Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου"

Transcript

1 Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου

2 ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ FABEL ΦΟΡΗΤΑ G4510 WA UE 100S HEAVY DUTY PROFESSIONAL ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ G4510 WA UE 100S ÉÓ ÕÓ (HP) 1/2 1/2 ÔÁÓÇ (V) ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ (m/min) ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 1470x13x0,6 1470x13x0,6 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ΣΥΣΚ. ÌxÐxÕ (mm) 340x730x x380x460 ÂÁÑÏÓ (Kg) TIMH ΚΩΔΙΚΟΣ ÊÏÐÅÓ 0 Ï x x Ï x x 63 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΩΔ.: x13x0,65 mm Z8/12 TIMH: 22 ΚΩΔ.: x13x0,65 mm Z10/14 TIMH: 22 ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΣΕ ΒΑΣΗ G5012 W G5013 W ÌÅ ÕÄÑÁÕëÉêÏ ÅÌÂÏëÏ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Ìå ëåéôïõñãßá êáèýôïõ êïðþò ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ G5012 W G5013 W ÉÓ ÕÓ (W) ÔÁÓÇ (V) ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ (m/min) 20 / 29 / / 34 / 54 ÄÉÁÓÔ. ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 1638x13x0,6 1638x13x0,6 ÄÉÁÓÔ. ΣΥΣΚ. ÌxÐxÕ (mm) 320x1020x x450x550 ÂÁÑÏÓ (Kg) TIMH ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá ñáïõëéýñåò âëýðå óåëίδα 120. ΚΩΔΙΚΟΣ ÊÏÐÅÓ 0 Ï x x Ï x x 75 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΩΔ.: x13x0,65 mm 14 T.P.I TIMH: 26 ΚΩΔ.: x13x0,65 Ζ8/12 TIMH:

3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ÓÉÄÇÑÏÐÑÉÏÍΑ ÔÁÉÍÉÁÓ FABEL G4017 Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ G4017/230V G4017/400V ÉÐÐOÄÕÍÁÌÇ/ÔÁÓÇ (W/V) 900/ /400 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ (m/min) 80 40/80 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 2100x20x0,9 2100x20x0,9 ÂÁÑOÓ (Kg) ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÓÕÓêÅÕÁÓÉÁÓ (mm) 1260x550x x560x150 (ÂÁÓÇ) ÔÉÌÇ ÄÕÍÁÔOÔÇÔÁ ÊOÐÇÓ (mm) 0 o x o o ÔÁÉÍÉÅÓ ÊOÐÇÓ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ x20x0,9 mm, Z4/ x20x0,9 mm, Z6/ x20x0,9 mm, Z8/ x20x0,9 mm, Z10/14 33 G4023 Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ G4023 ÉÐÐOÄÕÍÁÌÇ/ÔÁÓÇ (W/V) 1100/400 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ (m/min) 36/72 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 2460x27x0,9 ÂÁÑOÓ (Kg) 220 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÓÕÓêÅÕÁÓÉÁÓ (mm) 1460x580x x780x170 (ÂÁÓÇ) ÔÉÌÇ ÄÕÍÁÔOÔÇÔÁ ÊOÐÇÓ (mm) 0 o x o o ÔÁÉÍÉÅÓ ÊOÐÇÓ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ x27x0,9 mm, Z5/ x27x0,9 mm, Z6/ x27x0,9 mm, Z8/12 39 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá ñáïõëéýñåò âëýðå óåëίδα

4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ALFACUT Α225Τ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ Á225Ô (WE225S) ÉÐÐOÄÕÍÁÌÇ/ÔÁÓÇ (W/V) 750/400 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ (m/min) 30/60 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 2265x20x0,9 ÂÁÑOÓ (Kg) 165 ÄÉÁÓÔ. ÓÕÓêÅÕÁÓÉÁÓ (mm) 699x622x191 ÔÉÌÇ ÄÕÍÁÔOÔÇÔÁ ÊOÐÇÓ (mm) ΤΥΠΟΣ A215M A225T ΓΩΝΙΑ x x ÔÁÉÍÉÅÓ ÊOÐÇÓ A215M A225T ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ Z4/ Z4/ Z6/ Z6/ Z8/ Z8/ Z10/ Z10/14 36 Á270 / Á310 / Á330 ÔÁÉÍÉÅÓ ÊOÐÇÓ ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá ñáïõëéýñåò âëýðå óåëίδα 120. ÄÕÍÁÔOÔÇÔÁ ÊOÐÇÓ (mm) ΤΥΠΟΣ Α270 Α310 Α330 ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ Z5/ Z6/ Z8/12 39 ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ Z4/ Z5/ Z6/ Z8/ Z9/11 42 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ Α270 Α310 Α330 (WE-270DSN) (WE-310DSN) (WE-330DSN) ÉÐÐOÄÕÍÁÌÇ/ÔÁÓÇ (W/V) 1100/ / /400 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ (m/min) 36/72 36/72 34/68 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 2455x27x0,9 2725x27x0,9 3080x27x0,9 ÂÁÑOÓ (Kg) ÄÉÁÓÔ. ÓÕÓêÅÕÁÓÉÁÓ (mm) 1549x737x x749x x1200x1960 ÔÉÌÇ Α270 A310 A330 ΓΩΝΙΑ x x x Δ x x Δ Α x x ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ Z4/ Z5/ Z6/ Z9/

5 EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ÓÉÄÇÑÏÐÑÉÏÍΑ TAINIAΣ ALFACUT Ôα çìéáõôüìáôα μοντέλα Á-270Ç & Á-310Ç, ðáñý ουν ôç äõíáôüôçôá ôçò áõôüìáôçò êáèüäïõ ôçò êåöáëþò ìå ôçí ôá ýôçôá ðïõ Ý ïõìå ñõèìßóåé áðü ôï õäñáõëéêü Ýìâïëï. ôóé ç êïðþ ðñáãìáôïðïéåßôáé ùñßò ôçí åðýìâáóç ôïõ åéñéóôþ. Á-270Η ÇÌÉÁÕÔOÌÁÔO / Á-310Η HMIAYTOMATO ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ A-270H (WE-270DS) Α-310Η (WE-310DS) ÉÐÐOÄÕÍÁÌÇ/ÔÁÓÇ (W/V) 1100/ /400 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ (m/min) 36/72 36/72 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 2455x27x0,9 2725x27x0,9 ÂÁÑOÓ (Kg) ÄÉÁÓÔ. ÓÕÓêÅÕÁÓÉÁÓ (mm) 1549x737x x749x1054 ÔÉÌÇ ÄÕÍÁÔOÔÇÔÁ ÊOÐÇÓ (mm) ΤΥΠΟΣ Α-270Η A-310Η ΓΩΝΙΑ x x Δ x x Δ Α x x140 ÔÁÉÍÉÅÓ ÊOÐÇÓ Α-270Η ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ Z5/ Z6/ Z8/12 39 A-310Η ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ Z4/ Z5/ Z6/ Z8/ Z9/11 42 Õäñáõëéêü çìéáõôüìáôï, ðëþñïõò êýêëïõ, ðïõ ìåôü ôçí ôïðï èý ôçóç ôïõ áíôéêåéìýíïõ ðñïò êïðþ, ãßíïíôáé áõôüìáôá åí óåéñü ïé åîþò ëåéôïõñãßåò: ÈÝôïõìå óå ëåéôïõñãßá ôï ìç Üíçìá åßôå áðü ôïí ðßíáêá åßôå áðü ôï ðåíôüë. Ç ìýããåíç êëåßíåé áõôüìáôá. Ç ôáéíßá êïðþò åêêéíåß ìå ôçí ôá ýôçôá ðïõ Ý ïõìå ïñßóåé. Ç êåöáëþ áñ ßæåé íá êáôåâáßíåé êáé áñ ßæåé ç êïðþ. Ç êåöáëþ óôáìáôü ìåôü ôçí êïðþ. Ç êåöáëþ åðáíýñ åôáé óôçí áñ éêþ èýóç ôçò. Ç ìýããåíç áíïßãåé êáé ôï ìç Üíçìá åßíáé Ýôïéìï íá åðáíáëüâåé ôïí ßäéï êýêëï. Á-270SA ÕÄÑÁÕËÉÊO ÇÌÉÁÕÔOÌÁÔO (πλήρους κύκλου) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ A-270SA (WE-270DSA) ÉÐÐOÄÕÍÁÌÇ/ÔÁÓÇ (W/V) 1100/400 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ (m/min) 36/72 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 2455x27x0,9 ÂÁÑOÓ (Kg) 380 ÄÉÁÓÔ. ÓÕÓêÅÕÁÓÉÁÓ (mm) 1575x737x1575 ÔÉÌÇ ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá ñáïõëéýñåò âëýðå óåëίδα 120. ÄÕÍÁÔOÔÇÔÁ ÊOÐÇÓ (mm) ΤΥΠΟΣ Α-270SA ΓΩΝΙΑ x Δ x Δ Α x110 ÔÁÉÍÉÅÓ ÊOÐÇÓ Α-270SA ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ Z5/ Z6/ Z8/

