Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 51055/06-11-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 18 ης / Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Στη Λάρισα σήμερα 10 Νοεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μετά την αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Διοικητή & Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε βάσει της αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π /13/ απόφασης του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 54/ τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, διορθώθηκε με το ΦΕΚ 105/ τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.62422/ απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 478/ τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για να συζητήσει επί θεμάτων της Ημερήσιας και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Μητσιός Αθανάσιος Διοικητής Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» - Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Τζαβέλλα Αδαμάκη Ευδοκία Αναπληρώτρια Διοικήτρια Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Κατσιαούνης Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος 4. Τζιαστούδης Ματθαίος Τακτικό μέλος 5. Κουτσιανάς Θεόδωρος Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν.Λ. - Τακτικό μέλος 6. Καραμαγκιώλης Σπυρίδων Αιρετός εκπρόσωπος των ιατρών - Αναπληρωματικό μέλος της Σωτηράκου Σοφίας 7. Χαρίση Ευαγγελία Αιρετή εκπρόσωπος του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού - Τακτικό μέλος 8. Μπαρμπής Δημήτριος Τακτικό μέλος Απουσίαζε το Τακτικό μέλος Σωτηράκου Σοφία λόγω υπηρεσίας στα Εξωτερικά Ιατρεία. Απουσίαζε το Τακτικό μέλος Φίλιππος Τρυποσκιάδης λόγω αδείας καθώς και το Αναπληρωματικό μέλος Ιωάννης Φεζουλίδης λόγω κωλύματος. Στη συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Συμβουλίου η Βασιλική Ρόβα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και θέτει προς συζήτηση τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:. ΕΗΔ 22 ο : «Κατάθεση του πρακτικού (υπ αριθμ. πρωτοκόλλου 46823/ ) της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Βοηθητικού Οικοδομικού Εξοπλισμού» (CPV ) για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή». Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

2 Σχετ: 1. Το υπ αριθμ. 4076/ έγγραφο της 5ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάζει το αρ. πρωτ. 1914/ έγγραφο της Ε.Π.Υ. σχετικά με απόσπασμα Πρακτικού της υπ αριθμ. 29/ (θέμα 10ο ) Συνεδρίασης της Ε.Π.Υ. που αφορά «την τροποποίηση του Π.Π.Υ.Υ των Νοσοκομείων..» 2. Την υπ. αρ. 5764/ ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:ΒΕΝΕ469Η2Γ-ΜΣΩ) απόφαση του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τη χορήγηση εξουσιοδότησης διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. έτους 2012 Πιστώσεις , μεταξύ των οποίων και ο πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: «Βοηθητικού Οικοδομικού Εξοπλισμού» (CPV ) 3. Το υπ. αρ. πρωτ. 5606/ έγγραφο της 5ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάζει το με αρ. πρωτ. 2315/ (ορθή επανάληψη) έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Άμεση προκήρυξη διαγωνισμών που έχουν ενταχθεί στο ΠΠΥΥ 2012» με καταληκτική ημερομηνία δημοσίευσης την Τις με αριθμό Α145/ & 153/ αποφάσεις Διοικητή του Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» σχετικά με τις εξουσιοδοτήσεις διενέργειας διαγωνισμών του Π.Π.Υ.Υ και τον ορισμό αντίστοιχων επιτροπών. 5. Το απόσπασμα Πρακτικού της υπ αριθμ. ΕΗΔ 59/6/ Τακτικής Συνεδρίασης του Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» που αφορά επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητή. 6. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ αριθμ. 1/12 ης / έκτακτης συνεδρίασης του Π.Γ.Ν.Λ.- Γ.Ν.Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» που αφορά στην έγκριση του τροποποιημένου ενοποιημένου Π.Π.Υ.Υ Η υπ αριθμ. 33/2014 διακήρυξη του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για την διενέργεια του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Βοηθητικού Οικοδομικού Εξοπλισμού» (CPV ) για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 8. Το με αριθμό 19/11η/ (ΑΔΑ ΩΖΤΓ ΣΟΝ) απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ του ΠΓΝΛ-ΓΝΛάρισας «Κουτλιμπάνειο-Τριανταφύλλειο» με το οποίο αποφασίσθηκε η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. 9. Η με αριθμό 70/2014 Διακήρυξη του πρόχειρου επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια βοηθητικού οικοδομικού εξοπλισμού (CPV: ) για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ.«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 10. Η με αρ. Α361/ (ΑΔΑ: ΒΙΥΗ ΛΣΧ) απόφαση του κ. Διοικητή του νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία οριστήκατε μέλη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 11. Η από πρόσκληση στην ως άνω επιτροπή διενέργειας.

3 12. Το υπ αριθμ. πρωτ / πρακτικό της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το υπ αριθμ. πρωτοκόλλου 46823/ πρακτικό της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 70/2014) Στη Λάρισα σήμερα 25-Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 1. Βασιλείου Κωνσταντίνος, ΔΕ Τεχνικών 2. Ανδριάς Παναγιώτης, ΔΕ Τεχνικών 3. Μυγδαλή Ευανθία, ΔΕ Δ/κού Λογ/κού έχοντας υπόψη: 1. τη με αριθμό 70/2014 Διακήρυξη του πρόχειρου επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια βοηθητικού οικοδομικού εξοπλισμού (CPV: ) για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ.«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 2. την υπ αριθ. Α1361/ (ΑΔΑ:ΒΙΥΗ ΛΣΧ) απόφαση του κ. Διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Γ.Ν.Λ. και Π.Γ.Ν.Λ. με την οποία οριστήκαμε επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του προαναφερόμενου πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού (αριθ. πρωτ / αντίστοιχο έγγραφο κοινοποίησης), συνήλθαμε στο Γραφείο Προμηθειών του Π.Γ.Ν.Λ. και προχωρήσαμε στη διενέργεια του ανωτέρου πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού. Υπεβλήθησαν οι κάτωθι προσφορές: 1. Αφοι ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. Κηφησίας 10, Μαρούσι, Αθήνα. τηλ , (αριθμ. πρωτ. προσφοράς 40862/ ). 2. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ &ΣΙΑ Ο.Ε. Χατζημιχάλη 88, Τ.Κ , Λάρισα, τηλ , (αριθμ. πρωτ. προσφοράς 42693/ ). Ως επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβήκαμε στη μονογραφή και αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των ανωτέρω εταιρείών και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν στους κυρίως φακέλους τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, σφραγίσαμε και μονογράψαμε τα δικαιολογητικά και τα ελέγξαμε ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητά τους. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Για την εταιρεία Αφοι ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. 1.1 Από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης αλλά δεν περιλαμβανόταν αντίγραφα των δικαιολογητικών όπως αναφέρεται και στη διακήρυξη 70/2014, Άρθρο 8, παράγραφος 3.1 στη σελ.16. Επειδή όμως η έλλειψη αντιγράφων δεν αποτελεί ποινή αποκλεισμού και η επιτροπή δεν θεωρεί την παραπάνω έλλειψη ουσιώδες, ο φάκελος των δικαιολογητικών της εταιρίας Αφοι ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. γίνεται αποδεκτός από την επιτροπή και η εταιρία συνεχίζει, στην περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία (άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς). 2. Για την εταιρεία ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ &ΣΙΑ Ο.Ε. Ο φάκελος δικαιολογητικών της εταιρίας είναι πλήρης και σύμφωνος με τα όσα ορίζει η διακήρυξη και γίνεται αποδεκτός από την επιτροπή.

4 Στο σημείο αυτό διακόπηκε η συνεδρίαση και ορίστηκε νέα συνεδρίαση. Στις 13 Οκτωβρίου 2014 και ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00πμ, πραγματοποιήθηκε εκ νέου συνεδρίαση της επιτροπής με τη συμμετοχή των παρακάτω υπογεγραμμένων: 1. Βασιλείου Κωνσταντίνος, ΔΕ Τεχνικών 2. Ανδριάς Παναγιώτης, ΔΕ Τεχνικών 3. Μυγδαλή Ευανθία, ΔΕ Δ/κού Λογ/κού Η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών των ανωτέρω εταιρειών,μονογράψαμε και σφραγίσαμε όλα τα έγγραφα που υπήρχαν σ αυτές. Από τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι η ανωτέρω εταιρεία συμμετέχει στον διαγωνισμό για τα παρακάτω είδη όπως περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Για την εταιρεία Αφοι ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. Η ανωτέρω εταιρεία συμμετέχει στον διαγωνισμό για τα παρακάτω είδη όπως περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Οικολογικά ομοιογενή δάπεδα LINOSOM LINOLEUM ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ που εξασφαλίζει την αντοχή και το σχέδιο σε όλο το πάχος. EXTRA FINISH(εργοστασιακά 1.080Μ2 προγυαλισμένο), του εργοστασίου TARKETT-SOMMER και ποιότητας VENETO, σε ρολλά πλάτους 2,0 μ.μ. και λοιπών υψηλών προδιαγραφών ως σχετικό δειγματολόγιο. 2 Κορδόνι αρμοκόλλησης για δάπεδα LINOLEUM του εργοστασίου TARKETT-SOMMER και ποιότητας LINO WELD 40 ΡΟΛΛΑ ROD (κατανάλωση 0,50 μ.μ./1μ2) 3 Κόλλα κατάλληλη για δάπεδα LINOLEUM του εργοστασίου F- BALL και ποιότητας F-54 (δοχείο 15 λίτρων). (κατανάλωση 20 ΔΟΧΕΙΑ 60Μ2/Δοχ.) 4 Ομαλοποιητικό ταχείας πήξεως του εργοστασίου F-BALL (STOP GAP 500) σε δοχείο των 12 κιλών. 40 ΔΟΧΕΙΑ 5 Καπάκι σοβατεπιού 200ΜΕΤΡΑ 6 Κύλινδρος ΤΩΝ 50KGR του εργοστασίου ROMUS (FR) 7 Σκαλιστήρι ανοίγματος αρμών linoleum με ανταλλακτικά 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 11 Επικολούμενη φάσα προστασίας ύψους πλάτους 20 εκ. σε λωρίδες των 4 μέτρων 500 ΜΕΤΡΑ 38 Βενζινόκολλα CARMY 8542 (δοχείο 5 κιλών) 200lt Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρίας είναι πλήρης και σύμφωνος με όλες τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτός από την επιτροπή. 2. Για την εταιρεία ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ &ΣΙΑ Ο.Ε. Η ανωτέρω εταιρεία συμμετέχει στον διαγωνισμό για τα παρακάτω είδη όπως περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 28 ΡΕΠΟΥΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ, Οικολογική εξαιρετικής ποιότητας. 2,5 L AQUACHROM ECO SATINE 30 ΛΕΥΚΟ. Εργοστάσιο παραγωγής: ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΕΛΛΑΣ 29 ΡΕΠΟΥΛΙΝΗ Διαλύτου εξαιρετικής ποιότητας. 2,5 L VIVEWOOD SATIN 30 ΛΕΥΚΟ. Εργοστάσιο παραγωγής: ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΕΛΛΑΣ 30 ΡΕΠΟΥΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ, Οικολογική εξαιρετικής ποιότητας. 2,5 L AQUACHROM SATIN BASE TR Εργοστάσιο παραγωγής: ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΕΛΛΑΣ (σκούρες αποχρώσεις) 31 ΠΛΑΣΤΙΚΟ άριστης ποιότητας, 10 L ΒΑΣΗ NEOPAL SUPER P. Εργοστάσιο παραγωγής: ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΕΛΛΑΣ(ανοικτές 400lt 50lt 70lt 300lt

5 αποχρώσεις) 32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ, εσωτερικής χρήσης. 10L VIVE PROF ΠΛΑΣΤ. ΛΕΥΚΟ 30. Εργοστάσιο παραγωγής: ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΕΛΛΑΣ 300lt 33 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100% εξαιρετικής ποιότητας. 10 L ΒΑΣΗ VIVECRYL P. Εργοστάσιο παραγωγής: ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΕΛΛΑΣ (ανοικτές αποχρώσεις) 100lt 34 2,5 L ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 30 ΛΕΥΚΟ. Εργοστάσιο παραγωγής: ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΕΛΛΑΣ 35 10L VIVE PROF 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ. Εργοστάσιο παραγωγής: ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΕΛΛΑΣ 36 3L ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ. Εργοστάσιο παραγωγής: ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΕΛΛΑΣ 37 5L ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΦΤΙΟΥ VIVEDUR Εργοστάσιο παραγωγής: 38 ΔΕΡΜΑΤΟΚΟΛΛΑ συνθετικών ρητίνων, No69 5 kgr. Εργοστάσιο παραγωγής: DUROSTICK ΑΒΕΕ-ΕΛΛΑΣ 200lt 39 ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ ULTRA L. PUTTY 1LT. Εργοστάσιο παραγωγής: DUROSTICK ΑΒΕΕ-ΕΛΛΑΣ. 50lt 40 2,5L ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ 30. Εργοστάσιο παραγωγής: DUROSTICK ΑΒΕΕ-ΕΛΛΑΣ 30lt 41 ΓΥΨΟΣ KNAUF ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25KGR. Εργοστάσιο παραγωγής: KNAUF-ΕΛΛΑΣ 2 42 ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ FUGENFULLER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25KGR Εργοστάσιο παραγωγής: KNAUF-ΕΛΛΑΣ 5 43 ΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5KGR. DOMOARMO. Εργοστάσιο παραγωγής: DOMOPLUS- ΕΛΛΑΣ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ DOMOCERAMICA 25/1 C1 TE. Εργοστάσιο παραγωγής: DOMOPLUS- ΕΛΛΑΣ ΓΛΟΥΤΟΛΙΝΗ ΚΟΛΛΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 300GR ΒΤ Art Εργοστάσιο παραγωγής: GLUTOLIN -ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΛΟΥΤΟΛΙΝΗ ΚΟΛΛΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 300GR ΒΤ Art Εργοστάσιο παραγωγής: GLUTOLIN -ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,75lt NEOCHROME EXTRA 30 ΛΕΥΚΟ. Εργοστάσιο παραγωγής: STUCOFIX-P ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΠΑΤ 20KGR. Εργοστάσιο παραγωγής: DUROSTICK ΑΒΕΕ-ΕΛΛΑΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ DEN BRAVEN 280 ML. Εργοστάσιο παραγωγής: DEN BRAVEN ΟΛΛΑΝΔΙΑ AQUAFIX ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ISOMAT ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20KGR. Εργοστάσιο παραγωγής: ISOMAT- ΕΛΛΑΣ ML BIBEXIL 501 ΑΧΡΩΜΟ. Εργοστάσιο παραγωγής: 20 lt 52 2,5 LT BIBEWOOD, SATINE 30 ΛΕΥΚΟ. Εργοστάσιο παραγωγής: 10 lt 53 4lt ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ ΠΙΝΕΛΟΥ. Εργοστάσιο παραγωγής: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4lt. Εργοστάσιο παραγωγής: ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ TESA 50mx30mm. Εργοστάσιο παραγωγής: TESA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ Σ 200 ΜΕΤΡΩΝ Εργοστάσιο παραγωγής: TRE EMME S.P.A. ΙΤΑΛΛΙΑΣ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 57 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΟΝΤΟΥΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 1,05μέτρων. 100 ΚΙΛΑ 58 ΡΟΛΛΟ ΡΕΠΟΥΛΙΝΗΣ ΜΟΧΕΡ Ν18 ΑΜΕΡΙΚΗΣ. Εργοστάσιο παραγωγής: ROLEX ABEE-ΕΛΛΑΣ. ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΟΛΛΟ ΡΕΠΟΥΛΙΝΗΣ ΜΟΧΕΡ Ν10 ΑΜΕΡΙΚΗΣ. Εργοστάσιο παραγωγής: ROLEX ABEE-ΕΛΛΑΣ. ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΟΛΛΟ ΡΕΠΟΥΛΙΝΗΣ ΜΟΧΕΡ Ν5 ΑΜΕΡΙΚΗΣ. Εργοστάσιο παραγωγής: ROLEX ABEE-ΕΛΛΑΣ. ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΟΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Α Ν18 Μ/1 ΑΜΕΡΙΚΗΣ. Εργοστάσιο παραγωγής: ROLEX ABEE-ΕΛΛΑΣ. ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΟΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Α Ν24 Μ/1 ΑΜΕΡΙΚΗΣ. Εργοστάσιο ΤΕΜΑΧΙΑ 20

6 παραγωγής: ROLEX ABEE-ΕΛΛΑΣ. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρίας είναι πλήρης και σύμφωνος με όλες τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτός από την επιτροπή. Τέλος, αποσφραγίσαμε τους φακέλους των οικονομικών προσφορών των παραπάνω εταιριών από όπου προέκυψαν τα κατωτέρω σύμφωνα με τον πίνακα (με σειρά κατάταξης και βάση τη χαμηλότερη τιμή): 1. Για την εταιρεία Αφοι ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. Η ανωτέρω εταιρεία συμμετέχει στον διαγωνισμό για τα παρακάτω είδη όπως περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 1 Οικολογικά ομοιογενή δάπεδα LINOSOM LINOLEUM ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ που εξασφαλίζει την αντοχή και το σχέδιο σε όλο το πάχος. EXTRA FINISH(εργοστασιακά προγυαλισμένο), του εργοστασίου TARKETT- SOMMER και ποιότητας VENETO, σε ρολλά πλάτους 2,0 μ.μ. και λοιπών υψηλών προδιαγραφών ως σχετικό δειγματολόγιο. 2 Κορδόνι αρμοκόλλησης για δάπεδα LINOLEUM του εργοστασίου TARKETT-SOMMER και ποιότητας LINO WELD ROD (κατανάλωση 0,50 μ.μ./1μ2) 3 Κόλλα κατάλληλη για δάπεδα LINOLEUM του εργοστασίου F-BALL και ποιότητας F-54 (δοχείο 15 λίτρων). (κατανάλωση 60Μ2/Δοχ.) 1.080Μ2 9,20 /Μ2 ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α 11,32 /Μ2 40 ΡΟΛΛΑ 0,80 /ΜΜ 0,98 /ΜΜ 20 ΔΟΧΕΙΑ 74,00 /ΔΟΧΕΙΟ 97,02 /ΔΟΧΕΙΟ 4 Ομαλοποιητικό ταχείας πήξεως του εργοστασίου F-BALL (STOP GAP 500) σε δοχείο των 12 κιλών. 40 ΔΟΧΕΙΑ 62,00 /ΔΟΧΕΙΟ 76,26 /ΔΟΧΕΙΟ 5 Καπάκι σοβατεπιού 200ΜΕΤΡΑ 1,20 /ΜΕΤΡΟ 1,48 6 Κύλινδρος ΤΩΝ 50KGR του εργοστασίου ROMUS (FR) 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 290,00 356,70 7 Σκαλιστήρι ανοίγματος αρμών linoleum με ανταλλακτικά 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 68,00 83,64 11 Επικολούμενη φάσα προστασίας ύψους πλάτους 20 εκ. σε λωρίδες των 4 μέτρων 500 ΜΕΤΡΑ 9,90 12,18 38 Βενζινόκολλα CARMY 8542 (δοχείο 5 κιλών) 200lt 4,70 5,78 Από τα αναγραφόμενα στον παραπάνω πίνακα συνάγεται πως η εταιρεία ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε είναι η μοναδική προσφέρουσα για τα είδη με α/α 1,2,3,4,5,6,7 και 11. Για το είδος με α/α 38 η ανωτέρω εταιρεία προσφέρει 4,70 /κιλό πλέον Φ.Π.Α. δηλαδή 5,78 με το Φ.Π.Α. Η επιτροπή γνωρίζοντας αφενός ότι το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και αφετέρου λαμβάνοντας υπ όψιν τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παράγραφος η του Π.Δ. 118/2007, όπου ορίζεται ότι «ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά», αναζήτησε συγκριτικά στοιχεία. Για τα είδη με α/α 1-4 βρέθηκε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε με ημερομηνία 30/09/2013, το οποίο και επισυνάπτεται, όπου οι τιμές των τιμολογούμενων ειδών είναι υψηλότερες από αυτές που προσφέρει η συμμετέχουσα εταιρεία στον διαγωνισμό. Για τα υπόλοιπα είδη (5,6,7 και11) δεν βρέθηκαν τιμές προς σύγκριση. 2. Για την εταιρεία ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ &ΣΙΑ Ο.Ε. Η ανωτέρω εταιρεία συμμετέχει στον διαγωνισμό για τα παρακάτω είδη όπως περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

7 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 28 ΡΕΠΟΥΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ, Οικολογική εξαιρετικής ποιότητας. 2,5 L AQUACHROM ECO SATINE 30 ΛΕΥΚΟ. Εργοστάσιο παραγωγής: ΒΙΒΕΧΡΩΜ 400lt ΕΛΛΑΣ 29 ΡΕΠΟΥΛΙΝΗ Διαλύτου εξαιρετικής ποιότητας. 2,5 L VIVEWOOD SATIN 30 ΛΕΥΚΟ. Εργοστάσιο παραγωγής: ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΕΛΛΑΣ 30 ΡΕΠΟΥΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ, Οικολογική εξαιρετικής ποιότητας. 2,5 L AQUACHROM SATIN BASE TR Εργοστάσιο παραγωγής: ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΕΛΛΑΣ 70lt (σκούρες αποχρώσεις) 31 ΠΛΑΣΤΙΚΟ άριστης ποιότητας, 10 L ΒΑΣΗ NEOPAL SUPER P. Εργοστάσιο παραγωγής: ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΕΛΛΑΣ(ανοικτές αποχρώσεις) 300lt 32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ, εσωτερικής χρήσης. 10L VIVE PROF ΠΛΑΣΤ. ΛΕΥΚΟ 30. Εργοστάσιο παραγωγής: ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΕΛΛΑΣ 300lt 33 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100% εξαιρετικής ποιότητας. 10 L ΒΑΣΗ VIVECRYL P. Εργοστάσιο παραγωγής: ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΕΛΛΑΣ (ανοικτές αποχρώσεις) 100lt 34 2,5 L ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 30 ΛΕΥΚΟ. Εργοστάσιο παραγωγής: ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΕΛΛΑΣ 35 10L VIVE PROF 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ. Εργοστάσιο παραγωγής: ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΕΛΛΑΣ 36 3L ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ. Εργοστάσιο παραγωγής: ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΕΛΛΑΣ 37 5L ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΦΤΙΟΥ VIVEDUR Εργοστάσιο παραγωγής: 38 ΔΕΡΜΑΤΟΚΟΛΛΑ συνθετικών ρητίνων, No69 5 kgr. Εργοστάσιο παραγωγής: DUROSTICK ΑΒΕΕ- ΕΛΛΑΣ 39 ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ ULTRA L. PUTTY 1LT. Εργοστάσιο παραγωγής: DUROSTICK ΑΒΕΕ-ΕΛΛΑΣ. 40 2,5L ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ 30. Εργοστάσιο παραγωγής: DUROSTICK ΑΒΕΕ-ΕΛΛΑΣ 41 ΓΥΨΟΣ KNAUF ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25KGR. Εργοστάσιο παραγωγής: KNAUF-ΕΛΛΑΣ 42 ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ FUGENFULLER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25KGR Εργοστάσιο παραγωγής: KNAUF-ΕΛΛΑΣ 43 ΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5KGR. DOMOARMO. Εργοστάσιο παραγωγής: DOMOPLUS- ΕΛΛΑΣ 44 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ DOMOCERAMICA 25/1 C1 TE. Εργοστάσιο παραγωγής: DOMOPLUS- ΕΛΛΑΣ 45 ΓΛΟΥΤΟΛΙΝΗ ΚΟΛΛΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 300GR ΒΤ Art Εργοστάσιο παραγωγής: GLUTOLIN - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 46 ΓΛΟΥΤΟΛΙΝΗ ΚΟΛΛΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 300GR ΒΤ Art Εργοστάσιο παραγωγής: GLUTOLIN - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 47 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,75lt NEOCHROME EXTRA 30 ΛΕΥΚΟ. Εργοστάσιο παραγωγής: 48 STUCOFIX-P ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΠΑΤ 20KGR. Εργοστάσιο παραγωγής: DUROSTICK ΑΒΕΕ- ΕΛΛΑΣ. ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α ,00 50lt , ,30 3, ,75 2,40 885,60 5,30 651,90 5,90 145,14 4,75 116,85 4,20 103,32 5,70 140,22 200lt 50lt 30lt , ,70 7,90 485,85 7,10 261,99 4,40 10,82 20,50 126,07 4,80 59,04 8,90 328,41 8,90 656,82 6,90 169,74 9,90 243,54

8 49 ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ DEN BRAVEN 280 ML. Εργοστάσιο 50 1,14 70,11 παραγωγής: DEN BRAVEN ΟΛΛΑΝΔΙΑ 50 AQUAFIX ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ISOMAT 10,90 268,14 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20KGR. Εργοστάσιο παραγωγής: ISOMAT- ΕΛΛΑΣ ML BIBEXIL 501 ΑΧΡΩΜΟ. Εργοστάσιο 12,85 316,11 παραγωγής: 20 lt 52 2,5 LT BIBEWOOD, SATINE 30 ΛΕΥΚΟ. Εργοστάσιο 8,20 100,86 παραγωγής: 10 lt 53 4lt ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ ΠΙΝΕΛΟΥ. Εργοστάσιο 20 9,40 231,24 παραγωγής: 54 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4lt. Εργοστάσιο 20 13,50 332,10 παραγωγής: 55 ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ TESA 50mx30mm ,85 227,55 Εργοστάσιο παραγωγής: TESA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 56 ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ Σ 200 ΜΕΤΡΩΝ Εργοστάσιο 2,85 350,55 παραγωγής: TRE EMME S.P.A. ΙΤΑΛΛΙΑΣ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 57 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΟΝΤΟΥΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 1,05μέτρων. 100 ΚΙΛΑ 1,14 140,22 58 ΡΟΛΛΟ ΡΕΠΟΥΛΙΝΗΣ ΜΟΧΕΡ Ν18 ΑΜΕΡΙΚΗΣ. 59 ΡΟΛΛΟ ΡΕΠΟΥΛΙΝΗΣ ΜΟΧΕΡ Ν10 ΑΜΕΡΙΚΗΣ. 60 ΡΟΛΛΟ ΡΕΠΟΥΛΙΝΗΣ ΜΟΧΕΡ Ν5 ΑΜΕΡΙΚΗΣ. 61 ΡΟΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Α Ν18 Μ/1 ΑΜΕΡΙΚΗΣ. 62 ΡΟΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Α Ν24 Μ/1 ΑΜΕΡΙΚΗΣ. 5,50 135,30 1,15 28,29 1,00 24,60 17,00 418,20 20,00 492,00 Από τα αναγραφόμενα στον παραπάνω πίνακα συνάγεται πως η εταιρεία ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ &ΣΙΑ Ο.Ε. με εξαίρεση το είδος με α/α38, είναι η μοναδική προσφέρουσα για τα είδη με α/α28- α/α62. Για το είδος με α/α38 η ανωτέρω εταιρεία προσφέρει 6,95 /λίτρο πλέον Φ.Π.Α. δηλαδή 8,55 με το Φ.Π.Α., τιμή υψηλότερη από την εταιρεία ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε η οποία προσφέρει 4,70 /κιλό πλέον Φ.Π.Α. δηλαδή 5,78 με το Φ.Π.Α. και μειοδοτεί. Η επιτροπή γνωρίζοντας αφενός ότι το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και αφετέρου λαμβάνοντας υπ όψιν τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παράγραφος η του Π.Δ. 118/2007, όπου ορίζεται ότι «ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά», αναζήτησε συγκριτικά στοιχεία για τα είδη με α/α28-α/α62 Για τα είδη με α/α 35,39,53,54,55,57,59 και 60, βρέθηκε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ &ΣΙΑ Ο.Ε. με ημερομηνία 28/03/2013, το οποίο και επισυνάπτεται, όπου α) οι τιμές των τιμολογούμενων ειδών με α/α 35,38,39 και 53 είναι χαμηλότερες από αυτές που προσφέρει η συμμετέχουσα εταιρεία στον διαγωνισμό και β) οι τιμές των τιμολογούμενων ειδών με α/α 54,55,57 και 59 είναι υψηλότερες από αυτές που προσφέρει η συμμετέχουσα εταιρεία στον διαγωνισμό Για τα υπόλοιπα είδη δεν βρέθηκαν τιμές προς σύγκριση. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή προτείνει τα παρακάτω: 1. Την κατακύρωση στην εταιρεία ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε α) του είδους με α/α 38 διότι μειοδοτεί προσφέροντας 4,70 /κιλό πλέον Φ.Π.Α. δηλαδή 5,78 με το Φ.Π.Α. και β) των ειδών με α/α 1-4 διότι οι συγκριτικές τιμές που βρέθηκαν είναι υψηλότερες από αυτές που προσφέρει η συμμετέχουσα εταιρεία στον διαγωνισμό. 2. Την κατακύρωση στην εταιρεία ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ &ΣΙΑ Ο.Ε. των ειδών με α/α 54,55,57 και 59 διότι οι συγκριτικές τιμές που βρέθηκαν είναι υψηλότερες από αυτές που προσφέρει η συμμετέχουσα εταιρεία στον διαγωνισμό. Παρακαλούμε να αποφασίσει σχετικά το ΔΣ του Νοσοκομείου Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»

9 Με βάση όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με: 1. την έγκριση του υπ αριθμ / πρωτοκόλλου πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του άνωθι διαγωνισμού και 2. την πρόσκληση στις εταιρίες για κατάθεση βελτιωμένων οικονομικών προσφορών για τα είδη για τα οποία δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία. Μετά τα ανωτέρω, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Τζαβέλλα Αδαμάκη Ευδοκία δήλωσε ότι εγκρίνει το θέμα εκφράζοντας τη διαμαρτυρία της διότι δεν θεωρεί σωστή τη διαδικασία υποβολής των θεμάτων εισηγήσεων προς το Δ.Σ. και τη διατύπωση στον τίτλο του θέματος. Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζουν ομόφωνα 1. την έγκριση του υπ αριθμ / πρωτοκόλλου πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του άνωθι διαγωνισμού και 2. την πρόσκληση στις εταιρίες για κατάθεση βελτιωμένων οικονομικών προσφορών για τα είδη για τα οποία δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία. Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΜΗΤΣΙΟΣ Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικού της 18 ης / Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ Τζαβέλλα-Αδαμάκη Ευδοκία Κατσιαούνης Κωνσταντίνος Τζιαστούδης Ματθαίος Κουτσιανάς Θεόδωρος Καραμαγκιώλης Σπυρίδων Χαρίση Ευαγγελία Μπαρμπής Δημήτριος Λάρισα, 12/11/2014 Η Γραμματέας του Δ.Σ. Ρόβα Βασιλική