ΑΘΗΝΑ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας Πρύτανης Γ.Π.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΗΝΑ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας Πρύτανης Γ.Π.Α."

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 39 ΚΑΝ. 1698/05) (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ) ΑΘΗΝΑ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας Πρύτανης Γ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 39 ΚΑΝ. 1698/05) ΥΠΟΜΕΤΡΟ 214/1: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ενδεικτικός συνοπτικός πίνακας του μέτρου Ενισχυόμενη αλλαγή διατήρηση διαχειριστικής πρακτικής Εισαγωγή συνέχιση πρακτικών βιολογικής γεωργίας Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κόστος συναλλαγής Επίπεδο αναφοράς Ομοειδής συμβατική εκμετάλλευση Μεταβολή οικονομικού μεγέθους με το οποίο συνδέεται Μειωμένη παραγωγή Αυξημένη τιμή προϊόντος (στην αγορά) Μεταβολή κόστους εισροών Μεταβολή κόστους εργασίας Κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση από ειδικό. Κανονιστικές ρυθμίσεις που ορίζουν το επίπεδο αναφοράς Λόγω της ολιστικής προσέγγισης της βιολογικής γεωργίας και του οριζόντιου χαρακτήρα της εφαρμογής θεωρείται ότι τους παραγωγούς που συμμετέχουν δεσμεύει το σύνολο των κανόνων της πολλαπλής συμμόρφωσης (βλ. Παράρτημα.)

3 1. Περιγραφή της ράσης Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα παραγωγής που χρησιµοποιεί µεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, µε στόχο την παραγωγή προϊόντων αναγνωρισµένης ποιότητας και την αποκατάσταση της ισορροπίας ανάµεσα στο γεωργικό και φυσικό περιβάλλον. Στη βιολογική γεωργία, ανάµεσα σ άλλα, αποφεύγεται η χρήση αγροχηµικών σκευασµάτων, ανακυκλώνονται φυτικά υπολείµµατα, εναλλάσσονται οι καλλιέργειες, χρησιµοποιείται ζωϊκή κοπριά και καλλιεργούνται φυτά που δεσµεύουν το άζωτο. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1698/05 χορηγούνται γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις σε γεωργούς οι οποίοι αναλαµβάνουν εθελοντικά αντίστοιχες δεσµεύσεις. Ειδικότερα, στον Άξονα 2 του εν λόγω Κανονισµού ( Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου ), προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η χορήγηση γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων ως ένα από τα µέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της γεωργικής γης (άρθρο 36). Λεπτοµερέστερη αναφορά στις ενισχύσεις αυτές γίνεται στο άρθρο 39 του Κανονισµού: Άρθρο 39 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 1. Τα κράτη µέλη καθιστούν διαθέσιµη τη στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 36 στοιχείο α) σηµείο iv) σε ολόκληρη την επικράτειά τους, σύµφωνα µε τις ειδικές ανάγκες τους. 2. Οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις χορηγούνται σε γεωργούς οι οποίοι αναλαµβάνουν εθελοντικά γεωργοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις. Εάν δικαιολογείται για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις µπορούν να χορηγούνται και σε άλλους διαχειριστές γης. 3. Οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις καλύπτουν µόνο τις δεσµεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα, τα οποία θεσπίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 και τα παραρτήµατα (1) ΕΕ L 38 της , σ. 1 απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2139/2004 (ΕΕ L 369 της , σ. 26). III και IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, καθώς και τις 2

4 ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τις άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις, που θεσπίζονται από την εθνική νοµοθεσία και προσδιορίζονται στο πρόγραµµα. Οι δεσµεύσεις αυτές αναλαµβάνονται κατά γενικό κανόνα για περίοδο µεταξύ πέντε και επτά ετών. Όταν είναι αναγκαίο και δικαιολογηµένο, καθορίζεται µεγαλύτερο διάστηµα σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 90, παράγραφος 2, για ιδιαίτερους τύπους δεσµεύσεων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ενισχύσεις καλύπτουν µόνο τις δεσµεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα τα οποία θεσπίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 και τα παραρτήµατα ΙΙΙ και IV του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/03, καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τις άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις, που θεσπίζονται από την εθνική νοµοθεσία. 2. Πρόσφατες εξελίξεις σχετικά µε τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία στην Ελλάδα Η βασική διαπίστωση από την παράθεση των στοιχείων που αναφέρονται στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία (ΒΓ-Κτ) στην Ελλάδα είναι ο ραγδαίος ρυθµός επέκτασής τους, ιδιαίτερα µετά το Έτσι, από το 1997 έως το 2005 οι βιοκαλλιεργούµενες εκτάσεις έχουν πολλαπλασιασθεί και ο αριθµός των βιοκαλλιεργητών έχει πενταπλασιασθεί. Με τα δεδοµένα αυτά, οι εκτάσεις της βιολογικής γεωργίας αντιπροσωπεύουν στην Ελλάδα το 3% περίπου της συνολικά Χρησιµοποιούµενης Γεωργικής Έκτασης, στην οποία συνυπολογίζονται και οι βοσκότοποι. (βλ. και Πίνακα Π1 του Παραρτήµατος). Ψηλότερα από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο βρίσκεται η Ελλάδα (Πίνακας 3.1, στο Παράρτηµα 3.) και στο ποσοστό των εκµεταλλεύσεων ΒΓ-Κτ (1,9% έναντι 1,6%). 3

5 Πίνακας 1: ιαχρονική εξέλιξη βασικών µεγεθών της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα ΧΓΕ (στρ.) [1] Βιοκαλλιεργούµενες εκτ. (στρ.) [2] * (**) (***) Σύνολο εκµεταλλεύσεων [3] Βιολογικές εκµ/σεις [4] [4] / [3] 0,4% 0,7% 0,8% 1,9% ΠΗΓΗ: Eurostat (*) Στοιχεία για το 1998 (**) Πρόκειται για την καλλιεργούµενη έκταση (***) περιλαµβάνονται και οι εκτάσεις βοσκοτόπων 3. Θεσµικό Πλαίσιο Tο θεσµικό πλαίσιο για τα βιολογικά προϊόντα φυτικής προέλευσης περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 1. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991 "περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής". 2. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1991/2006 του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 2006 για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής. 3. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 1992 "περί θεσπίσεως λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του καθεστώτος εισαγωγής από τρίτες χώρες που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής". 4. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1452/2003 της Επιτροπής της 14ης Αυγούστου 2003 " για διατήρηση της παρέκκλισης που προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 3 4

6 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου όσον αφορά ορισµένες ποικιλίες σπόρων προς σπορά και το πολλαπλασιαστικό υλικό και την καθιέρωση διαδικαστικών κανόνων και κριτηρίων σχετικά µε αυτήν την παρέκκλιση". Βιολογικά προϊόντα φυτικής προέλευσης Αποφάσεις Καθορισµός συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή του Καν. (ΕΟΚ)2092/91 του Συµβουλίου "περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων & των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα & στα είδη διατροφής". Εφαρµοστική του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συµβουλίου "περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής", ΚΥΑ υπ αριθ / (ΦΕΚ 157Β). ΚΥΑ /ΦΕΚ Β 1921/ Εφαρµογή του Καθεστώτος της πολλαπλής συµµόρφωσης και λοιπά συµπληρωµατικά µέτρα σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου. ΥΑ / ΦΕΚ Β 538/ Λεπτοµέρειες εφαρµογής της υπ. Αριθµ /ΦΕΚ Β 1921/ απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Εφαρµογή του Καθεστώτος της πολλαπλής συµµόρφωσης και λοιπά συµπληρωµατικά µέτρα σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου. ΚΥΑ / ΦΕΚ Β 1183/ Τροποποίηση και συµπλήρωση της αριθµ /ΦΕΚ Β 1921/ , υπουργικής απόφασης για την εφαρµογή του Καθεστώτος της πολλαπλής συµµόρφωσης των Κανονισµών (ΕΚ) υπ αριθµ. 1782/2003 του Συµβουλίου και 796/2004 τηε Επιτροπής όσον αφορά στην ανώτερη βία και έκτακτες περιστάσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης των κυρώσεων. ΚΥΑ / ΦΕΚ Β 764/ Συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή των άρθρων 3 και 4 του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου που 5

7 αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σηµεία Β και Γ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού αυτού. ΥΑ /ΦΕΚ 1307/ Λεπτοµέρειες εφαρµογής της υπ. Αριθµ / ΦΕΚ Β 764/ , απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. «Συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή των άρθρων 3 και 4 του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σηµεία Β και Γ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού αυτού» ΥΑ /ΦΕΚ Β 1447/ Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ. Αριθµ / ΦΕΚ Β 538/ απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Λεπτοµέρειες εφαρµογής της υπ. Αριθµ / ΦΕΚ Β 1921/ απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» Επιδοτούµενο Πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργίας, Μέτρο 3.1, ΕΠΑΑ ΥΑ υπ'αριθµ / (ΦΕΚ925/Β/5-7-05) Τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων : - υπ. αριθµ / «Λεπτοµέρειες Εφαρµογής της υπ. αριθµ. 567/125316/ Κoινής Υπoυργικής Απόφασης (ΦΕΚ 129/B / ) Εφαρµογή του µέτρου 3.1 «Βιολογική Γεωργία» του Άξονα 3 των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(Ε.Κ.)1257/1999» και - υπ. αριθµ / «Τροποποίηση της υπ. αριθµ / (ΦΕΚ 972/Β / ) «Λεπτοµέρειες Εφαρµογής της υπ αρ. 567/125316/ Κoινής Υπoυργικής Απόφασης (ΦΕΚ 129/B / ) Εφαρµογή του µέτρου 3.1 «Βιολογική Γεωργία» του Άξονα 3 των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν. (Ε.Κ.) 1257/1999». 6

8 - Τροποποίηση της υπ αρ. 567/125316/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την εφαρµογή του µέτρου 3.1 "Βιολογική Γεωργία" του Άξονα 3 των αγροτοπεριβαλλοντικών µέτρων (Άξονας 3) του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(Ε.Κ.)1257/1999). ΥΑ υπ'αριθµ / (ΦΕΚ1222/Β/ ) Τροποποίηση της υπ αρ /21/06/04 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ972/Β/ ) Λεπτοµέρειες Εφαρµογής της υπ αρ. 567/125316/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ129/ Εφαρµογή του Μέτρου 3.1 Βιολογική Γεωργία του Άξονα 3 των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(Ε.Κ.)1257/1999). ΥΑ υπ'αριθµ / (ΦΕΚ 972/Β/ ) «Λεπτοµέρειες Εφαρµογής της υπ αρ. 567/125316/ Κoινής Υπoυργικής Απόφασης (ΦΕΚ129/B/ ) Εφαρµογή του µέτρου 3.1 «Βιολογική Γεωργία» του Άξονα 3 των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(Ε.Κ.)1257/1999». ΚΥΑ υπ αριθ. 567/125316/ (ΦΕΚ 129/Β/ ) "Εφαρµογή του µέτρου 3.1 «Βιολογική Γεωργία» του Άξονα 3 των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων (Άξονας 3) του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(Ε.Κ.)1257/1999 ( )". 5. Πρόβλεψη χορήγησης ενισχύσεων για βιολογική γεωργία Η πρόβλεψη για τη χορήγηση ενισχύσεων σε γεωργούς που εντάσσονται στο µέτρο της βιολογικής γεωργίας, βασίζονται σε δύο περιπτώσεις που προβλέπει ο Κανονισµός 1698/05: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 7

9 Πρόκειται για τις ενισχύσεις που θα αναλυθούν στην παρούσα εργασία. Σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Καν. 1698/05: 4. Οι Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και καλύπτουν το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδηµα που απορρέουν από την αναληφθείσα δέσµευση. Εάν χρειάζεται, µπορούν να καλύπτουν επίσης το κόστος της συναλλαγής. Εάν ενδείκνυται, οι δικαιούχοι µπορεί να επιλέγονται µε βάση διαγωνισµό, µε την εφαρµογή κριτηρίων οικονοµικής και περιβαλλοντικής αποτελεσµατικότητας. Η στήριξη περιορίζεται στο µέγιστο ποσό που καθορίζεται στο παράρτηµα. 5.Στήριξη µπορεί να χορηγείται για τη διατήρηση γενετικών πόρων στη γεωργία, για πράξεις που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις δυνάµει των παραγράφων 1 έως 4. Στο παράτηµα του Κανονισµού, σχετικά µε τις προαναφερθείσες ενισχύσεις του άρθρου 39, παράγραφος 4, προβλέπεται κατά µέγιστο να είναι: Ετήσιες καλλιέργειες 600 ανά εκτάριο(*) Ειδικευµένες πολυετείς καλλιέργειες 900 ανά εκτάριο(*) Άλλες χρήσεις γης 450 ανά εκτάριο(*) (*) Τα ποσά αυτά µπορούν να αυξάνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λαµβανοµένων υπόψη ειδικών περιστάσεων που πρέπει να αιτιολογούνται στα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης. 6. Μεθοδολογική Προσέγγιση Για τον υπολογισµό και την τεκµηρίωση του κόστους ενίσχυσης (πρόσθετο κόστος, διαφυγόν εισόδηµα, όπως και κόστος συναλλαγής), που συνεπάγεται για τους γεωργούς η εφαρµογή των γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων (άρθρο 39, Καν. 1698/05) στην περίπτωση του Υποµέτρου 214/1 «Βιολογική Γεωργία» του Άξονα 2 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, ως µεθοδολογική προσέγγιση χρησιµοποιήθηκε αυτή του µερικού προϋπολογισµού, για 8

10 τεχνικοοικονοµικά στοιχεία του Ακαθαρίστου Κέρδους των συµβατικών καλλιεργειών µε αντίστοιχα στοιχεία των βιολογικών καλλιεργειών. Τα στοιχεία αυτά του Ακαθαρίστου Κέρδους για τη φυτική παραγωγή είναι -αποδόσεις -τιµές πώλησης - δαπάνες βελτιωτικών εδάφους - δαπάνες φυτοπροστασίας -αµοιβή ξένου προσωπικού - αξία (εργασίας) µη αµειβόµενου προσωπικού Για την αριθµητική υποστήριξη της προσέγγισης χρησιµοποιήθηκαν, για τους συµβατικούς κλάδους παραγωγής-καλλιέργειες σηµαντικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, δεδοµένα του ΙΓΕΛΠ-RICA της τριετίας Για τις αντίστοιχες βιολογικές καλλιέργειες -λόγω έλλειψης δηµοσιευµένων στοιχείωνχρησιµοποιήθηκαν οι υπάρχουσες βιβλιογραφικές πηγές όπως δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά και µελέτες όπως περιγράφεται κάτω από κάθε πίνακα αναλυτικού υπολογισµού (βλ. Παράρτηµα 3, Πίνακες Π ). Ειδικότερα για τα αριθµητικά µεγέθη (του προϋπολογισµού) της βάσης σύγκρισης των κυριότερων συµβατικών κλάδων-καλλιεργειών (ελαιοκαλλιέργεια, αµπελοκαλλιέργεια, αραβόσιτος, µηδική, σιτηρά για ανθρώπινη χρήση, σιτηρά για κτηνοτροφική χρήση, κρόκος και βαµβάκι) χρησιµοποιήθηκαν οι γενικοί µέσοι όροι των τεχνικοοικονοµικών στοιχείων του Ακαθαρίστου Κέρδους που αναφέρονται πιο πάνω, του πλήθους των γεωργικών εκµεταλλεύσεων του δείγµατος ΙΓΕΛΠ-RICA, που κάθε µια συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. εν εκτρέφει ζώα και εποµένως η Ακαθάριστη Αξία Ζωίκής Παραγωγής είναι µηδέν. 2. Έχει χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση (Χ.Γ.Ε.) µόνο της αντίστοιχης καλλιέργειας (π.χ. οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις βαµβακιού έχουν Χ.Γ.Ε. που καλλιεργείται µόνο µε βαµβάκι). 3. Η ακαθάριστη αξία παραγωγής τους προέρχεται τουλάχιστον κατά 99% από φυτική παραγωγή, αφού υπάρχει το ενδεχόµενο (σε µηδαµινό ποσοστό) να 9

11 υπάρχει αξία φυτικής παραγωγής από άλλες µη κατονοµαζόµενες παραγωγικές-καλλιεργητικές δραστηριότητες (π.χ. δάση-υλοτοµία). Λεπτοµερέστερη παρουσίαση των προϋποθέσεων επιλογής των εκµεταλλεύσεων από τον συνολικό πληθυσµό του δείγµατος ΙΓΕΛΠ-RICA γίνεται στο Παράρτηµα1. Ακόµη στο Παράρτηµα 4 παρουσιάζονται οι πίνακες αποτελεσµάτων των εξεταζόµενων εκµεταλλεύσεων του ΙΓΕΛΠ-RICA που επεξεργάστηκαν κατά παραγωγικό κλάδο-καλλιέργεια και χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία τους για τον υπολογισµό του Ακαθαρίστου Κέρδους των συµβατικών κλάδων παραγωγής-καλλιεργειών. Σηµειώνεται ότι στους υπολογισµούς αυτούς, από τα στοιχεία του ΙΓΕΛΠ, δε συµπεριλήφθηκε η Ενιαία Αποδεσµευµένη Ενίσχυση (ΕΑΕ) ούτε άλλες ενισχύσεις (ως έσοδα υπολογίζονται µόνο η Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής τόσο για τη συµβατική όσο και τη βιολογική καλλιέργεια), ενώ έγινε και αναπροσαρµογή σε τιµές 2006, µε βάση τη µεταβολή του Α.Ε.Π.. Από την εφαρµογή του µερικού προϋπολογισµού προκύπτει το ύψος της ενίσχυσης της βιολογικής παραγωγής που προέρχεται από την απώλεια εισοδήµατος λόγω προσαρµογής στις τεχνικές προδιαγραφές της βιολογικής γεωργίας (συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για τους εξεταζόµενους κλάδους παραγωγήςκαλλιέργειες βλέπε πίνακα Π.19 στο Παράρτηµα 3), από τις επιπλέον δαπάνες ένταξης στο βιολογικό τρόπο παραγωγής (κόστος σύµβασης για τον έλεγχο από πιστοποιητικό µηχανισµό στην παραγωγή προϊόντων για µη ανθρώπινη κατανάλωση 1, κόστος συµβουλευτικής υποστήριξης από γεωπόνο και κόστος εργαστηριακών αναλύσεων) και από το επιπρόσθετο κόστος συναλλαγής, (που αφορά στην εισοδηµατική απώλεια λόγω αφιέρωσης χρόνου για προβλεπόµενες γραφειοκρατικές δοσοληψίες ένταξης στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας). Επισηµαίνεται ότι το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο κόστος πιστοποίησης για την παραγωγή προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση θα λαµβάνεται από τη δράση που αναφέρεται στην Ποιότητα Τροφίµων. Συνεπώς, σηµειώνεται ότι οι δαπάνες αυτές δεν συνυπολογίστηκαν στο τελικό ποσό ενίσχυσης του υποµέτρου για τις περιπτώσεις παραγωγής προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 1 Για την κλιµάκωση του κόστους πιστοποίησης και τον υπολογισµό του βλ. Πίνακα Π στο Παράρτηµα 3. 10

12 Επιπλέον στην όλη προσέγγιση εισάγονται οι παρακάτω αριθµητικές αλλαγές των τεχνικοοικονοµικών στοιχείων και πραγµατοποιούνται οι κάτωθι υπολογισµοί: - Για τα εδάφη που για πρώτη φορά εισάγονται στην βιολογική γεωργία, συνυπολογίζεται και το κόστος της περιόδου µετατροπής (3 χρόνια για δενδρώδεις καλλιέργειες και 2 χρόνια για τις αροτραίες καλλιέργειες), το οποίο δε λαµβάνεται υπόψη για εδάφη που ήδη έχουν εισαχθεί στην βιολογική παραγωγή και δεν χρειάζονται περίοδο µετατροπής. -Για τις ετήσιες καλλιέργειες (αραβόσιτο, σιτηρά για ανθρώπινη χρήση, σιτηρά για κτηνοτροφική χρήση και βαµβάκι), µε βάση τους αγρονοµικούς περιορισµούς, υπολογίζεται αγρανάπαυση του αγρού ενός (1) έτους στην πενταετία. -Οι τιµές των συµβατικών δηµητριακών (αραβόσιτος και σιτηρά), που προκύπτουν για το από τα στοιχεία του ΙΓΕΛΠ, διπλασιάζονται κατά τους υπολογισµούς, (λόγω της ιδιαίτερα έντονης τάσης ανόδου των τιµών κατά το 2007, που συνεχίζεται µέχρι σήµερα). - Οι αποδόσεις των συµβατικών σιτηρών, που µε βάση τα στοιχεία του ΙΓΕΛΠ εµφανίζονται για την εξεταζόµενη τριετία σε χαµηλό επίπεδο, αυξάνονται στα επίπεδα των πραγµατικών αποδόσεων µε βάση τις µέσες αποδόσεις που ισχύουν υπό κανονική παραγωγή, όπως πιστοποιούν οι /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των σηµαντικών σιταροπαραγωγικών νοµών. Η δικαιολόγηση για αυτό είναι ότι, για την περίοδο (οπότε ίσχυε η παλιά Κ.Α.Π) βασικός στόχος των εκµεταλλεύσεων σιτηρών ήταν η επίτευξη ικανοποιητικού εισοδήµατος µέσω της είσπραξης στρεµµατικών ενισχύσεων των σιτηρών (βασική αντιστάθµιση και ειδική αντιστάθµιση σκληρού σιταριού) παρά µέσω των πωλήσεων αυξηµένων αποδόσεων παραγωγής. Συνεπώς είναι ρεαλιστικό, οι υπολογισµοί στις αποδόσεις των σιτηρών να γίνουν µε βάση αυτές τις πραγµατικές αποδόσεις, αφού και µε τη νέα Κ.Α.Π. καταργούνται οι αντισταθµίσεις και εποµένως είναι λογικό να γίνει δεκτό ότι οι εκµεταλλεύσεις δεν θα ακολουθήσουν πλέον την προηγούµενη στρατηγική παραγωγής τους. -Οι υπολογισµοί που αφορούν τον κρόκο έχουν πραγµατοποιηθεί από τον Συνεταιρισµό Κροκοπαραγωγών Κοζάνης (αφού δεν περιέχονται οικονοµικά στοιχεία για το φυτό αυτό στο ΙΓΕΛΠ-RICA). Μάλιστα οι τιµές συµβατικού και βιολογικού 11

13 κρόκου είναι οι ίδιες, όπως φαίνονται και από τιµολόγια που προσκόµισε ο Συνεταιρισµός. -Τέλος για τους υπολογισµούς στην ελαιοκοµία έχει προστεθεί µια επιλογή, που αφορά την πρόσθετη δέσµευση από τους βιοκαλλιεργητές που σχετίζεται µε την χρήση των φυτικών υπολειµµάτων των δένδρων για παραγωγή compost, µε σκοπό την λίπανση της ελιάς (βλέπε στο Παράρτηµα 2 και στο Παράρτηµα 3 τους πίνακες Π.3.2 έως Π.3.3). Οι δαπάνες ένταξης στη δράση ανά εκτάριο περιλαµβάνουν την τεχνική στήριξη γεωτεχνικού για σύνταξη- παρακολούθηση και επικαιροποίηση του 5ετούς και ετήσιων Σχεδίων Περιβαλλοντικής ιαχείρισης, το ύψος της οποία υπολογίζεται σε 30 / εκτάριο και τις αναλύσεις εδάφους για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτελέσµατος της βιολογικής γεωργίας, το ύψος των οποίων υπολογίζεται σε 30 / εκτάριο.. Το κόστος συναλλαγής υπολογίζεται µε βάση τις ώρες πρόσθετης εργασίας που απαιτούνται για την προετοιµασία της αίτησης ένταξης στον κανονισµό και τα σχετικά, νοµικά και άλλα, έξοδα τα οποία αναλαµβάνει ο παραγωγός για την πλήρη προετοιµασία του φακέλου που θα υποβάλει. Συνοψίζεται, λοιπόν, το κόστος συναλλαγής στα στοιχεία κόστους που εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Κόστος συναλλαγής ΧΡΟΝΟΣ Ημέρες Ευρώ Σύνολο Αιτηση ,00 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Νομικά και άλλα έξοδα 60,00 Σύνολο Κόστους Συναλλαγής ανά εκμετάλλευση 150,00 Άρα, ανά εκµετάλλευση το κόστος συναλλαγής υπολογίζεται σε 150./πενταετία ή 30,00 / έτος Με βάση τις δαπάνες αυτές υπολογίζεται το κόστος συναλλαγής ανά εκτάριο για το µέσο µέγεθος καλλιεργειών που θα ενταχθούν στον κανονισµό, όπως παρουσιάζεται 12

14 στον πίνακα 1 που ακολουθεί. Τα µεγέθη αυτά προέκυψαν µε βάση τις συχνότητες εµφανίσεων των µεγεθών των καλλιεργειών στα στοιχεία του ΙΓΕΛΠ-RICA. Πίνακας 1. Φυτική παραγωγή Ετήσιο Κόστος Συναλλαγής Μέσο µέγεθος σε εκτάρια Υπολογιζόµενο στο Μέσο Μέγεθος ( / εκτάριο) Ελαιοκοµία 6,11 5,00 Αµπελοκαλλιέργεια 2,97 10,10 Αραβόσιτος 6,29 4,80 Μηδική 16,52 1,80 Σιτηρά 20,34 1,50 Κρόκος 1,00 30,00 Βαµβάκι 10,08 3,00 Βέβαια στους υπολογισµούς, αν το µετρούµενο µε τον παραπάνω τρόπο κόστος συναλλαγής υπερβαίνει το επιτρεπόµενο (µέγιστο το 20% της απώλειας εισοδήµατος και των δαπανών ένταξης στην δράση), τότε θα λαµβάνεται υπόψη το επιτρεπόµενο κόστος συναλλαγής. 7. Υπολογισµοί Βάσει της ανωτέρω µεθοδολογικής προσέγγισης υπολογίσθηκαν τα επί µέρους κόστη, που συνθέτουν το ύψος της ενίσχυσης, κατά κατηγορία βιολογικής φυτικής παραγωγής. Στον Πίνακα 3 εµφανίζονται οι εν λόγω υπολογισµοί, όπου διαπιστώνεται ευρεία παραλλαγή κατά παραγωγική κατηγορία. 13

15 Πίνακας 3. Ενδεικτικός πίνακας ενισχύσεων παραγωγών βιολογικών γεωργικών προϊόντων Φυτική παραγωγή Κόστος Πιστοποίη σης υπολογιζό µενο στο µέσο µέγεθος (ΣΠ & αναλύσεις) Κόστος συναλλαγής υπολογιζόµενο στο µέσο µέγεθος Καλλιέργεια Απώλεια εισοδήµατος ( / εκτάριο) ( / εκτάριο) ( / εκτάριο) ( / εκτάριο) Υπολογιζόµενο σύνολο στο µέσο µέγεθος ( / εκτάριο) Ελαιοκοµία 713,00-60,00 5,00 778,00 Αµπελοκαλλιέργεια 1916,20-60,00 10, ,30 Αραβόσιτος 1222,40 64,49 60,00 4, ,69 Μηδική 569,10 38,23 60,00 1,80 669,13 Σιτηρά 274,30-60,00 1,50 335,80 Κτηνοτροφικά Σιτηρά 274,30 40,49 60,00 1,50 376,29 Κρόκος 3613,70-60,00 30, ,70 Βαµβάκι 448,60 59,96 60,00 3,00 571,56 Έτσι, από τον Πίνακα 3, φαίνεται ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει µικρή απώλεια εισοδήµατος, όπως εµφανίζεται στα σιτηρά, ενώ σε άλλες είναι ιδιαίτερα σηµαντική, όπως είναι η περίπτωση της αµπελοκαλλιέργειας. Σηµειώνεται ότι δεν εµφανίζονται στον πίνακα οι περιπτώσεις των καλλιεργειών που εκτιµάται ότι δεν εµφανίζουν απώλεια εισοδήµατος κατά την µετάβασή τους από τον συµβατικό στο βιολογικό τρόπο παραγωγής. 14

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προϋποθέσεις επιλογής των εξεταζόµενων εκµεταλλεύσεων (για τον υπολογισµό του Ακαθαρίστου Κέρδους των συµβατικών κλάδων παραγωγής-καλλιεργειών) από τον συνολικό πληθυσµό του δείγµατος Ι.Γ.Ε.Λ.Π.-RICA ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. ΚΑΛ. ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤ. 12 (060) ΕΛΑΙΩΝΕΣ, ΜΕΤ. 10 (050) ΑΜΠΕΛΟΙ, ΜΕΤ. 117 (670) ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ, ΜΕΤ. 116 (665) Σ.ΣΚΛΗΡΟΣ, ΜΕΤ. 119 (680) ΒΑΜΒΑΚΙ, ΜΕΤ. 14 (070) ΧΟΡΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ) >0 2. ΣΥΝΟΛ. ΧΓΕ (ΜΕΤ. 5(25) = ΚΑΛ. ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( ΜΕΤ. 12 (060) ΕΛΑΙΩΝΕ, ΜΕΤ. 10 (050) ΑΜΠΕΛΟΙ, ΜΕΤ. 117 (670) ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ, ΜΕΤ. 116 (665) Σ.ΣΚΛΗΡΟΣ, ΜΕΤ. 119 (680) ΒΑΜΒΑΚΙ, ΜΕΤ. 14 (070) ΧΟΡΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ) 3. ΣΥΝΟΛ. ΖΜ (ΜΕΤ. 16 (80) ) = 0 4. ΣΥΝΟΛ ΑΚΑΘ. ΑΞΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤ. 41(205)) = 0 5. Α.Α.Π. ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤ. 38(190) Α.Α.Π. ΕΛΑΙΩΝΩΝ, ΜΕΤ. 37(185) Α.Α.Π. ΑΜΠΕΛΛΩΝ, ΜΕΤ. 153 (850) Α.Α.Π. ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ, ΜΕΤ. 152 (845) Α.Α.Π. Σ. ΣΚΛΗΡΟΣ, ΜΕΤ. 155 (860) Α.Α.Π. ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΜΕΤ. 39(195) Α.Α.Π. ΧΟΡΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ >99% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΚΑΘ. ΑΞΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤ. 27(135)) 15

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Πρόταση για χρήση compost στη βιολογική ελαιοκαλλιέργεια και υπολογισµός του πρόσθετου κόστους-ενίσχυσης Μία από τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας είναι η χρήση εσωτερικών εισροών και η εφαρµογή της ανακύκλωσης. Η βιολογική γεωργία θα πρέπει να στηρίζεται πρωτίστως σε ανανεώσιµους πόρους εντός οργανωµένων σε τοπική κλίµακα γεωργικών συστηµάτων. Για να ελαχιστοποιηθεί η χρήση µη ανανεώσιµων πόρων, τα κατάλοιπα και τα υποπροϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης θα πρέπει να ανακυκλώνονται µε στόχο την επαναφορά θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος 2. Τα βασικά στοιχεία του βιολογικού συστήµατος διαχείρισης της φυτικής παραγωγής είναι η διαχείριση της γονιµότητας του εδάφους, η επιλογή ειδών και ποικιλιών, η πολυετής αµειψισπορά, η ανακύκλωση οργανικών υλών και οι καλλιεργητικές τεχνικές. Πρόσθετα λιπάσµατα, βελτιωτικά εδάφους και φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνον εάν συµβιβάζονται µε τους στόχους και τις αρχές της βιολογικής παραγωγής. Γι αυτό στις ειδικές αρχές που εφαρµόζονται στη γεωργία και επιπλέον των γενικών αρχών που διατυπώνονται στο άρθρο 4, η βιολογική γεωργία βασίζεται στις ακόλουθες ειδικές αρχές: β) ελαχιστοποίηση της χρήσης µη ανανεώσιµων πόρων και υλικών εξωτερικών προς την εκµετάλλευση γ) ανακύκλωση των αποβλήτων και των παραπροϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης µέσω εισροής τους στη φυτική και τη ζωική παραγωγή δ) συνεκτίµηση της τοπικής ή περιφερειακής οικολογικής ισορροπίας στις αποφάσεις που αφορούν την παραγωγή Προτείνεται η χορήγηση ειδικής αποζηµίωσης στους ελαιοκαλλιεργητές βιολογικής γεωργίας για την παραγωγή και χρήση ιδιοπαραγόµενου κοµπόστ από υπολείµµατα καλλιέργειας. Ο διασκορπισµός µετά από απλό τεµαχισµό των υπολειµµάτων καλλιέργειας δεν συστήνεται γιατί υπάρχει πιθανότητα µετάδοσης ασθενειών όπως η βερτιτσιλίωση ή καρκίνωση. Αντίθετα κρίνεται απαραίτητη η διαδικασία της 2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΕΕ L 189 της , 16

18 κοµποστοποίησης έτσι ώστε µε την αύξηση της θερµοκρασίας να εξουδετερωθούν τα παθογόνα. Προκύπτει αυξηµένο κόστος που αναλύεται ως εξής: - Κατασκευή και διατήρηση εγκατάστασης κοµποστοποίησης. - Εκπαίδευση προσωπικού για τη διαδικασία κοµποστοποίησης - Απασχόληση προσωπικού για την παρακολούθηση και την εκτέλεση της διαδικασίας. - Τεµαχισµός υπολειµµάτων κλαδέµατος και λοιπών υπολειµµάτων καλλιέργειας. - Μεταφορά των τεµαχισµένων υπολειµµάτων καλλιέργειας στο χώρο κοµποστοποίησης. Γραµµή βάσης ως προς την οποία θα υπολογίζεται η πρόσθετη αποζηµίωση λαµβάνεται η χρήση αγοραζόµενων έτοιµων σκευασµάτων. (Σύγκριση µε κόστος ανά εκτάριο.) Στοιχεία κόστους Aνά ha 3 Ανά ha/ έτος Κλαδοτεµαχιστής Τιµή εργαλείου 1 ανά 2.000,00 εκµετάλλευση 327,33 65,47 Τεµαχισµός - µεταφορά 1 ηµεροµίσθιο ανά εκτάριο 30,00 30,00 30,00 Εγκατάσταση Εγκατάσταση 1 ανά 1.000,00 κοµποστοποίησης εκµετάλλευση 163,67 32,73 Εκπαίδευση για 1 ηµεροµίσθιο αγρότη ,00 κοµποστοποίηση ηµεροµίσθιο ειδικού 42,55 8,51 Πρόσθετη απασχόληση για 2 ηµεροµίσθια το µήνα Χ 30,00 την κοµποστοποίηση 12 µήνες 117,8 117,84 Σύνολο 254,55 Γραµµή βάσης (Οργανικά βελτιωτικά εδάφους) 673,8 110,3 Προτεινόµενη πρόσθετη ενίσχυση 144,25 3 Μέση έκταση εκμετάλλευσης 6,11 εκτάρια. 17

19 Προτείνεται η κλιµάκωση της ενίσχυσης ως εξής: Έτος Ετήσια πρόσθετη αποζηµίωση 1 360, , , , ,13 18

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Πίνακες 19

21 Πίνακας Π 3.1: Βιολογική Γεωργία: Εκτάσεις και Αριθµός Εκµεταλλεύσεων (2005) Ποσοστό βιολογικών εκτάσεων σε σύνολο αξιοποιηµένων αγροτικών εκτάσεων* (%) Βιολογικές Εκτάσεις* (στρέµµατα) Ποσοστό των κρατών µελών στις συνολικές βιολογικές εκτάσεις της EU25* (%) Μέγεθος βιολογικών εκµεταλλεύσεων ** (στρέµ./ιδιοκτησία) Μέγεθος συνολικών εκµεταλλεύσεων (στρέµ./ιδιοκτησία) Ποσοστό εκτάσεων υπό µετατροπή στις συνολικές βιολογικές εκτάσεις (%) EU25 1 3, , Βέλγιο 1, , ,0 Τσεχία 7, , ,3 ανία 5, , ,4 Γερµανία 4, , Εσθονία Ιρλανδία 0, , Ελλάδα 7,2 (1) , ,6 (2) Ισπανία 3, , ,7 Γαλλία 2, , ,7 Ιταλία 8, , ,6 Κύπρος 1, , ,5 Λετονία 7, , ,6 Λιθουανία 2, , ,5 Λουξεµβούργο 2, , ,2 Ουγγαρία 2, , ,1 Μάλτα 0, , ,0 Ολλανδία 2, , ,9 Αυστρία 11, , Πολωνία 0, , ,4 Πορτογαλία 6, , ,7 Σλοβενία 4, , ,0 Σλοβακία 4, , ,8 Φινλανδία 6, , ,4 Σουηδία 6, , ,8 Ην. Βασίλειο 3, , ,3 Τα δεδοµένα της EU25 δεν είναι διαθέσιµα για την Εσθονία * 2004 : Λουξεµβούργο και Πολωνία ** 2004 : Κύπρος, Λουξεµβούργο, Ουγγαρία και Πολωνία (2) περιλαµβάνονται και οι εκτάσεις των βοσκοτόπων που ανάγονται όµως στην καλλιεργούµενη έκταση (3) περιλαµβάνονται και οι εκτάσεις βοσκοτόπων ΠΗΓΗ:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/07/80&format=HTML&aged =0&language=EN&guiLanguage=en) 20

22 Πίνακας Π 3.2: Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε συµβατική και βιολογική παραγωγή για την περίπτωση της ελαιοκαλλιέργειας, συνυπολογίζοντας το κόστος της περιόδου µετατροπής (µε δαπάνη composting) Μέση έκταση (εκτάρια) (Α) 6,11 Συµβατική παραγωγή (ετησίως) Βιολογική παραγωγή (ετησίως) Περίοδος µετατροπής (3 χρόνια) Περίοδος βιολογικής παραγωγής (2 χρόνια) Μέσος όρος 5ετίας (περιόδων µετατροπής και βιολογικής παραγωγής) Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Β) , , , ,62 Μεταβλητές απάνες απάνες βελτιωτικών εδάφους 612,51 673,76 673, ,761 απάνες φυτοπροστασίας 302,19 332,41 332, ,409 Αµοιβη ξενου προσωπικού 1.727, , , ,92 Αξια µη αµειβόµενου προσωπικού 7.437, , , ,25 ακοπαγίδες (300 /εκτάριο) 1.833, απάνη composting 881,37 881, ,3675 Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 10079, , , ,71 ιαφορά (Β)-(Γ) = ( ) 4491, , ,13-746,09 Επιδότηση βιολογικών ( /εκτάριο): ( )Συµβατικής παραγωγής- ( )Βιολογικής Παραγωγής/ (Α) 857,2327 % µεταβολή στοιχείων κόστους και εσόδων κατά τη µεταβολή της συµβατικής καλλιέργειας σε βιολογική Βελτιωτικά εδάφους & Απόδοση Τιµή πώλησης Εργασία φυτοπροστασίας καλλιέργειας προϊόντος 10% 10% -20% 30% Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία στοιχείων RICA και στοιχείων βιολογικής καλλιέργειας ελιάς από << είκτες υπολογισµού γεωργικού εισοδήµατος>>, Περιφέρεια Κρήτης, /νση Γεωργικής Ανάπτυξης, 2006 και << είκτες υπολογισµού γεωργικού εισοδήµατος>>, Περιφέρεια Θράκης, /νση Γεωργικής Ανάπτυξης,

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική γεωργία. απολογισμός δεκαετίας. Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις

Βιολογική γεωργία. απολογισμός δεκαετίας. Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις Βιολογική γεωργία απολογισμός δεκαετίας Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319 ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: - Περιφερειακές Δ/νσεις ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 4 1.1. Ιστορικό... 4 1.2. ιαφορές συµβατικής και βιολογικής καλλιέργειας... 6 1.3. Πως αναγνωρίζω πιο προϊόν είναι Βιολογικό;... 7 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ... 8 2.1. Παγκόσµια Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

αgri Taxis λογιστικα βιβλια ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Φορολογία Αγροτών Οδηγός χορηγοσ

αgri Taxis λογιστικα βιβλια ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Φορολογία Αγροτών Οδηγός χορηγοσ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ AgroNews.gr Φορολογία Αγροτών Οδηγός ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 λογιστικα βιβλια χορηγοσ αgri Taxis ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα 12-7 - 2007 Αριθµ. Πρωτ. 31054 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισµός των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ ( Α Γ Ρ Ο Κ Τ Η Μ Α ) Γεώργιος Αθ. Παλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (α)

Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (α) 5.3.1.2.1. Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (α) ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (β) (i) και 26 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 17 και σηµείο 5.3.1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ 8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ Άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρα 4 και 43-47 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 Κανονισμός του Συμβουλίου 834/2007 για την οργανική γεωργία και της

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21 ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1698/06 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

BIO, 2011. Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011

BIO, 2011. Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011 BIO, 2011 Η Βιολογική Γεωργία στην Ελλάδα, την 31 Δεκεμβρίου 2010 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011 ENGENE AE, ΜΟΡΙΑΚΟ & ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Αλικαρνασσού 31 & Ελ. Βενιζέλου 127, 14231 Νέα Ιωνία, Αττική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μ. Καπνιστού, Ε. Οξούζη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της οικονοµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα