ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΥΑΝΕ ( αλήθεη ε θσηνγξαθηθή κεραλή ) Άιια είδε κεραλώλ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΥΑΝΕ ( αλήθεη ε θσηνγξαθηθή κεραλή ) Άιια είδε κεραλώλ:"

Transcript

1 Βάσια Καλογερά Α 2

2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Μητανή ή μητάνημα νλνκάδεηαη νπνηνδήπνηε εξγαιείν ή κέζνλ πνπ κπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηελ αλζξώπηλε εξγαζία ή πνπ κπνξεί λα απμήζεη ηε δύλακε ή ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο. Επίζεο νπνηαδήπνηε ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε παξαγσγή έξγνπ, είηε κεηαδίδνληαο είηε κεηαηξέπνληαο άιιε κνξθή ελέξγεηαο ζε παξαγσγή έξγνπ. Αθόκε κπνξεί λα ελλνείηαη θαη θάζε επθπήο επηλόεζε. Μεηαθνξηθά, ζεκαίλεη ξαδηνπξγία, ζθεπσξία αιιά θαη ραξαθηεξηζκό πιήζνπο ππεξεζηώλ π.ρ. «Κξαηηθή κεραλή» ή «ακπληηθόο κεραληζκόο». ηελ αξραηόηεηα, νη αξραίνη Έιιελεο απέδηδαλ ηελ ζεκαζία ηεο πξώηεο παξαπάλσ πξόηαζεο πνπ αλαθέξεηαη σο νξηζκόο από ηνλ Βηηξνύβην, ελώ δηέθξηλαλ δύν είδε κεραλώλ: ηηο απιέο θαη ηηο ζύλζεηεο. ηηο απιέο αλήθαλ νη κνρινί, ε ζθήλα, ν θνριίαο, ην πνιύζπαζην, θ.ά. ηηο ζύλζεηεο αλήθαλ νη πδξαπιηθέο κεραλέο, νη βηνκεραληθέο (κύινη άιεζεο θαη ζύλζιηςεο), νη πςσηηθέο ή αλπςσηηθέο, νη πνιεκηθέο θαη νη κεραλέο ζεάηξνπ. Καηά ηε κεραλνινγία, σο κεραλή λνείηαη έλα ζύλνιν κεραληθώλ κεξώλ θαη κεραληζκώλ ηθαλώλ λα κεηαηξέςνπλ κηα ελέξγεηα ηξνθνδόηεζεο ζε κία δηαθνξεηηθνύ ή ίδηνπ ηύπνπ αιιά κε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο ηειηθή ελέξγεηα, πξνθεηκέλνπ λα ηελ ρνξεγήζνπλ ζε άιιεο κεραλέο ή λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ άκεζα γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο έξγνπ. Γεληθά νη κεραλέο δηαηξνύληαη ζε: Μεραλέο θίλεζεο ή θηλεηήξηεο κεραλέο: πνπ παξάγνπλ κεραληθό έξγν. Μεραλέο ελεξγεηαθέο: πνπ απνξξνθνύλ κεραληθή ελέξγεηα, δειαδή θηλνύληαη από έλαλ θηλεηήξα θαη εθηεινύλ έλα έξγν επηδξώληαο πάλσ ζηελ ύιε, κε ηξόπν ηέηνην ώζηε λα αιιάμεη ε κνξθή ή ε ζέζε ή ε ελέξγεηα (ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη βηνκεραληθέο κεραλέο, νη αγξνηηθέο θ.ιπ.) θαη Μεραλέο κεηάδνζεο: πνπ κεηαδίδνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν ελέξγεηαο δηαθνξνπνηώληαο κόλν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΥΑΝΕ ( αλήθεη ε θσηνγξαθηθή κεραλή ) Εργαλειομητανές είναι εκείνεσ οι μθχανζσ που προορίηονται για τθν επεξεργαςία των υλικϊν και τθν καταςκευι εξαρτθμάτων άλλων μθχανϊν ι γενικότερα μθχανολογικϊν ςχεδίων. Συχνά είναι αυτόματεσ και μποροφν να κακοδθγοφνται από διάτρθτα δελτία ι από μαγνθτικζσ κορδζλεσ ι να λειτουργοφν με υπολογιςτζσ για τθν πραγματοποίθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου κφκλου του κομματιοφ ςφμφωνα με το ςχζδιο που δθμιοφργθςε ο ίδιοσ ο υπολογιςτισ. Άιια είδε κεραλώλ: Σν κηθξνζθόπην Σν καγλεηνζθόπην Ο ζεξκνζίθσλαο Ο αιεπξόκπινο Η ηνζηηέξα

3 Με ηνλ όξν εργαλείο ελλνείηαη κηα ζπζθεπή πνπ παξέρεη θπζηθή ή λνεηηθή ππνζηήξημε ζηελ εθπιήξσζε ελόο έξγνπ. Σα πεξηζζόηεξα εξγαιεία είλαη κνξθέο απιήο κεραλήο, ή ζπλδπαζκόο ηνπο. ην παξειζόλ ζεσξείην πσο κόλνλ ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηνύζε εξγαιεία, αιιά ε παξαηήξεζε επηβεβαίσζε όηη νη πίζεθνη θαη άιια

4 δώα -θπξίσο ζειαζηηθά- θαη νξηζκέλα πηελά (ην θνξάθη γηα παξάδεηγκα) ή έληνκα ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία. Αξγόηεξα δηαηππώζεθε ε άπνςε πσο κόλνλ νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα θαηαζθεπάδνπλ εξγαιεία έσο όηνπ νη δσνιόγνη παξαηήξεζαλ πσο ηα πηελά θαη νη πίζεθνη θαηαζθεπάδνπλ εξγαιεία. Οη πεξηζζόηεξνη αλζξσπνιόγνη ζεσξνύλ πσο ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ήηαλ έλα ζεκαληηθό βήκα ζηελ αλζξώπηλε εμέιημε, θάηη πνπ αληαλαθιάηαη ζηελ αλαηνκία ησλ δαθηύισλ θαη ηελ θηλεηηθή ηνπο ηθαλόηεηα, όπσο επίζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο δηάλνηαο σο επηβνεζεηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ. Σα κεραληθά εξγαιεία πξνέθπςαλ θαηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, εμαηηίαο ηεο αλάγθεο εθηέιεζεο πνιύπινθσλ θαη ζπγρξνληζκέλσλ ελεξγεηώλ, ηηο νπνίεο δελ κπνξνύζε λα ππνθαηαζηήζεη ε αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Πνιιά εξγαιεία ή νκάδεο εξγαιείσλ βνεζνύλ ζηελ εθηέιεζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ όπσο: Ιστορία Κνπή πγθέληξσζε ηζρύνο Καζνδήγεζε Πξνζηαζία Μέηξεζε Η ρξήζε ησλ εξγαιείσλ μεθίλεζε ζηελ αξρή ηεο επνρήο ηνπ Λίζνπ, όηαλ νη θπλεγνί ηξνθνζπιιέθηεο θαηαζθεύαζαλ εξγαιεία θνπήο, αηρκέο βειώλ, πξσηόγνλα αγθίζηξηα θαη ζθεύε κεηαθνξάο. Έρνπλ βξεζεί εξγαιεία θνπήο, θηηαγκέλα από νςόιηζν, ηα νπνία είλαη πνιύ αηρκεξά θαη πνιύ δύζθνια ζηελ θαηαζθεπή ηνπο, πνπ γηλόηαλ ρηππώληαο ηνλ νςόιηζν κε θόθαια. Αλ ην ρηύπεκα γηλόηαλ ζε ιάζνο γσλία ή κε ιάζνο έληαζε, ην εξγαιείν έζπαδε θαη αρξεζηεπόηαλ. Από ηελ ηερληθή ηθαλόηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ εξγαιείσλ έρεη βγεη ην ζπκπέξαζκα όηη ν αλζξώπηλνο εγθέθαινο ηνπ Υόκν άπηελο έρεη αλαπηπρζεί ειάρηζηα από ηόηε. Οη κεραληθέο ζπζθεπέο, αλ θαη γλσζηέο από ηελ Ειιεληζηηθή πεξίνδν εμαπιώζεθαλ ηδηαίηεξα θαηά ηνλ κεζαίσλα θπξίσο εμαηηίαο ηεο επξείαο ρξήζεο ησλ ελεξγεηαθώλ πεγώλ ηνπ αέξα θαη ηνπ λεξνύ. (Νι. Αλεκόκπινο, Νεξόκπινο, Άξδεπζε θ.ιπ.) Σα κεραληθά εξγαιεία πξνέθπςαλ θαηά ηελ Βηνκεραληθή επαλάζηαζε, εμαηηίαο ηεο αλάγθεο εθηέιεζεο πνιύπινθσλ θαη ζπγρξνληζκέλσλ ελεξγεηώλ, ηηο νπνίεο δελ κπνξνύζε λα ππνθαηαζηήζεη ε αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα.

5

6 ΕΝΟΣΗΣΑ 2 Η φωτογραφικι μθχανι αποτελείται από δυο μζρθ, το ςϊμα και το φακό. ΣΩΜΑ: Στο ςϊμα τθσ φωτογραφικισ μθχανισ υπάρχουν τα εξισ: Το ςκοτεινό κουτί Ο φωτοφράκτθσ Το ςκόπευτρο Οι ταχφτθτεσ κλείςτρου Το κουμπί απελευκζρωςθσ Κακρζφτθσ Το φωτόμετρο Ενδείξεισ ευαιςκθςίασ Κλείςτρο ι φωτοφράκτθσ ι ριντό Το κλείςτρο ςε όλεσ τισ φωτογραφικζσ μθχανζσ ανεξάρτθτα από το είδοσ και τθν καταςκευάςτρια εταιρεία κακορίηει τθν χρονικι διάρκεια κατά τθν οποία το φωσ επιδρά ςτο μζςο αποτφπωςθσ. Αυτι τθ χρονικι διάρκεια τθν μετράμε ςε ϊρεσ, λεπτά, δευτερόλεπτα και κλάςματα του δευτερολζπτου ανάλογα με τισ φωτιςτικζσ ςυνκικεσ του κζματοσ μασ. Φωτογραφικόσ φακόσ Διάφραγμα Το διάφραγμα αποτελείται από μεταλλικά ελάςματα οποία είναι τοποκετθμζνα ϊςτε να ςχθματίηουν ζναν κλειςτό κφκλο και με τθν ενεργοποίθςθ του μθχανιςμοφ να ςχθματίηουν ομόκεντρουσ κφκλουσ διαφορετικϊν διαμζτρων. Πάνω ςτον φακό ι ςτθν οκόνθ τθσ μθχανισ αναγράφονται διάφορα νοφμερα που εκφράηουν το εμβαδόν του κάκε κφκλου άρα κακορίηουν τθν ποςότθτα του φωτόσ που κα επιδράςει πάνω ςτο φωτοευαίςκθτο υλικό. Οι αρικμοί ςυνικωσ είναι 2,8,4,5,6,11,16,22. Το φωσ που αντανακλάται από το αντικείμενο μπαίνει ςτθ μθχανι διαμζςου του φακοφ ο οποίοσ αναγκάηει τισ ακτίνεσ να περάςουν μζςα από τον ανοιχτό φωτοφράκτθ και το διάφραγμα που κακορίηει τθ φωτεινότθτα και να ςχθματίςουν ζνα ανάποδο και αντίςτροφο είδωλο πάνω ςτο φιλμ. Τα φωτοευαίςκθτα χθμικά του φιλμ ανταποκρίνονται ςε διαφορετικά χρϊματα και εντάςεισ του φωτόσ ςχθματίηοντασ μια εικόνα ςε λανκάνουςα κατάςταςθ θ οποία μπορεί να εμφανιςτεί και να δϊςει τθν τελικι ζγχρωμθ φωτογραφία.

7 Όταν τραβάμε μια φωτογραφία, αναγκάηουμε το φωσ που αντανακλάται από το αντικείμενό ςασ, να ςχθματίςει ζνα είδωλο που επιδρά πάνω ςτα ευαίςκθτα χθμικά του φιλμ. Η μθχανι ελζγχει αυτι τθ διαδικαςία με πολλοφσ τρόπουσ. ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΕΔΙΑ 14εκ. 8εκ. X2 X2 1εκ. X2 14εκ.

8 ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 1. Με τθ βοικεια του χάρακα και του ορκογωνίου τριγϊνου, ςχεδίαςα τα ςχζδια τθσ φωτογραφικισ μθχανισ πάνω ςτο μακετόχαρτου. 2. Μετά, αφοφ ζβαλα ζνα προςτατευτικό κάλυμμα πάνω ςτθν επιφάνεια όπου δοφλεψα (για να μθ γρατηουνιςτεί), με τθ βοικεια ενόσ κοπιδιοφ και ορκογωνίου τριγϊνου, άρχιςα να κόβω και τα ζξι κομμάτια. 3. Αφοφ τα ζκοψα, πιρα το μπροςτινό κομμάτι και του ζκανα μια τρφπα όπου κα ιταν θ οκόνθ τθσ φωτογραφικισ μθχανισ. Για να μοιάηει με γυαλί, του ζβαλα μεμβράνθ και μζςα από αυτι μια εικόνα. 4. Ζπειτα τα κόλλθςα και ζτςι ζφτιαξα ζνα κουτί. 5. Πιρα νερομπογιζσ και πινζλο και με γκρι μπογιά το ζβαψα γφρω-γφρω. 6. Αφοφ το ζβαψα, ζβαλα κουμπιά με τθ βοικεια ενόσ μολυβιοφ. 7. Η φωτογραφικι μθχανι είναι ζτοιμθ.

9 ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ιςτορία τθσ φωτογραφικισ μθχανισ ξεκινά ςτα μζςα του 19ου αιϊνα, ζχει ρίηεσ ςτουσ αρχαίουσ πολιτιςμοφσ, π.χ. τθσ Κίνασ και τθσ Ελλάδασ, και ςχετίηεται με το σκοτεινό θάλαμο (camera obscura, pinhole camera). Σε ζνα ςκοτεινό κάλαμο (κλειςτό κουτί) με μια μικρι τρφπα ςε επίπεδθ επιφάνειά του, ειςζρχεται το φωσ και απεικονίηει ςτθν απζναντι από τθν τρφπα επιφάνεια ζνα αντεςτραμμζνο είδωλο του εξωτερικοφ κόςμου. Αυτι θ αρχι αξιοποιικθκε κατά τθν Αναγζννθςθ για τθν καταγραφι εικόνων, όπου ο καλλιτζχνθσ «περνάει» με το μολφβι ι χρϊματα τα ίχνθ των προβαλλόμενων ειδϊλων. Κατά το 16ο αιϊνα τοποκετικθκε ςτθ μικρι οπι ζνασ ςυγκεντρωτικόσ φακόσ, ο οποίοσ βελτίωνε ςθμαντικά τθν οπτικι ποιότθτα του απεικονιηόμενου ειδϊλου. Αναφζρεται ότι ο Κζπλερ ςχεδίαηε τοπία με ςθμαντικι ακρίβεια, αξιοποιϊντασ αυτι τθν αρχι. Το 17ο αιϊνα καταςκευάςτθκαν δε και φορθτοί κάλαμοι, οι οποίοι ζδωςαν ανεξαρτθςία κινιςεων ςτουσ καλλιτζχνεσ. Η ιδζα τθσ απεικόνιςθσ του κόςμου ςε μια επιφάνεια είναι λοιπόν παλιά, παρζμενε μόνο το πρόβλθμα πϊσ κα αποτυπωκεί μόνιμα αυτι θ εικόνα ςε ζνα χαρτί.

10 Στισ αρχζσ του 17ου αιϊνα διαπίςτωςε ο Ιταλόσ φυςικόσ Angelo Sala ( ) ότι κάποια άλατα του αργφρου μαυρίηουν ςτο φωσ του ιλιου, δεν ιταν όμωσ ςε κζςθ να ςταματιςει αυτι τθ διεργαςία και να διατθριςει μια απόχρωςθ του γκρι. Το 18ο αιϊνα υπιρχε ιδθ ςθμαντικι εμπειρία ςε κζματα ευαιςκθςίασ διαφόρων χθμικϊν αλάτων ςτο φωσ. Οι 'Αγγλοι Thomas Wedgwood ( ) και Humphrey Davy ( ) χρθςιμοποίθςαν αυτά τα υλικά για να αποτυπϊςουν τα περιγράμματα προςϊπων, πινάκων ηωγραφικισ κ.ά. Όλεσ οι γνωςτζσ αποτυπϊςεισ τθσ εποχισ δεν είχαν όμωσ ςτακερότθτα, γιατί μετά τθν εμφάνιςθ τθσ εικόνασ ςυνεχιηόταν το μαφριςμα τθσ χθμικισ επίςτρωςθσ. Σν έηνο 1827 πέηπρε ν Γάιινο θπζηθόο Joseph Nicephore Niepce (Νηέπο, ) λα δεκηνπξγήζεη κε ρξήζε ζθνηεηλνύ ζαιάκνπ θαη αξθεηά κεγάιν ρξόλν έθζεζεο (πεξίπνπ 8 ώξεο!) κηα ζηαζεξή εηθόλα, ηελ νπνία νλόκαζε heliographie (ειηνγξαθία). Ο Νηέπο άξρηζε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηε θσηνγξαθία θαη ηε θσηνκεραληθή αλαπαξαγσγή εηθόλσλ από ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα. Πεηξακαηίζηεθε γηα κεξηθέο δεθαεηίεο κε κεραληθά, ρεκηθά θαη νπηηθά ζέκαηα, κέρξη πνπ παξνπζίαζε ηελ πξώηε ειηνγξαθία ηνπ. Σν 1829 άξρηζε λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ζθελνγξάθν Louis Jacques Mande Daguerre (Νηαγθέξ, ), κε ζηόρν λα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ ειηνγξαθηώλ. Οη δύν ζπλεξγάηεο παξνπζίαζαλ ην 1831 εηθόλεο απνηππσκέλεο ζε ράιθηλεο πιάθεο επηζηξσκέλεο κε ησδηνύρν άξγπξν. ε εμθάνιζη γηλόηαλ ζηε ζπλέρεηα κε αηκνύο πδξαξγύξνπ. Καη ζ' απηά ηα δείγκαηα όκσο δελ ήηαλ δπλαηή ε ζηαζεξνπνίεζε θαη ε εηθόλα ζπλέρηδε λα καπξίδεη όζν έκελε ζην ειηαθό θσο. Σειηθή επηηπρία είρε ν Νηαγθέξ, κεηά ην ζάλαην ηνπ Νηέπο, κε πιάθεο αξγύξνπ θαη ρισξηνύρν λάηξην (καγεηξηθό αιάηη) σο ζηαζεξνπνηεηή, κηα επηλόεζε ησλ 'Αγγισλ John Frederick Herschel (Υέξζει, ) θαη William Henry Fox Talbot (Σάικπνη, ). Οη εηθόλεο ηνπ Νηαγθέξ νλνκάζηεθαλ νηαγκεροησπίες, είραλ όκσο ην κεηνλέθηεκα όηη θάζε κία απνηεινύζε κνλαδηθό δείγκα, αθνύ ζηηο πιάθεο ραιθνύ θαη αξγόηεξα γπαιηνύ εκθαληδόηαλ απ' επζείαο ε ιεγόκελε θεηική εηθόλα. Η ηδέα αξλεηηθνύ-ζεηηθνύ νθείιεηαη ζηνλ Σάικπνη, κε ηελ νπνία έγηλε δπλαηή ε απεξηόξηζηε αλαπαξαγσγή ζεηηθώλ από κηα αξλεηηθή ράξηηλε πιάθα. Ο ρξόλνο έθζεζεο ηεο επίζηξσζεο ησδηνύρνπ αξγύξνπ γηα ηηο καλοησπίες (calotypies), όπσο νλνκάζηεθαλ νη δεκηνπξγίεο ηνπ Σάικπνη, ήηαλ αξρηθά πεξίπνπ 30 δεπηεξόιεπηα. ηαδηαθά κεηώζεθε απηόο ν ρξόλνο ζε κεξηθά δεπηεξόιεπηα. Σν έηνο 1839 παξνπζίαζαλ ν Νηαγθέξ θαη ν Σάικπνη ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο ζρεδόλ ηαπηόρξνλα ζε επξύηεξν θνηλό θαη εληππσζίαζαλ.

11 Οη εμειίμεηο ήηαλ ζηε ζπλέρεηα ξαγδαίεο, γηαηί πνιινί ηερληθνί θαη θαιιηηέρλεο ζε πνιιέο ρώξεο αλαδεηνύζαλ ιύζε ζηα κηθξά θαη κεγάια πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαλ θάζε ζηηγκή. Ο 'Αγγινο θαιιηηέρλεο Frederick Scott Archer ('Αξηζεξ, ) παξήγαγε ην έηνο 1851 αξλεηηθά πάλσ ζε γπάιηλα πιαθίδηα, ησλ νπνίσλ ε ρεκηθή επεμεξγαζία έπξεπε λα γίλεηαη πξηλ ζηεγλώζνπλ, γη' απηό ήηαλ απαξαίηεην λα ππάξρεη θνληά έλα εξγαζηήξην. Από εξγαζίεο Γάιισλ θαη 'Αγγισλ ρεκηθώλ είρε πξνθύςεη ην κολόδιο, έλα δηάιπκα ληηξηθήο θπηηαξίλεο ζε κίγκα νηλνπλεύκαηνο θαη αηζέξα. Απηό ην πιηθό ρξεζηκνπνηήζεθε, κεηά από δηάθνξεο βειηηώζεηο ζηε ζύζηαζή ηνπ γηα ηελ παξαγσγή αξλεηηθώλ. Με ρξήζε ηνπ θνιόδηνπ θαη ηνπ ζπξόκελνπ από άινγα εκθαληζηεξίνπ ηνπ 'Αξηζεξ, πεξηθεξόηαλ ν θσηνγξάθνο Mathew B. Brady ( ) ζηα πεδία καρώλ ηνπ ακεξηθάληθνπ εκθύιηνπ πνιέκνπ θαη δεκηνύξγεζε κηα κεγάιε ζπιινγή από θσηνγξαθίεο κε ζεκαληηθή ηζηνξηθή αμία. Λόγσ ηεο δπζθνιίαο ηνπ ρεηξηζκνύ ηνπ θνιόδηνπ θαη ηεο αλάγθεο γηα ζύληνκε επεμεξγαζία ησλ αξλεηηθώλ, αλαδήηεζαλ νη εξεπλεηέο ζε όιεο ηηο ρώξεο εληαηηθά έλα λέν πιηθό πνπ ζα έδηλε ηε δπλαηόηεηα αλαπαξαγσγήο ζεηηθώλ από έλα ζηεγλό αξλεηηθό θαη κε θάπνηα άλεζε ρξόλνπ. Ο 'Αγγινο ρεκηθόο Joseph Swan ( ) αλαθάιπςε όηη ε θσηνεπαηζζεζία ηνπ βξσκηνύρνπ αξγύξνπ απμάλεη κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ην έηνο 1879 απέθηεζε επξεζηηερλία γηα ηηο πξώηεο ζηεγλέο πιάθεο κε επηθάιπςε βξσκηνύρνπ αξγύξνπ θαη δειαηίλαο. Μεηαμύ 1848 θαη 1860 δεκηνύξγεζαλ νη Γάιινη θπζηθνί, Alexandre Bequerel, παηέξαο ηνπ λνκπειίζηα θπζηθνύ θαη Abel Niepce de Saint-Victor ( ), αληςηόο ηνπ πξσηνπόξνπ Joseph Niepces, ηελ πξώηε, αλ θαη αζηαζή, έγρξσκε θσηνγξαθία. Σν έηνο 1891 θαηάθεξε ν Gabriel Lippmann ( ), δηάζεκνο επηζηήκνλαο από ην Λνπμεκβνύξγν, λα ζηαζεξνπνηήζεη κηα έγρξσκε θσηνγξαθία γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Ο ίδηνο εξεπλεηήο εηζήγαγε ηε θσηνγξαθηθή κεραλή σο θαηαγξαθηθό όξγαλν γηα ηαρείεο κεηαβνιέο κεραληθώλ θαη άιισλ θαηλνκέλσλ. Πεξί ην 1883 επηλόεζε ν Ακεξηθάλνο βηνκήραλνο George Eastman (Ήζηκαλ, ) ην αξλεηηθό θηικ ζε κνξθή ηαηλίαο θαη ίδξπζε ην έηνο 1880 ηελ εηαηξία Kodak, ε νπνία εμεηδηθεύηεθε ζηελ παξαγσγή θαη ην εκπόξην θηικ ηπιηγκέλσλ ζε θαξνύιη, όπσο ηα γλσξίδνπκε ζήκεξα. Σα θηικ απηά ηνπνζεηνύληαλ ζε εηδηθή θάκεξα πνπ είρε κνξθή θηβσηίνπ, ηελ νπνία θαηαζθεύαδε επίζεο ε εηαηξία απηή. Με ηε δηάδνζε ηνπ ηπιηγκέλνπ θηικ άξρηζε ε επνρή ηεο καδηθήο ρξήζεο θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ θαη από εξαζηηέρλεο. Οη ζπλερείο βειηηώζεηο ζην κεραληθό, ηνλ νπηηθό θαη ην ρεκηθό ηνκέα, κεηέηξεςαλ ηε θσηνγξάθεζε ζε κηα πνιύ δηαδεδνκέλε απαζρόιεζε γηα επαγγεικαηίεο θσηνγξάθνπο, θαιιηηέρλεο θαη εξαζηηέρλεο. Η εφεφρεςθ τθσ φωτογραφικισ μθχανισ και θ ανάπτυξι τθσ, μαηί με τθν τζχνθ που ςυνεπάγεται θ χριςθ τθσ, είχε πολλαπλζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία και τθν κοινωνία. Καταρχιν επθρεάςτθκαν ευνοϊκά οι ςυναφείσ τεχνικοί τομείσ τθσ λεπτομθχανικισ, τθσ οπτικισ και τθσ χθμείασ, ςτθ ςυνζχεια δθμιουργικθκαν νζα επαγγζλματα και κζςεισ εργαςίασ ςτον τεχνικό και καλλιτεχνικό τομζα. Μια ακόμα, απρόβλεπτθ επίδραςθ προζκυψε για τθν τζχνθ τθσ ηωγραφικισ, όπου οι καλλιτζχνεσ, ζχοντασ από πολφ καιρό αναπτφξει τισ τεχνικζσ και τα υλικά τθσ τζχνθσ τουσ ςε πολφ υψθλό βακμό και ζχοντασ πετφχει επί 5-6 αιϊνεσ καυμαςτά ζργα με τθν αποτφπωςθ προςϊπων, αντικειμζνων και τθσ

12 φφςθσ, βρζκθκαν μπροςτά ςε μια εφεφρεςθ, θ οποία ιταν ςε κζςθ να αποτυπϊνει ακριβζςτερα και ανά πάςα ςτιγμι τον υπαρκτό κόςμο. Οι ευρφτερα χρθςιμοποιοφμενεσ ςιμερα φωτογραφικζσ μθχανζσ, εραςιτεχνικισ ι επαγγελματικισ χριςθσ, διακρίνονται ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ: τισ ςυμπαγείσ (compact) και ςτισ μονοοπτικζσ ρεφλζξ (SLR). Διακρινόμενεσ, ανάλογα με τθν τεχνολογία τουσ, ςτισ κλαςικζσ φωτογραφικζσ μθχανζσ με φιλμ και τισ ψθφιακζσ φωτογραφικζσ μθχανζσ. Φωτογραυικές μητανές με υιλμ Απηέο ρξεζηκνπνηνύλ θσηνγξαθηθό θηικ ζην νπνίν απνηππώλεηαη ε θσηνγξαθία θαηά ηε ιήςε. ηε ζπλέρεηα ην θηικ πεξλά από ηε δηαδηθαζία ηεο εκθάληζεο ζε ζθνηεηλό ζάιακν είηε ζε εηδηθά θσηνγξαθηθά εξγαζηήξηα. Με ηε δηαδηθαζία ηεο εκθάληζεο παξάγεηαη έλα αξλεηηθό, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηύπσζε ησλ θσηνγξαθηώλ ζην ραξηί. Σα ζεηηθά θηικ έρνπλ σο απνηέιεζκα ζεηηθό είδσιν, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηεπζείαλ γηα πξνβνιή ησλ θσηνγξαθηώλ. Καηά ηελ αγνξά, πξέπεη λα πξνζερζεί ην είδνο θαη ε πνηόηεηα ηνπ θαθνύ ηεο κεραλήο, ν ηύπνο θαη ε ηαρύηεηα ηνπ θηικ, ε δπλαηόηεηα ή όρη ρεηξνθίλεησλ ξπζκίζεσλ θαη ην zoom. Πην ζπλεζηζκέλεο είλαη ζήκεξα νη απηόκαηεο θσηνγξαθηθέο κεραλέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο αξράξηνπο ρξήζηεο ηε ιήςε ηθαλνπνηεηηθώλ θσηνγξαθηώλ ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα (νη ιεγόκελεο "point and shoot"). Ψηυιακές υωτογραυικές μητανές Απηέο ρξεζηκνπνηνύλ αηζζεηήξεο εηθνλνζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη θάξηεο κλήκεο (SD, MMC, XD-Digital θ.α.) γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ θσηνγξαθηώλ. ηε ζπλέρεηα νη θσηνγξαθίεο κπνξνύλ λα ηππσζνύλ ζε ραξηί ζηα θσηνγξαθηθά εξγαζηήξηα ή ζε νηθηαθνύο εθηππσηέο, ή λα πεξάζνπλ ζε έλα κεγαιύηεξν νπηηθό ή καγλεηηθό απνζεθεπηηθό κέζν. Μεγάιν πιενλέθηεκα ησλ ςεθηαθώλ κεραλώλ απνηειεί ε δπλαηόηεηα άκεζεο επεμεξγαζίαο ησλ θσηνγξαθηώλ από ηνπο ππνινγηζηέο. ηηο ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζερζνύλ δελ είλαη ε αλάιπζε πνπ κεηξηέηαη ζε Megapixels αιιά ην είδνο θαη ε πνηόηεηα ηνπ θαθνύ ηεο κεραλήο, ε δπλαηόηεηα ή όρη ρεηξνθίλεησλ ξπζκίζεσλ, ε επαηζζεζία ηνπ αηζζεηήξα ζε ρακειέο ζηάζκεο θσηεηλόηεηαο θαη ε απηνλνκία ηεο

13 κπαηαξίαο. Γηα ηηο ζπλεζηζκέλεο θσηνγξαθίεο καο (10Υ15cm) είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη ηα 2ΜP, σζηόζν ε πιεηνλόηεηα ησλ θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ ζήκεξα (2010) έρεη πεξάζεη ζε αλαιύζεηο πάλσ από 10.1MΡ. Άιιν ζεκείν πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί, ζηηο κεραλέο κε κε ελαιιάμηκν θαθό, είλαη ε δπλαηόηεηα νπηηθνύ (όρη ςεθηαθνύ) δνπκ (zoom) γηα ιήςε καθξηλώλ πιάλσλ θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα επξπγώληαο ξύζκηζεο. Γνωστοί κατασκεσαστές Φσηνγξαθηθέο κεραλέο κε θηικ: Nikon Canon Leica Kodak (κεραλέο κηαο ρξήζεο) Pentax (κεραλέο κεζαίνπ θνξκά) Hasselblad (κεραλέο κεζαίνπ θνξκά) Samsung ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΑΡΧΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Σε ζνα φωτοςτεγανό δωμάτιο ανοίγουμε μια πολφ μικρι οπι ςε μια επίπεδθ επιφάνεια. Οι ακτίνεσ του φωτόσ που ειςζρχονται μζςα από τθν οπι απεικονίηουν ςτθν απζναντι πλευρά ζνα αντεςτραμμζνο είδωλο του εξωτερικοφ κόςμου. ( Φαίνεται ςτα παρακάτω ςκίτςα) 1.

14 2. Στθ διάρκεια των χρόνων όμωσ, αυτό το ςκοτεινό δωμάτιο εξελίχτθκε και ζφταςε ςτθν ςθμερινι του μορφι που μασ παρζχει πλθκϊρα επιλόγων και αυτοματιςμϊν. ΕΝΟΣΗΣΑ 7 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ & ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο είλαη: Υσξίο αιιαγή εμαξηεκάησλ, ε ςεθηαθή κεραλή κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή επαηζζεζία ζην θώο, αλάινγα κε ηε ζηάζκε επαηζζεζίαο (θιίκαθα ISO) πνπ επηιέγνπκε. ηηο κεραλέο κε θηικ, αιιαγή ζηελ επαηζζεζία κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν κε αιιαγή ηνπ θηικ. Υσξίο αιιαγή εμαξηεκάησλ, ε ςεθηαθή κεραλή κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή ρξσκαηηθή απόθξηζε (επηινγή white balance), αλάινγα κε ηε δηαζέζηκε θσηεηλή πεγή, ώζηε ην παξαγόκελν απνηέιεζκα λα είλαη ρξσκαηηθά νπδέηεξν

15 ή λα έρεη ηελ απόρξσζε πνπ επηζπκνύκε. ηηο κεραλέο κε θηικ, δελ είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηεο ρξσκαηηθήο απόθξηζεο παξά κόλν κε εηδηθά θηικ ή, ελ κέξεη, κέζσ πξόζζεησλ, θαη δύζρξεζησλ, νπηηθώλ θίιηξσλ. Η θάξηα κλήκεο κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί πάξα πνιιέο θνξέο θαη δελ ρξεηάδεηαη εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο. Οη απνζεθεπκέλεο εηθόλεο δελ επεξεάδνληαη από ηα κεραλήκαηα αθηηλώλ X ζηα αεξνδξόκηα. Η ρσξεηηθόηεηα ησλ θαξηώλ κλήκεο, όπνπ απνζεθεύνληαη νη εηθόλεο είλαη πάξα πνιύ κεγάιε. Έηζη κηα ςεθηαθή κεραλή, εθνδηαζκέλε κε θάξηα πςειήο ρσξεηηθόηεηαο, κπνξεί λα ρσξά πνιύ πεξηζζόηεξεο θσηνγξαθίεο από έλα θηικ 35mm. Επηπιένλ, νπνηαδήπνηε απνζεθεπκέλε εηθόλα κπνξεί λα δηαγξαθεί εθ ησλ πζηέξσλ, θάηη πνπ ζηελ θνηλή θσηνγξαθηθή κεραλή είλαη αδύλαην. ηηο κεραλέο κε κεγάιν ςεθηαθό αηζζεηήξα (όπσο νη ςεθηαθέο ξεθιέμ ή αιιηώο DSLR, αθόκε θαη ηα πξνζηηά κνληέια), ε επθξίλεηα ηεο παξαγόκελεο εηθόλαο πιεζηάδεη πνιύ ή μεπεξλά απηή ηνπ έγρξσκνπ θηικ 35mm. Ελδεηθηηθά, έρεη ππνζηεξηρζεί όηη κεραλή DSLR (θαηαζθεπήο 2004) ησλ 6 megapixel δίλεη εηθόλεο κε αλάιπζε πνπ θηάλεη ην 75%-100% ηνπ θηικ. Η αλάιπζε πνπ δίλνπλ νη ςεθηαθέο κεραλέο απηνύ ηνπ είδνπο ππεξβαίλεη ζεκαληηθά απηήλ ηνπ θηικ, όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κεγάιε επαηζζεζία ζην θσο (πςειή επαηζζεζία ISO). Έηζη, ζηηο κεγάιεο ηηκέο ISO, ην έγρξσκν θηικ δελ κπνξεί λα ζπλαγσληζηεί ηηο DSLR ζε νπηηθό ζόξπβν (θόθθν). Ελδεηθηηθά, ζε ηεζη πνπ δηεμάρζεθε ην 2003, εηθόλα από άξηζηεο πνηόηεηαο έγρξσκν θηικ επαηζζεζίαο ISO 100 παξνπζίαδε ηνλ ίδην θόθθν κε απηόλ πνπ έδσζε θνξπθαία (εθείλε ηελ επνρή) DSLR, ξπζκηζκέλε ζε επαηζζεζία ISO 800. Η ςεθηαθή θύζε ηεο εηθόλαο δίλεη ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο κεηάδνζεο θαη κεηέπεηηα επεμεξγαζίαο ζηνλ ππνινγηζηή, ρσξίο ηελ αλάγθε δύζρξεζησλ ρεκηθώλ θαη ζθνηεηλνύ ζαιάκνπ. Εηδηθά ζηε δηόξζσζε ηεο ρξσκαηηθήο ηζνξξνπίαο, ηεο αληίζεζεο (θνληξάζη) θαη ησλ ζθαικάησλ θαθώλ θαη πξννπηηθήο, θαζώο θαη ζηελ αθαίξεζε ελνριεηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ, νη δπλαηόηεηεο είλαη ζρεδόλ απεξηόξηζηεο. Επίζεο, είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία ηνπ βάζνπο πεδίνπ, ε πξνζζήθε θόθθνπ, ζνιώκαηνο, νμύηεηαο θ.α. Γη απηό ην ιόγν, νη απαηηεηηθνί ρξήζηεο αξλεηηθνύ θαη ζεηηθνύ θηικ (ζιάηλη) ςεθηνπνηνύλ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο κε εμεηδηθεπκέλνπο ζαξσηέο (scaner) πςειήο πνηόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο θαη εθηύπσζεο. Τπάξρνπλ αξθεηνί ζύγρξνλνη νηθηαθνί εθηππσηέο νη νπνίνη κπνξνύλ λα δώζνπλ από ηθαλνπνηεηηθή έσο πνιύ πςειή πνηόηεηα ηππσκέλεο ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο. Απηό είλαη αδύλαην λα γίλεη κε εξαζηηερληθό εμνπιηζκό, γηα ην έγρξσκν θηικ ηνπιάρηζηνλ. Η ςεθηαθή θύζε ηεο εηθόλαο δηεπθνιύλεη ζε ηεξάζηην βαζκό ηελ παξαγσγή θηελώλ παλνκνηόηππσλ αληηγξάθσλ, ζε κεγάιε πνηθηιία κέζσλ απνζήθεπζεο (CD, DVD, ζθιεξνύο δίζθνπο, θάξηεο κλήκεο, δηαδηθηπαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θ.α.). Αληίζεηα, ην αξλεηηθό θηικ λαη κελ δηαηεξείηαη, αλ θπιάζζεηαη ζσζηά, γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, αιιά ε πνηόηεηα ππνβαζκίδεηαη ζε θάζε παξαγσγή αληηγξάθνπ. Επίζεο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε δηαζεζηκόηεηα ρεκηθώλ θαη κεραλεκάησλ γηα ηελ εκθάληζή ηνπ ζην κέιινλ, θάηη πνπ είλαη αβέβαην. Η ελζσκαησκέλε νζόλε δίλεη δπλαηόηεηα ζηηγκηαίαο πξνζέαζεο ηνπ απνηειέζκαηνο. Αλ ν θσηνγξάθνο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο, κπνξεί λα επαλαιάβεη ηε θσηνγξάθηζε, π.ρ. κε άιιεο ξπζκίζεηο έθζεζεο, ρξσκαηηθήο

16 ηζνξξνπίαο, θιαο θιπ. Αληίζεηα ζην θηικ πξέπεη λα πεξηκέλνπκε ηελ εκθάληζή ηνπ (εμαηξείηαη ην θηικ πνιαξόηλη, ην νπνίν όκσο δελ παξήγαγε πςειήο πνηόηεηαο θσηνγξαθίεο. θαη ην θόζηνο ηνπ ήηαλ πςειό). Ο ςεθηαθόο αηζζεηήξαο εηθόλαο κπνξεί, κε αλάινγε ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο παξαγόκελεο εηθόλαο, λα έρεη πνιύ κηθξέο δηαζηάζεηο, δηεπθνιύλνληαο ηελ ελζσκάησζε ζε άιιεο ζπζθεπέο, όπσο, π.ρ. θηλεηά ηειέθσλα. Εθόζνλ δελ ππάξρεη θηικ, δελ επεξεάδεηαη από ηελ ηπραία είζνδν θσηόο ή άιιεο αθηηλνβνιίαο ζην εζσηεξηθό ηεο. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, ειεθηξνληθά, κεγέζπλζε (zoom) ρσξίο λα δηαζέηεη αλάινγν θαθό. Απηή ε δπλαηόηεηα ππνβαζκίδεη ζεκαληηθά ηελ πνηόηεηα εηθόλαο θαη πξέπεη λα απνθεύγεηαη ελ γέλεη (ην ίδην απνηέιεζκα κπνξεί λα επηηεπρζεί εθ ησλ πζηέξσλ, θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο εηθόλαο ζε ππνινγηζηή). Ο ίδηνο αηζζεηήξαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηε ιήςε ηαηλίαο βίληεν. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο είλαη: Ο αηζζεηήξαο θνξελλύεηαη πνιύ γξήγνξα ζε πςειέο ζηάζκεο θσηεηλόηεηαο, δίλνληαο άρξεζηε ("θακέλε") εηθόλα (δελ πξόθεηηαη γηα βιάβε, απιά απώιεηα δεδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία). Έηζη, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ κνηάδεη κε απηή ηνπ ζεηηθνύ θηικ (slide). Απηό ζεκαίλεη πσο ν θσηνγξάθνο πξέπεη είλαη πνιύ πξνζεθηηθόο ώζηε λα απνθεύγεη ηελ ππεξέθζεζε ηκεκάησλ ηηο θσηνγξαθίαο ηνπ. Επηπρώο, νη ζύγρξνλεο κεραλέο δίλνπλ πνιιά βνεζήκαηα γηα λα απνθεπρζεί ε ππεξέθζεζε θαηά ηε θσηνγξάθηζε, όκσο απαηηείηαη ζεκαληηθή εμνηθείσζε κε ηε κεραλή θαη ηηο βαζηθέο θσηνγξαθηθέο έλλνηεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνύλ. Αληίζεηα, ην αξλεηηθό θηικ έρεη, αθόκε θη όηαλ ππεξεθηεζεί, ζεκαληηθά πεξηζώξηα απνηύπσζεο πιεξνθνξίαο. Πνιιά από ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ςεθηαθνύ κέζνπ (όπσο ε επεμεξγαζία θαη ε εύθνιε παξαγσγή αληηγξάθσλ) δελ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ από όζνπο δελ έρνπλ εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή (PC). ηηο κεραλέο κε κηθξνύο αηζζεηήξεο (θαηεγνξίεο θόληαθη, ζνύπεξ-θόληαθη, θαζώο θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα), ε πνηόηεηα εηθόλαο (θόθθνο, επθξίλεηα) είλαη ζεκαληηθά θαηώηεξε, θαη ε δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο πεξηνξίδεηαη αηζζεηά ιόγσ ηεο απνπζίαο ηεο δπλαηόηεηαο παξαγσγήο αξρείσλ ζε πξσηνγελή (raw) κνξθή. Η νηθηαθή εθηύπσζε είλαη πάληνηε αξθεηά αθξηβή, αλ ζπλππνινγηζηεί ην θόζηνο ησλ κειαληώλ θαη ηνπ εηδηθνύ ραξηηνύ, ε δε δηάξθεηα δσήο ηεο εθηππσκέλεο θσηνγξαθίαο δελ είλαη κεγάιε, αλ δελ ιεθζνύλ κέηξα πξνθύιαμεο, όπσο ε ηνπνζέηεζε ζε άικπνπκ. Η δηάξθεηα δσήο είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε όηαλ ν εθηππσηήο είλαη ζεξκηθόο ή ρξεζηκνπνηεί κε πδαηνδηαιπηέο κειάλεο (pigment-based). Απηά ηα πξνβιήκαηα δελ ππάξρνπλ ζηελ εθηύπσζε από επαγγεικαηηθά κεραλήκαηα, ηα νπνία ζπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη θαη γηα ηελ εθηύπσζε από θηικ. ηηο ςεθηαθέο κεραλέο κε ελαιιάμηκνπο θαθνύο (όπσο νη DSLR ), ζπρλά επηθάζεηαη ζθόλε πάλσ ζηνλ αηζζεηήξα, κε νξαηό απνηέιεζκα, εηδηθά όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη κηθξά δηαθξάγκαηα. Σν πξόβιεκα αληηκεησπίδεηαη ελ κέξεη κε πξνζεθηηθό ρεηξηζκό θαηά ηελ αιιαγή θαθνύ θαη πεξηζηαζηαθό θαζάξηζκα

17 ηνπ αηζζεηήξα (όπνηε απηό είλαη αλαγθαίν). ε πνιιά θαηλνύξηα κνληέια, ππάξρεη ελζσκαησκέλνο κεραληζκόο απηόκαηνπ θαζαξηζκνύ ηνπ αηζζεηήξα. ΕΝΟΣΗΣΑ 8 & 9 ΚΑΣΑΛΟΓΟ & ΚΟΣΟ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1.μακετόχαρτο 2.κοπίδι 3.νερομπογιζσ ΚΟΣΤΟΣ 3,50 Ε 1,00 Ε 2,00 Ε 4.1 ςετ χάρακεσ 2,20 Ε 5.1 μολφβι 0,30 Ε 6.1 υγρι κόλλα 1,00 Ε 7. 1 προςτατευτικό κάλυμμα 1,30 Ε 8.μεμβράνθ κουηίνασ 9.χαρτιά Α4 10.μελάνια εκτυπωτι 0,70 E 3,50 Ε 27,00 Ε Σφνολο : 42,5 Ε ΕΝΟΣΗΣΑ 10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Daguerre, φωτογραφικι μθχανι, ιςτορία, Βικιπαίδεια (Wikipedia),φωτογραφικι μθχανι, Noesis, φωτογραφικι μθχανι (www.tmth.edu.gr), Εγκυκλοπαίδεια ΔΟΜΗ 5. Η φωτογρφικθ μθχανθ, μεροσ 2,

18

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - ΕFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - ΕFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Χριζηάκης Σαζεΐδης - ΕFIAP 1 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μαθημάηων 1-3 2 Φωηογραθική Μητανή Φαθόο Σώκα κεραλήο Αηζζεηήξαο Κιείζηξν Φσηόκεηξν Επηινγέαο πξνγξακκάησλ Ηιεθηξνληθά θπθιώκαηα Κνπκπηά πνπ ειέγρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαιεία θαη κεταλές. Καηεξίλα Παπαλαζηαζίνπ ΣΜΗΜΑ Α 2 (1) 3o ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ

Εργαιεία θαη κεταλές. Καηεξίλα Παπαλαζηαζίνπ ΣΜΗΜΑ Α 2 (1) 3o ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ Εργαιεία θαη κεταλές Καηεξίλα Παπαλαζηαζίνπ ΣΜΗΜΑ Α 2 (1) 3o ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Ση είλαη εξγαιείν? Η εμέιημε ησλ εξγαιείσλ Η ρξεζηκόηεηα ησλ εξγαιείσλ Καηεγνξίεο εξγαιείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Δνκή επηινγήο. Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή. Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Δνκή επηινγήο. Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή. Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Δνκή επηινγήο Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ 1 Επηινγή ηελ πξάμε πνιύ ιίγα πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα επηιπζνύλ κε ηνλ πξνεγνύκελν ηξόπν ηεο ζεηξηαθήο/αθνινπζηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα