Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου"

Transcript

1 Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου

2 ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ FABEL ΦΟΡΗΤΑ G4510 WA UE 100S HEAVY DUTY PROFESSIONAL ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ G4510 WA UE 100S ÉÓ ÕÓ (HP) 1/2 1/2 ÔÁÓÇ (V) ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ (m/min) ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 1470x13x0,6 1470x13x0,6 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ΣΥΣΚ. ÌxÐxÕ (mm) 340x730x x380x460 ÂÁÑÏÓ (Kg) TIMH ΚΩΔΙΚΟΣ ÊÏÐÅÓ 0 Ï x x Ï x x 63 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΩΔ.: x13x0,65 mm Z8/12 TIMH: 22 ΚΩΔ.: x13x0,65 mm Z10/14 TIMH: 22 ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΣΕ ΒΑΣΗ G5012 W G5013 W ÌÅ ÕÄÑÁÕëÉêÏ ÅÌÂÏëÏ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Ìå ëåéôïõñãßá êáèýôïõ êïðþò ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ G5012 W G5013 W ÉÓ ÕÓ (W) ÔÁÓÇ (V) ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ (m/min) 20 / 29 / / 34 / 54 ÄÉÁÓÔ. ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 1638x13x0,6 1638x13x0,6 ÄÉÁÓÔ. ΣΥΣΚ. ÌxÐxÕ (mm) 320x1020x x450x550 ÂÁÑÏÓ (Kg) TIMH ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá ñáïõëéýñåò âëýðå óåëίδα 120. ΚΩΔΙΚΟΣ ÊÏÐÅÓ 0 Ï x x Ï x x 75 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΩΔ.: x13x0,65 mm 14 T.P.I TIMH: 26 ΚΩΔ.: x13x0,65 Ζ8/12 TIMH:

3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ÓÉÄÇÑÏÐÑÉÏÍΑ ÔÁÉÍÉÁÓ FABEL G4017 Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ G4017/230V G4017/400V ÉÐÐOÄÕÍÁÌÇ/ÔÁÓÇ (W/V) 900/ /400 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ (m/min) 80 40/80 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 2100x20x0,9 2100x20x0,9 ÂÁÑOÓ (Kg) ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÓÕÓêÅÕÁÓÉÁÓ (mm) 1260x550x x560x150 (ÂÁÓÇ) ÔÉÌÇ ÄÕÍÁÔOÔÇÔÁ ÊOÐÇÓ (mm) 0 o x o o ÔÁÉÍÉÅÓ ÊOÐÇÓ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ x20x0,9 mm, Z4/ x20x0,9 mm, Z6/ x20x0,9 mm, Z8/ x20x0,9 mm, Z10/14 33 G4023 Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ G4023 ÉÐÐOÄÕÍÁÌÇ/ÔÁÓÇ (W/V) 1100/400 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ (m/min) 36/72 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 2460x27x0,9 ÂÁÑOÓ (Kg) 220 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÓÕÓêÅÕÁÓÉÁÓ (mm) 1460x580x x780x170 (ÂÁÓÇ) ÔÉÌÇ ÄÕÍÁÔOÔÇÔÁ ÊOÐÇÓ (mm) 0 o x o o ÔÁÉÍÉÅÓ ÊOÐÇÓ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ x27x0,9 mm, Z5/ x27x0,9 mm, Z6/ x27x0,9 mm, Z8/12 39 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá ñáïõëéýñåò âëýðå óåëίδα

4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ALFACUT Α225Τ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ Á225Ô (WE225S) ÉÐÐOÄÕÍÁÌÇ/ÔÁÓÇ (W/V) 750/400 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ (m/min) 30/60 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 2265x20x0,9 ÂÁÑOÓ (Kg) 165 ÄÉÁÓÔ. ÓÕÓêÅÕÁÓÉÁÓ (mm) 699x622x191 ÔÉÌÇ ÄÕÍÁÔOÔÇÔÁ ÊOÐÇÓ (mm) ΤΥΠΟΣ A215M A225T ΓΩΝΙΑ x x ÔÁÉÍÉÅÓ ÊOÐÇÓ A215M A225T ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ Z4/ Z4/ Z6/ Z6/ Z8/ Z8/ Z10/ Z10/14 36 Á270 / Á310 / Á330 ÔÁÉÍÉÅÓ ÊOÐÇÓ ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá ñáïõëéýñåò âëýðå óåëίδα 120. ÄÕÍÁÔOÔÇÔÁ ÊOÐÇÓ (mm) ΤΥΠΟΣ Α270 Α310 Α330 ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ Z5/ Z6/ Z8/12 39 ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ Z4/ Z5/ Z6/ Z8/ Z9/11 42 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ Α270 Α310 Α330 (WE-270DSN) (WE-310DSN) (WE-330DSN) ÉÐÐOÄÕÍÁÌÇ/ÔÁÓÇ (W/V) 1100/ / /400 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ (m/min) 36/72 36/72 34/68 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 2455x27x0,9 2725x27x0,9 3080x27x0,9 ÂÁÑOÓ (Kg) ÄÉÁÓÔ. ÓÕÓêÅÕÁÓÉÁÓ (mm) 1549x737x x749x x1200x1960 ÔÉÌÇ Α270 A310 A330 ΓΩΝΙΑ x x x Δ x x Δ Α x x ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ Z4/ Z5/ Z6/ Z9/

5 EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ÓÉÄÇÑÏÐÑÉÏÍΑ TAINIAΣ ALFACUT Ôα çìéáõôüìáôα μοντέλα Á-270Ç & Á-310Ç, ðáñý ουν ôç äõíáôüôçôá ôçò áõôüìáôçò êáèüäïõ ôçò êåöáëþò ìå ôçí ôá ýôçôá ðïõ Ý ïõìå ñõèìßóåé áðü ôï õäñáõëéêü Ýìâïëï. ôóé ç êïðþ ðñáãìáôïðïéåßôáé ùñßò ôçí åðýìâáóç ôïõ åéñéóôþ. Á-270Η ÇÌÉÁÕÔOÌÁÔO / Á-310Η HMIAYTOMATO ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ A-270H (WE-270DS) Α-310Η (WE-310DS) ÉÐÐOÄÕÍÁÌÇ/ÔÁÓÇ (W/V) 1100/ /400 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ (m/min) 36/72 36/72 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 2455x27x0,9 2725x27x0,9 ÂÁÑOÓ (Kg) ÄÉÁÓÔ. ÓÕÓêÅÕÁÓÉÁÓ (mm) 1549x737x x749x1054 ÔÉÌÇ ÄÕÍÁÔOÔÇÔÁ ÊOÐÇÓ (mm) ΤΥΠΟΣ Α-270Η A-310Η ΓΩΝΙΑ x x Δ x x Δ Α x x140 ÔÁÉÍÉÅÓ ÊOÐÇÓ Α-270Η ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ Z5/ Z6/ Z8/12 39 A-310Η ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ Z4/ Z5/ Z6/ Z8/ Z9/11 42 Õäñáõëéêü çìéáõôüìáôï, ðëþñïõò êýêëïõ, ðïõ ìåôü ôçí ôïðï èý ôçóç ôïõ áíôéêåéìýíïõ ðñïò êïðþ, ãßíïíôáé áõôüìáôá åí óåéñü ïé åîþò ëåéôïõñãßåò: ÈÝôïõìå óå ëåéôïõñãßá ôï ìç Üíçìá åßôå áðü ôïí ðßíáêá åßôå áðü ôï ðåíôüë. Ç ìýããåíç êëåßíåé áõôüìáôá. Ç ôáéíßá êïðþò åêêéíåß ìå ôçí ôá ýôçôá ðïõ Ý ïõìå ïñßóåé. Ç êåöáëþ áñ ßæåé íá êáôåâáßíåé êáé áñ ßæåé ç êïðþ. Ç êåöáëþ óôáìáôü ìåôü ôçí êïðþ. Ç êåöáëþ åðáíýñ åôáé óôçí áñ éêþ èýóç ôçò. Ç ìýããåíç áíïßãåé êáé ôï ìç Üíçìá åßíáé Ýôïéìï íá åðáíáëüâåé ôïí ßäéï êýêëï. Á-270SA ÕÄÑÁÕËÉÊO ÇÌÉÁÕÔOÌÁÔO (πλήρους κύκλου) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ A-270SA (WE-270DSA) ÉÐÐOÄÕÍÁÌÇ/ÔÁÓÇ (W/V) 1100/400 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ (m/min) 36/72 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 2455x27x0,9 ÂÁÑOÓ (Kg) 380 ÄÉÁÓÔ. ÓÕÓêÅÕÁÓÉÁÓ (mm) 1575x737x1575 ÔÉÌÇ ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá ñáïõëéýñåò âëýðå óåëίδα 120. ÄÕÍÁÔOÔÇÔÁ ÊOÐÇÓ (mm) ΤΥΠΟΣ Α-270SA ΓΩΝΙΑ x Δ x Δ Α x110 ÔÁÉÍÉÅÓ ÊOÐÇÓ Α-270SA ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ Z5/ Z6/ Z8/

6 KAMΠΙΝΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ EXPRESS 220 ËÉÔÑÙÍ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ SBC 220 ÙÖÅëÉÌÏÓ ÅÓÙÔÅÑÉêÏÓ ÙÑÏÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ (ÌxÐxÕ) (cm) 87x54x56 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÆÁÌÉÏÕ (cm) 57x27 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (óõíáñìïëïãçìýíç) (cm) 89x57x139 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (óõóêåõáóßáò) (cm) 96x64x66 ÂÁÑÏÓ (Kg) 52 ÔÉÌÇ 390 ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÊÁ 200 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ ÐÉÓÔÏëÉ ÁÌÌÏÂÏëÇÓ 15, ÓÅÔ êåñáìéêùí ÌÐÅê (i4,5,6,7 mm) 4,50 Ðëáúíü ðïñôüêé êáìðßíáò Åíéó õìýíç êáìðßíá áììïâïëþò 220 Lt ìå ðëáúíü ðïñôüêé êáé åóùôåñéêü öùôéóìü. Óõíïäåýåôáé ìå áíôüðôïñá 12V, ôñïöïäïóßá åóùôåñéêþò ëüìðáò, ðéóôüëé áììïâïëþò, 4 ìðýê áììïâïëþò i4,5,6,7 mm êáé 5 áíôáëëáêôéêýò ìåìâñüíåò ðñïóôáóßáò ôæáìéïý. 350 ËÉÔÑÙÍ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ SBC 350 ÙÖÅëÉÌÏÓ ÅÓÙÔÅÑÉêÏÓ ÙÑÏÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ (ÌxÐxÕ) (cm) 94,5x60,5x60,5 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÆÁÌÉÏÕ (cm) 57x27 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (óõíáñìïëïãçìýíç) (cm) 96x90x126 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (óõóêåõáóßáò) (cm) 128x99x75 ÂÁÑÏÓ (Kg) 90 ÔÉÌÇ 920 ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÊÁ 350 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ ÐÉÓÔÏëÉ ÁÌÌÏÂÏëÇÓ 15, ÓÅÔ êåñáìéêùí ÌÐÅê (i4,5,6,7 mm) 4,50 EðáããåëìáôéêÞ êáìðßíá áììïâïëþò 350 Lt ìå ðëáúíü ðïñôüêé êáé åíóùìáôùìýíï ðßíáêá ìå ñýèìéóç ðßåóçò êáé ìáíüìåôñï. ÄéáèÝôåé öùôéóìü êáé ðïäïðåíôüë. Óõíïäåýåôáé ìå áíáññïöçôþñá/óõëëýêôç óêüíçò, ãüíôéá ðñïóôáóßáò, ðéóôüëé áììïâïëþò, 4 ìðåê áììïâïëþò i4,5,6,7 mm êáé 3 áíôáëëáêôéêýò ìåìâñüíåò ðñïóôáóßáò ôæáìéïý. 114

7 KAMΠΙΝΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ EXPRESS 420 ËÉÔÑÙÍ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ SBC 420 ÙÖÅëÉÌÏÓ ÅÓÙÔÅÑÉêÏÓ ÙÑÏÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ (ÌxÐxÕ) (cm) 120x60x58 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÆÁÌÉÏÕ (cm) 57x27 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (óõíáñìïëïãçìýíç) (cm) 122x91x165 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (óõóêåõáóßáò) (cm) 130x129x75 ÂÁÑÏÓ (Kg) M/K 164/122 ÔÉ ÌÇ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÊÁ 400 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ ÐÉÓÔÏëÉ ÁÌÌÏÂÏëÇÓ ÌÅ ÌÐÅê i 6 mm 32, êåñáìéêï ÌÐÅê i 6 mm 2, êåñáìéêï ÌÐÅê i 7 mm 2,50 ÅðáããåëìáôéêÞ êáìðßíá áììïâïëþò 420 Lt ìå 2 ðëáúíü ðïñôüêéá,áíïéãüìåíç ðüíù èõñßäá(êáðüêé) êáé åóùôåñéêü öωò. Óõíïäåýåôáé ìå áíáññïöçôþñá/óõëëýêôç óêüíçò, ðïäïðåíôüë, ñõèìéóôþ ðßåóçò êáé ðéóôüëé áììïâïëþò ìå 4 ìðýê i6 mm (2 ôåì.) êáé i7 mm(2 ôåì.). Åðßóçò óõíïäåýåôáé ìå 5 áíôáëëáêôéêýò ìåìâñüíåò ðñïóôáóßáò ôæáìéïý & 5 ðñïóôáóßáò åóùôåñéêþò ëüìðáò. 990 ËÉÔÑÙÍ ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ SBC 990 ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) (cm) 130 x 90 x 90 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ΤΖΑΜΙΟΥ (cm) 66,2 x 29,2 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (συναρμολογημένη) (cm) 133 x 124 x 177 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (συσκευασίας) (cm) 141 x 132 x 97 ΒΑΡΟΣ (Kg) M/K 175/157 TIMH ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÊÁ 1000 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ ÐÉÓÔÏëÉ ÁÌÌÏÂÏëÇÓ ÌÅ ÌÐÅê i 6 mm 32, êåñáìéêï ÌÐÅê i 6 mm 2, êåñáìéêï ÌÐÅê i 7 mm 2,50 Επαγγελματική καμπίνα αμμοβολής 990 Lt. Ανοιγόμενη πάνω θυρίδα (καπάκι) και εσωτερικό φως. Συνοδεύεται με αναρροφητήρα / συλλέκτη σκόνης, ποδοπεντάλ, ρυθμιστή πίεσης, πιστόλι αμμοβολής και 4 μπέκ i6 mm (2 τεμ.) και i7 mm (2 τεμ.). 115

8 Κωδ.: Variable Speed ÌÇ ÁÍÏÕÑÃÉêÏÓ ÔÏÑÍÏÓ 300x180 mm (230V) ΤΟΡΝΟΙ ALFA ØÇÖÉÁêÇ ÅÍÄÅÉÎÇ ÔÁ ÕÔÇÔÁÓ ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ ÇëåêôñïíéêÞ ñýèìéóç óôñïöþí Äéáêüðôçò áëëáãþò öïñüò ðåñéóôñïöþò Äéáêüðôçò áóöáëåßáò Üìåóçò äéáêïðþò ëåéôïõñãßáò ÄéáìÞêçò ðñüùóç êïðôéêïý (0,05-0,1mm/r) Κωδ.: ÌÇ ÁÍÏÕÑÃÉêÏÓ ÔÏÑÍÏÓ 500x250 mm (230V) Äéáêüðôçò áëëáãþò öïñüò ðåñéóôñïöþò Äéáêüðôçò áóöáëåßáò Üìåóçò äéáêïðþò ëåéôïõñãßáò ÄéáìÞêçò ðñüùóç êïðôéêïý (0,11-0,3mm/r) Κωδ.: Variable Speed ÌÇ ÁÍÏÕÑÃÉêÏÓ ÔÏÑÍÏÓ 750x250 mm (230V) ØÇÖÉÁêÇ ÅÍÄÅÉÎÇ ÔÁ ÕÔÇÔÁÓ ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ ÇëåêôñïíéêÞ ñýèìéóç óôñïöþí Äéáêüðôçò áëëáãþò öïñüò ðåñéóôñïöþò Äéáêüðôçò áóöáëåßáò Üìåóçò äéáêïðþò ëåéôïõñãßáò ÄéáìÞêçò ðñüùóç êïðôéêïý (0,075-0,2mm/r) ÊÙÄÉÊÏÓ ÉÓ ÕÓ (W) ÁÐÏÓÔ. ÌÅÔÁÎÕ êåíôñùí (mm) ÐÅÑÉÓÔÑ. ÐÁÍÙ ÁÐÏ ÔÏ ÔÑÁÐÅÆÉ (mm) êùíïó ÁÎÏÍÁ ÐÅÑÉÓÔÑ. M.T.3 M.T.4 M.T.4 ÖÙëÉÁ ÁÎÏÍÁ (mm) ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÐÅÑÉÓÔÑ. (R.P.M.) (ÌåôáâëçôÞ) (6 åðéëïãýò) (ÌåôáâëçôÞ) ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ 14 (0,5-3 mm) 0,4-3,5 mm 0,4-3,5 mm ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH 10 (10-44 T.P.I) 21 (8-56 T.P.I) 21 (8-56 T.P.I) ÔÓÏê i(mm) 100 (3 óéáãþíùí) 125 (3 óéáãþíùí) 125 (3 óéáãþíùí) êùíïó ÅÌÂÏëÏÕ ÐÏÍÔÁÓ M.T.2 M.T.2 M.T.2 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÓÕÓê. ÌxÐxÕ (mm) 800x480x x560x x560x570 ÂÁÑÏÓ (Kg) ÔÉÌÇ

9 ΤΟΡΝΟΙ ALFA Κωδ.: ÌÇ ÁÍÏÕÑÃÉêÏÓ ÔÏÑÍÏÓ 914x300 mm (400V) (ÃÑÁ ÍÁÆÙ ÔÏ êé ÂÙ ÔÉÏ ÔÁ ÕÔÇÔÙÍ) ÁëëáãÞ öïñüò ðåñéóôñïöþò Äéáêüðôçò emergency stop Ðïäüöñåíï Öùôéóìüò Áíôëßá øõêôåëáßïõ ÄéáìÞêçò ðñüùóç êïðôéêïý (0,079-1,291mm/r) ÅãêÜñóéá ðñüùóç (0,017-0,276mm/r) ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá ðñïáéñåôéêü åîïðëéóìü - åîáñôþìáôá ôüñíùí ALFA âëýðå óåëίδα 122. ÊÙÄÉÊÏÓ ÉÓ ÕÓ (W) 1100 ÁÐÏÓÔ. ÌÅÔÁÎÕ êåíôñùí (mm) 914 ÐÅÑÉÓÔÑ. ÐÁÍÙ ÁÐÏ ÔÏ ÔÑÁÐÅÆÉ (mm) 300 êùíïó ÁÎÏÍÁ ÐÅÑÉÓÔÑ. M.T.5 ÖÙëÉÁ ÁÎÏÍÁ (mm) 38 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÐÅÑÉÓÔÑ. (R.P.M.) (9 åðéëïãýò) ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ 36 (0,45-10 mm) ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH 36 (2,5-40 T.P.I) ÔÓÏê i(mm) 160 (3 óéáã.) êáé 200 (4 óéáã.) êùíïó ÅÌÂÏëÏÕ ÐÏÍÔÁÓ M.T.3 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÓÕÓê. ÌxÐxÕ (mm) 1960x750x1450 ÂÁÑÏÓ (Kg) 550 ÔÉÌÇ ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΑ ΠΑΓΚΟΥ BULLE ΒULLE BMD 20 V 20 mm (230V) Mini ÖÑÅÆÏÄÑÁÐÁÍÏ 20 mm 230 Volt ÃÑÁÍÁÆÙÔÏ ÐÑÉÓÌÁÔÉÊÇ ÊÏËÙÍÁ ÓÐÁÓÔÇ ÊÅÖÁËÇ ØÇÖÉÁÊÇ ÅÍÄÅÉÎÇ ÔÁ ÕÔÇÔÁÓ ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ BULLE ZAY 7045 FG 45 mm (400V) ÖÑÅÆÏÄÑÁÐÁÍÏ 45 mm 400 Volt ÃÑÁÍÁÆÙÔÏ ÐÑÉÓÌÁÔÉÊÇ ÊÏËÙÍÁ ÓÐÁÓÔÇ ÊÅÖÁËÇ ÓðÜóéìï êåöáëþò 90 ï Á-Ä ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ 20 mm ÐÁÃêÏÕ 45 mm ÐÁÃêÏÕ ÉêÁÍOÔÇÔÁ ÔÑÕÐÇÌÁÔOÓ (mm) ÖÑÅÆÁÑÉÓÌÁÔOÓ (mm) êoëáoõæéåñáó - M12 ÄÉÁÍOÉÎÇ ÁÕëÁêÁÓ max. (mm) ÁÐOÓÔÁÓÇ êùíoõ - ÔÑÁÐÅÆÉOÕ (mm) Á ÐÏ ÓÔÁ ÓÇ Á ÎÏ ÍÁ - êï ëù ÍÁÓ (mm) ÄÉÁÄÑOÌÇ êùíoõ ( îïíá) (mm) êùíoó M.T.2 M.T.4 ÓÕÍOëÉêO ÕØOÓ (mm) ÉÓ ÕÓ ÌOÔÅÑ/ÔÁÓÇ (W/V) 600/ /400 ÓÔÑOÖÅÓ (R.P.M.) ÔÁ ÕÔÇÔÅÓ ÌÅÔÁÂëÇÔÇ 6 ÌÐÑOÓ - ÐÉÓÙ ÄÉÁÄÑOÌÇ ÔÑÁÐÅÆÉOÕ (mm) ÁÑÉÓÔ. - ÄÅÎÉÁ ÄÉÁÄÑOÌÇ ÔÑÁÐÅÆÉOÕ (mm) ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÑÁÐÅÆÉOÕ (mm) 500x x 240 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ÌxÐxÕ (mm) 670x550x x770x1140 ÓÕÍOëÉêO ÂÁÑOÓ (Kg) TIMH ÓðÜóéìï êåöáëþò 90 ï Á-Ä 117

10 ΒΙΔΟΛΟΓΟΙ 2~~ ΦΟΡΗΤΟΣ ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ SQ30-2B ΙΣΧΥΣ (Watt) 1350 ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 1/2 ~~-2~~ ÔÁ ÓÇ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) 230/50 ΒΑΡΟΣ (Kg) 12 ΤΙΜΗ 550 Συνοδεύεται με: 1 πρακτικό βαλιτσάκι μεταφοράς 6 κουκουνάρες 1/2, 3/4, 1~~, 1 1/4, 1~~ 1/2, 2~~ αντάπτορα για κουκουνάρες 1/2-1 1/4 μέγγενη ΤΡΙΠΟΔΟ - ΜΕΓΓΕΝΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 1/8-6 Μαντεμένια βάση Μέγγενη αλυσίδας Πρακτική για στήριξη σωλήνων προς επεξεργασία ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 230 4~~ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Ισχυρό μοτέρ 1500 Watt Κιβώτιο γραναζιών 3 ταχυτήτων ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ SQ100F 4 ΙΣΧΥΣ (Watt) 1500 ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 1/2 ~~-4~~ ÔÁ ÓÇ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) 230/50 TAXYTHTA (R.P.M.) ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2~~ - 3/4~~ 36 ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1~~ - 2~~ 20 ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2~~ 1/2-4~~ 11 ΒΑΡΟΣ (Kg) 140 ΤΙΜΗ Συνοδεύεται με: 3 ΣΕΤ μαχαίρια 1/2-3/4~~, 1-2~~, 2~~1/2-4~~ BSPT 2 φιλιέρες 1/2 ~- 2~~, 2~~1/2-4~~ Κόφτης Ξύστρα Μαχαίρι κόφτη Βάση (τρίποδο) Ποδοπεντάλ εκκίνησης ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜAΤΟΣ ΜΗΚΟΣ (L) mm ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΥΛΑΚΑ - ΣΠΕΙΡΟ- ΤΟΜΟΥ (A) mm ΠΛΑΤΟΣ (D) mm ΠΑΧΟΣ (H) mm ΟΔΗΓΟΣ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ TIMH /2"-3/4" BSPT 81,50 63,50 27,00 9,50 ΟΧΙ /2"-3/4" BSPT 82,00 63,00 27,00 9,50 ΑΥΛΑΚΙ /2"-3/4" BSPT 95,00 63,00 20,00 14,00 ΑΥΛΑΚΙ 65 A /2"-3/4" NPT 91,00 63,50 20,00 14,00 ΜΠΙΛΙΑ "-2" BSPT 74,50 47,50 27,00 9,50 ΟΧΙ "-2" BSPT 76,00 47,00 27,00 9,50 ΑΥΛΑΚΙ 65 L "-2" BSPT 85,00 54,00 20,00 14,00 ΜΠΙΛΙΑ "-2" BSPT 81,50 54,00 20,00 14,00 ΜΠΙΛΙΑ "-2" BSPT 85,50 54,00 20,00 14,00 ΑΥΛΑΚΙ "-2" NPT 85,00 54,00 20,00 14,00 ΜΠΙΛΙΑ ,1/2"-4" BSPT 94,00 48,50 22,20 15,90 ΜΠΙΛΙΑ ,1/2"-4" BSPT 90,00 52,50 20,00 14,00 ΜΠΙΛΙΑ ,1/2"-4" NPT 92,50 53,50 20,00 14,00 ΜΠΙΛΙΑ Μ14-Μ16 83,00 65,50 27,00 9,50 ΑΥΛΑΚΙ Μ12 84,00 66,00 27,00 9,50 ΑΥΛΑΚΙ 65 D H Μ10 84,50 66,00 27,00 9,50 ΑΥΛΑΚΙ

11 ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ Χειροκίνητος Κουρμπαδόρος Υδραυλικοί Κουρμπαδόροι Χειροκίνητος κουρμπαδόρος για σωλήνες πάχους 1mm. Συνοδεύεται με 7 μήτρες 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8. Κουρμπαδόροι για σιδηροσωλήνες πάχους 2,75-4,50mm (SWG-2A) και 2,75-5 mm (SWG-3B). Μέγιστη γωνία κουρμπαρίσματος 180 ο. Με τρίποδο. Κουρμπαρίσματα σωλήνων χωρίς κόπο χάρη στα δυνατά έμβολα (SWG-2A: 9ton., SWG-3B: 20ton.). Επαναφορά του εμβόλου με βαλβίδα. Παρέχονται με πλήρη σετ μητρών (1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 ) και επιπλέον: 2 1/2, 3 για το μοντέλο SWG-3B). Ê 2: ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ SWG-22 ÔÉÌÇ 175 Βάρος: 4kg. Διαστάσεις Συσκευασίας: 52x31x40cm ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ SWG-2A SWG-3B ÔÉÌÇ Βάρος: 45kg (SWG-2A), 100kg (SWG-3B). Διαστάσεις Συσκευασίας: 73x30x20cm (SWG-2A) 93x40x21cm (SWG-3B). ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΙ 2 & 3 Êïõñìðáäüñïé óéäçñïóùëþíùí (GAS, DIN 2440 êáé DIN 2441) ÌÝãéóôç ãùíßá êïõñìðáñßóìáôïò 180 Ìε τρίποδο Κουρμπάρισμα σωλήνων χωρίς κόπο χάρη στα δυνατά έμβολα (CVT-2: 15 TON, CVT-3: 20 TON) Βáëâßäá áóöáëåßáò ãéá ôçí õðåñðßåóç êáé õäñáõëéêüς Ýëåã ïς ôïõ ôåñìáôéóìïý Επαναφορά του εμβόλου με ελατήριο ΠáñÝ ïíôáé ìå ðëþñç óåô ìçôñþí. 1/2~~ 3/4~~ 1~~ 1~~1/4 1~~1/2 2~~ 2~~1/2 3~~ ANTAΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΗΤΡΕΣ ÊÙÄÉÊÏÓ TIMH ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CVT-2 (2 ) ÔÉÌÇ 825 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CVT-3 (3 ) ÔÉÌÇ ΤΡΙΒΕΙO ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ FABEL ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ FMG - 75 ÉÓ ÕÓ (Watt) 3000 ÔÁÓÇ (Volt) 400 ÔÁ ÕÔ. ÔÁÉÍÉÁÓ (m/min) 1740 ÄÉÁÓÔ. ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 2000x75 ÄÉÁÓÔ. ΣΥΣΚ. (mm) 700x500x1130 ΒΑΡΟΣ (Kg) 68 TIMH 650 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 17 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá ñáïõëéýñåò âëýðå óåëίδα

12 ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΙ HSS i ÄÉÓÊÏÕ ÊÙ ÄÉ ÊÏÓ ÐÅ ÑÉ ÃÑÁ ÖÇ ÔÉ ÌÇ 225 mm Äß óêïò Óé äþ ñïõ HSS - DMo5, i225 x 2,0 x 32 mm, T4/Z mm Äß óêïò Óé äþ ñïõ HSS - DMo5, i250 x 2,0 x 32 mm, T4/Z mm Äß óêïò Óé äþ ñïõ HSS - DMo5, i250 x 2,0 x 32 mm, T6/Z mm Äß óêïò Óé äþ ñïõ HSS - DMo5, i 275 x 2,5 x 32 mm, T4/Z mm Äß óêïò Óé äþ ñïõ HSS - DMo5, i 300 x 2,5 x 32 mm, T4/Z mm Äß óêïò Ανοξείδωτων HSS - DMo5, i 315 x 2,5 x 32 mm, T4/Z ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ (5% ΚΟΒΑΛΤΙΟ) i ÄÉÓÊÏÕ ÊÙ ÄÉ ÊÏÓ ÐÅ ÑÉ ÃÑÁ ÖÇ ÔÉ ÌÇ 250 mm Äß óêïò Ανοξείδωτων HSS - Co5, i250 x 2,0 x 32 mm, T4/Z mm Äß óêïò Ανοξείδωτων HSS - Co5, i 315 x 2,5 x 32 mm, T4/Z ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΩΝ ATΣΑΛΙΝΕΣ ÊÙÄÉÊOÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ÔÉÌÇ ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑ (Kg) ÌÅÃÃÅÍÇ 100 mm (4 ) 100 mm , MEÃÃÅÍÇ 125 mm (5 ) 125 mm , MEÃÃÅÍÇ 160 mm (6,3 ) 160 mm , MEÃÃÅÍÇ 160 mm (6,3 ) LONG 160 mm ,0 198 ΡΑΟΥΛΙΕΡΕΣ (STANDS) ΡΑΟΥΛΙΕΡΕΣ ΠΡΙΟΝΙΩΝ STAND ME MONO ÑÁÏÕËÏ STAND ME 2 ÑÁÏÕËÁ ÊÙÄ.: ÊÙÄ.: ÊÙ ÄÉÊOÓ ÑÁ ÏÕ ëï (mm) 51 x x 352 ÖÏÑÔÉÏ (Kg) ÕØÏÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 4,5 15,5 TIMH ÊÙÄÉÊOÓ ÑÁÏÕëÏ (mm) 52 x 128 ÖÏÑÔÉÏ (Kg) 400 ÕØÏÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 15,5 TIMH

13 ΡΑΟΥΛΙΕΡΕΣ (STANDS) ΡΑΟΥΛΙΕΡΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΡΑΟΥΛΙΕΡΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ÊÙ ÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ 7 ÑÁÏÕëÁ 9 ÑÁÏÕëÁ ÑÁ ÏÕ ëï (mm) 60 x x 400 ÌÇêÏÓ (mm) ÖÏÑÔÉÏ (Kg) ÕØÏÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 48,5 32 TIMH ÊÙ ÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ FR50-9 ÑÁ ÏÕ ëï (mm) 50 x 500 ÌÇêÏÓ (mm) ÖÏÑÔÉÏ (Kg) 130 ÕØÏÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 38 TIMH 260 ΡΑΟΥΛΙΕΡΕΣ ΠΡΙΟΝΙΩΝ ΤΑΙΝΙΑΣ ÁÑÉÓÔÅÑÇ 2 m ÄÅÎÉÁ 3 m ÊÙÄÉÊOÓ ÑÁÏÕëÏ (mm) 300 ÌÇêÏÓ (mm) 2020 ÕØÏÓ (mm) 900 "35 ÂÁÑÏÓ (Kg) 29 TIMH 380 ÊÙÄÉÊOÓ ÑÁÏÕëÏ (mm) 300 ÌÇêÏÓ (mm) 3030 ÕØÏÓ (mm) 900 "35 ÂÁÑÏÓ (Kg) 68 TIMH 780 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΙΟΝΙΩΝ ΤΑΙΝΙΑΣ ÌÅÔÑÇÔÇÓ ÔÁÍÕÓÇÓ ÔÁÉÍÉÁÓ ÌÅÃÃÅÍÇ ÅÉÑÏÓ ÓÕÃÊÑÁÔÇÓÇÓ ÄÅÌÁÔÙÍ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 390 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ

14 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΡΝΩΝ ΑLFA ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ STANDS ÂÁÓÅÉÓ ÔÏÑÍÙÍ ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ TIMH STAND - ÂÁÓÇ ÔÏÑÍÏÕ AL 300 x 180 V (êùä.:43209) STAND - ÂÁÓÇ ÔÏÑÍÏÕ AL 400 x 210 V (êùä.:43210) STAND - ÂÁÓÇ ÔÏÑÍÏÕ AL 550 x 250 V (êùä.:43216) STAND - ÂÁÓÇ ÔÏÑÍÏÕ AL 700 x 280 V (êùä.:43217) 300 ÊÁÂÁËÅÔÁ ÓÔÁÈÅÑÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ TIMH êáâáëåôï ÓÔÁÈÅÑÏ ÔÏÑÍÏÕ AL 300 x 180 V (êùä.:43209) êáâáëåôï ÓÔÁÈÅÑÏ ÔÏÑÍÏÕ AL 400 x 210 V (êùä.:43210) êáâáëåôï ÓÔÁÈÅÑÏ ÔÏÑÍÏÕ AL 500 x 230 (êùä.:43211) êáâáëåôï ÓÔÁÈÅÑÏ ÔÏÑÍÏÕ AL 550 x 250 V (êùä.:43216, 43213, 43219) êáâáëåôï ÓÔÁÈÅÑÏ ÔÏÑÍÏÕ AL 700 x 280 V (êùä.:43217) 65 ÊÁÂÁËÅÔÁ ÊÉÍÏÕÌÅÍÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ TIMH êáâáëåôï êéíïõìåíï ÔÏÑÍÏÕ AL 300 x 180 V (êùä.:43209) êáâáëåôï êéíïõìåíï ÔÏÑÍÏÕ AL 400 x 210 V (êùä.:43210) êáâáëåôï êéíïõìåíï ÔÏÑÍÏÕ AL 550 x 250 V (êùä.:43216, 43213, 43219) êáâáëåôï êéíïõìåíï ÔÏÑÍÏÕ AL 700 x 280 V (êùä.:43217) 60 ÐËÁÔÙ ÊÙ ÄÉ ÊÏÓ ÐÅ ÑÉ ÃÑÁ ÖÇ TIMH ÐëÁ ÔÙ i170 mm ÔÏÑÍÏÕ AL 300 x 180 V (êùä.:43209) ÐëÁ ÔÙ i200 mm ÔÏÑÍÏÕ AL 400 x 210 V (êùä.:43210) ÐëÁ ÔÙ i175 mm ÔÏÑÍÏÕ AL 550 x 250 V (êùä.:43216, 43213, 43219) ÐëÁ ÔÙ i260 mm ÔÏÑÍÏÕ AL 700 x 280 V (êùä.:43217) 60 ÐÏÍÔÅÓ ÊÕËÉÏÌÅÍÅÓ ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ TIMH ÐÏÍÔÁ êõëéïìåíç Ì.Ô.2 ÌÅ ÑÏÕëÅÌÁÍ ÐÏÍÔÁ êõëéïìåíç Ì.Ô.3 ÌÅ ÑÏÕëÅÌÁÍ 35 ÊÙÍÏÉ ÌÅ ÔÓÏÊ ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ TIMH êùíïó Ì.Ô.2 ÌÅ ÔÓÏê 13 mm êùíïó Ì.Ô.3 ÌÅ ÔÓÏê 13 mm

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ FABEL Για μέγγενες δραπάνων βλέπε σελ. 108 ÊÙÄ.: 42870 (230V) ÊÙÄ.: 42871 (230V) ÊÙÄ.: 42872 B.T. (230V) ÊÙÄÉÊOÓ 42870 (230V) 42871 (230V) 42872 (230V) ÔÕÐOÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 12 VOLT 14,4 VOLT 18 VOLT 18 VOLT µε 2 µπαταρίες Περιλαµβάνει: 1 êáôóáâéäüëáìá 1 ταχυφορτιστή 1 ώρας (KΩ ΙΚΟΣ: 43997) 1 ìðáôáñßα ΝiCd 1,5

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που θέλει με οικονομικό τρόπο να καλύψει τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE

Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 600 Watt 710 Watt SDS-PLUS Συνοδεύεται με: 1 πλαϊνή χειρολαβή 1 οδηγό βάθους 1 σετ καρβουνάκια 1 βαλιτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ Εύκολη, γρήγορη και σταθερή τοποθέτηση του φύλλου λείανσης Χαμηλό επίπεδο δόνησης για ομαλό έλεγχο και φινίρισμα ÊÙÄÉÊÏÓ 65259 ESS 200 RS ÉÓ ÕÓ (Watt) 200 TAXYTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ Αντλίες ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ Υποβρύχια αντλιάκια με φλοτέρ κατάλληλα για καθαρά νερά ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή αναρρόφηση υγρών έως και 2mm. 43577 43580 SP 400 SP 750 ÊÙÄÉÊOÓ

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα:

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα: ~ Σκάλες: Πλήρης σειρά από σκάλες οικιακής - ιδιωτικής χρήσης. Πληρούν το πρότυπο ΕΝ131 και είναι εξαιρετικά συμφέρουσες. Παλάγκα: Επιλέγουμε και σας προτείνουμε μια γκάμα παλάγκων που ανταποκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099)

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ MD150 (62-05-000294) Προσφέρεται με λάμα Bimetal M42, με 6/10 δ/ίντζα. Είναι ξηρής κοπής. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-275 (62-05-000207) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR1830 18 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR2230 22 mm 419 Ìðåôüí Ö 18 mm Îýëï Ö 24 mm ÌÝôáëëï Ö 13 mm 440 W Ισχύς κρούσης* 1,2J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 0-1500 rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü 0-5000 1,9 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 214,00

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς ομίλου «TTI Group» αποκτά νέα δυναμική και άλλες δυνατότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπώμενα τμήματα στράντζας 150 mm / 75 mm / 50 mm / 25mm Σιαγόνες από χάλυβα υψηλής ποιότητας

Αποσπώμενα τμήματα στράντζας 150 mm / 75 mm / 50 mm / 25mm Σιαγόνες από χάλυβα υψηλής ποιότητας quantum FP 30/quantum BM 3 Στράντζα quantum FP 30 - γενικής χρήσης Ιδανική για στραντζάρισμα και κουρμπάρισμα λαμαρίνων Αποσπώμενοι σιαγόνες Άνετο στραντζάρισμα μέσω του μεγάλου μοχλού Συνιστάται η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΒΟΥΡΑ ΡΑΝΤΙΑΛ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΚΟ) (66-13-000043) Κωδικός 66-13-000043 Ισχύς (W) / Τάση (V) 735 (1HP) / 220 Ταχύτητα (στρ./λεπτό) 2900 Δίσκος (χιλ.

ΣΒΟΥΡΑ ΡΑΝΤΙΑΛ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΚΟ) (66-13-000043) Κωδικός 66-13-000043 Ισχύς (W) / Τάση (V) 735 (1HP) / 220 Ταχύτητα (στρ./λεπτό) 2900 Δίσκος (χιλ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 22 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ (62-12-000185) 62-12-000185 Μοτέρ (3) 2x1500W & 1x1100W ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 940x410 κυλιόμενου 400x250 Μήκος γωνιάσματος κυλιόμενου 750 λάμας

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊËÅÉÄA

EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊËÅÉÄA ÁÅÑOÊËÅÉÄA 1/2 35 kgm ÊÙÄÉÊOÓ 42741 ÑÏÐÇ (Kgm) 35 ÌÇÊÏÓ (mm) 180 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,4/2,44 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 7x20x20 ÔÉÌÇ 55 () ÊÙÄÉÊOÓ 42742 ÂÁÑÏÓ ΜΙΚΤΟ (Kg) 4,36 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 10x25,5x27,5 ÔÉÌÇ 75

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70 ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ µε σπείρωµα 44201 3/8 ðëþñåò 1,70 44245 BT 3/8 ðëþñåò 1,70 C50, C56, C60, C100, C120 100x70 44229 εσωτερικό* 10,00 44230 ðëþñåò 22,00 A30, A50, A56 ιαστάσεις φίλτρου 95x50x30 44205

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Στον κλάδο των μηχανημάτων καθαρισμού (πλυστικά - σκούπες) περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση μοντέλων. κάθε χρόνο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ëßðáíóç. ΤΡΟΛΕΪ ΚΙΤ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΡΑΣΟΥ áðü ÓÅË ÐÉÓÔÏËÉÁ ËÁÄÉÏÕ áðü ÓÅË ΛΑΣΤΙΧΑ, ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ áðü ÓÅË.

Ëßðáíóç. ΤΡΟΛΕΪ ΚΙΤ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΡΑΣΟΥ áðü ÓÅË ÐÉÓÔÏËÉÁ ËÁÄÉÏÕ áðü ÓÅË ΛΑΣΤΙΧΑ, ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ áðü ÓÅË. ΤΡΟΛΕΪ ΚΙΤ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΡΑΣΟΥ áðü ÓÅË. 285 ÐÉÓÔÏËÉÁ ËÁÄÉÏÕ áðü ÓÅË. 285 ΛΑΣΤΙΧΑ, ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ áðü ÓÅË. 285 ÃÑÁÓÁÄÏÑÏÉ - ÂÁËÂÏÍÉÅÑÅÓ ÅÉÑÏÓ áðü ÓÅË. 286 ÂÁËÂÏÍÉÅÑÁ ÁÅÑÏÓ áðü ÓÅË.

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m Είδη Συνεργείου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m Μέγιστο φορτίο 600 Kg Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC Ηλεκτροστατική

Διαβάστε περισσότερα

6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα

6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα 6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα Ξύλο - Μέταλλο - Οικοδομικά 6 ñüíéá Åããýçóç Φαλτσοπρίονο 210mm με λέιζερ Κωδικός 017028 HM80L 1500 Watt Τάση (Volt) 230 Ταχύτητα χωρίς 5000 φορτίο (rpm) 0º-0º : 120 x 60mm

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC-30

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC-30 EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC0 Τάση Λειτουργίας : 0 VAC 0 Hz Έξοδος Φωτισμού 0 Α (O) Έξοδος Κλιματισμού 0 Α (O) Έξοδος VDC για

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ.

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Ο ιταλικός οίκος LAVORWASH είναι ένας από τους σημαντικότερους και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράπανο Πιστολέτο Trimmer Κατσαβίδι μπαταρίας Δράπανο μπαταρίας Γων. Τροχός Τριβείο Δισκοπρίονο Σέγα Σπαθόσεγα Πλανάκι Ρούτερ Κολλητήρι Θερμοκολλητικό Αερόθερμο ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι

Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι REMS Unimat 75 REMS Unimat 77 for Professionals Μέγιστη οικονομία Μεμονωμένη παραγωγή και παραγωγή σε σειρά Εύκολος χειρισμός Μικρός χρόνος ανανέωσης εξοπλισμού Μπουλόνια Σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER IMPERIAeco

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER IMPERIAeco ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER IMPERIAeco Ηλεκτροσυγκολλήσεις inverter υψηλής αξιοπιστίας και ποιότητας κατασκευής. Χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος. Μικρό µέγεθος και χαµηλό βάρος για εύκολη µεταφορά και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI

Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI HΛΕΚΤΡΙΚΑ 230 VOLT RPW-100Ε RPW-120Ε Νέος σχεδιασµός. Συµπαγής κατασκευή. Εύκολη µεταφορά. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5m. RPW-105DM 2 σε 1: Υδροπλυστικό & απεδοκαθαριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 3ÍÏÌÏÓ ÑÅÈÕÌÍÇÓ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1 ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΤΟ) Ανάλογα με την ΤΖ και τον ΣΑΟ Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΣΟ) Α Ζώνη: 0, 40 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το ΣΟ τελ, βλέπε ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία 10,8 Volt Λιθίου 63416 Ôýðïò: BCT 102L 2 ταχυτήτων 0-380/0-1200 στρ./1 20 +1 θέσεις ρύθμισης ροπής Μέγιστη ροπή 25 Nm Ικανότητα διάτρησης: Ατσάλι 10mm - Ξύλο 19mm Ταχυφορτιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Express 5 Time 0 FORCE 5 500 Watt 00 Bar Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò

Διαβάστε περισσότερα

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο 5. αεροσυμπιεστεσ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 5 Αεροσυμπιεστές & Συνεργείο Κωδικός 008316 MY206524 Αεροφυλ. Μονομπλόκ Με λάδι 24 lt Τάση (Volt) 230 Πίεση (bar) 8 Ισχύς (HP) 2 Βάρος (kg) 25 Τιμή 129,90 Belgium 364953 Λάδι

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3 ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4 ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ΑΓΙΟΥ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ

Διαβάστε περισσότερα

Tόρνοι Εξαρτήματα ΟΚ ΕΛΕΓΜΕΝΑ 15-12 τορνοι 2011 δ).indd 2 15/12/2011 5:54:29 μμ

Tόρνοι Εξαρτήματα ΟΚ ΕΛΕΓΜΕΝΑ 15-12 τορνοι 2011 δ).indd 2 15/12/2011 5:54:29 μμ Tόρνοι Εξαρτήματα OPTI D180 X 300 VARIO Στιβαρός τόρνος γενικής χρήσης με ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας Πλεονεκτήματα Σκληρυμένες και ρεκτιφιαρισμένες γλύστρες Σκληρυμένος κώνος ατράκτου (DIN 6350) Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μεταβολή Έργο W Θερμότητα Q Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας Ισόθερμη.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μεταβολή Έργο W Θερμότητα Q Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας Ισόθερμη. Νόμοι των Αερίων Ισόθερμη Μεταβολή Ισόχωρη Μεταβολή Νόμος Boyle (n,=σταθ.) Νόμος arles =σταθ. (n,=σταθ.) /=σταθ. Σχέση Πίεσης με ταχύτητες μορίων = 1 3 ρ Σχέση Μέσης Κινητικής Ενέργειας μορίων με θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛAΣ - KYΠPOΣ SCAN & LEARN

EΛΛAΣ - KYΠPOΣ SCAN & LEARN ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2014 EΛΛAΣ - KYΠPOΣ SCAN & LEARN IΣXYEI AΠO 01/01/2014 www.ridgid.eu OΛEΣ OI TIMEΣ EINAI ΣE EYPΩ ΔEN ΠEPIΛAMBANOYN ΦΠA NEO NEO RP-340 600-I & 690-I NEO rm200 & CS6 NOTES ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ VII ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ Περιεχόμενα 116 1.1. Ελαφρού τύπου πριόνια ταινίας 117 1.2. Ημιαυτόματα πριόνια με υδραυλικό φρένο 118 1.3. Ημιαυτόματα, υδραυλικά πριόνια 120 2. Εξοπλισμός για πριόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες

Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ EXPRESS ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΟPTIONAL) ΦΟΡΕΙΟ ΠΑΛΑΓΚΩΝ Συνοδεύονται με την τροχαλία ÊÙÄÉÊOÓ: 63017 ÔÉÌÇ: 150 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÔÁ ÕÔÇÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘAΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Έργο: «Προµήθεια υλικώνανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ Πεπιεσμένος αέρας ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ 1,5 Hp 2 Hp 2,5 Hp 3 Hp ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO HP Kw Lt/min bar/psi Ì x Ð x Y (cm) kg ÔÉÌÇ 40142 EM 24/1,5 24 Lt. 1,5 1,1 155 8/116 58 x 25,5

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός ελικοτόμησης

Εξοπλισμός ελικοτόμησης Εξοπλισμός ελικοτόμησης Αξιόπιστα βαρέος τύπου μηχανήματα για μέγιστο ωφέλιμο χρόνο χρήσης, σπειρώματα ανώτερης ποιότητας και ελάχιστο χρόνο ελικοτόμησης. Η ευρύτερη επιλογή χειροκίνητου και ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Πιστόλια Βαφής Πιστόλια βαφής Airmax Εξοπλισμός βαφής Bulle Εξοπλισμός βαφής Asturo Ανταλλακτικά πιστολιών βαφής

Πιστόλια Βαφής Πιστόλια βαφής Airmax Εξοπλισμός βαφής Bulle Εξοπλισμός βαφής Asturo Ανταλλακτικά πιστολιών βαφής Πιστόλια Βαφής Πιστόλια βαφής Airmax Εξοπλισμός βαφής Bulle Εξοπλισμός βαφής Asturo Ανταλλακτικά πιστολιών βαφής Πιστόλια Βαφής Airmax Διπλός ελαστικός σωλήνας 8x11 mm - 6.5x10 mm Διπλός ενωμένος ελαστκός

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: 004.14.02.02 R OOM EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Κωδικός: 004.14.02.02 R OOM EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ E ERGY M AAGEMET EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ Μ0 VRV Τάση Λειτουργίας : 0 VAC 0 Hz Έξοδος Φωτισμού Α (O) Έξοδος Κλιματισμού 0 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛAΣ - KYΠPOΣ ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2015 ΓΡΉΓΟΡΗ ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΕΛΙΔΕΣ 1-7 ΛΊΣΤΑ ΑΡΙΘΜΏΝ ΚΑΤΑΛΌΓΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ 8-27 OΛEΣ OI TIMEΣ EINAI ΣE EYPΩ ΔEN ΠEPIΛAMBANOYN ΦΠA

EΛΛAΣ - KYΠPOΣ ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2015 ΓΡΉΓΟΡΗ ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΕΛΙΔΕΣ 1-7 ΛΊΣΤΑ ΑΡΙΘΜΏΝ ΚΑΤΑΛΌΓΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ 8-27 OΛEΣ OI TIMEΣ EINAI ΣE EYPΩ ΔEN ΠEPIΛAMBANOYN ΦΠA ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2015 EΛΛAΣ KYΠPOΣ EXPERIENCE THE WORLD OF RIDGID www.ridgid.com SCAN & LEARN IΣXYEI AΠO 01/01/2015 OΛEΣ OI TIMEΣ EINAI ΣE EYPΩ ΔEN ΠEPIΛAMBANOYN ΦΠA NOTES ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2015 IΣXYEI AΠO 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ G E R M A N Y Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου ΠΕΝΣΕΣ 800334 00334 60 6 800336 00336 85 6 800338 00338 200 6 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC.

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015 Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Θαμνοκοπτικό Βενζίνης Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 69205 Ôýðïò: CG 520B 51,7cc 139 65412

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΕΜΑΓΙΕ) ΚΩΔ: 0248/ΟΙ.001 1 Εστία μεγάλη, Σώμα εμαγιέ, (Λευκό, Μελί, Μπλέ, Πράσινο), Σχάρα εμαγιέ (κατάλληλη για τέλεια εφαρμογή των σκέυων), Βαλβίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ 4 ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΤΕΡ 800m 3 ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΙΑ ΠΕΡΣΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ120 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία REMS (επιλεγμένα εργαλεία REMS)

Εργαλεία REMS (επιλεγμένα εργαλεία REMS) (επιλεγμένα εργαλεία ) Πρέσα ακτινική χειρός ECO-PRESS 574000 216,80 Ακτινική πρέσα του χεριού για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων με πλαστικούς και σύνθετους σωλήνες 0 10-26 mm. Για την κίνηση των

Διαβάστε περισσότερα

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr 4 1 0 2 η άνοιξ Φυλλάδιοών Προσφοωρς Ισχύει έ 2014 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο:

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: ποιότητα κατασκευής, αντοχή στο χρόνο, επαγγελματικές αποδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ: Fax: ANABATOΡIA A.M.E.A.TYΠΟΣ MLA/DS

ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ: Fax: ANABATOΡIA A.M.E.A.TYΠΟΣ MLA/DS ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ: 2410 541 266 Fax: 2410 541 288 info@mlaoscar.gr ANABATOΡIA A.M.E.A.TYΠΟΣ MLA/DS Γενικές Πληροφορίες Ανοικτού τύπου Mε προστατευτικό κάγκελο και μπάρα χειρός ή πόρτα στην πλατφόρμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 204 ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ... 208 ΕΞΏΛΚΕΥΣΗ... 2 203 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ - Συλλογή ιδανική για μετακινούμενη συντήρηση. - 24 τεμ. - Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT Μηχανήματα κήπου ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT Ôá áëõóïðñßïíá KRAFT äéáèýôïõí: Å îå ëéã ìý íïõò êé íç ôþ ñåò ìå õøçëþ ñïðþ, çëåêôñïíéêþ áíüöëåîç êáé êáñìðõñáôýñ WALBRO. Eðßóçò äéáèýôïõí: Á ëõ óß äåò

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός αυλάκωσης

Εξοπλισμός αυλάκωσης Εξοπλισμός αυλάκωσης Εργαλεία σχεδιασμένα να βελτιώνουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα για συστήματα πυρόσβεσης και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ευρεία επιλογή μηχανικών και υδραυλικών μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

Κόλλες - ασφαλιστικά Υδραυλικών

Κόλλες - ασφαλιστικά Υδραυλικών Κόλλες - ασφαλιστικά Υδραυλικών LOCTITE 55 ΝΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ LOCTITE 55 150m X 48τεμ. Το γρηγορότερο και πιο αξιόπιστο Εύκολο στη χρήση, καθαρό Ιδανικό για πλαστικά σπειρώματα Το μοναδικό που διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Μεσολόγγι 2008 Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Έκδοση: Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Κύπρου 41, 30 200

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 97 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ Περιστασιακή Περιστασιακή 116 (12767) 100 360 1,3 kw, 3400 rpm, 23 x 22 x 46 260 (12907) γάντζος σωλήνα Αντλία 3αξονικών εμβόλων με έλεγχο από παλλόμενο δίσκο Αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ετοιµοπαράδοτο στοκ µηχανηµάτων σε ειδικές τιµές - Πριονοκορδέλα διαστάσεων κοπής Ø260mm SILOMA ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡ ΕΛΑ MOD. OL 260 Μ OIKOY SILOMA ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΕΠΙ ΑΠΕ ΙΑ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΥΨΟΥΣ, ΕΙ ΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

O Êëéìáôéóìüò óôï Áõôïêßíçôï

O Êëéìáôéóìüò óôï Áõôïêßíçôï Ñ Å Ù Ð Å Ó Õ Ê ÉÁ Ä ÕÔ É Ì ÉÔ Ô ÑÖ Ó ÉÍ Ù ÓÇÓ Õ Ô ÅÐ Ç É ÉÍ Å ÉÑ Ê Ç Ô Ó Í Á Õ ÉÍÓÔÉÔÕÔ ÄÉÁÑÊÕÓ ÅÐÉÌÑÖÙÓÇÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÕÔÊÉÍÇÔÕ ÃéÜííïò Ãåþñãéïò e-book O IS BN : 960-86333-4-6 Ê ìáôé ì ò O Ê ëé ìáôé

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Επιστροφή στο σπίτι Ψυγεία Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Ψυγεία PHILCO Για περισσότερα από 80 χρόνια οι οικιακές συσκευές PHILCO έχουν διακριθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους σε συνδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α (62-05-000225) Περιέχει: πολλά χρήσιμα εξαρτήματα. Πρακτική θήκη τρυπανιών στη χειρολαβή. Σε πρακτική βαλίτσα. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ DYN SDS-plus ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Φ26 (62-05-000146)

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 Ôýðïò: RLT-3025 F 65405 Ôýðïò: RLT-4025 65402 Ôýðïò: RLT-5030 S 65403 Ôýðïò: RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων

Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων ÅÑÃÁËÅÉÁ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ Ni-Cd ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÄÑÁÐÁÍÁ ÊÁÉ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉÁ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - ΚΟΦΤΕΣ - ΨΑΛΙΔΙΑ ÐËÁÍÅÓ ÊÁÉ ÑÏÕÔÅÑ

Διαβάστε περισσότερα

BeA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

BeA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ BeA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ Φιλτρορυθμιστής με μανόμετρο Στοιχείο φίλτρου 10 micron Mod. FR 180 ¼ Mod. FR 200 ½ 32,40 45,70 Φίλτρο Στοιχείο φίλτρου 10 micron Mod. F 180 ¼ Mod.

Διαβάστε περισσότερα

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý 9 Õâñéäéóìüò ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 9.1 ÅéóáãùãÞ 9.2 Õâñéäéóìüò & õâñéäéêü ôñï éáêü 9.3 Åßäç õâñéäéóìïý êáé õâñéäéêþí ôñï éáêþí 9.4 Õâñéäéóìüò êáé ðïëëáðëïß äåóìïß 9.5 Õâñéäéóìüò êáé ìïñéáêþ ãåùìåôñßá 9.6 ÅñùôÞóåéò

Διαβάστε περισσότερα

Σαλμοί συγκόλλησης κόφτες

Σαλμοί συγκόλλησης κόφτες Εξοπλισμός οξυγόνου-ασετυλίνης-προπανίου Σετ κοπής συγκόλλησης Σαλμοί συγκόλλησηση-κόφτες Βαλβίδες ασφαλείας αερίων Ρυθμιστές αερίων Εξαρτήματα οξυγόνου-ασετυλίνης-προπανίου Σετ κοπής συγκόλλησης Σετ κοπής

Διαβάστε περισσότερα

6 s(s 1)(s 3) = A s + B. 3. Íá âñåèåß ï ìåô/ìüò Laplace ôùí ðáñáêüôù óõíáñôþóåùí

6 s(s 1)(s 3) = A s + B. 3. Íá âñåèåß ï ìåô/ìüò Laplace ôùí ðáñáêüôù óõíáñôþóåùí ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Çëåêôñïëïãßáò ÅöáñìïóìÝíá ÌáèçìáôéêÜ, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 22/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. (i Õðïëïãßóôå ôçí óåéñü Fourier S f (x ôçò óõíáñôþóåùò (18 ìïí. { ; < x f(x

Διαβάστε περισσότερα

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r Select only the best å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ w w w. d i a l e c t o s. g r m a d e i n G e r m a n y No design writes better 4 pen scribble pico AL-star agenda & spirit Ο πλήρης κατάλογος LAMY στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2011-2012

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2011-2012 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -12 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ 62 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.: 23210 770-21 FAX: 23210 77022 E-mail: sales@acalight.gr / info@acalight.gr / apostolidis@acalight.gr Web site: www.acalight.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë 10 71046 Fax 10 7399 atengr@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ.Μελέτης: 14 / 28-06-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα