ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις Κλειδιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις Κλειδιά"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία που ακολουθεί καταγράφει συνοπτικά: Την φιλοσοφία και τον προσανατολισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το χαρακτήρα της Ελληνικής αγροτικής πολιτικής από το 1960 έως και σήμερα. Τους βασικούς άξονες και στόχους του Α', Β' και Γ' ΚΠΣ. Τη στρατηγική που ακολουθήθηκε για τον αγροτικό τομέα στο Ε.Π. "Ανάπτυξη του τομέα Γεωργίας " καθώς και στο Ε.Π. "Αγροτική Ανάπτυξη- Ανασυγκρότηση της υπαίθρου ". Η μέθοδος που ακολουθήθηκε, προκειμένου να αναλυθούν τα παραπάνω θέματα, στηρίζεται σε βιβλιογραφικές πηγές καθώς και σε στοιχεία που αντλήθηκαν από τα αρχεία των Υπουργείων: Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας. Το βασικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η εργασία που ακολουθεί, είναι: προκειμένου η Ελληνική γεωργία να επιβιώσει σε ένα διεθνές και κοινοτικό οικονομικό περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό πρέπει να στραφεί προς μια πιο αποτελεσματική εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της και την χρησιμοποίηση των ΚΠΣ ως μέσο για την επίλυση των διαρθρωτικών της αδυναμιών. Η στρατηγική που απαιτείται να υιοθετηθεί για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων θα πρέπει να βασίζεται στο πρότυπο της ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Λέξεις Κλειδιά Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π): "Ανάπτυξη του τομέα Γεωργίας " Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : "Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου " Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη 1

2 SUMMARY The following essay is concerned about : The philosophy and orientation of Common Agricultural Policy The aims of Greek agricultural Policy from 1960 since today The basic goals and pillars of the A', B' and C' Community Support Framework. This essay describes the strategy for agricultural sector as it realized by the functional program "Development of farming " and also the functional program "Agricultural development-countryside's restoration ". The fundamental conclusion is that if the Greek farming wants to survive in a challenging and competitive international environment it must take advantage to its benefits by utilizing the C' Community Support Framework as a tool for the overwhelm its structural incapacity. The appropriate strategy for the achievement at the above goals must follow the model of the integrated development Key Words Common Agricultural Policy. Community Support Framework. Functional Program: "Development of Farming Functional Program: "Agricultural Development-Countryside's Restoration Integrated development. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ( ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε Οι επιπτώσεις εφαρμογής της ΚΑΠ στην ελληνική κοινωνία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' : ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ε+Τ) ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' : ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' : ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟ Α' ΚΠΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ " Β' ΚΠΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Π." ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ " Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε.Π "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ " ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ " Γ' ΚΠΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Εισαγωγή Γενικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι Στρατηγική επίτευξης των στόχων του Ε.Π Άξονες προτεραιότητας Αξιολόγηση του Ε.Π. "Αγροτική Ανάπτυξη -Ανασυγκρότηση της υπαίθρου ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Η υφιστάμενη διάρθρωση του συστήματος διοίκησης του Ε.Π Οι μηχανισμοί εφαρμογής κατά τη νέα Προγραμματική περίοδο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία, "Στρατηγική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τον Αγροτικό Τομέα", εκπονήθηκε ως διπλωματική εργασία από τη σπουδάστρια της ΙΒ' εκπαιδευτικής σειράς: Ευαγγελία Ματθαιοπούλου. Επιβλέπων της εργασίας είναι ο Κος Αθανάσιος Δελαπάσχος. Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: 1. Το Κεφάλαιο Α', Κοινοτική Αγροτική Πολιτική, περιλαμβάνει: Tη φιλοσοφία και τον προσανατολισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Τα στάδια της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 2. Το Kεφάλαιο Β', ιστορική εξέλιξη της αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα, περιλαμβάνει: Περιγραφή της αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα πριν την ένταξή της στην ΕΟΚ ( ) Περιγραφή της αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα μετά την ένταξή της στην ΕΟΚ. 3. Το Kεφάλαιο Γ', παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα παρουσιάζοντας: Τα βασικά χαρακτηριστικά του τομέα. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη-διαχρονικές εξελίξεις. Τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής γεωργίας. Τα πλεονεκτήματα της ελληνικής γεωργίας. Τις προκλήσεις και τις προοπτικές για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα. 4. Το Kεφάλαιο Δ' περιγράφει τη φιλοσοφία των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων. 5. Το Kεφάλαιο Ε', αναφέρεται στους βασικούς στόχους του Α' ΚΠΣ 6. Το Kεφάλαιο ΣΤ', παρουσιάζει αναλυτικά το Ε.Π "Ανάπτυξη του τομέα γεωργίας " και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. 7. Το Kεφάλαιο Ζ' : παρουσιάζει αναλυτικά το Ε.Π " Αγροτική Ανάπτυξη- Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου " 8. Τέλος στο κεφάλαιο Η' : καταγράφονται βασικά συμπεράσματα. 4

5 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η αγροτικές δομές στα κράτη-μέλη της Ε.Ε Τέσσερις δεκαετίες μετά την ίδρυση της ΕΟΚ (σημερινή Ε.Ε) και την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι αγροτικές δομές σε κάθε κράτος μέλος διαφέρουν σημαντικά λόγω της διαφορετικής οικονομικής και πολιτικοκοινωνικής πορείας τους καθώς και των διαφορετικών φυσικών και κλιματολογικών δεδομένων που χαρακτηρίζουν τα δεκαπέντε κράτη-μέλη. Η εφαρμογή μιας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής επιδρά με διαφορετικό τρόπο στη γεωργία των κρατών μελών ενώ ταυτόχρονα οδηγεί στην ομογενοποίηση των δομών της γεωργίας μεταξύ των χωρών που ακολουθούν την κοινή πορεία ολοκλήρωσης. Συνεπώς για κάθε μία από τις δεκαπέντε χώρες ο αγροτικός τομέας κατέχει διαφορετική θέση στο σύνολο της οικονομίας τους, τόσο όσο αφορά το ΑΕΠ, την απασχόληση και το εξωτερικό εμπόριο καθώς και στη συμμετοχή στο κόστος διατροφής και στο συνολικό κόστος ζωής του πληθυσμού τους (βλ. παράρτημα πίνακας 1). Η Ελλάδα, η Ισπανία, και η Πορτογαλία, που έχουν το μικρότερο ΑΕΠ ανά κάτοικο, έχουν πολύ σημαντικό αγροτικό τομέα. Η σημασία της γεωργίας στην οικονομία τους είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα τόσο για τη δημιουργία εισοδημάτων όσο και για την απασχόληση του πληθυσμού. Σε μια άλλη κατηγορία χωρών εντάσσονται χώρες όπως η Δανία, η Γαλλία και η Ολλανδία στις οποίες ο αγροτικός τομέας δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικός, μια και τα ποσοστά εξαγωγών είναι υψηλότερα του μέσου όρου της Ε.Ε. Τέλος, υπάρχουν κράτη μέλη, όπως η Μ. Βρετανία, η Ιταλία, η Γερμανία και το Βέλγιο, όπου η γεωργία δεν αποτελεί σημαντικό τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι υπάρχουν "πλούσια" κράτη-μέλη της Ε.Ε. που έχουν οικονομικά συμφέροντα από τη διατήρηση και ανάπτυξη του αγροτικού τους τομέα. Όσον αφορά τις "φτωχές" χώρες, το κρίσιμο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η αποδοτικότητα των αγροτικών τους τομέων και η βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε συνθήκες έντονου ενδοκοινοτικού ανταγωνισμού. 5

6 Από τις παραπάνω παρατηρήσεις προκύπτει ότι κάθε χώρα έχει ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο ιστορικής εξέλιξης, γεγονός που προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά του αγροτικού της τομέα. Ένας δείκτης, για τη διείσδυση των καπιταλιστικών σχέσεων στην αγροτική παραγωγική διαδικασία σε κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποτελέσει το ποσοστό της μη οικογενειακής εργασίας στη γεωργία ως προς το συνολικό όγκο εργασίας. Από στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση της γεωργίας στην Κοινότητα (1998), προκύπτει ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά μη οικογενειακής εργασίας στη γεωργία παρατηρούνται σε αναπτυγμένες χώρες όπως: Μ. Βρετανία, Ολλανδία, και η Δανία με σημαντικές εξαιρέσεις το Βέλγιο, την Αυστρία και τη Γαλλία. Ο όγκος της μη οικογενειακής εργασίας στη γεωργία δεν συνδέεται μόνο με το μέσο μέγεθος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και με παράγοντες όπως η εντατικοποίηση, ο τύπος των καλλιεργειών, ο βαθμός εκμηχάνισή τους, κλπ. 1.2 Η φιλοσοφία και ο προσανατολισμός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής Η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι προϊόν συμβιβασμού μεταξύ προστατευτισμού και ελεύθερης αγοράς. " Ήδη, από τους στόχους της ΚΑΠ, οι οποίοι καθορίζονται από το άρθρο 39 της συνθήκης της Ρώμης, φαίνονται σημαντικές αντιφάσεις. Οι στόχοι αυτοί ήταν: Αύξηση της παραγωγικότητας. Εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου στους αγρότες. Σταθεροποίηση αγορών. Εγγύηση κανονικού εφοδιασμού του πληθυσμού με γεωργικά προϊόντα. Εξασφάλιση λογικών τιμών στους καταναλωτές. Αν προστεθούν και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της ευρωπαϊκής γεωργίας που συμφωνήθηκαν στη Stresa της Ιταλίας (1958), είναι φανερό ότι ήδη από το ξεκίνημα της ΚΑΠ συνυπήρχαν οι διαφορές των συμφερόντων των ιδρυτικών μελών. Πράγματι, στη Διάσκεψη αυτή καταγράφεται η φιλοσοφία της ΚΑΠ με τις ακόλουθες διαπιστώσεις: Να γίνει ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή γεωργία αλλά να διατηρηθεί ο οικογενειακός της χαρακτήρας, 6

7 Να είναι οι αγροτικές τιμές υψηλότερες από τις διεθνείς, αλλά να μην οδηγήσουν σε υπερπαραγωγή, Να υπάρχει προστασία έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού, αλλά να μην γίνει αυτάρκης η Ευρωπαϊκή Κοινότητα" 1. Η μορφή που πήρε τελικά η ΚΑΠ ήταν αποτέλεσμα των επιμέρους εθνικών συμφερόντων και των αντικειμενικών δυνατοτήτων της εποχής. Έτσι η ΚΑΠ οργανώθηκε σε δύο τμήματα: την κοινή οργάνωση των αγορών και την κοινή διαρθρωτική πολιτική. Άμεση προτεραιότητα είχε η κοινή οργάνωση των αγορών, ώστε να επεκταθεί η τελωνειακή ένωση και στα αγροτικά προϊόντα με την καθιέρωση κοινών τιμών που θα συγκαθορίζονται από το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της ΕΟΚ. Ταυτόχρονα υιοθετήθηκε ένα σύστημα παρέμβασης και προστασίας ώστε αυτές οι κοινές τιμές να στηρίζονται στην εσωτερική αγορά σε επίπεδα υψηλότερα από τις διεθνείς τιμές. Κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 1960 και του 1970 που εφαρμόστηκε το σύστημα αυτό, δεν δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα, δεδομένου ότι η Ε.Κ δεν είχε αναπτύξει την αγροτική παραγωγή της ώστε να εμφανίζει αδιάθετα πλεονάσματα. Στην δεκαετία του 80 ο ρυθμός της αγροτικής παραγωγής στην Ε.Ε. αυξανόταν κατά 2-3% ετησίως, ενώ ο ρυθμός της αύξησης της εσωτερικής ζήτησης κατ έτος δεν ξεπερνούσε το 0,5-1%. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης ήταν να αυξάνονται οι δαπάνες για τη στήριξη των τιμών όλο και περισσότερο πλεονασματικών προϊόντων, τόσο με αγοραστική παρέμβαση όσο και με εξαγωγικές επιδοτήσεις. Μεταξύ 1975 και 1987 οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 164%, ενώ τα αγροτικά εισοδήματα (ως προστιθέμενη αξία ανά ΜΜΕ) μειώθηκαν σε πραγματικούς όρους κατά 5%, παρά την αύξηση του συνολικού ΑΕΠ κατά 31,3% και την αύξηση της αξίας της παραγωγής κατά 26,5%. 1.3 Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής Η προσπάθεια μεταρρύθμισης της ΚΑΠ προς την κατεύθυνση της εξωτερικής προστασίας και της μείωσης των τιμών μπορεί να συνοψισθεί στα εξής στάδια: 7

8 Το σχέδιο Manslot Το τμήμα της διαρθρωτικής πολιτικής της ΚΑΠ (μέσω της χρηματοδότησης του Τμήματος Προσανατολισμού του ΕΓΤΠΕ) άρχισε ουσιαστικά να δραστηριοποιείται στις αρχές της δεκαετίας του 70, όταν είχε σχεδόν ολοκληρωθεί η οργάνωση των αγορών των αγροτικών προϊόντων. Στόχος του σχεδίου Manslot ήταν η υποβοήθηση των αγροτικών τομέων των κρατών μελών, έτσι ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικά έναντι των τρίτων χωρών και στη συνέχεια να μειωθεί η προστασία και να "απελευθερωθεί" το διεθνές εμπόριο. Προκειμένου να επιτευχθεί μια τόσο σημαντική διαρθρωτική μεταβολή θα έπρεπε να δημιουργηθούν μεγαλύτερες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και να μειωθεί ο αγροτικός πληθυσμός στην Ε.Ε. Οι αντιστάσεις στην εφαρμογή του σχεδίου ήταν μεγάλες κυρίως από χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, διότι θίγονταν η δομή της οικογενειακής γεωργίας και θα προκαλούνταν ανεξέλεγκτες διαδικασίες εξόδου από το γεωργικό τομέα, σε μια περίοδο που τα πρώτα σημάδια οικονομικής κρίσης άρχισαν να εμφανίζονται από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Τελικά τα πενιχρά αποτελέσματα του σχεδίου ήταν τρεις οδηγίες (1972): Για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Την πρόωρη συνταξιοδότηση και αποχώρηση των αγροτών άνω των 55 ετών. Για τη εκπαίδευσης των αγροτών. Για την αποζημίωση των αγροτών στις ορεινές και προβληματικές περιοχές (1995). Οι σταθεροποιητές και η αγροτική ανάπτυξη Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 80, παρά τα προβλήματα των υψηλών δαπανών για τη στήριξη των τιμών, τη συσσώρευση πλεονασμάτων, την εντατικοποίηση της παραγωγής, τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, κλπ., η πολιτική των αγορών και της στήριξης των τιμών με εξωτερική προστασία κυριαρχούσε συντριπτικά έναντι της διαρθρωτικής πολιτικής. 1 Ναπολέων Μαραβέγιας, άρθρο στο συλλογικό τόμο: Ο Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος: η διεύρυνση και η γεωγραφία της ευρωπαϊκής ανάπτυξης. Εκδόσεις Θεμέλιο. 8

9 Παράλληλα από το 1985 είχαν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις στο γύρο της Ουρουγουάης της GATT/ΠΟΕ, όπου η ΚΑΠ βρισκόταν στο στόχαστρο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατέθεσε (1985) προτάσεις μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, οι οποίες δεν είχαν το ριζοσπαστικό χαρακτήρα των προτάσεων του Σχεδίου Manslot, αλλά περιελάμβαναν σκέψεις για περιοριστική πολιτική τιμών, μείωση καλλιεργούμενων εκτάσεων, ποσοστώσεις στην παραγωγή, όρια εγγυημένων ποσοτήτων παραγωγής, ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών όχι μόνο με βάση τη γεωργία αλλά και άλλες δραστηριότητες, προστασία του περιβάλλοντος, περιορισμός της εντατικοποίησης και της συνεχούς αύξησης των λιπασμάτων, κλπ. Το ενδιαφέρον στις προτάσεις αυτές είναι ότι δεν αμφισβητείται ο οικογενειακός χαρακτήρας της γεωργίας, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση του πληθυσμού στον αγροτικό τομέα, λόγω της υψηλής ανεργίας στους άλλους τομείς της οικονομίας. Το 1998 άρχισε η εφαρμογή ορισμένων περιοριστικών μέτρων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, τα οποία συνοδεύονταν από αντισταθμίσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα (ενίσχυση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, κίνητρα για την εγκατάσταση νέων αγροτών, για την αναδάσωση εκτάσεων που αποσύρονται από την καλλιέργεια, πρόωρη συνταξιοδότηση, εκτατικοποίηση της παραγωγής, κλπ.) υπέρ των λιγότερο αποδοτικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των φτωχότερων χωρών της Ε.Ε. Το σύνολο των μεταρρυθμιστικών αυτών μέτρων περιελάμβανε ένα μηχανισμό "σταθεροποιητών" της παραγωγής με όρια εγγυημένων ποσοτήτων, η υπέρβαση των οποίων επέφερε αναλογική μείωση της τιμής. Η αναδιαμόρφωση αυτή οδήγησε σε διπλασιασμό των πόρων για διαρθρωτικές ενέργειες. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί λογική συνέπεια των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (ΜΟΠ) που είχαν αρχίσει να εφαρμόζονται από το 1985 στην Ελλάδα, τη Ν. Ιταλία και τη Ν. Γαλλία. Τα ΜΟΠ χωρίς να επιφέρουν αύξηση των διαρθρωτικών πόρων για αναπτυξιακούς στόχους, είχαν εισαγάγει μια διαφορετική προσέγγιση στα προβλήματα της 9

10 περιφερειακής ανάπτυξης. Η κινητοποίηση των τοπικών πόρων, η ανάληψη της ευθύνης της αναπτυξιακής πολιτικής από τις τοπικές αρχές με την ενίσχυση της Ε.Ε., και η αντίληψη για μια πιο ολοκληρωμένη και όχι τομεακή ανάπτυξη, είχαν αποτελέσει τα νέα ποιοτικά στοιχεία μαζί με το συντονισμό των χρηματοδοτικών μέσων της Ε.Ε. Η αύξηση των πόρων των χρηματοδοτικών πηγών της Ε.Ε. μετά το 1998 και ο συντονισμός των δράσεων τους μαζί με τα νέα στοιχεία που είχαν εφαρμοστεί στα πλαίσια των ΜΟΠ, αποτέλεσαν την περίφημη αναδιαμόρφωση της διαρθρωτικής και αναδιανεμητικής πολιτικής της Ε.Ε, γνωστή ως "Πακέτο Delors I ". Η εφαρμογή της νέας διαρθρωτικής πολιτικής μετά το 1988 έγινε με την υιοθέτηση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της αναπτυξιακής προσπάθειας των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, πράγμα που σήμαινε ότι το 50% των δημοσίων επενδύσεων χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., ενώ το 45% των επενδύσεων των αγροτών προερχόταν από επενδυτικές ενισχύσεις της Ε.Ε. στις τέσσερις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ισπανία.). Η Συμφωνία της GATT (Γύρος της Ουρουγουάης) Oι προσπάθειες μείωσης της αγροτικής παραγωγής και των δαπανών που αναμένονταν μετά τη θέσπιση των "σταθεροποιητών" και των άλλων περιοριστικών μέτρων, δεν απέδωσαν ουσιαστικά αποτελέσματα κατά τα αμέσως επόμενα έτη 1989 και Η Ε.Ε στην τελευταία σύνοδο της GATT το Δεκέμβριο του 1990, παρουσίασε προτάσεις μειώσεων της συνολικής στήριξης της ευρωπαϊκής γεωργίας κατά 30% μέχρι το 1995, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία, με την αμερικανική πλευρά Παρά το γεγονός ότι η Ε.Ε δεν επρόκειτο να ωφεληθεί συνολικά από τη μείωση της στήριξης και της προστασίας της ΚΑΠ όσο οι άλλες χώρες-παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, οι συσχετισμοί δυνάμεων στο παγκόσμιο σύστημα ήταν τέτοιοι που οδήγησαν την Ε.Ε σε υποχωρήσεις στον αγροτικό τομέα. Η μεταρρύθμιση Mcsharry Ο Επίτροπος Mcsharry πρότεινε μια διαφοροποίηση στη μεταχείριση των μικρών και των μεγάλων αγροτών. Η απώλεια εισοδήματος από την προτεινόμενη μείωση κατά 10

11 35%-40% στις θεσμικές τιμές των σιτηρών και των άλλων προϊόντων μεγάλης καλλιέργειας σε μια περίοδο τριών ετών , θα αντισταθμίζεται πλήρως με στρεμματικές ενισχύσεις μόνο για όσους αγρότες καλλιεργούν μέχρι 20 εκτάρια γεωργικής έκτασης. Για τους μεγαλύτερους αγρότες η αντιστάθμιση θα δίνεται μόνο εφόσον μειώσουν την καλλιεργούμενη έκταση κατά 15%. Παράλληλα πρότεινε μείωση κατά 15% των τιμών του κρέατος βοοειδών, όπου η απώλεια εισοδήματος θα αντισταθμίζεται μόνο για όσους αγρότες έχουν μέχρι 90 κεφάλια ζώων. Με βάση τις προτάσεις αυτές επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε που οδήγησε στη λήξη των διαπραγματεύσεων της GATT το Δεκέμβριο του Οι βασικές ρυθμίσεις της συμφωνίας ήταν οι ακόλουθες: Μείωση κατά 36% της εξωτερικής προστασίας Μείωση κατά 20% της εσωτερικής στήριξης των τιμών Εξασφάλιση ελάχιστης πρόσβασης 5% των τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά Μείωση κατά 36% των εξαγωγικών επιδοτήσεων Μείωση κατά 21% του συνολικού όγκου των επιδοτούμενων εξαγωγών. Το ενδιαφέρον της Ε.Ε συνέχισε να μετατοπίζεται από την αγροτική στην διαρθρωτική πολιτική. Αποφασίστηκε να εφαρμοστεί το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, με στόχο την οικονομική και κοινωνική συνοχή, και διατέθηκαν σημαντικοί πόροι από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Το Β ΚΠΣ αφορούσε τη περίοδο αφορούσε τη περίοδο και περιελάμβανε, όπως και το Α ΚΠΣ, διαρθρωτικές δράσεις στον αγροτικό τομέα ακολουθώντας την ίδια σχεδόν λογική στήριξης του εκσυγχρονισμού των αγροτικών δομών και ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, κυρίως στα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη-μέλη. Η Ατζέντα 2000 Ατζέντα 2000 είναι ένα κείμενο προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιλαμβάνει όλους τους τομείς δράσεις της Ε.Ε. Το μεγάλο ενδιαφέρον του κειμένου συνίσταται στο γεγονός ότι αναλύει τις προοπτικές της Ε.Ε από το 2000 μέχρι το 2006 και προσδιορίζει τα χρηματικά μέσα 11

12 που διαθέτει η Ε.Ε. για τις διάφορες δραστηριότητες της, όπως είναι η ΚΑΠ, η διαρθρωτική πολιτική, κλπ. Οι προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά την πολιτική τιμών και αγορών, κινούνται στην κατεύθυνση της μεταρρύθμισης του Ανταγωνιστική γεωργία με νέες μειώσεις των θεσμικών τιμών κατά 20% στα σιτηρά και τους ελαιούχους σπόρους, κατά 30% στα βοοειδή και 10% στο γάλα, με αντίστοιχες αντισταθμιστικές πληρωμές ανά στρέμμα ή κεφαλή ζώου. Αγροτική ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Αγροτο-περιβαλλοντική πολιτική. Εφαρμογή απλουστευμένων ρυθμίσεων κατανοητών από τους γεωργούς Η νέα πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη διέπεται από ένα Κανονισμό, τον 1257/1999 της 17 ης Μαίου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τη 1 η Ιανουαρίου 2000 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την αγροτική ανάπτυξη: Τα συνοδευτικά μέτρα της αναθεώρησης του 1992: πρόωρης συνταξιοδότηση, αγροτοπεριβαλλοντικά και αναδάσωση καθώς και το σχέδιο για τις μειονεκτικές περιοχές Τα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων: επενδύσεις στις εκμεταλλεύσεις, εγκατάσταση νέων αγροτών, επενδύσεις για την επεξεργασία και την εμπορία, εκπαίδευση, διαρθρωτικές προσαρμογές των αγροτικών περιοχών, και μέτρα για τη δασοκομία. Στους τομείς του ελαιόλαδου, του καπνού, των αμπελοοινικών και της αγροτικής ανάπτυξης, η στήριξη παραμένει η ίδια. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αλλαγή που προτείνεται αφορά τον τρόπο χορήγησης των άμεσων επιδοτήσεων. Δίνεται η ευχέρεια στα κράτη-μέλη να εξαρτούν το ύψος των επιδοτήσεων από ορισμένα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τα ίδια τα κράτημέλη και θα αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, το ύψος της απασχόλησης, το ύψος του εισοδήματος της εκμετάλλευσης και το συνολικό ύψος των επιδοτήσεων που εισπράττει μια εκμετάλλευση. Συνοπτικά θα λέγαμε ότι οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην ΚΑΠ δεν είναι μόνο η μείωση των δαπανών ως ποσοστό του προϋπολογισμού της Ε.Ε, αλλά κυρίως ο τρόπος εφαρμογής της. Δεν υπάρχουν τιμές παρέμβασης σχεδόν σε όλα τα προϊόντα, οι μηχανισμοί στήριξης έχουν χαλαρώσει, οι επιδοτήσεις σε πολλά προϊόντα 12

13 στηρίζονται στην καλλιεργούμενη έκταση και όχι στον όγκο παραγωγής και στο μέλλον θα εξαρτώνται από περιβαλλοντικά ή άλλα κριτήρια. Επίσης δίνεται μεγάλη σημασία στις διαρθρωτικές ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και για τη γενικότερη στήριξη της υπαίθρου. Όλα τα παραπάνω συνδέονται προφανώς με τις μεγάλες αλλαγές στην ευρωπαϊκή γεωργία και την ευρωπαϊκή κοινωνία καθώς και με τις υποχρεώσεις της Ε.Ε. στην GATT/ΠΟΕ, δεδομένου ότι ο νέος γύρος άρχισε το φθινόπωρο του 1999 και προβλέπεται επέκταση της φιλελευθεροποίησης του διεθνούς εμπορίου αγροτικών προϊόντων. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2.1 Η αγροτική πολιτική στην προενταξιακή περίοδο ( ). Η γεωργία στην προενταξιακή περίοδο βοήθησε σημαντικά την ελληνική οικονομία μια και η αγροτική πολιτική που ακολουθήθηκε πέτυχε να συγκρατήσει το κόστος διατροφής σε ανεκτά επίπεδα και να επιτύχει τον υψηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης του γεωργικού προϊόντος, δίνοντας προτεραιότητα στο διαρθρωτικό σκέλος του τομέα (3,4% του ΑΓΠ η κρατική επενδυτική δαπάνη, έναντι 2,4% του αντίστοιχου ΑΓΠ από την πολιτική τιμών και εισοδημάτων). Γενικά, την περίοδο στον τομέα της γεωργίας σημειώθηκαν αξιόλογες επιδόσεις, δεδομένης της σημαντικής δραστηριότητας που αναπτύχθηκε σε εγγειοβελτικά έργα και αρδεύσεις. Δεδομένου επίσης του ύψους των ιδιωτικών επενδύσεων, βελτιώθηκε σημαντικά η εκμηχάνιση του τομέα, ενώ οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα προσπόρισης του αναγκαίου συναλλάγματος, συμπληρωματικού της χρηματοδότησης του τομέα της μεταποίησης. Πιο αναλυτικά : Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '50 η γεωργία είχε σπουδαίο ρόλο στην Ελληνική οικονομία. Συμμετείχε σημαντικά στη δημιουργία ρυθμών μεγέθυνσης του εθνικού κεφαλαίου και του όγκου των εξαγωγών, ενώ η προσφορά της στην απασχόληση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ήταν σημαντική. Επίσης αυξημένη ήταν η συμμετοχή της στη δημιουργία Εθνικού προϊόντος. 13

14 Στη δεκαετία του '60 οι επιδόσεις της γεωργίας υστέρησαν συγκριτικά με τις αντίστοιχες του τριτογενούς τομέα. Η συμβολή της στη διαμόρφωση ρυθμών μεταβολής του εθνικού προϊόντος και εισοδήματος άρχισε να υποχωρεί. Η ποσοτική αξιολόγηση και ο απολογισμός της συμβολής της στην οικονομική ανάπτυξη της δεκαετίας του 70, έχει καταγράψει χαμηλές αποδόσεις της γεωργίας οι οποίες συμβαδίζουν με χαμηλές αποδόσεις του ΑΕΠ, ενώ οι μεγάλες αποδόσεις του τριτογενούς τομέα συμβαδίζουν με μεγάλες αποδόσεις στο ΑΕΠ. Ο πίνακας που ακολουθεί αναφέρεται στη σημασία της γεωργίας στην εθνική οικονομία. Η επίδοσή της στην πρώτη δεκαετία ( 50-60) είναι αξιοσημείωτη. Χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής ήταν ότι η γεωργία απασχολούσε το 1\2 του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων (51,3%), η συμμετοχή της στις συνολικές εξαγωγές έφτανε μέχρι και το 70%, και η συμβολή της στη δημιουργία ρυθμών μεταβολής στο ΑΕΠ και στο εθνικό εισόδημα ανέρχεται σε 27,1% και σε 32,8% αντίστοιχα. Σημαντικοί ρυθμοί συσσώρευσης κεφαλαίου στην περίοδο αυτή οφείλονταν στην αξιοσημείωτη μεταβολή στο συσσωρευμένο κεφάλαιο της γεωργίας. Πίνακας 1 2 : Συμβολή της Γεωργίας στους ρυθμούς ανάπτυξης μεταβλητών που χαρακτήρισαν την οικονομική ανάπτυξη της μεταπολεμικής περιόδου. Μέσοι όροι. Συμβολή μεταβλητών της γεωργίας στους ρυθμούς μεταβολής αντίστοιχων μεταβλητών της εθνικής οικονομίας Συσσώρευση κεφαλαίου 12,1% 13,6% 9,5% 1,9% 5,4% Δημιουργία προϊόντος (ΑΕΠ) 27,1% 21,4% 15,1% 13,4% 12,7% Αξία εισαγωγών 20,2% 14,5% 10,0% 12,5% 21,6% Αξία εξαγωγών 66,9% 55,2% 30,2% 28,2% 20,7% Διαθέσιμα αγαθά 47,0% 34,2% 24,2% 27,9% 23,6% Εισαγωγική διείσδυση 24,7% 26,1% 28,1% 34,2% 45,9% Προσφορά εργατικού δυναμικού 51,3% 46,9% 34,0% 26,0% 22,0% Πραγματοποιούμενο εθνικό εισόδημα 32,8% 23,0% 18,1% 17,4% 15,9% 2 Πηγή: Σαπουνάς (1991), Ανάπτυξη του αγροτικού τομέα: προβλήματα και προοπτικές. Μελέτες αγροτικής οικονομίας, Νο 42, Διεύθυνση Μελετών & Προγραμματισμού, ΑΤΕ, Αθήνα. 14

15 Η δεκαετία του χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές καθώς η χώρα συνδέθηκε με την ΕΟΚ και θα έπρεπε προοδευτικά να εναρμονισθεί η εθνική αγροτική πολιτική με εκείνη της ΕΟΚ. Έτσι η εικόνα άλλαξε δραστικά με σημαντική μείωση του προστατευτισμού, μαζική αγροτική έξοδο. Παρά την Τελωνειακή Ένωση (1962) δεν εφαρμόστηκαν τα συμφωνηθέντα συνοδευτικά μέτρα που αφορούσαν την εναρμόνιση της αλιευτικής πολιτικής με εκείνη της Ε.Ε, ούτε αντλήθηκαν οι σχετικοί πόροι από το δεύτερο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο σύνδεσης. Παράλληλα, οι Ελληνικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων αντιμετώπιζαν ποικίλα προβλήματα στην ευρωπαϊκή αγορά κυρίως λόγω της επιβολής αντισταθμιστικών εισφορών κατά την εξαγωγή στις Χώρες-μέλη. Οι τιθέμενοι στόχοι ανάπτυξης της οικονομίας στη δεκαετία του 70 οδήγησαν την Ελληνική γεωργία σε αναθεώρηση του ρόλου της. Ο στόχος της γρήγορης εκβιομηχάνισης είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της γεωργίας. Το ποσοστό των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα από 51,3% που ήταν στη δεκαετία του 50 μειώθηκε σε 34,0% ενώ οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων μειώθηκαν σχεδόν στο μισό (από 66,9% σε 30,2%). Η συμβολή του αγροτικού προϊόντος στη δημιουργία ρυθμών μεταβολής του ΑΕΠ και του εθνικού εισοδήματος κατέληξε σε 15,1% και 18,1% αντίστοιχα από 27,1% και 32,8% που ήταν στη δεκαετία του '50. Η συρρίκνωση της γεωργίας στη δεκαετία του 70 παρατηρείται σε μια περίοδο όπου η ελληνική οικονομία διεύρυνε την υπάρχουσα παραγωγική της βάση και γνώριζε μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ της τάξης του 4,0%. Η συρρίκνωση αυτή δεν συνοδεύτηκε από αλλαγές στις διαρθρώσεις της αγροτικής παραγωγής. Συμπερασματικά, η αλλαγή που παρατηρήθηκε στην περίοδο στη συμβολή της γεωργίας στην ανάπτυξη της οικονομίας και συνεπώς οι νέες επιβαλλόμενες σχέσεις μεταξύ της γεωργία και των άλλων τομέων της οικονομίας προέκυψαν λόγω των νέων στόχων που έθετε ο μετασχηματισμός της οικονομίας. Παρά όμως την παρατηρούμενη τάση μείωσης της συμβολής της γεωργίας στο ΑΕΠ, στην απασχόληση και στις εξαγωγές, η μη αναλογική σε σχέση με τον τριτογενή τομέα ανάπτυξή της δεν την οδήγησε σε εξαφάνιση. Παράγοντες όπως η ανεργία και ο στασιμοπληθωρισμός αποτέλεσαν εμπόδια στον μετασχηματισμό της ελληνικής 15

16 οικονομίας. Παραταύτα, η ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα πραγματοποιήθηκε σε βάρος τόσο της γεωργίας όσο επίσης και του δευτερογενούς τομέα. Η Εθνική Αγροτική Πολιτική που εφαρμόστηκε την περίοδο αυτή (και ειδικά την δεκαετία 1963/1973) είχε να αντιμετωπίσει νέα δεδομένα, καθώς η επέκταση του αστικού καταναλωτικού προτύπου έκανε επιτακτική την ανάγκη αυξήσεως του γεωργικού εισοδήματος, με παράλληλη διατήρηση χαμηλού κόστους διατροφής και τη στήριξη των γεωργικών εξαγωγών που επέβαλε η διεύρυνση των εμπορικών ελλειμμάτων. Συνακόλουθα η πολιτική τιμών και εισοδημάτων απέκτησε ιδιαίτερη σημασία με αποτέλεσμα η απορρόφηση πόρων να γίνεται εις βάρος της διαρθρωτικής πολιτικής και να μην αντιμετωπίζονται τα χρόνια προβλήματα της ελληνικής γεωργίας. Κύριος επιδιωκόμενος στόχος της αγροτικής πολιτικής ήταν η εξισορρόπηση των αγορών σε επιθυμητά επίπεδα τιμών γεωργικών προϊόντων. Για το σκοπό αυτό σε σχέση με την εγχώρια παραγωγή και το εσωτερικό εμπόριο των γεωργικών προϊόντων καθορίζονταν τιμή ασφαλείας. Σε συνθήκες υπερβάλλουσας προσφοράς το Ελληνικό Δημόσιο ή ιδιωτικός φορέας αναλάμβανε να αγοράσει τη δεδομένη ποσότητα αγροτικού προϊόντος έναντι της τιμής ασφαλείας. Η παρέμβαση στις αγορές των γεωργικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά πραγματοποιήθηκε και μέσω των επιδοτήσεων στις αναλώσιμες εισροές. Οι επιδοτήσεις αυτές κυριάρχησαν στην περίπτωση των λιπασμάτων και ζωοτροφών καθώς επίσης στη χρησιμοποίηση σπόρων και φυτοφαρμάκων. Στη δεκαετία του 70 υπήρξαν επιδοτήσεις στις ιδιωτικές επενδύσεις στη γεωργία που στόχευαν στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της αγροτικής εκμετάλλευσης. Για την ενίσχυση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας προβλέπονταν πρόσθετες εισοδηματικές ενισχύσεις ανά κεφάλι ζώου ή ανά στρέμμα στην παραγωγή προϊόντων προβατοτροφίας, σιταριού και κριθαριού. Επιδοτήσεις εντοπίζονται στη δεκαετία του 70 και με τη μορφή της επιδότησης χορηγήσεων δανείων της ΑΤΕ. Στην ίδια δεκαετία, οι άμεσες και έμμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις συμπληρώθηκαν και από την ευνοϊκότερη φορολογική πολιτική των αγροτών. Η πολιτική στήριξης των τιμών των αγροτικών προϊόντων επεκτάθηκε στη δεκαετία του 70 και στην προστασία τους στο εξωτερικό εμπόριο. Το κοινό δασμολόγιο εισαγωγής, για την προστασία της εγχώριας παραγωγής προέβλεπε δασμούς, ειδικές εισφορές και 16

17 ποσοτικούς περιορισμούς για τις εισαγωγές τόσο από τις τρίτες χώρες όσο και από τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. η δασμολογική προστασία από τις εισαγωγές ομοειδών προϊόντων, αν και ουσιαστική, εντούτοις υπήρξε σαφώς κατά πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη των βιομηχανικών προϊόντων. Στη δεκαετία του 70 δόθηκε σημαντική ενίσχυση υπέρ των διαρθρωτικών δαπανών για τη γεωργία στοχεύοντας έτσι στη δημιουργία έργων υποδομής και ενθάρρυνσης δραστηριοτήτων γεωργικών εφαρμογών, κτηνιατρικών, αναδασμών, φυτοπαθολογίας και άλλες. Επίσης στη δεκαετία αυτή πραγματοποιήθηκε κοινή χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα από το ελληνικό δημόσιο και από την ΑΤΕ. Δεν χωρεί όμως αμφιβολία ότι η διαρθρωτική πολιτική ήταν ανεπαρκής, κυρίως σε ζητήματα πολιτικής γης, γεωργικής έρευνας, εκπαίδευσης, αναπροσανατολισμού της σύνθεσης του γεωργικού προϊόντος 2.2 Η Ελληνική γεωργία μετά την ένταξη στην Ε.Ε. Με την προώθηση των προενταξιακών διαδικασιών και με την τελική ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ το 1981, η ελληνική οικονομία ενσωματώθηκε πλήρως στην ευρωπαϊκή και έτσι αναγκάστηκε να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον πολύ ανταγωνιστικό. Στον αγροτικό τομέα συνεχίστηκε η αύξηση του βάρους της πολιτικής τιμών και εισοδημάτων έναντι της πολιτικής των διαρθρώσεων. Κατά την περίοδο , αντίστοιχα τα ποσοστά δαπανών ήταν 13,8% και 4,3% του γεωργικού προϊόντος κατά μέσο όρο. Η ανισορροπία αυτή εντάθηκε στην περίοδο με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπου οι εθνικές μαζί με τις κοινοτικές δαπάνες για την στήριξη των τιμών και των εισοδημάτων έφθασαν το 35% του γεωργικού προϊόντος, έναντι 4% των συνολικών δαπανών, εθνικών και κοινοτικών για το διαρθρωτικό εκσυγχρονισμό της γεωργίας. Η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε και το , όπου οι "καταναλωτικές δαπάνες" έφθασαν στο 40% του γεωργικού προϊόντος, έναντι μόνο 4% των επενδυτικών δαπανών Οι επιπτώσεις εφαρμογής της ΚΑΠ στην ελληνική κοινωνία Στη δεκαετία που ακολούθησε την ένταξη της χώρας στην κοινότητα παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στα βασικά μεγέθη της ελληνικής γεωργίας. Αυξητικές τάσεις παρουσίασαν το γενικό επίπεδο τιμών και τα γεωργικά εισοδήματα και άλλαξαν οι 17

18 σχετικές τιμές των γεωργικών προϊόντων. Χαρακτηριστική ήταν η στασιμότητα της γεωργικής παραγωγής, ενώ η σύνθεσή της χειροτέρευσε, εφόσον αυξήθηκε η παραγωγή ορισμένων πλεονασματικών και μειώθηκε η παραγωγή ελλειμματικών προϊόντων. Αρνητικές εξελίξεις παρουσίασε επίσης το εμπορικό ισοζύγιο των γεωργικών προϊόντων. Δεδομένου ότι το ύψος των δαπανών του FEOGA για στήριξη των τιμών ήταν σημαντικό και διαφοροποιούταν έντονα κατά προϊόν, ενώ παράλληλα εφαρμόζονταν αποτελεσματικά η αρχή της κοινοτικής προτίμησης, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η εφαρμογή της ΚΑΠ προκάλεσε σε μεγάλο βαθμό τις σημαντικές μεταβολές της εξεταζόμενης περιόδου. Μετά την ένταξη ο γενικός δείκτης τιμών των αγροτικών προϊόντων παρουσίασε άνοδο, εφόσον οι εγχώριες τιμές των περισσοτέρων αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν, για να φθάσουν στο επίπεδο των τιμών της ΕΟΚ. Δεδομένου ότι η ένταξη προκάλεσε αύξηση των καθαρών τιμών παραγωγού, θα έπρεπε να προκαλέσει και αύξηση του όγκου της παραγωγής, εφόσον η παραγωγή και η προσφορά ενός αγαθού συνδέεται θετικά με την τιμή του. Από τη χρονολογική σειρά του ακαθάριστου γεωργικού προϊόντος πριν και μετά την ένταξη δεν φαίνεται ουσιαστική μεταβολή (βλ. παράρτημα, πίνακας 2). Η Ακαθάριστη Αξία της γεωργικής παραγωγής έμεινε περίπου στάσιμη. Παρατηρήθηκαν όμως μεταβολές στη σύνθεση της παραγωγής και συγκεκριμένα αύξηση του βαθμού αυτάρκειας των φυτικών προϊόντων, κυρίως εκείνων που πριν την ένταξη ήταν πλεονασματικά, με εξαίρεση τα φρούτα και λαχανικά. Ο βαθμός αυτάρκειας σε ζωοκομικά προϊόντα, που ήταν ήδη ελλειμματικά, μειώθηκε ακόμη περισσότερο. Οι εξελίξεις αυτές αποδίδονται: Στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς και τις διαφορές της κατά προϊόν, όσον αφορά τη χρηματοδότηση της στήριξης, την προστασία από το διεθνή ανταγωνισμό κλπ. Στην ένταση του ενδοκοινοτικού ανταγωνισμού. Ο τρόπος που διαμορφώνεται η ΚΟΑ δεν εξαρτάται μόνο από καθαρώς οικονομικά κριτήρια, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο η διαπραγματευτική δύναμη της χώρας παραγωγής και της ομάδας που αντιπροσωπεύει. Για το λόγο αυτό, η προστασία είναι πολλές φορές μεγαλύτερη σε προϊόντα έντονα πλεονασματικά, όπως το κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα σιτηρά, κλπ. 18

19 Επιπλέον, η μεγάλη προστασία για τα προϊόντα αυτά εξασφαλίζει τη διατήρηση τιμών πολύ υψηλότερων από τις διεθνείς, με αποτέλεσμα να επιδεινώνονται τα προβλήματα υπερπαραγωγής. Το Γεωργικό εμπορικό ισοζύγιο εμφάνισε σημαντικές αρνητικές μεταβολές μετά την ένταξη στην ΕΟΚ. Υπήρξαν δυσμενείς επιπτώσεις στους όρους εμπορίου και στη μεταβίβαση πόρων μεταξύ Ελλάδας και ΕΟΚ. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε μεγάλου βαθμού μετατόπιση της πηγής προσφοράς γεωργικών εισαγωγών από τρίτες χώρες προς τις χώρες της ΕΟΚ και ταυτόχρονα μεγάλη αύξηση των τιμών των εισαγομένων από την κοινότητα, ενώ οι τιμές των ελληνικών εξαγωγών δεν αυξήθηκαν ανάλογα. Αιτία είναι και η χαμηλού βαθμού "κοινοτική προτίμηση" για τα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα, αλλά και η ανεπάρκεια οργανωτικής και εμπορικής δομής των ελληνικών προϊόντων. Η Ελλάδα εισπράττει σημαντικά ποσά από τα ταμεία της ΕΟΚ υπό μορφή στήριξης των τιμών των γεωργικών προϊόντων. Το μέγιστο μέρος των εισπράξεων της χώρας, προέρχεται από το τμήμα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ (95% των εισπράξεων), που χρηματοδοτεί τη στήριξη των τιμών των γεωργικών προϊόντων και ένα πολύ μικρότερο ποσό προέρχεται από το Τμήμα Προσανατολισμού, που αφορά τις διαρθρωτικές δαπάνες. Η σύνθεση των εισπράξεων από το ΕΓΤΠΕ αντανακλά τη δομή της ΚΑΠ, που δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε μέτρα σταθεροποίησης των αγορών και παραμελεί τα διαρθρωτικά, που αυξάνουν μακροχρόνια την παραγωγικότητα του τομέα. Η Ελλάδα πλήττεται από αυτό, διότι ο γεωργικός τομέας είναι χαμηλής παραγωγικότητας και συνεπώς έχει ανάγκη από ενίσχυση για την πραγματοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταβολών, ενώ οι βόρειες χώρες της ΕΟΚ δίνουν βάρος στη σταθεροποίηση των αγορών και τη μείωση παραγωγής για την αποφυγή εμφάνισης πλεονασμάτων. Συμπερασματικά, ενώ οι Έλληνες αγρότες ως σύνολο ωφελήθηκαν από τη ένταξη στην ΕΟΚ κατά την πρώτη δεκαετία, δεν φαίνεται να ωφελήθηκε ο τομέας ως παραγωγική δραστηριότητα. Ο κοινοτικός ανταγωνισμός δεν φαίνεται να κινητοποίησε την παραγωγική δυναμικότητα της ελληνικής γεωργίας. Όσο χαμηλότερες ήταν οι παραγωγικές επιδόσεις, έτειναν να αντισταθμίζονται με δημοσιονομική στήριξη από τον προϋπολογισμό και κυρίως από το FEOGA. Η 19

20 ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας μειώθηκε μετά την ένταξη. Η ανταγωνιστικότητα ενός κλάδου αυξάνεται με επενδύσεις και εκσυγχρονισμό, που προκαλούν μείωση του κόστους παραγωγής σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Με βάση την πολιτική που ακολούθησε και τις τάσεις που διαγράφονται στο γεωργικό τομέα συμπεραίνουμε ότι η ελληνική γεωργία δεν φαίνεται να μπορεί να επιβιώσει επί μακρόν σε ένα περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό. Με την αναθεώρηση της ΚΑΠ, τη Συμφωνία της GATT, την προβλεπόμενη διεύρυνση της Ε.Ε προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και με τις ευνοϊκές για τις μεσογειακές χώρες συμφωνίες, δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα. Στο εξής οι δαπάνες για το γεωργικό τομέα θα στρέφονται από τα προϊόντα σε στήριξη των εισοδημάτων ενώ η έκθεση των γεωργικών προϊόντων στο διεθνή ανταγωνισμό θα διευρύνεται. Επομένως, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. Η διεθνής ανταγωνιστικότητα των ελληνικών γεωργικών προϊόντων δεν προσδιορίζεται μόνο από το επίπεδο των τιμών πώλησής τους, αλλά κυρίως από το επίπεδο της ποιότητας συνολικά, δηλαδή της εμφάνισης, της τυποποίηση, συσκευασίας, διαφήμισης, κλπ., και την αλυσίδα παραγωγής-μεταποίησης-εμπορίας. Η συνεχιζόμενη αδυναμία της ελληνικής γεωργίας να προσφέρει προϊόντα επιθυμητά από τους εγχώριους και ξένους καταναλωτές σε τιμές, ποιότητα και ποσότητα, αντανακλάται στο συνεχώς διευρυνόμενο εμπορικό ισοζύγιο κυρίως με τις χώρεςμέλη της Ε.Ε. και αποδεικνύει ότι ο αγροτικός κόσμος λειτουργώντας στο πλαίσιο της ΚΑΠ, όπως αυτό εφαρμόστηκε στη χώρα μας, δεν κατανόησε τη σημασία του ενδοκοινοτικού και διεθνούς ανταγωνισμού και δεν έδωσε τη σημασία που έπρεπε σ' ολόκληρο το φάσμα παραγωγή-τοποθέτηση των προϊόντων στις αγορές. Σχόλιο [*1]:? 20

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενότητα 7 η : Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) Γεώργιος Ανδρέου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση. Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση. Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet Αθήνα 15.10.2014 Χαρακτηριστικά της γεωργίας 1. Φυσικά Εξάρτηση από το περιβάλλον Εποχικότητα πολλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Διαρθρωτική Πολιτική. Πολιτική Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Rural Development)

Κοινή Διαρθρωτική Πολιτική. Πολιτική Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Rural Development) Κοινή Διαρθρωτική Πολιτική Πολιτική Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Rural Development) Εισαγωγή Η Διαχρονική στήριξη των αγροτικών εισοδημάτων με μέτρα στήριξης της τιμής των προϊόντων ωφέλησε περισσότερο τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγή

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγή Αγροτική Οικονομία Ενότητα 1: Εισαγωγή Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί ενότητας Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν

Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν Π. Καρανικόλας Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν δηλαδή τη χρήση των παραγωγικών συντελεστών και τον προσανατολισμό της γεωργικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης»

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» «Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου Η χρησιμότητα του μαθήματος Η κατανόηση του «σκηνικού» πίσω από τη διαμόρφωση της

Διαβάστε περισσότερα

young people in agriculture remains stable. Brussels: Eurostat, Statistics in Focus, Theme 5-7/2002.

young people in agriculture remains stable. Brussels: Eurostat, Statistics in Focus, Theme 5-7/2002. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο οικογενειακές επιχειρήσεις, 1 με σχεδόν ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών, και μικρό ποσοστό μισθωτής απασχόλησης. Σύμφωνα με στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Δομή Η εφαρμογή του καθεστώτος των ενισχύσεων Το Ελληνικό Αγρο-διατροφικό σύστημα Πως η ΚΑΠ μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εµπορικής Πολιτικής

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εµπορικής Πολιτικής Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εµπορικής Πολιτικής Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης 1 Ποια Είναι τα Εργαλεία της Διεθνούς Δασµοί Εµπορικής Πολιτικής Επιδοτήσεις Εξαγωγών (και Εξαγωγικών Πιστώσεων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία: EUROSTAT για το 2005

Στοιχεία: EUROSTAT για το 2005 Ηµερίδα: Το αγροτικό µάρκετινγκ της ανάπτυξης. Η πορεία και οι προοπτικές των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων Καινοτοµώντας στις εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων Βασίλης Θωµαΐδης Πρόεδρος Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία της Εμπορικής Πολιτικής

Η Θεωρία της Εμπορικής Πολιτικής Η Θεωρία της Εμπορικής Πολιτικής Περιεχόμενα Κεφαλαίου Α. Το Περιεχόμενο της Εμπορικής Πολιτικής Οι Δασμοί στις Εισαγωγές Τα μη Δασμολογικά Μέσα Προστασίας Β. Προστατευτισμός ή Ελεύθερο Εμπόριο Τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Οι εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές της Ισπανίας διατήρησαν το 2016, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, αυξητική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα)

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.1 Απασχόληση σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ Το συνολικό εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το 1991 ανέρχεται σε 217.828 άτοµα εκ των οποίων 17.111 είναι άνεργοι, ποσοστό 7,85%

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016 1) «Η ελληνική οικονομία είναι κατά βάση αγροτική». Όπως άλλωστε προκύπτει από τη συμμετοχή του προϊόντος του αγροτικού τομέα της χώρας μας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ που ανέρχεται σε A. 25% B. 33% C. 10%

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα σήμερα Προσωρινά Αποτελέσματα Παραγωγής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΑΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ FAX: site:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΑΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ FAX: site: ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 10552 ΑΘΗΝΑ 210.5228925 210.5221515 - FAX: 210.5242568 e-mail: pse@otenet.gr site: www.pse.gr Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΣΕ: Ίσες με το χρέος της χώρας οι εισαγωγές αγαθών της τελευταίες

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ HORST REICHENBACH ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2008 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το Ενδιάμεση Αναθεώρηση (Midterm Review)

Η Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το Ενδιάμεση Αναθεώρηση (Midterm Review) 1 Η Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2003 Ενδιάμεση Αναθεώρηση (Midterm Review) 2 Από την Agenda 2000 στην «Ενδιάμεση Αναθεώρηση» Δημοσιονομικό πλαίσιο και προοπτικές Αποφάσεις Συμβουλίου Κορυφής Βρυξελλών (Οκτ.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Αγροτικό Συνέδριο Ναυτεμπορικής

2 ο Αγροτικό Συνέδριο Ναυτεμπορικής 2 ο Αγροτικό Συνέδριο Ναυτεμπορικής Καλλιεργώντας την Ανάπτυξη ή «Αγρανάπαυση»; Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 Divani Caravel Hotel, Αθήνα Εισήγηση ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΕΣΤΗ Το θέμα της σημερινής ημερίδας μας καλεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 -1- ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 Φωτίου Βακάκη ρος Γεωπόνου-Γεωργοοικονοµολόγου /ντος Συµβούλου της Βακάκης και Συνεργάτες ΑΕ, Σύµβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση»

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» «Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» Θέμα: «Εξελίξεις και προοπτικές στην Ανταγωνιστικότητα» Παναγιώτης Πετράκης Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 9 Ιουλίου 2012 1 Περιεχόμενα Διάλεξης 1. Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Πολιτική

Αγροτική Πολιτική Αγροτική Πολιτική 2014-2020 ΚΑΠ : αντικείμενο πολλών και συνεχών μεταρρυθμίσεων προσαρμογή και ανταπόκριση στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες σύνολο κανόνων και μηχανισμών για τη ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Προέδρου του ΣΕΒ. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Απασχόληση»

Οµιλία του Προέδρου του ΣΕΒ. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Απασχόληση» Οµιλία του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου στην Ηµερίδα της ΓΣΕΕ «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Απασχόληση» Θεσσαλονίκη 5 Σεπτεµβρίου 2003 Ηλέκτρα Παλλάς 1 Τα τελευταία χρόνια, παρά την ταχεία ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Το ισοζύγιο πληρωμών Το ισοζύγιο πληρωμών (Balance of Payments) μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Εισαγωγή Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις 11 και 12 Ιουνίου 2007 επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2009 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Οικονομική συγκυρία: Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών Ηλίας Ιωακείμογλου

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Οικονομική συγκυρία: Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών Ηλίας Ιωακείμογλου Οικονομική συγκυρία: η εξέλιξη των βασικών μεγεθών του Ηλία Ιωακείμογλου Από το 1994, η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε φάση ήπιας ανάκαμψης: το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5% και το 1995 προβλέπεται να φθάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Προϋπολογισμών 2009 27 Ιανουαρίου 2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθ. 1 σχετικά με τους ίδιους πόρους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Η ιστορία των εσόδων των Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 18.7.2013 2013/2097(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε τη διατήρηση της παραγωγής γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις µειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010)

Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010) Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010) Η αύξηση κατά 0,7% του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το προηγούμενο, είχε σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Ιπ/βπ/140410 ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΣΕΕ με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Αθήνα, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2010 2 Κυρίες και Κύριοι, Υίλες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Κυριάκος Φιλίνης Εργασιακές Σχέσεις και Αγορά Εργασίας Τα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας Απασχολούμενοι είναι τα άτομα που απασχολούνται έναντι αμοιβής. Το ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Βασικές διαπιστώσεις Μέρος Πρώτο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο ρυθμό αύξησής

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

11 η Διάλεξη «ΔΟΟ ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου»

11 η Διάλεξη «ΔΟΟ ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου» ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 11 η Διάλεξη «ΔΟΟ ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου» ΠΟΕ - Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές ΚΑΠ 2014-2020 Εθνικές Επιλογές 2 Εθνικές Επιλογές : Συνδεδεμένες ενισχύσεις Στρατηγικός σχεδιασμός : Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο - Επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

α) Για την προστασία των γεωργ. εκμεταλλεύσεων που μειονεκτούν λόγω διαρθρωτικών ή φυσικών συνθηκών β) στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής

α) Για την προστασία των γεωργ. εκμεταλλεύσεων που μειονεκτούν λόγω διαρθρωτικών ή φυσικών συνθηκών β) στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής α) Για την προστασία των γεωργ. εκμεταλλεύσεων που μειονεκτούν λόγω διαρθρωτικών ή φυσικών συνθηκών β) στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής αναπτύξεως 1 1. Ενιαία Αγορά 2. Κοινοτική Προτίμηση 3. Χρηματοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

5. ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)

5. ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) 5. ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποτελεί την ενοποιηµένη αγροτική πολιτική των κρατών-µελών της ΕΕ. Περιγράφει ένα σύνολο νόµων και κανονισµών σχετικών µε

Διαβάστε περισσότερα

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Η επικαιρότητα Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της μελέτης 0 Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Συνέχιση της διαρθρωτικής κρίσης του κυπριακού τουρισμού Υιοθέτηση του ευρώ Έλλειμμα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας

Η ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας Κοινή παρέμβαση ΣΕΒ - Ελληνικής Παραγωγής - Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων και Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, για την θέσπιση εθνικού στόχου για τη μεταποίηση και την εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

43,97 % 43,97 % 1698/2005,

43,97 % 43,97 % 1698/2005, 5.3.3. Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας Κατά τη Γ Προγραµµατική Περίοδο στο πλαίσιο του µονοταµειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.) «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Γεωγραφίας Μάθημα: Γεωγραφία της Υπαίθρου Η ΚΑΠ, Η Πολυλειτουργικότητα και η Ανάπτυξη της Υπαίθρου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Γεωγραφίας Μάθημα: Γεωγραφία της Υπαίθρου Η ΚΑΠ, Η Πολυλειτουργικότητα και η Ανάπτυξη της Υπαίθρου Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Γεωγραφίας Μάθημα: Γεωγραφία της Υπαίθρου Η ΚΑΠ, Η Πολυλειτουργικότητα και η Ανάπτυξη της Υπαίθρου Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Οι Πολιτικές της Ε.Ε. Οι

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 ΚΕΡΚΥΡΑ 6 3-2008 1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) Η μελέτη έχει ως στόχο να εκτιμήσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Θεματική ενότητα 1: Βοοτροφία 1/2. Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Μαρία Χαρισμιάδου Ορισμός Βοοτροφία είναι ο κλάδος της ζωοτεχνίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Σημεία της Διαμόρφωσης της Εθνικής Πρότασης για τη νέα ΚΑΠ

Βασικά Σημεία της Διαμόρφωσης της Εθνικής Πρότασης για τη νέα ΚΑΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 04 Ιουνίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε τα βασικά σημεία της διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - BOOK PRESENTATIONS

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - BOOK PRESENTATIONS «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 45, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 45, No 3-4, University of Piraeus ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - BOOK PRESENTATIONS Κ. Ευστρατόγλου, «Ελεύθερη Διακίνηση Εργαζομένων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4.1 ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4.1 ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1/7 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα Έχει παγκόσμια ισχύ Από αυτό απορρέουν όλα τα άλλα οικονομικά προβλήματα Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις 2014: Αργή ανάκαμψη με πολύ χαμηλό πληθωρισμό

Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις 2014: Αργή ανάκαμψη με πολύ χαμηλό πληθωρισμό Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις 2014: Αργή ανάκαμψη με πολύ χαμηλό πληθωρισμό Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ισχνή οικονομική ανάπτυξη για το υπόλοιπο του

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα