ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντιστάσεως Πρέβεζα, Ταχ. Κώδ.: Πρέβεζα Αριθ. Πρωτ. :855 Πληρ/ρίες: Θ. Ζώτου Τηλέφωνα: FAX: ΚΟΙΝ: [Βλ. Πίνακας Αποδεκτών] Θέµα: «Απόφαση παράτασης τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου «ιενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και Εργασιών» στα πλαίσια της, ενταγµένης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», Πράξης «ιαµόρφωση χώρων Κυανής Ακτής & Κάστρου Παντοκράτορα Πρέβεζας, ήµου Πρέβεζας» Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/ ) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» 2. Το Π.. 118/2013 9ΦΕΚ 152/ ) «Τροποποίηση του Π 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως» 3. Το Π.. 89/2014 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134). 4. Την υπ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΟΕΠΥ/275876/40938/377/ (ΦΕΚ 2890/Β/2014) Υ.Α. «Μεταβίβαση του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικών ιευθύνσεων, ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» 5. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/ ) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. 6. Το Π.. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α/ ) για τη µελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων. 7. Τον Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α/ «Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις». 8. Το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης», όπως ισχύει µε τον Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α/ ) «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις»

2 9. Το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α/ ) «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις». 10. Το άρθρο 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001 «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας Έργων Ολυµπιακής & άλλες διατάξεις». 11. Το Π.. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α/ ) «Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο τοµέα». 12. Το Π.. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α/ ) περί «Κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ηµοσίου». 13. Τον Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µοσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » 14. Το Π.. 635/1985 (ΦΕΚ 232 Α/ ) που αναφέρεται στην επέκταση των διατάξεων του Π.. 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού. 15. Το άρθρο 42, παρ. 4 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α/ ) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαθιστά την παρ 2 του άρθρου 10 του Π.. 99/1992, αναφορικά µε τη διαδικασία επιλογής προσωπικού από τους Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ.Π.Π.Ο.Τ. 16. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/α/ Ενίσχυση της ιαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 17. Το άρθρο 40, παράγραφος 3 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/ ) «Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις», περί µη ισχύος των περιορισµών του Π.. 164/2004 και της παραγράφου 1 του ιδίου Νόµου. 18. Τον Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/ ) «Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για τον συγχρονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 19. Το άρθρο 41 του Νόµου 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α ) σχετικά µε τον καθορισµό ωρών εργασίας υπαλλήλων ηµοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π... καθώς και το υπ αριθµ. ΙΑ Π/Φ.Β.1/730/ διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης για την εφαρµογή του νέου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 20. Το άρθρο 1, παράγραφος 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/ ) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής», περί δηµοσίευσης των πράξεων πρόσληψης, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως. 21. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/ ) «ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις». Άρθρο 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων». 22. Την ισχύουσα Νοµοθεσία σχετικά µε τους όρους αµοιβής και εργασίας του επί συµβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του ηµοσίου. 23. Την αριθ. πρωτ. 2004/ Εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού του ΥΠ.ΠΟ.Τ

3 24. Την µε ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΠΙ /26242/4917/4163/1360/ , απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού Ορθή επανάληψη στις ( Α Α: ΒΕ2ΠΓ-Τ77) Απόφαση µε θέµα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ». 25. Το µε αριθµ. ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΠΙ /67108/11452/9639/3275/ έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για την έγκριση για την κίνηση διαδικασιών παράτασης των συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά (2367) ατόµων στην Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, για την υλοποίηση Έργων ΕΣΠΑ. 26. Το µε αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΠΙ /246106/35040/29045/8962/ έγγραφο του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού για την έγκριση της παράτασης των συµβάσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χιλίων εξακοσίων ενενήντα δύο (1692) ατόµων στην Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και στη Γενική ιεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, για την υλοποίηση Έργων ΕΣΠΑ σύµφωνα µε τη ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 11/162/29146/ Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/ Το µε αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΠΙ /218718/32385/28409/9429/ έγγραφο του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού για την έγκριση της παράτασης των συµβάσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα (2429) ατόµων στην Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και στη Γενική ιεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, για την υλοποίηση Έργων ΕΣΠΑ σύµφωνα µε τη ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 11/124/13539/ Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/ Την ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/311159/5512/5003/3889/ (Α Α: ΩΧΥΡΓ-ΤΥΜ) τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΠΙ /218718/32385/28409/9429/ (Α Α: 615ΨΓ-5ΟΛ) Υπουργικής Απόφασης κατανοµής θέσεων παράτασης των συµβάσεων προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στη Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και στη Γενική ιεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, για την υλοποίηση Έργων ΕΣΠΑ 29. Τη µε αρ. πρωτ. 308/13/Α2/ Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την ανταγωνιστικότητα του ΥΠΟΙΑΝ για ένταξη της πράξης ιαµόρφωση χώρων Κυανής Ακτής & Κάστρου Παντοκράτορα Πρέβεζας, ήµου Πρέβεζας» στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αρ. πρω. 5587/1367/Α2/ (1 η Τροποποίηση). 30. Την υπ αρ. ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ33/141116/73621/9566/4514/ Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών του Υποέργου «ιενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και Εργασιών» στα πλαίσια της, ενταγµένης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», Πράξης «ιαµόρφωση χώρων Κυανής Ακτής & Κάστρου Παντοκράτορα Πρέβεζας, ήµου Πρέβεζας» απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από τη ΛΓ ΕΠΚΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ33/217816/128274/13821/5356/ (1 η Τροποποίηση). 31. Τις επιτακτικές ανάγκες πρόσληψης επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση των εργασιών του Υποέργου «ιενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και Εργασιών» στα πλαίσια της, ενταγµένης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», Πράξης «ιαµόρφωση χώρων Κυανής Ακτής & Κάστρου Παντοκράτορα Πρέβεζας, ήµου Πρέβεζας»

4 32. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Πράξης «ιαµόρφωση χώρων Κυανής Ακτής & Κάστρου Παντοκράτορα Πρέβεζας, ήµου Πρέβεζας» µε κωδικό ΣΑΕ: 0118 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ Την 5169/ Ανακοίνωση πρόσληψης Προσωπικού της ΛΓ ΕΠΚΑ. 34. Το 5481/ Πρακτικό της Επιτροπής Προσλήψεων της ΛΓ ΕΠΚΑ και το σχετικό Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων. 35. Την 5709/ απόφαση πρόσληψης προσωπικού της ΛΓ ΕΠΚΑ 36. Τις 6890/ & 5927/ αποφάσεις παράτασης πρόσληψης προσωπικού της ΛΓ ΕΠΚΑ 37. Τις διατάξεις του άρθρου 672 του αστικού κώδικα (Π 456/1994, όπως ισχύει) Αποφασίζουµε την παράταση πρόσληψης του κατωτέρω προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου -σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 και του άρθρου 1 (παρ. η) του Ν. 3812/ & του Ν. 2947/01 - για τις ανάγκες του Υποέργου «ιενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και Εργασιών» στα πλαίσια της, ενταγµένης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», Πράξης «ιαµόρφωση χώρων Κυανής Ακτής & Κάστρου Παντοκράτορα Πρέβεζας, ήµου Πρέβεζας» για χρονικό διάστηµα από έως µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση της εν λόγω Πράξης: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ Ε: ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 1. Η δαπάνη µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υποέργου «ιενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και Εργασιών» στα πλαίσια της, ενταγµένης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», Πράξης «ιαµόρφωση χώρων Κυανής Ακτής & Κάστρου Παντοκράτορα Πρέβεζας, ήµου Πρέβεζας» 2. Η αµοιβή του ανωτέρω προσωπικού θα καθορίζεται από το ισχύον κάθε φορά για τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ενιαίο µισθολόγιο 3. Η εργασία θα είναι πενθήµερη και δε θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδοµάδα. Η απασχόληση του εν λόγω προσωπικού σε εργασίες άσχετες, µε εκείνες για τις οποίες προσλαµβάνεται, απαγορεύεται, ενώ σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται στα -σύµφωνα µε την προκήρυξη- καθήκοντά του, η ΕΦ.Α. Πρέβεζας δύναται να προχωρήσει σε λύση της σύµβασής του. 4. Τόπος εργασίας ορίζεται η περιοχή εκτέλεσης της Πράξης, Γραφεία ΕΦ.Α. Πρέβεζας & Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης 5. Μετά τη συµπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος απασχόλησης το προσωπικό απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία χωρίς αποζηµίωση από την αιτία αυτή και χωρίς άλλη ειδοποίηση Η Προϊσταµένη της Εφορείας

5 Ανθή Αγγέλη Αρχαιολόγος ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού/Γραφείο Υπουργού (µε FAX). 2. Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού/Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού (µε FAX). 3. Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού/Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (µε FAX). 4. Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού/Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών/ /νση Οικονοµικής ιαχείρησης (µε FAX) 5. Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού/Γενική /νση ιοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης/ /νση ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού (µε FAX) 6. Ενδιαφερόµενους 7. Επικεφαλής Οµάδας Επίβλεψης Έργου - 5 -