Τνκέαο Μεραλνηξνληθήο. Υπνινγηζηηθά θαη Πιεξνθνξηθά Σπζηήκαηα θαη Υπεξεζίεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τνκέαο Μεραλνηξνληθήο. Υπνινγηζηηθά θαη Πιεξνθνξηθά Σπζηήκαηα θαη Υπεξεζίεο"

Transcript

1 Τνκέαο Μεραλνηξνληθήο Υπνινγηζηηθά θαη Πιεξνθνξηθά Σπζηήκαηα θαη Υπεξεζίεο

2 Mechatronics Aiming at the synergistic integration of mechanics, electronics, control theory, and computer science within product design and manufacturing, in order to improve and/or optimize its functionality.

3 Πξνζσπηθό 24 ζπλεξγαδόκελνη εξεπλεηέο Δ. Τζνπθαιάο, Α. Φαηδεγεσξγίνπ, Σ. Λάιεο, Κ. Φνύζηε, Ν. Μπέιιαο, Π. Μπνδάλεο,... 1 εξεπλεηήο Ν. Ναλάο 25 ππνςήθηνη δηδάθηνξεο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο θνηηεηέο πξαθηηθήο άζθεζεο

4 Σηόρνη Παγθνζκίνπ επηπέδνπ αξηζηεία ζε δηεπηζηεκνληθή έξεπλα Αύμεζε ησλ επθαηξηώλ έξεπλαο Ιζνξξνπεκέλν ραξηνθπιάθην βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο Αξηζηεία κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο Δπηζηεκνληθή ζηήξημε θαη θαηάξηηζε γηα ηε βηνκεραλία θαη ηελ θπβέξλεζε Δ&Α γηα ηελ ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο

5 Θεκαηηθέο Πεξηνρέο Σπιινγή, Δπεμεξγαζία, Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Χεθηαθήο Πιεξνθνξίαο θαη Γλώζεο Υπεξεζίεο θαη Δθαξκνγέο Παγθόζκηνπ Ιζηνύ Βην-Πιεξνθνξηθή θαη Τερλεηά Αλνζνπνηεηηθά Σπζηήκαηα Σρεδηαζκόο θαη αμηνιόγεζε VLSI Γηεπαθή πιηθνύ/ινγηζκηθνύ Internet of Things and Web of Things

6 Γξάζεηο Αηρκήο Δπθπήο ελέξγεηα Απαληαρνύ θαη δηάρπηνο ππνινγηζκόο Πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο Σρεδηαζκόο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ Γηεπαθή πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ Γηα βίνπ κάζεζε

7 Δπθπήο Δλέξγεηα Τα κειινληηθά ζπζηήκαηα ελέξγεηαο ζα ζρεηίδνληαη άκεζα κε έλα ελεξγεηαθνύηύπνπ δηαδίθηπν όπνπ ε ελέξγεηα ξέεη από ηνπο πξνκεζεπηέο ζε πειάηεο θαηά ηξόπν αλάινγν πξνο ηνλ ηξόπν ηεο ξνήο παθέησλ δεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν πιεξνθνξηώλ. Νέα ζπζηήκαηα θαη πιαηθόξκεο αγνξώλ ελέξγεηαο ζα δηνξζώλνπλ ηελ κέγηζηε δήηεζε ελέξγεηαο κέζσ ηδεαηήο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο.

8 Γηα Βίνπ Μάζεζε Comenious, Grundving, Leonardo Da Vinci, KA2, KA3 and KA4 Projects 1. Serious Games for Situated Learning of Vehicular Languages addressing Work Needs Life Long Learning 2. Serious Games Network 3. Teaching Programming towards the Early Development of Analytical Structural and Critical Minds 4. Environmental Sustainability Training for Children through on-line Simulation, Exploration, and Collaboration 5. Innovative Peer Learning Assessment System for Evaluation of Trainers and Quality VET Personnel 6. Identifying the logic structure of languages by use of new interactive mobile services, new diagnostic training methods for development of key competencies, and new evaluation methods introducing assessment for learning 7. Teaching Mathematics through Innovative Learning Approach and Content 8. Communication Empowering Integration Experience for Senior Age Volunteers 9. Innovative Simulator Tools for Quality Management Production Process Training in VET 10.European Transfer Models for Welding Personnel Certification. 11.Methodologies Accreditation and Training in Outsourced Production Processes

9 Γηαρείξηζε θαη Υπεξεζίεο Πιεξνθνξίαο θαη Γλώζεο (έξγα) FOster the Comprehension, adoption and USe of Knowledge intensive technologies for coding and sharing 3D media content in consolidated and emerging application communities (Έξγν FP7) Remedial and Rehabilitation Tourism in Thessaly (έξγν ΓΓΔΤ Σπλεξγαζία) High Performance Scientific Computing Through Web Services (έξγν ΓΓΔΤ Θαιήο)

10 Απαληαρνύ θαη δηάρπηνο ππνινγηζκόο Βαζηθή εκπεηξία/ηερλνγλσζία Γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, runtime environment, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα, κεζηζκηθό, ζρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε ζπζηεκάησλ Κύξηεο πεξηνρέο ππνινγηζκνί ζε δπλακηθά κεηαβαιιόκελα δίθηπα, αζύξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ

11 Απαληαρνύ θαη δηάρπηνο ππνινγηζκόο Έξγα FP7 Develop a platform for opportunistic computing on top of a wireless adhoc network of smart objects with sensors and actuators (application domain home automation) Integrate POBICOS with the Guildford Smart Campus (U. of Surrey), measure scalability for ~200 nodes, evaluate a new UI approach called soft actuation Έξγα ΓΓΔΤ Remote monitoring of a ship s engine to track performance and detect problems using a WSN Increase the productivity of greenhouses by monitoring and dynamically adjusting their environmental conditions

12 Σρεδηαζκόο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ Continuous Transistor Sizing for sub- 45nm designs Development of a continuous transistor sizing EDA tool Development of a layout (physical design) manipulation tool, which will implement in the physical layout the sizes that are calculated by the continuous transistor sizing tool. Special, parallelized algorithms and distributed data models that will deal with the massive data requirements of this undertaking.

13 Γηεπαθή πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ Απηνκαηνπνίεζε παξαγσγήο λέσλ αξρηηεθηνληθώλ πιαηθόξκαο Ξεθηλώληαο από many-core πξνγξακκαηηζηηθά κνληέια, πξνζδηνξίδνπκε απηόκαηα ηελ δηεπαθή πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ θαη δεκηνπξγνύκε θώδηθα πςειήο απόδνζεο γηα κηα επξεία γθάκα πιηθνύ Γηαηύπσζε αιγνξίζκσλ κε OpenCL Coordinating an FP7 FET open project

14 Υπάξρνπζα Υπνδνκή Τερλνινγηθό Πάξθν Θεζζαιίαο Γύν ππνινγηζηηθά clusters Φνξεηέο κνλάδεο ζπιινγήο δενκέλσλ Μεραηξνληθό ζύζηεκα ζρεδηαζκνύ ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ Υπνινγηζηέο θαη θνξεηέο ζπζθεπέο αλάπηπμεο εθαξκνγώλ

15 Γεκνζηεύζεηο - 39 ζε δηα βίνπ κάζεζε

16 Γηαθξίζεηο

17 Παγθόζκηεο Πξσηηέο Οn-line Content Based Adaptive Information Filtering. High Performance Scientific Computing offered as Web Services (through amazon, vima, PRACE, ).

18 Σπλεξγαζίεο

19 Σπλνπηηθή εηθόλα (ηειεπηαία 5 έηε) Γεκνζηεύζεηο ζε πεξηνδηθά >100 Βηβιία >5 Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ >200 Άιιεο δεκνζηεύζεηο >50 Αλαγνξεπζέληεο δηδάθηνξεο >12 Φξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα > 22

20 Μέιινλ Δπηρεηξεκαηηθόηεηα. Παξνρή Υπεξεζηώλ. Αληηκεηώπηζε ηεο Αθαίκαμεο Νέσλ Δπηζηεκόλσλ θαη Δξεπλεηώλ