6 KAMΠΙΝΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ EXPRESS 220 ËÉÔÑÙÍ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ SBC 220 ÙÖÅëÉÌÏÓ ÅÓÙÔÅÑÉêÏÓ ÙÑÏÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ (ÌxÐxÕ) (cm) 87x54x56 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÆÁÌÉÏÕ (cm) 57x27 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (óõíáñìïëïãçìýíç) (cm) 89x57x139 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (óõóêåõáóßáò) (cm) 96x64x66 ÂÁÑÏÓ (Kg) 52 ÔÉÌÇ 390 ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÊÁ 200 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ ÐÉÓÔÏëÉ ÁÌÌÏÂÏëÇÓ 15, ÓÅÔ êåñáìéêùí ÌÐÅê (i4,5,6,7 mm) 4,50 Ðëáúíü ðïñôüêé êáìðßíáò Åíéó õìýíç êáìðßíá áììïâïëþò 220 Lt ìå ðëáúíü ðïñôüêé êáé åóùôåñéêü öùôéóìü. Óõíïäåýåôáé ìå áíôüðôïñá 12V, ôñïöïäïóßá åóùôåñéêþò ëüìðáò, ðéóôüëé áììïâïëþò, 4 ìðýê áììïâïëþò i4,5,6,7 mm êáé 5 áíôáëëáêôéêýò ìåìâñüíåò ðñïóôáóßáò ôæáìéïý. 350 ËÉÔÑÙÍ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ SBC 350 ÙÖÅëÉÌÏÓ ÅÓÙÔÅÑÉêÏÓ ÙÑÏÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ (ÌxÐxÕ) (cm) 94,5x60,5x60,5 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÆÁÌÉÏÕ (cm) 57x27 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (óõíáñìïëïãçìýíç) (cm) 96x90x126 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (óõóêåõáóßáò) (cm) 128x99x75 ÂÁÑÏÓ (Kg) 90 ÔÉÌÇ 920 ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÊÁ 350 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ ÐÉÓÔÏëÉ ÁÌÌÏÂÏëÇÓ 15, ÓÅÔ êåñáìéêùí ÌÐÅê (i4,5,6,7 mm) 4,50 EðáããåëìáôéêÞ êáìðßíá áììïâïëþò 350 Lt ìå ðëáúíü ðïñôüêé êáé åíóùìáôùìýíï ðßíáêá ìå ñýèìéóç ðßåóçò êáé ìáíüìåôñï. ÄéáèÝôåé öùôéóìü êáé ðïäïðåíôüë. Óõíïäåýåôáé ìå áíáññïöçôþñá/óõëëýêôç óêüíçò, ãüíôéá ðñïóôáóßáò, ðéóôüëé áììïâïëþò, 4 ìðåê áììïâïëþò i4,5,6,7 mm êáé 3 áíôáëëáêôéêýò ìåìâñüíåò ðñïóôáóßáò ôæáìéïý. 114

7 KAMΠΙΝΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ EXPRESS 420 ËÉÔÑÙÍ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ SBC 420 ÙÖÅëÉÌÏÓ ÅÓÙÔÅÑÉêÏÓ ÙÑÏÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ (ÌxÐxÕ) (cm) 120x60x58 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÆÁÌÉÏÕ (cm) 57x27 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (óõíáñìïëïãçìýíç) (cm) 122x91x165 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (óõóêåõáóßáò) (cm) 130x129x75 ÂÁÑÏÓ (Kg) M/K 164/122 ÔÉ ÌÇ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÊÁ 400 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ ÐÉÓÔÏëÉ ÁÌÌÏÂÏëÇÓ ÌÅ ÌÐÅê i 6 mm 32, êåñáìéêï ÌÐÅê i 6 mm 2, êåñáìéêï ÌÐÅê i 7 mm 2,50 ÅðáããåëìáôéêÞ êáìðßíá áììïâïëþò 420 Lt ìå 2 ðëáúíü ðïñôüêéá,áíïéãüìåíç ðüíù èõñßäá(êáðüêé) êáé åóùôåñéêü öωò. Óõíïäåýåôáé ìå áíáññïöçôþñá/óõëëýêôç óêüíçò, ðïäïðåíôüë, ñõèìéóôþ ðßåóçò êáé ðéóôüëé áììïâïëþò ìå 4 ìðýê i6 mm (2 ôåì.) êáé i7 mm(2 ôåì.). Åðßóçò óõíïäåýåôáé ìå 5 áíôáëëáêôéêýò ìåìâñüíåò ðñïóôáóßáò ôæáìéïý & 5 ðñïóôáóßáò åóùôåñéêþò ëüìðáò. 990 ËÉÔÑÙÍ ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ SBC 990 ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) (cm) 130 x 90 x 90 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ΤΖΑΜΙΟΥ (cm) 66,2 x 29,2 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (συναρμολογημένη) (cm) 133 x 124 x 177 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (συσκευασίας) (cm) 141 x 132 x 97 ΒΑΡΟΣ (Kg) M/K 175/157 TIMH ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÊÁ 1000 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ ÐÉÓÔÏëÉ ÁÌÌÏÂÏëÇÓ ÌÅ ÌÐÅê i 6 mm 32, êåñáìéêï ÌÐÅê i 6 mm 2, êåñáìéêï ÌÐÅê i 7 mm 2,50 Επαγγελματική καμπίνα αμμοβολής 990 Lt. Ανοιγόμενη πάνω θυρίδα (καπάκι) και εσωτερικό φως. Συνοδεύεται με αναρροφητήρα / συλλέκτη σκόνης, ποδοπεντάλ, ρυθμιστή πίεσης, πιστόλι αμμοβολής και 4 μπέκ i6 mm (2 τεμ.) και i7 mm (2 τεμ.). 115

8 Κωδ.: Variable Speed ÌÇ ÁÍÏÕÑÃÉêÏÓ ÔÏÑÍÏÓ 300x180 mm (230V) ΤΟΡΝΟΙ ALFA ØÇÖÉÁêÇ ÅÍÄÅÉÎÇ ÔÁ ÕÔÇÔÁÓ ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ ÇëåêôñïíéêÞ ñýèìéóç óôñïöþí Äéáêüðôçò áëëáãþò öïñüò ðåñéóôñïöþò Äéáêüðôçò áóöáëåßáò Üìåóçò äéáêïðþò ëåéôïõñãßáò ÄéáìÞêçò ðñüùóç êïðôéêïý (0,05-0,1mm/r) Κωδ.: ÌÇ ÁÍÏÕÑÃÉêÏÓ ÔÏÑÍÏÓ 500x250 mm (230V) Äéáêüðôçò áëëáãþò öïñüò ðåñéóôñïöþò Äéáêüðôçò áóöáëåßáò Üìåóçò äéáêïðþò ëåéôïõñãßáò ÄéáìÞêçò ðñüùóç êïðôéêïý (0,11-0,3mm/r) Κωδ.: Variable Speed ÌÇ ÁÍÏÕÑÃÉêÏÓ ÔÏÑÍÏÓ 750x250 mm (230V) ØÇÖÉÁêÇ ÅÍÄÅÉÎÇ ÔÁ ÕÔÇÔÁÓ ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ ÇëåêôñïíéêÞ ñýèìéóç óôñïöþí Äéáêüðôçò áëëáãþò öïñüò ðåñéóôñïöþò Äéáêüðôçò áóöáëåßáò Üìåóçò äéáêïðþò ëåéôïõñãßáò ÄéáìÞêçò ðñüùóç êïðôéêïý (0,075-0,2mm/r) ÊÙÄÉÊÏÓ ÉÓ ÕÓ (W) ÁÐÏÓÔ. ÌÅÔÁÎÕ êåíôñùí (mm) ÐÅÑÉÓÔÑ. ÐÁÍÙ ÁÐÏ ÔÏ ÔÑÁÐÅÆÉ (mm) êùíïó ÁÎÏÍÁ ÐÅÑÉÓÔÑ. M.T.3 M.T.4 M.T.4 ÖÙëÉÁ ÁÎÏÍÁ (mm) ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÐÅÑÉÓÔÑ. (R.P.M.) (ÌåôáâëçôÞ) (6 åðéëïãýò) (ÌåôáâëçôÞ) ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ 14 (0,5-3 mm) 0,4-3,5 mm 0,4-3,5 mm ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH 10 (10-44 T.P.I) 21 (8-56 T.P.I) 21 (8-56 T.P.I) ÔÓÏê i(mm) 100 (3 óéáãþíùí) 125 (3 óéáãþíùí) 125 (3 óéáãþíùí) êùíïó ÅÌÂÏëÏÕ ÐÏÍÔÁÓ M.T.2 M.T.2 M.T.2 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÓÕÓê. ÌxÐxÕ (mm) 800x480x x560x x560x570 ÂÁÑÏÓ (Kg) ÔÉÌÇ

9 ΤΟΡΝΟΙ ALFA Κωδ.: ÌÇ ÁÍÏÕÑÃÉêÏÓ ÔÏÑÍÏÓ 914x300 mm (400V) (ÃÑÁ ÍÁÆÙ ÔÏ êé ÂÙ ÔÉÏ ÔÁ ÕÔÇÔÙÍ) ÁëëáãÞ öïñüò ðåñéóôñïöþò Äéáêüðôçò emergency stop Ðïäüöñåíï Öùôéóìüò Áíôëßá øõêôåëáßïõ ÄéáìÞêçò ðñüùóç êïðôéêïý (0,079-1,291mm/r) ÅãêÜñóéá ðñüùóç (0,017-0,276mm/r) ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá ðñïáéñåôéêü åîïðëéóìü - åîáñôþìáôá ôüñíùí ALFA âëýðå óåëίδα 122. ÊÙÄÉÊÏÓ ÉÓ ÕÓ (W) 1100 ÁÐÏÓÔ. ÌÅÔÁÎÕ êåíôñùí (mm) 914 ÐÅÑÉÓÔÑ. ÐÁÍÙ ÁÐÏ ÔÏ ÔÑÁÐÅÆÉ (mm) 300 êùíïó ÁÎÏÍÁ ÐÅÑÉÓÔÑ. M.T.5 ÖÙëÉÁ ÁÎÏÍÁ (mm) 38 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÐÅÑÉÓÔÑ. (R.P.M.) (9 åðéëïãýò) ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ 36 (0,45-10 mm) ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH 36 (2,5-40 T.P.I) ÔÓÏê i(mm) 160 (3 óéáã.) êáé 200 (4 óéáã.) êùíïó ÅÌÂÏëÏÕ ÐÏÍÔÁÓ M.T.3 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÓÕÓê. ÌxÐxÕ (mm) 1960x750x1450 ÂÁÑÏÓ (Kg) 550 ÔÉÌÇ ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΑ ΠΑΓΚΟΥ BULLE ΒULLE BMD 20 V 20 mm (230V) Mini ÖÑÅÆÏÄÑÁÐÁÍÏ 20 mm 230 Volt ÃÑÁÍÁÆÙÔÏ ÐÑÉÓÌÁÔÉÊÇ ÊÏËÙÍÁ ÓÐÁÓÔÇ ÊÅÖÁËÇ ØÇÖÉÁÊÇ ÅÍÄÅÉÎÇ ÔÁ ÕÔÇÔÁÓ ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ BULLE ZAY 7045 FG 45 mm (400V) ÖÑÅÆÏÄÑÁÐÁÍÏ 45 mm 400 Volt ÃÑÁÍÁÆÙÔÏ ÐÑÉÓÌÁÔÉÊÇ ÊÏËÙÍÁ ÓÐÁÓÔÇ ÊÅÖÁËÇ ÓðÜóéìï êåöáëþò 90 ï Á-Ä ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ 20 mm ÐÁÃêÏÕ 45 mm ÐÁÃêÏÕ ÉêÁÍOÔÇÔÁ ÔÑÕÐÇÌÁÔOÓ (mm) ÖÑÅÆÁÑÉÓÌÁÔOÓ (mm) êoëáoõæéåñáó - M12 ÄÉÁÍOÉÎÇ ÁÕëÁêÁÓ max. (mm) ÁÐOÓÔÁÓÇ êùíoõ - ÔÑÁÐÅÆÉOÕ (mm) Á ÐÏ ÓÔÁ ÓÇ Á ÎÏ ÍÁ - êï ëù ÍÁÓ (mm) ÄÉÁÄÑOÌÇ êùíoõ ( îïíá) (mm) êùíoó M.T.2 M.T.4 ÓÕÍOëÉêO ÕØOÓ (mm) ÉÓ ÕÓ ÌOÔÅÑ/ÔÁÓÇ (W/V) 600/ /400 ÓÔÑOÖÅÓ (R.P.M.) ÔÁ ÕÔÇÔÅÓ ÌÅÔÁÂëÇÔÇ 6 ÌÐÑOÓ - ÐÉÓÙ ÄÉÁÄÑOÌÇ ÔÑÁÐÅÆÉOÕ (mm) ÁÑÉÓÔ. - ÄÅÎÉÁ ÄÉÁÄÑOÌÇ ÔÑÁÐÅÆÉOÕ (mm) ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÑÁÐÅÆÉOÕ (mm) 500x x 240 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ÌxÐxÕ (mm) 670x550x x770x1140 ÓÕÍOëÉêO ÂÁÑOÓ (Kg) TIMH ÓðÜóéìï êåöáëþò 90 ï Á-Ä 117

10 ΒΙΔΟΛΟΓΟΙ 2~~ ΦΟΡΗΤΟΣ ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ SQ30-2B ΙΣΧΥΣ (Watt) 1350 ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 1/2 ~~-2~~ ÔÁ ÓÇ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) 230/50 ΒΑΡΟΣ (Kg) 12 ΤΙΜΗ 550 Συνοδεύεται με: 1 πρακτικό βαλιτσάκι μεταφοράς 6 κουκουνάρες 1/2, 3/4, 1~~, 1 1/4, 1~~ 1/2, 2~~ αντάπτορα για κουκουνάρες 1/2-1 1/4 μέγγενη ΤΡΙΠΟΔΟ - ΜΕΓΓΕΝΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 1/8-6 Μαντεμένια βάση Μέγγενη αλυσίδας Πρακτική για στήριξη σωλήνων προς επεξεργασία ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 230 4~~ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Ισχυρό μοτέρ 1500 Watt Κιβώτιο γραναζιών 3 ταχυτήτων ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ SQ100F 4 ΙΣΧΥΣ (Watt) 1500 ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 1/2 ~~-4~~ ÔÁ ÓÇ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) 230/50 TAXYTHTA (R.P.M.) ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2~~ - 3/4~~ 36 ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1~~ - 2~~ 20 ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2~~ 1/2-4~~ 11 ΒΑΡΟΣ (Kg) 140 ΤΙΜΗ Συνοδεύεται με: 3 ΣΕΤ μαχαίρια 1/2-3/4~~, 1-2~~, 2~~1/2-4~~ BSPT 2 φιλιέρες 1/2 ~- 2~~, 2~~1/2-4~~ Κόφτης Ξύστρα Μαχαίρι κόφτη Βάση (τρίποδο) Ποδοπεντάλ εκκίνησης ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜAΤΟΣ ΜΗΚΟΣ (L) mm ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΥΛΑΚΑ - ΣΠΕΙΡΟ- ΤΟΜΟΥ (A) mm ΠΛΑΤΟΣ (D) mm ΠΑΧΟΣ (H) mm ΟΔΗΓΟΣ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ TIMH /2"-3/4" BSPT 81,50 63,50 27,00 9,50 ΟΧΙ /2"-3/4" BSPT 82,00 63,00 27,00 9,50 ΑΥΛΑΚΙ /2"-3/4" BSPT 95,00 63,00 20,00 14,00 ΑΥΛΑΚΙ 65 A /2"-3/4" NPT 91,00 63,50 20,00 14,00 ΜΠΙΛΙΑ "-2" BSPT 74,50 47,50 27,00 9,50 ΟΧΙ "-2" BSPT 76,00 47,00 27,00 9,50 ΑΥΛΑΚΙ 65 L "-2" BSPT 85,00 54,00 20,00 14,00 ΜΠΙΛΙΑ "-2" BSPT 81,50 54,00 20,00 14,00 ΜΠΙΛΙΑ "-2" BSPT 85,50 54,00 20,00 14,00 ΑΥΛΑΚΙ "-2" NPT 85,00 54,00 20,00 14,00 ΜΠΙΛΙΑ ,1/2"-4" BSPT 94,00 48,50 22,20 15,90 ΜΠΙΛΙΑ ,1/2"-4" BSPT 90,00 52,50 20,00 14,00 ΜΠΙΛΙΑ ,1/2"-4" NPT 92,50 53,50 20,00 14,00 ΜΠΙΛΙΑ Μ14-Μ16 83,00 65,50 27,00 9,50 ΑΥΛΑΚΙ Μ12 84,00 66,00 27,00 9,50 ΑΥΛΑΚΙ 65 D H Μ10 84,50 66,00 27,00 9,50 ΑΥΛΑΚΙ

11 ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ Χειροκίνητος Κουρμπαδόρος Υδραυλικοί Κουρμπαδόροι Χειροκίνητος κουρμπαδόρος για σωλήνες πάχους 1mm. Συνοδεύεται με 7 μήτρες 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8. Κουρμπαδόροι για σιδηροσωλήνες πάχους 2,75-4,50mm (SWG-2A) και 2,75-5 mm (SWG-3B). Μέγιστη γωνία κουρμπαρίσματος 180 ο. Με τρίποδο. Κουρμπαρίσματα σωλήνων χωρίς κόπο χάρη στα δυνατά έμβολα (SWG-2A: 9ton., SWG-3B: 20ton.). Επαναφορά του εμβόλου με βαλβίδα. Παρέχονται με πλήρη σετ μητρών (1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 ) και επιπλέον: 2 1/2, 3 για το μοντέλο SWG-3B). Ê 2: ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ SWG-22 ÔÉÌÇ 175 Βάρος: 4kg. Διαστάσεις Συσκευασίας: 52x31x40cm ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ SWG-2A SWG-3B ÔÉÌÇ Βάρος: 45kg (SWG-2A), 100kg (SWG-3B). Διαστάσεις Συσκευασίας: 73x30x20cm (SWG-2A) 93x40x21cm (SWG-3B). ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΙ 2 & 3 Êïõñìðáäüñïé óéäçñïóùëþíùí (GAS, DIN 2440 êáé DIN 2441) ÌÝãéóôç ãùíßá êïõñìðáñßóìáôïò 180 Ìε τρίποδο Κουρμπάρισμα σωλήνων χωρίς κόπο χάρη στα δυνατά έμβολα (CVT-2: 15 TON, CVT-3: 20 TON) Βáëâßäá áóöáëåßáò ãéá ôçí õðåñðßåóç êáé õäñáõëéêüς Ýëåã ïς ôïõ ôåñìáôéóìïý Επαναφορά του εμβόλου με ελατήριο ΠáñÝ ïíôáé ìå ðëþñç óåô ìçôñþí. 1/2~~ 3/4~~ 1~~ 1~~1/4 1~~1/2 2~~ 2~~1/2 3~~ ANTAΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΗΤΡΕΣ ÊÙÄÉÊÏÓ TIMH ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CVT-2 (2 ) ÔÉÌÇ 825 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ CVT-3 (3 ) ÔÉÌÇ ΤΡΙΒΕΙO ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ FABEL ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ FMG - 75 ÉÓ ÕÓ (Watt) 3000 ÔÁÓÇ (Volt) 400 ÔÁ ÕÔ. ÔÁÉÍÉÁÓ (m/min) 1740 ÄÉÁÓÔ. ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 2000x75 ÄÉÁÓÔ. ΣΥΣΚ. (mm) 700x500x1130 ΒΑΡΟΣ (Kg) 68 TIMH 650 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ÊÙÄ.: ΤΙΜΗ: 17 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá ñáïõëéýñåò âëýðå óåëίδα

12 ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΙ HSS i ÄÉÓÊÏÕ ÊÙ ÄÉ ÊÏÓ ÐÅ ÑÉ ÃÑÁ ÖÇ ÔÉ ÌÇ 225 mm Äß óêïò Óé äþ ñïõ HSS - DMo5, i225 x 2,0 x 32 mm, T4/Z mm Äß óêïò Óé äþ ñïõ HSS - DMo5, i250 x 2,0 x 32 mm, T4/Z mm Äß óêïò Óé äþ ñïõ HSS - DMo5, i250 x 2,0 x 32 mm, T6/Z mm Äß óêïò Óé äþ ñïõ HSS - DMo5, i 275 x 2,5 x 32 mm, T4/Z mm Äß óêïò Óé äþ ñïõ HSS - DMo5, i 300 x 2,5 x 32 mm, T4/Z mm Äß óêïò Ανοξείδωτων HSS - DMo5, i 315 x 2,5 x 32 mm, T4/Z ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ (5% ΚΟΒΑΛΤΙΟ) i ÄÉÓÊÏÕ ÊÙ ÄÉ ÊÏÓ ÐÅ ÑÉ ÃÑÁ ÖÇ ÔÉ ÌÇ 250 mm Äß óêïò Ανοξείδωτων HSS - Co5, i250 x 2,0 x 32 mm, T4/Z mm Äß óêïò Ανοξείδωτων HSS - Co5, i 315 x 2,5 x 32 mm, T4/Z ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΩΝ ATΣΑΛΙΝΕΣ ÊÙÄÉÊOÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ÔÉÌÇ ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑ (Kg) ÌÅÃÃÅÍÇ 100 mm (4 ) 100 mm , MEÃÃÅÍÇ 125 mm (5 ) 125 mm , MEÃÃÅÍÇ 160 mm (6,3 ) 160 mm , MEÃÃÅÍÇ 160 mm (6,3 ) LONG 160 mm ,0 198 ΡΑΟΥΛΙΕΡΕΣ (STANDS) ΡΑΟΥΛΙΕΡΕΣ ΠΡΙΟΝΙΩΝ STAND ME MONO ÑÁÏÕËÏ STAND ME 2 ÑÁÏÕËÁ ÊÙÄ.: ÊÙÄ.: ÊÙ ÄÉÊOÓ ÑÁ ÏÕ ëï (mm) 51 x x 352 ÖÏÑÔÉÏ (Kg) ÕØÏÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 4,5 15,5 TIMH ÊÙÄÉÊOÓ ÑÁÏÕëÏ (mm) 52 x 128 ÖÏÑÔÉÏ (Kg) 400 ÕØÏÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 15,5 TIMH

13 ΡΑΟΥΛΙΕΡΕΣ (STANDS) ΡΑΟΥΛΙΕΡΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΡΑΟΥΛΙΕΡΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ÊÙ ÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ 7 ÑÁÏÕëÁ 9 ÑÁÏÕëÁ ÑÁ ÏÕ ëï (mm) 60 x x 400 ÌÇêÏÓ (mm) ÖÏÑÔÉÏ (Kg) ÕØÏÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 48,5 32 TIMH ÊÙ ÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ FR50-9 ÑÁ ÏÕ ëï (mm) 50 x 500 ÌÇêÏÓ (mm) ÖÏÑÔÉÏ (Kg) 130 ÕØÏÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 38 TIMH 260 ΡΑΟΥΛΙΕΡΕΣ ΠΡΙΟΝΙΩΝ ΤΑΙΝΙΑΣ ÁÑÉÓÔÅÑÇ 2 m ÄÅÎÉÁ 3 m ÊÙÄÉÊOÓ ÑÁÏÕëÏ (mm) 300 ÌÇêÏÓ (mm) 2020 ÕØÏÓ (mm) 900 "35 ÂÁÑÏÓ (Kg) 29 TIMH 380 ÊÙÄÉÊOÓ ÑÁÏÕëÏ (mm) 300 ÌÇêÏÓ (mm) 3030 ÕØÏÓ (mm) 900 "35 ÂÁÑÏÓ (Kg) 68 TIMH 780 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΙΟΝΙΩΝ ΤΑΙΝΙΑΣ ÌÅÔÑÇÔÇÓ ÔÁÍÕÓÇÓ ÔÁÉÍÉÁÓ ÌÅÃÃÅÍÇ ÅÉÑÏÓ ÓÕÃÊÑÁÔÇÓÇÓ ÄÅÌÁÔÙÍ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 390 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ

14 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΡΝΩΝ ΑLFA ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ STANDS ÂÁÓÅÉÓ ÔÏÑÍÙÍ ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ TIMH STAND - ÂÁÓÇ ÔÏÑÍÏÕ AL 300 x 180 V (êùä.:43209) STAND - ÂÁÓÇ ÔÏÑÍÏÕ AL 400 x 210 V (êùä.:43210) STAND - ÂÁÓÇ ÔÏÑÍÏÕ AL 550 x 250 V (êùä.:43216) STAND - ÂÁÓÇ ÔÏÑÍÏÕ AL 700 x 280 V (êùä.:43217) 300 ÊÁÂÁËÅÔÁ ÓÔÁÈÅÑÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ TIMH êáâáëåôï ÓÔÁÈÅÑÏ ÔÏÑÍÏÕ AL 300 x 180 V (êùä.:43209) êáâáëåôï ÓÔÁÈÅÑÏ ÔÏÑÍÏÕ AL 400 x 210 V (êùä.:43210) êáâáëåôï ÓÔÁÈÅÑÏ ÔÏÑÍÏÕ AL 500 x 230 (êùä.:43211) êáâáëåôï ÓÔÁÈÅÑÏ ÔÏÑÍÏÕ AL 550 x 250 V (êùä.:43216, 43213, 43219) êáâáëåôï ÓÔÁÈÅÑÏ ÔÏÑÍÏÕ AL 700 x 280 V (êùä.:43217) 65 ÊÁÂÁËÅÔÁ ÊÉÍÏÕÌÅÍÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ TIMH êáâáëåôï êéíïõìåíï ÔÏÑÍÏÕ AL 300 x 180 V (êùä.:43209) êáâáëåôï êéíïõìåíï ÔÏÑÍÏÕ AL 400 x 210 V (êùä.:43210) êáâáëåôï êéíïõìåíï ÔÏÑÍÏÕ AL 550 x 250 V (êùä.:43216, 43213, 43219) êáâáëåôï êéíïõìåíï ÔÏÑÍÏÕ AL 700 x 280 V (êùä.:43217) 60 ÐËÁÔÙ ÊÙ ÄÉ ÊÏÓ ÐÅ ÑÉ ÃÑÁ ÖÇ TIMH ÐëÁ ÔÙ i170 mm ÔÏÑÍÏÕ AL 300 x 180 V (êùä.:43209) ÐëÁ ÔÙ i200 mm ÔÏÑÍÏÕ AL 400 x 210 V (êùä.:43210) ÐëÁ ÔÙ i175 mm ÔÏÑÍÏÕ AL 550 x 250 V (êùä.:43216, 43213, 43219) ÐëÁ ÔÙ i260 mm ÔÏÑÍÏÕ AL 700 x 280 V (êùä.:43217) 60 ÐÏÍÔÅÓ ÊÕËÉÏÌÅÍÅÓ ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ TIMH ÐÏÍÔÁ êõëéïìåíç Ì.Ô.2 ÌÅ ÑÏÕëÅÌÁÍ ÐÏÍÔÁ êõëéïìåíç Ì.Ô.3 ÌÅ ÑÏÕëÅÌÁÍ 35 ÊÙÍÏÉ ÌÅ ÔÓÏÊ ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ TIMH êùíïó Ì.Ô.2 ÌÅ ÔÓÏê 13 mm êùíïó Ì.Ô.3 ÌÅ ÔÓÏê 13 mm