Παροχή υπηρεσιών επισκευής ειδικών µηχανικών µερών οχηµάτων & µηχανηµάτων διάφορων υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης Τηλ: ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παροχή υπηρεσιών επισκευής ειδικών µηχανικών µερών οχηµάτων & µηχανηµάτων διάφορων υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310 494546 ΙΑΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 10/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Β.Γιανκούλης Παροχή υπηρεσιών επισκευής ειδικών µηχανικών µερών οχηµάτων & µηχανηµάτων διάφορων υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης Τηλ: ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π 60/07, του Π 8/80 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» καθώς και τις διατάξεις του Νέου Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/006) καθώς και του Ν.385/010. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ηµόσιο διεθνή διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών επισκευής ειδικών µηχανικών µερών οχηµάτων & µηχανηµάτων διάφορων υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή ΑΡΘΡΟ 1ο Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 1. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 8/80 και του Π 60/07.. Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται το ηµοτικό Κατάστηµα Θεσ/νίκης οδός... όροφος, γραφείο συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής. 3. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί σαράντα (40) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την διεξαγωγή του διαγωνισµού στην επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη διενέργεια του διαγωνισµού πρέπει να προηγηθούν πενηνταδύο (5) ηµέρες από την αποστολή της προκήρυξης στην επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Όταν,όµως, η προκήρυξη του διαγωνισµού αποστέλλεται µε ηλεκτρονικά µέσα ( ) στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η παραπάνω προθεσµία µπορεί να περιοριστεί κατά επτά (7) ηµέρες. Μπορεί ακόµα να περιοριστεί κατά πέντε (5) ηµέρες αν η αναθέτουσα αρχή παρέχει µε ηλεκτρονικό µέσο και από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης ελεύθερη άµεση και πλήρη πρόσβαση στην συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού προσδιορίζοντας στο κείµενο της προκήρυξης την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία υπάρχουν διαθέσιµα τα τεύχη. 4. Αντίγραφο περίληψης της δηµοσίευσης της διακήρυξης θα αποσταλεί και στις οικείες τοπικές Επαγγελµατικές Οργανώσεις, στο Τ.Ε.Ε. και στο Υ.Π.Ε.Σ...Α.(αναλόγως του π.δ). 5. Ως ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η Οκτωβρίου, 01 ηµέρα ευτέρα και από ώρα 10:00 µέχρι 10:30. 1

2 ΑΡΘΡΟ Προϋπολογισµός Προµήθειας Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των προσφερόµενων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 3.173,0 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 3%. ΑΡΘΡΟ 3 εκτοί στο διαγωνισµό εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται µόνο όσοι διαθέτουν στο Νοµό Θεσσαλονίκης τις σχετικές εγκαταστάσεις, συνεργεία ή εργαστήρια επισκευής οχηµάτων-µηχανηµάτων ή των µηχανικών µερών τους, που αντιστοιχούν στις κατηγορίες υπηρεσιών για τις οποίες διαγωνίζονται. Η ανωτέρω υποχρέωση προϋποθέτει υπεύθυνη δήλωση του παρόχου των υπηρεσιών που υποβάλλεται µαζί µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό. ΑΡΘΡΟ 4 Στοιχεία διαγωνισµού Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι: α) Η παρούσα διακήρυξη β) Ο προϋπολογισµός γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές δ) Η προσφορά του διαγωνιζοµένου (συµπλήρωση τιµολογίου) ε) Τα από τον διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά, περιγραφικά και κατασκευαστικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά. ΑΡΘΡΟ 5 ικαιολογητικά - Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα παρίστανται αυτοπροσώπως. Οι ανώνυµες εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (άρθρο 4, παρ. 3 Ν. 183/89) προσερχόµενο αυτοπροσώπως που καταθέτει κατά τη δηµοπρασία πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας που εγκρίνει τη συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό για την ανάληψη της δηµοπρατούµενης παροχής υπηρεσιών και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής. Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από το ιαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Απαραίτητη η κατάθεση συστατικής πράξης των Εταιρειών. Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν προσφορές για το σύνολο των εργασιών που περιλαµβάνονται σε µια ή σε περισσότερες κατηγορίες (πίνακες), όπως αυτές περιγράφονται στη Μελέτη Τεχνική Περιγραφή. Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν (επί ποινή αποκλεισµού) να προσκοµίσουν κατά τη διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε τρεις φακέλους: Α. Φάκελος δικαιολογητικών (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) επί ποινή αποκλεισµού : 1. Πιστοποιητικό του επιµελητηρίου στο οποίο είναι γραµµένοι οι διαγωνιζόµενοι, ισχύος µέχρι την ηµέρα του διαγωνισµού, τουλάχιστον. (Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι πιστοποιούνται ως προς την επαγγελµατική τους ιδιότητα µε ότι προβλέπει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧΓ του Π 60/07).. ήλωση του διαγωνιζόµενου όπου αναφέρονται i. ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών και τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ii. αναλυτικά οι κατηγορίες (πίνακες) παροχής υπηρεσιών, για τους οποίους θα καταθέσει προσφορά. Στη δήλωση δεν επιτρέπεται καµία αναγραφή, η οποία θα τροποποιεί τους όρους της δηµοπρασίας. 3. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Γραµµάτιο του Ταµείου

3 Παρακαταθηκών και ανείων, 5% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης µε το Φ.Π.Α., 7µηνης ισχύος και συντεταγµένης κατά τον τύπο που ισχύει για το ηµόσιο (το ποσοστό 5% υπολογίζεται επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας για την/τις κατηγορία/ες υπηρεσιών στις οποίες ο κάθε διαγωνιζόµενος καταθέτει προσφορά). 4. Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζόµενου από την αρµόδια εφορία. 5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω διεξαγωγής του διαγωνισµού, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων και των εργαζοµένων τους. Σε περίπτωση που οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι εγκατεστηµένοι στο εξωτερικό, τα δικαιολογητικά των παραγράφων 4 και 5 εκδίδονται µε βάση τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους, από την οποία εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 6. Υπεύθυνη δήλωση (ν.1599/86) µε τις οποίες θα δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους παρακάτω λόγους: i. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. ii. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/74/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. iv. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά και έγγραφα πρέπει να κατατίθενται σε πρωτότυπα ή σε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα ή σε αντίγραφα συνοδευµένα από υπεύθυνη δήλωση τους ότι είναι γνήσια (Οι υπεύθυνες δηλώσεις ισχύουν µόνο για διοικητικά και όχι για ιδιωτικά έγγραφα) Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς (κριτήρια οικονοµικής και τεχνικής επάρκειας): Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία την παροχή υπηρεσιών επισκευής µηχανικών µερών οχηµάτων του ήµου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριµένα σ αυτόν το φάκελο θα κατατεθούν: 1. ήλωση του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών στο τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί αντικείµενο της σύµβασης για τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις σε συνάρτηση προς την ηµεροµηνία δηµιουργίας του οικονοµικού ή την έναρξη δραστηριοτήτων εφόσον είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες. Ελάχιστη απαίτηση : Ετήσιος κύκλος εργασιών ισοδύναµος µε το αντικείµενο της σύµβασης που θα προκύψει. ηλαδή ισοδύναµος µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της κατηγορίας ή των κατηγοριών στις οποίες θα συµµετέχει ο ενδιαφερόµενος. Κατάλογος των εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούµενη τριετία, συνοδευόµενος από πιστοποιητικά εκτέλεσης των σηµαντικότερων εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται στον προϋπολογισµό, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και µπορούν να είναι συµφωνητικά αντίστοιχων εργασιών, τιµολόγια παροχής υπηρεσιών ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών. Ελάχιστη απαίτηση: Μία (1) ολοκληρωµένη εργασία εντός της προηγούµενης τριετίας ανάλογη σε είδος και αξία µε το αντικείµενο της σύµβασης. Η αναλογία αναφέρεται στην κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες θα συµµετέχει ο ενδιαφερόµενος. 3

