Η Κοινή Αγροτική Πολιτική: Εξέλιξη και Προοπτικές 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Κοινή Αγροτική Πολιτική: Εξέλιξη και Προοπτικές 2"

Transcript

1 Παύλος Δ. Πέζαρος 1 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική: Εξέλιξη και Προοπτικές 2 1. Εισαγωγή Οι απαρχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) τοποθετούνται ιστορικά στις πρώτες συζητήσεις των ιδρυτικών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), κατά την διαμόρφωση ακόμη του Γαλλο-Γερμανικού άξονα. Η γέννησή της προέκυψε από την ανάγκη να διασφαλιστεί το ταχύτερο η σταθερή εξασφάλιση τροφίμων σε μία περίοδο ανεπάρκειας (αμέσως μετά την τραγική εμπειρία του Β' Παγκόσμιου Πολέμου), αλλά και από την επιθυμία αλλαγών στη ζωή της υπαίθρου που θα βελτίωναν το επίπεδο ζωής του αγροτικού πληθυσμού. Καθοριστική απόφαση για την υιοθέτηση εξαρχής μίας Κοινής Πολιτικής για την Γεωργία, υπήρξε η ένταξη των γεωργικών προϊόντων στις γενικές αρχές της Κοινής Αγοράς, αλλά και η θέσπιση ειδικών κανόνων ανταγωνισμού για την γεωργία. Οι μεν γενικές αρχές υπαγόρευσαν τη θέσπιση ενός συστήματος που θα εξασφάλιζε την ελεύθερη κυκλοφορία των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και την εφαρμογή Κοινού Εξωτερικού Δασμολογίου στο εμπόριο των γεωργικών προϊόντων με τρίτες χώρες. Οι δε ειδικοί κανόνες ανταγωνισμού προέκυψαν από την ανάγκη υιοθέτησης κοινών μέτρων απαραίτητων για την αποτελεσματικότερη στήριξη των γεωργικών εισοδημάτων και την προστασία των γεωργικών αγορών από αποσταθεροποιητικούς εξωκοινοτικούς παράγοντες. Αυτός ο συνδυασμός των γενικών αρχών και των ειδικών μέτρων αποτέλεσε τη βάση της ΚΑΠ, η θέσπιση της οποίας έμελλε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση και ανάπτυξη ολόκληρης της Ένωσης και των ενωσιακών θεσμών. Πράγματι, βασιζόμενη αρχικά στις τρεις θεμελιώδεις αρχές (ενιαία εσωτερική αγορά, κοινοτική προτίμηση, χρηματοδοτική αλληλεγγύη), η ΚΑΠ: α) Έχει καταστεί και εξακολουθεί να είναι η πιο ολοκληρωμένη Κοινή Πολιτική της ΕΕ. Αν και πρωτίστως αποτελεί μία πολιτική επί της αγοράς των γεωργικών προϊόντων, οι κανόνες της διέπουν ολόκληρο τον αγροτικό τομέα, τόσο ως προς την λειτουργία των γεωργικών αγορών (από την παραγωγή της πρώτης ύλης, την επεξεργασία, την μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία του τελικού προϊόντος μέχρι τον τελικό καταναλωτή) όσο και ως προς τις αγροτικές δομές. 1 Οικονομολόγος, Διευθυντής Αγροτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τακτικός Διδάσκων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης από το Το διάστημα διετέλεσε Αναπληρωτής Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Maastricht). 2 Δημοσιεύτηκε στην Τριμηνιαία Πολιτική & Οικονομική Επιθεώρηση «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική», εκδ. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, τ , σελ

2 β) Μέχρι και σήμερα, θεωρείται ως η σημαντικότερη τομεακή πολιτική της Ένωσης από θεσμικής, κανονιστικής και δημοσιονομικής κυρίως πλευράς. Πέραν του 50% του λεγόμενου «κοινοτικού κεκτημένου» αναφέρεται στη νομοθεσία της ΚΑΠ, ενώ η εφαρμογή της εξακολουθεί να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του κοινοτικού προϋπολογισμού, έστω και με φθίνουσα πορεία, από 80% στις αρχές της δεκαετίας του 1970, σε 70% το 1980, 45% το 2000 και περίπου 40% το γ) Η θέσπιση και εξέλιξή της υπήρξε και εξακολουθεί να είναι το ισχυρότερο "θεμέλιο" αυτής καθαυτής της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και τούτο διότι, σημαντικοί σταθμοί στην ενοποιητική διαδικασία συνδέθηκαν άμεσα ή έμμεσα, πάντως αποφασιστικά, με την ενσωμάτωση της ΚΑΠ, αφού η λειτουργία της προϋποθέτει ότι κατεξοχήν παραδοσιακές και κρίσιμες εξουσίες και αρμοδιότητες των εθνικών Αρχών σε ένα ολόκληρο παραγωγικό τομέα εκχωρούνται στα κοινοτικά Όργανα. Ακόμη και σήμερα που η διαδικασία εμβάθυνσης της ολοκλήρωσης υποχωρεί όλο και περισσότερο, αφού πολλά και κυρίως τα ισχυρά κράτη μέλη προτάσσουν το στενά εθνικό τους συμφέρον επιβάλλοντάς το στη διαμόρφωση των ενωσιακών πολιτικών, η ΚΑΠ εξακολουθεί να είναι το κατεξοχήν πεδίο στο οποίο οι μειοψηφούσες τάσεις για επανεθνικοποίησή της βρίσκουν σημαντικές αντιστάσεις σε μια τέτοια κατεύθυνση. Επιπλέον, η ΚΑΠ, ως αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής αγοράς, συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με όλες σχεδόν τις άλλες τομεακές πολιτικές της ΕΚ, ιδίως εκείνες που σήμερα αποκτούν αυξημένη επικαιρότητα σε σχέση με τους ευρύτερους στόχους της ΕΕ (Προστασία της Υγείας & ποιότητας ζωής των καταναλωτών, Περιβάλλον, Οικονομική & Κοινωνική Συνοχή, Διαρθρωτική & Περιφερειακή Πολιτική, Διεθνές Εμπόριο, Έρευνα & Τεχνολογία κλπ). 2. Οι στόχοι της ΚΑΠ Η νομική βάση της ΚΑΠ περιέχεται στα άρθρα της Συνθήκης (Λισαβόνας) για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία προσδιορίζονται οι στόχοι και οι βασικοί προσανατολισμοί της, όπως ακριβώς προβλέπονταν και στην αρχική Συνθήκη της Ρώμης (1957). Ειδικότερα, στο άρθρο 39 διατυπώνονται οι γνωστοί 5 αρχικοί στόχοι της ΚΑΠ. Το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι, κατά την εφαρμογή της ΚΑΠ, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: Οι κοινωνικές παράμετροι της γεωργίας (οι διαρθρωτικές και φυσικές ανισότητες μεταξύ των διαφόρων περιοχών), Οι ανάγκες κατάλληλων προσαρμογών, Το γεγονός ότι η γεωργία αποτελεί τομέα που συνδέεται στενά με την Ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της. 2

3 Μολονότι, 50 περίπου χρόνια από την λειτουργία της ΚΑΠ, οι στόχοι αυτοί θεωρούνται ότι έχουν πλέον επιτευχθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους, μέχρι τώρα ούτε έχουν αντικατασταθεί ούτε έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά από τις διαδοχικές τροποποιήσεις της αρχικής Συνθήκης. Εξακολουθούν να αποτελούν ουσιώδες και αναπόσπαστο μέρος των Συνθηκών, γι αυτό και η επίκλησή τους παραμένει νομικά ισχυρή. Έμμεση αλλά αποφασιστική επέκταση (από νομική άποψη) των αρχικών πέντε στόχων μπορεί να θεωρηθεί ότι επήλθε μόνο μετά την Συνθήκη του Μαστρίχτ (1992), όταν θεσπίστηκε ότι όλες οι τομεακές πολιτικές (περιλαμβανομένης βεβαίως και της ΚΑΠ) θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη και να υπηρετούν πρωταρχικά τους στόχους των πολιτικών Συνοχής, προστασίας του Περιβάλλοντος, και της Δημόσιας Υγείας. 3. Σύντομο ιστορικό 3 Η ΚΑΠ άρχισε να μορφοποιείται στις λεπτομέρειές της στις αρχές της δεκαετίας του 60. Το 1961 οι Υπουργοί Γεωργίας των ιδρυτικών μελών αποφάσισαν τον βασικό κατάλογο των προϊόντων που επρόκειτο να καλυφθούν από την ΚΑΠ. Ο κατάλογος επεκτάθηκε το (Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ρώμης). Για πρακτικούς εμπορικούς λόγους, ωστόσο, σχεδόν το σύνολο των τροφίμων και άλλων σχετικών προϊόντων, ακόμη κι αν δεν διέπονται από τους κανόνες των άρθρων 38-44, εντάχθηκαν εν μέρει στους κανόνες του γεωργικού εμπορίου της Ένωσης. Τα αγαθά αυτά αναφέρονται κοινώς ως "προϊόντα εκτός Παραρτήματος Ι". Η αρχική εναρμόνιση των προηγούμενων εθνικών πολιτικών στη γεωργία επιτεύχθηκε με την θέσπιση (βάσει του άρθρου 34) μίας Κοινής Οργάνωσης των γεωργικών Αγορών (ΚΟΑ), αρχικά και μέχρι πρόσφατα (2005) για κάθε ένα από τα καλυπτόμενα προϊόντα ή τομέα προϊόντων. Κάθε ΚΟΑ περιέλαβε "το σύνολο των μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων, ιδιαίτερα, κανονισμούς τιμών, ενισχύσεις παραγωγής, εμπορίας, αποθήκευσης και λοιπές διευθετήσεις, καθώς και κοινό μηχανισμό για την σταθεροποίηση των εισαγωγών και εξαγωγών", ενώ κάθε πολιτική επί των κοινών τιμών θα έπρεπε να "βασίζεται σε κοινά κριτήρια και παρόμοιες μεθόδους υπολογισμού". Τα σιτηρά ήταν η πρώτη ομάδα προϊόντων που υπήχθη στους κανόνες της ΚΟΑ το Ωστόσο, η προσπάθεια να αποφασιστούν κοινές τιμές στα σιτηρά απέτυχε αρχικά ( ), εξαιτίας διαφωνιών που προέκυψαν, ως προς το ενδεικνυόμενο ύψος των κοινών (θεσμικών) τιμών, από πλευράς κυρίως της Γερμανίας που δεν δεχόταν τιμές χαμηλότερες από το ύψος των τότε εθνικών της τιμών. Τελικώς, κοινές τιμές στα σιτηρά αποφασίστηκαν μόνο το 1967 (και εφαρμόστηκαν το 3 Βλ. Pavlos Pezaros: The C.A.P. in the Pliers of the Multilateral Trading System: Origins, Evolution and Future Challenges in the S. Bilal P. Pezaros (Ed.) (2000): Negotiating the Future of Agricultural Policies, Kluwer Law International, The Hague, pp

4 έτος εμπορίας ), σε επίπεδο πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο των εθνικών τιμών. Στο μεταξύ το σύστημα της ΚΟΑ σιτηρών ακολουθήθηκε λίγο ως πολύ στα περισσότερα προϊόντα του πρώτου καταλόγου. Το 1966 αποφασίστηκαν κοινές τιμές για το γάλα και τα γαλακτοκομικά, το βόειο κρέας, την ζάχαρη, το ρύζι, το ελαιόλαδο και τους ελαιούχους σπόρους. Το 1968 θεωρείται το πρώτο έτος κατά το οποίο η ΚΑΠ τέθηκε σε πλήρη λειτουργία, έτος κατά το οποίο τα περισσότερα εθνικά μέτρα στήριξης αποσύρθηκαν και αντικαταστάθηκαν βαθμιαία από το κοινοτικό σύστημα. Γενικά, κατά την διάρκεια της πλήρους λειτουργίας του από το 1968 και για 25 και πλέον χρόνια, η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος εξασφαλιζόταν μέσα από ένα σύστημα στήριξης των τιμών μέσω δηλαδή κοινών εγγυημένων τιμών για τα κύρια προϊόντα. Από τις αρχές όμως της δεκαετίας του 1980 και μάλιστα προς το τέλος των διαπραγματεύσεων της Ελλάδας για την ένταξή της 4, άρχισαν να κάνουν έντονη την εμφάνισή τους τα δύο κύρια προβλήματα της ΚΑΠ, και τα οποία έκτοτε αποτέλεσαν την βασική αιτία των περιορισμών που ακολούθησαν, επηρεάζοντας άμεσα την κατεύθυνση της περαιτέρω εξέλιξης και υλοποίησης του καθεστώτος, δηλαδή: Απαράδεκτα πλεονάσματα που δεν μπορούσαν να διατεθούν τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά, ακόμη και με τις επιδοτούμενες τιμές, Η απορρόφηση όλο και υψηλότερων δημοσιονομικών πόρων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του συστήματος. Ήταν η εποχή που άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι το ίδιο το σύστημα ενεθάρρυνε την υπερ-παραγωγή, ενώ με δεδομένους τους πόρους του προϋπολογισμού, η υψηλή απαίτηση δαπανών για την ΚΑΠ δεν επέτρεπε την ανάπτυξη και χρηματοδότηση άλλων κοινών πολιτικών. Επιπλέον και κυριότερο, διαπιστώθηκε ότι η οριζόντια εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης των τιμών είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ρόλου των διαρθρωτικών ανεπαρκειών στην διαμόρφωση του εισοδήματος και την ταχεία επιδείνωση των ενδο-τομεακών εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ των διάφορων περιοχών της Κοινότητας. Με άλλα λόγια, οι καλά οργανωμένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις απορροφούσαν το μέγιστο ποσοστό των διατιθέμενων πόρων, ενώ η στήριξη των τιμών, αν και ιδιαίτερα υψηλή, δεν ήταν σε θέση να καλύψουν αποτελεσματικά το γεωργικό εισόδημα στις μειονεκτικές και με διαρθρωτικές αδυναμίες περιοχές. Ως εκ τούτου, από το 1979, άρχισαν να υιοθετούνται διάφοροι περιορισμοί στη χορήγηση των ενισχύσεων (ποσοστώσεις στην παραγωγή, 4 Βλ. Pavlos D. Pezaros: The C.A.P. in the Greek context, in Dimitrakopoulos-Passas (eds) (2004), Greece in the European Union, Routledge, pp

5 όρια στην παρέμβαση, στις νέες φυτεύσεις ή επεκτάσεις, κλπ) οπότε η ΚΑΠ εισήλθε στην εποχή των διάφορων αναμορφώσεων 5. Στη μακρόχρονη λοιπόν ιστορική της διαδρομή, η ΚΑΠ εξελίχθηκε σταδιακά από μια πολιτική επικεντρωμένη στην οργάνωση των γεωργικών αγορών και τη στήριξη των τιμών ως τα τέλη της δεκαετίας του 80, σε ένα πιο γενικευμένο σύστημα άμεσων ενισχύσεων το 1993, ανάλογα με το παραγόμενο προϊόν (ανά στρέμμα, ανά κιλό παραγωγής ή ανά κεφαλή παραγωγικού ζώου), με στόχο την αμεσότερη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος, για να καταλήξει, με την Agenda 2000 (όπως αποφασίστηκε το 1999 στη «Συμφωνία του Βερολίνου»), στην ανάδειξη της «Αγροτικής Ανάπτυξης» ως του δεύτερου πυλώνα της. Τέλος, με τις μεταρρυθμίσεις της προηγούμενης 10ετίας, η πρώτη φάση των οποίων αποφασίστηκε τον Ιούνιο 2003 (επί ελληνικής Προεδρίας στην Ε.Ε.) ενόψει της διεύρυνσης, επήλθε μία ριζική μεταβολή του τρόπου στήριξης της κοινοτικής, κατά συνέπεια και της ελληνικής, γεωργίας. Βασικότερη μεταβολή που επέφερε η μεταρρύθμιση του 2003 στο μέχρι τότε σύστημα στήριξης της ΚΑΠ, αποτελεί η θέσπιση του συστήματος της Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, στη θέση των προηγούμενων επιμέρους και κατά προϊόν άμεσων ή έμμεσων ενισχύσεων στον παραγωγό. Αναμφίβολα, η εξέλιξη αυτή δεν υπήρξε «κεραυνός εν αιθρία», αλλά κάθε στάδιό της είχε πάντα την γενεσιουργό του αιτία. Υπενθυμίζεται, λόγου χάρη, ότι το σύστημα άμεσων ενισχύσεων που καθιερώθηκε με την αναθεώρηση του 1992, επέτρεψε, μεταξύ άλλων, στους βασικούς διαπραγματευτές στη GATT (μετέπειτα, Π.Ο.Ε.) να καταλήξουν, στο τέλος του 1993, στη γεωργική συμφωνία του Γύρου Ουρουγουάης, βάσει της οποίας τα γεωργικά προϊόντα εντάχθηκαν στους βασικούς κανόνες του διεθνούς εμπορίου, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις σταδιακής μείωσης (για την εξαετή περίοδο ισχύος της Συμφωνίας ), σε τρία επίπεδα: εσωτερική στήριξη, προστασία στα σύνορα, εξαγωγικές ενισχύσεις. Κατά συνέπεια, ανεξαρτήτως των μελλοντικών εξελίξεων στις διεθνείς γεωργικές αγορές, οι δεσμεύσεις που έκτοτε αναλήφθηκαν έναντι του ΠΟΕ, συνεπάγονται ριζικές αλλαγές στους τρόπους και μέσα σχεδιασμού, καθώς και εφαρμογής στο εξής, των γεωργικών πολιτικών σε διεθνές επίπεδο (συνεπώς και της ΚΑΠ). Με άλλα λόγια και επιγραμματικά, η ΚΑΠ ποτέ πια δεν θα μπορούσε να είναι όπως ήταν στο παρελθόν. Περιληπτικά, οι λόγοι που οδήγησαν στην ριζική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ σχετίζονται με την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις διαπραγματεύσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, με τις αυξημένες απαιτήσεις των ευρωπαίων φορολογουμένων για διαφάνεια και έλεγχο των δαπανών του κοινοτικού προϋπολογισμού, με τις απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή τρόφιμα και με την όλο και 5 Βλ. Pavlos D. Pezaros (2001): Effective Implementation of the C.A.P. The case of the milk quota regime and the Greek experience in applying it, E.I.P.A., Current European Issues 5

6 μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 6. Η δυναμική των πραγμάτων που οδήγησαν στη μεταρρύθμιση ήταν μη ανατρέψιμη. Ειδικότερα, στο πλαίσιο και πέραν της γενικής στρατηγικής για την διεύρυνση, το πακέτο της λεγόμενης Agenda 2000 περιείχε ένα σύνολο προτάσεων που αφορούσαν τόσο το επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο , όσο και τις αναγκαίες προσαρμογές που έπρεπε να επέλθουν στις υφιστάμενες κοινοτικές πολιτικές (κυρίως στην ΚΑΠ και στην πολιτική συνοχής μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων), ώστε η διεύρυνση να μην προκαλέσει κλυδωνισμούς στο όλο εγχείρημα. Βασικός προσανατολισμός των τελικών αποφάσεων υπήρξε ο καθορισμός των δημοσιονομικών οροφών στις γεωργικές δαπάνες, εντός του συνολικού δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι το Η αναθεώρηση επομένως της ΚΑΠ και η σχετική προσαρμογή των ΚΟΑ προσδιορίστηκε από την επιδίωξη να διασφαλιστεί η τήρηση των δημοσιονομικών οροφών. Κατά συνέπεια, το κύριο στοιχείο της αναθεώρησης συνδέθηκε άρρηκτα με τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ, που καθόρισαν και την "σταθεροποίηση" των γεωργικών δαπανών. Η Συμφωνία, μάλιστα, προέβλεψε την ενδιάμεση επανεξέταση κατά το των αποφάσεων του Βερολίνου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, με τις ρυθμίσεις που έχουν προβλεφθεί και εν όψει της προσεχούς διεύρυνσης, η "σταθεροποίηση" δεν κινδυνεύει να ανατραπεί. 4. Η ριζική αναθεώρηση του 2003 Μετά από στενή παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων του Βερολίνου, τον Οκτώβριο 2002 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε οριστικές αποφάσεις σε ό,τι αφορά το τελικό χρονοδιάγραμμα της διεύρυνσης, προκειμένου η πλήρης ένταξη των νέων κρατών να πραγματοποιηθεί από 1/1/2004. Στο πλαίσιο αυτό και στη βάση των κανονιστικών προτάσεων της Επιτροπής που κατατέθηκαν τον Δεκέμβριο 2002, η λεγόμενη «ενδιάμεση» αναθεώρηση της ΚΑΠ έμελλε να αποτελέσει το πλέον ρηξικέλευθο βήμα για την ριζικότερη μέχρι τότε μεταρρύθμιση. Κύρια στοιχεία της αναθεώρησης αυτής ήσαν: Η αποδέσμευση (decoupling) των ενισχύσεων από την παραγωγή και αντικατάστασή τους με ενιαία ενίσχυση (ΕΑΕ) ανά εκμετάλλευση, κατανεμημένη σε «δικαιώματα πληρωμής» (entitlements) ανά εκτάριο, βάσει των ιστορικών στοιχείων που ελάμβανε συνολικά μέχρι τότε η κάθε εκμετάλλευση. Εν είδει μάλιστα μεταβατικών μάλλον ρυθμίσεων, δόθηκε η δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιλέξουν σε ορισμένες περιπτώσεις και σε συγκεκριμένα όρια την 6 Βλ. Pavlos D. Pezaros: The Environmental Dimension of the C.A.P. An Overview in the P.D. Pezaros M. Unfried (Ed.), (2002), The C.A.P. and the Environmental Challenge, EIPA, Maastricht (NL), pp

7 εφαρμογή μερικής αντί της ολικής αποδέσμευσης, καθώς και εφαρμογή ειδικών καθεστώτων για τη στοχευμένη στήριξη ορισμένων «ευαίσθητων» παραγωγικών τομέων. Η «διαφοροποίηση» (modulation), δηλαδή η σταδιακή μείωση / αποκλιμάκωση (degressivity) των ενιαίων εισοδηματικών ενισχύσεων μέχρις ενός ποσοστού (20%), με εξαίρεση των μικρών παραγωγών που εισπράττουν μέχρι Ευρώ ανά εκμετάλλευση. Στόχος ήταν η διοχέτευση των οικονομιών υποχρεωτικά στον β πυλώνα, προς προικοδότηση/ενίσχυση κυρίως των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων και ασφάλειας τροφίμων, αλλά και την περαιτέρω προώθηση των ποιοτικών προτύπων, της βιολογικής γεωργίας, ευζωίας των ζώων, κλπ. Η «πολλαπλή συμμόρφωση» (cross-compliance), δηλαδή η σύνδεση των ενισχύσεων με την υποχρέωση των παραγωγών να τηρούν συγκεκριμένα κριτήρια και κανονιστικά πρότυπα σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων, καθώς και την ευζωία των ζώων στην εκμετάλλευση. Η μη τήρηση των εν λόγω κριτηρίων συνεπάγεται μείωση των ενισχύσεων βάσει αναλογικότητας. Η θέσπιση «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου» (ΟΣΔΕ) προκειμένου να καταστεί υποχρεωτικός ο (δημοσιονομικός) έλεγχος των εκμεταλλεύσεων (farm auditing) για την εξασφάλιση της ορθής υλοποίησης των ρυθμίσεων βάσει ενιαίου πλαισίου. Ακόμη όμως και η αναθεώρηση του 2003 δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει περαιτέρω βήματα προς την μεγαλύτερη φιλελευθεροποίηση της αγοράς των γεωργικών προϊόντων. Αφού μεσολάβησε ένα διάστημα κατά το οποίο εντάχθηκαν σταδιακά όλα τα προϊόντα στο ίδιο πλαίσιο, οι επιλέξιμες για την ΕΑΕ εκτάσεις διευρύνθηκαν, καλύπτοντας πλέον όχι μόνο τις αρόσιμες, αλλά και τις μόνιμες καλλιέργειες και τους βοσκοτόπους, δηλαδή το σύνολο των γεωργικών εκτάσεων της Ένωσης εξαιρώντας στην ουσία τις εκτάσεις των δασών και των αστικών χρήσεων. Σήμερα θεωρείται ότι η αναθεώρηση ολοκληρώθηκε το 2008 με τις αποφάσεις του λεγόμενου «Ελέγχου Υγείας» (Health Check) της ΚΑΠ, βάσει των οποίων γενικεύτηκε η αποδέσμευση των ενισχύσεων, διευρύνθηκε η διαφοροποίηση, εμπλουτίστηκαν οι υποχρεώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης και αποδυναμώθηκαν ακόμη περισσότερο όσα μέτρα αγοράς είχαν απομείνει μέχρι τότε (περίοδοι παρέμβασης, όροι αποθεματοποίησης, εξαγωγικές ενισχύσεις, κλπ) 5. Η δημοσιονομική πτυχή της ΚΑΠ 7

8 Μέρος της ιστορικής απόφασης του Οκτωβρίου 2002 για την διεύρυνση προς ανατολάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα νέα κράτη μέλη υπήρξε και η δημοσιονομική πτυχή της διεύρυνσης. Αποφασίστηκε οι άμεσες ενισχύσεις να χορηγηθούν και στους παραγωγούς των νέων κρατών μελών (παρά την αντίθετη αρχικά πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), όχι όμως άμεσα, αλλά προοδευτικά, ξεκινώντας από ένα επίπεδο ίσο με το 25% των ενισχύσεων που καταβάλλονται στους παραγωγούς των 15 παλαιών κρατών μελών, το οποίο αυξάνεται σταδιακά μέχρις ότου το ποσό εξισωθεί με αυτό των 15 το Παράλληλα, τέθηκε ένα ανώτατο δημοσιονομικό όριο στις δαπάνες του Α πυλώνα της ΚΑΠ, το οποίο θα ίσχυε όχι μόνο για την τρέχουσα τότε δημοσιονομική περίοδο μέχρι το 2006, αλλά και για την επόμενη περίοδο Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι, σε τρέχουσες τιμές, το συνολικό κατώφλι δαπανών του Α πυλώνα δεν θα υπερβαίνει το επίπεδο του Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ανώτατο όριο δαπανών προσδιορίστηκε επακριβώς και κατ έτος, εξασφαλίζοντας έτσι την χρηματοδότηση του Α πυλώνα (το κυριότερο μέτρο του οποίου αποτελούν πλέον οι Άμεσες Ενισχύσεις), μέχρι τουλάχιστον και το 2013, ως εξής: Ανώτατο Όριο Δαπανών του Α πυλώνα για γεωργικές ενισχύσεις (σε εκατ. ) Έτος Σε τρέχουσες τιμές Σε τιμές 2004 (αποπληθωριστής 2% ετησίως) Σύνολο Στη βάση των παραπάνω αποφάσεων, με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2003 και σε ό,τι αφορά τις Άμεσες Ενισχύσεις, προσδιορίστηκε, για κάθε παλαιό κράτος μέλος, ένα Εθνικό Ανώτατο Όριο δαπανών, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των Άμεσων Ενισχύσεων που, λίγο ως πολύ, αναλογεί σε καθένα από τους 15, κατά την ιστορική περίοδο αναφοράς Με αυτό τον τρόπο, σταθεροποιήθηκε η δημοσιονομική πτυχή των 15 παλαιών κρατών μελών. Η σταθεροποίηση συνεπάγεται, 8

9 μεταξύ άλλων, ότι τυχόν υπέρβαση του Εθνικού Ανωτάτου Ορίου υποχρεώνει το κάθε κράτος μέλος να εφαρμόσει γραμμική μείωση των ποσών αναφοράς που αναλογούν σε κάθε δικαιούχο. Οι προειλημμένες αυτές αποφάσεις για τη χρηματοδότηση του Α πυλώνα της ΚΑΠ μέχρι το 2013 αποτέλεσαν δεδομένο για τις δημοσιονομικές προοπτικές της περιόδου , για το σύνολο δηλαδή των πόρων και δαπανών του κοινοτικού προϋπολογισμού βάσει πολυετούς προγραμματισμού, οι οποίες ελήφθησαν εκ των υστέρων, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής του Δεκεμβρίου 2005, επί Βρετανικής Προεδρίας. Στη σύνοδο αυτή, κύριο θέμα υπήρξε η διαπίστωση της δημοσιονομικής στενότητας και η αδυναμία κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών της Ένωσης από τους υφιστάμενους πόρους του προϋπολογισμού. Παρά δε την περιοριστική προσέγγιση της Επιτροπής όταν κατέθεσε τις προτάσεις της, το πρόβλημα της στενότητας επιτάθηκε, όταν έξη από τα παλαιά κράτη μέλη της Ένωσης (οι λεγόμενοι «καθαροί χρηματοδότες», δηλαδή, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ολλανδία, Αυστρία και Ιταλία) εμφανίστηκαν, όχι μόνο αντίθετοι σε κάθε προοπτική διευθέτησης του προβλήματος, αλλά υποστηρικτές μείωσης των πόρων του προϋπολογισμού από 1,24% σε 1% του κοινοτικού Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΠ). Στο πλαίσιο αυτό, από πλευράς κυρίως της Βρετανικής Προεδρίας, επιχειρήθηκε (μάλλον εκβιαστικά) η αμφισβήτηση της προηγούμενης απόφασης του Οκτωβρίου 2002, σε ότι αφορά την σταθεροποίηση των γεωργικών δαπανών μέχρι και το Επιδιώχθηκε, δηλαδή, να υιοθετηθεί μια διαδικασία άμεσης μείωσης των γεωργικών δαπανών, προκειμένου να υπάρξουν επαρκείς πόροι για την χρηματοδότηση άλλων πολιτικών της Κοινότητας αλλά και του Β πυλώνα της ΚΑΠ. Η πλειοψηφία όμως των κρατών μελών αντιτάχθηκε σθεναρά σε μια τέτοια προοπτική, δεχόμενη τελικώς την ελάχιστη δυνατή υποχώρηση προκειμένου να επιτευχθεί ο αναγκαίος συμβιβασμός. Οι τελικές αποφάσεις, σε σύγκριση με τις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής, είχαν συνοπτικά, ως εξής: Το σύνολο δαπανών του προϋπολογισμού δεν μπορούν να υπερβούν το 0,99% (έναντι 1,14%) του Ακαθάριστού Εθνικού Εισοδήματος. Οι γεωργικές δαπάνες του Α πυλώνα της ΚΑΠ παραμένουν όπως είχαν αποφασιστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτ. 2002, καλύπτοντας όμως όχι μόνο τα 25 αλλά τα 27 κράτη μέλη μετά το 2007, καλύπτοντας δηλαδή και τις δαπάνες που απαιτούνται για Βουλγαρία και Ρουμανία που προϋπολογίζονται σε περίπου 8 δις. Οι δαπάνες για την αγροτική ανάπτυξη (Β πυλώνας της ΚΑΠ) μειώνονται δραστικά, από 88,7 δις που είχε προτείνει η Επιτροπή, σε 69,7 δις. Το ίδιο και οι δαπάνες για το Ταμείο Αλιείας, περιλαμβανομένων και των δράσεων υπέρ του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, η συνολική χρηματοδότηση του γεωργικού τομέα (Α και Β πυλώνας της ΚΑΠ) μειώνεται κατά 8,5% περίπου, από 404,7 δις που είχε αρχικά προτείνει η Επιτροπή, σε 371,2 δις. 9

10 Δημοσιονομικές προοπτικές για το σύνολο της περιόδου , για την ΕΕ-27 Σε τιμές 2004 Σε εκατ. Πρόταση Ευρ. Επιτροπής Απόφαση Ευρ. Συμβουλίου 2005 Σύνολο πληρωμών κοινοτικού προϋπολογισμού ως % ΑΕΕ 1,14% 0,99% Γεωργία, σύνολο Εκ των οποίων : Γεωργικές επιδοτήσεις Αγροτική ανάπτυξη Αλιεία, Περιβάλλον Τέλος, σε ότι αφορά την Ελλάδα, το σύνολο των δημοσιονομικών πόρων που της αναλογούν κατ έτος για δαπάνες του Α πυλώνα, ανέρχεται ετησίως σε περίπου 2,3 δις, ποσό που αντιστοιχούσε στο συνολικό ύψος των «δημοσιονομικών φακέλων» κατά προϊόν. 6. Το μέλλον της ΚΑΠ προς το 2020 Μετά από όλες τις αναθεωρήσεις που μεσολάβησαν, η ΚΑΠ σήμερα θεωρείται ότι είναι ριζικά αναμορφωμένη, αποτελεσματικότερη και πιο ισορροπημένη σε περιφερειακό και περιβαλλοντικό επίπεδο, ενώ συμβάλει στην σταθεροποίηση του ενωσιακού προϋπολογισμού. Ωστόσο, σε μια ιδιαίτερα ασταθή περίοδο ανακατατάξεων διεθνώς, έχουν εμφανιστεί νέες οικονομικές, περιβαλλοντικές και περιφερειακές προκλήσεις, η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί μια νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, μετά μάλιστα την θέση σε ισχύ της Συνθήκης Λισαβόνας, προκειμένου αφενός να δρομολογηθεί το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2013 και αφετέρου να εναρμονιστεί με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Στις οικονομικές προκλήσεις συγκαταλέγονται η ανάγκη εξασφάλισης της επισιτιστικής ασφάλειας στην Ευρώπη και στον κόσμο, οι επιπτώσεις από τις έντονες διακυμάνσεις των τιμών που παρατηρούνται στην εσωτερική και διεθνή αγορά, αλλά και η παρούσα οικονομική κρίση που μαστίζει λίγο ως πολύ όλα τα κράτη μέλη και την ΕΕ στο σύνολό της. 7 Το ποσό των 301 δις για τις γεωργικές επιδοτήσεις του Α πυλώνα προκύπτει από τα 293 δις της απόφασης του Ευρ. Συμβουλίου του 2002, προσαυξημένα κατά 8 δις υπέρ Βουλγαρίας και Ρουμανίας. 10

11 Στις περιβαλλοντικές προκλήσεις καθοριστικής σημασίας είναι οι αναμενόμενες επιπτώσεις από τη ραγδαία μεταβολή των κλιματικών συνθηκών, οι οποίες καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων για τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG), την υποβάθμιση του εδάφους, την ποιότητα του νερού και του αέρα, την προστασία των βιοτόπων και της βιοποικιλότητας. Στις περιφερειακές προκλήσεις, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο ο δυναμισμός των αγροτικών περιφερειών όσο και η διαφοροποίηση της γεωργίας μεταξύ των κρατών μελών. Κατά την Επιτροπή, οι στόχοι μιας νέας μεταρρύθμισης επικεντρώνονται: 1) Στη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, 2) Στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και κλιματική δράση, και 3) Στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Η εξυπηρέτηση αυτών στόχων μπορεί να επιτευχθεί με πιο εναρμονισμένα μέσα πολιτικής, δομημένα στους δύο υφιστάμενους πυλώνες της ΚΑΠ. Η προσέγγιση της Επιτροπής έχει σαφώς διατυπωθεί στην πρόσφατη Ανακοίνωσή της, βάσει της οποίας προτείνει: Παροχή εισοδηματικής στήριξης στους «ενεργούς» αγρότες. Δικαιότερη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των γεωργών (εξασφάλιση μιας βασικής ενίσχυσης για όλους τους παραγωγούς κάθε κράτους μέλους, με εγκατάλειψη του ιστορικού μοντέλου κατανομής των δικαιωμάτων). Περαιτέρω «πρασίνισμα» της ΚΑΠ, με περιβαλλοντικό προσανατολισμό των άμεσων ενισχύσεων (υποχρεωτικές για τους παραγωγούς δράσεις, πέραν και πλέον των προτύπων που περιέχονται στις υποχρεώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, προκειμένου να δικαιούνται το σύνολο των ενισχύσεων. Καθορισμό ανωτάτου ορίου στην καταβολή των ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση με παράλληλη πρόσθετη βοήθεια στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Εξορθολογισμό και απλοποίηση των υφιστάμενων μέτρων αγοράς. Περισσότερη έμφαση στις περιβαλλοντικές δράσεις του β πυλώνα, στην αναδιάρθρωση και στην καινοτομία, στην κλιματικής αλλαγή αλλά και στις τοπικές πρωτοβουλίες. Θέσπιση νέων εργαλείων διαχείρισης κινδύνου και σταθεροποίησης του γεωργικού εισοδήματος. Νέα κριτήρια κατανομής των πόρων του β πυλώνα, με καλύτερο συντονισμό και συνέργειες των δράσεών του με άλλες Ενωσιακές πολιτικές. Μετά από εντατικές διαβουλεύσεις που έχουν ήδη μεσολαβήσει μεταξύ Κυβερνήσεων, Κοινοβουλίων και κοινωνικών φορέων, η Επιτροπή προτίθεται να καταθέσει τις συγκεκριμένες νομοθετικές της προτάσεις πριν το τέλος του 2011, προκειμένου να διεξαχθεί η συνήθης 11

12 διαπραγμάτευση με στόχο την υιοθέτηση τελικών αποφάσεων μέσα στο Αν ληφθούν υπόψη οι αντιθέσεις που έχουν διαφανεί από τις μέχρι τώρα διαβουλεύσεις μεταξύ νέων και παλαιών κρατών μελών, βορείων και νοτίων, εύπορων και μη, κατεξοχήν γεωργικών χωρών και μη, η διαπραγμάτευση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σκληρή, αφού οι παραπάνω προτάσεις θίγουν κεκτημένα και αντίθετα συμφέροντα των κρατών μελών. Κρίσιμο στοιχείο πάντως υπέρ της συνέχισης της στήριξης, αποτελεί η διαπίστωση ότι η κοινοτική γεωργία δεν περιορίζεται στην οικονομική της δραστηριότητα αλλά προμηθεύει δημόσια αγαθά μείζονος σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, το κόστος των οποίων δεν μπορεί να καλυφθεί από την αγορά. Ο ανταγωνισμός με τις αντίστοιχες εισαγωγές από χώρες που δεν τηρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές υψηλού κόστους (περιβαλλοντική προστασία, φυτο-προστατευτικοί κανόνες, ευζωία ζώων, κλπ) θα αφαιρούσε κάθε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τα κοινοτικά προϊόντα. Συνεπώς, ο αποτελεσματικός συνδυασμός εμπορικών και μη εμπορικών παραμέτρων καθίσταται αναγκαίος για την προάσπιση του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα κατά την άσκηση της εξωτερικής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ. Επιπλέον, μία δραστική μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ θα έχει πιθανότατα ως συνέπεια την αύξηση των δαπανών για τη γεωργία από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Κάτι τέτοιο δεν θα οδηγούσε ασφαλώς σε μείωση των συνολικών δαπανών για την γεωργία, ούτε σε αποτελεσματική αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν λίγο ως πολύ όλα τα κράτη μέλη. Αντίθετα, θα ήταν ένα βήμα προς την επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ, πράγμα που, εκτός των άλλων, θα οδηγούσε σε όρους άνισου ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργικών οικονομιών. 7. Προοπτικές για την κοινοτική γεωργία 8 Παρά τη μείωση των πόρων του προϋπολογισμού από 1,24% σε 1% του Α.Ε.Ε. που επήλθε με τις αποφάσεις Κορυφής το 2005, η δημοσιονομική στενότητα για το σύνολο του κοινοτικού προϋπολογισμού παραμένει γεγονός, για όσο τουλάχιστον διάστημα αποκλείεται το ενδεχόμενο διάθεσης πρόσθετων πόρων υπέρ αυτού, αφού τα κράτη μέλη δεν φαίνεται να έχουν την πολιτική βούληση να παραχωρήσουν περισσότερες εξουσίες στα κοινοτικά όργανα. Στη φάση αυτή, η επανεξέταση του συνόλου των δαπανών και των πόρων του κοινοτικού προϋπολογισμού θέτει και πάλι το θέμα της χρηματοδότησης της ΚΑΠ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κρατών μελών για το μέλλον και τις προοπτικές της κοινοτικής γεωργίας. Είναι 8 Βλ. Παύλος Δ. Πέζαρος: «Η τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και η εφαρμογή της στην Ελλάδα Θεσμικές και πολιτικές διαστάσεις» στο Κ. Κριμπά Λ. Λουλούδη (επιμ.), (2008), «Ελληνική Γεωργία και Αγροτική Πολιτική», Ακαδημία Αθηνών, σσ

13 βέβαιο ότι οι αντιτιθέμενες επί του προκειμένου απόψεις θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω σκληρών διαπραγματεύσεων, πράγμα που κάνει επισφαλή οποιαδήποτε πρόβλεψη για το απώτερο μέλλον. Εκείνο μόνο που μπορεί κανείς να παρατηρήσει είναι ότι, ουδέποτε στην ιστορική διαδρομή της Κοινότητας μέτρα και ρυθμίσεις έχουν καταργηθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Ακόμη κι αν θεωρηθεί ότι οι γεωργικές δαπάνες θα μπουν σε μια διαδικασία μείωσής τους μετά το 2013, κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει σταδιακά. Στο μεγαλύτερο μέρος της, η κοινοτική γεωργία με τις υφιστάμενες γεωφυσικές, οικονομικές και κοινωνικές δομές, δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική στο σημερινό επίπεδο των διεθνών τιμών, όσο τουλάχιστον η διαμόρφωσή τους θα στηρίζεται αποκλειστικά στην αμοιβή των συντελεστών παραγωγής και δεν θα ενσωματώνει άλλους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες κόστους όπως την παιδική εργασία, τον βαθμό ασφαλιστικής κάλυψης, την περιβαλλοντική ζημιά κλπ. Σε κάθε όμως περίπτωση, είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς ότι, παρά τις βαθιές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην οικονομική, κοινωνική, θεσμική και πολιτιστική ζωή της Ένωσης την τελευταία εικοσαετία, η κοινοτική γεωργία εξακολουθεί να παίζει ουσιώδη ρόλο: Παρέχει διατροφική ασφάλεια σε τοπικούς ιδίως πληθυσμούς Διατηρεί ζωντανές τις τοπικές κοινότητες Συντηρεί πολύτιμους φυσικούς εδαφικούς πόρους. Η διατήρησή της, επομένως, προϋποθέτει ένα βαθμό στήριξης, ανεξάρτητα από την μορφή και την πηγή αυτής της στήριξης. Ούτως ή άλλως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έχουν ήδη καταργηθεί όλες οι προηγούμενες 21 Κοινές Οργανώσεις Αγοράς (Κ.Ο.Α.) των γεωργικών προϊόντων και έχουν αντικατασταθεί από μία ενιαία Κ.Ο.Α., η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και μηχανισμών που έχουν απομείνει για τη ρύθμιση της αγοράς των προϊόντων (παρέμβαση, αποθεματοποίηση, απόσυρση, κλπ), πλην δηλαδή των Άμεσων Πληρωμών. Αυτό αποτελεί σαφές μήνυμα για το μέλλον: Η στήριξη κατά προϊόν αποτελεί παρελθόν. Στο εξής, η όποια στήριξη παραμείνει στο αγροτικό τομέα, θα παρέχεται μόνο απευθείας σε αγρότες και αγροτικές περιοχές. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, από θεσμικής πλευράς, έχουν αναδειχτεί νέες μορφές στήριξης, όπως: Εισοδηματική Σύνδεση με περιβάλλον, αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής Ενίσχυση αγοραστικής αξίας τροφίμων (αναβάθμιση και προώθηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, ολοκληρωμένη διαχείριση, ενίσχυση των προτύπων, βιολογική γεωργία, Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων) ενώ τελεί υπό 13

14 διαμόρφωση η αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας στην αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων Αγροτική Ανάπτυξη, Επενδύσεις. Θεσμικές και πολιτικές διαστάσεις αποκτούν ενδεχομένως και μερικές άλλες σαφείς τάσεις ή ενδείξεις που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα και που προσδιορίζουν ταυτόχρονα την κατεύθυνση των αναγκαίων προσαρμογών στις οποίες θα πρέπει να προβεί η χώρα μας για την εξασφάλιση του μέλλοντος της ελληνικής γεωργίας: Η εντατικοποίηση των κοινοτικών και εθνικών ελέγχων, σε οικονομικό και τεχνικό επίπεδο, προδιαγράφει, μεταξύ άλλων, την επιτακτική ανάγκη της χώρας μας για την ουσιαστική και ριζική αναβάθμιση της διοικητικής μηχανής. Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής διάστασης της ΚΑΠ συνεπάγεται ότι πολλές από τις χρησιμοποιούμενες παραγωγικές μεθόδους του παρελθόντος θα πρέπει να εγκαταλειφθούν και να δώσουν τη θέση τους σε άλλες φιλικότερες προς το περιβάλλον. Η αντιμετώπιση των κινδύνων εγκατάλειψης της γεωργικής δραστηριότητας, λόγω κυρίως της αποσύνδεσης των ενισχύσεων από την παραγωγή. Η ανάγκη οριοθέτησης των χρήσεων (γεωργικής) γης, λ.χ. αρόσιμες εκτάσεις έναντι αστικών οικοπέδων, βοσκότοποι έναντι δασικών εκτάσεων. Οι επιπτώσεις των εκταρικών ενισχύσεων στην αγορά της γεωργικής γης. Οι τάσεις περιορισμού της χρήσης των αναλώσιμων εισροών (φαρμάκων, λιπασμάτων, ενέργειας, κλπ), πράγμα που, μεταξύ άλλων, μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις και στο μέσο κόστος παραγωγής ορισμένων καλλιεργειών. Σε ότι αφορά τον Α πυλώνα της ΚΑΠ και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουν μεσολαβήσει τα τελευταία χρόνια, είναι ενδεχόμενο να βρει έδαφος στο μέλλον η ανάγκη πρόσθετης εθνικής στήριξης, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους Εθνικούς Προϋπολογισμούς και ιδιαίτερα της Ελλάδας. Όμως, κατά πόσον κάτι τέτοιο θα προδιέγραφε μια πορεία προς «επανεθνικοποίηση» ή «αποδόμηση» της ΚΑΠ, θα ήταν μάλλον παρακινδυνευμένο να εξαχθεί ως συμπέρασμα, ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι νέες προτεραιότητες που τίθενται με έμφαση και επίκεινται να ενσωματωθούν στην ΚΑΠ, δηλαδή: Η διασύνδεση των στόχων και μηχανισμών της ΚΑΠ με τις σημειούμενες κλιματικές αλλαγές. Η αειφορική διαχείριση του εδάφους και η ανάγκη αντιμετώπισης σύνθετων προβλημάτων όπως, η διάβρωση, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η υφαλμύρωση, η ερημοποίηση, κλπ. 14

15 Η παραγωγή βιοενέργειας από γεωργικού πόρους με την ανάπτυξη έρευνας και προώθησης των βιοκαυσίμων β γενιάς. Η διασύνδεση της ΚΑΠ με την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η ανάγκη ανάπτυξης της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο. Οι στοχευμένες επιμέρους πολιτικές προς κάλυψη συγκεκριμένων ομάδων ή περιοχών (π.χ. εκτεταμένη χρήση προγραμμάτων υπέρ των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών). 8. Ελληνική γεωργία & ΚΑΠ: Σύντομος επίλογος Κατά την τριαντάχρονη ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η σταδιακή ενσωμάτωση της ελληνικής γεωργίας στην ΚΑΠ υπήρξε επίπονη και πολλές φορές αντιφατική. Εν συντομία, η ενσωμάτωση αυτή είχε σημαντικές θετικές επιπτώσεις αλλά μακροχρόνια σημειώθηκαν και πολλά αρνητικά αποτελέσματα για την ελληνική γεωργία (στρεβλωτική ανασύνθεση της παραγωγικής μας βάσης, απομόνωση των παραγωγών από τις δυνάμεις της αγοράς, τάσεις αύξησης του εμπορικού ελλείμματος γεωργικών προϊόντων). Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, θεσμικά και οικονομικά τουλάχιστον, η ελληνική γεωργία ήταν ο τομέας που ωφελήθηκε περισσότερο από την ένταξη. Επιπλέον, η ενσωμάτωση στην ΚΑΠ άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τους εγχώριους κανόνες του παιχνιδιού. Η ανακατανομή ισχύος και πόρων μεταξύ των εγχώριων παραγόντων οδήγησε στην ανάλογη «προσαρμογή» συνηθειών και στάσεων (λ.χ. το πελατειακό σύστημα στη διαμόρφωση της εγχώριας πολιτικής), αφού άλλαξαν η στρατηγική θέση, οι πεποιθήσεις και οι προσδοκίες αυτών των παραγόντων. Είναι όμως εξίσου αληθές ότι η ελληνική γεωργία θα μπορούσε να έχει ωφεληθεί πολύ περισσότερο, αν η αγροτική κοινωνία είχε προετοιμαστεί κατάλληλα από την Πολιτεία ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να είναι «πιο ανοιχτή» στις αλλαγές και να μπορεί να ανταποκρίνεται θετικά και έγκαιρα στις προσαρμοστικές ανάγκες και πιέσεις που εμφανίστηκαν μέσα σε μια 30ετία. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι η Ελλάδα, μέσα στην παγίδα του «ελληνοκεντρισμού» της και της στενά δημοσιονομικής της οπτικής, δεν μπόρεσε να αναδειχτεί ως «διαμορφωτής» της πολιτικής στα θέματα της ΚΑΠ αλλά παρέμεινε σχεδόν πάντα παθητικός δέκτης των πολιτικών που διαμορφώνονταν στις Βρυξέλλες. Και τούτο, παρά το ότι ήταν η χώρα με τη μεγαλύτερη, μεταξύ των 15 παλαιών εταίρων, κατανομή του γεωργικού τομέα στην οικονομία της 9. 9 Βλ. Παύλος Δ. Πέζαρος: «Η ελληνική δημόσια διοίκηση στη διαμόρφωση και υλοποίηση της Κ.Α.Π. στο βιβλίο των: Πασσάς Α.Γ. Τσέκος Θ. Ν. (επιμ.) (2009): «Εθνική Διοίκηση & Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Η Ελληνική Εμπειρία», Παπαζήσης, Αθήνα, σελ [ISDN: ] 15

16 Μετά την Συνθήκη της Λισαβόνας και ενόψει των νέων αποφάσεων για την περαιτέρω μεταρρύθμιση της ΚΑΠ στην προοπτική του 2020, θα μπορούσαν να επισημανθούν επιγραμματικά τα εξής θέματα που, μεταξύ άλλων, μπορούν να έχουν και σημαντικές πολιτικές διαστάσεις στο άμεσο μέλλον: Το ενδεχόμενο γενίκευσης της συγχρηματοδότησης του Α πυλώνα μετά το 2013 προσφέρει έδαφος στην έκφραση σκεπτικισμών και φόβων, εν πολλοίς δικαιολογημένων, για μια αναπόδραστη πορεία σταδιακής επανεθνικοποίησης της ΚΑΠ. Μπορεί όμως κανείς να αντιτάξει ότι η υφιστάμενη εξαρχής συγχρηματοδότηση της ΚΑΠ στον Β πυλώνα δεν στάθηκε εμπόδιο στην σημαντική ανάπτυξη της κοινοτικής πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και την ενσωμάτωση σε αυτή των εθνικών ιδιαιτεροτήτων και επιδιώξεων. Σε κάθε όμως περίπτωση, η γενίκευση της συγχρηματοδότησης θα έχει σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις για τον εθνικό προϋπολογισμό, με τις επακόλουθες πολιτικές διαστάσεις μιας τέτοιας εξέλιξης. Από την πρώτη κιόλας εφαρμογή της Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης έγινε φανερό ότι τελικώς η αγορά είναι εκείνη που προσδιορίζει τη μορφή αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και όχι οι κρατικο-διοικητικοί σχεδιασμοί και παρεμβάσεις, όπως λανθασμένα επιχειρούνταν για πολλές δεκαετίες. Η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ κάνει, υπό προϋποθέσεις, ευκολότερη και αποτελεσματικότερη την ανάδειξη των όποιων συγκριτικών πλεονεκτημάτων διαθέτει η ελληνική γεωργία, πράγμα που θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα. Πολλά ερωτηματικά δημιουργούνται από τις επικείμενες επιπτώσεις που θα έχει μια μελλοντική συμφωνία στον ΠΟΕ και οι δεσμεύσεις που θα αναληφθούν με το πέρας του Γύρου Doha. Είναι βέβαιο ότι ένα από τα σοβαρότερα αποτελέσματα θα είναι η περαιτέρω αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες στην Ένωση και συνεπώς στην Ελλάδα, με τις συνακόλουθες δυσμενείς επιπτώσεις στο ούτως ή άλλως αρνητικό μας γεωργικό εμπορικό ισοζύγιο. Όμως, θα υπάρξει εξίσου και έδαφος δημιουργίας ευκαιριών σε αγορές τρίτων χωρών και για τα ελληνικά προϊόντα αιχμής, αρκεί να δημιουργηθεί ένας «αέρας εξωστρέφειας» των παραγωγών μας σε επιχειρηματική βάση με την πολιτεία να συνδράμει με θεσμούς και μηχανισμούς για την δημιουργία υποδομών διακίνησης, εμπορίας, ανάδειξης και προώθησης των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγορές. Από πλευράς συνολικής στήριξης του αγροτικού μας τομέα, πολλά θα εξαρτηθούν από την μορφή και το περιεχόμενο που θα λάβουν οι, δυσοίωνες μέχρι στιγμής, νέες Δημοσιονομικές Προοπτικές, για την περίοδο μετά το 2013 (πιθανότατα μέχρι το 2020). Τέλος, επισημαίνεται η επιτακτική ανάγκη διαμόρφωσης μιας συγκροτημένης Εθνικής Στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης για μια μελλοντική γεωργία χωρίς το δεκανίκι των επιδοτήσεων στο (όχι και πολύ) απώτερο μέλλον. (Μάρτιος 2011) 16

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΙΙ) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΙΙ) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας Μάθημα: Γεωγραφία της Υπαίθρου Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΙΙ) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ Γ.Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν

Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν Π. Καρανικόλας Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν δηλαδή τη χρήση των παραγωγικών συντελεστών και τον προσανατολισμό της γεωργικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές

Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές Γιάννης Φερμαντζής Προϊστάμενος Τμήματος Προστασίας Φυσικού Κεφαλαίου Γεωργίας Δ/νση Χωροταξίας Περιβάλλοντος &

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η.. 2. Έγκριση του καταλόγου των Σηµείων «Α» 3. Αγροτική Ανάπτυξη Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση. Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση. Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet Αθήνα 15.10.2014 Χαρακτηριστικά της γεωργίας 1. Φυσικά Εξάρτηση από το περιβάλλον Εποχικότητα πολλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Εισαγωγή Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις 11 και 12 Ιουνίου 2007 επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι

Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι Παύλος. Πέζαρος, Σωτήρης Κουτσοµήτρος ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Θέµατα 1. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η εξέλιξή

Διαβάστε περισσότερα

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου.

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 5/ 11/ 2015 Τηλ: 210-2124388 Fax: 210-5237904 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ομιλίας Καθηγητή Γιώργου Παπαστάμκου

Σημεία Ομιλίας Καθηγητή Γιώργου Παπαστάμκου Σημεία Ομιλίας Καθηγητή Γιώργου Παπαστάμκου H Επιτροπή εισηγείται 'πάγωμα' ως προς τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ στο πλαίσιο των προτάσεών της για τις Πολυετείς Δημοσιονομικές Προοπτικές 2014-2020 (386,9 δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ HORST REICHENBACH ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Δομή Η εφαρμογή του καθεστώτος των ενισχύσεων Το Ελληνικό Αγρο-διατροφικό σύστημα Πως η ΚΑΠ μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013;

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013; Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την του 2013; Πρόλογος του ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Η µεταρρύθµιση της του 2003 ανήκει στο µακρινό παρελθόν. Ο «έλεγχος υγείας» (health check) ολοκληρώθηκε. Ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (ΕΔΕΚ, S&D) "Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα µεταρρύθµιση της ΚΑΠ:

Η νέα µεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Η νέα µεταρρύθµιση της ΚΑΠ: προτάσεις, προκλήσεις και προοπτικές για την ευρωπαϊκή και ελληνική γεωργία ΟΕ-ΠΑΜΑΚ 24 Απρίλιου 2012 Τάσος Χανιώτης ιευθυντής ιεύθυνση οικονοµικών αναλύσεων, προοπτικών και

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές

έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές Κοινή Γεωργική Πολιτική έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές Εκδήλωση για τα 50χρονα του Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρµογών & Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας, Τµήµα Γεωπονίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 59 Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΠΑΗΚ ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ, ΑΗΚ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές ΚΑΠ 2014-2020 Εθνικές Επιλογές 2 Εθνικές Επιλογές : Συνδεδεμένες ενισχύσεις Στρατηγικός σχεδιασμός : Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο - Επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016 1) «Η ελληνική οικονομία είναι κατά βάση αγροτική». Όπως άλλωστε προκύπτει από τη συμμετοχή του προϊόντος του αγροτικού τομέα της χώρας μας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ που ανέρχεται σε A. 25% B. 33% C. 10%

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΝΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31-01-2016 ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Ιστιαία, 25 Οκτωβρίου 2012 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Γιάννενα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ωστόσο σε κοινωνικό επίπεδο, η κατάσταση είναι ακόμη πολύ δύσκολη, καθώς πολλοί συμπολίτες μας βιώνουν την αβεβαιότητα και την αγωνία.

Ωστόσο σε κοινωνικό επίπεδο, η κατάσταση είναι ακόμη πολύ δύσκολη, καθώς πολλοί συμπολίτες μας βιώνουν την αβεβαιότητα και την αγωνία. Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου «Οι άμεσες ενισχύσεις ως μοχλός στήριξης του αγροτικού εισοδήματος και ποιοτικής αναβάθμισης της πρωτογενούς παραγωγής»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 487 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 5-7/2016 EL

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού Πρόταση Σε μια προσπάθεια για την αντικειμενική εξεύρεση του αγροτικού εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).) 6 ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 2020 (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).) Μιχάλης Σμύρης τηλ. 6932 801986, e-mail: gsmyris@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή

Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή Αλέξανδρος Κουλίδης Σύμβουλος Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΚΑ Ειρήνη Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα