ΑΘΗΝΑ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας Πρύτανης Γ.Π.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΗΝΑ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας Πρύτανης Γ.Π.Α."

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 39 ΚΑΝ. 1698/05) (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ) ΑΘΗΝΑ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας Πρύτανης Γ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 39 ΚΑΝ. 1698/05) ΥΠΟΜΕΤΡΟ 214/1: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ενδεικτικός συνοπτικός πίνακας του μέτρου Ενισχυόμενη αλλαγή διατήρηση διαχειριστικής πρακτικής Εισαγωγή συνέχιση πρακτικών βιολογικής γεωργίας Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κόστος συναλλαγής Επίπεδο αναφοράς Ομοειδής συμβατική εκμετάλλευση Μεταβολή οικονομικού μεγέθους με το οποίο συνδέεται Μειωμένη παραγωγή Αυξημένη τιμή προϊόντος (στην αγορά) Μεταβολή κόστους εισροών Μεταβολή κόστους εργασίας Κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση από ειδικό. Κανονιστικές ρυθμίσεις που ορίζουν το επίπεδο αναφοράς Λόγω της ολιστικής προσέγγισης της βιολογικής γεωργίας και του οριζόντιου χαρακτήρα της εφαρμογής θεωρείται ότι τους παραγωγούς που συμμετέχουν δεσμεύει το σύνολο των κανόνων της πολλαπλής συμμόρφωσης (βλ. Παράρτημα.)

3 1. Περιγραφή της ράσης Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα παραγωγής που χρησιµοποιεί µεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, µε στόχο την παραγωγή προϊόντων αναγνωρισµένης ποιότητας και την αποκατάσταση της ισορροπίας ανάµεσα στο γεωργικό και φυσικό περιβάλλον. Στη βιολογική γεωργία, ανάµεσα σ άλλα, αποφεύγεται η χρήση αγροχηµικών σκευασµάτων, ανακυκλώνονται φυτικά υπολείµµατα, εναλλάσσονται οι καλλιέργειες, χρησιµοποιείται ζωϊκή κοπριά και καλλιεργούνται φυτά που δεσµεύουν το άζωτο. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1698/05 χορηγούνται γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις σε γεωργούς οι οποίοι αναλαµβάνουν εθελοντικά αντίστοιχες δεσµεύσεις. Ειδικότερα, στον Άξονα 2 του εν λόγω Κανονισµού ( Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου ), προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η χορήγηση γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων ως ένα από τα µέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της γεωργικής γης (άρθρο 36). Λεπτοµερέστερη αναφορά στις ενισχύσεις αυτές γίνεται στο άρθρο 39 του Κανονισµού: Άρθρο 39 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 1. Τα κράτη µέλη καθιστούν διαθέσιµη τη στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 36 στοιχείο α) σηµείο iv) σε ολόκληρη την επικράτειά τους, σύµφωνα µε τις ειδικές ανάγκες τους. 2. Οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις χορηγούνται σε γεωργούς οι οποίοι αναλαµβάνουν εθελοντικά γεωργοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις. Εάν δικαιολογείται για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις µπορούν να χορηγούνται και σε άλλους διαχειριστές γης. 3. Οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις καλύπτουν µόνο τις δεσµεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα, τα οποία θεσπίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 και τα παραρτήµατα (1) ΕΕ L 38 της , σ. 1 απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2139/2004 (ΕΕ L 369 της , σ. 26). III και IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, καθώς και τις 2

4 ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τις άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις, που θεσπίζονται από την εθνική νοµοθεσία και προσδιορίζονται στο πρόγραµµα. Οι δεσµεύσεις αυτές αναλαµβάνονται κατά γενικό κανόνα για περίοδο µεταξύ πέντε και επτά ετών. Όταν είναι αναγκαίο και δικαιολογηµένο, καθορίζεται µεγαλύτερο διάστηµα σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 90, παράγραφος 2, για ιδιαίτερους τύπους δεσµεύσεων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ενισχύσεις καλύπτουν µόνο τις δεσµεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα τα οποία θεσπίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 και τα παραρτήµατα ΙΙΙ και IV του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/03, καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τις άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις, που θεσπίζονται από την εθνική νοµοθεσία. 2. Πρόσφατες εξελίξεις σχετικά µε τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία στην Ελλάδα Η βασική διαπίστωση από την παράθεση των στοιχείων που αναφέρονται στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία (ΒΓ-Κτ) στην Ελλάδα είναι ο ραγδαίος ρυθµός επέκτασής τους, ιδιαίτερα µετά το Έτσι, από το 1997 έως το 2005 οι βιοκαλλιεργούµενες εκτάσεις έχουν πολλαπλασιασθεί και ο αριθµός των βιοκαλλιεργητών έχει πενταπλασιασθεί. Με τα δεδοµένα αυτά, οι εκτάσεις της βιολογικής γεωργίας αντιπροσωπεύουν στην Ελλάδα το 3% περίπου της συνολικά Χρησιµοποιούµενης Γεωργικής Έκτασης, στην οποία συνυπολογίζονται και οι βοσκότοποι. (βλ. και Πίνακα Π1 του Παραρτήµατος). Ψηλότερα από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο βρίσκεται η Ελλάδα (Πίνακας 3.1, στο Παράρτηµα 3.) και στο ποσοστό των εκµεταλλεύσεων ΒΓ-Κτ (1,9% έναντι 1,6%). 3

5 Πίνακας 1: ιαχρονική εξέλιξη βασικών µεγεθών της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα ΧΓΕ (στρ.) [1] Βιοκαλλιεργούµενες εκτ. (στρ.) [2] * (**) (***) Σύνολο εκµεταλλεύσεων [3] Βιολογικές εκµ/σεις [4] [4] / [3] 0,4% 0,7% 0,8% 1,9% ΠΗΓΗ: Eurostat (*) Στοιχεία για το 1998 (**) Πρόκειται για την καλλιεργούµενη έκταση (***) περιλαµβάνονται και οι εκτάσεις βοσκοτόπων 3. Θεσµικό Πλαίσιο Tο θεσµικό πλαίσιο για τα βιολογικά προϊόντα φυτικής προέλευσης περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 1. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991 "περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής". 2. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1991/2006 του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 2006 για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής. 3. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 1992 "περί θεσπίσεως λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του καθεστώτος εισαγωγής από τρίτες χώρες που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής". 4. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1452/2003 της Επιτροπής της 14ης Αυγούστου 2003 " για διατήρηση της παρέκκλισης που προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 3 4

6 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου όσον αφορά ορισµένες ποικιλίες σπόρων προς σπορά και το πολλαπλασιαστικό υλικό και την καθιέρωση διαδικαστικών κανόνων και κριτηρίων σχετικά µε αυτήν την παρέκκλιση". Βιολογικά προϊόντα φυτικής προέλευσης Αποφάσεις Καθορισµός συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή του Καν. (ΕΟΚ)2092/91 του Συµβουλίου "περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων & των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα & στα είδη διατροφής". Εφαρµοστική του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συµβουλίου "περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής", ΚΥΑ υπ αριθ / (ΦΕΚ 157Β). ΚΥΑ /ΦΕΚ Β 1921/ Εφαρµογή του Καθεστώτος της πολλαπλής συµµόρφωσης και λοιπά συµπληρωµατικά µέτρα σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου. ΥΑ / ΦΕΚ Β 538/ Λεπτοµέρειες εφαρµογής της υπ. Αριθµ /ΦΕΚ Β 1921/ απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Εφαρµογή του Καθεστώτος της πολλαπλής συµµόρφωσης και λοιπά συµπληρωµατικά µέτρα σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου. ΚΥΑ / ΦΕΚ Β 1183/ Τροποποίηση και συµπλήρωση της αριθµ /ΦΕΚ Β 1921/ , υπουργικής απόφασης για την εφαρµογή του Καθεστώτος της πολλαπλής συµµόρφωσης των Κανονισµών (ΕΚ) υπ αριθµ. 1782/2003 του Συµβουλίου και 796/2004 τηε Επιτροπής όσον αφορά στην ανώτερη βία και έκτακτες περιστάσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης των κυρώσεων. ΚΥΑ / ΦΕΚ Β 764/ Συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή των άρθρων 3 και 4 του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου που 5

7 αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σηµεία Β και Γ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού αυτού. ΥΑ /ΦΕΚ 1307/ Λεπτοµέρειες εφαρµογής της υπ. Αριθµ / ΦΕΚ Β 764/ , απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. «Συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή των άρθρων 3 και 4 του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σηµεία Β και Γ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού αυτού» ΥΑ /ΦΕΚ Β 1447/ Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ. Αριθµ / ΦΕΚ Β 538/ απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Λεπτοµέρειες εφαρµογής της υπ. Αριθµ / ΦΕΚ Β 1921/ απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» Επιδοτούµενο Πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργίας, Μέτρο 3.1, ΕΠΑΑ ΥΑ υπ'αριθµ / (ΦΕΚ925/Β/5-7-05) Τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων : - υπ. αριθµ / «Λεπτοµέρειες Εφαρµογής της υπ. αριθµ. 567/125316/ Κoινής Υπoυργικής Απόφασης (ΦΕΚ 129/B / ) Εφαρµογή του µέτρου 3.1 «Βιολογική Γεωργία» του Άξονα 3 των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(Ε.Κ.)1257/1999» και - υπ. αριθµ / «Τροποποίηση της υπ. αριθµ / (ΦΕΚ 972/Β / ) «Λεπτοµέρειες Εφαρµογής της υπ αρ. 567/125316/ Κoινής Υπoυργικής Απόφασης (ΦΕΚ 129/B / ) Εφαρµογή του µέτρου 3.1 «Βιολογική Γεωργία» του Άξονα 3 των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν. (Ε.Κ.) 1257/1999». 6

8 - Τροποποίηση της υπ αρ. 567/125316/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την εφαρµογή του µέτρου 3.1 "Βιολογική Γεωργία" του Άξονα 3 των αγροτοπεριβαλλοντικών µέτρων (Άξονας 3) του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(Ε.Κ.)1257/1999). ΥΑ υπ'αριθµ / (ΦΕΚ1222/Β/ ) Τροποποίηση της υπ αρ /21/06/04 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ972/Β/ ) Λεπτοµέρειες Εφαρµογής της υπ αρ. 567/125316/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ129/ Εφαρµογή του Μέτρου 3.1 Βιολογική Γεωργία του Άξονα 3 των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(Ε.Κ.)1257/1999). ΥΑ υπ'αριθµ / (ΦΕΚ 972/Β/ ) «Λεπτοµέρειες Εφαρµογής της υπ αρ. 567/125316/ Κoινής Υπoυργικής Απόφασης (ΦΕΚ129/B/ ) Εφαρµογή του µέτρου 3.1 «Βιολογική Γεωργία» του Άξονα 3 των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(Ε.Κ.)1257/1999». ΚΥΑ υπ αριθ. 567/125316/ (ΦΕΚ 129/Β/ ) "Εφαρµογή του µέτρου 3.1 «Βιολογική Γεωργία» του Άξονα 3 των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων (Άξονας 3) του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(Ε.Κ.)1257/1999 ( )". 5. Πρόβλεψη χορήγησης ενισχύσεων για βιολογική γεωργία Η πρόβλεψη για τη χορήγηση ενισχύσεων σε γεωργούς που εντάσσονται στο µέτρο της βιολογικής γεωργίας, βασίζονται σε δύο περιπτώσεις που προβλέπει ο Κανονισµός 1698/05: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 7

9 Πρόκειται για τις ενισχύσεις που θα αναλυθούν στην παρούσα εργασία. Σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Καν. 1698/05: 4. Οι Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και καλύπτουν το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδηµα που απορρέουν από την αναληφθείσα δέσµευση. Εάν χρειάζεται, µπορούν να καλύπτουν επίσης το κόστος της συναλλαγής. Εάν ενδείκνυται, οι δικαιούχοι µπορεί να επιλέγονται µε βάση διαγωνισµό, µε την εφαρµογή κριτηρίων οικονοµικής και περιβαλλοντικής αποτελεσµατικότητας. Η στήριξη περιορίζεται στο µέγιστο ποσό που καθορίζεται στο παράρτηµα. 5.Στήριξη µπορεί να χορηγείται για τη διατήρηση γενετικών πόρων στη γεωργία, για πράξεις που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις δυνάµει των παραγράφων 1 έως 4. Στο παράτηµα του Κανονισµού, σχετικά µε τις προαναφερθείσες ενισχύσεις του άρθρου 39, παράγραφος 4, προβλέπεται κατά µέγιστο να είναι: Ετήσιες καλλιέργειες 600 ανά εκτάριο(*) Ειδικευµένες πολυετείς καλλιέργειες 900 ανά εκτάριο(*) Άλλες χρήσεις γης 450 ανά εκτάριο(*) (*) Τα ποσά αυτά µπορούν να αυξάνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λαµβανοµένων υπόψη ειδικών περιστάσεων που πρέπει να αιτιολογούνται στα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης. 6. Μεθοδολογική Προσέγγιση Για τον υπολογισµό και την τεκµηρίωση του κόστους ενίσχυσης (πρόσθετο κόστος, διαφυγόν εισόδηµα, όπως και κόστος συναλλαγής), που συνεπάγεται για τους γεωργούς η εφαρµογή των γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων (άρθρο 39, Καν. 1698/05) στην περίπτωση του Υποµέτρου 214/1 «Βιολογική Γεωργία» του Άξονα 2 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, ως µεθοδολογική προσέγγιση χρησιµοποιήθηκε αυτή του µερικού προϋπολογισµού, για 8

10 τεχνικοοικονοµικά στοιχεία του Ακαθαρίστου Κέρδους των συµβατικών καλλιεργειών µε αντίστοιχα στοιχεία των βιολογικών καλλιεργειών. Τα στοιχεία αυτά του Ακαθαρίστου Κέρδους για τη φυτική παραγωγή είναι -αποδόσεις -τιµές πώλησης - δαπάνες βελτιωτικών εδάφους - δαπάνες φυτοπροστασίας -αµοιβή ξένου προσωπικού - αξία (εργασίας) µη αµειβόµενου προσωπικού Για την αριθµητική υποστήριξη της προσέγγισης χρησιµοποιήθηκαν, για τους συµβατικούς κλάδους παραγωγής-καλλιέργειες σηµαντικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, δεδοµένα του ΙΓΕΛΠ-RICA της τριετίας Για τις αντίστοιχες βιολογικές καλλιέργειες -λόγω έλλειψης δηµοσιευµένων στοιχείωνχρησιµοποιήθηκαν οι υπάρχουσες βιβλιογραφικές πηγές όπως δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά και µελέτες όπως περιγράφεται κάτω από κάθε πίνακα αναλυτικού υπολογισµού (βλ. Παράρτηµα 3, Πίνακες Π ). Ειδικότερα για τα αριθµητικά µεγέθη (του προϋπολογισµού) της βάσης σύγκρισης των κυριότερων συµβατικών κλάδων-καλλιεργειών (ελαιοκαλλιέργεια, αµπελοκαλλιέργεια, αραβόσιτος, µηδική, σιτηρά για ανθρώπινη χρήση, σιτηρά για κτηνοτροφική χρήση, κρόκος και βαµβάκι) χρησιµοποιήθηκαν οι γενικοί µέσοι όροι των τεχνικοοικονοµικών στοιχείων του Ακαθαρίστου Κέρδους που αναφέρονται πιο πάνω, του πλήθους των γεωργικών εκµεταλλεύσεων του δείγµατος ΙΓΕΛΠ-RICA, που κάθε µια συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. εν εκτρέφει ζώα και εποµένως η Ακαθάριστη Αξία Ζωίκής Παραγωγής είναι µηδέν. 2. Έχει χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση (Χ.Γ.Ε.) µόνο της αντίστοιχης καλλιέργειας (π.χ. οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις βαµβακιού έχουν Χ.Γ.Ε. που καλλιεργείται µόνο µε βαµβάκι). 3. Η ακαθάριστη αξία παραγωγής τους προέρχεται τουλάχιστον κατά 99% από φυτική παραγωγή, αφού υπάρχει το ενδεχόµενο (σε µηδαµινό ποσοστό) να 9

11 υπάρχει αξία φυτικής παραγωγής από άλλες µη κατονοµαζόµενες παραγωγικές-καλλιεργητικές δραστηριότητες (π.χ. δάση-υλοτοµία). Λεπτοµερέστερη παρουσίαση των προϋποθέσεων επιλογής των εκµεταλλεύσεων από τον συνολικό πληθυσµό του δείγµατος ΙΓΕΛΠ-RICA γίνεται στο Παράρτηµα1. Ακόµη στο Παράρτηµα 4 παρουσιάζονται οι πίνακες αποτελεσµάτων των εξεταζόµενων εκµεταλλεύσεων του ΙΓΕΛΠ-RICA που επεξεργάστηκαν κατά παραγωγικό κλάδο-καλλιέργεια και χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία τους για τον υπολογισµό του Ακαθαρίστου Κέρδους των συµβατικών κλάδων παραγωγής-καλλιεργειών. Σηµειώνεται ότι στους υπολογισµούς αυτούς, από τα στοιχεία του ΙΓΕΛΠ, δε συµπεριλήφθηκε η Ενιαία Αποδεσµευµένη Ενίσχυση (ΕΑΕ) ούτε άλλες ενισχύσεις (ως έσοδα υπολογίζονται µόνο η Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής τόσο για τη συµβατική όσο και τη βιολογική καλλιέργεια), ενώ έγινε και αναπροσαρµογή σε τιµές 2006, µε βάση τη µεταβολή του Α.Ε.Π.. Από την εφαρµογή του µερικού προϋπολογισµού προκύπτει το ύψος της ενίσχυσης της βιολογικής παραγωγής που προέρχεται από την απώλεια εισοδήµατος λόγω προσαρµογής στις τεχνικές προδιαγραφές της βιολογικής γεωργίας (συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για τους εξεταζόµενους κλάδους παραγωγήςκαλλιέργειες βλέπε πίνακα Π.19 στο Παράρτηµα 3), από τις επιπλέον δαπάνες ένταξης στο βιολογικό τρόπο παραγωγής (κόστος σύµβασης για τον έλεγχο από πιστοποιητικό µηχανισµό στην παραγωγή προϊόντων για µη ανθρώπινη κατανάλωση 1, κόστος συµβουλευτικής υποστήριξης από γεωπόνο και κόστος εργαστηριακών αναλύσεων) και από το επιπρόσθετο κόστος συναλλαγής, (που αφορά στην εισοδηµατική απώλεια λόγω αφιέρωσης χρόνου για προβλεπόµενες γραφειοκρατικές δοσοληψίες ένταξης στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας). Επισηµαίνεται ότι το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο κόστος πιστοποίησης για την παραγωγή προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση θα λαµβάνεται από τη δράση που αναφέρεται στην Ποιότητα Τροφίµων. Συνεπώς, σηµειώνεται ότι οι δαπάνες αυτές δεν συνυπολογίστηκαν στο τελικό ποσό ενίσχυσης του υποµέτρου για τις περιπτώσεις παραγωγής προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 1 Για την κλιµάκωση του κόστους πιστοποίησης και τον υπολογισµό του βλ. Πίνακα Π στο Παράρτηµα 3. 10

12 Επιπλέον στην όλη προσέγγιση εισάγονται οι παρακάτω αριθµητικές αλλαγές των τεχνικοοικονοµικών στοιχείων και πραγµατοποιούνται οι κάτωθι υπολογισµοί: - Για τα εδάφη που για πρώτη φορά εισάγονται στην βιολογική γεωργία, συνυπολογίζεται και το κόστος της περιόδου µετατροπής (3 χρόνια για δενδρώδεις καλλιέργειες και 2 χρόνια για τις αροτραίες καλλιέργειες), το οποίο δε λαµβάνεται υπόψη για εδάφη που ήδη έχουν εισαχθεί στην βιολογική παραγωγή και δεν χρειάζονται περίοδο µετατροπής. -Για τις ετήσιες καλλιέργειες (αραβόσιτο, σιτηρά για ανθρώπινη χρήση, σιτηρά για κτηνοτροφική χρήση και βαµβάκι), µε βάση τους αγρονοµικούς περιορισµούς, υπολογίζεται αγρανάπαυση του αγρού ενός (1) έτους στην πενταετία. -Οι τιµές των συµβατικών δηµητριακών (αραβόσιτος και σιτηρά), που προκύπτουν για το από τα στοιχεία του ΙΓΕΛΠ, διπλασιάζονται κατά τους υπολογισµούς, (λόγω της ιδιαίτερα έντονης τάσης ανόδου των τιµών κατά το 2007, που συνεχίζεται µέχρι σήµερα). - Οι αποδόσεις των συµβατικών σιτηρών, που µε βάση τα στοιχεία του ΙΓΕΛΠ εµφανίζονται για την εξεταζόµενη τριετία σε χαµηλό επίπεδο, αυξάνονται στα επίπεδα των πραγµατικών αποδόσεων µε βάση τις µέσες αποδόσεις που ισχύουν υπό κανονική παραγωγή, όπως πιστοποιούν οι /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των σηµαντικών σιταροπαραγωγικών νοµών. Η δικαιολόγηση για αυτό είναι ότι, για την περίοδο (οπότε ίσχυε η παλιά Κ.Α.Π) βασικός στόχος των εκµεταλλεύσεων σιτηρών ήταν η επίτευξη ικανοποιητικού εισοδήµατος µέσω της είσπραξης στρεµµατικών ενισχύσεων των σιτηρών (βασική αντιστάθµιση και ειδική αντιστάθµιση σκληρού σιταριού) παρά µέσω των πωλήσεων αυξηµένων αποδόσεων παραγωγής. Συνεπώς είναι ρεαλιστικό, οι υπολογισµοί στις αποδόσεις των σιτηρών να γίνουν µε βάση αυτές τις πραγµατικές αποδόσεις, αφού και µε τη νέα Κ.Α.Π. καταργούνται οι αντισταθµίσεις και εποµένως είναι λογικό να γίνει δεκτό ότι οι εκµεταλλεύσεις δεν θα ακολουθήσουν πλέον την προηγούµενη στρατηγική παραγωγής τους. -Οι υπολογισµοί που αφορούν τον κρόκο έχουν πραγµατοποιηθεί από τον Συνεταιρισµό Κροκοπαραγωγών Κοζάνης (αφού δεν περιέχονται οικονοµικά στοιχεία για το φυτό αυτό στο ΙΓΕΛΠ-RICA). Μάλιστα οι τιµές συµβατικού και βιολογικού 11

13 κρόκου είναι οι ίδιες, όπως φαίνονται και από τιµολόγια που προσκόµισε ο Συνεταιρισµός. -Τέλος για τους υπολογισµούς στην ελαιοκοµία έχει προστεθεί µια επιλογή, που αφορά την πρόσθετη δέσµευση από τους βιοκαλλιεργητές που σχετίζεται µε την χρήση των φυτικών υπολειµµάτων των δένδρων για παραγωγή compost, µε σκοπό την λίπανση της ελιάς (βλέπε στο Παράρτηµα 2 και στο Παράρτηµα 3 τους πίνακες Π.3.2 έως Π.3.3). Οι δαπάνες ένταξης στη δράση ανά εκτάριο περιλαµβάνουν την τεχνική στήριξη γεωτεχνικού για σύνταξη- παρακολούθηση και επικαιροποίηση του 5ετούς και ετήσιων Σχεδίων Περιβαλλοντικής ιαχείρισης, το ύψος της οποία υπολογίζεται σε 30 / εκτάριο και τις αναλύσεις εδάφους για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτελέσµατος της βιολογικής γεωργίας, το ύψος των οποίων υπολογίζεται σε 30 / εκτάριο.. Το κόστος συναλλαγής υπολογίζεται µε βάση τις ώρες πρόσθετης εργασίας που απαιτούνται για την προετοιµασία της αίτησης ένταξης στον κανονισµό και τα σχετικά, νοµικά και άλλα, έξοδα τα οποία αναλαµβάνει ο παραγωγός για την πλήρη προετοιµασία του φακέλου που θα υποβάλει. Συνοψίζεται, λοιπόν, το κόστος συναλλαγής στα στοιχεία κόστους που εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Κόστος συναλλαγής ΧΡΟΝΟΣ Ημέρες Ευρώ Σύνολο Αιτηση ,00 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Νομικά και άλλα έξοδα 60,00 Σύνολο Κόστους Συναλλαγής ανά εκμετάλλευση 150,00 Άρα, ανά εκµετάλλευση το κόστος συναλλαγής υπολογίζεται σε 150./πενταετία ή 30,00 / έτος Με βάση τις δαπάνες αυτές υπολογίζεται το κόστος συναλλαγής ανά εκτάριο για το µέσο µέγεθος καλλιεργειών που θα ενταχθούν στον κανονισµό, όπως παρουσιάζεται 12

14 στον πίνακα 1 που ακολουθεί. Τα µεγέθη αυτά προέκυψαν µε βάση τις συχνότητες εµφανίσεων των µεγεθών των καλλιεργειών στα στοιχεία του ΙΓΕΛΠ-RICA. Πίνακας 1. Φυτική παραγωγή Ετήσιο Κόστος Συναλλαγής Μέσο µέγεθος σε εκτάρια Υπολογιζόµενο στο Μέσο Μέγεθος ( / εκτάριο) Ελαιοκοµία 6,11 5,00 Αµπελοκαλλιέργεια 2,97 10,10 Αραβόσιτος 6,29 4,80 Μηδική 16,52 1,80 Σιτηρά 20,34 1,50 Κρόκος 1,00 30,00 Βαµβάκι 10,08 3,00 Βέβαια στους υπολογισµούς, αν το µετρούµενο µε τον παραπάνω τρόπο κόστος συναλλαγής υπερβαίνει το επιτρεπόµενο (µέγιστο το 20% της απώλειας εισοδήµατος και των δαπανών ένταξης στην δράση), τότε θα λαµβάνεται υπόψη το επιτρεπόµενο κόστος συναλλαγής. 7. Υπολογισµοί Βάσει της ανωτέρω µεθοδολογικής προσέγγισης υπολογίσθηκαν τα επί µέρους κόστη, που συνθέτουν το ύψος της ενίσχυσης, κατά κατηγορία βιολογικής φυτικής παραγωγής. Στον Πίνακα 3 εµφανίζονται οι εν λόγω υπολογισµοί, όπου διαπιστώνεται ευρεία παραλλαγή κατά παραγωγική κατηγορία. 13

15 Πίνακας 3. Ενδεικτικός πίνακας ενισχύσεων παραγωγών βιολογικών γεωργικών προϊόντων Φυτική παραγωγή Κόστος Πιστοποίη σης υπολογιζό µενο στο µέσο µέγεθος (ΣΠ & αναλύσεις) Κόστος συναλλαγής υπολογιζόµενο στο µέσο µέγεθος Καλλιέργεια Απώλεια εισοδήµατος ( / εκτάριο) ( / εκτάριο) ( / εκτάριο) ( / εκτάριο) Υπολογιζόµενο σύνολο στο µέσο µέγεθος ( / εκτάριο) Ελαιοκοµία 713,00-60,00 5,00 778,00 Αµπελοκαλλιέργεια 1916,20-60,00 10, ,30 Αραβόσιτος 1222,40 64,49 60,00 4, ,69 Μηδική 569,10 38,23 60,00 1,80 669,13 Σιτηρά 274,30-60,00 1,50 335,80 Κτηνοτροφικά Σιτηρά 274,30 40,49 60,00 1,50 376,29 Κρόκος 3613,70-60,00 30, ,70 Βαµβάκι 448,60 59,96 60,00 3,00 571,56 Έτσι, από τον Πίνακα 3, φαίνεται ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει µικρή απώλεια εισοδήµατος, όπως εµφανίζεται στα σιτηρά, ενώ σε άλλες είναι ιδιαίτερα σηµαντική, όπως είναι η περίπτωση της αµπελοκαλλιέργειας. Σηµειώνεται ότι δεν εµφανίζονται στον πίνακα οι περιπτώσεις των καλλιεργειών που εκτιµάται ότι δεν εµφανίζουν απώλεια εισοδήµατος κατά την µετάβασή τους από τον συµβατικό στο βιολογικό τρόπο παραγωγής. 14

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προϋποθέσεις επιλογής των εξεταζόµενων εκµεταλλεύσεων (για τον υπολογισµό του Ακαθαρίστου Κέρδους των συµβατικών κλάδων παραγωγής-καλλιεργειών) από τον συνολικό πληθυσµό του δείγµατος Ι.Γ.Ε.Λ.Π.-RICA ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. ΚΑΛ. ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤ. 12 (060) ΕΛΑΙΩΝΕΣ, ΜΕΤ. 10 (050) ΑΜΠΕΛΟΙ, ΜΕΤ. 117 (670) ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ, ΜΕΤ. 116 (665) Σ.ΣΚΛΗΡΟΣ, ΜΕΤ. 119 (680) ΒΑΜΒΑΚΙ, ΜΕΤ. 14 (070) ΧΟΡΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ) >0 2. ΣΥΝΟΛ. ΧΓΕ (ΜΕΤ. 5(25) = ΚΑΛ. ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( ΜΕΤ. 12 (060) ΕΛΑΙΩΝΕ, ΜΕΤ. 10 (050) ΑΜΠΕΛΟΙ, ΜΕΤ. 117 (670) ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ, ΜΕΤ. 116 (665) Σ.ΣΚΛΗΡΟΣ, ΜΕΤ. 119 (680) ΒΑΜΒΑΚΙ, ΜΕΤ. 14 (070) ΧΟΡΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ) 3. ΣΥΝΟΛ. ΖΜ (ΜΕΤ. 16 (80) ) = 0 4. ΣΥΝΟΛ ΑΚΑΘ. ΑΞΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤ. 41(205)) = 0 5. Α.Α.Π. ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤ. 38(190) Α.Α.Π. ΕΛΑΙΩΝΩΝ, ΜΕΤ. 37(185) Α.Α.Π. ΑΜΠΕΛΛΩΝ, ΜΕΤ. 153 (850) Α.Α.Π. ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ, ΜΕΤ. 152 (845) Α.Α.Π. Σ. ΣΚΛΗΡΟΣ, ΜΕΤ. 155 (860) Α.Α.Π. ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΜΕΤ. 39(195) Α.Α.Π. ΧΟΡΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ >99% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΚΑΘ. ΑΞΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤ. 27(135)) 15

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Πρόταση για χρήση compost στη βιολογική ελαιοκαλλιέργεια και υπολογισµός του πρόσθετου κόστους-ενίσχυσης Μία από τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας είναι η χρήση εσωτερικών εισροών και η εφαρµογή της ανακύκλωσης. Η βιολογική γεωργία θα πρέπει να στηρίζεται πρωτίστως σε ανανεώσιµους πόρους εντός οργανωµένων σε τοπική κλίµακα γεωργικών συστηµάτων. Για να ελαχιστοποιηθεί η χρήση µη ανανεώσιµων πόρων, τα κατάλοιπα και τα υποπροϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης θα πρέπει να ανακυκλώνονται µε στόχο την επαναφορά θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος 2. Τα βασικά στοιχεία του βιολογικού συστήµατος διαχείρισης της φυτικής παραγωγής είναι η διαχείριση της γονιµότητας του εδάφους, η επιλογή ειδών και ποικιλιών, η πολυετής αµειψισπορά, η ανακύκλωση οργανικών υλών και οι καλλιεργητικές τεχνικές. Πρόσθετα λιπάσµατα, βελτιωτικά εδάφους και φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνον εάν συµβιβάζονται µε τους στόχους και τις αρχές της βιολογικής παραγωγής. Γι αυτό στις ειδικές αρχές που εφαρµόζονται στη γεωργία και επιπλέον των γενικών αρχών που διατυπώνονται στο άρθρο 4, η βιολογική γεωργία βασίζεται στις ακόλουθες ειδικές αρχές: β) ελαχιστοποίηση της χρήσης µη ανανεώσιµων πόρων και υλικών εξωτερικών προς την εκµετάλλευση γ) ανακύκλωση των αποβλήτων και των παραπροϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης µέσω εισροής τους στη φυτική και τη ζωική παραγωγή δ) συνεκτίµηση της τοπικής ή περιφερειακής οικολογικής ισορροπίας στις αποφάσεις που αφορούν την παραγωγή Προτείνεται η χορήγηση ειδικής αποζηµίωσης στους ελαιοκαλλιεργητές βιολογικής γεωργίας για την παραγωγή και χρήση ιδιοπαραγόµενου κοµπόστ από υπολείµµατα καλλιέργειας. Ο διασκορπισµός µετά από απλό τεµαχισµό των υπολειµµάτων καλλιέργειας δεν συστήνεται γιατί υπάρχει πιθανότητα µετάδοσης ασθενειών όπως η βερτιτσιλίωση ή καρκίνωση. Αντίθετα κρίνεται απαραίτητη η διαδικασία της 2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΕΕ L 189 της , 16

18 κοµποστοποίησης έτσι ώστε µε την αύξηση της θερµοκρασίας να εξουδετερωθούν τα παθογόνα. Προκύπτει αυξηµένο κόστος που αναλύεται ως εξής: - Κατασκευή και διατήρηση εγκατάστασης κοµποστοποίησης. - Εκπαίδευση προσωπικού για τη διαδικασία κοµποστοποίησης - Απασχόληση προσωπικού για την παρακολούθηση και την εκτέλεση της διαδικασίας. - Τεµαχισµός υπολειµµάτων κλαδέµατος και λοιπών υπολειµµάτων καλλιέργειας. - Μεταφορά των τεµαχισµένων υπολειµµάτων καλλιέργειας στο χώρο κοµποστοποίησης. Γραµµή βάσης ως προς την οποία θα υπολογίζεται η πρόσθετη αποζηµίωση λαµβάνεται η χρήση αγοραζόµενων έτοιµων σκευασµάτων. (Σύγκριση µε κόστος ανά εκτάριο.) Στοιχεία κόστους Aνά ha 3 Ανά ha/ έτος Κλαδοτεµαχιστής Τιµή εργαλείου 1 ανά 2.000,00 εκµετάλλευση 327,33 65,47 Τεµαχισµός - µεταφορά 1 ηµεροµίσθιο ανά εκτάριο 30,00 30,00 30,00 Εγκατάσταση Εγκατάσταση 1 ανά 1.000,00 κοµποστοποίησης εκµετάλλευση 163,67 32,73 Εκπαίδευση για 1 ηµεροµίσθιο αγρότη ,00 κοµποστοποίηση ηµεροµίσθιο ειδικού 42,55 8,51 Πρόσθετη απασχόληση για 2 ηµεροµίσθια το µήνα Χ 30,00 την κοµποστοποίηση 12 µήνες 117,8 117,84 Σύνολο 254,55 Γραµµή βάσης (Οργανικά βελτιωτικά εδάφους) 673,8 110,3 Προτεινόµενη πρόσθετη ενίσχυση 144,25 3 Μέση έκταση εκμετάλλευσης 6,11 εκτάρια. 17

19 Προτείνεται η κλιµάκωση της ενίσχυσης ως εξής: Έτος Ετήσια πρόσθετη αποζηµίωση 1 360, , , , ,13 18

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Πίνακες 19

21 Πίνακας Π 3.1: Βιολογική Γεωργία: Εκτάσεις και Αριθµός Εκµεταλλεύσεων (2005) Ποσοστό βιολογικών εκτάσεων σε σύνολο αξιοποιηµένων αγροτικών εκτάσεων* (%) Βιολογικές Εκτάσεις* (στρέµµατα) Ποσοστό των κρατών µελών στις συνολικές βιολογικές εκτάσεις της EU25* (%) Μέγεθος βιολογικών εκµεταλλεύσεων ** (στρέµ./ιδιοκτησία) Μέγεθος συνολικών εκµεταλλεύσεων (στρέµ./ιδιοκτησία) Ποσοστό εκτάσεων υπό µετατροπή στις συνολικές βιολογικές εκτάσεις (%) EU25 1 3, , Βέλγιο 1, , ,0 Τσεχία 7, , ,3 ανία 5, , ,4 Γερµανία 4, , Εσθονία Ιρλανδία 0, , Ελλάδα 7,2 (1) , ,6 (2) Ισπανία 3, , ,7 Γαλλία 2, , ,7 Ιταλία 8, , ,6 Κύπρος 1, , ,5 Λετονία 7, , ,6 Λιθουανία 2, , ,5 Λουξεµβούργο 2, , ,2 Ουγγαρία 2, , ,1 Μάλτα 0, , ,0 Ολλανδία 2, , ,9 Αυστρία 11, , Πολωνία 0, , ,4 Πορτογαλία 6, , ,7 Σλοβενία 4, , ,0 Σλοβακία 4, , ,8 Φινλανδία 6, , ,4 Σουηδία 6, , ,8 Ην. Βασίλειο 3, , ,3 Τα δεδοµένα της EU25 δεν είναι διαθέσιµα για την Εσθονία * 2004 : Λουξεµβούργο και Πολωνία ** 2004 : Κύπρος, Λουξεµβούργο, Ουγγαρία και Πολωνία (2) περιλαµβάνονται και οι εκτάσεις των βοσκοτόπων που ανάγονται όµως στην καλλιεργούµενη έκταση (3) περιλαµβάνονται και οι εκτάσεις βοσκοτόπων ΠΗΓΗ:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/07/80&format=HTML&aged =0&language=EN&guiLanguage=en) 20

22 Πίνακας Π 3.2: Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε συµβατική και βιολογική παραγωγή για την περίπτωση της ελαιοκαλλιέργειας, συνυπολογίζοντας το κόστος της περιόδου µετατροπής (µε δαπάνη composting) Μέση έκταση (εκτάρια) (Α) 6,11 Συµβατική παραγωγή (ετησίως) Βιολογική παραγωγή (ετησίως) Περίοδος µετατροπής (3 χρόνια) Περίοδος βιολογικής παραγωγής (2 χρόνια) Μέσος όρος 5ετίας (περιόδων µετατροπής και βιολογικής παραγωγής) Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Β) , , , ,62 Μεταβλητές απάνες απάνες βελτιωτικών εδάφους 612,51 673,76 673, ,761 απάνες φυτοπροστασίας 302,19 332,41 332, ,409 Αµοιβη ξενου προσωπικού 1.727, , , ,92 Αξια µη αµειβόµενου προσωπικού 7.437, , , ,25 ακοπαγίδες (300 /εκτάριο) 1.833, απάνη composting 881,37 881, ,3675 Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 10079, , , ,71 ιαφορά (Β)-(Γ) = ( ) 4491, , ,13-746,09 Επιδότηση βιολογικών ( /εκτάριο): ( )Συµβατικής παραγωγής- ( )Βιολογικής Παραγωγής/ (Α) 857,2327 % µεταβολή στοιχείων κόστους και εσόδων κατά τη µεταβολή της συµβατικής καλλιέργειας σε βιολογική Βελτιωτικά εδάφους & Απόδοση Τιµή πώλησης Εργασία φυτοπροστασίας καλλιέργειας προϊόντος 10% 10% -20% 30% Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία στοιχείων RICA και στοιχείων βιολογικής καλλιέργειας ελιάς από << είκτες υπολογισµού γεωργικού εισοδήµατος>>, Περιφέρεια Κρήτης, /νση Γεωργικής Ανάπτυξης, 2006 και << είκτες υπολογισµού γεωργικού εισοδήµατος>>, Περιφέρεια Θράκης, /νση Γεωργικής Ανάπτυξης,

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση (Κοµοτηνή) 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση: Νοµός Αιτωλοακαρνανίας 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 2 / 8 /2004 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 130291 /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Νοεµβρίου 2013 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Σεπτέµβριος 2013 Η εξέλιξη των Αναθεωρηµένων εικτών Τιµών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Ιανουαρίου 2016 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέµβριος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2014 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Απριλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές ΚΑΠ 2014-2020 Εθνικές Επιλογές 2 Εθνικές Επιλογές : Συνδεδεμένες ενισχύσεις Στρατηγικός σχεδιασμός : Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο - Επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική γεωργία. απολογισμός δεκαετίας. Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις

Βιολογική γεωργία. απολογισμός δεκαετίας. Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις Βιολογική γεωργία απολογισμός δεκαετίας Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Χατζηλιάδης Γεώργιος ιευθυντής Υπηρεσιών-Πληροφορικής 1 οµή παρουσίασης Εκκρεµότητες ΟΣ Ε έτους 2014 Αλλαγή Υποβάθρου Τηλεπισκόπηση Τεχνική Λύση Έναρξη ΟΣ Ε 2015 Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση 1 Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2016, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2016, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Νοεµβρίου 2016 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Σεπτέµβριος 2016 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Αυγούστου 2015 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2012 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες από τον ρα Ευάγγελο Καπετανάκη, Καθηγητή Σχολής Τ. Γεωπονίας και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Περιεχόµενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2019 Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Έτη 2009, 2010 και 2011 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Αυγούστου 2016 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2016 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Γεωπόνος Msc ιευθύντρια Πιστοποίησης ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Από το 1950 (ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ) και µετά η γεωργική παραγωγή έχει εντατικοποιηθεί εστιάζοντας το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Τι είναι η βιολογική γεωργία;

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Τι είναι η βιολογική γεωργία; ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Τι είναι η βιολογική γεωργία; είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν Αθήνα 21/6/2010 Αρ. Πρωτ. 4984 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΕΚ 1019/Β/2010 ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΣΑΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ 4 Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΚΑΝ.. 1698/2005 ΕΠΙΤΕΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 13. 05.2010 Αριθ. Πρωτ.: 263343 ΘΕΜΑ: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 1487/39717

Αρ. Πρωτ: 1487/39717 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τµήµα Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Πετσάκος Αθανάσιος Τσιμπούκας Κων/νος Τσουκαλάς Σταύρος Ροζάκης Στέλιος "Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση σε σταθερές μεταβλητές δαπάνες παραγωγής

Διάκριση σε σταθερές μεταβλητές δαπάνες παραγωγής Διάκριση σε σταθερές μεταβλητές δαπάνες παραγωγής Ι. Σταθερές Δαπάνες 1. Ενοίκιο εδάφους 2. Αμοιβή μονίμου προσωπικού (οικογενειακού και μη) 3. Απόσβεση κεφαλαίων α) Μονίμου, β) Ημιμονίμου (πλην τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης ιαχείριση και Εμπορία Αρωματικών και

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

QMSCERT ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 834/2007

QMSCERT ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 834/2007 QMSCERT ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 834/2007 O παρών τιμοκατάλογος ισχύει από 01/03/2016 1. Ο παρών τιμοκατάλογος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ Αθήνα, 03.08.2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ Αθήνα, 03.08.2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ Αθήνα, 03.08.2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.:88184 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ 2000-2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 1 Νέα αρχιτεκτονική άμεσων ενισχύσεων Πολλαπλή Συμμόρφωση Συνδεδεμένες ενισχύσεις 8% Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 211 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Πρωτογενούς Τομέα Τμήμα: Ετήσιων Στατιστικών Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-08 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 121297 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β & Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Ταχ. κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ 8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ Άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρα 4 και 43-47 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 Κανονισμός του Συμβουλίου 834/2007 για την οργανική γεωργία και της

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1) ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ 2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα: 03/02/2014 Αρ. Πρωτ.:13022 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Παράγοντες που επηρεάζουν την διαμόρφωση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2.1.4. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

5.3.2.1.4. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 5.3.2.1.4. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (iv) και 39 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Άρθρα 27 και

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Πληθυσµός, ΚΚΕισ., Προϋπολογισµός

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Πληθυσµός, ΚΚΕισ., Προϋπολογισµός Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Πληθυσµός, ΚΚΕισ., Προϋπολογισµός ΤΕΙ Αθήνας 2010 εδοµένα της ΕΕ: Πληθυσµός Bulgaria 7,576.8 1.51 110,912 2.5 68.5 Cyprus 801.9 0.16 9,250 0.2 86.6 Czech Republic 10,512.4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα.

Οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα. 5.3.1.3.2. Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (γ) (ii) και 32 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 στ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 στ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ε. Μπουσίου /νση: Αχαρνών 2 Τηλέφωνο: 210-2124208 Fax: 210-5246258 E

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ.

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Γεώργιος Παυλίδης Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΘ και Ελλάδας Η Ανατολική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αθήνα, 19/1/2004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αθήνα, 19/1/2004 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αθήνα, 19/1/2004 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 125316 /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Αρ. Απόφασης: 567 ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2016 COM(2016) 786 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE

ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 2005 ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE Βασίλειος Π. Παπαναστάσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα