ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Τ. Θ ΤΗΛ. /ΣΙΣ: CENTRABANK - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1395 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΕΛΕΞ: 2424, 2228 ΤΕΛΕΦΑΞ: Αρ. Φακ.: 3.1.2/ Προς όλες τις τράπεζες (εκτός της Αραβικής Τράπεζας) 9 εκεµβρίου, 2002 Κύριε, Οδηγία για τον Υπολογισµό της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy Directive) Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, και κατόπιν της ανταλλαγής απόψεων που είχαµε, επισυνάπτουµε το τελικό κείµενο της οδηγίας για τον Υπολογισµό της Κεφαλαιακής Επάρκειας, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου, Το κείµενο της οδηγίας επισυνάπτεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Με υπόληψη, (Α.Ι. Φιλίππου) Πρώτος Ανώτερος ιευθυντής ιεύθυνση Ρυθµίσεως και Εποπτείας Τραπεζικών Ιδρυµάτων Αντίγραφο: Γενικό ιευθυντή Σύνδεσµο Εµπορικών Τραπεζών Κύπρου Λευκωσία Εσώκλειστα: (2) -/µλ

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εφαρµογή Προσέγγιση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς την κεφαλαιακή επάρκεια Ορισµοί 4 2. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ορισµός ιδίων κεφαλαίων Τριτοβάθµιο κεφάλαιο Επιπρόσθετοι περιορισµοί για τη δυνατότητα χρησιµοποίησης του κεφαλαίου Κεφαλαιακή απαίτηση έναντι άλλων κινδύνων για επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ορισµός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών (trading book) Χρηµατοπιστωτικά µέσα που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Μεταχείριση στοιχείων ενεργητικού που αφαιρούνται από την κεφαλαιουχική βάση Κάλυψη ανοιγµάτων (hedging) Κάλυψη ανοιγµάτων χαρτοφυλακίου συναλλαγών Κάλυψη ανοιγµάτων τραπεζικού χαρτοφυλακίου Αποτίµηση θέσεων χαρτοφυλακίου συναλλαγών Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών µικρού ύψους ήλωση πολιτικής αναφορικά µε το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΘΕΣΗΣ Ειδικός και γενικός κίνδυνος Συµψηφισµός (netting) Πεδίο εφαρµογής Υπολογισµός ειδικού κινδύνου Υπολογισµός γενικού κινδύνου Παράγωγα µέσα Εισαγωγή Προθεσµιακές πράξεις επί συναλλάγµατος (F.X. Forwards) Προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίου (interest rate futures), προθεσµιακές δεσµεύσεις 28 αγορών ή πωλήσεων χρεωστικών τίτλων (forward commitments) και προθεσµιακές συµφωνίες επιτοκίου (forward rate agreements (FRAs)) Προαιρέσεις (οptions) Πιστοποιητικά επιλογής (warrants) Ανταλλαγές (swaps) Συµψηφισµός θέσεων σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα Συµφωνία πώλησης και επαναγοράς (repo) και δανειοδοσία τίτλων και συµφωνία αγοράς 32 και επαναπώλησης (reverse repo) και δανειοληψία τίτλων 4.5 Θέσεις σε µερίδια οργανισµού συλλογικών επενδύσεων Κίνδυνος θέσης µετοχών Ειδικός κίνδυνος Γενικός κίνδυνος Προθεσµιακές συµβάσεις µε βάση δείκτη µετοχών Κίνδυνος παράγωγων µέσων βασικών εµπορευµάτων Αναδοχή έκδοσης τίτλων 42

4 5. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Κίνδυνος αντισυµβαλλόµενου Συµφωνίες πώλησης και επαναγοράς (repo), συµφωνίες αγοράς και επαναπώλησης (reverse repo), δανειοδοσίες και δανειοληψίες τίτλων Ατελείς συναλλαγές (free deliveries) Εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα µέσα Άλλες ανοιχτές θέσεις Κίνδυνος διακανονισµού / παράδοσης ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα I - ήλωση πολιτικής αναφορικά µε το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Παράρτηµα II - είκτες µετοχών οι οποίοι θεωρούνται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως ευρέως διαφοροποιηµένοι. Παράρτηµα III - Κατάσταση και Πίνακες προς υποβολή Παράρτηµα IV - Παράδειγµα υπολογισµού της επιπρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης επί µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων Παράρτηµα V - Ενδεικτικός κατάλογος οργανωµένων αγορών

5 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µε βάση τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάµει του άρθρου 21 και τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 41(2) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου 66(Ι) του 1997 όπως έχει µεταγενέστερα τροποποιηθεί, µε την παρούσα οδηγία ορίζει, για τις τράπεζες που συστάθηκαν στη ηµοκρατία και κατέχουν άδεια άσκησης τραπεζικών εργασιών, που θα αναφέρονται στο εξής ως «τράπεζες», την ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια που πρέπει να διατηρούν µε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου, Εφαρµογή Η παρούσα οδηγία αποτελεί την εφαρµογή από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σε σχέση µε τις τράπεζες, της οδηγίας για την επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων αρ. 93/6/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ηµεροµηνία 15 Μαρτίου, 1993 όπως έχει µεταγενέστερα τροποποιηθεί µε τις οδηγίες µε αριθµό 98/31/ΕΕ και 98/33/ΕΕ και ηµεροµηνία 22 Ιουνίου, Προσέγγιση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς την κεφαλαιακή επάρκεια Οι τράπεζες οφείλουν να διατηρούν ίδια κεφάλαια που να πληρούν τις απαιτήσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία. Αυτή η απαίτηση είναι επιπρόσθετη από τα ίδια κεφάλαια που απαιτούνται µε βάση την οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας για πιστωτικό κίνδυνο. Σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία οι τράπεζες οφείλουν σε ηµερήσια βάση να διατηρούν ίδια κεφάλαια ικανά να ανταποκριθούν στη σωρευτική κάλυψη των παρακάτω κεφαλαιακών απαιτήσεων: - αυτών που προβλέπονται από την οδηγία για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας σε σχέση µε τον πιστωτικό κίνδυνο (εκτός εκείνων που προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών) και 2

6 - αυτών που υπολογίζονται µε βάση την παρούσα οδηγία: σε σχέση µε το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και αυτών που υπολογίζονται για κάλυψη των κινδύνων από ανοιχτές συναλλαγµατικές θέσεις και ανοιχτές θέσεις παραγώγων µέσων επί βασικών εµπορευµάτων, σε σχέση µε το σύνολο των δραστηριοτήτων τους (δηλαδή για το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών). Περιληπτικά, η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση υπολογίζεται ως ακολούθως: (1) Κεφαλαιακή απαίτηση για την κάλυψη: (α) του κινδύνου θέσης (περιλαµβανοµένου του κινδύνου θέσης επί παραγώγων µέσων επί βασικών εµπορευµάτων για το σύνολο των δραστηριοτήτων της τράπεζας) (β) του κινδύνου από ανοιχτές συναλλαγµατικές θέσεις για το σύνολο των δραστηριοτήτων της τράπεζας (γ) του κινδύνου αντισυµβαλλοµένου και των κινδύνων διακανονισµού/παράδοσης (δ) των κινδύνων που υπολογίζονται για υπερβάσεις επί µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, τα οποία υπολογίζονται σύµφωνα µε τα Μέρη 4 µέχρι 7 της παρούσας οδηγίας. (2) Το σύνολο των πιο πάνω κεφαλαιακών απαιτήσεων πολλαπλασιάζεται επί 12.5 και το γινόµενο είναι το σύνολο του πλασµατικού σταθµισµένου χαρτοφυλακίου συναλλαγών. (3) Η ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια υπολογίζεται µε βάση των πιο κάτω τύπο: 3

7 (Σταθµισµένα στοιχεία ενεργητικού (εξαιρουµένων στοιχείων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών) + σύνολο του πλασµατικού σταθµισµένου χαρτοφυλακίου συναλλαγών) Χ ελάχιστο δείκτη κεφαλαιουχικής επάρκειας. Ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαιουχικής επάρκειας καθορίζεται µε βάση την οδηγία για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας, ο οποίος επί του παρόντος είναι 10%. Ο δείκτης κεφαλαιουχικής επάρκειας έχει καθοριστεί µε τρόπο που να καλύπτει και άλλους κινδύνους που σχετίζονται µε συναλλαγές που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας, που θεωρούνται παρόµοιοι µε αυτούς που καλύπτονται από τις εν λόγω οδηγίες. 1.3 Ορισµοί Ορισµοί που αφορούν αντισυµβαλλοµένους και συντελεστές στάθµισης κινδύνου (1) Συντελεστές στάθµισης κινδύνου: οι συντελεστές που εφαρµόζονται στους επί µέρους αντισυµβαλλοµένους σύµφωνα µε την οδηγία για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας. Εντούτοις, στοιχεία ενεργητικού που συνίστανται σε απαιτήσεις και άλλα ανοίγµατα έναντι Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) ή αναγνωρισµένων Ε.Π.Ε.Υ. τρίτων χωρών και άλλα ανοίγµατα έναντι αναγνωρισµένων γραφείων συµψηφισµού και χρηµατιστηρίων, θα υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή στάθµισης κινδύνου ως εάν ο αντισυµβαλλόµενος ήταν αντισυµβαλλόµενη τράπεζα, νοουµένου ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ικανοποιείται αναφορικά µε το βαθµό εποπτείας τους. (2) Αντισυµβαλλόµενη τράπεζα: οι Τράπεζες της Ζώνης Α ή της Ζώνης Β όπως καθορίζονται στην οδηγία για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας. 4

8 (3) Αντισυµβαλλόµενη Ε.Π.Ε.Υ. σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ε.Π.Ε.Υ. η οποία εποπτεύεται σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (4) Αναγνωρισµένη αντισυµβαλλόµενη Ε.Π.Ε.Υ. τρίτων χωρών: Ε.Π.Ε.Υ. η οποία εάν ήταν εγκατεστηµένη στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα καλύπτετο από τον ορισµό της αντισυµβαλλόµενης Ε.Π.Ε.Υ. σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίδεται στην παράγραφο (3) πιο πάνω και η οποία έχει άδεια λειτουργίας σε τρίτη χώρα που δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκειται σε, και συµµορφώνεται µε προληπτικούς κανόνες εποπτείας που θεωρούνται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως εξίσου, τουλάχιστον, αυστηροί µε τους κανόνες που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. (5) αναγνωρισµένα γραφεία συµψηφισµού και χρηµατιστήρια: τα γραφεία συµψηφισµού και χρηµατιστήρια που αναγνωρίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ότι λειτουργούν σε οργανωµένη αγορά όπως καθορίζεται στην υποπαράγραφο (4) της παραγράφου πιο κάτω Άλλοι ορισµοί (1)(α) µητρική εταιρεία και θυγατρική εταιρεία ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 2 του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου 66(Ι) του 1997 όπως έχει µεταγενέστερα τροποποιηθεί. (β) χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα: επιχείρηση η οποία δεν είναι τράπεζα και της οποίας η κύρια δραστηριότητα συνίσταται σε τοποθετήσεις σε τίτλους ή στην άσκηση µιας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα σηµεία (α) (ι) του άρθρου 13(3) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου και χορήγηση πιστώσεων (περιλαµβανοµένων καταναλωτικής πίστης, ενυπόθηκης πίστης, πράξεων αναδόχου είσπραξης επιχειρηµατικών απαιτήσεων µε ή χωρίς δικαίωµα αναγωγής (factoring), χρηµατοδότηση εµπορικών συναλλαγών (περιλαµβανοµένης και προεξοφλητικής χρηµατοδότησης (forfaiting)) και νοουµένου ότι τα ποσά που χορηγούνται δεν προέρχονται από υποχρεώσεις προς το κοινό, είτε υπό µορφή καταθέσεων, αξιών ή άλλου είδους υποχρεώσεων. 5

9 (γ) επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.): ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόµου 148 (Ι) του (2) χρηµατοοικονοµική εταιρεία χαρτοφυλακίου: χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα οι θυγατρικές εταιρείες του οποίου είναι αποκλειστικά ή κυρίως τράπεζες, Ε.Π.Ε.Υ., ή άλλα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, περιλαµβάνουν δε, τουλάχιστον, µία τράπεζα. (3) εξωχρηµατιστηριακά (over the counter, OTC) παράγωγα µέσα: τα εκτός ισολογισµού στοιχεία που καθορίζονται στην οδηγία για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας. (4) οργανωµένη αγορά: η αγορά χρηµατοπιστωτικών µέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2 πιο κάτω, που αναγνωρίζεται από τις αρµόδιες αρχές και η οποία: - λειτουργεί κανονικά - οι όροι λειτουργίας της αγοράς, οι όροι πρόσβασης στην αγορά και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν αυτά τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, προκειµένου να µπορούν να γίνονται πραγµατικά αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην αγορά, διέπονται από διατάξεις που θεσπίστηκαν ή εγκρίθηκαν από τις αρµόδιες αρχές της χώρας όπου λειτουργεί η αγορά. - ο µηχανισµός εκκαθάρισης των συναλλαγών για τα εκτός ισολογισµού στοιχεία, που καθορίζονται στην οδηγία για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας, απαιτεί ηµερήσιο περιθώριο (daily margin requirement) δίδοντας επαρκή προστασία προς ικανοποίηση των αρµόδιων αρχών. Στο Παράρτηµα V δίδεται ενδεικτικός κατάλογος τέτοιων αγορών. (5) Εγκεκριµένα στοιχεία: Οι θετικές (long) και αρνητικές (short) θέσεις στα στοιχεία ενεργητικού, τα οποία σταθµίζονται µε συντελεστή 20% βάσει της οδηγίας για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας, 6

10 και σε χρεωστικούς τίτλους εκδιδόµενους από Ε.Π.Ε.Υ. ή αναγνωρισµένες Ε.Π.Ε.Υ. τρίτων χωρών, καθώς και θετικές και αρνητικές θέσεις σε χρεωστικούς τίτλους εφόσον οι εν λόγω τίτλοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Πρέπει πρώτο, να είναι εισηγµένοι σε µια τουλάχιστον οργανωµένη αγορά κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χρηµατιστήριο τρίτης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωρισθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και, δεύτερο, να θεωρούνται από την οικεία τράπεζα ως επαρκώς ρευστοποιήσιµοι και ως συνεπαγόµενοι, λόγω της φερεγγυότητας του εκδότη, κίνδυνο υπερηµερίας ανάλογο ή µικρότερο του αντίστοιχου κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού που σταθµίζονται µε συντελεστή 20% βάσει της οδηγίας για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας. Ο τρόπος αξιολόγησης των τίτλων αυτών, υπόκειται στην εξέταση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η οποία ανατρέπει την απόφαση της τράπεζας εάν κρίνει ότι οι συγκεκριµένοι τίτλοι παρουσιάζουν υπερβολικά υψηλό κίνδυνο υπερηµερίας και ότι, ως εκ τούτου, δεν µπορούν να αποτελέσουν εγκεκριµένα στοιχεία. Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απαιτεί από τις τράπεζες να εφαρµόζουν την ανώτατη στάθµιση που καθορίζεται στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΙΙ στους τίτλους που λόγω ανεπαρκούς φερεγγυότητας του εκδότη ή/και ανεπαρκούς ρευστότητας, παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο. (6) στοιχεία κεντρικής διοίκησης: οι θετικές (long) και αρνητικές (short) θέσεις στα στοιχεία του ενεργητικού που σταθµίζονται µε µηδενικό συντελεστή βάσει της οδηγίας για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας. (7) µετατρέψιµος τίτλος: ο τίτλος που µπορεί, κατ επιλογή του κατόχου, να ανταλλαγεί µε άλλο τίτλο, συνήθως µε µετοχές του εκδότη. (8) πιστοποιητικό επιλογής (warrant): ο τίτλος που δίνει στον κάτοχό του το δικαίωµα να αγοράσει ένα υποκείµενο µέσο σε καθορισµένη τιµή, µέχρι ή στην ηµεροµηνία λήξεως του πιστοποιητικού επιλογής. Ο διακανονισµός του µπορεί να γίνεται είτε µε παράδοση του υποκείµενου µέσου είτε τοις µετρητοίς. 7

11 (9) χρηµατοδότηση αποθεµάτων (stock financing): οι θέσεις στις οποίες το φυσικό απόθεµα έχει πωληθεί επί προθεσµία (forward) και το κόστος χρηµατοδότησης έχει προκαθορισθεί για την περίοδο µέχρι την ηµεροµηνία της πώλησης επί προθεσµία. (10) συµφωνία πώλησης και επαναγοράς και συµφωνία αγοράς και επαναπώλησης: συµφωνία βάσει της οποίας µια τράπεζα ή ο αντισυµβαλλόµενός της µεταβιβάζει τίτλους ή εγγυηµένα δικαιώµατα που αφορούν τίτλο κυριότητας τίτλων και όπου η εγγύηση αυτή έχει εκδοθεί από αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο που κατέχει τα δικαιώµατα επί των τίτλων και η συµφωνία δεν επιτρέπει σε µια τράπεζα να µεταβιβάσει ή ενεχυριάσει ένα συγκεκριµένο τίτλο σε πλείονες του ενός αντισυµβαλλόµενου ταυτόχρονα, µε την παράλληλη υποχρέωση για το µεταβιβάζοντα να τους επαναγοράσει (ή να επαναγοράσει υποκατάστατους τίτλους µε τα αυτά χαρακτηριστικά) σε καθορισµένη τιµή και συγκεκριµένη µελλοντική ηµεροµηνία, που ορίζεται ή πρόκειται να ορισθεί από το µεταβιβάζοντα, συµφωνία η οποία για την τράπεζα που πωλεί τους τίτλους είναι «συµφωνία πώλησης και επαναγοράς», για δε την τράπεζα που τους αγοράζει «συµφωνία αγοράς και επαναπώλησης». Μια συµφωνία αγοράς και επαναπώλησης θεωρείται διεπαγγελµατική όταν ο αντισυµβαλλόµενος υπάγεται στο συντονισµό τραπεζικού ελέγχου σε κοινοτικό επίπεδο ή είναι αντισυµβαλλόµενη τράπεζα της Ζώνης Α κατά την έννοια της οδηγίας για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας ή είναι αναγνωρισµένη Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης χώρας, ή όταν η εν λόγω συναλλαγή συνάπτεται µε αναγνωρισµένο γραφείο συµψηφισµού ή χρηµατιστήριο. (11) δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων: συναλλαγή στην οποία µια τράπεζα ή ο αντισυµβαλλόµενός της µεταβιβάζει τίτλους έναντι κατάλληλης ασφάλειας υπό την προϋπόθεση ότι ο δανειζόµενος αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει αντίστοιχης αξίας τίτλους σε κάποια µελλοντική ηµεροµηνία ή όταν του το ζητήσει ο µεταβιβάζων, συναλλαγή η οποία είναι δανειοδοσία τίτλων για την τράπεζα που µεταβιβάζει τους τίτλους και δανειοληψία τίτλων για την τράπεζα προς την οποία µεταβιβάζονται οι εν λόγω τίτλοι. 8

12 Μια δανειοληψία τίτλων θεωρείται διεπαγγελµατική όταν ο αντισυµβαλλόµενος υπάγεται στο συντονισµό τραπεζικής εποπτείας σε κοινοτικό επίπεδο ή είναι τράπεζα της Ζώνης Α κατά την έννοια της οδηγίας για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας ή είναι αναγνωρισµένη Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης χώρας ή όταν η εν λόγω συναλλαγή συνάπτεται µε αναγνωρισµένο γραφείο συµψηφισµού ή χρηµατιστήριο. (12) µέλος συστήµατος συµψηφισµού (clearing member): ένα µέλος του χρηµατιστηρίου ή του γραφείου συµψηφισµού, το οποίο έχει άµεση συµβατική σχέση µε τον κεντρικό αντισυµβαλλόµενο (ο οποίος εγγυάται την εκτέλεση των πράξεων). Οι επιχειρήσεις που δεν είναι µέλη του συστήµατος συµψηφισµού πρέπει να πραγµατοποιούν τις συναλλαγές τους µέσω µέλους του συστήµατος συµψηφισµού. (13) τοπική επιχείρηση (local firm): η επιχείρηση που πραγµατοποιεί συναλλαγές µόνο για ίδιο λογαριασµό σε χρηµατιστήριο προθεσµιακών χρηµατοπιστωτικών µέσων ή προαιρέσεων ή πραγµατοποιεί συναλλαγές για λογαριασµό άλλων µελών του ιδίου χρηµατιστηρίου, ή προσφέρει τιµές αγοράς και πώλησης σε άλλα µέλη του ιδίου χρηµατιστηρίου, και καλύπτεται από την εγγύηση µέλους του συστήµατος συµψηφισµού του ίδιου χρηµατιστηρίου. Η ευθύνη για την εξασφάλιση της εκτέλεσης των συµβάσεων της τοπικής επιχείρησης πρέπει να αναλαµβάνεται από µέλος του συστήµατος συµψηφισµού του ίδιου χρηµατιστηρίου, οι δε συµβάσεις αυτές πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τον καθορισµό των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων του µέλους αυτού, µε την παραδοχή ότι οι θέσεις της τοπικής επιχείρησης είναι τελείως χωριστές από τις δικές του. (14) συντελεστής δέλτα: ο λόγος της αναµενόµενης µεταβολής της τιµής µιας προαίρεσης (option) προς την αντίστοιχη µικρή µεταβολή της τιµής του µέσου το οποίο αφορά η προαίρεση. (15) ίδια κεφάλαια: τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά ορίζονται στην οδηγία για τον Υπολογισµό της Κεφαλαιουχικής Βάσης των Τραπεζών. Ωστόσο, ο ορισµός αυτός µπορεί να τροποποιηθεί στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Μέρος 2. (16) κεφάλαιο (capital): ίδια κεφάλαια. 9

13 ΜΕΡΟΣ 2 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Απαιτείται από τις τράπεζες να έχουν διαρκώς ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ίσα προς το άθροισµα των ακόλουθων ποσών: (α) των κεφαλαιακών απαιτήσεων, που υπολογίζονται σύµφωνα µε την οδηγία για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας για πιστωτικό κίνδυνο, εξαιρουµένων εκείνων που αφορούν το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. (β) (γ) (δ) των κεφαλαιακών απαιτήσεων, που υπολογίζονται σύµφωνα µε το Μέρος 4 της παρούσας οδηγίας (Κίνδυνος θέσης, εξαιρουµένου του κινδύνου θέσης επί παραγώγων µέσων επί βασικών εµπορευµάτων παράγραφος 4.7), µε το Μέρος 5 (Κίνδυνος διακανονισµού/παράδοσης και κίνδυνος αντισυµβαλλόµενου) και µε το Μέρος 7 (Κίνδυνος για µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα) που αφορούν το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών τους. των κεφαλαιακών απαιτήσεων, που υπολογίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 4.7 του Μέρους 4 (Κίνδυνος θέσης επί παραγώγων µέσων επί βασικών εµπορευµάτων) και του Μέρους 6 (Κίνδυνος τιµών συναλλάγµατος) που αφορούν όλο τον κύκλο δραστηριοτήτων τους, οι οποίες λογίζονται ότι περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. των κεφαλαιακών απαιτήσεων οι οποίες καλύπτουν τους κινδύνους που προκύπτουν σε σχέση µε συναλλαγές που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, ούτε στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας σε σχέση µε τον πιστωτικό κίνδυνο, όπως καθορίζονται κατά καιρούς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση αυτών των κινδύνων. 2.1 Ορισµός ιδίων κεφαλαίων Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα ίδια κεφάλαια ορίζονται σύµφωνα µε τον ορισµό που δίδεται στην οδηγία για τον Υπολογισµό της Κεφαλαιουχικής Βάσης, δηλαδή Πρωτοβάθµιο κεφάλαιο (Tier 1) πλέον ευτεροβάθµιο κεφάλαιο (Τier 2) µείον αφαιρέσεις από το κεφάλαιο, αφού ληφθούν υπόψη τα όρια και οι περιορισµοί που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία δηλαδή: 10

14 - Το σύνολο του ευτεροβάθµιου κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 100% κατ ανώτατο όριο, του Πρωτοβάθµιου κεφαλαίου (αφού γίνουν πρώτα οι απαραίτητες αφαιρέσεις από το Πρωτοβάθµιο κεφάλαιο). - Το σύνολο των οφειλών περιορισµένης εξασφάλισης καθορισµένης διάρκειας (subordinated debt) που περιλαµβάνεται στο ευτεροβάθµιο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% του Πρωτοβάθµιου κεφαλαίου (αφού γίνουν πρώτα οι απαραίτητες αφαιρέσεις από το Πρωτοβάθµιο κεφάλαιο). - οι γενικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις δεν επιτρέπεται να υπερβούν το 1.5% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και των εκτός ισολογισµού στοιχείων, σταθµισµένα κατά τον κίνδυνο. Ωστόσο, ο ορισµός αυτός µπορεί να τροποποιηθεί στις περιπτώσεις όπου τράπεζες υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις όσον αφορά τα ίδια κεφάλαιά τους µε βάση την παρούσα οδηγία, και να χρησιµοποιούν έναν εναλλακτικό ορισµό των ιδίων κεφαλαίων, (που περιλαµβάνει Τριτοβάθµιο κεφάλαιο (Tier 3 capital) ή βοηθητικό κεφάλαιο) προκειµένου να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και µόνο, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2.2 πιο κάτω, τηρουµένων των επιπρόσθετων περιορισµών για τη δυνατότητα χρησιµοποίησης (eligibility) του κεφαλαίου που καθορίζονται στην παράγραφο 2.3 πιο κάτω. Το Τριτοβάθµιο κεφάλαιο δεν µπορεί να χρησιµοποιείται για να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις περί ιδίων κεφαλαίων για το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο. 2.2 Τριτοβάθµιο κεφάλαιο Το Τριτοβάθµιο κεφάλαιο πρέπει να αποτελείται από δάνεια µειωµένης εξασφάλισης οι όροι έκδοσης των οποίων να συνάδουν µε τους όρους για δάνεια µειωµένης εξασφάλισης βάσει της οδηγίας για τον Υπολογισµό της Κεφαλαιουχικής Βάσης των Τραπεζών για πιστωτικό κίνδυνο, φέρουν την ίδια σειρά προτεραιότητας (they rank pari passu) σε περίπτωση διάλυσης, µε µόνη διαφοροποίηση ότι τα δάνεια µειωµένης εξασφάλισης που περιλαµβάνονται στο Τριτοβάθµιο κεφάλαιο µπορούν να έχουν αρχική προθεσµία λήξης τουλάχιστον δύο ετών χωρίς να επιτρέπεται η απόσβεσή τους πριν από την ηµεροµηνία λήξης. Ούτε το κεφάλαιο, ούτε ο τόκος του εν λόγω δανείου µειωµένης 11

15 εξασφάλισης επιτρέπεται να εξοφληθούν εάν η εξόφληση αυτή συνεπάγεται τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας σε ποσοστό λιγότερο από το 100% των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων της τράπεζας. Επιπλέον οι τράπεζες θα πρέπει να κοινοποιούν στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κάθε εξόφληση του εν λόγω δανείου η οποία συνεπάγεται ότι τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας είναι λιγότερα από το 120% των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεών της. 2.3 Επιπρόσθετοι περιορισµοί για τη δυνατότητα χρησιµοποίησης του κεφαλαίου (α) Οι γενικές προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν 1,50% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και των εκτός ισολογισµού στοιχείων σταθµισµένων κατά τον κίνδυνο για το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και των πλασµατικών στοιχείων ενεργητικού σταθµισµένα κατά τον κίνδυνο για το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. (β) το ευτεροβάθµιο κεφάλαιο το οποίο χρησιµοποιείται για να εκπληρωθούν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 100% του Πρωτοβάθµιου κεφαλαίου που χρησιµοποιήθηκε για το σκοπό αυτό. (γ) το Τριτοβάθµιο κεφάλαιο επιτρέπεται να χρησιµοποιείται για να εκπληρωθούν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών µόνο. (δ) το Τριτοβάθµιο κεφάλαιο που χρησιµοποιείται για την εκπλήρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 150% του Πρωτοβάθµιου κεφαλαίου που παραµένει διαθέσιµο µετά την εκπλήρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων του τραπεζικού χαρτοφυλακίου. Ποσά κεφαλαίου που υπερβαίνουν τα µέγιστα ποσά που προκύπτουν µε βάση τους ανωτέρω περιορισµούς, δεν επιτρέπεται να συµπεριληφθούν στον υπολογισµό των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας. Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας είναι ή υπολογίζεται ότι στο εγγύς µέλλον θα είναι λιγότερα από το ελάχιστο ποσό ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται µε βάση την παρούσα οδηγία, η τράπεζα θα πρέπει αµέσως να 12

16 ενηµερώσει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κοινοποιώντας επίσης τα διορθωτικά µέτρα που προτίθεται να λάβει για να επανορθώσει την κατάσταση το συντοµότερο δυνατό. 2.4 Κεφαλαιακή απαίτηση έναντι άλλων κινδύνων για επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Ανεξάρτητα από το ποσό κεφαλαίου που απαιτείται µε βάση τις πρόνοιες της παραγράφου 1 πιο πάνω, οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών πρέπει να κατέχουν ίδια κεφάλαια που να ισοδυναµούν µε το ένα τέταρτο των παγίων εξόδων τους (fixed overheads) κατά το προηγούµενο έτος. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µπορεί να προσαρµόζει την απαίτηση αυτή σε περίπτωση ουσιαστικής µεταβολής των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Εάν η επιχείρηση δεν έχει ακόµα ασκήσει τις δραστηριότητές της κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους, περιλαµβανοµένης της ηµέρας έναρξης των δραστηριοτήτων της, η κεφαλαιακή απαίτηση ισοδυναµεί µε το ένα τέταρτο του ποσού των παγίων εξόδων που προβλέπεται στο πρόγραµµα δραστηριοτήτων της, εκτός εάν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απαιτήσει την αναπροσαρµογή αυτού του προγράµµατος. 13

17 ΜΕΡΟΣ 3 - ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ο υπολογισµός των κεφαλαίων που χρησιµοποιούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων βασίζεται πάνω στην κατανοµή των ανοιγµάτων µεταξύ του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και του τραπεζικού χαρτοφυλακίου. Οι τράπεζες πρέπει να βεβαιώνονται ότι όλα τα ανοίγµατα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών αποτιµώνται, σε ηµερήσια βάση, µε βάση την τρέχουσα τιµή της αγοράς. Οι τράπεζες απαιτείται να έχουν συστήµατα για την ορθή κατανοµή των ανοιγµάτων τους µεταξύ του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και του τραπεζικού χαρτοφυλακίου. Κάθε τράπεζα πρέπει να ετοιµάσει δήλωση πολιτικής αναφορικά µε το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και να συµφωνήσει το περιεχόµενό της µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (βλέπε παράγραφο 3.7 πιο κάτω) παραθέτοντας τις αρχές βάσει των οποίων θα κατανέµονται τα ανοίγµατα στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο. Θέσεις και ανοίγµατα τα οποία δεν είναι καταχωρηµένα στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών θα λογίζονται ότι είναι καταχωρηµένα στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο. Η κεφαλαιακή απαίτηση για τις θέσεις και τα ανοίγµατα που καταχωρούνται στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο θα υπολογίζεται επί των σταθµισµένων κατά τον κίνδυνο στοιχείων βάσει της οδηγίας για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας. Η κεφαλαιακή απαίτηση για τις θέσεις και τα ανοίγµατα που καταχωρούνται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών θα υπολογίζεται µε βάση την παρούσα οδηγία. Τηρούµενης της ικανοποίησης ορισµένων κριτηρίων, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα επιτρέπει στις τράπεζες να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών σύµφωνα µε την οδηγία για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας, στις περιπτώσεις που το µέγεθος του χαρτοφυλακίου συναλλαγών κρίνεται ότι δεν είναι σηµαντικό. Αυτά τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για απαλλαγή από την υποχρέωση υπολογισµού της κεφαλαιακής απαίτησης για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών βάσει της παρούσας οδηγίας, δίδονται στην παράγραφο 3.6 πιο κάτω. 14

18 3.1 Ορισµός του Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών (Trading Book): Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών µιας τράπεζας αποτελείται από: (α) τις κατά κυριότητα κατεχόµενες θέσεις σε χρηµατοπιστωτικά µέσα (βλέπε ορισµό στην παράγραφο 3.2 πιο κάτω) και σε παράγωγα µέσα βασικών εµπορευµάτων, τις οποίες η τράπεζα κατέχει µε σκοπό την επαναπώληση ή/και τις οποίες έχει λάβει προκειµένου να επωφεληθεί βραχυπρόθεσµα από υπάρχουσες ή/και αναµενόµενες διαφορές µεταξύ των τιµών αγοράς και πώλησής τους ή από άλλες διακυµάνσεις τιµών ή επιτοκίων, καθώς και τις θέσεις σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, και σε παράγωγα µέσα βασικών εµπορευµάτων που προκύπτουν από ταυτόχρονες αγορές και πωλήσεις για ίδιο λογαριασµό (matched principal broking) ή τις θέσεις που έχει λάβει προκειµένου να καλύψει (hedge) άλλα στοιχεία του χαρτοφυλακίου συναλλαγών. (β) τα ανοίγµατα που οφείλονται σε ατελείς συναλλαγές, εξωχρηµατιστηριακά (OTC) παράγωγα µέσα και µη διακανονισθείσες συναλλαγές που αναφέρονται στις παραγράφους 5.1.2, και 5.2. αντίστοιχα του Μέρους 5, τα ανοίγµατα που οφείλονται σε συµφωνίες πώλησης και επαναγοράς ή δανειοδοσίας τίτλων που αφορούν τίτλους περιλαµβανόµενους στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών κατά την έννοια του στοιχείου (α) ανωτέρω, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο του Μέρους 5 και εφόσον υπάρχει η έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τα ανοίγµατα που οφείλονται σε συµφωνίες αγοράς και επαναπώλησης και σε συναλλαγές δανειοληψίας τίτλων που περιγράφονται στην ίδια παράγραφο οι οποίες πληρούν είτε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα σηµεία i), ii), iii) και v) είτε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα σηµεία iv) και v), κατωτέρω: (i) τα ανοίγµατα αποτιµώνται, σε ηµερήσια βάση, µε βάση την τρέχουσα τιµή της αγοράς, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Μέρους 5, (ii) η εγγύηση αναπροσαρµόζεται προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη σηµαντικές µεταβολές της αξίας των τίτλων που αφορά η 15

19 συγκεκριµένη συµφωνία ή συναλλαγή, σύµφωνα µε κανόνα αποδεκτό από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, (iii) η συµφωνία ή συναλλαγή προβλέπει ότι οι απαιτήσεις της τράπεζας συµψηφίζονται αυτόµατα και πάραυτα µε απαιτήσεις του αντισυµβαλλοµένου της σε περίπτωση υπερηµερίας του εν λόγω αντισυµβαλλοµένου, (iv) η προκείµενη συµφωνία ή συναλλαγή είναι διεπαγγελµατική, (v) οι συµφωνίες και συναλλαγές αυτές περιορίζονται στην παραδεδεγµένη και πρόσφορη χρήση τους, αποκλειόµενης κάθε τεχνητής συναλλαγής, ιδίως µη βραχυπρόθεσµης φύσης. (γ) τα ανοίγµατα υπό µορφή αµοιβών, προµηθειών, τόκων, µερισµάτων και περιθωρίων επί παραγώγων µέσων διαπραγµατεύσιµων σε χρηµατιστήριο, τα οποία συνδέονται άµεσα µε τα περιλαµβανόµενα στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών στοιχεία και αναφέρονται στην παράγραφο του Μέρους Χρηµατοπιστωτικά µέσα που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα για τα οποία γίνεται αναφορά στην παράγραφο 3.1. ανωτέρω επί του παρόντος είναι: (α) - Κινητές αξίες. - Μερίδια οργανισµού συλλογικών επενδύσεων. (β) Τίτλοι της νοµισµαταγοράς. (γ) Τίτλοι προθεσµιακών χρηµατοπιστωτικών συµβάσεων (futures), συµπεριλαµβανοµένων των ισοδυνάµων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα εκκαθάρισης τοις µετρητοίς. (δ) Προθεσµιακά συµβόλαια επιτοκίου (FRA). 16

20 (ε) Συµβάσεις ανταλλαγής (swaps) µε αντικείµενο επιτόκιο, συνάλλαγµα ή συµβάσεις ανταλλαγής συνδεόµενες µε µετοχές ή µε δείκτη µετοχών (equity swaps). (στ) Προαιρέσεις (options) αγοράς ή πώλησης οιουδήποτε τίτλου αναφερόµενου ανωτέρω, συµπεριλαµβανοµένων των ισοδυνάµων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα εκκαθάρισης τοις µετρητοίς. Συµπεριλαµβάνονται ιδίως, στην κατηγορία αυτή, οι προαιρέσεις συναλλάγµατος και οι προαιρέσεις επιτοκίων. 3.3 Μεταχείριση στοιχείων που αφαιρούνται από την κεφαλαιουχική βάση Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απαιτεί στην οδηγία για τον Υπολογισµό της Κεφαλαιουχικής Βάσης των Τραπεζών όπως ορισµένα στοιχεία ενεργητικού αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια. εν απαιτείται επιπρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση για τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού. 3.4 Κάλυψη ανοιγµάτων (hedging): Κάλυψη ανοιγµάτων χαρτοφυλακίου συναλλαγών Ανοίγµατα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών µπορούν να καλυφθούν, πλήρως ή µερικώς, µε την τοποθέτηση σε θέσεις οι οποίες συνήθως δεν θα πληρούσαν τα κριτήρια για συµπερίληψή τους στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Αυτές οι θέσεις πρέπει να αποτιµούνται καθηµερινά σε τρέχουσες τιµές αγοράς και να υπολογίζεται επ αυτών κεφαλαιακή απαίτηση για κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου και για γενικό κίνδυνο θέσης Κάλυψη ανοιγµάτων τραπεζικού χαρτοφυλακίου Ανοίγµατα στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο µπορούν να καλυφθούν µε την τοποθέτηση σε θέσεις µε εξωτερικούς αντισυµβαλλόµενους (δηλαδή εκτός από την ίδια την τράπεζα) ή µε την τοποθέτηση σε θέσεις στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της ίδιας της τράπεζας, το οποίο ουσιαστικά θα είναι ο αντισυµβαλλόµενος: (1) Κάλυψη µε εξωτερικό αντισυµβαλλόµενο: 17

21 Όταν µία θέση, η οποία κανονικά θα µπορούσε να τοποθετηθεί στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών τοποθετείται µε ένα εξωτερικό αντισυµβαλλόµενο για να καλύψει άνοιγµα του τραπεζικού χαρτοφυλακίου, για την περίοδο της κάλυψης δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνεται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, συνεπώς πρέπει να περιλαµβάνεται στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και να υπολογίζεται επ αυτής κεφαλαιουχική απαίτηση για πιστωτικό κίνδυνο στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο. (2) Κάλυψη µε το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών: Αυτή η κάλυψη επιτυγχάνεται µε τη διεκπεραίωση µιας εσωτερικής πράξης µεταξύ των δύο χαρτοφυλακίων. Οι θέσεις που καλύπτονται στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, θα παραµείνουν στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και υπολογίζεται επ αυτών κεφαλαιουχική απαίτηση για πιστωτικό κίνδυνο στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο. Στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών θα υπολογιστεί ο γενικός κίνδυνος θέσης ο οποίος προκύπτει από την εσωτερική πράξη, ο οποίος θα συµπεριληφθεί στον υπολογισµό της κεφαλαιακής απαίτησης για γενικό κίνδυνο θέσης στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. εν προκύπτει ειδικός κίνδυνος θέσης στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και τα σταθµισµένα κατά τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο παραµένουν αναλλοίωτα. Η εσωτερική πράξη πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις: - πρέπει να προβλέπεται στη δήλωση πολιτικής για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών που έχει συµφωνηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, - πρέπει να υπάρχει συγκεκριµένο άνοιγµα στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο το οποίο κρίνεται συνετό να καλυφθεί, - το άνοιγµα θα πρέπει να καλύπτεται µε χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία κανονικά θα συµπεριλαµβάνοντο στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, - η πράξη θα αποτιµάται σε τιµή «ως συναλλαγής χωρίς εύνοια» (arm s length transaction), 18

22 - κατά τη συνοµολόγηση της πράξης πρέπει να δηµιουργείται ελεγκτική ιχνηλασία (audit trail). 3.5 Αποτίµηση θέσεων χαρτοφυλακίου συναλλαγών Οι τράπεζες οφείλουν να αποτιµούν το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών τους σε τρέχουσες τιµές της αγοράς καθηµερινώς, περιλαµβανοµένων των δεδουλευµένων τόκων, µερισµάτων ή άλλων ωφεληµάτων όπου εφαρµόζονται. Ελλείψει άµεσα διαθέσιµων τρεχουσών τιµών της αγοράς, τότε οι τράπεζες µπορούν να υπολογίσουν την τρέχουσα τιµή αγοράς µε δικούς τους υπολογισµούς. Οι τράπεζες πρέπει να έχουν, και να συζητήσουν το περιεχόµενό της µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, δήλωση πολιτικής για την αποτίµηση µέσων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών στην οποία ειδικά θα αναφέρεται η διαδικασία αποτίµησης για τα µέσα για τα οποία δεν υπάρχουν άµεσα διαθέσιµες τιµές της αγοράς. Η δήλωση πολιτικής πρέπει να εκπονηθεί βάσει της παραγράφου 3.7 πιο κάτω. Αφού αποφασισθεί ο µηχανισµός αποτίµησης για µια θέση ή οµάδα παρόµοιων θέσεων, τότε η µέθοδος αποτίµησης πρέπει να εφαρµόζεται µε συνέπεια. Επισηµαίνεται ωστόσο, ότι η αποτίµηση σε τρέχουσες τιµές αγοράς απαιτείται µόνο για τους σκοπούς αυτής της οδηγίας. Νέες εκδόσεις µέσων στις πρωτογενείς αγορές θα αποτιµούνται στην τιµή έκδοσης. Οι θετικές (long) θέσεις θα αποτιµούνται µε την τρέχουσα τιµή αγοράς (spot bid price) και οι αρνητικές (short) θέσεις θα αποτιµούνται µε την τρέχουσα τιµή πώλησης (spot offer price). 3.6 Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών µικρού ύψους (α) Κατόπιν εκ των προτέρων διαβουλεύσεων µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, οι τράπεζες επιτρέπεται να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών τους σύµφωνα µε την οδηγία για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας, αντί σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, εφόσον: 19

23 (i) οι συναλλαγές του χαρτοφυλακίου συναλλαγών της τράπεζας είτε σε ατοµική είτε σε ενοποιηµένη βάση δεν υπερβαίνουν κανονικά το 5% των ολικών συναλλαγών της και το σύνολο των θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών της δεν υπερβαίνει κανονικά το ποσό των 15 εκατοµµυρίων Ευρώ, και (ii) οι συναλλαγές του χαρτοφυλακίου συναλλαγών της τράπεζας είτε σε ατοµική είτε σε ενοποιηµένη βάση δεν υπερβαίνουν ποτέ το 6% των συνολικών της συναλλαγών, οι δε θέσεις τους δεν υπερβαίνουν ποτέ συνολικά τα 20 εκατοµµύρια Ευρώ. (β) Για την αποτίµηση των συναλλαγών εντός και εκτός ισολογισµού, οι διαπραγµατεύσιµοι χρεωστικοί τίτλοι αποτιµώνται βάσει της ονοµαστικής ή της αγοραίας τους αξίας, οι µετοχές βάσει της αγοραίας τους αξίας και τα παράγωγα µέσα βάσει της ονοµαστικής ή της αγοραίας αξίας των υποκείµενων µέσων. (γ) Για τον υπολογισµό της αναλογίας των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου συναλλαγών σε σύγκριση µε τις ολικές συναλλαγές, το άθροισµα της ανοικτής θέσης στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, που υπολογίζεται ως πιο πάνω, διαιρείται µε το άθροισµα της ανοικτής θέσης (δηλαδή το ποσό του αριθµητή) και όλων των στοιχείων ενεργητικού, εντός και εκτός ισολογισµού τα οποία δεν αποτελούν µέρος του χαρτοφυλακίου συναλλαγών. (δ) Οι θετικές (long) θέσεις και οι αρνητικές (short) θέσεις αθροίζονται ανεξάρτητα από το πρόσηµά τους. (ε) Εάν µια τράπεζα συµβεί να υπερβεί ένα τουλάχιστον από τα δύο οριζόµενα στην παράγραφο (α)(i) πιο πάνω, για περισσότερες από 20 εργάσιµες ηµέρες εντός ενός ηµερολογιακού έτους, ή να υπερβεί ένα τουλάχιστον από τα δύο οριζόµενα στην παράγραφο (α)(ii) όρια, υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της και όχι µε τις απαιτήσεις της οδηγίας για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας 20

24 και να ενηµερώσει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για αυτή της την ενέργεια εντός 10 ηµερών. (στ) Οι τράπεζες οι οποίες κάνουν χρήση της πιο πάνω απαλλαγής, οφείλουν να υποβάλλουν στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µαζί µε τις καταστάσεις που υποβάλλονται σύµφωνα µε την υφιστάµενη οδηγία για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας για έκαστη ηµεροµηνία υποβολής τους, όλες τις καταστάσεις και πίνακες που απαιτούνται βάσει της παρούσας οδηγίας, οι οποίες να αποδεικνύουν ότι πράγµατι, η τράπεζα δικαιούτο την απαλλαγή. (ζ) Εάν τα πιο πάνω όρια υπερβαίνονται σε ενοποιηµένη βάση, δηλαδή η µητρική εταιρεία πρέπει να συµµορφωθεί µε την παρούσα οδηγία σε ενοποιηµένη βάση, τότε έκαστη τράπεζα αυτού του οµίλου πρέπει ατοµικά να συµµορφώνεται µε την παρούσα οδηγία ανεξαρτήτως του αν υπερβαίνει ή όχι τα πιο πάνω όρια σε ατοµική βάση. (η) Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, όλες οι τράπεζες πρέπει να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο τιµών συναλλάγµατος και τον κίνδυνο θέσης επί παραγώγων µέσων επί βασικών εµπορευµάτων για το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία ανεξαρτήτως του µεγέθους του χαρτοφυλακίου συναλλαγών. 3.7 ήλωση πολιτικής αναφορικά µε το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Κάθε τράπεζα που έχει χαρτοφυλάκιο συναλλαγών απαιτείται όπως συµφωνήσει το περιεχόµενο της δήλωσης πολιτικής για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η δήλωση πολιτικής για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, πρέπει να συνάδει µε την πολιτική της τράπεζας για συναλλαγές όπως αυτή έχει αποφασισθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της τράπεζας και θα πρέπει να παραθέτει τους τρόπους βάσει των οποίων η τράπεζα θα συµµορφωθεί µε την παρούσα οδηγία. Η διαδικασία για να συµφωνηθεί το περιεχόµενο της δήλωσης πολιτικής και το περίγραµµα του περιεχοµένου της το οποίο αναµένεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, παρατίθενται στο Παράρτηµα I. 21

25 ΜΕΡΟΣ 4 ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΘΕΣΗΣ Όλες οι τράπεζες υπόκεινται σε κεφαλαιακές απαιτήσεις σε σχέση µε τον κίνδυνο θέσης, περιλαµβανοµένου και του κινδύνου θέσης επί παραγώγων µέσων επί βασικών εµπορευµάτων επί του συνόλου των εργασιών τους (τραπεζικό χαρτοφυλάκιο πλέον χαρτοφυλάκιο συναλλαγών). Οι τράπεζες των οποίων το µέγεθος του χαρτοφυλακίου συναλλαγών υπερβαίνει τα ελάχιστα όρια όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 3.6 πιο πάνω, υπόκεινται σε κεφαλαιακές απαιτήσεις σε σχέση µε τον κίνδυνο θέσης επιτοκίου και τον κίνδυνο θέσης µετοχών επί του χαρτοφυλακίου συναλλαγών τους. 4.1 Ειδικός και γενικός κίνδυνος Ο κίνδυνος θέσης για ένα διαπραγµατεύσιµο χρεωστικό τίτλο ή µια µετοχή (ή ένα παράγωγο µέσο επί µετοχής ή επί χρεωστικού τίτλου), διαιρείται σε δύο συνιστώσες, προκειµένου να υπολογιστεί η κεφαλαιακή απαίτηση για την κάλυψή του. Η πρώτη συνιστώσα αφορά τον ειδικό κίνδυνο που ενέχει η θέση, δηλαδή τον κίνδυνο µεταβολής της τιµής του σχετικού µέσου λόγω της επίδρασης παραγόντων που σχετίζονται µε τον εκδότη του ή, στην περίπτωση ενός παράγωγου µέσου, µε τον εκδότη του υποκείµενου µέσου. Η δεύτερη συνιστώσα καλύπτει το γενικό κίνδυνο της θέσης, δηλαδή τον κίνδυνο µεταβολής της τιµής του σχετικού µέσου (στην περίπτωση ενός διαπραγµατεύσιµου χρεωστικού τίτλου ή παράγωγου µέσου χρεωστικού τίτλου) λόγω µιας µεταβολής στο επίπεδο των επιτοκίων ή (στην περίπτωση µιας µετοχής ή ενός παράγωγου µέσου που βασίζεται σε µετοχή) λόγω µιας ευρείας µεταβολής στην αγορά µετοχών που δεν σχετίζεται µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά µεµονωµένων τίτλων Συµψηφισµός (netting) (1) Το ποσό κατά το οποίο οι θέσεις long (short) της τράπεζας υπερβαίνουν τις θέσεις short (long) στην ίδια µετοχή, στον ίδιο χρεωστικό ή µετατρέψιµο τίτλο και σε πανοµοιότυπες συµβάσεις προθεσµιακών χρηµατοπιστωτικών µέσω (financial futures), προαιρέσεων (options), και πιστοποιητικών επιλογής (warrants), αντιπροσωπεύει την καθαρή θέση της σε καθένα από τα διάφορα αυτά µέσα. Κατά τον υπολογισµό της καθαρής θέσης, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επιτρέπει το συνυπολογισµό των θέσεων σε παράγωγα µέσα ως θέσεων στον (στους) 22

26 ίδιο (-ους) τον(τους) τίτλο(-ους) αναφοράς ή τον(τους) πλασµατικό(-ούς) (notional) τίτλο(-ους) στον οποίο αυτά βασίζονται, σύµφωνα µε τη µέθοδο που διευκρινίζεται στην παράγραφο 4.4 πιο κάτω. Τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών σε δικούς τους χρεωστικούς τίτλους δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του ειδικού κινδύνου σύµφωνα µε την παράγραφο (2) εν επιτρέπεται συµψηφισµός µεταξύ ενός µετατρέψιµου τίτλου και µιας αντισταθµιστικής θέσης στο ίδιο το µέσο στο οποίο βασίζεται ο µετατρέψιµος τίτλος. Όλες οι καθαρές θέσεις, ανεξάρτητα από το πρόσηµό τους, µετατρέπονται καθηµερινά, βάσει της τρέχουσας συναλλαγµατικής ισοτιµίας, στο νόµισµα που χρησιµοποιεί η τράπεζα για την κατάρτιση των εγγράφων κοινοποίησης των πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (reporting currency) πριν από το συγκεντρωτικό υπολογισµό τους. (3) Η τράπεζα κατατάσσει τις καθαρές θέσεις ανάλογα µε το νόµισµα στο οποίο αυτές είναι εκφρασµένες και υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του γενικού και του ειδικού κινδύνου για κάθε νόµισµα ξεχωριστά. 4.3 Πεδίο εφαρµογής (1) Σ αυτή την παράγραφο παρατίθεται η διαδικασία που θα ακολουθείται για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής απαίτησης έναντι του κινδύνου θέσης επιτοκίου στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. (2) Αυτή η διαδικασία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, τοποθετήσεις σε βραχυπρόθεσµα µέσα µε σταθερό ή κυµαινόµενο επιτόκιο ή βραχυπρόθεσµες µη τοκοφόρες τοποθετήσεις. (3) Οι κύριες κατηγορίες διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων και τίτλων οι οποίοι λογίζονται ότι είναι χρεωστικοί τίτλοι είναι: οµόλογα και χρεόγραφα µη µετατρέψιµες προνοµιούχες µετοχές µετατρέψιµες αξίες όπως προνοµιούχες µετοχές και οµόλογα και οµόλογα που εµπεριέχουν προαιρέσεις (bonds with embedded options) 23

27 χρεόγραφα διασφαλισµένα µε υποθήκη (mortgage backed securities) πιστοποιητικά αποταµιεύσεως γραµµάτια του δηµοσίου, τραπεζογραµµάτια (bank bills), συναλλαγµατικές τραπεζών (bankers acceptances), γραµµάτια τοπικών αρχών αξιόγραφα (commercial paper) βραχυπρόθεσµα γραµµάτια (euronotes), µεσοπρόθεσµοι πιστωτικοί τίτλοι (medium-term notes), κλπ. γραµµάτια κυµαινόµενου επιτοκίου (FRNs - floating rate notes), πιστοποιητικά καταθέσεων κυµαινόµενου επιτοκίου (FRCDs), κλπ. προθεσµιακές θέσεις σε ξένο νόµισµα (foreign exchange forward positions) παράγωγα επί των πιο πάνω µέσων ή παράγωγα επί επιτοκίων άνοιγµα επιτοκίου που εµπεριέχεται σε άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα (interest rate exposure embedded in other financial instruments). Ο πιο πάνω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και µπορεί να διαφοροποιείται περιοδικά. (4) Επισηµαίνεται ότι τοποθετήσεις µε αντισυµβαλλόµενες τράπεζες δεν θεωρούνται µέρος του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και η κεφαλαιουχική απαίτηση επ αυτών υπολογίζεται µε βάση την οδηγία για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας Υπολογισµός ειδικού κινδύνου Η τράπεζα κατατάσσει τις καθαρές θέσεις της, όπως αυτές υπολογίζονται στην παράγραφο 4.2 στις κατάλληλες κατηγορίες του Πίνακα 1 στο Παράρτηµα ΙΙΙ µε βάση την εναποµένουσα προθεσµία λήξης τους και, στη συνέχεια, πολλαπλασιάζει τις θέσεις αυτές µε τους συντελεστές στάθµισης που αντιστοιχούν στην κάθε κατηγορία. Τα «Στοιχεία κεντρικής διοίκησης» και τα «Εγκεκριµένα στοιχεία» περιλαµβάνουν όλες τις θετικές και αρνητικές θέσεις σε στοιχεία που σταθµίζονται µε συντελεστές 0% και 20% αντίστοιχα, βάσει της οδηγίας για τον Υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιουχικής Επάρκειας. Τα υπόλοιπα στοιχεία ταξινοµούνται στη στήλη «Άλλα στοιχεία». Οι σταθµισµένες 24

28 θέσεις της τράπεζας αθροίζονται (ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για θέσεις long ή short), προκειµένου να υπολογιστούν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις της έναντι του ειδικού κινδύνου. Παράδειγµα του υπολογισµού δίδεται στον Πίνακα 1 Παράδειγµα στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Έτσι, µια θετική ή αρνητική θέση σε ένα έντοκο γραµµάτιο δηµοσίου χώρας Ζώνης «Α» θα καταχωρηθεί στη στήλη «Στοιχεία Κεντρικής ιοίκησης» µε στάθµιση 0%, ενώ µια θετική ή αρνητική θέση σ ένα οµόλογο αντισυµβαλλόµενης τράπεζας µε εναποµένουσα διάρκεια 9 µηνών στη στήλη «Εγκεκριµένα στοιχεία» µε λήξη από 7-24 µήνες και συντελεστή στάθµισης 1%. Τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών σε δικούς τους χρεωστικούς τίτλους, δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του ειδικού κινδύνου Υπολογισµός γενικού κινδύνου (σε συνάρτηση µε την προθεσµία) (1) Η διαδικασία υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του γενικού κινδύνου περιλαµβάνει δύο βασικά στάδια. Πρώτον, όλες οι θέσεις σταθµίζονται ανάλογα µε την προθεσµία λήξης τους (όπως εξηγείται στην παράγραφο (2) πιο κάτω) προκειµένου να υπολογιστεί το ποσό του κεφαλαίου που απαιτείται για την κάλυψή τους. εύτερο, αυτή η κεφαλαιακή απαίτηση µπορεί να µειώνεται όταν µια σταθµισµένη θέση κατέχεται παράλληλα µε µια αντίθετη σταθµισµένη θέση στο ίδιο διάστηµα προθεσµιών λήξης. Μείωση της κεφαλαιακής απαίτησης επιτρέπεται επίσης όταν οι αντίθετες σταθµισµένες θέσεις ανήκουν σε διαφορετικά διαστήµατα προθεσµιών λήξης- στην περίπτωση αυτή, η έκταση της επιτρεπόµενης µείωσης εξαρτάται τόσο από το εάν οι δύο θέσεις ανήκουν ή όχι στην ίδια οµάδα διαστηµάτων προθεσµιών λήξης, όσο και από τα συγκεκριµένα διαστήµατα προθεσµιών λήξης στα οποία αυτές ανήκουν. Ορίζονται συνολικά τρεις οµάδες διαστηµάτων προθεσµιών λήξης (ή ζώνες). (2) Η τράπεζα, µε βάση τα διαστήµατα προθεσµιών λήξης που φαίνονται στη στήλη 2 του Πίνακα 2 στο Παράρτηµα ΙΙΙ, κατατάσσει τις καθαρές θέσεις της στις κατάλληλες ζώνες προθεσµιών λήξης στη στήλη 4 του αυτού Πίνακα. Η κατάταξη γίνεται βάσει της εναποµένουσας προθεσµίας λήξης στην περίπτωση των µέσων σταθερού επιτοκίου και της περιόδου µέχρι τον επόµενο επανακαθορισµό του επιτοκίου στην περίπτωση των µέσων 25

29 που έχουν µεταβλητό επιτόκιο πριν από την τελική ηµεροµηνία λήξης. Η τράπεζα κάνει επίσης διάκριση µεταξύ των χρεωστικών τίτλων µε απόδοση τοκοµεριδίου 3 % ή µεγαλύτερη και εκείνων µε απόδοση τοκοµεριδίου µικρότερη από 3 %, και τα κατατάσσει, αντίστοιχα, στη στήλη 4 του Πίνακα 2. Στη συνέχεια καθεµία από τις θέσεις αυτές πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή στάθµισης που αναφέρεται στη στήλη 3 του Πίνακα 2 για το σχετικό διάστηµα προθεσµιών λήξης. (3) Η τράπεζα υπολογίζει στη συνέχεια το άθροισµα των σταθµισµένων θέσεων long και το άθροισµα των σταθµισµένων θέσεων short, για κάθε διάστηµα προθεσµιών λήξης. Το ποσό των θέσεων long που αντιστοιχίζονται έναντι των θέσεων short εντός ενός δεδοµένου διαστήµατος προθεσµιών λήξης, αντιπροσωπεύει την αντιστοιχισµένη σταθµισµένη θέση σ' αυτό το διάστηµα προθεσµιών (στήλη 6) ενώ η εναποµένουσα θέση long ή short αντιπροσωπεύει τη µη αντιστοιχισµένη σταθµισµένη θέση στο ίδιο διάστηµα προθεσµιών λήξης (στήλη 7). Υπολογίζεται στη συνέχεια το σύνολο των αντιστοιχισµένων σταθµισµένων θέσεων σε όλα τα διαστήµατα προθεσµιών λήξης. (4) Η τράπεζα υπολογίζει το άθροισµα των µη αντιστοιχισµένων σταθµισµένων θέσεων long στα διαστήµατα που περιλαµβάνονται σε καθεµία από τις ζώνες του Πίνακα 2, προκειµένου να προσδιορίσει τη µη αντιστοιχισµένη σταθµισµένη θέση long για κάθε ζώνη (στήλη 8). Οµοίως, τα αθροίσµατα των µη αντιστοιχισµένων σταθµισµένων θέσεων short για κάθε διάστηµα µιας δεδοµένης ζώνης προστίθενται προκειµένου να υπολογιστεί η µη αντιστοιχισµένη σταθµισµένη θέση short αυτής της ζώνης (στήλη 8). Το τµήµα της µη αντιστοιχισµένης σταθµισµένης θέσης long σε µια δεδοµένη ζώνη το οποίο αντιστοιχίζεται έναντι της µη αντιστοιχισµένης σταθµισµένης θέσης short στην ίδια ζώνη αντιπροσωπεύει την αντιστοιχισµένη σταθµισµένη θέση σ' αυτή τη ζώνη (στήλη 9). Το τµήµα της µη αντιστοιχισµένης σταθµισµένης θέσης long ή της µη αντιστοιχισµένης σταθµισµένης θέσης short σε µια ζώνη το οποίο δεν µπορεί να αντιστοιχιστεί κατ' αυτό τον τρόπο, αντιπροσωπεύει τη µη αντιστοιχισµένη σταθµισµένη θέση γι' αυτή τη ζώνη (στήλη 10). (5) Υπολογίζεται το εναποµένον τµήµα της µη αντιστοιχισµένης θέσης long (short) στη ζώνη 1 το οποίο αντιστοιχίζεται έναντι της µη αντιστοιχισµένης σταθµισµένης θέσης short (long) στη ζώνη 2. Το ποσό αυτό αναφέρεται 26

30 στην παράγραφο (9) ως αντιστοιχισµένη σταθµισµένη θέση µεταξύ των ζωνών 1 και 2. Ο ίδιος υπολογισµός πραγµατοποιείται για το εναποµένον τµήµα της µη αντιστοιχισµένης σταθµισµένης θέσης στη ζώνη 2 και τη µη αντιστοιχισµένη σταθµισµένη θέση στη ζώνη 3, προκειµένου να προσδιοριστεί η αντιστοιχισµένη σταθµισµένη θέση µεταξύ των ζωνών 2 και 3. (6) Η τράπεζα µπορεί, εάν το επιθυµεί, να αντιστρέφει τη σειρά της παραγράφου (5) και να υπολογίσει την αντιστοιχισµένη σταθµισµένη θέση µεταξύ των ζωνών 2 και 3 πριν από τον υπολογισµό της αντιστοιχισµένης σταθµισµένης θέσης µεταξύ των ζωνών 1 και 2. (7) Το υπόλοιπο της µη αντιστοιχισµένης σταθµισµένης θέσης στη ζώνη 1 αντιστοιχίζεται έναντι εκείνου που εναποµένει στη ζώνη 3 µετά την αντιστοίχησή της µε τη ζώνη 2, προκειµένου να προσδιοριστεί η αντιστοιχισµένη σταθµισµένη θέση µεταξύ των ζωνών 1 και 3. (8) Οι εναποµένουσες θέσεις, µετά τις τρεις χωριστές αντιστοιχίσεις των παραγράφων (5), (6) και (7) αθροίζονται. (9) Η κεφαλαιακή απαίτηση της τράπεζας υπολογίζεται ως το άθροισµα: α) του 10 % του αθροίσµατος των αντιστοιχισµένων σταθµισµένων θέσεων σε όλα τα διαστήµατα προθεσµιών λήξης β) του 40 % της αντιστοιχισµένης σταθµισµένης θέσης στη ζώνη 1 γ) του 30 % της αντιστοιχισµένης σταθµισµένης θέσης στη ζώνη 2 δ) του 30 % της αντιστοιχισµένης σταθµισµένης θέσης στη ζώνη 3 ε) του 40 % της αντιστοιχισµένης σταθµισµένης θέσης µεταξύ των ζωνών 1 και 2, (βλέπε παράγραφο (5) πιο πάνω) στ) του 40% της αντιστοιχισµένης σταθµισµένης θέσης µεταξύ των ζωνών 2 και 3 (βλέπε παράγραφο (5) πιο πάνω) ζ) του 150 % της αντιστοιχισµένης σταθµισµένης θέσης µεταξύ των ζωνών 1 και 3 η) του 100 % των εναποµενουσών µη αντιστοιχισµένων σταθµισµένων θέσεων. Παράδειγµα του υπολογισµού της κεφαλαιακής απαίτησης βάσει αυτής της µεθόδου, δίδεται στον Πίνακα 2 Παράδειγµα στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 27

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Κάθε θέση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2591/20.8.2007. ΘΕΜΑ: Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2591/20.8.2007. ΘΕΜΑ: Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2591/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Μάιος, 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ( ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Υπολογισµός της καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

(3) Στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα δεν συµπεριλαµβάνονται -

(3) Στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα δεν συµπεριλαµβάνονται - IX. ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ «Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα» για σκοπούς του παρόντος Τµήµατος. 50. (1) (α) «Χρηµατοδοτικά ανοίγµατα», για τους σκοπούς του παρόντος Τµήµατος, είναι τα στοιχεία ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

4/459/27.12.2007, 5/459/27.12.2007, 6/459/27.12.2007, 7/459/27.12.2007,

4/459/27.12.2007, 5/459/27.12.2007, 6/459/27.12.2007, 7/459/27.12.2007, Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υποχρέωση σε ατοµική βάση. 12. (1) Οι τράπεζες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 66 αναφορικά µε την εσωτερική διακυβέρνηση, και 19 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

L 321/6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.11.2013

L 321/6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.11.2013 L 321/6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.11.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011.

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ03: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν για

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Αντικαθίσταται ο πίνακας Δ26 με τον Δ26Α και προστίθενται οι πίνακες Δ31-Δ35. 2. Τα στοιχεία συμπληρώνονται τόσο σε ατομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ζ01/Α1, Ζ02/Α2, Ζ03/Β)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ζ01/Α1, Ζ02/Α2, Ζ03/Β) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ζ01/Α1, Ζ02/Α2, Ζ03/Β) Οι ακόλουθες διευκρινήσεις τροποποιήσεις προέκυψαν μετά από διαβούλευση με τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-05 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ KΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-05 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ KΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 477/2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-05 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ KΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ Μέρος Α Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.9.2015 L 248/45 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1599 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου.

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Οι βασικές παράµετροι της κεφαλαιακής στήριξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-06 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑNΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-06 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑNΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-06 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑNΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 ΜΕΡΟΣ ΙΙ Παράγραφος 4 Παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

I. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 3. (1) Τα µη ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια των τραπεζών περιλαµβάνουν τα στοιχεία που παρατίθενται κατωτέρω -

I. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 3. (1) Τα µη ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια των τραπεζών περιλαµβάνουν τα στοιχεία που παρατίθενται κατωτέρω - I. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έννοια ιδίων κεφαλαίων. 2. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ο όρος ή αναφορά στον όρο «ίδια κεφάλαια» ανταποκρίνεται στον ορισµό που δίδεται στις παραγράφους 3 µέχρι 6 και 7 µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οδηγίες συµπλήρωσης στατιστικής δήλωσης αναφορικά µε τις επενδύσεις κατοίκων σε αξιόγραφα που εκδόθηκαν από µη-κατοίκους 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Ορισµός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ VI. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (CRM) 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Τροποποίηση σταθµισµένων ανοιγµάτων. Παράρτηµα VIII 37. (1) Όταν πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

~~$ \~J(J. '~ai!f ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144 2007 05

~~$ \~J(J. '~ai!f ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144 2007 05 Κ.Δ.Π. 556/2007 ~~$ \~J(J '~ai!f χ ΕΠΙΣΗΜΙΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ Αριθμός 4245 Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2007 3833 Αριθμός 556 ΟΔΗΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 Ο ΗΓΙA ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1 Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 2 Σκοπός της Οδηγίας. 3 Ερμηνεία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1 Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 2 Σκοπός της Οδηγίας. 3 Ερμηνεία. ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2003 L 336/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαλλαγές

Διαβάστε περισσότερα