ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 2. Γενικά ςτοιχεία 2.1. Ρεριγραφι 2.2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 3. Εγκατάςταςθ 3.1. Γενικά 3.2. Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν εξαγωγισ κερμοφ αζρα 3.3. Εγκατάςταςθ αεραγωγοφ ειςαγωγισ αζρα καφςθσ 3.4. Εγκατάςταςθ καπναγωγοφ εξαγωγισ καυςαερίων 3.5. Εγκατάςταςθ περςίδασ εξαγωγισ κερμοφ αζρα φυςικισ ροισ 3.6. Εγκατάςταςθ διακοςμθτικισ επζνδυςθσ τηακιοφ 3.7. Εγκατάςταςθ διάταξθσ κερμοςτάτθ ανεμιςτιρα 4. Καπνοδόχοσ 4.1. Απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ & ελκυςμοφ 4.2. Απόλθξθ καπνοδόχου 5. Κανόνεσ αςφαλείασ 6. Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ 6.1. Μζτρα πρόλθψθσ πυρκαγιάσ 6.2. Οδθγίεσ κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ 7. Καφςιμο υλικό για τθ χριςθ τθσ ςυςκευισ 8. Μζςα χειριςμοφ 8.1. φκμιςθ ροισ ειςερχόμενου αζρα καφςθσ 8.2. φκμιςθ ροισ απαγωγισ καυςαερίων 8.3. φκμιςθ ροισ κερμοφ αζρα 9. Ζναυςθ τθσ ςυςκευισ 10. Λειτουργία υπό κανονικζσ ςυνκικεσ 11. Λειτουργία ςε ςυνκικεσ αυξθμζνθσ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ 12. Οδθγίεσ ςυντιρθςθσ Κακαριςμόσ καπνοδόχου Κακαριςμόσ κεραμικοφ κρυςτάλλου Κακαριςμόσ τθσ εςτίασ από τθ ςτάχτθ Συντιρθςθ οδθγϊν ολίςκθςθσ τθσ κφρασ 13. Χειριςμόσ κατά τθ κερινι περίοδο 14. Διλωςθ Συμμόρφωςθσ

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν εγχειρίδιο ςυντάχκθκε για τθν αςφάλειά ςασ και για τθν αςφάλεια τρίτων. Οφείλετε να το διαβάςετε, να το κατανοιςετε και να τθρείτε τα όςα προδιαγράφονται ςε αυτό, μαηί με όλουσ τουσ ειδικοφσ εκνικοφσ και ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ, να το ςυμβουλεφεςτε για κάκε ενζργεια ςχετικά με τθν χριςθ του προϊόντοσ και να το φυλάςςεται με επιμζλεια, ζχοντασ υπόψθ ότι ενδεχομζνωσ να χρειαςτεί να το ςυμβουλευτείτε και ςτο μζλλον. Ρριν από τθν εγκατάςταςθ τθσ εςτίασ, ο εγκαταςτάτθσ πρζπει να είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ απαιτιςεισ οδθγίεσ περιοριςμοφσ του παρόντοσ εγχειριδίου. Μόνο με πλιρθ γνϊςθ του παρόντοσ εγχειριδίου μποροφν να αποφευχκοφν λάκθ και να εγγυθκεί θ απρόςκοπτθ λειτουργία του προϊόντοσ. Ραρακαλοφμε διαβάςτε επιμελϊσ το παρόν εγχειρίδιο πριν τθν χριςθ του προϊόντοσ. Η καταςκευάςτρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευκφνθ για τθν λειτουργία τθσ ενεργειακισ εςτίασ πζραν τθσ προβλεπόμενθσ χριςθσ τθσ και για περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ δεν ικανοποιοφνται οι ςυνκικεσ απαιτιςεισ που προδιαγράφονται ςτο παρόν Τεχνικό Εγχειρίδιο. 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.1 Ρεριγραφι Το Τεχνικό Εγχειρίδιο αναφζρεται ςτθν ενεργειακι εςτία από χάλυβα και χυτοςίδθρο με τρεισ (3) αεροκαλάμουσ. Η ενεργειακι εςτία αποτελείται από τα εξισ κυρίωσ τμιματα: 1) Θάλαμοσ καφςθσ. 2) Θφρα με κεραμικό κρφςταλλο. 3) Μθχανιςμόσ ςυρόμενθσ κφρασ με οδθγοφσ ολίςκθςθσ και αντίβαρο. 4) Μοχλόσ ρφκμιςθσ (κλαπζτο) ροισ αζρα. 5) Σταχτοδοχείο. 6) Διάταξθ μθχανικισ (εξαναγκαςμζνθσ) ροισ ψυχροφ αζρα (βεντιλατζρ). 7) Κοχλίεσ αλφαδιάςματοσ προϊόντοσ. 8) 1 οσ αεροκάλαμοσ κζρμανςθσ ψυχροφ αζρα. 9) 2οσ αεροκάλαμοσ κζρμανςθσ ψυχροφ αζρα. 10) 3οσ αεροκάλαμοσ κζρμανςθσ ψυχροφ αζρα. Επίςθσ, θ ςυςκευι μπορεί να ςυνεργάηεται με αγωγοφσ για 1) Τθν είςοδο του ψυχροφ αζρα από τον περιβάλλοντα χϊρο, 2) Τθν ζξοδο του κερμοφ αζρα προσ τον περιβάλλοντα χϊρο και 3) Τθν ζξοδο των καυςαερίων από το χϊρο καφςθσ. Ο 1οσ αεροκάλαμοσ τοποκετείται ςτο πίςω μζροσ τθσ εςτίασ και χρθςιμοποιείται ωσ προκάλαμοσ ειςαγωγισ του ψυχροφ αζρα που ειςζρχεται με τθν βοικεια τθσ διάταξθσ αναρρόφθςθσ (βεντιλατζρ) που εγκακίςταται κάτω από τθν εςτία. Ο αζρασ που διζρχεται του 1 ου αεροκαλάμου και προκερμαίνεται, οδθγείται ςτον 2 ο αεροκάλαμο που βρίςκεται εςωτερικά τθσ εςτίασ, πάνω από το χϊρο καφςθσ. Ο αζρασ κατά τθν κυκλοφορία του ςτον 2 ο αεροκάλαμο κερμαίνεται ςταδιακά και οδθγείται ςτον 3 ο αεροκάλαμο ενϊ ζχει αποκτιςει τθ μζγιςτθ τιμι κερμοκραςίασ ϊςτε να εξαχκεί από τουσ αγωγοφσ εξόδου του κερμοφ αζρα προσ τον περιβάλλοντα χϊρο.

3 Καπναγωγόσ Αεραγωγοί εξόδου κερμοφ αζρα με περςίδεσ Μθχανιςμόσ ςυρόμενθσ κφρασ Χειριςτιριο Συρόμενθ κφρα με κεραμικό κρφςταλλο Χϊροσ καφςθσ Βεντιλατζρ Ρζλματα ρυκμιηόμενα κακ φψοσ Αγωγόσ ειςόδου ψυχροφ αζρα με περςίδεσ Η κατακόρυφθ οδιγθςθ τθσ πόρτασ επιτυγχάνεται μζςω των κατάλλθλων οδθγϊν ολίςκθςθσ, των τροχαλιϊν παρζκκλιςθσ και των απαραίτθτων τερμάτων διαδρομισ που προςδίδουν αςφαλι οδιγθςθ κατά τρόπο ομαλό και ακόρυβο. Το κεραμικό κρφςταλλο τθσ πόρτασ είναι ανκεκτικό ζωσ τουσ 700 ο C επιτρζποντασ τθν οπτικι επαφι με τον κάλαμο καφςθσ χωρίσ να είναι απαραίτθτο το άνοιγμα τθσ πόρτασ, ενϊ παράλλθλα εμποδίηει τθν διαρροι καπνοφ και τθν εκτόξευςθ πυρωμζνων υλικϊν κατά τθ καφςθ των ξφλινων κορμϊν. Η ςυςκευι χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για τθν κζρμανςθ εςωτερικϊν χϊρων κτιρίων που πλθροφν τισ διατάξεισ του Γ.Ο.Κ., του Ρροτφπου ΕΛΟΤ HD 384 και άλλων ςχετικϊν διατάξεων. Η κζρμανςθ των εςωτερικϊν χϊρων του κτιρίου επιτυγχάνεται με δφο τρόπουσ: με τθ μεταφορά κερμότθτασ κακϊσ και με ακτινοβολία. Στθν 1 θ περίπτωςθ, ο αζρασ που διαρρζει τουσ αεροκαλάμουσ και ο αζρασ που περιβάλει τθν εςτία, κερμαίνεται και μεταφζρει τθν κερμότθτα ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του κτιρίου. Στθν 2 θ περίπτωςθ, οι κερμζσ επιφάνειεσ τθσ εςτίασ ακτινοβολοφν κερμότθτα ςτον περιβάλλοντα χϊρο γφρω από τθν εςτία. Αυτι θ ςυςκευι δεν είναι κατάλλθλθ για χριςθ από άτομα (ςυμπεριλαμβανομζνων των παιδιϊν) με μειωμζνεσ ςωματικζσ, αιςκθτιριεσ ι διανοθτικζσ ικανότθτεσ ι από άτομα χωρίσ εμπειρία, εκτόσ και εάν βρίςκονται υπό τθν επιτιρθςθ και τισ οδθγίεσ ατόμου που είναι υπεφκυνο για τθν αςφάλειά τουσ. Τα παιδιά πρζπει να ελζγχονται ζτςι ϊςτε να μθ χρθςιμοποιοφν ωσ παιχνίδι τθ ςυςκευι (ΕN / 7.12). ΡΟΣΟΧΗ! Ενθμερϊςτε τα παιδιά ότι θ ςυςκευι αποκτά πολφ υψθλι κερμοκραςία και ότι πρζπει να αποφεφγουν τθν επαφι με όλεσ τισ επιφάνειζσ τθσ.

4 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.1 Γενικά Η ευκφνθ του καταςκευαςτι περιορίηεται ςτθν προμικεια τθσ εςτίασ. Η εγκατάςταςθ τθσ ενεργειακισ εςτίασ πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία και κανονιςμοφσ. Η εγκατάςταςθ πρζπει να ανταποκρίνεται ςτουσ κανόνεσ τθσ τεχνικισ, να γίνει λαμβάνοντασ υπόψθ τισ οδθγίεσ & περιοριςμοφσ του παρόντοσ Τεχνικοφ Εγχειριδίου και να διενεργθκεί από εξειδικευμζνο προςωπικό που φζρει τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ. Η επιχείρθςθ που αναλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ τθσ ενεργειακισ εςτίασ ευκφνεται για τθν παράδοςι τθσ ςε κζςθ ανάλογθ ζτςι ϊςτε να είναι ζτοιμθ προσ χριςθ. Αυτό περιλαμβάνει τθν παραμετροποίθςι τθσ κακϊσ και τουσ τελικοφσ ελζγχουσ και δοκιμζσ για τθν επαλικευςθ τθσ αςφαλισ λειτουργίασ όλου του ςυναρμολογιματοσ (τηάκι). Θα πρζπει να εξαςφαλίηεται διαρκϊσ θ εφαρμογι των εκνικϊν, τοπικϊν νομοκετικϊν διατάξεων (π.χ. Γ.Ο.Κ., Ρρότυπο ΕΛΟΣ HD 384, Κανονιςμόσ Ρυροπροςταςίασ κ.α.). Η ομαλι και χωρίσ προβλιματα λειτουργία τθσ ςυςκευισ εξαρτάται ςθμαντικά από τθν καταλλθλότθτα τθσ ςφνδεςισ τθσ με τθν καπνοδόχο. Αςτοχία τθσ ςφνδεςθσ μπορεί να προκαλζςει δυςλειτουργία με πικανό αποτζλεςμα τθν εκπομπι επικίνδυνων ανακυμιάςεων ςτον χϊρο όπου εγκακίςταται θ ςυςκευι. Για το ςκοπό αυτό, κα πρζπει να διαςφαλίηεται ότι θ ςχετικι ςφνδεςθ πρόκειται να αναλθφκεί από αρμόδιο άτομο. Η ςφνδεςθ τθσ ςυςκευισ αποτελεί ευκφνθ του αγοραςτι και ςε καμία περίπτωςθ θ εταιρία Αφοι Γοφλιαρθ Ο.Ε. δεν φζρει ευκφνθ για τα αποτελζςματα ςχετικισ αςτοχίασ. Γενικά βιματα που πρζπει να γίνουν πριν τθν εγκατάςταςθ και τθν λειτουργία τθσ ςυςκευισ: 1) βεβαιωκείτε ότι το δάπεδο όπου κα εγκαταςτακεί θ ςυςκευι, μπορεί και ανκίςταται το βάροσ τθσ ςυςκευισ. Φροντίςτε για τθν κατάλλθλθ μόνωςθ του δαπζδου ςε περίπτωςθ που αυτό είναι καταςκευαςμζνο από εφφλεκτο υλικό (π.χ. ξφλινο δάπεδο), 2) βεβαιωκείτε ότι διαςφαλίηεται επαρκισ αεριςμόσ του χϊρου όπου κα εγκαταςτακεί θ ςυςκευι και ότι ο αζρασ που προορίηεται για τθν καφςθ ειςζρχεται απευκείασ από το εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. με κατάλλθλο ςτόμιο ειςόδου αζρα), 3) αποφφγετε τθν εγκατάςταςθ τθσ ςυςκευισ ςε χϊρο όπου λειτουργοφν αγωγοί κεντρικοφ αεριςμοφ, απορροφθτιρεσ, ςυςκευζσ αερίου τφπου Β, αντλίεσ κερμότθτασ ι γενικά ςυςκευζσ οι οποίεσ μποροφν να προκαλζςουν υποπίεςθ όταν λειτουργοφν ταυτόχρονα με τθν εςτία, 4) βεβαιωκείτε ότι θ καπνοδόχοσ είναι κατάλλθλθ και κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά και μόνο για τθ ςφνδεςθ τθσ δικι ςασ ςυςκευισ. Βεβαιωκείτε ότι και οι αγωγοί ςφνδεςθσ τθσ ςυςκευισ με τθ καπνοδόχο είναι κατάλλθλοι, 5) διατθριςτε τουλάχιςτον 10cm ελεφκερθ απόςταςθ ανάμεςα ςτθν εςτία και τουσ τοίχουσ, 6) αλφαδιάςτε τθν ςυςκευι ρυκμίηοντασ κατάλλθλα τουσ κοχλίεσ που βρίςκονται ςτα πόδια τθσ εςτίασ. Επαλθκεφςτε ότι θ πόρτα κινείται κατακόρυφα χωρίσ να ςυναντάει αντίςταςθ, 7) βεβαιωκείτε ότι το αρμόδιο άτομο που εγκατζςτθςε τθν ςυςκευι ζλεγξε τθν αςφαλι ςφνδεςθ με τθν καμινάδα και τθν επαρκι ειςροι αζρα καφςθσ. Στο ςχιμα που ακολουκεί φαίνεται ςε τομι μια εγκατάςταςθ τηακιοφ με τθν εςτία που αγοράςατε.

5 1_Μονωτικό υλικό δομικϊν ςτοιχείων 2_Στεγανωτικό υλικό καπναγωγοφ 3_Μονωτικι επζνδυςθ καπναγωγοφ 4_Θυρίδα κακαριςμοφ 5_Ρερςίδα διπλισ ειςόδου, αζρα καφςθσ και ψυχροφ αζρα 6_Ελάχιςτεσ αποςτάςεισ 10cm μεταξφ εςτίασ και δομικϊν ςτοιχείων (πίςω και πλευρικά) 7_Ρερςίδα διπλισ εξόδου, κερμοφ αζρα φυςικισ ροισ και εξαναγκαςμζνθσ ροισ 8_Μζγιςτθ κλίςθ καπναγωγοφ 45 ο 9_Ρυρίμαχθ επζνδυςθ τηακιοφ 10_Μονωτικό υλικό κάλυψθσ τυχόν ξφλινων επενδφςεων Θζςτε τθν ςυςκευι ςε δοκιμαςτικι λειτουργία για (από) δυο με (ζωσ) τρεισ θμζρεσ. Μόνο εφόςον διαπιςτωκεί ότι λειτουργεί ςωςτά, ότι ζχει γίνει αςφαλισ ςφνδεςθ με τθν καπνοδόχο και ότι δεν υπάρχουν εκπομπζσ καυςαερίων ςτον χϊρο, μπορεί να τοποκετθκεί θ διακοςμθτικι επζνδυςθ. 3.2 Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν εξαγωγισ κερμοφ αζρα Η ςυςκευι διατίκεται για τθ ςφνδεςθ δφο αεραγωγϊν για τθν ζξοδο του κερμοφ αζρα. Ο αζρασ μπορεί να εξζρχεται φυςικά λόγω διαφοράσ κερμοκραςίασ ι εξαναγκαςμζνα με τθν χριςθ του φυγοκεντρικοφ ανεμιςτιρα. Σε κάκε περίπτωςθ, ο κερμόσ αζρασ εξζρχεται των αεραγωγϊν Σ1 & Σ2 (βλ. επόμενο ςχιμα).

6 Για τθν βζλτιςτθ λειτουργία τθσ ςυςκευισ, οι αεραγωγοί Σ1 & Σ2 δφναται να εγκακίςτανται πάνω από τθν εςτία ι ςε άλλο απομακρυςμζνο χϊρο όπου υπάρχει ανάγκθ κζρμανςθσ, ςε απόςταςθ μικρότερθ των 3m από τθν ςυςκευι. Για αποςτάςεισ μεγαλφτερεσ των 3m, θ κερμοκραςία του εξερχόμενου αζρα παρουςιάηει μείωςθ ανάλογθ τθσ απόςταςθσ. Το πάνω κάλυμμα τθσ εςτίασ διακζτει δφο εξόδουσ (Ε1 & Ε2) όπου μποροφν να ςυνδεκοφν οι αεραγωγοί Σ1 και Σ2. Η εγκατάςταςθ των αεραγωγϊν πρζπει να ολοκλθρωκεί πριν τθ τοποκζτθςθ τθσ διακοςμθτικισ επζνδυςθσ του τηακιοφ. Για τθν εγκατάςταςθ των αεραγωγϊν ακολουκείςτε τα παρακάτω βιματα: 1) Στερεϊςτε το ζνα άκρο των αεραγωγϊν Σ1 & Σ2 ςτα αντίςτοιχα ςτόμια εξόδου Ε1 & Ε2. Χρθςιμοποιιςτε τουσ κατάλλθλουσ ςφιγκτιρεσ Κ3 & Κ4 για τθν αςφάλιςι τουσ. 2)Στερεϊςτε το άλλο άκρο των αεραγωγϊν Σ1 & Σ2 ςτισ περςίδεσ Ρ1 & Ρ2 που εγκακίςτανται ςτα δομικά ςτοιχεία του κτιρίου. Φρθςιμοποιιςτε τουσ κατάλλθλουσ ςφιγκτιρεσ Κ1 & Κ2 για τθν αςφάλιςι τουσ. Κάκε αεραγωγόσ πρζπει να μονϊνεται προσ αποφυγι μετάδοςθσ κορφβου και κερμότθτασ. Συνίςταται οι περςίδεσ Ρ1 & Ρ2 να τοποκετθκοφν ςε φψοσ 2,50m από τθν ςτάκμθ του δαπζδου ζτςι ϊςτε ο κερμόσ αζρασ κατά τθν ζξοδό του από τισ περςίδεσ να μθν κατευκφνεται απευκείασ ςτουσ ανκρϊπουσ. Οι αεραγωγοί πρζπει να ζχουν ίδιο μικοσ ϊςτε να αποφεφγονται διαφορζσ ςτον όγκο του αζρα που διανζμεται από κάκε ζξοδο. Στθν περίπτωςθ που θ διανομι του κερμοφ αζρα προορίηεται να γίνει ςε διαφορετικοφσ χϊρουσ όπου κα χρθςιμοποιθκοφν αεραγωγοί με διαφορετικό μικοσ, ςυνίςταται θ εγκατάςταςθ ειδικοφ τφπου περςίδασ ςε κάκε αεραγωγό που κα επιτρζπει τθ ρφκμιςθ του εξερχόμενου αζρα και τθσ επικυμθτισ κερμοκραςίασ ςε κάκε χϊρο ανεξάρτθτα. 3.3 Εγκατάςταςθ αεραγωγοφ ειςαγωγισ αζρα καφςθσ Στθ κζςθ εγκατάςταςθσ τθσ ςυςκευισ πρζπει να διαςφαλίηεται προςαγωγι οξυγόνου για τθν ζναρξθ και διατιρθςθ τθσ καφςθσ των ξφλινων κορμϊν, απευκείασ από το εξωτερικό περιβάλλον και όχι ζμμεςα από τον χϊρο όπου εγκακίςταται θ ςυςκευι. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί με τθν τοποκζτθςθ του κατάλλθλου ςτομίου ειςαγωγισ αζρα ςυνικωσ ςτθ πίςω ι πλάγια πλευρά τθσ ςυςκευισ. Tο άνοιγμα του ςτομίου που επικοινωνεί με το εξωτερικό περιβάλλον πρζπει να επενδυκεί με

7 κατάλλθλθ περςίδα που αφενόσ να επιτρζπει τθν προςαγωγι επαρκισ ποςότθτασ αζρα και αφετζρου να εμποδίηει τθν είςοδο πουλιϊν, τρωκτικϊν ι άλλων ηωντανϊν οργανιςμϊν. Βαςικζσ προχποκζςεισ που πρζπει να λθφκοφν υπ όψιν κατά τθν δθμιουργία του ανοίγματοσ: 1) Το ςτόμιο προςαγωγισ του αζρα πρζπει να είναι τοποκετθμζνο ζτςι ϊςτε να μθν επιτρζπεται θ κάλυψι του και να προςτατεφεται από κατάλλθλεσ περςίδεσ. 2) Εφόςον το ςτόμιο (ι τα ςτόμια) δεν είναι δυνατόν να επικοινωνοφν απευκείασ με το εξωτερικό περιβάλλον, επιτρζπεται να επικοινωνοφν με παράπλευρουσ χϊρουσ αλλά ςε καμία περίπτωςθ με γκαράη, κουηίνεσ, τουαλζτεσ, μθχανοςτάςια και λεβθτοςτάςια. 3.4 Εγκατάςταςθ καπναγωγοφ εξαγωγισ καυςαερίων Για τθ ςφνδεςθ τθσ ςυςκευισ με τθν καπνοδόχο πρζπει να χρθςιμοποιείται καπναγωγόσ καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτο χάλυβα. ΔΕΝ πρζπει να γίνεται χριςθ εφκαμπτων ςωλινων από μζταλλο ι ινοτςιμζντο γιατί θ ςφνδεςι τουσ δεν είναι αςφαλισ, κακϊσ μπορεί να αποκολλθκοφν ι να ςπάςουν προκαλϊντασ διαρροι καπνοφ. Ο καπναγωγόσ δεν επιτρζπεται να ζχει κλίςθ μεγαλφτερθ των 45 ο και πρζπει να ςυνδζεται με τθν καπνοδόχο, με πλιρωσ ςτεγανό τρόπο. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται θ ομαλι κίνθςθ των καυςαερίων, χωρίσ να παρατθρείται μείωςθ τθσ ταχφτθτάσ τουσ, ενϊ παράλλθλα αποφεφγεται θ ςυγκζντρωςθ αικάλθσ και ςυμπυκνωμάτων. Ο καπναγωγόσ ςυνδζεται ςτο επάνω μζροσ τθσ ςυςκευισ ςτθν κεντρικι ζξοδο κυκλικισ διατομισ. Η εςωτερικι του διάμετροσ πρζπει να είναι αντίςτοιχθ τθσ εξωτερικισ διαμζτρου τθσ εξόδου που ςυνδζεται. Κατά τθν ςφνδεςθ πρζπει να χρθςιμοποιθκεί κατάλλθλοσ δακτφλιοσ (ςφικτιρασ) με τον οποίο να διαςφαλίηεται θ απαραίτθτθ ςτεγανότθτα. ΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωςθ που ο καπναγωγόσ δεν ςυνδεκεί με απόλυτθ ςτεγανότθτα με τθν καπνοδόχο τότε θ ςυςκευι ενδζχεται να μθν λειτουργεί ςωςτά και επίςθσ μπορεί να παρατθρθκεί ζκλυςθ επικίνδυνων αερίων από τθν καφςθ των ξφλινων κορμϊν (π.χ. CO, CO2). ΡΟΣΟΧΗ! Για τθ προςταςία από αυξθμζνεσ κερμοκραςίεσ και για να αποφευχκεί θ φκορά των τοίχων ι τθσ επζνδυςθσ του τηακιοφ, ωσ καπναγωγοί πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μεταλλικοί αεραγωγοί, μονωμζνοι με κατάλλθλα υλικά, που να ανκίςτανται επαρκϊσ τουλάχιςτον ζωσ τουσ 600 Ο C. 3.5 Εγκατάςταςθ περςίδασ εξαγωγισ κερμοφ αζρα φυςικισ ροισ Ο χϊροσ που βρίςκεται περιμετρικά τθσ ςυςκευισ, εντόσ τθσ διακοςμθτικισ επζνδυςθσ του τηακιοφ, πρζπει να αερίηεται ςυνεχϊσ και επαρκϊσ. Ο αεριςμόσ του χϊρου βοθκάει ςτθν μθ υπερκζρμανςθ τθσ ςυςκευισ ενϊ παράλλθλα ο αζρασ που κερμαίνεται διαχζεται ςτον χϊρο με φυςικι ροι. Η είςοδοσ του δροςεροφ αζρα πρζπει να εξαςφαλίηεται από το κάτω τμιμα (βάςθ) του τηακιοφ (βλ. 3.3) και θ ζξοδοσ του κερμοφ αζρα από το άνω τμιμα (κορυφι) του τηακιοφ.

8 Οι ενεργζσ διαςτάςεισ των ανοιγμάτων για τθν κυκλοφορία του ψυχροφ αζρα ςτθ βάςθ του τηακιοφ και του κερμοφ αζρα φυςικισ ροισ ςτθ κορυφι του τηακιοφ, αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ωσ εξισ: 1) Κορυφι τηακιοφ: Μία ι περιςςότερεσ περςίδεσ ςυνολικϊν διαςτάςεων 400cm 2 2) Βάςθ τηακιοφ: Μία ι περιςςότερεσ περςίδεσ ςυνολικϊν διαςτάςεων 400cm Εγκατάςταςθ διακοςμθτικισ επζνδυςθσ τηακιοφ Το υλικό καταςκευισ τθσ διακοςμθτικισ επζνδυςθσ πρζπει να είναι κατάλλθλο για τισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ που αναμζνονται να αναπτφςςονται εςωτερικά τθσ επζνδυςθσ. Tο υλικό αυτό κα πρζπει να παρουςιάηει πυρίμαχεσ ιδιότθτεσ. ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ θ διακοςμθτικι επζνδυςθ του τηακιοφ να ςτθρίηεται ςτθν εςτία. Η ςτιριξθ πρζπει να εξαςφαλίηεται με μεταλλικό ανεξάρτθτο πλαίςιο, ζτςι ϊςτε να μθν μεταφζρεται το βάροσ από τθ διακοςμθτικι επζνδυςθ. 3.7 Εγκατάςταςθ διάταξθσ κερμοςτάτθ - ανεμιςτιρα Ο φυγόκεντροσ ανεμιςτιρασ πρζπει να εγκαταςτακεί ςτο κάτω μζροσ τθσ ενεργειακισ εςτίασ. Η λειτουργία του φυγόκεντρου ανεμιςτιρα επιτυγχάνεται με αυτόματο τρόπο μζςω κερμοςτάτθ. Η ςφνδεςθ του κερμοςτάτθ με τον ανεμιςτιρα κακϊσ και με τθν παροχι ρεφματοσ πρζπει να γίνει από αρμόδιο άτομο (αδειοφχο θλεκτρολόγο), ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ εκνικοφσ κανονιςμοφσ. Ο κερμοςτάτθσ ζχει ακροδζκτθ τοποκετθμζνο ςε ζναν από τουσ δυο αγωγοφσ κερμοφ αζρα (ανάλογα με τθν κζςθ τθσ εςτίασ ςτον χϊρο), ςε ςθμείο πάνω από τον 3 ο αεροκάλαμο όπωσ φαίνεται ςτο Σχιμα 2, ςτθ κζςθ λ1(α) ι ςτθ κζςθ λ1(β). ΡΟΣΟΧΗ! Το καλϊδιο τροφοδοςίασ ΔΕΝ πρζπει να ζρχεται ςε επαφι με κερμζσ επιφάνειεσ. Συνιςτάται θ χριςθ ειδικϊν καλωδίων που ανκίςτανται ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Η θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ τθσ ςυςκευισ πρζπει να διενεργείται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και τα ςχεδιαγράμματα που περιλαμβάνονται ςτθ ςυςκευαςία του κερμοςτάτθ-ροοςτάτθ. ΡΟΣΟΧΗ! Ρρζπει να εξαςφαλίηεται ότι θ ςυςκευι κα ςυνδεκεί με κατάλλθλθ γραμμι γείωςθσ. ΡΟΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ: Η διάταξθ χειριςμοφ & ελζγχου τθσ ςυςκευισ εξαςφαλίηει τθν άρτια λειτουργία τθσ. Η εταιρία Αφοί Γοφλιαρθ Ο.Ε. δεν φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ ςυναρμογισ με άλλου τφπου ανεμιςτιρα. 4. ΚΑΡΝΟΔΟΧΟΣ ΤΖΑΚΙΟΥ 4.1 Απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ & ελκυςμοφ Για τθν βζλτιςτθ λειτουργία τθσ ςυςκευισ ςυνιςτάται θ καταςκευι τθσ καπνοδόχου να πλθροί ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ. Ρριν τθν τοποκζτθςθ τθσ ςυςκευισ και το άναμμά τθσ, βεβαιωκείτε ότι θ καπνοδόχοσ πλθροί τα παρακάτω: 1) Η καταςκευι τθσ εξαςφαλίηει τθν αντοχι τθσ ςε υψθλι κερμοκραςία, ςτα προϊόντα καφςθσ και ςε ενδεχόμενα ςυμπυκνϊματα.

9 2) Είναι μονωμζνθ και υδατοςτεγισ. 3) Είναι κατακόρυφθ και δεν εμφανίηει μείωςθ τθσ εςωτερικισ διατομισ ςε κανζνα ςθμείο. 4) Αν υπάρχει αλλαγι κατεφκυνςθσ αυτι δεν υπερβαίνει τισ ) Η καταςκευι τθσ πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ όποιεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των Οδθγιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των ςχετικϊν εκνικϊν διατάξεων (Οδθγία 89/106/ΕΟΚ κ.τ.λ.). Διάφορα υλικά επθρεάηουν δυςμενϊσ τθν λειτουργία τθσ ςυςκευισ. Ενδεικτικά, τζτοια υλικά αποτελοφν το ινοτςιμζντο, ο γαλβανιςμζνοσ χάλυβασ, υλικά με ανϊμαλεσ και πορϊδεισ εςωτερικζσ επιφάνειεσ. ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ θ χριςθ τζτοιων υλικϊν για τθν εγκατάςταςθ τθσ ςυςκευισ. Η ανοδικι κίνθςθ των καυςαερίων γίνεται κατά ελικοειδι τρόπο και ωσ εκ τοφτο, ιδανικι μορφι καπνοδόχου αποτελεί αυτι με κυκλικι διατομι (και με λεία τοιχϊματα). Σε περιπτϊςεισ διαφορετικισ διατομισ τθσ καπνοδόχου (π.χ. τετράγωνθ ι ορκογϊνια) κα πρζπει, για να αποτρζπεται θ επικάκιςθ κάπνασ, οι εςωτερικζσ γωνίεσ τθσ καπνοδόχου να είναι ςτρογγυλεμζνεσ με ακτίνα τουλάχιςτον 20mm. Εφόςον επιλεγεί καπνοδόχοσ με ορκογϊνια διατομι, θ μζγιςτθ αναλογία μεταξφ των πλευρϊν τθσ πρζπει να βρίςκεται ςτο 1,5. Σε αντίκετθ περίπτωςθ προκαλείται μείωςθ ςτον βακμό ελκυςμοφ των καυςαερίων. Η καπνοδόχοσ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ ζτςι ϊςτε ο ελκυςμόσ τθσ να επαρκεί αλλά να μθν είναι υπερβολικόσ. Το φψοσ τθσ καπνοδόχου όπου κα ςυνδεκεί θ ςυςκευι, ςυνιςτάται να μθν είναι μικρότερο από 4m. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι θ καπνοδόχοσ πρζπει να ζχει μικοσ 4m ~ 5m, απόςταςθ μετροφμενθ από το πάνω μζροσ του ανοίγματοσ τθσ εςτίασ. Καπνοδόχοι που εγκακίςτανται εξωτερικά του κτιρίου, πρζπει να φζρουν επαρκι μόνωςθ κακ όλο το μικοσ τουσ. Η διατομι τθσ καπνοδόχου πρζπει να είναι θ κατάλλθλθ, ανάλογα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε εγκατάςταςθσ. Καπνοδόχοσ με μικρι διατομι δεν ζχει επιτυγχάνει επαρκι βακμό ελκυςμοφ. Καπνοδόχοσ με πολφ μεγάλθ διατομι προκαλεί γριγορθ μείωςθ τθσ κερμοκραςία των καυςαερίων με αποτζλεςμα τθν αιςκθτι μείωςθ τθσ ταχφτθτασ ανόδου αυτϊν. Στο άνω τζρμα τθσ καπνοδόχου, πριν τθν τοποκζτθςθ του καπζλου, πρζπει να ςφραγιςκεί κατάλλθλα ο χϊροσ μεταξφ του αγωγοφ τθσ καπνοδόχου και των δομικϊν υλικϊν που τον περιβάλλει. Η καπνοδόχοσ και ο καπναγωγόσ πρζπει να είναι μονωμζνοι κατάλλθλα και δεν πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με εφφλεκτα υλικά. Σε περίπτωςθ που ςε μικρι απόςταςθ από τον καπναγωγό ι τθν καπνοδόχο υπάρχουν υλικά που μποροφν να αναφλεγοφν λόγο αυξθμζνθσ κερμοκραςίασ και δεν επαρκεί το διάκενο αζρα που υπάρχει, τότε ςτα ςθμεία αυτά πρζπει να τοποκετθκεί μόνωςθ. ΡΟΣΟΧΗ! Κάκε ςυςκευι ςυνδζεται ςε ανεξάρτθτθ καπνοδόχο. Απαγορεφεται θ ςφνδεςθ δυο ι περιςςότερων ςυςκευϊν ςε μια καπνοδόχο. Απαγορεφεται από το εςωτερικό τθσ καπνοδόχου θ διζλευςθ αγωγϊν προςαγωγισ αζρα.

10 4.2 Απόλθξθ καπνοδόχου Ο ελκυςμόσ τθσ καπνοδόχου εξαρτάται και από τθν καταλλθλότθτα τθσ κεφαλισ (καπζλο) ςτθν απόλθξθ τθσ καπνοδόχου. Η καπνοδόχοσ πρζπει να προεξζχει από το ψθλότερο ςθμείο τθσ ςτζγθσ τουλάχιςτον 1m. Σο καπζλο τθσ καπνοδόχου πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 1) να ζχει ίδια εςωτερικι διατομι με τθν καπνοδόχο, 2) να ζχει ωφζλιμθ διατομι εξόδου ανάλογθ τθσ εςωτερικισ διατομισ τθσ καπνοδόχου, 3) να είναι καταςκευαςμζνο ζτςι ϊςτε να εμποδίηει τθν είςοδο βροχισ, χιονιοφ και οποιουδιποτε άλλου ξζνου ςϊματοσ ςτθν καπνοδόχο, 4) να επιτρζπει τθν εφκολθ επικεϊρθςθ για ενδεχόμενεσ επεμβάςεισ ςυντιρθςθσ και κακαριςμοφ.

11 Σε περίπτωςθ που υπάρχουν παράπλευρεσ καπνοδόχοι, κα πρζπει θ απόλθξι τθσ μιασ να είναι τουλάχιςτον 50cm ψθλότερα από τθν άλλθ, ϊςτε να αποφεφγεται θ μεταφορά πίεςθσ μεταξφ τουσ. Η κεφαλι δεν πρζπει να ζχει εμπόδια από τοίχουσ, πρανι και δζντρα ςε ακτίνα 10 μζτρων γφρω τθσ. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε θ κεφαλι πρζπει να υψωκεί τουλάχιςτον 1 μζτρο πάνω από το εμπόδιο. Το ίδιο ςυμβαίνει και με τθν κορυφι τθσ ςτζγθσ, τθν οποία πρζπει να ξεπερνάει τουλάχιςτον κατά 1 μζτρο. Στο παραπάνω ςχζδιο αναπαρίςτανται θ απόςταςθ και το φψοσ που πρζπει να απζχει θ καπνοδόχοσ από τθν κορυφι τθσ ςτζγθσ όταν αυτι δεν είναι επίπεδθ. τον επόμενο πίνακα παρουςιάηονται οι αποςτάςεισ και τα φψθ τθσ καπνοδόχου ςφμφωνα με τθν κλίςθ τθσ ςτζγθσ.

12 5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ςυςκευι κα πρζπει να χειρίηεται ςφμφωνα με το παρόν τεχνικό εγχειρίδιο. ΑΡΑΓΟΕYΕTΑΙ να παρακάμψετε / παραβιάςετε τουσ προφυλακτιρεσ (καλφμματα) των κινοφμενων εξαρτθμάτων ι των ενεργϊν τμθμάτων όπου αναπτφςςονται κίνδυνοι μθχανικισ και θλεκτρικισ φφςεωσ αντίςτοιχα. ΑΡΑΓΟΕYΕTΑΙ να κζςετε ςε λειτουργία τθ ςυςκευι χωρίσ τουσ προφυλακτιρεσ ςτθ προβλεπόμενθ κζςθ τουσ. Κάκε εργαςία ςυντιρθςθσ ι επιςκευισ κα πρζπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό με ζγκριςθ του καταςκευαςτι ι του αντιπροςϊπου του. Τα ανταλλακτικά που ενδζχεται να χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να ζχουν εγκρικεί από τθν καταςκευάςτρια εταιρία. Κάκε εργαςία ςυντιρθςθσ ι επιςκευισ κα πρζπει να διενεργείται μόνο εφόςον το μθχάνθμα ζχει απομονωκεί από τθ πθγι θλεκτρικισ τροφοδοςίασ του. Κάκε εργαςία ςυντιρθςθσ ι επιςκευισ κα πρζπει να διενεργείται μόνο εφόςον το μθχάνθμα ζχει ψυχκεί ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ. ΡΟΣΟΧΗ! Ακόμθ και χαμθλζσ κερμοκραςίεσ κερμϊν επιφανειϊν τθσ ςυςκευισ μπορεί να προκαλζςουν ζγκαυμα ςε περιπτϊςεισ παρατεταμζνθσ επαφισ. Τα άτομα, οι αρμοδιότθτεσ των οποίων αφοροφν ςτθν ςυντιρθςθ, αντικατάςταςθ, επιςκευι κ.τ.λ. τθσ ςυςκευισ ι τμιματοσ αυτισ, κα πρζπει να κάνουν χριςθ κατάλλθλων Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ π.χ. υποδιματα αςφαλείασ και γάντια ζναντι κινδφνων μθχανικισ και θλεκτρικισ φφςεωσ. Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να ακολουκοφνται οι υποδείξεισ και περιοριςμοί του Σεχνικοφ Αςφαλείασ του εκάςτοτε ςυνεργείου ςυντιρθςθσ, επιςκευισ. ΡΟΣΟΧΗ! Κάκε θλεκτρολογικι εργαςία κα πρζπει να εκτελείται από αδειοφχο θλεκτρολόγο ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Για τθ προςταςία από τα κινοφμενα ςτοιχεία μετάδοςθσ κίνθςθσ και τα φορτιςμζνα θλεκτρικά μζρθ, παρζχονται ςτακεροί προφυλακτιρεσ που περιορίηουν τθ πρόςβαςθ ςτισ εξισ επικίνδυνεσ ηϊνεσ: 1) Στθ διάταξθ μετάδοςθσ κίνθςθσ ςτον περιςτρεφόμενο ανεμιςτιρα όπου δθμιουργείται κίνδυνοσ κοπισ ι αρπαγισ δακτφλων ι χειρόσ. 2) Σε τμιματα με φορτιςμζνα μζρθ όπου δθμιουργείται κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ από άμεςθ ι ζμμεςθ επαφι. 6. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΥΚΑΓΙΑΣ 6.1 Μζτρα πρόλθψθσ πυρκαγιάσ Τα παρακάτω τυπικά μζτρα πρζπει να λθφκοφν υπ όψιν για τθν αποφυγι εκδιλωςθσ πυρκαγιάσ: 1) Μπροςτά από τθν εςτία δεν πρζπει να υπάρχει κανζνα αντικείμενο ι υλικό εφφλεκτο ι ευαίςκθτο ςτθ κερμότθτα ςε απόςταςθ μικρότερθ των 100cm. 2) Εάν θ ςυςκευι προορίηεται να εγκαταςτακεί ςε δάπεδο χωρίσ πυρίμαχεσ ιδιότθτεσ, κα πρζπει να τοποκετθκεί πυρίμαχο υπόςτρωμα (π.χ. χαλφβδινθ βάςθ) μεταξφ τθσ ςυςκευισ και του δαπζδου, ςε διαςτάςεισ που ορίηουν οι τοπικοί κανονιςμοί. 3) Για τθν βζλτιςτθ λειτουργία τθσ ςυςκευισ και για τθν πρόλθψθ του κινδφνου ανάφλεξθσ των καυςαερίων που ζχουν επικακιςει ςτα τοιχϊματα τθσ καπνοδόχου, ο κακαριςμόσ τθσ καπνοδόχου

13 πρζπει να γίνεται επαναλαμβάνεται τακτικά, ανά πζντε (5) τόνουσ ξφλα που καταναλϊνονται (καίγονται). 4) Τα υπολείμματα τθσ καφςθσ (ςτάχτεσ) πρζπει να απομακρφνονται τακτικά. Ρρζπει να δίδεται προςοχι ςτο χειριςμό τουσ λόγω των υψθλϊν κερμοκραςιϊν τουσ προτείνεται ο χειριςμόσ τουσ εφόςον ζχουν ψυχκεί επαρκϊσ. Για τθν προςωρινι αποκικευςι τουσ και τθν ψφξθ τουσ ςε αςφαλείσ κερμοκραςίεσ, μπορεί να ςυγκεντρϊνονται ςε κατάλλθλο δοχείο με πυρίμαχεσ ιδιότθτεσ, πριν τθν απόρριψι τουσ. Οι ςτάχτεσ δεν κα πρζπει να απορρίπτονται ανεξζλεγκτα εφόςον προθγουμζνωσ δεν ζχουν ψυχκεί επαρκϊσ. Η ςτάχτθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ λίπαςμα ςε φυτικοφσ οργανιςμοφσ. 5) Δεν πρζπει να κζτετε ςε λειτουργία τθν ςυςκευι εάν υπάρχουν εκπομπζσ αερίων ι ανακυμιάςεισ. 6) Δεν πρζπει να τοποκετείται εφφλεκτα υλικά κοντά ςτθν ςυςκευι. 7) Θα πρζπει να διατίκεται επαρκισ αρικμόσ πυροςβεςτιρων διοξειδίου του άνκρακα (CO2) ςε κζςεισ ευκόλωσ προςβάςιμεσ και άμεςα αντιλθπτζσ. Η καταλλθλότθτα των πυροςβεςτιρων κα πρζπει να επαλθκεφεται τακτικά, από αρμόδιο άτομο ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 6.2 Οδθγίεσ κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ Εφόςον διαπιςτϊςετε τθν εκδιλωςθ πυρκαγιάσ ςτο τηάκι ι ςτθν καπνοδόχο εκτελζςτε ΑΜΕΣΩΣ τα παρακάτω βιματα: I. Κλείςτε τθν πόρτα τθσ ςυςκευισ. II. Κλείςτε τουσ ρυκμιςτζσ αζρα καφςθσ ςπρϊξτε τουσ ςτθ κζςθ Α (βλ. Κεφ. 8. ΜΕΣΑ ΧΕΙΙΣΜΟΥ). III. Σβιςτε τθν φωτιά με πυροςβεςτιρεσ διοξειδίου του άνκρακα (CO2). IV. Καλζςτε αμζςωσ τθν ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ (τθλζφωνο για Ελλάδα: 199). ΑΡΟΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΣΒΗΣΕΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΕ ΙΨΗ ΝΕΟΥ. Η ρίψθ νεροφ κα ζχει ωσ πικανό αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ ρωγμϊν ςτισ μεταλλικζσ επιφάνειεσ τθσ εςτίασ λόγω τθσ απότομθσ μεταβολισ τθσ κερμοκραςίασ τουσ. Μετά τθν επιτυχι κατάςβεςθ τθσ πυρκαγιάσ απευκυνκείτε ςε ειδικευμζνο άτομο για τον ζλεγχο του τηακιοφ και τθσ καπνοδόχου για ενδεχόμενεσ ρωγμζσ ι ςθμεία χωρίσ επαρκι ςτεγανότθτα. 7. ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η ςυςκευι είναι καταςκευαςμζνθ για τθ καφςθ ξφλινων κορμϊν. Επιτρζπεται θ χριςθ μόνο ξερϊν ξφλινων κορμϊν με μικοσ περίπου 30cm και μζγιςτθ περιφζρεια 30cm. Μικρότερα ξφλα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για προςανάμματα. Ξφλα μεγαλφτερου μεγζκουσ από αυτό που ςυνίςταται καίγονται πιο αργά και καταλαμβάνουν περιςςότερο χϊρο μζςα ςτον κάλαμο καφςθσ. Επιτρζπεται θ καφςθ ςυμπιεςμζνων κομματιϊν ξφλου χωρίσ ρθτίνθ όπωσ αυτά που κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο. Η χριςθ αυτοφ του τφπου καυςίμου πρζπει να γίνεται μόνο από κατάλλθλα εκπαιδευμζνο χειριςτι και με ιδιαίτερθ προςοχι. Αυτόσ ο τφποσ καυςίμου παρουςιάηει υψθλι κερμογόνο δφναμθ και εάν γίνει χριςθ ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ μπορεί να προκλθκεί υπερκζρμανςθ τθσ ςυςκευισ με επιβλαβι αποτελζςματα.

14 Κατά τθ χριςθ τθσ ςυςκευισ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ξφλα με μικρι περιεκτικότθτα ςε υγραςία. Για τθν καφςθ ξφλων με αυξθμζνθ υγραςία απαιτείται μεγαλφτερθ ποςότθτα κερμότθτασ κακϊσ ζνα ςθμαντικό μζροσ αυτισ δαπανάται για τθν εξάτμιςθ του νεροφ που περιζχουν. Ραράλλθλα, το νερό που εξατμίηεται κατά τθ καφςθ των ξφλων, ςυμπυκνϊνεται ςτθν εςτία και ςτθν καπνοδόχο όταν μειωκεί θ κερμοκραςία, γεγονόσ που προκαλεί ςυςςϊρευςθ αικάλθσ ςτα ςθμεία που προθγικθκε θ ςυμπφκνωςθ. Η φπαρξθ αικάλθσ είναι θ αιτία τθσ αυτανάφλεξθσ που λαμβάνει χϊρα μζςα ςτθν εςτία ι ςτθν καπνοδόχο κυρίωσ κατά τθν κερινι περίοδο όταν θ κερμοκραςίεσ είναι αυξθμζνεσ. Η ανάφλεξθ τθσ αικάλθσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν καταςτροφι τθσ εςτίασ και τθσ καπνοδόχου, των δομικϊν υλικϊν που τα περιβάλλουν, ακόμθ και τθν εκδιλωςθ πυρκαγιάσ ςτον χϊρο που είναι εγκατεςτθμζνθ θ ςυςκευι. Τα ξφλα πρζπει να ζχουν περιεκτικότθτα ςε υγραςία περίπου 8% (τα χλωρά ξφλα περιζχουν περίπου 60% ςε υγραςία και είναι άκρωσ ακατάλλθλα για καφςθ), ξφλα με περιεκτικότθτα άνω του 8% υγραςία εκτόσ του ότι ςυμβάλλουν ςτθν δθμιουργία αικάλθσ, μειϊνουν και τθν απόδοςθ τθσ εςτίασ. Σα ξφλα που προορίηονται για καφςθ πρζπει να διατθροφνται ςε ξθρό και ςτεγαςμζνο χϊρο. Είναι επικίνδυνο και ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ να χρθςιμοποιθκοφν ωσ καφςιμο: κάρβουνα, χαρτιά, κομμάτια φλοιϊν και πάνελ, χλωρά ι βαμμζνα ξφλα και πλαςτικά υλικά. Σε περίπτωςθ που προκλθκεί ηθμιά ςτθν ςυςκευι από τθν χριςθ μθ επιτρεπτϊν καυςίμων θ εταιρία δεν φζρει καμία ευκφνθ. Η εγγφθςθ που παρζχεται με τθν αγορά τθσ ςυςκευισ ακυρϊνεται ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ. Επιτρζπεται θ χριςθ χαρτιοφ και χαρτονιοφ μόνο ωσ προςανάμματα. Ρροςοχι! Φαρτιά και χαρτόνια που φζρουν εκτυπϊςεισ ςτισ επιφάνειζσ τουσ είναι επικίνδυνα κακϊσ κατά τθ καφςθ τουσ εκλφονται επικίνδυνεσ χθμικζσ ουςίεσ που περιζχονται ςτο μελάνι. Κατά τθν διάρκεια τθσ νφχτασ δεν είναι δυνατι θ ςυνεχισ κζρμανςθ του χϊρου από τθν εςτία, κακϊσ τα ξφλα δεν είναι καφςιμο μακράσ διαρκείασ και μετά από κάποιο χρονικό διάςτθμα ςβινουν και δεν παράγουν κερμότθτα. 8. ΜΕΣΑ ΧΕΙΙΣΜΟΥ Με ςκοπό τθ βζλτιςτθ κατά περίπτωςθ λειτουργία τθσ, θ ενεργειακι εςτία είναι εξοπλιςμζνθ με δφο μοχλοφσ για τθ ρφκμιςθ τθσ ροισ του ειςερχόμενου αζρα καφςθσ και των απαγόμενων καυςαερίων κακϊσ και με διάταξθ μθχανικισ ροισ του αζρα κζρμανςθσ. 8.1 φκμιςθ ροισ ειςερχόμενου αζρα καφςθσ Ο πρϊτοσ μοχλόσ επιτυγχάνει ρφκμιςθ τθσ ροισ του αζρα ειςαγωγισ. Ο αζρασ ειςαγωγισ ειςζρχεται κάτω από χϊρο καφςθσ και προκερμαίνεται εντόσ του διπλοφ τοιχϊματοσ τθσ βάςθσ πριν εξζλκει εντόσ του χϊρου καφςθσ, μπροςτά από το πυρίμαχο κρφςταλλο τθσ κφρασ. Ο μοχλόσ αυτόσ

15 βρίςκεται εγκατεςτθμζνοσ ςτο κατϊτερο τμιμα του πλαιςίου τθσ ςυρόμενθσ κφρασ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 7. Συνιςτάται κατά το άναμμα τθσ εςτίασ, ο μοχλόσ να τοποκετείται ςτθν πλιρωσ ανοικτι του κζςθ (κζςθ Β) ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ειςροι μεγάλθσ ποςότθτα αζρα καφςθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ καφςθσ και ανάλογα τισ ανάγκεσ κζρμανςθσ του χϊρου, ο μοχλόσ μπορεί να μετακινείται από τθ πλιρωσ ανοικτι του κζςθ (κζςθ Β) ςτθν πλιρωσ κλειςτι του κζςθ (κζςθ Α) ι/και αντίκετα, ρυκμίηοντασ (αυξάνοντασ ι μειϊνοντασ αντίςτοιχα) τθν ζνταςθ τθσ καφςθσ των ξφλινωνκορμϊν. Κατά τθν ςυνικθ λειτουργία τθσ εςτίασ ςυνιςτάται ο μοχλόσ αυτόσ να μθν βρίςκεται ςτθ κλειςτι του κζςθ (κζςθ Α), ϊςτε να επιτυγχάνεται διαρκισ ροι αζρα μπροςτά από το πυρίμαχο κρφςταλλο τθσ κφρασ παρεμποδίηοντασ τθν επαφι των καυςαερίων με το κρφςταλλο και κατ επζκταςθ, αποτρζποντασ το ταχφ μαφριςμά του. 8.2 φκμιςθ ροισ απαγωγισ καυςαερίων Ο δεφτεροσ μοχλόσ επιτυγχάνει ρφκμιςθ τθσ ροισ των αερίων καφςθσ (καυςαζρια) που εξζρχονται από τθν καπνοδόχο. Ο μοχλόσ αυτόσ βρίςκεται εγκατεςτθμζνοσ ςτο πλαϊνό τμιμα του πλαιςίου τθσ ςυρόμενθσ κφρασ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 8. Κατά τθ διάρκεια τθσ καφςθσ και ανάλογα τισ ανάγκεσ κζρμανςθσ του χϊρου, ο μοχλόσ μπορεί να μετακινείται από τθ πλιρωσ ανοικτι του κζςθ (κζςθ Β) ςτθν πλιρωσ κλειςτι του κζςθ (κζςθ Α) ι/και αντίκετα, αυξάνοντασ ι μειϊνοντασ αντίςτοιχα το ρυκμό διαφυγισ των καυςαερίων προσ τθν καπνοδόχο. Η κζςθ του μοχλοφ αυτοφ κατά τθν κανονικι χριςθ τθσ εςτίασ επθρεάηει ςε ςθμαντικό βακμό τθν απόδοςθ τθσ εςτίασ. Με τθν χριςθ αυτοφ του μοχλοφ επιτυγχάνεται μείωςθ ι αφξθςθ τθσ ενεργισ διατομισ τθσ καπνοδόχου, επθρεάηοντασ το χρόνο παραμονισ των ηεςτϊν καυςαερίων εντόσ τθσ εςτίασ για μεγαλφτερο ι μικρότερο χρονικό διάςτθμα αντίςτοιχα. Ζτςι, ο αζρασ που βρίςκεται ςτον 3 ο αεροκάλαμο τθσ εςτίασ κερμαίνεται περιςςότερο ι λιγότερο πριν τθν ζξοδό του εντόσ του κτιρίου διαμζςου των αεραγωγϊν με τισ περςίδεσ. Η διάταξθ ρφκμιςθσ τθσ ροισ των καυςαερίων είναι καταςκευαςμζνθ κατά τρόπο ϊςτε ακόμθ και όταν ο ςχετικόσ μοχλόσ βρίςκεται ςτθν πλιρωσ κλειςτι του κζςθ (κζςθ Α), να επιτρζπεται θ διαφυγι των καυςαερίων δια μζςου τθσ καπνοδόχου, εξαςφαλίηοντασ ςε κάκε περίπτωςθ ότι ο κάλαμοσ καφςθσ δεν κα γεμίςει με καπνό και το τηάκι δεν κα μπουκϊςει. ΡΟΣΟΧΗ: Με τθν αφξθςθ τθσ ποςότθτασ του αζρα που ειςζρχεται ςτον κάλαμο καφςθσ, αυξάνεται αναλογικά θ ζνταςθ (και θ ηωθράδα ) τθσ φωτιάσ και κατ επζκταςθ θ κατανάλωςθ του καυςίμου (ταχφτερθ καφςθ των ξφλινων κορμϊν). 8.3 φκμιςθ ροισ κερμοφ αζρα Η ενεργειακι εςτία είναι εξοπλιςμζνθ με φυγόκεντρο ανεμιςτιρα που βρίςκεται κάτω από τον κάλαμο καφςθσ και εξωτερικά τθσ εςτίασ και ο οποίοσ τίκεται ςε λειτουργία αυτόματα μζςω ενόσ κερμοςτάτθ-ροοςτάτθ. Ο ακροδζκτθσ ελζγχει τθν κερμοκραςία του αζρα που εξζρχεται από τον 3 ο

16 αεροκάλαμο και όταν υπερβεί τθν αρχικι ρφκμιςθ του κερμοςτάτθ (40 ο C) δίνει εντολι και ξεκινά αυτόματα θ λειτουργία του ανεμιςτιρα. 9. ΕΝΑΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κατά τισ πρϊτεσ χριςεισ τθσ ςυςκευισ κα αναπτυχκεί μία χαρακτθριςτικι οςμι ςτον χϊρο όπου ζχει εγκαταςτακεί. Αυτό το γεγονόσ οφείλεται ςτο ςτζγνωμα του προςτατευτικοφ βερνικιοφ με το οποίο ζχει επικαλυφκεί θ ςυςκευι και τθσ ςυγκολλθτικισ ουςίασ που ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθ ςτιριξθ του κορδονιοφ ςτεγανοποίθςθσ περιμετρικά από τθν πόρτα. Μετά από ςφντομθ χριςθ τθσ ςυςκευισ θ οςμι κα εξαφανιςτεί. Ο χϊροσ που ζχει εγκαταςτακεί θ ςυςκευι πρζπει να αερίηεται καλά. Κατά τισ πρϊτεσ χριςεισ τθσ ςυςκευισ κα πρζπει να γίνεται χριςθ περιοριςμζνθσ ποςότθτασ καυςίμου (ξφλινων κορμϊν) ϊςτε να ςυγκρατθκεί ο ρυκμόσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ των επιφανειϊν τθσ ςυςκευισ για να δοκεί το απαιτοφμενο (ικανό) χρονικό περικϊριο και θ ςυςκευι να διαςταλεί ομαλά. Ο τφποσ των χρθςιμοποιοφμενων καυςίμων πρζπει να είναι αυτόσ που επιτρζπεται με το παρόν Τεχνικό Εγχειρίδιο (βλ. Κεφάλαιο 8). ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ θ χριςθ επιταχυντικϊν ουςιϊν (οινόπνευμα, βενηίνθ, πετρζλαιο κ.α.) για το άναμμα τθσ ςυςκευισ. Πταν ανάψουν τα προςανάμματα μποροφν να τοποκετθκοφν επιπλζον ξφλινοι κορμοί. Στο ςθμείο κα πρζπει να ανοιχκεί θ πόρτα για δυο με τρία δευτερόλεπτα μζχρι να εξιςωκεί θ πίεςθ που αναπτφςςεται εντόσ τθσ εςτίασ με αυτι του χϊρου εγκατάςταςθσ, για να διαςφαλιςκεί ότι δεν κα διαφφγουν καυςαζρια (καπνόσ) εντόσ του χϊρου εγκατάςταςθσ. Πταν τοποκετθκοφν τα ξφλα και κλείςει θ πόρτα, μπορεί να γίνει ρφκμιςθ τθσ καφςθσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Κεφαλαίου 8. Μθν ανάβετε ποτζ τθ ςυςκευι όταν υπάρχουν εφφλεκτα αζρια ςτο δωμάτιο. Για τθν ςυςκευι πρζπει να γνωρίηετε τα ακόλουκα : 1) Τα υλικά καταςκευισ τθσ δεν είναι ομοιογενι, θ ςυςκευι ζχει εξαρτιματα κυρίωσ από χυτοςίδθρο, χάλυβα και κεραμικό γυαλί. 2) Η ςυςκευι δεν παρουςιάηει τθν ίδια κερμοκραςία ςε όλα τα ςθμεία τθσ, αντίκετα θ κερμοκραςία διαφοροποιείται από ςθμείο ςε ςθμείο με τιμζσ μεταξφ των C και C. 3) Η ςυςκευι πρζπει να υποβλθκεί ςε αρκετοφσ κφκλουσ ανάμματοσ ζτςι ϊςτε όλα τα υλικά να ολοκλθρϊςουν όλεσ τισ πικανζσ ελαςτικζσ καταπονιςεισ. 4) Η ςυςκευι ζχει επιςτρωκεί με ειδικό βερνίκι το οποίο κατά τθν καταςκευι κερμαίνεται ςτουσ 250 ο C. Κατά τα πρϊτα ανάμματα τθσ ςυςκευισ μπορεί να γίνει αντιλθπτι μία χαρακτθριςτικι οςμι θ οποία όμωσ εξαλείφεται μετά από δυο με τρία ανάμματα, όταν θ ςυςκευι λειτουργιςει για αρκετό διάςτθμα ςε κερμοκραςία πάνω από τουσ 350 ο C. Για τθν ςωςτι και χωρίσ προβλιματα λειτουργία τθσ ςυςκευισ, πρζπει ο χριςτθσ να τθριςει τα εξισ: 1) Να εξαςφαλίςει τον επαρκι αεριςμό του χϊρου κακ όλθ τθν διάρκεια λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ. 2) Να λειτουργιςει τθν ςυςκευι κατά τα πρϊτα ανάμματα (3 ~ 4 φορζσ) με μειωμζνθ ποςότθτα καυςίμου για ικανοποιθτικό χρονικό διάςτθμα (6 ~ 10 ϊρεσ) και να ρυκμίςει τθν εξαγωγι των καυςαερίων ςτθν κζςθ «Β» (πλιρωσ ανοιχτό) όπωσ περιγράφεται ςτο Κεφάλαιο 8.

17 3) Στα επόμενα ανάματα χρθςιμοποιοφνται ςταδιακά, μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ καυςίμου, μζχρι το ςθμείο που κα λειτουργεί θ ςυςκευι με το μζγιςτο φορτίο. Κατά τθν διάρκεια αυτισ τθσ φάςθσ κα πρζπει κατά το δυνατόν, να διατθρθκοφν μεγάλεσ περιόδουσ ανάμματοσ και ςβθςίματοσ ϊςτε θ ςυςκευι να προςαρμοςτεί με ομαλό τρόπο. Τα παραπάνω βιματα πρζπει να ολοκλθρωκοφν πριν τοποκετθκεί θ διακοςμθτικι επζνδυςθ τθσ εςτίασ, ϊςτε ταυτόχρονα να υπάρχει θ δυνατότθτα ελζγχου τθσ ορκισ ςφνδεςθσ του καπναγωγοφ με τθν εςτία και τθν καπνοδόχο. Αφοφ ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ θ παραπάνω διαδικαςία, μπορεί να τοποκετθκεί θ διακοςμθτικι επζνδυςθ. Πταν ςτεγνϊςουν τα υλικά και οι ςυνδζςεισ τθσ διακοςμθτικισ επζνδυςθσ, θ ςυςκευι μπορεί να λειτουργιςει ςε κανονικοφσ ρυκμοφσ, αποφεφγοντασ τα υπερβολικά μεγάλα φορτία ι τθν χριςθ καυςίμων που μποροφν να οδθγιςουν ςε απότομεσ διακυμάνςεισ τθσ κερμοκραςίασ των επιφανειϊν του τηακιοφ. Πταν θ ςυςκευι χρθςιμοποιείται αναπτφςςονται μεγάλεσ κερμοκραςίεσ που μπορεί να προκαλζςουν εγκαφματα ςε ανκρϊπουσ ι ηϊα ι να προκαλζςουν πυρκαγιά ςε αντικείμενα που εφάπτονται τθσ ςυςκευισ ι βρίςκονται ςε κοντινι απόςταςθ. Θα πρζπει να τθροφνται αποςτάςεισ αςφαλείασ για τα παρακείμενα αντικείμενα, να λαμβάνονται μζτρα περιοριςμοφ πρόςβαςθσ για τα παιδιά, τα κατοικίδια ι άλλα ηϊα και να μθν επιχειρείται θ επαφι με τισ κερμζσ επιφάνειζσ τθσ ζωσ ότου ψυχκοφν ςε ικανοποιθτικό βακμό. 10. ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΥΡΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Η ονομαςτικι κερμογόνοσ δφναμθ τθσ ςυςκευισ ανζρχεται ςτα 15,2 kw. Η τιμι αυτι επιτυγχάνεται με ελκυςμό των καυςαερίων (υποπίεςθ) ςτα 24,81mm υδάτινθσ ςτιλθσ. Ο μοχλόσ ρφκμιςθσ αζρα που βρίςκεται κάτω από τθν πόρτα, κακορίηει τθ ποςότθτα του αζρα που ειςζρχεται ςτον κάλαμο καφςθσ όπωσ περιγράφεται ςτο Κεφάλαιο 8. Κατά το άναμμα τθσ ςυςκευισ, ο μοχλόσ πρζπει να βρίςκεται ςτθν κζςθ Β ϊςτε να ειςζρχεται μεγάλθ ποςότθτα αζρα καφςθσ. Σαυτόχρονα, ο μοχλόσ ρφκμιςθσ των απαγόμενων καυςαερίων πρζπει να βρίςκεται ςτθν κζςθ Β, ϊςτε να επιτυγχάνεται μεγαλφτεροσ ελκυςμόσ δια μζςου τθσ καπνοδόχου. Κατά τθν κανονικι λειτουργία τθσ ςυςκευισ, και οι δυο μοχλοί μποροφν να ρυκμιςτοφν ςτθν επικυμθτι κζςθ ανάλογα με τισ ανάγκεσ κζρμανςθσ του χϊρου. ΡΟΣΟΧΗ: Η ςυςκευι δεν πρζπει να λειτουργεί με μεγάλθ ποςότθτα καυςίμου ι με υπερβολικι ειςροι αζρα καφςθσ, κακϊσ ενδζχεται να υπερκερμανκεί και να προκλθκοφν βλάβεσ. Η εταιρία δεν φζρει ευκφνθ για βλάβεσ που προκλικθκαν από υπερκζρμανςθ και δεν καλφπτονται από τθν εγγφθςθ. Η ςυςκευι είναι μελετθμζνθ και καταςκευαςμζνθ ϊςτε να λειτουργεί με τθν πόρτα κλειςτι για να επιτυγχάνει τθν καλφτερθ δυνατι απόδοςθ (δθλωμζνεσ τιμζσ). Κατά τθν κανονικι λειτουργία τθσ ςυςκευισ, ο καπνόσ που εξζρχεται τθσ καπνοδόχου πρζπει να είναι διαφανισ. Το λευκό χρϊμα των καυςαερίων δθλϊνει ότι οι ξφλινοι κορμοί ζχουν υπερβολικό ποςοςτό υγραςίασ ι ότι θ ςυςκευι δεν ζχει ρυκμιςτεί ςωςτά. Το γκρίηο ι μαφρο χρϊμα των καυςαερίων δθλϊνει ότι θ ποςότθτα του αζρα καφςθσ που ειςζρχεται δεν επαρκεί (θ καφςθ είναι ατελισ λόγω ζλλειψθσ οξυγόνου) και κα πρζπει να ρυκμιςτεί ο μοχλόσ ςε κζςθ που να επιτρζπει μεγαλφτερθ ειςροι αζρα.

18 11. ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σε περιπτϊςεισ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ (αιφνίδιεσ αυξιςεισ τθσ κερμοκραςίασ) ενδζχεται να παρουςιαςτεί μικρόσ βακμόσ ελκυςμοφ τθσ καπνοδόχου, ακόμθ και αν προθγουμζνωσ λειτουργοφςε θ ςυςκευι με ικανοποιθτικό βακμό ελκυςμοφ. Ο ελκυςμόσ επιτυγχάνεται εξαιτίασ τθσ διαφοράσ κερμοκραςίασ μεταξφ των καυςαερίων που κινοφνται ςτθν καπνοδόχο και του περιβάλλοντοσ (πάνω από τθν καπνοδόχο). Πταν θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ αυξάνεται, θ διαφορά κερμοκραςίασ μειϊνεται και προκαλείται μείωςθ τθσ ανοδικισ ταχφτθτασ των καυςαερίων. Πταν ο ελκυςμόσ δεν είναι ικανοποιθτικόσ, τα καυςαζρια δεν εξζρχονται πλιρωσ από τθ καπνοδόχο και διαπιςτϊνεται οςμι αερίου (κάπνασ) ςτον χϊρο που είναι εγκατεςτθμζνθ θ ςυςκευι. Στθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να αυξθκεί ο αζρασ καφςθσ που ειςάγεται και να μειωκεί θ ποςότθτα καυςίμου ςτον κάλαμο καφςθσ. Εάν το φαινόμενο διατθρείται ενόςω οι ςυνκικεσ κερμοκραςίασ δεν είναι αυτζσ που αναφζρονται παραπάνω, πρζπει να διενεργθκεί ζλεγχοσ ςτισ ςυνδζςεισ με τθν καπνοδόχο για να επαλθκευτεί θ ςτεγανότθτα αυτϊν και παράλλθλα να εξακριβωκεί ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα που φράηουν τθ καπνοδόχο και μειϊνουν τον ελκυςμό των καυςαερίων. 12. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ Ρρζπει να εφαρμόηονται οι Κανόνεσ Αςφαλείασ που προδιαγράφονται ςτο Κεφάλαιο 5 του παρόντοσ Τεχνικοφ Εγχειριδίου Κακαριςμόσ καπνοδόχου Κατά τον κακαριςμό θ ςυςκευι και θ καπνοδόχοσ πρζπει να ζχουν ψυχκεί επαρκϊσ. Ο κακαριςμόσ είναι αναγκαίοσ ϊςτε να απομακρφνεται θ αικάλθ που ςυςςωρεφεται ςε διάφορα ςθμεία τθσ καπνοδόχου και μπορεί να προκαλζςει δυςλειτουργία τθσ ςυςκευισ ι/και πυρκαγιά ςτθν καπνοδόχο. Ο κακαριςμόσ πρζπει να διενεργείται τακτικά, τουλάχιςτον μια φορά τον χρόνο ι/και ςε μικρότερα χρονικά διαςτιματα ανάλογα τθσ χριςθσ ι κρικεί αναγκαίο από τον χριςτθ. Ο κακαριςμόσ τθσ καπνοδόχου ςυνιςτάται να γίνεται μετά το τζλοσ μιασ περιόδου χριςθσ, πριν τουσ κερινοφσ μινεσ που απαντϊνται αυξθμζνεσ κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ που μπορεί να προκαλζςουν αυτανάφλεξθ τθσ ςυςςωρευμζνθσ αικάλθσ ςτθν καπνοδόχο. Ο κακαριςμόσ πρζπει να ανατίκεται ςε αρμόδιο άτομο (καπνοδοχοκακαριςτι), ο οποίοσ οφείλει παράλλθλα να ελζγξει και να βεβαιϊςει για τον ικανοποιθτικό ελκυςμό τθσ καπνοδόχου. Ρριν τθν ζναρξθ κακαριςμοφ τθσ καπνοδόχου, κα πρζπει να διαςφαλίηεται ότι το ςταχτοδοχείο είναι άδειο και βρίςκεται ςτθν κζςθ του. Σε διαφορετικι περίπτωςθ θ ςυμπυκνωμζνθ αικάλθ κα γεμίςει τον κάλαμο που βρίςκεται κάτω από το ςταχτοδοχείο. Κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ κακαριςμοφ τθσ καπνοδόχου, ςυνίςταται θ πόρτα τθσ εςτίασ να διατθρείται ςτθ κλειςτι τθσ κζςθ για τθν αποφυγι προβλθμάτων από τθ αναμενόμενθ πτϊςθ μεγάλθσ ποςότθτασ αικάλθσ. Μετά από αυτό το ςτάδιο και όταν θ ποςότθτα αικάλθσ μειωκεί αιςκθτά, ςυνιςτάται θ πόρτα να διατθρείται ανοιχτι ϊςτε να επιτυγχάνεται ικανοποιθτικόσ ελκυςμόσ τθσ καπνοδόχου που να βοθκάει ςτθν απομάκρυνςθ των υπολειμμάτων τθσ αικάλθσ Κακαριςμόσ κεραμικοφ κρυςτάλλου ΡΟΣΟΧΗ! Το κρφςταλλο πρζπει να κακαρίηεται αφοφ ζχει ψυχκεί και ζχει τθν κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ, γιατί αν είναι ηεςτό ενδζχεται να ραγίςει και υπάρχει περίπτωςθ να δθμιουργθκεί

19 ζγκαυμα. Ο αζρασ καφςθσ που ειςζρχεται πίςω από τθν πόρτα βοθκάει ςτθν απομάκρυνςθ των καυςαερίων αλλά δεν μπορεί να αποτρζψει εντελϊσ τθν ανάπτυξθ ςυμπυκνϊματοσ αικάλθσ ςτθν επιφάνεια του κεραμικοφ κρυςτάλλου. Η ςυχνότθτα κακαριςμοφ του κρυςτάλλου δεν μπορεί να προςδιοριςτεί με ακρίβεια και επαφίεται ςτθν κρίςθ του χριςτθ. Οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυχνότθτα κακαριςμοφ είναι κυρίωσ: 1) θ ποιότθτα του χρθςιμοποιθμζνου καυςίμου 2) οι επιλεγόμενεσ ρυκμίςεισ κατά τθ χριςθ τθσ ςυςκευισ και 3) θ ςυχνότθτα χριςθσ τθσ ςυςκευισ. Η αυξθμζνθ περιεκτικότθτα των ξφλων ςε υγραςία δθμιουργεί μεγαλφτερθ ποςότθτα αικάλθσ και επθρεάηει δυςμενϊσ τθν ςυχνότθτα κακαριςμοφ. Για τον κακαριςμό του κρυςτάλλου ακολουκείςτε τα παρακάτω βιματα: 1) Κατεβάςτε τθ πόρτα ςτθ κλειςτι τθσ κζςθ. 2) Χρθςιμοποιείςτε ζνα ειδικό εξάγωνο κλειδί (τφπου Allen) για να ξεβιδϊςετε το κοχλία που βρίςκεται ςτο μζςο τθσ δεξιάσ πλευράσ του πλαιςίου τθσ πόρτασ. Για να ξεβιδϊςετε τον κοχλία περιςτρζψτε αριςτερά. 3) Αφοφ απομακρφνετε το κοχλία, ανοίξτε τθν πόρτα προσ τα ζξω (τραβιξτε προσ το μζροσ ςασ). Η πόρτα κα ανοίξει προσ τα αριςτερά και το κρφςταλλο κα είναι πλιρωσ εκτεκειμζνο προσ το μζροσ ςασ για να διευκολυνκεί ο κακαριςμόσ του. 4) Αφοφ ολοκλθρϊςετε τον κακαριςμό του κρυςτάλλου, κλείςτε τθν πόρτα και βιδϊςτε το κοχλία (περιςτρζψτε δεξιά). 5) Ρριν αναςθκϊςετε τθν πόρτα βεβαιωκείτε ότι ζχει αςφαλίςει ςωςτά. Δεν πρζπει να τθν αναςθκϊςετε αν θ πόρτα ταλαντεφεται, γιατί υπάρχει πικανότθτα να δθμιουργθκεί ρωγμι ςτο κρφςταλλο. ΡΟΣΟΧΗ! Για τθν απομάκρυνςθ τθσ αικάλθσ μπορείτε να χρθςιμοποιθκοφν ειδικά κακαριςτικά προϊόντα για κεραμικά κρφςταλλα και απορροφθτικό χαρτί (μπορεί να χρθςιμοποιθκεί βρεγμζνο φφλλο εφθμερίδασ). Αν ζχουν δθμιουργθκεί λεκζδεσ που για τθν απομάκρυνςι τουσ απαιτείται τρίψιμο, επιτρζπεται θ χριςθ ειδικισ ξφςτρασ για κεραμικά κρφςταλλα (όπωσ αυτι που χρθςιμοποιείται ςτισ κεραμικζσ κουηίνεσ). Η χριςθ τθσ ειδικισ ξφςτρασ πρζπει να γίνεται με μεγάλθ προςοχι για τθν αποφυγι χάραξθσ του κρυςτάλλου. Για τον κακαριςμό του κρυςτάλλου μθν χρθςιμοποιείτε πανιά που μπορεί να το χαράξουν τθν επιφάνειά του. Μθν χρθςιμοποιείται προϊόντα (π.χ. χθμικζσ ουςίεσ) που δεν ενδείκνυνται για κεραμικά κρφςταλλα κακϊσ μποροφν να προκαλζςουν κάμπωμα του κρυςτάλλου.

20 ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ θ κζςθ ςε λειτουργία τθσ ςυςκευισ εάν θ πόρτα δεν είναι αςφαλιςμζνθ ςωςτά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο κάλαμοσ καφςθσ δεν μονϊνεται επαρκϊσ και θ ςυςκευι δεν μπορεί να λειτουργιςει ςωςτά ενϊ μπορεί να διαρρεφςουν καυςαζρια ςτον χϊρο εγκατάςταςθσ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Το κρφςταλλο είναι καταςκευαςμζνο από κεραμικά υλικά που αντζχουν ςε κερμοκραςίεσ μζχρι τουσ C χωρίσ να δθμιουργοφνται ανωμαλίεσ. ωγμζσ μπορεί να προκλθκοφν κατά τον κακαριςμό εάν δεν τθρθκοφν οι παρακάτω κανόνεσ ι από μθχανικά αίτια που οφείλονται ςτθν κακι χριςθ τθσ ςυςκευισ (κροφςεισ με αντικείμενα, λειτουργία τθσ πόρτασ χωρίσ αυτι να είναι αςφαλιςμζνθ ςωςτά, βίαιο άνοιγμα ι κλείςιμο τθσ πόρτασ κ.τ.λ.). Η εγγφθςθ δεν καλφπτει τθν αντικατάςταςθ του κρυςτάλλου, εφόςον δεν δφναται να δθμιουργθκεί φκορά αυτοφ κατά τθν ενδεδειγμζνθ λειτουργία τθσ ςυςκευισ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και περιοριςμοφσ του παρόντοσ Τεχνικοφ Εγχειριδίου Κακαριςμόσ τθσ εςτίασ από τθ ςτάχτθ Κατά τθν καφςθ των ξφλων εκλφεται καπνόσ που απορρίπτεται διαμζςου τθσ καπνοδόχου κακϊσ και ςτάχτθ που ςυγκρατείται ςτο ςταχτοδοχείο εντόσ του καλάμου καφςθσ. Το ςταχτοδοχείο βρίςκεται εγκατεςτθμζνο ςτο μζςο του καλάμου καφςθσ και κάτω από τθ ςχάρα. Σο ςταχτοδοχείο είναι μεταλλικό και επομζνωσ όταν λειτουργεί θ εςτία κακϊσ και για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μετά τθν παφςθ τθσ λειτουργίασ τθσ, θ κερμοκραςία που αναπτφςςει είναι εξαιρετικά υψθλι. Η ςτάχτθ πρζπει να απομακρφνεται από το ςταχτοδοχείο τακτικά. Η ςυςκευι δεν πρζπει να λειτουργεί όταν το ςταχτοδοχείο είναι πλιρωσ γεμάτο κακϊσ δυςχεραίνει τθν διζλευςθ του αζρα και προκαλεί υπερκζρμανςθ τθσ ςχάρασ. Η εκκζνωςθ του ςταχτοδοχείου πρζπει να διενεργείται μόνο εφόςον θ ςυςκευι παφςει να λειτουργεί και όλα τα τμιματά τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ςταχτοδοχείου, ζχουν ψυχκεί επαρκϊσ. Για τον κακαριςμό από τθ ςτάχτθ ακολουκείςτε τα παρακάτω βιματα: 1) Χρθςιμοποιείςτε μία μικρι ςκοφπα για να ςυγκεντρϊςετε τθ ςτάχτθ ςτο ςταχτοδοχείο. 2) Αφαιρζςτε τθν ςχάρα που βρίςκεται ςτθ βάςθ τθσ εςτίασ. 3) Αφαιρζςτε το ςταχτοδοχείο που βρίςκεται κάτω από τθ ςχάρα. 4) Απορρίψτε τθν ςτάχτθ (ςυςτινετε θ χριςθ ειδικισ ςκοφπασ κακαριςμοφ ςτάχτθσ τηακιοφ). Ρριν απορρίψετε τθν ςτάχτθ βεβαιωκείτε ότι θ ςτάχτθ ζχει ψυχκεί πλιρωσ και βρίςκεται ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ. Διαφορετικά μπορεί να προκλθκεί πυρκαγιά ςτο δοχείο ι το χϊρο που προορίηεται να απορριφκεί. 5) Επανατοποκετιςτε το κενό ςταχτοδοχείο ςτθν αρχικι του κζςθ. 6) Επανατοποκετιςτε τθ ςχάρα ςτθν αρχικι τθσ κζςθ Συντιρθςθ οδθγϊν ολίςκθςθσ τθσ κφρασ Η κάκετθ κίνθςθ τθσ πόρτασ γίνεται με τθν βοικεια μεταλλικϊν οδθγϊν πάνω ςτουσ οποίουσ και ολιςκαίνει εξαςφαλίηοντασ ακόρυβθ λειτουργία. Με τθν πάροδο του χρόνου και τθν ςυνεχι χριςθ τθσ ςυςκευισ, το λιπαντικό μζςο χάνει ςταδιακά τισ λιπαντικζσ του ιδιότθτεσ και θ κίνθςθ τθσ πόρτασ γίνεται δυςκολότερθ και κορυβϊδεισ. Για τθ διατιρθςθ τθσ ςωςτισ και ακόρυβθσ λειτουργίασ τθσ πόρτασ πρζπει να ανανεϊνεται τακτικά το λιπαντικό μζςο. Το λιπαντικό μζςο κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για τθ ςυςκευι. Για τθν λίπανςθ των οδθγϊν ακολουκείςτε τα παρακάτω βιματα:

21 1) Αναςθκϊςτε τθν πόρτα μζχρι να ανοίξει πλιρωσ. 2) Αναηθτιςτε του οδθγοφσ ολίςκθςθσ και εφαρμόςτε το λιπαντικό μζςο ςφμφωνα και με τισ οδθγίεσ του παραςκευαςτι του. 3) Κατεβάςτε και ανεβάςτε τθν πόρτα αρκετζσ φορζσ ϊςτε το λιπαντικό να απλωκεί κατά μικοσ των οδθγϊν. 4) Αν θ κίνθςθ τθσ πόρτασ εξακολουκεί να γίνεται με δυςκολία ι υπάρχει κόρυβοσ κατά τθν λειτουργία τθσ επαναλάβετε τθν διαδικαςία. ΡΟΣΟΧΗ! Μθν τοποκετείτε μεγάλθ ποςότθτα λιπαντικοφ για να αποφφγετε το ενδεχόμενο διαρροισ του λιπαντικοφ πάνω ςτθν εςτία. Ρροτιμιςτε τισ περιςςότερεσ επαναλιψεισ με επάλειψθ μικρισ ποςότθτασ λιπαντικισ ουςίασ. 13. ΧΕΙΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΙΝΗ ΡΕΙΟΔΟ Κατά τουσ κερινοφσ μινεσ που δεν γίνεται χριςθ τθσ ςυςκευισ, μετά τον κακαριςμό τθσ καπνοδόχου και τθσ εςτίασ, κλείςτε τουσ ρυκμιςτζσ και τθν πόρτα τθσ εςτίασ μζχρι τθν επόμενθ περίοδο χριςθσ. Ο κακαριςμόσ τθσ καπνοδόχου (βλ. Κεφ. 12, 12.1) ςυνιςτάται να γίνεται μετά το τζλοσ μιασ περιόδου χριςθσ, πριν τουσ κερινοφσ μινεσ που απαντϊνται αυξθμζνεσ κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ που μπορεί να προκαλζςουν αυτανάφλεξθ τθσ ςυςςωρευμζνθσ αικάλθσ ςτθν καπνοδόχο.