Πιλοτική Εφαρμογή Ατταπουλγιτικής Αργίλου για τη Σταθεροποίηση Τοξικών Μετάλλων σε Ρυπασμένα Εδάφη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιλοτική Εφαρμογή Ατταπουλγιτικής Αργίλου για τη Σταθεροποίηση Τοξικών Μετάλλων σε Ρυπασμένα Εδάφη"

Transcript

1 Πιλοτική Εφαρμογή Ατταπουλγιτικής Αργίλου για τη Σταθεροποίηση Τοξικών Μετάλλων σε Ρυπασμένα Εδάφη A Pilot Scale Application of Attapulgitic Clay for Stabilization Toxic Metals in Contaminated Soils ΖΩΤΙΑΔΗΣ, Β. Γεωλόγος MSc, Δρ. Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, Εδαφομηχανική ATE ΑΡΓΥΡΑΚΗ, Α. Επ. Καθηγήτρια Γεωχημείας, Τομέας Οικον. Γεωλογίας & Γεωχημείας, ΕΚΠΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Ε. Γεωλόγος ΜSc, Τομέας Οικον. Γεωλογίας & Γεωχημείας, ΕΚΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ : H εργασία αναφέρεται σε πιλοτική εφαρμογή τεχνικής σταθεροποίησης τοξικών μετάλλων σε πολύ ρυπασμένο έδαφος με τη χρήση ατταπουλγιτικής αργίλου. Πριν και μετά την εφαρμογή της τεχνικής προσδιορίσθηκαν διεξοδικά τα φυσικά και γεωχημικά χαρακτηριστικά του πεδίου. Επί τόπου το ρυπασμένο έδαφος αναμίχθηκε μηχανικά σε κατάλληλη αναλογία με αυστηρά συγκεκριμένης κοκκομετρίας, ατταπουλγιτική άργιλο με παράλληλη ρύθμιση της φυσικής υγρασίας σε οριακές συνθήκες κορεσμού. Με βάση τα στοιχεία πιλοτικής εφαρμογής, η τεχνική σταθεροποίησης τοξικών μετάλλων σε ρυπασμένα εδάφη με τη χρήση ατταπουλγιτικής αργίλου, κρίνεται τεχνικά και οικονομικά ανταγωνιστική σε αντίστοιχα έργα περιβαλλοντικής μηχανικής. ABSTRACT : This study deals with an in situ pilot scale application of attapulgitic clay for the remediation of heavily contaminated land by toxic metals. Prior and after application of the method the physical and geochemical characteristics of treated soil were thoroughly studied. Τhe contaminated soil was treated on site with appropriate proportion of specific grain size attapulgitic clay with adjustment of soil moisture content to saturated conditions. Pilot scale results showed that the developed stabilization method using attapulgitic clay as a binder is a totally innovative and promising remediation technique at a competitive cost under present market conditions. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αυτοχρηματοδοτούμενου, ερευνητικού έργου της εταιρείας ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ανάπτυξη τεχνικής σταθεροποίησης (stabilization) τοξικών μετάλλων σε ρυπασμένα εδάφη με τη χρήση ατταπουλγιτικής αργίλου. Η πιλοτικής κλίμακας εφαρμογή ατταπουλγίτη για την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών από τοξικά μέταλλα αναφέρεται για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. Για την επιλογή του πρότυπου δείγματος, τα τελευταία χρόνια, τυποποιημένα, εμπορικά προϊόντα ατταπουλγιτικής αργίλου διαφορετικής κοκκομετρικής διαβάθμισης και ορυκτολογικής σύστασης χρησιμοποιήθηκαν ως πρότυπα δείγματα για την εκτέλεση ερευνών σε εργαστηριακό επίπεδο. Η επιλογή του πρότυπου δείγματος ατταπουλγίτη και της ιδανικής κατά βάρος αναλογίας (%), που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση του συγκεκριμένου τεχνολογικού έργου, βασίσθηκε στα στοιχεία προηγούμενων εργαστηριακών ερευνών στα πλαίσια της συνεργασίας της εταιρείας με το Εργαστήριο Γεωχημείας του ΕΚΠΑ. 2. ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΙΚΗ ΑΡΓΙΛΟΣ Το ορυκτό ατταπουλγίτης (ή παλιγορσκίτης) αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό, αργιλικό ορυκτό λόγω της ιδιαίτερης κρυσταλλικής του δομής (Σχήμα 1). Πρόκειται για φυλλοπυριτικό ορυκτό (2:1), που παρουσιάζει ενδιάμεση διοκταεδρική και τριοκταεδρική δομή (Galan, 1996). Το πλέγμα του αποτελείται από συνεχείς, αλυσίδες τετραέδρων SiO 4, που 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 1

2 εκτείνονται παράλληλα στον x-άξονα (ινώδης δομή) και ενώνονται με ανεστραμμένους δεσμούς Si-O-Si, δημιουργώντας ένα συνεχές τετραεδρικό και ένα ασυνεχές οκταεδρικό φύλλο. Οι οκταεδρικές θέσεις καταλαμβάνονται κύρια από ιόντα Mg 2+ με μερική αντικατάσταση από Al 3+ ή Fe 3. Η ασυνεχής οκταεδρική δομή, δημιουργεί ελεύθερα κανάλια (free channels), που πληρώνονται με μόρια ζεολιθικού νερού (Galan, 1996). Ο συνδυασμός ινώδους δομής, καναλιών, μικροπόρων (διαμέτρου 200 Å) και χαμηλής κοκκομετρίας εξασφαλίζει μεγάλη ειδική επιφάνεια στο ορυκτό, καθιστώντας τον ισχυρά προσροφητικό υλικό ακόμα και στη φυσική του μορφή. 3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ως περιοχή πιλοτικής εφαρμογής της τεχνικής επιλέχθηκε αστική περιοχή του Δ. Λαυρίου, όπου προηγούμενες γεωχημικές έρευνες (Δημητριάδης, 1999) έχουν δείξει πολύ υψηλές συγκεντρώσεις τοξικών μετάλλων στα εδάφη. Ως πεδίο εφαρμογής επιλέχθηκε, σε συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή, κοινόχρηστο πάρκο στον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας του Αγ. Ανδρέα, που χρησιμοποιείται από τον παιδικό πληθυσμό για παιχνίδι δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης συμπτωματικής επαφής. Σχήμα 1. Δομή του πλέγματος του ατταπουλγίτη (Galan, 1996). Figure 1. Attapulgite Structure (Galan, 1996). Οι περιβαλλοντικές εφαρμογές του ορυκτού σε έργα απορρύπανσης εδαφών (Zhen Li et al,. 2006, Álvarez-Ayuso et al., 2003, Diaz et al., 2007) και υπόγειων νερών (El-mofty, 2008, Veli et al., 2007, Ye et al., 2006, Manohar et al., 2006, Potgieter et al., 2006, Shirvani et al., 2006) αποτελούν σύγχρονο πεδίο έρευνας και αναφέρονται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Στην παρούσα έρευνα, η ατταπουλγιτική άργιλος, που χρησιμοποιήθηκε, προέρχεται από το λατομείο Πευκάκι, κοντά στο χωριό Κνίδι, Ν. Γρεβενών (Kastritis et al, Στο πρότυπο δείγμα προσδιορίσθηκε η ειδική επιφάνεια ίση με 120 m 2 /g (single point BET N 2 adsorption method) και η ιοντοανταλλακτική ικανότητα ίση με 25 meq /100 g (ammonium acetate method). Η ημιποσοτική και ποιοτική ορυκτολογική ανάλυση με τη μέθοδο περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ (XRD) προσδιόρισε τα ορυκτά : ατταπουλγίτης (65%), σμεκτίτης (25%), χαλαζίας (6%) και σερπεντίνης (4%). Φωτογραφία 1. Χώρος του έργου. Photograph 1. Project area. 4. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ Ο χώρος του έργου, τουλάχιστον έως το βάθος των 30 cm, καλύπτεται από υλικά τεχνητών επιχώσεων, που συνίστανται από αλλουβιακές αποθέσεις αναμεμειγμένες με ιστορικές απoθέσεις μεταλλουργικών αποβλήτων. Ο προσδιορισμός των φυσικών χαρακτηριστικών του εδάφους πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο εδαφομηχανικής βραχομηχανικής της εταιρείας ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ. Κοκκομετρικά το έδαφος του πεδίου περιγράφεται σαν καστανή, ιλυώδης ΑΜΜΟΣ με χαλίκια (SM) έως ιλυώδεις ΧΑΛΙΚΕΣ με άμμο (GM), χωρίς πλαστικότητα. Η περιεκτικότητα σε χάλικες κυμαίνεται από 32% - 43% (Μ.Ο. 37.2%), σε άμμο από 36% - 47% (Μ.Ο. 40.8%) ενώ σε ιλύ και άργιλο από 16% - 26% (Μ.Ο. 22%). Η αρχική φυσική υγρασία του εδάφους (πριν την προετοιμασία πεδίου) κυμαίνονταν από 1.2% - 2.0% (Μ.Ο 1.7%). Τέλος, ο οργανικός άνθρακας προσδιορίσθηκε ίσος με 2.7% - 4.7% (Μ.Ο. 3.88%). 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 2

3 5. ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΟΥ Οι ορυκτολογικές αναλύσεις / μικροαναλύσεις στα εδάφη του πεδίου πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας του ΕΚΠΑ με τη μέθόδο περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ (XRD) και με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (SEM). Η ακτινογραφική ανάλυση εκτελέσθηκε με συσκευή XRD Siemens D500 με λυχνία Cu και μονοχρωμάτορα γραφίτη και η αποτίμηση των ακτινοδιαγραμμάτων με το πρόγραμμα EVA 2.2. Ως κύριες φάσεις προσδιορίσθηκαν τα ορυκτά χαλαζίας, ασβεστίτης, αλβίτης, ιλλίτης και χλωρίτης. Για τις ορυκτολογικές μικροαναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM-EDS) τύπου JEOL JSM 5600 εξοπλισμένο με μικροαναλυτή OXFORD ISIS 300. ανθρακική φάση του μολύβδου με το ορυκτό υδροκερουσσίτης. 6. ΓΕΩΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ Συνολικά 107 εδαφικά δείγματα συλλέχθηκαν από το πεδίο πριν και μετά την προσθήκη του ατταπουλγίτη, τυποποιήθηκαν (κλάσμα κοκκομετρίας -100μm) και αναλύθηκαν στα πιστοποιημένα εργαστήρια ACME ANALYTICAL LABS LTD, στον Καναδά. Ο ποιοτικός έλεγχος των αναλύσεων (ακρίβεια και επαναληψιμότητα της μεθόδου) εξασφαλίσθηκε με τη χρήση πιστοποιημένου δείγματος αναφοράς (CRM) του National Institute of Standards and Technology με κωδικό SRM2711 (Montana Soil) και επαναληπτικών αναλύσεων σε διπλά δείγματα. Το συστηματικό σφάλμα (systematic error) υπολογίσθηκε ως μικρότερο του 3.5% ενώ το τυχαίο σφάλμα (random error) ως καλύτερο του 2% για όλα τα μέταλλα, που προσδιορίσθηκαν Ολικές Συγκεντρώσεις Μετάλλων Ο προσδιορισμός των ολικών συγκεντρώσεων των μετάλλων στα εδάφη, πραγματοποιήθηκε με διαλυτοποίηση με τέσσερα οξέα (HClΟ 4, HN0 3, HCl, HF) και μέτρηση με τη μέθοδο ICP- MS. Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής για τις προσδιοριζόμενες τιμές των μετάλλων στα εδάφη του πεδίου εφαρμογής παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Διαπιστώνονται για τα εδάφη του πεδίου πολύ υψηλές συγκεντρώσεις για τα μέταλλα Pb, Zn, As, Cd και Sb, οι οποίες είναι μεγαλύτερες των ανώτατων αποδεκτών τιμών, που ορίζουν οι διεθνείς περιβαλλοντικές νομοθεσίες. Γενικά ο χώρος πιλοτικής εφαρμογής αποτελεί ένα γεωχημικά ανομοιογενές πεδίο με τοξικές συγκεντρώσεις μετάλλων. Φωτογραφίες 2,3. Προσδιοριζόμενα ορυκτά. Photographs 2,3. Determined mineral phases. Από τις μικροαναλύσεις (Φωτογραφίες 2,3) προσδιορίσθηκε η παρουσία μεταλλουργικών σκωριών στα εδάφη, φάσεις οξειδίων σιδήρου και ψευδαργύρου ενώ προσδιορίσθηκε και η Πίνακας 1. Ολικές Τιμές Μετάλλων στα Εδάφη (mg/kg). Table 1. Total Metal Values in Soils (mg/kg). Μέταλλο Μέση Ελάχιστη Μέγιστη Τυπική Τιμή Τιμή Τιμή Απόκλιση Cu Pb Zn Ag 9,4 1,4 7 10,8 Mn As Cd 24,5 19,5 28,9 3,6 Sb Ba ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 3

4 6.2. Αρχικό Υδατοδιαλυτό Κλάσμα Μετάλλων Ο προσδιορισμός του εκχυλίσιμου κλάσματος των μετάλλων στα εδάφη του χώρου έρευνας, πραγματοποιήθηκε με έκπλυση σε αναλογία 1: 20 εδάφους / νερού, ανάδευση για 2 ώρες και μέτρηση με τη μέθοδο (ICP-MS). Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής για τις τιμές του υδατο/εκχυλίσιμου κλάσματος των μετάλλων στα εδάφη παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Οι τιμές του εκχυλίσιμου με νερό κλάσματος των μετάλλων, κρίνονται εξαιρετικά υψηλές, προσδιορίζοντας αυξημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο σε σχέση με τη βιοδιαθεσιμότητα. Πίνακας 2. Εκχυλίσιμες με Νερό Τιμές των Μετάλλων στα Εδάφη (μg/kg). Table 2. Water Leachable Metals Values in Soils (μg/kg). Μέταλλο Μέση Ελάχιστη Μέγιστη Τυπική Τιμή Τιμή Τιμή Απόκλιση Cu Pb Zn Ag 17,6 14,2 20,3 2,8 Mn As Cd 40, ,8 8,4 Sb Ba ρυπασμένο έδαφος με παράλληλη διαβροχή μέχρι την επίτευξη οριακών συνθηκών κορεσμού (Φωτογραφία 4). Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σε εβδομαδιαία βάση και για διάστημα ενός μήνα λαμβάνονταν εδαφικά δείγματα από το πεδίο, προκειμένου να ελεγχθούν παράμετροι, όπως το ph, Eh, ΤDS, SO 4-2, Cl - ενώ εξασφαλιζόταν εκ νέου με διαβροχή η επίτευξη συνθηκών κορεσμού του εδάφους. Τέλος μετά από διάστημα τεσσάρων εβδομάδων από την πιλοτική εφαρμογή συλλέχθηκαν τα τελικά εδαφικά δείγματα προκειμένου να μελετηθούν εκ νέου τα τελικά εδαφογεωχημικά χαρακτηριστικά του πεδίου έρευνας ενώ η παρακολούθηση των παραμέτρων ph και Εh συνεχίσθηκε για περίοδο επτά μηνών με μηνιαία συχνότητα. Για την ολοκληρωμένη εποπτεία της έρευνας εκτελέσθηκε παράλληλα με την πιλοτική εφαρμογή της τεχνικής και αντίστοιχη σε εργαστηριακή κλίμακα. 7. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ Το πεδίο πιλοτικής εφαρμογής είχε διαστάσεις 9 Χ 12 m και εμβαδό 108 m 2. Η προετοιμασία του πεδίου περιελάμβανε αρχικό όργωμα με φρέζα του εδάφους μέχρι το βάθος των 25 cm για την ομογενοποίησή του, απομάκρυνση με χειροδιαλογή μεγάλων ογκολίθων και αρχική διόρθωση της φυσικής εδαφικής υγρασίας με διαβροχή. Κατόπιν πραγματοποιήθηκε η λήψη εντός του πεδίου, των σύνθετων εδαφικών δειγμάτων για τις εργαστηριακές αναλύσεις σύμφωνα με το πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Κάθε σύνθετο δείγμα προέκυπτε από την ανάμιξη τριών σημειακών υποδειγμάτων από επιφάνεια 1m 2 σε βάθος 10 20cm, που λαμβάνονταν με τη χρήση δειγματολήπτη τύπου Auger. Μετά την ολοκλήρωση της δειγματοληψίας πραγματοποιήθηκε την περίοδο Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2007 η πιλοτική εφαρμογή της τεχνικής με τη διάστρωση της βέλτιστης ποσότητας ατταπουλγιτικής αργίλου στο πεδίο, και τη μηχανική ανάμιξη / ομογενοποίηση (με χρήση φρέζας) του ατταπουλγίτη με το Φωτογραφία 4. Εργασίες πεδίου. Photograph 4. Field works. 8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 8.1 Εδαφικό ph Η αποτελεσματικότητα της τεχνικής στη γεωχημική ακινητοποίηση (fixation) τοξικών μετάλλων στα εδάφη, εκτιμήθηκε αρχικά από την άμεση ρύθμιση και επί μακρόν διατήρηση της τιμής του εδαφικού ph στο πεδίο εφαρμογής σε εύρη τιμών σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Πρακτικά από την 2 η εβδομάδα διαπιστώθηκε η ελαχιστοποίηση της διακύμανσης των τιμών του εδαφικού ph στο πεδίο και η σταδιακή αύξησή του σε ελαφρά αλκαλικές συνθήκες. Ο έλεγχος του εδαφικού ph αποτελεί σημαντικό μηχανισμό της τεχνικής σταθεροποίησης (Environment Agency, 2003) ενώ παράλληλα η επίτευξη ελαφρά αλκαλικών 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 4

5 συνθηκών αποτελεί το επιθυμητό εύρος τιμών για τη γεωχημική ακινητοποίηση των συγκεκριμένων μετάλλων. 9,0 8,5 Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής για τις τιμές του εκχυλίσιμου με νερό κλάσματος των μετάλλων στα εδάφη μετά την πιλοτική εφαρμογή της τεχνικής σταθεροποίησης με ατταπουλγιτική άργιλο παρουσιάζονται στον Πίνακα Ανάλυση Αποτελεσμάτων ph 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 Συγκρίνοντας τα αναλυτικά δεδομένα του Πίνακα 2 και 3, διαπιστώνουμε ότι η εφαρμογή της τεχνικής μείωσε σημαντικά το εκχυλίσιμο με νερό κλάσμα των μετάλλων (βιοδιαθέσιμο κλάσμα) και κατά επέκταση τον αντίστοιχο περιβαλλοντικό κίνδυνο. Το ποσοστό (%) μείωσης για κάθε μέταλλο ήταν Cu : 17%, Pb: 50%, Zn: 45%, Cd: 41%, Ag: 46%, As: 18%, Mn: 47%, Ba: 45% και Sb: 29% σύμφωνα με τα στοιχεία του Σχήματος 3. 5, Δείγματα 0 1η 2η 3η 4η 30η ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ) Σχήμα 2 : Μεταβολή του εδαφικού ph ανά εβδομάδα Figure 2 : Modification of soil pη values per week 8.2. Τελικό Υδατοδιαλυτό Κλάσμα Μετάλλων Μετά από περίοδο 4 εβδομάδων από την εφαρμογή της τεχνικής, προσδιορίσθηκαν εκ νέου οι τιμές του εκχυλίσιμου κλάσματος των μετάλλων στα εδάφη του χώρου έρευνας με το ίδιο αναλυτικό σχήμα έκπλυσης και μέτρησης. Πίνακας 3. Εκχυλίσιμες με Νερό Τιμές των Μετάλλων στα Εδάφη (μg/kg). Table 3. Water Leachable Metals Values in Soils (μg/kg). Μέταλλο Μέση Ελάχιστη Μέγιστη Τυπική Τιμή Τιμή Τιμή Απόκλιση Cu Pb Zn Ag 9,4 6,4 12,1 2,4 Mn As Cd 23,9 20,1 26,5 2,8 Sb Ba Σχήμα 3 : Figure 3 : Cu Pb Zn Cd Ag As Mn Ba Sb Μείωση (%) του εκχυλίσιμου με νερό κλάσματος των μετάλλων Reduction (%) of metal water leachable fraction Γενικά η αποτελεσματικότητα μιας τεχνικής σταθεροποίησης εξαρτάται πέρα από το δεσμευτικό μέσο (binder) και από ένα πλήθος παραγόντων, όπως τα φυσικά χαρακτηριστικά (κοκκομετρία, πλαστικότητα, διαπερατότητα, φυσική υγρασία, κλπ) και γεωχημικά χαρακτηριστικά του πεδίου (είδος ρύπου, συγκέντρωση, ανομοιογένεια, εκχυλισιμότητα, ορυκτολογία, οργανικό υλικό, ph, Eh, κλπ), καθώς και ανταγωνιστικούς παράγοντες (Environment Agency, 2003). Με τα παραπάνω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψιν τα χαρακτηριστικά του εδάφους στο πεδίο εφαρμογής και την πιλοτική κλίμακα εκτέλεσης του έργου, η αποτελεσματικότητα του ορυκτού ατταπουλγίτη για τη σταθεροποίηση τοξικών μετάλλων σε ρυπα- 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 5

6 σμένα εδάφη κρίνεται τεχνικά κατάλληλη σε αντίστοιχα έργα περιβαλλοντικής μηχανικής. Επίσης, εκτιμάται ότι η τεχνική μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία και στη διαχείριση (σταθεροποίηση) στερεών αποβλήτων, μειώνοντας την εκχυλισιμότητα των παραμέτρων, που ορίζει η 33/2003/ΕΚ ώστε να βελτιωθεί η κατηγοριοποίηση του αποβλήτου σύμφωνα με τις αντίστοιχες οριακές τιμές της νομοθεσίας. Παράλληλα για εποπτικούς λόγους στο Σχήμα 4 συγκρίνονται τα αποτελέσματα μείωσης του εκχυλίσιμου κλάσματος μετάλλων από την πιλοτική εφαρμογή σε αντιδιαστολή με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της παράλληλα εκτελεσθείσας εργαστηριακής έρευνας σε αντιπροσωπευτικό, σύνθετο δείγμα εδάφους από το ίδιο πεδίο Σχήμα 4 : Figure 4 : ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ (%) ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Cu Pb Zn Cd Ag As Mn Ba Sb ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Μείωση (%) του εκχυλίσιμου κλάσματος των μετάλλων σε επίπεδο κλίμακας εφαρμογής Reduction (%) water leachable fraction for lab and pilot scale application Στις ελεγχόμενες συνθήκες της εργαστηριακής έρευνας, η αποτελεσματικότητα της τεχνικής είναι αναμενόμενα υψηλότερη σύμφωνα και με τα δεδομένα προηγούμενων εργαστηριακών ερευνών και τη διεθνή βιβλιογραφία (Álvarez-Ayuso, 2003). Πάντως, η εφαρμογή της τεχνικής σε πιλοτική κλίμακα δεν παρουσίασε γενικά μεγάλη απόκλιση αποτελεσμάτων σε σχέση με την προσδοκώμενη κατά τον αρχικό σχεδιασμό της έρευνας. Συνολικά σε σχέση με τα πολύ υψηλά επίπεδα, πολυμεταλλικής ρύπανσης και τα γεωχημικά χαρακτηριστικά του εδάφους στο πιλοτικό πεδίο εφαρμογής, η αποτελεσματικότητα της τεχνικής κρίνεται ως ιδιαιτέρως ικανοποιητική για όλα τα μέταλλα. Σημειώνεται ότι σε αντίστοιχες, εργαστηριακές εφαρμογές ατταπουλγιτικής αργίλου σε εδάφη μικρότερου βαθμού (μέσου έως υψηλού), πολυμεταλλικής ρύπανσης από την περιοχή του Στρατωνίου, επιτεύχθηκαν πολύ υψηλά ποσοστά μείωσης του υδατο / εκχυλίσιμου κλάσματος των μετάλλων (π.χ. Pb: 80 90%, Ζn; 70 75%, κλπ) αντίστοιχα με αυτά, που αναφέρονται από τη διεθνή βιβλιογραφία (Álvarez-Ayuso, 2003) Γενικά η καταλληλότητα της ατταπουλγιτικής αργίλου στη σταθεροποίηση τοξικών μετάλλων σε ρυπασμένα εδάφη βασίζεται στους ακόλουθους μηχανισμούς και χαρακτηριστικά του υλικού : α) Άμεση ρύθμιση και διατήρηση με το χρόνο (durability) της τιμής του εδαφικού ph σε ελαφριά αλκαλικές συνθήκες εμποδίζοντας την κινητικότητα των μετάλλων. β) Μεγάλη προσροφητική ικανότητα ως συνέπεια της μεγάλης εξωτερικής / εσωτερικής επιφάνειας του ορυκτού ατταπουλγίτη. γ) Ικανότητα ρόφησης λόγω νανοπορώδους εντός των καναλιών του ατταπουλγίτη. δ) Παρουσία σμεκτίτη για τη βελτίωση της χαμηλής ιοντοανταλλακτικής ικανότητας του ατταπουλγίτη ώστε να υπάρχει αυξημένη προσροφητική ικανότητα στο τελικό μίγμα. ε) Δυνατότητα δέσμευσης έως και 180% κβ σε νερό, το οποίο απελευθερώνεται με αργούς ρυθμούς από τον ατταπουλγίτη, διατηρώντας την εδαφική φυσική υγρασία. Συνολικά με βάση εργαστηριακά και πιλοτικά αποτελέσματα η χρησιμοποιούμενη τεχνική γεωχημικής ακινητοποίησης (fixation) με τη χρήση καθορισμένης κοκκομετρικής διαβάθμισης, ατταπουλγιτικής αργίλου (φυσικό μίγμα ατταπουλγίτη / σμεκτίτη) κρίνεται οικονομοτεχνικά βέλτιστη και υποσχόμενη ως μεθοδολογία σταθεροποίησης. Η παραπάνω τεχνική επιτυγχάνει σε χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων με χαμηλό κόστος (25 35 / tn) τη γεωχημική σταθεροποίηση (geochemical fixation) τοξικών μετάλλων σε ρυπασμένα εδάφη, καθιστώντας την τεχνικά και οικονομικά ανταγωνιστική σε αντίστοιχα έργα περιβαλ- λοντικής μηχανικής. 9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Álvarez-Ayuso, E. and García- Sánchez, A. (2003), "Palygorskite as a Feasible Amendment to Stabilize Metal Polluted Soils", Environmental Pollution, 125, ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 6

7 Demetriades, A (1999), "Geochemical atlas of the Lavrion urban area for environmental protection and planning: Volume 1 Explanatory text. Open File Report", Institute of Geology and Mineral Exploration, Athens. Diaz, M., Cambier, P, Brendlé,J. and Prost, R. (2007), "Functionalized clay heterostructures for reducing cadmium and lead uptake by plants in contaminated soils", Applied Clay Science 37, El-mofty, S.E., Ashour, F.H. and El-Shall, H. (2008), "Adsorption Mechanism of Toxic Metal Ions by Clay (Attapulgite)", Twelfth International Water Technology Conference, IWTC , Alexandria, Egypt, Environment Agency (2003), "Guidance on the use of Stabilisation/Solidification for the Treatment of Contaminated Soil", R&D Technical Report P5-064/TR/1 Galan, E. (1996), "Properties and applications of palygorskite-sepiolite clays", Clay Minerals, vol. 31, pp Kastritis, I.D., Mposkos, E. and Kacandes, G.H. (2003), "The palygorskite and Mg-Fe smectite clay deposits of the Ventzia basin, Western Macedonia, Greece", p. 891_894 in: Mineral Exploration and Sustainable Development _ Proceedings of the 7th SGA Meeting (D. Eliopoulos et al., editors). Millpress, Rotterdam, The Netherlands. Potgieter, J.H., Potgieter-Vermaak, S.S. and Kalibantonga, P.D. (2006), "Heavy metals removal from solution by palygorskite clay", Minerals Engineering 19, Shirvani, M., Kalbasi, M., Shariatmadari, H., Nourbakhsh,F. and Najafi, B. (2006), "Sorption desorption of cadmium in aqueous palygorskite, sepiolite and calcite suspensions: Isotherm hysteresis", Chemosphere 65, Veli, S. and Alyüz, B. (2007), "Adsorption of copper and zinc from aqueous solutions by using natural clay", Journal of Hazardous Materials 149, Ye, H., Chen, F., Sheng, Y., Sheng,G. and Fu, J. (2006), "Adsorption of phosphate from aqueous solution onto modified palygorskites", Separation and Purification Technology 50, Zhen Li, Lin Yin and Kun He (2006), "Iron-rich palygorskite : A potential clay material for contaminated environment remediation", Chinese Journal of Geochemistry, Volume 25, Supplement 1 / March, ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 7