ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Bαθµός Aσφαλείας EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ KB EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN ΚΑΙ KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων Μνηµείων & Αρχαιογνωστικής Έρευνας Pόδος Aρ. Πρωτ.: 2769 Bαθµός Προτεραιότητας: Tαχ. /νση: Oδός Iπποτών Ρόδος Πληροφορίες: Εριφύλη Κανίνια - Χρυσούλα Χαπίπη Tηλέφωνο: Fax: , ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανάθεση εργασιών κατασκευής φυλακίου και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κοινού (WC) στον αρχαιολογικό χώρο της Βρουλιάς Νότιας Ρόδου στο πλαίσιο του έργου : «Στερέωση και Ανάδειξη αρχαίου οικισµού στη Βρουλιά Νότιας Ρόδου» Έχοντας υπ' όψιν : 1. Το Π.. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισµός του Υπουργείου Πολιτισµού». 2. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου και δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Τον Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 4. Το Π.. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων». 5. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 6. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 7. Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 8. Την ΥΠΠΟΤ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ (ΦΕΚ 566/Β/ ) Υπουργική Απόφαση «Ορισµός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεση τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». 9. Την ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/Β/ ) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής /νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.». 10. Το Π.. 186/2009 (ΦΕΚ 213/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 11. Tην 35130/739/ (ΦEK 1291/B/ ) Υπουργική Απόφαση «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/96 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 1

2 12. Την ΥΠΠΟ/Γ Α/ΑΡΧ/Α1/Φ243/54122/3245/ (ΦΕΚ 1415/Β/ ) Υπουργική Απόφαση κήρυξης ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής «Βρουλιάς» Νότιας Ρόδου. 13. Την 362/ Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Ένταξη του έργου "Στερέωση και Ανάδειξη αρχαίου οικισµού στη Βρουλιά νότιας Ρόδου", στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και νήσων Αιγαίου Την ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ22/264/81/ Απόφαση Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου "Στερέωση και ανάδειξη αρχαίου οικισµού στη Βρουλιά νότιας Ρόδου" απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την ΚΒ ΕΠΚΑ. 15. Την ΥΠΠΟΤ/ ΑΑΜ / (Α Α Β4ΩΝΓ-ΖΧ8) Απόφαση έγκρισης τροποποιηµένης µελέτης του έργου «ιαµόρφωση και Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Βρουλιάς στη Ρόδο» απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την ΚΒ ΕΠΚΑ. 16. Την 68/2011 οικοδοµική άδεια για ανέγερση νέας ισόγειας οικοδοµής µε χρήση γραφείου και χώρων υγιεινής στον αρχαιολογικό χώρο της Βρουλιάς στη Νότια Ρόδο 17. Την 201/ (Α Α 4Α98Γ-Π) Απόφαση της ΚΒ ΕΠΚΑ για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρων και τακτικών διαγωνισµών. 18. Την 2007/ (Α Α 4ΑΓΝΓ-ΧΕ) Τροποποητική Απόφαση της ΚΒ ΕΠΚΑ για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρων και τακτικών διαγωνισµών. 19. Την 2566/ (Α Α Β49ΣΓ-17Θ) έγκριση της ΚΒ ΕΠΚΑ για τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού στο πλαίσιο του έργου «Στερέωση και Ανάδειξη αρχαίου οικισµού στη Βρουλιά Νότιας Ρόδου». ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την κατασκευή του φυλακίου και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κοινού (WC) στον αρχαιολογικό χώρο της Βρουλιάς Νότιας Ρόδου για τις ανάγκες του έργου «Στερέωση και Ανάδειξη αρχαίου οικισµού στη Βρουλιά Νότιας Ρόδου», µε προϋπολογισµό δαπάνης ύψους µέχρι τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (39.992,62 ), συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 16%. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου µε κωδικό Π Ε 2011ΣΕ της ΣΑΕ 0148 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Κοινοτικοί Πόροι). 1. ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός που θα γίνει, θα είναι πρόχειρος µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και οι φάκελοι θα αποσφραγιστούν από την τριµελή Επιτροπή διενέργειας πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών, σύµφωνα µε την 2007/ Τροποποιητική Απόφαση (Α Α: 4AΓΝΓ-ΧΕ) της ΚΒ ΕΠΚΑ. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η πλήρης κατασκευή του φυλακίου και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κοινού (WC) στον αρχαιολογικό χώρο της Βρουλιάς Νότιας Ρόδου, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου. Αναλυτικά, οι εργασίες που προβλέπονται αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 της παρούσας προκήρυξης. Αρχιτεκτονικά και στατικά σχέδια καθώς και τεχνική έκθεση επισυνάπτονται στο Παράρτηµα 2 της παρούσας προκήρυξης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν τυχόν επιπλέον πληροφορίες από το Τεχνικό Τµήµα της ΚΒ ΕΠΚΑ (κατάλυµα Ωβέρνης ) επί της πλατείας Μουσείου, Ρόδος, τηλ & ( Χαπίπη Χρυσούλα, Εριφύλη Κανίνια. 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο συνολικός προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται σε ,62 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Στερέωση και Ανάδειξη αρχαίου οικισµού στη Βρουλιά Νότιας Ρόδου». Η προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το παραπάνω χρηµατικό όριο συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, αλλιώς η προσφορά θα απορρίπτεται. 4. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το παρόν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΤ, στην ιστοσελίδα του προγράµµατος ΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΒ ΕΠΚΑ. Περίληψη της προκήρυξης δηµοσιεύεται σε µία (1) 2

3 τοπική εφηµερίδα. Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να προµηθεύονται αντίτυπα της προκήρυξης από το Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΚΒ ΕΠΚΑ (Ιπποτών Μεσαιωνική Πόλη, Τ.Κ Ρόδος, τηλ ), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από έως Για πληροφορίες σχετικά µε την προκήρυξη, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη µηχανικό του έργου κ. Χρυσούλα Χαπίπη (τηλ ) ή στην υπεύθυνη αρχαιολόγο του έργου κ. Εριφύλη Κανίνια (τηλ: ). 5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΚΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (στο εξής ΚΒ ΕΠΚΑ), οδός Ιπποτών Μεσαιωνική Πόλη ΤΚ Ρόδος, από έως στις µ.µ. Οι προσφορές θα πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται υπ ευθύνη του ενδιαφερόµενου, από το Πρωτόκολλο της ΚΒ ΕΠΚΑ. Προσφορά που θα υποβληθεί µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, δεν θα λαµβάνεται υπόψη, και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο. 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται : Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα, Ο τίτλος της Υπηρεσίας συνοπτικά: «ΚΒ ΕΠΚΑ» Το θέµα της προκήρυξης συνοπτικά: «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ» Τον τίτλο του έργου συνοπτικά: «ΒΡΟΥΛΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΡΟ ΟΣ» Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών: « » Τα στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος. Ο φάκελος της προσφοράς σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να κατατίθεται χωρίς τα παραπάνω στοιχεία ή να φέρει διακριτικά άλλης επιχείρησης ή φορέα παρά µόνο του υποψηφίου που καταθέτει την προσφορά. Εντός του φακέλου της κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνεται: Α) Οικονοµική προσφορά ως εξής: 1. Στον πίνακα του Παραρτήµατος θα συµπληρώνονται ευκρινώς οι επιµέρους τιµές, η συνολική τιµή χωρίς ΦΠΑ, το ποσοστό και το ποσό ΦΠΑ και το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ, το οποίο και θα λαµβάνεται υπ' όψιν για τη σύγκριση των προσφορών. 2. Οι τιµές των προσφερόµενων ειδών θα πρέπει να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ ( ) στρογγυλοποιηµένες στο ακέραιο. Στις τιµές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαµβάνονται οι κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 3. Η οικονοµική προσφορά θα αποτυπώνεται στον πίνακα του Παραρτήµατος της παρούσας προκήρυξης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν το έντυπο του Παραρτήµατος προς συµπλήρωση σφραγισµένο µε τη σφραγίδα της ΚΒ ΕΠΚΑ από το Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Θα αποκλείονται οι προσφορές σε έντυπα των υποψηφίων επιχειρήσεων. 4. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη του πίνακα ειδών του Παραρτήµατος. Προσφορά που θα είναι ελλιπής ή θα έχουν διαγραφεί είδη θα απορρίπτεται. 5. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του πινάκα ειδών της παρούσας προκήρυξης. Προσφορές, οι οποίες θα φέρουν αστεράκι ή λοιπές σηµειώσεις που θα διαφοροποιούν τις αιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές ή θα επισυνάπτουν εναλλακτικές προσφορές, θα απορρίπτονται. 6. Οι προσφορές συνδέονται αποκλειστικά µε τους προσφέροντες και όχι µε τρίτους που δεν συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Στην παρούσα προκήρυξη δεν προβλέπεται δικαίωµα «τριγωνικής πώλησης» κατά την εκτέλεση της σύµβασης που θα συναφθεί µεταξύ του αναδόχου και της ΚΒ ΕΠΚΑ. 7. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών, πέραν αυτής του αναδόχου, εκτείνεται έως και 120 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία κατακύρωσης του αποτελέσµατος. 8. Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ του υποσυνόλου και του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών θα προβεί σε διορθώσεις. 3

4 Β) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται: 1. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, και ότι τυχόν παράβλεψη ή παραβίαση των όρων της προκήρυξης τον βαραίνει αποκλειστικά. 2. ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ηµοσίου για οποιοδήποτε λόγο. 3. ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στην Εφορεία και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ) κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. 4. ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση της ΚΒ ΕΠΚΑ για αναβολή ή ακύρωση της προµήθειας. 5. ότι η προσφορά του ισχύει για 120 ηµέρες από την ηµεροµηνία της κατακύρωσης. 6. σε περίπτωση που του κατακυρωθεί η εργασία και ακολούθως αδυνατεί να την εκτελέσει, υποχρεούται να πληρώσει τη διαφορά που θα προκύψει ανάµεσα στην προσφορά του και στην προσφορά του επόµενου µειοδότη. 7. ότι σε περίπτωση που του κατακυρωθεί η προµήθεια θα εκδώσει τα παραστατικά (Τιµολόγιο ελτίο Αποστολής) η ίδια η επιχείρηση του. 8. ότι επισκέφθηκε τον χώρο και έλαβε γνώση των ειδικών συνθηκών και δυσκολιών που πρόκειται να αντιµετωπίσει κατά την εκτέλεση του έργου. 9. ότι δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα και ότι δεν εκκρεµεί εις βάρος του δικαστική δίωξη ή καταδίκη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ). Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί υπογεγραµµένη και σφραγισµένη από τον προµηθευτή, επισυνάπτεται συµπληρωµένο στην παρούσα Προκήρυξη. Γ) Πιστοποιητικά ως εξής: 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αποσφράγιση θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, στις και ώρα π.µ., στα Γραφεία της ΚΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (οδός Ιπποτών στη Ρόδο). Η Επιτροπή, µετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου (υπεύθυνη δήλωση και οικονοµική προσφορά) και της αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, θα συντάξει Πρακτικό µε συγκριτικό πίνακα κατάταξης των προσφορών και θα εισηγηθεί τον µειοδότη. Σε περίπτωση ύπαρξης δύο ή περισσότερων προσφορών µε την ίδια τιµή, το έργο θα κατακυρωθεί σε έναν κατασκευαστή µε κλήρωση, στην οποία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παρίστανται. Μετά την έκδοση Πρακτικού από την Επιτροπή, η Υπηρεσία θα εκδώσει απόφαση κατακύρωσης του έργου η οποία θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράµµατος ΙΑΥΓΕΙΑ. 8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι ανάδοχοι, είναι υποχρεωµένοι µέσα σε τρεις εργάσιµες ηµέρες από την δηµοσίευση του κατακυρωτικού αποτελέσµατος να υπογράψουν τη σχετική σύµβαση ειδάλλως η ΚΒ ΕΠΚΑ δύναται να απευθυνθεί στον επόµενο µειοδότη. Επίσης, κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει την ανάλογη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε τους όρους της Προκήρυξης, η ΚΒ ΕΠΚΑ δύναται να διακόψει τη σύµβαση και να απευθυνθεί στον επόµενο στην κατάταξη µειοδότη ο οποίος σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, είναι υποχρεωµένος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις τιµές της κατατιθέµενης προσφοράς του για χρονικό διάστηµα εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την ηµεροµηνία 4

5 κατακύρωσης του αρχικού αποτελέσµατος. Σε περίπτωση που µε υπαιτιότητα του αναδόχου αναγκαστεί η ΚΒ ΕΠΚΑ να προσφύγει στον δεύτερο κατά σειρά µειοδότη, ο πρώτος θα πρέπει να πληρώσει τη διαφορά που προκύπτει ανάµεσα στην προσφορά αυτού και του επόµενου µειοδότη. 9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις τόσο κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού όσο και κατά της διενέργειας ή του αποτελέσµατος του, και για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης θα πρέπει να προσκοµιστεί παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15, παρ. 6, του Π 118/2007. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως θα κοινοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση στους ενιστάµενους από την ΚΒ ΕΠΚΑ. 10. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι εργασίες µπορούν να αρχίσουν αµέσως µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, µετά από γραπτή ενηµέρωση του αναδόχου προς την ΚΒ ΕΠΚΑ. Η ολοκλήρωση του έργου που θα αναλάβει ο ανάδοχος θα πρέπει να γίνει εντός 2 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Ο ανάδοχος θα φέρει ακέραια την ευθύνη φύλαξης και αποθήκευσης των οποιουδήποτε είδους υλικών και µηχανηµάτων ιδιοκτησίας του χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του έργου, έως το πέρας της ανάθεσης προς αυτόν. Ο ανάδοχος, εκτός από τις δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου και Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ), θα επωµιστεί και την δαπάνη Τεχνικού Ασφαλείας για το έργο που θα εκτελέσει. 11. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωµή θα γίνει εντός 30 ηµερών από την παραλαβή του έργου από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής και του τιµολογίου, µε επιταγή ΤτΕ, η οποία θα εκδοθεί στο όνοµα του αναδόχου, µε βάση το τιµολόγιο του. Η πληρωµή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών, αφού πραγµατοποιηθεί η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή. Σε περίπτωση µειωµένης ποσοτικής ή ποιοτικής παραλαβής, τότε η παραπάνω επιτροπή θα προβεί σε ανάλογη περικοπή. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει µαζί µε το τιµολόγιο, φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα για είσπραξη χρηµάτων, και, συγχρόνως µε την πληρωµή, απόδειξη είσπραξης καθώς και όποιο άλλο σχετικό δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της ΚΒ Εφορείας. Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο «Στερέωση και Ανάδειξη αρχαίου οικισµού στη Βρουλιά Νότιας Ρόδου». Ο Προϊστάµενος της Εφορείας κ.α.α. Παύλος Τριανταφυλλίδης 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΦΥΛΑΚΙΟ-WC- Προµέτρηση εργασιών µονάδα µέτρησης ποσότητα ΕΚΣΚΑΦΕΣ Εκσκαφή τάφρων γαιώδης διά χρήσεως µηχανικών µέσων m3 80,00 Φορτοεκφόρτωσις και διάστρωσις άνευ χρήσεως µηχανικών µέσων m3 80,00 ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού- Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 m3 15,00 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών m2 100,00 Σιδηροί οπλισµοί εκ στρεπτού χάλυβος µετά νευρώσεων kg 1700,00 ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) m2 90,00 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) m2 14,00 ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα - Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων m 12,00 ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα - Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων m 36,00 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί υαλοπλεγµάτων µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα m2 120,00 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα m2 30,00 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ Παράθυρα από ξυλεία ιρόκο ταµπλαδωτά µε εξώφυλλα m2 3,00 Θύρες εξωτερικές ταµπλαδωτές από ξυλεία ιρόκο m3 0,33 Πέργκολα από ξυλεία ιρόκο m3 0,25 ΕΡΜΑΡΙΑ Ερµάρια µεγάλου ύψους, µή τυποποιηµένα m2 4,00 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm m2 30,00 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΕ ΩΝ-ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm m2 25,00 Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 2,5 cm m2 60,00 Κατώφλια από µάρµαρο Ιωαννίνων πάχους 2 cm και πλάτους cm m2 1,00 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο Ιωαννίνων πάχους 2 cm m2 2,00 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ Υαλοπίνακες αδιαφανείς (µατ) απλοί m2 0,50 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm m2 2,50 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Προετοιµασία και χρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών m2 75,00 Βάψιµο εσωτερικών επιφανειών µε χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. m2 70,00 Βάψιµο εξωτερικών επιφανειών µε χρήση µονωτικού χρώµατος m2 60,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΩΜΑΤΟΣ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ Περιθώρια δώµατος (λούκια) µµ 18,00 Επάλειψη µε ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµα m2 21,00 Μεµβράνη οπλισµένη µε πολυστερικό πλεγµα και µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων m2 21,00 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Ισχυρά ρεύµατα m2 55,00 Ασθενή ρεύµατα m2 15,00 Θεµελιακή γείωση κατ'αποκ. Ύδρευση/αποχέτευση για 2 WC κατ'αποκ. Φωτοβολταϊκά κατ'αποκ. 6

7 Οι ανωτέρω ποσότητες µπορεί να παρουσιάζουν µικρές αποκλίσεις. Η τιµή θα δοθεί για το σύνολο των εργασιών, σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική έκθεση (βλ. Παράρτηµα 2). Προσφερόµενη τιµή χωρίς Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ Ηµεροµηνία Ο Προσφέρων (υπογραφή - σφραγίδα) 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕYΉΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ Το φυλάκιο προτείνεται να κατασκευαστεί στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Το σηµείο χωροθέτησής του έχει επιλεχθεί ώστε να µπορεί να εποπτεύεται ο αρχαιολογικός χώρος, όσο αυτό είναι δυνατό. Το φυλάκιο, διαστάσεων 4.95 Χ 4.35 µ, θα περιλαµβάνει χώρο του προσωπικού φύλαξης και δυο WC, εκ των οποίων το ένα θα είναι για άτοµα µειωµένης κινητικότητας (ΑΜΕΑ), σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες προδιαγραφές. Προβλέπεται η κατασκευή απορροφητικής δεξαµενής σε απόσταση 5 µέτρων από το περίγραµµα του κτιρίου σε θέση που θα υποδειχθεί από τον επιβλέποντα µηχανικό. Η απορροφητική δεξαµενή (βόθρος) θα κατασκευαστεί ως εξής: α) Θα γίνει σκάµµα διαστάσεων 5Χ2 µέτρα και βάθους 2,5 µ., β) το σκάµµα θα επιστρωθεί µε κροκάλα µε πάχος στρώσης 0,50 µ., γ) Θα τοποθετηθούν οι τσιµεντοσωλήνες ανά 3 µε απόσταση 0,50 µ. µεταξύ τους σε 2 σειρές (ο ένας πάνω στον άλλο ανά δύο), χρησιµοποιώντας συνολικά 6 σωλήνες και δ) τα κενά ανάµεσα στους σωλήνες θα πληρωθούν µε κροκάλα. Να σηµειωθεί ότι το πρώτο ζευγάρι σωλήνων που θα τοποθετηθεί θα εδραστεί σε µπετόν καθαριότητας, οι 2 αυτοί σωλήνες θα είναι στεγανοί και θα υπερχειλίζουν σε διάτρητους. Οι τσιµεντοσωλήνες θα συνδέονται µεταξύ τους µε σωλήνες Φ100 και γωνίες Φ100. Η κατασκευή θα ολοκληρωθεί γεµίζοντας το σκάµµα µε χώµα και οι τσιµεντοσωλήνες θα καλυφθούν µε καπάκια και φρεάτια ελέγχου. Ο φέρων οργανισµός θα κατασκευαστεί από σκυρόδεµα C20/25 σύµφωνα µε τη στατική µελέτη του κτιρίου. Σε ολόκληρη την περίµετρο του κτιρίου θα κατασκευαστεί διάδροµος πρόσβασης πλάτους 1,20 µ. µε τελική επίστρωση αντιολισθητικών πλακιδίων. Ειδικότερα στην ανατολική όψη αυτός ο διάδροµος θα έχει πλάτος 2 µ. σύµφωνα µε τα σχέδια. Η περιµετρική τοιχοποιία θα κατασκευαστεί από µπατική οπτοπλινθοδοµή πάχους 0,25 µ. και οι διαχωριστικές τοιχοποιίες θα κατασκευαστούν από δροµική οπτοπλινθοδοµή πάχους 0,15 µ. Οι τοιχοποιίες στους χώρους υγιεινής θα καλυφθούν µε πλακίδια µέχρι ύψους 2µ. Θα κατασκευαστούν περιµετρικά σενάζ 20Χ40εκ στο ύψος των πρεκιών και της ποδιάς των παραθύρων µε τέσσερα (4) Φ10 άνω και κάτω µε συνδετήρια Φ8/12. Τα εξωτερικά επιχρίσµατα θα κατασκευαστούν χωρίς οδηγούς, επεξεργασµένα µε τριβίδι, σύµφωνα µε τα παραδοσιακά πρότυπα. Στην ανατολική όψη του κτιρίου προβλέπεται κατασκευή ξύλινης πέργκολας για τη στήριξη φυτών. Η κατασκευή θα γίνει σύµφωνα µε τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Η πέργκολα θα κατασκευαστεί από µασίφ δοκούς εµποτισµένης ξυλείας ιρόκο και θα έχει ύψος 2,40 µ. Οι διαστάσεις των δοκών θα είναι 10Χ10 εκ. Προβλέπεται η ανάληψη της υποχρέωσης συντήρησης της πέργκολας και των κουφωµάτων από τον κατασκευαστή για ένα χρόνο. Τα κουφώµατα θα είναι ταµπλαδωτά από ξυλεία ιρόκο µε απλό υαλοπίνακα. Στα WC θα χρησιµοποιηθούν αδιαφανείς υαλοπίνακες. Συγκεκριµένα το παράθυρο του γραφείου που έχει πλάτος 1,80 µ. θα γίνει δίφυλλο ταµπλαδωτό µε σπαστά παραθυρόφυλλα. Τα εσωτερικά δάπεδα θα επιστρωθούν µε κεραµικά πλακίδια. Το δώµα θα είναι επίπεδο πάχους 16εκ. Θα κατασκευαστούν περιµετρικά λούκια απορροής οµβρίων πλάτους 20 εκ. και θα δοθεί κλίση 2% τόσο στα λούκια ότι και στο δώµα. Το δώµα θα υγροµονωθεί µε ασφαλτικό υλικό και θα γίνει επίστρωση ασφαλτόπανου τύπου ψηφίδας. Στο δώµα επίσης θα τοποθετηθεί µε ιδιαίτερη προσοχή µονάδα φωτοβολταϊκών µε τις εξής προδιαγραφές: 1. Φ/Β πάνελ 205W / 12V πολυκρυσταλικό πυρίτιο, Γερµανικής προέλευσης, µε εγγύηση απόδοσης 25 χρόνια. (1 τεµάχιο) 17

18 2. Ρυθµιστής φόρτισης 20Α / 12V Γερµανικής προέλευσης, για την σωστή και αυτόµατη φόρτιση του συσσωρευτή, µε εγγύηση 1 χρόνου. (1 τεµάχιο) 3. Μπαταρία 150Ah / 12V κλειστού τύπου AGM VRLA χωρίς συντήρηση, µε µεγάλη διάρκεια ζωής και εγγύηση 1 χρόνου. (1 τεµάχιο) 4. Μετατροπέας καθαρού ηµιτόνου 300 W / 600 W / 12 V Γερµανικής προέλευσης, κατάλληλος για παροχή ρεύµατος σε ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές ( όπως LAP TOP ) (1 τεµάχιο) Τονίζεται ότι για την εγκατάσταση των παραπάνω δεν πρέπει να γίνει καµία φθορά του ασφαλτόπανου και ως εκ τούτου το πάνελ Φ/Β θα τοποθετηθεί πάνω σε τσιµεντένια βάση. Όσον αφορά τα WC, αυτά θα κατασκευαστούν βάσει των αρχιτεκτονικών σχεδίων και θα περιλαµβάνουν έκαστο: 1 νιπτήρα πλάτους 60 εκ., 1 λεκάνη 0,60*0,40µ., σιφόνι δαπέδου, βρύση, καζανάκι, κλείδωµα πόρτας µε ένδειξη κατάληψης χώρου, 2 κρεµάστρες πόρτας, καθρέπτης, θήκη σαπουνιού, θήκη χαρτιού υγείας και χεριών. Ειδικότερα για το WC ΑΜΕΑ: Η πόρτα πρέπει να έχει πλάτος 1 µ. από κάσα σε κάσα, να ανοίγει προς τα έξω και να περιλαµβάνει την κατάλληλη χειρολαβή. Ο µηχανισµός κλειδαριάς του θυρόφυλλου πρέπει να επιτρέπει το άνοιγµα και από την έξω πλευρά σε περίπτωση κινδύνου και επίσης να διαθέτει ένδειξη κατάληψης χώρου. Το ύψος του νιπτήρα είναι 0.85µ. από το δάπεδο για το επάνω µέρος του και 0.70µ. για το κάτω και συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο µε αυτόν ύψος. Τα 0.70µ. ελεύθερος χώρος κάτω από τον νιπτήρα πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση, η δε αποχέτευση του νιπτήρα δεν πρέπει να ενοχλεί τα γόνατα του χρήστη αναπηρικού αµαξιδίου. Έχει επιλεγεί νιπτήρας µεταβλητού ύψους, τον οποίο ο χρήστης ρυθµίζει ανάλογα µε τις ανάγκες του. Για την αγκύρωση του νιπτήρα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα ώστε να αντέχει σε κατακόρυφη φόρτιση 100Kg. Η µπαταρία του νιπτήρα είναι αναµικτική, τύπου "κοµµωτηρίου", µε κινητό "τηλέφωνο"-ντους και µε χειριστήρια τύπου µοχλού (όχι σφαιρικά). Θα τοποθετηθεί καθρέπτης πάνω από το νιπτήρα µε ελαφριά κλίση. Το κάτω µέρος του πρέπει να βρίσκεται σε ύψος 1.00µ. από το δάπεδο και το πάνω 2.00µ. Μπροστά και δίπλα από µια πλευρά της λεκάνης, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για µετωπική ή πλάγια προσέγγιση ατόµου σε αµαξίδιο. Το ύψος της λεκάνης πρέπει να είναι 0.45µ. για να διευκολύνεται η µετακίνηση του χρήστη από το αµαξίδιο στη λεκάνη. Πρέπει να έχει πλάτη ύψους τουλάχιστον 0.30µ. από την επιφάνεια του καλύµµατος. Ένα καζανάκι χαµηλής πιέσεως µε εύχρηστο χειρισµό π.χ. χειρολαβή στο πλάι είναι δυνατόν να την υποκαταστήσει. ίπλα στη λεκάνη αγκυρώνεται µη ολισθηρή σπαστή χειρολαβή µήκους περίπου 0.75µ. και µε το επάνω µέρος της σε ύψος 0.70µ. από το δάπεδο. Η διάµετρος µιας τέτοιας χειρολαβής είναι 30χιλ χιλ. (1½ περίπου). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο στερέωσης των ειδών υγιεινής και των χειρολαβών (π.χ. πρόβλεψη πρόσθετου µεταλλικού σκελετού, ενίσχυση ή κατασκευή τοίχου από µπετόν για την στήριξή του), έτσι ώστε να µπορούν να αντέχουν σε φόρτιση 100Kg. Η θήκη χαρτιού καθαρισµού πρέπει να είναι σε θέση προσιτή στον χρήστη και να διαθέτει µηχανισµό παροχής χαρτιού φύλλο-φύλλο, ιδιαίτερα χρήσιµο σε µονόχειρες. Στο χώρο προβλέπεται η ύπαρξη ανακλινόµενου πάγκου για το άλλαγµα των βρεφών. Οι διακόπτες φωτισµού πρέπει να έχουν πλακέτα µε µεγάλη επιφάνεια και τοποθετούνται σε ύψος 0.90µ µ. από το δάπεδο. Θα προβλεφθεί τοποθέτηση 2 φωτιστικών στο κέντρο κάθε WC. 18

19 Σε όλους τους χώρους υγιεινής προβλέπονται κρεµάστρες σε δύο ύψη, στο 1.20µ και 1.80µ από το δάπεδο, σε κατάλληλες θέσεις του χώρου. Στο χώρο του γραφείου θα γίνει πρόβλεψη για 2 φωτιστικά και 2 πρίζες στα σηµεία που θα υποδειχθούν από τον επιβλέποντα µηχανικό. Η Συντάξασα Μηχανικός Χρυσούλα Χαπίπη 19

20 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ο Η Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: Ηµεροµηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθµός ελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): /νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail): Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: -Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, για την οποία έλαβα γνώση και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. Τυχόν παράβλεψη ή παραβίαση των όρων της προκήρυξης µε βαραίνει αποκλειστικά. - εν έχω αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ηµοσίου για οποιοδήποτε λόγο. - εν έχω καταδικαστεί αµετάκλητα και ότι δεν εκκρεµεί εις βάρος µου δικαστική δίωξη ή καταδίκη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ). -Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου στην Εφορεία και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ) κατά το χρόνο υποβολής της προσφορά. -Παραιτούµαι από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση της ΚΒ ΕΠΚΑ για αναβολή ή ακύρωση της εργασία. -Η προσφορά µου ισχύει για 120 ηµέρες από την ηµεροµηνία της κατακύρωσης. -Σε περίπτωση που µου κατακυρωθεί η εργασία και ακολούθως αδυνατώ να την εκτελέσω, υποχρεούµαι να πληρώσω τη διαφορά που θα προκύψει ανάµεσα στην προσφορά µου και στην προσφορά του επόµενου µειοδότη. -Σε περίπτωση που µου κατακυρωθεί η εργασία, τα παραστατικά (Τιµολόγιο ελτίο Αποστολής) θα εκδώσει η ίδια η επιχείρηση µου. -Θα εκτελέσω το έργο εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήµης. -Επισκέφθηκα τον χώρο και έλαβα γνώση των ειδικών συνθηκών και δυσκολιών που πρόκειται να αντιµετωπίσω κατά την εκτέλεση του έργου. Ηµεροµηνία: Ο Η ηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη ως 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα. 20

21 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στη Ρόδο σήµερα, /./2012 και ηµέρα. στα Γραφεία της ΚΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στη Ρόδο, οδός Ιπποτών, ΤΚ , µεταξύ τ, Προϊσταµέν της ΚΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΤ, που εκπροσωπεί το Ελληνικό ηµόσιο, και τ. που εκπροσωπεί την επιχείρηση/εταιρεία. που εµπορεύεται., και εδρεύει στη.., µε ΑΦΜ..Ο.Υ..., που στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος» Και έχοντας υπόψη: Α. Την..(Α Α..) Απόφαση έγκρισης διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την κατασκευή του φυλακίου και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κοινού (WC) στον αρχαιολογικό χώρο της Βρουλιάς Νότιας Ρόδου Β. Την..(Α Α..) Προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την κατασκευή του φυλακίου και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κοινού (WC) στον αρχαιολογικό χώρο της Βρουλιάς Νότιας Ρόδου Γ. Την..(Α Α..) Απόφαση κατακύρωσης διαγωνισµού για την κατασκευή του φυλακίου και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κοινού (WC) στον αρχαιολογικό χώρο της Βρουλιάς Νότιας Ρόδου στην επιχείρηση/εταιρεία... Την (Α Α...) Απόφαση έγκρισης τροποποιηµένης µελέτης του έργου, συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 1. Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την ιδιότητά του αναθέτει στο δεύτερο των συµβαλλοµένων την εργασία πλήρους κατασκευής του φυλακίου και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κοινού (WC) στον αρχαιολογικό χώρο της Βρουλιάς Νότιας Ρόδου στο πλαίσιο του έργου : «Στερέωση και Ανάδειξη αρχαίου οικισµού στη Βρουλιά Νότιας Ρόδου» δαπάνης, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη και τα Παραρτήµατα 1 και 2 τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης. 2. Ο ανάδοχος θα διατηρήσει σε ισχύ την προσφορά του για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την ηµέρα κατακύρωσης του αποτελέσµατος. Σε περίπτωση που του κατακυρωθεί το έργο και ακολούθως αδυνατεί να το εκτελέσει, υποχρεούται να πληρώσει τη διαφορά που θα προκύψει ανάµεσα στην προσφορά του και στην προσφορά του επόµενου µειοδότη. 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Προκήρυξη, να παραδώσει το έργο ολοκληρωµένο, σε πλήρη λειτουργία και συνδεδεµένο µε όλα τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, σύµφωνα µε τις οδηγίες του επιβλέποντος µηχανικού του έργου. Υποχρεούται επίσης για 1 έτος να επιδιορθώσει-συντηρήσει τυχόν βλάβες- φθορές που θα εµφανιστούν από οποιαδήποτε αστοχία. Τα παραστατικά (τιµολόγιο, δελτίο αποστολής) θα εκδοθούν από την επιχείρηση του. 4. Η πληρωµή θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 11 της Προκήρυξης, εντός 30 ηµερών από την παραλαβή του έργου που κατακυρώθηκε και την παραλαβή τιµολογίου, µε επιταγή ΤτΕ που θα εκδοθεί στο όνοµα του αναδόχου µε βάση τιµολόγιο του. Η πληρωµή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών αφού πραγµατοποιηθεί η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή. Σε περίπτωση µειωµένης ποσοτικής ή ποιοτικής παραλαβής, τότε η παραπάνω επιτροπή θα προβεί σε ανάλογη περικοπή. Πριν από την πληρωµή, ο δεύτερος των συµβαλλοµένων πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της ΚΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων τα εξής: Α) Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών Β) Ασφαλιστική ενηµερότητα Ι.Κ.Α για το έργο Γ) Φορολογική ενηµερότητα ηµοσίου Ταµείου ) Εξοφλητική απόδειξη καθώς και όποιο άλλο σχετικό δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Εφορείας. 5. Ποινική ρήτρα 21

22 Το ποσοστό της ποινικής ρήτρας ορίζεται 0,5% στην αξία των παραπάνω εργασιών για κάθε µέρα καθυστέρησης της παράδοσης. Η ποινική ρήτρα θα εισπραχθεί βάσει των διατάξεων που εισπράττονται τα δηµόσια έσοδα. Εκτός τούτου ο πρώτος των συµβαλλοµένων µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση της επιτροπής. Σε περίπτωση καθυστέρησης πάνω από 15 ηµέρες η ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων έχει το δικαίωµα να αναθέσει τη συγκεκριµένη εργασία σε άλλο ενδιαφερόµενο. 6. Εγγυητική επιστολή Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση του έργου, ο Εργολάβος ή η Τεχνική Εταιρία κατέθεσε στην ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, την υπ' αριθµ.. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου της Τράπεζας, ποσού ευρώ, το οποίο είναι ίσο µε το 10% της καθαρής αξίας του συµβατικού τιµήµατος. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων του πρώτου των συµβαλλοµένων, οπότε και θα επιστρέφεται. 7. Η παρούσα σύµβαση η οποία διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους σε τρία (3) όµοια αντίτυπα, από τα οποία το ένα λαµβάνει ο δεύτερος των συµβαλλοµένων και τα άλλα κατατίθενται στην ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Ο Προϊστάµενος της ΚΒ ΕΠΚΑ κ.α.α. Ο ανάδοχος Σφραγίδα - υπογραφή 22

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1. Γενικά Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα δημόσιο κτίριο ή δημόσιος χώρος προσβάσιμος, είναι η ύπαρξη τουαλέτας W.C, κατάλληλα διαμορφωμένης και με τον απαραίτητο εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α:

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση: Αριστοτέλους 2 & Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : + 30 26610 39813 Fax : + 30 26610 40088 email: info@corfucci.gr, corfucci@otenet.gr site: www.corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 2088 Βέροια 20-07-2011 Ταχ. /νση : Αντ. Καµάρα 3 59100 Βέροια Τηλ : 23310 29737

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΩΣΕΩΝ Ακολουθούν υποδείγµατα υπεύθυνων δηλώσεων που καλούνται να υποβάλλουν οι συµµετέχοντες µε τον φάκελο της προσφοράς τους, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 της διακήρυξης µε αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Ζωγράφο Ηλία 2. Μυτάκο Αντώνιο 3. Κ.& Η. Καλανζτή Ο.Ε 4. Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣ: 1. Ζωγράφο Ηλία 2. Μυτάκο Αντώνιο 3. Κ.& Η. Καλανζτή Ο.Ε 4. Προς κάθε ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Φύλαξης & Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εκτυπώσεων.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εκτυπώσεων. ΑΔΑ: ΒΛΩ7Η-ΞΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/6186 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fax: Ε-mail: 12/10/2010

Fax: Ε-mail: 12/10/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Επαµεινώνδα 10, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 55 Τηλέφωνο: 210-3250148 Fax: 210-3215897 Ε-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 0078/16/5100

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 0078/16/5100 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 0078/16/5100 «Παροχή Υπηρεσιών Επιτήρησης τεσσάρων (4) Αιολικών Πάρκων με ανεμογεννήτριες Vestas και ενός (1) Αιολικού Πάρκου με ανεμογεννήτριες Windmatic σε νησιά του Αιγαίου». ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση: Αριστοτέλους 2 & Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : + 30 26610 39813 Fax : + 30 26610 40088 email: info@corfucci.gr, corfucci@otenet.gr site: www.corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΓ-ΞΩΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΓ-ΞΩΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ρόδος 17/03/2014 Tµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ ράση: Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ ράση: Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007 2013 ράση: Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. «Έντυπο υποβολής ένστασης Φορέων / οµών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης για προμήθεια χαρτιού Α4 για το έτος 2017, προϋπολογισμού 806,45 άνευ Φ.Π.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης για προμήθεια χαρτιού Α4 για το έτος 2017, προϋπολογισμού 806,45 άνευ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση: Αριστοτέλους 2 & Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : + 30 26610 39813 Fax : + 30 26610 40088 email: info@corfucci.gr, corfucci@otenet.gr site: www.corfucci.gr ΚΕΡΚΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ασβεστοχώρι 11/07/2017 Α.Π. 2241

Ασβεστοχώρι 11/07/2017 Α.Π. 2241 Ασβεστοχώρι 11/07/2017 Α.Π. 2241 Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 17 Τ.Κ. 570 10 Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκη Τ. 2310 359 775 F. 2310 359 776 Ε-mail: info@deyaph.gr Προς Κάθε Ενδιαφερόμενο Φορέα Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (ΑΑΔΕ) Ερμού 23-25, Αθήνα Ε.Φ.: ΚΑΕ: 0841 CPV :

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (ΑΑΔΕ) Ερμού 23-25, Αθήνα Ε.Φ.: ΚΑΕ: 0841 CPV : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πρ. Γεωργίου 47 & Νίκωνος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( άρθρα 92, 93 και 94 του Ν.4412/2016)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( άρθρα 92, 93 και 94 του Ν.4412/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση: Αριστοτέλους 2 & Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : + 30 26610 39813 Fax : + 30 26610 40088 email: info@corfucci.gr, corfucci@otenet.gr site: www.corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟY 5: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΑΛΑΩΡΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟY 5: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΑΛΑΩΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Σ6Ψ8Β0-5ΚΠ Ταχ. Δ/νση : Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. : 7 02 Φιλοθέη Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες: Πέτρος Καραγεώργος Άρτα, 26/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1166 ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Νεομ. Γεωργίου 1 Συν. Πεντέλης : 45332, Ιωάννινα : Κούρου Ε. : 26513 60103 : 26510 49772. Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο FAΧ

: Νεομ. Γεωργίου 1 Συν. Πεντέλης : 45332, Ιωάννινα : Κούρου Ε. : 26513 60103 : 26510 49772. Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο FAΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα: 15-12-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 2249 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση. Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 50.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια Ξυλείας Πεύκης τεμαχισμένης σε σανίδια και πασσάλους

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια Ξυλείας Πεύκης τεμαχισμένης σε σανίδια και πασσάλους ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 20.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΣ46Ψ8Β7-524. Χανιά Κρήτης. ή έ ί ύ ό ά ό ε ά ύ έ ύ ά ί ώ ί ά ί έ ό έ έ έ ί ύ ό έ ί ό έ ί

ΑΔΑ: Β4ΓΣ46Ψ8Β7-524. Χανιά Κρήτης. ή έ ί ύ ό ά ό ε ά ύ έ ύ ά ί ώ ί ά ί έ ό έ έ έ ί ύ ό έ ί ό έ ί Χανιά Κρήτης ά ή ή έ ί ύ ό ά ό ε ά ύ έ ύ ά ί ώ ί ά ί έ ό έ έ έ ί ύ ό έ ί ό έ ί 1. Διάσταση ορθοστατών (αριθμός ορθοστατών:15): 3,00 m (συνολικό ύψος) Χ 0,14 m (πλάτος διατομής) Χ 0,14 m (μήκος διατομής).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 06-10-2017 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 22 Ταχ. Κωδ.: 10675,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393137 Fax: 2810 393408 Ηράκλειο 28/06/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς EΦOPEIA APXAIOTHTΩN ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Tαχ. Δ/νση: Oδός Iπποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ046Ψ8Β0-ΒΗΡ. Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης, Άρτα 47042, Τηλ Fax Website:

ΑΔΑ: ΒΛΛ046Ψ8Β0-ΒΗΡ. Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης, Άρτα 47042, Τηλ Fax Website: Ταχ. Δ/νση : Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. : 47 042 Φιλοθέη Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες: Πέτρος Καραγεώργος Άρτα, 18/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 1269 ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια Ξύλινων Τραβερσών για την στήριξη Σιδηροδρομικής Γραμμής στην Αλυκή Μεσολογγίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια Ξύλινων Τραβερσών για την στήριξη Σιδηροδρομικής Γραμμής στην Αλυκή Μεσολογγίου ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 25.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ. Θέµα: «Προµήθεια γλυκών για τις ανάγκες του Γραφείου Εθιµοτυπίας του ήµου Πατρέων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ. Θέµα: «Προµήθεια γλυκών για τις ανάγκες του Γραφείου Εθιµοτυπίας του ήµου Πατρέων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 04 /11/2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1196 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Πληροφορίες: Ιωάννα Μαυραγάνη Τηλ.: 2613 610249 Fax: 2613 610258 E-mail: i.mavra@patras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ"

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας Ταχ. Κωδ. : 47100 Ανέζα Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες: Φλούδας Ευστράτιος Άρτα, 12/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 1479 ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισµός: 9.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αθήνα, 26/8/2014 ΑΠ: 3464 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑΣ). Ταχ. /νση : ιαχρονικό Μουσείο Λάρισας Ταχ. Κώδικας : 415 00 Μεζούρλο-ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες προδιαγραφές των παραπάνω υπηρεσιών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης.

Αναλυτικές ελάχιστες προδιαγραφές των παραπάνω υπηρεσιών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης. Ταχ. Δ/νση :Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. :47 042-Φιλοθέη Άρτας Τηλ. :26810 71919 Fax :26810 23593 Πληροφορίες :Σταυρούλα Καραβά Μαρία Κατσικάτσου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 13 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ446Ψ8Β7-Δ5Ρ. Χανιά Κρήτης

ΑΔΑ: ΒΛΛ446Ψ8Β7-Δ5Ρ. Χανιά Κρήτης Χανιά Κρήτης ά ή ή έ ί ύ ό ά ό ε ά ύ έ ύ ά ί ώ ί ά ί έ ό έ έ έ ί ύ ό έ ί ό έ ί ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΆΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/2012 16 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158 Ταχ. /νση: Μητροπόλεως 25, 52100 Καστοριά Τηλέφωνο: 24670

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Γεώργιος Κοσμίδης e-mail: giorgos@olympusfd.gr Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια ξυλείας πεύκης τεμαχισμένης σε σανίδια και πασσάλους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια ξυλείας πεύκης τεμαχισμένης σε σανίδια και πασσάλους. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 10.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΨ46Ψ8Β7-ΜΥ8. Χανιά Κρήτης. ή έ ί ύ ό ά ό ε ά ύ έ ύ ά ί ώ ί ά ί έ ό έ έ έ ί ύ ό έ ί ό έ ί

ΑΔΑ: ΒΛΛΨ46Ψ8Β7-ΜΥ8. Χανιά Κρήτης. ή έ ί ύ ό ά ό ε ά ύ έ ύ ά ί ώ ί ά ί έ ό έ έ έ ί ύ ό έ ί ό έ ί Χανιά Κρήτης ή έ ί ύ ό ά ό ε ά ύ έ ύ ά ί ώ ί ά ί έ ό έ έ έ ί ύ ό έ ί ό έ ί ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΆΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αθήνα 31/8/2016 Αρ. Πρωτ. 3740

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αθήνα 31/8/2016 Αρ. Πρωτ. 3740 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αθήνα 31/8/2016 Αρ. Πρωτ. 3740 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 26/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1167

Άρτα, 26/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1167 Ταχ. Δ/νση : Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. : 47 042 Φιλοθέη Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες: Ευστράτιος Φλούδας Άρτα, 26/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1167 ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Μπίτος Τριαντάφυλλος e-mail: bitos@olympusfd.gr Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερατσίνι 25/2/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 11606 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληρ: Δάιου Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 02 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 222396/2016 Δ/ΝΣΗ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 17 Τ.Κ Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκη Τ F Ε-mail: Προς Κάθε ενδιαφερόμενο

Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 17 Τ.Κ Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκη Τ F Ε-mail: Προς Κάθε ενδιαφερόμενο Ασβεστοχώρι 10/03/2017 Α.Π. 882 Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 17 Τ.Κ. 570 10 Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκη Τ. 2310 359 775 F. 2310 359 776 Ε-mail: info@deyaph.gr Προς Κάθε ενδιαφερόμενο Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 30.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Μπίτος Τριαντάφυλλος e-mail: bitos@olympusfd.gr Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ"

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. : 47 042 Φιλοθέη Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες: Φλούδας Ευστράτιος Άρτα, 26/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1169 ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ξύλινων παλετών συσκευασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ξύλινων παλετών συσκευασίας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 8.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 6 Νοεµβρίου 2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 6 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 6 Νοεµβρίου 2014 Ταχ. /νση : Παλαιά Ανάκτορα Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 905 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια εξοπλισμού εντοπισμού και αναγνώρισης νυχτερίδων»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια εξοπλισμού εντοπισμού και αναγνώρισης νυχτερίδων» Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Τρυφωνόπουλος Γιώργος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 Email: gtryfon@fdparnonas.gr Άστρος, 1-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 1050 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραμα, 14/06/2017 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 19776 ΤΜ.ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια Μεταφορικών Ιμάντων flexowell για τις αλυκές Τουρλίδας & Αγγελοχωρίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια Μεταφορικών Ιμάντων flexowell για τις αλυκές Τουρλίδας & Αγγελοχωρίου ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 7.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο

Υπεύθυνη ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Αίτηµα Προκαταβολής (το οποίο υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά µέσω της σελίδας www.ependyseis.gr/mis) σφραγισµένο και υπογεγραµµένο από την επιχείρηση. Ισόποση Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:Β43Ξ46Ψ8Β0-ΨΦΧ. Για το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Ο Πρόεδρος. Τριαντάφυλλος Αθ. Αλμπάνης Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΑΔΑ:Β43Ξ46Ψ8Β0-ΨΦΧ. Για το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Ο Πρόεδρος. Τριαντάφυλλος Αθ. Αλμπάνης Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση :Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. :47 042-Φιλοθέη Άρτας Τηλ. :26810 71919 Fax:26810 23593 Πληροφορίες :Βασιλική Τάλλαρου Άρτα, 19 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 1133 ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ» «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ» Μαρούσι, 10 Μαρτίου 2015 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραμα, 23/06/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22607 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 02/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 25/2015. Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών εναλλαγής διακοπτών Υ/Σ του ΚΑΚΚ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 25/2015. Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών εναλλαγής διακοπτών Υ/Σ του ΚΑΚΚ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ.600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Πολυτεχνείου 12 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τόπος Ερμούπολη 2/11/16 ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 374 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 12/8/2015 Αριθμ. Πρωτ. 2276 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1. (Υπεύθυνη Δήλωση που συμπληρώνουν όσοι προσέρχονται προς εγγραφή στο μητρώο ανέργων)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1. (Υπεύθυνη Δήλωση που συμπληρώνουν όσοι προσέρχονται προς εγγραφή στο μητρώο ανέργων) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (Υπεύθυνη Δήλωση που συμπληρώνουν όσοι προσέρχονται προς εγγραφή στο μητρώο ανέργων) 13 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.800,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.800,00 με ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001803258 2013-12-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 19-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/160/6735 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 07 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 142625 /ΝΣΗ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002745769 2015-05-04

15PROC002745769 2015-05-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας :121 33 Πληροφορίες :Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ IEΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη,17-11-2010 ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Κ.Μ. : Π 87 / 2014 ΠΡΟΫΠ.: 4.741,65 με Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 44.717,10 με ΦΠΑ (ΠΠΥΥ 2012, CPV: 19520000-7)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 44.717,10 με ΦΠΑ (ΠΠΥΥ 2012, CPV: 19520000-7) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 26/2014 ΚΗΦΙΣΙΑ, 21-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. συγκροτήµατος Ι.Μ. Μεταµόρφωσεως του Σωτήρος (Ανδροµονάστηρο)», µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες:

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. συγκροτήµατος Ι.Μ. Μεταµόρφωσεως του Σωτήρος (Ανδροµονάστηρο)», µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 6 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Καλαµάτα, σήµερα στις 8.0.0 ηµέρα Παρασκευή και στα γραφεία της 6 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.10 11:48:50 EEST Reason: Location: Athens ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (ΑΑΔΕ) Ερμού 23-25, Αθήνα Ειδικός Φορέας: ΚΑΕ: 1712

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (ΑΑΔΕ) Ερμού 23-25, Αθήνα Ειδικός Φορέας: ΚΑΕ: 1712 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 Email: ampoglis@fdparnonas.gr

Διαβάστε περισσότερα