4 3. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού και των µέτρων που λαµβάνει ο πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας καθώς και του εξοπλισµού έρευνας και ανάπτυξης της επιχείρησής του. Επίσης, να περιγραφεί ο τεχνικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιήσει ο πάροχος υπηρεσιών. Ελάχιστες απαιτήσεις: Εξοπλισµός κατάλληλος µε το αντικείµενο της σύµβασης. Η καταλληλότητα αναφέρεται στην κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες θα συµµετέχει ο ενδιαφερόµενος. 4. ήλωση σχετικά µε το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του παρόχου υπηρεσιών και για τον αριθµό των στελεχών της επιχείρησής του την τελευταία τριετία. Ελάχιστη απαίτηση: Ανάλογη µε το αντικείµενο της σύµβασης. (ήτοι ειδικευµένοι εργαζόµενοι ανά κατηγορία παροχής υπηρεσιών). 5. Υπεύθυνη δήλωση (επί ποινή αποκλεισµού) ότι τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιµοποιεί ο κατασκευαστής του οχήµατος ή εφάµιλλα αυτών κατά την έννοια του κανονισµού ΕΚ αριθ. 1400/00 ή του αναθεωρηµένου 461/010 και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι µεταχειρισµένα). Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά µε τον φάκελο τεχνικής προσφοράς (και ότι ακόµη θα πρέπει να περιλαµβάνει) δίδονται στο Άρθρο 3 του τεύχους Τεχνική Περιγραφή Προδιαγραφές Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί τους διαγωνιζόµενους να συµπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα έγγραφα που υπέβαλλαν υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω υποβληθέντα έγγραφα είναι νόµιµα αλλά απαιτείται συµπλήρωση ή διευκρίνιση τους και ότι δεν ζητούνται επί ποινή αποκλεισµού από την διακήρυξη. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, συντάσσονται επί ποινή αποκλεισµού στην ελληνική γλώσσα ή µεταφράζονται και επικυρώνονται από αναγνωρισµένη αρχή. Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατίθενται σε πρωτότυπα ή σε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα ή σε αντίγραφα συνοδευµένα από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι είναι γνήσια. (Οι υπεύθυνες δηλώσεις ισχύουν µόνο για διοικητικά και όχι για ιδιωτικά έγγραφα) Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς. 1. Με ποινή αποκλεισµού οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο. Σ αυτόν θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου σε ευρώ και θα αναγράφεται αναλυτικά, το ποσό δαπάνης ανά εργασία, ανά κατηγορία (πίνακα) καθώς και η συνολική δαπάνη σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Προσφοράς. Ο φάκελος Οικονοµικής προσφοράς κατατίθεται µε το αναλογούν µηχανόσηµο (ένα µηχανόσηµο των 0.44 ανά 9.347,03 του προϋπολογισµού της υπηρεσίας για τις προσφερόµενες υπηρεσίες χωρίς το Φ.Π.Α.). Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Τυχόν εµφάνιση τιµών σε οποιοδήποτε σηµείο της τεχνικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 3. Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δε γίνονται δεκτές. 4. Οι υπηρεσίες της κάθε κατηγορίας (πίνακα) εργασιών, όπως αναφέρονται στη Μελέτη Τεχνική Περιγραφή, θεωρούνται ως σύνολο και δεν µπορούν να ανατεθούν σε διαφορετικούς διαγωνιζόµενους. ηλαδή, ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να καταθέσει προσφορά αποκλειστικά και µόνο για το σύνολο των υπηρεσιών µιας ή περισσοτέρων κατηγοριών 4

5 (Πινάκων) και όχι για µέρος εργασιών ενός Πίνακα. 5. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, θα είναι απαράδεκτη και δε θα ληφθεί υπόψη. 6. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, δε θα ληφθούν υπόψη. 7. Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για µέρος του αντικειµένου δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8. Στις προσφερόµενες τιµές θα περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη (βλ. Αρθρο10). 9. Στις προσφερόµενες τιµές θα περιλαµβάνεται τόσο το κόστος των εργασιών όσο και το κόστος των ανταλλακτικών και υλικών που ενσωµατώνονται σ αυτές. ΑΡΘΡΟ 6 Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού Κατά τη διάρκεια του χρόνου διενέργειας της δηµοπρασίας οι διαγωνιζόµενοι προσέρχονται αυτοπροσώπως και καταθέτουν ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισµού φάκελο που θα περιέχει όλα τα στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 5 της παρούσας. Όλοι οι προσκοµιζόµενοι φάκελοι των διαγωνιζόµενων θεωρούνται ως εξωτερικοί φάκελοι, αριθµούνται κατά σειρά επίδοσης και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής. Παρελθούσης της ώρας λήξης της δηµοπρασίας κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται στο πρακτικό εκτός εάν η επίδοση συνεχίζεται χωρίς διακοπή οπότε εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις (άρθρου 18 παρ.7 Π.. 8/80). Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµοσίως και αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στο πρακτικό τα ευρισκόµενα στον κάθε φάκελο έγγραφα περιληπτικώς µεν, αλλά κατά τρόπο που εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης και µονογράφονται από όλα τα µέλη της Επιτροπής, πλην της εγγυητικής επιστολής. Ο ευρισκόµενος στον ανοιχτό φάκελο εσωτερικός φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σ' αυτόν ο α/α του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάµενοι στην αίθουσα εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. Στη µυστική αυτή συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων και αποφασίζει γι' αυτούς που θα αποκλεισθούν. Στη συνέχεια ξαναγίνεται δηµόσια η συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλειόµενους από τη δηµοπρασία καθώς και τους λόγους αποκλεισµού και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα αυτών µαζί µε τη σφραγισµένη οικονοµική προσφορά τους. Ακολούθως αποσφραγίζονται στην ίδια συνεδρίαση οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στο διαγωνισµό κατά σειρά και ανακοινώνεται το όνοµα του κάθε διαγωνιζόµενου και το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς τους. Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που δε φέρουν µηχανόσηµο σύµφωνα µε το νόµο. Προσφορά εντελώς αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται. Μειοδότης για κάθε τµήµα (κατηγορία ή πίνακα) της διακήρυξης (µε την έννοια του Άρθρου 5Γ4) αναδεικνύεται ο συµµετέχων που προσέφερε τη µικρότερη τιµή επί της προϋπολογιζόµενης δαπάνης του συγκεκριµένου τµήµατος. Σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια έκπτωση γίνεται κλήρωση. Ο µειοδότης υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δηµοπρασίας. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ανακοινώνεται σε νέα δηµόσια συνεδρίαση, η ηµεροµηνία και ώρα της οποίας ορίζεται την ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας. Κατά τη συνεδρίαση αυτή 5

6 επιστρέφεται στους αποτυχόντες η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία. ΑΡΘΡΟ 7 Έγκριση - ακύρωση - επανάληψη δηµοπρασίας 1. Ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας. Επανάληψη της δηµοπρασίας επιτρέπεται µόνο µετά την ακύρωση ή µη έγκριση.. Επίσης, η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµα φορά λόγω ασύµφορου µετά από κρίση του ηµοτικού Συµβουλίου. 3. Σε κάθε περίπτωση από τις προαναφερόµενες, καµία αξίωση από το ήµο δε µπορούν να προβάλλουν οι διαγωνιζόµενοι για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 4. Οι διαγωνιζόµενοι δε δικαιούνται να εγείρουν αξιώσεις κατά του ήµου για τυχόν υπερτίµηση των υπηρεσιών που προσφέρουν, ανεξαρτήτως λόγου ή αιτίας ΑΡΘΡΟ 8 Ισχύουσες διατάξεις Η παρούσα ανάθεση παροχής υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις της περί ήµων και Κοινοτήτων κειµένης Νοµοθεσίας (Ν. 3463/006 και Ν.385/010), του Π 60/07 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» του Ν3886/010 περί δικαστικής προστασίας, του Π.. 8/80 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», εφόσον συµβιβάζεται µε το Π 60/07, των διατάξεων του Ν. 3731/008 άρθρο 0 σε συνδυασµό µε το άρθρο 83 του Ν. 36/95. Ειδικά για το πεδίο εφαρµογής του Π 60/07, αναφέρουµε ότι η παρούσα διακήρυξη υπάρχει περίπτωση να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συµβάσεων κατά τµήµατα (κατηγορίες), οπότε ισχύουν όσα αναφέρονται στο Άρθρο 8 παράγραφος 5α του Π 60/07. ΑΡΘΡΟ 9 Χρονική ισχύς προσφορών Οι προσφορές όλων όσων έχουν λάβει µέρος και δεν αποκλείσθηκαν από τη δηµοπρασία θεωρούνται ότι ισχύουν µέχρι και έξι (6) µήνες από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Το διάστηµα αυτό µπορεί να παραταθεί για άλλους έξι (6) µήνες µε έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Ο διαγωνιζόµενος δε δύναται κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οποιαδήποτε µεταβολή των όρων προερχόµενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. ΑΡΘΡΟ 10 Τιµή προσφοράς - δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο Η προσφερόµενη τιµή θα αναφέρεται για περατωµένη εργασία. Τον ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις 1,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ ΤΥ, 0,5% υπέρ ΤΠ Υ, τα έξοδα δηµοσίευσης και κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και οι δαπάνες για τον τυχόν εργαστηριακό έλεγχο των δειγµάτων (όπως ορίζεται από τις προδιαγραφές). ΑΡΘΡΟ 11 ο Αξιολόγηση Προσφορών - ιαδικασία ανάθεσης της σύµβασης Η σύµβαση ανατίθεται στο συµµετέχοντα µε τη χαµηλότερη σε τιµή προσφορά, αφού η αναθέτουσα αρχή ελέγξει την ικανότητα των συµµετεχόντων, που δεν έχουν αποκλειστεί µετά τον έλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών του άρθρου 5 της διακήρυξης. Ο έλεγχος καταλληλότητας των συµµετεχόντων πραγµατοποιείται από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα κριτήρια οικονοµικής και τεχνικής επάρκειας του άρθρου 5 της διακήρυξης. 6

7 Όπως αναφέρθηκε, η παρούσα διακήρυξη µπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συµβάσεων κατά τµήµατα (κατηγορίες) σύµφωνα µε το Άρθρο 8 παράγραφος 5α του Π 60/07 Εάν για δεδοµένη σύµβαση οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιµες. Οι διευκρινίσεις αυτές µπορούν να αφορούν ιδίως: α) τον οικονοµικό χαρακτήρα της παροχής των υπηρεσιών, β) τις επιλεγµένες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία των υπηρεσιών, που προτείνει ο προσφέρων, δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής και ε) την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι µια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά µπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση µόνο µετά από διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσµίας, την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόµιµα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει µια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενηµερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 1ο Κρίση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µε γνωµοδότηση του προς την Ο.Ε. που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: α) Κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών ή β) Κατακύρωση µέρους των κατηγοριών παροχής υπηρεσιών και επανάληψη του διαγωνισµού των υπολοίπων µε τους ίδιους ή νέους όρους ή γ) Ακύρωση του διαγωνισµού λόγω ασυµφόρου ή συµπαιγνίας. Επανάληψη του διαγωνισµού επιτρέπεται µόνο µετά την ακύρωση ή µη έγκριση. Επίσης, ο διαγωνισµός µπορεί να επαναληφθεί για µια ακόµη φορά λόγω ασυµφόρου µετά από κρίση του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΘΡΟ 13ο ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Ν.3886/010) 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ασκείται προσφυγή σύµφωνα µε τον Ν3886/010 (Οδηγία 89/665/ΕΟΚ) ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Η προσφυγή αυτή είναι ενδικοφανής µε αρµόδιο όργανο την Ο.Ε του ήµου ασκείται δε εντός δέκα (10) ηµερών από την πλήρη γνώση της διακήρυξης ή της πράξης Ο.Ε. Μετά παρέλευση δέκα πέντε (15) ηµερών από την έκδοση απόφασης από τον ήµο ή επί σιωπηράς απόρριψής της ασκείται αίτηση ασφαλιστικών µέτρων στο Τριµελές ιοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από την λήξη των δέκα πέντε (15) που η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να εκδώσει πράξη επί της προδικαστικής προσφυγής.. Κατά όλων των αποφάσεων ή των παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής ασκείται προδικαστική προσφυγή εντός δέκα (10) ηµερών από την πλήρη γνώση της πράξης ή της παράλειψης. Η απορριπτική απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή η παράλειψη έκδοσης απόφασης (έχει δικαίωµα έκδοσης απόφαση εντός 15 ηµερών από την υποβολή της προδικαστικής προσφυγής) προσβάλλεται εντός δέκα (10) ηµερών από την πλήρη γνώση της πράξης στο Τριµελές Εφετείο 7

8 της έδρας της αναθέτουσας αρχής. 3. Ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως µέχρι και της εποµένης από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας εργάσιµης ηµέρας και κατά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας µέχρι και της εποµένης της ανακοινώσεως αυτού. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην Επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας ΑΡΘΡΟ 14ο Ανακοίνωση κατακύρωσης- ηµοσίευση σύµβασης Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία πρέπει τουλάχιστον να αναφέρει τις ανατεθείσες εργασίες, την αξία αυτών και τον ανάδοχο, αποστέλλεται µαζί µε όλο το φάκελο της δηµοπρασίας (απόφαση καθορισµού των όρων, διακήρυξη, πρακτικά, ενστάσεις, κλπ) για έλεγχο νοµιµότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 385/010. ΑΡΘΡΟ 15ο Υπογραφή σύµβασης Οι διαγωνιζόµενοι στους οποίους κατακυρώθηκαν µια ή περισσότερες κατηγορίες παροχής υπηρεσιών, υποχρεούται εντός πέντε (5) ηµερών και όχι αργότερα των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης, να προσέλθουν για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων. Σε περίπτωση που κάποιος δεν προσέλθει, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. ΑΡΘΡΟ 16ο Σύµβαση Σηµείωση: Όσα αναφέρονται παρακάτω για µία σύµβαση, ισχύουν για όλες τις συµβάσεις που θα προκύψουν και για όλους τους αναδόχους. Η σύµβαση καταρτίζεται από την Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Η σύµβαση δε µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται για το ήµο από τον ήµαρχο. Η σύµβαση δηµοσιεύεται εντός 48 ηµερών στην Επίσηµη Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε και στον Ελληνικό τύπο σύµφωνα µε το άρθρο9 του Π. 60/07. ΑΡΘΡΟ 17ο Προαίρεση της σύµβασης Ο ήµος δύναται να ασκήσει δικαίωµα προαίρεσης µε µονοµερή απόφασή του για ποσότητες υπηρεσιών πέραν των συµφωνηµένων στη σύµβαση και για ποσό που δεν υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισµό της µελέτης. ΑΡΘΡΟ 18ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης Εγγύηση λειτουργίας επισκευών Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ορίζεται στο 5% της προϋπολογιζόµενης (από την υπηρεσία) δαπάνης µε ΦΠΑ, παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων της Ε.Ε που έχουν το δικαίωµα προς τούτο στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση, καθώς επίσης και µε έντοκα γραµµάτια ηµοσίου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει για διάστηµα (δυο) µηνών µετά την οριστική, αν απαιτείται, παραλαβή όλου του έργου, αλλιώς από την προσωρινή παραλαβή. ΑΡΘΡΟ 19 Παράδοση - προσωρινή και οριστική παραλαβή Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά περίπτωση από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής σε 8

9 συνεννόηση µε το Τµήµα Επισκευών, Κατασκευών και Συντήρησης Οχηµάτων του ήµου. Η διάρκεια των συµβάσεων ορίζεται µέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων των προϋπολογιζόµενων εργασιών της σύµβασης και κατά µέγιστο στα δύο () έτη. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των επισκευασµένων οχηµάτων ή µηχανηµάτων, γίνεται από αρµόδια τριµελή επιτροπή του ήµου, οριζόµενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του 8/80 Π.. «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», του άρθρου 6 του ν.404/011 και του Κώδικα ήµων & Κοινοτήτων. Στην περίπτωση που η εκτελεσθείσα εργασία είναι εκτός των τεχνικών προδιαγραφών, ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε άµεση αποκατάσταση µε δικά του έξοδα και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας εντός εύλογου χρόνου, που καθορίζεται κάθε φορά από την έκταση της βλάβης και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί και παραβιάσει τον εύλογο χρόνο της παράδοσης, η Υπηρεσία µπορεί µονοµερώς να λύσει τη σύµβαση, επιβαρύνοντας τον ανάδοχο µε τη ζηµία που θα προκύψει, παρακρατώντας εν µέρει ή όλη την εγγυητική επιστολή. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε την υποχρέωση για άµεση αποκατάσταση της µη ορθώς εκτελούµενης εργασίας, θα κινηθεί εναντίον του η διαδικασία για την κήρυξή του έκπτωτου από την παροχή υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 0 Καθορισµός επιτροπών διαγωνισµού και αξιολόγησης Η Ο.Ε. σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 7 παρ ε του Ν.385/010 ορίζει την Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισµού µε τη διαδικασία του άρθρου 6 του Ν.404/011. ΑΡΘΡΟ 1 ηµοσιεύσεις-συµβατικοί όροι δηµοπρασίας 1. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί και θα τοιχοκολληθεί σύµφωνα µε το 1ο άρθρο αυτής.. Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τµήµα Προµηθειών, Βασ.Γεωργίου Α 1Α, ος όροφος, γραφείο 05Α, τηλ , αρµόδια υπάλληλος Ευαγ. Σκέντου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 3. Για πληροφορίες σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τους Β. Γιανκούλη ( ) και Ν. Χατζηιωάννου ( ) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Θεσσαλονίκη Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 10/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Β.Γιανκούλης Παροχή υπηρεσιών επισκευής ειδικών µηχανικών µερών οχηµάτων & µηχανηµάτων διάφορων υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης Τηλ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά την παροχή υπηρεσιών επισκευής µηχανικών µερών οχηµάτων και µηχανηµάτων διάφορων υπηρεσιών του ήµου (388 οχήµατα στο σύνολο τους). Οι ανάγκες που πρόκειται να καλύψει ο ήµος Θεσσαλονίκης αναθέτοντας αυτές τις υπηρεσίες, είναι ανάγκες σε εξειδικευµένες εργασίες συγκεκριµένων µηχανικών µερών οχηµάτων και µηχανηµάτων του που δεν µπορούν να αποκατασταθούν από το προσωπικό του ήµου ούτε αφορούν το κάθε όχηµα ως σύνολο. Πρόκειται αφ ενός για εργασίες σε µηχανήµατα έργου (φορτωτές, σκαπτικά µηχανήµατα, σάρωθρα κλπ) και αφ εταίρου για εργασίες που εκτελούν εξειδικευµένα εργαστήρια (πχ, κυκλώµατος καυσίµου, κλπ). Οι κατηγορίες υπηρεσιών χωρίζονται σε πίνακες που περιλαµβάνουν εργασίες σε µηχανικά µέρη οχηµάτων (πχ, ψυγεία, κλπ), Αυτές οι ειδικές εργασίες δε µπορούν να αποκατασταθούν από το προσωπικό του ήµου επειδή λείπει η τεχνογνωσία αλλά και η δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευµένων αυτόνοµων εργαστηρίων συνεργείων. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια η αύξηση της συχνότητας των βλαβών λόγω της γήρανσης του στόλου των οχηµάτων, η µεγάλη ποικιλία τύπων και χρήσεων αυτών των οχηµάτων και η έλλειψη προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, κάνουν απαραίτητη τη βοήθεια εξωτερικών συνεργατών (εξειδικευµένα συνεργεία). Εξάλλου τα οχήµατα και µηχανήµατα του ήµου θα πρέπει να ανταποκρίνονται µε αξιοπιστία στις κρίσιµες υπηρεσίες προς τους πολίτες (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισµός, µεταφορές ΑµεΑ κλπ.). Οι συµβάσεις που θα προκύψουν για τις συγκεκριµένες κατηγορίες υπηρεσιών µπορεί να είναι περισσότερες από µία, αφού δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής των ενδιαφερόµενων συνεργείων σε µια ή περισσότερες κατηγορίες (πίνακες). Επίσης, οι συµβάσεις θα έχουν µέγιστη διάρκεια δύο () ετών ή µέχρι την ολοκλήρωση των προϋπολογισθέντων εργασιών ανά πίνακα σύµβαση. Όλες οι προϋπολογισµένες εργασίες περιλαµβάνουν και τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος σε κάθε επισκευή οχήµατος ή µηχανικού µέρους. Εξ άλλου, για τα συνεργεία αυτοκινήτων, στην παρ Εγκ. ΚΒΣ 3/9 (Π 186/199 ΦΕΚ Α 84/ ) τονίζεται ότι «και στις περιπτώσεις επισκευών ή συντηρήσεων, που χρησιµοποιούνται ανταλλακτικά ή υλικά, τα οποία τοποθετούνται στα επισκευαζόµενα αυτοκίνητα, µπορούν να εκδίδουν Α.Π.Υ. ανεξαρτήτων της αξίας των χρησιµοποιηθέντων ανταλλακτικών ή υλικών, γατί η προέχουσα σύµβαση στις περιπτώσεις αυτές είναι η παροχή υπηρεσιών και όχι η πώληση αγαθών. Στις εκδιδόµενες κατά τα ανωτέρω Α.Π.Υ. πρέπει να αναγράφονται εκτός των άλλων, διακεκριµένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών, εφόσον η αξία τους ξεπερνά το 1/3 της συνολικής αµοιβής». Συνεπώς, ο ανάδοχος θα προβαίνει στην έκδοση αποκλειστικά και µόνο Αποδείξεων ή 10

11 Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών, αφού η προέχουσα σύµβαση είναι η εργασία και όχι η προµήθεια ανταλλακτικών. Τα χρησιµοποιηθέντα (για την εργασία επισκευής) ανταλλακτικά, θα αναγράφονται ξεχωριστά, αν απαιτείται, επί του Τιµολογίου κατά τα οριζόµενα της παραπάνω παραγράφου και σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά δεν ξεπερνούν σε αξία το 49% της συνολικής αµοιβής στην κάθε εργασία επισκευής Η συνολική δαπάνη όλων των κατηγοριών παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 43.90,44 πλέον ΦΠΑ 3%, ήτοι συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ,00 και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του ήµου. 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 10/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Β.Γιανκούλης Παροχή υπηρεσιών επισκευής ειδικών µηχανικών µερών οχηµάτων & µηχανηµάτων διάφορων υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης Τηλ: Β. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείµενο προµήθειας - Χρονική ισχύς της σύµβασης Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η ανάδειξη παρόχων υπηρεσιών για την επισκευή ειδικών µηχανικών µερών οχηµάτων & µηχανηµάτων διάφορων υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης. Οι συβάσεις που θα προκύψουν, θα ισχύσουν µέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων των προϋπολογιζόµενων εργασιών της κάθε σύµβασης και θα είναι κατά µέγιστο διετείς. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο των υπηρεσιών µιας ή περισσοτέρων κατηγοριών (Πινάκων), όπως αυτές περιγράφονται λεπτοµερώς στο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και Προδιαγραφών. Σηµείωση: Όσα αναφέρονται παρακάτω για µία σύµβαση, ισχύουν για όλες τις συµβάσεις που θα προκύψουν και για όλους τους αναδόχους. Άρθρο ο Κριτήρια σύναψης της Σύµβασης Κριτήριο σύναψης της Σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, κατά το άρθρο 51/ παρ. 1β του Π 60/07. ΑΡΘΡΟ 3ο Απαιτήσεις στα τεχνικά στοιχεία Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 4 ο Χρόνος παράδοσης Η παροχή των ζητούµενων εργασιών ολοκληρώνεται το πολύ σε δύο () έτη ή και νωρίτερα, εάν έχουν ολοκληρωθεί οι προυπολογισθείσες εργασίες. Οι εργασίες επισκευών οχηµάτων παραδίδονται σύµφωνα µε το Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής Προδιαγραφών. Οι εργασίες παραδίδονται τµηµατικά. ΑΡΘΡΟ 5 Εγγύηση καλής και εµπρόθεσµης εκτέλεσης της σύµβασης Ο µειοδότης στο όνοµα του οποίου κατακυρώθηκε η δηµοπρασία υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µε εγγύηση ίση προς 5% (πέντε τοις εκατό) του συνολικού ποσού της προϋπολογιζόµενης (από την υπηρεσία) δαπάνης για καλή και πιστή εκτέλεση των όρων 1

13 της σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης προς υπογραφή της σύµβασης και οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συντεταγµένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το ηµόσιο. Επιπλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόµενη εγγύηση ευρίσκεται εντός του ανωτάτου ορίου εγγύησης προς το ηµόσιο και τα Νοµικά πρόσωπα ηµοσίου ικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται µόνο δια της επιστροφής σ' αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφη δήλωση του ήµου ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξεως δε γίνονται δεκτές. Η µη προσκόµιση εγγύησης σύµφωνα µε τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε υπαιτιότητα του µειοδότη και ισοδυναµεί µε άρνηση αυτού για την υπογραφή της σύµβασης που συνεπάγεται σε βάρος του, τις νόµιµες κυρώσεις, δηλαδή, την έκπτωση αυτού και την υπέρ του ήµου κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 6 Άρνηση υπογραφής της σύµβασης και συνέπεια αυτής Εάν ο µειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από της γνωστοποίησης σ' αυτόν της έγκρισης της Περιφέρειας ή δεν καταθέσει την κατά το προηγούµενο άρθρο εγγύηση, η εγγύηση συµµετοχής (5%) εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ήµου. Ο ήµος µετά από αυτά είναι ελεύθερος να επιλέξει οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή προσφορά ή να επαναλάβει τη δηµοπρασία ή να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση. Ο ήµος Θεσσαλονίκης και στις δύο περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενόµενης σ' αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από µέρους του αρνηθέντος την υπογραφή της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 7 Ευθύνη µειοδότη και εγγύηση λειτουργίας Ο ανάδοχος ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων ιδιοτήτων των εργασιών και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυµµένου ελαττώµατος. Κατά την προσωρινή και οριστική παραλαβή η οποία γίνεται από αρµόδια τριµελή Επιτροπή του ήµου, οριζόµενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του 8/80 Π.. «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ» η οποία και υποχρεούται για την ποιοτική και ποσοτική επιµέτρηση και εξέταση αυτών όπως ορίζουν οι ισχύουσες προδιαγραφές, εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες των προσφεροµένων εργασιών καθώς και τυχόν επελθούσες φθορές, ζηµίες, κλπ. λόγω πληµµελούς εργασίας. Ως χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ορίζονται κατ' ελάχιστο οι δώδεκα (1) µήνες από την προσωρινή παραλαβή. Καθ' όλο το χρόνο της εγγύησης υποχρεούται ο ανάδοχος να επισκευάσει µε δική του δαπάνη οποιαδήποτε βλάβη παρουσιασθεί λόγω πληµµελούς εργασίας του, η οποία αποδεδειγµένα οφείλεται σε ευθύνη του. ΑΡΘΡΟ 8 Αναθεώρηση τιµών προσφοράς Οι τιµές προσφοράς σε καµία περίπτωση δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι το τέλος της συµβατικής χρονικής περιόδου. 13

14 ΑΡΘΡΟ 9 Υπέρβαση προθεσµίας παράδοσης Σε περίπτωση υπέρβασης στις προθεσµίες παράδοσης των εργασιών ο ήµαρχος µε απόφαση του µπορεί να επιβάλλει σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα ποσού ίσου προς το ένα πεντηκοστό (1/50) της αξίας των εργασιών για κάθε µέρα καθυστέρησης και η οποία θα εκπέσει από τον λογαριασµό (ορισθείσα αµοιβή του αναδόχου) ή την εγγύηση του. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 50 του 8/80 Π.. όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του Νέου Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/006). Μετά την πάροδο της προθεσµίας παράδοσης δύναται ο ανάδοχος να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΘΡΟ 10 απάνες αναδόχου-ευθύνη µέχρι παράδοση Όλα γενικώς τα έξοδα µέχρι την παράδοση στο ήµο βαρύνουν τον προµηθευτή. Ο προµηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συµβεί µέχρι της παράδοσης των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 11 ο Λογαριασµοί - Πιστοποιήσεις -Τρόπος πληρωµής Ο Ανάδοχος θα αµείβεται τµηµατικά, µετά την ολοκλήρωση κάθε επισκευής µηχανικού µέρους. Τότε ο ανάδοχος εκδίδει προτιµολόγιο ή λογαριασµό εκτέλεσης των εργασιών και τα υποβάλλει προς έλεγχο και έγκριση στην Υπηρεσία ( ιεύθυνση Μηχανολογίας) προκειµένου να εκδοθούν τα πρωτόκολλα καλής εκτέλεσης εργασιών για την πληρωµή του Αναδόχου. Κατόπιν ο Ανάδοχος εκδίδει το σχετικό Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, στο οποίο περιλαµβάνονται και τα τυχόν υλικά, που ενσωµατώθηκαν στις παρεχόµενες υπηρεσίες του. Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός εξήντα (60) ηµερών µετά την υποβολή του τιµολογίου από τον ανάδοχο στην αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π 166/ 003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». Μετά το πέρας του προαναφερόµενου χρόνου, ο οφειλέτης καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών & Προγραµµατισµού Ο Προϊστάµενος της /νσης Μηχανολογίας Β. ΓΙΑΝΚΟΥΛΗΣ Ν. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ.ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 10/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Β.Γιανκούλης Παροχή υπηρεσιών επισκευής ειδικών µηχανικών µερών οχηµάτων & µηχανηµάτων διάφορων υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης Τηλ: Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1ο : Αντικείµενο Αντικείµενο των ζητούµενων υπηρεσιών, είναι η επισκευή µηχανικών µερών οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου από εξειδικευµένα συνεργεία. Οι υπηρεσίες επισκευής µηχανικών µερών οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Θεσσαλονίκης περιλαµβάνουν εργασίες που χωρίζονται σε κατηγορίες, οι οποίες περιγράφονται στους αντίστοιχους Πίνακες (6 έως 17) του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού. Αυτές οι εργασίες αφορούν σε οχήµατα του ήµου που, για λόγους εξειδίκευσης των συνεργείων και προϋπολογισµού των επισκευών, χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες (µικρά, µεσαία και βαρέα οχήµατα). Αυτές τις οµάδες καταγράφηκαν στους Πίνακες Α, Β, Γ και, που παρατίθενται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Μελέτης και περιλαµβάνουν όλους τους τύπους οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου που αφορά η παρούσα διακήρυξη, µε αναφορά σε έναν χαρακτηριστικό αριθµό πλαισίου κι έναν αριθµό κινητήρα. Αυτοί οι αριθµοί είναι αρκετοί για την αναγνώριση των οχηµάτων στους καταλόγους των κατασκευαστών, ώστε να είναι δυνατή η επισκευή των µηχανικών µερών τους µε τον κατάλληλο εξοπλισµό και ανταλλακτικά από τους αναδόχους. Οι τιµές των εργασιών που προϋπολογίζονται, όπως αναφέρθηκε, περιλαµβάνουν και τα ανταλλακτικά που πρόκειται να τοποθετηθούν. Ο ήµος Θεσσαλονίκης έχει µακρά εµπειρία στην επισκευή µηχανικών µερών οχηµάτων και µηχανηµάτων από εξειδικευµένα συνεργεία. Σ αυτή την εµπειρία και σε έρευνες αγοράς βασίστηκε ο προϋπολογισµός των εργασιών κάθε κατηγορίας (Πίνακα) εργασιών. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν µόνο στο σύνολο των εργασιών µιας ή περισσότερων κατηγοριών (πινάκων) και σε καµία περίπτωση για µέρος εργασιών ενός πίνακα. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να εγγυώνται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας τους, η δε χρονική εγγύηση δε θα πρέπει να είναι µικρότερη του ενός (1) έτους. Η εγγύηση αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση άµεση επισκευή του οχήµατος ή του µηχανικού µέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης. Οι επισκευές θα εκτελούνται αν και όποτε προκύψει ανάγκη και σε συνεννόηση µε τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Επισκευών, Κατασκευών και Συντήρησης οχηµάτων. Κατά συνέπεια, ο ήµος Θεσσαλονίκης δε δεσµεύεται να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των εργασιών κατά τη διάρκεια της σύµβασης. Στις προσφερόµενες τιµές επισκευών περιλαµβάνονται και τυχόν ανταλλακτικά που θα 15

16 απαιτηθούν. Κατά τη διαδικασία των επισκευών οποιαδήποτε ανταλλακτικά χρειασθούν, θα πρέπει απαραιτήτως να καταγράφονται πριν τοποθετηθούν επί του οχήµατος ή του µηχανικού µέρους που επισκευάζεται, θα ελέγχονται από την αρµόδια επιτροπή της υπηρεσίας (άρθρο 67 του Π 8/80) και η αξία τους θα περιλαµβάνεται στην συµφωνηµένη τιµή της επισκευής. Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιµοποιεί ο κατασκευαστής του οχήµατος ή εφάµιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΚ αριθ. 1400/00 ή του αναθεωρηµένου 461/010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι µεταχειρισµένα). Ο ανάδοχος µετά την πιστοποίηση της επισκευής θα εκδίδει τιµολόγιο (ή απόδειξη) παροχής υπηρεσιών, όπου θα αναγράφονται, αν απαιτείται, τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά. Το συνεργείο που θα εκτελεί την επισκευή, οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (πχ, λόγω φθοράς τους) οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία αυτών (πχ, κωδικούς αριθµούς ανταλλακτικών, κλπ). Ο ανάδοχος αναλαµβάνει, αν χρειαστεί, µε δικά του έξοδα τη µεταφορά (περισυλλογή) του οχήµατος από σηµείο που θα του υποδειχτεί µέχρι το συνεργείο του για επισκευή. Η Υπηρεσία θα παραλαµβάνει κάθε µηχανικό µέρος ή όχηµα από το συνεργείο του αναδόχου µετά το πέρας των επισκευών. Ο ανάδοχος ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συµβεί στο µηχανικό µέρος ή στο όχηµα µέχρι την παράδοσή του. Άρθρο ο : Τρόπος σύνταξης Τεχνικών Προσφορών Προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο της Τεχνικής Αξιολόγησης κάθε προσφοράς, κάθε διαγωνιζόµενος, κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, είναι υποχρεωµένος να συµπεριλάβει, κατ ελάχιστο, τις ενότητες που αναφέρονται παρακάτω. Σηµειώνεται ότι η παράθεση των παρακάτω τεχνικών στοιχείων δε θα πρέπει να περιέχει ασάφειες και θα είναι κατά το δυνατόν τεκµηριωµένη µε συνοδευτικά έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κλπ. Επίσης, σηµειώνεται ότι στο Άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης, στην παράγραφο Β «Φάκελος τεχνικής προσφοράς (κριτήρια οικονοµικής και τεχνικής επάρκειας)» αναφέρονται τα ελάχιστα απαιτούµενα στοιχεία για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών. Ενότητα Α: Στοιχεία τεχνικής οργάνωσης προσφέροντος Θα περιγράφονται, µε τρόπο που να τεκµηριώνεται, η επάρκεια και η ποιότητα τους, τουλάχιστον τα ακόλουθα: 1. Οι εγκαταστάσεις που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών: θέση (διεύθυνση), ωφέλιµη επιφάνεια, χωροδιάταξη, περιγραφή συνεργείων, αποθήκης ανταλλακτικών, υπαίθριων χώρων κλπ.. Ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός και τα βασικότερα εργαλεία-µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών (είδος, ποσότητα, βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ηλικία εξοπλισµού, κα.) 3. Προγράµµατα (software) προληπτικής συντήρησης ή / και διάγνωσης βλαβών οχηµάτων παρόµοιου τύπου µε αυτά της παρούσας. 4. Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί από τον προσφέροντα, και µπορεί να επηρεάσει θετικά την τεχνική αξιολόγησή του. Ενότητα Β: Εµπειρία προσφέροντος Περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω θέµατα: 1. Σύντοµη περιγραφή υλοποίησης παλαιοτέρων αναλόγων συµβάσεων - µε ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείµενο, κόστος εργασιών, κα.), καθώς και αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών, εφόσον υπάρχουν. 16

17 . Αναφορά χρήσης σύγχρονων, καινοτοµικών τεχνικών και σύγχρονης τεχνογνωσίας για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών (εφόσον υπάρχουν) µε σύντοµη περιγραφή των σχετικών µεθόδων. 3. Αναλυτική αναφορά στη σύνθεση, εµπειρία, εκπαίδευση του διαθέσιµου προσωπικού, µε έµφαση στο τεχνικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσει τις εν λόγω εργασίες. Από τα προηγούµενα στοιχεία θα πρέπει να τεκµηριώνεται η επάρκεια και η αποδεδειγµένη ικανότητα διεκπεραίωσης των εν λόγω εργασιών από το προσωπικό που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό. Άρθρο 3ο: ιάρκεια Παροχής των Υπηρεσιών Η παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών ξεκινά από την υπογραφή της σύµβασης και διαρκεί δύο () έτη ή µέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων των προϋπολογιζόµενων εργασιών της σύµβασης. Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών & Προγραµµατισµού Ο Προϊστάµενος της /νσης Μηχ/γίας Β. ΓΙΑΝΚΟΥΛΗΣ Ν. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ.ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 17

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 10/ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Β.Γιανκούλης Παροχή υπηρεσιών επισκευής ειδικών µηχανικών µερών οχηµάτων & µηχανηµάτων διάφορων υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης Τηλ: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Επισκευή αξόνων µετάδοσης κίνησης (κεντρικός άξονας) (Η Επισκευή Αξόνων Μετάδοσης Κίνησης ζητείται για τα οχήµατα που καταγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Γ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) α/α 1 3 Περιγραφή Εργασιών Επισκευή άξονα µετάδοσης κίνησης (Οµάδα Βαρέων οχηµάτων) Επισκευή άξονα µετάδοσης κίνησης (Οµάδα Μεσαίων οχηµάτων) Επισκευή άξονα µετάδοσης κίνησης (Οµάδα Μικρών οχηµάτων) Ποσότ ητα Τιµή µονάδας Σύνολο 5 350, , , , ,00 750,00 Σύνολο ΦΠΑ 3% Γενικό Σύνολο 3.900,00 897, ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Επισκευή εµπρόσθιου άξονα διεύθυνσης (Αντικατάσταση βασιλικών πείρων και ρουλµάν) (Η Επισκευή Εµπρόσθιου Άξονα ιεύθυνσης ζητείται για τα οχήµατα που καταγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Γ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) α/α 1 3 Περιγραφή Εργασιών Επισκευή εµπρόσθιου άξονα διεύθυνσης (Οµάδα Βαρέων οχηµάτων) Επισκευή εµπρόσθιου άξονα διεύθυνσης (Οµάδα Μεσαίων οχηµάτων) Επισκευή εµπρόσθιου άξονα διεύθυνσης (Οµάδα Μικρών οχηµάτων) Ποσότ ητα Τιµή µονάδας Σύνολο 350,00 700,00 80,00 560,00 150,00 300,00 Σύνολο ΦΠΑ 3% Γενικό Σύνολο 1.560,00 358, ,80 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Επισκευή Ψυγείων, Συστηµάτων Κλιµατισµού και Καλοριφέρ (Η Επισκευή Ψυγείων, Συστηµάτων Κλιµατισµού και Καλοριφέρ ζητείται για τα οχήµατα που καταγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Γ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) α/α Περιγραφή Εργασιών Ποσότητα Επισκευή διαρροής ψυγείου για οχήµατα που ανήκουν στην οµάδα µικρών οχηµάτων Επισκευή διαρροής ψυγείου για οχήµατα που ανήκουν στην οµάδα µεσαίων οχηµάτων Επισκευή διαρροής ψυγείου για οχήµατα που ανήκουν στην οµάδα βαρέων οχηµάτων και στην ειδική κατηγορία Καθαρισµός ψυγείου για οχήµατα που ανήκουν στην οµάδα µικρών οχηµάτων Καθαρισµός ψυγείου για οχήµατα που ανήκουν στην οµάδα µεσαίων οχηµάτων Καθαρισµός ψυγείου για οχήµατα που ανήκουν στην οµάδα βαρέων οχηµάτων και στην ειδική κατηγορία Επισκευή κλιµατισµού ή καλοριφέρ οχήµατος (ανεξάρτητα οµάδας) Τιµή µονάδας Σύνολο 60,00 10,00 80,00 160,00 100,00 00,00 40,00 80,00 60,00 10,00 80,00 160, ,00 300,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 3% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.140,00 6,0 1.40,0 19

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Επισκευές Εκκινητών (µιζών) και υναµό (Οι Επισκευές ζητούνται για τα οχήµατα που καταγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Γ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) α/α Περιγραφή εργασίας Ποσότητα Τιµή µονάδας Σύνολο Επισκευή Εκκινητών (µίζας) οµάδων βαρέων και 1 µεσαίων οχηµάτων , ,00 Επισκευή υναµό οµάδων βαρέων και µεσαίων οχηµάτων 5 50, ,00 Επισκευή Εκκινητών (µίζας) οµάδας ειδικών 3 οχηµάτων 5 80, ,00 4 Επισκευή υναµό οµάδας ειδικών οχηµάτων 3 30,00 690,00 Επισκευή Εκκινητών (µίζας) οµάδας µικρών 5 οχηµάτων (πετρελαιοκινητήρες) 5 180,00 900,00 Επισκευή υναµό οµάδας µικρών οχηµάτων 6 (πετρελαιοκινητήρες) 3 180,00 540,00 Επισκευή Εκκινητών (µίζας) οµάδας µικρών 7 οχηµάτων (βενζινοκινητήρες) 5 10,00 600,00 Επισκευή υναµό οµάδας µικρών οχηµάτων 8 (βενζινοκινητήρες) 3 10,00 360,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 3% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.740,00.010, ,0 ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Επισκευή τεντών & των µηχανισµών αυτών Τιµή Σύνολο α/α Περιγραφή εργασίας Ποσότητα µονάδας 1 Εργασίες στην τέντα και το µηχανισµό αυτής 4 700,00.800,00 ΣΥΝΟΛΟ.800,00 ΦΠΑ 3% 644,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.444,00 0

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Σύστηµα διεύθυνσης (Οι Επισκευές στα Συστήµατα ιεύθυνσης ζητούνται για τα οχήµατα που καταγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Γ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) α/α Περιγραφή εργασίας Ποσότητα Τιµή µονάδας Σύνολο 1 Ευθυγράµµιση 10 70,00 700,00 ΣΥΝΟΛΟ 700,00 ΦΠΑ 3% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 161,00 861,00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 1 έως 18: 3.173,0 Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών & Προγραµµατισµού Ο Προϊστάµενος της /νσης Μηχανολογίας Β. ΓΙΑΝΚΟΥΛΗΣ Ν. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ.ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 1

22 ΠΑΡΑΤΗΜΑ (ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)

23 ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανά ΟΜΑ Α (για Επισκευή Κινητήρων) α/α ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (αρ. πλαισίου & αρ. κινητήρα) ΟΜΑ Α MERCEDES Ενδεικτικοί αριθµοί πλαισίου: WDB L Ενδεικτικοί αριθµοί κινητήρα: OM904LAIII/5 DAF FA 1000 Αριθµός πλαισίου : XLRAE10CTOL04397 Αριθµός κινητήρα: STEYR18S6 Αριθµός πλαισίου: VANL.87ZZZYY Αριθµός κινητήρα: B1 STEYR891 Αριθµός πλαισίου : H / 39 Αριθµός κινητήρα: WDH MERCEDES 188K Ενδεικτικοί αριθµοί πλαισίου : WDB K Ενδεικτικοί αριθµοί κινητήρα: VOLVO FL611 Ενδεικτικοί αριθµοί πλαισίου : YB1E6A811ΝΒ48789 Ενδεικτικοί αριθµοί κινητήρα: TD61GΒ ISUSU NPQR75 Ενδεικτικοί αριθµοί πλαισίου : JAAN1R75L Ενδεικτικοί αριθµοί κινητήρα: 4HK1 / NISSAN PICKUP AVNGLCFDNQL Ενδεικτικοί αριθµοί πλαισίου : JN1AGGDU00133 Ενδεικτικοί αριθµοί κινητήρα: TD NISSAN CABSTAR TL / Ενδεικτικοί αριθµοί πλαισίου : VWASBFTL Ενδεικτικοί αριθµοί κινητήρα: BD F MITSUBISHI L300 VAN Ενδεικτικοί αριθµοί πλαισίου : JMBJZP1VPA00030 Ενδεικτικοί αριθµοί κινητήρα: 4G3JA308 MERCEDES 661CDI Ενδεικτικοί αριθµοί πλαισίου : WDB905611R Ενδεικτικοί αριθµοί κινητήρα: MAZDA B 500 STD CAB Ενδεικτικοί αριθµοί πλαισίου : JMZUN1B4W Ενδεικτικοί αριθµοί κινητήρα: WL FORD FACY TRANSIT FT 330L Ενδεικτικοί αριθµοί πλαισίου : WFOLXXGBFL1D79018 Ενδεικτικοί αριθµοί κινητήρα: E5FA FIAT IVECO 50C11 Ενδεικτικοί αριθµοί πλαισίου : ZCFC Ενδεικτικοί αριθµοί κινητήρα: SOFIM C*

24 FORD VENKL Αριθµός πλαισίου : WFOKXXGBVKFM5400 Αριθµός κινητήρα: FM5400 FORD TRANSIT Ενδεικτικοί αριθµοί πλαισίου : WFOEXXBDVEYG0046 Ενδεικτικοί αριθµοί κινητήρα: 4ECYG0046 IVECO TURBODAILY A Αριθµός πλαισίου : ZCFO Αριθµός κινητήρα: SOFIM8140.3* FORD WERKE AG TRANSIT Ενδεικτικοί αριθµοί πλαισίου : WFOEXXTTFE4E14075 Ενδεικτικοί αριθµοί κινητήρα: FXFA4E14075 MERCEDES 313 CDI Ενδεικτικοί αριθµοί πλαισίου : WDB903671R88861 Ενδεικτικοί αριθµοί κινητήρα: OM611DELA NISSAN ALMERA /N16 Ενδεικτικοί αριθµοί πλαισίου : SJNBAAN16U & JN1CAAN16U Ενδεικτικοί αριθµοί κινητήρα: QG15 & QG MITSUBISH CARISMA 1.6 Ενδεικτικοί αριθµοί πλαισίου : XMCSNDA1AYF & XMCNDA1AYF0845 Ενδεικτικοί αριθµοί κινητήρα: 4G9.LA.186 & 4G9.KR.9580 & 4G9.KY.0778 & 4G9.KX.7163 & 4G9.LD.7575 TOYOTA STARLET 1.4 Αριθµός πλαισίου : JT154EP Αριθµός κινητήρα: 4E BMW 346L E.E. 316i Αριθµός πλαισίου : WBAAY11030FG9007 Αριθµός κινητήρα: N40B16AA437H059 CITROEN C1 Αριθµός πλαισίου : VF7PMCFAC Αριθµός κινητήρα: 1KR HUNDAI MATRIX Ενδεικτικοί αριθµοί πλαισίου : KMHPM81CP3U Ενδεικτικοί αριθµοί κινητήρα: G4ED40461 NISSAN MICRA K1 Αριθµός πλαισίου : SJNFBAK1U Αριθµός κινητήρα: CR1 NISSAN PRIMERA 1.6 Αριθµός πλαισίου : SJNBAAP1U Αριθµός κινητήρα: QG OPEL Αριθµός πλαισίου : WOL000039M Αριθµός κινητήρα: C16NZ00A60361 RENAULT KC KANGOO Ενδεικτικοί αριθµοί πλαισίου : VF1FC0HAF & VF1KCOBAF

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: 7665 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών με τίτλο μελέτης «Εργασίες απομαγνητοφώνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: ΑΔΑΜ : 14PROC

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: ΑΔΑΜ : 14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 24-3-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: 21737 ΑΔΑΜ : 14PROC001942611 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νοµίµως ασχολούνται µε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και έχουν εγγραφεί σε οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νοµίµως ασχολούνται µε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και έχουν εγγραφεί σε οικεία Επιµελητήρια. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Θεσ/νίκη 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Πρ. /τος του 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως και των συναφών διατάξεων του Ν. 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

και οικονοµικών καταστάσεων του ήµου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2011 & 2012

και οικονοµικών καταστάσεων του ήµου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2011 & 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Συκιές 10/01/2012 Αρ. Πρωτ 1677 ΘΕΜΑ: Εργασίες ελέγχου ισολογισµού και οικονοµικών καταστάσεων του ήµου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2011 & 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014. Προϋπολογισµού: 27.497,88 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014. Προϋπολογισµού: 27.497,88 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014 Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Πολίτου Ζωή Τηλ.:2531352426

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛ4ΥΩΗΜ-ΓΑΒ Α ΑΜ : 13PROC

Α Α: ΒΛ4ΥΩΗΜ-ΓΑΒ Α ΑΜ : 13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 17-7-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 18980 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>>

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ:ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση:κάτω Τιθορέα Φθιώτιδος Πληροφορίες:2234350113 Fax:22343-50114 Κάτω Τιθορέα 23/11 /2012 Αρ. Πρωτ. :14305 ιακήρυξη επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 17-7-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 18990 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προϋπολογισµός: 39.999,60 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση εργασίας ανανέωσηςδιαµόρφωσης

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση εργασίας ανανέωσηςδιαµόρφωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Συκιές 19-02-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 11319 ΘΕΜΑ: «Ανάθεση εργασίας ανανέωσηςδιαµόρφωσης κόµης ψηλών δέντρων για λόγους ασφαλείας» ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα