Αριθμός 4617 Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4617 Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012"

Transcript

1 Αριθμός 4617 Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 4965 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ NOMOi Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Temmier Werke Holding GmbH από την Apollo Holding GmbH Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία CIE Management IX Ltd, με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προέβηκε σε απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Temmier Werke Holding GmbH, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Apollo Holding GmbH. Η CIE Management IX Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Γκέρνσεϊ και είναι ο ομόρρυθμος εταίρος και ο διευθυντής ορισμένων κεφαλαίων γνωστών ως 8C European Capital IX. Η Apollo Holding GmbH είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι ιθύνουσα εταιρεία επενδύσεων. Η Temmier Werke Holding GmbH είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η εταιρεία είναι ιθύνουσα εταιρεία του ομίλου εταιρειών Temmier. Ο εν λόγω όμιλος ασχολείται με την παραγωγή με σύμβαση στο τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 4966 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ Κοινοποίηση συγκέντρωσης από την Alpha Bank Α.Ε. σχετικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Emporiki Bank of Greece Α.Ε. Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε από την εταιρεία Alpha Bank Α.Ε. κοινοποίηση για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Emporiki Bank of Greece Α.Ε. Η εταιρεία Aipha Bank Ανώνυμος Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χρηματοπιστωτικό τομέα και στον τομέα των ασφαλίσεων. Η εταιρεία Emporiki Bank of Greece Ανώνυμος Εταίρεία δραστηριοποιείται στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13(3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 4318 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 4967 ΑΝΤΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Το Αντιναρκωτικο Συμβούλιο Κύπρου, ως το ανώτατο σώμα της Πολιτείας για τα θέματα εξαρτησιογόνων ουσιών, με βάση τη νομοθεσία που το διέττει, ζητά να του υποβληθούν προτάσεις με στόχο την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών μέσω της δημιουργίας προγράμματος εναλλακτικής προσέγγισης και ενημέρωσης στον κατασκηνωτικό χώρο Πόλης Χρυσοχούς στην Επαρχία Πάφου, για το μήνα Αύγουστο Το διαθέσιμο ποσό πιθανόν να είναι ευρώ. Σε περίπτωση μη ορθολογιστικής αξιοποίησης του ποσού, το ΑΣΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να του επιστραφεί μέρος ή όλο το ποσό. Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν άτυπες ομάδες και οργανωμένα σύνολα. Η ομάδα ή οργανωμένο σύνολο της οποίας η πρόταση θα επιλεχθεί με βάση τη διαδικασία αξιολόγησης, θα κληθεί να υπογράψει συμβόλαιο μέσω του οποίου θα δεσμεύεται για την πιστή εφαρμογή του προγράμματος που κατέθεσε. 1. Η πρόταση που θα υποβληθεί, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για τις εξής παραμέτρους ττσυ θα πρέπει να αποτελούν πτυχές της πρότασης, ως προϋπόθεση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης: Ονομασία Προληπτικού Προγράμματος. 2. Ταυτότητα και καθεστώς ομάδας ή οργανωμένου συνόλου ή υπηρεσίας. 3. Στοιχεία ομάδας {με σχετικά βιογραφικά). 4. Τα άτομα τα οποία θα συμμετάσχουν θα διαμένουν για όλο το μήνα Αύγουστο εντός του κατασκηνωτικού χώρου. 5. Περιγραφή τρόπων προσέγγισης και πιθανών εργαλείων. 6. Ανάπτυξη συνεργασιών με οργανωμένα σύνολα της κοινότητας για ενίσχυση του προγράμματος. 7. Καταγραφή τρόπων διάχυσης της πρότασης στο κοινό και διαδικασίας επιλογής. Αναφορά στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος. 8. Ορθολογιστικός καταμερισμός του προϋπολογισμού. 9. Διευκρινίζεται ότι το ΑΣΚ δύναται να ζητήσει να παρουσιαστούν όλα τα σχετικά τιμολόγια. Υποβολή έκθεσης υλοποίησης του προγράμματος προς το Αντιναρκωτικο Συμβούλιο Κύπρου, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου Στην έκθεση αναμένεται να συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία προσέγγισης των ατόμων που βρίσκονταν στον κατασκηνωτικό χώρο, το προφίλ των ατόμων αυτών ( π.χ. φύλο, ηλικία κλπ), ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, τα στοιχεία των πιθανών συνεργατών και η αναλυτική κατάσταση των εξόδων του προγράμματος με σχετικά αποδεικτικά. Σημειώνεται πως στοιχεία τα οποία πιθανόν να σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα, θα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα {Προστασία του Ατόμου) Νόμου 138/(1)2001. Νοείται ότι η πρόταση που θα εγκριθεί θα επιχορηγηθεί μετά από την ψήφιση του προϋπολογισμού του ΑΣΚ για το Σε αντίθετη περίπτωση το ΑΣΚ δεν δεσμεύεται με οποιοδήποτε τρόπο. Τελευταία ημερομηνία υποβολής, η 21" Δεκεμβρίου 2012 στις 12 υ. Αριθμός 4966 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΑΠΉΣΕΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑ! ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 (Ν. 17(1)/2011) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (2} του άρθρου 23 του Νόμου Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή γία την εφαρμογή του περί Καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού των Συνδεόμενων με την Ενέργεια Προϊόντων Νόμου του 2011 (Ν.17(Ι)/2011), γνωστοποιεί σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 23 του Νόμου, την αναστολή της διαδικασίας επίκλησης της ρήτρας διασφάλισης που επιδόθηκε στις 23/7/2012 οτην εταιρεία Menicos Electrical Supplies Ltd σε σχέση με τα πιο κάτω προϊόντα: Ι. Κατηγορία: Λαμπτήρας Είδος: Συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού Εμπορική επωνυμία: DOMENIGUE Τύπος: 11 Watt Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης: ίι. Κατηγορία: Λαμπτήρας Είδος: Συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού Εμπορική επωνυμία: DOMENIQUE Τύπος: 18 Watt Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης:

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 4969 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Αναφοράς THE 5/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2012 Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εμπορία Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης) Διάταγμα του 2012 Ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εμπορία Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης) Διάταγμα του Το προσχέδιο του Διατάγματος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στην ηλεκτρονική διεύθυνση /ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ καί οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του αναφορικά με το εν λόγω διάταγμα στον Αν. Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος, (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1305 Λευκωσία), τηλέφωνο: τηλεομοιότυπο: μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου Αριθμός 4970 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι το πιο κάτω έντυπο με τους αντίστοιχους αριθμούς έχει απολεσθεί και για το λόγο αυτό οι αριθμοί του εντύπου που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμα ακυρώνονται: Γ.Λ.9Δ με αρ , Οποιοσδήποτε βρει το εν λόγω έντυπο, παρακαλείται να το παραδώσει στο Γενικό Λογιστήριο ή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Σταθμό. Αριθμός 4971 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι το πιο κάτω έντυπο με τους αντίστοιχους αριθμούς έχει απολεσθεί και για το λόγο aura οι αριθμοί του εντύπου που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμα ακυρώνονται: F9A με αρ Οποιοσδήποτε βρει το εν λόγω έντυπο, παρακαλείται να το παραδώσει στο Γενικό Λογιστήριο ή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Σταθμό. Αριθμός 4972 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι το πιο κάτω έντυπο με τους αντίστοιχους αριθμούς έχει απολεσθεί και για το λόγο αυτό οι αριθμοί του εντύπου που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμα ακυρώνονται: ΓΛ.9Α με αρ Οποιοσδήποτε βρει το εν λόγω έντυπο, παρακαλείται να το παραδώσει στο Γενικό Λογιστήριο ή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Σταθμό. Αριθμός 4973 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2010 Αντίτυπα της έκθεσης 'ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2010' στην Ελληνική - Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 6,50 το αντίτυπο. Αριθμός 4974 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2011 Αντίτυπα της έκθεσης 'ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2011' στην Ελληνική - Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 13,50 το αντίτυπο. Αριθμός 4975 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝίΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2010 Αντίτυπα της έκθεοης 'ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2010' στην Ελληνική - Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 10,00 το αντίτυπο.

4 4320 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΪΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριβμός 4976 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παράταση Ισχύος Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) Αρ. Αδειας Ν.419(Α)/Κ στην περιοχή Πυργά, Κλαυδιά και Αλεθρικό της Επαρχίας Λάρνακας, της εταιρείας Stivo Trading Ltd Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υπόψη : 1. Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 {Ν. 122(Ι)/2003 και Ν. 239(1)/2004 και Ν. 143(Ι)/2005 κα) Ν. 173(Ι)/2006 και Ν. 92(Ι)/2008), και πιο συγκεκριμένα τις εξουσίες και αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ όσον αφορά τους όρους, προϋποθέσεις καιπεριορισμούς των Αδειών που δύναται να χορηγεί η ΡΑΕΚ. 2. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Κανονισμών, και συγκεκριμένα των Κανονισμών Περί Έκδοσης Αδειών, Κ.Δ.Π. 538/ Την Αδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο}, με αριθμό Ν. 419(Α)/Κ , στην περιοχή Πυργά, Κλαυδιά και Αλεθρικό της Επαρχίας Λάρνακας, Ισχύος 99MW, Α' Φάοη 49.5MW, της εταιρείας Stivo Trading Ltd, με ημερομηνία 10/11/ Τις επιστολές της εταιρείας Stivo Trading Lid, ημερομηνίας 08/11/2010 και 17/10/2011, με τις οποίες ζητά παράταση ισχύος της Αδειας Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ για πέντε (5) χρόνια. 5. Την έκδοση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως της υπ' αριθμό ΛΑΡ/00363/2008/Α Πολεοδομικής Άδειας στις 18/04/ Την υπ' αριθμό πρακτικού 664/2011 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 08/11/2011, με την οποία ενέκρινε παράταση δώδεκα (12) μηνών της άδειας κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ της εταιρείας Stivo Trading Ltd, με το σκεπτικό ότι ενώ έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, ο κάτοχος της άδειας αδυνατεί να προχωρήσει με την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών λόγω των περιορισμών των σχεδίων χορηγιών της περιόδου του Ειδικού Ταμείου Προώθησης ΑΠΕ και ΕΞΕ που αποφασίστηκαν μετά από την χορήγηση της πιο πάνω άδειας. 7. Την υπογραφή του συμβολαίου εκμίσθωσης κρατικής γης με αριθμό ΑΔΧ 196/ Την υπ' αριθμό πρακτικού 734/12 απόφαση της ΡΑΕΚ για Τροποποίηση της άδειας κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ , Αιολικού Πάρκου, και μείωση της Α' Φάσης υλοποίησης του Αιολικού Πάρκου από 49,5MW σε 27MW, αλλαγή του κατασκευαστή και τύπου των Ανεμογεννητριών από General Electric, GE 1.5xle, ισχύος 1.5MW έκαστη σε Vestas V100 ισχύος 1.8MW έκαστη και έγκρισης της χωροθέτησης των δέκα πέντε (15) Α/Γ σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Πολεοδομία χωροταξικό σχεδιασμό. 9. Την υπ' αριθμό Β555/2011, άδεια οικοδομής, ημερομηνίας 25/04/2012, και επειδή σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008 και τους σχετικούς με την Έκδοση Αδειών Κανονισμούς η χρονική διάρκεια των Αδειών που χορηγεί η ΡΑΕΚ είναι στην διακριτική ευχέρεια των Μελών της ΡΑΕΚ να την αποφασίσουν, τα Μέλη της ΡΑΕΚ κρίνουν ότι εφόσον μπορούσαν ευθύς εξ αρχής να παραχωρήσουν Άδεια μεγαλύτερης διάρκειας για την κατασκευή του πιο πάνω έργου, και λαμβανομένου υπόψη ότι ενώ έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, ο κάτοχος της άδειας αδυνατεί να προχωρήσει με την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών λόγω των περιορισμών των σχεδίων χορηγιών ϊής περιόδου του Ειδικού Ταμείου Προώθησης ΑΠΕ και ΕΞΕ που αποφασίστηκαν μετά από την χορήγηση της πιο πάνω άδειας, τα μέλη της ΡΑΕΚ δύνανται τώρα να το πράξουν και να παρατείνουν την διάρκεια Ισχύος της Αδειας Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ της εταιρείας Stivo Trading Ltd και αφού εξέτασαν όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να παρατείνουν την διάρκεια Ισχύος της Άδειας Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ , Α' Φάση 27MW της εταιρείας Stivo Trading Ltd για ακόμη δύο (2) χρόνια, δηλαδή μέχρι τις 09/11/2014. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Stivo Trading Ltd καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, να παρατείνει την διάρκεια Ισχύος της Άδειας Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ της εταιρείας Stivo Trading Ltd για ακόμη δύο (2) χρόνια, δηλαδή μέχρι ιις 09/11/2014, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 4977 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012 Αναθεώρηση Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης με βάση το όρθρο 5Α(7) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2012 Η Αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης εκπονείται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και προβλέπει τις ραδιοσυχνότητες, τη γεωγραφική περιοχή κάλυψης και τις τοποθεσίες από τις οποίες εκπέμπουν οι αδειούχοι οργανισμοί και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θεωρούνται από το Διευθυντή ως σημαντικές. Η Αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 5Α(7) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2012 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και παρέχεται χρόνος είκοσι οκτώ ημερών για την υποβολή ενστάσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ισχυρίζεται ότι παραβλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα του. Η ένσταση κατά της Αναθεώρησης του Σχεδίου υποβάλλεται στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τ.Θ , 1302 Λευκωσία και παρέχει τους λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται. Η πιο κάτω αναθεώρηση αφορά τη δυνατότητα αναβάθμισης τοπικών ραδιοφωνικών οργανισμών σε παγκΰπριους και την τροποποίηση συχνοτήτων εκπομπής υφιστάμενων ραδιοφωνικών οργανισμών: Σημείο Εκπομπής Σταθμός Βαβατοινιά Τσάδα Φασούλα Μαραθάσα Αλλαγή Συχνότητας Ράδιο CAPITAL 101.4^' 101 Α ^ ΔΡΟΜΟΣ FM (,) SUPERSPORT FM (4 ' SKYLINE RADIO FM (51 Καταργείται η συχνότητα για τη Λευκωσία για το «ΔΡΟΜΟΣ FM» Τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως η κατευθυντικότητα της κεραίας και η μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς θα πρέπει να ρυθμιστούν κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς και τις παραπλήσιες εκπομπές που περιγράφονται στις υποσημειώσεις του πίνακα. 1,1 Εκπομπή του παγκυπριου ραδιοφωνικού οργανισμού Ό ΛΟΓΟΣ" από τα σημεία εκπομπής Βαβατσινιάς και Τσάδας σε απόσταση 200 khz στη συχνότητα 101,6MHz. Ο ραδιοφωνικός οργανισμός "Ράδιο CAPITAL" θα πρέπει, προτού υλοποιήσει το νέο σημείο εκπομπής, να συνάψει συμφωνία συντονισμού με το ραδιοφωνικό οργανισμό Ό ΛΟΓΟΣ". 12) Παράνομες εκπομπές από τα κατεχόμενα στις συχνότητες MHz και 96.0 MHz. 13) Εκπομπή του παγκυπριου ραδιοφωνικού οργανισμού "ANTENNA FM" από τα αημεία εκπομπής Βαβατσινιάς και Τσάδας σε απόσταση 200 khz στη συχνότητα 102.7MHz. Ο ραδιοφωνικός οργανισμός "ΔΡΟΜΟΣ FM" θα πρέπει, προτού υλοποιήσει ΪΟ νέο σημείο εκπομπής, να συνάψει συμφωνία συντονισμού με το ραδιοφωνικό οργανισμό "ANTENNA FM". (") Εκπομπή του παγκυπριου ραδιοφωνικού οργανισμού "RADIO DEEJAY" από τα σημεία εκπομπής Μαραθάσας και Φασούλας σε απόσταση 200 khz στη συχνότητα 100.1MHz. Οι ραδιοφωνικοί οργανισμοί "ΔΡΟΜΟΣ FM" και "SUPERSPORT FM" θα πρέπει, προτού υλοποιήσουν το νέο σημείο εκπομπής, να συνάψουν συμφωνία συντονισμού με το ραδιοφωνικό οργανισμό" RADIO DEEJAY". (5) Εκπομπή του παγκυπριου ραδιοφωνικού οργανισμού "ΚΑΝΑΛΙ ΕΞ!" και του τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού "RUSSIAN WAVE" από τα σημεία εκπομπής Βαβατσινιάς και Φασοΰλας σε απόσταση 200 khz στις συχνότητες 106.0MHz και MHz αντίστοιχα. Ο ραδιοφωνικός οργανισμός "SKYLINE RADIO FM" θα πρέπει, προτού υλοποιήσει το σημείο εκπομπής, να συνάψει συμφωνία συντονισμού με τους ραδιοφωνικούς οργανισμούς "ΚΑΝΑΛΙ ΕΞΙ" και "RUSSIAN WAVE".

6 4322 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός ' 1.*.* 1 Ι Φ, % ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ: 42/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Νόμος Αρ. 13{Ι)/2008) Καταγγελία της εταιρείας Alpha Electric House Ltd εναντίον της εταιρείας Fissler GhbH Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λούκια Χριστοδούλου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος W' Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος Αρ.Φακέλου Για την Alpha Electric House Ltd παρουσιάστηκε ο κύριος Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης από το δικηγορικό γραφείο Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης. Για την εταιρεία Fissler GmbH παρουσιάστηκε η κυρία 'Ελενα Μιχαήλ, από το δικηγορικό γραφείο Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ. Ημερομηνία απόφασης: 3 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο της υπό εξέταση καταγγελίας, αποτελεί η κατ' ισχυρισμό καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας εταιρείας ALPHA ELECTRIC HOUSE (SPYROS THEODOROU) LTD (στο εξής «η ALPHA ELECTRIC HOUSE») από την FISSLER GMBH (στο εξής «η FISSLER») ως αποτέλεσμα της επιστολής που αποστάληκε από τη FISSLER ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2009, μέσω της οποίας επιβάλλονταν αυθαίρετοι όροι συναλλαγής καθώς επίσης και μέσω της επιστολής της FISSLER ημερομηνίας 6 Μαΐου 2010 με την οποία πληροφόρησε την ALPHA ELECTRIC για την πρόθεση της να διακόψει την εμπορική τους συνεργασία προτείνοντας δύο επιλογές τερματισμού της συνεργασίας. Το δύο αυτά γεγονότα, κατά την ALPHA ELECTRIC, συνιοτούν παράβαση του άρθρου 6(2) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Ν. 13(Ι)/2008 (εφεξής «ο Νόμος 13(Ι)/2008»)- Ι. Χρονικό Διαδικασίας Η παρούσα καταγγελία υποβλήθηκε στην Επιτροπή από την ALPHA ELECTRIC στις 2 Ιουλίου Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 5 Αυγούστου 2010 ομόφωνα αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας της πιθανολογούμενης παράβασης που περιέχεται στην καταγγελία. Στις 19 Ιανουαρίου 2012, η Επιτροπή υπό τη νέα σύνθεση της σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως η σχετική απόφαση του ημερομηνίας 20/12/2011, εξέτασε την υπόθεση υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 25 Μαΐου 2011, στις Προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1586/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού) και, αφού έλαβε υπόψη και σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση της ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010 για τη διεξαγωγή έρευνας και όλες τις μετέπειτα ληφθείσες αποφάσεις και να εξετάσει την πιο πάνω υπόθεση εξ' υπαρχής. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της Επιτροπής κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010 για διεξαγωγή έρευνας, έκρινε ότι το εν λόγω υλικό δικαιολογεί τη διεξαγωγή έρευνας της καταγγελίας από την Υπηρεσία, δίδοντας σχετικές οδηγίες προς την Υπηρεσία. Η ALPHA ELECTRIC και η FISSLER ειδοποιήθηκαν για την απόφαση της Επιτροπής να διεξαχθεί εξ' υπαρχής έρευνα και να γίνει χρήση ταυ υλικού του διοικητικού φακέλου με σχετική επιστολή η οποία τους είχε σταλεί στις 27 Ιανουαρίου Η Υπηρεσία, αφού ολοκλήρωσε τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα της, υπέβαλε σημείωμα στην Επιτροπή ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2012 στο οποίο κατέγραψε το πόρισμα της έρευνας που διεξήγαγε. Η Επιτροπή, στη συνεδρία της στις 29 Φεβρουαρίου 2012, αφού μελέτησε το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης και συνεκτίμησε όλα τα στοιχεία και δεδομένα αλλά και έχοντας κάνει χρήση του υπάρχοντος στο διοικητικό φάκελο υλικού, ομόφωνα διαπίστωσε ότι πιθανολογείται εκ πρώτης όψεως υπόθεση σε σχέση με παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου και αποφάσισε να κινήσει διαδικασία εξέτασης της εκ πρώτης όψεως παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νόμου, καταρτίζοντας Έκθεση Αιτιάσεων. Συγκεκριμένα: Ή Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι εκ πρώτης όψεως πιθανολογείται παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου από μέρους της FISSLER ως αποτέλεσμα:

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (ι) των πρόσθετων υποχρεώσεων που επιβάλλονται στην ALPHA ELECTRIC μέσω της Συμφωνίας και του προτεινόμενου επιχειρηματικού πλάνου, με τον κίνδυνο αυτή να απολέσει την αποκλειστική διανομή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης αυτών που αναλύονται στο κείμενο του σημειώματος. (α) των προτεινόμενων από τη FISSLEFI ορίων πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και ο όρος για τερματισμό της συμφωνίας σε περίπτωση μη επίτευξης αυτών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο μιας οικονομικής κρίσης στην αγορά, και (Hi) του όρου για τη μη άσκηση ανταγωνισμού για περίοδο ενός έτους μετά τον τερματισμό της συμφωνίας και η επιβολή προστίμου σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης αυτής.» Καίά την Ιδια συνεδρία η Επιτροπή κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι δεν στοιχειοθετείτο κατάχρηση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης και συνεπώς παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου στη βάση της αιφνίδιας και αδικαιολόγητης διακοπής των σχέσεων των δύο εταιρειών και έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να ενημερώσει σχετικά την ALPHA ELECTRIC, ούτως ώστε να Θέσει τις απόψεις της επί αυτών των προκαταρκτικών συμπερασμάτων εντός είκοσι μίας ημερών. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η ALPHA ELECTRIC απέστειλε τις θέσεις της στις 23 Απριλίου 2012, σχετικά με τις προκαταρκτικές θέσεις της Επιτροπής σε σχέση με την ισχυριζόμενη παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου, ήτοι σε σχέση με την ισχυριζόμενη παράβαση στη βάση της αιφνίδιας και αδικαιολόγητης διακοπής των σχέσεων των δύο εταιρειών. Επιπρόσθετα, η ALPHA ELECTRIC κατέθεσε γραπτές θέσεις κατά την ακροαματική διαδικασία που έλαβε χώρα την 1 Π Ιουνίου 2012 και στις 11 Ιουνίου του 2012 κατόπιν ερωτήσεων τής Επιτροπής που τέθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας την 1 η Ιουνίου Η Επιτροπή, στη συνεδρία της ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2012, εξέτασε το κείμενο της Έκθεσης Αιτιάσεων το οποίο τέθηκε ενώπιον της από την Πρόεδρο και μετά από διεξοδική συζήτηση του κειμένου αποφάσισε να το υιοθετήσει και να το εγκρίνει, αποφασίζοντας παράλληλα την κοινοποίηση του και ειδοποίηση της FISSLER. Η Έκθεση Αιτιάσεων σε σχέση με την πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(2) από μέρους της FfSSLER στάληκε στη FISSLER σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Νόμου, ενώ αντίγραφο αυτής κοινοποιήθηκε στην ALPHA ELECTRIC. Οι εκπρόσωποι της FISSLER απέστειλαν στην Επιτροπή τις απαντήσεις τους στην Έκθεση Αιτιάσεων στις 27 Απριλίου Επιπρόσθετα, γραπτές θέσεις κατατέθηκαν εκ μέρους της FISSLER κατά την ακροαματική διαδικασία που έλαβε χώρα στις 4 Μαίου Η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2012 ομόφωνα κατέληξε ότι οι πράξεις και/ή οι παραλείψεις της FISSLER στα πλαίσια επιβολής αυθαίρετων όρων συναλλαγής, συνιστούν καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης, κατά παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου 13(Ι)/2008. Η Επιτροπή, ενεργώντας με βάση το άρθρο 42(2) του Νόμου και προτού αποφασίσει επί της επιβολής διοικητικού προστίμου, με σχετική επιστολή της ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2012 ενημέρωσε τη FISSLER για την πρόθεση της να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως, παρέχοντος την ίδια ώρα το δικαίωμα στη FISSLER να υποβάλει παραστάσεις εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας των 30 ημερών, επισημαίνοντας ότι το πλήρες αιτιολογημένο κείμενο της απόφασης της Επιτροπής θα της αποσταλεί αφού λάβει τις παρατηρήσεις ή θέσεις της ως προς την επιβολή διοικητικού προστίμου. Η FfSSLER υπέβαλε παραστάσεις σε σχέση με την επιβολή προστίμου μέσω σχετικής επιστολής του δικηγόρου της ημερομηνίας 27 Αυγούστου Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου ομόφωνα αποφάσισε προτού καταλήξει σε απόφαση να απευθύνει επιστολή στην FISSLER με την οποία να της ζητά όπως της κοινοποιήσει τον κύκλο εργασιών της εταιρείας για τα έτη 2008 και Η FISSLER απάντησε στο σχετικό ερώτημα με επιστολή της ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου.. Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 3 Οκτωβρίου, εξέτασε το χειρισμό της καταγγελίας υπό το φως της επιστολής των δικηγόρων της FISSLER και έλαβε την ακόλουθη τελική/οριστική απόφαση της: Ιί. Εμπλεκόμενα Μέρη Η ALPHA ELECTRIC, είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία συστάθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1989, έχοντας ως κύριους σκοπούς τη διεξαγωγή της εργασίας ή της επιχείρησης των εισαγωγέων, εξαγωγέων, πωλητών, εμπόρων, χονδρικής και λιανικής πώλησης, διανομέων, γενικών αντιπροσώπων ή αντιπροσώπων επί προμήθεια καινούργιων ή μεταχειρισμένων τηλεοράσεων, ψυγείων, πλυντηρίων ραδιομαγνητόφωνων, κουζινών, ηλεκτρικών θερμαστρών και γενικά όλων των ηλεκτρικών ειδών, εξαρτημάτων ή οποιωνδήποτε άλλων εμπορευμάτων προϊόντων ή αντικειμένων. Επίσης, στους σκοπούς της εταιρείας είναι και η διεξαγωγή της εργασίας ή της επιχείρησης των κατασκευαστών, βιομηχάνων, βιοτεχνών, εμπόρων εισαγωγέων, εξαγωγέων, εργολάβων, αντιπροσώπων, διανομέων, ή μεσιτών και η κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, ενοικιαγορά, μεταπώληση, διανομή, ανταλλαγή, υποθήκευση, ενεχυρίαση οποιωνδήποτε εμπορευμάτων, προϊόντων ή αντικειμένων και η εξάσκηση οποιασδήποτε εργασίας, επιχείρησης, εμπορίου, βιομηχανίας οποιουδήποτε είδους, καθώς και η δημιουργία, εγκαθίδρυση, λειτουργία και διατήρηση εργοστασίων, γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών ή άλλων υποστατικών, αντιπροσωπειών, κλάδων ή υποκαταστημάτων σε οποιοδήποτε μέρος της Κύπρου ή του εξωτερικού για την παραγωγή, κατασκευή, συναρμολόγηση, μετατροπή, επιδιόρθωση, επεξεργασία, αποθήκευση, πώληση, αγορά, εμπορία και διανομή οποιωνδήποτε εμπορευμάτων, αντικειμένων ή πραγμάτων κατασκευαζόμενων ή παραγόμενων από την εταιρεία, ή τα οποία εμπορεύεται η εταιρεία. Η FISSLER, είναι εταιρεία η οποία εδρεύει στη Γερμανία, ιδρύθηκε το 1845 από τον Carl Phiiipp Fissler και δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας των ομώνυμων μη ηλεκτρικών σκευών και εργαλείων μαγειρικής υψηλής ποιότητας (FISSLER), σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 90% περίπου της συνολικής παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων κατασκευάζεται στη Γερμανία. Η FiSSLER παραμένει μέχρι σήμερα οικογενειακή επιχείρηση και απασχολεί περίπου 700 άτομα. Για το 2007 / 2008 βραβεύτηκε ως "Superbrand Germany" - καλύτερο προϊόν / εμπορική φίρμα, από τον ανεξάρτητο παγκόσμιο οργανισμό "Superbrands". Η FISSLER αντιπροσωπεύεται από θυγατρικές εταιρείες ή/και συνεργάτες πωλήσεων των προϊόντων της σε περισσότερες από 70 χώρες, σε όλες τις ηπείρους.

8 Β 4324 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 III. Αντικείμενο της Καταγγελίας Αντικείμενο της καταγγελίας, είναι η κατ' ισχυρισμό καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στην οττοία κατ' ισχυρισμό βρίσκεται η ALPHA ELECTRIC προς την FISSLER, κατά παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου. Συγκεκριμένα, καταγγέλλεται: (α) Η προτεινόμενη συμφωνία η οποία αποστάληκε στην ALPHA ELECTRIC με επιστολή της FISSLER ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2009, ως περιέχουσα αυθαίρετους όρους συναλλαγής. Ειδικότερα, καταγγέλλεται η διάρκεια της δέσμευσης, τα μεγέθη των απαιτούμενων πωλήσεων, οι όροι 2.2., 3, 3.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5,4 και 5.7 του επιχειρηματικού πλάνου, και (β) η επιστολή της FISSLER ημερομηνίας 6 Μαΐου 2010, με την οποία πληροφορεί την ALPHA ELECTRIC για την πρόθεση της να διακόψει την εμπορική τους συνεργασία και της προτείνει δύο επιλογές τερματισμού της συνεργασίας τους. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ALPHA ELECTRIC προκύπτει ότι η FISSLER προτίθεται να μεταφέρει όλες τις εμπορικές δραστηριότητες που διεξάγονταν από την ALPHA ELECTRIC σε άλλη εταιρεία, απαγορεύοντας στην ALPHA ELECTRIC τη χρήση της επωνυμίας FISSLER Ιστορικό της υπόθεσης Η συνεργασία μεταξύ της- ALPHA ELECTRIC και της FISSLER χρονολογείται από το Με επιστολή ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 1982, αποστάληκε για πρώτη φορά γραπτή πρόταση συνεργασίας από την FfSSLER, στη βάση αποκλειστικότητας. Για την εν λόγω συνεργασία, ουδέποτε υπογράφηκε σύμβαση που να καθορίζει ρητώς τα πλαίσια της, αλλά πραγματοποιείτο με όρους που συμφωνούνταν και οριστικοποιούνταν πάντα κατόπιν συζητήσεων και κοινής συναίνεσης μεταξύ των δύο μερών. Η ALPHA ELECTRIC πωλούσε τα προϊόντα της FISSLER απευθείας στους καταναλωτές μέσω των δικών της χώρων, καθώς και μέσω άλλων λιανοπωλητών.. Περί τον Μάρτιο/Απρίλιο 2008 έγιναν δύο προσεγγίσεις στην FISSLER, από τις E&G Electricplus Ltd (στο εξής «η E&G Electricplus») και Fysair Ltd για την εξασφάλιση της αποκλειστικής διανομής των εν λόγω προϊόντων στην Κύπρο 1. Η FISSLER ενημέρωσε την ALPHA ELECTRIC για τις εν λόγω προσφορές και ενεπλάκη σε ένα βαθμό στις διαπραγματεύσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η FISSLER απέστειλε στην ALPHA ELECTRIC το προτεινόμενο επιχειρηματικό πλάνο που είχε ετοιμαστεί από την E&G Electricplus Ltd για παράθεση των σχόλιων της. Τελικά όμως οι διαπραγματεύσεις δεν καρποφόρησαν και συνεχίστηκε η μεταξύ τους συνεργασία. Τον Ιανουάριο 2009, η FISSLER πληροφόρησε την ALPHA ELECTRfC ότι αντιπρόσωπος της επιθυμούσε να επισκεφθεί την Κύπρο με σκοπό να πραγματοποιηθεί μεταξύ τους συνάντηση καθώς και συνάντηση με εκπροσώπους της Mega Electric 2, η οποία είναι πελάτης της ALPHA ELECTRIC. Η ίδια η ALPHA ELECTRIC, είχε εκφράσει την αντίρρηση της για την επίσκεψη και συνάντηση της FISSLER με την Mega Electric 3. Η επίσκεψη αντιπροσώπων της FISSLER πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο το Μάρτιο του Στο έγγραφο "Summary Report on Fissler 9-12 March 2009 visit to Cyprus", το οποίο ετοιμάστηκε και προσκομίστηκε οπό την εταιρεία ALPHA ELECTRIC με την παρούσα καταγγελία της, καταγράφεται η δυσαρέσκεια της για τον τρόπο αντιμετώπισης της από τους εκπρόσωπους της FISSLER (κ. Luckenkotter και κ. Hub) που επισκέφτηκαν την Κύπρο, οι οποίοι θεωρούσαν ότι τα προϊόντα δεν τύγχαναν επαρκούς αντιπροσώπευσης και δεν είχαν εδραιωθεί στην αγορά με τον τρόπο τον οποίο αυτοί επιθυμούσαν. Η ALPHA ELECTRIC απέστειλε έγγραφο με τον τίτλο "For Discussion Analysis, Conclusions & Provisional Action Plan", το οποίο ετοιμάστηκε και δόθηκε στην FISSLER. Το εν λόγω έγγραφο παρουσιάζει το πληθυσμό, τα νοικοκυριά και το οικονομικό status στην Κύπρο σε σύγκριση με τις πωλήσεις των προϊόντων της FISSLER, τις πωλήσεις ανά επαρχία, το προφίλ των πελατών και διατυπώνεται ένα αρχικό προσχέδιο επιχειρηματικού πλάνου;" Στις 16/3/2009, ο διευθυντής της ALPHA ELECTRIC απευθύνθηκε στην κα. Fissler-Pechtl στην οποία περιέγραψε την απογοήτευση του για την αντιμετώπιση που έτυχε από τον κ. Luckenkotter κατά την επίσκεψη του στην Κύπρο και της ζήτησε να επέμβει για ουνέχιση της μέχρι στιγμής συνεργασίας τους. Στην εν λόγω επιστολή εξέφρασε επίσης τη θέση ότι αν συνέχιζαν την επικοινωνία με τον κ. Luckenkotter, δεν θα επιθυμούσαν πλέον την αντιπροσώπευση των προϊόντων FISSLER στην κυπριακή αγορά. Στις 8/5/2009, στάληκε επιστολή απάντησης από την FISSLER με την οποία επισημάνθηκαν οι στόχοι της FISSLER και ότι θο έπρεπε να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για τα προβλήματα που είχαν προκύψει στον τρόπο προώθησης των προϊόντων. Στις 11/5/2009, η ALPHA ELECTRIC σε απάντηση ανέφερε ότι οι στόχοι και οι απόψεις των δύο εταιρειών δεν διαφέρουν τόσο, απλά αυτό που την είχε ενοχλήσει ήταν η απροθυμία να εισακουστούν. Παρόλα αυτά επισήμανε ότι είναι ανοικτή στις εισηγήσεις που θα γίνουν για την ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας. Με επιστολή της FiSSLER ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2009 απεστάλη στην ALPHA ELECTRIC προς υπογραφή Συμφωνία (Distributor-ship agreement), στη βάση σχέσης προμηθευτή {η FiSSLER) και διανομέα (η καταγγέλλουσα εταιρεία), η οποία περιλάμβανε (ως παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος της) και επιχειρησιακό πλάνο με συγκεκριμένα υποχρεωτικά ετήσια όρια αγορών μέχρι το τέλος του Στην επιστολή αυτή, αναφερόταν η πρόθεσο, της FISSLER να συνεχίσει τη συνεργασία της με την ALPHA ELECTRIC και η θέληση της να συγκεκριμενοποιήσει και να επισημοποιήσει τους όρους ϊης συνεργασίας τους, καθώς και το επιχειρησιακό πλάνο, μέσω σύναψης γραπτής 1 Επιστολή ημερομηνίας 14 Απριλίου 2008 και Επιστολή ημερομηνίας 16 Ιουλίου Επιστολή ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου Επιστολή ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2008.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ συμφωνίας 4. Επιπρόσθετα στο τέαος της επιστολής, η FISSLER κάλεσε την ALPHA ELECTRIC να σχολιάσει τους στόχους πωλήσεων που περιέχονταν στην προτεινόμενη Σύμβαση, στον τρόπο εξέλιξης της διαδικασίας και κάλεσε την ALPHA ELECTRIC να υπογράψει τη σύμβαση υποδεικνύοντας της την διαδικασία αποδοχής. Συγκεκριμένα η FISSLER ανέφερε: «We kindly ask you also sign Shis document in double version and send back to us. One version signed by us will be sent back to you then {...] Please let us have your response concerning proceeding and targets outlined /...]>>. Οι κυριότεροι όροι της προτεινόμενης συμφωνίας ήταν ο: εξής: (α) Η FISSLER αναγνωρίζει την ALPHA ELECTRIC ως αποκλειστικό διανομέα των προϊόντων της στην ελεύθερη Κύπρο. Αν πελάτης εκτός της ελεύθερης Κύπρου υποβάλει παραγγελία οτην ALPHA ELECTRiC, αυτή δικαιούται να την εκτελέσει (όρο: 2.1 και 2.3). (β) Η FISSLER έχει το δικαίωμα απευθείας πώλησης των προϊόντων της σε εντός της ελεύθερης Κύπρου λιανοπωλητές, οι οποίοι ανήκουν σε «International Operating Group». Σε τέτοιες περιπτώσεις η FISSLER θα ενημερώνει εγγράφως την ALPHA ELECTRIC όταν ο πελάτης γίνεται απευθείας πελάτης της. {όρος 2.1) {γ) Η FISSLER αναλαμβάνει να προμηθεύει τα προϊόντα της για διανομή και μεταπώληση στην ALPHA ELECTRIC. (όρος 2.5) Σύμφωνα με το Συνημμένο 4 της προτεινόμενης Συμφωνίας, ισχύουν τα εξής όρια πωλήαεων: 2009: 285,000, 2010: 322,000 και 2011: 353,000. Σε ότι αφορά τα επόμενα έτη, τα ελάχιστα όρια πωλήσεων θα καθορίζονται το προηγούμενο έτος {το αργότερο μέχρι το Σεπτέμβριο) και το επιχειρηματικό πλάνο θα δίδεται από την FISSLER, το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο. Αν η ALPHA ELECTRIC δεν κατορθώσει να φτάσει το προβλεπόμενο από την συμφωνία ετήσιο όριο αγορών, τότε η FISSLER δικαιούται να παραχωρήσει και σε άλλα πρόσωπα το δικαίωμα να πωλούν τα προϊόντα της ή/και να τερματίσει τη συμφωνία (όρος 2.5). Τα συνολικά όρια πωλήσεων κάθε έτους διαχωρίζονται σε διάφορους επιμέρους στόχους ανά είδος προϊόντος. (δ) Η ALPHA ELECTRIC υποχρεούται να αγοράζει τα προϊόντα απευθείας από την FISSLER προς διανομή. Η ALPHA ELECTRIC είναι ελεύθερη να καθορίζει δικές της τιμές για τα προϊόντα προς τους πελάτες της. (όρος 2.6) (ε) Η ALPHA ELECTRIC αγοράζει, διανέμει και πωλεί τα προϊόντα στο όνομα της και για δικό της λογαριασμό. Δεν θα θεωρείται εμπορικός αντιπρόσωπος ή θυγατρική εταιρεία της FISSLER. Δεν είναι εξουσιοδοτημένη να πράττει στο όνομα της FISSLER αλλά ως ανεξάρτητος έμπορος και να χρησιμοποιεί τους δικούς της υπαλλήλους, (όρος 3) (στ) Η FISSLER θα απαντά σε πέντε μέρες από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας κατά πόσο αποδέχεται ή αρνείται την παραγγελία και θα πληροφορεί την ALPHA ELECTRIC για το πότε θα παραδοθεί, (όρος 4.1) (ζ) Ποσοστό 5% επί του ετήσιου ποσού αγορών της ALPHA ELECTRIC από την FISSLER θα δίδεταϊ από την FISSLER στην ALPHA ELECTRIC για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων της στον επόμενο χρόνο και ποσοστό 0.75% επί του ετήσιου ποσού αγορών της ALPHA ELECTRIC από την FISSLER θα δίδεται αττό την FISSLER στην ALPHA ELECTRIC για σκοπούς δωρεάν αντικαταστάσεων προϊόντων στον επόμενο χρόνο. (όροι 4.4. και 4.5) (η) Η ALPHA ELECTRIC υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για προώθηση των προϊόντων της FISSLER στην Κύπρο, να προστατεύει τα συμφέροντα της και να την ενημερώνει μηνιαίως για τους πελάτες της. (όρος 5.1} (θ) Για πέντε (5) χρόνια από την υπογραφή της συμφωνίας η ALPHA ELECTRIC δεν δικαιούται να παράγει, εμπορεύεται, προωθεί, πωλεί ή διανέμει ανταγωνιστικά προϊόντα, και ούτε να υπεισέλθει σε οικονομική σχέση με εταιρεία που πωλεί ανταγωνιστικά προϊόντα. Ο καθορισμός των προϊόντων ως ανταγωνιστικών ή όχι θα πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με την FISSLER. (όρος 5.5) (ι) Η ALPHA ELECTRIC αναγνωρίζει και πραγματοποιεί τα όσα από κοινού συμφωνούνται στο Collaboration Plan και σε περίπτωση παράβασης του ενημερώνει εγγράφως τη FISSLER. (όρος 5.9) (ια) Η ALPHA ELECTRIC δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την εμπορική επωνυμία FISSLER για σκοπούς πώλησης προϊόντων άλλων από αυτών της Ρ!Ξ5ίΕΗ.(όρος 6.2) (ιβ) Η ALPHA ELECTRiC θα εξασφαλίσει άδεια που θα την εξουσιοδοτεί ως διανομέα των προϊόντων της FISSLER ατην Κύπρο. Μετά την απόκτηση της άδειας αυτής από την αρμόδια αρχή, η FISSLER θα αποδώσει στην ALPHA ELECTRIC τα σχετικά έξοδα, (όρος 7.2) (ιγ) Η ALPHA ELECTRIC είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει γραπτώς την FISSLER μέσα σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων, για οποιεσδήποτε τυχόν πλημμέλειες τους. Για πλημμέλειες σε προϊόντα που ξεπερνούν τις υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την FISSLER και σε τέτοια περίπτωση κατά την κρίση της FISSLER μπορεί να αποφασίζεται παραπομπή σε όργανο διαιτησίας για συμβιβασμό, (όρος 8.1) (ιδ) Τα παράπονα των τελικών καταναλωτών διαβιβάζονται στην FISSLER κάθε τρεις μήνες, και τα προϊόντα αποζημιώνονται ή ανπκαθιστώνται από αυτήν αν τα σχετικά παράπονα κριθούν αιτιολογημένα, (όρος 8.4.) (ιε) Αν η ALPHA ELECTRiC δεν κατορθώσει να φτάσε* το προβλεπόμενο από την συμφωνία ετήσιο όριο αγορών και οι αγορές της είναι σε ποσοστό χαμηλότερο κατά 10% του ορίου αυτού, τότε η FISSLER δικαιούτα! να υποδείξει άλλο διανομέα και να τερματίσει τη συμφωνία, (όρος 10.3) " «Based on the applied type of local market activities we see significant additional market potential for Fissler in Cyprus. [..JHowever, we see the current arrangement as apparently too unprecise regarding the duties of both parties in such arrangement. We therefore regard as a requirement to specify these in form of a written contract. (...]Given the content of the discussion with you this year and also in order to provide with clarity about also our midterm expectation we decided to specify our expectations of your Fissler business in Cyprus for the period until of 201 t.»

10 Β 4326 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ιστ) Για περίοδο ενός (1) έτους μετά τη Λήξη της συμφωνίας, επί ιτοινή , η ALPHA ELECTRIC υποχρεούται να μην πωλεί προϊόντα παρόμοια με αυτά της FISSLER και να μην προβαίνει σε εμτιορικές δοσοληψίες υπό την επωνυμία της ITSSLER( όρος 11). (ιζ) Η συμφωνία ανανεώνεται αυτόματα για ένα χρόνο μετά τη λήξη κάθε πρώτου έτους, ώστε να έχει πάντοτε συνολική διάρκεια τριών ειών. Η FISSLER έχει το δικαίωμα να διακόψει τη συμφωνία σε περίπτωση που η ALPHA ELECTRIC δεν φθάσε* τα ετήσια όρια αγορών με εξάμηνη προειδοποίηση και σε περίτκωση που η καταγγέλλουσα δεν επανορθώσει την κατάσταση σε τρεις μήνες από τη συγκεκριμένη ειδοποίηση, (όρος 12.1) Η ALPHA ELECTRiC με επιστολή της ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2009, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στο θέμα του καθορισμού ετήσιων ποσών αγορών ανέφερε ότι το θέμα του καθορισμού των ετήσιων ποσών αγορών 8α έπρεπε, βάσει της μέχρι τότε καθιερωμένης σχέσης και πρακτικής, να αφορά μόνο το επόμενο έτος και να υπήρχαν επιπλέον πρόνοιες για τυχόν μη εκπλήρωση των ετήσιων ποσών αγοράς, δεδομένης κα! της επικρατούσας οικονομικής κατάστασης. Συγκεκριμένα η ALPHA ELECTRIC σημείωσε στην εν λόγω επιστολή τα εξής: "Plan & Targets should he only for following year, given a well-established relationship & practice. Moreover, there should always be provisions for non-achievement, especially given current international & local economic situation.» Επιπρόσθετα και μεταξύ άλλων θεμάτων, η ALPHA ELECTRIC επεσήμανε ότι οι συζητήσεις είχαν φτάσει σε αδιέξοδο και ως εκ τούτου, επικαλέστηκε την πρόταση που είχε γίνει από τον ανιιιτρόσωπο της FISSLER στην ΕλΛάδα, την εταιρεία Berson C. Sarafidis Bros S.A, η οποία θα επίλυε τα προβλήματα που είχαν προκύψει προς όφελος όλων. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η ALPHA ELECTRIC, η πρόταση της αυτή εκφράστηκε προς την FISSLER σε τηλεφωνική επικοινωνία ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2009 s. Η εν Λόγω πρόταση αφορούσε τη σταδιακή μεταφορά των δραστηριοτήτων της ALPHA ELECTRiC σιη Berson C. Sarafidis Bros S.A. σε σχέση με τα προϊόντα της FISSLER στην Κύπρο. Σχετικό είναι το πιο κάτω απόσπασμα από την επιστολή της ALPHA ELECTRIC προς την FISSLER ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2009: «As can be concluded from all the above, we seem, unfortunately, to be reaching a deadlock situation. Consequently, we would suggest that, in order to avoid further reproductions of unproductive and potentially acrimonious discussions amongst ourselves, we urgently turn and focus on deciding on the new, sound and solid proposal that has been laid on the table. We are, of course, referring to the conversation you had with Mrs. Eleni Sarafidis on November 1(? η, regarding an agreement that can be reached amongst our respective companies. We all strongly believe it has the potential to resolve matters to everybody's best interest.» Σε απάντηση της στις 24 Νοεμβρίου 2009, η FISSLER εξέφρασε την άγνοια της για την κατ' ισχυρισμό πρόταση εκ μέρους της ελληνικής εταιρείας Berson C. Sarafidis Bros S.A (αντιπρόσωπος της FISSLER στην Ελλάδα} και ζήτησε επιβεβαίωση του κατά πόσο η ALPHA ELECTRIC είναι πρόθυμη να τερματίσει τη μεταξύ τους συνεργασία. Σχετικό είναι το ακόλουθο απόσπασμα της εν λόγω επιστολής:. -Firstly this proposal is not known to us, secondly we are not aware of what you know about the mentioned telephone conversation. Could you please confirm that it is our correct interpretation thereof if we presume that Alpha Electric House Ltd is willing to give up the cooperation with Fissler GmbH as soon as possible.» Σε απάντηση της ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2009 η ALPHA ELECTRIC ανέφερε ότι είναι πρόθυμη να τερματίσει τη συνεργασία της με την FISSLER υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι προς όφελος της αντίστοιχης ελληνικής εταιρείας την οποία προμηθεύει η FISSLER και με την οποία η ALPHA ELECTRIC ήλθε σε συμφωνία, και ως εκ τούτου θα ικανοποιούσε το αίτημα της για αποζημίωση. Λέχθηκε σχετικά: «We would like to clarify further on the point you requested, that Alpha Electric House Ltd would be willing to give up co-operation with Fissler GmbH but only under the condition that: it is done in favour of Messrs. BERSON Greece, and based on the terms of the agreement we have reached with them, which totally respects and satisfies our rightful demand for compensation.» Σε απάντηση της ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2009, η FISSLER εν πρώτοις επισήμανε την επιθυμία όλων για αλλαγή οτη διανομή των προϊόντων FISSLER στην Κύπρο, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι σε οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να είναι άμεσα αναμιγμένη η ίδια. Σχετικό είναι το ακόλουθο απόσπασμα: «Fact is, both Alpha Electric House (Spyros Theodorou) Ltd and Fissler GmbH, are envisaging a change in distributing Fissler products in the Republic of Cyprus. Any action in that respect can logically only be reached with the direct involvement of Fissler GmbH.» Γι' αυτό είναι που εξέφρασε την έκπληξη της για το γεγονός ότι (μέσω του ηλεκτρονικού μηνύματος της ALPHA ELECTRIC ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2009) πληροφορήθηκε για την συμφωνία της με την ελληνική εταιρεία Berson C. Sarafidis Bros S.A την οποία προμηθεύει η FISSLER, ενόσω η επικοινωνία για συνέχιση της συνεργασίας τους ήταν σε εξέλιξη. Ταυτόχρονα, η FiSSLER επισήμανε, την ελευθερία της να εκτιμά όλες τις επιλογές διανομής των προϊόντων της οτην Κύπρο και ανέφερε ότι είναι πρόθυμη να αποζημιώσει την ALPHA ELECTRIC για τη μέχρι τότε συνεργασία τους. Η απόφαση της θα βασίζετο σε αμιγώς οικονομικούς Λόγους. Τέλος, την πληροφόρησε ότι θα επικοινωνούσε με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επιλογών της και επιφυλάχθηκε να αποστείλει τον επϊοημο τερματισμό της συνεργασίας, καταλήγοντας:. «Our decision will be strictly based on economical reasons, however, we would be willing to respect any comprehensive argument from your side to comfort you in view of our cooperation so far, but not as a fixed condition.» 5 Βλέπε επιστολή της ALPHA ELECTRIC προς την FISSLER, με ημερομηνία 14/12/2009, στην οποία γίνεται αναφορά ατην τηλεφωνική επικοινωνία που έλαβε χώρα μεταξύ της Messrs Sarafidis (Berson) και του κ. Stephan Luckenkotier. Σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή δεν γνώριζαν επακριβώς για το περιεχόμενο της επικοινωνίας, απλά για ύπαρξη πρότασης συνεργασίας.

11 TfUIHiViA Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Με επιστολή της ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2009 η ALPHA ELECTRIC πληροφόρησε την FISSLER ότι δεν προσβλέπει σε αλλαγή της μέχρι τότε συνεργασίας τους και γγ αυτό και ήταν έκπληκτοι με το προσχέδιο συμφωνίας που της είχε αποσταλεί στις 26 Οκτωβρίου 2009, Επίσης, ανάφερε στην FISSLER ότι αναγνωρίζει ότι έχει τον τελικό λόνο για την οποιαδήποτε συμφωνία και θα πρέπεί να γίνει με την άμεση ανάμειξη της. Σημείωσε ότι τα σημεία που έθιξε στις 20 Νοεμβρίου 2009 σε σχέση με την προτεινόμενη συμφωνία μεταξύ της ίδιας και της FISSLER δεν έτυχαν αττάντησης από την FISSLER και επανέλαβε ότι θεωρεί ότι η προτεινόμενη συμφωνία με την ελληνική εταιρεία είναι προς το συμφέρον όλων των μερών και ζήτησε από την FISSLER να αξιολογήσει αυτή την προτεινόμενη συμφωνία. Ανέφερε σχετικό: «your response, however, of November 24"' to the above communication of ours did not address any of the other points we raised, but focused on asking us to confirm your presumption/interpretation that we would be "willing to give up the co-operation with FISSLER as soon as possible". You did not even give us your response regarding our position on the Contract etc., so again in an effort to be brief and civil, we replied to your ambiguously placed question, in such a way so as to make it clear to you that: (a) there would be willingness for an agreement with Berson from our side, but also, and (b) most importantly, our concession to give up co-operation with Fissler was not, and would never be unconditional, but, rather, it would require compensation, as Berson proposal recognized and respected.» ΤέΑος, ζήτησε να ενημερωθεί για τις προθέσεις της FISSLER, ήτοι κατά πόσο θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους, ως ίσχυε μέχρι τότε, ή κατά πόσο θα αξιολογήσουν την πρόταση της ελληνικής εταιρείας, ή κατά πόασ υπάρχουν άλλες επιλογές, «so please assist us to understand what the options now on your table for you to evaluate include: (i) conisntiing our co-operation on the basis of our status as it was established and prevailed from the beginning of our co-opbration? (ii) second option, as you more clearly say, is evaluating the Berson proposal? (iii) Are there any other options?», Σύμφωνα με τα όσα η FISSLER σημείωσε στην επιστολή της προς" την Υπηρεσία ημερομηνίας 10/6/2011 αλλά και στις γραπτές θέσεις που υπέβαλλε ενώπιον της Επιτροπής ημερομηνίας 27/4/2012 καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, υποστήριξε ότι δεν έλαβε γνώση της προαναφερόμενης από την ALPHA ELECTRIC επιστολής και ως εκ τούτου δεν την απάντησε. Συγκεκριμένα η εκπρόσωπος της FISSLER ανέφερε κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής ότι: «Σε διευκρίνιση που ζήτηαα εγώ από τους ίδιους του πελάτες για το fax αυτό μου ελέχθηκε ότι, δεν γνωρίζουμε αν λήφθηκε ή δεν ελήψθηκε. Πάντως, ουδέποτε το παραλάβαμε από την άποψη να μπορέσουμε να ενεργήσουμε βάση της επιστολής. Επομένως, ήταν σαν να ουδέποτε έλαβαν γνώση της επιθυμίας της ALPHA για να διαπραγματευθεί τη συμφωνία. Αυτό οφείλω να το διευκρινίσω για σκοπούς ορθότητας των γεγονότων.» Με επιστολή ημερομηνίας 6 Μαΐου 2010, η FISSLER πληροφόρησε την ALPHA ELECTRIC για την πρόθεση της να διακόψει την εμπορική τους συνεργασία, επισυνάπτοντας σχετική επιστολή στην οποία ανέφερε ότι από 3Ί Μαίου δίδει προειδοποίηση ότι τερματίζει τη σχέση διανομής των προϊόντων της από την ALPHA ELECTRIC στην Κύπρο, με προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών, δηλαδή στις 30 Νοεμβρίου Μέχρι την ημερομηνία αυτή (30 Νοεμβρίου 2011), πρότεινε την εξακολούθηση της μεταξύ τους σχέση συνεργασίας. Ταυτόχρονα της πρότεινε την επιλογή τερματισμού της συνεργασίας τους, με από κοινού συμφωνία όπου η προειδοποίηση θα ήταν. πιο σύντομη και θα δίδετο οικονομικό αντάλλαγμα. Παρόλο που η ίδια προτιμούσε τη δεύτερη επιλογή, ως τρόπο διακοπής της μέχρι τότε συνεργασία τους, εντούτοις δεν αποδεχόταν διαπραγμάτευση των ουσιωδών όρων της συμφωνίας αυτής, την οποία θεωρούσε «financially reasonable». Η δεύτερη επιλογή ανέφερε ότι η συνεργασία Θα διακοπτόταν στις 30 Ιουνίου 2010; (α) Με υποχρέωση της ALPHA ELECTRIC να μην χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο την εμπορική επωνυμία FISSLER για εμπορικούς σκοπούς ή / και να πωλεί τα προϊόντα υπό την εμπορική επωνυμία FISSLER μετά τον τερματισμό της συνεργασίας. Φ) Ι '-'- (γ) Με υποχρέωαη της FISSLER να αγοράσει οποιαδήποτε προϊόντα κατέχει η ALPHA ELECTRIC κατά την ημερομηνία του τερματισμού, με 10% επιπρόσθετο ποσό επί της αί,ίσς τους από όταν αγοράστηκαν αρχικά από την ALPHA ELECTRIC. (δ) Με υποχρέωση της FISSLER να αγοράσει τα έπιπλα που φέρουν το λογότυπο FISSLER και αγοράστηκαν από την ALPHA ELECTRIC, στο 50% της αξίας τους κατά τη στιγμή που αγοράστηκαν. (ε) Η FISSLER εγγυάται τη σύναψη μονοετούς συμβολαίου εργασίας για δύο εργαζόμενους της ALPHA ELECTRIC, στο νέο εκπρόσωπο της στην Κύπρο. (στ) Η ALPHA ELECTRIC και η FISSLER θα προβούν σε κοινή επίσημη ανακοίνωση που θα περιέχει δήλωση επιστροφής στην FISSLER του δικαιώματος εκπροσώπησης στην Κύπρο. Παράλληλα, με την εν λόγω επιστολή, η FISSLER πληροφόρησε την ALPHA ELECTRIC ότι στις 18 Μαΐου 2010 η διοίκηση της εταιρείας θα βρισκόταν στην Κύπρο όπου θα μπορούσαν να συναντηθούν για οποιεσδήποτε απορίες ή/και διευκρινίσεις. Στην περίπτωση που η ALPHA ELECTRIC αποδέχονταν τη συμφωνία τερματισμού της συνεργασίας των δύο εταιρειών, η εν λόγω συμφωνία θα έπρεπε να σταλεί στη FISSLER μέχρι της 26 Μάιου ] * Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...].

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Π/Υ: 1.249.920 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Λευκωσία, Απρίλιος 2015 Αρ. Διαγωνισμού 1/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 997/2013 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΑΕΚ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη: τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 97 των Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Λευκωσία, Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΠ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ «Ε.ΙΙΙ-ΚΟΥΠΟΝΙΑ» ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ΚΟΥΠΟΝ/0615 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ME ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ME ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ME ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Πεδίο Εφαρμογής. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης επιθυμεί Η να έχει διαβεβαιωθεί ότι λαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4457 Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010 3783 Αριθμός 4301 ΕίΔΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Αναφοράς THE 4/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών) ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ. 21446, 1508 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz. Terms and Conditions Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.eu ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ FAQ για τη 7 η Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο 2014 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 2 2. Όροι παραλαβής ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ- ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Ε.Ε.) ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 139(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4530 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015 1153 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3) ΜΕΡΟΣ Ι ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ 1. Πλήρες όνοµα αιτητή... 2. ιεύθυνση αιτητή, ή στην περίπτωση νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα