζεο ηνπ απνηειέζκαηνο. Αλ ν θσηνγξάθνο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο, κπνξεί λα επαλαιάβεη ηε θσηνγξάθηζε, π.ρ. κε άιιεο ξπζκίζεηο έθζεζεο, ρξσκαηηθήο

16 ηζνξξνπίαο, θιαο θιπ. Αληίζεηα ζην θηικ πξέπεη λα πεξηκέλνπκε ηελ εκθάληζή ηνπ (εμαηξείηαη ην θηικ πνιαξόηλη, ην νπνίν όκσο δελ παξήγαγε πςειήο πνηόηεηαο θσηνγξαθίεο. θαη ην θόζηνο ηνπ ήηαλ πςειό). Ο ςεθηαθόο αηζζεηήξαο εηθόλαο κπνξεί, κε αλάινγε ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο παξαγόκελεο εηθόλαο, λα έρεη πνιύ κηθξέο δηαζηάζεηο, δηεπθνιύλνληαο ηελ ελζσκάησζε ζε άιιεο ζπζθεπέο, όπσο, π.ρ. θηλεηά ηειέθσλα. Εθόζνλ δελ ππάξρεη θηικ, δελ επεξεάδεηαη από ηελ ηπραία είζνδν θσηόο ή άιιεο αθηηλνβνιίαο ζην εζσηεξηθό ηεο. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, ειεθηξνληθά, κεγέζπλζε (zoom) ρσξίο λα δηαζέηεη αλάινγν θαθό. Απηή ε δπλαηόηεηα ππνβαζκίδεη ζεκαληηθά ηελ πνηόηεηα εηθόλαο θαη πξέπεη λα απνθεύγεηαη ελ γέλεη (ην ίδην απνηέιεζκα κπνξεί λα επηηεπρζεί εθ ησλ πζηέξσλ, θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο εηθόλαο ζε ππνινγηζηή). Ο ίδηνο αηζζεηήξαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηε ιήςε ηαηλίαο βίληεν. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο είλαη: Ο αηζζεηήξαο θνξελλύεηαη πνιύ γξήγνξα ζε πςειέο ζηάζκεο θσηεηλόηεηαο, δίλνληαο άρξεζηε ("θακέλε") εηθόλα (δελ πξόθεηηαη γηα βιάβε, απιά απώιεηα δεδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία). Έηζη, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ κνηάδεη κε απηή ηνπ ζεηηθνύ θηικ (slide). Απηό ζεκαίλεη πσο ν θσηνγξάθνο πξέπεη είλαη πνιύ πξνζεθηηθόο ώζηε λα απνθεύγεη ηελ ππεξέθζεζε ηκεκάησλ ηηο θσηνγξαθίαο ηνπ. Επηπρώο, νη ζύγρξνλεο κεραλέο δίλνπλ πνιιά βνεζήκαηα γηα λα απνθεπρζεί ε ππεξέθζεζε θαηά ηε θσηνγξάθηζε, όκσο απαηηείηαη ζεκαληηθή εμνηθείσζε κε ηε κεραλή θαη ηηο βαζηθέο θσηνγξαθηθέο έλλνηεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνύλ. Αληίζεηα, ην αξλεηηθό θηικ έρεη, αθόκε θη όηαλ ππεξεθηεζεί, ζεκαληηθά πεξηζώξηα απνηύπσζεο πιεξνθνξίαο. Πνιιά από ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ςεθηαθνύ κέζνπ (όπσο ε επεμεξγαζία θαη ε εύθνιε παξαγσγή αληηγξάθσλ) δελ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ από όζνπο δελ έρνπλ εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή (PC). ηηο κεραλέο κε κηθξνύο αηζζεηήξεο (θαηεγνξίεο θόληαθη, ζνύπεξ-θόληαθη, θαζώο θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα), ε πνηόηεηα εηθόλαο (θόθθνο, επθξίλεηα) είλαη ζεκαληηθά θαηώηεξε, θαη ε δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο πεξηνξίδεηαη αηζζεηά ιόγσ ηεο απνπζίαο ηεο δπλαηόηεηαο παξαγσγήο αξρείσλ ζε πξσηνγελή (raw) κνξθή. Η νηθηαθή εθηύπσζε είλαη πάληνηε αξθεηά αθξηβή, αλ ζπλππνινγηζηεί ην θόζηνο ησλ κειαληώλ θαη ηνπ εηδηθνύ ραξηηνύ, ε δε δηάξθεηα δσήο ηεο εθηππσκέλεο θσηνγξαθίαο δελ είλαη κεγάιε, αλ δελ ιεθζνύλ κέηξα πξνθύιαμεο, όπσο ε ηνπνζέηεζε ζε άικπνπκ. Η δηάξθεηα δσήο είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε όηαλ ν εθηππσηήο είλαη ζεξκηθόο ή ρξεζηκνπνηεί κε πδαηνδηαιπηέο κειάλεο (pigment-based). Απηά ηα πξνβιήκαηα δελ ππάξρνπλ ζηελ εθηύπσζε από επαγγεικαηηθά κεραλήκαηα, ηα νπνία ζπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη θαη γηα ηελ εθηύπσζε από θηικ. ηηο ςεθηαθέο κεραλέο κε ελαιιάμηκνπο θαθνύο (όπσο νη DSLR ), ζπρλά επηθάζεηαη ζθόλε πάλσ ζηνλ αηζζεηήξα, κε νξαηό απνηέιεζκα, εηδηθά όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη κηθξά δηαθξάγκαηα. Σν πξόβιεκα αληηκεησπίδεηαη ελ κέξεη κε πξνζεθηηθό ρεηξηζκό θαηά ηελ αιιαγή θαθνύ θαη πεξηζηαζηαθό θαζάξηζκα

17 ηνπ αηζζεηήξα (όπνηε απηό είλαη αλαγθαίν). ε πνιιά θαηλνύξηα κνληέια, ππάξρεη ελζσκαησκέλνο κεραληζκόο απηόκαηνπ θαζαξηζκνύ ηνπ αηζζεηήξα. ΕΝΟΣΗΣΑ 8 & 9 ΚΑΣΑΛΟΓΟ & ΚΟΣΟ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1.μακετόχαρτο 2.κοπίδι 3.νερομπογιζσ ΚΟΣΤΟΣ 3,50 Ε 1,00 Ε 2,00 Ε 4.1 ςετ χάρακεσ 2,20 Ε 5.1 μολφβι 0,30 Ε 6.1 υγρι κόλλα 1,00 Ε 7. 1 προςτατευτικό κάλυμμα 1,30 Ε 8.μεμβράνθ κουηίνασ 9.χαρτιά Α4 10.μελάνια εκτυπωτι 0,70 E 3,50 Ε 27,00 Ε Σφνολο : 42,5 Ε ΕΝΟΣΗΣΑ 10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Daguerre, φωτογραφικι μθχανι, ιςτορία, Βικιπαίδεια (Wikipedia),φωτογραφικι μθχανι, Noesis, φωτογραφικι μθχανι (www.tmth.edu.gr), Εγκυκλοπαίδεια ΔΟΜΗ 5. Η φωτογρφικθ μθχανθ, μεροσ 2,

18