ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 2. Γενικά ςτοιχεία 2.1. Ρεριγραφι 2.2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 3. Εγκατάςταςθ 3.1. Γενικά 3.2. Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν εξαγωγισ κερμοφ αζρα 3.3. Εγκατάςταςθ αεραγωγοφ ειςαγωγισ αζρα καφςθσ 3.4. Εγκατάςταςθ καπναγωγοφ εξαγωγισ καυςαερίων 3.5. Εγκατάςταςθ περςίδασ εξαγωγισ κερμοφ αζρα φυςικισ ροισ 3.6. Εγκατάςταςθ διακοςμθτικισ επζνδυςθσ τηακιοφ 3.7. Εγκατάςταςθ διάταξθσ κερμοςτάτθ ανεμιςτιρα 4. Καπνοδόχοσ 4.1. Απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ & ελκυςμοφ 4.2. Απόλθξθ καπνοδόχου 5. Κανόνεσ αςφαλείασ 6. Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ 6.1. Μζτρα πρόλθψθσ πυρκαγιάσ 6.2. Οδθγίεσ κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ 7. Καφςιμο υλικό για τθ χριςθ τθσ ςυςκευισ 8. Μζςα χειριςμοφ 8.1. φκμιςθ ροισ ειςερχόμενου αζρα καφςθσ 8.2. φκμιςθ ροισ απαγωγισ καυςαερίων 8.3. φκμιςθ ροισ κερμοφ αζρα 9. Ζναυςθ τθσ ςυςκευισ 10. Λειτουργία υπό κανονικζσ ςυνκικεσ 11. Λειτουργία ςε ςυνκικεσ αυξθμζνθσ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ 12. Οδθγίεσ ςυντιρθςθσ Κακαριςμόσ καπνοδόχου Κακαριςμόσ κεραμικοφ κρυςτάλλου Κακαριςμόσ τθσ εςτίασ από τθ ςτάχτθ Συντιρθςθ οδθγϊν ολίςκθςθσ τθσ κφρασ 13. Χειριςμόσ κατά τθ κερινι περίοδο 14. Διλωςθ Συμμόρφωςθσ

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν εγχειρίδιο ςυντάχκθκε για τθν αςφάλειά ςασ και για τθν αςφάλεια τρίτων. Οφείλετε να το διαβάςετε, να το κατανοιςετε και να τθρείτε τα όςα προδιαγράφονται ςε αυτό, μαηί με όλουσ τουσ ειδικοφσ εκνικοφσ και ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ, να το ςυμβουλεφεςτε για κάκε ενζργεια ςχετικά με τθν χριςθ του προϊόντοσ και να το φυλάςςεται με επιμζλεια, ζχοντασ υπόψθ ότι ενδεχομζνωσ να χρειαςτεί να το ςυμβουλευτείτε και ςτο μζλλον. Ρριν από τθν εγκατάςταςθ τθσ εςτίασ, ο εγκαταςτάτθσ πρζπει να είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ απαιτιςεισ οδθγίεσ περιοριςμοφσ του παρόντοσ εγχειριδίου. Μόνο με πλιρθ γνϊςθ του παρόντοσ εγχειριδίου μποροφν να αποφευχκοφν λάκθ και να εγγυθκεί θ απρόςκοπτθ λειτουργία του προϊόντοσ. Ραρακαλοφμε διαβάςτε επιμελϊσ το παρόν εγχειρίδιο πριν τθν χριςθ του προϊόντοσ. Η καταςκευάςτρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευκφνθ για τθν λειτουργία τθσ ενεργειακισ εςτίασ πζραν τθσ προβλεπόμενθσ χριςθσ τθσ και για περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ δεν ικανοποιοφνται οι ςυνκικεσ απαιτιςεισ που προδιαγράφονται ςτο παρόν Τεχνικό Εγχειρίδιο. 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.1 Ρεριγραφι Το Τεχνικό Εγχειρίδιο αναφζρεται ςτθν ενεργειακι εςτία από χάλυβα και χυτοςίδθρο με τρεισ (3) αεροκαλάμουσ. Η ενεργειακι εςτία αποτελείται από τα εξισ κυρίωσ τμιματα: 1) Θάλαμοσ καφςθσ. 2) Θφρα με κεραμικό κρφςταλλο. 3) Μθχανιςμόσ ςυρόμενθσ κφρασ με οδθγοφσ ολίςκθςθσ και αντίβαρο. 4) Μοχλόσ ρφκμιςθσ (κλαπζτο) ροισ αζρα. 5) Σταχτοδοχείο. 6) Διάταξθ μθχανικισ (εξαναγκαςμζνθσ) ροισ ψυχροφ αζρα (βεντιλατζρ). 7) Κοχλίεσ αλφαδιάςματοσ προϊόντοσ. 8) 1 οσ αεροκάλαμοσ κζρμανςθσ ψυχροφ αζρα. 9) 2οσ αεροκάλαμοσ κζρμανςθσ ψυχροφ αζρα. 10) 3οσ αεροκάλαμοσ κζρμανςθσ ψυχροφ αζρα. Επίςθσ, θ ςυςκευι μπορεί να ςυνεργάηεται με αγωγοφσ για 1) Τθν είςοδο του ψυχροφ αζρα από τον περιβάλλοντα χϊρο, 2) Τθν ζξοδο του κερμοφ αζρα προσ τον περιβάλλοντα χϊρο και 3) Τθν ζξοδο των καυςαερίων από το χϊρο καφςθσ. Ο 1οσ αεροκάλαμοσ τοποκετείται ςτο πίςω μζροσ τθσ εςτίασ και χρθςιμοποιείται ωσ προκάλαμοσ ειςαγωγισ του ψυχροφ αζρα που ειςζρχεται με τθν βοικεια τθσ διάταξθσ αναρρόφθςθσ (βεντιλατζρ) που εγκακίςταται κάτω από τθν εςτία. Ο αζρασ που διζρχεται του 1 ου αεροκαλάμου και προκερμαίνεται, οδθγείται ςτον 2 ο αεροκάλαμο που βρίςκεται εςωτερικά τθσ εςτίασ, πάνω από το χϊρο καφςθσ. Ο αζρασ κατά τθν κυκλοφορία του ςτον 2 ο αεροκάλαμο κερμαίνεται ςταδιακά και οδθγείται ςτον 3 ο αεροκάλαμο ενϊ ζχει αποκτιςει τθ μζγιςτθ τιμι κερμοκραςίασ ϊςτε να εξαχκεί από τουσ αγωγοφσ εξόδου του κερμοφ αζρα προσ τον περιβάλλοντα χϊρο.

3 Καπναγωγόσ Αεραγωγοί εξόδου κερμοφ αζρα με περςίδεσ Μθχανιςμόσ ςυρόμενθσ κφρασ Χειριςτιριο Συρόμενθ κφρα με κεραμικό κρφςταλλο Χϊροσ καφςθσ Βεντιλατζρ Ρζλματα ρυκμιηόμενα κακ φψοσ Αγωγόσ ειςόδου ψυχροφ αζρα με περςίδεσ Η κατακόρυφθ οδιγθςθ τθσ πόρτασ επιτυγχάνεται μζςω των κατάλλθλων οδθγϊν ολίςκθςθσ, των τροχαλιϊν παρζκκλιςθσ και των απαραίτθτων τερμάτων διαδρομισ που προςδίδουν αςφαλι οδιγθςθ κατά τρόπο ομαλό και ακόρυβο. Το κεραμικό κρφςταλλο τθσ πόρτασ είναι ανκεκτικό ζωσ τουσ 700 ο C επιτρζποντασ τθν οπτικι επαφι με τον κάλαμο καφςθσ χωρίσ να είναι απαραίτθτο το άνοιγμα τθσ πόρτασ, ενϊ παράλλθλα εμποδίηει τθν διαρροι καπνοφ και τθν εκτόξευςθ πυρωμζνων υλικϊν κατά τθ καφςθ των ξφλινων κορμϊν. Η ςυςκευι χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για τθν κζρμανςθ εςωτερικϊν χϊρων κτιρίων που πλθροφν τισ διατάξεισ του Γ.Ο.Κ., του Ρροτφπου ΕΛΟΤ HD 384 και άλλων ςχετικϊν διατάξεων. Η κζρμανςθ των εςωτερικϊν χϊρων του κτιρίου επιτυγχάνεται με δφο τρόπουσ: με τθ μεταφορά κερμότθτασ κακϊσ και με ακτινοβολία. Στθν 1 θ περίπτωςθ, ο αζρασ που διαρρζει τουσ αεροκαλάμουσ και ο αζρασ που περιβάλει τθν εςτία, κερμαίνεται και μεταφζρει τθν κερμότθτα ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του κτιρίου. Στθν 2 θ περίπτωςθ, οι κερμζσ επιφάνειεσ τθσ εςτίασ ακτινοβολοφν κερμότθτα ςτον περιβάλλοντα χϊρο γφρω από τθν εςτία. Αυτι θ ςυςκευι δεν είναι κατάλλθλθ για χριςθ από άτομα (ςυμπεριλαμβανομζνων των παιδιϊν) με μειωμζνεσ ςωματικζσ, αιςκθτιριεσ ι διανοθτικζσ ικανότθτεσ ι από άτομα χωρίσ εμπειρία, εκτόσ και εάν βρίςκονται υπό τθν επιτιρθςθ και τισ οδθγίεσ ατόμου που είναι υπεφκυνο για τθν αςφάλειά τουσ. Τα παιδιά πρζπει να ελζγχονται ζτςι ϊςτε να μθ χρθςιμοποιοφν ωσ παιχνίδι τθ ςυςκευι (ΕN / 7.12). ΡΟΣΟΧΗ! Ενθμερϊςτε τα παιδιά ότι θ ςυςκευι αποκτά πολφ υψθλι κερμοκραςία και ότι πρζπει να αποφεφγουν τθν επαφι με όλεσ τισ επιφάνειζσ τθσ.

4 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.1 Γενικά Η ευκφνθ του καταςκευαςτι περιορίηεται ςτθν προμικεια τθσ εςτίασ. Η εγκατάςταςθ τθσ ενεργειακισ εςτίασ πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία και κανονιςμοφσ. Η εγκατάςταςθ πρζπει να ανταποκρίνεται ςτουσ κανόνεσ τθσ τεχνικισ, να γίνει λαμβάνοντασ υπόψθ τισ οδθγίεσ & περιοριςμοφσ του παρόντοσ Τεχνικοφ Εγχειριδίου και να διενεργθκεί από εξειδικευμζνο προςωπικό που φζρει τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ. Η επιχείρθςθ που αναλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ τθσ ενεργειακισ εςτίασ ευκφνεται για τθν παράδοςι τθσ ςε κζςθ ανάλογθ ζτςι ϊςτε να είναι ζτοιμθ προσ χριςθ. Αυτό περιλαμβάνει τθν παραμετροποίθςι τθσ κακϊσ και τουσ τελικοφσ ελζγχουσ και δοκιμζσ για τθν επαλικευςθ τθσ αςφαλισ λειτουργίασ όλου του ςυναρμολογιματοσ (τηάκι). Θα πρζπει να εξαςφαλίηεται διαρκϊσ θ εφαρμογι των εκνικϊν, τοπικϊν νομοκετικϊν διατάξεων (π.χ. Γ.Ο.Κ., Ρρότυπο ΕΛΟΣ HD 384, Κανονιςμόσ Ρυροπροςταςίασ κ.α.). Η ομαλι και χωρίσ προβλιματα λειτουργία τθσ ςυςκευισ εξαρτάται ςθμαντικά από τθν καταλλθλότθτα τθσ ςφνδεςισ τθσ με τθν καπνοδόχο. Αςτοχία τθσ ςφνδεςθσ μπορεί να προκαλζςει δυςλειτουργία με πικανό αποτζλεςμα τθν εκπομπι επικίνδυνων ανακυμιάςεων ςτον χϊρο όπου εγκακίςταται θ ςυςκευι. Για το ςκοπό αυτό, κα πρζπει να διαςφαλίηεται ότι θ ςχετικι ςφνδεςθ πρόκειται να αναλθφκεί από αρμόδιο άτομο. Η ςφνδεςθ τθσ ςυςκευισ αποτελεί ευκφνθ του αγοραςτι και ςε καμία περίπτωςθ θ εταιρία Αφοι Γοφλιαρθ Ο.Ε. δεν φζρει ευκφνθ για τα αποτελζςματα ςχετικισ αςτοχίασ. Γενικά βιματα που πρζπει να γίνουν πριν τθν εγκατάςταςθ και τθν λειτουργία τθσ ςυςκευισ: 1) βεβαιωκείτε ότι το δάπεδο όπου κα εγκαταςτακεί θ ςυςκευι, μπορεί και ανκίςταται το βάροσ τθσ ςυςκευισ. Φροντίςτε για τθν κατάλλθλθ μόνωςθ του δαπζδου ςε περίπτωςθ που αυτό είναι καταςκευαςμζνο από εφφλεκτο υλικό (π.χ. ξφλινο δάπεδο), 2) βεβαιωκείτε ότι διαςφαλίηεται επαρκισ αεριςμόσ του χϊρου όπου κα εγκαταςτακεί θ ςυςκευι και ότι ο αζρασ που προορίηεται για τθν καφςθ ειςζρχεται απευκείασ από το εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. με κατάλλθλο ςτόμιο ειςόδου αζρα), 3) αποφφγετε τθν εγκατάςταςθ τθσ ςυςκευισ ςε χϊρο όπου λειτουργοφν αγωγοί κεντρικοφ αεριςμοφ, απορροφθτιρεσ, ςυςκευζσ αερίου τφπου Β, αντλίεσ κερμότθτασ ι γενικά ςυςκευζσ οι οποίεσ μποροφν να προκαλζςουν υποπίεςθ όταν λειτουργοφν ταυτόχρονα με τθν εςτία, 4) βεβαιωκείτε ότι θ καπνοδόχοσ είναι κατάλλθλθ και κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά και μόνο για τθ ςφνδεςθ τθσ δικι ςασ ςυςκευισ. Βεβαιωκείτε ότι και οι αγωγοί ςφνδεςθσ τθσ ςυςκευισ με τθ καπνοδόχο είναι κατάλλθλοι, 5) διατθριςτε τουλάχιςτον 10cm ελεφκερθ απόςταςθ ανάμεςα ςτθν εςτία και τουσ τοίχουσ, 6) αλφαδιάςτε τθν ςυςκευι ρυκμίηοντασ κατάλλθλα τουσ κοχλίεσ που βρίςκονται ςτα πόδια τθσ εςτίασ. Επαλθκεφςτε ότι θ πόρτα κινείται κατακόρυφα χωρίσ να ςυναντάει αντίςταςθ, 7) βεβαιωκείτε ότι το αρμόδιο άτομο που εγκατζςτθςε τθν ςυςκευι ζλεγξε τθν αςφαλι ςφνδεςθ με τθν καμινάδα και τθν επαρκι ειςροι αζρα καφςθσ. Στο ςχιμα που ακολουκεί φαίνεται ςε τομι μια εγκατάςταςθ τηακιοφ με τθν εςτία που αγοράςατε.

5 1_Μονωτικό υλικό δομικϊν ςτοιχείων 2_Στεγανωτικό υλικό καπναγωγοφ 3_Μονωτικι επζνδυςθ καπναγωγοφ 4_Θυρίδα κακαριςμοφ 5_Ρερςίδα διπλισ ειςόδου, αζρα καφςθσ και ψυχροφ αζρα 6_Ελάχιςτεσ αποςτάςεισ 10cm μεταξφ εςτίασ και δομικϊν ςτοιχείων (πίςω και πλευρικά) 7_Ρερςίδα διπλισ εξόδου, κερμοφ αζρα φυςικισ ροισ και εξαναγκαςμζνθσ ροισ 8_Μζγιςτθ κλίςθ καπναγωγοφ 45 ο 9_Ρυρίμαχθ επζνδυςθ τηακιοφ 10_Μονωτικό υλικό κάλυψθσ τυχόν ξφλινων επενδφςεων Θζςτε τθν ςυςκευι ςε δοκιμαςτικι λειτουργία για (από) δυο με (ζωσ) τρεισ θμζρεσ. Μόνο εφόςον διαπιςτωκεί ότι λειτουργεί ςωςτά, ότι ζχει γίνει αςφαλισ ςφνδεςθ με τθν καπνοδόχο και ότι δεν υπάρχουν εκπομπζσ καυςαερίων ςτον χϊρο, μπορεί να τοποκετθκεί θ διακοςμθτικι επζνδυςθ. 3.2 Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν εξαγωγισ κερμοφ αζρα Η ςυςκευι διατίκεται για τθ ςφνδεςθ δφο αεραγωγϊν για τθν ζξοδο του κερμοφ αζρα. Ο αζρασ μπορεί να εξζρχεται φυςικά λόγω διαφοράσ κερμοκραςίασ ι εξαναγκαςμζνα με τθν χριςθ του φυγοκεντρικοφ ανεμιςτιρα. Σε κάκε περίπτωςθ, ο κερμόσ αζρασ εξζρχεται των αεραγωγϊν Σ1 & Σ2 (βλ. επόμενο ςχιμα).

6 Για τθν βζλτιςτθ λειτουργία τθσ ςυςκευισ, οι αεραγωγοί Σ1 & Σ2 δφναται να εγκακίςτανται πάνω από τθν εςτία ι ςε άλλο απομακρυςμζνο χϊρο όπου υπάρχει ανάγκθ κζρμανςθσ, ςε απόςταςθ μικρότερθ των 3m από τθν ςυςκευι. Για αποςτάςεισ μεγαλφτερεσ των 3m, θ κερμοκραςία του εξερχόμενου αζρα παρουςιάηει μείωςθ ανάλογθ τθσ απόςταςθσ. Το πάνω κάλυμμα τθσ εςτίασ διακζτει δφο εξόδουσ (Ε1 & Ε2) όπου μποροφν να ςυνδεκοφν οι αεραγωγοί Σ1 και Σ2. Η εγκατάςταςθ των αεραγωγϊν πρζπει να ολοκλθρωκεί πριν τθ τοποκζτθςθ τθσ διακοςμθτικισ επζνδυςθσ του τηακιοφ. Για τθν εγκατάςταςθ των αεραγωγϊν ακολουκείςτε τα παρακάτω βιματα: 1) Στερεϊςτε το ζνα άκρο των αεραγωγϊν Σ1 & Σ2 ςτα αντίςτοιχα ςτόμια εξόδου Ε1 & Ε2. Χρθςιμοποιιςτε τουσ κατάλλθλουσ ςφιγκτιρεσ Κ3 & Κ4 για τθν αςφάλιςι τουσ. 2)Στερεϊςτε το άλλο άκρο των αεραγωγϊν Σ1 & Σ2 ςτισ περςίδεσ Ρ1 & Ρ2 που εγκακίςτανται ςτα δομικά ςτοιχεία του κτιρίου. Φρθςιμοποιιςτε τουσ κατάλλθλουσ ςφιγκτιρεσ Κ1 & Κ2 για τθν αςφάλιςι τουσ. Κάκε αεραγωγόσ πρζπει να μονϊνεται προσ αποφυγι μετάδοςθσ κορφβου και κερμότθτασ. Συνίςταται οι περςίδεσ Ρ1 & Ρ2 να τοποκετθκοφν ςε φψοσ 2,50m από τθν ςτάκμθ του δαπζδου ζτςι ϊςτε ο κερμόσ αζρασ κατά τθν ζξοδό του από τισ περςίδεσ να μθν κατευκφνεται απευκείασ ςτουσ ανκρϊπουσ. Οι αεραγωγοί πρζπει να ζχουν ίδιο μικοσ ϊςτε να αποφεφγονται διαφορζσ ςτον όγκο του αζρα που διανζμεται από κάκε ζξοδο. Στθν περίπτωςθ που θ διανομι του κερμοφ αζρα προορίηεται να γίνει ςε διαφορετικοφσ χϊρουσ όπου κα χρθςιμοποιθκοφν αεραγωγοί με διαφορετικό μικοσ, ςυνίςταται θ εγκατάςταςθ ειδικοφ τφπου περςίδασ ςε κάκε αεραγωγό που κα επιτρζπει τθ ρφκμιςθ του εξερχόμενου αζρα και τθσ επικυμθτισ κερμοκραςίασ ςε κάκε χϊρο ανεξάρτθτα. 3.3 Εγκατάςταςθ αεραγωγοφ ειςαγωγισ αζρα καφςθσ Στθ κζςθ εγκατάςταςθσ τθσ ςυςκευισ πρζπει να διαςφαλίηεται προςαγωγι οξυγόνου για τθν ζναρξθ και διατιρθςθ τθσ καφςθσ των ξφλινων κορμϊν, απευκείασ από το εξωτερικό περιβάλλον και όχι ζμμεςα από τον χϊρο όπου εγκακίςταται θ ςυςκευι. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί με τθν τοποκζτθςθ του κατάλλθλου ςτομίου ειςαγωγισ αζρα ςυνικωσ ςτθ πίςω ι πλάγια πλευρά τθσ ςυςκευισ. Tο άνοιγμα του ςτομίου που επικοινωνεί με το εξωτερικό περιβάλλον πρζπει να επενδυκεί με

7 κατάλλθλθ περςίδα που αφενόσ να επιτρζπει τθν προςαγωγι επαρκισ ποςότθτασ αζρα και αφετζρου να εμποδίηει τθν είςοδο πουλιϊν, τρωκτικϊν ι άλλων ηωντανϊν οργανιςμϊν. Βαςικζσ προχποκζςεισ που πρζπει να λθφκοφν υπ όψιν κατά τθν δθμιουργία του ανοίγματοσ: 1) Το ςτόμιο προςαγωγισ του αζρα πρζπει να είναι τοποκετθμζνο ζτςι ϊςτε να μθν επιτρζπεται θ κάλυψι του και να προςτατεφεται από κατάλλθλεσ περςίδεσ. 2) Εφόςον το ςτόμιο (ι τα ςτόμια) δεν είναι δυνατόν να επικοινωνοφν απευκείασ με το εξωτερικό περιβάλλον, επιτρζπεται να επικοινωνοφν με παράπλευρουσ χϊρουσ αλλά ςε καμία περίπτωςθ με γκαράη, κουηίνεσ, τουαλζτεσ, μθχανοςτάςια και λεβθτοςτάςια. 3.4 Εγκατάςταςθ καπναγωγοφ εξαγωγισ καυςαερίων Για τθ ςφνδεςθ τθσ ςυςκευισ με τθν καπνοδόχο πρζπει να χρθςιμοποιείται καπναγωγόσ καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτο χάλυβα. ΔΕΝ πρζπει να γίνεται χριςθ εφκαμπτων ςωλινων από μζταλλο ι ινοτςιμζντο γιατί θ ςφνδεςι τουσ δεν είναι αςφαλισ, κακϊσ μπορεί να αποκολλθκοφν ι να ςπάςουν προκαλϊντασ διαρροι καπνοφ. Ο καπναγωγόσ δεν επιτρζπεται να ζχει κλίςθ μεγαλφτερθ των 45 ο και πρζπει να ςυνδζεται με τθν καπνοδόχο, με πλιρωσ ςτεγανό τρόπο. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται θ ομαλι κίνθςθ των καυςαερίων, χωρίσ να παρατθρείται μείωςθ τθσ ταχφτθτάσ τουσ, ενϊ παράλλθλα αποφεφγεται θ ςυγκζντρωςθ αικάλθσ και ςυμπυκνωμάτων. Ο καπναγωγόσ ςυνδζεται ςτο επάνω μζροσ τθσ ςυςκευισ ςτθν κεντρικι ζξοδο κυκλικισ διατομισ. Η εςωτερικι του διάμετροσ πρζπει να είναι αντίςτοιχθ τθσ εξωτερικισ διαμζτρου τθσ εξόδου που ςυνδζεται. Κατά τθν ςφνδεςθ πρζπει να χρθςιμοποιθκεί κατάλλθλοσ δακτφλιοσ (ςφικτιρασ) με τον οποίο να διαςφαλίηεται θ απαραίτθτθ ςτεγανότθτα. ΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωςθ που ο καπναγωγόσ δεν ςυνδεκεί με απόλυτθ ςτεγανότθτα με τθν καπνοδόχο τότε θ ςυςκευι ενδζχεται να μθν λειτουργεί ςωςτά και επίςθσ μπορεί να παρατθρθκεί ζκλυςθ επικίνδυνων αερίων από τθν καφςθ των ξφλινων κορμϊν (π.χ. CO, CO2). ΡΟΣΟΧΗ! Για τθ προςταςία από αυξθμζνεσ κερμοκραςίεσ και για να αποφευχκεί θ φκορά των τοίχων ι τθσ επζνδυςθσ του τηακιοφ, ωσ καπναγωγοί πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μεταλλικοί αεραγωγοί, μονωμζνοι με κατάλλθλα υλικά, που να ανκίςτανται επαρκϊσ τουλάχιςτον ζωσ τουσ 600 Ο C. 3.5 Εγκατάςταςθ περςίδασ εξαγωγισ κερμοφ αζρα φυςικισ ροισ Ο χϊροσ που βρίςκεται περιμετρικά τθσ ςυςκευισ, εντόσ τθσ διακοςμθτικισ επζνδυςθσ του τηακιοφ, πρζπει να αερίηεται ςυνεχϊσ και επαρκϊσ. Ο αεριςμόσ του χϊρου βοθκάει ςτθν μθ υπερκζρμανςθ τθσ ςυςκευισ ενϊ παράλλθλα ο αζρασ που κερμαίνεται διαχζεται ςτον χϊρο με φυςικι ροι. Η είςοδοσ του δροςεροφ αζρα πρζπει να εξαςφαλίηεται από το κάτω τμιμα (βάςθ) του τηακιοφ (βλ. 3.3) και θ ζξοδοσ του κερμοφ αζρα από το άνω τμιμα (κορυφι) του τηακιοφ.

8 Οι ενεργζσ διαςτάςεισ των ανοιγμάτων για τθν κυκλοφορία του ψυχροφ αζρα ςτθ βάςθ του τηακιοφ και του κερμοφ αζρα φυςικισ ροισ ςτθ κορυφι του τηακιοφ, αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ωσ εξισ: 1) Κορυφι τηακιοφ: Μία ι περιςςότερεσ περςίδεσ ςυνολικϊν διαςτάςεων 400cm 2 2) Βάςθ τηακιοφ: Μία ι περιςςότερεσ περςίδεσ ςυνολικϊν διαςτάςεων 400cm Εγκατάςταςθ διακοςμθτικισ επζνδυςθσ τηακιοφ Το υλικό καταςκευισ τθσ διακοςμθτικισ επζνδυςθσ πρζπει να είναι κατάλλθλο για τισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ που αναμζνονται να αναπτφςςονται εςωτερικά τθσ επζνδυςθσ. Tο υλικό αυτό κα πρζπει να παρουςιάηει πυρίμαχεσ ιδιότθτεσ. ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ θ διακοςμθτικι επζνδυςθ του τηακιοφ να ςτθρίηεται ςτθν εςτία. Η ςτιριξθ πρζπει να εξαςφαλίηεται με μεταλλικό ανεξάρτθτο πλαίςιο, ζτςι ϊςτε να μθν μεταφζρεται το βάροσ από τθ διακοςμθτικι επζνδυςθ. 3.7 Εγκατάςταςθ διάταξθσ κερμοςτάτθ - ανεμιςτιρα Ο φυγόκεντροσ ανεμιςτιρασ πρζπει να εγκαταςτακεί ςτο κάτω μζροσ τθσ ενεργειακισ εςτίασ. Η λειτουργία του φυγόκεντρου ανεμιςτιρα επιτυγχάνεται με αυτόματο τρόπο μζςω κερμοςτάτθ. Η ςφνδεςθ του κερμοςτάτθ με τον ανεμιςτιρα κακϊσ και με τθν παροχι ρεφματοσ πρζπει να γίνει από αρμόδιο άτομο (αδειοφχο θλεκτρολόγο), ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ εκνικοφσ κανονιςμοφσ. Ο κερμοςτάτθσ ζχει ακροδζκτθ τοποκετθμζνο ςε ζναν από τουσ δυο αγωγοφσ κερμοφ αζρα (ανάλογα με τθν κζςθ τθσ εςτίασ ςτον χϊρο), ςε ςθμείο πάνω από τον 3 ο αεροκάλαμο όπωσ φαίνεται ςτο Σχιμα 2, ςτθ κζςθ λ1(α) ι ςτθ κζςθ λ1(β). ΡΟΣΟΧΗ! Το καλϊδιο τροφοδοςίασ ΔΕΝ πρζπει να ζρχεται ςε επαφι με κερμζσ επιφάνειεσ. Συνιςτάται θ χριςθ ειδικϊν καλωδίων που ανκίςτανται ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Η θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ τθσ ςυςκευισ πρζπει να διενεργείται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και τα ςχεδιαγράμματα που περιλαμβάνονται ςτθ ςυςκευαςία του κερμοςτάτθ-ροοςτάτθ. ΡΟΣΟΧΗ! Ρρζπει να εξαςφαλίηεται ότι θ ςυςκευι κα ςυνδεκεί με κατάλλθλθ γραμμι γείωςθσ. ΡΟΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ: Η διάταξθ χειριςμοφ & ελζγχου τθσ ςυςκευισ εξαςφαλίηει τθν άρτια λειτουργία τθσ. Η εταιρία Αφοί Γοφλιαρθ Ο.Ε. δεν φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ ςυναρμογισ με άλλου τφπου ανεμιςτιρα. 4. ΚΑΡΝΟΔΟΧΟΣ ΤΖΑΚΙΟΥ 4.1 Απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ & ελκυςμοφ Για τθν βζλτιςτθ λειτουργία τθσ ςυςκευισ ςυνιςτάται θ καταςκευι τθσ καπνοδόχου να πλθροί ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ. Ρριν τθν τοποκζτθςθ τθσ ςυςκευισ και το άναμμά τθσ, βεβαιωκείτε ότι θ καπνοδόχοσ πλθροί τα παρακάτω: 1) Η καταςκευι τθσ εξαςφαλίηει τθν αντοχι τθσ ςε υψθλι κερμοκραςία, ςτα προϊόντα καφςθσ και ςε ενδεχόμενα ςυμπυκνϊματα.

9 2) Είναι μονωμζνθ και υδατοςτεγισ. 3) Είναι κατακόρυφθ και δεν εμφανίηει μείωςθ τθσ εςωτερικισ διατομισ ςε κανζνα ςθμείο. 4) Αν υπάρχει αλλαγι κατεφκυνςθσ αυτι δεν υπερβαίνει τισ ) Η καταςκευι τθσ πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ όποιεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των Οδθγιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των ςχετικϊν εκνικϊν διατάξεων (Οδθγία 89/106/ΕΟΚ κ.τ.λ.). Διάφορα υλικά επθρεάηουν δυςμενϊσ τθν λειτουργία τθσ ςυςκευισ. Ενδεικτικά, τζτοια υλικά αποτελοφν το ινοτςιμζντο, ο γαλβανιςμζνοσ χάλυβασ, υλικά με ανϊμαλεσ και πορϊδεισ εςωτερικζσ επιφάνειεσ. ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ θ χριςθ τζτοιων υλικϊν για τθν εγκατάςταςθ τθσ ςυςκευισ. Η ανοδικι κίνθςθ των καυςαερίων γίνεται κατά ελικοειδι τρόπο και ωσ εκ τοφτο, ιδανικι μορφι καπνοδόχου αποτελεί αυτι με κυκλικι διατομι (και με λεία τοιχϊματα). Σε περιπτϊςεισ διαφορετικισ διατομισ τθσ καπνοδόχου (π.χ. τετράγωνθ ι ορκογϊνια) κα πρζπει, για να αποτρζπεται θ επικάκιςθ κάπνασ, οι εςωτερικζσ γωνίεσ τθσ καπνοδόχου να είναι ςτρογγυλεμζνεσ με ακτίνα τουλάχιςτον 20mm. Εφόςον επιλεγεί καπνοδόχοσ με ορκογϊνια διατομι, θ μζγιςτθ αναλογία μεταξφ των πλευρϊν τθσ πρζπει να βρίςκεται ςτο 1,5. Σε αντίκετθ περίπτωςθ προκαλείται μείωςθ ςτον βακμό ελκυςμοφ των καυςαερίων. Η καπνοδόχοσ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ ζτςι ϊςτε ο ελκυςμόσ τθσ να επαρκεί αλλά να μθν είναι υπερβολικόσ. Το φψοσ τθσ καπνοδόχου όπου κα ςυνδεκεί θ ςυςκευι, ςυνιςτάται να μθν είναι μικρότερο από 4m. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι θ καπνοδόχοσ πρζπει να ζχει μικοσ 4m ~ 5m, απόςταςθ μετροφμενθ από το πάνω μζροσ του ανοίγματοσ τθσ εςτίασ. Καπνοδόχοι που εγκακίςτανται εξωτερικά του κτιρίου, πρζπει να φζρουν επαρκι μόνωςθ κακ όλο το μικοσ τουσ. Η διατομι τθσ καπνοδόχου πρζπει να είναι θ κατάλλθλθ, ανάλογα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε εγκατάςταςθσ. Καπνοδόχοσ με μικρι διατομι δεν ζχει επιτυγχάνει επαρκι βακμό ελκυςμοφ. Καπνοδόχοσ με πολφ μεγάλθ διατομι προκαλεί γριγορθ μείωςθ τθσ κερμοκραςία των καυςαερίων με αποτζλεςμα τθν αιςκθτι μείωςθ τθσ ταχφτθτασ ανόδου αυτϊν. Στο άνω τζρμα τθσ καπνοδόχου, πριν τθν τοποκζτθςθ του καπζλου, πρζπει να ςφραγιςκεί κατάλλθλα ο χϊροσ μεταξφ του αγωγοφ τθσ καπνοδόχου και των δομικϊν υλικϊν που τον περιβάλλει. Η καπνοδόχοσ και ο καπναγωγόσ πρζπει να είναι μονωμζνοι κατάλλθλα και δεν πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με εφφλεκτα υλικά. Σε περίπτωςθ που ςε μικρι απόςταςθ από τον καπναγωγό ι τθν καπνοδόχο υπάρχουν υλικά που μποροφν να αναφλεγοφν λόγο αυξθμζνθσ κερμοκραςίασ και δεν επαρκεί το διάκενο αζρα που υπάρχει, τότε ςτα ςθμεία αυτά πρζπει να τοποκετθκεί μόνωςθ. ΡΟΣΟΧΗ! Κάκε ςυςκευι ςυνδζεται ςε ανεξάρτθτθ καπνοδόχο. Απαγορεφεται θ ςφνδεςθ δυο ι περιςςότερων ςυςκευϊν ςε μια καπνοδόχο. Απαγορεφεται από το εςωτερικό τθσ καπνοδόχου θ διζλευςθ αγωγϊν προςαγωγισ αζρα.

10 4.2 Απόλθξθ καπνοδόχου Ο ελκυςμόσ τθσ καπνοδόχου εξαρτάται και από τθν καταλλθλότθτα τθσ κεφαλισ (καπζλο) ςτθν απόλθξθ τθσ καπνοδόχου. Η καπνοδόχοσ πρζπει να προεξζχει από το ψθλότερο ςθμείο τθσ ςτζγθσ τουλάχιςτον 1m. Σο καπζλο τθσ καπνοδόχου πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 1) να ζχει ίδια εςωτερικι διατομι με τθν καπνοδόχο, 2) να ζχει ωφζλιμθ διατομι εξόδου ανάλογθ τθσ εςωτερικισ διατομισ τθσ καπνοδόχου, 3) να είναι καταςκευαςμζνο ζτςι ϊςτε να εμποδίηει τθν είςοδο βροχισ, χιονιοφ και οποιουδιποτε άλλου ξζνου ςϊματοσ ςτθν καπνοδόχο, 4) να επιτρζπει τθν εφκολθ επικεϊρθςθ για ενδεχόμενεσ επεμβάςεισ ςυντιρθςθσ και κακαριςμοφ.

11 Σε περίπτωςθ που υπάρχουν παράπλευρεσ καπνοδόχοι, κα πρζπει θ απόλθξι τθσ μιασ να είναι τουλάχιςτον 50cm ψθλότερα από τθν άλλθ, ϊςτε να αποφεφγεται θ μεταφορά πίεςθσ μεταξφ τουσ. Η κεφαλι δεν πρζπει να ζχει εμπόδια από τοίχουσ, πρανι και δζντρα ςε ακτίνα 10 μζτρων γφρω τθσ. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε θ κεφαλι πρζπει να υψωκεί τουλάχιςτον 1 μζτρο πάνω από το εμπόδιο. Το ίδιο ςυμβαίνει και με τθν κορυφι τθσ ςτζγθσ, τθν οποία πρζπει να ξεπερνάει τουλάχιςτον κατά 1 μζτρο. Στο παραπάνω ςχζδιο αναπαρίςτανται θ απόςταςθ και το φψοσ που πρζπει να απζχει θ καπνοδόχοσ από τθν κορυφι τθσ ςτζγθσ όταν αυτι δεν είναι επίπεδθ. τον επόμενο πίνακα παρουςιάηονται οι αποςτάςεισ και τα φψθ τθσ καπνοδόχου ςφμφωνα με τθν κλίςθ τθσ ςτζγθσ.

12 5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ςυςκευι κα πρζπει να χειρίηεται ςφμφωνα με το παρόν τεχνικό εγχειρίδιο. ΑΡΑΓΟΕYΕTΑΙ να παρακάμψετε / παραβιάςετε τουσ προφυλακτιρεσ (καλφμματα) των κινοφμενων εξαρτθμάτων ι των ενεργϊν τμθμάτων όπου αναπτφςςονται κίνδυνοι μθχανικισ και θλεκτρικισ φφςεωσ αντίςτοιχα. ΑΡΑΓΟΕYΕTΑΙ να κζςετε ςε λειτουργία τθ ςυςκευι χωρίσ τουσ προφυλακτιρεσ ςτθ προβλεπόμενθ κζςθ τουσ. Κάκε εργαςία ςυντιρθςθσ ι επιςκευισ κα πρζπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό με ζγκριςθ του καταςκευαςτι ι του αντιπροςϊπου του. Τα ανταλλακτικά που ενδζχεται να χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να ζχουν εγκρικεί από τθν καταςκευάςτρια εταιρία. Κάκε εργαςία ςυντιρθςθσ ι επιςκευισ κα πρζπει να διενεργείται μόνο εφόςον το μθχάνθμα ζχει απομονωκεί από τθ πθγι θλεκτρικισ τροφοδοςίασ του. Κάκε εργαςία ςυντιρθςθσ ι επιςκευισ κα πρζπει να διενεργείται μόνο εφόςον το μθχάνθμα ζχει ψυχκεί ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ. ΡΟΣΟΧΗ! Ακόμθ και χαμθλζσ κερμοκραςίεσ κερμϊν επιφανειϊν τθσ ςυςκευισ μπορεί να προκαλζςουν ζγκαυμα ςε περιπτϊςεισ παρατεταμζνθσ επαφισ. Τα άτομα, οι αρμοδιότθτεσ των οποίων αφοροφν ςτθν ςυντιρθςθ, αντικατάςταςθ, επιςκευι κ.τ.λ. τθσ ςυςκευισ ι τμιματοσ αυτισ, κα πρζπει να κάνουν χριςθ κατάλλθλων Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ π.χ. υποδιματα αςφαλείασ και γάντια ζναντι κινδφνων μθχανικισ και θλεκτρικισ φφςεωσ. Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να ακολουκοφνται οι υποδείξεισ και περιοριςμοί του Σεχνικοφ Αςφαλείασ του εκάςτοτε ςυνεργείου ςυντιρθςθσ, επιςκευισ. ΡΟΣΟΧΗ! Κάκε θλεκτρολογικι εργαςία κα πρζπει να εκτελείται από αδειοφχο θλεκτρολόγο ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Για τθ προςταςία από τα κινοφμενα ςτοιχεία μετάδοςθσ κίνθςθσ και τα φορτιςμζνα θλεκτρικά μζρθ, παρζχονται ςτακεροί προφυλακτιρεσ που περιορίηουν τθ πρόςβαςθ ςτισ εξισ επικίνδυνεσ ηϊνεσ: 1) Στθ διάταξθ μετάδοςθσ κίνθςθσ ςτον περιςτρεφόμενο ανεμιςτιρα όπου δθμιουργείται κίνδυνοσ κοπισ ι αρπαγισ δακτφλων ι χειρόσ. 2) Σε τμιματα με φορτιςμζνα μζρθ όπου δθμιουργείται κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ από άμεςθ ι ζμμεςθ επαφι. 6. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΥΚΑΓΙΑΣ 6.1 Μζτρα πρόλθψθσ πυρκαγιάσ Τα παρακάτω τυπικά μζτρα πρζπει να λθφκοφν υπ όψιν για τθν αποφυγι εκδιλωςθσ πυρκαγιάσ: 1) Μπροςτά από τθν εςτία δεν πρζπει να υπάρχει κανζνα αντικείμενο ι υλικό εφφλεκτο ι ευαίςκθτο ςτθ κερμότθτα ςε απόςταςθ μικρότερθ των 100cm. 2) Εάν θ ςυςκευι προορίηεται να εγκαταςτακεί ςε δάπεδο χωρίσ πυρίμαχεσ ιδιότθτεσ, κα πρζπει να τοποκετθκεί πυρίμαχο υπόςτρωμα (π.χ. χαλφβδινθ βάςθ) μεταξφ τθσ ςυςκευισ και του δαπζδου, ςε διαςτάςεισ που ορίηουν οι τοπικοί κανονιςμοί. 3) Για τθν βζλτιςτθ λειτουργία τθσ ςυςκευισ και για τθν πρόλθψθ του κινδφνου ανάφλεξθσ των καυςαερίων που ζχουν επικακιςει ςτα τοιχϊματα τθσ καπνοδόχου, ο κακαριςμόσ τθσ καπνοδόχου

13 πρζπει να γίνεται επαναλαμβάνεται τακτικά, ανά πζντε (5) τόνουσ ξφλα που καταναλϊνονται (καίγονται). 4) Τα υπολείμματα τθσ καφςθσ (ςτάχτεσ) πρζπει να απομακρφνονται τακτικά. Ρρζπει να δίδεται προςοχι ςτο χειριςμό τουσ λόγω των υψθλϊν κερμοκραςιϊν τουσ προτείνεται ο χειριςμόσ τουσ εφόςον ζχουν ψυχκεί επαρκϊσ. Για τθν προςωρινι αποκικευςι τουσ και τθν ψφξθ τουσ ςε αςφαλείσ κερμοκραςίεσ, μπορεί να ςυγκεντρϊνονται ςε κατάλλθλο δοχείο με πυρίμαχεσ ιδιότθτεσ, πριν τθν απόρριψι τουσ. Οι ςτάχτεσ δεν κα πρζπει να απορρίπτονται ανεξζλεγκτα εφόςον προθγουμζνωσ δεν ζχουν ψυχκεί επαρκϊσ. Η ςτάχτθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ λίπαςμα ςε φυτικοφσ οργανιςμοφσ. 5) Δεν πρζπει να κζτετε ςε λειτουργία τθν ςυςκευι εάν υπάρχουν εκπομπζσ αερίων ι ανακυμιάςεισ. 6) Δεν πρζπει να τοποκετείται εφφλεκτα υλικά κοντά ςτθν ςυςκευι. 7) Θα πρζπει να διατίκεται επαρκισ αρικμόσ πυροςβεςτιρων διοξειδίου του άνκρακα (CO2) ςε κζςεισ ευκόλωσ προςβάςιμεσ και άμεςα αντιλθπτζσ. Η καταλλθλότθτα των πυροςβεςτιρων κα πρζπει να επαλθκεφεται τακτικά, από αρμόδιο άτομο ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 6.2 Οδθγίεσ κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ Εφόςον διαπιςτϊςετε τθν εκδιλωςθ πυρκαγιάσ ςτο τηάκι ι ςτθν καπνοδόχο εκτελζςτε ΑΜΕΣΩΣ τα παρακάτω βιματα: I. Κλείςτε τθν πόρτα τθσ ςυςκευισ. II. Κλείςτε τουσ ρυκμιςτζσ αζρα καφςθσ ςπρϊξτε τουσ ςτθ κζςθ Α (βλ. Κεφ. 8. ΜΕΣΑ ΧΕΙΙΣΜΟΥ). III. Σβιςτε τθν φωτιά με πυροςβεςτιρεσ διοξειδίου του άνκρακα (CO2). IV. Καλζςτε αμζςωσ τθν ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ (τθλζφωνο για Ελλάδα: 199). ΑΡΟΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΣΒΗΣΕΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΕ ΙΨΗ ΝΕΟΥ. Η ρίψθ νεροφ κα ζχει ωσ πικανό αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ ρωγμϊν ςτισ μεταλλικζσ επιφάνειεσ τθσ εςτίασ λόγω τθσ απότομθσ μεταβολισ τθσ κερμοκραςίασ τουσ. Μετά τθν επιτυχι κατάςβεςθ τθσ πυρκαγιάσ απευκυνκείτε ςε ειδικευμζνο άτομο για τον ζλεγχο του τηακιοφ και τθσ καπνοδόχου για ενδεχόμενεσ ρωγμζσ ι ςθμεία χωρίσ επαρκι ςτεγανότθτα. 7. ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η ςυςκευι είναι καταςκευαςμζνθ για τθ καφςθ ξφλινων κορμϊν. Επιτρζπεται θ χριςθ μόνο ξερϊν ξφλινων κορμϊν με μικοσ περίπου 30cm και μζγιςτθ περιφζρεια 30cm. Μικρότερα ξφλα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για προςανάμματα. Ξφλα μεγαλφτερου μεγζκουσ από αυτό που ςυνίςταται καίγονται πιο αργά και καταλαμβάνουν περιςςότερο χϊρο μζςα ςτον κάλαμο καφςθσ. Επιτρζπεται θ καφςθ ςυμπιεςμζνων κομματιϊν ξφλου χωρίσ ρθτίνθ όπωσ αυτά που κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο. Η χριςθ αυτοφ του τφπου καυςίμου πρζπει να γίνεται μόνο από κατάλλθλα εκπαιδευμζνο χειριςτι και με ιδιαίτερθ προςοχι. Αυτόσ ο τφποσ καυςίμου παρουςιάηει υψθλι κερμογόνο δφναμθ και εάν γίνει χριςθ ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ μπορεί να προκλθκεί υπερκζρμανςθ τθσ ςυςκευισ με επιβλαβι αποτελζςματα.

14 Κατά τθ χριςθ τθσ ςυςκευισ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ξφλα με μικρι περιεκτικότθτα ςε υγραςία. Για τθν καφςθ ξφλων με αυξθμζνθ υγραςία απαιτείται μεγαλφτερθ ποςότθτα κερμότθτασ κακϊσ ζνα ςθμαντικό μζροσ αυτισ δαπανάται για τθν εξάτμιςθ του νεροφ που περιζχουν. Ραράλλθλα, το νερό που εξατμίηεται κατά τθ καφςθ των ξφλων, ςυμπυκνϊνεται ςτθν εςτία και ςτθν καπνοδόχο όταν μειωκεί θ κερμοκραςία, γεγονόσ που προκαλεί ςυςςϊρευςθ αικάλθσ ςτα ςθμεία που προθγικθκε θ ςυμπφκνωςθ. Η φπαρξθ αικάλθσ είναι θ αιτία τθσ αυτανάφλεξθσ που λαμβάνει χϊρα μζςα ςτθν εςτία ι ςτθν καπνοδόχο κυρίωσ κατά τθν κερινι περίοδο όταν θ κερμοκραςίεσ είναι αυξθμζνεσ. Η ανάφλεξθ τθσ αικάλθσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν καταςτροφι τθσ εςτίασ και τθσ καπνοδόχου, των δομικϊν υλικϊν που τα περιβάλλουν, ακόμθ και τθν εκδιλωςθ πυρκαγιάσ ςτον χϊρο που είναι εγκατεςτθμζνθ θ ςυςκευι. Τα ξφλα πρζπει να ζχουν περιεκτικότθτα ςε υγραςία περίπου 8% (τα χλωρά ξφλα περιζχουν περίπου 60% ςε υγραςία και είναι άκρωσ ακατάλλθλα για καφςθ), ξφλα με περιεκτικότθτα άνω του 8% υγραςία εκτόσ του ότι ςυμβάλλουν ςτθν δθμιουργία αικάλθσ, μειϊνουν και τθν απόδοςθ τθσ εςτίασ. Σα ξφλα που προορίηονται για καφςθ πρζπει να διατθροφνται ςε ξθρό και ςτεγαςμζνο χϊρο. Είναι επικίνδυνο και ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ να χρθςιμοποιθκοφν ωσ καφςιμο: κάρβουνα, χαρτιά, κομμάτια φλοιϊν και πάνελ, χλωρά ι βαμμζνα ξφλα και πλαςτικά υλικά. Σε περίπτωςθ που προκλθκεί ηθμιά ςτθν ςυςκευι από τθν χριςθ μθ επιτρεπτϊν καυςίμων θ εταιρία δεν φζρει καμία ευκφνθ. Η εγγφθςθ που παρζχεται με τθν αγορά τθσ ςυςκευισ ακυρϊνεται ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ. Επιτρζπεται θ χριςθ χαρτιοφ και χαρτονιοφ μόνο ωσ προςανάμματα. Ρροςοχι! Φαρτιά και χαρτόνια που φζρουν εκτυπϊςεισ ςτισ επιφάνειζσ τουσ είναι επικίνδυνα κακϊσ κατά τθ καφςθ τουσ εκλφονται επικίνδυνεσ χθμικζσ ουςίεσ που περιζχονται ςτο μελάνι. Κατά τθν διάρκεια τθσ νφχτασ δεν είναι δυνατι θ ςυνεχισ κζρμανςθ του χϊρου από τθν εςτία, κακϊσ τα ξφλα δεν είναι καφςιμο μακράσ διαρκείασ και μετά από κάποιο χρονικό διάςτθμα ςβινουν και δεν παράγουν κερμότθτα. 8. ΜΕΣΑ ΧΕΙΙΣΜΟΥ Με ςκοπό τθ βζλτιςτθ κατά περίπτωςθ λειτουργία τθσ, θ ενεργειακι εςτία είναι εξοπλιςμζνθ με δφο μοχλοφσ για τθ ρφκμιςθ τθσ ροισ του ειςερχόμενου αζρα καφςθσ και των απαγόμενων καυςαερίων κακϊσ και με διάταξθ μθχανικισ ροισ του αζρα κζρμανςθσ. 8.1 φκμιςθ ροισ ειςερχόμενου αζρα καφςθσ Ο πρϊτοσ μοχλόσ επιτυγχάνει ρφκμιςθ τθσ ροισ του αζρα ειςαγωγισ. Ο αζρασ ειςαγωγισ ειςζρχεται κάτω από χϊρο καφςθσ και προκερμαίνεται εντόσ του διπλοφ τοιχϊματοσ τθσ βάςθσ πριν εξζλκει εντόσ του χϊρου καφςθσ, μπροςτά από το πυρίμαχο κρφςταλλο τθσ κφρασ. Ο μοχλόσ αυτόσ

15 βρίςκεται εγκατεςτθμζνοσ ςτο κατϊτερο τμιμα του πλαιςίου τθσ ςυρόμενθσ κφρασ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 7. Συνιςτάται κατά το άναμμα τθσ εςτίασ, ο μοχλόσ να τοποκετείται ςτθν πλιρωσ ανοικτι του κζςθ (κζςθ Β) ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ειςροι μεγάλθσ ποςότθτα αζρα καφςθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ καφςθσ και ανάλογα τισ ανάγκεσ κζρμανςθσ του χϊρου, ο μοχλόσ μπορεί να μετακινείται από τθ πλιρωσ ανοικτι του κζςθ (κζςθ Β) ςτθν πλιρωσ κλειςτι του κζςθ (κζςθ Α) ι/και αντίκετα, ρυκμίηοντασ (αυξάνοντασ ι μειϊνοντασ αντίςτοιχα) τθν ζνταςθ τθσ καφςθσ των ξφλινωνκορμϊν. Κατά τθν ςυνικθ λειτουργία τθσ εςτίασ ςυνιςτάται ο μοχλόσ αυτόσ να μθν βρίςκεται ςτθ κλειςτι του κζςθ (κζςθ Α), ϊςτε να επιτυγχάνεται διαρκισ ροι αζρα μπροςτά από το πυρίμαχο κρφςταλλο τθσ κφρασ παρεμποδίηοντασ τθν επαφι των καυςαερίων με το κρφςταλλο και κατ επζκταςθ, αποτρζποντασ το ταχφ μαφριςμά του. 8.2 φκμιςθ ροισ απαγωγισ καυςαερίων Ο δεφτεροσ μοχλόσ επιτυγχάνει ρφκμιςθ τθσ ροισ των αερίων καφςθσ (καυςαζρια) που εξζρχονται από τθν καπνοδόχο. Ο μοχλόσ αυτόσ βρίςκεται εγκατεςτθμζνοσ ςτο πλαϊνό τμιμα του πλαιςίου τθσ ςυρόμενθσ κφρασ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 8. Κατά τθ διάρκεια τθσ καφςθσ και ανάλογα τισ ανάγκεσ κζρμανςθσ του χϊρου, ο μοχλόσ μπορεί να μετακινείται από τθ πλιρωσ ανοικτι του κζςθ (κζςθ Β) ςτθν πλιρωσ κλειςτι του κζςθ (κζςθ Α) ι/και αντίκετα, αυξάνοντασ ι μειϊνοντασ αντίςτοιχα το ρυκμό διαφυγισ των καυςαερίων προσ τθν καπνοδόχο. Η κζςθ του μοχλοφ αυτοφ κατά τθν κανονικι χριςθ τθσ εςτίασ επθρεάηει ςε ςθμαντικό βακμό τθν απόδοςθ τθσ εςτίασ. Με τθν χριςθ αυτοφ του μοχλοφ επιτυγχάνεται μείωςθ ι αφξθςθ τθσ ενεργισ διατομισ τθσ καπνοδόχου, επθρεάηοντασ το χρόνο παραμονισ των ηεςτϊν καυςαερίων εντόσ τθσ εςτίασ για μεγαλφτερο ι μικρότερο χρονικό διάςτθμα αντίςτοιχα. Ζτςι, ο αζρασ που βρίςκεται ςτον 3 ο αεροκάλαμο τθσ εςτίασ κερμαίνεται περιςςότερο ι λιγότερο πριν τθν ζξοδό του εντόσ του κτιρίου διαμζςου των αεραγωγϊν με τισ περςίδεσ. Η διάταξθ ρφκμιςθσ τθσ ροισ των καυςαερίων είναι καταςκευαςμζνθ κατά τρόπο ϊςτε ακόμθ και όταν ο ςχετικόσ μοχλόσ βρίςκεται ςτθν πλιρωσ κλειςτι του κζςθ (κζςθ Α), να επιτρζπεται θ διαφυγι των καυςαερίων δια μζςου τθσ καπνοδόχου, εξαςφαλίηοντασ ςε κάκε περίπτωςθ ότι ο κάλαμοσ καφςθσ δεν κα γεμίςει με καπνό και το τηάκι δεν κα μπουκϊςει. ΡΟΣΟΧΗ: Με τθν αφξθςθ τθσ ποςότθτασ του αζρα που ειςζρχεται ςτον κάλαμο καφςθσ, αυξάνεται αναλογικά θ ζνταςθ (και θ ηωθράδα ) τθσ φωτιάσ και κατ επζκταςθ θ κατανάλωςθ του καυςίμου (ταχφτερθ καφςθ των ξφλινων κορμϊν). 8.3 φκμιςθ ροισ κερμοφ αζρα Η ενεργειακι εςτία είναι εξοπλιςμζνθ με φυγόκεντρο ανεμιςτιρα που βρίςκεται κάτω από τον κάλαμο καφςθσ και εξωτερικά τθσ εςτίασ και ο οποίοσ τίκεται ςε λειτουργία αυτόματα μζςω ενόσ κερμοςτάτθ-ροοςτάτθ. Ο ακροδζκτθσ ελζγχει τθν κερμοκραςία του αζρα που εξζρχεται από τον 3 ο

16 αεροκάλαμο και όταν υπερβεί τθν αρχικι ρφκμιςθ του κερμοςτάτθ (40 ο C) δίνει εντολι και ξεκινά αυτόματα θ λειτουργία του ανεμιςτιρα. 9. ΕΝΑΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κατά τισ πρϊτεσ χριςεισ τθσ ςυςκευισ κα αναπτυχκεί μία χαρακτθριςτικι οςμι ςτον χϊρο όπου ζχει εγκαταςτακεί. Αυτό το γεγονόσ οφείλεται ςτο ςτζγνωμα του προςτατευτικοφ βερνικιοφ με το οποίο ζχει επικαλυφκεί θ ςυςκευι και τθσ ςυγκολλθτικισ ουςίασ που ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθ ςτιριξθ του κορδονιοφ ςτεγανοποίθςθσ περιμετρικά από τθν πόρτα. Μετά από ςφντομθ χριςθ τθσ ςυςκευισ θ οςμι κα εξαφανιςτεί. Ο χϊροσ που ζχει εγκαταςτακεί θ ςυςκευι πρζπει να αερίηεται καλά. Κατά τισ πρϊτεσ χριςεισ τθσ ςυςκευισ κα πρζπει να γίνεται χριςθ περιοριςμζνθσ ποςότθτασ καυςίμου (ξφλινων κορμϊν) ϊςτε να ςυγκρατθκεί ο ρυκμόσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ των επιφανειϊν τθσ ςυςκευισ για να δοκεί το απαιτοφμενο (ικανό) χρονικό περικϊριο και θ ςυςκευι να διαςταλεί ομαλά. Ο τφποσ των χρθςιμοποιοφμενων καυςίμων πρζπει να είναι αυτόσ που επιτρζπεται με το παρόν Τεχνικό Εγχειρίδιο (βλ. Κεφάλαιο 8). ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ θ χριςθ επιταχυντικϊν ουςιϊν (οινόπνευμα, βενηίνθ, πετρζλαιο κ.α.) για το άναμμα τθσ ςυςκευισ. Πταν ανάψουν τα προςανάμματα μποροφν να τοποκετθκοφν επιπλζον ξφλινοι κορμοί. Στο ςθμείο κα πρζπει να ανοιχκεί θ πόρτα για δυο με τρία δευτερόλεπτα μζχρι να εξιςωκεί θ πίεςθ που αναπτφςςεται εντόσ τθσ εςτίασ με αυτι του χϊρου εγκατάςταςθσ, για να διαςφαλιςκεί ότι δεν κα διαφφγουν καυςαζρια (καπνόσ) εντόσ του χϊρου εγκατάςταςθσ. Πταν τοποκετθκοφν τα ξφλα και κλείςει θ πόρτα, μπορεί να γίνει ρφκμιςθ τθσ καφςθσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Κεφαλαίου 8. Μθν ανάβετε ποτζ τθ ςυςκευι όταν υπάρχουν εφφλεκτα αζρια ςτο δωμάτιο. Για τθν ςυςκευι πρζπει να γνωρίηετε τα ακόλουκα : 1) Τα υλικά καταςκευισ τθσ δεν είναι ομοιογενι, θ ςυςκευι ζχει εξαρτιματα κυρίωσ από χυτοςίδθρο, χάλυβα και κεραμικό γυαλί. 2) Η ςυςκευι δεν παρουςιάηει τθν ίδια κερμοκραςία ςε όλα τα ςθμεία τθσ, αντίκετα θ κερμοκραςία διαφοροποιείται από ςθμείο ςε ςθμείο με τιμζσ μεταξφ των C και C. 3) Η ςυςκευι πρζπει να υποβλθκεί ςε αρκετοφσ κφκλουσ ανάμματοσ ζτςι ϊςτε όλα τα υλικά να ολοκλθρϊςουν όλεσ τισ πικανζσ ελαςτικζσ καταπονιςεισ. 4) Η ςυςκευι ζχει επιςτρωκεί με ειδικό βερνίκι το οποίο κατά τθν καταςκευι κερμαίνεται ςτουσ 250 ο C. Κατά τα πρϊτα ανάμματα τθσ ςυςκευισ μπορεί να γίνει αντιλθπτι μία χαρακτθριςτικι οςμι θ οποία όμωσ εξαλείφεται μετά από δυο με τρία ανάμματα, όταν θ ςυςκευι λειτουργιςει για αρκετό διάςτθμα ςε κερμοκραςία πάνω από τουσ 350 ο C. Για τθν ςωςτι και χωρίσ προβλιματα λειτουργία τθσ ςυςκευισ, πρζπει ο χριςτθσ να τθριςει τα εξισ: 1) Να εξαςφαλίςει τον επαρκι αεριςμό του χϊρου κακ όλθ τθν διάρκεια λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ. 2) Να λειτουργιςει τθν ςυςκευι κατά τα πρϊτα ανάμματα (3 ~ 4 φορζσ) με μειωμζνθ ποςότθτα καυςίμου για ικανοποιθτικό χρονικό διάςτθμα (6 ~ 10 ϊρεσ) και να ρυκμίςει τθν εξαγωγι των καυςαερίων ςτθν κζςθ «Β» (πλιρωσ ανοιχτό) όπωσ περιγράφεται ςτο Κεφάλαιο 8.

17 3) Στα επόμενα ανάματα χρθςιμοποιοφνται ςταδιακά, μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ καυςίμου, μζχρι το ςθμείο που κα λειτουργεί θ ςυςκευι με το μζγιςτο φορτίο. Κατά τθν διάρκεια αυτισ τθσ φάςθσ κα πρζπει κατά το δυνατόν, να διατθρθκοφν μεγάλεσ περιόδουσ ανάμματοσ και ςβθςίματοσ ϊςτε θ ςυςκευι να προςαρμοςτεί με ομαλό τρόπο. Τα παραπάνω βιματα πρζπει να ολοκλθρωκοφν πριν τοποκετθκεί θ διακοςμθτικι επζνδυςθ τθσ εςτίασ, ϊςτε ταυτόχρονα να υπάρχει θ δυνατότθτα ελζγχου τθσ ορκισ ςφνδεςθσ του καπναγωγοφ με τθν εςτία και τθν καπνοδόχο. Αφοφ ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ θ παραπάνω διαδικαςία, μπορεί να τοποκετθκεί θ διακοςμθτικι επζνδυςθ. Πταν ςτεγνϊςουν τα υλικά και οι ςυνδζςεισ τθσ διακοςμθτικισ επζνδυςθσ, θ ςυςκευι μπορεί να λειτουργιςει ςε κανονικοφσ ρυκμοφσ, αποφεφγοντασ τα υπερβολικά μεγάλα φορτία ι τθν χριςθ καυςίμων που μποροφν να οδθγιςουν ςε απότομεσ διακυμάνςεισ τθσ κερμοκραςίασ των επιφανειϊν του τηακιοφ. Πταν θ ςυςκευι χρθςιμοποιείται αναπτφςςονται μεγάλεσ κερμοκραςίεσ που μπορεί να προκαλζςουν εγκαφματα ςε ανκρϊπουσ ι ηϊα ι να προκαλζςουν πυρκαγιά ςε αντικείμενα που εφάπτονται τθσ ςυςκευισ ι βρίςκονται ςε κοντινι απόςταςθ. Θα πρζπει να τθροφνται αποςτάςεισ αςφαλείασ για τα παρακείμενα αντικείμενα, να λαμβάνονται μζτρα περιοριςμοφ πρόςβαςθσ για τα παιδιά, τα κατοικίδια ι άλλα ηϊα και να μθν επιχειρείται θ επαφι με τισ κερμζσ επιφάνειζσ τθσ ζωσ ότου ψυχκοφν ςε ικανοποιθτικό βακμό. 10. ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΥΡΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Η ονομαςτικι κερμογόνοσ δφναμθ τθσ ςυςκευισ ανζρχεται ςτα 15,2 kw. Η τιμι αυτι επιτυγχάνεται με ελκυςμό των καυςαερίων (υποπίεςθ) ςτα 24,81mm υδάτινθσ ςτιλθσ. Ο μοχλόσ ρφκμιςθσ αζρα που βρίςκεται κάτω από τθν πόρτα, κακορίηει τθ ποςότθτα του αζρα που ειςζρχεται ςτον κάλαμο καφςθσ όπωσ περιγράφεται ςτο Κεφάλαιο 8. Κατά το άναμμα τθσ ςυςκευισ, ο μοχλόσ πρζπει να βρίςκεται ςτθν κζςθ Β ϊςτε να ειςζρχεται μεγάλθ ποςότθτα αζρα καφςθσ. Σαυτόχρονα, ο μοχλόσ ρφκμιςθσ των απαγόμενων καυςαερίων πρζπει να βρίςκεται ςτθν κζςθ Β, ϊςτε να επιτυγχάνεται μεγαλφτεροσ ελκυςμόσ δια μζςου τθσ καπνοδόχου. Κατά τθν κανονικι λειτουργία τθσ ςυςκευισ, και οι δυο μοχλοί μποροφν να ρυκμιςτοφν ςτθν επικυμθτι κζςθ ανάλογα με τισ ανάγκεσ κζρμανςθσ του χϊρου. ΡΟΣΟΧΗ: Η ςυςκευι δεν πρζπει να λειτουργεί με μεγάλθ ποςότθτα καυςίμου ι με υπερβολικι ειςροι αζρα καφςθσ, κακϊσ ενδζχεται να υπερκερμανκεί και να προκλθκοφν βλάβεσ. Η εταιρία δεν φζρει ευκφνθ για βλάβεσ που προκλικθκαν από υπερκζρμανςθ και δεν καλφπτονται από τθν εγγφθςθ. Η ςυςκευι είναι μελετθμζνθ και καταςκευαςμζνθ ϊςτε να λειτουργεί με τθν πόρτα κλειςτι για να επιτυγχάνει τθν καλφτερθ δυνατι απόδοςθ (δθλωμζνεσ τιμζσ). Κατά τθν κανονικι λειτουργία τθσ ςυςκευισ, ο καπνόσ που εξζρχεται τθσ καπνοδόχου πρζπει να είναι διαφανισ. Το λευκό χρϊμα των καυςαερίων δθλϊνει ότι οι ξφλινοι κορμοί ζχουν υπερβολικό ποςοςτό υγραςίασ ι ότι θ ςυςκευι δεν ζχει ρυκμιςτεί ςωςτά. Το γκρίηο ι μαφρο χρϊμα των καυςαερίων δθλϊνει ότι θ ποςότθτα του αζρα καφςθσ που ειςζρχεται δεν επαρκεί (θ καφςθ είναι ατελισ λόγω ζλλειψθσ οξυγόνου) και κα πρζπει να ρυκμιςτεί ο μοχλόσ ςε κζςθ που να επιτρζπει μεγαλφτερθ ειςροι αζρα.

18 11. ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σε περιπτϊςεισ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ (αιφνίδιεσ αυξιςεισ τθσ κερμοκραςίασ) ενδζχεται να παρουςιαςτεί μικρόσ βακμόσ ελκυςμοφ τθσ καπνοδόχου, ακόμθ και αν προθγουμζνωσ λειτουργοφςε θ ςυςκευι με ικανοποιθτικό βακμό ελκυςμοφ. Ο ελκυςμόσ επιτυγχάνεται εξαιτίασ τθσ διαφοράσ κερμοκραςίασ μεταξφ των καυςαερίων που κινοφνται ςτθν καπνοδόχο και του περιβάλλοντοσ (πάνω από τθν καπνοδόχο). Πταν θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ αυξάνεται, θ διαφορά κερμοκραςίασ μειϊνεται και προκαλείται μείωςθ τθσ ανοδικισ ταχφτθτασ των καυςαερίων. Πταν ο ελκυςμόσ δεν είναι ικανοποιθτικόσ, τα καυςαζρια δεν εξζρχονται πλιρωσ από τθ καπνοδόχο και διαπιςτϊνεται οςμι αερίου (κάπνασ) ςτον χϊρο που είναι εγκατεςτθμζνθ θ ςυςκευι. Στθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να αυξθκεί ο αζρασ καφςθσ που ειςάγεται και να μειωκεί θ ποςότθτα καυςίμου ςτον κάλαμο καφςθσ. Εάν το φαινόμενο διατθρείται ενόςω οι ςυνκικεσ κερμοκραςίασ δεν είναι αυτζσ που αναφζρονται παραπάνω, πρζπει να διενεργθκεί ζλεγχοσ ςτισ ςυνδζςεισ με τθν καπνοδόχο για να επαλθκευτεί θ ςτεγανότθτα αυτϊν και παράλλθλα να εξακριβωκεί ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα που φράηουν τθ καπνοδόχο και μειϊνουν τον ελκυςμό των καυςαερίων. 12. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ Ρρζπει να εφαρμόηονται οι Κανόνεσ Αςφαλείασ που προδιαγράφονται ςτο Κεφάλαιο 5 του παρόντοσ Τεχνικοφ Εγχειριδίου Κακαριςμόσ καπνοδόχου Κατά τον κακαριςμό θ ςυςκευι και θ καπνοδόχοσ πρζπει να ζχουν ψυχκεί επαρκϊσ. Ο κακαριςμόσ είναι αναγκαίοσ ϊςτε να απομακρφνεται θ αικάλθ που ςυςςωρεφεται ςε διάφορα ςθμεία τθσ καπνοδόχου και μπορεί να προκαλζςει δυςλειτουργία τθσ ςυςκευισ ι/και πυρκαγιά ςτθν καπνοδόχο. Ο κακαριςμόσ πρζπει να διενεργείται τακτικά, τουλάχιςτον μια φορά τον χρόνο ι/και ςε μικρότερα χρονικά διαςτιματα ανάλογα τθσ χριςθσ ι κρικεί αναγκαίο από τον χριςτθ. Ο κακαριςμόσ τθσ καπνοδόχου ςυνιςτάται να γίνεται μετά το τζλοσ μιασ περιόδου χριςθσ, πριν τουσ κερινοφσ μινεσ που απαντϊνται αυξθμζνεσ κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ που μπορεί να προκαλζςουν αυτανάφλεξθ τθσ ςυςςωρευμζνθσ αικάλθσ ςτθν καπνοδόχο. Ο κακαριςμόσ πρζπει να ανατίκεται ςε αρμόδιο άτομο (καπνοδοχοκακαριςτι), ο οποίοσ οφείλει παράλλθλα να ελζγξει και να βεβαιϊςει για τον ικανοποιθτικό ελκυςμό τθσ καπνοδόχου. Ρριν τθν ζναρξθ κακαριςμοφ τθσ καπνοδόχου, κα πρζπει να διαςφαλίηεται ότι το ςταχτοδοχείο είναι άδειο και βρίςκεται ςτθν κζςθ του. Σε διαφορετικι περίπτωςθ θ ςυμπυκνωμζνθ αικάλθ κα γεμίςει τον κάλαμο που βρίςκεται κάτω από το ςταχτοδοχείο. Κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ κακαριςμοφ τθσ καπνοδόχου, ςυνίςταται θ πόρτα τθσ εςτίασ να διατθρείται ςτθ κλειςτι τθσ κζςθ για τθν αποφυγι προβλθμάτων από τθ αναμενόμενθ πτϊςθ μεγάλθσ ποςότθτασ αικάλθσ. Μετά από αυτό το ςτάδιο και όταν θ ποςότθτα αικάλθσ μειωκεί αιςκθτά, ςυνιςτάται θ πόρτα να διατθρείται ανοιχτι ϊςτε να επιτυγχάνεται ικανοποιθτικόσ ελκυςμόσ τθσ καπνοδόχου που να βοθκάει ςτθν απομάκρυνςθ των υπολειμμάτων τθσ αικάλθσ Κακαριςμόσ κεραμικοφ κρυςτάλλου ΡΟΣΟΧΗ! Το κρφςταλλο πρζπει να κακαρίηεται αφοφ ζχει ψυχκεί και ζχει τθν κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ, γιατί αν είναι ηεςτό ενδζχεται να ραγίςει και υπάρχει περίπτωςθ να δθμιουργθκεί

19 ζγκαυμα. Ο αζρασ καφςθσ που ειςζρχεται πίςω από τθν πόρτα βοθκάει ςτθν απομάκρυνςθ των καυςαερίων αλλά δεν μπορεί να αποτρζψει εντελϊσ τθν ανάπτυξθ ςυμπυκνϊματοσ αικάλθσ ςτθν επιφάνεια του κεραμικοφ κρυςτάλλου. Η ςυχνότθτα κακαριςμοφ του κρυςτάλλου δεν μπορεί να προςδιοριςτεί με ακρίβεια και επαφίεται ςτθν κρίςθ του χριςτθ. Οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυχνότθτα κακαριςμοφ είναι κυρίωσ: 1) θ ποιότθτα του χρθςιμοποιθμζνου καυςίμου 2) οι επιλεγόμενεσ ρυκμίςεισ κατά τθ χριςθ τθσ ςυςκευισ και 3) θ ςυχνότθτα χριςθσ τθσ ςυςκευισ. Η αυξθμζνθ περιεκτικότθτα των ξφλων ςε υγραςία δθμιουργεί μεγαλφτερθ ποςότθτα αικάλθσ και επθρεάηει δυςμενϊσ τθν ςυχνότθτα κακαριςμοφ. Για τον κακαριςμό του κρυςτάλλου ακολουκείςτε τα παρακάτω βιματα: 1) Κατεβάςτε τθ πόρτα ςτθ κλειςτι τθσ κζςθ. 2) Χρθςιμοποιείςτε ζνα ειδικό εξάγωνο κλειδί (τφπου Allen) για να ξεβιδϊςετε το κοχλία που βρίςκεται ςτο μζςο τθσ δεξιάσ πλευράσ του πλαιςίου τθσ πόρτασ. Για να ξεβιδϊςετε τον κοχλία περιςτρζψτε αριςτερά. 3) Αφοφ απομακρφνετε το κοχλία, ανοίξτε τθν πόρτα προσ τα ζξω (τραβιξτε προσ το μζροσ ςασ). Η πόρτα κα ανοίξει προσ τα αριςτερά και το κρφςταλλο κα είναι πλιρωσ εκτεκειμζνο προσ το μζροσ ςασ για να διευκολυνκεί ο κακαριςμόσ του. 4) Αφοφ ολοκλθρϊςετε τον κακαριςμό του κρυςτάλλου, κλείςτε τθν πόρτα και βιδϊςτε το κοχλία (περιςτρζψτε δεξιά). 5) Ρριν αναςθκϊςετε τθν πόρτα βεβαιωκείτε ότι ζχει αςφαλίςει ςωςτά. Δεν πρζπει να τθν αναςθκϊςετε αν θ πόρτα ταλαντεφεται, γιατί υπάρχει πικανότθτα να δθμιουργθκεί ρωγμι ςτο κρφςταλλο. ΡΟΣΟΧΗ! Για τθν απομάκρυνςθ τθσ αικάλθσ μπορείτε να χρθςιμοποιθκοφν ειδικά κακαριςτικά προϊόντα για κεραμικά κρφςταλλα και απορροφθτικό χαρτί (μπορεί να χρθςιμοποιθκεί βρεγμζνο φφλλο εφθμερίδασ). Αν ζχουν δθμιουργθκεί λεκζδεσ που για τθν απομάκρυνςι τουσ απαιτείται τρίψιμο, επιτρζπεται θ χριςθ ειδικισ ξφςτρασ για κεραμικά κρφςταλλα (όπωσ αυτι που χρθςιμοποιείται ςτισ κεραμικζσ κουηίνεσ). Η χριςθ τθσ ειδικισ ξφςτρασ πρζπει να γίνεται με μεγάλθ προςοχι για τθν αποφυγι χάραξθσ του κρυςτάλλου. Για τον κακαριςμό του κρυςτάλλου μθν χρθςιμοποιείτε πανιά που μπορεί να το χαράξουν τθν επιφάνειά του. Μθν χρθςιμοποιείται προϊόντα (π.χ. χθμικζσ ουςίεσ) που δεν ενδείκνυνται για κεραμικά κρφςταλλα κακϊσ μποροφν να προκαλζςουν κάμπωμα του κρυςτάλλου.

20 ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ θ κζςθ ςε λειτουργία τθσ ςυςκευισ εάν θ πόρτα δεν είναι αςφαλιςμζνθ ςωςτά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο κάλαμοσ καφςθσ δεν μονϊνεται επαρκϊσ και θ ςυςκευι δεν μπορεί να λειτουργιςει ςωςτά ενϊ μπορεί να διαρρεφςουν καυςαζρια ςτον χϊρο εγκατάςταςθσ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Το κρφςταλλο είναι καταςκευαςμζνο από κεραμικά υλικά που αντζχουν ςε κερμοκραςίεσ μζχρι τουσ C χωρίσ να δθμιουργοφνται ανωμαλίεσ. ωγμζσ μπορεί να προκλθκοφν κατά τον κακαριςμό εάν δεν τθρθκοφν οι παρακάτω κανόνεσ ι από μθχανικά αίτια που οφείλονται ςτθν κακι χριςθ τθσ ςυςκευισ (κροφςεισ με αντικείμενα, λειτουργία τθσ πόρτασ χωρίσ αυτι να είναι αςφαλιςμζνθ ςωςτά, βίαιο άνοιγμα ι κλείςιμο τθσ πόρτασ κ.τ.λ.). Η εγγφθςθ δεν καλφπτει τθν αντικατάςταςθ του κρυςτάλλου, εφόςον δεν δφναται να δθμιουργθκεί φκορά αυτοφ κατά τθν ενδεδειγμζνθ λειτουργία τθσ ςυςκευισ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και περιοριςμοφσ του παρόντοσ Τεχνικοφ Εγχειριδίου Κακαριςμόσ τθσ εςτίασ από τθ ςτάχτθ Κατά τθν καφςθ των ξφλων εκλφεται καπνόσ που απορρίπτεται διαμζςου τθσ καπνοδόχου κακϊσ και ςτάχτθ που ςυγκρατείται ςτο ςταχτοδοχείο εντόσ του καλάμου καφςθσ. Το ςταχτοδοχείο βρίςκεται εγκατεςτθμζνο ςτο μζςο του καλάμου καφςθσ και κάτω από τθ ςχάρα. Σο ςταχτοδοχείο είναι μεταλλικό και επομζνωσ όταν λειτουργεί θ εςτία κακϊσ και για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μετά τθν παφςθ τθσ λειτουργίασ τθσ, θ κερμοκραςία που αναπτφςςει είναι εξαιρετικά υψθλι. Η ςτάχτθ πρζπει να απομακρφνεται από το ςταχτοδοχείο τακτικά. Η ςυςκευι δεν πρζπει να λειτουργεί όταν το ςταχτοδοχείο είναι πλιρωσ γεμάτο κακϊσ δυςχεραίνει τθν διζλευςθ του αζρα και προκαλεί υπερκζρμανςθ τθσ ςχάρασ. Η εκκζνωςθ του ςταχτοδοχείου πρζπει να διενεργείται μόνο εφόςον θ ςυςκευι παφςει να λειτουργεί και όλα τα τμιματά τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ςταχτοδοχείου, ζχουν ψυχκεί επαρκϊσ. Για τον κακαριςμό από τθ ςτάχτθ ακολουκείςτε τα παρακάτω βιματα: 1) Χρθςιμοποιείςτε μία μικρι ςκοφπα για να ςυγκεντρϊςετε τθ ςτάχτθ ςτο ςταχτοδοχείο. 2) Αφαιρζςτε τθν ςχάρα που βρίςκεται ςτθ βάςθ τθσ εςτίασ. 3) Αφαιρζςτε το ςταχτοδοχείο που βρίςκεται κάτω από τθ ςχάρα. 4) Απορρίψτε τθν ςτάχτθ (ςυςτινετε θ χριςθ ειδικισ ςκοφπασ κακαριςμοφ ςτάχτθσ τηακιοφ). Ρριν απορρίψετε τθν ςτάχτθ βεβαιωκείτε ότι θ ςτάχτθ ζχει ψυχκεί πλιρωσ και βρίςκεται ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ. Διαφορετικά μπορεί να προκλθκεί πυρκαγιά ςτο δοχείο ι το χϊρο που προορίηεται να απορριφκεί. 5) Επανατοποκετιςτε το κενό ςταχτοδοχείο ςτθν αρχικι του κζςθ. 6) Επανατοποκετιςτε τθ ςχάρα ςτθν αρχικι τθσ κζςθ Συντιρθςθ οδθγϊν ολίςκθςθσ τθσ κφρασ Η κάκετθ κίνθςθ τθσ πόρτασ γίνεται με τθν βοικεια μεταλλικϊν οδθγϊν πάνω ςτουσ οποίουσ και ολιςκαίνει εξαςφαλίηοντασ ακόρυβθ λειτουργία. Με τθν πάροδο του χρόνου και τθν ςυνεχι χριςθ τθσ ςυςκευισ, το λιπαντικό μζςο χάνει ςταδιακά τισ λιπαντικζσ του ιδιότθτεσ και θ κίνθςθ τθσ πόρτασ γίνεται δυςκολότερθ και κορυβϊδεισ. Για τθ διατιρθςθ τθσ ςωςτισ και ακόρυβθσ λειτουργίασ τθσ πόρτασ πρζπει να ανανεϊνεται τακτικά το λιπαντικό μζςο. Το λιπαντικό μζςο κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για τθ ςυςκευι. Για τθν λίπανςθ των οδθγϊν ακολουκείςτε τα παρακάτω βιματα:

21 1) Αναςθκϊςτε τθν πόρτα μζχρι να ανοίξει πλιρωσ. 2) Αναηθτιςτε του οδθγοφσ ολίςκθςθσ και εφαρμόςτε το λιπαντικό μζςο ςφμφωνα και με τισ οδθγίεσ του παραςκευαςτι του. 3) Κατεβάςτε και ανεβάςτε τθν πόρτα αρκετζσ φορζσ ϊςτε το λιπαντικό να απλωκεί κατά μικοσ των οδθγϊν. 4) Αν θ κίνθςθ τθσ πόρτασ εξακολουκεί να γίνεται με δυςκολία ι υπάρχει κόρυβοσ κατά τθν λειτουργία τθσ επαναλάβετε τθν διαδικαςία. ΡΟΣΟΧΗ! Μθν τοποκετείτε μεγάλθ ποςότθτα λιπαντικοφ για να αποφφγετε το ενδεχόμενο διαρροισ του λιπαντικοφ πάνω ςτθν εςτία. Ρροτιμιςτε τισ περιςςότερεσ επαναλιψεισ με επάλειψθ μικρισ ποςότθτασ λιπαντικισ ουςίασ. 13. ΧΕΙΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΙΝΗ ΡΕΙΟΔΟ Κατά τουσ κερινοφσ μινεσ που δεν γίνεται χριςθ τθσ ςυςκευισ, μετά τον κακαριςμό τθσ καπνοδόχου και τθσ εςτίασ, κλείςτε τουσ ρυκμιςτζσ και τθν πόρτα τθσ εςτίασ μζχρι τθν επόμενθ περίοδο χριςθσ. Ο κακαριςμόσ τθσ καπνοδόχου (βλ. Κεφ. 12, 12.1) ςυνιςτάται να γίνεται μετά το τζλοσ μιασ περιόδου χριςθσ, πριν τουσ κερινοφσ μινεσ που απαντϊνται αυξθμζνεσ κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ που μπορεί να προκαλζςουν αυτανάφλεξθ τθσ ςυςςωρευμζνθσ αικάλθσ ςτθν καπνοδόχο.

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 κλιματιςμόσ χώρου ρφκμιςθ χαρακτθριςτικών αζρα: δθμιουργία ςυνκθκών άνεςησ Η ςωςτή ποςότητα του κλιματιςμζνου αζρα που τροφοδοτείται ςτο χώρο από τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ SG - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α. Γνωρίζοντας τη σειρά 1 / 5

ΣΕΙΡΑ SG - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α. Γνωρίζοντας τη σειρά 1 / 5 Γνωρίζοντας τη σειρά SG 1 / 5 Αγαπθτοί πελάτεσ, ευχαριςτοφμε για τθν εμπιςτοςφνθ ςασ και ςυγχαρθτιρια για τθν επιλογι ςασ! Ζχετε αγοράςει ζνα από τα πολλά προϊόντα τθσ εταιρείασ Gekas Metal, που προορίηονται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη Β. Φυςικθ Γενικθσ Παιδείασ. Τράπεζα ιεμάτων Κεφ.1 ο ΘΕΜΑ Δ. Για όλεσ τισ αςκθςεισ δίνεται η ηλεκτρικθ ςταιερά

Τάξη Β. Φυςικθ Γενικθσ Παιδείασ. Τράπεζα ιεμάτων Κεφ.1 ο ΘΕΜΑ Δ. Για όλεσ τισ αςκθςεισ δίνεται η ηλεκτρικθ ςταιερά Τάξη Β Φυςικθ Γενικθσ Παιδείασ Τράπεζα ιεμάτων Κεφ.1 ο ΘΕΜΑ Δ Για όλεσ τισ αςκθςεισ δίνεται η ηλεκτρικθ ςταιερά k 2 9 9 10 Nm 2 1. Δφο ακίνθτα ςθμειακά θλεκτρικά φορτία q 1 = - 2 μq και q 2 = + 3 μq, βρίςκονται

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Τοποκζτθςθ... 2 2.2 Αντιςτροφι πόρτασ... 2 2.3 Απαιτιςεισ χϊρου πόρτασ... 3 2.4 Εξιςορρόπθςθ τθσ ςυςκευισ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ DG - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α/ DG SERIES - ENERGY CLASS A. Γνωρίζοντας τη σειρά GR 1 / 7

ΣΕΙΡΑ DG - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α/ DG SERIES - ENERGY CLASS A. Γνωρίζοντας τη σειρά GR 1 / 7 Γνωρίζοντας τη σειρά DG GR 1 / 7 Αγαπθτοί πελάτεσ, ευχαριςτοφμε για τθν εμπιςτοςφνθ ςασ και ςυγχαρθτιρια για τθν επιλογι ςασ! Ζχετε αγοράςει ζνα από τα πολλά προϊόντα τθσ εταιρείασ Gekas Metal, που προορίηονται

Διαβάστε περισσότερα

Σο θλεκτρικό κφκλωμα

Σο θλεκτρικό κφκλωμα Σο θλεκτρικό κφκλωμα Για να είναι δυνατι θ ροι των ελεφκερων θλεκτρονίων, για να ζχουμε θλεκτρικό ρεφμα, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ φπαρξθ ενόσ κλειςτοφ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ. Είδθ κυκλωμάτων Σα κυκλϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ απόδοςθσ υλικών

Δείκτεσ απόδοςθσ υλικών Δείκτεσ απόδοςθσ υλικών Κάκε ςυνδυαςμόσ λειτουργίασ, περιοριςμϊν και ςτόχων, οδθγεί ςε ζνα μζτρο τθσ απόδοςθσ τθσ λειτουργίασ του εξαρτιματοσ και περιζχει μια ομάδα ιδιοτιτων των υλικϊν. Αυτι θ ομάδα των

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΔΟΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ. Μιςθρλισ Δθμιτριοσ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ

ΜΕΣΑΔΟΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ. Μιςθρλισ Δθμιτριοσ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΜΕΣΑΔΟΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ Μιςθρλισ Δθμιτριοσ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 1 Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ AMANDA 9KW Εγχειρίδιο χριςθσ Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ οδθγίεσ πριν από τθν εγκατάςταςθ, χριςθ και ςυντιρθςθ Σο εγχειρίδιο χριςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του προϊόντοσ. Σελίδα 1 Αγαπθτζ πελάτθ, ευχαριςτοφμε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Αντλιών Ακροςωλήνια Μάνικεσ. Κάτω πλευρά Στεγάςτρου Φάςα Κεντρικό Σιμα Πρατθρίου Μονολικικό Τιμϊν Φωτοςκάφεσ

Σώμα Αντλιών Ακροςωλήνια Μάνικεσ. Κάτω πλευρά Στεγάςτρου Φάςα Κεντρικό Σιμα Πρατθρίου Μονολικικό Τιμϊν Φωτοςκάφεσ Καθαριςμόσ Αντλιών Σώμα Αντλιών Ακροςωλήνια Μάνικεσ Καθαριςμόσ Νηςίδασ Κουβάσ Νερού Κάδοσ Απορριμμάτων Καθαριςμόσ Ψηλών Σημείων Κάτω πλευρά Στεγάςτρου Φάςα Κεντρικό Σιμα Πρατθρίου Μονολικικό Τιμϊν Φωτοςκάφεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΡΑ ΡΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΡΕΛΕΤ 9» ΟΔΘΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ, ΧΘΣΘΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ

ΣΟΜΡΑ ΡΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΡΕΛΕΤ 9» ΟΔΘΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ, ΧΘΣΘΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 17500 ΒΑΝΙΕ, ΣΕΒΙΑ Οδόσ Radnička 1, Τθλ.: 017/421-121 ΣΟΜΡΑ ΡΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΡΕΛΕΤ 9» ΟΔΘΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ, ΧΘΣΘΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ Ρζλετ καφςιμο από ξφλινθ βιομάηα βιοκαφςιμο 1 Οι ςυςκευζσ κζρμανςθσ (εφεξισ "ςόμπεσ")

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου

Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου Ζνωςθ Ελλινων Χθμικϊν Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου Χημεία 03/07/2017 Τμιμα Παιδείασ και Χθμικισ Εκπαίδευςθσ 0 Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) Τίτλοσ τθσ ζρευνασ: «Ποια είναι θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ διαλυτότθτα των ςτερεϊν ςτο νερό;» 2) Περιγραφι του ςκοποφ τθσ ζρευνασ: Η ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA. Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ

Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA. Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ ΟΡΙΜΟΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 1. Διαφανζσ ςϊμα 2. Κοιλότθτα κινθτιρασ 3. Ηλεκτρικό διακόπτθ κινθτιρα 4. Μάνταλο ςτερζωςθσ κινθτιρα 5. Κινθτζσ ρόδεσ 6. Σρφπα

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων. Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων. Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry Η ςωςτι διαχείριςθ των υδάτινων πόρων αποτελεί ςτθ ςθμερινι εποχι επιτακτικι ανάγκθ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα

Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα Γιατί να μάκετε για τθν επιλογι λζβθτα; Για να ζχετε τθν καλφτερθ δυνατι λφςθ για το ςπίτι ςασ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Είδη λζβητα υμβατικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι Τλικό υπολογιςτι (Hardware), Προςωπικόσ Τπολογιςτισ (ΡC), υςκευι ειςόδου, υςκευι εξόδου, Οκόνθ (Screen), Εκτυπωτισ (Printer), αρωτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Επαφή του ανθρϊπινου ςϊματοσ με ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ Η επαφι του ανκρϊπινου ςϊματοσ με μια πθγι τάςεωσ προκαλεί θλεκτρικό ρεφμα το οποίο είναι ανάλογο τθσ τάςεωσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Ω ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Ω ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι 2.1 Ο Προςωπικόσ Υπολογιςτήσ εςωτερικά Σροφοδοτικό, Μθτρικι πλακζτα (Motherboard), Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (CPU), Κφρια Μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - ΣΤΕΕΩΣΗ ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Μιχάλθσ Σκαρβζλθσ Κακθγθτισ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - ΣΤΕΕΩΣΗ ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Μιχάλθσ Σκαρβζλθσ Κακθγθτισ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - ΣΤΕΕΩΣΗ ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Μιχάλθσ Σκαρβζλθσ Κακθγθτισ Η ςθμαςία τθσ κεμελίωςθσ Κρατάει τθν καταςκευι οριηόντια, εμποδίηει τθν ανφψωςθ του εδάφουσ λόγω παγετϊν και αντιςτζκεται ςε οριηόντιεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα χάρεσ ειςόδου Εξόδου Εξοπλιςμόσ Αζρα/ Νερό

Πλατφόρμα χάρεσ ειςόδου Εξόδου Εξοπλιςμόσ Αζρα/ Νερό Κακαριςμόσ Αίκουςασ Κακαριςμόσ Ψευδοροφισ Κακαριςμόσ Φίλτρων Κλιματιςτικϊν Κακαριςμόσ θμάνςεων Κατθγοριϊν Κακαριςμόσ Σοίχου πίςω από το ταμείο Κακαριςμόσ Ραφιϊν & Προϊόντων Αντικατάςταςθ Φκαρμζνων Σιμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι

Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι Όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηετε ςχετικά με το: - πϊσ να αιςκάνεςτε άνετα ςτο ςπίτι - τι μετριςεισ μπορείτε να κάνετε ϊςτε να μειϊςετε τουσ λογαριαςμοφσ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή, μεταβίβαςη, ολοκλήρωςη. Αλεξάνδρα Οικονόμου

Αγωγή, μεταβίβαςη, ολοκλήρωςη. Αλεξάνδρα Οικονόμου Αγωγή, μεταβίβαςη, ολοκλήρωςη Αλεξάνδρα Οικονόμου Νευρική ώςη Άγγιγμα δακτφλου αντίλθψθ < 1/10 δευτ. Μεταφορά πληροφοριών από νευράξονεσ Κςηηαπικό ζώμα Δενδπίηερ Νεςπάξοναρ Έλςηπο μςελίνηρ Τελικό κομβίο

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΑΝΙΕ, ΣΕΒΙΑ Οδόσ Radnička 1, Τθλ.: 017/ ΟΜΠΑ ΣΕΡΕΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ELITA - ELITA II

17500 ΒΑΝΙΕ, ΣΕΒΙΑ Οδόσ Radnička 1, Τθλ.: 017/ ΟΜΠΑ ΣΕΡΕΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ELITA - ELITA II 17500 ΒΑΝΙΕ, ΣΕΒΙΑ Οδόσ Radnička 1, Τθλ.: 017/421-121 ΟΜΠΑ ΣΕΡΕΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ELITA - ELITA II ΟΔΗΓΙΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Γενικά κα πρζπει να τθροφνται οι κανόνεσ δόμθςθσ και οι αρχζσ για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΣΟ ΟΔΤ ΕΑ ΠΕ 12.04

ΚΟΝΣΟ ΟΔΤ ΕΑ ΠΕ 12.04 1 ΒΑΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕ ΣΟΤ ΜΗΚΟ: m, dm, cm, mm Μζτρο, δζκατο, εκατοςτό, χιλιοςτό 1m = 100 cm = 1000 mm 1 cm = 10 mm 1 mm = 0,1 cm = 0,001 m (Π.χ. : 2,56 m = 256 cm = 2560mm 36 mm = 3,6 cm = 0,036 m)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικη ς Α Λυκει όυ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικη ς Α Λυκει όυ Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικη ς Α Λυκει όυ Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης Θέμα Α Να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτιςεισ 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης Θέμα Α Να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτιςεισ 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διάλεξη 7 Σεχνικζσ για τθν επίτευξθ ςτακερότθτασ Πζτροσ Ροφςςοσ Μζθοδοι για την επίτευξη του ελζγχου Μζςω του κατάλλθλου ςχεδιαςμοφ του πειράματοσ (ςτόχοσ είναι θ εξάλειψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΕ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ (ΟΟΑ) ΕΙΑΓΩΓΗ

ΟΘΟΝΕ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ (ΟΟΑ) ΕΙΑΓΩΓΗ ΟΘΟΝΕ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ (ΟΟΑ) ΕΙΑΓΩΓΗ Η οκόνθ οπτικισ απεικόνιςθσ είναι μια ςοβαρι πθγι προβλθμάτων για τουσ χειριςτζσ Η/Τ. Είναι πθγι αντανακλάςεων του φωτιςμοφ και πολλζσ φορζσ επιβάλλει επίπονεσ κζςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ καταςκευϊν ςυγκολλιςεων με κυρίωσ ςτατικό φορτίο

Σχεδιαςμόσ καταςκευϊν ςυγκολλιςεων με κυρίωσ ςτατικό φορτίο 2016 Σχεδιαςμόσ καταςκευϊν ςυγκολλιςεων με κυρίωσ ςτατικό φορτίο 3.06 Περιεχόμενα 3.06-1Σχεδιαςμόσ καταςκευϊν ςυγκολλιςεων με κυρίωσ ςτατικό φορτίο... 2 3.06-1.01 Συμπεριφορά των ςυγκολλθτϊν ςυνδζςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕ ΝΗΙΔΕ «ΑΣΙΚΟ ΠΡΑΙΝΟ ΧΟΛΙΚΕ ΑΤΛΕ» Ημερίδα "Αςτικό Πράςινο - χολικζσ αυλζσ"

ΘΕΡΜΙΚΕ ΝΗΙΔΕ «ΑΣΙΚΟ ΠΡΑΙΝΟ ΧΟΛΙΚΕ ΑΤΛΕ» Ημερίδα Αςτικό Πράςινο - χολικζσ αυλζσ ΘΕΡΜΙΚΕ ΝΗΙΔΕ 1 «ΑΣΙΚΟ ΠΡΑΙΝΟ ΧΟΛΙΚΕ ΑΤΛΕ» Σι είναι 2 Σο φαινόμενο «Θερμικι Νθςίδα», παρά το γεγονόσ ότι είναι εξίςου ςθμαντικό με τα ςυνθκιςμζνα περιβαλλοντικά προβλιματα (αςτικόσ κόρυβοσ, ατμοςφαιρικι

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠ «ΕΦΗΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΕΔΤ-ΣΕΙ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ : Α. ΞΤΔΕΑ - ΚΙΚΕΜΕΝΗ

ΜΠ «ΕΦΗΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΕΔΤ-ΣΕΙ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ : Α. ΞΤΔΕΑ - ΚΙΚΕΜΕΝΗ ΜΠ «ΕΦΗΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΕΔΤ-ΣΕΙ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ : Α. ΞΤΔΕΑ - ΚΙΚΕΜΕΝΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΕ ΥΟΙΣΗΣΡΙΕ Μάντζου Ελευθερία Μίχα Μαρία ιαφαρίκα Ευαγγελία Σα

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Περιγραφή Το κτίριο αυτό βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ Ακινασ και δροςίηεται μόνο με ανεμιςτιρεσ Εγκατάςταςθ Οικοςτζγθσ ςτθν οροφι ιδιόκτθτου

Διαβάστε περισσότερα

ςταφύλια οπωροκηπευτικά ςταφύλια εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων

ςταφύλια οπωροκηπευτικά ςταφύλια εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων οπωροκηπευτικά εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία αγροτικών προΰόντων και τροφίμων ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΣΤΕΓ-ΤΤ-Δ / τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ κατεύθυνςη ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ όπωσ τροποποιικθκε

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον

Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον Ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο : _ Θ Ε Μ Α 1 ο Α. Ν α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ο φ ν ο ι α κ ό λ ο υ κ ε σ π ρ ο τ ά ς ε ι σ μ ε τ ο

Διαβάστε περισσότερα

ECO DYNAMIC GREEN TECHNOLOGY ENERGY SSOLUTIONS

ECO DYNAMIC GREEN TECHNOLOGY ENERGY SSOLUTIONS ECO DYNAMIC GREEN TECHNOLOGY ENERGY SSOLUTIONS Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του θλεκτρκοφ λζβθτα. PASSPORT Ηλεκτρικοί λζβθτεσ/module(μονάδεσ) με ζλεγχο μικροεπεξεργαςτϊν ECODYNAMIC ΜRT/MODULE 6,8,10,12,15,18,24,30

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΕ Η/Τ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΕ Η/Τ ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΕ Η/Τ ΚΑΜΠΤΛΕ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΜΟΡΦΗ Χριςιμεσ για τθν περιγραφι ομαλών και ελεφκερων ςχθμάτων Αμάξωμα αυτοκινιτου, πτερφγια αεροςκαφών, ςκελετόσ πλοίου χιματα χαρακτιρων κινουμζνων ςχεδίων Περιγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Η διανομή Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Διανομή : Όλεσ οι δραςτηριότητεσ που πρζπει να γίνουν για να μεταβιβαςτεί το προϊόν από τον αρχικό παραγωγό / πωλητή ςτον τελικό αγοραςτή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 2 Μια οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πνομα Ομάδασ: Προγραμματιςμόσ ενόσ κινοφμενου ρομπότ

Πνομα Ομάδασ: Προγραμματιςμόσ ενόσ κινοφμενου ρομπότ Φφλλο Εργαςίασ : Ακολοφθηςε τισ εντολζσ μου! Τάξθ: Β Γυμναςίου Ενότθτα: Λφνω προβλιματα με υπολογιςτικά φφλλα Εμπλεκόμενεσ ζννοιεσ: ρομποτικι, Lego Mindstorms, υπολογιςτικά φφλλα, ςυναρτιςεισ, γραφιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικό υδραγωγείο

Εςωτερικό υδραγωγείο Εςωτερικό υδραγωγείο Εςωτερικό υδραγωγείο ι εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ είναι το ςφςτθμα που αποτελείται από τον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό και το δίκτυο των αγωγϊν για τθ διανομι του νεροφ ςτουσ καταναλωτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC Χ. Ζωγράφος & Σσνεργάτες Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC ΕΠΟΧΙΑΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ Καναλάτα κλιματιςτικά μθχανιματα εταιρίασ DAIKIN κατάλλθλα για ςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Εγκατάςταςη κυκλωμάτων φωτιςμοφ 2 Μια λάμπα που λειτουργεί με ζναν διακόπτη Αυτό είναι το ευκολότερο

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ακτινίδια οπωροκηπευτικά ακτινίδια εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων

ακτινίδια οπωροκηπευτικά ακτινίδια εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων οπωροκηπευτικά εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία αγροτικών προΰόντων και τροφίμων ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΣΤΕΓ-ΤΤ-Δ / τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ κατεύθυνςη ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ όπωσ τροποποιικθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 8 θ Διάλεξθ Ιδεατι Μνιμθ Μζροσ Α

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 8 θ Διάλεξθ Ιδεατι Μνιμθ Μζροσ Α ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 8 θ Διάλεξθ Ιδεατι Μνιμθ Μζροσ Α Βαςικι Ορολογία Ιδεατή Μνήμη: χιμα ανάκεςθσ αποκθκευτικοφ χϊρου, ςτο οποίο θ δευτερεφουςα μνιμθ μπορεί να διευκυνςιοδοτθκεί ςαν να ιταν μζροσ τθσ κφριασ

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κακθγθτισ Αλζξανδροσ Ριγασ υνεπικουρία: πφρογλου Ιωάννθσ

Διδάςκων: Κακθγθτισ Αλζξανδροσ Ριγασ υνεπικουρία: πφρογλου Ιωάννθσ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΜΙΚΗ Βιοϊατρική Σεχνολογία 9 ο Εξάμηνο Διδάςκων: Κακθγθτισ Αλζξανδροσ Ριγασ υνεπικουρία:

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα