Α.Δ.Α. περίληψης Β43ΩΗ-Ζ5Ω Αθήνα, 11/10 /2012 Αρ.Πρωτ.: 30/002/9042

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Δ.Α. περίληψης Β43ΩΗ-Ζ5Ω Αθήνα, 11/10 /2012 Αρ.Πρωτ.: 30/002/9042"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & Τ.Υ.-Τμ.Β Ταχ. δ/νση: Αν. Τσόχα 16 Τ.Κ.: , Αθήνα Πληροφορίες: A.Κατσάρης Τηλ Fax: Α.Δ.Α. περίληψης Β43ΩΗ-Ζ5Ω Αθήνα, 11/10 /2012 Αρ.Πρωτ.: 30/002/9042 Θέμα: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) συσκευών προσδιορισμού διάβρωσης μετάλλων κατά ASTM D-1384 και ASTM D-4340 για τις ανάγκες της Δ Χ.Υ. Πειραιά». Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Προμήθειας Ταξινόμηση κατά CPV: «Συσκευές εκτίμησης δομής» Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισθείσα δαπάνη: τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (36.900,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο : 12 Οκτωβρίου 2012

2 Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 2. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), της τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 3. Τον Ν. 2362/95, (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και της διατάξεις». 4. Τον Ν. 2198/94 άρθρο 24, (ΦΕΚ 43/Α/94). «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος». 5. Της διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας της διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργου, προμηθειών και υπηρεσιών». 6. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 7. Του Β.Δ της «περί διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α και τον Α.Ν 1957/1939 που το κύρωσε, όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ ΕΞ/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 9. Την υπ αριθ. Δ6Α ΕΞ2012 (Φ.Ε.Κ.1741/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Υπουργείου Οικονομικών. 10. Την αρ. Π1/806/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών 2012». 11. Την αριθμ. 30/078/291/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με βάση την υπ αριθμ. 28/ συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΤΕΠΠΑΑ σχετικά με την έγκριση της σχετικής πίστωσης , Το υπ αριθ. 300/ Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γ Τμήματος της Διεύθυνσης Προσωπικού & Τ.Υ. με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. 13. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη για την προμήθεια εξοπλισμού. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική Εγκύκλιος κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας σύμβασης, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν την ημέρα της δημοπράτησης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια δύο (2) συσκευών προσδιορισμού διάβρωσης μετάλλων κατά ASTM D-1384 και ASTM D-4340 για τις ανάγκες της Σελίδα 2 από 22

3 Δ Χ.Υ. Πειραιά, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός και η ανάλυσή του έχει ως εξής: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΙΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. Συσκευή προσδιορισμού διάβρωσης κραμάτων αλουμινίου σε αντιψυκτικά υγρά υπό συνθήκες απόρριψης θερμότητας σύμφωνα με το ASTM D-4340 Συσκευή για τη δοκιμή διάβρωσης από αντιψυκτικά υγρά με χρήση γυάλινου εξοπλισμού σύμφωνα με το ASTM D , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% (άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94). Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Α. Διενέργεια διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου με σφραγισμένες προσφορές στις 20 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ.. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΧΚ, Αν. Τσόχα 16, Αμπελόκηποι, από τριμελή Επιτροπή που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 19 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Β. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαιολογητικά Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών. Σελίδα 3 από 22

4 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών έχουν δικαίωμα συμμετοχής λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 7 του ΠΔ118/07. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια της 1 του άρθ. 43 του ΠΔ60/07, ήτοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα αδικήματα α) συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκίας, γ) απάτης και δ) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημόσιου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.). Εάν η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. Όσα φυσικά ή νομικά Πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά, εις απλούν, τα παρακάτω δικαιολογητικά: I. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθ. 8 4), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 1. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 2. Θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση (ΙΙ) υποβάλλουν: οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. ο Πρόεδρος του συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. ΙI. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθ. 8 4), όπως εκάστοτε ισχύει, που υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 1. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 2. Θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: - δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία). - δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση (Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία). - είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. Σελίδα 4 από 22

5 - είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους (Διευκρίνιση: στην Υπεύθυνη Δήλωση να αναφέρεται το οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους). - δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. - Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (μόνο για συνεταιρισμούς). Σημειώνεται ότι η ημερομηνία σύνταξης των υπευθύνων δηλώσεων και θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει και την ημερομηνία αυτή, επί ποινή αποκλεισμού. ΙΙΙ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (για Α.Ε.), τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ188/07. ΙV. Παραστατικό εκπροσώπησης : εφόσον ο υποψήφιος συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του, υποβάλλει μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. V. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της επαγγελματικής και οικονομικής κατάστασής του και συγκεκριμένα : i. Γενικά χαρακτηριστικά του προσφέροντος (max 2 σελίδες) Στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). Συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής δομής και του συνόλου των δραστηριοτήτων του προσφέροντος (νομική μορφή, έτος ίδρυσης, οργάνωση, εύρος δραστηριοτήτων, συνεργασίες κλπ). Περιγραφή της υποδομής του προσφέροντος (κεντρικά γραφεία, υποκαταστήματα, τμήματα service). ii. Στοιχεία ενασχόλησης του προσφέροντος σε συναφείς προμήθειες (max 2 σελίδες). Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων προμηθειών τις οποίες υλοποίησε κατά την προηγούμενη τριετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη. Η ορθότητα του υποβληθέντος καταλόγου να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος. iii. Στοιχεία Χρηματοοικονομικής ικανότητας προσφέροντος. - Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγούμενων ετών. Αν ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. Επισημαίνεται ότι : - Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. - Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί, μετά από τις συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού που θα αξιολογήσει τις προσφορές, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Σελίδα 5 από 22

6 Γ. Σύνταξη, υποβολή και αξιολόγηση προσφορών Γ1. Υποβολή προσφορών 1. Ως ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 19η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 14: Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 3. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 4. Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 5. Οι προσφορές κατατίθενται από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων επί αποδείξει. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, Αθήνα, 1ος όροφος, γραφείο 29 και ώρες 09:30 14:00, με τη μορφή ενός ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος. Κατά την υποβολή τους οι προσφορές θα συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για την πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά (συστημένη). Ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 6. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς του προμηθευτή στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη σύμφωνα με το άρθ του ΠΔ 118/07. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 7. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, κατά την οποία μπορούν να παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορές ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους. Γ2. Σύνταξη προσφορών Οι προσφορές πρέπει να: α. Έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. β. Φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος. γ. Είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κλπ), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω. δ. Περιλαμβάνουν και φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντώνται αναλυτικά, όλα τα επιμέρους σημεία των προδιαγραφών, ξεχωριστά και με την σειρά που αναφέρονται αυτές στην Διακήρυξη και θα τεκμηριώνονται απαραίτητα με στοιχεία που θα προσκομίζονται από τον κατασκευαστή καθώς και με στοιχεία και τυχόν εφαρμογές του ιδίου του προμηθευτή. ε. Επίσης, όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα πρέπει στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Οι προσφορές (Φάκελος Δικαιολογητικών, Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς) πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα, υπό τη μορφή ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος. Εκτός του κυρίως φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από έγγραφο υποβολής προσφοράς για την πρωτοκόλλησή του. Σε ένα από τα δύο (2) αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογεγραμμένη, θα Σελίδα 6 από 22

7 γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων, ανά φάκελο, τυπωμένη με σφραγίδα, κρίνεται απαραίτητη. Επίσης υποβάλλεται ένα (1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραιτήτως να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΦΑΞ του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και τις ενδείξεις: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ(με κεφαλαία): ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΜΗΜΑ Β». Αν. Τσόχα 16, ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30/002/9042/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την «Προμήθεια δύο (2) συσκευών προσδιορισμού διάβρωσης μετάλλων» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου: Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και ένα φάκελο με αντίγραφα αυτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα φάκελο με την Τεχνική Προσφορά με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κάθε σελίδα της, η οποία μονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου και ένα φάκελο με την Τεχνική Προσφορά που θα ορίζεται ως ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Η πρωτότυπη Τεχνική Προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Στον υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς «Αντίγραφο» θα περιλαμβάνεται και η Τεχνική Προσφορά σε Ηλεκτρονική Μορφή (cd), σε πλήρως επεξεργάσιμο περιβάλλον. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα φάκελο με την Οικονομική Προσφορά με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κάθε σελίδα της, η οποία μονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου και ένα φάκελο με την Οικονομική Προσφορά που θα ορίζεται ως ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Η πρωτότυπη Οικονομική Προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Στον υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς «Αντίγραφο» θα περιλαμβάνεται και η Οικονομική Προσφορά σε Ηλεκτρονική Μορφή (cd), σε πλήρως επεξεργάσιμο περιβάλλον. Στην οικονομική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται ο τιμοκατάλογος των βασικότερων ανταλλακτικών, που θα αποτελέσει τη βάσει για μελλοντικές προμήθειες. Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το ένα ή και για τα δύο ζητούμενα είδη. Η δομή της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου θα πρέπει να ακολουθεί τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης, όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α «Τεχνικές Προδιαγραφές -Αξιολόγηση & Πίνακας Κριτηρίων». Η δομή της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των Σελίδα 7 από 22

8 πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Γ3. Διαδικασία αποσφράγισης προσφορών Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όπως ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας. Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος υπογράφεται από την Επιτροπή, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως. Γ4. Αξιολόγηση προσφορών Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε Πρακτικό Τεχνικής Αξιολόγησης, το οποίο υπογράφει. Το πρακτικό Τεχνικής Αξιολόγησης υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την αποσφράγιση των προσφορών, πλήρως αιτιολογημένο και σε πέντε (5) αντίτυπα στο Τμήμα Β της Διεύθυνσης Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης του Γ.Χ.Κ., μαζί με το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού (εκτός των φακέλων με τις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές). Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης τεχνικής αξιολόγησης και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, με ειδική πρόσκληση που θα τους αποσταλεί. Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας του διαγωνισμού και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή. Για την επιλογή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Η προμήθεια κάθε είδους κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει κάνει την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις οικονομικές προσφορές των ειδών που κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές και θα τις καταχωρήσει σε Συγκριτικό Πίνακα Κατάταξης. Στη συνέχεια θα συντάξει Πρακτικό, το οποίο υποβάλλει σε πέντε (5) αντίτυπα στο Τμήμα Β της Διεύθυνσης Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης του Γ.Χ.Κ. σε χρόνο που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Οι υπόλοιπες οικονομικές προσφορές για τα είδη που απερρίφθησαν για τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά δεν θα αξιολογηθούν και θα επιστραφούν στους προμηθευτές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Σελίδα 8 από 22

9 Επισημαίνεται ότι: Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 15 του ΠΔ 118/07. Η Υπηρεσία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, διατηρεί σύμφωνα με το άρθ. 21 του ΠΔ118/07 το δικαίωμα για: ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι & II των περ. α και β της 2 του άρθ. 20 του ΠΔ118/07. οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό. ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. Γ5. Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη- Κατακύρωση Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, εκδίδεται από την Υπηρεσία απόφαση κατάταξης των διαγωνιζομένων η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και στη συνέχεια συντάσσεται έγγραφη ειδοποίηση προς τον προμηθευτή που κατατάσσεται πρώτος στον πίνακα κατάταξης της προαναφερόμενης απόφασης με την οποία καλείται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε σφραγισμένο φάκελο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998). Ο Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης περιλαμβάνει : Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου καθώς και ε) φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα κατακυρωθεί το έργο δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, καθώς και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 1. Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 2. τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία Σελίδα 9 από 22

10 κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης του Διαγωνισμού. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό συνδιαλλαγή, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων, ή υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το προαναφερόμενο πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται, από την αρμόδια Υπηρεσία της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του Καν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς τυχόν τρίτο που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Σελίδα 10 από 22

11 Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 έως και 11, πρέπει να προσκομιστούν από κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 34 του ΠΔ118/07. Δ. Εγγυήσεις 1. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 2. Στην προσφορά τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν βεβαίωση - δήλωση ότι εγγυώνται την καλή τους λειτουργία για τουλάχιστον δύο (2) έτη και την ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 7 χρόνια. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα της δωρεάν εγγύησης, ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση, χωρίς απαίτηση αμοιβής, να αποκαθιστά την καλή λειτουργία τους, εφόσον η βλάβη δεν έχει προέλθει από κακή χρήση ή άλλο λόγο εκ μέρους της Υπηρεσίας. Μέσα στο διάστημα δωρεάν εγγύησης θα προσφέρεται 6μηνη προληπτική συντήρηση για την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν κατά την περίοδο της δωρεάν εγγύησης επαναλαμβανόμενες βλάβες που οφείλονται σε κατασκευαστική ατέλεια ή κρυμμένα ελαττώματα, τότε ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το είδος με άλλο καινούριο και αμεταχείριστο, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του μισού συμβατικού χρόνου παράδοσης. Σε αυτή την περίπτωση ανανεώνεται η διάρκεια εγγύησης με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία αντικατάστασης του νέου είδους. 3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 4. Ο προμηθευτής, στον οποίο γίνεται η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας διάρκειας μεγαλύτερης από το χρόνο δωρεάν εγγύησης κατά τρεις μήνες, που να καλύπτει το 3% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της αρχίζει από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Ε. Παράδοση- Παραλαβή προμήθειας Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και να πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Α των τεχνικών προδιαγραφών. Η παράδοση θα γίνει με φροντίδα, ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ως ακολούθως : ΕΙΔΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Συσκευή προσδιορισμού Δ Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ Ακτή Κονδύλη 32, Πειραιάς, διάβρωσης κραμάτων αλουμινίου σε αντιψυκτικά υγρά υπό συνθήκες απόρριψης θερμότητας σύμφωνα με το ASTM D-4340 Συσκευή για τη δοκιμή Δ Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ Ακτή Κονδύλη 32, Πειραιάς, διάβρωσης από αντιψυκτικά υγρά με χρήση γυάλινου εξοπλισμού σύμφωνα με το ASTM D-1384 Σελίδα 11 από 22

12 Η παράδοση θα γίνει τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες μετά από συνεννόηση του προμηθευτή με την Επιτροπή παραλαβής. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει τον εξοπλισμό έτοιμο και πλήρως λειτουργικό μέσα στον καθορισμένο χρόνο ή σε περίπτωση που δεν τηρήσει οποιοδήποτε όρο της παρούσας διακήρυξης και της απόφασης κατακύρωσης, εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις οι σχετικές διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών. Μετά την παράδοση θα ακολουθήσει η πλήρης εγκατάσταση και η εκπαίδευση των υπαλλήλων που θα υποδείξει η Υπηρεσία στη χρήση και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και λειτουργιών του υπό προμήθεια συστήματος. Σε περίπτωση που μετά την παραλαβή και προ της χρησιμοποίησης του ο εξοπλισμός βρεθεί στο σύνολό του ή μέρος του ελαττωματικό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από τον προμηθευτή την αντικατάσταση της ακατάλληλης ποσότητας με ίση ποσότητα που θα πληροί τους όρους. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης της ακατάλληλης ποσότητας, σε 20 ημέρες από την ειδοποίηση ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής, που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, εφ όσον ο εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και της προσφοράς του προμηθευτή, μέσα σε δύο (2) μήνές από το χρόνο παράδοσης, εγκατάστασης και πλήρους λειτουργίας. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα. β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. Ζ. Τιμές- Πληρωμή Η τιμή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει την αξία των συσκευών και των παρελκομένων που αναφέρονται στο Παράρτημα Α, τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς, εγκατάστασης και εκπαίδευσης, καθώς και κρατήσεις 3,072% επί της καθαρής αξίας (3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ,2% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της παραπάνω κράτησης ). Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δημόσιο. Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους, με επιταγή που θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΤΕΠΠΑΑ οικ. έτους 2012, ΚΑΕ Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Από το καθαρό ποσό της αξίας της υπό προμήθεια συσκευής θα παρακρατηθεί υποχρεωτικά φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4%. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εντός 60 ημερών από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, αλλιώς η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους. Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ. Διευκρινήσεις για τους Γενικούς Όρους της παρούσας δίνονται στο τηλ , ενώ για τις Τεχνικές Προδιαγραφές στο τηλ Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται μέσα στις προθεσμίες και κατά τα οριζόμενα του άρθρου 15 2 του ΠΔ 118/07. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες. Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ. στην διεύθυνση Δωρεάν αντίτυπα της παρούσας διακήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης του Γ.Χ.Κ. (Αν. Τσόχα 16, Αμπελόκηποι, 1ος όροφος, γραφείο 29), τηλ Σελίδα 12 από 22

13 Επισυνάπτεται το Παράρτημα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές, το Παράρτημα Β Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς και το Παράρτημα Γ: Προσχέδιο σύμβασης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Δ Χημική Υπηρεσία Πειραιά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 2. Διεύθυνση Προσωπικού & ΤΥ, τμήματα Β & Γ Σελίδα 13 από 22

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ της υπ αριθμ. 30/002/9042/ διακήρυξης για την προμήθεια δύο (2) συσκευών προσδιορισμού διάβρωσης μετάλλων κατά ASTM D 1384 και ASTM D ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συσκευή για τη δοκιμή διάβρωσης από αντιψυκτικά υγρά με χρήση γυάλινου εξοπλισμού σύμφωνα με το ΑSTM D-1384 Προϋπολογισμός: 15000,00 χωρίς ΦΠΑ Η υπό προμήθεια συσκευή προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών της Δ Χ.Υ. Πειραιά για τον έλεγχο των αντιψυκτικών υγρών. Η συσκευή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εξής προδιαγραφές: 1 Η συσκευή να είναι σύμφωνη με το ASTM D Να περιλαμβάνει επιτραπέζια βάση υποστήριξης μονάδας θέρμανσης από αλουμίνιο που θα έχει 4 υποδοχές στήριξης του γυάλινου εξοπλισμού. Η μονάδα λειτουργεί σε θερμοκρασία έως C. Στη βάση στηρίζεται πλαίσιο υποστήριξης σωληνώσεων με 4 εξόδους του νερού ψύξης και βαλβίδες ρύθμισης. Επίσης υποστηρίζεται και σύστημα σωληνώσεων συνδεδεμένων με τις εξόδους των συμπυκνωτών. Η συσκευή περιλαμβάνει επίσης τα ακόλουθα εξαρτήματα, γυαλικά και αναλώσιμα: - 4 γυάλινους συμπυκνωτές μήκους 40 εκατοστών ο καθένας. - 4 φιάλες 1000ml με πώμα - 4 σωλήνες αερισμού - 2 πακέτα που περιέχουν 4 δοκίμια το καθένα - 1 εξομοιωτή ΡΤ Θερμόμετρο ASTM 1C (-20 0 C / C) 2 Η συσκευή να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της. 3 Η συσκευή να είναι απολύτως καινούργια και αμεταχείριστη καθώς επίσης να είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση, έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές. Η συσκευή πρέπει να παραδοθεί πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία. 4 Η συσκευή να διαθέτει σήμα CE και ο κατασκευαστής πιστοποιητικό ISO 9001., 5 Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα δικό του οργανωμένο SERVICE με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή της συσκευής, και όχι εξωτερικούς συνεργάτες. Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) έτη. Να αναφερθεί ο χρόνος αντίδρασης σε περίπτωση βλάβης 6 Εκπαίδευση στο χώρο εγκατάστασης της συσκευής από ειδικευμένους υπαλλήλους του προμηθευτή. Το συνολικό κόστος εγκατάστασης και εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής. 7 Να παραδοθεί πλήρης σειρά πρωτότυπων εγχειριδίων (περιγραφής συστήματος, λειτουργίας, εγκατάστασης, συντήρησης). 8 Η συσκευή να έχει τάση λειτουργίας 220V/50Hz, και να τροφοδοτείται από απλούς μονοφασικούς ρευματοδότες V. 9 Να προσφερθούν τα απαραίτητα αναλώσιμα για έλεγχο 20 δειγμάτων αντιψυκτικών υγρών. 10 Εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραλαβής της συσκευής που θα περιλαμβάνει εξαμηνιαίες προληπτικές συντηρήσεις. Να δηλώνεται η δυνατότητα του προμηθευτή να παράσχει τεχνική υποστήριξη για την συσκευή με σύντομη απόκριση. Σελίδα 14 από 22

15 11 Χρόνος παράδοσης: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 12 Το φύλλο συμμόρφωσης του προμηθευτή να έχει ακριβώς την ίδια δομή με την τεχνική προδιαγραφή και να απαντά ένα προς ένα τα ερωτήματα. 13 Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται οπωσδήποτε και σαφέστατα στα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου (δηλώσεις συμμόρφωσης του κατασκευαστικού οίκου δεν γίνονται δεκτές αν δεν συνοδεύονται με αποδεικτικά στοιχεία). 14 Να υπάρχει αναφορά για τυχόν εγκατεστημένες συσκευές ίδιες με αυτές που παρουσιάζονται στην προσφορά. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συσκευή προσδιορισμού διάβρωσης κραμάτων αλουμινίου σε αντιψυκτικά υγρά υπό συνθήκες απόρριψης θερμότητας σύμφωνα με το ΑSTM D-4340 Προϋπολογισμός: 15000,00 χωρίς ΦΠΑ Η υπό προμήθεια συσκευή προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών της Δ Χ.Υ. Πειραιά για τον έλεγχο των αντιψυκτικών υγρών. Η συσκευή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εξής προδιαγραφές: 1 Η συσκευή να είναι σύμφωνη με το ASTM D Να περιλαμβάνει βάση υποστήριξης μίας ή δύο μανάδων διάβρωσης σε συνθήκες απόρριψης θερμότητας. Οι μονάδες αυτές λειτουργούν σε πίεση έως 40 psi και θερμοκρασία έως C. Η μονάδα διάβρωσης αποτελείται από τα παρακάτω: Κυψελίδα από γυαλί Pyrex με θωράκιση από δίσκους ανοξείδωτου χάλυβα στο άνω και κάτω μέρος. Να υπάρχει προστατευτική θωράκιση της κυψελίδας. Θερμαντική ράβδο από ανοξείδωτο χάλυβα ισχύος τουλάχιστον 950W. Πολλαπλή από ανοξείδωτο χάλυβα προσαρμοσμένη στον άνω δίσκο και εφοδιασμένη με βαλβίδες εκτόνωσης και ανακούφισης καθώς και μανόμετρο. Ακροφύσιο πλήρωσης με καπάκι. Ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας με θερμοζεύγος τύπου Κ. Να υπάρχει προστασία από υπερθέρμανση. Ηλεκτρονικό χρονόμετρο που ρυθμίζει το χρόνο θέρμανσης της κυψελίδας και διακόπτει αυτόματα τη θέρμανση. 2 Η συσκευή να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της. 3 Η συσκευή να είναι απολύτως καινούργια και αμεταχείριστη καθώς επίσης να είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση, έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές. Η συσκευή πρέπει να παραδοθεί πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία. 4 Η συσκευή να διαθέτει σήμα CE και ο κατασκευαστής πιστοποιητικό ISO 9001., 5 Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα δικό του οργανωμένο SERVICE με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή της συσκευής, και όχι εξωτερικούς συνεργάτες. Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) έτη. Να αναφερθεί ο χρόνος αντίδρασης σε περίπτωση βλάβης 6 Εκπαίδευση στο χώρο εγκατάστασης της συσκευής από ειδικευμένους υπαλλήλους του προμηθευτή. Το συνολικό κόστος εγκατάστασης και εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής. 7 Να παραδοθεί πλήρης σειρά πρωτότυπων εγχειριδίων (περιγραφής συστήματος, λειτουργίας, Σελίδα 15 από 22

16 εγκατάστασης, συντήρησης). 8 Η συσκευή να έχει τάση λειτουργίας 220V/50Hz, και να τροφοδοτείται από απλούς μονοφασικούς ρευματοδότες V. 9 Τα απαραίτητα αναλώσιμα περιλαμβάνουν: - δοκίμια αλουμινίου σύμφωνα με το UNS AO3190 διαμέτρου 6,5 εκ. και πάχους 1,3 εκ. - Γυάλινες κυψελίδες από γυαλί Pyrex - Φλάντζες VITON - Θερμοζεύγος τύπου Κ Να προσφερθούν τα απαραίτητα αναλώσιμα για έλεγχο 20 δειγμάτων αντιψυκτικών υγρών. 10 Εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραλαβής της συσκευής που θα περιλαμβάνει εξαμηνιαίες προληπτικές συντηρήσεις. Να δηλώνεται η δυνατότητα του προμηθευτή να παράσχει τεχνική υποστήριξη για την συσκευή με σύντομη απόκριση. 11 Χρόνος παράδοσης: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 12 Το φύλλο συμμόρφωσης του προμηθευτή να έχει ακριβώς την ίδια δομή με την τεχνική προδιαγραφή και να απαντά ένα προς ένα τα ερωτήματα. 13 Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται οπωσδήποτε και σαφέστατα στα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου (δηλώσεις συμμόρφωσης του κατασκευαστικού οίκου δεν γίνονται δεκτές αν δεν συνοδεύονται με αποδεικτικά στοιχεία). 14 Να υπάρχει αναφορά για τυχόν εγκατεστημένες συσκευές ίδιες με αυτές που παρουσιάζονται στην προσφορά. Σελίδα 16 από 22

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπ αριθμ. 30/002/9042/ διακήρυξης για την προμήθεια δύο (2) συσκευών προσδιορισμού διάβρωσης μετάλλων κατά ASTM D 1384 και ASTM D Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αθήνα, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / ΑΦΜ ΔOY ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου) Υπεύθυνος Επικοινωνίας Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ α/ α Είδος Ποσότητα Τιμή προσφοράς μονάδας (αριθμητικώς) Τιμή προσφοράς μονάδας (ολογράφως) Συνολική Τιμή Προσφοράς (αριθμητικώς) Φ.Π.Α. 23% Προϋπολογισμός Υπηρεσίας με Φ.Π.Α. (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ)=(γ)x(δ) (ε) (στ) 1 Συσκευή προσδιορισμού διάβρωσης κραμάτων αλουμινίου σε αντιψυκτικά υγρά υπό συνθήκες απόρριψης θερμότητας σύμφωνα με το ASTM D Συσκευή για τη δοκιμή διάβρωσης από αντιψυκτικά υγρά με χρήση γυάλινου εξοπλισμού σύμφωνα με το ASTM D-1384 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ Σελίδα 17 από 22

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της υπ αριθμ. 30/002/9042/ διακήρυξης για την προμήθεια δύο (2) συσκευών προσδιορισμού διάβρωσης μετάλλων κατά ASTM D 1384 και ASTM D ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ και. για την «Προμήθεια δύο (2) συσκευών προσδιορισμού διάβρωσης μετάλλων κατά ASTM D 1384 και ASTM D 4340» ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:../ Σελίδα 18 από 22

19 Σήμερα στην Αθήνα την, ημέρα., στο Γενικό Χημείο του Κράτους, που εδρεύει στην Αθήνα, Αν.Τσόχα 16, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων..,.., που με την ιδιότητά του αυτή εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο, βάσει της υπ αριθμ. Δ6Α ΕΞ2012 (Φ.Ε.Κ.1741/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Υπουργείου Οικονομικών, καλούμενη εφεξής Αναθέτουσα Αρχή και ο, ο οποίος ως, που εδρεύει στην,.., σύμφωνα με.. καλουμένου εφεξής Ανάδοχος συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: Με βάση τη διακήρυξη 30/002/9042/ διενεργήθηκε την /./2012 πρόχειρος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια για την προμήθεια δύο (2) συσκευών προσδιορισμού διάβρωσης μετάλλων κατά ASTM D 1384 και ASTM D Τα αποτελέσματα του προαναφερομένου διαγωνισμού κατακυρώθηκαν με την υπ αριθμ.. Υπουργική Απόφαση, στην εταιρεία με την επωνυμία: «.» σύμφωνα με την προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των (.), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και ποσοστού 23% ΦΠΑ, ως αναλυτικά αναφέρεται στα επόμενα άρθρα. Ύστερα από αυτά, ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Με την υπ αριθμ. 30/002/9042/ Διακήρυξη διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια για την προμήθεια δύο (2) συσκευών προσδιορισμού διάβρωσης μετάλλων κατά ASTM D 1384 και ASTM D 4340 ως εξής : Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία Είδος Ποσότητα Δ Χημική Υπηρεσία Πειραιά Δ Χημική Υπηρεσία Πειραιά Συσκευή προσδιορισμού διάβρωσης κραμάτων αλουμινίου σε αντιψυκτικά υγρά υπό συνθήκες απόρριψης θερμότητας σύμφωνα με το ASTM D-4340 Συσκευή για τη δοκιμή διάβρωσης από αντιψυκτικά υγρά με χρήση γυάλινου εξοπλισμού σύμφωνα με το ASTM D-1384 Τιμή μονάδος σε με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την υπ αριθμ.. Απόφαση και κοινοποιήθηκαν στον Ανάδοχο. 3. Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα της Παρούσης και ειδικότερα στην τεχνική και οικονομική προσφορά του «Αναδόχου», στην υπ αριθμ.. διακήρυξη και στην υπ αριθμ. Απόφαση κατακύρωσης. Σελίδα 19 από 22