Η οργάνωςη των καθαριςτριών ςτην Βρετανία από τη δεκαετία του Μια προςωπική μαρτυρία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η οργάνωςη των καθαριςτριών ςτην Βρετανία από τη δεκαετία του 1970. Μια προςωπική μαρτυρία"

Transcript

1 Η οργάνωςη των καθαριςτριών ςτην Βρετανία από τη δεκαετία του Μια προςωπική μαρτυρία Sheila Rowbotham Τμιμα Κοινωνιολογίασ, Ρανεπιςτιμιο του Manchester, Manchester UK; Στισ αρχζσ του 1970 το Κίνθμα Γυναικείασ Απελευκζρωςθσ ςτθν Βρετανία (Women s Liberation Movement) επεδίωξε να ςυνδικαλίςει τισ νυκτερινζσ κακαρίςτριεσ. Μία μακρά και ενταντικι καμπάνια κατζλθξε ςε δφο απεργίεσ και ςε μία μεγαλφτερθ ςυνειδθτότθτα ςτο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα για αυτό το παραγνωριςμζνο τμιμα εργατριϊν. Ραρόλλο τθν δθμοςιότθτα που δθμιουργικθκε μζςω άρκρων ςε εφθμερίδεσ, ςυναντιςεων και από τθν παραγωγι δφο ντοκυμαντζρ που εςτιάηανε ςτισ κακαρίςτριεσ και ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ τουσ, θ οργάνωςθ αποδείχκθκε πολφ δφςκολθ. Αυτό οφειλότανε ςτο οικονομικό και πολιτικό κλίμα των τελϊν του 1970 και ςτισ ςυνζπειεσ των ιδιωτικοποιιςεων οι οποίεσ ςυνζβαλλαν ςτθν αφξθςθ τθσ ανιςότθτασ ςτον Βρετανικι κοινωνία. Το άρκρο αυτό ςκιαγραφεί μία αγνοθμζνθ ιςτορία προςπακειϊν για να οργανωκοφν οι κακαρίςτριεσ, μία ιςτορία που κερδίηει μία νζα ςχζςθ ςιμερα με τθν αφφπνιςθ τθσ καμπάνιασ «Δικαιοςφνθ για τουσ Κακαριςτζσ» (Justice for Janitors) ςτισ Η.Ρ.Α. και με τθν ςυνείδθςθ ότι οι χαμθλά αμειβόμενεσ υπθρεςίεσ και δουλειζσ παίηουν ζνα ςθμαντικό ρόλο ςτθν παγκοςμιοποιθμζνθ οικονομία. Τον Μάρτιο του 1970, το Newsweek ανακοίνωςε τθ γζννθςθ ενόσ νζου φεμινιςτικοφ κινιματοσ ςτθν Βρετανία μετά από ζνα ςυνζδριο 500 ςυγκεντρωμζνων ςτθν Οξφόρδθ (Anon Newsweek 1970a:49). Αρκετζσ από αυτζσ τισ γυναίκεσ που ταξιδζψανε ςτθν Οξφόρδθ είχανε ριηοςπαςτικοποιθκεί από τα κινιματα τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ: για τον Ρυρθνικό Αφοπλιςμό, Ενάντια ςτο Απαρτχάιντ, ενάντια ςτον πόλεμο του Βιετνάμ, το ριηοςπαςτικό φοιτθτικό κίνθμα και το Αμερικανικό κίνθμα για τα πολιτικά δικαιϊματα. Αποφαςιςμζνεσ να εγείρουμε τα αιτιματά μασ ςαν γυναίκεσ και εμπνευςμζνεσ από τθν ανάδυςθ του Κινιματοσ Γυναικείασ Απελευκζρωςθσ (Women s Liberation Movement ) ςτισ Η.Ρ.Α., ενδιαφερόμαςταν για τθν αδικία και τθν ανιςότθτα γενικότερα. Η επανάςταςι μασ ςυνζπεςε με τθν ζκρθξθ του αγωνιςτικοφ ςυνδικαλιςμοφ ςτθν Βρετανία. Μία απεργία των χειριςτριϊν ραπτομθχανϊν ςτο εργοςτάςιο τθσ Ford για ίςθ πλθρωμι το 1968 ςθματοδότθςε ζνα νζο πνεφμα μεταξφ των εργατριϊν και ςαν αποτζλεςμα το 1970 θ βουλευτισ των Εργατικϊν Barbara Castle ειςιγαγε τον αντίςτοιχο νόμο για ίςθ αμοιβι. Αυτόσ ο νόμοσ ςχεδιάςτθκε να εφαρμοςτεί από το 1975.

2 Σφντομα μετά το νόμο περί ίςθσ αμοιβισ που πζραςε, οι Τόρισ ιρκαν ςτθν εξουςία, οδθγοφμενοι από τον Edward Heath. Αυτό τον Αφγουςτο, θ ςυντθριτικι εφθμερίδα, The Daily Telegraph, δθμοςίευε ότι θ κυβζρνθςθ ανθςυχοφςε για «τθν ςυνεχιηόμενθ ζκρθξθ των μιςκϊν» (Hughes The Daily Telegraph 1970:1), ενϊ ςτο ςυνζδριο του ςυντθριτικοφ κόμματοσ τον Οκτϊβριο του 2007 ο νζοσ πρωκυπουργόσ Heath διακφρθτε τθν υιοκζτθςθ αυςτθρϊν μζτρων εναντίον των «τρακαδόρων» του κράτουσ πρόνοιασ (Anon The Evening News 1970b:13). Σε μια βζβαιθ γενιά ςυνδικαλιςτϊν αποφαςιςμζνθ να βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ τθσ εργατικισ τάξθσ, αυτό ιταν κφρθξθ πολζμου. Η απάντθςθ ιταν κακαρι και άγρια. Η δεκαετία του 1970 ιταν περίοδοσ βιομθχανικισ αναταραχισ ςτθν οποία χιλιάδεσ ανκρϊπων παραςυρκικανε ςε αγωνιςτικι δραςτθριότθτα (Kelly 1988: ). Αν και όλα αυτά είναι αρκετά καλά καταγεγραμμζνα, είναι λιγότερο γνωςτό ότι αυτι θ δεκαετία ιταν επίςθσ περίοδοσ ελπίδασ για τουσ χαμθλά αμοιβόμενουσ εργαηόμενουσ αρκετοί από αυτοφσ ιταν γυναίκεσ και μετανάςτεσ. Ενδεικτικά, θ ςφνκεςθ τθσ εργατικισ δφναμθσ, και ωσ ενόσ οριςμζνου ςθμείου και του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ, άρχιηε ανεπαιςκιτωσ να αλλάηει προσ χαμθλά αμειβόμενεσ βιομθχανικζσ/καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ και ςτο δθμόςιο τομζα, και αυτό κα είχε επίδραςθ ςτα γεγονότα τθσ δεκαετίασ. Απεργίεσ από εργάτριεσ ςε ςυνδυαςμό με τον νόμο περί ίςθσ αμοιβισ τθσ Barbara Castle προβάλανε το κζμα τθσ χαμθλισ αμοιβισ ςτισ γυναίκεσ. Πχι μόνο ζγινε γριγορα εμφανζσ ότι οι εργοδότεσ «φζρανε βόλτα» εφευρετικϊσ τον νόμο περί ίςθσ αμοιβισ υποβακμίηοντασ εργαςίεσ και επιβεβαιϊνοντασ ότι τα πράγματα που κάνουν οι γυναίκεσ δεν χαρακτθρίηονταν ωσ «ειδικευόμενα», αλλά και ο νόμοσ απλά δεν εφαρμόηονταν ςε αρκετζσ γυναίκεσ των οποίων θ δουλειά δεν κεωροφταν ςυγκρίςιμθ με των αντρϊν (Hanna The Sunday Times 1971:65). Το 1971 ο μζςοσ εβδομαδιαίοσ μιςκόσ των γυναικϊν ιτανε 12 λίρεσ. Αυτό ιτανε λίγοτερο από το 60% του ανδρικοφ μιςκοφ για 40 ϊρεσ (Bruegel Socialist Worker 1971:7). Πμωσ υπιρχανε ςτρϊματα εργατριϊν που κερδίηανε λιγότερα πραγματικά, ςυμπεριλαμβανομζνων των αόρατων νυχτερινϊν κακαριςτριϊν που κινοφνταν ςτουσ δρόμουσ των μεγάλων πόλεων μετά το ςκοτάδι. Κομμάτι τθσ αυξανόμενθσ ςτρατιάσ των ανεπίςθμων εργατϊν που ιταν ζξω από τθ ρυκμιςμζνθ εργαςία και τα ςυνδικάτα, όπωσ οι γυναίκεσ που υποφζρανε από αντικοινωνικζσ ϊρεσ εργαςίασ και εργαςιακζσ ςυνκικεσ, κερδίηανε περίπου 10 με 11 λίρεσ τθν εβδομάδα, και κεωροφςανε τουσ εαυτοφσ τουσ τυχεροφσ αν είχανε μία εβδομάδα το χρόνο πλθρωμζνεσ διακοπζσ. Formatted: No Spacing Η Ομάδα Δράςησ των Καθαριςτριών Μεταξφ 1970 και 1971, το Κίνθμα Γυναικείασ Απελευκζρωςθσ ξεφφτρωςε. Τον Μάρτιο του 1971, 5000 κόςμοσ διαδιλωςε για τθν «απελευκζρωςθ των γυναικϊν» κάτω από το χαλάηι και το χιόνι του Λονδίνου. Μεταξφ αυτϊν ιταν μία νυχτερινι κακαρίςτρια, θ May Hobbs, που κρατοφςε ζνα πλακάτ που ζγραφε «Ομάδα Δράςθσ Κακαριςτριϊν» (Bruegel Socialist Worker 1971:7). Η May Hobbs ιταν αγωνίςτρια. Αγανακτιςμζνθ από τισ ςυνκικεσ που γνϊριηε ωσ νυκτερινι κακαρίςτρια, ιρκε ςε επαφι με μζλθ των Διεκνϊν Σοςιαλιςτϊν (IS) (τϊρα Σοςιαλιςτικό Κόμμα Εργατϊν SWP), μία τροτςκιςτικι ομάδα. Φίλοι μου από το IS μου είχαν ηθτιςει να βάλω μία ςθμείωςθ ςτο ζντυπο του εργαςτθρίου τθσ Γυναικείασ Απελευκζρωςθσ (Women s Liberation Workshop Newsletter) και, το φκινόπωρο του 1970 ζνα πλικοσ γυναικϊν και ζνασ άνδρασ ςυνωςτιςμζνοι ςτθν κρεβατοκάμαρά μου ςτο Hackney, ανατολικό Λονδίνο, ακοφγαμε τθ May Hobbs να μασ λζει για τισ προςπάκειζσ τθσ

3 να οργανϊςει τισ κακαρίςτριεσ. Η καμπάνια για τθν οργάνωςθ των νυκτερινϊν κακαριςτριϊν είχε αρχίςει. Κάκε Τρίτθ βράδυ γφρω ςτισ 10μμ κατευκυνόμουνα ςτθν οικονομικι περιοχι του Λονδίνου με τθ φίλθ μου και ςφντροφο ςτο μοίραςμα Liz Waugh. Τριγυρίηαμε ςτουσ δρόμουσ ψάχνοντασ κακαρίςτριεσ. Δεν ιτανε δφςκολο να τισ διακρίνεισ μεταξφ των λίγων εργατϊν που μζνανε ςτθν περιοχι: κουραςμζνεσ να περπατάνε αργά κουβαλϊντασ πλαςτικζσ ςακοφλεσ. «Με ςυγχωρείσ», λζγαμε. «Θα κελεσ να μπεισ ςε ζνα ςωματείο;» Μετά κα φτιάχναμε τα μπλε και κίτρινα φυλλάδια από το Συνδικάτο Μεταφορϊν και Γενικϊσ Εργαηομζνων - Transport and General Worker s Union (T&G). Συναντιςαμε κενά βλζμματα, ειδικά από τισ Αφρο-Καραϊβικζσ γυναίκεσ, αρκετζσ από τισ οποίεσ, διαφωτιςτικό για εμάσ, δεν είχανε ςυναντιςει ςυνδικάτο πριν. Ξεκίνθςα να ςυμπλθρϊνω το υλικό από το T&G με χειρόγραφεσ προςπάκειεσ παραγόμενεσ ςε ζνα πολφγραφο (πρόγονο του φωτοτυπικοφ) που ιτανε ςτο ςχολείο που δοφλευα μερικι απαςχόλθςθ, ρωτϊντασ «γιατί οι νυκτερινζσ κακαρίςτριεσ να παίρνουνε λιγότερα από τισ πρωινζσ ; Δουλεφεισ νφκτα για τόςο λίγα λεφτά; Γιατί δεν παίρνουνε οι κακαρίςτριεσ πλιρθ μιςκό που να τισ καλφπτει; Δουλεφοντασ ςε κτίρια με ελάχιςτο προςωπικό; Χωρίσ επιδόματα Κυριακϊν; Συχνά χωρίσ πλθρωμζνεσ διακοπζσ; Χωρίσ αςφάλεια; Να τισ απολφουν χωρίσ προειδοποίθςθ; (Cleaners Action Group 1971, αδθμοςίευτο φυλλάδιο). Η απάντθςθ ςτο τζλοσ τθσ ςελίδασ ςε αυτζσ τισ ερωτιςεισ ιτανε, φυςικά, γιατί δεν ιτανε ςυνδικαλιςμζνεσ. Οι περιςςότερεσ γυναίκεσ μασ βλζπανε ςαν ταχυδακτυλουργοφσ κακϊσ τουσ χϊναμε τα φυλλάδια του T&G ςτα χζρια τουσ. Ράντωσ κάποιεσ λίγεσ ςυμμετείχανε. Εμπνεόμενεσ από τθ May Hobbs και προςθλωμζνεσ ςτθν επικυμία μασ να καλυτερεφςουμε τα πράγματα, χωκικαμε ςτθν Ομάδα Δράςθσ Κακαριςτριϊν (Cleaner s Action Group) με μικρι κατανόθςθ των ςυνκθκϊν που οι γυναίκεσ πιζηονταν να αποδεχτοφν ϊςτε να μπορoφν να δουλεφουν ςε αυτό το υπόγειο τμιμα ευκαιριϊν του καπιταλιςμοφ. Μάκαμε ςυναντϊντασ τεσ ςτο δρόμο, αλλά περιςςότερο μζςω των φιλιϊν που διαμορφϊςαμε ςτθν πορεία τθσ καμπάνιασ. Οι κακαρίςτριεσ μασ διδάξανε πωσ το λοφςτρο των χορευτικϊν τθσ δεκαετίασ τουϋ60 απζκρυψε τθν απαίςια, υπόγεια φτϊχεια ςτθ Βρετανικι κοινωνία. Το 1970 θ Ομάδα Δράςθσ για τθν Ραιδικι Φτϊχεια ( Child Poverty Action Group) αποκάλυψε ότι τρία εκατομμφρια παιδιά ηοφςαν ςε φτϊχεια ςτθ Βρετανία (Jackson The Times 1970:7). Οι γυναίκεσ που πθγαίνανε να κακαρίςουν πικανϊν να ιτανε οι μθτζρεσ τουσ. Μερικζσ προζρχονταν από ανειδίκευτθ εργατικι τάξθ που γνϊριηε τθ φτϊχεια για γενιζσ και άλλεσ ιτανε Ιρλανδζσ, Αφρο-Καραϊβικζσ, Αςιάτιςςεσ, Ελλθνίδεσ ι Ιςπανίδεσ μετανάςτριεσ. Αν και λίγεσ ιτανε ςτα είκοςι τουσ και λίγεσ πάνω από 60, οι περιςςότερεσ ιτανε ςτα τριάντα και ςαράντα τουσ με ςυηφγουσ χαμθλόμιςκουσ, άρρωςτουσ ι ανάπθρουσ. Οι γυναίκεσ φαίνονταν μεγαλφτερεσ από τθν θλικία τουσ, γιατί ςχεδόν δεν κοιμόντουςαν κακόλου, ξεκλζβοντασ λίγεσ ϊρεσ αφότου τα παιδιά τουσ πθγαίνανε ςχολείο. Η ςυγκεντρωμζνθ εξάντλθςθ ιτανε χαραγμζνθ ςτα πρόςωπά τουσ. Δεν είχανε ϊρεσ για ςυναντιςεισ και διαδθλϊςεισ οι οποίεσ για εμάσ τισ νζεσ ακτιβίςτριεσ τθσ Γυναικείασ Απελευκζρωςθσ είχαν γίνει τρόποσ ηωισ. Εν τοφτοισ ιρκανε ςτθν πρϊτθ πορεία το 1971 να ακοφςουνε τθ May Hobbs να καλεί για «αυτοοργάνωςθ των γυναικϊν ςτο χϊρο δουλειάσ». Το ρεπορτάη του Socialist Worker, γραμμζνο από τθν Irene Bruegel, καταγράφει πωσ ο Μάθσ ζδινε ζμφαςθ ςτθν ανάγκθ να παλζψουν τουσ εργοδότεσ και να «πιζςουν για περιςςότερθ δθμοκρατία εντόσ των ςυνδικάτων» (Bruegel Socialist Worker 1971:7)

4 Εμείσ οι μοιραςτζσ προκθρφξεων ςφντομα ανακαλφψαμε πωσ αυτό ιτανε ζνασ υψθλόσ ςτόχοσ για τισ γυναίκεσ που προςπακοφςαμε να ςτρατολογιςουμε. Ακόμα και θ ςυμμετοχι ςε ζνα ςωματείο ιταν ζνα τεράςτιο βιμα. Ρολλζσ από αυτζσ ιταν τόςο φοβιςμζνεσ γιατί αιτοφνταν επίδομα πρόνοιασ, είχανε μεταναςτευτικά προβλιματα ι απλά ιταν τρομοκρατθμζνεσ από τουσ εργολάβουσ. H Sally Alexander περιγράφει ςε μία μαρτυρία ςτο ςοςιαλιςτικό φεμινιςτικό περιοδικό Red Rag (Το Κόκκινο Κουρζλι) πωσ αρχικά είχαμε απλϊσ φανταςτεί να μοιράςουμε φυλλάδια ςε όλα τα κτίρια του Λονδίνου. Μετά προςπακιςαμε να ςυγκεντρωκοφμε ςε ζναν εργολάβο και μετά, όταν αυτό αποδείχκθκε δφςκολο, να εςτιάςουμε ςε μεγάλα κτίρια (Alexander 1994: ). Η Sally ξεκίνθςε να μοιράηει ςε δφο τεράςτια κτίρια τθσ Shell ςτο δυτικό Λονδίνο, όπου μία κακαρίςτρια θ Jean Mormont, εμφανίςτθκε ωσ θ οικονόμοσ. Από μία μεγάλθ 18μελι οικογζνεια και αυτι θ ίδια μθτζρα επτά παιδιϊν, κυμότανε να είναι ςτθν Βοθκθτικι Υπθρεςία Εδάφουσ (ATS) ςτον πόλεμο ςαν ζνα είδοσ διακοπϊν (McCrindle και Rowbotham 1979:42). Ραρόλο τθν απαιτθτικι τθσ ηωι, κα γίνει μία από τισ πιο ςτακερζσ υποςτθρίκτριεσ τθσ καμπάνιασ. Οι γυναίκεσ ςτθ Shell δεν παραπονοφνταν μόνο για τουσ μιςκοφσ αλλά και για τθν ανεπαρκι ςτελζχωςθ που τισ πίεηε να καλφπτουν ακόμα περιςςότερα γραφεία, δουλεφοντασ χωρίσ κανονικό εξοπλιςμό και ςε πνιγθρό αζρα γιατί ζκλεινε το αιρ-κοντίςιον (Alexander 1994:260). Θα ακοφγαμε παρόμοιεσ δυςκολίεσ και από άλλεσ γυναίκεσ. Στο ανατολικό Λονδίνο θ Liz Waugh και εγϊ ιμαςταν ςε μία τροχιά γριγορθσ εκμάκθςθσ του ςυςτιματοσ ςυμβάςεων. Με κόπο κα ςυνδικαλίηαμε ζνα κτίριο και γυρίηοντασ πίςω κα βρίςκαμε τισ γυναίκεσ τρομοκρατθμζνεσ από το πρακτορείο κακαριςμοφ. Σιγά ςιγά αρχίςαμε να ςυναρμολογοφμε τθν εικόνασ τθσ βιομθχανίασ, μερικϊσ από τθ Jean Wright, που ιτανε κακαρίςτρια για πολλά χρόνια. Ήτανε μόνθ τθσ υπεφκυνθ για μία μεςαίου μεγζκουσ πολυκατοικία ςτο City και ο ζφθβοσ γιοσ τθσ και ο άντρασ τθσ ςυνικιηαν να ζρχονται για βοικεια, βοθκοφςαν τθ Liz και εμζνα ςτο μοίραςμα των εντφπων το βράδυ. Ππωσ όλοι μαηί κακαρίηαμε, θ Jean Wright κα μιλοφςε για τισ παράξενεσ ανεπίςθμεσ ιεραρχίεσ ςτθν επιχείρθςθ και κα εξθγοφςε πωσ μία καλι επόπτθσ ςε ζνα μεγάλο κτίριο χρειάηεται πραγματικά δεξιότθτεσ προγραμματιςμοφ. Στισ αεριτηίδικεσ επιχειριςεισ κακαριςμοφ, όμωσ, δεν αποφαςίηει πάντα θ αξία για το ποιοσ γίνεται επόπτθσ. Κάκε εταιρία λειτουργοφςε με διαφορετικοφσ και προφανϊσ τυχαίουσ τρόπουσ. Η εργολαβία τθσ εργαςίασ ιταν κοινι ςτο 19 ο αιϊνα ςτθν γεωργία, ςτθν οικοδομι και ςτισ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ. Από τα τζλθ του 19 ου αιϊνα μεταρρυκμιςτζσ προπαγανδίηανε εναντίον του ςυςτιματοσ και πιζηανε προσ άμεςθ, με κανόνεσ εργαςία, ςυμπεριλαμβάνοντασ ίςθ αμοιβι για τισ κακαρίςτριεσ ςτα κυβερνθτικά κτίρια (Paul 1986:11;Rowbotham 1999: ). Πμωσ ςτθ δεκαετία του 1930 θ ανάπτυξθ των μεγάλων γραφείων οδιγθςε ςτο να δθμιουργθκοφν οι πρϊτεσ εταιρίεσ κακαριςμοφ. Τθν μεταπολεμικι περίοδο επεκτακικανε και τουσ δόκθκε πρόςφατα μία ϊκθςθ το 1968, όταν θ κυβζρνθςθ των Εργατικϊν, ενδιαφερόμενθ να επιδείξει περικοπζσ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, είχε απολφςει 4000 κακαρίςτριεσ που δουλεφανε απευκείασ (Alexander 1994:263). Στα 1970 μερικοί εργολάβοι κακαριότθτασ είχανε γίνει μεγάλεσ εταιρίεσ, αλλά και νζεσ φίρμεσ ςυνεχϊσ εμφανίηονταν επειδι απαιτοφνταν πολφ λίγο επενδυτικό κεφάλαιο για να ξεκινιςεισ. Το κφριο κόςτοσ ιτανε θ εργαςία. Οι εταιρίεσ ςε αυτά τα χαμθλότερα ςκαλοπάτια ιτανε ςυχνά αςτακείσ. Βρικαμε πραγματικά παρακλάδια εγκλθματικϊν ςυμμοριϊν που χρθςιμοποιοφςανε προφανι εκφοβιςμό.

5 Η εργολαβικι βιομθχανία κακαριςμοφ εμφανίηονταν ςτο περικϊριο του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ ςτισ αρχζσ του Αν και το T&G είχε τισ ρίηεσ του ςτο ςυνδικαλιςμό ανειδίκευτων και ανοργάνωτων εργατϊν του τζλουσ του 19 ου αιϊνα, εκείνεσ οι μζρεσ ιτανε πολφ παλιά. Ήτανε ζνα μεγάλο γραφειοκρατικό εξάρτθμα και,αν και ο θγζτθσ του Jack Jones τοποκετοφνταν ςτα αριςτερά του Εργατικοφ κόμματοσ, οι αξιωματοφχοι του βλζπανε τθ ςτρατολόγθςθ των κακαριςτριϊν ςαν ςπατάλθ πόρων. Η Ομάδα Δράςθσ Κακαριςτριϊν όταν αυτι ιρκε ςτον κόςμο του ςυνδικαλιςμοφ ιτανε θ απζξω που κοίταηε μζςα. Οφτε θ May Hobbs, ι θ Jean Mormont και οφτε θ Jean Wright είχανε εμπειρίεσ από τισ διαπραγματευτικζσ δομζσ του ςυνδικαλιςμοφ. Η Sally Alexander ιτανε θκοποιόσ και ςτθν Ιςότθτα (ςωματείο θκοποιϊν), και εγϊ ςτθν Εκνικι Ζνωςθ Δαςκάλων (National Union of Teachers), αλλά οι βυηαντινοί κανόνεσ του T&G ιτανε κινζηικα για εμάσ. H Lucy μθτζρα τθσ Liz Waugh, μία εργάτρια του ανατολικοφ Λονδίνου που είχε εμπλακεί ςτθ Γυναικεία Απελευκζρωςθ μαηί με τθν κόρθ τθσ, ιτανε το ίδιο μπερδεμζνθ. Ζχοντασ ειπωκεί ότι οι κακαρίςτριεσ πρζπει να είναι ςτον κλάδο των κακαριςτϊν τηαμιϊν, αυτι ξόδεψε αιϊνεσ ψάχνοντασ τισ αόριςτεσ ςυνεδριάςεισ των κλάδων τουσ. Εξοργιςμζνθ από τθ ςφγχυςθ και το μπζρδεμα άρχιςε να επιμζνει ότι οι κακαρίςτριεσ κα πρζπει να ζχουν το δικό τουσ κλάδο. Το πρόβλθμα ιταν ότι δεν είχαμε αρκετζσ γυναίκεσ να υπογράψουν για αυτό, οφτε ακόμα και όταν βρικαμε μερικζσ κακαρίςτριεσ που μυςτθριωδϊσ ιτανε ιδθ ςτο T&G. Το καλοκαίρι του 1971 ιμαςταν ςε αδιζξοδο με το ςωματείο. Μερικζσ που μοιράηανε το φυλλάδιο του εργαςτθρίου τθσ Γυναικείασ Απελευκζρωςθσ προςελκυςτικανε από τθν πρόταςθ να δθμιουργθκεί ζνα ςυνδικάτο ςτισ γραμμζσ τθσ παλιάσ Λίγκασ Γυναικείων Συνδικάτων (Women s Trade Union League). Άλλεσ από εμάσ επιχειρθματολογοφςαμε ότι ζτςι οι κακαρίςτριεσ κα παρζμεναν τόςο ευάλωτεσ όςο ιτανε και τότε. Μία εναλλακτικι ιδζα ιταν μία κοπερατίβα κακαριότθτασ, αλλά απορρίφτθκε γιατί κα είχε ςθμάνει ότι κα βάηαμε τουσ εαυτοφσ μασ ςτθ κζςθ των επιχειριςεων (Alexander 1994: ). Πςεσ μοιράηανε φυλλάδια άρχιςαν να απομακρφνονται, ςυμπεριλαμβανόμενων και των γυναικϊν από τουσ Διεκνείσ Σοςιαλιςτζσ (International Socialist) που πιγαν να ψάξουν για τθν επανάςταςθ αλλοφ. Με το φκινόπωρο μόνο μια χοφφτα από εμάσ μείναμε για να κάνουμε ζνα τεφχοσ από το Shrew (θ Στρίγγλα) το περιοδικό του εργαςτθρίου τθσ Γυναικείασ Απελευκζρωςθσ πάνω ςτισ νυκτερινζσ κακαρίςτριεσ. Η Liz και θ Lucy Waugh, θ Sally Alexander και θ καλλιτζχνιδα Mary Kelly, τθσ οποίασ θ δουλειά με τισ νυκτερινζσ κακαρίςτριεσ ενζπνευςε το καλλιτεχνικό ζργο τθσ, αναλάβανε αυτό το κακικον. Η Mary βοθκοφςε μία αριςτερι ομάδα κινθματογράφου, τθ Berwick Street Film Collective (αργότερα μετονομάςτθκε Lusia), να κάνει ζνα φιλμ για τθν καμπάνια. Η αλικεια ιταν ότι ο μεγάλοσ κόρυβοσ τθσ «Καμπάνιασ των Νυκτερινϊν Κακαριςτριϊν» κάπωσ ανκοφόρθςε και μάλλον ιμαςταν περιςςότερο γνωςτζσ ςτθν αριςτερά από ότι οι πραγματικοί μασ αρικμοί επζτρεπαν. Το τεφχοσ του Shrew με τισ νυκτερινζσ κακαρίςτριεσ είχε ρεπορτάη από το λόγο τθσ Ιρλανδζηασ ςοςιαλίςτριασ Bernadette Devlin (τϊρα McAliskey), εκλεγμζνθ μζλοσ κοινοβουλίου ςτθν αφφπνιςθ του Κινιματοσ για Κοινωνικά Δικαιϊματα ςτθν Ιρλανδία (Anon Shrew 1971:6). Κάκιςε με τα πόδια τθσ να κρζμονται από ζνα τραπζηι και απευκφνκθκε ςτο μάλλον λιγοςτό ακροατιριο των νυκτερινϊν κακαριςτριϊν με τθ ςυνθκιςμζνθ ευφράδεια και πάκοσ τθσ. Το να ςυγκεντρωκοφν ζςτω και αυτζσ οι κακαρίςτριεσ ιτανε ζνασ θράκλειοσ άκλοσ. Ο άντρασ τθσ May Hobbs, ο Chris

6 ζφερε μερικζσ με το αρχαίο του αυτοκίνθτο. Άλλεσ ςκαρφαλωμζνεσ πθγαινοερχόντουςαν με το κάπωσ επικίνδυνο μθχανάκι τθσ Liz Waugh. Η καμπάνια μασ μπορεί να ιταν δυνατι από ομιλθτζσ και ςυγγραφείσ αλλά αδφναμθ ςε απλοφσ «πεηικάριουσ». Μετά που βγικε το Shrew, περιςςότερεσ διανομείσ για τα φυλλάδιά μασ εμφανιςτικανε, ςυμπεριλαμβανόμενθ και μία γυναίκα από τθν Ομάδα Διεκνϊν Μαρξιςτϊν (International Marxist Group) άλλθ μία τροτςκιςτικι ομάδα. Αυτι γριγορα κα ζφτιαχνε ζνα τεφχοσ (Η Καμπάνια των Νυκτερινϊν Κακαριςτριϊν, 1972) μζςω τθσ ομάδασ «Σοςιαλιςτικι Γυναίκα» που ςυνδζονταν με τθν οργάνωςι τθσ, λζγοντασ τι κα ζπρεπε να γίνει, μία πράξθ με τθν οποία εμείσ, των αυςτθρϊν δθμοκρατικϊν τφπων τθσ Γυναικείασ Απελευκζρωςθσ, αγανακτιςαμε κεωρϊντασ τθν αυταρχικι. Αλλά οποιοδιποτε πρόβλθμα εςωτερικισ δθμοκρατίασ ιτανε τίποτα ςε ςχζςθ με τα ςυνεχιηόμενα προβλιματα τθσ εμπλοκισ μασ με το T&G. H May Hobbs, που ιτανε γεννθμζνθ για άμεςθ δράςθ, είχε τθλεφωνιςει ςτο ςπίτι του Jack Jones και είχε παραπονεκεί ςτθ γυναίκα του. Ήτανε επίςθσ ςε καλζσ ςχζςεισ με τα ελευκεριακά μζςα που ευχαρίςτωσ αναφζρανε το χάλι των νυκτερινϊν κακαριςτριϊν που αγνοοφνταν από τθ ςυνδικαλιςτικι γραφειοκρατία. Αυτό δεν μασ κατζςτθςε προςφιλείσ ςτο ςυνδικάτο. Ακόμα και όταν καταφζραμε να ςυναντθκεί το T&G με τισ κακαρίςτριεσ, το κενό επικοινωνίασ ιταν χαρακτθριςτικό. Οι κινθματογραφιςτζσ από τθ Lusia, Marc Karlin, Humphrey Trevelyan και James Scott, πιάςανε μία αποκαλυπτικι ςτιγμι ςτθ ςυνάντθςθ ςε μια παμπ με τθ Jean Mormont, τθ γυναίκα από τθ Shell και τθ Mary Kelly. Από τθ μία οι ςυνδικαλιςτζσ, όπωσ οι επίςθμοι κθφινεσ μακριά ςε αυτι τθν ιδιαίτερθ γλϊςςα που χρθςιμοποιοφςαν, τόςο αδιαπζραςτθ ςτουσ απζξω, και από τθν άλλθ θ Jean Mormont, με μαφρουσ κφκλουσ από τθν κοφραςθ κάτω από τα μάτια, αργά- αργά να παραςφρεται από τθ μουςικι του τηουκμπόξ ςτο βάκοσ. Οι απεργίεσ των καθαριςτριών Η May Hobbs αποφάςιςε πωσ ζπρεπε να εςτιάςουμε ςτο ςυνδικάτο του δθμόςιου τομζα (CSU) που είχε κάποιεσ κακαρίςτριεσ ςαν μζλθ. Ζνα προφανζσ πλεονζκτθμα ιταν ότι το CSU μποροφςε να αποςπάςει τθν υποςτιριξθ των μελϊν του εντόσ των κυβερνθτικϊν κτιρίων. Επιπλζον υπιρχε ζνα ςθμαντικά διαφορετικό ςτυλ ςυνδικαλιςμοφ. Ο αξιωματοφχοσ του ςυνδικάτου που ιταν νζοσ και δραςτιριοσ και οδθγοφςε ςπορ κόκκινο αυτοκίνθτο, ιταν πρόκυμοσ να κατζβει ςτα κτίρια και να μιλιςει με τισ κακαρίςτριεσ ςτο διάλλειμα τουσ ςτισ 1.00π.μ. μία προοπτικι που κα φρίκαρε πάντα τον άντρα του T&G που ιταν ςτο ωράριο εννιά με πζντε. Το περιοδικό το CSU Το Μαςτίγιο ζδωςε δθμοςιότθτα ςτθν καμπάνια. Το θκικό μασ ανζβθκε. Το καλοκαίρι του 1972 κακαρίςτριεσ ςε δφο κτίρια του υπουργείου Άμυνασ ςτο Empress State και ςτο Ραλαιό Ναυαρχείο κατζβθκαν ςε απεργία ( Anon The Whip 1972:1). Υπιρχε υψθλό φρόνθμα ςτισ απεργιακζσ φρουρζσ, εν μζρει εξαιτίασ του απεργιακοφ επιδόματοσ που ζδινε το CSU που ιτανε 10 λίρεσ τθν εβδομάδα, λίγο πολφ ότι

7 κα κερδίηανε οι γυναίκεσ κακϊσ κα κακαρίηανε. Οι Διεκνείσ Σοςιαλιςτζσ International Socialists και θ Ομάδα Διεκνϊν Μαρξιςτϊν International Marxist Group επζςτρεψαν να βοθκιςουν τουσ διανομείσ φυλλαδίων από το Κίνθμα Γυναικείασ Απελευκζρωςθσ και τθν απεργιακι φρουρά. Ακόμα κυμάμαι ζνα αίςκθμα βαςανιςτικισ ενοχισ αν ζχανα μία μζρα περιφροφρθςθσ για να δουλζψω ςτο βιβλίο που ζγραφα, Κρυμμένεσ από την Ιςτορία. Αυτoί ιταν αγωνιςτικοί καιροί και κακαρίςτριεσ που απεργοφςαν κα λαμβάνανε άμεςθ ςυνδικαλιςτικι υποςτιριξθ. Οι οδθγοί φορτθγϊν του T&G αρνθκικανε να ςπάςουνε τθν απεργιακι φρουρά και οι προμικειεσ άρχιςαν να ςτραγγίηουν ςτο υπουργείο Αμφνθσ, πιο κρίςιμα θ μπφρα ςτα μπαρ. Εςωτερικζσ πλθροφορίεσ από ςυμπακοφντεσ ςτο Empress State Building ιτανε ότι θ ζλλειψθ μπφρασ είχε τρομερζσ ςυνζπειεσ ςτο θκικό. Οι ταχυδρομικοί αρνθκικανε να παραδϊςουν αλλθλογραφία ˈ τυπογράφοι, ςιδθροδρομικοί και εργαηόμενοι ςτισ υφαντουργίεσ δϊςανε οικονομικι ενίςχυςθ. Τα τοπικά Συνδικαλιςτικά Συμβοφλια ιρκανε με καλζσ πρακτικζσ ςυμβουλζσ με ποιον να επικοινωνιςουμε ςτθν περιοχι. Μια παράξενθ ςυνάντθςθ ιταν με μερικοφσ άντρεσ ςτο κτίριο του Ναυαρχείου ζνα βράδυ, οι οποίοι επιμζνανε να τουσ αφιςουμε να μποφνε μζςα γιατί φροντίηανε τα τοφνελ. Τα τοφνελ, εξθγιςανε, πρζπει να είναι ςε καλι κατάςταςθ γιατί θ Βαςίλιςςα και άλλα ςπουδαία πρόςωπα κα διαφεφγανε μζςω αυτϊν ςε περίπτωςθ πυρθνικισ επίκεςθσ. Η Ομάδα Δράςθσ των Κακαριςτριϊν ςαφϊσ απειλοφςε τθν ίδια τθν άμυνα του βαςιλείου! Στο Empress State Building ςτο Φοφλαμ θ απεργιακι περιφροφρθςθ προςλάμβανε μία καρναβαλικι ατμόςφαιρα. Ζνα κοντινό ιταλικό εςτιατόριο επζτρεψε τθ Lusia Film να χρθςιμοποιιςει το θλεκτρικό του. Οι κινθματογραφιςτζσ ςτιςανε μία οκόνθ και άρχιςαν να δείχνουν ταινίεσ, πιο αξιοςθμείωτθ το Αλάτι τησ Γησ το υπζροχο φιλμ του Herbert J. Biberman του 1953 για μία απεργία ςε κοινότθτα εργατϊν ςε ορυχείο ψευδάργυρου ςτο Νζο Μεξικό, ςτθν οποία οι γυναίκεσ παίξανε ρόλο κλειδί. Φλογερό, ευαίςκθτο, με χιοφμορ το Αλάτι τησ Γησ είχε ςαν αποτζλεςμα να εκβιαςκεί ο ςκθνοκζτθσ κατά τθν περίοδο Μακάρκι, ενϊ θ μεξικανι θκοποιόσ Rosaura Revueltas επαναπατρίςκθκε ςτο Μεξικό (Pym 2000: ). Οι κακαρίςτριεσ αρκετζσ από αυτζσ από τθν Ιρλανδία και τθν Καραϊβικι αγαποφςανε αυτό το δράμα ςτο οποίο θ τάξθ, θ φυλι και το φφλλο αλλθλοεπιδροφςανε με τρόπουσ πολφ κοντινοφσ ςτισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ. Η Lusia Films είχε επθρεαςτεί από τθν παραγωγι ακτιβιςτικϊν ταινιϊν για τα γεγονότα ςτο Ραρίςι το 1968 και από τισ πρϊτεσ ωςικζσ επαναςτατικζσ ταινίεσ. Ήταν μζροσ από ζνα δθμιουργικό νζο ρεφμα ντοκουμενταριςτϊν που μόλισ άρχιςε να απογειϊνεται ςτθ Βρετανία. Συγκεντρϊνανε χριματα κάνοντασ διαφθμίςεισ και δείχνοντασ τισ ταινίεσ του ςε ςυναντιςεισ. Ενϊ μερικοί υιοκετοφςαν ζνα ευκφ ςτυλ επικαίρων, θ Lusia πειραματιηόταν με νζεσ μορφζσ επικοινωνίασ (Dickinson 1999: ; Rowbotham και Beynon 2001: ). Κακαρίςτριεσ και φεμινίςτριεσ κρατϊντασ πικζτεσ, τραγουδϊντασ και χορεφοντασ ςτο υπουργείο Αμφνθσ ζφτιαξαν μία καλι ιςτορία και θ απεργία καλφφκθκε εκτενϊσ ςτα μζςα ενθμζρωςθσ. Ο ςτόχοσ μασ ςτα υψθλοφ προφίλ κυβερνθτικά κτίρια ζφερε αποτελζςματα. Το CSU ιτανε ικανό να κάνει τουσ εργολάβουσ να αναγνωρίςουν το ςυνδικάτο. Οι απεργοί κατακτιςανε μία αφξθςθ 2.50 λίρεσ τθν εβδομάδα και 50 πζνεσ νυκτερινό επίδομα. Οι γυναίκεσ ιταν τόςο χαροφμενεσ και ςτο Empress State Buliding υπιρχε θ αυτοπεποίκθςθ ότι κα μποροφςαν να φτάςουν ςτισ 21 λίρεσ τθν εβδομάδα, πολφ πιο πάνω από το μζςο όρο του γυναικείου μιςκοφ των λιρϊν (Anon The Whip 1972:1; Alexander 1994:262).

8 To CSU όμωσ ςαφζςτατα βρικε τθ διαπραγμάτευςθ με τουσ εργολάβουσ ζναν εφιάλτθ, ςυνειδθτοποίθςαν ότι όλεσ οι προςπάκειζσ τουσ κα ακυρϊνονταν όταν κα ερχόταν θ ςτιγμι για τθν ανανζωςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ενϊ οποιοςδιποτε άλλοσ ςτθν καμπάνια χάρθκε με τθ νίκθ των κακαριςτριϊν, ο βοθκόσ Γενικόσ Γραμματζασ του CSU, Les Mody, ςκοφπιηε το μζτωπό του. Είπε ςτο Martin Walker από τθ Guardian: «Ήταν ζργο αγάπθσ και μόχκου. Σε χρόνο και προςπάκεια μασ κόςτιςε πολφ παραπάνω από τισ ςυνδρομζσ που κα πάρουμε από αυτζσ»(walker The Guardian 1972:63). Ανεξάρτθτα από αυτό το φειδωλό ςχόλιο, θ ριηοςπαςτικι πτζρυγα του ςυνδικάτου ιταν ευχαριςτθμζνο. Το CSU άρχιςε να πιζηει τθν κυβζρνθςθ ϊςτε θ κακαριότθτα ςτα κυβερνθτικά κτίρια να επιςτρζψει πίςω. Οι εργολάβοι, ςτο μεταξφ με κατάκλιψθ μιλάγανε για τουσ κινδφνουσ χρεωκοπίασ. Απώλεια τησ Ορμήσ Η νίκθ μεγάλωςε τθ φιμθ τθσ Ομάδασ Δράςθσ των Κακαριςτριϊν. Η May Hobbs, που είχε κατανόθςθ των ςκλθρϊν μεταςτροφϊν πολφ πριν τισ ανακαλφψουν οι Μπλεριςτζσ, όλο και πιο μακριά μιλοφςε ςε όλθ τθ χϊρα, εξθγϊντασ πωσ οι κακαρίςτριεσ ςυνζρεαν να γραφτοφν ςτο ςωματείο. Κανείσ δεν ιξερε ακριβϊσ πόςεσ ιταν οι κακαρίςτριεσ γιατί πολλζσ δουλεφανε χωρίσ κάρτεσ ˈ τα νοφμερα ςτο ςωματείο επίςθσ μπζρδευαν γιατί τα μζλθ διακυμαίνονταν. Ράντωσ ςίγουρα δεν ςτρατολογιςαμε αυτζσ τισ υποτικζμενεσ ορδζσ των κακαριςτριϊν. Οι αρικμοί αυτϊν που μοίραηαν φυλλάδια ςτθ γθ ιτανε πολφ περιςςότερο προςγειωμζνα. Το καλοκαίρι του 1972,θ Liz Waugh αρχίςαμε να ςτρατολογοφμε μία ομάδα τεςςάρων γυναικϊν ςτο CSU ςε ζνα κτίριο, θ May και ο άντρασ τθσ Chris Hobbs είχαν αποφαςίςει ότι κα μποροφςε να είναι ςτόχοσ. Ήτανε ζνα κτίριο εταιρειϊν ςτο 207 τθσ Old Street, όπου κρατοφνταν τα αρχεία των εγγεγραμμζνων εταιρειϊν. Το ςθμειωματάριό μου καταγράφει τθν παραλαβι των ςυνδρομϊν και περιγράφει ότι ζχουν πλθρωκεί 14 λίρεσ για πενκιμερο. Οι ϊρεσ τουσ ιτανε 10μμ. με 6.00 π.μ. με μία εβδομάδα διακοπϊν πλθρωμζνθ. Ριγαινα κάκε εβδομάδα μαηεφοντασ μεταξφ 5 και 24 πεννϊν τθν εβδομάδα μζχρι λίγο πριν τα Χριςτοφγεννα, όταν αποκαλφφκθκε ότι δεν μποροφςαν τελικά να ςτρατολογθκοφν ςτο CSU. Σκφβοντασ το κεφάλι μου από ντροπι, επζςτρεψα τισ ςυνδρομζσ από τθν τςζπθ μου, αιςκανόμενθ ςαν απατεϊνασ. Ρροσ ζκπλθξι μου οι γυναίκεσ μου ςυμπεριφζρκθκαν ςαν θρωίδα. Μπορεί να μθν τουσ ιτανε οικείοι οι ςκοποί των ςυνδικάτων, αλλά όλεσ ξζρανε από ανεπίςθμα ςυςτιματα αποταμίευςθσ. Ήτανε ςυνθκιςμζνο για τουσ ανκρϊπουσ να πλθρϊνουν τισ γαλοποφλεσ τουσ ςτο χαςάπθ αργά με τθν πάροδο του χρόνου. Τα μικρά ποςά που παρζδωςα τουσ φανικανε ςαν χριςτουγεννιάτικα επιδόματα τα λεφτά τθσ γαλοποφλασ ιρκανε ςπίτι να φωλιάςουν. Το μοίραςμα φυλλαδίων ςταμάτθςε κατά τθν διάρκεια του Αυτό εν μζρει εξαιτίασ τθσ εξόντωςισ μασ, αλλά επίςθσ εξαιτίασ εςωτερικϊν εντάςεωσ εντόσ τθσ καμπάνιασ. Δεν υπιρχε μόνο το χάςκων ταξικό κενό μεταξφ των μοιραςτϊν φυλλαδίων και των κακαριςτριϊν αλλά υπιρχε κυμόσ και ταραχι μεταξφ των ίδιων των κακαριςτριϊν. Αρκετζσ γυναίκεσ που είχαν αρχίςει να εμπλζκονται δυςπιςτοφςαν απζναντι ςτθν θγεςία τθσ May Hobbs, και αυτό ζγινε χειρότερο όταν αυτι, κατανοιςιμα, άρχιςε να ενδιαφζρεται και για άλλεσ υποκζςεισ. Αυτι και ο άντρασ τθσ ο Chris ιτανε μεγάλοι υποκινθτζσ και αφυπνιςτζσ,

9 αλλά δεν ιταν προςεκτικοί ςτισ λεπτομζρειεσ, οφτε και καλοί ςτο να οικοδομοφν ζνα πυρινα ανκρϊπων για να δουλζψει μαηί. Η Jean Mormont και θ Jean Wright μποροφςαν να το κάνουν αυτό τοπικά, αλλά κα αποδζχονταν τθ May Hobbs ςε ςχζςθ με τθν Ομάδα Δράςθσ των Κακαριςτριϊν. Κατά τθ διάρκεια τθσ απεργίασ ςτο Empress State Building δφο γυναίκεσ, μία Ιρλανδζηα και μία από τθν Καραϊβικι, εξελίχκθκαν ςε μία οργανικι θγεςία. Αλλά δεν ιτανε ποτζ ικανζσ να καλλιεργιςουν αυτι τθ διαδικαςία ςτθν Ομάδα Δράςθσ Κακαριςτριϊν ςε επίπεδο οργάνωςθσ. Οι γυναίκεσ τθσ εργατικισ τάξθσ ςτθν ομάδα που δεν είχανε προθγοφμενεσ εμπειρίεσ από δουλειά ςε οργανωτικζσ δομζσ βρικανε δφςκολο το να λειτουργιςουνε ςε ζνα πλαίςιο το οποίο δεν ιτανε απλϊσ προςωπικό δίκτυο γυναικϊν. Η ιδεολογία μασ τθσ αδελφοςφνθσ δεν κακάριςε με τισ κακαρίςτριεσ, των οποίων οι ςχζςεισ με τισ άλλεσ γυναίκεσ ιταν ςφνκετεσ και ςυχνά ςυγκρουςιακζσ αν και, ενδιαφζρον, αυτζσ οι ςυγκροφςεισ ποτζ δεν εκφραςτικανε με όρουσ φυλισ και εκνότθτασ, αλλά μάλλον, ςε προςωπικά παράπονα που διαπερνοφςανε αυτζσ τισ διαφορετικζσ ταυτότθτεσ. Ομοίωσ, επειδι ιτανε ςυνθκιςμζνεσ ςε αρςενικι θγεςία ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι, αυτζσ οι γυναίκεσ πικανϊν να ιτανε πιο ςκεπτικίςτριεσ προσ τθ May Hobbs ωσ θγζτιδα ςε ςφγκριςθ με το πϊσ κα ιτανε προσ ζνα άντρα. Εμείσ οι που μοιράηαμε τα φυλλάδια από το Μζτωπο Γυναικείασ Απελευκζρωςθσ δεν ιμαςταν πακιαςμζνεσ ςτο να επιβάλουμε αποφάςεισ ςτισ γυναίκεσ τθσ εργατικισ τάξθσ. Οριςμζνεσ από εμάσ που μοιράηαμε φυλλάδια για καιρό είχαμε μάκει από τθν εμπειρία μασ αλλά είχαμε και μία ελευκεριακι πολιτικι που αποδοκίμαηαν τθν ανιςότθτα τθσ γνϊςθσ. Συνεπϊσ οι γυναίκεσ από τισ αριςτερζσ ομάδεσ που δεν είχαν τζτοιου είδουσ επιφυλάξεισ ςυνεχίηανε να μασ επιβάλλονται. Κατθγοροφςαμε τουσ εαυτοφσ μασ που αποτφχαμε με τισ κακαρίςτριεσ αν και ιμαςταν αμυδρϊσ ςυνειδθτοποιθμζνεσ για τισ δυςκολίεσ του ςυνδικαλίηεςκε που παρουςίαηε το ςφςτθμα των εργολαβιϊν. Φυςικά δεν είχαμε ιδζα ότι αυτι θ μορφι εργαςίασ κα επεκτεινόταν από ζνα Συντθρθτιςμό που κα ζκανε τον Heath να φαίνεται αγακόσ. Ήταν αςφλλθπτο ότι οι εργολαβίεσ ςτισ υπθρεςίεσ κα γινόταν το κυρίαρχο ςχζδιο για ολόκλθρα κομμάτια τθσ Βρετανικισ οικονομίασ. Αλλά αυτό ιταν, φυςικά, ότι ςυνζβθ τθν δεκαετία του 80 όταν θ μείωςθ των ρυκμιςμζνων ςυνκθκϊν εργαςίασ με οποιοδιποτε τρόπο ζφκαςε να κεωρείται κεμιτό από τθν κυβζρνθςθ τθσ Θάτςερ. Πλο και περιςςότερο, ευάλωτοι εργάτεσ, ςυμπεριλαμβανόμενων πολλϊν γυναικϊν, δουλεφανε μζςω του ςυςτιματοσ εργολαβιϊν και μερικοί από τουσ μεγάλουσ παίκτεσ ςτθν βιομθχανία μεταμορφωκικανε ριηικϊσ ςε πολυεκνικζσ υπθρεςιϊν. Εργάτεσ που είχαν κεωριςει τουσ εαυτοφσ τουσ ςαν τθ ςπονδυλικι ςτιλθ του εργατικοφ κινιματοσ βρζκθκαν με τθ ςυντροφιά των γυναικϊν για τισ οποίεσ είχαν ςκεφτεί ότι είναι ςτο περικϊριο. Το ςοκ ιταν προφανζσ και μία γενιά από αγωνιςτζσ ςυνδικαλιςτζσ δεν ςυνιλκε ποτζ. Αντίκτυποσ Ειρωνικά, από τθ ςτιγμι που θ Lucia Films τελείωςε το μακρφ, πειραματικό ντοκιμαντζρ τθσ Νυκτερινέσ Καθαρίςτριεσ το 1975, δεν υπιρχε καμπάνια να λειτουργεί, αλλά ζνα πολφ μεγάλο ενδιαφζρον για τισ νυκτερινζσ κακαρίςτριεσ, οφειλόμενο ςτισ ομιλίεσ τθσ May Hobbs ςε ςυναντιςεισ και ςυγκεντρϊςεισ, μαηί και ςτο μεςοαςτικό ταλζντο μασ ςτθ

10 δθμοςιότθτα. Αλλά όταν θ ταινία προβλικθκε ςτισ ςυναντιςεισ, προκάλεςε ακραίεσ αντιδράςεισ. Αριςτερά ακροατιρια που είχαν ςυνθκίςει ςε μορφζσ τθλεοπτικϊν επίκαιρων, ηαλίηονταν από τισ προςπάκειεσ του Marc Karlin να δθμιουργιςει χϊρο ςτουσ κεατζσ να ςκεφτοφν, φανταςτοφν, διερευνιςουν και να αναρωτθκοφν με λευκζσ οκόνεσ και μακριά, αργά πλάνα ςτα πρόςωπα των γυναικϊν. Με τθν άρνθςθ των κινθματογραφικϊν ςυμβάςεων, ικελε να προχωριςει πζρα από τισ εξωτερικότθτεσ του «αγϊνα», μζςα ςτισ ηωζσ και ςτα ςυναιςκιματα των γυναικϊν. Ριρε μαηί του μερικοφσ ανκρϊπουσ, ςυμπεριλαμβανόμενεσ και οριςμζνεσ κακαρίςτριεσ, αλλά άφθςε άλλουσ αςυγκράτθτουσ, ςυμπεριλαμβανόμενθ τθ May Hobbs, που πάντα ικελε ζνα γριγορο, μικρό προπαγανδιςτικό φιλμ. Βλζποντάσ το αναδρομικά οι Νυκτερινέσ Καθαρίςτριεσ παρζχουν μία γοθτευτικοφ μικουσ ταινία για τισ διαδθλϊςεισ ενάντια ςτισ πολιτικζσ του Heath, με μία μαγικι ςτιγμι ςτθν οποία δφο νζοι μεταλλωρφχοι χορεφουνε μαηί. Επίςθσ εξιςτορεί μία ομάδα που ςπάνια απεικονίηεται με ςυμπάκεια, τουσ φτωχοφσ του Λονδίνου τθσ δεκαετίασ του 70, που ηοφςανε ςτο περικϊριο, τα ςτρϊματα που οι Τόρισ ονομάηανε scroungers (κλεφτρόνια, τρακαδόροι). Καταγράφει τουσ ανκρϊπουσ, που ςε μεγάλο βακμό, περνάνε απαρατιρθτοι μζςα ςτθν ιςτορία. ομαντικό και με ςαφι αντίλθψθ τθν ίδια ςτιγμι, εξερευνεί το αφανζσ ˈ τθν πόλθ τθ νφχτα, το αόρατο τθσ γυναικείασ εργαςίασ και τθν εξάντλθςθ που διαπερνάει τισ ηωζσ τουσ ζξω από τθ δουλειά. Αυτό ιταν αλθκινά για τισ κρυμμζνεσ πλθγζσ τθσ τάξθσ (Dickinson 1999: ; Rowbotham και Beynon 2001: ). Οι Νυκτερινέσ Καθαρίςτριεσ ζγιναν ζνα κλαςςικό ζργο, αναγνωριςμζνο από τουσ κινθματογραφιςτζσ ωσ πρωτοπόρο και τοποκετικθκε ςτο αρχείο του Ιδρφματοσ Βρετανικοφ Κινθματογράφου. Αλλά οι νυκτερινζσ κακαρίςτριεσ, ακόμα ςε μεγάλο βακμό εκτόσ ςυνδικάτων, ςυνζχιηαν να πθγαίνουν για δουλειά ςτισ 10 κάκε βράδυ κουβαλϊντασ τισ πλαςτικζσ τουσ ςακοφλεσ με τα υπάρχοντά τουσ, αν και κάμερεσ και διανομείσ προκθρφξεων δεν τισ κυνθγοφςαν πια ςτουσ ζρθμουσ δρόμουσ. Υπιρξαν μερικζσ ςπαςμωδικζσ προςπάκειεσ να οργανωκοφν οι κακαρίςτριεσ ςε άλλα μζρθ κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 70. Στθν Οξφόρδθ, νωρίσ τθ δεκαετία του 70, θ Ομάδα Γυναικείασ Δράςθσ Women s Action Group, κακϊσ μοίραηε φυλλάδια ςτθν περιοχι των εργατικϊν κατοικιϊν του Blackbird Leys για τισ παροχζσ ςε βρεφικοφσ ςτακμοφσ, ζκανε επαφζσ με μία ομάδα κακαριςτριϊν του εργοςταςίου αυτοκινιτων Cowley. Η Hilary Wainwright, που ιτανε ςτο Κίνθμα Γυναικείασ Απελευκζρωςθσ και ςτθν Ομάδα Διεκνϊν Μαρξιςτϊν, τουσ μίλθςε για τθ May Hobbs και ζγινε επαφι με τθν τοπικι του T&G. Εντοφτοισ, το T&G δεν κα επζτρεπε τθν Ομάδα Δράςθσ Γυναικϊν ι τθ May Hobbs να παρευρίςκονται ςτισ ςυναντιςεισ τουσ με τισ κακαρίςτριεσ και ζτςι μείνανε οργιςμζνα εκτόσ. Ραρόλα αυτά, οι κακαρίςτριεσ τθσ Οξφόρδθσ ςυνδικαλιςτικανε και κερδίςανε μερικζσ βελτιϊςεισ ςτουσ μιςκοφσ τουσ και ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ. 1 Σοβαρζσ προςπάκειεσ γίνανε να οργανωκοφνε ςτισ πανεπιςτθμιουπόλεισ. Στο πανεπιςτιμιο του Durham, εμπνευςμζνθ από τθ μαρτυρία τθσ May Hobbs για τον «επιτυχθμζνο αγϊνα να ςυνδικαλιςκοφν οι κακαρίςτριεσ του Λονδίνου», μία φοιτιτρια θ Linda Finn και ο Gavin Williams, ζνασ λζκτορασ, αποφαςίςανε να προςπακιςουνε να οργανϊςουνε τισ κακαρίςτριεσ του κολλεγίου το Αποδείχκθκε πολφ πιο δφςκολο από ότι είχανε προβλζψει λόγω τθσ αντίςταςθσ από το πανεπιςτιμιο και των ενδοςυνδικαλιςτικϊν διαφωνιϊν (Finn και Williams 1976:5).

11 Ενϊ θ οργάνωςθ των κακαριςτριϊν παρουςίαηε τεράςτια προβλιματα, θ δθμοςιότθτα που δθμιουργικθκε ςυνείςφερε ςτθν αλλαγι των διακζςεων του εργατικοφ κινιματοσ προσ τισ χαμθλόμιςκεσ εργάτριεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των κακαριςτριϊν. Κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1970 φεμινίςτριεσ ιταν άκρωσ δραςτιριεσ ςε ςωματεία για τουσ μιςκοφσ και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ, όπωσ επίςθσ και ςτθν πίεςθ ςτα κλαδικά ςυνδικάτα, ςε ςυνδικαλιςτικά ςυμβοφλια και Γενικά Συνζδρια (Trade Union Congress) για κοινωνικά κζματα όπωσ οι αμβλϊςεισ και οι βρεφικοί ςτακμοί. Γυναίκεσ με ειδίκευςθ ςτο Δίκαιο και ςτον ςυνδικαλιςμό βοικθςαν να ςυνδεκοφν τα δφο κινιματα. Η δικθγόροσ Tess Gill, μαηί με ζνα ςτζλεχοσ ςτο υπαλλθλικό ςωματείο AUEW-TASS (Linda Smith), ξεκίνθςαν να εξερευνοφν το πϊσ οι χαμθλόμιςκεσ εργάτριεσ κα μποροφςαν να χρθςιμοποιιςουν τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία για να δυναμϊςουν τθν διαπραγματευτικι τουσ δφναμθ (Anon ςτθ Morning Star 1976a). Σε αντιδιαςτολι με τθν τάςθ που κυριαρχοφςε ςτουσ ελευκεριακοφσ και ςτθν τροτςκιςτικι αριςτερά να αντιμετωπίηουν το κράτοσ με καχυποψία, αυτζσ αντιπροςωπεφανε μία αντίκετθ παράδοςθ ςτο Βρετανικό εργατικό κίνθμα να ςτρζψουν το κράτοσ για τθν καταπολζμθςθ του καπιταλιςμοφ. Ακολοφκθςε μία ςυηιτθςθ ςτο πλαίςιο του γυναικείου κινιματοσ για το κράτοσ πρόνοιασ, θ οποία οδιγθςε οριςμζνεσ φεμινίςτριεσ να ρωτοφν πϊσ να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε πόρουσ ελεγχόμενουσ από το κράτοσ με τρόπουσ που βοικθςαν τισ πιο ευάλωτεσ γυναίκεσ τθσ εργατικισ τάξθσ (The London to Edinburg Weekend Return Group 1980; Rowbotham, Segal και Wainwright 1979). Λίγεσ γνωρίηαμε ότι είχε ςθμάνει θ ενδεκάτθ ϊρα για το κράτοσ πρόνοιασ. Αλλαγή Συνθηκών Ήταν προφανζσ, ωςτόςο, ότι θ οικονομικι ςυγκυρία υποβάλλονταν ςε αλλαγζσ. Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970 θ πίεςθ από Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο ανάγκαςε τθν κυβζρνθςθ των Εργατικϊν να κάνει περικοπζσ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Σφμφωνα με τθν δοκιμαςμζνθ πρακτικι οι περικοπζσ αυτζσ αφοροφςαν τισ πιο ευάλωτεσ ομάδεσ. Αρχικά οι περικοπζσ αντιμετωπίςτθκαν με ςίγουρθ και ζνκερμθ αντίςταςθ, το οποίο ςιμαινε ότι το ίδιο το κράτοσ όλο και περιςςότερο ζγινε το πεδίο τθσ ςφγκρουςθσ. Το 1976, όταν θ Αρχι Υγείασ τθσ περιοχισ ςτο Birmingham αποφάςιςε ότι δεν μποροφςε άλλο να απαςχολεί πρόςκετο προςωπικό, οι κακαρίςτριεσ ςτο νοςοκομείο Mosley Hall αρνικθκαν να δουλεφουν παραπάνω και κατζβθκαν ςε απεργία. Άμεςθ ςτιριξθ ιρκε από τουσ άντρεσ αχκοφόρουσ και οδθγοφσ του νοςοκομείου από το Νότιο Birmingham που αρνθκικανε τα άπλυτα από το νοςοκομείο. Εντόσ 24 ωρϊν θ Αρχι Υγείασ ανακάλυψε ότι μποροφςε, μετά από αυτά, να απαςχολεί περιςςότερεσ κακαρίςτριεσ (Anon ςτο Spare Rib 1976b:21-22). Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1970, όταν οι χαμθλόμιςκοι εργάτεσ ξεςθκωκικανε ενάντια ςτθ ςυγκράτθςθ των μιςκϊν, ζνασ εξαιρετικά ιςχυρόσ μφκοσ των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ πιρε μορφι ο οποίοσ πολφ βολικά ςυνζβθ να ενιςχφςει τα ςυμφζροντα και των Εργατικϊν και των Συντθρθτικϊν. Σφμφωνα με το νζο ςενάριο, εργάτεσ όπωσ οι κακαρίςτριεσ ςτο Mosley Hall απεικονίηονταν ωσ άπλθςτοι και τεμπζλθδεσ. Τα υπόλοιπα, φυςικά, είναι ιςτορία ˈ ο Θατςεριςμόσ οδιγθςε τον μφκο ςτθν εξουςία ο οποίοσ δεν ζχει εκτοπιςτεί από τότε. Μετά τθν εκλογι τθσ Μάργκαρετ Θάτςερ το 1979, όχι μόνο θ ανιςότθτα αυξικθκε ςτθ

12 Βρετανικι κοινωνία αλλά ζγινε απαράδεκτο να επιχειρθματολογείσ για τθν αναδιανομι του πλοφτου. Η τακτικι των Τόριδων για ιδιωτικοποίθςθ των δθμόςιων υπθρεςιϊν δεν ιτανε μζροσ ενόσ αρχικοφ ςχεδίου ˈ αναπτφχκθκε για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ μετά από ζνα πείραμα που επινοικθκε από το Συντθρθτικό Σφμβουλο, Christopher Chope ςτο νότιο Λονδίνο ςτθν περιφζρεια Wandsworth που αποδείχκθκε δθμοφιλι. Το 1983 το ςυμβοφλιο ζβαλε ςτόχο τουσ ςκουπιδιάρθδεσ, μία ομάδα εργατϊν που δεν αγαπιοφνταν από τθν κοινι γνϊμθ εξαιτίασ μίασ μακράσ και δφςοςμθσ απεργίασ και ενόσ ςυςτιματοσ παραγωγικότθτασ που ςιμαινε ότι πολφ ςυχνά άφθναν ςυντρίμμια ςτο πζραςμά τουσ κακϊσ βιάηονταν να αδειάςουν τουσ κάδουσ. Η αποκομιδι απορριμμάτων ιδιωτικοποιικθκε. Η ιδιωτικοποίθςθ ςυνοδευόταν από αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία πανεκνικά που επθρζαςαν τθ δράςθ των ςυνδικάτων και τθ κζςθ των χαμθλόμιςκων εργατϊν. Το 1983, το ψιφιςμα για τισ Δίκαιουσ Μιςκοφσ του 1946, το οποίο απαιτοφςε οι κεντρικζσ κυβερνθτικζσ ςυμβάςεισ να απαςχολοφν εργαηόμενουσ με μιςκοφσ και ςε ςυνκικεσ όχι λιγότερο ευνοϊκζσ από ότι ζχει ςυμφωνθκεί από τα ςυνδικάτα ςτο εμπόριο, ι από τον γενικό επίπεδο αμοιβϊν ανά τφπου εργαςίασ, απορρίφκθκε (Pearson 1985:85-99). Η Θάτςερ δεν ιταν ικανι να καταργιςει τα Συμβοφλια Μιςκϊν με τισ ςτακερζσ τιμζσ ςτθ χαμθλόμιςκθ βιομθχανία αλλά ο επόμενοσ Τόρισ πρωκυπουργόσ, John Major, απαλλάχκθκε από αυτά. Μία διακομματικι ςυναίνεςθ ότι το κράτοσ ζχει υποχρζωςθ να προςτατεφει τουσ χαμθλόμιςκουσ και ευάλωτουσ εργαηόμενουσ μία ςυναίνεςθ που οφείλονταν πολφ ςε μεταρρυκμιςτζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων φεμινιςτριϊν, ςτα τζλθ του δζκατου ζνατου και αρχζσ του εικοςτοφ αιϊνα και είχε αποκρυςταλλωκεί μετά το δεφτερο παγκόςμιο πόλεμο κρυμματίςτθκε από τθ Θάτςερ και τον Μζιτηορ. Η μεταβολι ςτθν κρατικι πολιτικι, θ υιοκζτθςθ των ιδιωτικοποιιςεων ςε μεγάλθ κλίμακα και θ κατάρρευςθ τθσ παραγωγικισ βιομθχανίασ κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του ϋ80 ςιμαινε ότι οι κακαρίςτριεσ που πριν από δζκα χρόνια φαίνονταν να είναι ςτθν περιφζρεια του εργατικοφ κινιματοσ άρχιςαν να ζρχονται ςτο προςκινιο. Μία ομάδα ςτον ιδιωτικό τομζα που δοφλευε ςε ζνα μεγάλο κατάςτθμα ςτο West End του Λονδίνου ςυνειδθτά ανζπτυξε ςφνδεςθ μεταξφ τθσ κοινότθτασ και του χϊρου εργαςίασ, αναδφκθκε ςυμπτωματικϊσ ςτθν Οξφόρδθ. Μία εργατικι δφναμθ Λατινοαμερικανίδων μεταναςτριϊν, μερικζσ από αυτζσ με υψθλι μόρφωςθ και ςε κατάςταςθ φυγισ από καταπιεςτικά κακεςτϊτα, οικοδομιςανε εμπιςτοςφνθ μεταξφ τουσ μοιράηοντασ τα προςωπικά τουσ παραπόνα, βοθκικθκαν από το Νομικό Κζντρο του βόρειου Kensington. Μετά ςυνδικαλιςκικανε μζςω του T&G, το οποίο ζγινε πιο ανοικτό ςτθν προςζγγιςι του. Ραριγανε ζνα ζντυπο που το λζγανε El Mopo (θ ςφουγγαρίςτρα) και καταφζρανε να αυξιςουνε τουσ μιςκοφσ τουσ (Pearson 1985:42-51). Ήταν, όμωσ, ο δθμόςιοσ τομζασ που είδε τουσ πιο ζντονουσ αγϊνεσ. Κακαρίςτριεσ που δουλεφανε ςτο δθμόςιο τομζα δεν είχανε απαραίτθτα υψθλότερουσ μιςκοφσ από αυτζσ που δουλεφανε ςε εργολάβουσ. Ήτανε, όμωσ, πιο πικανό να καλφπτονται για αςκζνεια, πλθρωμζνεσ διακοπζσ και ςφνταξθ. Υπιρξανε αρκετζσ μάχεσ ενάντια ςτθν ιδιωτικοποίθςθ και Αςιάτιςςεσ, μία νζα δφναμθ ςτα Βρετανικό ςυνδικαλιςτικό κίνθμα, ζπαιξε προεξζχων ρόλο ςε αυτζσ. Οργανωμζνεσ από το Εκνικό Συνδικάτο των Δθμόςιων Εργαηόμενων, Νοτιοαςιάτιςςεσ κακαρίςτριεσ ςτο νοςοκομείο του Hillingdon ςτο Δυτικό Λονδίνο

13 διαμαρτυρικθκαν ενάντια ςτθν ιδιωτικοποίθςθ (Paul 1986:67). Δεν ιτανε επιτυχείσ. Εντοφτοισ ςτο Hackney, ςτο Ανατολικό Λονδίνο, το 1984, παρόλα αυτά, οι εργαηόμενοι ςτθν υγεία ςτθν περιφζρεια κατεβικανε για απεργία για μία μζρα, θ Αρχι Υγείασ τθσ περιοχισ αποφάςιςε ότι κα ιτανε κακι ιδζα να διακθρφξει διαγωνιςμό για εςωτερικζσ υπθρεςίεσ (Paul 1986:70). Ραρόλο τθν επιτυχία αυτι, το πρόβλθμα παρζμεινε ότι θ αμετάβλθτθ, ανζνδοτθ απόφαςθ τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ ζκανε δφςκολο τθ διατιρθςθ τθσ αντίςταςθσ ςτισ ιδιωτικοποιιςεισ. Κακαρίςτριεσ που δουλεφανε ιδθ ςε εργολάβουσ ανακαλφψανε ότι θ ειςαγωγι μειοδοτικϊν διαγωνιςμϊν κατζλθγε ςε παραπζρα μείωςθ αποδοχϊν και χειροτζρευςθ ςυνκθκϊν εργαςίασ. Το νοςοκομείο Barking ςτο βορειοανατολικό Λονδίνο είδε μία μακρά και πικρι διαφωνία που εμφανίςτθκε το 1984 όταν θ εταιρεία κακαριςμοφ Crothalls μειοδότθςε ςτθ ςφμβαςθ που υπιρχε πριν περικόπτοντασ μιςκοφσ και επιδόματα αδείασ και τοποκετϊντασ τισ εργάτριεσ ςε ευζλικτεσ βάρδιεσ. Οι βάρδιεσ ζφεραν πανωλεκρία ςτισ ηωζσ των γυναικϊν και δυςαρζςτθςαν ειδικά τισ ανφπαντρεσ μθτζρεσ γιατί δεν μποροφςαν να ςχεδιάςουν το χρόνο τουσ. Μία μακρόχρονθ αιτία αγανάκτθςθσ από τθν πλευρά των κακαριςτριϊν ιταν οι ιςχυριςμοί τουσ ότι τουσ δίνανε ανεπαρκι υλικά κακαριςμοφ. Με τθν προβολι των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ ζλλειψθσ γνϊςθσ των αςκενϊν από τουσ απεργοςπάςτεσ, με ζνα κυκλικό τρόπο οι κακαρίςτριεσ του Barking που κατζβθκαν ςε απεργία ιτανε ικανζσ να δείξουν τθ ςπουδαιότθτα τθσ εργαςίασ τουσ και τθσ γνϊςθσ και των επιδεξιοτιτων που μάκανε μζςω τθσ δουλειάσ τουσ με τθν πάροδο του χρόνου, δεξιότθτεσ φροντίδασ που δεν ςυμπεριλαμβάνονταν ςτο πωσ αξιολογοφταν θ δουλειά τουσ. Ρραγματικά οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ βραχυπρόκεςμθσ πολιτικισ των περικοπϊν ςτθν κακαριότθτα ζγινε γριγορα εμφανισ κακϊσ θ Αναφορά των Αξιωματοφχων ςτο Ρεριβάλλον τθσ Υγείασ τον Απρίλιο του 1984, ζνα μινα αφοφ ξεκίνθςε θ απεργία, βρικε τθν κακαριότθτα ςτο νοςοκομείο Barking να είναι μθ ικανοποιθτικι (Paul 1986:45-47). Τθ δεκαετία του 80, ο ςυνδυαςμόσ δθμοςιότθτασ από τισ κακαρίςτριεσ και τουσ προπαγανδιςτζσ, μαηί με τθν απόφαςθ τθσ κυβζρνθςθσ να εγκρίνει το ςφςτθμα εργολαβιϊν, κατζλθξε να γίνεται περιςςότερθ ζρευνα ςτθν κακαριότθτα. Μία περιεκτικι αναφορά του ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) (Υπθρεςία Συμβουλευτικισ, Συνδιαλλαγισ και Διαιτθςίασ) του 1981 πάνω ςτισ εργολαβίεσ κακαριότθτασ κατζγραψε μία χειροτζρευςθ ςτουσ μιςκοφσ και ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του ϋ70. Μία ςυλλογικι αναφορά από το ςυνδικάτο χαμθλόμιςκων CSU ςτισ κακαρίςτριεσ που εργάηονταν απευκείασ ζδειξε ότι ενϊ τα επίπεδα μιςκϊν τουσ ιταν παρόμοια με αυτά των κακαριςτριϊν ςε εργολάβουσ, οι παροχζσ για αςκζνεια, διακοπζσ και ςυντάξεισ ιταν καλφτερεσ. Το 1983 μία χριςιμθ αναφορά από τθν Υπθρεςία Στοιχείων Ειςοδθμάτων Incomes Data Services (IDS) ςθμείωνε πωσ πλθρωμζνεσ διακοπζσ ςε οριςμζνεσ μεγάλεσ, ιδιωτικζσ εταιρείεσ όπωσ θ British Leyland και θ Ford για τισ κακαρίςτριεσ που εργάηονταν άμεςα ςυμπεριλαμβάνονταν ςτισ γενικζσ διαπραγματεφςεισ των μιςκϊν και ιταν μεταξφ 20 και 25 θμερϊν, πολφ περιςςότερο από αυτζσ των κακαριςτριϊν ςε εργολάβουσ (IDS 1983:1-9). ιηοςπαςτικά ςχζδια κοινοτιτων όπωσ θ Δράςθ Κοινότθτασ Community Action και θ Δράςθ Δθμόςιων Υπθρεςιϊν Public Service Action ξεκίνθςαν να καταγράφουν ιδιωτικοποιιςεισ πανεκνικά και να παρζχουν ςυμβουλζσ ςε καμπάνιεσ. Το 1984 το περιοδικό Community Action κατζγραψε υποςτιριξθ για τισ κακαρίςτριεσ από τουσ εργάτεσ του Inland Revenue από Llanishen και Wales και από

14 το νοςοκομείο του Addenbrooke ςτο Cambridge. Επίςθσ περιζγραψε πωσ το T&G εξαςφάλιςε ότι οι κακαρίςτριεσ εργολαβιϊν κα ςυμπεριλαμβάνονταν ςτισ γενικζσ διαπραγματευτικζσ δομζσ τθσ βιομθχανίασ Hickson and Welch Ltd ςτο Castleford ςτθ βόρεια Αγγλία (Anon Community Action 1984:69). Αριςτερζσ τοπικζσ αρχζσ ξεκίνθςαν να ρίχνουν το βάροσ τουσ ςτθν ζρευνα των ςυνκθκϊν εργαςίασ. Ρρωτοπόρο ιταν το Συμβοφλιο του Ευρφτερου Λονδίνου Greater London Council (GLC), οδθγοφμενο από τον Ken Levingstone, το οποίο δθμιοφργθςε μία Μονάδα Βιομθχανίασ και Εργαςίασ Industry and Employment Unit το 1983 για να παράγει μία ςυμμετοχικι βιομθχανικι ςτρατθγικι για το Λονδίνο. Ριγα να δουλζψω για τθ Μονάδα ςτα τζλθ του 1983 και το 1984, αποφαςιςμζνθ ότι οι κακαρίςτριεσ δεν κα παραλείπονταν, παριγαγα το ζγγραφο τθσ επιτροπισ για τθν κακαριότθτα που τισ ζφερε μζςα ςτθ ςτρατθγικι. Απορρίπτοντασ το ςυνθκιςμζνο πράο φφοσ των εγγράφων τθσ επιτροπισ, μπζρδεψα τουσ Τόρισ με αποςπάςματα από John Ruskin και Harold Macmillan για τθν αξία των κακαριςτριϊν και τισ ανομίεσ των αντιλαμβανόμενων ωσ μεςαίων εργολάβων. Η Irene Bruegel και άλλεσ γυναίκεσ ςτο GLC αρχίςανε να αναπτφςςουν ζνα πρωτοποριακό πρόγραμμα μεταρρυκμίςεων ςτισ αμοιβζσ και ςτα επιδόματα για τισ δικζσ τουσ κακαρίςτριεσ του Συμβουλίου, ςυμπεριλαμβανόμενο το «Σχζδιο Βαςικϊν Δεξιοτιτων». Αυτό επζτρεπε ςτισ κακαρίςτριεσ πρόςβαςθ ςε ευζλικτθ εκπαίδευςθ και μόρφωςθ ενϊ ιταν ςτθ δουλειά. Μποροφςε να λθφκεί μζριμνα για οτιδιποτε από αναλφαβθτιςμό μζχρι εκπαίδευςθ για επαγγελματικζσ ανάγκεσ. Ρολλζσ υποςτθρίηονταν από τισ οικογζνειεσ τουσ και ιταν πρόκυμεσ να ξεφφγουν από τθν παγίδα τθσ χαμθλόμιςκθσ εργαςίασ. Αρκετζσ αποφάςιςαν ότι κζλουν να ςυνεχίςουν να ςπουδάςουν περαιτζρω. Ο χρόνοσ να ςκεφτοφν και να μιλιςουν οδιγθςαν επίςθσ οριςμζνεσ γυναίκεσ να μιλιςουν ανοιχτά ςε ςυναντιςεισ ςωματείων (Paul 1986:38). Η Μονάδα Βιομθχανίασ και Εργαςίασ μποροφςε να αποηθμιϊςει για τθν ζλλειψθ πόρων των χαμθλόμιςκων εργαηομζνων ςυμπεριλαμβανόμενων των κακαριςτριϊν, με πολλοφσ μικροφσ τρόπουσ. Η βιβλιοκθκονόμοσ του GLC διζςπειρε πλθροφορίεσ για τισ εταιρείεσ κακαριςμοφ που ιτανε διακζςιμεσ ςτουσ επενδυτζσ αλλά αρκετά ακριβζσ για να αποκτθκοφν από τισ κακαρίςτριεσ. Το 1985 ιμουν ςε κζςθ να ανακζςω τθν εκπόνθςθ ζκκεςθσ για τον κακαριςμό ςε ζναν εργαηόμενο του Νομικοφ Κζντρου τθν Jane Paul. Όπου Υπάρχουν Βρωμιέσ Υπάρχουν Λεφτά εμφανίςτθκε το 1986, λίγο πριν το GLC καταργθκεί από τθν κεντρικι κυβζρνθςθ. Ραρ όλα αυτά, κυκλοφόρθςε ευρζωσ ςτο Λονδίνο, τεκμθριϊνοντασ τισ καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ των μειοδοτικϊν διαγωνιςμϊν ςε νοςοκομεία, ςχολεία ακόμα και ςτον Υπόγειο του Λονδίνου. Ζδειξε επίςθσ πωσ το ςφςτθμα των εργολαβιϊν ιτανε ζνα διεκνζσ φαινόμενο, παρακζτοντασ δφο εκκζςεισ «Κυβζρνθςθ προσ Ρϊλθςθ»( 1977) και «Αποποιοφμενοι τισ Ευκφνεσ»(1983) αναφορικά με τισ υπεργολαβίεσ ςτισ ΗΡΑ γραμμζνεσ από πρϊθν δθμοςιογράφο τθσ Washington Post, τον John D.Hanrahan και παραγόμενεσ από τθν Αμερικανικι Ομοςπονδία Εργαηομζνων ςτισ Ρολιτείεσ, Κομθτείεσ και Διμουσ (AFSME). Η Jane επίςθσ αξιοποίθςε το ζργο του βρετανοφ ιατρικοφ κοινωνιολόγου Geoff Rayner και τθσ Gina Glover από τθν Wandsworth Photo Coop που είχανε πάει να ερευνιςουν τθν Βορειοαμερικανικι εμπειρία το 1983 και είχανε εντυπωςιαςτεί από το γεγονόσ ότι τα ςυνδικάτα του δθμοςίου ςτισ ΗΡΑ είχαν το νομικό δικαίωμα να ςυμβουλεφουν και να διαπραγματεφονται όταν υπθρεςίεσ παραχωροφνταν ςε εργολάβουσ ιδιωτικϊν εταιρειϊν, κάτι το οποίο δεν ςυνζβαινε ςτθν περίπτωςθ τθσ

15 Βρετανίασ. Αξιοςθμείωτα, είχαν παρατθριςει ότι πολλά ςυμβόλαια ςτισ ΗΡΑ βρίςκονταν ςτα χζρια τθσ Crothalls, τθσ εταιρείασ με τθν οποία είχαν ςυγκρουςκεί οι κακαρίςτριεσ του Barking (Paul 1986:78-81). Το αποκαρρυντικό γεγονόσ ότι ο κακαριςμόσ ιταν μία πολυεκνικι βιομθχανία ξεκινοφςε να διαφαίνεται. Μία από τισ ερευνθτικζσ ομάδεσ των ςυνδικάτων χρθματοδοτοφμενθ από τθν Μονάδα Βιομθχανίασ και Εργαςίασ ςτο GLC ξεκίνθςε να αναπτφςςει διεκνείσ ςχζςεισ με ςυνδικάτα και ομάδεσ κακαριςτριϊν. Το 1987 το Διεκνζσ Συνζδριο Κακαριςτριϊν ονομαηόμενο «Αόρατοι Εργάτεσ» ζλαβε μζροσ ςτο Λονδίνο, φζρνοντασ μαηί κακαρίςτριεσ από όλθ τθν Ευρϊπθ. Αποκαλφφκθκε πόςο μεγάλεσ πολυεκνικζσ λειτουργοφςανε ςτθν Ευρϊπθ και πωσ θ εργατικι δφναμθ, επίςθσ, ιταν διεκνι. Μεταξφ των παρευριςκομζνων ιταν μετανάςτριεσ από πολλζσ χϊρεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ Βόρειασ Αφρικισ, Λατινικισ Αμερικισ και Τουρκίασ. Εξζφραςαν παρόμοια παράπονα για τισ εταιρείεσ που εργάηονταν: να ζχουν να καλφψουν περιςςότερα δωμάτια από ότι είχαν ςυμφωνιςει, για ανεπαρκι, ακόμα και μθ αςφαλι είδθ κακαριςμοφ, για ανκυγιεινζσ ςυνκικεσ ςτα νοςοκομεία, και φυςικά για χαμθλοφσ μιςκοφσ (Gowen 1988:20-22). Αν και οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ άρχιςαν να προςανατολίηονται προσ τισ ομόλογζσ τουσ ςτθν Ευρϊπθ, οι καλά οργανωμζνοι ειδικευόμενοι εργαηόμενοι ςυνζχιηαν να αδιαφοροφν ςτθν πρόταςθ ότι οι κακαρίςτριεσ ζπρεπε να ςυμπεριλθφκοφν. Οι προοπτικζσ για διεκνείσ διαςυνδζςεισ μεταξφ των εργαηομζνων ςτο κάτω μζροσ του ςωροφ, δεν ιταν ψθλά ςτθν θμεριςια διάταξθ ενόσ αυξανόμενα ςφυροκοπθμζνου ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ. Ραρόλα αυτά, μία μνιμθ αντίςταςθσ επζηθςε με εκπλθκτικι επιμονι. Το φκινόπωρο του 1995, χαμθλόμιςκοι βοθκθτικοί εργαηόμενοι ςτο Νοςοκομείο Hillingdon ςτο Δυτικό Λονδίνο, κατζβθκαν ςε απεργία όταν ο εργολάβοσ τουσ για τον κακαριςμό, Pall Mall, ζκοψε τουσ ιδθ χαμθλοφσ μιςκοφσ τουσ. Οριςμζνεσ από τισ απεργοφσ ιταν οι ίδιεσ γυναίκεσ που είχαν διαμαρτυρθκεί για τθν ιδιωτικοποίθςθ μία δεκαετία πριν. Η κυρίωσ Νοτιοαςςιατικι εργατικι δφναμθ οδθγικθκε από μία βακιά αίςκθςθ αδικίασ και αρνικθκε να ςταματιςει τισ πικετοφορίεσ. Ριγαν τισ υποκζςεισ τουσ ςτο Βιομθχανικό Δικαςτιριο, και τελικά, μετά από τζςςερα χρόνια, κερδίςανε αποηθμιϊςεισ. 2 Κατά τθ διάρκεια τθσ μακρόχρονθσ διαφοράσ τουσ γυρίςανε και μιλιςανε ςε πολλζσ χϊρεσ, όπωσ επίςθσ και ςτθ Βρετανία, και ςτενζσ ςχζςεισ αναπτυχκικανε μεταξφ αυτϊν και άλλων εργαηομζνων, από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990 θ προςωρινότθτα τθσ εργαςίασ είχε φτάςει και ςε ομάδεσ που προθγουμζνωσ ιταν μζροσ του καλά οργανωμζνου εργατικοφ δυναμικοφ. Το 1995 οι γυναίκεσ του Hillingdon κατζβθκαν ςε πορεία με τουσ λιμενεργάτεσ του Λίβερπουλ και τισ οικογζνειζσ τουσ ενάντια ςτθν προςωρινότθτα, με τουσ λιμενεργάτεσ να δωρίηουν χριματα από το απεργιακό τουσ ταμείο ςτισ γυναίκεσ του Hillingdon. Για τισ βρετανίδεσ κακαρίςτριεσ, ςτθ δεκαετία του 1990, νζα αλλθλεγγφθ προιλκε από κοινζσ αντιξοότθτεσ. Εν τοφτοισ, οι λιμενεργάτεσ που αντιςτζκονταν ςτθν παγκόςμια τάςθ, θττικθκαν και από τισ αρχζσ του εικοςτοφ πρϊτου αιϊνα θ προςωρινότθτα εξαπλϊκθκε ςτακερά ςτθ κοινωνικι ιεραρχία για να φκάςει και τουσ πιο υψθλά εργαηόμενουσ. Ρροερχόμενθ από τισ παρυφζσ τθσ κρυφισ οικονομίασ, τϊρα χαρακτιριηε το ςφνολο τθσ κοινωνίασ. Νζα Φάςη Οργάνωςησ?

16 Η Βορειοαμερικανικι καμπάνια «Δικαιοςφνθ για τουσ Κακαριςτζσ» Justice for Janitors και θ ταινία του Ken Loach το 1988 για αυτι («Ψωμί και Τριαντάφυλλα») ζχει πρόςφατα παρακινιςει νζεσ προςπάκειεσ να οργανωκοφν οι κακαρίςτριεσ ςτο μεγάλα κτίρια του Canary Wharf ςτισ μεταμορφωμζνεσ αποβάκρεσ του Λονδίνου. Η ερευνιτρια Hsia-Hung Pai ανζφερε ςτο Feminist Review (2004) ότι εργαηόμενοι χωρίσ χαρτιά δοφλευαν ςε υπεργολάβουσ εκεί, χωρίσ ςτακερζσ διακοπζσ και επιδόματα αςκενείασ. Τθσ ειπϊκθκε από άλλουσ εργαηόμενουσ ότι είχανε δει μερικοφσ εργαηόμενουσ μετανάςτεσ χωρίσ χαρτιά να απολφονται χωρίσ προφορικζσ ι γραπτζσ προειδοποιιςεισ (Pai 2004: ). Δουλεφοντασ ςε ςυνδυαςμό με τθν Οργάνωςθ Κοινοτιτων Ανατολικοφ Λονδίνου (TELCO), υποςτθρικτζσ πείςανε τθν εταιρεία κακαριςμοφ ISS, μία θγεμονικι πολυεκνικι εταιρεία, να αναγνωρίςει το ςυνδικάτο. Τον Οκτϊβριο του 2004 θ Tania Branigan αναφζρει ςτθν εφθμερίδα The Guardian ότι οι εργαηόμενεσ με νόμιμα ςυμβόλαια κερδίηανε 5,20 λίρεσ τθν ϊρα και είχανε 12 μζρεσ διακοπζσ και άλλεσ 8 μζρεσ δθμόςιων αργιϊν το χρόνο, αν και δεν είχανε άδεια/επιδόματα αςκενείασ ι ςυντάξεισ. Το T&G, όμωσ, κεϊρθςε ςαν κατϊτατο μιςκό για το Λονδίνο τισ 6,70 λίρεσ και επιχειρθματολόγθςε ότι πρζπει να παίρνουν επιδόματα/άδειεσ αςκενείασ, ςυντάξεισ και περιςςότερεσ διακοπζσ. Ο διμαρχοσ Ken Livingstone υποςτιριξε τθν υπόκεςθ του ςυνδικάτου. Ωςτόςο το T&G ζπρεπε να καλζςει διαδιλωςθ ςχεδιαςμζνθ να ςυμπίπτει με αυτι του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Φόρουμ ςτο Λονδίνο αφοφ οι ιδιοκτιτεσ του Canary Wharf είχανε ζνταλμα που ςυνάπτονταν με το ςκεπτικό ότι δεν υπάρχει δικαίωμα δθμόςιασ πρόςβαςθσ ςτα κτίρια (Branigan 2004:14). Ραρόλθ τθν αποτυχία αυτι, θ Collin Notel ςθμείωςε ότι θ εςτίαςθ ςτισ οικονομικζσ εταιρείεσ ςτο Canary Wharf είχε ςυνεπϊσ παράγει αρκετζσ επιτυχείσ μιςκολογικζσ αυξιςεισ και πλθρωμζνεσ διακοπζσ, ζνα αποτζλεςμα που υποδεικνφει ότι οι εταιρείεσ αποδζχονται κάποιο βακμό ευκφνθσ για τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ που δίνουν ςε εργολάβουσ (Cottell 2005:12). Ο κίνδυνοσ, όμωσ, είναι όπωσ ιταν πάντα ότι αυτά τα λιγοςτά οφζλθ μποροφν να αντιςτακμιςτοφν από τισ εταιρείεσ με μείωςθ προςωπικοφ και ςυνεπϊσ εντατικοποίθςθ εργαςίασ. Ππωσ ο Ken Loach παρατιρθςε: «κα είναι ζνασ μακρφσ πόλεμοσ με πολλζσ μάχεσ θ βρωμιά ςταματάει με αυτοφσ που μοιράηουν τισ ςυμβάςεισ» (The Guardian 2004:14). Τριάντα χρόνια πριν θ Ομάδα Δράςθσ Κακαριςτριϊν δεν κα μποροφςε ποτζ να προβλζψει ότι οι κακαρίςτριεσ κα γινόντουςαν μζροσ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ. Ωςτόςο και αυτά τα πλικθ των γυναικϊν που προςεγγίηαμε εμείσ που μοιράηαμε τισ προκθρφξεισ ςτθ Λονδρζηικθ νφκτα, ιταν ενδεικτικά ενόσ εκμεταλλευτικοφ και κοντόφκαλμου ςυςτιματοσ εργαςίασ που κα επεκτείνονταν μαηικά ςε όλο τον κόςμο. Στα 1980 και ςτα 1990 οι γυναίκεσ του Barking και του Hillingdon προςπάκθςαν να προειδοποιιςουν για τισ ευρφτερεσ ςυνζπειεσ τθσ φκθνισ εργαςίασ αλλά οι φωνζσ τουσ αγνοικθκαν. Αλλά το 2005 θ Helen Carter κα μποροφςε να κάνει ρεπορτάη ςτθ The Guardian ότι αςκενείσ το χρόνο προςεβλικθςαν από ενδονοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ καταλιγοντασ ςε περίπου 5000 κανάτουσ λόγω, εν μζρει, ανεπαρκισ κακαριότθτασ. Δυςτυχϊσ αυτι θ μακάβρια πραγματικότθτα δεν οδιγθςε ςε μεγαλφτερθ εκτίμθςθ των δεξιοτιτων και τθσ αξίασ των κακαριςτριϊν. Κατζλθξε, πάντωσ, ςε μία τεχνολογικι καινοτομία. Η Airedale NHS Trust Hospitals ςτο Yorkshire ζχει ειςάγει μία νζα, περιςςότερθ αποτελεςματικι ςφουγγαρίςτρα μικρο-νθμάτων για να καταπολεμιςει τθν αφξθςθ των βακτθριολογικϊν «ςοφπερ εντόμων» (Carter 2004:10). Οι ςφουγγαρίςτρεσ μικρο-νθμάτων ςε μία εποχι υψθλισ τεχνολογίασ μπορεί να φαίνονται ςαν ζνα μικρό πλεονζκτθμα, αλλά θ αλλαγι ζρχεται αργά ςτθν παραγωγικι διαδικαςία τθσ κακαριότθτασ. Μόνο, το πόςο αργά, κα ιτανε αςφλλθπτο ςε εμάσ που ενκουςιαςμζνα ιδρφςαμε τθν Ομάδα Δράςθσ των Κακαριςτριϊν το Με ζνα παράξενο τρόπο, θ άγνοιά μασ και θ απειρία μασ, μασ ζδωςε κουράγιο να παλζψουμε ενάντια ςε ζνα ςφςτθμα, τθ δφναμθ του οποίου δεν αντιλθφκικαμε. Μζςα ςτθν αφζλειά Formatted: No Spacing

17 μασ και τθν φβρθ μασ ςκοντάψαμε ςε κάτι που ιταν πολφ, πολφ μεγαλφτερο από οτιδιποτε που προβλζψαμε εκείνθ τθν εποχι. Σημειώςεισ 1 Είμαι ευγνϊμων ςτθν Hilary Wainwright για τισ πλθροφορίεσ ςτθν Καμπάνια Κακαριςτριϊν τθσ Οχφόρδθσ. 2 Είμαι ευγνϊμων ςτθ Francis Reynolds, πρϊθν κακαρίςτρια ςτο Hillingdon, για πλθροφορίεσ ςτθ διαμάχθ τθσ δεκαετίασ του Βιβλιογραφία Alexander S (1994) Becoming a Woman and Other Essays in 19th and 20th Century Feminist History. London: Virago Anon (1970a) Tory plan to crackdown on the scroungers. Evening News 8 October Anon (1970b) Britain: The worm is not for turning. Newsweek 23 March Anon (1971) Bernadette Devlin speaks to cleaners. Night Cleaners Special Issue, Shrew, December Anon (1972) Something to smile about... as the union sweeps to double victory for contract cleaners. The Whip: The Civil Service Union Journal September Anon (1976a) How Elsie Bucket and Iris Moppit won 20p. Morning Star 4 October Anon (1976b) Changing their tune. Spare Rib 45 Anon (1984) Cleaners issues. Community Action 67 Branigan T (2004) Loach pitches in for low-paid cleaners. The Guardian 9 October Bruegel I (1971) Women marchers stress need for union action over equal pay. Socialist Worker 13 March Carter H (2004) Hospital mop and bucket become history. The Guardian 26 November Cottell C (2005) It s time rich city firms cleaned up their act. The Guardian 7 May Dickinson M (ed) (1999) Rogue Reels: Oppositional Film in Britain London: British Film Institute Finn L and Williams G (c 1976) The Durham Experience: Bureaucrats and Women Cleaners. London: A Solidarity Pamphlet Gowen S (1988) Invisible workers: An international cleaners conference. Spare Rib January Hanna V (1971) Equal pay: Industrial apartheid as firms evade the Act. The Sunday Times 21 November Hughes A (1970) Pay demands worry government. The Daily Telegraph 3 August IDS (1983) Cleaners Pay. Study 290, May. London: Incomes Data Services Jackson S (1970) Women in poverty. The Times 2 September Kelly J (1988) Trade Unions and Socialist Politics. London: Verso McCrindle J and Rowbotham S (eds) (1979) Dutiful Daughters: Women Talk about their Lives. Harmondsworth: Penguin Books Pai H-H (2004) The invisibles migrant cleaners at Canary Wharf. Feminist Review 78(1): Paul J (1986) Where There s Muck There s Money: A Report on Cleaning in London. London: Industry and Employment Branch, Greater London Council Pearson P (1985) Twilight Robbery: Trade Unions and Low Paid Workers. London: Pluto Press Pym J (ed) (2000) Time Out Film Guide. London: Penguin Books Rowbotham S (1999) A Century of Women. London: Penguin Books Rowbotham S and Beynon H (2001) Looking at Class: Film, Television and the Working Class. London: Rivers Oram Rowbotham S, Segal L and Wainwright H (1979) Beyond the Fragments: Feminism and the Making of Socialism. London: Merlin Press The London to Edinburgh Weekend Return Group (1980) In and Against the State. London: Pluto Press Walker M (1972) Office cleaners face an uphill struggle. The Guardian 18 August Η Sheila Rowbotham είναι κακθγιτρια Ιςτορίασ Φφλλου και Εργαςίασ ςτο τμιμα Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο του Manchester. Βοικθςε ςτθν ίδρυςθ του απελευκερωτικοφ κινιματοσ γυναικϊν ςτθ Βρετανία και ζχει γράψει εκτενϊσ πάνω ςτθ ιςτορία των γυναικϊν και τθσ εργαςίασ

18 Formatted: No Spacing Formatted: Space After: 0 pt Formatted: Line spacing: single

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (Α ΟΜΑΔΑ) ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ [1] 1. Ποια πιςτεφεισ ότι είναι τα μθνφματα που ικελε να προβάλει θ ςυγγραφζασ με το βιβλίο; Η ςυγγραφζασ κζλει να τονίςει με τθν Αγγελίνα, το κορίτςι

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ.

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ. Γεια, για όςουσ δεν με γνωρίηουν ονομάηομαι Γιάννθσ Χριςτοδοφλου. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω αυτό το ebook προκειμζνου να δϊςω μια πιο κακαρι εικόνα για το τι είναι και πωσ δουλεφει το DS Domination. Ζτςι

Διαβάστε περισσότερα

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ Το ςχζδιο εργαςίασ «Στθν Κζνυα με τθν Έβελιν» αποτελείται από πζντε αυτοτελείσ ενότθτεσ και μια δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ. Κεντρικόσ άξονασ είναι θ ηωι των κατοίκων τθσ κοινότθτασ Μπάμα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ 29/9/2014 το μάκθμα τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ,τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και ζφτιαξαν τθν δικι τουσ ηωγραφιά χρθςιμοποιϊντασ γεωμετρικά ςχιματα. ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΤΜΜΕΣΡΙΑ: 10 ΚΑΙ 13 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

β) Σε Συνεργαςία με άλλον/άλλουσ δικθγόρουσ (χωρίσ ςφςταςθ δικθγορικισ εταιρίασ) γ) Απλά ςυςτεγάηομαι με άλλουσ ςυναδζλφουσ για οικονομικοφσ λόγουσ

β) Σε Συνεργαςία με άλλον/άλλουσ δικθγόρουσ (χωρίσ ςφςταςθ δικθγορικισ εταιρίασ) γ) Απλά ςυςτεγάηομαι με άλλουσ ςυναδζλφουσ για οικονομικοφσ λόγουσ 1. Ερϊτθςθ: Ηλικία Είμαι: α) 24-28 β) 28-32 γ) 32-35 2. Ερϊτθςθ: Φφλο Είμαι: α) Γυναίκα β) Άντρασ 3. Ερϊτθςθ: Οικογενειακι κατάςταςθ α) Παντρεμζνοσ/θ χωρίσ παιδία β) Παντρεμζνοσ/θ με παιδί/ά γ) Ελεφκεροσ/θ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου «Unus pro omnibus, omnes pro uno» Όπωσ υποςτιριξε ο Knight (1983) το ςφγχρονο ςχολείο οφείλει να είναι μια ςπουδή ςτην δημοκρατία. Με αυτιν τθν ιδζα ςαν οδθγό,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853 Ταυτότθτα Ζρευνασ H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά Φζτοσ ςυμμετείχαν 1.268 άτομα, πζρυςι 853 Προςτζκθκαν δυο ερωτιςεισ που απθχοφν ςυμπεριφορζσ- αιςκιματα Χϊρεσ προτίμθςθσ & Φφλο όςων μετακινικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel Erasmus+ Programme Strategic Partnership Project Title: One Minute May Save A Life No. project: 2015-1-RO01-KA202-014982 Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ. Τι είναι; Πϊσ δημιουργείται;

ΣΕΙΣΜΟΣ. Τι είναι; Πϊσ δημιουργείται; ΣΕΙΣΜΟΣ Εκπαιδευτικό υλικό Ηλικιακή ομάδα 9-12 Τι είναι; Ο ςειςμόσ είναι ζνα φαινόμενο, που ςυμβαίνει ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ και ζχει ωσ αποτζλεςμα ιςχυρζσ δονιςεισ του εδάφουσ. Αν ο ςειςμόσ είναι ιςχυρόσ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Επιμελείται θ Ευαγγελία Αφεντάκθ 1. - Γζροντα, ςιμερα ο Διάβολοσ οργϊνει όλθ τθ γθ και τα φζρνει όλα άνω κάτω. τι κα γίνει; - Μθν ανθςυχείσ, βρε λεβζντθ. Ο Χριςτόσ κα βρίςκει ζτοιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βιβλίο με πολλά σσναισθήματα και αγάπη!

Ένα βιβλίο με πολλά σσναισθήματα και αγάπη! Ένα βιβλίο με πολλά σσναισθήματα και αγάπη! Η Αγγελίνα, ζνα κορίτςι που είχε ηιςει με τα αγάλματα του αρχαιολογικοφ μουςείου, μποροφςε να μιλάει, να τραγουδάει και να χορεφει μαηί τουσ. Από μικρι ζλεγε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo;

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; Το ερωτθματολόγιο του Meteo Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων Πριν από λίγο καιρό το Μeteo ηιτθςε για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ, με ςτόχο οι υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Stonebridge Landscapes Μπζλφαςτ, Βόρεια Ιρλανδία

Stonebridge Landscapes Μπζλφαςτ, Βόρεια Ιρλανδία Υπόβαθρο και προκλήςεισ: Ο Phillip Donnelly εργάςτθκε ςαν ςχεδιαςτισ εξωτερικϊν χϊρων μζχρι και το 2006, όταν εξαιτίασ μιασ αλλαγισ καταςτάςεων αναγκάςτθκε να μείνει άνεργοσ. Τζςςερα χρόνια αργότερα, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δθμοκρατία και ςυμμετοχι ςτα ςχολεία μασ: ο ρόλοσ των μακθτικϊν κοινοτιτων

Δθμοκρατία και ςυμμετοχι ςτα ςχολεία μασ: ο ρόλοσ των μακθτικϊν κοινοτιτων Δθμοκρατία και ςυμμετοχι ςτα ςχολεία μασ: ο ρόλοσ των μακθτικϊν κοινοτιτων Προτάςεισ μακθτϊν μακθτριϊν που ςυμμετείχαμε ςτθ ςυνάντθςθ τθσ 6.5.2017, ςτθ Θεςςαλονίκθ Φτιάξτε μια παρουςίαςθ ι ζνα μικρό βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ

ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΙΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 01/06/2011 Γραφείο Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ http://antiproedros.gov.gr/en, office@antiproedros.gov.gr ΣΙ ΒΡΗΚΑΜΕ Μετά από 5 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Διαχείριςη έργου Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Ανάλυςη Βαςικών εννοιών για τα έργα (1) Τα ζργα υπιρξαν μζροσ τθσ ανκρώπινθσ ηωισ από τθ ςτιγμι που ξεκίνθςε ο πολιτιςμόσ. Η ανάγκθ για οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

«Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια,

«Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια, «Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια, που ςτθν κορυφι τουσ ζχουν κάτι ςαν άςπρεσ τριχοφλεσ. Κάποιοι κα λεγαν πωσ μια αράχνθ φφανε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Young Talented Greeks working abroad

Young Talented Greeks working abroad Young Talented Greeks working abroad - 2016 Το brain drain είναι μία από ηις τειρόηερες μορθές «θορολογίας» ποσ αναγκάζεηαι να πληρώζει ο λαός καηά ηη διάρκεια μιας κρίζης 2 θ Ζρευνα για το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ. Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ

Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ. Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ Στόχοσ Δικτφου Natura 2000 Διατιρθςθ, προςταςία και βελτίωςθ φυςικϊν οικοτόπων και άγριων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του generations@school Ρροςκζςτε τισ φωτογραφίεσ ςασ ςτο generations@school Επειδι κζλουμε να μπορζςουν όλοι να δουν τα όςα ςπουδαία ςυνζβθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ. 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:

ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ. 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 6 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 7 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 1η ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότητεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που θζλω να ακολουθήςω ή των επαγγελμάτων των γονιϊν μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα