ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : FAX : Χανιά, ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΠΑΚΕΤΑ Α- -ΙΒ Προϋ ολογισµός έργου: ,00 µη συµ εριλαµβανοµένου ΦΠΑ Κριτήριο κατακύρωσης: Χαµηλότερη Τιµή Υ οέργο 2 της Πράξης µε Κωδ.ΟΠΣ Πράξης: «Προµήθεια Εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων και Σχολείων µε Τµήµατα Ένταξης του ήµου Χανίων» Χανιά, CPV: , , , ,

2 Περιεχόμενα 1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείµενο του ιαγωνισµού Ορισµοί: Ηµεροµηνία αποστολής Περίληψης της ιακήρυξης Τόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό ικαιούµενοι Συµµετοχής στο ιαγωνισµό Γενικοί όροι συµµετοχής ικαιολογητικά Συµµετοχής (Υπο)φάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά Περιεχόµενο Ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου «Τεχνική προσφορά» Περιεχόµενο Ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς Εγγυήσεις Ισχύς Προσφορών ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού Κατακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού Ενστάσεις - Προσφυγές ικαιολογητικά Κατακύρωσης ιαγωνισµού Όροι Σύµβασης- ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Τρόπος Πληρωµής Αναδόχου Κατακύρωση Αποτελεσµάτων ιαγωνισµού - Σύµβαση Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις Εφαρµοστέο ίκαιο...29 ii

3 Τις διατάξεις: Ο ήµος Χανίων, έχοντας υ όψη: 1. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων). 2. του Κανονισμού (ΕΚ) 1422/ του Ν 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) ικαστική ροστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων 4. του Ν. 4281/2014 "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις", κατά το μέρος που αυτός είναι σε ισχύ σύμφωνα με το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α' 29/19 Μαρτίου παράγραφος 1 άρθρο 37). 5. της υπ αριθμ /1993 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 185/Β/ ) 6. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α 247), «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 7. του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει, 8. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, 9. του Ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α , Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. 10. της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ Β 1223), «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», 11. του κεφαλαίου Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16 ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 12. του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 13. της Υ.Α υπ αριθμ /ΕΥΣ 1749/ : «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (ΦΕΚ Β 540), όπως ισχύει, 14. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267 Α ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει, 15. τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη - μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων, 16. του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α 133)«Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως ισχύει, 1

4 17. του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», 18. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 19. του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α /2011) «Σύσταση ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072/ (ΦΕΚ 86/Α /2012)και το άρθρο 199 παράγρ.2 του Ν. 4281/ (ΦΕΚ160 /Α/ ) 20. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/ ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλων διατάξεων», όπως αυτός ισχύει 21. της αριθμ. Π1/2390 απόφαση (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 22. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/ ) κεφ. Β. άρθρο 22Β «περί ηλεκτρονικών πλειστηριασμών». 23. Της με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 24. του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/ τεύχος Α ) "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις" και συγκεκριμένα το Άρθρο 1 "Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων". 25. του Ν.4320/2015 ΦΕΚ Α' 29/19 Μαρτίου 2015: «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». - παράγραφος 1 άρθρο Της υ αριθµ 156/2015 (Α Α: ΩΠΜΩΩΗ5-9ΓΗ) Α όφασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Χανίων µε την ο οία εγκρίθηκε η διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ιεθνή ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για τα Πακέτα Α- -ΙΒ. 27. Της υ αριθµ. 352/2015 (Α Α: 7ΖΣΒΩΗ5-ΠΒΑ) Α όφασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής του ήµου Χανίων µε την ο οία εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας και οι τεχνικές ροδιαγραφές της διακήρυξης. 28. Της µε αρ. 1298/ (Α Α:ΩΛ1ΓΛΚ-8ΝΤ) 2η Τρο ο οίηση Α όφασης Ένταξης της Ε..Α Ε.Π «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου » και υλο οιείται α ό τον ΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ως ικαιούχο Φορέα 29. Της µε αριθµ. ρωτ.17335/2015 (εισερχ.1895/2015) σύµφωνη γνώµη της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης για τη δηµο ράτηση του υ οέργου 1 της ράξης: Προµήθεια Εξο λισµού Ειδικών Σχολείων και Σχολείων µε Τµήµατα Ένταξης του ήµου Χανίων» 30. Της µε αρ. ρωτ / (εισερ.1895/ ): ιατύ ωση Γνώµης για τη ηµο ράτηση του Υ οέργου 2: «Ολοκλήρωση της Προµήθειας Εξο λισµού Ειδικών Σχολείων και Σχολείων µε Τµήµατα Ένταξης του ήµου Χανίων», ΟΠΣ Της υ αριθµ.337/2012 Α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων µε την ο οία ορίστηκε η ε ιτρο ή αραλαβής των ειδών. 32. Της υ αριθµ. 114/2015 (Α Α:Ω ΖΩΩΗ5-7ΤΙ) Α όφασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής του ήµου Χανίων µε θέµα τον ορισµό ε ιτρο ών α ευθείας αναθέσεων ροµηθειών υ ηρεσιών και διενέργειας αξιολόγησης α οτελεσµάτων διαγωνισµών ροµηθειών υ ηρεσιών και ενιαίων διαγωνισµών για το έτος Της υ αριθµ.166/2015 (Α Α: Ω Μ8ΩΗ5-ΧΜ3)Α όφαση Οικονοµικής Ε ιτρο ής του ήµου Χανίων για την έγκριση διάθεσης ίστωσης, οικονοµικού έτους Του Ν. το άρθρο 4 Ν.3548/2007, ό ως συµ ληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ Ά 173). 2

5 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό δηµόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, ροϋ ολογισµού δα άνης διακόσια είκοσι ένα χιλιάδες και εντακόσια ενενήντα έντε ευρώ ( ,00 ), µη συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την ροµήθεια εξο λισµού, για την εξυ ηρέτηση των σχολικών αναγκών των ειδικών σχολείων και σχολείων µε τµήµατα ένταξης του Παραρτήµατος Γ της αρούσης. 3

6 1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείµενο του ιαγωνισµού 1.1 Αντικείµενο του ιαγωνισµού είναι η ε ιλογή Αναδόχων για την «Προµήθεια Εξο λισµού Ειδικών Σχολείων και Σχολείων µε Τµήµατα Ένταξης του ήµου Χανίων, Πακέτο Α- -ΙΒ» ό ως αυτό εριγράφεται στο αρόν τεύχος της ιακήρυξης και στα λοι ά αραρτήµατα αυτής. 1.2 Ο ιαγωνισµός ραγµατο οιείται στο λαίσιο υλο οίησης της ράξης: «Προµήθεια Εξο λισµού Ειδικών Σχολείων και Σχολείων µε Τµήµατα Ένταξης του ήµου Χανίων», ΟΠΣ , η ο οία έχει ενταχθεί ρος χρηµατοδότηση α ό το Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου , ΕΣΠΑ, κατά τη σχετική µε αρ. 1298/ (Α Α:ΩΛ1ΓΛΚ- 8ΝΤ) 2 η Τρο ο οίηση Α όφασης Ένταξης της Ε..Α Ε.Π «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου » και υλο οιείται α ό τον ΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ως ικαιούχο Φορέα. 1.3 Η ροµήθεια εξο λισµού ειδικών σχολείων και σχολείων µε τµήµατα ένταξης χρηµατοδοτείται α ό το Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου », του ΕΣΠΑ, µε όρους ροερχόµενους α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης (κοινοτική συνδροµή) και α ό Εθνικούς Πόρους (εθνική συµµετοχή). Και αφορά το υ οέργο 2Η διάθεση των σχετικών ιστώσεων γίνεται µέσα α ό το Πρόγραµµα ηµοσίων Ε ενδύσεων και συγκεκριµένα α ό τον ενάριθµο κωδικό Συλλογικής Α όφασης Ένταξης Πράξης (ΣΑΕΠ 0028/2012ΕΠ ). 1.4 Ο ιαγωνισµός αφορά στην ροµήθεια τριών (3) «ακέτων» (Α, και ΙΒ) τα ο οία αναλυτικά αρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήµατος Α, ου α οτελεί ανα όσ αστο µέρος της αρούσης. 1.5 Οι κωδικοί ου ροκύ τουν α ό το «ενιαίο λεξιλόγιο δηµοσίων συµβάσεων» του ενιαίου συστήµατος ταξινόµησης ροµηθειών της ευρω αϊκής ενώσεις αριθµοί (CPV) για τον «Εξο λισµό ειδικών σχολείων και σχολείων µε τµήµατα ένταξης στο ήµο Χανίων» είναι οι εξής: ΠΑΚ. Ονοµασία Πακέτου Ποσότητα Ενιαίο Λεξιλόγιο ηµοσίων Συµβάσεων (CPV) Α ΙΒ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ , , , Ο Προϋ ολογισµός του συνόλου του Έργου ανέρχεται στο οσό των διακοσίων εβδοµήντα δύο χιλιάδων εντακοσίων εξήντα ένα Ευρώ και ογδόντα έντε λε τών, ,85 Ευρώ ( ροϋ ολογισµός χωρίς ΦΠΑ : 221,595,00 + ΦΠΑ (23%): ,85). 1.7 Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να υ οβάλλουν ροσφορά για ένα ή ερισσότερα ακέτα, για τη συνολική όµως α οκηρυχθείσα οσότητα κάθε ακέτου, ό ως αυτό εριγράφεται µονοσήµαντα στο Παράρτηµα Α. Η α όρριψη ενός ή ερισσοτέρων ειδών ενός ακέτου ε ιφέρει αυτόµατα την α όρριψη της ροσφοράς ολόκληρου του ακέτου. 4

7 1.8 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του ροϋ ολογισµού του κάθε ακέτου. 1.9 Οι τεχνικές ροδιαγραφές των ειδών ε ισυνά τονται στην διακήρυξη και συγκεκριµένα στο Παράρτηµα Β 1 το ο οίο α οτελεί ανα όσ αστο µέρος αυτής Αναθέτουσα Αρχή του ιαγωνισµού είναι ο ήµος Χανίων 1.11 Η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής είναι: Κυδωνίας 29, Τ.Κ Χανιά Κρήτης. 2. Ορισµοί: Προς κατανόηση των όρων της αρούσης, δίδονται οι αρακάτω ορισµοί για τους εξής όρους: o «Αναθέτουσα Αρχή»: ήµος Χανίων, Οργανισµός Το ικής Αυτοδιοίκησης, µε Έδρα Κυδωνίας 29, Χανιά, Τ.Κ.73135, ΑΦΜ , ΑΒ.Ο.Υ ΧΑΝΙΩΝ o «Ενδιαφερόµενος»: Κάθε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσω ο ου ροτίθεται να λάβει µέρος στη διαδικασία. o «Υ οψήφιος»: Το φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή η ένωση ροµηθευτών ου υ οβάλλει ροσφορά. o «Ε ιτρο ή ιαγωνισµού» ή «Ε ιτρο ή Αξιολόγησης των Α οτελεσµάτων του διαγωνισµού»: Η Ε ιτρο ή ου συνεστήθη δυνάµει των 114/2015 (Α Α: Ω ΖΩΩΗ5-7ΤΙ) α όφασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής του ήµου Χανίων για την διεξαγωγή του διαγωνισµού και την εισήγηση ρος την Αναθέτουσα Αρχή, της ανάθεσης της σύµβασης ροµήθειας. o «Ανάδοχος» ή «Προµηθευτής»: Ο Υ οψήφιος στον ο οίο θα ανατεθεί η σύµβαση ροµηθειών κάθε ακέτου ειδών της αρούσας, µέσω σύµβασης ου θα καταρτιστεί και θα υ ογραφεί, µετά την κατακύρωση του α οτελέσµατος και βάσει του σχεδίου σύµβασης του Παραρτήµατος ' της αρούσας. o «Τεύχη ιαγωνισµού»: Η αρούσα διακήρυξη µε τα συνηµµένα σε αυτήν αραρτήµατα ου εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και εριέχουν τους όρους και ροϋ οθέσεις βάσει των ο οίων διενεργείται ο αρών διαγωνισµός. o «Προσφορά»: Η Προσφορά ου θα υ οβάλλουν οι Υ οψήφιοι στο λαίσιο του αρόντος διαγωνισµού, και η ο οία εριλαµβάνει τρεις υ οφακέλους και ιο συγκεκριµένα α) τον Υ οφάκελο ικαιολογητικών Συµµετοχής και τον Υ οφάκελο Τεχνικής Προσφοράς και β) τον Υ οφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. o «Υ εύθυνη ήλωση»: Πρόκειται για την Υ εύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε ερί τωση αλλοδα ού υ οψηφίου κείµενο ανάλογης α οδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας ροέλευσής του. Σε ερί τωση Νοµικού Προσώ ου υ ογράφεται α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ό του ή α ό ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα ρος τούτο εκ ρόσω ο. 5

8 3. Ηµεροµηνία αποστολής Περίληψης της ιακήρυξης Περίληψή της ιακήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση: 1. Στην Ε ίσηµη Εφηµερίδα των ΕΚ στις 27/4/ Στο «Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στις 27/4/ Στον ελληνικό τύ ο στις 5/5/2015 ό ου και δηµοσιεύθηκε στις 6/5/ Αναρτήθηκε στους ίνακες ανακοινώσεων ( ήµος Χανίων και Ε ιµελητήρια). Ε ίσης το λήρες τεύχος της αρούσας διακήρυξης αναρτήθηκε στη δικτυακή ύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) καθώς και στην ιστοσελίδα του ήµου Χανίων 4. Τόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών 4.1 Ο διαγωνισµός θα ραγµατο οιηθεί µε χρήση της λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής ύλης του συστήµατος, ύστερα α ό συµ τυγµένη ροθεσµία τριαντα-ε τά 37) ηµερών, α ό την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής α οστολής της διακήρυξης αυτής στην Ε ίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων. 4.2 Οι ροσφορές υ οβάλλονται α ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής ύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ου ορίζει η αρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 5/5/2015 1/6/2015 ΗΜΕΡΑ Δευτέρα ΩΡΑ: 8:00 π.μ 15/6/2015 ΗΜΕΡΑ Δευτέρα ΩΡΑ: 3:30 μ.μ. 4.3 Ο χρόνος υ οβολής της ροσφοράς και ο οιαδή οτε ηλεκτρονική ε ικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα α ό το σύστηµα µε υ ηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Υ.Α. Π1/2390/2013 του ΥΠΑΝ «Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)». 6

9 4.4 Οι οικονοµικοί Φορείς υ οβάλλουν την ροσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο µέσα στη ροθεσµία ου ορίζεται στην ως άνω διακήρυξη. Τα εριεχόµενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής: α) ένας (υ ο)φάκελος µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική ροσφορά» β)ένας (υ ό)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» καθώς και γ) ένας (υ ο)φάκελος µε την ένδειξη «ε ισυνα τόµενων αρχείων στο σύστηµα» 4.5 υνατότητα υ οβολής ροσφοράς υφίσταται για ένα ή ερισσότερα ακέτα, για τη συνολική όµως ροκηρυχθείσα οσότητα κάθε ακέτου, ό ως αυτό εριγράφεται µονοσήµαντα στο Παράρτηµα Α. Η α όρριψη ενός ή ερισσοτέρων ειδών ενός ακέτου ε ιφέρει αυτόµατα την α όρριψη της ροσφοράς ολόκληρου του ακέτου. Μειοδότης αναδεικνύεται ο ροσφέρων τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του ροϋ ολογισµού του κάθε ακέτου. 4.6 Στην ερί τωση ου θα υ άρξει τεχνική αδυναµία στην ηλεκτρονική λατφόρµα κατά την ηµεροµηνία λήξης υ οβολής ροσφορών ράγµα ου καθιστά αδύνατη την υ οβολή, δίνεται αράταση για 48 ώρες και εάν το ρόβληµα δεν α οκατασταθεί έως τότε δίδονται ε ι λέον 48 ώρες αράταση. Στην ειδική ερί τωση ου υ άρξει ανυ έρβλητο ρόβληµα ο διαγωνισµός µετατρέ εται σε διαγωνισµό µε έγγραφες ροσφορές και οι ροµηθευτές είναι υ οχρεωµένοι να καταθέσουν τις ροσφορές τους εγγράφως σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο ενώ ιον της ε ιτρο ής διαγωνισµού ή να τις α οστείλουν ταχυδροµικά στο ήµο Χανίων σε α οκλειστική ροθεσµία 8 ηµερών α ό την λήξη της δεύτερης αράτασης. Ό ου η ηµεροµηνία λήξης υ οβολής ροσφορών δεν είναι εργάσιµη ηµέρα για το ήµο Χανίων, τότε λήξη ορίζεται η ε όµενη εργάσιµη ηµέρα. Οι συµµετέχοντες θα ρέ ει µε δική τους ευθύνη να ενηµερώνονται α ό το site του ήµου ό ου θα αναρτώνται στην ερί τωση αυτή, οι σχετικές ανακοινώσεις. 4.7 Αιτήµατα αροχής συµ ληρωµατικών ληροφοριών διευκρινίσεων υ οβάλλονται µόνο α ό εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά δια ιστευτήρια ου τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό ρόσβασης) ύστερα α ό αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υ οχρεωτικά α ό ε ισυνα τόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου.pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το ο οίο υ οχρεωτικά ρέ ει να είναι ψηφιακά υ ογεγραµµένο. 4.8 Σχετικά αιτήµατα υ οβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τό ο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής ύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι και 15 ηµέρες ριν την ηµεροµηνία υ οβολής ροσφορών, δηλαδή µέχρι 1/6/ Αιτήµατα αροχής διευκρινήσεων ου υ οβάλλονται είτε µε άλλο τρό ο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο ου τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υ ογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. Τα αιτήµατα α αντούνται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τό ο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής ύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι και 6 ηµέρες ριν την ηµεροµηνία υ οβολής ροσφορών, δηλαδή µέχρι 9/6/ Για αροχή διευκρινίσεων οι υ οψήφιοι ανάδοχοι, µ ορούν να α ευθύνονται στο ήµο Χανίων, Τµήµα Προγραµµατισµού Ποιότητας και Οργάνωσης, Κυδωνίας 29, Χανιά υ όψη κου Χριστόφορου Πα ά , fax Κανένας υ οψήφιος Ανάδοχος δεν µ ορεί σε ο οιαδή οτε ερί τωση να ε ικαλεσθεί ροφορικές α αντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 7

10 5. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 5.1 Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς α αιτείται : α) να διαθέτουν ψηφιακή υ ογραφή, χορηγούµενη α ό ιστο οιηµένη αρχή αροχής ψηφιακής υ ογραφής και β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή ύλη 5.2 Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και α ό τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό ( αρέχοντας τις α αραίτητες ληροφορίες και α οδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτο οιούµενοι ως εξής: Όσοι α ό τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτο οιούνται µε χρήση των δια ιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό ρόσβασης) ου αυτοί κατέχουν α ό το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτο οίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη α ό το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες των κρατών µελών της Ευρω αϊκής Ένωσης οι ο οίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµ ληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτο οιούνται µε χρήση των δια ιστευτηρίων ου κατέχουν α ό το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτο οίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη α ό το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτο οιούνται α ό τη ΓΓΕ α οστέλλοντας: είτε υ εύθυνη δήλωση ψηφιακά υ ογεγραµµένη µε ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική. είτε ένορκη βεβαίωση ή ιστο οιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική σύµφωνα µε τους ροβλε όµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα ο οία να δηλώνεται / α οδεικνύεται η εγγραφή του σε ε αγγελµατικό ή εµ ορικό µητρώο, ροσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυ η µορφή ( ρωτότυ ο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υ ηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υ οβάλλεται α ό όλους τους υ οψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. Ο υ οψήφιος χρήστης ενηµερώνεται α ό το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υ οψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργο οίησης λογαριασµού ως ιστο οιηµένος χρήστης και ροβαίνει στην ενεργο οίηση του λογαριασµού του. 6. ικαιούµενοι Συµµετοχής στο ιαγωνισµό 6.1 ικαίωµα συµµετοχής ε ί οινή α αραδέκτου στο διαγωνισµό έχουν: 8

11 φυσικά ή νοµικά ρόσω α ή ενώσεις ή κοινο ραξίες ή υ ό σύσταση κοινο ραξίες των ανωτέρω, σε ο οιονδή οτε συνδυασµό µεταξύ τους, τα ο οία: είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη της Ευρω αϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρω αϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη ου έχουν υ ογράψει τη Συµφωνία ερί ηµοσίων Συµβάσεων (Σ..Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ ορίου, η ο οία κυρώθηκε α ό την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υ ό τον όρο ότι η σύµβαση καλύ τεται α ό την Σ..Σ. ή είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες ου έχουν συνάψει ευρω αϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους µέλους ου έχει υ ογράψει τη Σ..Σ. ή της τρίτης χώρας ου έχει συνάψει ευρω αϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών. δραστηριο οιούνται ε αγγελµατικά σε αντικείµενο συναφές µε αυτό της ροµήθειας, τα είδη της ο οίας εριέχονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Β1- Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικοί Όροι. Ειδικώς σε ερί τωση υ οβολής υ οψηφιότητας α ό ενώσεις νοµικών ή φυσικών ροσώ ων, κοινο ραξίες, υ ό σύσταση κοινο ραξίες ή εν γένει α ό ερισσότερα του ενός ρόσω α, ου υ οβάλλουν α ό κοινού υ οψηφιότητα, τουλάχιστο ένα α ό τα µέλη ου α αρτίζουν την υ οψηφιότητα αυτή θα ρέ ει να δραστηριο οιείται ε αγγελµατικά σε αντικείµενο συναφές µε αυτό της ροµήθειας, τα είδη της ο οίας εριέχονται αναλυτικά στο «Παράρτηµα Β1- Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικοί Όροι», και εφόσον ληρούν τους όρους, ου καθορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 8.«(υ ο)φάκελος ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». 6.2 εν γίνονται δεκτοί οι υ οψήφιοι ανάδοχοι εις βάρος των ο οίων υ άρχει αµετάκλητη καταδικαστική α όφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή ερισσότερους α ό τους ακόλουθους λόγους. α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 αράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). β) ωροδοκία, ό ως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της ράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 αρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). γ) Α άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). δ) Νοµιµο οίηση εσόδων α ό εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ό ως ορίζεται α ό τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρω αϊκής Ένωσης «Σχετικά µε την ρόληψη της χρησιµο οίησης του χρηµατο ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες και την χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/ ) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής (ΕΕ L214/29/ ), οι οίες ενσωµατώνονται µε το ν. 3691/2008 (Α 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (Α 173), ό ως ισχύουν. 6.3 Κάθε οικονοµικός φορέας µ ορεί να α οκλείεται όταν: 9

12 α) Τελεί υ ό τώχευση, εκκαθάριση, αύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή τωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση ου ροβλέ εται α ό τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. β) Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε τώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, τωχευτικού συµβιβασµού ή ο οιαδή οτε άλλη αρόµοια διαδικασία ροβλε όµενη α ό τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. γ) Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής α όφασης ου έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας ό ου εκδόθηκε η α όφαση, και η ο οία δια ιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την ε αγγελµατική διαγωγή του. δ) Έχει δια ράξει σοβαρό ε αγγελµατικό αρά τωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την ε αγγελµατική του ιδιότητα ου α οδεδειγµένως δια ιστώθηκε µε ο οιοδή οτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. ε) εν έχει εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή του ελληνικού δικαίου. στ) εν έχει εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις του όσον αφορά στην ληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή του ελληνικού δικαίου. ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την αροχή των ληροφοριών ου α αιτούνται κατ' εφαρµογή του αρόντος ή όταν δεν έχει αράσχει τις ληροφορίες αυτές 6.4 Οι ενώσεις ροσώ ων, σε ερί τωση ου ο οιαδή οτε α ό τις ροαναφερθείσες ροϋ οθέσεις ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της 6.5 Α ορρί τονται ροσφορές ε ιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµ ορικών) ου κατά αράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς σύµβασης Εργασίας α ασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι ροσφέροντες εφ' όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της ροαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του ροϊόντος. 6.6 εν ληρούν τους όρους, ου καθορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 8.«(υ ο)φάκελος ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». 7. Γενικοί όροι συµµετοχής 7.1 Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υ οψηφίου, ο ο οίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα α οζηµίωσης. Η συµµετοχή του στο διαγωνισµό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνε άγεται λήρη α οδοχή εκ µέρους του υ οψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισµού, ό ως εξειδικεύονται στην αρούσα στο σύνολό τους. 7.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση των Συµβάσεων και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να ε αναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υ οχρέωση για καταβολή αµοιβής ή α οζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους υ οψηφίους. 10

13 7.3 Οι υ οψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεµίας α οζηµίωσης για δα άνες σχετικές µε τη σύνταξη και υ οβολή των στοιχείων ου αναφέρονται στην αρούσα, Φακέλων Υ οψηφιότητας, Προσφοράς κλ. 7.4 Όλοι οι όροι της αρούσας θεωρούνται ουσιώδεις ε ί οινή ακυρότητας της υ οψηφιότητας / ροσφοράς, τυχόν δε αραβίασή τους α ό τους υ οψηφίους ή διατύ ωση ε ιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την υ οβολή της υ οψηφιότητας ή / και της ροσφοράς οδηγεί σε α οκλεισµό τους α ό το διαγωνισµό. 7.5 Σε ερί τωση υ οβολής υ οψηφιότητας α ό οµίλους, ενώσεις, κοινο ραξίες εταιρειών, υ ό σύσταση κοινο ραξίες ή ερισσότερα του ενός ρόσω α, ου υ οβάλλουν α ό κοινού υ οψηφιότητα, όλα τα µέλη τους ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 7.6 Όλα τα στοιχεία, ου υ οβάλλονται στο λαίσιο του αρόντος διαγωνισµού θεωρούνται δεσµευτικά για τους υ οψήφιους. 7.8 Η Αναθέτουσα Αρχή ε ιφυλάσσεται, εφόσον το ε ιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους ε αλήθευσης των στοιχείων, ου θα υ οβληθούν α ό τους υ οψηφίους. 7.9 Η υ εργολαβική ανάθεση τµηµάτων της Σύµβασης σε τρίτους δεν ε ηρεάζει την έκταση της ευθύνης του Αναδόχου, ο ο οίος αραµένει µόνος υ εύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειµένου της αρούσας. 8. ικαιολογητικά Συµµετοχής 8.1 Τα σχετικά αιτήµατα συµµετοχής ( ροσφορές) υ οβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τό ο του διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής ύλης του Ε.Σ.Η..Η.Σ. Τα εριεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της ροσφοράς, ε ί οινή α οκλεισµού, ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υ ο)φάκελος µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική ροσφορά» (β) ένας (υ ο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» καθώς και (γ) ένας (υ ο)φάκελος: «κατηγορία ε ισυνα τόµενων αρχείων στο σύστηµα» 8.2 Οι Υ οψήφιοι οφείλουν να υ οβάλλουν, εγκαίρως και ροσηκόντως, ε ί οινή α οκλεισµού, την εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής (άρθρο. 12) και τα ακόλουθα, κατά ερί τωση δικαιολογητικά Συµµετοχής ου εριέρχονται στα άρθρο 9, 10 και 11 σε µορφή αρχείου.pdf, σύµφωνα µε το ν. 4155/13(ΦΕΚ/Α/ ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». 8.3 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του ροσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υ οβάλλονται α ό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύ ου.pdf και ροσκοµίζονται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α ό την ηλεκτρονική υ οβολή ( λην των ΦΕΚ) στο ρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, (υ όψη Ε ιτρο ής ιενέργειας ιαγωνισµού της «Προµήθειας Εξο λισµού Ειδικών Σχολείων και Σχολείων µε Τµήµατα Ένταξης του ήµου Χανίων») συνοδευόµενα µε διαβιβαστικό στο ο οίο θα αναφέρονται αναλυτικά. Όταν, τα δικαιολογητικά, υ ογράφονται α ό τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υ ογραφή. Οι α αιτούµενες δηλώσεις ή υ εύθυνες δηλώσεις του αρόντος άρθρου υ ογράφονται ψηφιακά α ό τους έχοντες υ οχρέωση ρος τούτο και δεν α αιτείται σχετική θεώρηση. 8.4 Ε ισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υ οφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική ροσφορά» ου έχουν υ οβληθεί µε την ηλεκτρονική ροσφορά και α αιτούνται να ροσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 11

14 αναφερόµενης ροθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α ό τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέ εια δεν φέρουν την ψηφιακή του υ ογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, ιστο οιητικά ου έχουν εκδοθεί α ό δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 9 (Υπο)φάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά 9.1 Στον (υ ο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική ροσφορά» υ οβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα α αιτούµενα κατά το στάδιο υ οβολής της ροσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική ροσφορά. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής, ε ί οινή α οκλεισµού είναι τα εξής: Πιστο οιητικό Εγγραφής στο οικείο ε αγγελµατικό ή εµ ορικό ε ιµελητήριο Εγγυητική Ε ιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό, α ό αναγνωρισµένη τρά εζα η γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων µε οσό ίσο ρος το 2% της αθροιστικά ροϋ ολογισθείσης δα άνης (χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο των ακέτων ου συµµετέχει ο ενδιαφερόµενος και τις οσότητες ου θα ροσφερθούν στο διαγωνισµό σύµφωνα µε το υ όδειγµα του αραρτήµατος Ε' της διακήρυξης και κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12 της αρούσας διακήρυξης Υ εύθυνη ήλωση στην ο οία: (i) (ii) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον ο οίο συµµετέχουν. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υ οβολής της ροσφοράς τους ότι: α) εν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική α όφαση σχετικά µε τα αρακάτω αδικήµατα: Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 αράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). ωροδοκία, ό ως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της ράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 αρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). Α άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). Νοµιµο οίηση εσόδων α ό εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ό ως ορίζεται α ό τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρω αϊκής Ένωσης «Σχετικά µε την ρόληψη της χρησιµο οίησης του χρηµατο ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες και την χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/ ) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής (ΕΕ L214/29/ ), οι οίες ενσωµατώνονται µε το ν. 3691/2008 (Α 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (Α 173), ό ως ισχύουν. β) εν έχουν καταδικασθεί µε δικαστική α όφαση ου έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα 12

15 σχετικό µε την ε αγγελµατική διαγωγή τους γ) εν έχει δια ράξει σοβαρό ε αγγελµατικό αρά τωµα ου α οδεδειγµένα δια ιστώθηκε µε ο οιοδή οτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. δ) εν τελούν υ ό τώχευση, εκκαθάριση, αύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, τωχευτικό συµβιβασµό ή οι εργασίες της ε ιχειρήσεως τους έχουν ανασταλεί και δεν τελούν σε ο οιαδή οτε ανάλογη κατάσταση ου ροκύ τει α ό αρόµοια διαδικασία. ε) εν τελούν σε διαδικασία κήρυξης τώχευσης ή σε διαδικασία έκδοσης α όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης συµβιβασµού µε τους ιστωτές και δεν βρίσκονται σε άλλες αρόµοιες διαδικασίες. στ) Έχουν εκ ληρώσει τις ασφαλιστικές υ οχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/ της χώρας εγκατάστασής τους. ζ) Έχουν εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις τους όσον αφορά στην ληρωµή των φόρων και των τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/ της χώρας εγκατάστασής τους. η) εν έχουν υ οβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την αροχή ληροφοριών ου α αιτούνται σύµφωνα µε την αρούσα Προκήρυξη και έχουν υ οβάλει όλες τις ληροφορίες ου α αιτούνται σύµφωνα µε την αρούσα Προκήρυξη. θ) Να αναλαµβάνεται η υ οχρέωση για την έγκαιρη και ροσήκουσα ροσκόµιση των δικαιολογητικών το άρθρο 17 της αρούσης διακήρυξης. ι) Εφόσον οι ροµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντι ρόσω ό τους, υ οβάλλουν µαζί µε την ροσφορά αραστατικό εκ ροσώ ησης. ια) ήλωση χώρας καταγωγής του τελικού ροϊόντος ου ροσφέρεται. ιβ) Υ εύθυνη δήλωση στην ο οία θα αναφέρεται ο χρόνος αράδοσης των υ ό ροµήθεια ειδών Υ εύθυνη δήλωση για την καλή λειτουργία των ειδών για συνήθη χρήση, α οκατάσταση τυχόν βλαβών ή ροβληµάτων, δωρεάν για δύο (2) έτη τουλάχιστον και για τη συντήρηση και αροχή ανταλλακτικών για έντε (5) έτη τουλάχιστον α ό την οιοτική και οσοτική αραλαβή, ό ου α αιτείται Υ εύθυνη δήλωση µε την ο οία θα δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της ροσφοράς, ο ο οίος θα ρέ ει να ακολουθεί του όρους ου εµ εριέχονται στο άρθρο 13.1 της αρούσης Ε ισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υ οφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική ροσφορά» ου έχουν υ οβληθεί µε την ηλεκτρονική ροσφορά και α αιτούνται να ροσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης ροθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν 13

16 εκδοθεί/συνταχθεί α ό τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέ εια δεν φέρουν την ψηφιακή του υ ογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, ιστο οιητικά ου έχουν εκδοθεί α ό δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς 10 Περιεχόµενο Ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου «Τεχνική προσφορά» 10.1 Η Τεχνική Προσφορά υ οβάλλεται ηλεκτρονικά, φέρει ψηφιακή υ ογραφή του ροσφέροντος και υ οβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην Τεχνική Προσφορά έντυ α, σχέδια και λοι ά τεχνικά στοιχεία ου µ ορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα Συντάσσεται συµ ληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα αράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το ο οίο υ ογράφεται ψηφιακά και υ οβάλλεται α ό τον ροσφέροντα. Τα στοιχεία ου εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του αραγόµενου ψηφιακά υ ογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου ρέ ει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη ερί τωση, το σύστηµα αράγει σχετικό µήνυµα και ο ροσφέρων καλείται να αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf Εφόσον α αιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική ροσφορά δεν έχουν α οτυ ωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο ροσφέρων ε ισυνά τει στην τεχνική του ροσφορά ψηφιακά υ ογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής ροσφοράς του ροσφέροντος υ οβάλλονται α ό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύ ου.pdf και ροσκοµίζονται κατά ερί τωση α ό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α ό την ηλεκτρονική υ οβολή. Όταν υ ογράφονται α ό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υ ογραφή Οι τυχόν α αιτούµενες δηλώσεις ή υ εύθυνες δηλώσεις του αρόντος άρθρου ου υ ογράφονται ψηφιακά α ό τους έχοντες υ οχρέωση ρος τούτο, δεν α αιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υ ογραφής Τα ηλεκτρονικά υ οβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα ρέ ει να είναι ψηφιακά υ ογεγραµµένα α ό τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη ερί τωση θα ρέ ει να συνοδεύονται α ό υ εύθυνη δήλωση ψηφιακά υ ογεγραµµένη α ό τον ροσφέροντα, στην ο οία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου Ο υ οφάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα εριλαµβάνει ε ί οινή α ορρίψεως της ροσφοράς τα ακόλουθα: Λε τοµερή Περιγραφή για κάθε ροσφερόµενο είδος, συνοδευόµενη α ό ε ίσηµα prospectus ή καταλόγους ου θα ε αληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ροσφερόµενου είδους Στη ερί τωση ου ο ροσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό ροϊόν, υ εύθυνη δήλωση του ιδίου, στην ο οία θα αναγράφεται για κάθε είδος: α. Χώρα ροέλευσης - κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος. γ. Τύ ος ή µοντέλο ροσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου Για τα ροϊόντα ου κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόµενος, α αιτείται υ εύθυνη δήλωση 14

17 του ιδίου, µε το χαρακτηρισµό «κατασκευής του εργοστασίου µας» Υ εύθυνη δήλωση του ροµηθευτή για ύ αρξη και αροχή ανταλλακτικών για µία ενταετία καθώς και δήλωση µε την ο οία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη α ό την οριστική αραλαβή του την καλή λειτουργία του υ ό ροµήθεια είδους και την δωρεάν α οκατάσταση βλαβών ου δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισµούς ή κακή µεταχείριση των οργάνων (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνε άγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής ε ιστολής καλής λειτουργίας την ο οία θα καταθέσει ο µειοδότης) Α αραιτήτως και µε οινή α οκλεισµού, η κάθε ροσφορά θα ρέ ει να συνοδεύεται α ό φύλλο συµµόρφωσης (Παράρτηµα Β 2), ό ου ο κάθε ροµηθευτής θα α αντά αράγραφο ρος αράγραφο και µε την ίδια σειρά και αρίθµηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών ροδιαγραφών µε αρα οµ ές και τεχνικές ε εξηγήσεις ό ου α αιτείται, σε ερί τωση δε διαφωνίας θα ρέ ει να ροσδιορίζει µε σαφήνεια τα σηµεία α όκλισης Οι α αντήσεις σε όλες τις α αιτήσεις της ιακήρυξης ρέ ει να είναι σαφείς. εν ε ιτρέ ονται ασαφείς α αντήσεις της µορφής «ελήφθη υ όψη», «συµφωνούµε και α οδεχόµεθα», κλ Σε ερί τωση ου στο εριεχόµενο της Προσφοράς χρησιµο οιούνται συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υ οχρεωτικό για τον υ οψήφιο να αναφέρει σε συνοδευτικό ίνακα την ε εξήγησή τους Σε ερί τωση ου µε την Προσφορά υ οβάλλονται στοιχεία και ληροφορίες εµ ιστευτικού χαρακτήρα, των ο οίων η γνωστο οίηση στους συνυ οψήφιους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο Υ οψήφιος οφείλει να σηµειώνει ε αυτών την ένδειξη «ληροφορίες εµ ιστευτικού χαρακτήρα» µε την χρήση του σχετικού εδίου του συστήµατος ηλεκτρονικών διαγωνισµών. Όλες οι ληροφορίες εµ ιστευτικού χαρακτήρα θα ρέ ει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη ερί τωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των ληροφοριών οι συνυ οψήφιοι. Η έννοια της ληροφορίας εµ ιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην ροστασία του α ορρήτου ου καλύ τει τεχνικά ή εµ ορικά ζητήµατα της ε ιχείρησης του ενδιαφεροµένου Με την υ οβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Υ οψήφιος είναι α ολύτως ενήµερος α ό κάθε λευρά των το ικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου για το ο οίο υ οβάλλει ροσφορά, των ηγών ροέλευσης των άσης φύσης υλικών, ειδών εξο λισµού κλ. και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία ου εριλαµβάνονται στη ιακήρυξη Αντι ροσφορά ή τρο ο οίηση της Προσφοράς ή ρόταση ου κατά την κρίση της αρµόδιας Ε ιτρο ής εξοµοιώνεται µε αντι ροσφορά είναι α αράδεκτη και δεν λαµβάνεται υ όψη Οι διευκρινίσεις των υ οψηφίων, εφόσον ζητηθούν, ρέ ει να δίνονται µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικών διαγωνισµών, σε χρόνο ου θα ορίζει η αρµόδια Ε ιτρο ή Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ οβολής των Προσφορών δεν γίνεται α οδεκτή αλλά α ορρί τεται ως α αράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τρο ο οίηση ή α όκρουση όρου της ιακήρυξης ή της Προσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται α ό την αρµόδια Ε ιτρο ή και λαµβάνονται υ όψη µόνο εκείνες ου αναφέρονται στα σηµεία ου ζητήθηκαν. Στην ερί τωση αυτή η αροχή διευκρινίσεων είναι υ οχρεωτική για τον υ οψήφιο και δεν θεωρείται αντι ροσφορά. 15

18 10.15 Στην τεχνική (και οικονοµική ροσφορά) και µε οινή α οκλεισµού η αρίθµηση και οι ονοµασίες των ειδών ου ροσφέρονται θα είναι ό ως ακριβώς και στις ροδιαγραφές της διακήρυξης Ο ανάδοχος υ οχρεούται στην ενηµέρωση - ε ίδειξη του ροσω ικού ου θα του υ οδειχθεί α ό την Σχολική Μονάδα Ο εξο λισµός θα ρέ ει να είναι σύµφωνος µε τα ρότυ α της Ευρω αϊκής Ένωσης να φέρει το σήµα CE ό ου α αιτείται α ό τις τεχνικές ροδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο ιστο οιητικό δήλωση συµµόρφωσης CE Αναντιστοιχία τεχνικής ροσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus µεταξύ τους είτε µε αυτή της οικονοµικής ροσφοράς, α οτελεί ουσιαστικό λόγο α όρριψης της ροσφοράς. 11 Περιεχόµενο Ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς 11.1 Ο ηλεκτρονικός (υ ο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον ο οίο θα υ οβάλει ο υ οψήφιος Ανάδοχος ρέ ει να εριέχει, συµ ληρωµένους τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς σύµφωνα µε το συνηµµένο υ όδειγµα, του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της αρούσης διακήρυξης Στον (υ ο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» εριλαµβάνεται η οικονοµική ροσφορά του ροσφέροντα. Η Οικονοµική Προσφορά υ οβάλλεται ηλεκτρονικά ε ί οινή α ορρίψεως στον (υ ό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική ροσφορά, συντάσσεται συµ ληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα αράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το ο οίο υ ογράφεται ψηφιακά και υ οβάλλεται α ό τον ροσφέροντα. Τα στοιχεία ου εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του αραγόµενου ψηφιακά υ ογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου ρέ ει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη ερί τωση, το σύστηµα αράγει σχετικό µήνυµα και ο ροσφέρων καλείται να αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf Οικονοµική ροσφορά, ου είναι ελλι ής ή αόριστη, α ορρί τεται ως α αράδεκτη Η Οικονοµική ροσφορά είναι ψηφιακά υ ογεγραµµένη, υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του υ οψηφίου και, σε ερί τωση υ οβολής ροσφοράς α ό ένωση ροσώ ων, α ό όλα τα µέλη της ή α ό τον κοινό εκ ρόσω ο της ένωσης. Προσφορά, ου θα υ οβληθεί ανυ όγραφη, θεωρείται άκυρη Τεκµαίρεται ότι, για τον ροσδιορισµό της Οικονοµικής ροσφοράς οι υ οψήφιοι έχουν συνυ ολογίσει και λάβει υ όψη όλες τις δα άνες για τις αµοιβές του ροσω ικού και των συνεργατών του Αναδόχου, ου θα α ασχοληθούν, και κάθε µορφής έξοδα, ου θα α αιτηθούν για την εκτέλεση του αντικειµένου του αρόντος ιαγωνισµού, καθώς και όλες τις δα άνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοι ά κόστη, µε τα ο οία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Καθ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, η τιµή της Οικονοµικής ροσφοράς του Αναδόχου θα αραµείνει σταθερή και δεν θα υ όκειται σε αναθεώρηση, για ο οιοδή οτε λόγο ή αιτία Οι τιµές των Προσφορών ου αφορούν σε ο οιοδή οτε ροσφερόµενο είδος θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιµές θα εριλαµβάνονται οι τυχόν υ έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε ιβάρυνση, εκτός α ό τον ΦΠΑ, για αράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξο λισµού, ελεύθερου στον τό ο και µε τον τρό ο ου ροβλέ εται α ό την αρούσα ιακήρυξη. 16

19 11.7 Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιµών, ο Υ οψήφιος θα καθορίζει το οσό µε το ο οίο θα ε ιβαρύνει αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον ΦΠΑ. Σε ερί τωση ου αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται α ό την αρµόδια Ε ιτρο ή Α ό την Οικονοµική Προσφορά ρέ ει να ροκύ τει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε ροσφερόµενο είδος, για να µ ορεί να ροσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε ερί τωση αυξοµείωσης φυσικού αντικειµένου κάθε Πακέτου της Προµήθειας. Προσφερόµενο είδος το ο οίο αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά χωρίς τιµή, θεωρείται ότι ροσφέρεται µε µηδενική αξία Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται υ όψη για τη σύγκριση των Προσφορών Σε ερί τωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υ ερισχύει η τιµή µονάδας Προσφορά ου δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος α ορρί τεται ως α αράδεκτη Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υ οψήφιοι Ανάδοχοι ου υ οβάλλουν ροσφορά, είναι υ οχρεωµένοι ε ί οινή α οκλεισµού να υ οβάλλουν ηλεκτρονικά τους αντίστοιχους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ου εµ εριέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ της αρούσης διακήρυξης Οι τιµές των Προσφορών δεν υ όκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε ερί τωση ου ζητηθεί αράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υ οψήφιοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστο οίηση της συγκατάθεσής τους για την αράταση αυτή, να υ οβάλλουν νέους ίνακες τιµών ή να τους τρο ο οιήσουν Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει α ό τους συµµετέχοντες στοιχεία α αραίτητα για τη τεκµηρίωση των ροσφεροµένων τιµών, οι δε ροµηθευτές υ οχρεούνται να τα αρέχουν Με την ροσφορά η τιµή του ρος ροµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. Στην τιµή εριλαµβάνονται οι τυχόν υ έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε ιβάρυνση εκτός α ό το Φ.Π.Α. για την αράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειµένων στους τό ους ροορισµούς του Παραρτήµατος Γ «Πίνακας Αντιστοίχισης Ειδών και Ποσοτήτων µε Τό ους Παράδοσης» Τα ο οιαδή οτε ροσφερόµενα είδη, όργανα, αρελκόµενα ή ανταλλακτικά ου αναγράφονται στην τεχνική ροσφορά δεν ε ιβαρύνουν ε ι λέον την τιµή, αλλά εριλαµβάνονται σε αυτή Η οικονοµική ροσφορά υ οβάλλεται, χωριστά για κάθε ακέτο, µε τη συµ λήρωση ινάκων του υ οδείγµατος του Παραρτήµατος ΣΤ, µορφής ου αρατίθεται στη συνέχεια Οι ροµηθευτές υ οχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις εριγραφές ροϊόντων στην ροσφορά τους, στη σύµβαση, στη διακίνηση και στην τιµολόγηση Σε ερί τωση ασυµφωνίας µεταξύ των τιµών ου αναφέρονται στα έντυ α της οικονοµικής ροσφοράς υ ερισχύει η τιµή µονάδας του ακέτου ου αναγράφεται ολογράφως, οι υ όλοι ες δε διορθώνονται σύµφωνα µε αυτήν. Προσφορά ου δεν αναγράφει την τιµή µονάδας ολογράφως θεωρείται άκυρη για το ακέτο Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλο οιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, ρος τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του έντε και ρος τα κάτω εάν είναι µικρότερο του έντε Σε ερί τωση ασυµφωνίας της συνολικής τιµής υ ερισχύει η τιµή ου αναγράφεται ολογράφως στην οικονοµική ροσφορά Προσφορά ου θέτει όρο ανα ροσαρµογής τιµών α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 17

20 11.22 Προσφορές ου δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή ου καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόµισµα θα α ορρί τονται ως α αράδεκτες Εφόσον α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη, µε α όφαση της Υ ηρεσίας ύστερα α ό γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής ιενέργειας ιαγωνισµού Ο διαγωνισµός αφορά την ροµήθεια ακέτων ε οµένως η τιµή θα δίνεται υ οχρεωτικά για το λήρες ακέτο ιατύ ωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονοµική ροσφορά ή ε ιφυλάξεων ε αυτής, θα θεωρηθούν ως ε ιφυλάξεις ε ί των όρων του ιαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην α όρριψη της Οικονοµικής ροσφοράς του υ οψηφίου, ου τις διατυ ώνει Οι τιµές της Οικονοµικής ροσφοράς, ου θα δοθούν α ό τους υ οψηφίους, α οτελούν την λήρη α οζηµίωσή τους για την εκτέλεση του Έργου και δεν θα υ ερβαίνουν το όριο του ροϋ ολογισµού αυτού Στην τιµή ροσφοράς του ροµηθευτή συµ εριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στους τό ους ου αναφέρονται στο Παράρτηµα Γ. 12 Εγγυήσεις 12.1 Οι εγγυήσεις των αραγράφων 1 έως 3 εκδίδονται α ό ιστωτικά ιδρύµατα ου λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρω αϊκής Ένωσης ή του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ ορίου, ου κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μ ορούν, ε ίσης, να εκδίδονται α ό το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή να αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού οσού Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυ ωµένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται α ό ε ίσηµη µετάφραση Κάθε ροσφορά συνοδεύεται υ οχρεωτικά α ό εγγύηση συµµετοχής υ έρ του συµµετέχοντος για οσό ου θα καλύ τει το 2% της αθροιστικά ροϋ ολογισθείσης δα άνης (µη συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για το σύνολο των ακέτων ου συµµετέχει ο ενδιαφερόµενος και τις οσότητες ου θα ροσφερθούν. Η εγγύηση ρέ ει να ισχύει τουλάχιστον ε ί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ροσφοράς ου ορίζεται στο Άρθρο 13 της αρούσης και να είναι σύµφωνη, ε ί οινή α όρριψης της ροσφοράς, µε το συνηµµένο στη διακήρυξη υ όδειγµα του αραρτήµατος Ε' (1) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι ροµηθευτές είναι υ οχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική ε ιστολή ου να καλύ τει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ρέ ει να είναι αορίστου χρόνου και να σύµφωνη, ε ί οινή α όρριψης της ροσφοράς, µε το συνηµµένο στη διακήρυξη υ όδειγµα του Παραρτήµατος Ε' (2) Εγγύηση καλής λειτουργίας 2,5% ε ί του συµβατικού οσού χωρίς Φ.Π.Α. και για δύο τουλάχιστον έτη και σύµφωνη µε το αντίστοιχο συνηµµένο υ όδειγµα στο Παράρτηµα Ε'(3) Η εγγύηση συµµετοχής ε ιστρέφεται στον ανάδοχο µε την ροσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοι ούς ροσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών α ό την κοινο οίηση σε αυτούς είτε της οριστικής α όφασης ερί α όρριψης της ροσφοράς τους α ό τα ε όµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής α όφασης κατακύρωσης της σύµβασης.» 18

21 12.7 Η εγγύηση συµµετοχής κατα ί τει αν ο ροσφέρων α οσύρει την ροσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, αρέχει ψευδή στοιχεία ή ληροφορίες, δεν ροσκοµίσει εγκαίρως τα ροβλε όµενα στο άρθρο 15 της αρούσης, δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν ροσέλθει εγκαίρως για υ ογραφή της σύµβασης Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης ε ιστρέφονται µετά την οριστική οσοτική και οιοτική αραλαβή του Έργου, ύστερα α ό την εκκαθάριση των τυχόν α αιτήσεων α ό τους δύο συµβαλλόµενους Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντικαθίσταται α ό την εγγύηση καλής λειτουργίας Κατά τα λοι ά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014 «Μέσα Στήριξης και Ανά τυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις 13 Ισχύς Προσφορών 13.1 Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υ οψήφιους Αναδόχους για έξι (6) µήνες α ό την ε όµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ οβολής τους. Προσφορά ου ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος α ορρί τεται ως α αράδεκτη Η ισχύς της Προσφοράς αρατείνεται υ οχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί α ό την Αναθέτουσα Αρχή, ριν α ό τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη δυο µηνών (2) µηνών. Κάθε διαγωνιζόµενος ου ε ιθυµεί να αραµείνει στο διαγωνισµό υ οβάλλει εντός δύο ηµερών σχετική δήλωση α οδοχής της αράτασης και οφείλει να ροσκοµίσει σε καθορισµένο χρονικό διάστηµα, αράταση ισχύος της εγγυητικής ε ιστολής συµµετοχής κατά ίσο χρόνο Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ιαγωνισµού στον Ανάδοχο του Έργου µ ορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει, όµως, µόνο εφόσον αυτός το α οδεχτεί Σε ερί τωση ου η εν ισχύ Προσφορά ή µέρος της α οσυρθεί, ο Υ οψήφιος υ όκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: α ώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση κατά τωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύ ωση ή δικαστική ενέργεια 14 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού 14.1 Η ηλεκτρονική α οσφράγιση των ροσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών ηµέρα Παρασκευή, 19/6/2015 και ώρα 11:00.µ., µέσω των αρµόδιων ιστο οιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι ά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών Κατά την ροαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται α οσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υ ό)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υ ο)φάκελοι των οικονοµικών ροσφορών α οσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων ιστο οιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα ου θα γνωστο οιηθεί σε αυτούς των ο οίων οι ροσφορές κρίθηκαν α οδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοι ών στοιχείων αυτών Αµέσως µετά την ηλεκτρονική α οσφράγιση των (υ ο)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική ρόσβαση στο εριεχόµενο των ροσφορών ου α οσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική 19

22 α οσφράγιση των (υ ο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι ροσφέροντες των ο οίων οι οικονοµικές ροσφορές α οσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική ρόσβαση στο εριεχόµενο των ροσφορών ου α οσφραγίσθηκαν ροκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών ου ροσφέρθηκαν Μετά την ηλεκτρονική α οσφράγιση των ροσφορών η Αναθέτουσα Αρχή ροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων ιστο οιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι ά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά ερί τωση Αναθέτουσας Αρχής Η αξιολόγηση των ροσφορών διενεργείται α ό αρµόδια ε ιτρο ή αξιολόγησης, η ο οία ορίζεται µε α όφαση του αρµοδίου κατά τα νόµο οργάνου για του ΟΤΑ, την Οικονοµική Ε ιτρο ή, της Αναθέτουσας Αρχής, ήµου Χανίων. Η αξιολόγηση γίνεται µε το Κριτήριο Κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του ροϋ ολογισµού του ακέτου, κατά τον ροϋ ολογισµό ανά ακέτο ου ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της αρούσης Αξιολογούνται µόνο οι ροσφορές ου έχουν κριθεί ως τεχνικά α οδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης, των τεχνικών ροδιαγραφών και των λοι ών αραρτηµάτων αυτής Συγκεκριµένα µέσα α ό το Σύστηµα ιδίως: Η αρµόδια ε ιτρο ή αξιολόγησης του διαγωνισµού, ου έχει ορισθεί α ό την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, ιστο οιηµένοι χρήστες του συστήµατος, ροβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά ερί τωση φακέλων και υ ο φακέλων των ροσφορών. Η αρµόδια ε ιτρο ή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υ ογράφει τα κατά ερί τωση ρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υ οφακέλων των ροσφορών. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές α οφάσεις ε ί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών ροσφορών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την α οδοχή ή την α όρριψη της ροσφοράς τους. Η ε ιτρο ή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι ιστο οιηµένοι χρήστες α ό την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού α ευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες οικονοµικούς φορείς για αροχή διευκρινίσεων ε ί υ οβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες οικονοµικοί φορείς αρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά ερί τωση ροθεσµιών ου τους ορίζονται Η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας, µε βάση τα α οτελέσµατα του ελέγχου και αξιολόγησης των ροσφορών, α ορρί τει, σε κάθε ερί τωση, ροσφορά: α) Η ο οία είναι ελλι ής κατά τα ροηγούµενα άρθρα ή υ οβλήθηκε κατά αράβαση των α αράβατων όρων ερί σύνταξης και υ οβολής της ροσφοράς, ό ως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης. β) Στην ο οία η τιµή δεν είναι α όλυτα ροσδιορισµένη. γ) Η ο οία εριέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν ε ιδέχονται συµ λήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον ε ιδέχονται συµ λήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν α οκατασταθεί κατά την α οσαφήνιση και η συµ λήρωσή της. δ) Για την ο οία ο ροσφέρων δεν έχει αράσχει τις α αιτούµενες εξηγήσεις, εντός της ροκαθορισµένης ροθεσµίας, ή η εξήγηση δεν είναι α οδεκτή α ό την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα. ε) Η ο οία δεν ληροί τις ροϋ οθέσεις ου σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά του αντικειµένου της σύµβασης. 20

23 στ) Η ο οία είναι εναλλακτική ροσφορά, αν τέτοια δεν ε ιτρέ εται ή, αν ε ιτρέ εται, δεν ληροί τις ελάχιστες α αιτήσεις των εγγράφων της σύµβασης. ζ) Η ο οία υ οβάλλεται α ό έναν ροσφέροντα ου έχει υ οβάλει δύο ή ερισσότερες ροσφορές, µε την ε ιφύλαξη της ερί τωσης ου ε ιτρέ εται η υ οβολή εναλλακτικής ροσφοράς. 15 Κατακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού ιαδικασία Οριστικής Κατακύρωσης: 15.1 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ιενέργειας του ιαγωνισµού, την Αξιολόγηση των Προσφορών α ό την Αρµόδια Ε ιτρο ή και την ιατύ ωση Α όφασης κατακύρωσης του κάθε ακέτου σε «ροσωρινό µειοδότη-ανάδοχο», ο κάθε Ανάδοχος στον ο οίο ρόκειται να κατακυρωθεί ο ιαγωνισµός ( ροσωρινός µειοδότης), ειδο οιείται εγγράφως ροκειµένου να υ οβάλει εντός ροθεσµίας ου δεν µ ορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών α ό την κοινο οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο οίησης, τα ρωτότυ α ή αντίγραφα δικαιολογητικά κατακύρωσης ου εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α 74) και ροβλέ ονται κατά ερί τωση, στο άρθρο 17 της αρούσας διακήρυξης Η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης της Αναθέτουσας Αρχής, ροβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α ό την ροσκόµισή τους Αν δεν ροσκοµισθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υ άρχουν ελλείψεις σε αυτά ου υ οβλήθηκαν, αρέχεται ροθεσµία στον ροσωρινό ανάδοχο να τα ροσκοµίσει ή να τα συµ ληρώσει µέσα σε ροθεσµία έντε (5) ηµερών α ό την κοινο οίηση σχετικής έγγραφης ειδο οίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αρατείνει την ως άνω ροθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό ε αρκώς. Στην ερί τωση αυτή η δεκαήµερη (10) ροθεσµία για την έκδοση της α όφασης κατακύρωσης, σύµφωνα µε την αράγραφο 8, εκκινεί α ό την ε οµένη της λήξης της ροθεσµίας ροσκόµισης των δικαιολογητικών Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του ροσωρινού αναδόχου δια ιστωθεί ότι τα στοιχεία ου δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο ροσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκ τωτος και κατα ί τει υ έρ της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συµµετοχής του, εφόσον είχε ροσκοµισθεί και, µε την ε ιφύλαξη του ε όµενου άρθρου, η κατακύρωση γίνεται στον ροσφέροντα ου υ έβαλε την αµέσως ε όµενη χαµηλότερη τιµή ή την ε όµενη λέον συµφέρουσα α ό οικονοµική ά οψη ροσφορά, χωρίς να λαµβάνεται υ όψη η ροσφορά του ροσφέροντος ου α ορρίφθηκε. Αν κανένας α ό τους ροσφέροντες δεν υ έβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, σύµφωνα µε τους όρους και τις ροϋ οθέσεις της διακήρυξης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται Αν ο ροσωρινός ανάδοχος δεν υ οβάλει στο ροκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα α αιτούµενα ρωτότυ α ή αντίγραφα ου εκδίδονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, των δικαιολογητικών κατακύρωσης ου αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης, κηρύσσεται έκ τωτος και κατα ί τει υ έρ της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συµµετοχής του, εφόσον είχε ροσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον ροσφέροντα ου υ έβαλε την αµέσως ε όµενη χαµηλότερη τιµή ή την ε όµενη λέον συµφέρουσα α ό οικονοµική ά οψη ροσφορά, χωρίς να λαµβάνεται υ όψη η ροσφορά του ροσφέροντος ου α ορρίφθηκε. Αν κανένας α ό τους ροσφέροντες δεν ροσκοµίζει ένα ή ερισσότερα α ό τα α αιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 21

24 15.6 Αν α ό τα δικαιολογητικά του ροσωρινού αναδόχου ου ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµ ροθέσµως, δεν α οδεικνύεται η λήρωση µιας ή ερισσότερων α ό τις α αιτήσεις των κριτηρίων οιοτικής ε ιλογής, ο ροσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκ τωτος και κατα ί τει υ έρ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συµµετοχής του, εφόσον είχε ροσκοµισθεί, και, µε την ε ιφύλαξη του ε όµενου άρθρου, η κατακύρωση γίνεται στον ροσφέροντα ου υ έβαλε την αµέσως ε όµενη χαµηλότερη τιµή ή την ε όµενη λέον συµφέρουσα α ό οικονοµική ά οψη ροσφορά, χωρίς να λαµβάνεται υ όψη η ροσφορά του ροσφέροντος ου α ορρίφθηκε. Αν κανένας α ό τους ροσφέροντες δεν α οδείξει ότι ληροί τα κριτήρια οιοτικής ε ιλογής, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δέχεται τα ήδη κατατεθειµένα σε αυτήν/αυτόν ρωτότυ α ή αντίγραφα των δικαιολογητικών κατακύρωσης ου ρέ ει να υ οβάλλονται σύµφωνα µε το αρόν άρθρο, εφόσον αυτή έχουν ήδη υ οβληθεί σε ρογενέστερη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης, ου ραγµατο οιήθηκε α ό την ίδια αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα, εφόσον είναι σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και είναι σε ισχύ Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη ρακτικού α ό το αρµόδιο όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο α οφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής/ του αναθέτοντος φορέα για τη λήψη α όφασης είτε για την κήρυξη του ροσωρινού αναδόχου ως εκ τώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας ανάθεσης κατά τις αραγράφους 4, 5 ή 6 είτε κατακύρωσης της σύµβασης κατά το άρθρο 170. Η σχετική α όφαση του α οφαινοµένου οργάνου εκδίδεται εντός δέκα (10) ηµερών α ό την αραλαβή του φακέλου α ό το αρµόδιο όργανο διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης Όσοι υ έβαλαν αραδεκτές ροσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ου κατατέθηκαν Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) υ οβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύ ου pdf εντός είκοσι (20) ηµερών α ό την ηµεροµηνία ειδο οιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια υ ηρεσία ή την α οστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυ η µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α ό την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υ οβολής (µε διαβιβαστικό ό ου θα αναφέρονται αναλυτικά τα ροσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Σε ερί τωση ταχυδροµικής α οστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία α οστολής ου α οδεικνύεται α ό τη σφραγίδα ταχυδροµείου Τα δικαιολογητικά για την κατακύρωση κάθε ενός α ό τα τρία Πακέτα Α- -ΙΒ, του ροκηρυσσόµενου Έργου α ό τον κάθε υ οψήφιο ανάδοχο υ οβάλλονται α ό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύ ου.pdf, στο λαίσιο της αραγράφου 15.1 και ροσκοµίζονται κατά ερί τωση α ό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α ό την ηλεκτρονική υ οβολή. Όταν υ ογράφονται α ό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υ ογραφή Τυχόν α αιτούµενες δηλώσεις ή υ εύθυνες δηλώσεις του αρόντος άρθρου υ ογράφονται ψηφιακά α ό τους έχοντες υ οχρέωση ρος τούτο και δεν α αιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υ ογραφής Ο Προµηθευτής στον ο οίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η ροµήθεια, υ οχρεούται να ροσέλθει σε είκοσι (20) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία κοινο οίησης της ανακοίνωσης, για την υ ογραφή της σχετικής σύµβασης, ροσκοµίζοντας και την ροβλε όµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο χρόνος αράδοσης των υλικών υ ολογίζεται α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης. 22

25 15.14 Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδα ό ροµηθευτή η ανακοίνωση α ευθύνεται στον εκ ρόσω ό του στην Ελλάδα, εάν υ άρχει, σε αντίθετη ερί τωση α οστέλλεται σχετική τηλεοµοιοτυ ία στον αλλοδα ό ροµηθευτή. Στην ερί τωση ου η ληρωµή στον ροµηθευτή ροβλέ εται να γίνει µε άνοιγµα ίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µ ορεί να κατατεθεί στον αντα οκριτή της Τρά εζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής αραµένει σε ισχύ και α οδεσµεύεται µετά την κατάθεση και α οδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης Εάν ο ροµηθευτής στον ο οίο έγινε η ανακοίνωση, δεν ροσέλθει να υ ογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκ τωτος ύστερα α ό α όφαση του Αρµόδιου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Ματαίωση ιαγωνισµού: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µ ορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη α όφαση της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα, µετά α ό γνώµη του αρµοδίου οργάνου στις ακόλουθες ερι τώσεις: i. Λόγω αράτυ ης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης εφόσον α ό την αρατυ ία συντρέχουν είτε δεν ανα τύχθηκε α οτελεσµατικός ανταγωνισµός είτε ε ηρεάζεται το α οτέλεσµα της. ii. iii. iv. Εφόσον η διαδικασία ανάθεσης α έβη άγονη, λόγω µη υ οβολής ροσφοράς ή α όρριψης όλων των ροσφορών Αν οι οικονοµικές και τεχνικές αράµετροι ου σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει λέον την αναθέτουσα αρχή. Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης v. Αν δια ιστωθεί ότι συντρέχουν λόγοι ου αναφέρονται στις αραγράφους 15.4 και 15.5 της αρούσης Αν δια ιστωθούν σφάλµατα ή αραλείψεις σε ο οιοδή οτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µ ορεί, µετά α ό γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το α οτέλεσµα της ή να α οφασίσει την ε ανάληψή της α ό το σηµείο ου εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η αράλειψη Όταν συντρέχουν λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας ου αναφέρονται στην αράγραφο 15.16, η αναθέτουσα αρχή µ ορεί µετά α ό γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να ε ιστρέφει στους οικονοµικούς φορείς τις ροσφορές ή τις αιτήσεις συµµετοχής τους, εφόσον έχουν υ οβληθεί Η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας διατηρεί, ε ίσης, το δικαίωµα, µετά α ό γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να α οφασίσει, αράλληλα µε την ακύρωση ή τη µαταίωση της διαδικασίας ανάθεσης και την ε ανάληψη ο οιασδή οτε φάσης της διαδικασίας ανάθεσης, µε τρο ο οίηση ή µη των όρων της, ή να ροσφύγει στη διαδικασία της δια ραγµάτευσης Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης ου ακολουθεί έχει α οδεικτικό µόνο χαρακτήρα Σε ερί τωση µαταίωσης του ιαγωνισµού, οι υ οψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα α οζηµίωσης για ο οιοδή οτε λόγο. 23

26 15.22 Οι αναθέτουσες αρχές µ ορούν να συνά τουν τις δηµόσιες συµβάσεις τους ροσφεύγοντας σε διαδικασία µε δια ραγµάτευση, χωρίς να ροηγείται δηµοσίευση σχετικής ροκήρυξης, στις ακόλουθες ερι τώσεις: 16 Ενστάσεις - Προσφυγές 16.1 Ενστάσεις κατά της ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής ροσφέροντος σ αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική α όφαση υ οβάλλονται µέσω του συστήµατος και ε ισυνά τοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το ο οίο φέρει ψηφιακή υ ογραφή Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών αραβόλων, ό ου α αιτείται, αυτά υ οβάλλονται α ό τους ιστο οιηµένους οικονοµικούς φορείς µε τη διαδικασία ου ορίζεται α ό το TAXISNET του Υ ουργείου Οικονοµικών Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών αραβόλων, ό ου α αιτείται, αυτά υ οβάλλονται α ό τους ιστο οιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου.pdf ροσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυ η µορφή ( ρωτότυ ο ή ακριβές αντίγραφο στην Αναθέτουσα Αρχή) ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/ ) και της Υ ουργικής α όφασης «ερί ηλεκτρονικού αραβόλου» ΠΟΛ 1163/ ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) ό ως κάθε φορά αυτά ισχύουν Μετά την υ οβολή των ενστάσεων/ ροσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή ροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων ιστο οιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι ά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά ερί τωση Αναθέτουσας Αρχής. 17 ικαιολογητικά Κατακύρωσης ιαγωνισµού 17.1 Τα δικαιολογητικά κατακύρωση κατά ερί τωση, είναι τα εξής: Οι Έλληνες ολίτες: Α όσ ασµα οινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης, α ό το ο οίο να ροκύ τει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α όφαση, για κά οιο α ό τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κά οιο α ό τα αδικήµατα της υ εξαίρεσης, της α άτης, της εκβίασης, της λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο ίας Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν τελούν σε τώχευση και, ε ίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης τώχευσης Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό αρµόδια κατά ερί τωση αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδο οίησης, είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και ε ικουρικής) και ως ρος τις φορολογικές υ οχρεώσεις τους. Σε ερί τωση εγκατάστασής τους στην αλλοδα ή, τα δικαιολογητικά των αρα άνω και εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ου είναι εγκατεστηµένοι, α ό την ο οία και εκδίδεται το σχετικό ιστο οιητικό. 24

27 Πιστο οιητικό του οικείου Ε ιµελητηρίου, µε το ο οίο θα ιστο οιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό ε άγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να αραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της ε ίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης Οι αλλοδα οί: Α όσ ασµα οινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α όφαση για κά οιο α ό τα αδικήµατα της αρ Πιστο οιητικό της κατά ερί τωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν τελούν σε κά οια α ό τις καταστάσεις της αρ ή υ ό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι ληρούνται οι ροϋ οθέσεις της αρ του αρόντος άρθρου Πιστο οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Ε ιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες ε αγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να αραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την ε ίδοση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης Τα νοµικά ρόσω α ηµεδα ά ή αλλοδα ά: Τα αρα άνω δικαιολογητικά ( ,17.1.2) Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης της αρ. 2, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν τελούν υ ό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, ό ως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), ό ως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ά νοµικά ρόσω α) και, ε ίσης, ότι δεν τελούν υ ό διαδικασία έκδοσης α όφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υ ό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ά νοµικά ρόσω α) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά ρόσω α ρέ ει να ροσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις ερι τώσεις των εταιρειών εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των ροσω ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον ρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), α όσ ασµα οινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι τα ανωτέρω ρόσω α δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική α όφαση, για κά οιο α ό τα αδικήµατα της αρ Ε ί ηµεδα ών ανωνύµων εταιρειών τα ροαναφερόµενα ιστο οιητικά της εκκαθάρισης της ερί τωσης (2) του εδ. γ της αρ. 2 του αρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση α ό την αρµόδια Υ ηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της ο οίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, ό ως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, ό ως εκάστοτε ισχύει, α ό το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας ου τελεί υ ό ειδική εκκαθάριση. Ε ί ηµεδα ών εταιρειών εριορισµένης ευθύνης και ροσω ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το ιστο οιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται α ό το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό ε ιχείρησης. 25

28 Οι Συνεταιρισµοί: Α όσ ασµα οινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο ρόεδρος του ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α όφαση, για κά οιο α ό τα αδικήµατα της αρ Τα δικαιολογητικά των ερι τώσεων και του αρόντος άρθρου, εφόσον ρόκειται για ηµεδα ούς συνεταιρισµούς και της ερί τωσης των άρθρων , εφόσον ρόκειται για αλλοδα ούς συνεταιρισµούς Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα Οι ενώσεις ροµηθευτών ου υ οβάλλουν κοινή ροσφορά: Τα αρα άνω κατά ερί τωση δικαιολογητικά, για κάθε ροµηθευτή ου συµµετέχει στην Ένωση Εάν σε κά οια Χώρα βεβαιώνεται α ό ο οιαδή οτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα αρα άνω έγγραφα ή ιστο οιητικά, ή δεν καλύ τουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες ερι τώσεις του αρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά α ό ένορκη βεβαίωση του υ όχρεου ρος υ οβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν ροβλέ εται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υ εύθυνη δήλωση ενώ ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην ο οία είναι εγκατεστηµένος ο ροµηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υ εύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο ρόσω ο οι ζητούµενες νοµικές καταστάσεις Η ιαδικασία Υ οβολής των ικαιολογητικά Κατακύρωσης αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο στο αρθρο 15 της αρούσης Η µη έγκαιρη και ροσήκουσα υ οβολή των ικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο α οκλεισµού του ροσφέροντος και κατά τωση της Εγγυητικής Συµµετοχής του. Σε αυτή την ερί τωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον ε όµενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων υ οψήφιο Ανάδοχο, να υ οβάλλει τα ικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 18 Όροι Σύµβασης- ικαιώµατα και Υποχρεώσεις 18.1 Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου κάθε ακέτου θα υ ογραφεί Σύµβαση, η ο οία θα έχει διάρκεια δυο (2) µηνών α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της Το εριεχόµενο της σύµβασης εµ εριέχεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους ου εριλαµβάνονται στη ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέ εται α ό το ελληνικό δίκαιο και δεν µ ορεί να εριέχει όρους αντίθετους ρος το εριεχόµενο της αρούσας. Το κείµενο της Σύµβασης θα κατισχύει των αραρτηµάτων της εκτός ροφανών ή ασίδηλων αραδροµών. Για θέµατα, ου δε θα ρυθµίζονται ρητώς α ό τη Σύµβαση και τα αραρτήµατα αυτής ή σε ερί τωση ου ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υ όψη κατά σειρά: 1) η αρούσα ιακήρυξη, 2) η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, 3) η Οικονοµική του Προσφορά του Αναδόχου Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να ροσέλθει µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των α οτελεσµάτων του ελέγχου των ικαιολογητικών Κατακύρωσης, για 26

29 υ ογραφή της σχετικής Σύµβασης ροσκοµίζοντας Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, το ύψος της ο οίας αντιστοιχεί σε οσοστό 5% του συµβατικού τιµήµατος µη συµ εριλαµβανοµένου ΦΠΑ Ο Ανάδοχος, µετά την κατακύρωση του ιαγωνισµού και ριν α ό την αράδοση των ειδών, δύναται να υ οβάλλει αίτηµα ε ικαιρο οίησης/αντικατάστασης ειδών, ρος τα Αρµόδια Όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον έχουν ανακοινωθεί νεώτερα µοντέλα, τα ο οία α οδεδειγµένα είναι ισχυρότερα και καλύτερα α ό εκείνα ου ροσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν. Η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να εξετάσει και να α οδεχθεί το αίτηµα του αναδόχου µε την ροαίρεση ροέγκρισης του αιτήµατος, α ό το φορέα χρηµατοδότησης. 19 Τρόπος Πληρωµής Αναδόχου 19.1 Η εξόφληση θα γίνει στο 100% της συµβατικής αξίας, µετά την οιοτική και οσοτική αραλαβή του συνόλου των ειδών κάθε ακέτου Τα δικαιολογητικά ου θα α αιτηθούν για την ληρωµή είναι τα εξής: ί. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. ίί. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. ίίί. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ν. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 19.3 Η ευθύνη της ροσκόµισης των α αιτούµενων δικαιολογητικών ληρωµής στον φορέα θα γίνει α ό τον ροµηθευτή σε συνεργασία µε τον φορέα Ο Ανάδοχος ε ιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υ έρ νοµικών ροσώ ων ή άλλων Οργανισµών. Α αιτήσεις του Αναδόχου για ο οιαδή οτε ληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων αραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, α οδείξεις, ιστο οιητικά κλ.) ου αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοι ών δα ανών ου τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τρα εζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο Η δα άνη των δηµοσιεύσεων της αρούσας ροκήρυξη ( ερίληψη διακήρυξης) και τυχόν ε αναλη τικών δηµοσιεύσεων αυτής, στον εριφερειακό και το ικό τύ ο βαρύνουν τον ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3548/2007, ό ως συµ ληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ Ά 173). 20 Κατακύρωση Αποτελεσµάτων ιαγωνισµού - Σύµβαση 20.1 Μετά την ανακοίνωση της οριστικής κατακύρωσης ή ανάθεσης υ ογράφεται και α ό τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση το σχέδιο της ο οίας ε ισυνά τεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της αρούσας διακήρυξης Η Υ ηρεσία συµ ληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της ροσφοράς του ροµηθευτή µε την ο οία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η ο οία ροσφορά έγινε α οδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. εν χωρεί ο οιαδή οτε δια ραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης ου ε ισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ' οιονδή οτε τρό ο τρο ο οίηση ή συµ λήρωση της ροσφοράς του 27

30 20.3 Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο ο οίο τούτο στηρίζεται, ό ως ροσφορά, διακήρυξη και α όφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή αραδροµών Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες ερι τώσεις, εφόσον συµφωνήσουν ρος τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υ ό την ροϋ όθεση ότι η τρο ο οίηση ροβλέ εται α ό συµβατικό όρο, µ ορεί να τρο ο οιείται η σύµβαση, ύστερα α ό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και υ ό την αίρεση της σύµφωνης γνώµης του φορέα χρηµατοδότησης. Η Α όφαση της διοίκησης µε την ο οία συναινεί στην τρο ο οίηση, δύναται να ροσβληθεί α ό ο οιονδή οτε έχει έννοµο συµφέρον Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραλήφθηκε οριστικά οσοτικά και οιοτικά η οσότητα ου αραδόθηκε. β. Έγινε η α ο ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού ροηγουµένως ε ιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκ τώσεις. γ. Εκ ληρώθηκαν και οι τυχόν λοι ές συµβατικές υ οχρεώσεις και α ό τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και α οδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα ροβλε όµενα α ό τη σύµβαση. 21 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 21.1 Η αράδοση και η αραλαβή του Έργου, α ό την αρµόδια ε ιτρο ή οιοτικής και οσοτικής αραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, θα γίνει το αργότερο εντός ενός (1) µηνός α ό το χρονοδιάγραµµα αράδοσης των ειδών το ο οίο ορίζεται στη σύµβαση του κάθε ακέτου Αν αρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες αράδοσης και τα αραδοτέα δεν αραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, µε υ αιτιότητα του αναδόχου, τότε ο Ανάδοχος υ οχρεούται να καταβάλλει ως οινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης οσοστό 0,02% ε ί της συµβατικής τιµής του Έργου Στην ερί τωση κατά την ο οία έχει αραδοθεί µέρος του λογισµικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιµο οιηθεί α ό την αναθέτουσα αρχή, λόγω καθυστερηµένης µεταγενέστερης αράδοσης α αραίτητου για τη λειτουργία λογισµικού Οι οινικές ρήτρες δεν ε ιβάλλονται και η έκ τωση δεν ε έρχεται αν ο Ανάδοχος α οδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υ αιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκ τωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκ ληρώνει ή εκ ληρώνει ληµµελώς τις συµβατικές του υ οχρεώσεις ή αραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης ου θα υ ογραφεί, χωρίς να καταβάλλει ο οιαδή οτε α οζηµίωση Οι χρόνοι υ ολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα οσά ό ως ροβλέ ονται στη Σύµβαση (µη συµ εριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι ροθεσµίες χωρίς µεταθέσεις Οι ρήτρες καθυστέρησης των αραδόσεων θα εριέχονται στη Σύµβαση, θα ε ιβάλλονται µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα αρακρατούνται α ό την ε οµένη ληρωµή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται α ό τον ίδιο ή θα κατα ί τουν α ό την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σε ερί τωση Ένωσης οι ως ανωτέρω οινικές ρήτρες ε ιβάλλονται στα µέλη της Ένωσης, τα ο οία συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω οινικές ρήτρες ε ιβάλλονται σε όλα τα µέλη της Ένωσης Σε ερί τωση έκ τωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των αραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 28

31 22 Εφαρµοστέο ίκαιο Ο Ανάδοχος του κάθε ακέτου και η Αναθέτουσα Αρχή, θα καταβάλλουν κάθε ροσ άθεια για εξωδικαστική ε ίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά ου τυχόν θα ροκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά, θα λύνεται α ό τα καθ' ύλη αρµόδια ικαστήρια των Χανίων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ο ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΚΗΣ 29

32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

33 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΚΕΤΟ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ Α1 1 PC INTEL , ,00 Α2 3 ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP) , ,00 Α3 4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ,00 584,25 Α4 5 WEB CAMERA ,00 442,80 Α5 6 ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ INKJET , ,25 Α6 7 ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER , ,75 Α7 8 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ INKJET , ,00 Α8 9 ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ , ,50 Α9 10 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ,00 811,80 Α10 11 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ ,00 123,00 Α11 12 PROJECTOR , ,20 Α12 13 ΟΘΟΝΗ PROJECTOR ,00 209,10 Α13 15 ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗΣ , ,75 Α14 16 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ,00 516,60 Α15 17 ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ,50 Α16 18 DVD PLAYER (MHXANHMA ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ) , ,40 Α17 19 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX) , ,40 Α18 20 ΡΑΔΙΟ CD (ΜΕ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ) , ,70 Α19 21 ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΕΓΧΡΩΜΟΙ , ,00 Α20 22 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ , ,00 Α21 24 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΗΧΟΥ ,00 984,00 Α22 25 ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ , ,60 ΣΥΝΟΛΟ Α , ,60

34 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΚΕΤΟ Δ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ Δ1 90 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ , ,50 Δ2 91 ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ , ,60 Δ3 92 ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΤΟΙΧΟΥ ,00 953,25 Δ4 93 STEP ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ,00 221,40 Δ ,00 41, ,00 551,04 ΜΠΑΛΕΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ,00 321,03 Δ ,00 143,91 ΡΟΛΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ,00 793,35 Δ7 97 ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΓΙΑ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ,00 393,60 Δ8 98 ΜΙΣΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ,00 196,80 Δ9 100 ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ,00 418,20 Δ ΣΦΗΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ,00 984,00 Δ ΣΚΑΛΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ , ,00 Δ ΣΚΑΜΠΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΛΑΣ , ,00 Δ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ,00 738,00 ΣΥΝΟΛΟ Δ , ,50

35 ΠΑΚΕΤΟ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΒ1 - ADJECTIVES ,00 615,00 ΙΒ2 - EVERY DAY OBJECTS ,00 615,00 ΙΒ3 - MACATON , ,00 ΙΒ4 - SEQUENCES: 4 STEPS ,00 934,80 ΙΒ5 - SOCIAL SITUATIONS ,00 747,84 ΙΒ6 - ΑΝΑΓΛΥΦΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,00 369,00 ΙΒ7 - ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΦΗΣ ,00 584,25 ΙΒ8 - ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ (ΑΓΑΠΗ, ΘΥΜΟ, ΚΛΠ) ,00 580,56 ΙΒ9 - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ,00 236,16 ΙΒ10 - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ,00 472,32 ΙΒ11 - ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ ,00 364,08 ΙΒ12 - ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΑΡΙΘΜΟΙ ,00 334,56 ΙΒ13 - ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ,00 172,20 ΙΒ14 - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ,00 560,88 ΙΒ15 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ) , ,75 ΙΒ16 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ , ,00 ΙΒ17 - ΕΝΣΦΗΝΩΜΑΤΑ ,00 295,20 ΙΒ18 - ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ,00 521,52 ΙΒ19 - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ , ,25 ΙΒ20 - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ,00 430,50 ΙΒ21 - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΗΛΟΥ ,00 280,44 ΙΒ22 - ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ,00 29,52 ΙΒ23 - ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΕ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ,00 501,84 ΙΒ24 - ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ , ,68

36 ΙΒ25 - ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ,00 501,84 ΙΒ26 - ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΑΝΤΡΕΣ ,00 820,41 ΙΒ27 - ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ,00 295,20 ΙΒ28 - ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΥΚΛΟΣ- ΦΡΟΥΤΑ) , ,50 ΙΒ29 - ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ , ,44 ΙΒ30 - ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ , ,40 ΙΒ31 - ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ,00 309,96 ΙΒ32 - ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΟΥ ΛΕΞΕΙΣ ,00 516,60 ΙΒ33 - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ,00 708,48 ΙΒ34 - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ , ,44 ΙΒ35 - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΑΝΤΡΕΣ ,00 167,28 ΙΒ36 - ΠΥΡΓΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ,00 610,08 ΙΒ37 - ΡΟΛΟΙ BRAILLE ,00 269,37 ΙΒ38 - ΣΕΙΡΑ PUZZLE ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,00 442,80 ΙΒ39 - ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ LOGOS , ,65 ΙΒ40 - ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ COLORCARDS , ,85 ΙΒ41 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΗΣ ,00 590,40 ΙΒ42 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ PECKS , ,00 ΙΒ43 - ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ) ,00 393,60 ΙΒ44 - ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΛΕΠΤΗΣ ΑΔΡΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ , ,75 ΙΒ45 - ΥΛΙΚΟ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ,00 492,00 ΙΒ46 - ΧΑΡΤΕΣ ,00 403,44 ΙΒ47 - ΨΑΛΙΔΙ ΔΙΠΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ,00 590,40 ΙΒ48 - ΨΑΛΙΔΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΛΑΒΗΣ ,00 752,76 ΙΒ49 - ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ , ,75 ΙΒ50 - ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΟ TEST WISC , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΒ , ,75 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Α+ Δ+ ΙΒ) , ,85

37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

38 Οι αρακάτω όροι είναι α αράβατοι, ισχύουν για όλα τα ρος ροµήθεια είδη και η µη συµµόρφωση έστω και µε ένα α ό αυτούς θα έχει σαν συνέ εια τον α οκλεισµό των ροσφορών. Στην τιµή ροσφοράς του ροµηθευτή συµ εριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στους τό ους ου αναφέρονται στον συνηµµένο ίνακα (Παράρτηµα Γ). Ο ανάδοχος υ οχρεούται στην ενηµέρωση - ε ίδειξη του ροσω ικού ου θα του υ οδειχθεί α ό την Σχολική Μονάδα. Ο εξο λισµός θα ρέ ει να είναι σύµφωνος µε τα ρότυ α της Ευρω αϊκής Ένωσης (ΕΝ European Norms), να φέρει το σήµα CE ό ου α αιτείται α ό τις τεχνικές ροδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο ιστο οιητικό (δήλωση συµµόρφωσης CE). Ε ί λέον ρέ ει να ληροί όλες τις ροδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα για τον εξο λισµό ου τον αφορά, θα ισχύουν και οι ροδιαγραφές/α αιτήσεις ου αναφέρονται στα ακόλουθα: ΥΑ Ζ (ΦΕΚ 746 Β/ ) «Ανώτατο όριο φορµαλδεΰδης για τα έ ι λα, διακοσµητικά αντικείµενα και ρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολληµένης ξυλείας Μετανάστευση ορισµένων στοιχείων α ό αιδικά έ ι λα - Ε ιτρο ή Ε ί λου» ΥΑ Ζ3-818 (ΦΕΚ 1395 Β/ «Κατάλογος ΕΛΟΤ/ΕΝ ροτύ ων - Α αιτήσεις ασφάλειας και ε ισήµανσης για τα αντικείµενα αιδικής φροντίδας και τον αιδικό εξο λισµό Ό ου, στα κείµενα των τεχνικών ροδιαγραφών, υ άρχει αναφορά σηµάτων, δι λωµάτων ευρεσιτεχνίας ή τύ ων, καθώς και η αναφορά ορισµένης αραγωγής ή ροέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναµό τους». Σε ροσφερόµενα είδη ου αναφέρονται ενδεικτικές διαστάσεις και δεν ορίζεται κά οιο συγκεκριµένο όριο α όκλισης ε ί των διαστάσεων, θα ροσφέρονται είδη λησιέστερα στις ενδεικτικές διαστάσεις και η α όκλιση θα τεκµηριώνεται ε αρκώς στο φύλλο συµµόρφωσης (Παράρτηµα Β 2). Ο Προµηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών για συνήθη χρήση, α οκατάσταση τυχόν βλαβών ή ροβληµάτων, δωρεάν για δύο (2) έτη α ό την οιοτική και οσοτική αραλαβή. Ε ίσης αναλαµβάνει την ευθύνη συντήρησης και αροχής ανταλλακτικών για έντε (5) έτη α ό την αραλαβή, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της ροσφοράς του αναδόχου.

39 ΠΑΚΕΤΟ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

40

41

42

43

44

45

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 21/02/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 14468 ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα Τηλ. 2821341760, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 4-5-2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Άργος: 19/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:4581 Έργο : Προµήθεια τροφίµων έτους 2015 Προϋ ολογισµού : 289.145,00 CPV: 15800000-6 ιάφορα ροϊόντα διατροφής /νση Οικονοµικών Υ ηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 60ΖΓΩΛΚ-5ΦΛ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 197 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προµήθεια : «Προµήθεια λι αντικών για κίνηση µεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 056 Ηµεροµηνία: 05.01.2016 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Τ -248/15)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Ουρανία Τσουκαλά Τηλέφωνο: 28213 41610 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 14306 Ηµεροµηνία: 04.08.16 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Η ΣΤΑ.ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-414 1171-173 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πάτµος, 06 04 2015 Αριθµ. πρωτ.: 557 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς Ηλεκτρονικού Εξο λισµού.

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς Ηλεκτρονικού Εξο λισµού. Αριθ. Πρωτ.: 626 Ηµεροµηνία: 6/9/206 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 24 4446 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15758 Ηµεροµηνία : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -124/15 για την ροµήθεια ανταλλακτικών ε ισκευής αντογράφων

Αριθ. Πρωτ. :15758 Ηµεροµηνία : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -124/15 για την ροµήθεια ανταλλακτικών ε ισκευής αντογράφων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Σε τεµβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ΤΓΟΥ/ Φ.ΕΣΠΑ-812/96871/25340/3258/1264

Αθήνα, 24 Σε τεµβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ΤΓΟΥ/ Φ.ΕΣΠΑ-812/96871/25340/3258/1264 Α Α: Β43ΩΓ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214, Ρέθυµνο Ταχ.Κώδικας: 74100

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν: Α Α: ΒΕΑ81-ΛΣΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πα άγου, 22.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ »

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ » ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 25 Φεβρουαρίου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: 1264/2009 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 11-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 22 /11/2017 /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 68113 ΤΜΗΜΑ: ΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. : Σιώµ ου Αγλαΐα /νση : Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, Χανιά Τηλ. : 2821341760,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληρ.: Μαρκουλή Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο:

Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 12157 Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί για την επιλογή Αναδόχου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές υ οβάλλονται για το σύνολο των ειδών και για το σύνολο της ζητούµενης οσότητας ανά είδος.

Προσφορές υ οβάλλονται για το σύνολο των ειδών και για το σύνολο της ζητούµενης οσότητας ανά είδος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρί ολη: 6/10/2017 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 16014 ΚΑΙ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα: 28-01-2015 Αρ. Πρωτ: 1719 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. ιεθνή Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυµνο 12/12/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 17336 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :2831077940,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Προϊστάµενος της ΛΕ ΕΠΚΑ Ανδρέας Σωτηρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Προϊστάµενος της ΛΕ ΕΠΚΑ Ανδρέας Σωτηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο Μητρώο ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 31/08/2015 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 53297 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (Προµήθεια ειδών ατοµικής ροστασίας έτους 2013 ροϋ ολογισµού ,00 )

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (Προµήθεια ειδών ατοµικής ροστασίας έτους 2013 ροϋ ολογισµού ,00 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /νση Οικονοµικών Υ ηρεσιών Κα οδιστρίου 11 Άργος Τ.Κ. 212 00 27513-60755, Fax: 27510-23506 e-mail: dimos@argos.gr Πληρ:Π.Λυρίτης Άργος: 17/05/2013 Αριθµ. Πρωτ.:17291

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 18-10 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. ρωτ. Π Ο Λ Ι ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΕΠ-ΤΓΟΥ/109281/30304/

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:αγ.γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ.: 15234 Εισηγητης:Β.Σ ηλιο ουλου Τηλέφωνα: 213-2023 848-4 Χαλάνδρι,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ. ΤΑΤΑΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΧΕ ΙΟ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ. ΤΑΤΑΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΧΕ ΙΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 17PROC005748787 20170201 Μ. ΤΑΤΑΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 3112017 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 23112016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 96406/27352 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ό το ασαρχείο Ιωαννίνων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ Πρόχειρος

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ό το ασαρχείο Ιωαννίνων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ Πρόχειρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα 04 / 11 / 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα