ΛΑΝΘΑΝΟΤΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ ΚΑΙ ΝΔΟΣΔΡΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΝΟΟΓΙΑΓΝΩΗ (IGRAs)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΑΝΘΑΝΟΤΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ ΚΑΙ ΝΔΟΣΔΡΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΝΟΟΓΙΑΓΝΩΗ (IGRAs)"

Transcript

1 ΛΑΝΘΑΝΟΤΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ ΚΑΙ ΝΔΟΣΔΡΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΝΟΟΓΙΑΓΝΩΗ (IGRAs) ΙΜΟΝΑ ΚΑΡΑΜΠΔΛΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΓΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΩΣΗΡΙΑ»

2 Φπκαηίωζε θπηηαξηθή αλνζία Αιιειεπίδξαζε Μεγαιννξγαληζκόο - M.tuberculosis

3 Αλνζνπαζνγέλεηα Δηζπλνή ζηαγνληδίσλ Πξνζθόιιεζε Φαγνθπηηάξσζε Αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά θύηηαξα (MHC I, II) Δπαηζζεηνπνηεκέλα CD4 θύηηαξα CD4 θύηηαξα κλήκεο Ηληεξθεξόλε

4 Λαλζάλνπζα θπκαηίωζε 1/3 ηνπ πιεζπζκνύ ηεο γεο έρεη κνιπλζεί 10% ησλ αηόκσλ ζα αλαπηύμνπλ ελεξγό λόζν ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο 10% HIV νξνζεηηθώλ αηόκσλ ζα αλαπηύμνπλ ελεξγό λόζν ζηε δηάξθεηα ελόο έηνπο ηεξάζηηα δεμακελή λέσλ πεξηπηώζεσλ

5

6 TST tuberculin skin test Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο ελίεηαη 0,1 ml από ην δηάιπκα θεθαζαξκέλεο πξσηείλεο ελδνδεξκηθά ζηελ σιέληα επηθάλεηα ηνπ βξαρίνλα. Ζ αλάγλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο γίλεηαη ζε ώξεο. Μεηξάκε ηε δηήζεζε θαη όρη ην εξύζεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δηάκεηξν θάζεηα πξνο ην καθξύ άμνλα ηνπ βξαρίνλα. Ζ δηήζεζε πνπ πξνθαιείηαη απνηειεί νπζηαζηηθά κία θιεγκνλώδε αληίδξαζε ζηα πιαίζηα ηεο επηβξαδπλόκελεο ππεξεπαηζζεζίαο πνπ δηακεζνιαβείηαη κέζσ ησλ καθξνθάγσλ θαη ησλ ιεκθνθπηηάξσλ

7 TST (Tuberculin Skin Test) αληίδξαζε ππεξεπαηζζεζίαο επηβξαδπλόκελνπ ηύπνπ αληηγόλν: εθρύιηζκα πξσηετλώλ MTB ( 200) θνηλέο πξσηεΐλεο κε M. bovis BCG θαη αξθεηά NTB

8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 5 mm ζεηηθή ζε : νξνζεηηθνύο HIV, κεηακνζρεπκέλνπο,αλνζνθαηεζηαικέλνπο ιόγσ θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ή άιιεο λόζνπ, ζεηηθή αθηηλνγξαθία ζώξαθνο ( ηλσηηθά ζηνηρεία ) 10 mm ζεηηθή ζε : κεηαλάζηεο από ρώξα κε πςειή επίπησζε ηεο λόζνπ,ρξήζηεο ελδνθιέβησλ λαξθσηηθώλ, ηξόθηκνπο ή εξγαδόκελνπο ζε ηδξύκαηα, εξγαδόκελνπο ζε κηθξνβηνινγηθά εξγαζηήξηα, παηδηά θάησ ησλ 4 εηώλ, λενγλά, παηδηά ή εθήβνπο κε ηζηνξηθό ζπγρξσηηζκνύ κε ελήιηθα πςεινύ θηλδύλνπ γηα αλάπηπμε ελεξγνύ λόζνπ 15 mm ζεηηθή ζε : άηνκα ρωξίο παξάγνληεο θηλδύλνπ

9 Μεηνλεθηήκαηα TST ςεπδώο (+) : BCG, έθζεζε ζε NTB (εηδηθόηεηα ;;) ςεπδώο (-) : αλνζνθαηαζηνιή, ππνζηηηζκόο, ειηθία, εθηεηακέλε θπκαηίσζε (επαηζζεζία ;;) πηζαλόηεηα ιάζνπο : ππνθεηκεληθή εθηίκεζε, εθαξκνγή; εθπαίδεπζε; δηάθξηζε : αιεζώο (-) ςεπδώο (-)

10 BOOSTER PHENOMENON ( θαηλόκελν ελίζρπζεο ) Αζζελείο κε LTBI κπνξεί λα έρνπλ ςεπδώο (-) Mantoux εάλ έρνπλ πεξάζεη πνιιά ρξόληα από ηε πξσηνινίκσμε. Δάλ ε Mantoux επαλαιεθζεί ηόηε ε δεξκναληίδξαζε ζα ζεηηθνπνηεζεί, δηόηη ε πξώηε ρνξήγεζε έρεη ήδε δηεγείξεη ηελ αλνζνινγηθή κλήκε. Ζ επαλάιεςε πξέπεη λα γίλεη ζε 1-3 εβδνκάδεο. Πξνηείλεηαη γηα απηνύο πνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη πεξηνδηθά.

11 Interferon-γ Release Assays - IGRAs Πξνζδηνξηζκόο ηεο πνζόηεηαο IFN-γ Πξνζδηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ηωλ Σ-ιεκθνθπηηάξωλ πνπ παξάγνπλ IFN-γ

12 Αξρή κεζόδνπ πξνζδηνξηζκνύ IFN-γ Σα Σ-ιεκθνθύηηαξα επαηζζεηνπνηεκέλσλ αηόκσλ κε ηα αληηγόλα ηνπ MTB παξάγνπλ IFN-γ, όηαλ ελεξγνπνηεζνύλ από ηα ίδηα αληηγόλα (PPD, ESAT-6, CFP10)

13 Μεζνδνινγίεο IGRAs Αλίρλεπζε ηληεξθεξόλεο-γ QuantiFERON-TB Gold (QFT) ειεγρόκελα αληηγόλα: ESAT-6 θαη CFP-10 κέζνδνο ELISA Έγθξηζε από FDA (QuantiFERON-TB Gold in Tube, QFT-IT) αληηγόλα ESAT-6, CFP-10 θαη TB7.7 Πξνζδηνξηζκόο Σ-ιεκθνθπηηάξωλ πνπ παξάγνπλ ηληεξθεξόλε-γ T SPOT-TB ειεγρόκελα αληηγόλα: ESAT-6 θαη CFP-10 κέζνδνο ELISPOT εθθξεκεί ε έγθξηζε από FDA

14 QuantiFERON-TB Gold in Tube Μπθνβαθηεξηδηαθά αληηγόλα: ESAT-6 (Early Secretory Antigenic Target-6), CFP-10 (Culture Filtrate Protein-10) TB-7 (p4) Πξνϊόληα ηεο εηδηθήο RD1 πεξηνρήο ηνπ κπθνβαθηεξηδηαθνύ γελώκαηνο

15 Μπθνβαθηεξηδηαθά είδε δηαζέηνληα αληηγόλα ESAT-6 θαη CFP-10 Tuberculosis complex ESAT Antigens CFP M tuberculosis + + M africanum + + M bovis + + *BCG substrain gothenburg - - moreau - - tice - - tokyo - - danish - - glaxo - - montreal - - pasteur - - Environmental strains ESAT Antigens CFP M abcessus - - M avium - - M branderi - - M celatum - - M chelonae - - M fortuitum - - M gordonii - - M intracellulare - - M kansasii + + M malmoense - - M marinum + + M oenavense - - M scrofulaceum - - M smegmatis - - M szulgai + + M terrae - - M vaccae - - M xenopi - -

16 QuantiFERON-TB Gold Απαηηεί πεξηθεξηθό αίκα Μέζνδνο ELISA πνπ κεηξά ηελ αληαπόθξηζε ζε πξωηεΐλεο πνπ ππάξρνπλ απνθιεηζηηθά ζε ΜΣΒ Καζνξίδεη εάλ ηα Σ-ιεκθνθύηηαξα ηωλ αηόκωλ κπνξνύλ λα αληηδξάζνπλ ζε εξεζηζκό ηνπο κε ΜΣΒ Απόιπηα εηδηθό γηα έιεγρν θπκαηίωζεο Γηαγηγλώζθεη ιαλζάλνπζα θαη ελεξγό θπκαηίωζε Γελ επεξεάδεηαη θαζόινπ από πξνεγεζέληα εκβνιηαζκό BCG (ζε αληίζεζε κε ην TST)

17 QuantiFERON -Gold In Tube Stage One Blood collection and harvesting Nil TB Mitogen IFN- stable refrigerated for at least 8 weeks. 3x1mL blood collection Incubation at 37ºC for hours Centrifuge tubes for 5 min

18 Stage 2 Interferon-γ ELISA QuantiFERON -Gold In Tube Add plasma and conjugate Incubate for 120min at room temperature Wash and add substrate Add stopsolution and read absorbance Software calculates and prints results

19 Απνηειέζκαηα QuantiFERON TB Gold Θεηηθό: αληαπόθξηζε Σ-ιεκθνθπηηάξσλ IFN-γ(+) Αξλεηηθό: κε αληαπόθξηζε Σ-ιεκθνθπηηάξσλ IFN-γ (-) Άθπξν: αξλεηηθόο κάξηπξαο IFN-γ (+) ηερληθό ιάζνο Απξνζδηόξηζην: ζεηηθόο κάξηπξαο IFN-γ (-) αλνζνθαηαζηνιή ή ιάζνο επαλάιεςε

20 Πιενλεθηήκαηα κεζόδνπ QF TB Gold Αμηόπηζηε Δύθνια εθαξκόζηκε Πεξηνξίδεη ηελ άζθνπε ζεξαπεία Πεξηνξίδεη ηελ ππνδηάγλωζε ηεο ιαλζάλνπζαο ΣΒ Μεηώλεη ην θόζηνο ηνπ ΣΒ ειέγρνπ

21 Παπαβέληζεο & ζπλ. ΓΔΜΔ, 2010

22 IGRA TST (IGRA: interferon gamma release assays) πκθσλία 60-80% Δλεξγόο λόζνο : επαηζζεζία ειαθξώο Με ελεξγόο λόζνο : εηδηθόηεηα Ύπνπηε ιαλζάλνπζα : επαηζζεζία > 80% Γελ επεξεάδεηαη από M. bovis BCG θαη NTB (εθηόο M. kansasii θαη M. marinum ) Καιύηεξνο ζπζρεηηζκόο κε πξνεγνύκελε έθζεζε Δπαλαιεςηκόηεηα

23 QuantiFERON TB Gold in tube assay for TB diagnosis: a two-year experience S. Karabela*, S. Nikolaou, A. Sainti, E. Konstantinidou, D. Papaventsis, P. Ioannidis, K. Konstantinou, S. Kanavaki (Athens, GR) 19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID)

24 Mέζνδνο ELISPOT

25 Mέζνδνο ELISPOT απνηέιεζκα

26 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ

27 ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ European Centre for Disease Prevention and Control. Use of interferon-gamma release assays in support of TB diagnosis. Stockholm: ECDC; 2011.

28 IGRAs - ΔΝΔΡΓΟ ΦΤΜΑΣΙΩΗ 1. ΜΠΟΡΔΗ ΜΟΝΖ ΣΖ ΝΑ ΓΗΑΓΝΧΔΗ ΣΖ ΦΤΜΑΣΗΧΖ; OXI European Centre for Disease Prevention and Control. Use of interferon-gamma release assays in support of TB diagnosis. Stockholm: ECDC; 2011.

29 IGRA - ΔΝΔΡΓΟ ΦΤΜΑΣΙΩΗ 2. ΜΠΟΡΔΗ NA ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΗ ΣΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΣΖ ΦΤΜΑΣΗΧΖ; πλήζσο: δελ έρεη πξνζζεηηθή αμία πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο: εμσπλεπκνληθή ΣΒ, παηδηά, δηαθνξνδηάγλσζε κε ΝΣΜ, θιηληθή ΣΒ κε κηθξνζθνπηθή θαη θαιιηέξγεηα αξλεηηθέο European Centre for Disease Prevention and Control. Use of interferon-gamma release assays in support of TB diagnosis. Stockholm: ECDC; 2011.

30 IGRA - ΔΝΔΡΓΟ ΦΤΜΑΣΙΩΗ ΜΠΟΡΔΗ NA ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΗ ΣΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΣΖ ΦΤΜΑΣΗΧΖ; IGRA (-) δελ απνθιείεη ηελ ελεξγό ΣΒ European Centre for Disease Prevention and Control. Use of interferon-gamma release assays in support of TB diagnosis. Stockholm: ECDC; 2011.

31 IGRAs - ΔΝΔΡΓΟ ΦΤΜΑΣΙΩΗ Sensitivity of IGRAs and TST in the diagnosis of active TB in patients with clinical suspicion of TB disease European Centre for Disease Prevention and Control. Use of interferon-gamma release assays in support of TB diagnosis. Stockholm: ECDC; 2011.

32 IGRAs - ΔΝΔΡΓΟ ΦΤΜΑΣΙΩΗ Specificity of IGRAs and TST in the diagnosis of active TB European Centre for Disease Prevention and Control. Use of interferon-gamma release assays in support of TB diagnosis. Stockholm: ECDC; 2011.

33 IGRAs - ΔΝΔΡΓΟ ΦΤΜΑΣΙΩΗ Median proportion of indeterminate results of IGRAs in the diagnosis of active TB European Centre for Disease Prevention and Control. Use of interferon-gamma release assays in support of TB diagnosis. Stockholm: ECDC; 2011.

34 IGRAs - ΔΝΔΡΓΟ ΦΤΜΑΣΙΩΗ 3. ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΟΛΖ Sensitivity and specificity of T-SPOT.TB in the diagnosis of active TB in patients undergoing chronic dialysis Sensitivity and specificity of T-SPOT.TB in the diagnosis of extrapulmonary TB in immunocompetent and immunocompromised patients European Centre for Disease Prevention and Control. Use of interferon-gamma release assays in support of TB diagnosis. Stockholm: ECDC; 2011.

35 IGRAs - ΔΝΔΡΓΟ ΦΤΜΑΣΙΩΗ 4. HIV+ Sensitivity and specificity of T-SPOT.TB in the diagnosis of active TB in patients with HIV infection, stratified by CD4 T-cell count European Centre for Disease Prevention and Control. Use of interferon-gamma release assays in support of TB diagnosis. Stockholm: ECDC; 2011.

36 IGRA - ΔΝΔΡΓΟ ΦΤΜΑΣΙΩΗ 5. ΠΑΗΓΗΑ Sensitivity of IGRAs and TST in the diagnosis of active TB in children Specificity of IGRAs and TST in the diagnosis of active TB in children European Centre for Disease Prevention and Control. Use of interferon-gamma release assays in support of TB diagnosis. Stockholm: ECDC; 2011.

37 Figure 1 Sensitivity, Specificity, PPV & NPV for TST and QFT 100% 90% 80% 70% 72% 79% 67% 66% 90% 92% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 38% 40% 0% Sensitivity Specificity Positive Predictive Value Negative Predictive Value TST QFT Karabela et al. ESM, Porto, 2009

38 Figure 2 Total agreement between TST and QFT (n=296 patients) [agreement=70%, k=0.46 (95% CI: )] 40% 35% 35% 35% 30% 25% 20% 15% 16% 14% 10% 5% 0% TST+/QFT+ TST-/QFT+ TST+/QFT- TST-/QFT- Karabela et al. ESM, Porto, 2009

39 IGRA- ΛΑΝΘΑΝΟΤΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ (LTB) 1. IGRA-ΔΝΣΟΠΗΖ ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΤ ΥΡΗΕΟΤΝ ΘΔΡΑΠΔΗΑ (-) IGRA ΓΔΝ ΑΠΟΚΛΔΙΔΙ ΛΑΝΘΑΝΟΤΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ

40 IGRA- ΛΑΝΘΑΝΟΤΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ (LTB) European Centre for Disease Prevention and Control. Use of interferon-gamma release assays in support of TB diagnosis. Stockholm: ECDC; 2011.

41 IGRA- ΛΑΝΘΑΝΟΤΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ (LTB) European Centre for Disease Prevention and Control. Use of interferon-gamma release assays in support of TB diagnosis. Stockholm: ECDC; 2011.

42 IGRA- ΛΑΝΘΑΝΟΤΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ (LTB) European Centre for Disease Prevention and Control. Use of interferon-gamma release assays in support of TB diagnosis. Stockholm: ECDC; 2011.

43 IGRA- ΛΑΝΘΑΝΟΤΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ (LTB) European Centre for Disease Prevention and Control. Use of interferon-gamma release assays in support of TB diagnosis. Stockholm: ECDC; 2011.

44 IGRA- ΓΙΑΥΩΡΙΜΟ ΔΝΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΝΟΤΑ ΣΒ; ΟΥΙ

45 ΔΦΑΡΜΟΓΗ IGRA Δ ΓΙΑΦΟΡΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ LTB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΟΛΖ European Centre for Disease Prevention and Control. Use of interferon-gamma release assays in support of TB diagnosis. Stockholm: ECDC; 2011.

46 ΔΦΑΡΜΟΓΗ IGRA Δ ΓΙΑΦΟΡΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ LTB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΟΛΖ European Centre for Disease Prevention and Control. Use of interferon-gamma release assays in support of TB diagnosis. Stockholm: ECDC; 2011.

47 ΔΦΑΡΜΟΓΗ IGRA Δ ΓΙΑΦΟΡΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ LTB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΟΛΖ European Centre for Disease Prevention and Control. Use of interferon-gamma release assays in support of TB diagnosis. Stockholm: ECDC; 2011.

48 Karabela et al. ESM, Porto, 2009.

49 ΔΦΑΡΜΟΓΗ IGRA Δ ΓΙΑΦΟΡΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ ΠΑΗΓΗΑ - LTB

50 ΔΦΑΡΜΟΓΗ IGRA Δ ΓΙΑΦΟΡΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ LTB-ΠΔΡΗΟΥΔ ΜΔ ΤΦΖΛΖ ΚΑΗ ΥΑΜΖΛΖ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΒ IGRA: όρη ζε πςειή επίπησζε IGRA: λαη ζε ρακειή επίπησζε

51 Figure 1 QFT results in different goups of immigrants (n= 948) 100% 90% 80% 70% 60% 1,3% 3,5% 37,9% 67,2% 50% 40% 30% 60,8% 20% 10% 0% Group A (n=153) 29,3% Group B (n=795) QFT positive QFT negative QFT indeterminate Nikolaou et al. ESM, Porto, 2009.

52 Figure 2 TST and QFT agreement in immigrants with known BCG history (n=351) 100% 90% 80% 70% 1,50% 1% 43,1% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4,6% 50,8% Group A (n=65) 79,8% 3,1% 16,1% Group B (n=286) TST+ QFT+ TST- QFT+ [TST- QFT-] OR [TST+ QFT-] QFT indeterminate Nikolaou et al. ESM, Porto, 2009.

53 ΔΦΑΡΜΟΓΗ IGRA Δ ΓΙΑΦΟΡΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ IGRA- ΔΜΒΟΛΗΑΜΟ BCG European Centre for Disease Prevention and Control. Use of interferon-gamma release assays in support of TB diagnosis. Stockholm: ECDC; 2011.

54 πζρεηηζκόο QuantiFERON TB, BCG θαη TST (161 αζζελείο) Ηαλνπάξηνο Γεθέκβξηνο 2007 BCG εμβολιασμένοι TST QF 114 (70,8) (27,9) (1,2) (100) (+) 159 (98,8%) (-) 2 (1,2%) (+) 45 (27,9%) (-) 16 (2,1%) Karabela et al. ECCMID, Barcelona, 2008

55 ΔΦΑΡΜΟΓΗ IGRA Δ ΓΙΑΦΟΡΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ IGRA LTB -ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΠΑΥΟΝΣΔ ΝΑΗ

56 ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ IGRA- ΑΛΛΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΤΓΡΑ European Centre for Disease Prevention and Control. Use of interferon-gamma release assays in support of TB diagnosis. Stockholm: ECDC; 2011.

57 ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ 1. πλερείο κειέηεο γηα ηελ αμηνπηζηία ζηε δηάγλσζε ηεο θπκαηίσζεο ζε αλνζνθαηαζηαικέλνπο 2. Αμηνπηζηία ζηε δηάγλσζε εμσπλεπκνληθήο ΣΒ 3. Όξηα (+) ζε κηθξέο ειηθίεο θαη αλνζνθαηαζηαικέλνπο 4. πρλόηεηα αλάπηπμεο ελεξγνύ ΣΒ ζε TST(-), IGRA(+) 5. πρλόηεηα αλάπηπμεο ελεξγνύ ΣΒ ζε TST(-), IGRA(+)

58 ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ 6. Μεηαβνιέο απνηειεζκάησλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο 7. Υξόλνο πνπ απαηηείηαη από ηελ επαθή κέρξη ηε ζεηηθνπνίεζε 8. Γπλαηόηεηα δηάγλσζεο ζε επαλαινίκσμε κεηά ηε ζεξαπεία 9. ρέζε θόζηνπο-όθεινο

59 ΔΦΑΡΜΟΓΗ IGRAs 1. Δπαθή κε πάζρνληεο 2. Φπκαηίσζε ζε αλνζνεπαξθείο μεληζηέο 3. ηνρεπκέλνο πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο (screening) 4. Παηδηά 5. Αλνζνθαηαζηαικέλνπο 6. Άηνκα ζε πξν-αλνζνθαηαζηνιή

60 Παπαβέληζεο & ζπλ. ΓΔΜΔ, 2010

61