Μαγεία. Μαγείξεκα. Μάγηα. Μάγηζζα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαγεία. Μαγείξεκα. Μάγηα. Μάγηζζα"

Transcript

1 M Μαγεία Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζρεδηάδαηε θάπνηα καγεία, πξνβιέπνληαη επράξηζηεο εθπιήμεηο. Αλ δείηε άιινπο λα θάλνπλ καγηθά, πξνβιέπνληαη επηθεξδείο αιιαγέο. Αλ είζηε έκπνξνο θαη νλεηξεπηείηε πσο θνηηάδαηε έλα κάγν, πξνβιέπνληαη ελδηαθέξνληα εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα θαη επηθεξδείο δνπιεηέο. Η καγεία εδψ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηε καγγαλεία ή ηνλ πλεπκαηηζκφ. Μαγείξεκα Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο πσο καγεηξεχαηε, ζεκαίλεη φηη ζα ζαο αλαηεζεί θάπνην επράξηζην θαζήθνλ. Πνιινί θίινη ζα ζαο επηζθεθζνχλ ζην θνληηλφ κέιινλ. Αλ ππάξρεη αζπκθσλία ή έιιεηςε θεθηνχ, κπνξείηε λα πεξηκέλεηε λα ζπκβνχλ ελνριεηηθά θαη απνγνεηεπηηθά γεγνλφηα. Μάγηα Αλ νλεηξεπηείηε πσο βξηζθφζαζηε ζε ππλσηηθή θαηάζηαζε ή θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο δχλακεο άιισλ, είλαη πξνκήλπκα νιέζξησλ απνηειεζκάησλ, δηφηη νη ερζξνί ζαο ζα ζαο ππνδνπιψζνπλ" αλ φκσο δείηε φηη θξαηάηε άιινπο θάησ απφ κηα καγεία, ζα απνρηήζεηε ηε δχλακε λα θπβεξλήζεηε ην πεξηβάιινλ ζαο. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη βξίζθεηαη θάησ απφ παξάμελεο επηδξάζεηο, ζεκαίλεη φηη ζα εθηεζεί ζε άκεζν θίλδπλν, θαη ζα πξέπεη λα είλαη πξνζερηηθή. Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ππλσηηζκνχο θαη δηάθνξα καγηθά ή ηαρπδαθηπινπξγηθά θφιπα, ζα πξέπεη λα αλακέλεηε ζηελνρψξηεο θαη πεξηπινθέο ζηε δνπιεηά ζαο θαη ζην νηθνγελεηαθφ ζαο πεξηβάιινλ, θαζψο θαη έιιεηςε πγείαο. Μάγηζζα Αλ νλεηξεπηείηε κάγηζζεο, ζεκαίλεη φηη καδί κε άιινπο ζ' αλαδεηήζεηε αιιά ηειηθά... ζα ζαο βγνπλ μηλέο. Αλ νη κάγηζζεο ζαο επηηεζνχλ, νη επηρεηξήζεηο ζα ππνθέξνπλ θαη γεληθά νη δνπιεηέο ζαο ζα έρνπλ απνγνεηεπηηθά απνηειέζκαηα.

2 Μαγλήηεο Αλ νλεηξεπηείηε καγλήηε, ζεκαίλεη πσο θαθέο επηδξάζεηο ζα ζαο απνκαθξχλνπλ απφ ηνλ έληηκν δξφκν. Πηζαλφλ θάπνηα γπλαίθα λα απνδεηρηεί θαθφο δαίκνλαο γηα ζαο. Γηα κηα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη φηη ζα πεξηβάιιεηαη απφ πινχην θαη ηζρπξνχο πξνζηάηεο. Μάγνο Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο έλα κάγν, ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε δπζάξεζηε εκπεηξία ζηελ επηδίσμε ζαο λα πινπηίζεηε θαη λα γίλεηε επηπρηζκέλνο. Οη θηινδνμίεο ζαο ζα πάξνπλ απνγνεηεπηηθή ηξνπή θαη ζ' αιιάμνπλ. Μαϊκνύ Αλ νλεηξεπηείηε κατκνχ, ζεκαίλεη πσο χπνπια πξφζσπα ζα ζαο θνιαθέςνπλ κε ζθνπφ λα πξνσζήζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Αλ δείηε ςφθηα κατκνχ, ζεκαίλεη πσο ν ρεηξφηεξνο ερζξφο ζαο ζχληνκα ζα εθιείςεη. Αλ κηα λέα γπλαίθα νλεηξεπηεί κατκνχ, ζεκαίλεη πσο ζα ρξεηαζηεί λα επηκείλεη γηα γάκν, δηφηη ν αγαπεκέλνο ηεο ζα ηελ ππνςηαζηεί γηα απηζηία. Αλ κηα γπλαίθα δεη πσο ηάηδε κατκνχ, ζεκαίλεη πσο ζα εμαπαηεζεί απφ έλαλ θφιαθα. Μαϊληαλόο Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο κατληαλφ, ζεκαίλεη πσο γηα λα πεηχρεηε ρξεηάδεηαη ζθιεξή δνπιεηά θαη πσο ην πεξηβάιινλ ζαο είλαη πγηέζηαην θαη γεκάην δσληάληα. Αλ δείηε πσο ηξψηε κατληαλφ, είλαη ζεκάδη θαιήο πγείαο, αιιά θαη ζεκάδη πσο νη επζχλεο κηαο κεγάιεο νηθνγέλεηαο ζα είλαη δηθέο ζαο. Μαθαξόληα Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξψηε καθαξφληα, πξνβιέπνληαη κηθξέο απψιεηεο. Αλ δείηε κεγάιεο πνζφηεηεο καθαξνληψλ, ζεκαίλεη πσο ζ' απνηακηεχζεηε ρξήκαηα ιφγσ απζηεξήο νηθνλνκίαο. Γηα κηα λέα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη πσο θάπνηνο μέλνο ζα κπεη ζηε δσή ηεο. Μαιιηά Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί πσο έρεη φκνξθα καιιηά θαη ηα ρηελίδεη, ζεκαίλεη πσο ζα είλαη απξφζερηε ζηηο πξνζσπηθέο ηεο ππνζέζεηο θαη ζα θαζπζηεξήζεη ηελ πξφνδν ηεο απφ αδηαθνξία Γηα ηνλ άληξα πνπ ζα δεη πσο έπεθηαλ ηα καιιηά ηνπ, πξνβιέπεηαη πσο ζα θησρχλεη ιφγσ ηεο γελλαηνδσξίαο ηνπ θαη πσο ζα ππνθέξεη απφ θάπνηα αξξψζηηα. Αλ δείηε πσο ηα καιιηά ζαο γίλνληαη γθξίδα, ζεκαίλεη ζάλαην θαη θνιιεηηθή αξξψζηηα ζηελ νηθνγέλεηα θάπνηνπ ζπγγελή ή θίινπ. Αλ δείηε ηνλ εαπηφ ζαο ζθεπαζκέλν κε καιιηά, ζεκαίλεη πσο ζα παξαζπξζείηε ζε θαθέο πξάμεηο ζε ηέηνην ζεκείν πνπ ζα απνβιεζείηε απφ ηελ θνηλσλία ησλ ζπληεξεηηθψλ αλζξψπσλ.

3 Γηα κηα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη πσο ζα απνκνλψζεη ηνλ εαπηφ ηεο ζ' έλα δηθφ ηεο θφζκν, δηαθεξχζζνληαο ην δηθαίσκα ηεο λα δηαζθεδάζεη φπσο ζέιεη. Αλ έλαο άληξαο δεη πσο έρεη καχξα θαηζαξά καιιηά, ζεκαίλεη πσο ζα μεγειάζεη ηνλ θφζκν κε ηελ επράξηζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Δίλαη αθφκε πνιχ πηζαλφ πσο ζα εμαπαηήζεη ηηο γπλαίθεο πνπ ζα ηνλ εκπηζηεπζνχλ. Αλ κηα γπλαίθα δεη πσο ηα καιιηά ηεο είλαη καχξα θαη ζγνπξά, ζεκαίλεη πσο ζα θηλδπλεχζεη λα απνπιαλεζεί. Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο γπλαίθα κε ρξπζαθέληα καιιηά, ζεκαίλεη πσο ζα γίλεηε άθνβνο εξαζηήο θαη πξαγκαηηθφο θίινο ηεο γπλαίθαο. Αλ νλεηξεπηείηε πσο ε αγαπεκέλε ζαο έρεη θφθθηλα καιιηά, ζεκαίλεη πσο ζα ζαο θαηεγνξήζεη γηα απηζηία. Τα θφθθηλα καιιηά ζπλήζσο ζεκαίλνπλ αιιαγέο. Αλ δείηε θαζηαλά καιιηά, ζα είζηε άηπρνο ζηελ επηινγή ηεο θαξ-ξηέξαο ζαο. Αλ δείηε θξνληηζκέλα θαη θαινρηεληζκέλα καιιηά, ε ηχρε ζα ζαο ρακνγειάζεη. Αλ δείηε πσο θφβεηε ηα καιιηά ζαο πνιχ θνληά, ζεκαίλεη πσο ζα είζαζηε γελλαηφδσξνο ζε πνιπηέιεηεο πξνο θάπνην θίιν. Η ιηηφηεηα ζα είλαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο γελλαηνδσξίαο. Αλ δείηε ηα καιιηά ζαο λα καθξαίλνπλ ή λα είλαη καιαθά θαη πινχζηα, ζεκαίλεη επηπρία θαη πινχην. Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο ζπγθξίλεη κηα άζπξε θαη κηα καχξε ηξίρα πνπ έρεη πάξεη απφ ην θεθάιη ηεο, πξνβιέπεηαη πσο ζα δηζηάζεη λα απνθαζίζεη κεηαμχ δχν πξνζθνξψλ. Αλ νλεηξεπηείηε απεξηπνίεηα καιιηά, ε δσή ζαο ζα είλαη πξαγκαηηθφ βάξνο, νη επηρεηξήζεηο ζαο ζα πέζνπλ έμσ θαη ν γάκνο ζα είλαη πξφβιεκα. Αλ κηα γπλαίθα δεη πσο δελ κπνξεί λα ρηελίζεη ηα καιιηά ηεο, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεη έλαλ αμηφινγν άληξα ιφγσ απξφζεθηεο ζπκπεξηθνξάο. Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη ζη' φλεηξν ηεο γπλαίθεο κε γθξίδα καιιηά, ζεκαίλεη πσο απηέο νη γπλαίθεο ζα κπνπλ ζηε δσή ηεο ζαλ ερζξνί ζηηο ζρέζεηο ηεο κε θάπνηνλ άληξα ζπγγελή, ή ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο. Αλ νλεηξεπηείηε πσο θνπξεπφζαζηε, ζεκαίλεη πσο ζα απνγνεηεπηείηε. Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο ηα καιιηά ηεο πέθηνπλ θαη αξρίδεη θαιάθξα, πξνβιέπεηαη πσο ζα πξέπεη λα θεξδίζεη κφλε ηεο ηα απαξαίηεηα γηα λα δήζεη, επεηδή ε ηχρε έθπγε καθξηά ηεο. Γηα ηνλ άληξα ή ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο έρεη θάηαζπξα καιιηά, πξνβιέπεηαη πσο ζα έρεη κηα επράξηζηε θαη ραξνχκελε δσή. Γηα ηνλ άληξα πνπ ζα δεη πσο ρατδεχεη ηα καιιηά κηαο γπλαίθαο, πξνβιέπεηαη πσο ζ' απνιαχζεη ηελ αγάπε κηαο αμηφινγεο γπλαίθαο πνπ ζα ηνλ εκπηζηεπζεί παξφιε ηελ θαηάθξηζε ηνπ θφζκνπ. Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηα καιιηά ζαο είλαη ζηνιηζκέλα κε ινπινχδηα, ζεκαίλεη πσο ζαο πιεζηάδνπλ πξνβιήκαηα ηα νπνία ηειηθά δελ ζα είλαη ηφζν ηξνκεξά φζν θαίλνληαη. Γηα ηελ γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο ηα καιιηά ηεο γίλνληαη άζπξα ινπινχδηα, πξνβιέπνληαη πξνβιήκαηα ηα νπνία ζ' αληηκεησπίζεη ηθαλνπνηεηηθά, αλ ραιπβδψζεη ηελ ςπρή ηεο θαη έρεη ςπρξαηκία. Αλ νλεηξεπηείηε πσο κία ηνχθα ησλ καιιηψλ ζαο γίλεηαη γθξίδα θαη πέθηεη, ζεκαίλεη πσο ζ' απνγνεηεπηείηε ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο θαη αξξψζηηα ζα ζθηάζεη ηηο φκνξθεο ζηηγκέο ζαο. Αλ δείηε πσο ηα καιιηά θάπνηνπ γίλνληαη εληειψο άζπξα ζε κηα λχρηα, ελψ ην πξφζσπν θαίλεηαη λέν, πξνβιέπεηαη θάπνην μαθληθφ ηξαγηθφ γεγνλφο θαη κεγάιε ιχπε.

4 Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη απηφ ην φλεηξν, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο απφ μαθληθή αξξψζηηα ή αηχρεκα. Δίλαη πηζαλφ λα έξζεη ζε δχζθνιε ζέζε ιφγσ θάπνηαο αδηαθξηζίαο εθ κέξνπο ηεο. ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθή κε ηηο ζπλαλαζηξνθέο ηεο. Μαιιί Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο καιιί, είλαη επράξηζην ζεκάδη θαη πξνκελά επηηπρή επέθηαζε ελδηαθεξφλησλ Τν ιεξσκέλν καιιί πξνιέγεη φηη ζα δεηήζεηε εξγαζία απφ αλζξψπνπο πνπ ηνπο κηζείηε γηα έιιεηςε εζηθψλ αξρψλ. Μακή Αλ νλεηξεπηείηε κακή, ζεκαίλεη άζρεκε αξξψζηηα απφ ηελ νπνία ζ' αλαξξψζεηε πνιχ δχζθνια Γηα ηε λέα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη θαηαπίεζε θαη αηπρία. Μαληηάξηα Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο καληηάξηα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε πεξίεξγεο επηζπκίεο θαη πσο ζα δείμεηε αλππνκνλεζία ζηε δεκηνπξγία πεξηνπζίαο, ε νπνία ίζσο ζθνξπηζηεί ζε δίθεο θαη ζ' επηπφιαηεο απνιαχζεηο. Αλ δείηε πσο ηα ηξψηε, ζεκαίλεη ππνβάζκηζε θαη άηπρν έξσηα. Γηα ηε λέα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη απψιεηα ηεο πεξεθά-λεηαο ηεο ιφγσ αλφεησλ απνιαχζεσλ. Μαλζόλ Αλ νλεηξεπηείηε πσο θνξάηε καλζφλ, ζεκαίλεη πσο είζηε θαιά πξνεηνηκαζκέλε γηα λ' αληηκεησπίζεηε ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο. Γηα ηνλ εξσηεπκέλν πνπ ζα δεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ λα θνξάεη καλζφλ, ζεκαίλεη πσο εθείλε ζα ηνλ αθήζεη γηα έλαλ πεξηζζφηεξν αμηφινγν άληξα. Μαληήιηα Αλ νλεηξεπηείηε καληήιηα, πξνβιέπνληαη εξσηηθέο πεξηπεηεηνχιεο θαη πηζαλέο επηρεηξήζεηο. Αλ δείηε πσο ράζαηε καληήιη, ζεκαίλεη πσο ζα ραιάζεη ν αξξαβψλαο ζαο ιφγσ δηθνχ ζαο ιάζνπο. Αλ δείηε ζθηζκέλα καληήιηα, ζεκαίλεη πσο νη θαπγάδεο κεηαμχ εξσηεπκέλσλ ζα θηάζνπλ ζε ηφζν άζρεκν ζεκείν, πνπ ε επαλαζχλδεζε ζα είλαη δχζθνιε αλ φρη αδχλαηε. Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο βξψκηθα καληήιηα, ζεκαίλεη πσο ζα δηαβξσζείηε απφ αδηάθξηηεο ζπληξνθηέο. Αλ δείηε θαζαξά άζπξα καληήιηα ζε κεγάια παθέηα, ζεκαίλεη πσο ζ' αληηζηαζείηε ζηελ θνιαθεία δφιησλ αλζξψπσλ, θαη απηφ ζα ζαο αλνίμεη ην δξφκν γηα ηελ αγάπε θαη ην γάκν. Αλ δείηε ρξσκαηηζηά καληήιηα, ζεκαίλεη πσο κνινλφηη νη δεζκνί ζαο δελ ζα είλαη απφιπηα εζηθνί, εζείο ζα ηνπο ρεηξηζηείηε κε ηφζε εμππλάδα, ψζηε ζ' απνθχγεηε ην δηαζπξκφ Αλ δείηε κεηαμσηά καληήιηα, ζεκαίλεη πσο ε πξνζσπηθφηεηα ζαο ζα καγλεηίδεη ηνπο άιινπο

5 εμαζθαιίδνληαο ζε ζαο κηα άλεηε δηαβίσζε. Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο θαισζνξίδεη ή απνραηξεηά θάπνηνλ κε ην καληήιη ηεο, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεη έλα ακθηζβεηήζηκν αιιά επράξηζην ηαμίδη, ή πσο ζα πξνθαιέζεη δπζαξέζθεηεο ζέινληαο λα δηαζθεδάζεη. Μάληεο Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζηε κάληεο θαη βιέπεηε ηνλ εαπηφ ζαο ζην κέιινλ, ζεκαίλεη αμηνζεκείσηεο αιιαγέο ζηελ ησξηλή ζαο απαζρφιεζε, πνπ ζα αθνινπζεζνχλ απφ κηα ζεηξά αηπρείο ζπγθξνχζεηο κε ζεκαίλνληεο αλζξψπνπο. Αλ νλεηξεπηείηε φηη επηζθεθζήθαηε έλα κάληε (ή κάληηζζα), είλαη πξνκήλπκα άζρεκσλ εκπνξηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αηπρψλ ελψζεσλ. Μαμηιάξη Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο πσο έρεηε γείξεη επάλσ ζε κεηαμσηά κα-μηιάξηα, είλαη ζεκάδη φηη ζα απνθηήζεηε άλεζε κε έμνδα άιισλ' αλ φκσο δείηε απιψο ηα καμηιάξηα, ζεκαίλεη φηη ζα επδνθηκήζεηε ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζην ζαξθηθφ έξσηα. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη θηηάρλεη κεηαμσηά καμηιάξηα, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα γίλεη λχθε πξηλ πεξάζνπλ πνιινί κήλεο. Αλ δεη φηη θηηάρλεη έλα απιφ καμηιάξη, έρεη ιακπξέο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ. Μαξγαξίηα Αλ νλεηξεπηείηε έλα κάηζν καξγαξίηεο, είλαη ζεκάδη πίθξαο, αιιά αλ δείηε απηά ηα ραξηησκέλα ινπινχδηα λα αλζίδνπλ ζηνπο αγξνχο, κε ηνλ ήιην λα ιάκπεη θαη ηα πνπιηά λα θειαεδνχλ, ε πγεία θαη ε επεκεξία ζα ζαο ζπληξνθεχνπλ ζηηο πην επράξηζηεο ιεσθφξνπο ηεο δσήο. Αλ νλεηξεπηείηε καξγαξίηεο εθηφο επνρήο, θάπνην θαθφ ζα ζαο βξεη κε ηε κηα ή ηελ άιιε κνξθή. Μαξγαξηηάξηα Αλ δείηε καξγαξηηάξηα ζη' φλεηξν ζαο, είλαη πξνάγγεικα επηηπρίαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ θνηλσληθή δσή. Η θνπέια πνπ ζα δεη ζη' φλεηξν ηεο φηη παίξλεη ζαλ δψξα απφ ηνλ αγαπεκέλν ηεο καξγαξηηάξηα, ζα είλαη πνιχ ηπρεξή γηαηί ζ' απνιαχζεη δηαζθεδάζεηο καδί κε ηελ αθνζίσζε θαη ηελ αγάπε ελφο ζπληξφθνπ απαιιαγκέλνπ απφ ηε δήιηα. Αλ δεη φηη ράλεη ή ζπάεη ηα καξγαξηηάξηα ηεο, ζα ππνθέξεη ιφγσ απψιεηαο ή έιιεηςεο θαηαλφεζεο. Αλ δεη φηη ζαπκάδεη καξγαξηηάξηα, πξνβιέπεηαη πσο ζα ρξεηαζηεί λ' αγσληζηεί γηα ηελ απφθηεζε αγάπεο ή πινχηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ζεκηηά κέζα.

6 Μάξκαξν Αλ νλεηξεπηείηε νξπρείν καξκάξνπ, ζεκαίλεη πσο ε δσή ζαο ζα είλαη κηα νηθνλνκηθή επηηπρία, αιιά ην πεξηβάιινλ ζαο ζα ζηεξεζεί ηε ζηνξγή ζαο. Αλ δείηε πσο γπαιίδαηε κάξκαξν, ζεκαίλεη πσο ζα θιεξνλνκήζεηε πεξηνπζία. Αλ δείηε ζπαζκέλν κάξκαξν, ζεκαίλεη πσο νη άλζξσπνη πνπ ζπλαλαζηξέθεζηε ζα πάςνπλ λα ζαο εθηηκνχλ επεηδή θαηαπαηείηε θάζε εζηθφ θαλφλα. Μαξκειάδα Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξψηε καξκειάδα, ζεκαίλεη αξξψζηηα θαη δπζαξέζθεηα. Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο θηηάρλεη καξκειάδα, πξνκελχνληαη άζρεκεο νηθνγελεηαθέο θαηαζηάζεηο. Μαξνθηλό δέξκα Αλ δείηε καξνθηλφ δέξκα ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα ιάβεηε βνήζεηα απφ απξφζκελε πεγή. Η αγάπε ζαο ζ' αληακεηθζεί κε αθνζίσζε. Μαξνύιηα Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο καξνχιηα λα θπηξψλνπλ, ζεκαίλεη φηη ζ' απνιαχζεηε θάηη πνπ ην επηζπκνχζαηε πνιχ χζηεξα απφ κηθξνδπζθν-ιίεο. Αλ δείηε φηη ηξψηε καξνχιηα, είλαη πξνκήλπκα αξξψζηηαο, πνπ ζα γίλεη αθνξκή λα ζαο ρσξίζεη απφ ην ηαίξη ζαο. Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα δεη ζηνλ χπλν ηεο φηη ζπέξλεη καξνχιηα, πξνβιέπεηαη φηη ζα πξνμελήζεη ζηνλ εαπηφ ηεο αγσλία ή θαη αξξψζηηα. Αλ νλεηξεπηείηε πσο καδεχαηε καξνχιηα, ζεκαίλεη κεγάιε επαηζζεζία θαη δειφθζνλν ραξαθηήξα. Αλ αγνξάδαηε, ζη' φλεηξν ζαο, καξνχιηα, ζεκαίλεη φηη κφλνη ζαο ζα πξνμελήζεηε ηελ παξαθκή ζαο. Μάξηπξαο Αλ νλεηξεπηείηε κάξηπξεο, ζεκαίλεη θαθνχο θίινπο, νηθνγελεηαθή δπζηπρία θαη απνηπρία ζε ππνζέζεηο πνπ ζαο αθνξνχλ άκεζα. Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζαζηε κάξηπξαο, ζεκαίλεη πσο ζα ρσξηζηείηε απφ ηνπο θίινπο ζαο θαη πσο νη ερζξνί ζαο ζα ζαο θαθνινγήζνπλ. Μάζθα Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο πσο θνξάηε κάζθα, ζεκαίλεη πσο ε θαιή ζαο πξφζεζε λα βνεζήζεηε θάπνην αγαπεκέλν πξφζσπν ζα παξεμεγεζεί, αιιά ηειηθά ζα σθειεζείηε απφ ηελ πξνζσξηλή απνκάθξπλζε. Αλ δείηε άιινπο λα θνξνχλ κάζθεο, ζεκαίλεη πσο ζα πνιεκήζεηε ηελ ςεπηηά θαη ηε δήιηα. Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε κηα κάζθα, ζεκαίλεη πσο θάπνην πξφζσπν ζ' απνδεηρηεί άπηζην θαη πσο

7 ζα έρεηε πξνβιήκαηα κε νξηζκέλεο ππνζέζεηο ζαο. Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο θνξάεη κάζθα, ζεκαίλεη πσο ζα πξνζπαζήζεη λα επηβιεζεί ζε θάπνην θηιηθφ πξφζσπν. Αλ δεη πσο βγάδεη ηε κάζθα ηεο ή πσο άιινη ηεο ηε βγάδνπλ, ζεκαίλεη πσο ζ' απνηχρεη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα θεξδίζεη ην ζαπκαζκφ ησλ άιισλ. Γεληθά, κεηά απφ απηφ ην φλεηξν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθεξζεί κε πεξίζθεςε. Μαζηίγην Μαζηίγην ζεκαίλεη δηαθσλίεο θαη θαθέο θηιηθέο ζρέζεηο. Μάηη Αλ δείηε κάηη ζηνλ χπλν ζαο, ζεκαίλεη φηη νη ερζξνί ζαο επαγξππλνχλ γηα λα βξνπλ επθαηξία λα ζαο θάλνπλ δεκηά. Γηα ηνπο εξαζηέο, ην κάηη, ζην φλεηξν, ζεκαίλεη φηη αληεξαζηέο πξνζπαζνχλ λα ηνπο εθηνπίζνπλ, αλ δελ πξνζέμνπλ. Αλ ηα κάηηα πνπ ζα νλεηξεπηείηε είλαη θαζηαλά, ζεκαίλνπλ απηζηία" αλ είλαη γαιαλά, ζεκαίλνπλ αδπλακία γηα εθπιήξσζε θαζεθφλησλ. Τα γθξίδα κάηηα είλαη ζεκάδη θνιαθείαο. Αλ δείηε φηη ράζαηε έλα κάηη, ή φηη ζαο πνλάλε ηα κάηηα ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε θαζαξίεο. Αλ δείηε κνλφθζαικν, ππάξρεη θφβνο απψιεηαο πεξηνπζίαο. Μαηνγπάιηα ΤΑ καηνγπάιηα, ζη' φλεηξν, πξνιέγνπλ αιιαγέο ζηηο ππνζέζεηο ζαο, πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ μέλνπο θαη πνπ ζα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα απάηε ζε βάξνο ζαο. Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ζπαζκέλα καηνγπάιηα, είλαη ζεκάδη απνμέλσζεο πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ξνπέο ζε αλήζηθεο απνιαχζεηο. Αλ δείηε φηη θνξάηε καηνγπάιηα, πξνκελχνληαη δηαθσλίεο κε θίινπο θαη πξνζπάζεηεο απνκάθξπλζεο απφ απηνχο. Γηα ηελ θνπέια πνπ ζα δεη φηη ν αγαπεκέλνο ηεο θνξάεη γπαιηά, πξνβιέπεηαη ρσξηζκφο. Μαπξνπίλαθαο Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη γξάθαηε ζε καπξνπίλαθα κε ιεπθή θηκσιία, ζεκαίλεη άζρεκεο εηδήζεηο γηα θάπνην πξφζσπν πνπ βαζαλίδεηαη απφ ζνβαξή αξξψζηηα, ή φηη ε νηθνλνκηθή ζαο αζθάιεηα ζα θινληζηεί απφ ηελ θαηάζηαζε παληθνχ πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά. Μαπζωιείν Αλ νλεηξεπηείηε έλα καπζσιείν, ζεκαίλεη αξξψζηηα, ζάλαην ή πξνβιήκαηα γηα θάπνηνλ θαιφ ζαο θίιν. Αλ δείηε πσο βξηζθφζαζηε κέζα ζε καπζσιείν, ζεκαίλεη πσο ζ' αξξσζηήζεηε ν ίδηνο.

8 Μαραίξη Τν φλεηξν κε καραίξηα είλαη θαθφο νησλφο γη' απηφλ πνπ ην είδε, γηαηί πξνκελά δηαθσλίεο θαη απψιεηεο ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα. Σθνπξηαζκέλα καραίξηα ζεκαίλνπλ αληθαλνπνίεηεο επηζπκίεο θαη παξάπνλα αλζξψπσλ ηνπ ζπηηηνχ' αθφκα, ζεκαίλνπλ ρσξηζκφ εξαζηψλ. Αθνληζκέλα καραίξηα θαη γπαιηζκέλα πξνιέγνπλ ζηελνρψξηα. Σαο πεξηζηνηρίδνπλ θφιαθεο θαη ερζξνί. Σπαζκέλα καραίξηα θαλεξψλνπλ ήηηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο, πιηθνχο θαη εζηθνχο. Αλ νλεηξεπηείηε πσο πιεγσζήθαηε απφ καραίξη, ζεκαίλεη νηθνγελεηαθέο πξνζηξηβέο θαη αλππάθνπα παηδηά. Αλ δείηε πσο καραηξψζαηε θάπνηνλ, είλαη πξνεηδνπνίεζε θαη πξέπεη λα πξνζέμεηε λα βειηηψζεηε ηελ θξίζε ζαο θαη ηηο αξρέο ζαο. Μάρε Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη ζπκκεηείραηε ζε κάρε, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε πξνβιήκαηα κε ηνπο αληηπάινπο ζαο θαη πξνκελχνληαη αληηδηθίεο, πνπ ίζσο θηάζνπλ ζηα δηθαζηήξηα. Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο κάρε, ζεκαίλεη πσο ζπαηαιάηε ην ρξφλν θαη ην ρξήκα ζαο θαη ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζαο. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ν αγαπεκέλνο ηεο πνιεκά, είλαη ζεκάδη πσο είλαη αλάμηνο ηεο αγάπεο ηεο. Αλ νλεηξεπηείηε πσο ληθεζήθαηε ζε κάρε, ζεκαίλεη πσο ζα ράζεηε ηα δηθαηψκαηα ζαο ζε θάπνην πεξηνπζηαθφ ζαο ζηνηρείν. Αλ νλεηξεπηείηε πσο καζηηγψλαηε ηνλ αληίπαιν ζαο, ζεκαίλεη πσο κε θνπξάγην θαη ππνκνλή ζα θεξδίζεηε πινχην θαη εθηίκεζε, παξφ-ιεο ηηο ελαληηφηεηεο πνπ ζα ζπλαληήζεηε. Αλ νλεηξεπηείηε δχν άληξεο λα κνλνκαρνχλ κε πηζηφιηα, πξνβιέπνληαη αλεζπρίεο θαη πεξηπινθέο, αιιά ε θαηάιεμε ζα είλαη κάιινλ επράξηζηε θαη ίζσο ππάξμεη θάπνην θέξδνο. Μεγαιείν Αλ νλεηξεπηείηε φηη δείηε κέζα ζε κεγαιεία, ζεκαίλεη επηηπρία θαη άλνδν" αθφκα, ζεκαίλεη αιιαγή δηακνλήο. Αλ δείηε άιινπο λα δνχλε κέζα ζε κεγαιεία, πξννησλίδεηαη επραξίζηεζε πνπ ζα ζαο δψζνπλ θίινη ελδηαθεξφκελνη γηα ζαο. Μέγαξν Αλ δείηε πσο βξηζθφζαζηε ζε έλα κέγαξν φπνπ ππάξρεη έλα ζηνηρεησκέλν δσκάηην, ζεκαίλεη μαθληθή αηπρία θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ραξάο. Αλ νλεηξεπηείηε πσο βξηζθφζαζηε ζε έλα κέγαξν, ζεκαίλεη πσο ζ' απνθηήζεηε κεγάιε ηδηνθηεζία. Αλ δείηε έλα κέγαξν απφ καθξηά, ζεκαίλεη κειινληηθέο επηηπρίεο.

9 Μεγεζπληηθόο θαθόο Αλ νλεηξεπηείηε πσο βιέπεηε κέζα απφ κεγεζπληηθφ θαθφ, ζεκαίλεη απνηπρία ζην λα εθηειέζεηε ηε δνπιεηά ζαο κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν. Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο έρεη ζηελ θαηνρή ηεο έλαλ ηέηνην θαθφ, ζεκαίλεη πσο ζα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή αλζξψπσλ πνπ αξγφηεξα ζα ηελ αγλνήζνπλ. Μεζπζκέλνο Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη είζηε κεζπζκέλνο απφ πνιχ πνηφ, πξνζνρή! γηαηί κπνξεί λα ράζεηε ηε δνπιεηά ζαο. Αλ δείηε πσο κεζχζαηε κε θξαζί, ζεκαίλεη θαιή δηεμαγσγή εκπνξηθψλ ππνζέζεσλ. Αλ δείηε άιινπο κεζπζκέλνπο, πξνκελχεηαη γηα ζαο θαη ηνπο άιινπο δπζάξεζηε θαηάζηαζε. Δίλαη κηα πξνεηδνπνίεζε γηα λα πξνζπαζήζεηε λα ζηξαθείηε ζε πην πγηείο θαηεπζχλζεηο. Μειαγρνιία Αλ νλεηξεπηείηε πσο αηζζάλεζηε κειαγρνιία απφ θάπνην γεγνλφο, ζεκαίλεη πσο ζ' απνγνεηεπηείηε ιφγσ θάπνησλ ππνζέζεσλ πνπ πεξηκέλαηε λα ζαο βγνπλ ζε θαιφ. Αλ νλεηξεπηείηε πσο άιινη πάζρνπλ απφ κειαγρνιία, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε δπζάξεζηεο θαζπζηεξήζεηο ζε ππνζέζεηο ζαο. Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη ρσξηζκφ. Μειάλη Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο κειάλη ρπκέλν πάλσ ζηα ξνχρα θάπνηνπ, ζεκαίλεη πσο ιφγσ νξηζκέλσλ κηθξνπξεπεηψλ ζα γίλεηε αληηθείκελν θζφλνπ. Αλ κηα λέα γπλαίθα νλεηξεπηεί κειάλη, είλαη έλδεημε φηη ζα θαηαηξνπσζεί απφ θάπνηνλ ερζξφ. Αλ δείηε πσο έρεηε κειάλη ζηα δάρηπια ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα δειέςεηε θαη ζα ζειήζεηε λα πιεγψζεηε θάπνηνλ, εθηφο αλ ππεξηζρχζεη ε θαιή ζαο πιεπξά. Αλ ην κειάλη ήηαλ θφθθηλν, ζ' αλαθαηεπηείηε ζε θάπνηα ζνβαξή θαζαξία. Αλ νλεηξεπηείηε πσο θηηάρλαηε κειάλη, ζεκαίλεη πσο ζα κπιερηείηε ζε θάπνηα ππνηηκεηηθή επηρείξεζε θαη ζα ζπλδεζείηε κε χπνπηα πξφζσπα. Αλ δείηε κπνπθάιηα κε κειάλη, ζεκαίλεη ερζξνχο θαη αλεπηηπρείο επηρεηξήζεηο. Αλ νλεηξεπηείηε άδεην κειαλνδνρείν, ζεκαίλεη πσο κεηά βίαο ζα κπνξέζεηε λα μεθχγεηε ηελ θαηαθξαπγή ηεο θνηλήο γλψκεο γηα θάπνηα αδηθία ζαο. Αλ δείηε γεκάην κειαλνδνρείν, ζεκαίλεη πσο, αλ δελ πξνζέμεηε, νη ερζξνί ζα ζαο θάλνπλ θαθφ. Μέιη Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε κέιη, ζεκαίλεη πσο ζα γίλεηε θάηνρνο κεγάιεο πεξηνπζίαο. Αλ δείηε θαζαξφ κέιη, ζεκαίλεη πινχην θαη άλεζε, αιιά θαη θάπνηα θιίζε ζηηο πιηθέο απνιαχζεηο. Αλ δείηε πσο ηξψγαηε κέιη, είλαη ζεκάδη πσο ζα απνιαχζεηε πινχην θαη αγάπε. Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, απηφ ην φλεηξν πξνιέγεη βηαζχλε ζηηο απνιαχζεηο ηνπ γάκνπ.

10 Μέιηζζεο Οη κέιηζζεο, ζην φλεηξν, ζεκαίλνπλ επράξηζηεο θαη επσθειείο αζρνιίεο. Γηα έλαλ αμησκαηηθφ, ζεκαίλνπλ ππάθνπνπο ζηξαηηψηεο θαη πγηεηλφ πεξηβάιινλ. Γηα έλαλ ηεξνθήξπθα, πνιιά λέα κέιε θαη ζπλάζξνηζε πξνζεπρήο. Γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο, αχμεζε ζην εκπφξην. Γηα ηνπο γνλείο, κεγάιε επραξίζηεζε απφ αθνζησκέλα παηδηά. Αλ θάπνηα ζαο θέληξηζε, κπνξείηε λα πεξηκέλεηε αδηθία ή δεκία απφ θηιηθή πεγή. Μέληα Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο κέληα, πξνβιέπεηαη δηαζθέδαζε θαη ελδηαθέξνπζεο ππνζέζεηο. Αλ δείηε θπηφ κέληαο, ζεκαίλεη πσο ζα βξεζείηε ζε κηα δηαζθέδαζε φπνπ ζα ππάξρεη θάπνηα λφηα ξνκαληηζκνχ. Αλ δείηε φηη απνιακβάλαηε έλα πνηφ κε κέληα, ζεκαίλεη πσο ζ' απνιαχζεηε εξσηηθφ δεζκφ κε έλα ειθπζηηθφ θαη γνεηεπηηθφ πξφζσπν. Γηα κηα θνπέια, απηφ ην φλεηξν είλαη πξνεηδνπνίεζε φηη πξέπεη λα πξνζέμεη ηε γνεηεία ησλ απνιαχζεσλ. Μεληαγηόλ Αλ κηα λέα γπλαίθα νλεηξεπηεί φηη ν αγαπεκέλνο ηεο ηεο θξεκάεη κεληαγηφλ ζην ιαηκφ, είλαη ζεκάδη φηη ζα ηεο γίλνπλ πνιιέο θαη θαιέο πξνηάζεηο θαη γξήγνξα ζα παληξεπηεί θαη ζ' απνρηήζεη ζαπκάζηα παηδηά. Αλ δεη πσο έραζε ην κεληαγηφλ ηεο, είλαη πξνκήλπκα ζαλάηνπ θαη ζιίςεο. Μεξνθάκαην Οη εκπνξεπφκελνη πνπ ζα νλεηξεπηνχλ πσο παίξλνπλ κεξνθάκαην, κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ απξνζδφθεηα θέξδε. Αλ δείηε φηη δίλεηε κεξνθάκαην, ζεκαίλεη απνγνήηεπζε θαη αληθα-λνπνίεζε. Αλ δείηε πσο ζαο ειάηησζαλ ην κεξνθάκαην, είλαη πξνεηδνπνίεζε ζπλσκνζίαο ελαληίνλ ζαο. Αχμεζε ηνπ κεξνθάκαηνπ, ζην φλεηξν, πξνκελά πνιιά θέξδε γηα εθείλνπο πνπ έρνπλ επηρεηξήζεηο. Μέζε Μηα παρνπιή, κέζε ζη' φλεηξν, ζεκαίλεη επλντθή δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ θαη θαιή ηχρε. Μηα κηθξή αθχζηθε κέζε, είλαη ζεκάδη επηηπρίαο, αιιά κε δπζθνξία. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη έρεη φκνξθε κέζε, πξνβιέπεηαη επηηπρία θαη ζαπκαζκφο γηα ηνπο θαινχο ηεο ηξφπνπο θαη ηελ επράξηζηε ζπκπεξηθνξά ηεο. Μεζνιάβεζε Αλ νλεηξεπηείηε πσο θάλαηε ηνλ κεζνιαβεηή ζε θάπνηνλ, ζεκαίλεη πσο ζίγνπξα ζα βξείηε βνήζεηα φηαλ ηελ έρεηε αλάγθε.

11 Μεηαιιείν Αλ νλεηξεπηείηε πσο βξηζθφζαζηε ζε κεηαιιείν, ζεκαίλεη απνηπρία ζηηο ππνζέζεηο ζαο. Αλ δείηε πσο ζαο αλήθεη έλα κεηαιιείν, ζεκαίλεη πσο ζην κέιινλ ζ' απνθηήζεηε κεγάιε πεξηνπζία. Αλ νλεηξεπηείηε κεηάιιεπκα, ζεκαίλεη πσο θάπνηνο ερζξφο ζα πξνζπαζήζεη λα ζαο θαηαζηξέςεη θέξλνληαο ζην θσο παιηέο ακαξηίεο ζαο. Αλ δείηε πσο ζηεθφζαζηε θνληά ζε κεηαιιείν, είλαη ζεκάδη πσο ζα θάλεηε δπζάξεζηα ηαμίδηα. Μεηακόξθωζε Αλ νλεηξεπηείηε νπνηαδήπνηε κεηακφξθσζε, ζεκαίλεη πσο ζα γίλνπλ αιιαγέο ζηε δσή ζαο πξνο ην θαιχηεξν ή ην ρεηξφηεξν, αλάινγα κε ην αλ ε κεηακφξθσζε ήηαλ επράξηζηε ή απνθξνπζηηθή. Αλ δείηε φηη κεηακνξθψλεζηε, ζα θξαηεζείηε πνιχ ςειά ζηελ εθηίκεζε επηθαλψλ πξνζψπσλ. Μεηακθίεζε Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζαζηε κεηακθηεζκέλνο, ζεκαίλεη πσο ζα ελδψζεηε ζε αλφεηεο θαη επηθίλδπλεο απνιαχζεηο, παξακειψληαο ηε δνπιεηά θαη ηηο νηθνγελεηαθέο ζαο ππνρξεψζεηο. Γηα κηα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη πσο θάπνηνο ζα ηελ θνξντδέςεη. Μεηαμνζθώιεθαο Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο κεηαμνζθψιεθα, ζα πάξεηε κέξνο ζε κηα επηθεξδή επηρείξεζε πνπ ζα ζαο βνεζήζεη επίζεο λα θαηαιάβεηε θάπνηα ζπνπδαία ζέζε. Αλ δείηε ςφθηνπο κεηαμνζθψιεθεο ή κεηαμνζθψιεθεο πνπ βγαίλνπλ απφ ηα θνπθνχιηα ηνπο, ζχληνκα ζ' αληηκεησπίζεηε δπζθνιίεο θαη ζα ρξεηαζηεί λα πξνζπαζήζεηε ζθιεξά. Μεηαμωηό Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη θνξάηε κεηαμσηά ξνχρα, ζεκαίλεη πσο νη πςειέο ζαο θηινδνμίεο ζα γίλνπλ πξαγκαηηθφηεηα θαη πσο νη δεζκνί κεηαμχ θίισλ πνπ είραλ απνκαθξπλζεί ζ' αλαλεσζνχλ. Η θνπέια πνπ ζα δεη ζη' φλεηξν ηεο παιηφ κεηαμσηφ, ζα απνθηήζεη ηελ εθηίκεζε ησλ ζπγγελψλ ηεο θαη ζα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο κε έλα πινχζην, αιιά κεγάιεο ειηθίαο πξφζσπν. Αλ ην κεηαμσηφ ήηαλ βξψκηθν ή ζθηζκέλν, ε εθηίκεζε ησλ ζπγγελψλ ηεο ζα κεηαηξαπεί ζε δπζκέλεηα. Μέηξεκα Αλ νλεηξεπηείηε πσο κεηξνχζαηε ηα παηδηά ζαο, θαη θαίλνληαλ ραξνχκελα θαη ραξηησκέλα, ζεκαίλεη φηη ζα κπνξέζεηε εχθνια λα ηα θξαηήζεηε θάησ απφ ηνλ έιεγρν ζαο, θαη ζα κπνξέζνπλ λα θαηαιάβνπλ αμηφινγεο ζέζεηο. Αλ νλεηξεπηείηε πσο κεηξνχζαηε ρξήκαηα, ζα είζηε ηπρεξφο θαη ζα κπνξείηε πάληα λα πιεξψλεηε ηα ρξέε ζαο' αλ φκσο κεηξνχζαηε ρξήκαηα ζε θάπνηνλ άιιν, ζα αληηκεησπίζεηε θάπνηνπ είδνπο απψιεηα. Τν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ηδείηε φηη κεηξάηε άιια πξάγκαηα. Αλ ηα κεηξάηε γηα ηνλ εαπηφ ζαο, είλαη θαιφ' αλ φκσο ηα κεηξάηε γηα άιινπο, ζπλήζσο έξρεηαη θαθνηπρία.

12 Μήια Απηφ είλαη έλα πνιχ θαιφ φλεηξν γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Αλ δείηε θφθθηλα κήια πάλσ ζε δέληξα κε πξάζηλν θχιισκα, ηα λέα ζαο ζα είλαη πνιχ επράξηζηα. Αλ δείηε πσο ηξψγαηε κήια, δελ είλαη θαιφ, εθηφο θαη ήηαλ άςνγα. Έλαο θίινο πνπ εξκελεχεη φλεηξα ιέεη: «Ώξηκα κήια ζε δέληξν, ζεκαίλεη πσο ήξζε ν θαηξφο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ειπίδεο ζαο' ζθεθζείηε απηφ πνπ ζθνπεχαηε λα θάλεηε θαη ηξαβάηε άθνβα κπξνζηά. Ώξηκα κήια ζηελ θνξπθή ηνπ δέληξνπ, είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε λα κε ζηνρεχεηε ηφζν ςειά. Μήια ζην έδαθνο, είλαη ζεκάδη φηη ςεχηηθνη θίινη θαη θφιαθεο εξγάδνληαη γηα λα ζαο βιάςνπλ. Μαξακέλα κήια ζπκβνιίδνπλ αλέιπηδεο πξνζπάζεηεο. Μειόθξαζν Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο κειφθξαζν, ζεκαίλεη φηη ζα θάκεηε πεξηνπζία, αλ δε ζπαηαιάηε ην ρξφλν ζαο ζε πιηθέο απνιαχζεηο. Αλ δείηε αλζξψπνπο λα πίλνπλ κειφθξαζν, ζα βξεζείηε θάησ απφ ηελ επηξξνή άπηζησλ θίισλ. Μήλπκα Αλ νλεηξεπηείηε πσο παίξλεηε θάπνην κήλπκα, πξνβιέπνληαη αιιαγέο ζηηο ππνζέζεηο ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζηέιλεηε κήλπκα, ζεκαίλεη πσο ζα βξεζείηε ζε δχζθνιε ζέζε. Μεξόο Αλ νλεηξεπηείηε φηη έρεηε απαινχο θαη ιεπθνχο κεξνχο, πξνβιέπεηαη εμαηξεηηθή θαινηπρία θαη επραξίζηεζε. Πιεγσκέλνη κεξνί πξνιέγνπλ αξξψζηηα θαη πξνδνζία. Γηα κηα λέα θνπέια πνπ ζα ηδεί πσο ζαχκαδε ηνπο κεξνχο ηεο, είλαη ζεκάδη πσο έρεη ηάζε γηα πεξηπέηεηεο θαη ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο απηφ ην φλεηξν, γηα λα βειηηψζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο. Μεηέξα Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ηε κεηέξα ζαο φπσο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζεκαίλεη επηηπρία ζε νπνηνδήπνηε εγρείξεκα ζαο. Αλ δείηε πσο κηινχζαηε καδί ηεο, ζεκαίλεη πσο ζχληνκα ζα έρεηε θαιά λέα γηα ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ακθηβάιιαηε. Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί ηε κεηέξα ηεο, ζεκαίλεη επράξηζηα θαζήθνληα θαη επηηπρεκέλν γάκν. Αλ δείηε ηε κεηέξα θάπνηνπ αδχλαηε ή λεθξή, ζεκαίλεη ιχπε ιφγσ ζαλάηνπ ή αηίκσζεο. Αλ δείηε πσο αθνχγαηε ηε κεηέξα ζαο λα ζαο θσλάδεη, ζεκαίλεη πσο δελ είζηε ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ζαο θαη πσο αθνινπζείηε ιάζνο δξφκν ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο. Αλ δείηε πσο αθνχζαηε ηελ θξαπγή ηεο, ζεκαίλεη πσο απεηιείηαη απφ αξξψζηηα ή πσο θάπνηα ιχπε απεηιεί εζάο.

13 Μεηξόπνιε Αλ νλεηξεπηείηε έλα κεγάιν θαζεδξηθφ λαφ κε ηνπο ζφινπο ηνπ λα πςψλνληαη ζην δηάζηεκα, ζεκαίλεη φηη ζα θπξηαξρεζείηε απφ κηα δε-ιηάξηθε δηάζεζε θη έλα δπζηπρηζκέλν πφζν γηα ην αλέθηθην, ηφζν ζην πλεπκαηηθφ φζν θαη ζην πιηθφ επίπεδν" αλ φκσο δείηε φηη κπήθαηε κέζα ζην λαφ, ζα αλεβείηε ζηε δσή, έρνληαο γηα ζπληξφθνπο ζαο ηε κάζεζε θαη ηε θξφλεζε. Μεραλέο Αλ νλεηξεπηείηε κεραλέο, ζεκαίλεη πσο ζ' αλαιάβεηε θάπνηα επηρείξεζε πνπ ζα ζαο δεκηνπξγήζεη άγρνο, αιιά ζα θαηαιήμεη επλντθά γηα ζαο. Αλ δείηε παιηέο κεραλέο, ζεκαίλεη πσο νη ερζξνί ζαο ζα ζαο εκπνδίζνπλ ζηε δεκηνπξγία ηεο πεξηνπζίαο ζαο. Αλ δείηε πσο παγηδεπηήθαηε αλάκεζα ζε κεραλέο, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε απψιεηεο ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο θαη πσο ζ' αθνινπζήζεη δπζηπρία. Απψιεηεο ιφγσ θαθψλ ζπκθσληψλ ζπλήζσο αθνινπζνχλ απηφ ην φλεηξν. Μεραληθόο Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο κεραληθφ, ζεκαίλεη αιιαγή ζπηηηνχ θαη πεξηζζφηεξε ελεξγεηηθφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο. Αχμεζε ηνπ κηζζνχ ζπλήζσο έξρεηαη, αλ νλεηξεπηείηε κεραληθφ λ' αζρνιείηαη κε ηελ επηζθεπή κεραλήο. Μηθξνζθόπην Τν κηθξνζθφπην, ζη' φλεηξν ζαο, δελ είλαη θαιφο νησλφο: ζα γεπζείηε ηελ απνηπρία ή αζήκαληα θέξδε ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο. Μηζζόο Αλ δείηε φηη ζαο έδηλαλ κηζζφ ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη αλαπάληερν θαιφ γηα θείλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ λέεο ππνζέζεηο. Τν λα νλεηξεπηείηε φηη εζείο δίλαηε κηζζφ ζε άιινπο, ζεκαίλεη δπζθνξία. Αλ δείηε φηη ζαο πεξηθφβαλε ην κηζζφ, είλαη πξνεηδνπνίεζε φηη γίλεηαη ζπλσκνζία ελαληίνλ ζαο. Αχμεζε κηζζνχ, ζη' φλεηξν, πξνκελά αζπλήζηζηα θέξδε ζε νηηδήπνηε θαηαπηαζηείηε. Μλήκα Αλ νλεηξεπηείηε κλήκαηα, είλαη πξνκήλπκα απνγνήηεπζεο ζηηο επηρεηξήζεηο. Τα θαηαζηξεκκέλα κλήκαηα, ζη' φλεηξν, είλαη πξνκήλπκα ζαλάηνπ ή αξξψζηηαο. Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ην δηθφ ζαο κλήκα, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε αζζέλεηα ή απνγνήηεπζε. Αλ δείηε πσο δηαβάδαηε επηηχκβην, είλαη πξνκήλπκα δπζάξεζηεο θαη αληαξήο απαζρφιεζεο.

14 Μλεκόζπλν Αλ νλεηξεπηείηε κλεκφζπλν, ζεκαίλεη πσο ε ππνκνλή θαη ε θαινζχλε ζαο ζα δνθηκαζηνχλ ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ αζζελεηψλ πνπ απεηινχλ ζπγγελείο ζαο. Μνίξεο Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ηηο Μνίξεο, πξνβιέπνληαη αδηθαηνιφγεηεο νπζηαζηηθά δηαθσλίεο θαη δπζηπρία. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο μεγειά ηε κνίξα, πξνβιέπεηαη πσο ζα επηβιεζεί ζε αθνζησκέλνπο θίινπο ή εξαζηέο. Μνηρεία Αλ νλεηξεπηείηε πσο δηαπξάηηεηε κνηρεία, ζεκαίλεη φηη ζα θαηεγνξεζείηε γηα θάπνηα παξάλνκε πξάμε. Αλ ην φλεηξν απηφ ην δεη γπλαίθα, δε ζα θαηαθέξεη λα θξαηήζεη ηε ζηνξγή ηνπ άληξα ηεο, αθήλνληαο ην ζπκφ ηεο θαη ην πείζκα ηεο λα ηελ παξαζχξνπλ ζηελ παξακηθξή αθνξκή. Αλ ε κνηρεία ήηαλ κε θίιν ηνπ άληξα ηεο, ζα αγλνεζεί άδηθα απφ ηνλ άληξα ηεο. Τα δηθαηψκαηα ηεο ζα θαηαπαηεζνχλ ζθιεξά απ' απηφλ. Αλ δεη φηη δειεάζηεθε απφ θάπνηνλ λέν ζ' απηή ηελ πξάμε, ζα θηλδπλεχζεη λα εγθαηαιεηθζεί θαη λα δηαδεπρζεί γηα δνινπινθία. Γηα κηα λέα γπλαίθα απηφ, ην φλεηξν ζεκαίλεη θαηάπησζε θαη ηαπεηλέο επηζπκίεο, φπνπ ε επραξίζηεζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ παξάμελεο πεξηπέηεηεο. * Δίλαη θαιφ πάληα λα δείηε πσο αληηζηαζήθαηε ζε νπνηνλδήπνηε πεηξαζκφ. Αλ δείηε πσο ππνρσξήζαηε, είλαη θαθφ. Αλ έλαο άλζξσπνο δηαιέμεη ηαπεηλά ηδεψδε, νη νιέζξηεο επηξξνέο ζα αθζνλνχλ γχξσ ηνπ έηνηκεο λα ηνλ βνεζήζνπλ ζηα θαχια ζρέδηα ηνπ. Τέηνηα φλεηξα κπνξνχλ κφλν λα είλαη ην απνηέιεζκα ρπδαίσλ ζηνηρεησδψλ επηδξάζεσλ. Αλ θάπνηνο δηαιέμεη πςειά ηδεψδε, ζα θσηίδεηαη απφ ην ζετθφ θσο πνπ ππάξρεη κέζα ηνπ, θαη ζα είλαη άηξσηνο απφ ηα ιάγλα φλεηξα. Ο άλζξσπνο πνπ αξλείηαη ηελ χπαξμε θαη ηε δχλακε ησλ θαθψλ πλεπκάησλ δελ έρεη κπζηεξηαθέο ή απνθξπθηθέο γλψζεηο. Γελ ήηαλ κήπσο νη καχξνη κάγνη, ηεο επνρήο ηνπ Φαξαψ, θαη ν Σίκσλ ν Μέγαο, ν Μάγνο, αληίπαινη ησλ αλζξψπσλ ηνπ ζενχ; Όπνηνο νλεηξεπηεί αλήζηθεο εδνλέο, πξνεηδνπνηείηαη λα πξνζέρεη ηα ζθάλδαια. Μνιύβη Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο κνιχβη, πξνβιέπεηαη επράξηζηε απαζρφιεζε. Η θνπέια πνπ ζα δεη πσο γξάθεη κε κνιχβη, ρσξίο λα ζβήλεη ιέμεηο, ζα θάλεη έλαλ επηπρηζκέλν γάκν. Αλ φκσο δεη πσο ζβήλεη ιέμεηο, ζεκαίλεη πσο ζ' απνγνεηεπηεί απφ ηνλ εξαζηή ηεο. Μνλαζηήξη Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο κνλαζηήξη, πξνκελχεηαη δπζαξέζθεηα γηα ην ησξηλφ πεξηβάιινλ θαη ζα ιάβεηε δπζάξεζηεο εηδήζεηο. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί κνλαζηήξη, είλαη πξνκήλπκα πσο ε δσή ηεο ζα είλαη αληδηνηειήο θαη ζα εμαγληζηεί κε ηε κεγάιε ιχπε. Αλ δείηε γθξεκηζκέλν κνλαζηήξη, ζεκαίλεη πσο νη ειπίδεο θαη ηα ζρέδηα ζαο δε ζα εθπιεξσζνχλ. Αλ δείηε φηη θάπνηνο ηεξσκέλνο ζαο εκπνδίδεη λα κπείηε ζε κνλαζηήξη, ζεκαίλεη φηη ζα γιηηψζεηε απφ

15 κηα θαηαζηξνθηθή θαηάζηαζε πνπ απεξγάδνληαη νη ερζξνί ζαο, νη νπνίνη ζα απνηχρνπλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ζαο θξάμνπλ ην δξφκν πξνο ηελ πξφνδν. Αλ κηα λέα γπλαίθα δεη πσο κπαίλεη ζε κνλαζηήξη, ζεκαίλεη πσο ζα αξξσζηήζεη ζνβαξά. Αλ δεη πσο ζπλνκηιεί κε ηεξέα ζε κνλαζηήξη, ζα επηθξηζεί απφ πξαγκαηηθνχο θίινπο γηα αδηαθξηζία. * Βιέπε παξφκνηεο ιέμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε εθθιεζία, ηεξσκέλνπο θιπ. Μνλή θαινγξαηώλ Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη δεηήζαηε θαηαθχγην ζε κηα κνλή θαινγξαηψλ, ζεκαίλεη φηη ην κέιινλ ζαο ζα είλαη ζεκαληηθά απαιιαγκέλν απφ θξνληίδεο θαη ερζξνχο, εθηφο αλ, κπαίλνληαο ζην ρηίξην, ζπλαληήζαηε ηεξέα. Αλ έγηλε απηφ, ζα δεηήζεηε ζπρλά, αιιά κάηαηα, αλαθνχθηζε απφ ηηο εγθφζκηεο θξνληίδεο θαη ηηο ζηελνρψξηεο. Γηα έλα λέν θνξίηζη πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο είδε κηα κνλή θαινγξαηψλ, ζεκαίλεη πσο ε αξεηή ηεο θαη ε ηηκή ηεο ζα ακθηζβεηεζνχλ. Μνλνπάηη Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη πεξπαηάηε ζ' έλα ζηελφ θαη θαθνηξάραιν κνλνπάηη, ζεκαίλεη πσο ζ' αληηκεησπίζεηε θαθνηπρία θαη πσο ζα ζαο δεκηνπξγεζεί άγρνο. Αλ δείηε πσο πξνζπαζείηε λα βξείηε έλα κνλνπάηη, ζεκαίλεη πσο δελ ζα κπνξέζεηε λα ηειεηψζεηε κηα δνπιεηά παξά ηηο πξνζπάζεηεο ζαο. Αλ δείηε φηη πεξπαηάηε ζε έλα κνλνπάηη κε γξαζίδη θαη ινπινχδηα, ζεκαίλεη πσο ζ' απειεπζεξσζείηε απφ κηα θαηαπηεζηηθή αγάπε. Μνλόθζαικνο Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο κνλφθζαικα πξφζσπα, είλαη πξνεηδνπνίεζε πσο κεξηθνί πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ ηελ πεξηνπζία θαη ηελ επηπρία ζαο. Μνληέιν Αλ νλεηξεπηείηε έλα κνληέιν, ζεκαίλεη πσο ε θνηλσληθή ζαο δσή ζα ζηνηρίζεη πνιιά ρξήκαηα θαη πσο θαπγάδεο θαη ιχπεο ζ' αθνινπζήζνπλ. Αλ κηα λέα γπλαίθα νλεηξεπηεί πσο είλαη κνληέιν ή πσο πξνζπαζεί λα γίλεη, ζεκαίλεη πσο ζα θαηαπηεζηεί απφ έλαλ πξνβιεκαηηθφ έξσηα. Μόξθωζε Αλ δείηε φηη έρεηε κεγάιε επηζπκία λ' απνθηήζεηε κφξθσζε, ζεκαίλεη φηη φπνηεο θη αλ είλαη νη ζπλζήθεο ηεο δσήο ζαο, δελ ζα ζαο ιείςεη ε δίςα γηα γλψζε, πξάγκα πνπ ζα ζαο ηνπνζεηήζεη πνιχ πςειφηεξα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο. Η θαιή ηχρε ζα είλαη κε ην κέξνο ζαο. Τν λα δείηε φηη βξίζθεζηε ζε κέξε κάζεζεο, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα θάλεηε θίινπο πνπ έρνπλ πςειέο ζέζεηο.

16 Μνζράξη Γηα έλα λέν πνπ ζα νλεηξεπηεί κνζράξηα λα βφζθνπλ ζε θαηαπξάζηλν ιηβάδη, ην φλεηξν πξνιέγεη επηπρηζκέλεο, γηνξηαζηηθέο ζπλαζξνίζεηο θαη ραξνθφπη. Δθείλνη πνπ επηδηψθνπλ λα πινπηίζνπλ ζα ηδνχλ ηελ πεξηνπζία ηνπο λα απμάλεη γξήγνξα. Μνύδηαζκα Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο πσο έρεηε κνπδηάζεη, είλαη έλδεημε αξξψζηηαο θαη αλεζπρεηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Μνπιάξη Αλ νλεηξεπηείηε πσο θαβαιηθεχαηε κνπιάξη, ζεκαίλεη πσο ζ' αλαθαηεπηείηε κε ππνζέζεηο πνπ ζα ζαο δεκηνπξγήζνπλ άγρνο. Αλ φκσο θηάζαηε κε ην κνπιάξη ζηνλ πξννξηζκφ ζαο ρσξίο δηαθνπή, ζεκαίλεη πσο ζ' αληακεηθζείηε γηα ηνπο θφπνπο ζαο. Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί έλα άζπξν κνπιάξη, πξνβιέπεηαη γάκνο κε έλαλ πινχζην μέλν ή κε θάπνηνλ πνπ ζα είλαη πινχζηνο, αιιά δελ ζα έρεη ηα ίδηα γνχζηα κε εθείλε. Αλ νλεηξεπηεί κνπιάξηα λα ηξέρνπλ ειεχζεξα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεη πνιινχο θαη ζεξκνχο ζαπκαζηέο, αιιά θακηά πξφηαζε γάκνπ. Αλ δείηε πσο ζαο θιψηζεζε κνπιάξη, ζαο πεξηκέλνπλ απνγνεηεχζεηο ζηελ αγάπε θαη ζην γάκν. Αλ δείηε ςφθην κνπιάξη, ζα ραιάζνπλ ζπκθσλίεο πνπ έρεηε θάλεη. Μνπζείν Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο κνπζείν, ζεκαίλεη πσο ζ' αγσληζηείηε γηα λα θαηαθηήζεηε απηά πνπ ζεσξείηε δηθαησκαηηθά δηθά ζαο. ζ' απνθηήζεηε ρξήζηκεο γλψζεηο. Αλ νλεηξεπηείηε πσο ην κνπζείν είλαη ζε άζρεκε θαηάζηαζε, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε πνιιέο αηηίεο γηα αλεζπρία. Μνπζηθή Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνχηε αξκνληθή κνπζηθή, ζεκαίλεη επραξίζηεζε θαη επεκεξία. Παξάθσλε κνπζηθή, ζη' φλεηξν, ζεκαίλεη πξνβιήκαηα ιφγσ αηίζαζσλ παηδηψλ θαη δπζαξκνλία ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Μνπζηάθη Αλ νλεηξεπηείηε πσο έρεηε κνπζηάθη, ζεκαίλεη πσο ν εγσηζκφο ζαο ζα ζαο εκπνδίζεη λα απνιαχζεηε ηηο θαζεκεξηλέο ραξέο ηεο δσήο θαη πσο ζα ιππήζεηε πνιιέο γπλαίθεο. Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί πσο ζαπκάδεη έλα κνπζηάθη, ζεκαίλεη πσο ε αξεηή ηεο θηλδπλεχεη θαη ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθή ζηηο ζπλαλαζηξνθέο ηεο. Αλ έλαο άληξαο νλεηξεπηεί πσο μχξηζε ην κνπζηάθη ηνπ, ζεκαίλεη πσο ζα πξνζπαζήζεη λ' αθήζεη ηελ αλέκειε δσή θαη λα δεκηνπξγήζεη θαιέο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ.

17 Μπαιέην Τν κπαιέην, ζη' φλεηξν, πξνκελά απηζηία ζην γάκν' αθφκε, ζεκαίλεη απνηπρίεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη θηινληθίεο θαη δεινηππίεο αλάκεζα ζηνπο εξσηεπκέλνπο. Μπαιηάο Αλ νλεηξεπηείηε έλα κπαιηά, ζεκαίλεη πσο νη αραιίλσηεο ζπαηάιεο ζαο ζα ζαο εθζέζνπλ ζηελ θαθία αλζξψπσλ πνπ ζαο δειεχνπλ. Αλ ν κπαιηάο ήηαλ βξψκηθνο ή ζπαζκέλνο, ζεκαίλεη πσο ζα ιππεζείηε εμαηηίαο δχζηξνπσλ αλζξψπσλ. Μπάιωκα Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη έρεηε κπαιψκαηα ζηα ξνχρα ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα δείμεηε ππεξεθάλεηα φηαλ ράζεηε νξηζκέλα δηθαηψκαηα ζαο. Αλ δείηε άιινπο λα έρνπλ κπαιψκαηα, ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε πνιχ ηα νηθνλνκηθά ζαο. Αλ κηα θνπέια δεη φηη έρεη κπάισκα ζην θαηλνχξγην ηεο θφξεκα, ζεκαίλεη φηη ζ' αληηκεησπίζεη νξηζκέλα πξνβιήκαηα πξηλ απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ επηζπκηψλ ηεο. Αλ δεη φηη πξνζπαζεί λα θξχςεη ην κπάισκα, ζεκαίλεη φηη ζα πξνζπαζήζεη λα θξχςεη θάπνηα άζρεκε πιεπξά ηνπ ραξαθηήξα ηεο απφ ηνλ αγαπεκέλν ηεο. Αλ δεη φηη κπαιψλεη ξνχρα, ζ' αλαιάβεη θάπνηεο ππνρξεψζεηο πνπ δελ ηεο αξέζνπλ. Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δεη φηη κπαιψλεη ηα ξνχρα ηεο νηθνγελείαο ηεο, είλαη ζεκάδη ηζρπξψλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ, αιιά θαη κεξηθήο έιιεηςεο ησλ αγαζψλ απφ ην ζπίηη ηεο. Δπίζεο, ζα είλαη ζπζηεκαηηθή βνεζφο γηα ηνλ άληξα ηεο. Αλ δείηε πσο κπαιψλεηε βξψκηθα ξνχρα, ζα θάλεηε έλα ιάζνο ζε αθαηάιιειε ψξα. Αλ ηα ξνχρα ήηαλ θαζαξά, ζα κπνξέζεηε λα κεγαιψζεηε ηελ πεξηνπζία ζαο. Μπαλάλα Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο κπαλάλεο, είλαη ζεκάδη φηη ζα δεπγαξψζεηε κε έλα ζπδπγηθφ ζχληξνθν πνπ δελ ζαο ελζνπζηάδεη θαη πνπ δελ ηνλ αγαπάηε. Αλ δείηε πσο ηξψγαηε κπαλάλεο, είλαη πξνκήλπκα θνπηαζηηθνχ εγρεηξήκαηνο ζε επηρεηξήζεηο θαη αλάιεςεο θαζεθφλησλ κε δηθή ζαο πξσηνβνπιία. Αλ δείηε κπαλάλεο λα ζαπίδνπλ, ζχληνκα ζα πέζεηε ζε θάπνηα δπζάξεζηε επηρείξεζε. Αλ δείηε πσο θάλαηε εκπφξην κπαλαλψλ, ζα κπιερηείηε ζε κε παξαγσγηθέο δνπιεηέο.

18 Μπάληδν Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο κπάληδν, ζεκαίλεη φηη ζα ραξείηε πνιιέο επράξηζηεο δηαζθεδάζεηο. Αλ δείηε λέγξν λα παίδεη κπάληδν, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε θάπνηεο κηθξνζηελνρψξηεο, αιιά φρη ζνβαξά πξάγκαηα γηα έλα δηάζηεκα. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη λέγξνπο κε ην κπάληδν ηνπο, είλαη πξνκήλπκα φηη δε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θάπνηεο αλακελφκελεο δηαζθεδάζεηο. Αθφκε, ζα ππάξμεη αζπλελλνεζία αλάκεζα ζ' απηήλ θαη ζηνλ αγαπεκέλν ηεο. Μπανύιν Αλ νλεηξεπηείηε κπανχιν, είλαη ζεκάδη θαθνηπρίαο θαη πηζαλφηεηαο ηαμηδηνχ. Τν λα δείηε ζη' φλεηξν ζαο φηη γεκίδαηε κπανχιν, ζεκαίλεη πσο ζχληνκα ζα θάλεηε επράξηζην ηαμίδη. Αλ ην πεξηερφκελν ηνπ κπανχινπ ήηαλ ζθνξπηζκέλν, είλαη πξνκήλπκα γξήγνξνπ ηαμηδηνχ κε αλεπηζχκεην απνηέιεζκα, θαζψο θαη αζπκθσλίαο κεηαμχ αλζξψπσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζαο. Άδεην κπανχιν, είλαη ζεκάδη απνγνήηεπζεο ζηνλ έξσηα θαη ζην γάκν. Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί φηη πξνζπαζνχζε λα μεθιεηδψζεη ην κπανχιν ηεο θαη δελ κπνξνχζε, ζεκαίλεη φηη νη πξνζπάζεηεο ηεο λα θεξδίζεη θάπνην πινχζην πξφζσπν, ζ' απνηχρνπλ θαη πσο ην ηαμίδη ησλ νλείξσλ ηεο ζα απνβεί απνγνεηεπηηθφ. Μπαζηνύλη Αλ δείηε κπαζηνχλη ζηνλ χπλν ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα ππνγξάςεηε ζπκβφιαηα ρσξίο ηε ζρεηηθή πξνεηνηκαζία, θαη απηφ ζα έρεη ηηο αλάινγεο επηπηψζεηο. Αλ νλεηξεπηείηε φηη ρξεζηκνπνηνχζαηε κπαζηνχλη γηα ην πεξπάηεκα, ζα εμαξηεζείηε απφ άιινπο γηα βνήζεηα. Τν λα δείηε θαη λα ζαπκάζεηε έλα σξαίν κπαζηνχλη ζη' φλεηξν ζαο ζεκαίλεη φηη απηνί πνπ εκπηζηεπζήθαηε ζα θαλνχλ αληάμηνη ηεο εκπηζηνζχλεο ζαο. Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο έλα θαιακέλην κπαζηνχλη, ζεκαίλεη πσο εμαξηηφζαζηε πνιχ απφ ηελ θξίζε ησλ άιισλ θαη πσο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεηε ηελ πξσηνβνπιία Μπαραξηθά Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο κπαραξηθά, είλαη ζεκάδη εζηθήο δεκηάο πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ αλαδήηεζε ηαπεηλήο απφιαπζεο. Η λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη ζη' φλεηξν ηεο φηη γεχεηαη κπαραξηθά, πξέπεη λα πξνζέμεη θαη λα κελ εκπηζηεχεηαη εχθνια φπνηνλ φπνηνλ: θάπνηνη ζα πξνζπαζήζνπλ λα ηελ μεγειάζνπλ κε ηελ ππνθξηζία ηνπο. Μπέηδκπωι Αλ δείηε κπέηδκπσι ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο εχθνια ζα ηθαλνπνηεζείηε θαη ν πξφζραξνο ραξαθηήξαο ζαο ζα ζαο θάλεη δεκνθηιή ζηηο παξέεο. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο παίδεη κπέηδ κπσι, ζεκαίλεη φηη ηελ πεξηκέλνπλ πνιιέο απνιαχζεηο, αιιά φρη πξαγκαηηθφ φθεινο ή άλεζε.

19 Μπέηθνλ Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο πσο ηξψγαηε κπέηθνλ είλαη θαιφ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη θάπνηνο άιινο έηξσγε καδί ζαο θαη ηα ρέξηα ζαο ήηαλ θαζαξά. Ταγηζκέλν κπέηθνλ ζεκαίλεη πσο ζα ζαο ζηελνρσξήζνπλ κε ηθαλνπνηεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη αζπλελλνεζία. Αλ νλεηξεπηείηε πσο παζηψλαηε κπέηθνλ, είλαη θαθφ, εθφζνλ δείηε καδί θαπλφ θαη αιάηη. Αλ ην κπέηθνλ ήηαλ απαιιαγκέλν απφ θαπλφ θαη αιάηη, είλαη θαιφ. Μπειαληόλα Σηξαηεγηθέο θηλήζεηο ζα θέξνπλ επηηπρία ζηνπο εκπνξηθνχο θχθινπο. Οη γπλαίθεο ζα βξνπλ αληίδειεο ζηηο ζπληξνθηέο" κάηαηεο θαη άθαξπεο πξνζπάζεηεο ζα γίλνπλ γηα λα θεξδεζεί ε αγάπε ησλ αλδξψλ. Αλ δείηε πσο παίξλαηε κπειαληφλα, ζεκαίλεη αζιηφηεηα θαη αδπλακία λα αληηκεησπίζεηε παιηά ρξέε. Μπηδέιηα Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο Οηη ηξψγαηε κπηδέιηα, πξνβιέπεηαη θαιή πγεία θαη απφθηεζε πεξηνπζίαο. Γηα ηνπο αγξφηεο, πξνβιέπεηαη κεγάιε ελεξγεηηθφηεηα. Αλ ηα δείηε λα κεγαιψλνπλ, πξνβιέπεηαη επηηπρία ζηηο επηρεηξήζεηο. Αλ δείηε πσο ηα θπηεχαηε, ζεκαίλεη πσο νη ειπίδεο ζαο έρνπλ ψαζεο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Αλ δείηε πσο καδεχαηε κπηδέιηα, ζεκαίλεη φηη ηα ζρέδηα ζαο ζα πξνρσξήζνπλ κε γξήγνξν ξπζκφ θαη ζ' απνιαχζεηε ηνπο θαξπνχο ησλ θφπσλ ζαο. Αλ δείηε κπηδέιηα ζε θνλζέξβα, ζεκαίλεη πσο νη ειπίδεο ζαο ζα γλσξίζνπλ ηελ αβεβαηφηεηα γηα έλα ζχληνκν δηάζηεκα, αιιά ηειηθά ζα γίλνπλ πξαγκαηηθφηεηα. Αλ δείηε μεξά κπηδέιηα, ζεκαίλεη πσο δελ πξνζέρεηε ηελ πγεία ζαο. Αλ δείηε φηη ηξσηέ μεξά κπηδέιηα, ζεκαίλεη πσο κεηά απφ κηα πεξίνδν κεγάισλ επηηπρηψλ ζα ππάξμεη κηα ειάρηζηε κείσζε ησλ απνιαχζεσλ ή ηνπ πινχηνπ ζαο. Μπηιηάξδν Τν κπηιηάξδν πξνιέγεη ηνλ εξρνκφ άζρεκσλ θαηαζηάζεσλ γηα θείλνλ πνπ ζα ην νλεηξεπηεί. Γηθαζηηθνί αγψλεο θαη θηινληθίεο γηα ηδηνθηεζία θαη χπνπιεο ελέξγεηεο ζε βάξνο ηνπ ηνλ πεξηκέλνπλ. Αλ δείηε ηξαπέδη κπηιηάξδνπ κε αθίλεηεο κπίιηεο, θαθφβνπινη ζπλάδειθνη ζαο ππνλνκεχνπλ. Μπνγηά θαη δωγξαθηθή Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο θξεζθνβακκέλν ζπίηη, ζεκαίλεη πσο ζα πεηχρεηε ζε θάπνην ζρέδην ζαο. Αλ δείηε πσο έρεηε κπνγηά ζηα ξνχρα ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα ζηελνρσξεζείηε απφ ηελ απεξίζθεπηε θξηηηθή ησλ άιισλ. Αλ δείηε φηη θξαηάηε πηλέιν, ζεκαίλεη φηη ζα κείλεηε επραξηζηεκέλνη απφ ηελ ησξηλή ζαο απαζρφιεζε. Αλ δείηε φηη ζαπκάδαηε σξαίεο δσγξαθηέο, ζεκαίλεη φηη νη θίινη ζαο ζα πάξνπλ ιάζνο ζέζε απέλαληη

20 ζαο θαη ζ' αλαθαιχςεηε φηη νη απνιαχζεηο ζαο είλαη απαηειέο. Γηα ηελ θνπέια πνπ ζα δεη φηη δσγξαθίδεη, είλαη πξνκήλπκα πσο ν αγαπεκέλνο ηεο ζα ζηξέςεη αιινχ ην ελδηαθέξνλ ηνπ. Μπόηεο Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο ηηο κπφηεο ζαο λα ηηο θνξεί άιινο (ή άιιε), ζεκαίλεη πσο ηε ζέζε ζαο ζηελ θαξδηά ηεο αγαπεκέλεο (ή ηνπ αγαπεκέλνπ) ζαο ζα πάξεη έλα άιιν πξφζσπν. Αλ δείηε πσο θνξνχζαηε θαηλνχξγηεο κπφηεο, ζα έρεηε επηηπρείο δνζνιεςίεο. Οη εξγαδφκελνη ζα δεηήζνπλ αλψηεξνπο κηζζνχο. Παιηέο θαη ζρηζκέλεο κπφηεο ζεκαίλνπλ αξξψζηηα θαη παγίδεο κπξνζηά ζαο. Μπνπθάιηα Δίλαη θαιφ λα δεη θαλείο κπνπθάιηα, αλ φκσο είλαη γεκάηα κε δηάθαλν πγξφ. ζα ππεξληθήζεηε φια ηα εκπφδηα ζηηο εξσηηθέο ππνζέζεηο ζαο θαη ζα επαθνινπζήζνπλ επηπρηζκέλνη αξξαβψλεο. Αλ ηα κπνπθάιηα πνπ είδαηε ήηαλ αδεηαλά, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε άζρεκα κπιεμίκαηα, απφ ηα νπνία, γηα λα μεκπιέμεηε, ζα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε έμππλα ζηξαηεγήκαηα. Μπνπιληόγθ Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο φηη κπαίλεηε ζε μέλν ρψξν, θαη ζαο ξίρλεηαη έλα κπνπιληφγθ, ζα θηλδπλέςεηε λα παξαβείηε ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο ζαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ςεπδνξθία γηα λα ηθαλνπνηήζεηε ηηο επηζπκίεο ζαο. Αλ δείηε πσο έλα κπνπιληφγθ ήξζε θνληά ζαο κε θηιηθφ ηξφπν, ζα αλεβείηε ζηε δσή, παξά ηηο έληνλεο επηθξίζεηο θαη ηα εκπφδηα πνπ ζα παξεκβάινπλ νη ερζξνί ζαο. Μπξάληπ Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο κπξάληπ, είλαη πξνεηδνπνίεζε φηη, ελψ κπνξείηε λα θηάζεηε ζηα χςε ηεο δηάθξηζεο θαη ηνπ πινχηνπ, ζα ζαο ιείςεη εθείλε ε έκθπηε ιεπηφηεηα πνπ ζα θεξδίζεη ηελ αιεζηλή θηιία αλζξψπσλ ζηνπο νπνίνπο πάξα πνιχ επηζπκείηε λα αξέζεηε. Μπξαζειέ Αλ δείηε πσο θνξνχζαζηε ζην ρέξη ζαο κπξαζειέ, δψξν εξαζηή ή θίινπ, ζεκαίλεη βεβαηφηεηα πξψηκνπ γάκνπ θαη επηπρηζκέλεο έλσζεο. Αλ κηα λέα γπλαίθα δεη πσο έραζε ην κπξαζειέ ηεο, πξνκελχεηαη φηη ζ' αληηκεησπίζεη δηάθνξεο απψιεηεο θαη ελνριήζεηο. Αλ δείηε πσο βξήθαηε κπξαζειέ, ζεκαληηθή ηδηνθηεζία ζα πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ζαο.

21 Μπξνύληδνο Αλ δείηε κπξνχληδηλα αληηθείκελα, ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε ξαγδαία άλνδν ζην επάγγεικα ζαο' σζηφζν, παξά ηε θαηλνκεληθά ζηεξεή άλνδν, κέζα ζαο ζα ππάξρεη ν θξπθφο θφβνο κηαο ελδερφκελεο πηψζεο. Μπύξα Πηθξέο απνγνεηεχζεηο ζαο πεξηκέλνπλ αλ δείηε πσο ηελ πίλαηε ζε κπαξ. Αλ είδαηε άιινπο λα ηελ πίλνπλ, δίρηπ δνινπινθηψλ ζα εθηνπίζεη ηηο σξαηφηεξεο ειπίδεο ζαο. Γηα ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ζ' απηφ ην πνηφ, δηαγξάθνληαη επράξηζηεο πξννπηηθέο, αλ δνπλ φηη πίλνπλ κέζα ζε επράξηζην θαη θαζαξφ πεξηβάιινλ. Σπρλά, ηα νλεηξηθά πεξηζηαηηθά γίλνληαη πξαγκαηηθφηεηα. Μππξαξία Όπνηνο δεη ζηνλ χπλν ηνπ κππξαξία, ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζερηηθφο κε ηηο ππνζέζεηο ηνπ. Δρζξνί ηνλ παξακνλεχνπλ. Μπαιό Αλ δείηε ην κπαιφ ζαο ζε φλεηξν, ζεκαίλεη φηη ζα βξεζείηε ζε αληηπαζεηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ζαο εμεξεζίζεη θαη ζα ζαο θάλεη λα ληψζεηε άζρεκα ζηε ζπληξνθηά. Αλ δείηε κπαιά δψσλ, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα έρεηε δηαλνεηηθή δηαηαξαρή. Αλ δείηε πσο ηα ηξψηε, ζα απνρηήζεηε γλψζε θαη αλαπάληερα νθέιε. Μύγα Αλ νλεηξεπηείηε κχγεο, ζεκαίλεη αξξψζηηεο θαη αδηαζεζίεο. Δπίζεο, φηη ζαο πεξηβάιινπλ ερζξνί. Γηα κηα λέα γπλαίθα, νη κχγεο είλαη ζεκάδη δπζηπρίαο. Αλ φκσο δεη πσο εμφλησζε ηηο κχγεο, ζεκαίλεη πσο ζα θξαηήζεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο κε ηελ εμππλάδα θαη ηελ κνλαδηθφηεηα ηεο. Μύδηα Αλ νλεηξεπηείηε κχδηα, ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε δηαπξαγκαηεχζεηο κε έλα πεηζκαηάξηθν αιιά ηίκην άηνκν. Αλ δείηε πσο ηξψγαηε κχδηα, είλαη πξνκήλπκα φηη ζα απνιαχζεηε ηα αγαζά θάπνηνπ άιινπ. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί φηη έηξσγε ςεκέλα κχδηα κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο, είλαη πξνάγγεικα φηη ζα ραξεί ηφζν ηα ρξήκαηα ηνπ φζν θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ. Μύεο ηνπ ζώκαηνο Αλ νλεηξεπηείηε πσο έρεηε αλαπηπγκέλνπο κχεο, ζεκαίλεη πσο ζα αγσληζηείηε ελαληίνλ ησλ ερζξψλ ζαο, ηνπο νπνίνπο ζα θαηαηξνπψζεηε θαη ζα θεξδίζεηε ρξήκαηα. Αλ δείηε πσο νη κχεο ζαο ήηαλ αηξνθηθνί, ζεκαίλεη πσο δελ ζα θαηαθέξεηε λα πεηχρεηε. Γηα κηα γπλαίθα, απηφ ην φλεηξν ζεκαίλεη ζθιεξή δνπιεηά θαη δπζθνιίεο.

22 Μύζνο Τν λα νλεηξεπηείηε φηη δηαβάδεηε ή δηεγείζηε κχζνπο, ζεκαίλεη επράξηζηεο πλεπκαηηθέο αζρνιίεο. Γηα ηνπο λένπο ζεκαίλεη ξνκαληηθνχο δεζκνχο. Μύινο ηνπ θαθέ Αλ δείηε ζηνλ χπλν ζαο κχιν ηνπ θαθέ, ζεκαίλεη φηη πιεζηάδεηε ζε θξίζηκν θίλδπλν, θαη φιε ζαο ε ελεξγεηηθφηεηα θαη επαγξχπλεζε ζα πξέπεη λα νμπλζνχλ ζην έπαθξν γηα λ' απνηξέςνπλ ηηο νιέζξηεο ζπλέπεηεο ηνπ. Αλ αθνχζαηε ην κχιν λα αιέζεη, ζεκαίλεη φηη ζα δπζθνιεπηείηε πνιχ λα εμνπδεηεξψζεηε θάπνην θαθφ άηνκν πνπ ελεδξεχεη γηα λα βιάςεη ηα ζπκθέξνληα ζαο. Μπιωλάο Αλ δείηε έλα κπισλά ζη' φλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο ην πεξηβάιινλ ζαο ζα γίλεη πεξηζζφηεξν ειπηδνθφξν. Γηα ηε γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο έλαο κπισλάο δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη ην κχιν ηνπ, πξνβιέπεηαη πσο ζ' απνγνεηεπηεί ιφγσ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο, ηελ νπνία λφκηδε κεγαιχηεξε απφ φ,ηη είλαη. Μπξκήγθηα Όπνηνο δεη ζη' φλεηξν ηνπ κπξκήγθηα, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη πνιιέο κηθξνζηελνρψξηεο ηελ επφκελε κέξα* ζα ηνλ ελνρινχλ ηα πάληα θαη ηίπνηα δε ζα ηνλ ηθαλνπνηεί.

Αλ δείηε λαπάγην ζηνλ χπλν ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα δνθηκάζεηε απνκφλσζε θαη μαθληθή απνηπρία ζηηο επηρεηξήζεηο.

Αλ δείηε λαπάγην ζηνλ χπλν ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα δνθηκάζεηε απνκφλσζε θαη μαθληθή απνηπρία ζηηο επηρεηξήζεηο. N Νάλος Απηφ είλαη έλα πνιχ επλντθφ φλεηξν. Αλ ν λάλνο είλαη θαινθακσκέ-λνο θαη επράξηζηνο, δελ ζα ππνηηκεζείηε πνηέ θαη πγεία θαη επηηπρία ζα ζαο ζπλνδεχνπλ ζε νηηδήπνηε επηρεηξήζεηε. Τν λα δείηε ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Φαγούρα. Φάθειιος. Φαθές. Φαθίδες

Φαγούρα. Φάθειιος. Φαθές. Φαθίδες Φ Φαγούρα Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο αλζξψπνπο πνπ είραλ θαγνχξα θαη εζείο πξνζπαζνχζαηε λ' απνθχγεηε ηελ επαθή καδί ηνπο, ζεκαίλεη πσο άδηθα ζ' αλεζπρήζεηε γηα κεξηθά απνηειέζκαηα. Αλ νλεηξεπηείηε πσο εζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάγηα. Βάδο. Βαζύθφλος. Βαις. Βαιζάκφκα

Βάγηα. Βάδο. Βαζύθφλος. Βαις. Βαιζάκφκα B Βάγηα Βάγηεο ζηα όλεηξα, είλαη εηδήζεηο όηη ζα ππάξμνπλ επηπρηζκέλεο θαηαζηάζεηο. Γηα κία λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη ζηνλ ύπλν ηεο όηη πεξλά αλάκεζα από δξόκν θπηεκέλν κε βάγηεο, ην όλεηξν πξνιέγεη πηζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ξαδίθηα κε πξάζηλα θύιια θαη ινπινύδηα, είλαη πξνκήλπκα επηπρηζκέλσλ ελώζεσλ θαη πινύζηνπ πεξηβάιινληνο.

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ξαδίθηα κε πξάζηλα θύιια θαη ινπινύδηα, είλαη πξνκήλπκα επηπρηζκέλσλ ελώζεσλ θαη πινύζηνπ πεξηβάιινληνο. P Ραβδί Σε θάζε πεξίπησζε, ην λα νλεηξεπηεί θαλείο ξαβδί, είλαη θαθόο νησλόο. Ραδίκι Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ξαδίθηα κε πξάζηλα θύιια θαη ινπινύδηα, είλαη πξνκήλπκα επηπρηζκέλσλ ελώζεσλ θαη πινύζηνπ πεξηβάιινληνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αλ νλεηξεπηείηε θάπνηνλ λα έρεη πξνζβιεζεί από γάγγξαηλα, πξνκελύεηαη ν ζάλαηνο ελόο γνληνύ ή θνληηλνύ ζπγγελή.

Αλ νλεηξεπηείηε θάπνηνλ λα έρεη πξνζβιεζεί από γάγγξαηλα, πξνκελύεηαη ν ζάλαηνο ελόο γνληνύ ή θνληηλνύ ζπγγελή. Γ Γάγγραινα Αλ νλεηξεπηείηε θάπνηνλ λα έρεη πξνζβιεζεί από γάγγξαηλα, πξνκελύεηαη ν ζάλαηνο ελόο γνληνύ ή θνληηλνύ ζπγγελή. Γάζα Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζηε ηπιηγκέλνο ζε γάδα, ζεκαίλεη αζηαζή ηύρε. Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Λαβύπινθορ. Λάδι. Λαιμόρ. Λάκκορ

Λαβύπινθορ. Λάδι. Λαιμόρ. Λάκκορ Λ Λαβύπινθορ Μπιέμηκν ππνζέζεσλ θαη ε γπλαίθα ζαο ζα θάλεη ην ζπηηηθό πεξηβάιινλ δπζάξεζην ύζηεξα από έλα ηέηνην όλεηξν. Οη εξσηεπκέλνη ζα ράζνπλ ην θέθη ηνπο θαη δελ ζα είλαη θαζόινπ ζπλεξγάζηκνη. Αλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο έλα ραιάθη πφξηαο, ζεκαίλεη πσο ζα ππνθέξεηε απφ ιχπε θαη δηαηαξαρέο ζηελ πγεία.

Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο έλα ραιάθη πφξηαο, ζεκαίλεη πσο ζα ππνθέξεηε απφ ιχπε θαη δηαηαξαρέο ζηελ πγεία. X Χαηρεηηζκός Αλ νλεηξεπηείηε ραξνχκελν ραηξεηηζκφ, είλαη πξνκήλπκα ραξάο θαη θνηλσληθψλ δηαζθεδάζεσλ. Αλ φκσο ν ραηξεηηζκφο ήηαλ ζιηκκέλνο, ζεκαίλεη ζηελνρψξηα θαη απψιεηα. Τν λα δείηε φηη απνραηξεηήζαηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΑΠ , 14 ΜΑΙΟΥ, 2017 ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΑΠ , 14 ΜΑΙΟΥ, 2017 ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟ 1 Μηθξό ζηάδην Σηόρνη IPSC Χάξηηλνη ζηόρνη 2 IPSC Mίλη Φάξτηλνη στόρνη 1 IPSC Mίλη στόρνη πνηλήο 1 IPSC Mίλη Πόπεξ 3 8-14 m Βαζκνινγίζεκεο βνιέο 9 Μέγηζηνη πόληνη 45 Θέζε εθθίλεζεο: Οξζηνο ραιαξόο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Γ1 Επίπεδο Γ1 Διάρκεια: 20 λεπτά Μονάδες: 20 Πρώτο Μέρος Πώο ζαο ιέλε; Από πνύ είζηε; Ση δνπιεηά θάλεηε; Γλσξίδεηε άιιεο μέλεο γιώζζεο; Πνηεο; Πνύ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ειιεληθά πνπ καζαίλεηε; Γλσξίδεηε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα