ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ"

Transcript

1 ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

2 Ησύγχρονητεχνολογίαμάςέδωσετη δυνατότηταεκμετάλλευσηςτηςενέργειαςτης ηλιακήςακτινοβολίαςμετηχρήσητωνηλιακών φωτοβολταϊκώνσυστημάτων (Φ/Β). Ηλειτουργίατουςστηρίζεταιστοφωτοβολταϊκό φαινόμενο, δηλαδήτηνάμεσημετατροπήτης ηλεκτρομαγνητικήςακτινοβολίαςσεηλεκτρικό ρεύμα.

3 Απότιαποτελείταιένα φωτοβολταϊκόσύστημα;

4 1. Φωτοβολταϊκόστοιχείο: Ηηλεκτρονική διάταξηπουπαράγειηλεκτρικήενέργεια ότανδέχεταιακτινοβολία. Λέγεταιακόμα Φ/ΒκύτταροήΦ/Βκυψέλη (PV cell).

5 2. Φωτοβολταϊκόπλαίσιο: ΈνασύνολοΦ/Β στοιχείωνπουείναιηλεκτρονικάσυνδεδεμένα. ΑποτελείτηβασικήδομικήμονάδατηςΦ/Β γεννήτριας (PV module). 3. Φωτοβολταϊκόπανέλο: ΈναήπερισσότεραΦ/Β πλαίσια, πουέχουνπροκατασκευαστείκαι συναρμολογηθείσεενιαίακατασκευή, έτοιμηγια ναεγκατασταθείσεφ/βεγκατάσταση (PV panel).

6 4. Φωτοβολταϊκήσυστοιχία: Μιαομάδααπό Φ/Βπλαίσιαήπανέλαμεηλεκτρική αλληλοσύνδεση, τοποθετημένασυνήθωςσε κοινήκατασκευήστήριξης (PV array).

7 5. Φωτοβολταϊκήγεννήτρια: Τοτμήμαμιας Φ/ΒεγκατάστασηςπουπεριέχειΦ/Βστοιχείακαι παράγεισυνεχέςρεύμα (PV generator). Ταφωτοβολταϊκάσυστήματα παράγουνσυνεχέςρεύμα. Αυτό σημαίνειείτεότιταχρησιμοποιούμεμε συσκευέςσυνεχούςρεύματοςείτε μετατρέπουμεαυτότοσυνεχέςρεύμασε εναλλασσόμενο 230 V (σερεύμαίδιομε τηςδεηδηλαδή) μετηβοήθειακάποιων ηλεκτρονικώνσυσκευών.

8 Τιενεργειακέςανάγκεςμπορώνα καλύψωμεέναφωτοβολταϊκό? Φωτισμός, τηλεπικοινωνίες, ψύξη, ηχητική κάλυψη... οποιαδήποτεουσιαστικάενεργειακή ανάγκημπορείνακαλυφθείαπόένακατάλληλα σχεδιασμένοφωτοβολταϊκόσύστημα.

9 Ποιάείναιταπλεονεκτήματατων φωτοβολταϊκών; μηδενικήρύπανση αθόρυβηλειτουργία αξιοπιστίακαι μεγάλη διάρκειαζωής (πουφθάνει τα 30 χρόνια) απεξάρτησηαπότηντροφοδοσίακαυσίμωνγιατις απομακρυσμένεςπεριοχές δυνατότηταεπέκτασηςανάλογαμετιςανάγκες ελάχιστησυντήρηση

10 Καιταμειονεκτήματα; Τοσχετικάυψηλόκόστοςαγοράς Ηέλλειψηεπιδοτήσεωνστονοικιακόκαταναλωτή Παρόλααυτά, ήδητοκλίμαφαίνεταινα αλλάζει. Πολλέςχώρεςέχουνξεκινήσει τατελευταίαχρόνιασημαντικά προγράμματαενίσχυσηςτων φωτοβολταϊκών, μεγενναίεςεπιδοτήσεις τόσοτηςαγοράςκαιεγκατάστασης φωτοβολταϊκών, όσοκαιτης παραγόμενηςηλιακήςκιλοβατώρας.

11 Τιεπιπτώσειςέχουνταφωτοβολταϊκά στοπεριβάλλον; Θετικές. Δενπαράγουναέριαήεπιβλαβή ακτινοβολίαούτεθόρυβο. Επίσης, κάθεμwh από φωτοβολταϊκάσημαίνειαποφυγήέκλυσης περίπουενόςτόνουδιοξειδίουτουάνθρακαστην ατμόσφαιρα. Φωτοβολταϊκάισχύος 1 KW ισοδυναμούνμε 2 στρέμματαδάσουςόσοναφορά τηναποφυγήέκλυσηςδιοξειδίουτουάνθρακα.

12

13 ΟιβασικοίτύποιΦ/B συστημάτωνείναι οιεξής: v Διασυνδεδεμέναφωτοβολταϊκάσυστήματα: Ανηενέργειαπουπαράγεταιαπότο φωτοβολταϊκόσύστημαείναιμικρότερηαπότις ανάγκες, τότετοδίκτυοπαρέχειαυτόματατην απαιτούμενηεπιπλέονενέργεια. Ανηπαραγόμενη ενέργειαείναιμεγαλύτερηαπότηνκατανάλωση τωνφορτίων, ηπαραπάνωενέργειαδιοχετεύεται στοδίκτυοέναντιπροσυμφωνημένης (καιπολύ ελκυστικής) τιμής, εξασφαλίζονταςκέρδοςγιατον αυτοπαραγωγό.

14

15 vαυτόνομαφωτοβολταϊκάσυστήματα: Ηενέργειαπουπαράγεταιαποθηκεύεταισε ειδικούςσυσσωρευτές (μπαταρίες), εξασφαλίζονταςπαροχήηλεκτρικούρεύματος ακόμηκαιότανδενυπάρχειηλιοφάνειαγια συνεχόμενεςημέρεςκαθώςκαιτιςνύχτες.

16

17 v Υβριδικάφωτοβολταϊκάσυστήματα Πρόκειταιγιααυτόνομασυστήματαπου αποτελούνταιαπότηφ/βσυστοιχίασε συνδυασμόμεάλλεςπηγέςενέργειαςόπως μιαγεννήτριαπετρελαίουήάλλημορφήαπε (π.χ. ανεμογεννήτρια).

18

19 Ταφωτοβολταϊκάμετατρέπουντην ηλιακήενέργειααπ'ευθείαςσε ηλεκτρική. Τιςημέρεςτουχειμώναπου δενέχειήλιο, τιγίνεται; Ηπαραγωγήηλεκτρικούρεύματοςαπότονήλιομε φωτοβολταϊκάχρειάζεταιτοφωςτηςηλιακής ακτινοβολίας, όχιτηθερμότητάτης. Ακόμηκαιμια συννεφιασμένηχειμωνιάτικημέραθαυπάρχειάφθονο διάχυτοφωςκαιταφωτοβολταϊκάθασυνεχίσουννα παράγουνηλεκτρισμό, έστωκαιμεμειωμένηαπόδοση (π.χ. ακόμακαιμεαπόλυτησυννεφιά, τοφωτοβολταϊκό θαπαράγειένα 5-20% τηςμέγιστηςισχύοςτου).

20 Ανάλογαμετηνισχύτουσυστήματός καιτιςανάγκες, ημειωμένηαυτή παραγωγήμπορείναμηνεπαρκεί. Στιςπεριπτώσειςαυτές, ανη εγκατάστασήείναισυνδεδεμένημετη ΔΕΗ, θακαταναλώνετερεύμααπότο δίκτυο.

21 Μιαπλήρωςαυτόνομηλύσημεκαλήσχέση κόστους-απόδοσηςείναιπ.χ. έναςσυνδυασμός φωτοβολταϊκώνστοιχείωνκαιμιαςμικρής ανεμογεννήτριας, δηλαδήέναυβριδικόσύστημα. Ηπαραγωγήηλεκτρισμούαπότονήλιοκαιτον άνεμοαλληλοσυμπληρώνονταιμέσααπότο σύστημααποθήκευσηςκαιδιαχείρισηςτης ενέργειας.

22 Επομένως, ανόλοιοδηγηθούμεστηχρήση τωνφωτοβολταϊκώνσυστημάτωνκαιτων άλλωνανανεώσιμωνπηγώνενέργειαςθα εξασφαλίσουμεέναπιοανθρώπινοκαι οικολογικόπεριβάλλον γιαεμάςκαιτους κληρονόμουςμας!

23 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ matica.gr/tech/pv/images/panel.jpg&imgrefurl=http:/ /www.telematica.gr/tech/pv/how_it_works_gr.html& h=557&w=619&sz=73&tbnid=yftliz0- K4aywM:&tbnh=122&tbnw=136&prev=/images%3Fq% 3D%25CF%2586%25CF%2589%25CF%2584%25CE%25B F%25CE%25B2%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%2584 %25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B1 &hl=el&usg= 8Ucb0UXysb7LCK5vtWJCToMfxo=&ei=d9BRS7iZAYifAaKtYSdCg&s a=x&oi=image_result&resnum=5&ct=image&ved=0cb 8Q9QEwBA

24 ΛΕΞΕΙΣΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΕΙΚΟΝΩΝ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑΚΑΙΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΒΡΙΔΙΚΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